farsangi szám - Bárdos László Gimnázium - Sulinet

barla.blg.sulinet.hu
  • No tags were found...

farsangi szám - Bárdos László Gimnázium - Sulinet

édes otthonMagvas gondolatokA sok zenei és formai élmény mellett két elgondolkodtató beszédköszöntötte a végzős diuákokat a szalagavatón. Az alábbiakbanVarga Mária tanárnő, a 12. a osztályfőnöke és JárfásVivien 12. b osztályos tanuló beszédéből idézünk részleteket.Közös élményekTisztelt ünneplő közönség, kedvesvégzősök!Az emberi kultúra történeténekmár a legkorábbi szakaszaiban isföllelhetők az ünnepek és a hozzájukkapcsolódó belső kettőség. Azőskor népeinek hagyományai közta komoly ünnepek mellett voltakvidám kultuszok is. Az ókori Rómagyőzelmi ünnepségein a győztes magasztalásáhozannak kicsúfolása ishozzátartozott.Az ünnepek a természet, a társadalomés az ember életének fordulópontjaihozkapcsolódtak. A pihenésvagy a munkaszünet önmagától sohasemválik ünneppé. Ahhoz, hogyezek az alkalmak ünneppé válhassanak,össze kell kapcsolódniuk egymásik szinttel, a szellemi-ideológiaiszférával. A világ ünnepi érzékelésébenmindig központi szerepetjátszott az újjászületés, a változás2és a megújulás. Ezek a szokások ésszertartások hagyományozódtak aközépkor és az újkor emberére ésránk is, a XX. illetve a XXI. századbanélőkre.Több mint húsz évvel ezelőttvolt először szalagavató ünnepséga Bárdos László Gimnáziumban. Akikmost a színpadon állnak, már egykialakuló szokásrendszerbe léptekbe, és nyolc-, öt- vagy négyévesjelenlétükkel tovább gazdagítottákazt. Amikor a jelenlegi „a” és „b”osztály tízéves kisötödikeseit mégHelga néni és Ica néni terelgette nagyszeretettel, a másik két osztály diákjaimég nem is ide jártak. Én semnagyon figyeltem még rájuk, hacsakazért nem, mert hangos viháncolássaladták tudtára a 6. és 7. óráncsücsülő nagygimnazistáknak, hogyszámukra már véget ért az aznapitanítás. Aztán szépen ők is belenőtteka nagygimnazista korba, és„Szeretem az ünnepeket, és az év nem egyéb, mintutazás ünneptől ünnepig. Irigylem a szemlélődőszerzetest, akinek minden nap ünnep, mertminden napnak megvan a maga szentje,a maga emléke, minden napújra hoz vissza valami régenelmúltat és soha el nemmúlhatót. Az ünnepaz emberiség nagylírája, melybe nagyvallásos élményeitsűrítette.”Babits Mihálycsatlakoztak hozzájuk a „c” osztálynyelvi tagozatosai és a „d” osztálynégy évfolyamos diákjai.Az itt eltöltött idő alatt rengetegmás közös élmény is volt. Kiderült,hogy kik a legkiemelkedőbbek atanulás terén: Kiss Judit elnyertea legeredményesebb tanuló címet,Kassay-Farkas Réka az OKTV-kenszerepelt kitűnő eredménnyel. Természetesenmás versenyeken isöregbítették az itt jelenlévő tanulókaz iskola hírnevét. És közben kitágulta világ, eljutottak számos országba,és az itt megszerzett nyelvtudássalúj kapcsolatokat építettek, szépemlékekkel tértek haza és nálunk isvendégeskedtek diákok a világ túlsóvégéből is.A közös programok lassan azévfolyamot is összekovácsolták.Emlékezetes perceket szerzett a „c”osztály tavasszal a március 15-érekészült műsorával, és megcsodálhattukGulyás Regina tánctudásátkét ünnepi műsorban is. A bésekegyütt készültek osztályfőnökükkela már szintén hagyományosdiákbiológus napokra, ahol hároméve a macskák nem kis feltűnésselszerepeltek, a „d” osztály pedigbátorságpróbát tartott Miskolc közelébena tavalyi osztálykirándulásidején. - vm -Négy osztálynyi diákéletSokoldalú előadónk osztálytársai éskét osztályfőnöke (Sopowné Balogh Elviraés Varga Mátyásné társaságában)Nos, én nem emlékszem az elsőBárdosban eltöltött napomra, lehet,hogy ezzel kicsit kilógok soktársam közül. Amikor az ásokkalegyütt 2002 őszén bekerültünk agimnáziumba mint legkisebbek, mindenhatalmasnak tűnt. Legnagyobbproblémáink szerintem a teremkeresésselvoltak, bár a nagyok tekinteteis sokszor zavarba hozott. (…) Voltbeavatásunk is, amit mi, bések nyertünkmeg: zöldségek és gyümölcsökvoltunk. Az ások produkciójából alányok tánca maradt meg bennemlegerősebben, amit az akkori hatalmassikerszámra, Ketchup songratáncoltak. (…)„Ma már úgylátom, valóbana végzősöknyertek, azaz mimindannyian”Szépen sorban pedig megérkezteka cések és a dések is. A césekkelelső közös élményeim Balatonszárszóhozfűződnek. Az első közös iskolainyári tábor remek lehetőség voltarra, hogy megismerjük egymást,talán még egy-egy barátság is szövődöttköztünk. És végül, de nemutolsósorban 2006 őszén hozzánkkerültek a dések is. Talán ők voltakazok, akiket a legkevésbé ismertünk;legalábbis az elején. (…) De mi, bésekazóta is hozzájuk, a désekhez vagyunka legközelebb, hiszen a kétosztályt csak egy papírvékony falválasztja el.Az itt eltöltött évek alatt bárhogyis nézzük, de felnőttünk. Igen sablonosnakhangozhat, de ahogy ezt érzékelikrajtunk tanáraink, szüleink ésbarátaink, úgy be kell látnunk nekünkis. Lassan mindannyian betöltjük abűvös 18-at (hogy irigyeltük tavalyóta a céseket!), és már legálisan islátogathatjuk a szórakozóhelyeket,vagy éppen alkoholt is vásárolhatnánk.(De ezt mi természetesen nemtesszük).A négy osztály, ahogy telt az idő,egyre többször kapott közös felada-À La Bárdos • XXII/2010. farsangi szám


a fal adja a másikat!tokat. Az első közös dolgunk, és azelső közös alkalmunk arra, hogy megmutassuk,milyen ötletesek és humorosakvagyunk, a zöld nap megszervezéseés kivitelezése volt. (…) És azthiszem, ezek a próbák hozták összekicsit jobban az évfolyam tagjait.A kampányhét sem úgy zajlott le,ahogyan én azt kisiskolásként elképzeltem.Megviselt bennünket a sokfutkorászás, korán kelés és későnfekvés, és az „egészséges rivalizálás”.A kampányt az ások nyerték, dezárásként az egész évfolyam együtteresztette ki a fáradt gőzt. Ma márúgy látom, valóban a végzősök nyertek,azaz mi mindannyian.(…) Mi voltunk az első olyan évfolyam,ahol négy osztály végzett.Mi voltunk az az évfolyam, amelyiktalán nem a legtöbb jó tanulót adta,de mindig készek voltunk arra, hogyeleget tegyünk a ránk bízott feladatoknak…- jv -A tizennyolcadik évA lelkesedés és az indulatok az ideikampány-hét idején csaptak össze,néha talán mesterségesen generálvais. De mindegyik osztály megmutatta,hogy képes összefogni, szabadidőtfeláldozva dolgozni egy közös ügyért,amely csak az egyikszámára hozhatgyőzelmet. A cél érdekében korunktechnikai tudását és természetesena sajátotokat is bevetettétek és ezzeligazán látványosra sikerültek akampány programok. A számítógép,amely immár mindnyájunk otthonábabeférkőzött, lehetővé tette, hogyszárnyaló fantáziátok visszatükröződjöna monitorok képernyőin, ésa legvidámabb pillanatok lemezekrementve őrződjenek meg a következőgeneráció számára.Azért a technika legújabb vívmányaivalbánjunk okosan, hogyszemélyes kapcsolatainkat, érzelmiéletünket ne szorítsák háttérbe, ésha majd fél év múltán elköszönünkegymástól, már ne csak egy rövide-mailre vagy SMS-re fusson, hanemlegyen időnk és igényeljünk újratalálkozni és az új élményeket egymássalmegosztani. A XX. Század kiemelkedőmagyar filozófusa, AncselÉva is erre figyelmeztet bennünket.„Arra kérem a jövőt- bár elkéstemmár ezzel is-, hogy könyörüljön legalábbaz ajtóknak és az ablakoknak,hagyja meg őket kézzel nyithatóaknak.Mert milyen világ is az, ahol nemlehet az ablakot mohón kitárni s úgynyitni ajtót, hogy annak lendülése- ésnyikorgása- helyettünk is kimondja:alig győztelek várni.” - vm -Rend alelke…Teljes bizonyossággal állíthatjukiskolánkról, hogy az utóbbiidőben szépen felszerelt egynehánytantermet. Igen dicséretes. Perszeiskolánk minden tanulója tisztábanvan vele, hogy ezekre vigyázni kell.Tegyük hozzá, nem csak ezekre, dea régiekre is. Úgy vélem, hogy a jelenlegihelyzet (mármint a tantermekhelyzete) korántsem olyan vészes,mint amilyennek látszik. Ez főképpa tanulók gondos és felelősségtudattalbőven tűzdelt eljárásábólszármazik. Persze felfedezhetünkitt-ott egy két hibát.De végül is… Hogy tehetnénk miarról, hogy egy gyengébbik pillanatunkbanlabilis helyzetünket ellensúlyozandó,kissé erélyesebbenrántottuk meg azt a szekrényajtót?Igazán csekélység az a pár csavar ésa javításra áldozott perc (hiszen ajavítás minden egyes esetben maximumegy héten belül megtörténik).A megszorítások miatt iskolánkévről évre kevesebb felújításiköltségből gazdálkodik. A tönkrementfelszerelési tárgyakat agondnok önerőből (azaz alkatrészvásárlása nélkül) igyekszikmegjavítani, új berendezésekhezpedig kizárólag sikerespályázatból lehet beszerezni.Ilyen körülmények között arendeltetésszerű használat, ahatékony pedagógusfelügyeletés a maximális energiatakarékoskodásmindannyiunk közösérdeke kellene, hogy legyen.Persze a válogatott diákseregugyancsak előnyben részesíti azt afizetséget, amit fáradtságos munkávallehet elérni. Így a nap mindenszakában készen állnak arra, hogya takarító személyzetet azzal azelégedettséggel töltsék el, ami avégeláthatatlannak tűnő munkaelvégzésével jár. Kérem, ez pusztajóindulat! Nem azért kerül a szemetesmellé a banánhéj és tiktakosdoboz, mert nem túl éles a célzóképességünk, és a narancshéj semazért hever rendezett káoszban aszekrény előtt, mert túl lusták voltunkmásfél métert menni a kukáig.Ugyan… ez üres rágalom.Azt pedig senki ne merje felróniszámunkra, hogy a padokat néhányhelyen rajzok díszítik (hiszen ténylegcsak egy, maximum ötven esetrőlvan szó). Hiszen ki akarná útját állnia fiatal művészpalántának, akitegyszer csak homlokon csókolt amúzsa (egyszer vagy százszor, mitszámít az). A padfirkák illetőleg-karcok csak az ifjú Picassók tehetségénekleképezései. Közük nincsaz órai tétlenkedéshez. Ezt az igazándicsérendő magatartást egyretöbben átveszik – ezzel elősegítikiskolánk megújulását és új programokbevezetését, hiszen az elkészültalkotásokból a vezetőség be tudnarendezni egy több termes kiállítást.A toalett igénybe vételéről inkábbszót sem ejtek, hisz a mi hőnszeretett iskolánkban ki ne tudnámegfelelően/rendeltetésszerűenhasználni a mellékhelyiségeket? …Vörösmarti DaniellaÀ La Bárdos • A Bárdos László Gimnáziumélménymagazinja. Megjelenikötször egy tanévben. XXII. év f., 2010.farsang hava. Lapszerkesztõk: AltmannVivien, Bányai Cseperke, Járfás Vivien,Kollár Alexandra és Madarász Anna.Mun ka társak: Csillag Sára, KovácsZsófia, May Anna, Rácz Réka, SzabóAnita. Felelõs szer kesz tõ: Nagy Tamás.Olva sószerkesztõ: Dob ro va Zita és SiposEtelka. Felelõs kiadó: Sándor János igazgató.A lap címe: Bárdos László Gimnázium.2800 Tata bánya, Gál István-ltp.701. Tel.: 34/311-749 E-mail: zekany@chello.hu, dzit@vipmail.hu Ismételtenfelhívjuk kedves olvasóink figyelmét,hogy a korrekt tájékoztatás érdekébena cikkeknek akkor is megjelenést biztosítunk,ha tartalmukkal a szerkesztõségnem feltétlenül ért egyet.À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám 3


édes otthonBárdos-híradóNagy hírek akisvilágbólA DÖK terveia második félévre• Február: farsangi buli, Valentin-napiajándékküldő szolgálat,szerelmibájital-büfé;• Március: filmmaraton, húsvétiszöszmötölő, idegen nyelvek délutánja:húsvét angol, német, olasz,francia, spanyol módra, szemétszedésaz iskola környékén;• Április: papírgyűjtés, az iskolaidiákparlament előkészítése, táncoszenéstavaszköszöntő buli;• Május: iskolai diákparlament,gólyatábor szervezése a leendőbárdososoknak;• Június: az éves munka értékelése,év végi bográcsozás.Kultúránk napjaJanuár 22-én iskolánk a magyarkultúra napjára emlékezett. Idéna 10. b osztály tanulói készítettéka műsort. Az iskolarádióban egyrövid összefoglalót hallhattunk azemléknap megszületéséről, majdszavalatot. Katona Xénia Füst MilánA magyarokhoz című versévelfigyelmeztetett mindannyiunkat:„Oh, jól vigyázz, mert anyád nyelvétbízták rád a századok, s azt megkell védened”. Ezután egy kisfilmetnézhettünk meg a magyar találmányokról.Igazán büszkék lehetünk anemzeti sikerekre, sok mindent értekel nagyjaink. Például gondoltátokvolna, hogy a Fordhoz is köze van amagyaroknak?Összegségében rövid, unalommentesmegemlékezés volt ez, amitmindenki kényelmesen hallgathatottés nézhetett a tanterméből. Engemcsak a filmválasztás zavart: miért angolulláthatunk benne kiírva mindent(főleg az idézett Füst Milán-gondolatután)? Persze, tudom, hogy az alkotáseredetileg valamilyen nemzetközikampányra, vagy hasonlóra készült,nem pedig az ünnepre a magyarközönségnek (ezért az egyért nemvolt a kisfilm telitalálat szerintem).Ettől eltekintve jó ötlet volt bemutatnia diákoknak a találmányokat, éshogy ezzel kapcsolatban még többismeretet szerezhessünk, a szervezőkaz aulában igényes kiállítást iskészítettek: részletesen mutattákbe a leghíresebb magyar újításokatképpel, szöveggel.Scheirich ZsófiaInternet + Abigél = E-bigélA Matula diákjai egy szoborhoz,Abigélhez fordultak segítségértSzabó Magda Abigéljében. A szoborpedig mindenkinek segít, aki leveletír neki, és a kezei között lévő korsóbadobja. A bárdosos Abigél ugyaneztcsinálja, modernebb formában,Ebigél néven.Ebigélhez e-mailben, teljesenanonim módon fordulhattok problémáitokkal,ő pedig nem tudja, kinekválaszol. Ti sem tudhatjátok, ki Ebigél.Talán diáktársatok, talán a tanáribais van bejárása… Ezt nem mondommeg nektek. Így neked is könnyebb.És mert ez így van, lesz a dolognakegyfajta varázsa. Viszont akárki isEbigél, ,,meg fog hallgatni”, és megfogja őrizni a titkodat, és a legjobbtudása szerint fog válaszolni. Tabuknincsenek.Ha sikerült felkeltenem az érdeklődésedet,elérsz a bardosebigel@gmail.com címen!Implom Józsefhelyesírási versenyfotók: Nagy Tamás2010. január 13-án iskolánkban kerültmegrendezésre az Implom Józsefhelyesírási verseny megyei fordulója,melyen a megye különböző iskoláibólérkeztek tanulók, hogy öszszemérjéktudásukat. A versenyrea feladatokat központilag küldték,iskolánknak a versenyzők fogadásáról,elhelyezéséről, felügyelő éstollbamondásszöveget felolvasó tanárokrólkellet csak gondoskodnia,illetve a javítást is helyben végeztékmagyartanáraink. Három – gimnáziumi,szakközépiskolai, szakiskolai– kategóriában indulhattak a diákok,közel harmincan jöttek. Az érkezőketkedvesen forró kávéval és finomszendvicsekkel, üdítővel fogadták,és a rendezvény gond nélkül zajlottle. Az eredményeket gyorsan megtudhattákaz érdeklődők, hiszen akódszámokkal szereplő tanulók ahonlapon olvashatták pontszámaikat,és a cikk írásakor már azoklevelek és könyvutalványok iselkerültek azokhoz, akik dobogóshelyen végeztek a versenyen. Soksikert kívánunk nekik, hiszen a megpróbáltatásokszámukra még nemértek véget, Gyulán, az országosfordulóban fejezik majd be a versenyzést.Bártfai CsillaKazinczy szellemébenIskolánkban idén is lezajlottak a Kazinczyrólelnevezett, szép magyarbeszédet értékelő verseny fordulói.Január 22-én a nagyok, január 25-én a kicsik olvasták fel szabadonválasztott szövegeiket, majd a legjobbaka versenyt szervezőtanárok (Sipos Etelka tanárnőés Farkas Noémi tanárnő)által kijelölt szövegekkel ismegbirkóztak, s így alakult kia versenyek végeredménye.Mindkét versenyről továbbjutottkét-két tanulónk. Alap elkészültekor már azt istudjuk, hogy a kicsiket képviselőGacsályi Adrienn (8.a) és Pataki Petra Gabriella(6. a) remekül szerepeltek aterületi fordulón is: Adrienna hatodik, Petra az első helyethozta el. Nekik gratulálunk, anagyok két továbbjutójának pedigmég szurkolnunk kell: Járfás Vivien(12. b) és Tóth András (9. a) február19-én folytatja a versenyzést a megyeifordulón.Alsó képünk az iskolai győzteseketfelkészülés közben mutatja, balról:Pataki Petra, Tóth András, JárfásVivien és Gacsályi Adrienn.„Brutális” felvételi…„A matek brutális volt, három napigsírtam. Nagyon nehéz volt, pedigrengeteget gyakoroltam!” – Ilyen,és ehhez hasonló kommentárokárasztották el az internetes diákfórumokat2010. január 23-án, szombaton.A matematika felvételi idénországos szintű vita tárgyát képezte:a diákok és szüleik szerint ugyanis afeladatsor meghaladta a tizennégyéves korosztály tudásának megfelelőszintet. Talán árnyaltabb a kép: mostérkeztek a középiskolába azok, akikalsóban nem kaptak jegyeket, nembuktak, és felső tagozaton, 5–6.-ban részben nem szakrendszerűoktatással töltötték az időt…Az idei tanévben három év utánismét a Bárdosban írhatták meg aközponti középiskolai felvételi vizsgáta 8. osztályos tanulók. Nálunkugyan a matematikával kapcsolatosproblémáknak nem volt nagyvisszhangja, az eredmények azonbantükrözik, hogy a diákok nagy részénekvalóban nehézséget okoztak apéldák. Összesen 131-en adták be jelentkezésüket,remélve, hogy jövőremár ők is büszkén mondhatják: „Igen,a matek brutális volt, mégis felvetteka Bárdosba!” Sőt, harmincöten majdazzal is büszkélkedhetnek, hogy felvételtnyertek a 2010/2011-es tanévbeninduló természettudományitagozatos csoportba.Az általános iskolák 4. osztályostanulói közül 72 kisdiák vizsgázottjanuár 22-én, pénteken. A jövő tanévbenviszont sajnos csak egy 5.osztály indul a Bárdosban.4 À La Bárdos • XXI/2009. karácsonyi szám


diáktárcaA továbbtanulásdilemmái„Élvezzétek kispajtások a gyerekkorotokat,mert ripsz-ropsz felnőttök!” – mondtaBerta néni, az alsós osztályfőnökömtizenhárom évvel ezelőtt. Igaza lett, ez atizenhárom év tényleg ripsz-ropsz eltelt,azt gondolom boldogan és hasznosan, viszonta sok boldog perc mellett nem jutottidő eldönteni, hogy „mi legyek, ha nagyleszek”. – Legát CsabaRemélem, sőt biztosan tudom, hogy ezzela nyomasztó érzéssel nem vagyok egyedül. Ahosszú évek során a kedves tanító néni szavaitfelváltották a bennünket már felnőttként kezelőszülők, osztályfőnökök, szaktanárok szavai. „ Február15.!”, „Február 15. az utolsó határidő!” „ Akifebruár 15-ig nem adja le a jelentkezési lapot, azNEM TANULHAT tovább, ugyanis az adataitokatMost elmondom, mid vagyok, mid nem neked…Cseh Tamásra emlékeztünkKétezer-kilenc augusztus 7-én meghaltCseh Tamás. Sokakat töltött el szomorúsággala hír az iskola tanulói, tanárai közülis. Viszont az is tagadhatatlan, hogymíg az egész országban egymást értéka megemlékezések, emlékműsorok éskoncertek, a bárdosos tanulók nagyobbrészének – a mai napig – semmit nemmondott ez a név. – Bán yai CseperkeNagy Tamás felvételefeldolgozó szervek nem adnak haladékot, mint mi,tanárok, itt az iskolában!” Már az agyunkra mennekezek a kijelentések, viszont tudjuk, hogy február15. egy mérföldkőnek számíthat életünkben,hiszen erősen befolyásolhatja későbbi szakmánkat.Egy álommunkahelyet meghatározni nem nehézfeladat: magas fizetés, kevés, de általunk szeretettmunka – természetesen kötetlen munkaidővel (akoránkelésbe belefáradtunk az elmúlt években),vidám, kedves munkatársak. Talán még egy cégáltal korlátlanul tankolt autót és egy céges mobiltis – aminek persze a munkahelyünk fizeti aszámláját –elfogadnánk… Ilyen feltételek mellettbiztosan boldogok lennénk a munkánkban. De melyikkaron is képezik az ilyen dolgozót? Erről nemesik szó az ezeroldalas Felvételi tájékoztatóban,de még bölcs szüleink vagy tanáraink sem tudjákerre a kérdésre a választ. Valószínűleg hatalmas,kemény munkával megszerzett tudás, hosszú évekküzdelme és egy nagy csokor négylevelű lóhereaz élettől a recept az álommunkahelyhez. Elérjükezt valaha? Nem tudom. Adjuk fel az álmunk?Szerintem ne.Az egyik dolgozatunk eredménye a következővolt: „Nem értem, hogy minek vagytok itt, elmehettetekvolna tanulni valami szakmát, és márrégen építhetnétek a szép hazát!” Mindenkinekoka volt rá, hogy a Bárdost választotta középiskolaként,így viszont év végén biztos nem kapunkszakmunkás bizonyítványt a kezünkbe, és még júniustólsem építhetjük a „szép hazát”. Így azonban,ha úgy döntünk, nem adjuk fel álmunkat, továbbkell tanulnunk. Ha faktválasztásunk esetleg céltalanis volt, azért nagyjából meghatározta a szóbajöhető szakok listáját, melyek elérését nagyonsegítheti egy a legtöbb bárdosos által birtokoltnyelvvizsga, vagy egy előrehozott érettségit igazolódokumentum. Ha nagy nehezen választottunkegy szakot, további nehézséget jelenthet afelvételhez szükséges pontszám összegyűjtése.Sikeres felvételi esetén van már okunk örülni, dele is kell diplomáznunk, ami szintén nem sétagalopp,ugyanis sokkal több embert vesznek fel azegyetemre, mint ahányan később végeznek.Diplomával a kézben már azt hisszük, megcsináltuk,elértük, amit akartunk. Sajnos az élet egyújabb akadályt fog az utunkba állítani: egy frissdiplomával szakmai tapasztalatot kell szerezni, ésjól elhelyezkedni. Rettegek, hogy nem lesz esélyemelhelyezkedni, és diplomásként egy Tescóbanleszek polcfeltöltő vagy egy McDonald’s-tól fogommegkapni életem első „A hónap dolgozója”kitüntetését, azonban bízom benne, hogy azélet hozzám vágja egyszer azt a nagyon vártnégylevelű lóherecsokrot, és megszerzem azt azálommunkahelyet. A pakliban azonban az is bennevan, hogy csokor helyett csak fekete macskákatkapok. Azt hiszem, akkor sem dől össze a világ,minden bárdosost szívesen útbaigazítok majd aTescóban vagy dupla adag öntettel fogom jutalmaznia Mekiben. Ezt megígérem.Maklári Petra, 11. a osztályos tanuló ezenakart változtatni. Több tanár szíves segítségévellelkesen és fáradhatatlanul készítette elő a CsehTamás-emléknapot, kereste a megfelelő időpontot,gyűjtötte a dalokat az iskolarádió számára, végülszövetséget kötött Nagy Tamás tanár úrral, akizenekart is szervezett az alkalomra.És végre 2010. február 5-én két órától az aulaCseh Tamás-daloktól volt hangos Szirmai Bencének,Pataki Gábornakés Simó Balázsnak köszönhetően.Az adventiműsoron már szereplőAkusztikus Dobókockák kizárólag volt bárdosostagokra redukált kamaraváltozata megpróbáltaröpke másfél órában bemutatni a diáksereg számára,hogy ki is volt Cseh Tamás. Nagy Tamástanár úr bevezetése utánMaklári Petra egy idézettelindította el a dalok áradatát,és Simó Balázs fűzötthozzá a dalokhoz személyesmegjegyzéseket, idézett felemlékeket. A tucatnyi dal elhangzásaközben az érdeklődőketa szervezők teávalés szendviccsel kínálták. Aszervezők korábbi félelmeaz érdektelenséggel vagysikertelenséggel kapcsolatbanfeleslegesnek bizonyult,a megjelent mintegy hatvan-hetvenrésztvevő hálás közönségnek bizonyult.Itt voltak a korábbi feltétlen rajongók, ésa kíváncsiak, nyitott szívűek is.A többiek pedig, akik most nem jöttek el, napközbena szünetekben érezhettek meg valamit aziskolarádió műsorának köszönhetően abból, hogymit hagyott ránk az a csodálatos művész, akinekzenéjén a szüleink felnőttek.À La Bárdos • XXII/2010. farsangi szám 3


édes otthonÉletre szólóballagási ajándékokÓvodás korunkban eszméletlenül menő volt,ha valaki az olcsó, kisbolti rágógumihozjáró, színes kis tetkót magára ragasztotta. Manapságcsomó tizenéves hord magán valami kismegkülönböztető jelet, amitől más lesz, mint atöbbiek, amitől különlegesebbnek érzi magát. Ezlehet egy leborotvált szemöldök, egy színesrefestett hajtincs, egy cipőfűzőt mellőző lábbeli,egy fültágító vagy bármi más, a lehetőségekszáma óriási. A merészebbek körében divatba jöttnyelvvizsgáért/érettségiért/ballagásért piercingetvagy tetoválást kérni (és csináltatni).Egyre több kamaszlány mászkál a derekánszárnyakkal vagy nonfiguratív formákkal. Tartsuktiszteletben őket, nyilvánvalóan a szépségüket éskiegyensúlyozottságukat szolgálja, hogy csípőnadrágbanés rövid kabátkában ringatják díszesNem lehet elég korán kezdeni…A karrierépítésrőlAz ember alapvetően becsvágyó faj. Nincseneksokan azok (nem is tudom, hogyvannak-e), akiknek a karrier egyáltalán,de tényleg egyáltalán nem számít, nemis álmodnak róla. A legtöbben bizonyítaniakarnak a családnak, ismerősöknek,munkatársaknak, szomszédoknak, akáraz egész emberiségnek… de talán legfőképpenönmaguknak. És nem mellesleg,valamiből meg kell érni, ugyebár.Mindenkinek érdeke, hogy az emberek jóklegyenek abban, amit csinálnak. Az egyénneknyilván, és a társadalomnak is, hiszen mindenkinekjó, ha jó szakemberek vannak minden területen.Vannak, akik gondolnak erre, bármit is csinálnak.testüket még télen is. Szemfülesek megfigyelhetneksárkányokat, kígyókat, szívecskéket, pónilovakatés egyebeket az alhason, amelyeket szinténa csípőfarmerek virágzó divatjának köszönhetőenláthatunk. Azt már meg sem említeném, milyencsinosak lesznek majd idős korukban…A hős kondis urak előszeretettel hangsúlyozzákizmaikat távol-keleti jelekkel, bár fogadni mernék,hogy jó részüknek fogalma sincs róla, mit is jelent,amit magukra varrattak, „azé’ jó’ néz ki”. Szerencsérema már kevesebb „Szeretlek, Manci!”- típusútetoválással találkozunk, és talán elenyészőek azujjakra tetovált „Üss! (esetleg Üs!)” feliratok is.Mint említettem, a piercingek is egyre népszerűbbek.A lánykák főleg a köldökbe szúrt bogyókatkedvelik, emellett sok karikát látni szemöldökökben,ajkakban vagy az orrokban (ami hajlamos egybikához hasonlóvá tenni viselőjét). A nyelvbe szúrtkis golyó is terjed, annak ellenére, hogy mindegyiktestékszer komoly fertőzési kockázatokathordoz magában, emellett sok helyen nem illikkilyukasztott, fémesen csillogó ábrázattal megjelenni.Azonban ha jobban belegondolunk, vanegy általánosan elfogadott piercing, mégpediga fülbevaló, amire ma már nem csodálkozik rásenki, és a legtöbb kislánynak már babakorábanátlyukasztják a fülét. (Más kérdés, ha egy fiú horda fülében ékszert…)Hajdanán a testékszereknek és a tetoválásoknakis fontos feladatuk volt, rangot jelöltek,vagy vallási szerepet töltöttek be. Manapság csakesztétikai szerepük van, bár a szépség igencsakrelatív. Ami pedig ezek ajándékozását illeti, hát, havalaki örökké a ballagásra kapott derékszárnyaivalóhajt villogni, csak tessék!Altmann VivienA takarítónő is fontos munkát végez, hisz mi lennenélkülük… Ha nem lennének kőművesek, kik építenéka házakat? Nem kell leszólni a kétkezi munkát.Mindenki kezdi valahol. Iskolában, többnyire.Komolyra fordítva a szót: tanulni kell (és komolyanvenni), ami után jó esetben érteni fogunk valamihez.Erre elvileg mindenkinek megvan a lehetősége,bárhonnan jön is. Ezután, ha minden jól megy,és találunk munkát, be is kell bizonyítani, hogyvalóban értünk hozzá, és alkalmasak vagyunk arra,hogy ellássuk a munkakörünket. Sajnos vagy nemsajnos, a kapcsolatok is fontosak. Az elhelyezkedéstkönnyítheti meg nagyban. ,,Felsőbb szinten”pedig nagyon is sokat nyomnak…Miután van munkánk… (Örülünk, ha megtartjuk.)Ki kell hoznunk magunkból a legjobbat (itt aversengés komoly motivációt jelenthet), így érikaz előléptetés. Ami ugye több pénz, nagyobbtekintély, új kihívás.A karrier valahol mindenkinek szerepel a fontosságilistáján. Csak hát, hol, ugye, és miaz ,,egészséges”. A karrieristáknak a legeslegtetején. Ők azok, akiknek a saját sikerüka legfontosabb, és ennek érdekében nemriadnak vissza attól sem, hogy másokonátgázoljanak. Gondolom, a pénz miatt csinálják.Üres élet lehet.Vannak, akiknek nem fontos. Ők azok,akik a családjukért tesznek meg mindent,fel is adják a munkájukat, új hivatásuk aBárdos a világhálónBizonyára már sokan jártak a gimnáziumunkweboldalán, (ha másért nem, hát év elején megnézniaz órarendet), de nem biztos, hogy mindenkimegismerkedett már a modernizált honlappal.Merthogy már nem csak néhány régi kép találhatórajta a tantestületről és évekkel ezelőtt elballagottdiákokról. A barla.blg.sulinet.hu címen márrengeteg naprakész és hasznos dolgot tudhatunkmeg, mint például hogy hányadik hét is következiktulajdonképpen (ami nagyon fontos a kétfajtaórarend miatt), vagy hogy megtalálható-e egykeresett könyv az iskolai könyvtárban.A főoldalon a hagyományos piros arculattaltalálkozhatunk, és itt olvashatunk az aktuálisprogramokról is. Megtalálhatók még diáktársainktanulmányi versenyeken elért és sporteredményeiis, amelyek ugyan az iskolaújságban is megjelennek,de természetesen ez az internetes oldalsokkal gyakrabban frissül. Valószínűleg mindenkikedvence a képgaléria, amelyben az iskolai eseményekrőlkészült fotókat tekinthetjük meg. ANyilvános adatok alatt található dokumentumokelsősorban a szülőknek lehetnek fontosak, többekközött táblázatokat és leírásokat találhatunk ittaz iskola teljesítményéről, kompetenciamérésről, atanári karról és az iskola osztályairól. Az érdeklődőkteljes egészében elolvashatják a házirendet is.Fontos még megemlíteni az új tartalmak közülaz À la Bárdos archívumát és az iskolakönyvtáronline katalógusát. Itt nemcsak az állománybanmegtalálható könyvek között kereshetünk, hanemmeg is nézhetjük, mikor járnak le a kölcsönzöttkönyveink.háztartás vezetése. (Ehhez azért illik egy jól keresőférj, esetleg feleség. Segélyből élni nem veszi túljól ki magát.) Felmerült bennem hogy talán ez iskarrier: kiválóan vezetik a háztartást és nevelika gyerekeket. De ezt sokan munka mellett ismegcsinálják.És vannak, akiket nem érdekel. Talán listájuksincs. Ők azok, akik csak úgy vannak, valaki eltartjaőket, vagy élnek, ahogy tudnak, és ez nekikjó, vagy csak próbálnak túlélni.És vannak, akiknél összeegyeztető a karriera többi dologgal. A nőknek ez nehezebb, hiszenha gyereket akarnak, a karriert félre kell tenniegy időre, és utána nem könnyű a visszatérés:a kisgyermekes anyukákat nem szívesen foglalkoztatják.Természetesen én is szeretném, hogy legyenbelőlem valami – ahogy ezt mondani szokták. Jótanulmányi eredmények a középiskolában, sikeresérettségi, bekerülni egy egyetemre, lediplomázni,utána ezzel a diplomával elhelyezkedni és sikereketelérni a munkámban.A karrier tehát fontos szerepet játszik az életünkben.Lehet ezt tagadni – álszentségből mondjuk– de mint mondtam, az embernek jól esik azelismerés. Nem csak az anyagi biztonságot jelenti,hanem jó esetben kihívást, örömöt. És perszeszeretjük (szeretnénk majd) látni az iskolaévek ésa szorgalmunk, kitartásunk gyümölcsét.Kovács Zsófia6À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám


TÁMOP 3.1.4 helytörténetSzűz Mária templom (Felsőgalla)A felsőgallai Szent István utca egyik meghatározóépülete a Szűz Mária templom. 1783-banGrossmann József tervei alapján épült, Szűz Máriatiszteletére szentelték fel. Utcavonalon, szabadonálló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, nyugatihomlokzati tornyos templom, a szentély felettkontyolt nyeregtetővel, a hajó északi oldaláhozépült sekrestyével. A hajó bejárati oldalán falazottkarzat található. Berendezésére a későbarokk stílus jellemző. Orgonája 1899-ben készülta Rieger-orgonagyárban. A templomnak kétboltszakaszos hajója és keskenyebb szentélye van.A díszes főoltárt márványból faragták. Tornyafalpillérdíszes, lapos sisakos homlokzati toronnyal.A homlokzaton kosáríves kapu, felette ablak éstriglifes főpárkány található. A templombelsőrestaurálását 1991-ben kezdték el. Mellette találhatóa barokk stílusú plébániaépület, amely FellnerJakab tervei alapján készült 1768-ban. Műemlékkényilvánították.Szent István templom (Óváros)A hajdani bányatelep első római katolikus templomát,az óvárosi Szent István templomot azakkoriban érvényben lévő bányatörvény előírásaialapján a Magyar Általános Kőszén Részvénytársulatterveztette meg és építtette fel SzékelyJenővel 1912-ben. Az óvárosi plébániatemplomsziléziai neogót stílusban épült. A háromhajós,tizenkét oszlopos, bazilika formájú templomotaz ötvenes években renoválták a bánya költségén,majd 1977-ben teljesen felújították. Ekkorbízták meg Makovecz Imre Ybl-díjas építészt újbelsőépítészeti terv elkészítésével, új oltár kialakításával.A templomot orgonája, akusztikájahangversenyek rendezésére is alkalmassá teszi.A bronzzal fedett keresztelőmedencéje mellettihúsvéti gyertyatartót Kopp Judit képzőművészkészítette. A templom mögött, a szentélyapszisalatt vannak az egykori apácák sírjai, akik a betegellátásbansegítettek 1948-ig, a szerzetes- ésapácarendek feloszlatásáig.LátnivalókTatabányánJászai Mari Színház, NépházA Népházat 1917-ben építtette a Magyar ÁltalánosKőszén Részvénytársulat, de kapuit csak 1919-bennyithatták meg. Az 1920-as évektől több ismeretterjesztőelőadásnak adott otthont. A Népházbana színházi élet a Bányász Színpaddal kezdődött1964-ben. 1989-ben megalakították a megyeiJátékszínt, amely 1991-től Népház-Játékszín névenkőszínházként működött. A színház 1994-benvette fel a megyében született színésznő, JászaiMari nevét. Fennállása óta előadásainak számameghaladja a háromezret.Tulipános ház (Cifra-palota)Az egykori tiszti kaszinó szecessziós épülete, aNépházzal szemben álló Tulipános ház - vagyahogy a helyiek hívják, a Cifra-palota – eredetilega főtisztviselők szórakozását, kulturálisigényeinek kielégítését szolgálta színháztermével,kártyaszobáival, vendégszobáival. A magyarosépítészeti hagyományokat idéző tulipánmotívumokkaldíszített épületet 1924-ben építettékToroczkai Wigand Ede tervei alapján. Az épület1945 után MADISZ-székház, majd pártház volt,később a Népház kezelte az épületet, végül a TatabányaiSzénbányák Vízdúsító és ÁsványelőkészítőFővállakozása vette birtokba. Napjainkban elhagyatottanáll, pedig a város legszebb középülete.Szent Gál templom (Alsógalla)A hajdani egyutcás szalagtelepülés, Alsógallaközpontja volt a Szent Gál templom, a plébániaházés a hajdani fogadó. Utcavonalon, szabadonálló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, északihomlokzati tornyos templom, a szentély felettkontyolt nyeregtetővel, a szentély két oldalánegy-egy melléktérrel. Kapuja felett feliratos táblatalálható, rajta 1831-es újjáépítési évszámmal. Ahajó és a szentély csehsüveg boltozatú, a hajóbejárati oldalán falazott karzat található. Berendezésejellemzően késő barokk. 1765–1766-ban épült az Esterházyak megbízásából FellnerJakab tervei alapján. Esterházy János 1829–1831között bővíttette, ekkor épült tornya is. Kétszakaszos,dongaboltozatos hajója van, vörösmárvány főoltára a majki kamalduli remeteségbőlszármazik. Gyóntatószéke és a stációk a VII-estelepi Szent Imre templomból kerültek át ide.Mennyezetfreskóit Lohr Ferenc festette 1910-ben. Érdekesség, hogy az 1990-es restauráláskora templom védőszentjeinek freskóit ZávoryZoltán a XX. század mártíromságot szenvedettegyházi vezetőinek képeivel egészítette ki. 1800decembere előtt Bánhida, majd Felsőgalla filiájavolt. Ekkor anyakönyvi kerületté szervezték, ésplébániai rangot kapott. Anyakönyveit 1742-1800között Felsőgallán, 1799-től már külön kezelveFelsőgallán vezették. A plébániához kapcsolódottaz Alsógallai Katolikus Elemi Népiskola.Szent Mihály templom (Bánhida)Mátyás király kőtemplomot épített Bánhidának,amit először Fellner Jakab épített át 1774-75-ben.Az ő munkája a földszintes, ötablakos plébániaházis (1755). Fellner Jakab átépítése sok barokkelemet vitt az eredetileg román stílusú templomba.1885-ben ezt elbontották, és felépült amai neoromán stílusú Szent Mihály templomgróf Eszterházy Miklós kegyúr patronálásával, 80ezer arany költséggel Feszty Adolf tervei alapján.Ezen templom néhány berendezési tárgya mais a templom ékessége. A templomot 1972 ótaegyszer már tatarozták, a háború okozta károkekkor tűntek el teljesen.Lapatári malomBánhida határában ma a Kertvároshoz tartozó területenFellner Jakab tervei alapján épült a Lapatárimalom 1753-ban. A barokk stílusú ipari épületmáig megőrizte jellegzetes stílusát, noha többszörátalakították. Patakparton, szabadon álló, téglalapalaprajzú, csonkakontyolt nyeregtetős épület.Északi oldalához alacsonyabb gerincű, téglalapalaprajzú toldalék kapcsolódik, romos kerékházzal.Bezárása után sokáig raktárnak használták, majdjó ideig kihasználatlanul állt. A Lapatári MalomKertváros egyik nevezetessége az Által-ér mellett,újjáépített formában ma vendéglő, mellette alovardával. A szépen helyreállított épület sok rendezvénynekad otthont. Egykori szerepét azonbanteljesen elveszítette, semmilyen emléktábla nemőrzi ott az építő, Fellner Jakab vagy a molnár,esetleg a mesterség emlékét.A gabonaőrlő malom annak idején a hagyományosipari épületek követelményei szerint épült aGalla-patak közelében. A korabeli leírások szerinta malom helyén korábban is állhatott egy favázszerkezetű malom. Fellner Jakab vélhetőenegy ilyen malmot épített át szilárd falú, kő- éstéglaépületté. A kétszintes épületet tömör falakkalhatárolta le, az üzemi technológiai igényekhezigazodva az épületbelsőt tagolatlanul hagyta afödémgerendák belső faoszlopos megtámasztásával.Az épület ilyen vegyesfalas-pillérvázasszerkezete az 1940-es évekig megmaradt.A XX. század első évtizedeire a barokk vonásoklepusztultak az épületről, az eredeti nyílásokatbefalazták, a vakolati díszek lemálltak,a mesterek pedig inkább csak a népi építészetielemeket használták a tatarozásra. Az 1940-esÀ La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám 7


TÁMOP 3.1.4. helytörténetbányatelepi hangulata skanzenbenévek végén a malom gépi meghajtást kapott, ezbelső átalakításokkal járt. Az államosítás után azépület eredeti rendeltetése megszűnt, a mezőgazdaságátszervezésével már nem volt szükséga kis teljesítményű malmokra. Belső és külsőátalakítások indultak el. A malmot a legrégebbihiteles dokumentumok alapján egy az 1920-asévekből származó fénykép, és az utolsó molnárjánaklányától származó szénrajz alapján állítottákhelyre az 1990-es években.Közművelődés HázaA Közművelődés Háza Virág Csaba építész terveialapján épült. A munkálatok 1978-ban kezdődtek,ám az intézmény részleges működésre is csak évekmúlva vált alkalmassá. A hivatalos megnyitásra1985. április 20-án került sor. Az épület külsőhomlokzata kezdetben szürke volt, és a helyeiekegyöntetű nemtetszéssel fogadták. 1989-bena Szent Borbála tér felőli oldalára Henye Pétersakálokat festett. A Ház másik, Köztársaság útioldalára színes felhők kerültek. 1994-ben BarabásMárton képzőművész tervei alapján kapta megjelenlegi külsejét. A terveket a Magyar Képző- ésIparművészeti Lektorátus zsűrizte, engedélyezteés támogatta. Az épület aulájában található óriáspannó alkotója is Barabás Márton volt. Jelentősbelső változást hozott az 1996-os év, amikorfelépült az aulában a válaszfal, amely azóta is elválasztjaa Tatabányai Múzeumot A KözművelődésHázától. A negyedszázad éves épületben számoskiemelkedő fontosságú kulturális programot rendeztek.Nagyszabású felújítása megkezdődött.Szabadtéri Bányászati MúzeumAz 1988-ban megnyitott ipari skanzen az elsőolyan természetes környezetben kialakított szabadtérimúzeum hazánkban, amely nem a parasztiélet- és munkakörülményeket, hanem azipari munkások, elsősorban a bányászok élet- ésmunkakörülményeit hivatott hitelesen bemutatni.A szénbányászat emlékeinek megőrzésérelétrehozott kiállítóhely megnyitása óta folyamatosanbővülő, és tematikájában is gazdagodókiállításokkal várja vendégeit. A látogatók lehetőségetkapnak arra, hogy múzeumi körülményekközött megismerkedhessenek azzal az összetett,nehéz munkával, amit a bányász napról napravégzett a föld alatt. Az irodaépületben többekközött régi üzemvezetői iroda, bányamérnökség,Az 1950. évi népszámlálásnál közel 30 000tatabányai lakost regisztráltak. Ugyanebben azévben a város megkapja a megyeszékhely címet.A városias megjelenés, beépítés csak ezután kezdődhet.Közben a Népgazdasági Tanács határozatothoz, Újváros néven egy nagyméretű lakótelepépítéséről. A döntésnek központi és iparpolitikaiháttere volt. Az évente történő újabb bányanyitásokhatalmas ipari fejlődést jeleztek előre„a szén városának”. A kedvező földrajzi fekvés,a Budapest–Bécs vasútvonal, a várost átszelőásványkiállítás látható. A történelmi emlékparka volt bányaüzemek áldozatainak emlékműveitgyűjtötte egybe. Új létesítményként épült meg azelső tatabányai lejtős akna kapuzatának másolataa hozzá csatlakozó földalatti bányatérségekkel.Ezt egészíti ki a szabadtéri gépbemutató.Szent Borbála kórházA bányászok igényére épült fel a város első kórháza,a Szent Borbála kórház, melynek fejlődésehosszú évtizedekre elválaszthatatlan volt a szénbányászattól.A fekvőbeteg-ellátás biztosításáraa bányatársulat 1898-ban kezdte el a kis bányakórházépítését, amely 1900. december 17-től, abelügyminiszter engedélyével kezdte meg működését.1911-re a lakosság száma olyan mértékbenmegnövekedett, hogy a kórház a bányászfalu ésa környező falvak bányászainak igényét már nemtudta kielégíteni. Még 1911-ben hozzákezdtekegy új kórház építéséhez, ami 1912-ben kezdtemeg működését. A kórház udvarán folyamatosanépítették fel a szükséges épületeket: hullaház,ravatalozó, kápolna, az orvosok és nővérek lakása,lóistálló. Az egykori új bányakórház főépülete, igazromokban, de még ma is áll. Megmentése eseténfontos értéke lehetne az Óvárosnak.Tamtam MirellaVárosközpont születikTatabánya mint város története 1947. október 10-vel, a városalapítással kezdődött.Rajk László, a később elvtársai bitófájára jutott belügyminiszter rendelete egyesítettea történelmi településeket: Alsó- és Felsőgallát, Bánhidát és a közéjük ékelődött fiatalközséget, Tatabányát. – Mihóczy Mercédesz feldolgozásaTatabánya község első központja a mai népház utcaés ságvári E. út kereszteződésében.az épületeket a háttérben álló cifra palotakivételével már elbontottákközutak további lehetőségeket kínáltak. A lázastervezés, előkészítés közben az elődtelepülésekfejlesztéséről szinte megfeledkeztek.Újváros helyét az egykori bánhidai gazdákföldjein a vasút és a Kőhegy közötti területenjelölik ki a geodéták. A városközpont helyét pedigközel a vasútállomáshoz. A várostervezés hamarosanrájön, a széttagolt városrészek összekötéséreelkerülhetetlen az úthálózat korszerűsítése,új utak építése. Ezt sürgette az egyre jobbantérhódító tömegközlekedés is. A széncsaták, a8À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám


TÁMOP 3.1.4. helytörténetA régi Tatabánya középületei az előbb látott csomópontbanépültek, így 1912-ben a Bányakórház újépületeMég a várossá avatás utáni első építkezések is aSágvári úton folytatódtak. A hidegháborús hisztériamiatt Újváros építése félbeszakadt, és csak 1956 után,a Kádár-korszakban folytatódottszéntermelőhelyek bővülésével egyre több munkásra,bányászra volt szükség. Az ország mindenrészéből érkeztek a toborzottak: „az elsődlegescél a lakásépítés!” – így a jelszó. A szolgáltató- ésközépületek pedig késtek. Az akkori állapotokatúgy kell elképzelni, hogy Újvárosban már lehetettlakni, ám vásárolni fel kellett utazni Felsőgallára.195-ben után már rajzasztalon voltak egy méreteibenhatalmas, impozánsnak ígérkező főtértervei. Az eredeti elgondolás szerint 20-30 ezerember ünnepi felvonulására lett volna alkalmas.Az első ütemben csak a Megyei Tanács épületevalósult meg. 1955-től egyre többször szóbakerül a bányatelepi lakások fokozatos, hosszútávúfelszámolása. Az Újvárosi lakásépítési technológiaa blokkos könnyűbeton, később a házgyárielemekből tevődött össze. A blokkokat az érkezőgépkocsikról emelte le a daru és tette a helyére.A folyamatos építésszervezéshez a tervdokumentációkata Budapesti Műszaki Egyetem egyiktanszéke adta. Szinte hetente nőttek ki a földbőla nagyüzemi, igénytelen, merev sémára, egy kaptafáraépült többszintes, lapostetős óriásházak. Ahét vezérről elnevezett utcák több épülete a szocialistarealizmus jegyeit viseli magán. Az 1955-ösáltalános rendezési tervben szerepelt a Bánhidátés Újvárost összekötő vasút felett átívelő híd ésa 100-as út kivitelezése.A 70-es évek elején még 80.000 ezres városbanlátják a jövőt. A döntéseket rövidtávútervezések jellemzik. Ezekben az években adjákát a Megyei és Városi Pártbizottságot, valaminta Városi Tanács épületét, a Pénzintézetek Központját,a rendőrségi székházat. Egymás utánlétesülnek a szolgáltató-, ellátó-, és középületek.Köztük az Árpád Hotel, a Közművelődés Háza, aVértes Áruház és az Óvárost Újvárossal összekötőút. Az ellátás területei fokozatosan áthelyeződnekÚjvárosba. 1984-ben egy újabb városépítési terv2000-re 76.000 lakost jósolt. Hiába nyújtanakösszkomfortot a házgyári épületek, az összhatásmégsem városias. A szalagházak közé beszorítottutcák sikátorszerűek. A mini parkok, terek, nememberléptékűek. Ma már nem lehet titok az sem,hogy a Kodály tér és Ifjúmunkás út közötti 10emeletes szalagházak miért kerültek olyan közelegymáshoz. Szóbeszédből úgy hírlik, hogy egydarupályáról ki lehetett szolgálni mindkét oldalonaz építkezést, vagyis meg lehetett takarítani amásodik darupálya-építés tetemes költségét.A 80-as évekre a Tatai-szénmedencében megszűnika széntermelés. A bányászok ingáznakotthonuk és Nagyegyháza, Csordakút, Mányközött. A városépítés sebességet vált, lelassul,ezzel együtt a népesség stagnál. A lakótelepekbenépesülnek.Tatabányát a városalapítástól kezdődően akétközpontúság jellemezte. Valamikor Tatabányaközpontját a Nagyiroda, Népház, Tiszti Kaszinó,Kórház, Gőzfürdő, Gyógyszertár, TSC-pályajelentette. Mikor Újváros épülgetett, megjelentaz ellenpólus. Hasonló központi intézményekethoztak létre, így: Megyeháza, Városháza, pártbizottságiépületek, művelődési házak, Szent BorbálaKórház, vasútállomás. Ezzel észrevétlenülhatalmi kettősség jött létre.Az autópálya nagy előnye mellett elvágtaÚjvárost Kőhegytől, a Turul emlékmű alattiszőlőktől, kiskertektől. Még egy-két évtizeddelkorábban sokak dédelgetett elképzelése volt egyRózsadombhoz hasonló villanegyed kialakítása.1990-től a lakótelep-építés leállt, és megindult avállalkozásalapon történő, igényes társasházaképítése, mely azóta is folyamatos.Megváltoztak a társadalmi igények és így aziparfejlesztés is. Át kellett értékelni a korábbivárosfejlesztési nézőpontot. Tatabányán régiálom valósult meg, Főiskola létesült a városban,melynek Újváros adott helyet. Az Összekötő hídmellett felépült a Shell benzinkút, az üzletsor, aSzent Borbála tér épületegyüttese. Elkészült aÚjváros első épülete a Megyei Tanács szocreál tömbje épül 1951-ben.Ma a megyei önkormányzatnak ad helyet. A felvonulási tér és a hasonlóépületek a tervezőasztalon maradtakvasárnapi turul-járókújváros helyén (!)Millennium park, a Csónakázó-tó, mely azóta isfolyamatosan szépül, és kialakítása óta sok városirendezvény helyszíne. A Győri út Vértesszőlős feléeső szakasza és a vasút által határolt elhanyagoltterület is eltűnt. Itt épült meg a Penny áruház és azautószalonok sora, valamint a MOL benzinkút.A strand területén felépült a város első plázája,a Vértes Center és az OBI áruház. A pláza épülésévelegy időben az autóbusz-állomás is ideköltözött,és korszerű körülményeket biztosít az utasoknak.A gyalogos aluljáró felújítása is sorra került, amozgáskorlátozottak közlekedése is lehetővé válta bevásárló központ felé.Az Újvárosban található parkokat igyekeznekrendben tartani, virágokkal és szobrokkal isdíszíteni. A sok fejlesztés miatt egyre szembetűnőbba Konzum és a Vasútállomás épületénekelhanyagoltsága.Természetes, hogy mi, tatabányaiak észreveszszükvárosunk hiányosságait, hibáit, de talán mármegszoktuk és megszerettük szűkebb otthonunkat.Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs mit formálniés változtatni rajta, hiszen egy városközpontismérve a folyamatos fejlődés, szépülés.À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám 9


TÁMOP 3.1.4. helytörténetFürdőkultúra TatabányánHosszú idők óta végre megint van hova menniük a strandolnivágyóknak Tatabányán. A nyár elejére elkészült ésátadott Gyémántfürdőre izgatottan várt mindenki. Az újfürdőkomplexum óriási területet foglal magába, fedett ésszabad fürdőzési lehetőséget is biztosít az odalátogatóknak.Csecsemők barátkoznak a vízzel az élményfürdőbenHoroszkóp? Horrorszkóp!Valóban üzenneka csillagok?Napjainkban egyre nagyobb méreteket ölta horoszkóp-mánia. Gyakran láthatunk csillagjegyesmedálokat, pólókat, sőt még tetoválásokatis. Az, hogy az Internet tele van újabbnálújabb horoszkópokkal, nem meglepő. (Szemléltetésképpena legnagyobb internetes kereső többmint négymilliüó találatot dob ki a horoszkópkulcsszóra.) De lassan már olyan újság sincs, amibennem találunk egy napi, heti vagy havi előrejelzéstéletünk történéseire, annak megfelelően,hogy az újság milyen gyakran jelenik meg. Márkülön az ilyen jóslatokra specializálódott lapokatis találhatunk. A rádió- és televízió-csatornákon ismegjelent az asztrológia. Mi, hétköznapi emberekpedig szorgosan olvassuk és hallgatjuk ezeket aDe nem ez az első strand Tatabánya életében.Nézzük csak meg, hova is tudtak nagyszüleink ésszüleink elmenni pancsolni…1924-ben nyílt meg Tatabánya első fürdőjehárom medencével, ez volt az óvárosi, azaz aCseri strand. A háborítatlan természeti környezet,és a fürdő völgyszerű fekvése igazán kedvezőfeltétel volt egy nyári pihenéshez, strandoláshoz.Azonban a minden medencének megvolt a magalátogatói kasztja. A felső, kisebb medencét csakisa tisztviselők, a bányatisztek vehették igénybe. Aközépső medencében az altisztek fürdőzhettek,míg a harmadik, kb. százméteres medence maradtaz egyszerű munkásembereknek. A strandterületén volt még egy kétszintes épület is. Azelső szinten voltak az öltözők, a második emeletpedig napozáshoz nyújtott kedvező helyet.Szintén a régi bányavállalat jelentős fejlesztésevolt a Gőzfürdő, ami ma a Szent Borbála Kórházreumatikus kezelést ellátó telephelye.A fürdő felső, tiszti medencéjét később sportmedencévéfejlesztették,amit csaka bányászok és asportolók vehettekigénybe. Télenaz úszómedencétBuboréknak hívták,mivel egy hatalmasbuborékszerű tetőszolgált fedezékülaz úszni vágyóknak.Innen ered amindenki által ismert Buborék elnevezés.Újváros 1960 után indult fejlődésnek. Itt, avasútállomás mellett, ahol ma a Vértes Center ésaz Obi húzódik, az 1960-as évek elején létesültstrandfürdő egy nagy- és egy gyermekmedencével.Szolid felszerelése ellenére tömegek látogatták.1986-ban az akkor megnyílt KözművelődésHáza hatáskörébe helyezték, és G. KovácsIstván művelődésszervező irányításával kevésanyagi erőből látványos fejlesztések valósultakmeg itt (teniszpálya, fitneszterem,petanque-pálya). Ekkor vette fel az Oázisnevet, és hosszú évekig gazdag programkínálatotnyújtott a vendégeknek.Azonban az említett strandok medencéinekmég régi típusú, meszelt falaikvoltak, és nem tartozott hozzájukvíztisztító, vízforgató berendezés. Azidő múlásával pedig ezek a medencék elhasználódtak,és korszerűtlenekké váltak.Ennek következtében a strandolók számais megcsappant, és bezártak a strandok.Röviden ez Tatabánya strandtörténetenapjainkig. És most nézzük, milyenkis „próféciákat” anélkül, hogy elgondolkoznánk:Vajon mennyi igazság van bennük?Vegyünk csak egyhétköznapi példát! Anapi horoszkóp szerinthétfőn a rákokösszefutnak egy régiismerőssel, az oroszlánokmegtalálják anagy őt, a kosokrapedig előléptetésvár. Tegyük fel, hogyhiszünk a jóslatnak.Rák csillagjegyűkéntelmegyünk dolgozni,megiszunk egy kávét,esetleg beülünk egymoziba, és végig aztvárjuk, hogy az egyiksarokból előugorjonegy régi osztálytárs.divatoshoroszkóp 1882-bőlA munkásfürdőTatabánya hőskorábanis ez a Gyémántfürdő? Mint már fentebb említettem,több részből áll. Egy új „élményfürdő”részből, melyben számos lehetőség nyílik arelaxálásra és a szórakozásra. A strand részena gyermekmedence játékai és az új csúszdákszintén csalogatóak minden korosztály számára.A strand jórészt a régi Cseri strandra épült.Nem véletlen tehát, hogy a két medence – ahullám és a mellette lévő – olyan közel van egymáshoz,mivel ezek már a Cseri strandon is ottvoltak. Ezenkívül a gyermekmedence is a régireépült, és a régi tiszti medencét váltotta fel azélményfürdő külső medenceblokkja, illetve azalatta lévő büfésor és az öltöző is szinte ugyanúgymaradt, persze egy kis felújítással.Az új strand kapott hideget, meleget. Egyesekszerint túlságosan gyerekes, a gyerekeknek épült.Mások szerint viszont teljesen rendben van, ésvégre van egy hely a közelben, ahová el lehetmenni strandolni. Az ártábla pedig már egy másikkérdés. Egy dolog biztos: még ha ilyen is vagyolyan is, végre megint várja egy korszerű strandTatabánya lakosságát.Hajas CsabaVagy kosok vagyunk. Besétálunk az irodába, ésegész nap főnökünk ajtaját lessük, hogy mikor10À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám


literata societasjelenti már be a nagy hírt.Ha pedig a nap végén úgy?megyünk haza, hogynem találkoztunk azzala bizonyos ismerőssel,vagy nem léptünk feljebbmunkahelyünk ranglétráján,csüggedten fekszünk le.Az igazi horoszkópfüggők bele sem gondolnak,hogy a napi előrejelzés szerint a világ mindenoroszlánja rálel a nagy szerelemre, és mindenkos csillagjegyű magasabb pozícióban indulhatmásnap dolgozni. Tehát a horoszkópokról akármár egy nap alatt kiderülhet, hogy készítőjükvalóban olvas a csillagok állásából, vagy a hasáraüt, és kitalál valamit.Tegyük fel, hogy ugyanezt a napi horoszkópotfigyeljük egy teljes héten át. Sokszor előfordulnakóriási baklövések az összeállításukban. Egy időután már nem lehet újat jósolni, hiszen mindenlétező magánéleti, karrierbeli és pénzügyi szerencsétés balszerencsét „megjósoltunk”. Ilyenkorfordulnak elő a legviccesebb esetek. Mondjukhétfőn és csütörtökön is megtaláljuk a nagy őt,akivel leéljük az egész életünket. De ha már hétfőnmegtaláltuk, akkor ki a csütörtöki?A horoszkóp-mánia még akár szerelmi életünkbeis beszivároghat. Hogyan is maradhatnánkegyütt párunkkal, aki egyébként nagyon kedvesés szeretnivaló, de a csillagjegyünk alapján nempasszolunk hozzá? És mi történik akkor, ha egycsaládos horoszkópfüggő meghallja, hogy keddenszakít a párjával? Persze ezek szélsőséges esetek,és egy normális ember nem hagyja el a családjátpár sor miatt, de azért elgondolkodtató.Mostanában nagyon divatosak az éves előrejelzésekis. Szilveszterkor minden újság ezekkelvan tele, és a polcokról már-már ránk borulnaka kis horoszkóp-könyvecskék. Persze mindegyikszerencsét és jólétet jósol, hiszen ki akarna halálesetekrőlés pénztelenségről olvasni?Ha valaki esetleg nem éri be a hagyományos horoszkóppal,az asztrológusok mindig gondoskodnakvalami újdonságról. Kínai, indián, inka, egyiptomiés fahoroszkóp. Ezek már nem is kirívó esetek.Egy rendszeres horoszkópolvasó reflexből rávágja,hogy ő kecske a kínai szerint. De problémákba ittis ütközhetünk. Mi van akkor, ha a hagyományoscsillagjegyünk szerint visszahúzódó, félénk személyiségünkvan, a kínai szerint viszont bátrak és magabiztosakvagyunk? Skizofréniában szenvedünk?Végül tegyük fel, hogy valaki valóban tud olvasnia csillagok állásából, és megmondja, mi vár ránka közeli vagy a távoli jövőnkben. Felmerül a kérdés:tudunk-e változtatni rajta, vagy a végzet elkerülhetetlen?Ha az előbbi, akkor a jóslatnak mégsemvolt igaza. Ha az utóbbi, és sorsunk már születésünkkoreldöntetett (hiszen a csillagok állásán nemtudunk változatni), mi értelme, ha előre ismerjük?Hadd szögezzem le, hogy ez a cikk nem azértíródott, hogy kigúnyoljuk a horoszkópok íróit ésolvasóit. Közel sem. Bevallom, én magam is rendszeresenfigyelem, hogy mit üzennek(?) nekem acsillagok. A cikk írója csupán arra kíván rávilágítani,hogy nem szabad alárendelni az életünket ezekneka néhány soros kis jóslatoknak.Mihóczy MercédeszAz osztály zsivajanem nyomja el alélek csendjétInterjú egy hatodik osztályos költőpalántávalPataki Petra versei az előző À la Bárdosszámban voltak olvashatóak. A sokakszámára ismeretlen versíró tehetségfelkeltette az iskola közvéleményénekérdeklődését. Erről és költői ambícióirólfaggattam az ifjú hölgyet az előző lapszámmegjelenése után.Vonatút oda-vissza – olvashattuk Pataki Petratollából. De engem más izgatott: ki ő, aki ilyensorokat sző?• Petra! Mit érdemes tudni rólad? Mesélnélnekem egy kicsit magadról?– Tizenkét éves vagyok, és Békésen születtem.2005 óta írok verseket, ahogy anyukám és anővérem is. Bár a nővérem mostanság inkábbkönyvírással kacérkodik… Jó tanulónak mondommagamat, mert nem szeretem a kemény tanulást.De ha tanulni kell, akkor tanulni kell. Természetesena magyar tantárgy áll hozzám a legközelebb,de az angol is megy. Imádom a Showder Klubot!Néha idézek az ott fellépőktől is, és örülök, haezzel megnevettetem a többieket. Emellett szeretema saját kis otthoni történeteimet is elmesélnimásoknak.• Említetted, hogy a családod más tagjai isrendelkeznek költői vénával. Talán ők késztettekarra, hogy te is tollat ragadj?– Nem. Azután született meg az első versem,miután apukám elhagyott bennünket. Ez tulajdonképpenelindított egy lavinát, mert úgy éreztem,hogy a körülöttem lévő emberek kiváltanak belőlemmindenféle érzéstés érzelmet, amiket megtudtam vagy meg tudom fogalmazniversek formájában. És ha már leírtam az elsőkét sort, nincs előttem akadály, hogy befejezzema munkámat. Mára a versírás a hobbimmá vált, ésszeretek is a verseimmel bíbelődni. Azt hiszem,nem lenne türelmem könyvet írni!• Az osztályod, a tanáraid és a barátaidhogy fogadták a verseidet?– Az osztályom igazság szerint meglepődött,de az osztályfőnököm kifejezetten örült neki.Szerencsésnek érzem magam, mert sokan támogatnakengem, ezért a verseit már az internetreis felraktam. Az osztályban nagy a zsivaj, a fiúkszeretnek rosszalkodni, de végül is jól érzem magamvelük.• Lehet, hogy erről fogsz legközelebb versetírni! Köszönöm, hogy a rendelkezésemreálltál!Petra az interjú után azt is elmondta nekem,hogy mostanában nincs ihlete, de semmiképpsem akarja feladni hobbiját. Hosszabb távra mégnem tűzött ki terveket, de lehet, hogy egyelőrejobb is ez így. Meglátásom szerint egy elbűvölőés tehetséges leányzó koptatja iskolánk padjait,és még van ideje utat választani magának.Végül annak, aki továbbra is szemmel akarjatartani Petra munkáit itt egy cím: www.forras.net.Ezen az oldalon ’Petra’ név alatt találhatóak azoka versek amelyek az À la Bárdos előző számábólkimaradtak.Madarász AnnaSherlock, London Rambója máraz Oscar felé masírozik!Újszerű ábrázolás, avagy hova lett a hórihorgas detektív?Sherlock és Watson újra a vásznon. Nem jelentéktelenebbfigurák dolgoztak a legújabbdetektívfilmen, mint Robert Downey Jr. SherlockHolmes és Jude Law dr. John Watson szerepében,Guy Richie rendezőként jegyzi a filmet. A 2010-esGolden Globe-díjkiosztón is sikert arattak, a filmfőszereplője nyerte el kitűnő teljesítményéért alegjobb vígjátéki alakításért járó elismerést.Guy Richie-t a legtöbb ember Madonna exférjekéntismeri, de Guy igazi foglalkozása rendező,producer és forgatókönyvíróegyben. Nekijutott a megtisztelőfeladat, hogy adaptáljaSir Arthur ConanDoyle 1887-ben megalkotottskót származásúzseni detektívjénektörténeteit, és azezek alapján alkotottverzióját mozgóképrevigye. Az első SherlockHolmes regényeket, aÀ La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám 11


c i n e m á n i aThe Standart Magazine jelentette meg folytatásosformában. A rengeteg illusztrációval mellékelttörténetek nagyon sikeresek voltak, s mind a mainapig azok is maradtak, ez nagyban hozzájárulta film nézettségéhez is. A sikeréhez azonbanmár az új feldolgozás sok zseniális ötletére voltszükség.Sherlock aktuális története egy halálra ítélt,majd a halálból visszatérő misztikus, félelmetesellenséggel folytatott küzdelem kódfejtéssel, feketemágiával, ördögi erőkkel – melyekben perszedetektívünk most sem hisz. Megfigyelések, hideglogika: ennyiben ráismerünk a Conan Doyle-ielődre, de ezen kívül semmi hasonlóságot nem fedeztemfel a régi sorozat és e között a film között,amiről nem tudom eldönteni, hogy jó vagy rosszdolog, mindenesetre érdekes. Az eredeti, hagyományosnyomozó megalkotásával az író egybenlétrehozta a klasszikus detektívtípust is. Ezt a formáta 2009-es filmben jócskán felrúgta a rendező,hiszen a leghíresebb Sherlockot alakító színész,Jeremy Brett nem éppen egy Robert DowneyJr. Ez a tavalyi adaptáció nemcsak a főhős kinézetében,de habitusában is eltér a megszokottól.Az eredeti pipázgatós/elmélkedős történetekhezképest nagymértékben növekedett az akciójelenetekszáma: Sherlock igazi harcmester, és nemegészen az a csöndes, jó modorú magánnyomozó,mint amit a könyvekben tapasztalhatunk.Gondolatmenete, és szavajárása még azokból azemberekből is nevetést csal ki, akik a legkevésbéAvatarHarc az emberekés Na’vik között aPandoráértAzt hiszem, már az elején kijelenthetem, hogyJames Cameron legújabb alkotása, az Avatar,2009 leginkább várt filmje volt, és nem hiába.Ugyan a premier nem szólt akkorát, mint példáula manapság annyira – szerintem túlságosan –felfújt és bálványozott Twilight folytatása, ennekellenére az Avatar viszonylag lassan, de biztosanmár elérte az egymilliárdos bevételt, tehát duplánis visszahozta az árát, arról nem is beszélve, hogykét Golden Globe-ot megnyert, és 9 Oscar-jelöléstis kapott. A film sikere elképesztő! Új korszakotnyitott a filmek és a mozizás történetében, bárez nem csoda, mivel tizenöt éves aprólékos tervezéseredménye az alkotás. James Cameronrendelkeznek humorérzékkel, s ez is hozzájárulahhoz, hogy nem egy unalmas, hétvégi krimi lettebből a produkcióból. Remek ötvözet találhatómeg benne az akció-vígjáték-krimi motívumokból,kísértetiesen helyszínelős benyomást keltenekaz egyes tetthelyszíneken történő nyomozások,a mágus ellen folytatott harcok meglehetősenizgalmasak, és nem utolsósorban látványosak.Nem volt hiány a vizuális ingerekből, nem csaka női szemeknek kedves Sherlock- és Watsonkarakterekmiatt, hanem amiatt is, hogy nagyonváltozatosan építették fel a jeleneteket. Remekötletnek tartom például a közelharcos verekedősábrázolást, az egyfajta századmásodperces képekrevaló lelassításokat, ahogy még azt is látod,hogy hogyan gyűrődik össze a krapek arca, vagyhogyan rezdül a hasán a felesleg, mikor SherlockRambó módjára odavág neki. Igazi mozi! A helyszíneknagy mértékben hasonlítanak a nemrégibenláthatott Sweeney Todd című musicaléhez, csakkissé barátságosabb megvilágításban, a zenétpedig az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjasHans Zimmer szerezte. Hallhattuk már műveit aDa Vinci kódban, Az oroszlánkirályban vagy azEsőember című filmben.Fogjátok fel ajánlóként, amit írtam, mindenképpennézzétek meg, ha van rá módotok! Lányoknaka színészek miatt és a rejtélyek izgalmassága,fiúknak a robbanások, akasztott disznók és a soklátványosság miatt jó kis időtöltés.Kollár Alexandrahíres a maximalista hozzáállásáról, amit ebben afilmjében is igazolt. Egy nyelvésszel létrehozattaa na’vik ténylegesen beszélhető nyelvét, és egy1000 szavas na’vi „szótárat” is, amiből a színészekis tanulták a Pandora bennszülöttjeinek nyelvét.A végeredmény egy 40%-ban élőszereplős,60%-ban számítógépes animációval (javarésztperformance capture-technikával) készült fantasztikusfilm lett. Miután az ember megnézte,úgy jön ki a moziból, hogy már nem éri be ennélkevesebbel, tehát a na’vik bizony rendesen feladtáka leckét a jövő filmjeinek.A film története sajnos nem szolgál sok újdonsággal(de a kivitelezése annál inkább). Az• A színek pszichológiájaNem is gondolnánk, hogy a minket körülvevőszínek mennyire befolyásolnak minket, és milyenfontos szerepet töltenek be az életünkben. Létezikegy tudományág is, amely a színek pszichológiájávalfoglalkozik, hisz a színek hatással vannak a pszichésállapotunkra mindenegyes pillanatunkban.Fontos szerepet játszhat egy felvételi beszélgetéssorán a leendő munkahelyre jelentkezőválasztott ruhájának színe, ugyanis abból is következtetéseketvonnak le. Az ilyen alkalmakra példáulnem javasolják a zöld színt, mivel ez bizonyostípusú menedzserek számára komolytalannaktűnhet. Még rosszabb választás lehet a sárga, mertrikítóan hat, vagy a rózsaszín az érzékenysége, alila nyugtalansága miatt. Ezzel ellentétben pozitívhatást érhet el a fekete, barna vagy a sötétkék.Legalábbis a fejesek annak örülnek, ha az embernem lóg ki a sorból.Amúgy a ruházat színe sokat elárul az emberről,ugyanis az emberek olyan színekbe öltöznek,amiket szeretnek. Például az, aki a kéket részesítielőnyben, valószínű, hogy zárkózott. Kisebb barátitársasággal rendelkezik, és inkább gondolkodó,mint beszédes. Azokról az emberekről, akik szeretika sárga színt, feltételezhető, hogy eredetiek,találékonyak, idealisták, de egyben uralkodó típusokés makacsok. Azok az emberek, akik szeretik azöld színt, kiegyensúlyozottak, bőkezűek, szívesenköltenek, és szeretnek szórakozni, örökös barátokés partnerek. A piros azonban azon emberek közöttközkedvelt, akik optimisták, társaságkedvelők,de nem képesek objektívek és türelmesek lenni.Bártfai CsillaAvatar a jövőben játszódik, amikor az emberek márkellően tönkrevágták a Földet, és a legújabb céljuka fülledt, emberek számára belélegezhetetlenlevegőjű, elképesztő növényzettel bíró Pandorabolygó kincseit is kiaknázni mindenáron. Ezt gondnélkül meg is tennék, ha a bolygó őslakosai a na’vikhagynák. A kék bőrű, 3,5 méter magas, cicaszerű(értem az orruk, fülük alakjára és sárga szemükre)na’vik tökéletes harmóniában élnek a Pandoraélővilágával, és életük árán is megvédelmezik.A főhős Jake Sully, a deréktól lefelé megbénultveterán azért érkezik a bolygóra, hogy átvegyehalott ikertestvére helyét az avatár programban.A genetikailag „rászabott” avatár testébe bújvanem mellesleg újra járhat, és a na’vik közé merészkedhet,hogy megismerje kultúrájukat…De nem is térnék ki erre részletesebben, nemakarom lelőni a „poént”. Inkább a film elképesztőlátványvilágát magasztalnám. Tökéletesen élethű,gyönyörű, a végletekig kidolgozott világba kerülünk,ahol Ejva a földi Gaia megfelelője. Mindenélőlénnyel lehetséges az összekapcsolódás bizonyos„csápokon” keresztül, és így bárki érzékelhetia másik érzéseit, emlékeit, mindent. Az őserdőszemet gyönyörködtető neonfényekben úszikéjszakánként. A na’vik kollektív megmozdulásaitólegyszerűen libabőrös lettem! Bámulatos! Már csaka látvány miatt is bőven megérte kiadni a pénzta mozijegyre. Nekem volt szerencsém 3D-ben ismegnézni, és hiába tartott bő két és fél óráig afilm, még tudtam volna nézni legalább ennyiveltovább. Ajánlom mindenkinek!Bártfai Csilla12À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám


fotel, sör, mogyiÚj japán őrületAxis Powes HetaliaA történelem nemszokott népszerű tantárgylenni a diákok körében(tisztelet a kivételnek).Az oka az szokottlenni, hogy „unalmas”,vagy „nem szeretekszenvedésről olvasni”,esetleg „sok az évszám”,és még „sok a személy”,meg hasonlók. De milenne, ha úgy tanulnád a történelmet, hogy azországok emberekké, személyekké válnának? Igen,jól olvastad, nincs itt semmi elgépelés. De hogytovább ne értetlenkedj, bemutatnám neked Japánegyik tavaly január óta futó kedvenc animéjét(japán animációs film), az Axis Powers Hetaliát.cím: Axis Powers Hetaliagyártja: Studio DEENrészek száma: 50 (jelenleg is fut)a kiadás dátuma: 2009. január 24.fut: interneten(tévében nem sugározható)műfaj: történelmi, vígjátékelérhető: japán nyelven angol ésmagyar felirattalKészült Himaruya Hidekaz webmangája nyomán.Sikerek a röplabdapályánMit is mondhatnánk a Hetáliáról? Ha a tartalmárólakarnánk mesélni, nem jutunk messzire, hiszgyakorlatilag nincs neki. Vagyis… valamilyen van,de nagyon minimális. Lássuk csak: a történet azI. és a II. világháború között játszódik, ekkortájt anagyhatalmak két csoportra oszlottak: Németországés Olaszország a tengelyhatalmakként kötnekszövetséget (később csatlakozik hozzájuk Japán), aszövetségesek pedig Amerikából, Angliából, Franciaországból,Oroszországból és Kínából állnak. Asorozatban az ő mesterkedéseiket követhetjüknyomon. Mint minden rendes történetnek, ennekis van főhőse, ő pedig az ügyetlen, hasznavehetetlenés gyerekes Olaszország. Az ő fontos szerepéremég a cím, a „Hetalia” is utal, ami egy japánszóösszetétel: a „hetare” haszontalan jelentésűszóból és az Itáliából született meg.Ez így nem tűnik valami izgalmasnak, csak egy„újabb háborús” történetnek, esetleg egy óriásiagyatlanságnak. Azonban a Hetalia ennek ellenéremégis népszerű, és nem a történetvezetés miatt.Újságunk hasábjain a következő számokban megpróbálunka nyomába eredni annak, hogy miértharcolhatott ki magának a sorozat egy helyet alegnépszerűbb animék közöttṠheirich Zsófiahelyezést az esztergomi Dobó István Gimnáziumszerezte meg.Január 23-án kezdetét vette az országoselődöntő izzasztó mérkőzéseinek sokasága. Ameccsek Kaposváron zajlottak, ahol iskolánk nagyÉjopp!Az „Éjopp!” csatakiáltást akkor hallhatjuk aröplabdás lányoktól, ha éppen pontot szereznek.Kétségtelenül sokszor hallhatjuktőlük és reméljük, még többször fogjuk.Mint minden évben, idén is újra pályán a BárdosGimnázium röplabdacsapata. A lányok újra és újramegküzdenek a győzelemért egy-egy ellenféllelszemben. Újra színt és életet visznek a pályára,de az események nem minden esetben zajlanakzökkenőmentesen. A kezdeti nehézségek után acsapat ereje és magabiztossága kibontakozónaktűnik. Reméljük, ezt Varga Petra tanárnő és alányok is így látják.A hatodik korcsoportos mérkőzéseken a lányoka megyei döntőben a Kereskedelmi, Vendéglátói ésIdegenforgalmi Szakközépiskola diákjaival mértékössze tudásukat. Mikor a játékosok beléptek aÖtletek kisebb és nagyobbkönyvmolyoknakÚjév, a könyvkiadók ilyenkor sem pihennek,a válság sem akadályozza meg őketaz új könyvek kiadásában (igaz, kisebbmennyiségben teszik ezt). Nézzük, az évelső hónapjában mivel is örvendeztetikmeg az ifjú olvasókat! – Scheirich Zsófiaválogatott a kiadók honlapjáról.é Jeff Kinney: Rodrick, a király. Egy ropi naplója 2.Megérkezett Jeff Kinney kevéssé ismert, de viccesregényének második kötete. Az új részben főhősünknek,Greg Heffley próbálja elfelejteni a nyáriszünet kellemetlenségeit, azonban bátyja, Rodrickterembe, egy kis gyakorlás és bemelegítés utánkezdődhetett is a meccs. A hangulat a tetőfokárahágott, és a nézők heves szurkolással egybekötvefigyelték az eseményeket. Sajnos a lelkesedéselszállt, és a hirtelen (de nem mondanám, hogyváratlan) fordulat nem következett be, így a mecscsetsajnos elvesztették. Ennek ellenére a csapatnem tört le teljesen. A további felkészülések, ésbiztatások remek hatással voltak a játékosokra,hiszen a veszprémi Ipari Szakközépiskolával vívottmeccsen hatalmas győzelmet arattak, de így is„csak” a megyei második helyhez juthattak hozzá.Valljuk be, ez egy nagyon jó eredmény. A harmadikmindenről tud, és szeretné is, ha kiderülnéneköccse titkai, főleg, hogy kezében van egy napló is…é Schein Gábor: Egy angyal önéletrajzai.A regény egy angyal két életét meséli el. Azegyik történet a 18. században élt német JohannKlarfeld vándorlásait írja le, aki élete során bejárjaa német fejedelemségeket és Flandriát. Kalandjaibanszámos, a romantikára jellemző vonást felfedezhetünk,és a mesés elemek sem maradnak elebből a kalandos életből. Az angyal második életébenmagyar nő volt, név szerint Józsa Berta. 1940-es években próbálja túlélni Magyarország sötéteseményeit a feledés és a titkolózás segítségével.é Dan Brown: Az elveszett jelkép.Dan Brown legújabb könyvét 2009-ben kevéspéldányban adták ki, elfogyott. Akiknek nem voltörömére, sokszor hangzott el az „Éjopp!” csatakiáltás.A lányok kemény edzések sok gyakorlásután itt is a második helyet szerezték meg.Az elért sikerekért köszönet Varga Petra tanárnőnekés instrukcióinak, de főleg a kitartócsapat tagjainak: Szövérdffy Beátának, ErdősiEszternek, Kovács Georginának, Godó Annának,Bagics Blankának, Izing Dorinának, Schubert Biankánakés Puskás Zsófiának.A negyedik és ötödik korcsoportos mérkőzésekmég folyamatban vannak. A döntő februárbanvárható. A végeredményt – úgy gondolom– mindannyian izgatottan várjuk, és remélhetőlegminden eddigit felülmúl majd. Már csak annyittudok hozzátenni, hogy: Mindent bele lányok!Szorítunk nektek! Szabó Anitalehetősége megszerezni, azok megtehetik ebbena hónapban! Sokak kedvenc szimbólumkutatója,Robert Langdon előadásra készül a Capitoliumban,Washingtonban. Azonban amikor megérkezik, egyrejtélyes jelekkel telerajzolt, nyugtalanító tárgyattalálnak a Rotunda közepén. Langdon gond nélkülmegfejti a szimbólumokat: a tárgy nem más, mintegy ősi meghívó egy ezoterikus bölcsesség régletűnt világába. Ez különösebben nem hatja megRobertet, azonban amikor barátját és mentorát,Peter Solomont elrabolják – aki híres filantróp ésszabadkőműves is –, azonnal elfogadja a „meghívást”abba a titokzatos világba. Langdon ráébred,hogy amit eddig ismerni vélt, az mégis egészenidegen a számára. Ha tetszett A Da Vinci kód, nehagyd ki a szerző legújabb misztikus könyvét.À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám 13


máj kampjútörSemmit akéznek…Az érintetlen képernyők világaElőször csak vezeték nélkül, aztán gomboknélkül, végül… az érintőképernyős technológiaépphogy felkapottá vált, és sokan már aleváltását jósolják. Az új telefonok a gyártóktervei szerint már érintés nélküli vezérléssel lennénekellátva.Habár az érintőkijelzős telefonok már régótaa rendelkezésünkre álltak, Európában mégis csakaz elmúlt években kezdett felkapottá válni. Ebbensok elemző szerint az iPhone ért el igazi áttöréseket.Mint minden jóban, ebben is van valamirossz. Az egyik, hogy nem lehet érezni, amikoregy virtuális gombot benyomunk, így véletlenülis beléphetünk vagy fogadhatunk nem kívántalkalmazásokat. A másik probléma az, hogy a soknyomogatástól és érintéstől csúnyán zsírossá válika képernyő felülete, ami esztétikai szempontbólnem épp kívánatos. Erre a problémára ugyanvannak megoldások, mint például az érintést segítőceruzák vagy a védőfóliák. Teljesen azértezekkel sem tudjuk megszüntetni akoszolódást.Elsőként a Nokia jelentettebe, hogy új szabadalma segítségévela legújabb telefonokonmár érintés nélküli vezérlés leszelérhető. Így egyáltalán nem kellmegérinteni a képernyőt ahhoz,hogy kezelni tudjuk a mobilunkat. A Nokia megoldásahárom szenzoron alapul, melyek egyszerrekét ujj mozgását is képesek követni, és azt a kijelzőnjelölni. A megoldás háromdimenziós térbenköveti az ujjak mozgását, így az egyes funkciókvégrehajtásához elegendő, ha a vezérlőjeleket akijelzőhöz kellően közel végzi el a felhasználó. Példáulegy képernyőn látható elem áthelyezéséhezelegendő lehet a kezet a kijelzőhöz közel vinni,majd „megfogni” az áthelyezni kívánt elemet,végül azt a megfelelő terület felett elengedni.Alastair Curtis, a Nokia vezető tervezője szerint alevédetett megoldás nem csupán papíron létezik,hanem a cég gőzerővel dolgozik a fizikai megvalósításonis. Egyelőre azonban nem tudni, hogya képernyő összemaszatolása nélküli kényelmesvezérlést is kínáló megoldás mikor és milyenmodellben láthatja meg a napvilágot.A Nokia mellett egy másik nagy cég, a Samsungis előállt hasonló tervvel. Ők a jelenleg használtelőlapi kamerát alkalmaznák az egyszerű kézmozdulatokfelismeréséhez, például az egérmutatóvezérléséhez, a jobb és a bal oldali egérgombmegnyomásának felismeréséhez, de akár a háromdimenzióstérben való pozicionálásra is lehetőségnyílna. Természetesen az irányításhoz mindkét kézkell, hiszen az egyikkel a telefont kell tartani, míg amásikkal vezérelhető a készülék. A piacon jelenlega Sony Ericsson is kínál olyan modelleket, amelyekhasználatakor a kamera előtti kézmozdulatokkallehet vezérelni akészüléket. Igaz, csak abejövő hívások elnémításáraés elutasításárahasználható a kameraelőtti legyintés.Lehet, hogy sok embertnem hoz lázba eza technikai újítás, deén kíváncsi vagyok,hogy mit hoznakki ebből a gyártók,és merre lehet ezutánfejlődni…Ács József• Előadók Haitiért2010. január 12-én földrengés pusztított aKarib-tengerhez tartozó szigeten, Haitin. A legfrissebbbecslések szerint 213 ezer áldozata vana katasztrófának, s még ennél is több sebesültje.Azóta rengeteg híresség, színész és előadó fogottössze az áldozatok megsegítéséért.Van, aki adományt gyűjtött, van, aki dalt írtés van, aki jótékonysági koncertettartott a jó ügy érdekében.Több mint negyvenhíresség szerepelt azon azadománygyűjtő óriáskoncerten,amely a „SegítségHaitinek” nevet viselte, s abefolyt összeget az áldozatoksegítésére fordították. Aműsort Magyarországon azMTV Hungary és a VIVA isközvetítette. A fellépők közöttvolt Bono, Sting, Justin Timberlake, Shakira,Bruce Springsteen, Mary J. Blige, a Coldplay,Christina Aguilera és Alicia Keys is. Valamint elhangzotta U2 és Jay-Z közös dala, amelyet rekordgyorsasággal készítettek el. Adományt gyűjtöttazonban Lady Gaga is, aki egy saját tervezésűpólóval rukkolt elő. Scarlett Johanssonnak viszontmég extrémebb ötlete támadt: árverésre bocsátottaönmagát. A szerencsésSting nyertes és három barátja egyvacsorát tölthetett el a színésznővel.A bevételt pedigtiszta vízre és egészségügyiellátásra fordítják.Megható, hogy a leghíresebbelőadók, akik a szakmájukbólkifolyólag vetélkednekegymással, mennyire összetudnakfogni, ha valami bajtörténik. – SzÁ –Mobil… hasznosvagy káros?Zsebben hordott készülékeink amellett,hogy megkönnyítik életünket, könynyedénrabságba is ejthetnek bennünket.Érezted már, hogy itt a világvége, mertnem csörrent meg egy nap legalább tízszer?Váltál már hirtelen magányossá,amikor véletlenül nem volt veled? AkkorNeked szól Keindl Adrienn írása…A mobiltelefonok használata szinte nélkülözhetetlenrészévé vált az emberek mindennapjainak.Sajnos azonban egyre többen vannak azok, akikszinte létezni sem tudnak a mobilkészülékük nélkül.Jó példa erre, hogy sokan feszültek és kétségbeesetteklesznek, amikor rájönnek, hogy a kedvenckészüléküket véletlenül otthon hagyták. A szakemberekmár nevet is adtak ennek a betegségnek,így lett a mobilfüggőség hivatalosan MobilePhone Dependency Syndrome (MPDS). A mobiloknélkülözhetetlenségét bizonyítja, hogy éjjel-nappalbekapcsolva, és szinte minden pillanatbankéznél tartjuk őket. Mobiltelefonjaink azzal, hogykényelmessé teszik az életünket, függőséget iskialakítanak, amit csak akkor érzünk igazán, ha valamimiatt nem tudunk telefonálni, sms-t küldeni,zenét hallgatni stb. Többen úgy vélik, készülékükelvesztése komolyabb problémát jelentene, minthaa pénztárcájuk tűnne el. Jóval nagyobb gondotokozna ugyanis a mobiltelefonnal elveszettadatok ismételt beszerzése, mint a pénztárcávalegyütt elveszett igazolványok, bankkártyák éskészpénz pótlása. Persze, nagyon kevés emberismeri be, hogy valóban túlzott mértékben függa mobiltelefonjától, ez azonban önbecsapás. Amobilfüggőség felismerése különösen nehéz feladat,hiszen a mai világban teljesen elfogadottdolog, hogy valakinek mobiltelefonja van, és aztgyakran használja. Az általam megkérdezett diákoknyolcvan százaléka elképzelhetetlennek tartja,hogy ne legyen mobilkészüléke.Az elmúlt időszakban számos olyan írás látottnapvilágot, amely szerint az sms-t használófiatalok nyelvhasználata torzul, szóbeli kifejezőkészségecsökken. A fiatalok körében változatosrövidítések, szlengek jelentek meg (a korábbi, szintenosztalgikus feszkó ’feszültség’, uncsi ’unalom’stb. mellett a telcsi, talcsi rémuralma tart), amiketgyakran már a személyes beszélgetések során isalkalmaznak, sőt tanáraink szerint már dolgozatokbanis hódítanak a vki, vmi 1szer, h… és társaik.A mobilfüggőség egyik ismert alfaja lehet adesign függőség. Ez olyan embereket érint, akikmániákusan ragaszkodnak ahhoz, hogy mindig alegmodernebb, legelegánsabb készülékek birtokábajuthassanak. Ők azok, akiknek egyáltalán nemszámít a pénz, csak az a fontos, hogy megszerezzéka legújabb modelleket.Mindenki döntse el maga, mennyire tudjanélkülözni hordozható kedvencét és lehetőlegnaponta néhányszor egy kis időre próbáljuk megmobiltelefonunkkal együtt magunkat is kikapcsolni.14 À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám


Centenáriumi focitornaZöld-fehér sikerrel a végénA Tatabányai Sport Club fennállásánakszázadik évfordulójára rendezték 2010.január 16-án a centenáriumi labdarúgótornát,amelyen a magyar focicsapatokmellett külföldi klubokat is láthattak anézők. A tornán a tatabányai fiúk melletthét másik csapat küzdött az első helyért:a Dunaszerdahelyi, a horvát Vinkovci, azOrosháza, Debreceni VSC, a Haladás, aLombard Pápa TFC és a Ferencvárosi TC.kiprich józsi az isten!Vegyes sikerekkék-fehér színEKbenA Bányász 1910. február 6-án alapítottaFrei Ferenc bányamérnök, az első főtitkárpedig Szmuk Lajos volt. Az egyesület színea kezdetektől kék-fehér, a klub jelszavapedig a „bátorság, erő, férfiasság”. Az elsőhivatalos mérkőzésre 1910. augusztus 21-én került sor. Az 1948/49-es bajnokságbanjátszott először az élvonalban a csapat,ám a 13. helyen zárva a tabellát rögtönmehettek is vissza a másodosztályba. Az1955-ös szezontól kezdve tudták állandósítanihelyüket az NB I-ben. Az 1957/58-asbajnokságban már világsztár is szerepelt acsapatban Grosics Gyula személyében, ámennek ellenére sem sikerült túl jól az elsőnemzetközi szereplés. A következő évbena csapat a Közép-európai Kupában az elsőhelyet szerezte meg. 1964-ben már olimpiaibajnokokat is köszönthetett a klub, CsernaiTibort és Gelei Józsefet. Az 1966-os KK-bena legjobb nyolc közé jutott a csapat, azAranycsapat egykori legendás középpályása,Hidegkuti Nándor az irányító. Közben azangliai világbajnokságon Gelei József ésSzepesi Gusztáv képviselte a Bányászt. Az1968-as mexikói olimpián ismét két tatabányaivált olimpiai bajnokká, Menczel Istvánés Szepesi Gusztáv személyében.Ám ezen sikerek ellenére is a legjobbcsapatnak azt az 1980/82 közötti csapatottartják, amely legyőzte a Real Madridot(Kiss – Fejes, Lakatos, Udvardi, Fischer –Emmer, Csapó, Hermann, P. Nagy – Kovács,Weimper). 1981ben és ’88-ban a csapat amásodik helyen végzett a Fradi, majd a Honvédmögött. Ekkor már olyan válogatottakis a csapat tagjai voltak, mint Kiprich József,Vincze István, Plotár Gyula, Szalma Józsefvagy éppen Járfás Péter. A klub 1992-benkiesett az első osztályból, és meglehetősenhosszú ideig csend uralkodott a sportpályán,hiszen a másodosztály nem vonzotta túlságosana szurkolókat. 1999-ben és 2005-benismét felkerült a csapat az NB I-be, ámmindkétszer rövid volt a látogatás, hiszena 2008/09-es szezont már ismét az NB II.nyugati csoportjában kezdték.fent: A TatabányaiÖregfiúk csapatanagyszerű mérkőzésengyőzte le a Székesfehérvárgárdájátlent:Parázs pillanatoka jelenlegiaktívak Fradielleni meccsénA tatabányai csapat a Ferencváros labdarúgóival,a pápaiakkal és a horvátokkal mérkőzött meg,ám sajnos a csoportkörből sem jutottak tovább.A tizenkét mérkőzés után egy gálameccskövetkezett, melyet a tatabányai öregfiúkjátszottak a Videoton öregfiaival.A találkozó különlegessége, hogy csakegyetlen gól esett, amelyet egy régitatabányai kedvenc, Csapó Károly lőtt.A meccs másik különlegessége, hogy azidősebb korosztály újra láthatta, a fiatalabbkorosztály pedig megismerhette a legendás Bányászcsapat tagjait.Ezután folytatódtak a küzdelmek a dobogóshelyekért. Az első elődöntőt a Szombathely és ahorvát Cibalija játszotta. A rendes játékidőben1:1 volt az állás, így büntetőkkel döntötték el acsapatok a találkozót. Ebben a Cibalija jobbnakbizonyult, így ők jutottak elsőként tovább. A másikelődöntőben a Fradi és a Debrecen mérkőzött megegymással, ám a mérkőzést a zöld-fehérek 3-1-remegnyerték, így ők voltak a másik döntősök. A 3.helyért folyó mérkőzés és a döntő előtt ismét egygálamérkőzés következett: a tatabányai sportcsillagokés a magyar sportcsillagok mérkőztekmeg egymással. A magyar sportcsillagok közöttolyan neveket említhetünk, mint az olimpiai bajnoköttusázó, Fábián László, az egykori teniszező,Noszály Sándor vagy éppen a jelenleg is Tatabányánfutballozó Mátyus János. A tatabányaisportcsillagok között lépett pályára a máremlített Csapó Károly, régi kézilabdázóink,Marosi László és Debre Viktor valamintVincze István, akit az idősebbek egészenbiztosan jól ismernek. A mérkőzésen amásik nagy kedvenc, Kiprich József egykisebb sérülés miatt nem léphetett pályára.A kék-fehér tatabányaiak nyertek végül 11:4-re.Következett a bronzmeccs, melyet a Debrecennyert a Szombathelyi Haladás ellen 2:1-re. A focitornátzáró utolsó, legizgalmasabb mérkőzés, adöntő parázs hangulatban zajlott (még piros lapis előkerült a bírói zsebből). Végül a Ferencvárosörülhetett, hiszen 2:1-re megnyerték a mérkőzést,és így besöpörték az elismerést, és ők vihettékhaza a győztesnek járó kupát.A tornát Bencsik János polgármester úr nyitottameg és a nap végén az első helyezettnek járókupa mellett különdíjakat is osztott. Így kaptameg a gólkirály címet a debreceni Vinicius Galai, alegjobb mezőnyjátékosnak járó címet a ferencvárosiKovacsics Károly, a legjobb tatabányai játékoscímét Deme Imre, a hazai gólkirály címet FerkóCsaba és végül a legtechnikásabb veterán játékosnakjáró címet a nagykedvenc, Csapó Károly.A centenáriumi focitornajól sikerült, az idősebbeknekremek lehetőségvolt a nosztalgiázásra, a fiataloknakpedig arra, hogymegismerhessék a régi,nagy játékosokat. A klubszázadik évfordulójánakünneplésének ez csak egyállomása volt, február 13-án a városi sportcsarnokbanegy jubileumi közgyűléskerül megrendezésre, ahola Bányász összes egykorisportolója jelen lesz.Járfás VivienÀ La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám 15


édes otthonÓ 1szusszanásnyi idő után leeresztették a vetítővásznat,majd megtekinthettük az osztályok általelkészített videókat, melyek a hosszú (illetve méghosszabb) időről szóltak, amit itt töltöttek.Aztán elkezdődött az ünnep második része,ami – szerintem – az igazán izgalmas rész a külsőszemlélő számára, és talán az „öregeknek” is, merta táncokat már hónapokon keresztül, sokszorhétvégén, szünetekben, és késő délutánig iskolaibennmaradások alkalmával, tanulták. A kezdő,egész évfolyamos angolkeringőt és az a osztály,valamint a d osztály közös bécsi keringőjét GulyásRegina (13. c) verte a fejébe – vagyis lábába – aA képen a 12. b osztálytanulói keringőznekkeringőt, amelyet Petőné Novák Tünde tanítottbe a „gyerekeknek”.A lámpák felkapcsolása utána a közönség kirontotta teremből, mint Zrínyi, és megrohamoztaa ruhatárat, hogy minél hamarabb eljuthasson aBárdosba, hogy táplálékot vehessen magához,és bugizzon egyet. Vagyis az ünnepség után, avégzősök vendégeikkel az iskolában vacsoráztak,újra előadták – az ások osztálytánca kivételével– az összes táncot.A bulin én már nem lehettem ott, de a sok-sokbeépített embernek köszönhetően be tudok arrólis számolni, mi is folyt ott. Volt szülő—gyerek tánc,• szalagavató 1989. január 14-én, szombaton rendezték meg a Bárdoselső szalagavatóját. Azóta huszonkét évfolyamra tanulói viselték a kis,zöld szalagot. Az ünnepi rendezvények többségében a Népházban, néhányalkalommal a Közművelődés Házában (2002, 2007– 2009) voltak.Ára: 250 FtNEGATÍVDe nincs olyan dolog, ahol minden tökéletes.A sok gyöngyöző babakacaj mögöttkemény munka áll, melyet a tizenegyedikévfolyamosok diákjai, tanárai állnak, illetve avégzősök és tanáraik kitartása. A szervezésbemég így is becsúszott pár baki. Többekközött Járfás Vivien, a 12. b osztály és ŐszFanni, a 12. a osztály tanulója azt mondta,hogy a színházba elméletileg csak háromembert lehetett vinni, a vacsorára pedig csakkettőt, és ezt az információt az ünnepségelőtt egy héttel tudták meg. Hát, ez márgáz, mert a szalagavató manapság a családbannagy esemény, amelyre a szülőkönés a testvéreken kívül még a nagymama,nagypapa, keresztszülők, barátok, barátnőkis kíváncsiak lennének. Szintén emiatt volt,aki nem vett részt a vacsorán, inkább elmentaz összes vendégével egy étterembe, hogyott ünnepeljék a szalagocskát.Aztán azt sem felejthetjük el, hogy vasárnapvolt, és elég későn kellett visszamennünk,elpakolni a padokat, asztalokat, hogymásnapra csillogva-villogva mehessen továbbaz iskola élete. A késő délutánig tartópróbák miatt, volt, aki nem tudott táncolni.Czinege Kristóf (12. d) és Martonka Petra (12.a) elmondták, hogy ők a különóráik miattnem tudták vállalni a táncpróbákat.sok táncos lábú évfolyamtársnak. Ezek mellettláthattuk még a c osztály Horváthné Kövér Ágnesáltal koreografált palotás-bécsikeringős osztálytáncát,az 12. ások a Hairből ismert I got life címűszámára készült pergősebb, színesebb táncát észárásként egy 12. b osztályos feldolgozású bécsifotók: Nagy Tamásvacsora, vonatozás, zene, bugi… csupa móka éskacagás. Az egész szalagavatói bált negyed tizenegykora pakoló tizenegyedikesek morgása zárta le.mag” a béből is): az avatottak is kitartottak a bálvégéig az iskolában! A bál után csatlakoztak csakaz egyéb helyeken bulizó társakhoz, és többenalvás nélkül jöttek reggel – nagyon rendesen! –iskolába, hiszen ünnep ide vagy oda, a másnaptörténetesen hétfőre esett…A lap hasábjairól is köszöntjük a 2010-ben végzőosztályokat. Ők voltak az első olyan évfolyam,a végzős tanulók sorfala előtt varga mária osztályfőnök beszél• szalagavatói bál Az első bálokat még a Bányászétkezdében, a mai West étteremben szervezték meg,majd költségkímélés céljából került a program az almamaterbe. A résztvevők majdnem mind megfelelő helyszínnektartják az iskolát, bár a belső udvar vágyottbeépítése ennek a programnak is hasznára válhatna.Sándor János igazgató úrhúszéves bárdos-pályafutásautolsó szalagavatójárakerült sor.Ebből az alkalombóltáncolt a tantestületjelen lévő hölgytagjaival,majd csoportképis készültrólukfotó: kiss t. j. (24 óra)Mindezek után biztos forrásokból tudom, hogyfantasztikusan érezték magukat az illetékesekmind az iskolában, mind a Club Ibizában. Sőt azévek óta szokássá váló hagyománnyal is többenszakítottak (főleg a c osztályból, és egy „keményakiknek a felújított Népházban volt a szalagavatójuk.Hosszú idő után ez az első olyan évfolyam,ahol négy osztály volt, és ők voltak azok, akiknekünk átadták egykor anno a legkisebb-státuszt.Furcsa belegondolni: jövőre velünk ugyanígy…16 À La Bárdos • XXII/2010. farsangi szám

More magazines by this user
Similar magazines