letöltése

onkorkep.hu

letöltése

FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANAjánlásA konferencia ajánlása Fejlesztés nélkül nincs jövő,nincs örökségvédelem, és nincsértékvédelem sem, ugyanakkorfejleszteni csak a meglévő értékekmegtartásával szabad. Az integrált értékvédelemés a fejlesztés együttes megvalósulásalehet csak az elfogadhatómódszer. Alapvető cél a minőségifejlesztés és az értékmegőrzésharmonikus összhangjánakbiztosítása. Az örökségvédelem, a tájés a települések történeti hagyományainak,karakterének megőrzéseértékesebbé, vonzóbbáteheti a környezetet (a fejlesztésekszámára is). A világörökség várományosterületek kijelölése ésvédelme indokolt. Emellett a„történeti táj” – törvényi szintű– definiálása is szükséges. Kistájanként meg kell vizsgálnia történelmi fejlődés soránkialakult tájgazdálkodást és építészetihagyományokat, és ezeketa helyi építési szabályzatokbabe kell építeni. A fejlesztéseksorán fontos a táji és településiilleszkedés biztosítása. A Balaton térségébensajátos vidékfejlesztési politikamegvalósítása szükséges. Akorszerű területfejlesztési politikánakstratégiailag sokoldalúnakkell lennie, a vidék sokszínűségénekmegőrzése érdekében.Az integrált vidékfejlesztéskeretében összhangba kellhozni a gazdaság- , a környezet-,az agrár-, kultúr- és a szociálpolitikát. Az országos értékvédelemtámogatási rendszerénekújjáélesztésére van szükség. AAz előadásokat szekcióülésekkövették: I. szekció(táj), szekcióvezetők:dr. Gerzanics Annamáriafőosztályvezető helyettes,ÖTM, Balogh László igazgató,Balatoni Nemzeti Park. II.Balaton térségében támogatásirendszert kell kidolgozni atájfenntartó gazdálkodás számára. A régi és új épületállományegyüttélését biztosítani kell. Afejlesztésekkel a rehabilitációscélokat is lehet és kell szolgálni.A fejlesztéseket elsődlegesen ameglévő beépítésre szánt területekenkell megvalósítani. A déli parton az autópályacsomópontok körül kialakulóterülethasználati szabályokmeghatározásánál elsődlegesena tájképvédelmi szempontokatkell figyelembe venni. Ezekena helyeken ipari és raktározásiterületek, logisztikai és bevásárlóközpontok kialakítására nelegyen lehetőség, csupán a vendéglátásés idegenforgalom céljaitszolgáló létesítmények legyenekelhelyezhetők. Az északi partonaz országos közúthálózat fejlesztéséta háttér településeketérintően kell megoldani. A településfejlesztési koncepciótartalmi követelményeinek,szakmai kereteinek mielőbbirendeleti meghatározásaszükséges. A településrendezésiterv csak a településfejlesztésikoncepció alapján, annakmegfelelően legyen elkészíthető,illetve módosítható. Kistérségi (településcsoportokravonatkozó) rendezésitervek készítése, metodikájánakkidolgozása indokolt. Szükséges a meglévőfőépítészi hálózat kiterjesztése,kistérségi vagy társult településifőépítészek alkalmazása.A főépítész (mint önkormányzatiszakértő) jelentős szerepet kellhogy betöltsön a projekt-előkészítéseksorán.szekció (település), szekcióvezetők:dr. Fejérdy Tamáselnökhelyettes, KulturálisÖrökségvédelmi Hivatal,Papp Zoltán Tamás főépítész,Tapolca Város ÖnkormányzataA rovatot Zábránszkyné Pap Klára szerkesztette Független Állami ÉpítészetiHivatal létrehozását kell szorgalmazni. A társadalom építészetikultúrájának emelését kell szorgalmazni,központi és helyi eszközökkel.A hagyományos kultúrákaz állandóságban gondolkodtak.Engedjünk időt a hagyományoktovábbélésére! Megfontolandó:– a rendezési és fejlesztésielképzelések megfelelő megalapozottságaérdekében, hogy atelepülésrendezési tervek jóváhagyásátkövető két éven belülne lehessen a településszerkezetitervet módosítani.– hogy a tájrendezési munkarésza településrendezési eszközökjóváhagyandó munkarészelegyen, melynek alapjána helyi építési szabályzat tartalmazzonelőírásokat a hegygerincekés a hegyoldalak felső1/3-ban meglévő természetesvegetáció védelmére vonatkozóan.Ezeken a területeken atalajvédelmi előírásoknak és ahagyományos gazdálkodásnakmegfelelően kialakított művelésihatár szabjon korlátot a beépítettterületek és a hagyományosgazdálkodásnak nem megfelelőművelési ágak és módok terjeszkedésének.– a táj- és településképvédelemérdekében készítendő látványtervektartalmi elemeinekmeghatározása.– az üdülőkörzet területénbelül, a kiemelten védett helyeken,a típustervek engedélyezésénekmegtiltása.(Forrás és további információ:www.balatonregion.hu )A nagy érdeklődésre számottartó konferencia levezetőelnöke és meghatározószakmai előkésztője, szervezőjeVirányi István, dél-dunántúliállami főépítész volt, aki egybena Balaton Kiemelt Üdülőkörzetállami főépítésze is.A konferencia résztvevői terület-és településtervezők valamintfejlesztők, építészek, állami-és önkormányzati tisztségviselőkés hatósági szakemberek,önkormányzati főépítészek,civil szervezetek képviselői voltak,akik megvitatták a balatonitelepülések jelenlegi urbanisztikaihelyzetét és a fejlesztéseklehetséges irányait. A konferenciaeredménye egy közös állásfoglalásés ajánlás lett, amit eljuttattaka Balaton Kiemelt Üdülőkörzetönkormányzatainak, ajogszabályok előkészítőinek ésa döntéshozóknakMarcali, 2007. szeptember 20.(Forrás: www.balatonregion.hu )Kitüntetések a Főváros NapjánPro Urbe Budapest-díjas Rajk László építész, látványtervező, Nemzetközihírű építészként és látványtervezőként betöltött jelentős szerepéért,a fővárosban megalkotott építészeti munkáiértBudapest-díjas Geiger Györgyné főépítész, Pestszentlőrinc-Pestszentimrefőépítészeként a településrész egységes táji és építészeti arculatánakmegteremtéséért, megőrzéséért. Zoboki Gábor építész, Nemzetközileg iskimagasló építőművészeti tevékenységéért, Budapest új kulturális centrumánaklétrehozásáért.A kitüntetéseket a Főváros Napja alkalmából 2007. november 17-én tartottünnepi közgyűlésen adták át.(forrás: www.budapest.hu)24ÖN • KOR • KÉP 2007. december

More magazines by this user
Similar magazines