letöltése

onkorkep.hu

letöltése

KOR-KÉPEgyüttműködő partnerek: National Association of Municipalitiesin the Republic of Bulgaria (Bolgár Települési ÖnkormányzatiSzövetség – Bulgária), Union of Cyprus Municipalities(Ciprusi Települések Uniója – Ciprus), Union of Towns andCommunities of the Czech Republic (SMO CR, Cseh Városokés Települések Uniója – Csehország), Association of FinnishLocal and Regional Authorities (Finn Helyi és Regionális ÖnkormányzatokSzövetsége – Finnország), French Section of CEMR(AFCCRE, a CEMR Francia Szekciója – Franciaország), GermanSection of CEMR (RGRE, a CEMR Német Szekciója – Németország),Central Union of Municipalities and Communities ofGreece (KEDKE, Görög Önkormányzatok és Települések KözpontiUniója – Görögország), Hungarian National Associationof Local Authorities (TÖOSZ, Települési ÖnkormányzatokOrszágos Szövetsége – Magyarország), Italian Section of CEMR(AICCRE, a CEMR Olasz Szekciója Olaszország), Tuscan Federationof AICCRE (az AICCRE (CEMR) Toszkán Föderációja, Olaszország),Association of Luxembourg Towns and Municipalities(SYVICOL, Luxemburgi Városok és Települések Szövetsége,Luxemburg), Association of Polish Cities (ZMP, Lengyel VárosokSzövetsége, Lengyelország), Spanish Federation of Municipalitiesand Provinces (FEMP, Spanyol Települések és ProvinciákFöderációja, Spanyolország), Basque Association ofMunicipalities (EUDEL, Baszk Önkormányzati Szövetség, Spanyolország),City of Vienna (Bécs városa), City of Saint Jeande la Ruelle (Saint Jean de la Ruelle városa), City of Frankfurtam Main (Frankfurt am Main városa), City of Cartagena (Cartagenavárosa), City of Valencia (Valencia városa), Agency ofTime and Mobility Belfort-Montbéliard (Belfort-MontbéliardIdő és Mobilitás Ügynökség), Standing Committee Euro-MediterraneanPartnership of the Local and Regional Authorities(COPPEM, Euro-Mediterrán Helyi és Regionális ÖnkormányzatokÁllandó Partnerségi Bizottsága)a Terv végrehajtásának előrehaladásárólis.Valamennyi Aláíró felülvizsgáljaaz EsélyegyenlőségiCselekvési Tervét, ha azta körülmények megkövetelik,és további tervet dolgozki mindig a következő periódusra.Valamennyi aláíró vállalja,hogy elvileg együttműködikegy arra kidolgozottrendszerben a charta végrehajtásánakellenőrzésében,támogatva és hozzájárulvaígy ahhoz, hogy Európa-szertehatékonyan tanulhassanakegymástól a helyi és regionálisönkormányzatok a nők ésférfiak közötti nagyobb esélyegyenlőségmegteremtéséről.Esélyegyenlőségi CselekvésiTervét és egyéb vonatkozónyilvános anyagait emiattelérhetővé teszi mindenkiszámára.Valamennyi aláíró tájékoztatjaaz Európai Helyi ésRegionális ÖnkormányzatokTanácsát arról, hogy a chartátaláírta, ennek dátumávalegyütt, és azon kapcsolattartószemély megjelölésével, aki achartával kapcsolatos együttműködésérta jövőben felel.Sabján KatalinKis számban folytat le közbeszerzésieljárásokat, és úgy érzi nincs kellőtapasztalata? Hirdetményeit gyakranvisszakapja a Szerkesztőbizottságtól?Vagy sok eljárást folytat le,és szeretné, ha ezek nyilvántartásaáttekinthetőbb lenne? A Közbeszerzés?Segítünk! program mindegyikproblémára megoldást kínál!Azok az ajánlatkérők, akik kevés eljárástfolytatnak le évente, és amelyek nagyrésze egyszerű eljárás, elsősorban a programKözbeszerzési Segédlet című, szövegesismertetőjét tudják használni. A Kbt.az egyszerű eljárás, illetve a nemzeti eljárásokszabályainak ismertetésekor folyamatosanvisszahivatkozik a törvény IV.fejezetében található rendelkezésekre. Ajogszabály alkalmazása így nehézkes éssok hibára adhat lehetőséget. A Segédletvisszahivatkozások nélkül ismerteti azeljárás minden egyes lépését, és azokhozrészletes magyarázatokat fűz. Természetesena közösségi eljárásrend szabályaiis megtalálhatók. Külön rész foglalkozika tervpályázati eljárásokkal, és a keretmegállapodásoseljárással is. A programjövő év elején megjelenő frissítése máraz Európai Uniós támogatásokból megvalósulóspeciális rendelkezéseket is tartalmaznifogja.A program hirdetménykitöltő része azajánlatkérő által megadott négy feltétel(értékhatár, az eljárás típusa, a beszerzéstárgya, az eljárás fajtája) alapján kiválasztjaa megfelelő hirdetményt, és csakazokat a kérdéseket teszi fel, amelyek azadott eljáráshoz kapcsolódnak. Felhívja afigyelmet olyan hibákra, mint pl. ha a bontásés a dokumentáció átvételének határidejenem egyezik meg, vagy a meghívásoseljárásban megadott keretszám kevesebb,mint öt.A munkát a CPV kereső is nagymértékbenmegkönnyíti. Nem kell végigolvasni adokumentumot, a tárgy megnevezésénekbeírásával a program az összes olyan CPVkódot (a kiegészítő kódokat is) megadja,amelyben az adott szó szerepel. Szolgáltatásnálmég a csoportszámot is megadja,amely megkönnyíti a vonatkozó mellékletbesorolást. A Címlistába az eljárásokszereplőinek minden adata rögzíthető,ezeket a program a hirdetményekkitöltésekor automatikusan felhasználja.Ugyanígy a Válaszszerkesztőbe is beírhatóka gyakran használt szövegrészek (pl.kizáró okok előírása).A folyamatban lévő eljárások nyilvántartásakönnyen áttekinthető, abból azilletékes ügyintéző távollétében is azonnalmegállapítható, hogy az eljárás melyik szakaszbanvan. Az egyes beszerzésekhez kapcsolódóösszes irat (jegyzőkönyvek, hiánypótlásifelhívások, kérdésekre adott válaszok)egy helyen megtalálhatók.A program természetesen nem csak azeljárást megindító hirdetményeket tartalmazza,hanem az írásban megküldendőajánlattételi felhívásokat, az eljárás eredményéről,a szerződés módosításáról és ateljesítésről szóló hirdetményeket, illetveaz összegezéseket is. A program az eljárástmegindító hirdetmény azon részeit, amelyeka többi hirdetményben is megjelennek,automatikusan átemeli, ezáltal meggyorsítjaa kitöltés munkáját. Az elkészülthirdetményről az is könnyen megállapítható,hány karaktert tartalmaz.A Közbeszerzési Segédlet a Kbt. melletta végrehajtási jogszabályokra, a KözbeszerzésekTanácsa Elnökének tájékoztatóira,a Közbeszerzések Tanácsa ajánlásaira,tájékoztatóira és egyéb dokumentumairais hivatkozik.Programunkat önkormányzatok, kistérségitöbbcélú társulások, állami intézmények,és ajánlatkérőként eljáró gazdaságitársaságok is használják.A CD csak az általános közbeszerzésieljárásban alkalmazott hirdetményekettartalmazza!A program követelményei:Windows 98/ME/2000/XP operációs rendszer800x600-as képernyőfelbontásMS Word/Excel 97/2000 vagy azzal kompatibilisszöveg-, ill. táblázatszerkesztőA cd ára 80.000,- Ft + ÁFA2007. december ÖN • KOR • KÉP21

More magazines by this user
Similar magazines