letöltése

onkorkep.hu

letöltése

2 0 0 712. szám• tizenhetedik évfolyam, 165. számÖNEsélyek és lehetőségekESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLETK O RK É PÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRATÁra: 545 Ft • www.onkorkep.huBUÉK2008


HITELGARANCIA ZRT.önkormányzatikötvénygaranciaA Hitelgarancia Zrt.többségi állami tulajdonúpénzügyi vállalkozás.Fő célkitűzése,hogy készfizető kezességvállalásávalsegítsea kis- és középvállalkozásokat,valamint azönkormányzatokat,önkormányzatok társulásaités az önkormányzatokvállalkozásaita fejlesztési forrásokelérésében, ezáltalelőmozdítsa versenyképességüketésfelzárkózásukat.A HG Zrt. olyan önkormányzatok,társulások éstöbbcélú kistérségi társulásokrészére ajánlja szolgáltatásait,amelyek résztkívánnak venni a fejlesztésifolyamatokban, de a forrásokeléréséhez önállóan nemrendelkeznek elegendő biztosítékkal.A HG Zrt. kezességvállalásávalnő az önkormányzatokesélye a forrásokelérésére, csökken a fedezetigényés javulnak a kötvénykibocsátásfeltételei.A Hitelgarancia Zrt. célja,hogy partnereink maximálisankihasználják a gazdaságinövekedés és az unió kínáltalehetőségeket. Célunktovábbá, hogy a piaci viszonyokhozés az állam támogatásilehetőségeihez alkalmazkodó,innovatív garanciatermékekkelbiztosítsuk,hogy vállalatok, intézményeka külső pénzügyi erőforrásokatmaximálisan betudják vonni fejlesztéseikbe.Alapkompetenciáink aprudens működés, a hiteleskockázatértékelés és a gyorsügyintézés.Új, Garantiqa termékcsaládunkértékeinek alapjaa partnerség: lehetőségetkínálunk, stabilitást és biztonságotadunk – az önkormányzatoktársai kívánunklenni a jövő lehetőségeinekkiaknázásában.A Garantiqa termékcsaládtagja a Garantiqa önkormányzatikötvénygarancia,amely feltételrendszerébenbiztonságos forráshoz jutásttesz lehetővé az önkormányzatokszámára. A konstrukciólényegét az ún. rulírozó jellegűgarancia adja, mely egygaranciakeret segítségévellehetővé teszi akár a teljeskibocsátás garantálását.Milyen előnyöket jelent akötvény a hitellel szembenaz önkormányzatoknak? A kötvénykibocsátáslebonyolításához nemszükséges közbeszerzésieljárás lefolytatása, mert aznem esik a 2003. évi CXXIX.törvény hatálya alá. Ígyrugalmasabban és gyorsabbanvalósítható meg atervezett ügylet. Nem szükséges hozzáönerő, és a tőketörlesztésa kibocsátó önkormányzatigényeihez rugalmasan alakítható. Az addicionális forrásfelvételilehetőségen túlkiváló eszköz lehet a korábbihitelállományok egységesítéséhez.Milyen előnyöket jelent agarantált kötvény az önkormányzatokszámára? Átmeneti fizetési nehézségekesetén az önkormányzatszabadon gazdálkodhata Garantiqa önkormányzatikötvénygarancia által biztosítottgaranciakeretével, azaza Garantiqa önkormányzatikötvénygarancia keretébenkifizetjük az aktuális törlesztőrészleteket az önkormányzathelyett mindaddig, mígkonszolidálni tudja pénzügyihelyzetét. Amennyiben azönkormányzat részben vagyegészben rendezi a beváltásbóleredő tartozását a HGZrt.-vel, a keret újból kiegészül,és ezt követően ismétlehívható a garancia. A Garantiqa önkormányzatikötvénygaranciamellett a futamidő alatt agaranciakerettel való gazdálkodássalelkerülhető azadósságrendezési eljárásmegindítása, ahogy elkerülhetőaz inkasszó lehívása is,amely hátrányosan érinthetnéaz önkormányzat működésikiadásainak folyamatosságát. Garantiqa önkormányzatikötvénygarancia elősegíti,hogy a kötvénykibocsátásegész futamideje alatt biztosítottlegyen az önkormányzatigazdálkodás stabilitása.Milyen ügyletekhez igényelhetőaz önkormányzatigarancia?Bármilyen fejlesztési célúkötvénykibocsátáshoz, különösen: EU-s pályázatok önrészéhezszükséges forrásokelőteremtésére, támogatás megelőlegezéséreirányuló forrásokigénylésére, önerős fejlesztési ésberuházási célok forrásigényénekfedezetére, meglévő hitelek átütemezésére,fedezet átütemezésére, forint- és devizaügyletekhezegyaránt.A kezességvállalás díja –az Európai Beruházás Bankviszontgaranciájával: Díja az ügylet kockázatibesorolása alapján a garantáltösszeg 0,5%–0,6%-a, Díjfizetési gyakoriság:évenkénti díjfizetés.


PARLAMENTPolitikai alku: ötvenmilliárd plusz a településeknekTakaréklángon az önkormányzatokAz Országgyűlés lapzártánk után szavaz a költségvetésitörvényjavaslathoz és az egészségbiztosításielőterjesztéshez érkezett módosító javaslatokról.Majd mindkét, az önkormányzatokatérzékenyen érintő törvényről december 17-én, az idei esztendő utolsó munkanapján voksolnak.A T. Ház legközelebb februárban ül össze, sekkorra már az is világosabbá válik, mi történika gazdasági tárca által bezására szánt harmincnyolcvasúti mellékvonallal.A jövő évi büdzsé főszámairól lapunk az előzőhónapban már beszámolt.Ehhez képest – a szokásoknakmegfelelően – a fejezetekenbelüli átcsoportosításokrólfolyt a vita a parlamentben.A koalíciós politikaialkuk alapján az önkormányzatok,úgy tűnik, jelentősebbpluszforráshoz, csaknemötven milliárd forinthozjutnak. Igaz, ebből alegnagyobb tétel az önkormányzatokbandolgozó közszolgákkötelező béremelésénekfedezetére biztosított40 milliárd forint. A kormányzatelkülönítve kívánja szerepeltetniaz összeget a költségvetésben,míg az önkormányzatiérdekszövetségekjelezték, szeretnék, ha aztbeépítenék a normatívákba,s helyben dönthetnénekdifferenciált felhasználásukról.A vitában természetesennem értettek egyet kormánypártiakés ellenzékiekabban, milyen hatássallesz az önkormányzatokra apénzügyminiszter által is szigorúnak,kiegyensúlyozottnakminősített büdzsé. JauernikIstván, az önkormányzatibizottság szocialista elnökeúgy vélekedett, hogy a 2008-as év nem lesz rosszabb azideinél. Úgy vélte, jövőre azönkormányzatoknak nagyonfegyelmezett, takarékos gazdálkodástkell folytatni, ésakkor az eddig megszokottszínvonalon tudják biztosítania közszolgáltatásokat.Az ellenzékaz ideinél nehezebb évet várAz önkormányzati bizottságfideszes tagja Ódor Ferenc– amellett, hogy üdvözöltea csaknem ötven milliárdoskompenzációt – azt jósolta,hogy ez nem fogja biztosítania kötelező béremelésekfedezetét, s ezen túl a villamosenergia áremelkedésé- Kiemelten vizsgálja avasútvonal-bezárásokataz ÁSZ. Egyelőre nem zárjákbe azt a 38 vasúti szárnyvonalat,amelyek megőrzéséértmég november 20-ánsztrájkoltak a vasutasok. EztKákosy Csaba, frissen kinevezettszabad demokrata gazdaságiminiszter jelentette be.Az új tárcavezető arról beszélt,hogy 2008-2009-ben vizsgáljákfelül, mi legyen ezenvonalak sorsa: „Biztos, hogylesz olyan, amit már jövőrebezárnak közülük, de biztosanlesz olyan is, ami egyáltalánnem szűnik meg” – közöltea miniszter. Ezzel párhuzamosanarról beszélt, hogyelkötelezett a Volán-társaságokmielőbbi privatizációjamellett.A Fidesz részéről DomokosLászló reagált az új miniszterbejelntéseire. Ha a kormányeladja a Volán-társaságokat,az további járatritkuláshozvezet majd. A vasútimellékvonalak bezárásávalegyütt ez a kistelepülésekhalálát jelenti – vetítette előrea képviselő.Az MDF az ügyben vasútikerekasztal-tárgyalások öszszehívásátkezdeményezte,amelyen részt kellene venniea szaktárca és a nemzetivagyonkezelő képviselőinek,a polgármestereknek ésa szakpolitikusoknak is.Közlekedéspolitikusuk,Katona Kálmán hangsúlyozta:a megszüntetésre ítéltmintegy negyven vasútvonalharmada üzemeltethetőlenne térségi vasútként, haaz önkormányzatok számáraegyértelművé válna, hogymilyen támogatást kaphatnakehhez az államtól.Az Állami Számvevőszékeelnöke, Kovács Árpád a parlamentköltségvetési bizottságánakülésén jelentette be,hogy jövőre kiemelt feladatkéntkezelik a MÁV, a Volántársaságokellenőrzését.A vasúti közlekedés korszerűsítésének2008-ra áthúzódóellenőrzésekor a számvevőkvizsgálni fogják egyebekközött a vasúti mellékvonalakesetleges megszüntetésénekmegalapozottságát,illetve ezzel összefüggésben aMÁV Cargo és a gördülőállománysorsát.A Volán-társaságok működtetésérőlaz ÁSZ módszertaniintézete végez majd gazdaságosságiszámításokat és állítössze jelentést.2ÖN • KOR • KÉP 2007. december


KOR-KÉPÖnkormányzati konszolidáció nélkülNINCS KIÚT– Milyen eredményre jutottakaz egyeztető fórumon ahitelfelvétel korlátozásávalkapcsolatban?– Eredetileg a kérdés nemis volt napirenden, az önkormányzatiszövetségek kérték,hogy beszéljünk róla. Aza gond, hogy a kormány ezzela lépéssel egyáltalán nem ériel a célját: azt, hogy az önkormányzatokműködésre felvetthitelállománya ne növekedjense az állami, se az önkormányzatiszférában, és ne romboljaa konvergenciaprogramot.Idő hiánya miatt azonban nemsikerült kiveséznünk a témát, dea Pénzügyminisztérium képviselőjevállalta, hogy írásbanválaszt ad kifogásainkra.– Mik voltak ezek a kifogások?– Elsősorban az, hogy a hitelfelvételikorlát akadályozná azönkormányzatok fejlesztésihitelfelvételét is. Ezzel a pénzügyitárca képviselője nemértett egyet. Mi azonban számításokkalkellően alátámasztottuk:alig lesz néhány önkormányzat,amely ilyen korlátozásmellett erre képes lesz.– Vagyis komoly veszélybekerülhet az uniós fejlesztési forrásoklehívása?– Pontosan. Amit a kormányzatakar, az teljesentévút. A szövetségek tárgyaltakbankokkal, önkormányzatigazdálkodási szakemberekkel,akik a mi álláspontunkaterősítették meg.– Hogy lehet ilyen eltérőkövetkeztetéseket levonniugyanazon adatokból?– Nem tudom. Illetőleg úgylátom, a pénzügyi kormányzatteljesen rossz irányból közelítimeg a kérdést. Megijedtek azönkormányzati szféra jelentőskötvénykibocsátásától, sattól, hogyan fizetik majd eztvissza. Ellenben mi úgy gondolkodunk,hogy a bankoknem nyújtanak felelőtlenülhiteleket bárkinek. Kár ebbea piaci helyzetbe mesterségesszabállyal beavatkozni,azt ellehetetleníteni. A fejlesztéshezmindenképpen biztosítanikell az önrészt, ami –lássuk be – hitelfelvétel nélkülmegoldhatatlan. Megjegyezném,hogy ebben a helyzetbenmeglehetősen cinikusmagatartás a kormányrészéről úgy beállítani a dolgot,hogy az önkormányzatokazok, amelyeknél elfolyikaz állam pénze.„…meg kell érteni,hogy őrültnagy bajbanvagyunk…”Veszélyezteti az uniós források lehívását a kormányzat azzal a törvényjavaslatával, amelylyelkorlátozná az önkormányzatok hitelfelvételét - állítják egyöntetűen az önkormányzatiérdekszövetségek. Dr. Zongor Gábort arról a december 4-ei kormány–önkormányaztokegyeztető fórum ülésről kérdeztük, amelyen egyebek között ez a téma is terítékre került.Mivel év vége közeledtével az önkormányzati szférában is sűrűsödnek a feladatok, a TelepülésiÖnkormányzatok Országos Szövetségének főtitkárát útközben sikerült telefonvégrekapnunk. A megszokottnál kötetlenebb hangú beszélgetésben azonban komoly dolgokrólesik szó, köztük egy átfogó önkormányzati konszolidáció szükségességéről.– Semmiféle veszélyt nemlát abban, ha az önkormányzatokmár nem fejlesztésre,hanem működésre vesznekfel hitelt?– Dehogynem! Csakhogyez nem az önkormányzatigazdálkodás hibája, hanem aközponti alulfinanszírozottságkövetkezménye.– Legutóbbi hírek szerintközel 1500 önkormányzatotveszélyeztet a pénzügyi ellehetetlenülés,a csőd. Ön szerinthogyan lehet ezen segíteni?– A csőd egy pontosan körbeírtkategória. Ilyen eljárásegy önkormányzatnál akkorkövetkezhet be, ha az szabálytalanulgazdálkodik. Eza történet nem erről szól, ígya csőd kifejezést nem használnám.Arról van szó, hogyaz önkormányzatok mindennapifeladatellátásának a feltételeihiányoznak. Vagyis nincsfedezet: az áramra, a szociálissegélyre vagy a bérre. Mivelminden ezzel kapcsolatostevékenység törvényi kötelezettség,ezeket ennek ellenérefizetni kell, a szükséges forrástazonban az állam továbbrasem biztosítja. Persze, lehetazon vitatkozni, hogy rossz astruktúra, nem működik optimálisana rendszer, amibensok igazság van. De az önkormányzatoknem ettől válnaklassan a szolgáltatók adósává,ami abszurd állapot. Mi mégisazt mondjuk, hogy a működésihitelfelvételt csak akkorlehet korlátozni, ha kitaláljuk,hogy az eladósodott, a rendszerbebeszorult önkormányzatokhogyan tudnak ebből ahelyzetből kikeveredni. Véleményünkszerint ehhez egyfajtakonszolidációra lenneszükség, amiről persze apénzügyi kormányzat nemnagyon szeret hallani. De haképesek voltak bankkonszolidációkatvégrehajtani, akkorvan olyan fontos önkormányzatikonszolidáció is. A parlamentezt követően megalkothatnaegy új szabályrendszert,amely megakadályoznáaz önkormányzatok újbólieladósodását. Ezt az ügyetnem lehet kizárólag fiskálisszemlélettel kezelni, meg kellérteni, hogy őrült nagy bajbanvagyunk.– Lehet ezt a fajta működéstmég önkormányzásnaknevezni?– Nem. A településekvezetése már csak igen korlátozottantud önkormányzatkéntfunkcionálni. Nincsvalódi autonómia, hiszen sokhelyen az önkormányzat létefügg attól, kap-e három vagyötmillió forintot a minisztériumikeretből, avagy sem.– De a fejlesztési pénzek semtudják ezt a gazdálkodási anomáliátmegszüntetni...– Így van. Ezért is hangoztatjuka költségvetési viták idején,hogy jó, több lett a pénz2007. december ÖN • KOR • KÉP5


KOR-KÉPNézzük a szakkollégiumprogramját: a társadalmibefogadás, antidiszkriminációtémakör nemzetközi éshazai jogi hátterét KaltenbachJenő, egyetemi docensismerteti. A hátrányos helyzetű,diszkriminációval sújtotttársadalmi csoportokról,a diszkrimináció és a szegregációtársadalmi megjelenéséről,a romák helyzetérőlKállai Ernő, a Nemzeti ésEtnikai Kisebbségek OrszággyűlésiBiztosa tart előadást.A kormányzati intézkedésekrőla roma lakosság integrációjaérdekében tett lépésekrőlRauh Edit, a szociális minisztériumszakállamtitkára adtájékoztatást. És még beszélnünkkell a fogyatékossággalélő emberekről, a társadalmimutatókról, intézkedésekrőlis, ezt a feladatotKönczei György egyetemitanár vállalta.Egy másik program keretébena Szociális és MunkaügyiMinisztériummalés a Holland KormányzatiTájékoztatási SzolgálattalAz első Közigazgatási kommunikáció és társadalmi befogadásképzés 2005 szeptemberében kezdődött. A képzést megkezdő50 résztvevő közül 46 fejezte be a tanfolyamot és tettsikeres vizsgát. A végzett hallgatók magyar–angol nyelvű, közigazgatásikommunikációs szakember képesítést igazoló bizonyítványtkaptak. A kiváló eredményt elért hallgatók közülhatan tavaly novemberben a Holland Kormányzati TájékoztatásiSzolgálat meghívására 5 napos szakmai tanulmányútonvehettek részt Hágában. A részvevők tapasztalatszerzését aSzociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta.Idén márciusában már 80 köztisztviselő kezdte meg a tanfolyamot.Az ünnepélyes megnyitón köszöntötte a hallgatókatKiss Péter szociális és munkaügyi miniszter (ma kancelláriaminiszter),Ronald Mollinger, a Holland KirályságNagykövete, Koltai Dénes, a PTE FEEK dékánja.A képzés októberig tartott, a záróvizsga novemberben volt.A kormányzatikommunikáció területén több mint félévszázados múlttalrendelkező Holland Kormányzati Tájékoztatási Szolgálat a tanulmányútonkívül szakmailag is támogatta a magyar tanárok továbbképzésétés holland előadókat biztosított az oktatási folyamathoz.A társadalmi kohézió szempontjából rendkívül fontos a társadalomszéles rétegeinek bevonása a nyilvános kommunikációba,a különböző célcsoportok, hátrányos helyzetű rétegek megszólítása,ezért a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jelentősrészt vállalt a képzés tantervének kidolgozásában és a társadalmibefogadás témakörének oktatásában. A Pécsi TudományegyetemFelnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar szakmaiháttere, elkötelezettsége a felnőttképzés, humánerőforrásfejlesztésiránt, garanciát nyújtott a képzés magas színvonalú,hatékony megszervezéséhez és lebonyolításához.együttműködve idén márciusábanmásodszor indítottukel Budapesten a köztisztviselőkszakmai továbbképzésétKözigazgatási kommunikációés társadalmi befogadáscímmel.Figyelemre méltó és időszerűa köztisztviselők ilyen irányúképzése. Ez a kezdeményezésmennyiben tér el aszakkollégium tematikájától?Még szélesebbre tárjákaz ajtót?Ezzel a hazánkban egyedülállóprofesszionális képzésselaz volt a célunk, hogyolyan kommunikációs tanácsadókatképezzünk, akik aközigazgatási hivatalnokokmunkáját segítik. A társadalmibefogadással kapcsolatosterületeken hozzájárulnak aközigazgatás és a polgárokközötti hatékony és eredményeskommunikációs folyamatokjavításához.A hallgatók különbözőminisztériumok, költségvetésiszervek azon köztisztviselői,akik közreműködnek aszociális befogadás politikatervezésében és megvalósításában.A 160 órás kurzusegyrészről szemléletformáló,másrészről olyan elméletiés gyakorlati ismeretek nyújt,amellyel a közigazgatási szervek,civil szervezetek képviselőimeg tudják szólítani akülönböző célcsoportokat,és képesek felkészíteni őket aközéletben való aktív és öntudatosszerepvállalásra.A képzés elsősorban gyakorlatraépül, a hallgatókolyan témákat ismernek meg,mint például a közigazgatásikommunikáció, a tömegkommunikációvagy a kríziskommunikáció...A program keretébena hallgatók elsajátíthatjáka közigazgatási kommunikációtervezését és gyakorlatimegvalósítását. Fontos ameggyőzés és a befolyásolástechnikája.A vizsgakövetelményeksikeres teljesítése után a résztvevőkmagyar–angol nyelvű,közigazgatási kommunikációsszakember képesítést igazolóbizonyítványt kapnak...Az interjúnak vége, de mégmindig a közös ismerősöket idézzük,búcsúzóul elhangzik mégazoknak a politikusonak a névsora,akik valamikor itt végeztekés ma már az országos közéletszereplői. Arra gondolok, hogyjó volna, ha a politikusok közülminél többen részt vennéneka Társadalmi Befogadás Szakkollégiumnyílt kurzusán, hogydöntéseik meghozatalánál nefeledjék, hogy vannak szegények,gyerekek, öregek, nők és férfiak,romák, kirekesztett társadalmicsoportok, akik számítanak asegítségükre.Csiky IldikóLépj egyet!A PTE FEEK Társadalmi BefogadásSzakkollégium kiállítása.Megnyitó: december 12. 11.30,a PTE FEEK folyosóján.8ÖN • KOR • KÉP 2007. december


HÍREK Az év elején tervezettközel egymilliárdos hiánynáljóval kisebb deficittel zárjaaz évet a Zala Megyei Önkormányzat.A 2007-re tervezett933 millió forintos működésiforráshiányt már az első háromnegyedévben is jelentősenmérsékelte a fideszes vezetésűés többségű megyei közgyűlés.A megtakarításoknakköszönhetően év végére 500–600 millió forintra mérséklődika deficit. A megyei közgyűléselnöke, Manninger Jenő általelőterjesztett jövő évi költségvetésikoncepcióban 2008-ra amegye számára a központi államitámogatások további, mintegy40 millió forintos csökkenésétprognosztizálja.A zalai megyegyűlésenVarga László, a korábbi szocialistaelnök kritikával illettea november végén megszavazott,20 millió svájci frankos(mintegy 3 milliárd forintértékű) megyei kötvénykibocsátást.Meglátása szerinta hitelfelvételnek tekinthetőkötvény hosszú évekre előreeladósodáshoz vezet, és csakaz intézmények működési költségvetésébőllehet a törlesztéseketkigazdálkodni. ManningerJenő válasza szerint a törlesztésmajdani mértéke jóvalalatta marad a megye törlesztésiképességeinek.A zalai cigány és horvátkisebbségi önkormányzatokugyancsak szót emeltek a2008-as költségvetési tervezetellen, mert az ideihez hasonlóanjövőre sem szerepel a támogatásuk.A cigány önkormányzattíz, a horvát közel 4,5 millióforintos támogatásért folyamodott,de – hivatkozva arra,hogy a központi költségvetésaz átalakuló támogatási rendszermiatt szintén nem tervezettszámukra támogatást –ezért a megye sem szerepeltetnekik címzett összeget.A zalai közgyűlés végül nagytöbbséggel elfogadta a jövőévi költségvetési koncepciót,amely mintegy 4,4 milliárdforintos kiadás mellett közel3,3 milliárd forintos bevétellelszámol. Nehéz helyzetben vannak a megyék. Még az ideinél isnehezebb esztendőre számíthatnak a megyei önkormányzatok– nyilatkozta Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiKözgyűlés elnöke a megyei napilapban. A megyei önkormányzatokidén eddig összesen 70 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottakki, sorra értékesítik az ingatlanjaikat, a kicsit jobb helyzetbenlévő Dunántúlt kivéve szinte valamennyi megyei önkormányzatkomoly finanszírozási gondokkal küzd.Ódor Ferenc, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségénekelnöke a napilapban a politikát tette felelősséa kialakult helyzetért. Úgy fogalmazott, hogy a kormányzószocialista és liberális párt már a helyhatósági választás előttel akarta érni a megyék megszüntetését, de ez a javaslat nemkapta meg a szükséges parlamenti többséget. Eldöntöttéktehát, hogyha törvénnyel nem sikerül, akkor a finanszírozással„lehetetlenítik el” a megyéket. Egy kivételével mindenüttfideszes vezetésűek a megyék, és ez még inkább zavarja akormánypártokat – nyilatkozta Ódor Ferenc. Egyforintos telket ígér apolgármester. Legkevesebbtizenkétmilliárd forint értékűberuházás valósul meg Kaposváron2010-ig. Az önkormányzatszeretné, ha a kivitelezésbenminél több kaposvárivállalkozó venne részt –mondta a polgármester a helyivállalkozók részvételével tartottfórumon.Szita Károly a következő kétév városfejlesztési programjábólazokat emelte ki, amelyeketmindenképpen megvalósítanak,akkor is, ha a pályázataikhoznem kapnak támogatást.Ehhez az önkormányzatötmilliárd forint értékben kötvényeketbocsát ki, továbbá államitámogatású hitelt vesz igénybe, aMagyar Fejlesztési Banktól.A polgármester az Új munkahelyek,új utak, új otthonokcímű, négyéves várospolitikaiprogramjában megfogalmazott,megvalósításra váró célokközül a belváros rekonstrukcióját,a vásárcsarnok átépítését,egy ifjúságicentrumkialakítását,százönkormányzatilakás megépítését,évente15–20 közművesített,egy forintért felkínálttelek értékesítését, ésegy 330 önkormányzati lakástmagában foglaló épület felújításátemelte ki.Mindehhez elsősorban ahelyi vállalkozók jelentkezésétvárják – mondta a polgármester,hozzátéve: a pályázatokegy része már megjelent,illetve a közeljövőben megjelenik.Szita Károly arra kértea résztvevőket, vegyék fel akapcsolatot a programfelelősökkel,kérjenek információt,s ha kell, fogjanak össze annakérdekében, hogy a kaposváriakrészvételével közösenkidolgozott várospolitikaiprogramot kaposvári vállalkozókvalósítsák meg. Roma szolidaritási menetvolt Tatárszentgyörgyön.Szolidaritási menetettartottak roma civil szervezetekés az Országos CigányÖnkormányzat (OCÖ) képviselőiTatárszentgyörgyöndecember 9-én, hogy így tiltakozzanaka Magyar Gárda„a vidék közbiztonságáért”rendezvénye ellen. A cigányhimnuszt énekelve vonultaka romák által lakott utcábóla katolikus templomba,ott imát mondtak a II. világháborúidején meggyilkoltzsidó és roma emberek lelkiüdvéért.A mintegy száz helybéliroma és az említett szervezetekvezetői vettek részt a tiltakozáson.Kolompár Orbán,az OCÖ elnöke beszédébenúgy fogalmazott: „ide kellettjönnünk, mert a gyilkos nácieszme ma jelen van Magyarországon,és jelen lesz Tatárszentgyörgyutcáin, ezértössze kell fognunk, nemhagyhatjuk, hogy félelmetkeltsen egy szélsőséges csoportMagyarország egyetlenkisebbségében sem”. Hozzátette,a nap üzenete: nemvagyunk magunkra hagyva,sokan vagyunk, és elegenahhoz, hogy kiálljunkegymásért, és ne a gyűlölet,hanem a felebaráti szeretetvegyen körbe minden állam-2007. december ÖN • KOR • KÉP9


HÍREKpolgárt. Véleménye szerint a„béke egységét” testesítettemeg az, hogy közéleti emberek,így Bíró András alternatívNobel-díjas és Kende Péteríró is részt vett a rendezvényen.Berente Imréné Tatárszentgyörgypolgármestere szerinta Magyar Gárda félrevezette azönkormányzatot, mert a területetnem a kívánt célra, hanema roma bűnözés és a roma társadalomelleni demonstrációrakívánják felhasználni. A településvezetője ezért a rendezvényelőtti napon visszavontaazt a korábban már jóváhagyottterületfoglalási engedélyt,amelyben akkor a polgármesterasszony úgy fogalmazott,hogy… „A községvezetése minden jó szándékúsegítséget elfogad a falu közbiztonságánakjavítása érdekében,amelynek eszköze természetesennem lehet a félelemkeltés,a kirekesztés, sokkalinkább a nevelő és felvilágosítójellegű rendezvények szervezése,és a kilátástalan helyzetbejutott munkanélküliekszámára helyi munkahelyekbiztosítása.”. Lemondott Kecskés János, Rákócziújfalu polgármestere.A közügyeket a képviselő-testület döntése szerint a grémiumkorelnöke viszi tovább az időközi választásig. A faluelső embere – aki négy jelölt közül győzött 2006-ban – egészségiállapotára hivatkozva november 6-án írásban nyújtottabe lemondását. Papp Józsefné vezeti átmenetileg a Szolnokmelletti kistelepülést, mert annak alpolgármestere nemvolt. Ő maga is helyettesítőként látja el a jegyzői feladatokat.A több mint kétezer lelkes Rákócziújfalu közéletét az utóbbiévekben a polgármester és a kilenctagú képviselő-testületközötti megromlott viszony jellemezte, és emiatt több per isfolyik a bíróságokon. December elején hét helyszínen,hat megyében időköziönkormányzati választásokattartottak. Hat településen polgármesterválasztás, két településenönkormányzati képviselőtestületválasztás is, egy helyenpedig önkormányzati képviselőválasztás volt.Veszprém megyében, Balatonrendesenlemondott a korábbi polgármester.A szavazásra jogosult három függetlenjelölt közül Takács Ferenc nyerte aválasztást. Olaszfalu lakói önfeloszlatásmiatt polgármestert és önkormányzatiképviselőket választottak. Az új polgármesterBoriszné Hanich Edit függetlenjelölt lett, a korábbi polgármesterrelszemben 339 szavazatot kapott,a hétfős képviselő-testület tagjai isfüggetlenek.Somogy megyében, polgármesterválasztás volt, mert Böhönye polgármestereitt is lemondott. Dr. SzijártóHenrik Gyula (független jelölt), volt polgármesterelsöprő fölénnyel nyerte aválasztást a másik független jelölttelszemben. A választók képviselőket isválasztottak a testület önfeloszlatásamiatt. A kilenc képviselő szintén független.Nógrád megyében Endrefalván apolgármester halála miatt volt polgármesterválasztás. Csóriné BotyánszkiÁgnes független jelölt szintén elsöprőfölénnyel nyert a másik függetlenjelölttel szemben.Tolna megyében Gerjen választói apolgármester lemondása miatt voksoltak.Deák Sándor független jelölttelszemben Máté Dénes ugyancsak függetlennyert.Változatlan stratégia, eltérő hangsúlyokBemutatkozott az új gazdasági miniszterKákosy Csabagazdasági és közlekedésiminiszterdecember 5-én vette át kinevezésiokmányaitSólyom László köztársaságielnöktől a Sándor-palotában. Atárcavezető sajtóbeszélgetésenismertette terveit, a Gazdaságiés Közlekedési Minisztériumelőtt álló legfontosabb feladatokata GKM székházában.Bizottsági meghallgatásáhozhasonlóan Kákosy Csabaezen a fórumon is hangsúlyozta,hogy a gazdasági növekedésélénkítését, a digitális szakadékmegszüntetetését és avasút reformját tekinti legfontosabbfeladatának. „Elsősorbanszakpolitikusnak tekintemmagam. Szeretném, haunalmas politikusnak tartanánakabban az értelemben, hogya tevékenységem a megoldandóügyekről szóljon” – mondtaa miniszter, aki a tárca előttálló 100 megoldandó feladatból10 eredményes teljesítésétmár sikerként értékelné.Kiemelt terület az információstársadalom, az informatika,ahol nem nagy költségvetésűállami programokra,hanem az internethasználatnépszerűsítésére van égetőszükség, hiszen a magyaroka görögökkel együtt az európaidigitális írástudás sereghajtói.Baranyában a pécsi 07-es egyéniválasztó körzetben önkormányzatiképviselő lemondása miatt voltválasztás. Az MDF- és az MSZP–SZDSZközös jelöltjével szemben Dr. Páva ZsoltFIDESZ–KDNP–ÖPÉE-jelölt vehet részta képviselő-testület munkájában.Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébenTiszalök polgármestere lemondott,Prioritás a közlekedés fejlesztéseis, a ciklus végéigvégrehajtandó közlekedésireform. Jövőre a pályaudvarokfejlesztésével folytatódhata vasút helyzetének rendezése– tette hozzá a miniszter.Kis lépésekkel, például tisztább,újabb vonatokkal, elektronikusjegyrendelési lehetőséggelvonzóbbá lehet és kelltenni a vasutat. Az új tárcavezetőa teljes piacnyitás várhatóhatásainak modellezéseérdekében először csupánegyes vonalakra engedné bea magántársaságokat.Ezzel párhuzamosan a közútiközösségi közlekedést ismeg kell újítani a Volán-társaságoklehető leghamarabbbekövetkező privatizációjával,hiszen az uniós versenypiacihaladék csak 2012-ig szól. Ittsem elsősorban a magas bevételelérése a cél, hanem a közszolgáltatásminőségének biztosításafriss tőke, szakmai tudás ésmenedzsment bevonásával.Kákosy Csaba a GKM kabinetfőnökekéntvezette a tárcaátfogó intézményi stratégiájánakkialakítását. Így a minisztériumélén bekövetkezett személycserenem befolyásolja a2010-ig megszabott, követendőstratégiát. Az évente készülőintézkedési terv teljesülésétdecemberben értékelik: ez adkeretet a munkának, a jövőbene téren sem várható változás.ezért itt is polgármestert választottak.A négy függetlennel szemben aFIDESZ–MPSZ jelöltje nyert. GömzeSándor 757 szavazatot kapott.December 16-án Bács-Kiskunmegyében Tiszaug választói halálesetmiatt választanak polgármestert,Baranya megyében Töttösöna polgármester lemondásamiatt lesz választás.10ÖN • KOR • KÉP 2007. december


BIBLIOGRÁFIANemet mondott a kormány a pécsiközgyűlés felterjesztésére. Ön-Kor-Kép, 5. sz. 2. l.Új elnöke lesz a DDRFT-nek. Ön-Kor-Kép, 11. sz. 12. l.Újabb hivatal, drága pénzért. Ön-Kor-Kép, 11. sz. 11. l.Vakációra készülnek a közhivatalok?Ön-Kor-Kép, 5. sz. 2. l.Változatlan stratégia, eltérő hangsúlyok.– Bemutatkozott az új gazdaságiminiszter.Ön-Kor-Kép, 12. sz.10. l. K I T E K I N T ŐCsiky Ildikó: „Egy csepp” – BudapestXVIII. kerületében. Ön-Kor-Kép, 5. sz. 23. l.Purda Zsuzsánna: Fókuszban: agyermekszegénység. Ön-Kor-Kép, 5.sz. 21–22. l. KO R- K ÉPA Helyi Önkormányzatok Napjánmár hallhattunk a tisztasági csomagról– „Nincs zöld, kék, vörös és narancssárgatelepülés” – Az önkormányzatok egyenlőeséllyel indulhatnak a fejlesztési pénzekért.Ön-Kor-Kép, 10. sz. 6. l.Csiky Ildikó: Ez a feladat szolgálat.Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 7–8. l.Csiky Ildikó: „Kinyitjuk az ajtót…”.Ön-Kor-Kép, 12. sz. 7–8. l.Csiky Ildikó: RET-KÓR. Ön-Kor-Kép, 5. sz. 7–9. l.Diagnózis. Ön-Kor-Kép, 3. sz. 9. l.Fogarasi József: A helyi népszavazásrólés népi kezdeményezésről– Közös lecke – Egy alkotmánybíróságihatározat tükrében. Ön-Kor-Kép, 6. sz. 31–33. l.Fogarasi József: Álláspontomszerint… – Tények, felvetések, ajánlásoka képviselő-testület megalakultságánakproblémáiról. Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. 25, 31–32. l.Gyergyák Ferenc: Nyíregyházirandevú. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 9–10. l.Kolin Péter: Döntöttek – Területiés országos kisebbségi önkormányzativálasztás. Ön-Kor-Kép, 3. sz. 2. l.Németh Erika: Kórházi számháború.Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. 26–28. l.Németh Erika: Önkormányzatikonszolidáció nélkül nincs kiút. Ön-Kor-Kép, 12. sz. 5–6. l.Párbeszéd. Ön-Kor-Kép, 3. sz. 8. l.Közéleti mosoda – Patyolatakció.Ön-Kor-Kép, 10. sz. 6. l.Péterfi Ferenc: A civileké a bizalom– A politikusoktól fordultakel a legtöbben. Ön-Kor-Kép, 1–2. sz.23–25. l.Sabján Katalin: Nők és férfiak közöttiesélyegyenlőségről a helyi életben.Ön-Kor-Kép, 12. sz. 18–21. l. KO R- K ÉP – FE JLESZ TÉSPOLITIK AArató Krisztina: Képzés hátrányoshelyzetű kistérségeknek – A településekfőként „betonoznának”…azEurópai Unió strukturális alapjainaktámogatásával. Ön-Kor-Kép, 5. sz.10–12. l.Az első környezetvédelmi pályázatok.Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 17. l.Az élhetőbb vidékért – Új magyarfaluprogram. (Á. K.) Ön-Kor-Kép, 11.sz. 18. l.Budapest toronymagasan vezet.(Á. K.) Ön-Kor-Kép, 6. sz. 15. l.Célzott célok – Tavaszi pályázatokönkormányzatoknak. (K. Á.). Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. 7–8. l.Csiky Ildikó: Falujáratok – Az iskola-és falubusz jelene és jövője. Ön-Kor-Kép, 6. sz. 2, 34–35. l.Csiky Ildikó: Környezet, energia.Ön-Kor-Kép, 3. sz. 10–12. l.Egészségpólusok és sürgősségi ellátás.Ön-Kor-Kép, 12. sz. 16–17. l.Fókuszban a kutatás-fejlesztés és azinnováció. Ön-Kor-Kép, 10. sz. 14. l.Gyorsít a sereghajtó – Észak-Alföld.Ön-Kor-Kép, 5. sz. 13–15. l.Gyömrő két nagy tervvel várja az unióspályázatokat. Ön-Kor-Kép, 1–2. sz.13. l.Húzóágazat lehet a turizmus a Közép-Dunántúlon.(Á. K.) Ön-Kor-Kép, 3. sz. 16–18. l.Indulhat a közoktatási intézményekfelújítása Ön-Kor-Kép, 11. sz. 20–21. l.Inkább az a kérdés… – lesz-e elegendőjó pályázat a hetedik évben is. (Á.K.) Ön-Kor-Kép, 10. sz. 12. l.Kezdődik – Közlekedési beruházásokróldöntött a kormány. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 15–17. l.Kibékíthetetlen ellentétek. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 15. l.Kiemelt fejlesztések – Az átdolgozottprojektekról novemberben döntenek.(Á. K.) Ön-Kor-Kép, 8–9. sz.18–19. l.Korszerűbb tömegközlekedés (Á. K.)Ön-Kor-Kép, 11. sz. 22. l.Közép-Magyarország – Versenyben.(Á. K.) Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. 9–13. l.Lépésváltás előtt a Nyugat-Dunántúl.Ön-Kor-Kép, 3. sz. 13–15. l.Májusi pályázatok. Ön-Kor-Kép, 4.sz. 16. l.Megjelentek a turisztikai pályázatok.Ön-Kor-Kép, 10. sz. 13. l.Megjelentek a városrehabilitációs pályázatok.– Megújuló települések. Ön-Kor-Kép, 12. sz. 15. l.„Nem mondunk le senkiről” – Programa leghátrányosabb helyzetűeknek.(Á. K.) Ön-Kor-Kép, 11. sz.15–18. l.Németh Erika: A környezetbarátvasút a favorit. Ön-Kor-Kép, 3. sz.6–7. l.Önkormányzati kötvényt is garantála Hitelgarancia Zrt. Ön-Kor-Kép, 4.sz. 20. l.Sikeres működésiköltség-csökkentésVárpalotán – 286 millió forint évenkéntimegtakarítást tártak fel. Ön-Kor-Kép, 5. sz. 12. l.Sikeresen pályáztak a hátrányos helyzetűkistérségekben is. Ön-Kor-Kép,10. sz. 14. l.Sólyom Z.: Az önkormányzatok ésa területfejlesztés esélyeiről – Lamperthután Bajnai. Ön-Kor-Kép, 6. sz.9–10. l.Speciális emberi erőforrás menedzsmentmegoldások a közszférának.Ön-Kor-Kép, 4. sz. 21. l.START – Új pályázatok indultak júliusban.Ön-Kor-Kép, 6. sz. 13–15. l.Starthelyzet – Dél-Dunántúl. Ön-Kor-Kép, 4. sz. 13–16. l.Tudás és egészség – Dél-Alföld. Ön-Kor-Kép, 4. sz. 16–19. l.Újabb 214 milliárd forint környezetvédelemre.Ön-Kor-Kép, 11. sz. 21. l.Versenyben a felzárkózásért – Észak-Magyarország. (Á. K.) Ön-Kor-Kép, 5.sz. 16–18. l.www.anti-lop.hu. – Korrupcióelleneshonlap indult. (Á. K.) Ön-Kor-Kép,11. sz. 19–20. l. KO R- K ÉP – KÖZLEKEDÉSPOLITIK AKovács Győző: Vidék nélkül nincsMagyarország! – mondják a községekpolgármesterei. Ön-Kor-Kép, 6.sz. 35–36. l.VágányZŰR. – Egyelőre marada bezárásra ítélt 38 mellékvonal.(Á. K.) Ön-Kor-Kép, 11. sz. 23–25. l.Versenypárbeszéd a közbeszerzésben– Összetett, komplex szerződésekrugalmas beszerzése. Ön-Kor-Kép, 6. sz. 36. l. KÖ LT SÉG V ETÉSA nagy bajban lévő városok előremenekülnek.Ön-Kor-Kép, 10. sz. 21. l. 12ÖN • KOR • KÉP 2007. december


BIBLIOGRÁFIAA nullabázisú költségvetés előnyei– Az évenkénti túltervezés egy 20ezer lakosú településnél elérheti atöbb százmillió forintot. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 14. l.Az ÖNHIKI listája. Ön-Kor-Kép, 6.sz. 8. l.Csiky Ildikó: A feszültség kódolva?Ön-Kor-Kép, 10. sz. 7–10. l.Csiky ildikó: A költségvetési reformtovább már nem halasztható!Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 14. l.Elektronikus közigazgatás – Az EUmegköveteli, az állampolgárok szeretnék,az önkormányzatok halogatnak.Ön-Kor-Kép, 10. sz. 23–24. l.Feszültség kódolva. – Értékvesztés.Ön-Kor-Kép, 10. sz. 16–19. l.Hullámvasút. (N. E.) Ön-Kor-Kép,8–9. sz. 11–13. l.Megnyugodhattak az önkormányzatok.– Marad az iparűzési adó.(Á. K.) Ön-Kor-Kép, 10. sz. 11. l.Kényszerpályán. (N. E.) Ön-Kor-Kép, 11. sz. 6–10. l.Szabó Gellért: A központi szolidarításhiánya. Ön-Kor-Kép, 10. sz.20–21. l. M AG YAR P OSTACsiky Ildikó: Mit jelent a postapartnerprogram? Ön-Kor-Kép, 10.sz. 5. l.Hagyomány és korszerűség. –A Magyar Posta szolgáltatásai egyedülállóak.Ön-Kor-Kép, 3. sz. 19–20. l.Hogyan tovább Magyar Posta?(P. A.) Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. 29–30. l.László Márta: Szűrőállomás apostáskamionban. Ön-Kor-Kép, 6.sz. 12. l. PARL A MENTA jövő évi büdzsé és az adóváltozásokparlamenti vitáiról – Növekedéselőtt avagy végleg leszakadóban?(N. E.) Ön-Kor-Kép, 11. sz. 3–5. l.Indulatos őszi parlamenti nyitány.– Nincsen nácizmus, de… – AzOrszággyűlés felelőssége óriási. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 3–5. l.Inog az értékalapú ingatlanadó.– Érték a mérték. Ön-Kor-Kép, 11.sz. 4. l.Kiemelten vizsgálja a vasútvonal-bezárásokataz ÁSZ. Ön-Kor-Kép, 12.sz. 2. l.Megtámadott összeférhetetlenség.Ön-Kor-Kép, 10. sz. 2. l.Nem kell újabb megszorítás? Ön-Kor-Kép, 10. sz. 4. l.Németh Erika: Adó-kényszerpályánaz önkormányzatok. Ön-Kor-Kép, 10. sz. 3–4. l.Németh Erika: Az államfő nemírta alá – Új kistérségi társulások.Ön-Kor-Kép, 6. sz. 4–6. l.Németh Erika: Gyorsított tempó.Megkezdődött a parlament tavasziülésszaka. Ön-Kor-Kép, 1–2. sz.2–6. l.Németh Erika: Mozgástér. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. 5–6. l.Németh Erika : Változott a kormányösszetétele – Ismert arcok, újfeladatok.Ön-Kor-Kép, 6. sz. 6–7. l.Németh Erika: Városok vonzása– A leghátrányosabb helyzetűeknek:zászlóshajó. Ön-Kor-Kép, 6. sz.3–5. l.Németh Erika: Versenyalapú ésteljesítményelvű közszféra. Ön-Kor-Kép, 6. sz. 7. l.Politikai vitanapot tartottak az Országgyűlésben.– „Vidékfejlesztésvagy falurombolás?” (N. E.) Ön-Kor-Kép, 4. sz. 2–5. l.Segítségre vár a vidék – Célkeresztbena vasút (N. E.) Ön-Kor-Kép, 5.sz. 3–6. l.Takaréklángon az önkormányzatok(N. E.) Ön-Kor-Kép, 12. sz. 2–4. l.Tavaszi slágertéma – elment a vonat.(N. E.) Ön-Kor-Kép, 3. sz. 3–6. l.Továbbra is az adócsökkentés mellett aFidesz. Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. 6. l. TERÜLETFE JLESZ TÉSReform lépték –Támogatások és feltételek.Ön-Kor-Kép, 4. sz. 8. l.Sólyom Z.: Kistérségi reform lépték– Válások és új házasságok. Ön-Kor-Kép, 4. sz. 6–7. l.Melléklet ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEKAdj esélyt az esélynek! Ön-Kor-Kép,3. sz. I–II. l.Az Év Arcai. (V. M.) Ön-Kor-Kép, 12.sz. X–XII. l.Az év nagykövetei. Ön-Kor-Kép, 3. sz. IV. l.Átadták az Esélyek Házát Battonyán.Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. VIII. l.Bővült az Esélyek Háza hálózat. Ön-Kor-Kép, 3. sz. V. l.Civil szervezetek. Értük dolgoznak.Ön-Kor-Kép, 12. sz. VI–IX. l.Családbarát munkahely. Ön-Kor-Kép, 5. sz. IV–VI. l.Egyenlő Esélyek Mindenki SzámáraEurópai Év – 2007. Ön-Kor-Kép,1–2. sz. I–II. l.Egyházi és állami iskoláink – Azegyházi oktatás alapjai. (H. L.) Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. I–IV. l.Európa népei „Együtt a sokféleségben”.Ön-Kor-Kép, 12. sz. IV–V. l.Európát ünnepeltük országszerte.Ön-Kor-Kép, 5. sz. VIII. l.Érik az EPER. Ön-Kor-Kép, 3. sz. IV. l.Esélyév a kampány tükrében. (V. M.)Ön-Kor-Kép, 12. sz. IX–X. l.Férfibeszéd – családról és munkáról.Ön-Kor-Kép, 5. sz. III–IV. l.Gender – csak a nőkre vonatkozna?Ön-Kor-Kép, 5. sz. VIII. l.Háttér Társaság a Melegekért.(V. M.) Ön-Kor-Kép, 11. sz. III. l.Ideiglenesen kinyitott a mátraszőlősiiskola. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. VII. l.Idősbarát Önkormányzat Díj. Ön-Kor-Kép, 10. sz. III–V. l.Idősbarát lakás. Ön-Kor-Kép, 10. sz.VI–VII. l.Integrációs lehetőségek. Ön-Kor-Kép, 4. sz. I–II. l.Kemény Péter: A fogyatékosságügye. Ön-Kor-Kép, 12. sz. I–IV. l.Kiss gábor: „Kattints rá, Nagyi!”Ön-Kor-Kép, 10. sz. VII. l.Kitárt Ajtók Ünnepe. Ön-Kor-Kép,12. sz. IV. l.Kolin Péter: 50 felett csúcsformában– Európai Szenior SportjátékokGyőrben. Ön-Kor-Kép, 10. sz. VIII. l.Kolin Péter. Az Év öröksége. Ön-Kor-Kép, 11. sz. V–VII. l.Kitüntetések – A nemzeti ünnepalkalmából. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz.X–XII. l.Labrisz Leszbikus Egyesület.(V. M.) Ön-Kor-Kép, 11. sz. IV. l.„Legjobb esélyegyenlőségi terv” díj.(V. M.) Ön-Kor-Kép, 11. sz. VIII. l.Lelki gondozás és vallástanítás.(I. G.) Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. VI–VII. l.Magyar Termék Nagydíj – Díjazzákaz odafigyelést. Ön-Kor-Kép, 3. sz.VIII. l.Megalakult a szakértői munkacsoport.Ön-Kor-Kép, 3. sz. VII. l.Mit kíván a női nemzet? – Tegyükláthatóvá a nőket! Ön-Kor-Kép, 5.sz. I–II. l.Mutass képet, és írj arról, hogy milyena világ megkülönböztetés nélkül!Ön-Kor-Kép, 3. sz. VII. l.Megrendelő – 2008Megrendelem az ÖN-KOR-KÉP című folyóiratot ........... példányban.Éves előfizetési díj: 7127 forint+ 2268 forint postaköltségÖsszesen: 9395 forintNem a melegházasságra – Regisztráltélettársi kapcsolat mellett döntötta kormány. Ön-Kor-Kép, 11. sz.IV. l.Nemzeti Végrehajtó Testület. Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. II. l.Nők a nőnapról – Mi a baj a nőnapicsokorral? Ön-Kor-Kép, 3. sz. VI. l.Önkormányzat a fiatalokért. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. XII. l.Pap Kornél: Református keresztyénnevelés Halásztelken. Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. IV–VI. l.Párbeszéd. Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. VIII. l.Rendhagyó női találkozó – NŐttönNŐ. Ön-Kor-Kép, 3. sz. III–IV. l.Sikeres első forduló – Telepeken élőkprogramja 2005–2006. Ön-Kor-Kép,1–2. sz. VI–VII. l.Szabó Judit Ágnes: „Az áthajláskora” – Cél: a minden generáció társadalma.Ön-Kor-Kép, 10. sz. I–III. l.Szétosztották a csörögi iskolásokat.Ön-Kor-Kép, 8–9. sz. VIII. l.Takács Judit: A szexuális orientációkérdései. Ön-Kor-Kép, 11. sz.I–III. l.Vajda Márta: Esélylatolgató – BeszélgetésRauh Edit szakállamtitkárral.Ön-Kor-Kép, 1–2. sz. II–VI. l.Vajda Márta: Önismeret és szeretet– Palya Bea énekes, az ESÉLYÉVNagyköveteként saját élettapasztalatairólbeszél. Ön-Kor-Kép, 4. sz.II–III. l.Vajda Márta: Tabuk nélkül – KaltenbachJenő, a nemzeti és etnikaikisebbségi jogok országgyűlési biztosa,2007-ben az Esélyév Nagy követe.Ön-Kor-Kép, 4. sz. III–V. l.Számlázási cím: ...........................................................................................Szállítási cím: ................................................................................................Kelt: ..............................., 2007. ..................................................................................................................2007. december ÖN Aláírás • KOR • KÉP13


MEGJELENTPolgármestereknek, településpolitikusoknak,jegyzőknek ajánljukA Közigazgatási Kalendárium 2008társ a munkábanKiadja az ÖNkorPRess Kiadó,1136 Budapest,Hegedűs Gyula utca 23.Megrendelhető: e-mailen:onkorkep@chello.huTelefonon: (06-1) 329-2302,faxon: (06-1) 320-7600Több, mint egy határidőnapló. Kézikönyv jellegű, az állam- és a közigazgatás területén dolgozó, illetve az iránt érdeklődőszakemberek hasznos adattára.Figyelmébe ajánljuk minden polgármesternek, önkormányzati képviselőnek, a közigazgatási hivatalok, illetve a megyei ésa regionális területfejlesztési tanácsok dolgozóinak.A KÖZIGAZGATÁSI KALENDÁRIUM 2008 fejezetei: Pénzügyi és fejlesztési kiskáté: a helyi önkormányzatok szempontjából legfontosabbnak minősülő finanszírozási,gazdálkodási, terület- és településfejlesztési tudnivalókat foglalja össze. Közigazgatási címtár: a központi közigazgatásnak, a Magyar Köztársaság Kormányának, az államigazgatási, önkormányzatiés köztestületi szerveknek (megnevezés, székhely, telefonszám, faxszám) az ország összes településének és polgármesteréneknévjegyzékét tartalmazza (megyei és kistérségi bontásban). Az EU intézményrendszerének hazai vonatkozásai Határidőnapló Mellékletek: öröknaptár, 2008-as összesített naptár, havi előjegyzés, Európa, Magyarország színes térképe, legfontosabbútvonalak km-táblázata, munkaszüneti napok Európában, nagyobb külföldi városok és magyar nagyvárosok körzeti hívószámai stb.FORMÁTUMMéret: B/5-ös, terjedelem: 160 oldal + 48 oldal adatbank, papír: 80 gr-os chamois ofszet, nyomás: bordó-fekete,kötészet: cérnafűzés, sarokperforálással, kombinált bőr borítással, két darab könyvjelzővel.Bővebb információ: www.onkorkep.hu; www.onkornet.hu; 06 30 9615 573Ára: 3250 forint+áfa+posta- és a csomagolási költség.MEGRENDELŐMegrendelem a Közigazgatási Kalendárium 2008 című kiadványt...................................................................................... példányban.Számlázási cím: ................................................................................Szállítási cím: ...................................................................................Kelt: ......................., 2007, .............................................................Aláírás14ÖN • KOR • KÉP 2007. december


KOR-KÉP – FEJLESZTÉSPOLITIKAMegjelentek a városrehabilitációs pályázatokMegújuló településekTöbb mint 64 milliárd forinttal segíti a települések fejlesztésétaz a december első napjaiban megjelent városrehabilitációspályázati csomag, amely a kulturáltvárosközpontok, a megújuló lakóövezetek és a korszerűközösségi szolgáltatások megteremtését támogatja.A település rangjának megfelelő szolgáltatásokbiztosítása, a leromlott városrészek rehabilitálásaés ezeknek a település vérkeringésébe történőbekapcsolása, a kulturális örökségek védelme az önkormányzatokfontos feladata. Mindezek a lakosságéletminőségét, a település népességmegtartó képességétjelentősen befolyásolják. A 2007–2013-as időszakbanösszesen 270 milliárd forint uniós támogatásrévén fejlődhetnek a magyar települések.A pályázati csomag célja,hogy olyan komplex projektekettámogasson, amelyek megvalósításailleszkedik a városokhosszú távú fejlesztési stratégiájába.A programok összeállításasorán figyelni kell a helyi vállalkozókbevonására. A korábbipályázatokhoz képest újdonság,hogy a fejlesztési elképzeléseketa településen élők véleményénekfigyelembevételévelkell megvalósítani.A pályázati kiírások a városoknagyságának, ellátott funkciójának,valamint a településekfejlesztési lehetőségeinekfigyelembevételével készültekel. A programok három fejlesztésiterületre koncentrálnak.Városrehabilitációs programokRégióKeretösszeg(milliárd forintban)Dél-Alföld 6,495Dél-Dunántúl 5,15Észak-Alföld 6,833Észak-Magyarország 9,193Közép-Dunántúl 6,015Közép-Magyarország 26,733Nyugat-Dunántúl 4,05Összesen 64,469Forrás: Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségFunkcióbővítésA konstrukció a városok,városrészek központi területeinekfunkcióbővítését, illetvea meglévők korszerűsítéséttámogatja. Ez hozzájárul ahhoz,hogy a város kedvezőbb környezetettudjon biztosítanimind a lakosság, mind a betelepülővállalkozások számára.A program egy-egy kijelöltakcióterület integrált fejlesztésétsegíti. A projekt kötelezőelemei a közösségi terek,köztulajdonban álló ingatlanokmegújítása mellett aközösségformálást erősítő,helyi foglalkoztatást javítóintézkedések, valamint aterületen működő vállalkozásokfejlesztésekbetörténő bevonása.Uniós társfinanszírozássegítségévelvalósulhat meg többekközött piaccsarnokkorszerűsítése,múzeum, szabadidőslétesítmények,közigazgatási épületekrekonstrukciója,kis- és középvállalkozások kiskereskedelmiés szolgáltatóegységeinek külső felújítása,barnamezős területek fejlesztése.Emellett rendezvények,játszó-, foglalkoztató házak,a fejlesztésekhez kapcsolódóhelyi foglalkoztatási kezdeményezésekis kaphatnaktámogatást a projekt részeként.A programra a hét régióbantöbb mint 41 milliárdforint áll rendelkezésre.Szociális célúvárosrehabilitációA rehabilitáció célja a leromlottvagy leszakadó városrészekbekapcsolása a város fejlődésébea fizikai környezetmegújítása és a szociális problémákkezelése révén. A programa lakótelepek és/vagy halmozottanhátrányos helyzetűeklakta területek komplexmegújítását támogatja.A pályázat ösztönzi a rehabilitálandóterületen működővállalkozások bevonásátis. A beruházás során kötelezőképzési és közösségfejlesztésiprogramok megvalósítása,valamint – ha a fejlesztendőterület többlakásos épületekből,illetve szociális bérlakásokbóláll – a lakóépületekfelújítása. Ezen felül lehetőségnyílik új szociális bérlakásokkialakítására, a meglévőkfelújítására, közterek, parkokkialakítására, közintézmények,kiskereskedelmi egységekáltal használt épületekkülső felújítására. A hat régióbanmeghirdetett programtöbb mint 15 milliárd forinttaltámogatja a fejlesztéseket.Kisléptékű fejlesztésekA régiók kisebb településeinegy-egy közterületre,utcára, épületre kiterjedőkisléptékű infrastrukturálisfejlesztések valósulhatnakmeg a program keretében.A beavatkozások a településképjavítását szolgálják.Így például sor kerülhet középületekhomlokzatának felújítására,műemlékek védelmére,parkok kialakítására,utak, járdák, hidak felújítására.A programban a hét régióbanközel 8 milliárd forintáll rendelkezésre.A pályázatok kedvezményezettjeia városi, települési, megyeiönkormányzatok és intézményeik,központi költségvetésiszervek és intézményeik, nonprofitszervezetek, valamint kisésközépvállalkozások.A megyei jogú városok,illetve Budapest kiemelt projektekkeretében valósíthatnakmeg funkcióbővítő ésszociális célú városrehabilitációt.A 2007–2008-as időszakbanmintegy 29 milliárdforint áll majd rendelkezésükre.A felhívások a közeljövőbenjelennek meg.Az I. Nemzeti fejlesztési tervkeretében, 2004–2006 között36 városfejlesztési programindulhatott el 24,5 milliárdforint támogatással. Megszépülhetetttöbbek közöttMiskolc, Gyula, Vác, Mohácsbelvárosa. Emellett látványosfejlesztések kezdődhettek elSzentesen, Dorogon, Tiszavasváribanés Barcson is.2007. december ÖN • KOR • KÉP15


KOR-KÉP – FEJLESZTÉSPOLITIKAEgészségpólusoksürgősségi ellátásA klinikák és a régiós súlyponti kórházak – egészségpólusok– korszerűsítésére, a sürgősségi betegellátásés a mentőszolgálat fejlesztésére, valamintaz egészségügyben dolgozók képzésérejelennek meg több mint 90 milliárd forintos keretösszeggeleurópai uniós pályázatok decemberben.Nem ezek az Új Magyarország fejlesztésiterv első egészségügyi témájú pályázatai: októbervégén a kistérségi járóbeteg-szakellátásfejlesztésére jelentek már meg kiírások.A 2007 és 2013 közötti időszak európai uniósfejlesztéseit megalapozó Új Magyarország fejlesztésiterv kiemelt célja az egészségügyi rendszerkorszerűsítése. Az egészségügyi infrastruktúrafejlesztésére ebben a hétéves időszakbantöbb mint 311 milliárd forint uniós forrás jut,egészségmegőrzésre és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztésrepedig majdnem 60 milliárd.Emellett a regionális operatív programokbóltovábbi csaknem 110 milliárd forint fordíthatóa hét év alatt az egészségügyre. Ez összesenmintegy 481 milliárd forint.A magyar lakosság egészségiállapota a legrosszabbakközé tartozik Európában.Az országon belül is jelentőseka különbségek, a társadalmi,gazdasági és területiegyenlőtlenségek e térenis megmutatkoznak. Különösenigaz ez a sürgősségibetegellátásra. Életek múlnakazon, hogy idejébenmegkapja-e valaki a szakszerűés korszerű segítséget,de ma nem egyenlőek a túlélésesélyei az egyes kistérségekben.A sürgősségi ellátást nyújtóintézmények köre összetett:az Országos Mentőszolgálatmellett alap-, járó- ésfekvőbeteg-szakellátástvégző intézmények is találhatóke körben. A fekvőbeteg-szakellátásbanországszertema mindössze 37 kórházisürgősségi betegellátóosztály működik a szükséges60 helyett, és a szükséges 57helyett csupán 35 kistérségbenvan mentőszolgálat.A koraszülött és a súlyosállapotú csecsemők, gyermekekellátását nehezíti,hogy a sürgősségi betegellátóosztályt működtetőfekvőbeteg-szakellátóintézményekben a szükségesinfrastruktúra mamég nem teljes. A sürgősségiellátást szolgáló épületekjelentős része felújításraszorul, az orvos- éskórháztechnikai eszközeikkorszerűtlenek, átlagéletkorukmagas.Területi egyenlőtlenségekA magyar egészségügybena kiemelt csúcsintézmények –az országos intézetek –, továbbáa legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátásikapacitássalrendelkező, regionális feladatokatellátó kórházak mellettaz orvostudományi egyetemeknyújtják a legújszerűbbegészségügyi ellátásokat.Ugyanakkor az egyetemi klinikákés a kiemelt csúcsintézményeknagy része pavilonrendszerbenműködik, fenntartásukköltséges, épületeikátlagéletkora pedig meghaladjaaz 50 évet. Ezekben azintézményekben a gépparkés a műszerállomány intézményenkéntés szakmánkénteltérő képet mutat, nagyobbrészük azonban nem felel mega kor követelményeinek.Az egészségügyi reformrészeként megvalósulóberuházások és intézményiátalakítások igénylik azegészségügyben dolgozókszakmai tudásának fejlesztését.A rendszer átalakítása,egyes szakterületeken afeladatok csökkenése vagymegszűnése, másutt pedig afeladatok növekedése szükségesséteszi az egészségügyiszakdolgozók átképzését.Különösen alacsony aszakdolgozói létszám – ésindokolt a képzés erősítése– az onkológia, a rehabilitáció,a geriátria, a hospice, apszichiátriai ellátás és diagnosztikaterületén.Kórházak korszerűsítéseA klinikák és a régiós súlypontikórházak korszerűsítését,valamint a sürgősségibetegellátás fejlesztésétcélzó európai uniós pályázatoka Társadalmi infrastruktúraoperatív programkeretében jelennekmeg, összesen 84,5 milliárdforint értékben. Enneklegnagyobb része, mintegy75 milliárd forint kifejezettena klinikák és a régiós súlypontikórházak rendelkezéséreáll. A pályázat – a KözépmagyarországiRégió kivételével– az orvos- és egészségtudományiképzést folytatóegyetemek, valamintrégiónként maximum egy,a legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátásikapacitássalrendelkező súlypontikórház fejlesztését célozza.Az elnyerhető uniós támogatásmértéke 90 százalékos,a támogatás összege pediglegalább 2, de legfeljebb 12milliárd forint.Pályázni lehet a telephelyekés pavilonok számánakcsökkentését vagy megszüntetésételősegítő, korszerű(tömb)épületek kivitelezésére,épületek bővítésére,rekonstrukciójára és felújítására,energiatakarékos megoldások,megújuló energiaforrásbevezetésére, korszerűorvosi gépek és műszerek,valamint infokommunikációsrendszereszközökbeszerzésre.16ÖN • KOR • KÉP 2007. december


KOR-KÉP – FEJLESZTÉSPOLITIKAA 2008 januárja és áprilisaközött benyújtható pályázatokkeretében megvalósulóberuházások várhatóan2011 közepére-végére fejeződhetnekbe.Sürgősségi ellátásPályázat szolgálja a kórházisürgősségi - és ezen belülkiemelten a gyermeksürgősségi– ellátás fejlesztését,összesen 9,5 milliárd forintoskeretösszeggel. Pályázatukat2008 januárja és márciusaközött nyújthatják beaz intézmények fenntartói.Az uniós támogatás mértéke90 százalékos, az elnyerttámogatás összege pediglegalább 80, de legfeljebb700 millió forint.Pályázni új sürgősségi osztálykialakítására, meglévő sürgősségiosztály vagy fogadóhelymagasabb szintűvé fejlesztésére,valamint korszerűsítésérelehet. A támogathatótevékenységek közé tartozikúj épület építése, a meglévőépületek átépítése, felújítása,bővítése, fejlesztése, a gépészetiés energetikai korszerűsítés,valamint a helikopter-leszállóhelykialakítása,illetve fejlesztése. Mindezentúl az intézmények fenntartóipályázhatnak a sürgősségiosztályok eszközparkjánakkialakítására, fejlesztésére, azorvosi gépek és műszerek cseréjére,valamint az infokommunikációsrendszer korszerűsítéséreis.A beruházások várhatóan2011 elejére fejeződhetnek be.A menetirányítási rendszerfejlesztéseUgyancsak a sürgősségibetegellátás korszerűsítését,a betegek életesélyeinek javításátszolgálja az a kiemeltprojekt, amelynek részeként Megkezdődtek a kifizetések. Megkezdődtek az Új Magyarországfejlesztési terv pályázatainak kifizetései. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség(NFÜ) tájékoztatása szerint november 30-án megtörténtek azelső utalások. A mikro- és kisvállalkozások számára kiírt, egyszerűtechnológiafejlesztést célzó pályázat nyertes vállalkozói szeptember ótanyújtják be elszámolásaikat. A pályázatokat kezelő Magyar GazdaságfejlesztésiKözpont a benyújtástól számított 60 napon belül kiegyenlítia számlákat. Az uniós pályázatok utófinanszírozásosak, azaz először apályázónak meg kell valósítania a fejlesztést, amelyhez elnyerte a támogatást,és csak utólag, a számlák alapján kapja meg a pénzt.A NFÜ várakozása szerint még az idén több száz millió forintkifizetése történhet meg. Az igazi kifizetési dömping jövőre, illetvea következő években lesz. 2008-ban már több százmilliárd forint jönbe az Új Magyarország fejlesztési terv forrásaiból. Ezt egészíti ki azelső Nemzeti fejlesztési terv, amelynek több mint 80 százalékát fizettékmár ki, így 540 milliárd forint támogatást folyósítottak több mint15 800 projekthez.Az adatok szerint a 2007-2013-mas ciklus pályázatai közül eddig156 jelent meg, közel 1200 milliárd forint értékben. Ebből 32 pályázatmár le is zárult. Összesen csaknem 6000 pályázat érkezett be, ebbőlmintegy 2500 támogatott, 600 elutasított, a többiről folyamatban vana döntés. A kormány ez év júliusában 258 kiemelt fejlesztést fogadottel, a második körben újabb 71-et, ennek eredményeképpen újabb 1600milliárd forintot meghaladó beruházások valósulhatnak meg.3,5 milliárd forint európaiuniós forrás jut az OrszágosMentőszolgálat mentésirányításirendszerének fejlesztésére.Cél, hogy az országterületének legalább kilenctizedéna riasztástól számított15 percen belül a helyszínreérkezhessenek a mentők.A gyors orvosi beavatkozásugyanis legtöbb esetbenkulcsfontosságú a maradandókárosodás elkerülése, nemegyszer pedig a túlélés szempontjából.A projekt keretében egységesmentésirányítási rendszertfejlesztenek ki, amelygyors kapcsolat kialakításáraképes a kórházi ellátórendszerrelis, elősegítve az optimálisbetegutak megvalósítását.A program tartalmazzaaz egységes mentésirányításirendszer kialakításához szükségesinformatikai és kommunikációsfejlesztéseket is.Az egészségügybendolgozók képzéseAz egészségügy átalakításaváltozások elé állítja azegészségügyben dolgozókatis. Éppen ezért az infrastrukturálisfejlesztésekkel párhuzamosanaz Új Magyarországfejlesztési terv kiemeltfigyelmet szentel az egészségügyidolgozók képzésére,különösen a hiányszakmákban.A Társadalmi megújulásoperatív program 2,8 milliárdforintos keretösszegűkiírása a tervek szerint 3000egészségügyi dolgozó szakképzésétés 5000 dolgozótovábbképzését teszi lehetővé.A pályázat a szakdolgozókés az orvosok képzésidíját támogatja, elsősorban afekvő- vagy járóbeteg-szakellátóintézmények hiányszakmáinakbetöltése és aszükséges hatáskörfejlesztésérdekében, különösen azországosan is hiányszakmánakminősülő területeken.Emellett a háziorvosi szolgálatokés az otthoni szakellátástnyújtó szolgáltatókis forráshoz juthatnak.Mindezekhez kapcsolódóan700 millió forintos keretösszeggelindul pályázat –februári benyújtási határidővel– az egészségügyi képzésés módszertan, valaminta kompetencia-, illetvehatáskörbővítő képzésiformák szakmai anyagainakfejlesztésére, különösen azországosan hiányszakmánakminősülő területeken.További fejlesztésekTovábbi fejlesztések várhatóak2008-ban is az egészségügyterületén. A jövő évelső félévében 50 milliárdforint keretösszeggel elindula Struktúraváltoztatásttámogató infrastruktúrafejlesztésa fekvőbeteg-szakellátásbancímű pályázat, amelyena súlyponti és a területikórházak igényelhetnektovábbi uniós forrásokat.A pályázat célja, hogyaz egészségügyi reformeredményeként kialakítottkoncentráltabb intézményistruktúra mind mennyiségi,mind minőségi tekintetbenképessé váljon a racionálisszükségleteknek megfelelőbetegellátás biztosítására.2007. december ÖN • KOR • KÉP17


KOR-KÉPChartaNők és férfiakközötti esélyegyenlőségről a helyi életben„Az égboltnak a felét,a Földnek a felétés a hatalomnak a felét.”Tavaly májusban az Európai Régiók és TelepülésekTanácsa (CEMR) elfogadta azt a dokumentumot,amely összefoglalja a nők egyenlőesélyének megteremtésére irányuló helyiszintű cselekvési lehetőségeket, alapelveket.A charta szövegének megfogalmazói arra ösztönzikaz európai helyi és regionális önkormányzatokképviselőit, hogy konkrét lépésekettegyenek a nemek közötti egyenlőségmegteremtése érdekében. A charta aláírói tevékenységeikalapjául a meghatározott alapelveketismerik el.A helyi és regionális önkormányzatoknakesélyegyenlőségiterveket és programokatkell kidolgozniuk, amelyekvégrehajtásához azemberi és a pénzügyi forrásokatis biztosítaniuk kell.Azok az önkormányzatok,amelyek aláírják a chartát,kötelezettséget vállalnakarra, hogy valamenynyidöntésük meghozatalakorfigyelembe veszikazt, és lehetőleg érvényesítikaz abban foglaltakat.Ahogyan a projekt legutóbbimunkacsoportülésén aCEMR női választott képviselőkbizottságának elnöke,Vicenta Bosch Palanca (aspanyolországi Bonrepos yMirambell polgármestere)elmondta, a charta eszközahhoz, hogy a nők és a férfiakegyenlő esélyét helyiszinten megteremtsék azönkormányzatok.Az Európai Bizottság általis támogatott projekt zárására2008. február 20–21-énlesz Pisában, a CEMR női választottképviselők bizottságának25. évfordulóján. Akkoribannagyon egyszerűenfogalmazták meg, hogy mitakarnak elérni – mondta elPalanca asszony: „Half of theSky, half of the Earth and halfof the Power” („Az égboltnaka felét, a Földnek a felét és ahatalomnak a felét.”)A munkacsoportban aprojektben résztvevő országokképviselői számoltakbe az esélyegyenlőség, azönkormányzatok és a chartávalkapcsolatos helyzetről.Érdekes kép rajzolódott kiEurópáról; az önkormányzatokés az esélyegyenlőségviszonyáról: ugyan az információskampányok is különböztekegymástól, amit azönkormányzati szövetségekszerveztek az adott országokban,mégis elmondható,hogy az unió korábbi területérőlsokkal nagyobb számbancsatlakoztak az önkormányzatok,mint az újonnancsatlakozóktól. Szlovákiából,Csehországból, Macedóniából,Lettországból, Litvániából,Lengyelországbólmég egy önkormányzatsem vállalta fel a chartaszellemiségét (egyéb konkrétkötelezettséget nem iskell felvállalni az aláírásával,hiszen mindenki magadolgozza ki a saját településénmegvalósítandó célt).De még Nagy-Britannia ésLuxemburg, valamint Norvégia(igaz, itt még a fordítássem készült el norvégnyelvre) önkormányzataisem fedezték fel a chartábanrejlő lehetőségeket.A legtöbb, az egyenlőségértaktív szerepet vállalóönkormányzat Olaszországbanvan, ha egyfajtamércének tekintjük a chartáhozelső körben csatlakozottakszámát. HazánkbólZebegény csatlakozottelsőként, és egyelőre egyetlenként,Sinkó Vilmosné polgármestervezetésével.EURÓPAI CHARTA A NŐKÉS FÉRFIAK KÖZÖTTIESÉLYEGYENLŐSÉGRŐLA HELYI ÉLETBEN*Az európai helyi és regionálisönkormányzatok chartája,amelyben elkötelezik magukataz emberek közötti nagyobbegyenlőség megteremtése mellett,hatásköreik és a partnerségfelhasználásával. Kidolgoztaés terjeszti az Európai Helyiés Regionális ÖnkormányzatokSzövetsége és partnerei.BevezetésAz Európai Charta a nők ésférfiak közötti esélyegyenlőségrőla helyi életben az európaihelyi és regionális önkormányzatoknakszól: annak aláírásárakéri fel őket, hogy nyilvánítsákki hivatalosan elkötelezettségüketa nők és férfiakegyenlőségének elve mellett, ésa hatásköreiken belül a chartábanmegfogalmazott vállalásokathajtsák végre.A kötelezettségvállalásvégrehajtásához valamenynyialáíró önkormányzatvállalja, hogy kidolgoz egyEsélyegyenlőségi CselekvésiTervet, amelyben megjelölia prioritásokat, a tevékenységeketés az e célra fordítandóerőforrásokat is.* R é s z le t a dok u ment u mb ól .A teljes anyag a www.toosz.hu ésa www.onkornet.hu oldalakon18ÖN • KOR • KÉP 2007. december


KOR-KÉPTovábbá valamennyi, achartát aláíró önkormányzatvállalja, hogy a területénlevő valamennyi intézménynyelés szervezettel együttműködikannak érdekében,hogy elősegítsék a valódiegyenlőség érvényesülését agyakorlatban.A chartát egy 2005–2006-os projekt keretében dolgoztaki az Európai Helyi ésRegionális ÖnkormányzatokTanácsa az alábbiakbanfelsorolt számos partnerévelegyütt. A projektet az EurópaiBizottság támogatta az5. Közösségi Program keretébena nők és férfiak esélyegyenlőségéért.A nők és férfiak közöttiesélyegyenlőség mindenkiszámára alapvető jogotképez, és minden demokrácianélkülözhetetlen értéke.Az alapelv megvalósulásáhoznemcsak jogilag kell aztelismerni, hanem hatékonyanvégre is kell hajtani azélet minden terén: politikai,gazdasági, szociális és kulturálisszempontból is.Számos példa és hivataloselismerés ellenére a nők és aférfiak egyenlősége a mindennapiéletben még mindignem valóságos. A nők ésférfiak nem élveznek a gyakorlatbanegyenlő jogokat.A szociális, politikai, gazdaságiés kulturális egyenlőtlenségekmég mindig léteznek– ilyenek például a munkabérekbentapasztalhatókülönbségek vagy a politikaiéletben a nők alulreprezentáltsága.Ezek az egyenlőtlenségekszociális jelenségekbőlerednek, amelyek számossztereotípiából fakadhatnak:a családi életben, képzésben,kultúrában, médiában,a munka világában, atársadalmi szerveződésekben.Ezeken a területeken újszemlélet elfogadásával ésszerkezeti változtatásokkallehet előrehaladni.Mint az emberekhez legközelebbikormányzati szint, ahelyi és a regionális önkormányzatokvannak a legjobbhelyzetben ahhoz, hogya valódi egyenlőség uraltatársadalom megvalósításárafolyamatosan törekedjenekaz egyenlőtlenségek újratermeléseelleni harcukkal. Őkvannak abban a helyzetben,hogy hatásköreik által, valaminta helyi szereplők széleskörével való együttműködésselkonkrét intézkedésekettegyenek a nők és férfiakközötti esélyegyenlőségérdekében.Mindazonáltal a szubszidiaritáselvének rendkívülijelentősége van a nők ésférfiak közötti esélyegyenlőségelvének érvényesítésében.Ez az alapelv a kormányzásvalamennyi szintjérevonatkozik – az európai,a nemzeti, a regionálisés a helyi szintre egyaránt.Tekintve, hogy azeurópai helyi és regionálisönkormányzatoknakkülönbözőek a hatásköreik,valamennyiüknek pozitívszerepet kell játszaniukaz esélyegyenlőség gyakorlatimegvalósításában, ígygyakorolva hatást a területükönélő lakosság mindennapjaira.A szubszidiaritás közelikapcsolatban van a helyiés regionális önkormányzáselveivel. Az Európa Tanács1985-ben keletkezett HelyiÖnkormányzatok Chartája,amelyet az európai államoknagy többsége aláírt, ésratifikálta azt, hangsúlyozza,hogy „a helyi önkormányzatoknakjoga és képessége, ajog határainak megfelelően,hogy a saját hatásköreikenbelül szabályozzák és igazgassáka közügyek alapvetőkörét a helyi lakosság érdekeinekmegfelelően”. Az esélyegyenlőséghezvaló jog érvényesítéseés elősegítése a helyiönkormányzás e koncepciójánakközéppontjában kelllennie.A helyi vagy a regionálisdemokráciának hozzá kelljárulnia, hogy a legmegfelelőbbdöntések szülesseneka mindennapi élet konkrétaspektusainak többségében,ilyen a lakhatás, a közbiztonság,a helyi közlekedés, amunka világa, vagy az egészségügy.Ezen kívül a nők teljes mértékűbevonása a helyi és regionálispolitikák kifejlesztésébeés végrehajtásába lehetővéteszi, hogy érvényesüljenekaz élettapasztalataik,a know-how-juk és a kreativitásuk.Amennyiben egy esélyegyenlőségenalapuló társadalmatkívánunk létrehozni,nagyon fontos, hogy a helyiés regionális önkormányzatokteljes mértékben figyelembevegyék a nemi szempontokatis, mind a politikáikban,mind a szervezetükbenmind pedig gyakorlatbanis. A jelen és az eljövendővilágunkban a nők és a férfiakegyenlő esélyei kulcstényezővéválnak a gazdaságiés társadalmi sikereinkben– nem csupán európaivagy nemzeti szinten, hanema régióinkban, városainkbanés a helyi közösségeinkbenis.Az Európai Önkormányzatokés Régiók Tanácsa(CEMR), valamint ennek anői választott helyi és regionálisképviselők bizottságaévek óta aktívan tevékenykedika nők és férfiak közöttiesélyegyenlőségért helyi ésregionális szinten. 2005-bena CEMR egy konkrét eszköztalkotott az európai helyi ésregionális önkormányzatokrészére: az esélyegyenlőségvárosát. Bizonyos európaivárosok és települések jó gyakorlatainakmeghatározásávalaz „esélyegyenlőség városa”egy módszert szolgáltat ahelyi és regionális szintű, nőkés férfiak közötti esélyegyenlőségipolitika végrehajtásához.Ez a charta ezen a munkánalapul.A helyi és regionális önkormányzatokszerepét nők ésférfiak esélyegyenlőségénektámogatásában az IULA(Helyi ÖnkormányzatokNemzetközi Uniója) is elismerte1998-ban, a VilágméretűDeklarációjában „nőka helyi önkormányzatban”címmel. Az új világszervezet,az Egyesült Városok és HelyiÖnkormányzatok alapvetőcéljukként határozták meg anők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget.2007. december ÖN • KOR • KÉP19


KOR-KÉPAlapelvekA charta a nők és férfiakesélyegyenlőségéről1. A nők és férfiak egyenlőségealapvető jogEzen jog érvényesüléséta helyi és regionális önkormányzatoknakhatáskörükönbelül valamennyi területenmeg kell valósítaniuk,beleértve, hogy kötelességüka diszkrimináció valamenynyiformájának megszüntetése,függetlenül attól, hogyközvetlen vagy közvetettmegkülönböztetésről vaneszó.2. A nők és férfiak közöttiegyenlőség biztosításakorfigyelembe kell venni a többszörösdiszkriminációt és ahátrányos helyzetetA többszörös megkülönböztetésés a hátrányoshelyzet nemi szempontonkívül alapulhat származási,etnikai és szociális eredeten,genetikai sajátságokon,nyelven, vallásonvagy hiten, politikai vagyegyéb véleményen, nemzetikisebbséghez tartozáson,vagyoni, születési, rokkantsági,kor, szexuális orientáción,vagy szociális-gazdaságihelyzeten, amelyeketfigyelembe kell venni a nőkés férfiak esélyegyenlőségévelkapcsolatosan.3. A nők és férfiak kiegyensúlyozottrészvétele a döntéshozatalbana demokratikustársadalom előfeltételeA nők és férfiak esélyegyenlőségénekjoga megköveteli,hogy a helyi és regionálisönkormányzatok mindena célnak megfelelő eszköztbevessenek és megalkossanaka célnak megfelelő stratégiáta nők és a férfiak kiegyensúlyozottrészvételének elősegítéseérdekében a döntéshozatalterén.Európai Charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben4. A nemi alapú sztereotípiákeloszlatása alapvetőfontosságú a nők és férfiakközötti egyenlőség megteremtésébenA helyi és regionális önkormányzatoknaktámogatniukkell az olyan sztereotípiák ésakadályok megszüntetését,amelyeken a nők egyenlőtlenhelyzete és viszonya alapul,és amelyek a nők és férfiakszerepeinek egyenlőtlenségételőidézik politikai, gazdaságiés kulturális viszonylatban.5. A nemi szempontok integrálásaa helyi és regionálisönkormányzatok összesolyan tevékenységébe, amelyekmegkívánják a nők ésférfiak közötti egyenlőségelőtérbe helyezésétA nemi alapú nézőpontokatmindazon politikák, módszerekés eszközök tervezésénélfigyelembe kell venni,amelyek hatással vannak ahelyi lakosok életére. Példáula „gender mainstreaming” és„gender budgeting” technikáinakhasználatával. Végezetül,a nők tapasztalatait -beleértve az élet- és munkakörülményeiket– is elemeznikell és figyelembe kellvenni.6. A megfelelő források rendelkezésreállása elengedhetetleneszköz a tervekhez és aprogramokhoz a nők és férfiakközötti egyenlőség megteremtésébenAz európai helyi és regionális önkormányzatok chartája, amellyel elkötelezik magukat a területükön élők nagyobbesélyegyenlőségének megteremtéséért, hatáskörükön belül, valamint a partnerekkel való együttműködések általÉn, alulírott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (az aláíró neve)Mint . . . . . . . .(helyi / regionális önkormányzat neve). . (az önkormányzatban betöltött hivatali tisztsége)Aláírásommal elismerem, hogy a fent említett önkormányzat hivatalosan döntött az „Európai Charta a nők és férfiakközötti esélyegyenlőségről a helyi életben” című dokumentumhoz való csatlakozásról, valamint arról, hogy az abbanfoglaltakat teljesíteni fogja, továbbá felhatalmazott az ügyben való eljárásra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(aláírás). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dátum)A helyi és regionális önkormányzatoknakesélyegyenlőségiterveket és programokatkell kidolgozniuk, amelyekvégrehajtásához az emberiés a pénzügyi forrásokat isbiztosítaniuk kell.A charta végrehajtása és azezzel járó kötelezettségekAz aláírók vállalják, hogya következő speciális lépéseketvégrehajtják a chartarendelkezéseinek megvalósításacéljából:E charta valamennyi aláírójavállalja, hogy belátható időnbelül (amely nem terjed túl a2 éves időtartamon) a chartaaláírását követően kidolgozzaés elfogadja az EsélyegyenlőségiCselekvési Tervét, amelyetaztán végrehajt.Az Esélyegyenlőségi CselekvésiTerv rögzíti az aláírócéljait, prioritásait, a tervhezalkalmazandó intézkedéseket,az elosztandó forrásokat,annak érdekében, hogya charta és az azzal vállaltkötelezettségek végrehajtásahatékonnyá váljon. A tervbenmegállapítják a végrehajtásrajavasolt időkeretet is.Amennyiben az aláíró márrendelkezik EsélyegyenlőségiTervvel, abban az esetbenfelülvizsgálják azt, és biztosítják,hogy e chartának megfelelővéváljon minden tekintetben.Valamennyi aláíró széleskörben egyeztet az EsélyegyenlőségiCselekvési Tervéről,mielőtt elfogadja azt, ésszintén széles körben terjeszti,ha már határoztak az elfogadásról.Szabályozott módonnyilvánosan kell beszámolniVállalom, hogy ezt a kitöltött és aláírt dokumentumot eljuttatom az alábbi címre: CEMR Főtitkára részre 15 Rue de RichelieuF-75001 Paris20 ÖN • KOR • KÉP 2007. decemberFrance


KOR-KÉPEgyüttműködő partnerek: National Association of Municipalitiesin the Republic of Bulgaria (Bolgár Települési ÖnkormányzatiSzövetség – Bulgária), Union of Cyprus Municipalities(Ciprusi Települések Uniója – Ciprus), Union of Towns andCommunities of the Czech Republic (SMO CR, Cseh Városokés Települések Uniója – Csehország), Association of FinnishLocal and Regional Authorities (Finn Helyi és Regionális ÖnkormányzatokSzövetsége – Finnország), French Section of CEMR(AFCCRE, a CEMR Francia Szekciója – Franciaország), GermanSection of CEMR (RGRE, a CEMR Német Szekciója – Németország),Central Union of Municipalities and Communities ofGreece (KEDKE, Görög Önkormányzatok és Települések KözpontiUniója – Görögország), Hungarian National Associationof Local Authorities (TÖOSZ, Települési ÖnkormányzatokOrszágos Szövetsége – Magyarország), Italian Section of CEMR(AICCRE, a CEMR Olasz Szekciója Olaszország), Tuscan Federationof AICCRE (az AICCRE (CEMR) Toszkán Föderációja, Olaszország),Association of Luxembourg Towns and Municipalities(SYVICOL, Luxemburgi Városok és Települések Szövetsége,Luxemburg), Association of Polish Cities (ZMP, Lengyel VárosokSzövetsége, Lengyelország), Spanish Federation of Municipalitiesand Provinces (FEMP, Spanyol Települések és ProvinciákFöderációja, Spanyolország), Basque Association ofMunicipalities (EUDEL, Baszk Önkormányzati Szövetség, Spanyolország),City of Vienna (Bécs városa), City of Saint Jeande la Ruelle (Saint Jean de la Ruelle városa), City of Frankfurtam Main (Frankfurt am Main városa), City of Cartagena (Cartagenavárosa), City of Valencia (Valencia városa), Agency ofTime and Mobility Belfort-Montbéliard (Belfort-MontbéliardIdő és Mobilitás Ügynökség), Standing Committee Euro-MediterraneanPartnership of the Local and Regional Authorities(COPPEM, Euro-Mediterrán Helyi és Regionális ÖnkormányzatokÁllandó Partnerségi Bizottsága)a Terv végrehajtásának előrehaladásárólis.Valamennyi Aláíró felülvizsgáljaaz EsélyegyenlőségiCselekvési Tervét, ha azta körülmények megkövetelik,és további tervet dolgozki mindig a következő periódusra.Valamennyi aláíró vállalja,hogy elvileg együttműködikegy arra kidolgozottrendszerben a charta végrehajtásánakellenőrzésében,támogatva és hozzájárulvaígy ahhoz, hogy Európa-szertehatékonyan tanulhassanakegymástól a helyi és regionálisönkormányzatok a nők ésférfiak közötti nagyobb esélyegyenlőségmegteremtéséről.Esélyegyenlőségi CselekvésiTervét és egyéb vonatkozónyilvános anyagait emiattelérhetővé teszi mindenkiszámára.Valamennyi aláíró tájékoztatjaaz Európai Helyi ésRegionális ÖnkormányzatokTanácsát arról, hogy a chartátaláírta, ennek dátumávalegyütt, és azon kapcsolattartószemély megjelölésével, aki achartával kapcsolatos együttműködésérta jövőben felel.Sabján KatalinKis számban folytat le közbeszerzésieljárásokat, és úgy érzi nincs kellőtapasztalata? Hirdetményeit gyakranvisszakapja a Szerkesztőbizottságtól?Vagy sok eljárást folytat le,és szeretné, ha ezek nyilvántartásaáttekinthetőbb lenne? A Közbeszerzés?Segítünk! program mindegyikproblémára megoldást kínál!Azok az ajánlatkérők, akik kevés eljárástfolytatnak le évente, és amelyek nagyrésze egyszerű eljárás, elsősorban a programKözbeszerzési Segédlet című, szövegesismertetőjét tudják használni. A Kbt.az egyszerű eljárás, illetve a nemzeti eljárásokszabályainak ismertetésekor folyamatosanvisszahivatkozik a törvény IV.fejezetében található rendelkezésekre. Ajogszabály alkalmazása így nehézkes éssok hibára adhat lehetőséget. A Segédletvisszahivatkozások nélkül ismerteti azeljárás minden egyes lépését, és azokhozrészletes magyarázatokat fűz. Természetesena közösségi eljárásrend szabályaiis megtalálhatók. Külön rész foglalkozika tervpályázati eljárásokkal, és a keretmegállapodásoseljárással is. A programjövő év elején megjelenő frissítése máraz Európai Uniós támogatásokból megvalósulóspeciális rendelkezéseket is tartalmaznifogja.A program hirdetménykitöltő része azajánlatkérő által megadott négy feltétel(értékhatár, az eljárás típusa, a beszerzéstárgya, az eljárás fajtája) alapján kiválasztjaa megfelelő hirdetményt, és csakazokat a kérdéseket teszi fel, amelyek azadott eljáráshoz kapcsolódnak. Felhívja afigyelmet olyan hibákra, mint pl. ha a bontásés a dokumentáció átvételének határidejenem egyezik meg, vagy a meghívásoseljárásban megadott keretszám kevesebb,mint öt.A munkát a CPV kereső is nagymértékbenmegkönnyíti. Nem kell végigolvasni adokumentumot, a tárgy megnevezésénekbeírásával a program az összes olyan CPVkódot (a kiegészítő kódokat is) megadja,amelyben az adott szó szerepel. Szolgáltatásnálmég a csoportszámot is megadja,amely megkönnyíti a vonatkozó mellékletbesorolást. A Címlistába az eljárásokszereplőinek minden adata rögzíthető,ezeket a program a hirdetményekkitöltésekor automatikusan felhasználja.Ugyanígy a Válaszszerkesztőbe is beírhatóka gyakran használt szövegrészek (pl.kizáró okok előírása).A folyamatban lévő eljárások nyilvántartásakönnyen áttekinthető, abból azilletékes ügyintéző távollétében is azonnalmegállapítható, hogy az eljárás melyik szakaszbanvan. Az egyes beszerzésekhez kapcsolódóösszes irat (jegyzőkönyvek, hiánypótlásifelhívások, kérdésekre adott válaszok)egy helyen megtalálhatók.A program természetesen nem csak azeljárást megindító hirdetményeket tartalmazza,hanem az írásban megküldendőajánlattételi felhívásokat, az eljárás eredményéről,a szerződés módosításáról és ateljesítésről szóló hirdetményeket, illetveaz összegezéseket is. A program az eljárástmegindító hirdetmény azon részeit, amelyeka többi hirdetményben is megjelennek,automatikusan átemeli, ezáltal meggyorsítjaa kitöltés munkáját. Az elkészülthirdetményről az is könnyen megállapítható,hány karaktert tartalmaz.A Közbeszerzési Segédlet a Kbt. melletta végrehajtási jogszabályokra, a KözbeszerzésekTanácsa Elnökének tájékoztatóira,a Közbeszerzések Tanácsa ajánlásaira,tájékoztatóira és egyéb dokumentumairais hivatkozik.Programunkat önkormányzatok, kistérségitöbbcélú társulások, állami intézmények,és ajánlatkérőként eljáró gazdaságitársaságok is használják.A CD csak az általános közbeszerzésieljárásban alkalmazott hirdetményekettartalmazza!A program követelményei:Windows 98/ME/2000/XP operációs rendszer800x600-as képernyőfelbontásMS Word/Excel 97/2000 vagy azzal kompatibilisszöveg-, ill. táblázatszerkesztőA cd ára 80.000,- Ft + ÁFA2007. december ÖN • KOR • KÉP21


FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANVárosfejlesztési kézikönyvÖnkormányzati városfejlesztési és városrehabilitációs projektekelőkészítéséhez és megvalósításuk EU-pályázatáhozManapság sokan tartjákmagukat profinak a szakterületükön.Az igazi profi számtalankudarccal és sikerrel büszkélkedhet.Ilyen profi a kötetszerzője, Bajnai László, a VárosfejlesztésZrt. vezérigazgatója.Évtizedes hazai és európaitapasztalata, napi gyakorlataátadására vállalkozik mostmegjelent kötetében.Mindenki előtt ismertsikertörténet a Középső-Ferencváros (IX. kerület) rehabilitációja,mely egy lepusztultvárosrészt tett a befektetőkés a lakók – újak és régiek– számára vonzóvá. Ezen avárosfejlesztési akcióterületenszerezte és gyarapítottatapasztalatait a szerző, akihasonló fejlesztést indított elZalaegerszegen és Mosonmagyaróváron.A kötet az önkormányzativezetőknek ad segítséget:– az akcióterületekrevonatkozó városfejlesztésielképzeléseik megfogalmazásához,megvalósításukelőkészítéséhez és végrehajtásához;November végén jelent meg aScolar Kiadó gondozásában aVárosfejlesztés című könyvBajnai Lászlótól, a közszféra és amagánszféra strukturált együttműködésénalapuló integrált városfejlesztésiprojektek stratégiaitervezésének és megvalósításánakismert szakértőjétől.– az akcióterületi terv alapfogalmainak,alkotóelemeinekés belső összefüggéseinekismertetésével;– módszertani útmutatásávalaz előkészítés kulcsát jelentőakcióterületi tervek, komplexvárosfejlesztési akciótervekkidolgozásához;– a megvalósítás szervezeti,jogi és finanszírozási eszközeinekbemutatásával, ésezzel kézzelfoghatóvá tesziazokat az ismereteket, amelyekbirtokában az önkormányzatokkézben tudjáktartani város-, illetve településfejlesztésielképzeléseikmegvalósítását, szabályozottés kiszámítható módontudják bevonni a fejlesztésbea magánszféra finanszírozásiforrásait.A településfejlesztés kihívásaia városiasodó községekbenés a felzárkóztatásraváró falvakban sem kisebbek.A komplex projekt-előkészítésés a megvalósításszakmai logikája, módszereiés eszközei ugyanazok falun,mint a városokban!Különös aktualitást kölcsönöza könyv megjelenésének,hogy az Európai Unió és a társfinanszírozástbiztosító magyarkormány 2007 és 2013 közöttmintegy 289 milliárd forintotszán az önkormányzati városfejlesztésiés városrehabilitációstervek megvalósításánaktámogatására, és mintegy 135milliárd forintot tervez a legfejletlenebbkistérségek felzárkóztatására.A támogatásazonban önmagában nemelég az eredményes településfejlesztéshez.A támogatásokeredményes és hatékonyfelhasználásához jó projektekis kellenek.A Magyar Urbanisztikai Társaságtámogatásával kiadottkönyv ehhez nyújt módszertanisegítséget a településiönkormányzatoknak. A könyvbenismertetett módszerekés eszközök segítségével azönkormányzat városfejlesztésiforrásai megsokszorozódnak,és így hatékonyan vehetnekrészt a fejlesztési pénzekfelhasználásában. És a legfontosabb:településük dinamikusfejlődését mozdítják elő vele!Módszert adni, használhatóeurópai eszközöket bemutatnia sikeres város-, illetvetelepülésfejlesztési projektelőkészítéshez – ezt tűzte kicélul a szerző, ezt teljesíti akötet. Ajánljuk figyelmébe.(További információ:www.scolar.hu) A Balatoni Integrációsés Fejlesztési ÜgynökségKht. a RegionálisOperatív Program(ROP) keretében támogatástnyert partnerségépítőtréningek,workshopok lebonyolításához,amelyhezforrást az EurópaiUnió, illetve a hazaiköltségvetés biztosította.A program – amelyet azügynökség Balatoni PartnerségiProgramnak kereszteltel – célja , hogy létrejöjjenekolyan kísérleti együttműködésimodellek, hálózatok,partnerségen alapuló regionálisés kistérségi fejlesztésikoncepciók és programok,amelyek javítják a helyi fejlesztéspolitikahatékonyságátés erős szemléletformálóhatást fejtenek ki.A Balatoni PartnerségiProgram a Balaton KiemeltÜdülőkörzetben az együttműködést,közös gondolkodást,együttműködési lehetőségekfeltárását segíti/segítette, a turizmus, a kommunikációés a környezetvédelem,illetve a nemzetköziés szakértői együttműködésekspeciális területein.Az ügynökség speciálistémaválasztásának céljavolt, hogy a Balatont körülvevőrégióktól eltérő, nemszakmai projekt előkészítést,illetve projektgenerálást elősegítőworkshopok, tréningeklebonyolítása, hanemegyüttműködési, partnerségikapcsolatok kialakítása.22ÖN • KOR • KÉP 2007. december


FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANTegyünk együtt a Balaton jövőjéért!A partnerség egyfajta erőforrástjelent, szükséges,hogy az itt élők ezt felismerjék,és tényleges együttműködésirendszerek alakulhassanakki a régió szereplőiközött.Megvalósítás eszközei:– Kistérségi és regionálisszintű együttműködésipartnerségihálózatok kiépítésétcélzó kommunikációstréningek.– Regionális és kistérségiegyüttműködési modellekkialakítását célzó workshopoka turizmus és a környezetvédelemszakterületein.A programok megvalósíthatóságiidőtartama 3 év, a2005–2007-ig terjedő időszakvolt.A tréningek: témátólfüggően 1, 2, illet ve 3napos workshopok keretébenrendezték meg. A tréningekenvaló részvétel,illetve az étkezés és a szállása résztvevők számáraingyenes. Az előadók:európai tapasztalatokkalrendelkező, neves szakértőkmutatják be a kommunikáció,a turizmus, a környezetvédelem,valaminta nemzetközi és szakértőiegyüttműködések területénmindazt, ami Európábansikeresen működik,illet ve a résztvevőkkelközösen végiggondoljákaz európai tapasztalatokhazai megvalósításánaklehetőségeit.KONFERENCIAA Balaton térsége olyanegységes területi rendszer,ahol a társadalmi, gazdaságilehetőségek igen erősenfüggenek a környezetiállapottól, ezért a területéstelepülésrendezési és fejlesztésitevékenységeketnagyon szorosan össze kellhangolni.A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetjövője szempontjábólalapvetően meghatározó atérség táji és települési környezeténekalakulása. A környezet– turisztikai kínálatbővítését is szolgáló – menynyiségiés minőségi fejlesztésekorkiemelt figyelmet kellfordítani a történeti fejlődéssorán kialakult természeti ésművi értékek megóvására ésrehabilitációjára.A környezeti szempontbólkülönösen érzékeny, ugyanakkoraz emberi tevékenység„eredményeként” túlzsúfoltrégióban a fejlesztések térbelielhelyezésére speciálisA Balaton Régió sikeréérttenni akarók voltak a résztvevők:polgármesterek, polgármesterihivatalok dolgozói,turisztikai gazdálkodó szervezetek(szállásadók, utazásiirodák stb.), megyei turisztikaihivatalok, kistérségi menedzserek,vállalkozások, civil szervezetek,oktatási, szociális és közművelődésiintézmények, környezetvédelemmel,természetvédelemmelés vízüggyel foglalkozószervezetek, valamint alakosság képviselői.Az alábbi ágazati fórumokatrendezték meg 2007-ben:– Meddig ér a víz? (Csopak,március)– Régészeti leletek bemutatásaa Balaton térségében(Siófok, április)elveket és szabályokat kellmegfogalmazni.A konferencia résztvevőitköszöntötte dr. SuchmanTamás, a Balaton FejlesztésiTanács elnöke, valamintdr. Tompai Géza, az Önkormányzatiés TerületfejlesztésiMinisztérium főosztályvezetője.A fejlesztésés az értékőrzés összhangjáróldr. Laposa József, a VÁTIMagyar Regionális Fejlesztésiés Urbanisztikai KözhasznúTársaság vezető tervezőjetartott előadást. Ezt követteDános Pál vezérigazgatóhelyettes( SCD Holding Zrt.– Az együttműködés lehetőségeia strandi animáció területén(Balatonlelle, május)– Urbanisztikai konferencia(Marcali, szeptember). Lásdalábbi összeállításunkat.– A kultúra jelene és jövőjea Balaton térségében (Balatonfüred,szeptember)– A Balaton vízminőségénekvédeleme és további javítása(Tihany, október)„A Balaton térség rendezési és fejlesztési lehetőségei, feladatai.Örökségvédelem és/vagy fejlesztés? Hol a határ?”„Partnerség építése a Balaton régióban,Építés a Balaton régióban partnerekkel.”Ingatlanfejlesztési Üzletág)„Az SCD Holding Zrt. tervezettbalatoni fejlesztései,összhangja az értékőrzés kritériumával„című előadása.A fejlesztések kívánatos irányaiés alapelvei az önkormányzatokszemével nézvetémáról dr. Bóka István, BalatonfüredVáros polgármesterebeszélt. Végül dr. SomogyiGyőző, a Káli-medence KörnyezetvédelmiTársaság titkáraÖrökségvédelem vagyfejlesztés? Nem vagy, hanemÉS! címmel tartotta meg előadását.2007. december ÖN • KOR • KÉP23


FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANAjánlásA konferencia ajánlása Fejlesztés nélkül nincs jövő,nincs örökségvédelem, és nincsértékvédelem sem, ugyanakkorfejleszteni csak a meglévő értékekmegtartásával szabad. Az integrált értékvédelemés a fejlesztés együttes megvalósulásalehet csak az elfogadhatómódszer. Alapvető cél a minőségifejlesztés és az értékmegőrzésharmonikus összhangjánakbiztosítása. Az örökségvédelem, a tájés a települések történeti hagyományainak,karakterének megőrzéseértékesebbé, vonzóbbáteheti a környezetet (a fejlesztésekszámára is). A világörökség várományosterületek kijelölése ésvédelme indokolt. Emellett a„történeti táj” – törvényi szintű– definiálása is szükséges. Kistájanként meg kell vizsgálnia történelmi fejlődés soránkialakult tájgazdálkodást és építészetihagyományokat, és ezeketa helyi építési szabályzatokbabe kell építeni. A fejlesztéseksorán fontos a táji és településiilleszkedés biztosítása. A Balaton térségébensajátos vidékfejlesztési politikamegvalósítása szükséges. Akorszerű területfejlesztési politikánakstratégiailag sokoldalúnakkell lennie, a vidék sokszínűségénekmegőrzése érdekében.Az integrált vidékfejlesztéskeretében összhangba kellhozni a gazdaság- , a környezet-,az agrár-, kultúr- és a szociálpolitikát. Az országos értékvédelemtámogatási rendszerénekújjáélesztésére van szükség. AAz előadásokat szekcióülésekkövették: I. szekció(táj), szekcióvezetők:dr. Gerzanics Annamáriafőosztályvezető helyettes,ÖTM, Balogh László igazgató,Balatoni Nemzeti Park. II.Balaton térségében támogatásirendszert kell kidolgozni atájfenntartó gazdálkodás számára. A régi és új épületállományegyüttélését biztosítani kell. Afejlesztésekkel a rehabilitációscélokat is lehet és kell szolgálni.A fejlesztéseket elsődlegesen ameglévő beépítésre szánt területekenkell megvalósítani. A déli parton az autópályacsomópontok körül kialakulóterülethasználati szabályokmeghatározásánál elsődlegesena tájképvédelmi szempontokatkell figyelembe venni. Ezekena helyeken ipari és raktározásiterületek, logisztikai és bevásárlóközpontok kialakítására nelegyen lehetőség, csupán a vendéglátásés idegenforgalom céljaitszolgáló létesítmények legyenekelhelyezhetők. Az északi partonaz országos közúthálózat fejlesztéséta háttér településeketérintően kell megoldani. A településfejlesztési koncepciótartalmi követelményeinek,szakmai kereteinek mielőbbirendeleti meghatározásaszükséges. A településrendezésiterv csak a településfejlesztésikoncepció alapján, annakmegfelelően legyen elkészíthető,illetve módosítható. Kistérségi (településcsoportokravonatkozó) rendezésitervek készítése, metodikájánakkidolgozása indokolt. Szükséges a meglévőfőépítészi hálózat kiterjesztése,kistérségi vagy társult településifőépítészek alkalmazása.A főépítész (mint önkormányzatiszakértő) jelentős szerepet kellhogy betöltsön a projekt-előkészítéseksorán.szekció (település), szekcióvezetők:dr. Fejérdy Tamáselnökhelyettes, KulturálisÖrökségvédelmi Hivatal,Papp Zoltán Tamás főépítész,Tapolca Város ÖnkormányzataA rovatot Zábránszkyné Pap Klára szerkesztette Független Állami ÉpítészetiHivatal létrehozását kell szorgalmazni. A társadalom építészetikultúrájának emelését kell szorgalmazni,központi és helyi eszközökkel.A hagyományos kultúrákaz állandóságban gondolkodtak.Engedjünk időt a hagyományoktovábbélésére! Megfontolandó:– a rendezési és fejlesztésielképzelések megfelelő megalapozottságaérdekében, hogy atelepülésrendezési tervek jóváhagyásátkövető két éven belülne lehessen a településszerkezetitervet módosítani.– hogy a tájrendezési munkarésza településrendezési eszközökjóváhagyandó munkarészelegyen, melynek alapjána helyi építési szabályzat tartalmazzonelőírásokat a hegygerincekés a hegyoldalak felső1/3-ban meglévő természetesvegetáció védelmére vonatkozóan.Ezeken a területeken atalajvédelmi előírásoknak és ahagyományos gazdálkodásnakmegfelelően kialakított művelésihatár szabjon korlátot a beépítettterületek és a hagyományosgazdálkodásnak nem megfelelőművelési ágak és módok terjeszkedésének.– a táj- és településképvédelemérdekében készítendő látványtervektartalmi elemeinekmeghatározása.– az üdülőkörzet területénbelül, a kiemelten védett helyeken,a típustervek engedélyezésénekmegtiltása.(Forrás és további információ:www.balatonregion.hu )A nagy érdeklődésre számottartó konferencia levezetőelnöke és meghatározószakmai előkésztője, szervezőjeVirányi István, dél-dunántúliállami főépítész volt, aki egybena Balaton Kiemelt Üdülőkörzetállami főépítésze is.A konferencia résztvevői terület-és településtervezők valamintfejlesztők, építészek, állami-és önkormányzati tisztségviselőkés hatósági szakemberek,önkormányzati főépítészek,civil szervezetek képviselői voltak,akik megvitatták a balatonitelepülések jelenlegi urbanisztikaihelyzetét és a fejlesztéseklehetséges irányait. A konferenciaeredménye egy közös állásfoglalásés ajánlás lett, amit eljuttattaka Balaton Kiemelt Üdülőkörzetönkormányzatainak, ajogszabályok előkészítőinek ésa döntéshozóknakMarcali, 2007. szeptember 20.(Forrás: www.balatonregion.hu )Kitüntetések a Főváros NapjánPro Urbe Budapest-díjas Rajk László építész, látványtervező, Nemzetközihírű építészként és látványtervezőként betöltött jelentős szerepéért,a fővárosban megalkotott építészeti munkáiértBudapest-díjas Geiger Györgyné főépítész, Pestszentlőrinc-Pestszentimrefőépítészeként a településrész egységes táji és építészeti arculatánakmegteremtéséért, megőrzéséért. Zoboki Gábor építész, Nemzetközileg iskimagasló építőművészeti tevékenységéért, Budapest új kulturális centrumánaklétrehozásáért.A kitüntetéseket a Főváros Napja alkalmából 2007. november 17-én tartottünnepi közgyűlésen adták át.(forrás: www.budapest.hu)24ÖN • KOR • KÉP 2007. december


MagazinPályázatVadász szerkesztőség1139 Budapest, Teve utca 41.InfóvonalMobil: 06 (20) 968-0806Fax: 06 (1) 237-1209Internetwww.palyazatvadasz.hupalyazatvadasz@starfish.huÍrjon velünk >>pályázatot!TükörpályázatokGazdaság- és régiófejlesztésA teljesség igényévelInterjú Csanádi Ágnessel, a VÁTI Kht. vezérigazgatójávalTisztességes ajánlatFair Trade – Világmozgalom már Magyarországon isPályázatok• Komplex technológiai beruházás• Múzeumi pályázatok• Vállalati folyamatmenedzsment• ForgalomcsillapításKérje ingyenes mintapéldányunkat!Előfizetési díjak:A megrendelő neve (akinek a nevére a számlát kéri):Számlázási cím:Hányadik számtól kívánja megrendelni:Megrendelő (olvasó) neve (akinek a nevére küldjük a magazint):A magazin postázási címe (ua., ha megegyezik a fenti címmel):Telefonszám:Dátum:• 4 PályázatVadász + 1/2 év ePályázatVadász 4400 Ft• 8 PályázatVadász + 1 év ePályázatVadász 7950 FtKÉRJÜK, JELÖLJE BE, MELYIK ELŐFIZETÉSI CSOMAGOT VÁLASZTJA!E-mail cím:Aláírás:• Átutalással• CsekkelKérjük, hogy a pontosan kitöltött előfizetési szelvényt postán (Starfish Média Kft., PályázatVadász magazin, 1139 Budapest, Teve utca 41.), vagy a (+36-1) 237-1209-esfaxszámon juttassa el a kiadóba. A PályázatVadászra a www.palyazatvadasz.hu honlapon keresztül is előfizethet. A gördülékeny adatkezelés érdekébenkérjük, faxolja el, vagy postán küldje be szerkesztőségünkbe a befizetést igazoló postai szelvény másolatát. Előfizetőink igénybe vehetik e-PályázatVadászszolgáltatásunkat,amelynek keretében háromhetente tájékoztatjuk Önöket az aktuális pályázati kiírásokról. Kérje ingyenes mintapéldányunkat! Hívja Infóvonalunkat!Előfizetési szelvény


Köszönjük, hogy bizalmukkal 2007-ben is megtisztelték a Magyar Postát.Találkozzunk jövőre is!Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdagÚjévet kívánnak az Önök Postásai!4 ÖN • KOR • KÉP 2007. október140 éve a közös ismerős

More magazines by this user
Similar magazines