letöltése

onkorkep.hu

letöltése

KOR-KÉP – FEJLESZTÉSPOLITIKAMegjelentek a városrehabilitációs pályázatokMegújuló településekTöbb mint 64 milliárd forinttal segíti a települések fejlesztésétaz a december első napjaiban megjelent városrehabilitációspályázati csomag, amely a kulturáltvárosközpontok, a megújuló lakóövezetek és a korszerűközösségi szolgáltatások megteremtését támogatja.A település rangjának megfelelő szolgáltatásokbiztosítása, a leromlott városrészek rehabilitálásaés ezeknek a település vérkeringésébe történőbekapcsolása, a kulturális örökségek védelme az önkormányzatokfontos feladata. Mindezek a lakosságéletminőségét, a település népességmegtartó képességétjelentősen befolyásolják. A 2007–2013-as időszakbanösszesen 270 milliárd forint uniós támogatásrévén fejlődhetnek a magyar települések.A pályázati csomag célja,hogy olyan komplex projektekettámogasson, amelyek megvalósításailleszkedik a városokhosszú távú fejlesztési stratégiájába.A programok összeállításasorán figyelni kell a helyi vállalkozókbevonására. A korábbipályázatokhoz képest újdonság,hogy a fejlesztési elképzeléseketa településen élők véleményénekfigyelembevételévelkell megvalósítani.A pályázati kiírások a városoknagyságának, ellátott funkciójának,valamint a településekfejlesztési lehetőségeinekfigyelembevételével készültekel. A programok három fejlesztésiterületre koncentrálnak.Városrehabilitációs programokRégióKeretösszeg(milliárd forintban)Dél-Alföld 6,495Dél-Dunántúl 5,15Észak-Alföld 6,833Észak-Magyarország 9,193Közép-Dunántúl 6,015Közép-Magyarország 26,733Nyugat-Dunántúl 4,05Összesen 64,469Forrás: Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségFunkcióbővítésA konstrukció a városok,városrészek központi területeinekfunkcióbővítését, illetvea meglévők korszerűsítéséttámogatja. Ez hozzájárul ahhoz,hogy a város kedvezőbb környezetettudjon biztosítanimind a lakosság, mind a betelepülővállalkozások számára.A program egy-egy kijelöltakcióterület integrált fejlesztésétsegíti. A projekt kötelezőelemei a közösségi terek,köztulajdonban álló ingatlanokmegújítása mellett aközösségformálást erősítő,helyi foglalkoztatást javítóintézkedések, valamint aterületen működő vállalkozásokfejlesztésekbetörténő bevonása.Uniós társfinanszírozássegítségévelvalósulhat meg többekközött piaccsarnokkorszerűsítése,múzeum, szabadidőslétesítmények,közigazgatási épületekrekonstrukciója,kis- és középvállalkozások kiskereskedelmiés szolgáltatóegységeinek külső felújítása,barnamezős területek fejlesztése.Emellett rendezvények,játszó-, foglalkoztató házak,a fejlesztésekhez kapcsolódóhelyi foglalkoztatási kezdeményezésekis kaphatnaktámogatást a projekt részeként.A programra a hét régióbantöbb mint 41 milliárdforint áll rendelkezésre.Szociális célúvárosrehabilitációA rehabilitáció célja a leromlottvagy leszakadó városrészekbekapcsolása a város fejlődésébea fizikai környezetmegújítása és a szociális problémákkezelése révén. A programa lakótelepek és/vagy halmozottanhátrányos helyzetűeklakta területek komplexmegújítását támogatja.A pályázat ösztönzi a rehabilitálandóterületen működővállalkozások bevonásátis. A beruházás során kötelezőképzési és közösségfejlesztésiprogramok megvalósítása,valamint – ha a fejlesztendőterület többlakásos épületekből,illetve szociális bérlakásokbóláll – a lakóépületekfelújítása. Ezen felül lehetőségnyílik új szociális bérlakásokkialakítására, a meglévőkfelújítására, közterek, parkokkialakítására, közintézmények,kiskereskedelmi egységekáltal használt épületekkülső felújítására. A hat régióbanmeghirdetett programtöbb mint 15 milliárd forinttaltámogatja a fejlesztéseket.Kisléptékű fejlesztésekA régiók kisebb településeinegy-egy közterületre,utcára, épületre kiterjedőkisléptékű infrastrukturálisfejlesztések valósulhatnakmeg a program keretében.A beavatkozások a településképjavítását szolgálják.Így például sor kerülhet középületekhomlokzatának felújítására,műemlékek védelmére,parkok kialakítására,utak, járdák, hidak felújítására.A programban a hét régióbanközel 8 milliárd forintáll rendelkezésre.A pályázatok kedvezményezettjeia városi, települési, megyeiönkormányzatok és intézményeik,központi költségvetésiszervek és intézményeik, nonprofitszervezetek, valamint kisésközépvállalkozások.A megyei jogú városok,illetve Budapest kiemelt projektekkeretében valósíthatnakmeg funkcióbővítő ésszociális célú városrehabilitációt.A 2007–2008-as időszakbanmintegy 29 milliárdforint áll majd rendelkezésükre.A felhívások a közeljövőbenjelennek meg.Az I. Nemzeti fejlesztési tervkeretében, 2004–2006 között36 városfejlesztési programindulhatott el 24,5 milliárdforint támogatással. Megszépülhetetttöbbek közöttMiskolc, Gyula, Vác, Mohácsbelvárosa. Emellett látványosfejlesztések kezdődhettek elSzentesen, Dorogon, Tiszavasváribanés Barcson is.2007. december ÖN • KOR • KÉP15

More magazines by this user
Similar magazines