юни, 2006 г. - Bolgarok.hu

bolgarok.hu
  • No tags were found...

юни, 2006 г. - Bolgarok.hu

БЪЛГАРСКИюни, 2006 г.BOLGÁR HÍREK • A MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK KÉTNYELVÛ HAVILAPJA • JÚNIUSВ малцинствените списъци по места може да сезапишете до 15 юли – четете повече на 13-тастраницаMég július 15-ig be lehet jelentkezni a kisebbségi választói névjegyzékbe– bôvebb információ a 13. oldalonДБУ1


Български вести юни, 2006ÜNNEPCirill és Metód ünnepeBudapestenA magyarországi bolgárok május21-én ünnepelték a SzéchenyihegyenSzent Cirill és SzentMetód napját, a bolgár kultúraünnepét. A gazdag programbanfelléptek a Hriszto Botev Bolgár-MagyarÁltalános Iskola ésGimnázium tanulói, a Jantra, aRoszica, a Martenica, a Balkánés a Zornica táncegyüttes, valaminta Pravo zenekar. A rendezvényrenagyon sokan jöttekel, és a jelenlévôk közöttnagy számban képviseltettékmagukat a fiatalok. A legfiatalabbrésztvevô a 40 naposAngelika volt.2Празник на Кирил иМетодий в БудапещаНа 21 май българите в Унгарияотпразнуваха традиционнона хълма Сечени празникана българската култура иденя на светите братя Кирил ида се запознаят отблизо с някоисредновековни игри, коитоне останаха чужди и за повъзрастнитеи някои от тяхсъщо се включиха в упражнениятаза хвърляне на копие истрелба с лък.Не остана подминат и щандътA gyerekeknek, azon kívül,hogy szabadon futkározhattak atábor területén, lehetôségüknyílt különbözô történelmijátékokat is kipróbálni, amelyekbea felnôttek is bekapcsolódtak.A legnagyobb sikerta kopjavetés és az íjászataratta.A könyvekkel teli asztalhoz issokan mentek oda és vásároltaka nagyon kedvezményes áron kínáltkiadványokból.Az ünnepséget a MagyarországiBolgárok Egyesülete, a BolgárOrszágos Önkormányzat és aFôvárosi Bolgár Önkormányzatrendezte a Magyarországi Nemzetiés Etnikai KisebbségekértKözalapítvány, valamint azÚjpesti, a Zuglói és a VIII.kerületi Bolgár Önkormányzattámogatásával.Методий. С богата програма,в която бяха включени блокна Българо-унгарското средноезиково училище “ХристоБотев“ и изпълнения на фолклорнитесъстави “Янтра“,“Росица“, “Мартеница“, “Балкан“и “Зорница“ и на оркестър“Право“, бяха приветстванимногобройните гости натържеството. Естествено възрасттана участниците бешеразнообразна, но правешевпечатление присъствието намного млади хора. Най-малкатаучастничка беше 40-дневнатаАнгелика.Децата можеха не само да играятна воля на открито, а ис книги, мнозина се върнахавкъщи, натоварени с българскалитература.Празникът бе организиран отДружеството на българите вУнгария, Българскоторепубликанско самоуправлениеи Столичното българскосамоуправление с подкрепатана Фондацията на етническитеи националните малцинствав Унгария и Българските самоуправленияв Уйпещ, Зуглои VIII район.2 ПРАЗНИК


юни, 20063Български вестиKONCERTCD Концерт отдругата странаПреди няколко години бе посрещнатас голям интерес постановкатана Малко театро“”по текст на Станислав СтратиевКонцерт от другата”страна“. Не само впечатляващататема на спектакъла, а иобилното използване на елементина българския фолклор,преработени през погледана съвременника, оставихатрайни впечатления както вУнгария, така и в България(където спектакълът гостував Смолян и на софийскасцена).Тази година Малко театро“”празнува 10 години от основаванетоси и неговите създателиса решили да отбележатгодишнината с поредица отпрояви. Първата от тях еиздаването на компактдискаКонцерт от другата страна“,”който съдържа музиката наспектакъла: невероятнатаобработка на български мелодииза четири саксофона,осъществена от Виктор Тот иизпълнена от квартета: ВикторТот, Милан Шоймоши,Имре Хааз, Габор Вайс. Могатда се чуят още гласът на ГабиХаджикостова и акордеонътна Слободан Вертетич.Компактдискът ”Концерт отдругата страна“ бе официалнопредставен на 28 май. Сто ипетдесет души едва се събрахана кораба, който направи двучасоваобиколка на Будапеща.С почти едночасов концертмузикантите представихасвоята продукция. Събитиетобе заснимано от Унгарскатателевизия и ще бъде излъченопо малцинствената програмаРондо през м. юли.Компактдискът е издаден отБългарското републиканскосамоуправление с подкрепатана Фонда за национални иетнически малцинства в Унгария,Българското самоуправлениев Зугло, самоуправлениятав ХV, ХVІ, ХХІІ и Българскотосамоуправление вДунахарасти.CD – Koncert a másikoldalonNéhány éve nagy érdeklôdéskísérte a Malko TeatroKoncert a másik oldalon címûelôadását, amely SztaniszlavSztratiev színmûve alapjánkészült. A magyarországi és abulgáriai nézôkre (a színházvendégszerepelt ezzel aprodukcióval Szmoljanban ésSzófiában is) nemcsak azelôadás témája tett nagyhatást, hanem a kortárszenészek által feldolgozottbolgár népzenei motívumok is.A Malko Teatro idén ünneplifennállásának 10. évfordulóját,amit a színház alapítóitöbb rendezvénnyel ünnepelnekmeg. Ezek közül az elsô anemrégiben megjelent Koncerta másik oldalon címû CDbemutatója volt. A CD-n azelôadás zenei anyagahallható, a bolgár népzenétTóth Viktor dolgozta át négyszaxofonra, és a Road Six Saxkvartett (Tóth Viktor,Solymosi Milán, Haáz Imre ésWeiss Gábor) elôadásábanszólal meg. HadzsikosztovaGabriella elôadásában népdalokcsendülnek fel és WerteticsSzlobodan tangóharmonikán adelô bolgár népzenét.A CD bemutatójára május 28-ánkerült sor dunai sétahajózáskeretében. A zenészek és azénekesnô közel egyórás koncertenmutatta be a CD anyagát.A koncertrôl készültfelvételt a Rondó adása júliusbanvetíti le.A CD-t a Bolgár Országos Önkormányzatadta ki az MNEKK,valamint a Zuglói, a XV., aXVI., a XXII. kerületi és aDunaharaszti Bolgár KisebbségiÖnkormányzat támogatásával.КОНЦЕРТ3


Български вести юни, 2006ESEMÉNYEKKiállítás a BolgárMûvelôdési HázbanMájus 26-án a bolgár kultúranapja tiszteletére rendezettünnepségsorozat keretébennyílt meg a fiatal Pregardt-Paur Róbert kiállítása a BolgárMûvelôdési Házban. Róbert18 éves, édesanyja bolgár, ômaga a Képzô- és IparmûvészetiSzakközépiskola tanulója.A kiállítást Ruszev Roszengrafikusmûvész nyitotta meg,aki kijelentette, „hogy amitlátunk, az valami valóbanígéretesnek a komoly záloga”.A bolgár kultúra napjaDebrecenbenA szláv írásbeliség és a bolgárkultúra napja alkalmából aDebreceni Bolgár KisebbségiÖnkormányzat május 14-én plevenimûvészek képeibôl nyitottkiállítást a DebreceniTudományegyetem Konzervatóriumában.A kiállítás megnyitójánPlamen Pejkov, a BolgárKulturális Intézet igazgatójamondott beszédet, majd a jelenlévôka Jantra Néptáncegyüttesés Canka Marinovakoncertjét tekinthették meg.Koszorúzás ZalaváronMájus 19-én került sor ahagyományos zalavári kirándulásra.A vendégek elôször azalavári Szent Cirill és SzentMetód Általános Iskolábanmegtekintették a helyi diákok4Първа изложбаНа 26 май, като поредица отпроявите, посветени на празникана българската култура,в Българския културен дом беоткрита изложба на младияРоберт Прегард-Паур. Роберте на 18 години, майка му ебългарка, той е ученик в Художественагимназия. Неговиятпът тепърва ще се оформя.В рамките на програматаНов дом“ Дружеството на”българите в Унгария и Българскоторепубликанско самоуправлениедават форум заизява на млади хора от различниобласти на културата,подпомагайки ги морално иматериално. Изложбата наРоберт Прегардт–Паур е първатав тази поредица, коятоще обхваща хора, творящи вразлични области на културата.Подборът на участницитесе извършва от специалистив отделните области.Изложбата бе открита от художникаРосен Русев, койтозаяви, че видяното е”сериозен залог за нещонаистина обещаващо“.След откриването разговаряхмес Роберт.– Роберт, откога рисуваш?– Рисувам от съвсем малък.Когато бях в детската градинаме записаха в рисувално училище,после две години посещавахподготвителните курсовена Гимназията за изобразителнои приложно изкуство.Сега вече съм третокурсник вХудожествената гимназия.– Какво почувства приоткриването на изложбата?– Досега не съм имал многоизложби. На летищетоФерихед имах една изложба,но там нямаше откриване, тъйче всъщност това е първатами истинска изложба.Усещането е доста странно,но трябва да се свикне.Всъщност е много приятно...– Какво обичаш да рисувашнай-много?– Обичам и това, което правимв училище – рисуване на модели,портрети. Но най ми харесва,когато рисувам за себеси, за собствено удоволствие.Всъщност всичко обичам дарисувам, по отношение на техникитеимам предпочитаниякъм маслените и пастелнитебои, графит, въглен.– Имаш ли си любима картина?– Имам една, която съм правилна 11 г. ИзобразяваХолокьо в кубистичен стил, смаслен пастел.– Как рисуваш? Какво е необходимо,за да седнеш и дазапочнеш да рисуваш?– Зависи от настроението,трябва да имам и свободновреме. Най-много рисувампрез ваканциите. Но винагирисувам, понякога дори и вмеждучасията...– Имаш ли планове?– Планове имам по-скоро поотношение на филмите. Вгимназията уча специалностанимация и там правя филми,рисувани филми. Сега привършихедин анимационенфилм – двайсет и няколко секундие дълъг.– Трудно ли се прави анимационенфилм?– Доста е трудно, тъй като заедна секунда трябва да се направят12 рисунки – 12 фази,за първия си филм трябвашеда направя 150 рисунки, коетоникак не е малко работа.– Мога да си представя как сеправи едночасов филм!– Да, но тогава работят повечехора – 10-20 души – и така заседмица успяват да направятоколо 7-8 секунди. Работят впродължение на години.– Какво е мнението ти за използванетона компютърнататехника в анимацията?– Още не съм правил анимационенфилм на компютър.Харесва ми, когато работя наръка, но и компютърната техникаме интересува. Още несъм решил накъде да поема.За късмет, все още имамвреме да реша...4 СЪБУИТЯ


юни, 20065Български вестиДен на Българскатакултура в ДебреценПо случай деня на славянскитепросветители и Българскатакултура, на 14 май, малцинственотосамоуправление в гр.Дебрецен организира изложбана група Плевенски художницив Консерваторията на ДебреценскияУниверситет.Изложбата бе открита от директорана Българския културенинститут Пламен Пейков.Посетителите на изложбатаимаха възможност да се наслаждавати на българскияфолклор. Концерт изнесе танцовиясъстав Янтра и ЦанкаМаринова, след което за гоститебе даден прием.Димитринка МишколциПоднасяне на венци вЗалаварНа 19 май, с подкрепата наБългарското самоуправлениев ХІ район, бе организиранотрадиционното посещение вЗалавар. Гостите най-напредвидяха програмата научилище ”Кирил и методий“ вЗалавар и на Българоунгарскотосредно езиковоучилище ”Христо Ботев“, следкоето взеха участие в светабожествена литургия вкатолическия храм в Залавар.На краткото тържество, коетосе състоя пред паметника наКирил и Методий, бяхаподнесени венци от дветеучилища, от Българскотопосолство, от Българскоторепуликанско самоуправление,от Дружеството на българитев Унгария, от Столичнотобългарско самоуправление, отБългарските самоуправленияв Терезварош, ХІ и ХІІІ районна Будапеща, от Българскиякултурен институт и отБългаро-унгарскотодружество за приятелство.След поднасянето на венцитеучениците от българското иунгарското училище учихатанците на двата народа ивзеха участие в различнисъстезания.Поднасяне на венциНа 2 юни бяха поднесенивенци пред паметника наХристо Ботев. Натържеството бяхапредставени българскитеинституции в Будапеща.Присъстващите се събраха вхрама ”Св. Св. Кирил иМетодий“, където отецСтефан направи панахида зазагиналите. След краткапрограма на учениците отБългаро-унгарското средноезиково училище ”ХристоБотев“ в двора на Българскиякултурен дом, бяха поднесенивенци от името наПосолството на РепубликаБългария, Българоунгарскотосредно езиковоучилище ”Христо Ботев“,Българския културенинститут, Дружеството набългарите в Унгария,Българското републиканскосамоуправление, Столичнотобългарско самоуправление ибългарското самоуправлениев ХІІІ район.és a budapesti Hriszto BotevBolgár-Magyar Általános Iskolaés Gimnázium tanulóinakmûsorát, majd a zalavárirómai katolikus plébániatemplombanistentiszteleten vettekrészt. A Cirill és Metód-emlékmûnélmegtartott rövid ünnepségena két iskola, a BolgárKöztársaság Nagykövetsége,a Bolgár Országos Önkormányzat,a Magyarországi BolgárokEgyesülete, a Fôvárosi BolgárÖnkormányzat, a Terézvárosi,a XI., valamint a XIII. kerületiBolgár Kisebbségi Önkormányzat,a Bolgár KulturálisIntézet és a Magyar-BolgárBaráti Társaság képviselôimegkoszorúzták Szent Cirillés Szent Metód szobrát.KoszorúzásESEMÉNYEK2005. június 2-án került sora hagyományos koszorúzásra aBotev-szobornál. A HrisztoBotev Bolgár-Magyar ÁltalánosIskola és Gimnázium diákjainakrövid mûsora után a Botev-szobornálkoszorút helyezettel a Bolgár Köztársaságbudapesti nagykövetsége, aHriszto Botev Bolgár-MagyarÁltalános Iskola és Gimnázium,a Bolgár Kulturális Intézet,a Magyarországi BolgárokEgyesülete, a Bolgár OrszágosÖnkormányzat, a Fôvárosi BolgárÖnkormányzat, valamint aXIII. kerületi Bolgár Önkormányzat.СЪБУИТЯ5


Български вести юни, 2006ESEMÉNYEKSajtótájékoztatóaz A38-as hajónA Bolgár Nagykövetség KereskedelmiHivatala, a NAPI Gazdaságés a Press Publica Könyvkiadó2006. május 18-án az A38hajó termében sajtótájékoztatótés fogadást tartott abolgár-magyar kapcsolatokbanérintett, azok iránt érdeklôdômédiumok és cégek, valamint akapcsolatok fejlesztésében érdekeltállami és társadalmiszervezetek képviselôi számára.A sajtótájékoztatóra május24., a bolgár kultúra és SzentCirill és Metód ünnepe, illetvea NAPI Gazdaság ez alkalombólmegjelent bulgáriai mellékleténekjegyében került sor.Bevezetô elôadást tartott Dr.Inotai András, a VilággazdaságiIntézet igazgatója.A Teodoszij SzpaszovTrió ismét BudapestenMájus 25-én egy hónapon belülmásodszor lépett fel a magyarfôvárosban a Teodoszij SzpaszovTrió. A Bolgár KulturálisIntézet színházterme zsúfolásigmegtelt a koncertre, amelyena három mûvész felejthetetlenpillanatokat szerzetta közönségnek. Improvizációskészségük, a közönséggel valóélô kapcsolatuk, magas szintûprofesszionalizmusuk és színésziképességiek miatt a hallgatóságtöbbször visszatapsoltaôket a színpadra.KitüntetésekMájus 23-án a Bolgár KulturálisIntézetben adták át a BolgárKulturális Minisztériumidei kitüntetéseit a bolgárkultúra külföldön való ter-6Пресконференция накораба А38Търговското представителствокъм Българското посолство,списание ”Напи газдашаг“и издателство ”ПресПублика“ организираха пресконференцияи прием на 18май 2006 г. на кораба А38 завсички представители на обществениорганизации и държавниоргани, които се интересуватот развитието набългаро-унгарските отношения.Пресконференцията мина подзнака на празника на българскатакултура Св. Св. Кирил иМетодий, както и по повод излязлотоприложение, посветенона България, на списание”Напи газдашаг“.Встъпителната лекция бе изнесенаот д-р Андраш Инотаи,директор на Института за световностопанство.Трио Теодосий Спасовотново в БудапещаНа 25 май, за втори път в рамкитена един месец, ТеодосийСпасов гостува в унгарскатастолица, заедно със своетотрио. В малката зала наБългарския културенинститут, която бе пълна допръсване, тримата музикантиизнесоха незабравим концерт.Готовност за импровизация,жив контакт с публиката, високпрофесионализъм и артистизъм– не случайно публикататрудно пусна своителюбимци и многократно гивърна на сцената.Награди на Министерствотона културатаНа 23 май в Българския културенинститут бяха връченигодишните награди на министерствотона културата запринос в разпространениетона българската култура вчужбина. Директорът на БКИПламен Пейков обяви наградите,чиито носители тази годинаса Дьорд Сонди и РайнаСимеонова Харгитаине.Преди прожекцията на филмаВелики Преслав от гледна”точка на вечността“, наградата– почетна грамота и плакет –бе връчена на Райна СимеоноваХаргитаине. Поради пребиваванетона Дьорд Сонди вБългария, тя ще му бъде връченапрез юни. Жалко, че отгодина на година тази наградасе връчва при все по-скромниобстоятелства, което без данамалява стойността й, всепак говори за известнанебрежност в организацията.6 СЪБУИТЯ


8Български вести юни, 2006ESEMÉNYEKVendégszereplésSzeptember 2-án és 3-án rendezikmeg a XV. Nemzetközi KolibriFesztivált, amelyre abolgár Ilkova Színház is meghívástkapott az Egy elfelejtettszületésnap címû produkciójával(rendezô: AtanaszIlkov professzor). A fesztiválelôadásainak látogatása ingyenes,a részletes programrólaugusztus 20. után kaphatnakfelvilágosítást az érdeklôdôka színház pénztáránál.A bolgár színház vendégszerepléséta Malko Teatro, a XIII.kerületi Bolgár Önkormányzatés a Magyarországi BolgárokEgyesülete támogatja.Ôszi kulturális hetekA Sumenben április 28. és 30.között megrendezett vers- ésprózamondó verseny nyerteseiszeptember 21. és 25. közöttmagyarországi látogatásra érkeznekSumen testvérvárosa,Debrecen polgármestere meghívására.A csoport szeptember20-án egy napot Budapestentölt, és részt vesz az IrodalmiKávéház programjában a BolgárMûvelôdési Házban.JubileumSzeptember 23-án a MalkoTeatro fennállásának 10. évfordulójátünnepli a Koncerta másik oldalon címû kétnyelvûelôadással.8 СЪБИТИЯГостуванеНа 2 и 3 септември ще се състоиXV. международен Колибрифестивал в Театър Колибрив Будапеща. Гост на фестивалае и българският Театър Илковас постановката ”Един забравенрожден ден“, режисьорпроф. Атанас Илков.Посещението на всички спектаклипо време на фестивала ебезплатно. Организаторитеоще не могат да съобщят точнатадата и час на представлениетона Театър Илкова, ноподробна информация за целияфестивал можете да получитена касата на театъра след20 август.Гостуването на българскиятеатър се осъществява с подкрепатана Малко театро,Българското самоуправлениеот XIII район и Дружествотона българите в Унгария.Есенни седмици накултуратаЛауреатите на ХХ юбилеенНационален конкурс за изпълнениена унгарска и българскалитература от 28 до 30април в град Шумен ще бъдатна посещение в Будапеща на20 септември и ще взематучастие в литературното кафенев Българския културен дом.Посещението на групата в Унгарияот 21 до 25 септември енаграда за участниците откметството на побратимения сШумен град Дебрецен за високохудожественото изпълнениена унгарски литературнитворби. Конкурсът бе посветенна 50 тодишнината от унгарскатареволюция през 1956г. и 150 г. от първото театралнопредставление в България, коетое било организирано в градШумен от унгарски емигранти.На 23 септември Малкотеатро ще отпразнува 10годишнината си с юбилеендвуезичен спектакъл наКонцерт от другата страна“”в Българския културен дом.Болка по един изчезващ святПиесата на Станислав Стратиев”От другата страна“ еспечелила през 1996 г. конкурсаза драматургия на ББС вЛондон. Тя се състои от шестмонолога за съдбата на възрастнитехора. Темата за възрасттаотдавна ме занимава.Исках да направя и спектакъл,в който да отразя един изчезващсвят, не само в рамките наБългария, а и в рамките наЕвропа. Старите българскикъщи, които се порутват и отгодина на година вместо тяхзаварваме срутени купчини,хората из българските балкани,които също са осъденина изчезване. Този спектакълизразява болката ми по единизчезващ свят.И ние си зададохме въпроса:какво можем да съхраним оттози уникален свят?Помогнаха ми и актьорите отСмолянския театър НиколаПашов и Тони Пашова. Те самитеносят в себе си този свят.Притежават сбирка от 500родопски песни, събират митоветеи легендите на Родопскиякрай. С тях записахмемонолозите най-напред накасетофон, но се оказа, чезаписът не е сполучлив. Следтова се наложи да повторимвсичко на видеолента. Имахусещането, че това не са роли,а откровения за тях. Ето защозапазихме кадрите в автентичнатаим форма.Поразителното беше, че в селата,които посетихме открихмеживата документация напиесата. Възрастните хора, скоито правихме интервютата,ни разказваха целия си живот.Покриването на театър сдействителност се получислучайно, но много на място.Квартетът саксофонисти, ръководениот Виктор Тот,работи повече от половингодина, за да подготви музикатакъм спектакъла. Това еедно изключително сложно втехническо отношение начинание,свързано и с голямофизическо натоварване намузикантите. Ако няма между


юни, 20069Български вестиБУЛФЕСТ ЛЯТОФолклорен фестивалПрограмаФертьод1 юли 2006 (събота),19.00 часаГала-концерт в градината наресторант ГранатошВ програмата участваттанцовите състави Росица,Янтра и Китка (Брно),Стефаниду Янула и оркестърАкрополис, както и оркестърБалкан. Ще има и изненада!Шопрон2 юли 2006, неделя,16.00 часаЦентрален площадВ програмата участваттанцовите състави РосицаЯнтра и Китка (Брно).Очакваме всички, които сеинтересуват!Повече информация на тел.216-4210.всеки две изпълнения пауза, тене биха могли да издържат,тъй като могат да свирят безпрекъсване максимум три минути– такъв капацитет от въздухи сила са необходими. Те саджаз музиканти, но света набългарската музика изключителноги привлече.Движенческата част на спектакълае изградена от МаргитБалог. Още преди петнайсетгодини с нея сме ходили изСмолянския край, където тясъбираше жестове и движения– познава този край и участиетои в спектакъла доказависокия й професионализъм.Характерно за стила на Малкотеатро е участието на танцьоритеот ”Росица“, чиятохореография бе подготвена отАнна Салаи. Танцът и музикатаса неразделна част от нашитеспектакли, тъй като българскиятфолклор е ключ къмсърцето на хората.Габриела ХаджикостоваХудожествен ръководителна Малко театроBULFEST NYÁRFolklórfesztiválHelyszínek ésidôpontok:Fertôd2006. július 1.(szombat) 19.00 óraGÁLAEST a Gránátosétterem kertjébenA mûsorban fellép aRoszica, a Jantra ésbrnói Kitka bolgárnéptáncegyüttes,Stefanidu Janula és azAkropolisz zenekar,valamint a Balkánzenekar + meglepetés!Sopron2006. július 2.(vasárnap) 16.00 óraFô térA mûsorban fellépa Roszica, a Jantraés a brnói Kitka néptáncegyüttesMinden érdeklôdôtszeretettel várunk!További információa 216-42-10-estelefonszámon.ESEMÉNYEKSztaniszlav Sztratiev, a Magyarországonis jól ismertdrámaíró, BBC pályázatot nyertírását (A másik oldalon),kissé szokatlan módon dolgoztukfel. Sztratiev mûve egytragikomédia, amely 6 monológbanmutatja meg az öregemberek életét, sorsát. Miezeket a prózai etûdöketmegzenésítjük, koreografáljuk,megjelenítjük, emocionálisanfelerôsítjük.Az elôzô évek gyûjtésébôlszármazó népzenei anyagainkatTóth Viktor dolgozta át,hangszerelte négy szaxofonraa „Bregovics módszerrel”.Bolgár népdalokat próbálunkki ebben a hangzásvilágban.A táncok is új formában, nemcsak önmaguk szépségében,hanem a kifejezés eszközekéntszolgálják az elôadás mondanivalóját.Idôs emberek képei és közelszáz éves öregekkel készültriportok jelennek meg díszletként,videotechnika segítségével.A felvételek a Rodopeés a Trojáni Balkán falvainakvarázslatos, de eltûnôbenlévô világában készültek.Hadzsikosztova Gabriellaa Malko Teatro vezetôjeСЪБИТИЯ9


10Български вести юни, 2006SZÍNHÁZLili HandelIvo Dimcsev a MU SzínházbanIvo Dimcsev a mai bolgár kortárstáncmûvészet legkülönlegesebbszellemû elôadója.Meghökkentô formai eszközökkeljeleníti meg az esendôembert, úgy hogy a színpaditörténések „mûfaja” tulajdonképpennem meghatározható.Bevallom az elsô felütésután — sokáig egy öreg fotelvan csak a színen, „aki” egySinatra dalt „énekel” nekünk– kicsit riadtan fogadtam abelépô mûvészt, aki kísértetiesenegy transzvesztita„bárhölgy” benyomását keltette,de riadalmam elsô mozdulataiután enyhültek, mertsoha nem láttam még ennyiresután közlekedni senkit magassarkú nôi cipôben.Ivó egy imitátort imitálóimitációját mutatja fel, atükör tükrözôdését egy harmadiktükörben.Táncol, elképesztô hangonénekel, valószínûtlenül kicsavarvamagát testénekújabb és újabb formáit mutogatja,felkínálja.Tornaversenyekrôl ismertszalaggyakorlatot mutat be,belesír egy régi kürtbe,egy vörös drapériát táncoltat,hiszterikusan illegetimagát egy fotelban.Hihetetlen könnyedséggel éskomolysággal improvizál,lelkesen szárnyal, tárgyakatanimál, csoszog a térben.El sem hisszük amit látunk,hogy a hetvenes évek performerjeinekkedvelt effektjét(vér, vizelet és a satöbbi)így látjuk viszont, és olyankedves természetességgelmintha a világon ez mindenholminden este így történne,az elôadók fogják, ésáruba bocsátják saját vérüket.Vagy valójában nem ezzajlik nap mint nap?Kivételes tehetségû elôadóIvo Dimcsev.Tana Kovács ÁgnesЛили ХанделИво Димчев в Театър МUВ съвременното българскотанцово изкуство Иво Димчеве най-необичайният по дух изпълнител.Със спиращи дъхаформи изобразява грешния,но достоен за любов човек, ие трудно да се определи жанрана това, което се случва насцената.Гола кукла в екстатично състояние,подобна на пластмасовитекукли от детството ни,със съвършено тяло, съразмеренчовешки идол, койтоможе да бъде облечен с дрехина момиче или на момче, а съзидателнотодетско въображениедопълва липсите.Изкуствената коса вече е опадалаот главата, от последнатадетска игра е останало самоедно грозно сиво кожухчеот изкуствена кожа и сега екуклата наново е оживяла, зада поиграе фриволно с нас,възрастните.Признавам, че след първиятпотрес – дълго време на сценатаимаше само един старфотьойл, който пееше“”песен на Синатра – с известноподозрение приех артиста,който ужасяващо напомняшетрансвеститна“ бар-дама, но”още след първите му движениясъмненията ми се разсеяха,тъй като никога дотогаване бях виждала някой да вървитака недодялано с женскиобувки с висок ток.Нима не съм? А някогашнотомомиченце, което тайно обличадрехите на майка си и секонти пред огледалото, внимателноследи и имитиражестовете на възрастните?Не ставаше дума за моднатаот години тема на танцовитетеатри по проблема момиче ”ли съм или момче“.Присъствието на актьора есилно, показва невероятниперсонажи, които са толковауязвими, че освен палячо“ не”ми идва на ум друга дума, скоято да ги опиша.Иво представя еднаимитираща имитатора имитация,отражението на огледалотов едно трето огледало.Това отзвучаване, ехо на ехотое характерно и за другите частина представлението – некада го наречем така по липса напо-добро определение.Танцува, пее с невъобразимглас, извивайки се по невероятенначин ни показва нови инови форми на тялото си,предлага ги. Упражнение слента, познато ни от гимнастическитесъстезания, стене внякакъв стар рог, червенадраперия танцува в ръцете му,истерично се клати във фотьойла.Импровизира с невероятналекота и сериозност, свъодушевен полет, раздвижвапредмети, сурне се в пространството.В подобна еуфорияизлага на търг собственатаси кръв и я предлага напубликата за продан.Видяното не е за вярване: каклюбимите ефекти на перформеритеот седемдесетте години(кръв, урина и т.н.) се завръщатпо такъв начин, с мила естественост,сякаш всяка вечер,навсякъде по света се случваизпълнителите да разпродаватсобствената си кръв. Или можеби не става така?Иво Димчев е изключителноталантлив изпълнител.Ана Васева пише за него вЛитературен вестник: ”Почтинеразбираемата реч, страннитеизвъртания на тялото създаватусещане за нечовешкосъздание, което е надкрачилособствените си граници. ЛилиХандел непрестанно се опитвада намери постоянствонякъде на границата междуразпадането на личността инейното достойнство.“Наистина. Случващото се епотресаващо, изключително иправдиво във всеки отделенмиг, актьорът ни допуска всвоя свят, заедно сме и дорине забелязваме как времетотече. И след тази едночасоваблизост ставаме от стола сбукет от въпроси, плъзнали вразлични посоки.Агнеш Тана Ковач10 ТЕАТЪР


юни, 200611Български вестиЗдравата коса е най-красива. Привилегированите поддържаткосата си с луксозните продукти на S-Factor Tigi, L’OrealProfessionnel и Euphytos.Мъжко подстригване+миене+сушенеДамско подстригване+миене+сушенеБоядисванеБудапеща, XII. районKirályhágó utca 6.тел.: 06-30-537-4994Отворено и в неделя.1500-2000 фт.2600-4000 фт.3000-6600 фт.Запази си час сега! Когато френският вкус се среща сбългарската изобретателност и с американската технология.Запази си час сега! Когато разглезвам клиентите си с ъгоди ишоколад.Мъжки, дамски и детски фризьор: Дарина (тел.: 06-30-537-4994)Az egészséges haj a legszebb. A kiváltságosokhajápolása S-Factor Tigi-tól, L’OrealProfessionnel, Euphitos luxus termékeivel.Férfi hajvágás+mosás+száritás 1500-2000 FtNôi hajvágás+mosás+száritás 2600-4000 FtHajfestés 3000-6600 FtBudapest XII. kerületKirályhágó utca 6.tel.: 06-30-537-4994Hétvégéken is nyitva bejelentkezésre.10% speciális kedvezménya Bolgár Hírek olvasóinak.Kérjen idôpontot most! Amikor a francia ízlésés a bolgár kreativitás találkozik az amerikaitechnológiával.Kérjen idôpontot most! Amikor friss eperrel éscsokoládéval kényeztetem a vendégeimet.Férfi-, nôi és gyermekfodrász: Darinatel.: 06-30-537-4994Élvezze vendégszeretetünket!FOTÓPÁLYÁZAT 2006KÖZÉRDEKÛA Balkán Hangja Fesztiválsorozatkeretén belül a BalkánHangja Kulturális Egyesületfotópályázatot hirdet.A fotók témái:Balkáni mûvészetOlyan képekkel lehet nevezni,amelyek valamilyen formábanvisszatükrözik a balkánikulturális világ sokszínûségét(zene,tánc, képzômûvészet,gasztronómia, táj, stb…).Nyeremények:a fotós szakmához kapcsolódóajándékcsomagok.A legjobb fotók a fesztiválideje alatt kiállításra kerülneka Budapesti és a vidékihelyszíneken.A nyerteseket telefonon vagye-mailben értesítjük. A nyertesképek eredeti változatáta megjelenés elôtt bekérjük.A fotók beküldhetôk CD-n,vagy e-mailben, maximum1024x768 képpont méretben,JPEG formátumban. Egy pályázómaximum 10 képpel pályázhat!!!(1111 Budapest, Bartók B. út36-38. I/3.;balkanhangja@enternet.hu).A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó pontos nevét,e-mail címét, telefonját,- a kép címét- a kép témáját (amennyibena címbôl nem derül ki)- a fényképezôgép típusát.A beküldési határidô:2006. július 31.A pályázattal kapcsolatostovábbi információ:06-20-444-3344СЪОБЩЕНИЯ11


12Български вести юни, 2006PRAVOSZLÁV EGYHÁZПОХУЛЕНАТА ВЯРАБеше време на страдание и неволи.Надлъж и нашир по хубавата ни земясе стелеше гъст, безпросветен мрак натежко духовно и политическо робство.Песента на орача и кръшният смях нажетварките бяха заглъхнали.Героичният ни и морално здрав, катостомана народ, трябваше да влачипозорния хомот на черно чуждо иго.Турчинът вилнееше и сееше ужас исмърт.– Кафенето – кръчмата на Кръстан епълно с обичайните си гости. Тук идватпо-отбрани хора. Местни големции турци са насядали по дългите миндерии почиват. Едни пият мастика, другиракия, като от време на време ленивоповдигат дългите си чибуци, поематдълбоко навътре и изстрелват гъстаструя дим по посока на резбованиятаван. Разговорите са тихи, апатични,тягостни. Насреща, в дъното зад тезгяха,покрит с гора от шишета и чаши,наднича широкоплещестата симпатичнафигура на кръчмаря, с неговитеграмадни респектиращи мустаци.Вратата се отвори. Изведнаж настъпиоживление. С твърда, властническастъпка влиза каймакамина – ниска,грозна и особено пълна фигура. Облечене официално. От дясната страна напояса му виси грамаден пищов, а на ляватае окачен дългия му и добре украсенятаган. Изглежда всички с една суровастрогост, и без да поздрави никого,отива направо към тезгяха. Още несе е спрял, той изтърсва гръмогласноедин крайно груб цинизъм по адрес набългарския владика в съседния град,затова, че криел български комити ибил заклет враг на султана.Кръчмарят Кръстан, здрав българин,умен, дипломатичен, но с изостреночувство за национална чест, с пламеннавяра в Бога на правдата, при тезидръзки думи на каймакамина, хрипнакато ужилен. Чевръсто изскочи преднего, и с такава сила дръпна закопчанатаси чудно хубава жилетка, че копчетата,като подплашени врабцихвръкнаха на всички посоки. Предочите на каймакамина веднага лъснахакосматите, чиличени гърди на смирениябългарин, християнин и патриот.С треперещ от своето възмущениеглас, Кръстан високоизвика:– Извади веднага мръсния синож и го забий право в тиягърди! Аз не намирам смисълда живея повече! Ти поруганай-голямата ни светиня! Тисе опита да похитиш найдрагоценнотони съкровище –нашата вяра! Но, знай, че ниебългарите живеем, служим исме верни на султана, самозаради тази вяра! Убий, убийме по-скоро!Каймакамина, смутен от тозинеочакван жест на кръчмаря,който иначе беше кротък идобър, мълчаливо и тихо отстъпи.Тази смела постъпка наобидения българин покори иостаналите присъстващи турци,които не закъсняха дахвърлят тежки упреци къмкаймакамина за неговотодръзко безчестие.Такова скъпо съкровище бешевярата и църквата за българинаи с такъв героизъм исебеотрицание я бранеше вдните на черното агарянскоиго. Това той вършеше с яснотосъзнание, че като пазикато зеницата на окото си вяратав Бога, той пази не саморадостта и щастието си, но исвоята народност.ХРИСТИЯНИНО Господи, аз знам, че мировотозлоБезбрежно е, че капчица еднаСъм в летен зной; но знам, чеТвоето крилоЕдничко може в миг – игибел, и тегло,Да отмени за вечни времена...Но, все едно сърце –препълнено с любовКъм целий свят, към зли икъм добри,Разпръсква братски мир вживота ни суров;Всред дивата му стръв – засвят живот и новЗове го то, готово и засмърт дори.В настръхнал, бездуховенмрак, какво е слабий пламНа малка свещ? Но все пак,тя свети! ...О Господи, излей от Твойтамилост нам,Та всякое сърце да сепревърне в храм,И като малка свещ, макар,ще заблести! ...Силоам Левит12 ЦЪРКОВНА ОБЩИНА


юни, 200613Български вестиВажно съобщениеВ майския брой на ”Български вести“ нашите читатели вечеимаха възможност да се запознаят с условията на закон CXIVот 2005 г., според който ще бъдат проведени изборите за местниоргани и за самоуправленията на националните и етническималцинства през есента.Нека не забравяме, че от нас зависи дали ще бъдат образуванифункциониращите досега български малцинствени самоуправления,дали ще имаме възможност отново да организирамерепубликанско самоуправление и да продължим работата си засъхранение на собствените си ценности.На изборите през есента може да вземе участие само тозиунгарски гражданин, който се запише в малцинственитесписъци по места в периода от 1 юни до 15 юли. Записванетостава със съответния формуляр, който всеки унгарскигражданин е получил от Държавната избирателна комисия попощата до 31 май т.г.Избори за малцинствени самоуправления ще се състоятединствено в селищата, в които до 15 юли поне 30 местнижители са се записали в малцинствените избирателни списъци.Сътрудниците на БРС и ДБУ дават непрекъсната информация,свързана с малцинствените избори, на телефони 216 6560 и 2164210.Fontos közleményA Bolgár Hírek május számában részletes tájékoztatástolvashattak a kisebbségi önkormányzatiképviselôk választásáról, valamint nemzeti és etnikaikisebbségekre vonatkozó új 2005. évi CXIV,törvény rendelkezéseirôl.Ne felejtsük el, hogy most csak rajtunk múlik, hogymegalakulhatnak-e az eddig mûködô helyi bolgár önkormányzataink,hogy lesz e jogunk nekünk bolgároknakországos önkormányzatot alakítanunk, hogy folytathatjuk-emunkánkat és értékeink ápolását.Az ôszi kisebbségi választásokon csak az a magyarállampolgár vehet részt, aki június 1. és július 15.között bejelentkezik lakóhelyén a helyi jegyzônéla kisebbségi választói jegyzékbe. A bejelentkezéstkérelem-formanyomtatványon lehet megtenni, amelyetminden magyar állampolgár május 31-ig postai útonmegkapott az országos választási irodától.Kisebbségi önkormányzati választás csak és kizárólagazon a településen lesz megtartva, ahol július15-ig legalább 30 helyi lakos feliratkozotta kisebbségi választói jegyzékbe!A BOÖ és az MBE munkatársai a 216 6560 és a 216 4210telefonszámokon folyamatos tájékoztatást nyújtanaka kisebbségi választásokkal kapcsolatos kérdésekrôl.Скръбна вестKÖZLEMÉNYEKС дълбока скръб съобщаваме, че на29 май 2006 годинана 71 години починаНикифор Антонов Кушев.С много тъга и обич се прекланямепред светлата му памет!От семействотоGyászhírMély fájdalommal a szívünkbenértesítjük rokonainkat,barátainkat és ismerôseinket,hogy 2006. május 29-énéletének 71. évében elhunytKusev Antononov NikiforEmlékét megôrizzük!A gyászoló családПоклонНа 11 юли се навършват 3 години отсмърта на нашата скъпасънародничка Киш Йожефне, Таня.Поклон пред светлата й памет !От приятелките йMegemlékezésJúlius 11-én múlt három éve,hogy elhunyt drága honfitársnônk,Kiss Józsefné, Tánya.Emlékét örökké megôrizzük!BarátnôiСЪОБЩЕНИЯ13


Български вести юни, 2006ISKOLA14Зрелостници в БУСЕУBallagás a bolgáriskolábanA Hriszto Botev Bolgár-MagyarÁltalános Iskola és Gimnázium12. osztályos tanulói ballagásiünnepségét május 5-énrendezték meg. A végzôsöketelôször saját osztálytermükbenköszöntötte Rumjana Parcovaigazgató és Cvetana Kjumurdzsievaosztályfônök, majdaz udvaron Rumjana Parcovaigazgató és Dimo Gjaurovnagykövet mondott beszédet. AXI. osztályosok egy kis mûsortkészítettek a végzôsöknek.A XII. osztályosok nevébenBornemissza Andrea, FikóNacsó, Nicseva Sztefka és NovakovIván búcsúzott az iskolától,majd saját készítésûoklevelet és virágot nyújtottát minden tanárnak.Sok sikert kívánunk az életbena most végzett tanulóknak:Bancseva Lídiának, BornemisszaAndreának, BékásiNikolettnek, Dolmova Valjának,Fikó Nacsónak, GalgóFrigyesnek, Jordanov Máténak,Németh Ivánnak, NicsevaSztefkának, Novakov Ivánnak,Ognyanov Tonov Vladiszlavnak,Rozalinov Ivánnak és ZsivkovZsivkónak.TanévzáróA Bolgár Nyelvoktató KisebbségiIskolában véget ért amásodik tanév. A tanévzáróünnepségen, amelyre a BolgárMûvelôdési Ház udvarán, a Botev-szobornálkerült sor, agyerekek rövid mûsort adtak,majd megkapták az év végibizonyítványukat.Az idei tanévben végzett XII.osztályban az elsô diák, akisikeres emelt szintû érettségivizsgát tett bolgár nyelvbôl.14 УЧИЛИЩЕДванайсетокласниците отБългаро-унгарското средноезиково училище ”ХристоБотев“ бяха изпратени на 5май на специално тържество.Абитуриентите бяха поздравенинай-напред в класната систая от директорката РумянаПарцова, от класната ръководителкаЦветана Кюмюрджиеваи от ръководителката натърговската служба при Българскотопосолство ЛианаУзунова, след което излязохана двора, където ги приветствахаРумяна Парцова, директори посланик ДимоГяуров.Единайсетокласниците бяхаподготвили кратка програма,в която се обърнаха поименнокъм всеки от випускниците.Андреа Борнемиса, НачоФико, Стефка Ничева и ИванНоваков се сбогуваха с училищетои връчиха на всичкиучители и служители собственоръчноизработена грамота.Тържеството завърши с общохоро, балът се състоя в ресторант”Царевец“.Пожелаваме успех на тазгодишнитезрелостници: ЛидияБанчева, Андреа Борнемиса,Николет Бекаши, Валя Долмова,Начо Фико, ФридешГалго, Мате Йорданов, ИванНемет, Стефка Ничева, ИванНоваков, Владислав ТоновОгнянов, Иван Розалинов иЖивко Живков.Закриване на учебнатагодинаБългарското училище за роденезик завърши своята втораучебна година. В тържественаобстановка пред паметника наХристо Ботев в двора на Българскиякултурен дом децатаизнесоха кратка програма иполучиха свидетелствата си зазавършен клас.През тази година завърши ХІІклас първият ни ученик и успешноположи зрелостен изпитвисша степен с отличен успех.


юни, 200615Български вестиЧетири часа седмично,посветени на българския език и култура!В Българското училище по роден език се изучава българскиезик и народознание в групи според възрастта и нивото навладеене на български език. Занятията се провеждат вспециално обзаведена класна стая в сградата на Българскоторепубликанско самоуправление всеки петък и събота. Вобучението вземат участие деца в училишна възраст, коитоучат в унгарски училища.Обучението се извършва по специална програма, изработенапо желание на местната българска общност със съдействиетона специалисти от Националния институт по образование ивключена в системата от стандарти за обучение на малцинстватав Унгария.Обучението в Българското училище по роден език се признаваофициално в рамките на унгарската образователна системаи може да бъде вписано в свидетелството за завършен клас,издавано от унгарското училище по желание на ученика.Учениците, които завършват дванайсти клас, имат право да сеявят на зрелостен изпит по български език (средна или висшастепен), оценката от който се вписва в унгарската им диплома.За записване:Обадете се на телефоните на Българското републиканскосамоуправление!Попълнете анкетната карта на училището, което ще ни дадевъзможност да поддържаме с вас непрекъснат контакт!Пратете E-mail: svetla@chello.huBOLGÁR NYELV ÉS KULTÚRAHETI NÉGY ÓRÁBAN!Az iskolában korosztály és nyelvtudás szerinticsoportokban tanulják a gyerekek a bolgár nyelvetés népismeretet. A foglalkozásokra a BolgárOrszágos Önkormányzat épületében berendezettosztályteremben kerül sor pénteki és szombatinapokon. Az oktatásban magyar iskolákban tanulógyerekek vesznek részt.A tanórák a magyarországi bolgár közösség igényeinekmegfelelô tanterv alapján zajlanak,amely összhangban van a kisebbségi oktatási követelményeivel.A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolában folyóoktatás a magyar oktatási rendszer részétképezi, az itt szerzett érdemjegy bekerülhet amagyar iskolák által kiadott bizonyítványba is.A XII. osztályt elvégzô diákoknak lehetôségüknyílik közép-, ill. emelt szintû érettségivizsgát tenni bolgár nyelvbôl.Beiratkozás:Bôvebb információért forduljon a Bolgár OrszágosÖnkormányzat munkatársaihoz, vagy küldjön e-mailt a svetla@chello.hu címre.Български език за всички!ISKOLAПрез септември продължава курсътпо български език за възрастни с преподавателМария Дудаш. Запишете се– за да направите първите стъпки в усвояванетона езика, да затвърдите познаниятаси, да обогатите речника си,да се почувствате сигурен в себе си.Курсът за възрастни е платен и се организираот Българското училище зароден език.Обадете се на телефоните на Българскоторепубликанско самоуправлениеили се поинтересувайте по E-mail.Откриване на учебнатагодинаСъобщаваме на всички деца и родители,че откриването на учебната2006/2007 г. ще бъде на 2 септември от10 часа в двора на Българския православенхрам ”Св. св. Кирил и Методий“(Будапеща, ул. Вагохид15).Bolgárnyelv-tanfolyamSzeptembertôl újra lesz bolgárnyelv-oktatásfelnôttekneka Bolgár Nyelvoktató KisebbségiIskola szervezésében. Azórákat Dudás Mária tartja.Igény szerint kezdô és haladócsoportok is indulnak.A tanfolyam fizetôs, arészletekrôl a BolgárOrszágos Önkormányzatirodájában kaphatfelvilágosítást.TanévnyitóTájékoztatjuk a tanulókat ésa szülôket, hogy a 2006/2007-es tanév megnyitója szeptember2-án 10.00 órakor lesz aSzent Cirill és Szent MetódBolgár Ortodox Templom udvarán(1097 Budapest, Vágóhídu. 15.).УЧИЛИЩЕ15


Български вести юни, 2006HÍREK BULGÁRIÁBÓL10000 leva felett bankiátutalással történjen afizetésVezetô bolgár üzletemberek aztjavasolják, hogy a 10 000 levafeletti tranzakciók csak bankiúton kerülhessenek kifizetésre.Szerintük így átláthatóbbáválnának a pénzmozgások és nemlehetne megkerülni az adókmegfizetését.A bolgárok több autótvásárolnakAz idei év elsô négy hónapjában20,5%-kal nôtt a gépjármûésa motorkerékpár-vásárlásBulgáriában az elmúlt év ugyanezenidôszakához képest. 15,2%-kal nôtt a háztartási gépekforgalma, de cipôbôl, ruházatitermékekbôl, gyógyszerbôl ésdohányáruból is több fogyott.Elektronikus betegnyilvántartásMinden bolgár egyedi azonosítószámot kap és bekerül azelektronikus betegnyilvántartásba,függetlenül attól, hogyvan-e egészségbiztosítása. Ígyszeretnék fokozottabban ellenôrizni,hogy az adott páciensBulgáriában vagy külföldönél-e, hány háziorvoshozjelentkezett be és fizet-eegészségbiztosítást. Az eddigiegészségügyi könyvet elektronikuskártya váltja majd fel,amely chipes azonosítót tartalmaz.4000 leva büntetés e-mailen küldött reklámért250-4000 leva közötti büntetéstfog fizetni minden szolgáltató,aki nem kívánt reklámot(ún. spamet) küld elektronikusúton a címzett beleegyezésenélkül. A törvénycélja, hogy megtisztítsa az16 НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ16Бизнесът иска сделкинад 10 000 лв. да сеплащат през банкаСделки за над 10 хил. лв. да сеплащат само по банков път итова да бъде законово нормирано,предложиха вчера отБългарския форум за бизнеслидери.Според бизнеса чрез плащанепо банков път ще може да сепроследят голяма част оттранзакциите, които в многосектори на икономиката сеизпълняват в брой с цел избягванеплащането на данъции други задължения.Купуваме повече автомобилиС 20,5% се е увеличила търговиятас автомобили и мотоциклетиза първите четири месецана тази година в сравнение съссъщия период на 2005 г., съобщихаот Националния статистическиинститут.На пазара с 15,2% е нарасналапродажбата на дребно на стокиза домакинството и битоватехника. Обувките, облеклата,лекарствата и тютюна същоса се търсили повече в сравнениес първите четири месецана миналата година.Вкарват пациентитев електронен регистърВсеки пациент ще има уникаленидентификационен номер(УИН) по подобие наЕГН и ще бъде записан велектронен регистър. В регистъраще се включат всичкибългари, без значение далиса осигурени или не. Целта еда се засили контролът, катосе проследи дали пациентитеживеят в България или в чужбина,при колко лични лекариса записани, имат ли здравнивноски или не. Според негосъздаването на регистъра щеналожи смяна на здравнитекнижки с електронни картипо подобие на дебитнитебанкови карти.Без спирт в ракиятаЗабранява се влагането насинтетичен спирт при производствотона спиртни напиткии смесването на различнисортове бели и червенивина, решиха депутатите. Тегласуваха на второ четенепромените в закона за винотои спиртните напитки.Добавянето на синтетиченспирт в ракии и концентрати еопасно за здравето на потребителите.Смесването на различнисортове вина, типичноза някои региони на страната,пък влошава качеството нанапитката. В пенливите и искрящивина съдържанието назахар не може да бъде повечеот 3 грама на литър.Само веднъж ще се прави виноот грозде. Забранява се дасе произвеждат вина от джибритеи другите остатъци отпроизводството. Вторичнитепродукти от винопроизводствотозадължително щетрябва да се предават задестилация.Винарни и физически лица,които искат да засаждат новилозя или да подменят масивитеси, ще трябва да плащаттакса, ако искат да използватразсаден материал от националниярезерв. Такси ще сесъбират и за утвърждаване навина като регионални и катокачествени, както и за издаванена контролен номер за определенитекато качествениеликсири. Размерът на тарифитеще се одобри от Министерскисъвет.Глоба за реклама поe-mailГлоба от 250 до 4000 лв. очаквавсеки доставчик на услуги,който изпраща нежелани търговскисъобщения (по-известникато спам) на електроннатапоща без съгласието наполучателя. Това гласи приетиятот парламента Закон заелектронната търговия.Законът цели да се изчистиИнтернет от паразитнатакореспонденция, която заема


юни, 200617Български вестидо 80 процента от електроннитепощи, обясниха специалисти.Никой вече няма да има правода праща нежелани съобщения,ако получателят не е поискалтова. Досега е съществувалрегистър, в който севписват лицата, нежелаещи даполучават спам. Този регистъробаче не е имал задължителенхарактер.Европа спира нашисамолети22 самолета Ан-12“, собственостна 6 български авиоком-”пании, ще бъдат извадени отРегистъра на въздухоплавателнитесредства в Българияна 1 април 2007 г. в изпълнениена изискване на Европейскиясъюз. Загубите за българскатаавиация ще бъдат 60-80 млн.евро, уточни Станулов.Според европейското изискванеслед 31 март 2007 г. вавиорегистрите на държавитечленки трябва да останат самосамолети, които имат типовсертификат, издаден отЕС по правилата на Международнатаорганизация за гражданскаавиация ИКАО. САн-12“ се превозват товари”до Европа, Африка, Азия идруги държави. 22 самолета сана Хемус Ер“, Вега“, СкорпионЕр", Хели Ер“, Ер” ”” ” ”София“ и Брайт Авиейшън“.”Основно образованиеще се взима след 7-икласОсновното образование вБългария ще завършва след7-и, а не след 8-и клас, кактобеше досега. Това предвижданационалната програма заразвитие на училищното образование,която вчера депутатитеприеха на първо четене.Гимназиалната степен пъкще бъде разделена на 2 етапа.Първият обхваща периода от8-и до 10-и клас, като в краяна този период ще завършвазадължителното образование.В рамките на този гимназиаленкурс учениците ще придобиватпърва степен на професионалнаквалификация, закоято ще получават и съответнотосвидетелство. Презвтория гимназиален етап - от11-и до 12-и клас, ученицитеще профилират знанията иуменията си и ще придобиватсредно образование след полаганена държавни зрелостниизпити.Рекламират Българияпо берлинските автобусиРекламни пана, представящиБългария като туристическадестинация, бяха окачени на 9автобуса в Германия. Рекламнатакампания е във връзкасъс световното по футбол, коетоще привлече много гостиот цял свят, обясниха организаторитеот Държавната агенцияпо туризъм. Паната представятседем туристическипродукта и ще се движат поцентралните берлински улицив продължение на два месеца.С до 50 евро се увеличилинаемите за жилищав СофияС 15 до 50 евро са се повишилинаемите на двустайните итристайните апартаменти вкварталите с голямо жилищностроителство в София от началотона годината. 300 еврона месец е стигнал наемът задвустайно жилище в кварталБелите брези“, 100 евро отгореструва наемането на три-”стайно. В същото време собственицина гарсониери ги отдаватпод наем срещу 150 евро,или с 50 евро по-евтино всравнение с началото на годината.В жилищните комплекси Люлин“и Младост“ за двустаен””апартамент и за гарсониера вДружба“ собствениците”искат с около 17 евро повече,отколкото в края на 2005 г.В началото на юни обаче тристайнитеимоти в Дружба“ и”Младост“ са спаднали съответнос 20 и 26 евро спрямо”януари.HÍREK BULGÁRIÁBÓLinternetet ettôl a fajta levelezéstôl,amely azelektronikus postafiókok forgalmának80%-át teszi ki.Alapfokú végzettség 7.osztály utánAz alapfokú végzettséget Bulgáriábana 7. osztály elvégzéseután lehet a jövôbenmegszerezni, és nem a 8.osztály után, ahogyan eddig.A gimnáziumi tanulmányokpedig két szakaszra lesznekosztva, az elsô a 8-10. osztály,amely még a kötelezôoktatáshoz tartozik majd.A 11-12. osztály után teheta diák érettségi vizsgát.Magyarországi BolgárokEgyesülete1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.tel.: 216-6560Bolgár Országos Önkormányzat1093 Budapest, Lónyay u. 41.tel.: 216-4210Fôvárosi Bolgár Önkormányzat1093 Budapest, Lónyay u. 41.tel.: 216-4211Bolgár Köztársaság Nagykövetsége1062 Budapest, Andrássy út 115.tel.:322-0836,322-0824Szent Cirill és Szent MetódBolgár Pravoszláv Templom1097 Budapest, Vágóhíd u. 15.tel.: 215-0039Bolgár Kulturális Intézet1061 Budapest, Andrássy út 14tel.: 269-4246Hriszto Botev Bolgár-MagyarÁltalános Iskola és Gimnázium1062 Budapest, Bajza u. 44tel.: 474-0536, 474-0537Bolgár NyelvoktatóKisebbségi Iskola1093 Budapest, Lónyay u. 41tel.: 216-4210Carevec Étterem1097 Budapest, Vágóhíd u. 62tel.: 216-1797Hotel Rila1097 Budapest, Vágóhíd u. 62tel.: 216-1621НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ17


18Български вести юни, 2006ЗА ВАС, ДЕЦАПекна слънцеПекна слънце подранило,сладостен топлик разле:с нова песен ветрец минанад широкото поле.И кокичето заспалочу през сладкий зимен сънна лъчите животворнизлатния и трепкав звън.Не утрая му сърцетои тревожно затуптя –то поникна над земятаи засмяно разцъфтя.Но по плещите планинскисе белееше снега –и главица то наведе,и посърна от тъга...Eлин ПелинМагарешки съветБългарска народна приказкаДвата работни вола влезли в обора, капнали от дневния труд.Заварили магарето: хрупа прясно накосено сено в яслата и сивърти доволно опашката.– Добър вечер, братко! – рекъл единият вол. – Как си?– Отлично! – отвърнало магарето.– Ти си едно щастливо магаре – със завист добавил волът ивъздъхнал, – а пък аз съм един нещастен вол.– Защо? – попитало магарето.– Защото съм роден без късмет, цял ден тегля ралото, авечерно време мъкна към село и колата, и ралото, истопанина.– Ако не искаш да се трепеш – рекло магарето, – престори сена болен. Легни на земята, почни да пъшкаш и утрестопанинът няма да те впрегне.Стопанинът бил до вратата и чул разговора между вола имагарето. Той нищо не казал, само се усмихнал и поклатилглава. На другия ден волът постъпил, както го научиломагарето. Тръшнал се на земята и захванал да пъшка. В оборавлязъл стопанинът, поклатил глава и рекъл:– Разболял се е добрият ми вол. Нямащо. Ще впрегна на негово мястомагарето. И си подострил остена.Цял ден хитроумното магаре теглилоралото и се спъвало в браздите.Вечерта се върнало в обора сувиснали уши. Болният вол лежал иси пригризвал.– Благодаря ти, братко! – рекъл тойна магарето. – Ти си моят спасител.Обещавам ти цял живот да сепреструвам на болен!– Не ще можеш дълго време да сепреструваш на болен! – викналоядосано магарето.– Защо?– Защото днес чух как стопанинътрече на съседа си: ”Волът ми серазболя тежко. Ако не стане до утре,ще го закарам на месаря да му теглиножа!“Волът се разтреперал. Цяла нощ немигнал. А на другия ден се дигнал,преди да пропеят първи петли.18Кои са предметите?Четири от шестте предмета, показанинай-горе (в червено), са в голяматарисунка. Може ли да гинамерите?


юни, 200619Български вестиГрешки при тренировкаТренирай, тренирай до пълноизтощение. И след две седмицище се радваш на новавъншност. На подобни заблудивярват не само новаците.Ето едни от най-разпространенитегрешки, които се допускатпри тренировка:Пълните хора имат нужда отпо-продължителна тренировкаот слабите.Килограмите не определятпродължителността и интензивносттана тренировката.Защото колкото е по-пъленчовек, толкова повече калориигуби. Велосипедист с тегло55 кг изгаря около 5 кал заминута, а тежкият 110 кг -10кал.Изгарянето на мастните депастава само по време на кардиотренировка.Всъщност най-ефикасни саинтервалните тренировки, прикоито се редува натоварването.В началото работите 3-5мин. с бързо темпо, след товаразпускате. При тях за помалковреме изгаряте същитекалории. Не пренебрегвайте исиловите тренировки. Те подобряватобмяната на веществата.Ако вечерта сте си позволилида преядете, на другия дентрябва да прибавите към тренировкатаси още 20 минути.Ако постъпите по този начин,тренировката ви ще се проточи.Затова е по-добре да поставитеакцент не на продължителността,а на интензивността.Високоинтензивните тренировкитрябва да се правят сутрин.Всичкозависи само отвас. Ако сте нощна птица, нямасмисъл да ставате с кокошкитеи да се измъчвате, спейкивърху тренажора. Другипък сутрин са в състояние даповдигнат планини. Най-добрее да съгласувате тренировкитес вътрешния си часовник.Смята се, че за активни заниманиясъс спорт най-подходящиса часовете между 14 и18. Не е добре да претоварватеорганизма си сутрин ипреди сън.Може да се тренира във всякакъвекип. Достатъчно е тойдобре да фиксира бюста.Това не е съвсем така. Плътниятекип ще ви помогне даизбегнете такава неприятносткато провисването на гърдитеи появата на стрии. Традиционнотобельо не е подходящоза тази цел. Идеалният вариантса спортните екипи отспециална „дишаща“ материя.Днес на мода са високитедами – ако не имдостигат желаните сантиметри,прибавят си ги с токове иплатформиОсвен безобидните изкълчванияи навяхвания на глезенитевисоките обувки причиняватмного по-опасни бъдещитравми, които понякогазавършват в операционната.Жената, наближила 50-те, забелязваизхвръкналото ”кокалче“върху първата фалангана палеца на крака, ноотива на лекар не от естетическисъображения, а защотото започва да й причинява нетърпимаболка. Изходът е изрязванена образуванието илиразрушаването му с лазер, ное известно, че операцията носисамо временно облекчение.Причината за деформациятана ходилото е не възрастта, аобувката – колкото е по-висока,толкова по-зле. Ако е итясна, разместването наестествената ”ос“, поддържащасвързани пръстите иставите с основните кости, е вкърпа вързано.Високият ток прехвърля натоварванетопри ходене върхупървите два пръста. Ако той е 2см, пръстите ”носят“ 20 на стоповече, ако е 5 см – 57 на сто.Осемсантиметровият ток увеличаванатоварването им със76 на сто.ЗА ДОМАКИНЯТАС тази "балетна стъпка" не можете даизминете кой знае какво разстояние,защото на половин километър всекикрак, съответно - и пръстите му, поематнатоварване от около 6 тона!Затова много внимавайте с височинатана обувките си!!!Коктейл COSMOPOLITAN(Космополитен)ПОРЦИИ: 1Продукти:35 мл водка Absolut Citron7 мл (3/4 с.л. ) сок от лайм7 мл (3/4 с.л. ) Cointreau7 мл (3/4 с.л. ) сок от червени боровинки1 ч.ч. ледени кубчетаза гарниране – навита на спирала кора отлайм/зелен лимон/В шейкър смесете всички съставки иразбийте добре. Прецедете в чаша замартини. Гарнирайте с кората от лайм.COSMOPOLITANHozzávalók:4 rész citromos vodka (ha eznincs, megteszi helyette asima vodka is)2 rész Cointreau vagy Triple Sec1 rész lime-lé2 rész áfonyaléjégkockaA hozzávalókat öntsük egyshakerbe, amelybe elôzôlegnéhány jégkockát tettünk,majd töltsük a mixet egy elôhûtöttmartinis pohárba. Apohár szélét díszítsük egyszeletke lime-mal.19


През летните месеци няма да има клубна дейност.Клубовете продължават през септември по предварително обявена програма.ПРОГРАМАТАмесец септември 2006 г. – Български културен дом20 септември, сряда, 18.00 ч. – Литературно кафене: Гостуване на спечелилите конкурса заизпълнение на унгарска и българска литература в Шумен23 септември, събота, ХХ. ч. Юбилейна вечер на Малко театро27 септември, сряда, 17.00 ч. – Творчески клуб – Представяме: цикъл разкази на КристинаХаджипеткова за родното „ПолиA klubfoglalkozások a nyári hónapokban szünetelnek, és szeptembertôl indulnak újra.PROGRAM2006. szeptember - Bolgár Mûvelôdési Házszeptember 20., szerda,szeptember 23., szombatszeptember 27., szerda,18.00 óra – Irodalmi Kávéház (Vendégeink: a sumeni vers- ésprózamondó verseny nyertesei)19.00 óra - A Malko Teatro jubileumi estje17.00 óra – Alkotók Klubja – Bemutatjuk HadzsipetkovaKrisztina „Poli” faluról szóló elbeszélésciklusátБългaрски вeсти, юни 2006 г.Издание на Българското републиканско самоуправление,1093 Будапеща, ул. Лоняи 41Редакция: Андреа Генат (главен редактор), Моника Тютюнкова,Светла КьосеваОтговорен издател: Данчо МусевЦена 50 форинтаИздава се с подкрепата на Фонда за национални и етнически малцинствав Унгария и на Българските самоуправления в IV, XIII, XVIII и XXIIIрайон на Будапеща и във Фелшьожолца, Мишколц, Печ, Дебрецен,Халастелек и Дунахарасти.Bolgár Hírek, 2006. júniusA Bolgár Országos Önkormányzat (1093 Budapest, Lónyay u. 41) kiadványaSzerkesztôbizottság: Genát Andrea (fôszerkesztô),Kjoszeva Szvetla, Tyutyunkov MónikaFelelôs kiadó: Muszev DancsoÁra: 50 FtMegjelenik a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványés a az Újpesti, a XIII., XVII. kerületi, a Soroksári, a Felsôzsolcai, a Miskolci,a Pécsi, a Debreceni, Halásztelki és Dunaharaszti Bolgár KisebbségiÖnkormányzat támogatásával.ISSN 14163098Globe Print Nyomda

More magazines by this user
Similar magazines