vízkereszti szám - Bárdos László Gimnázium

barla.blg.sulinet.hu

vízkereszti szám - Bárdos László Gimnázium

XXIII.ÉVF.A TATABÁNYAIBÁRDOS LÁSZLÓGIMNÁZIUM ÉLMÉNY-MAGAZINJA.MEGJELENIKÉVENTEÖTSZÖR2011.VÍZ-KERESZT


K Ö Z H Í R R É T É T E T I KNagy hírek akis világbólAdventi készülődésa BárdosbanAz idei év vége sem telt unalmasaniskolánkban. Az ilyenkor jól ismertprogramok most sem maradhattakel, de azért volt részünk meglepetésbenis.ÉVRŐL ÉVRE VISSZAJÁRNAKA karácsonyi szöszmötölő annyira népszerűprogram, hogy még a nagygimnzisták isvisszajárnak ide FOTÓ: KRCS ÁRPÁDA Mikulás érkezésének hivatalosidőpontjához közeledve már decemberelején több program voltiskolánkban. Seffer Tímea tanárnőmegszervezte az iskolai Mikuláscsomag-osztástaz iskolában dolgozókgyermekeinek, unokáinak.Volt ugyanezen a napon (decembermásodikán) egy kakaókoncert isiskolánkban, és másnap a Mikuláskupánszurkolhattunk.A szünet előtti utolsó vidámnapokban pedig részesei lehettünkaz ilyenkor megtartandó szöszmötölőnek,a szokásos puncsozásnakés talán a legnagyobb érdeklődéstkiváltó ajándékozásoknak is, ahola főszerepet most is a tanárainkjátszották. Ezek a programok tökéletesenráhangoltak bennünket azünnepekre még akkor is, ha a környezetünkegyébként nem segítettabban, hogy ünnepi hangulatunklegyen.Tanulók ajándékaia tanároknakA szöszmötölő és a puncsosztásismét sikert aratott, ahogyeddig szinte minden évben,és a tanárok megajándékozásaismét az egyik legszebblezárása lett az idei évnek.A program közös éneklésselkezdődött: az adventi estenmegismert és sokak általmegtanult Ghymes-dalt, aMária altatóját játszottákaz adventi esten is fellépőfiatalok, a refrént pedigegyütt énekelte a tanulókés tanárok közössége. Eztkövette az ajándékosztás. Averseket és az ajándékokat idén isaz aktuális tizenegyedik évfolyamírta és készítette, ahogy maga aMikulás és krampuszai is ebből azévfolyamból kerültek ki. A szokásokhozhíven jövőre új Mikulástüdvözölhetünk, új krampuszokkalés új meglepetésekkel. Természetesena versek idén is vegyesresikerültek, de többségük nagyonaranyos lett.Az iskola ajándékaa diákoknakA szokásos ajándékozás után jöttviszont az idei év meglepetése. Mi­LEGFONTOSABBEREDMÉNYEINKAz OKTV 2. fordulójába jutottinformatikából (a II. kategóriában)Miglász Dániel (12. a) –felkészítő tanára: Nagy Kálmán.Az Arany Dániel matematikaverseny2. kategóriájában azelső fordulóba jutott Kiss Bálint(10. a) – felkészítő tanára: NémethIldikó.A Varga Tamás matematikaversenyena 2. fordulóbajutottak: Major-Eisler Botond,Sorbán Zoltán, Szemes András,Bérces Zita, Balatoni Ádám,Locker Dániel a 8. a osztályból,illetve Vankó Dániel, Prigya Jutasés Wiszt Péter a 7. a osztályból– felkészítő tanáraik: BotondZoltánné és Csermák Júlia.Az országos angol nyelvi versenyena 2. fordulóba jutottak:Pataki Petra Gabriella, VankóDániel, Szabó Napsugár (7. a) –felkészítő tanáruk: Magi Mária;Számadó Zsuzsanna, BalatoniÁdám (8. a) – felkészítő tanáruk:Valicsné Glodán Erzsébet.A Bolyai-versenyen matematikábólelért eredményeink:• a körzeti fordulón 2. helyezettlett az 5. a osztály csapata(Macsuka Patrik, Pintér András,Remete Csanád, SzalontaiBenedek – felkészítő tanárok:Csermák Júlia és KörtvélyfáyAttila).• 3. helyet szerzett az 5. aosztály csapata (Balatoni Dalma,Balatoni Kinga, Major-EislerEmese, Tóth Boglárka – felkészítőtanár: Csermák Júlia),• 3. helyezett lett a 7. a osztálycsapata (Prigya Jutas, SzabóMáté, Vankó Dániel, Wiszt Péter– felkészítő tanár: BotondZoltánné).• 4. helyezett a 8. a osztálycsapata (Antal Dalma, BércesZita, Czverkon Fanni, SzemesAndrás – felkészítő tanárok: BotondZoltánné – Csermák Júlia).• 1. helyezett és egyben azországos döntőbe jutott a 8. aosztály csapata (Major-EislerBotond, Makacsek József,Sorbán Zoltán, Váradi Gergely –felkészítő tanár: Csermák Júlia)A 2010. november 27-énlebonyolított országos döntőna csapat tagjai kilencedik helyezéstértek el. Gratulálunk acsapatok tagjainak, és CsermákJúlia tanárnőnek, aki évek ótaolyan sikerrel készít fel gyerekeket,hogy idén elnyerte averseny felkészítő tanári fődíját.A Bolyai-versenyen magyarnyelvből elért eredmények:• 1. helyen végzett a 7. a osztálycsapata (Demeter Diána,Fekete Sára, Mészáros Marianna,Szabó Napsugár – Felkészítőtanár: Farkas Noémi).• 4. helyezett lett a 6. a osztálycsapata (Asztalos Tímea,Kancz Flóra, Szelőczei Dávid,Zemplényi Orsolya – felkészítőjükOgonovszkyné TanczerErzsébet volt). Hatodik helyetszerzett az 5. a osztály csapata(Bábics Virág, Fekete Emese, KovácsViktor, Uher Zsófia – felkészítőtanár: Farkas Noémi).A városi bányászattörténetiversenyen a 8. a és a 11. dcsapata második lett (felkészítőtanárok: Nagy Gabriella, ÉrsekErzsébet), a 10. a csapata pedigharmadik helyezést ért el (felkészítőtanáruk: Seffer Tímea).À La Bárdos • A Bárdos LászlóGimnázium élménymagazinja. Megjelenikötször egy tanévben. XXIII.évfolyam, 2011. vízkereszt hava.Lapszerkesztõk: Altmann Vivien,Bányai Cseperke, Kollár Alexandraés Madarász Anna. Mun ka társak:Bártfai Csilla, Kozma Vivien, SkrinyárAlexandra. Felelõs szer kesz tõ:Dobrova Zita. Technikai szerkesztő:Nagy Tamás. Olvasószerkesztő: SiposEtelka. Felelõs kiadó: Pleier Tamásigazgató. A lap címe: BárdosLászló Gimnázium. 2800 Tata bánya,Gál István-ltp. 701. Tel.: 34/311-749E-mail: zekany@chello.hu, dzit@vipmail.hu A korrekt tájékoztatásérdekében a cikkek akkor is megjelennek,ha tartalmukkal a szerkesztõségnem feltétlenül ért egyet. Acímlapon Kollár Alexandra felvételeMészáros József egyik góljárólFOTÓ: KISS ATTILAvel mindenki megszokta, hogy aműsor végén el lehet menni, végea tanításnak, most is elkezdtek készülődnia diákok, hogy indulhassanakhazafelé. A nagy készülődéstaz igazgató úr állította meg azzal,hogy átvette a Mikulástól a mikrofont,és köszönetet mondott alátottakért, valamint bejelentettnekünk egy újdonságot, a Bárdosindulót.A dalt volt diákunk, MolnárTamás – több oktatási intézményprogramfelelőse a városban (képünkön)– szerezte, aki itt is volt aszám premierjén. Sajnos sokan nemvoltak jelen már ekkor. Az biztos,hogy aki megvárta a Bárdos-indulót,valamivel gazdagabb lett, valamiújat tapasztalt, aminek másoknem lehettek részesei. A véleményekpersze ezzel kapcsolatban ismegoszlottak. Volt, akinek nagyontetszett, és volt, akinek nem kifejezettennyerte el a tetszését. Deha minden jól alakul, ezt az indulótmég jó párszor hallani fogjuk…Az idei év lezárásához méltóeseményeken vehettünk részt idénis a Bárdosban, és reméljük, hogyjövőre is ugyanilyen színvonalasprogramok előzik majd meg a téliszünetet. Érdemes meglátogatni aszöszmötölőket is, és jelen lenni azilyenkor nekünk, diákoknak szervezettprogramokon.Skrinyár Alexandra2À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava


É D E S O T T H O N„Falu végén vanegy házikócska…”Adventi est:a Bárdos karácsonyi ajándéka„Falu végén van egy házikócska,Abban van egy rengengő bölcsőcske,A lábával rengengeti vala,A szájával fújdogolja vala,Aludj, aludj, Istennek báránya,Szerelemből jöttél a világra…”December 14-én, egy fázós keddi esténa Jászai Mari Színházban már ötkor elkezdődötta készülődés. Ugyanis aznapvolt a Bárdos László Gimnázium tizenhatodikadventi estje… – Tóth TímeaElőször adott otthont a rendezvénynek aNépház, ez több szempontból is nehezítette aszervezők dolgát, de az est ünnepélyességéheza helyszín is nagyban hozzájárult végül.A műsor Járóka Renáta gyönyörű éneklésévelindult. Elénekelte a „Falu végén…” kezdetűkarácsonyi éneket, amely keretbe foglalta azA BÁRDOS-INDULÓ SZÖVEGETudod, az érzés rég leírhatatlan, hogy mit jelentesz nekem,és igazán akkor értem majd meg, ha nem leszel már velem.Bárdos az iskolám, az egyik otthonom talán.Nem a tananyag itt a fontos, de nélkülözhetetlen,nem a tanár követel sokat, az élet telhetetlen,s ha akarunk még belőle, hát ne fussunk el előle!S már igaz szívvel érzem, hogy a Bárdos az iskolám,tudást és lelket formál együtt diák és tanár.S már igaz szívvel érzem, hogy itt mind együtt vagyunk,közös a cél, mert az életben mind zászlót bonthatunk.Itt mindig pezseg az élet, minden holnap kicsit más,jó érzéssel tölt el minket egy baráti kacsintás.Ó, a Bárdos az iskolám, az egyik otthonom talán.Néha nehéz terhet ró ránk; néha nincs szabad délután;néha azt is gondolhatnám, hogy az égbolt szakad rám,de kiderül majd az ég, és rád is süt majd fény,S már igaz szívvel érzem, hogy a Bárdos az iskolám,tudást és lelket formál együtt diák és tanár.S már igaz szívvel érzem, hogy itt mind együtt vagyunk,közös a cél, mert az életben mind zászlót bonthatunk.A ZENE MEGHALLGATHATÓ: WWW.BLG.SULINET.HUünnepélyt, hiszen ennek a dalnak egy modernfeldolgozása hangzott el zárásként is. A népdalután Pleier Tamás igazgató úr köszöntőjéthallhattuk, mely azért volt különleges, mertiskolánk új igazgatója most mondott beszédetelőször a hagyományos adventi esten. Beszédébena közelgő karácsonyban rejlő szeretetről,meghitt hangulatról elmélkedett, remélte, hogyerre az adventi est is ráhangolja majd kicsit azembereket. Végül azt kívánta a tanulóknak,tanároknak, szülőknek és a műsorban közreműködőknek,hogy békességben teljen az ünnep.Ez után a beszéd után kezdődött el valójábana műsor. Idén talántöbb volt a zenés,hangszeres elem azelőző évekhez képest,de ez semmiképpensem vált az est hátrányára.Hallhattuk aziskola tanulóit furulyázni,hegedülni (egyLaskay Zsoltné zeneiskolástanítványaibólálló vonósnégyes isfellépett), zongorázni,és természetesenaz énekkar is szerepeltjó néhány dallalVécseyné Kiss Ibolyatanárnő irányításával.Két tavaly elballagottöregdiákunk, TakszLilla és Kassay-FarkasRéka idén is elkápráztatottminket fantasztikusnégykezeszongorajátékával, dea zongoraszó mellettmegszólalt a gitár is,FOTÓ: KOLLÁR ALEXANDRA ÉS NAGY TAMÁShol énekkel, hol aláfestő dallamként. Szövegés zene, szavalat és gitárszó, illetve zongoraszóvált eggyé Sipos tanárnő tanítványainakműsorában is, akik Szabó T. Anna verseit komponáltákegybe.FELÜL: A ZÁRÓ MŰSORSZÁM,KÖZÉPEN:SIPOS ETELKA NÖVENDÉKEI,ALUL:TÓTH CECÍLIA ÉS BENCSIK ESZTERKLASSZIKUS HANGJAIÀ LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava 3


SCHOLA CARITATISA KICSIKBÖLCSELETEIA zeneszámokat kiegészítve a legkisebbek,az ötödik osztályosok is megosztották velünkgondolataikat a szeretetről. A bölcs gondolatokategy-egy humoros követte, melyen anézőközönség vidáman mosolygott.Remek produkcióban volt részünk, amikorJuhász Szabina és Pleier Erik keringőjét csodálhattunk,mely önmagában is álomszép volt, dea ruhák és a zene még ennél is nagyszerűbbévarázsolta a táncot.Az idei műsor létrehozásában nemcsak említettvolt diákjaink jelentettek nagy segítséget,hanem két olyan fiatal is, akik tanítási gyakorlaton,illetve külső iskolai gyakorlaton voltakiskolánkban. Mindketten az irodalmi színpadmunkájához adták ötleteiket: Nagy Katalin aversek válogatásában, Móser Tamás a zeneirészek kidolgozásában segédkezett. Az irodalmiszínpadosok a karácsony modern értelmezésétfogalmazták meg, mialatt a háttérben különbözőjeleneteket láthattunk Jézus és tanítványaiéletéből.AZ ÉNEKKAR BRILLÍROZOTTSzociális sarok2011 az önkéntesség éve lesz. A diákoknagy szerepet vállalhatnak abban,hogy a társadalom számára fontos tevékenységeketvalósítsanak meg némiösszefogással. Ez az összefogás egyretöbb területen kibontakozik a CsaládsegítőSzolgálat és a Bárdos László Gimnáziumközött. – Az együttműködésrőlés a Családsegítő Szolgálat tevékenységérőlvolt tanítványunk, MárkusKrisztina számol be.A családsegítő és az iskola között régi és folyamatosa kapcsolat. Idén is többször nyújtottönzetlen segítséget az iskola: a Márton-napizsíroskenyerekből több hajléktalan is jóllakhatott,a kríziskamrába összegyűjtött élelmiszernekköszönhetően pedig sok válságos helyzetbekerült családnak tudunk segíteni. Azt, hogy szívesensegít a bárdosos diákság, tapasztaltuk. Dea segítségnyújtás felétek, diákok felé is irányulközpontunkból: sok területenképesek szakembereinkproblémáitok orvosolására.Szolgálatunk a GyermekjólétiKözponttal azonoscímen működik, programjai,szolgáltatásai sokrétűek.Bemutatkozásunkkalazt szeretnénk erősíteni,hogy segítséget kérni nemszégyen, akár a magunknevében, akár családunkvagy ismerőseink körébenfelfedezett probléma esetén.Legfőbb alapelveink atitoktartás, a bizalom és azegyüttműködés, így ami azirodában elhangzik, az nemkerülhet ki onnan.A felnőttek körében aleggyakrabban felmerülőA tanév eddigikaritatív akcióiOktóber 17.: a szegénységelleni küzdelem világnapja:gyűjtés a kríziskamra számára.November: a vörösiszap-katasztrófaáldozataniak megsegítésére100 Ft/fős akció.Csatlakozás a Vöröskeresztadománygyűjtéséhez.December: Cipősdoboz-akcióA konyha kedvessége volt adiákság és a tanári kar Márton-napimegvendégelése.Ez a gesztus végül szinténsegítséggé vált a rászorultaknak:a megmaradt rengetegszendvics a hajléktalanokhozkerült a családsegítők közreműködésévela nap végén.Gazdag adomány halmozódott fel iskolánkaulájábanFOTÓ: KRCS ÁRPÁDproblémák a díjhátralékok kezelése, családikonfliktusok megoldása, munkahelykeresés.A fiatalok körében pedig a drogfogyasztásiproblémákban vállalnak közvetítő szerepet asegítők, de tanulási nehézségekkel, magatartászavarokkalküzdő diákok és rossz légkörűosztályközösségek is kértek már tőlünk segítséget.A megoldások megtalálásában szociálismunkások, szociálpedagógusok, fejlesztőpedagógusok,gyógypedagógus és pszichológus issegíti a hozzánk fordulókat.Hétköznaponként rendszeresen klubfoglalkozások,játszóházak, álláskeresésben segítőprogramok állnak az érdeklődökrendelkezésére. Ezek mellettviszont nagyon várjuk azúj igényeket, ötleteket, amelyeketlehetőség szerint megpróbálnánkmegvalósítani.A szolgálat vezetőjeMecsei Ilona, a GyermekjólétiKözpont csoportvezetőjepedig Megyesiné VidaAndrea, akiket a Platán tér10. szám alatti irodában személyesenis fel lehet keresni,de az ifjúságvédelmi felelős,Katonáné Berki Ildikó tanárnőközreműködésével islehet felénk tolmácsolni aproblémát, igényeket.Ha problémát észleltek,jelezzétek időben, mielőttmég túl késő lenne! ●A SZÁRI SVÁBOK TEMPÓIProdukciójuk után a Szári Német NemzetiségiTánccsoport produkciója kápráztatta el anézőket. Majd a népdalénekes Járóka Renátaünnepi népdalcsokra után a műsor végén immárközösen énekeltük a „Falu végén…”-t, miközbenaz összes szereplő a színpadra gyűlt.Úgy gondolom, hogy aki megtekintette adventiestünket, az ünnepi hangulattal a szívébentért haza, és vágott neki a tanítás vagy munkautolsó hetének.●Beszélgetés Juhász SzabinávalJuhász Szabina dinamikus személye,ötletgazdagsága és fáradhatatlanságaemlékezetessé tett számtalan iskolaiprogramot, mióta ő vezette a diákönkormányzatot.Szerencsésnek mondhattukmagunkat, hogy rengeteg máselfoglaltsága és szinte hivatásszerűenűzött hobbija, a tánc mellett vállaltaannak idején a tisztséget. Szeptembertőlviszont átadta a tisztséget azelőző számunkban bemutatott HuberAnnamáriának. – A leköszönő DÖKtitkárralHlotyák Anna beszélgetett• Mit tudtál megvalósítani a terveid közül?– Azt hiszem, a legtöbb elképzelésemet sikerültmegvalósítani, ami a programokat illeti.A DÖK-tagok egy csapattá kovácsolása sajnosnem a terveim szerint alakult, talán azért sem,mert a második meddő próbálkozás után eztfeladtam. Kívánom utódomnak és Kiss Attilatanár úrnak, hogy ebben a dologban előrébbjussanak, mint én.• Mi volt a munkád legsikeresebb eleme,a csúcspontja?– Én mindegyik sikeres programot csúcspontnakéreztem. Ilyenkor mindig annyira boldogvoltam! Tele voltam adrenalinnal, és mindiglelkesen vártam a következő „megmérettetést”.Imádtam előkészíteni egy programot, imádtamidegesen össze-vissza futkosni az iskolábanvagy a városban, és imádtam, amikor az emberekúgy mentek haza egy rendezvényről, hogyboldogok és elégedettek voltak.• A csúcsok mellett voltak mélypontok is?– A mélypont számomra a tavaly év végibográcsparti volt. Sajnos nem volt akkora azérdeklődés, amekkorára számítottunk. Pedig azttényleg nagyon megszerveztük. Hoffer Józsibácsi lelkesen főzött és a tanévben többször is4À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava


T U D Á S K Ö Z P O N TNincs megállás!Iskolánk a referenciaintézményicímrepályázikIskolánk az elmúlt évben teljesítette aTÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatásipályázat első évére vonatkozó kötelességeit.Ennek a pályázatnak pedigszinte természetes folytatása volt, hogyintézményünk pályázott a referenciaiskolaicímre is. Varga Istvánné tanárnőbeszámolója alapján a következőkettudhatjuk az új pályázatról:REFERENCIÁNK,A DIÁKBIOLÓGUSNAPOKBúcsúkeringőA tavalyi TÁMOP kötelezettségei közöttszerepelt az is, hogy két „jó gyakorlatot” megkellett nevezni, és fel kellett tölteni a pályázatokatösszefogó internetes felületre. Ezek iskolánkesetében olyan programok voltak, amelyekszinte az iskola fennállása óta sikeresek: azelsődleges jó gyakorlatunk a Diákbiológus és-környezetvédő Napok elnevezésű rendezvényünk,a másik az Árpáddal együtt hagyománnyáemelt Mikulás-kupa, illetve az ehhezkapcsolt 16 órás foci.A „referenciaintézmény” új fogalom. Mintájamég nem nagyon van, de a definícióját mármegismerhettük: „Egyedi, más intézményekszámára is példaértékű, működésében koherens,befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,szervezeti innovációval rendelkező, ésezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadniképes intézmény.” Ebből adódik, hogy a mi intézményünkminősített szolgáltató bázis lehet,amely lehetőséget biztosít intézménylátogatásra,hospitálásra, szakmai műhelyek létrehozására…stb. A referenciaintézmények munkájátregionális hálózatkoordinációs központ támogatja,segíti. A Bárdos tehát a pályázatra valójelentkezéssel belépett abba a körbe, amelyoktatási intézményekés folyamatok hálózata,melyben az intézményekegymásnak ésa pályázati körön kívüllévő iskoláknak is mintátadnak egy-egy oktatásiterületen. Ezek a mintáka jó gyakorlatok, melyekrészben vagy egészbenátvehetők az azt kínálóintézménytől. Az előzőpályázati körben a miiskolánk is vett át jógyakorlatot a Radnóti-gimnáziumtól,mostazok közé kerülhetünk,akik kínálhatnak ilyet.Mi a teljes iskolát,annak minden szereplőjét érintő Diákbiológus–és környezetvédő Napokkal pályáztunk a referenciaintézménycímre, így ezt a programotezentúl más iskolák is átvehetik tőlünk. Az iskolarészben ebből profitálhat, részben abból, hogya referenciaintézmények újabb pályázatokon isrészt vehetnek (pl.: TÁMOP 3.1.7), amelynek célja,hogy a programok megvalósításához anyagiforrásokat is szerezhetünk.●fellépő Tumbling Dice zenekar most is mindentmegtett azért, hogy jó legyen a hangulat. Közbenpedig mindenkinek az járt a fejében, hogymire is ez a nagy felhajtás, ha éppen csak a diákok,akikért csináljuk, ők maradnak érdekteleneka programmal kapcsolatban. Nagyon csalódottvoltam, de az mindenképpen pozitív, hogy akikeljöttek, azok kiválóan érezték magukat.• Sok feladatod volt?– Mindenképpen sok feladat maradt rám. Azegyik rossz tulajdonságom, hogy nem szereteksegítséget kérni, legfeljebb akkor, ha rájövök,hogy egy nap csak huszonnégy órából áll. Ezért,ami az én feladatom volt, az elejétől végéigigyekeztem magam megcsinálni. Viszont arrais törekedtem, hogy a felmerülő feladatokatelosszuk a DÖK-ön belül, így azért már nemvolt az egész lehetetlen küldetés.• Mindig számíthattál a segítőidre?– Jöttek-mentek körülöttem az emberek, devan egy-két állandó személy, akik mindig ottKézfogás – felénk isA MÜTF környezetbarát programjaKósz Zoltán olimpikon vízilabdázó, aMÜTF sportnagykövete volt a vendégenovemberben a Bárdos László Gimnáziumnak.Azért jött, hogy megismertessea diákokkal a 10000 kézfogás elnevezésűakciót. Az eseményről BlaschekBence tudósított.Kósz Zoltán olimpikon zömében érettségi előtt állófiataloknak tartott ismertetést FOTÓK: NAGY TAMÁSA 10 000 kézfogás elnevezésű kezdeményezésnekhála a Bárdos László Gimnázium diákjaiis megismerhették a Modern Üzleti TudományokFőiskolájának ökoüzenetét, mégpedig azolimpikon vízilabdázó, Kósz Zoltán tolmácsolásában.A kiváló magyar sportoló közvetlenstílusban buzdította a diákokat a sportolásra,az egészséges életmódra, s nem utolsó sorbankörnyezetünkkel való törődésre.Mesélt eredményeiről, kitartó munkájáról,próbálta motiválni és előrelátásra ösztönöznia diákokat. Beszámolójából részletes képetkaptunk az élsportolók életéről, küzdelmeiről,felhőtlen boldogságukról – persze győzelemesetén.Az őt követő előadók a MÜTF hallgatói voltak.Megismerhettük a főiskola terveit, környezetbarátcélkitűzéseit. Az iskolában szolárparabola, napelem, sőt még egy szélkerék isüzemel, ráadásul a főiskola büszkélkedhet in­vannak, bármihez is kezdek. Rengeteg segítségetkaptam a DÖK-ön belül Kollár Alexandrától,Hlotyák Annától, Varga Mátétól, SomogyiSzandrától – csak hogy a valóban állandó készenlétbenlévőket említsem. Ők olyan DÖKösök,akikre – gondolom – az új vezetőségis számíthat majd. És természetesen mindenhiábavaló lett volna, ha nem tudom magammögött annak a sok tanárnak a támogatását,akik szintén segítettek. Minden segítségért nagyonhálás vagyok. Köszönöm!• Végül a tánc miatt hagytad abba?– Nem csak a tánc miatt. Ebben az évben szeretnéka tanulásra koncentrálni. Persze a táncis sok időt elvesz egy napomból, de ez abszolútnem teher, mert amit szeretsz csinálni, arra nemsajnálod az idődet. Kívánom Annamáriának,hogy ő ugyanezt érezze, amikor a DÖK-értdolgozik, kívánok neki legalább annyi örömetennek a tisztségnek a betöltéséhez, amennyitnekem adott.●À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava 5


É D E S O T T H O Nteraktív kiállítással is, a mini természettudományosScience Parkkal. A „Mindent a szemnek,mindent a kéznek!” mottó itt igazán megálljaa helyét: rengeteg fizikával kapcsolatos ismeretet,tapasztalatot szerezhetnek az érdeklődők,méghozzá testközelből. A hétfői látogatásvégén a MÜTF-ön választható szakirányokróltudhattunk meg többet.Több osztálytársam az előadás után elmondta:szerinte is szükség van az összefogásra.– Sokkal összetettebb képem van már atovábbtanulásról, és arról, hogy én mit is szeretnék.Ezelőtt is figyeltem környezetemre, detalán ezentúl már tudatosan, másokat is errefigyelmeztetve fogom ezt tenni – hangoztakel az előadás után az értékelések.Az előadás nagyon tanulságos volt. KószZoltán olimpiai bajnok vízilabdakapus közvetlenVisszatekintésBeszélgetés a DÖK munkájáteddig segítő tanárokkalGlodánné Kovács Andrea tanárnő ésKovácsné Németh Sarolta tanárnőHlotyák Anna kérdéseire válaszolvaarról vallanak, hogy hogyan látják aDÖK-ben eltöltött éveiket.• Először azt szeretnémmegkérdezni, hogy hogyankerültek a tanárnők a diákönkormányzatélére.Andi néni: – 1994-benpályakezdőként kerültem aBárdos László Gimnáziumba.Harasztosi Katalin kolléganőmtőlvettem át ezt a feladatot.Mindig is fontosnaktartottam, hogy egy tanár atanórán kívül is részese legyenaz iskolai életnek. Tehát tizenhatévet töltöttem a DÖK irányításával. 2006-igegyedül csináltam, majd ezt követően KovácsnéNémeth Sarolta tanárnővel osztottuk meg afeladatot. Most pedig azért adjuk át ezt a nemesfeladatot, mert szakirányú továbbképzésenveszünk részt. Ez jobbára elveszi a péntekünket,így nem lehetnénk ott a rendezvényeken, ésaz órakedvezményünk miatt az iskolában iskevesebbet vagyunk.Saci néni: – Nagyon örültem,amikor a diákok ötletétfigyelembe véve Sándor Jánosigazgató úr felkért arra, hogysegítsem Andrea munkáját.Először úgy terveztük, hogya kicsik és a nagyok programjaitfogja egyikünk, illetvemásikunk felügyelni, de aztánennél szerencsésebb munkamegosztásalakult ki köztünk,így mindketten minden programbanrészt vehettünk.üzenetén túl még megtudhattuk azt is, hogymi mindenre tanít meg minket a sport. Megtanítminket alázatra, kitartásra, elhivatottságra,megmutatja, hogy milyen sok örömettud nekünk adni, ha mis is áldozunk rá. De alegfontosabb mind közül az, hogy megtanítminket arra a két jelentős dologra, amelyekmeghatározhatnák egész életünket. Az elsőaz, hogy soha ne adjuk fel! És ha ezt a dolgotelhisszük, és tudjuk hasznosítani, és mindigeszerint élünk, akkor ebből egyenes ágon következikaz, hogy rájövünk arra is, hogy lehetetlenmárpedig nem létezik! Ez a két egyszerű mondatbefolyásolhatja a jövőnket, és nagyban segíthetelérni a céljainkat.Végül pedig még egy tanulság: az összefogásfontos dolog, együtt több dologra vagyunkképesek, mint külön-külön!●• Melyek azok a programok, amelyekneka szervezésére szívesen gondolnak vissza?Andi néni: – Minden feladatot izgalmasnaktaláltam, de a legnagyobb izgalmat mindig azelső rendezvények megszervezése jelentette.Saci néni: – Kiemelném az elmúlt időszak újításait:a papírgyűjtést, a szelektív hulladékgyűjtést,a szöszmötölőket. Utóbbit egyrészt azértkezdeményeztük, mert a magunk készítetteajándék erejében még ma is hiszünk, illetve azértis nagyon fontosnak tartom, mert a nagy diákokvezetik a foglalkozásokat a kicsiknek, ezzel iserősítjük a bárdosos összetartást. Ezt az érzéstigyekeztünk a sálakkal, pólókkal,kitűzőkkel is erősíteni.• Voltak nagyobb csalódásaikmunkájuk során?Andi néni: – Ha valami nemúgy sikerült, ahogy elterveztem,nem kudarcként éltemmeg. Az ember a hibáiból tanul.Most utólag meg már valóbancsak a szépre emlékezem.Saci néni: – Pozitív „csalódás”volt a rengeteg résztvevőaz első év végi bográcspartin.• Mennyire számíthattak a DÖK-ösökre?Andi néni: – Mindig számíthattam az aktív„magra”, biztos lehettem benne, hogy segítenifognak. Persze arra is törekedtem, hogy a kevésbéaktív dökösöket is próbáljam motiválni,és nekik megfelelő feladatot adni.Saci néni: – Ha voltak is nehezebben mozgathatóemberek, az biztos, hogy ha feladat voltelőttünk, mindenki igyekezett segíteni.• Mit üzennek a tanárnőkaz utódjuknak?Andi néni: – Sok kitartástkívánok Kiss Attila tanár úrnak,és azt, hogy ő is közel ennyiideig lássa el ezt a feladatot,és szintén csak a sikerekreemlékezzen. Természetesentovábbra is számíthat az aktívrészvételemre az iskolairendezvényeken.Saci néni: – Sok sikert! Ésha segítség kell, számíthat rám.„Néha az embernek megkell egy kicsit újulni”Beszélgetés Érsek Erzsébettel• Tudjuk, hogya tanárnő angol,történelem és filozófiaszakos. Holdolgozott, mielőtthozzánk jött volna?– A Kereskedelmiés VendéglátóipariSzakközépiskolábantanítottam eddig.És úgy kerültem ide,hogy az internetenolvastam az iskolánaka pályázatát,amelyben történelemszakos tanártFOTÓK: NAGY TAMÁSkerestek. Ezt pályáztam meg, de kiderült, hogyangolt és történelmet kellene tanítani. Behívtakegy meghallgatásra, és utána felhívtak aziskolából, hogy elfogadták a pályázatomat, éssok szeretettel várnak.• Miért akart a tanárnő átjönni a Bárdosba?– Hát… Tizenhat évet tanítottam a Keriben.Ez elég hosszú idő volt, és úgy gondoltam, hogyideje lenne váltani, mert néha az embernek megkell egy kicsit újulni, más közegben kell kipróbálniamagát. Szerettem a Keriben dolgozni, szerettema gyerekeket, de valami másra vágytam,meg arra, hogy több történelmet taníthassak.• És ez megvalósult?– Hát, még nem, de talán jövőre fogok többtörténelemórát is kapni, de egyelőre most csakegy osztályban tanítom a törit.• És hogy tetszik önnek az iskola?– Eddig nagyon tetszik!• Miben érzi a különbséget az előző munkahelyeés a mostani között?– Hát a Keriben sokkal fontosabbak a szakmaitárgyak, mint az általános tárgyak, és éppenezért az általános tárgyakból kevesebbet lehetmegtanítani a gyerekeknek, mert kevesebb azóraszám, és nem lehet úgy elmélyedni a tananyagban,mint itt. Ez az egyik nagy különbség.A másik, hogy itt több a törekvő gyerek, akivalóban szeretne tanulni. Bár azt is elmondom,hogy nem annyi, mint amennyire számítottam…Abban is nagy a különbség, hogy inkább akereskedelmi szaknyelvet tanítottam a Keriben,és szerettem volna általános angolt tanítani.• Melyik osztályban tanít jelenleg?– A 9. és a 11. évfolyamon heti három órábantanítok. A 9. évfolyamon angolt, a 11. d-bentörténelmet. Tapasztalatom kisebbekkel is van:régebben tanítottam általános iskolások közüla hatodikosokat és hetedikeseket, de őket csakfilozófiából.• Gondolom, ezt nem a Keriben, de hol?– A Tatai Talentumban. De itt csak néhány évig.Ez egy kísérleti oktatás volt, néhány órában.• Köszönjük a beszélgetést.Takács Tímea6 À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava


A TANÁR IS EMBER VOLT VALAMIKOR„Nem olyan könnyű, első évben meg pláne…”Beszélgetés az egykori Bárdos-diák Kónya Dóra tanárnővelMint tudjátok, idén nemcsak az iskolavezetőségbentörténtek változások, a tanárikar is bővült jó néhány taggal. KözülükKónya Dóra angol szakos tanárnővelbeszélgettem, számára a Bárdos LászlóGimnázium nem is számít annyira új közegnek.– Varga Máté interjúja• Bizonyára sokan tudják, hogy a tanárnőkorábban itt tanult a gimnáziumban. Legyenszíves, meséljen az „akkori időkről”!– 1994–2002-ig a második nyolcosztályosbajártam. Igazából csak jó emlékeim vannak. Szerettemide járni, nagyon jó volt az osztályközösség,rendesek voltak a tanárok, és sok programvolt. Szinte ugyanezek megvoltak, amik mostis. Bár, azért ennyi mégsem volt. Ami a legjobbanmegmaradt bennem, az a királyválasztás,természetesen a mi osztályunk győzött, eztetszett leginkább. Szerencsére rossz dolgokranem emlékszem, talán nem is nagyon voltak.• Milyen tervei voltak a jövőre nézve?Esetleg volt más cél is, vagy mindenképpennyelvtanár szeretett volna lenni?– A nyelveket szerettem legjobban, ezért islettem nyelvtanár. A Veszprémi Egyetementanultam tovább, szerencsére jó jegyeim voltakmindenből. Az angol az egyetlen szakom, dea Bárdosban olaszt tanultam még, valaminthárom vagy négy évig latint is. Sajnos az egyetemenolasz szak nem volt. Eredetileg nemtanárnak készültem, de így sikerült. Előszöregy munkaközvetítőnél dolgoztam, majd egynyelviskolában, most pedig itt. Hogy későbbmi lesz, majd még meglátjuk.A fény nélküli világA vakokkal való ismerkedésfolytatódik iskolánkbanA világon többféle fogyatékosság létezik,pontosabban négy fajtája van:mozgássérültség, vakság, siketség ésértelmi fogyatékosság. Magyarországon40-60 ezer embertársunk vakonéli mindennapjait. Mi elképzelni semtudjuk, milyen nehézségekkel küzdenek,hogyan élnek itt közöttünk, smi módon próbálnak boldogulni. Ezenakartak változtatni az iskolánkba mármásodik évben érkező szakemberek, ésa csörgőlabda-válogatott tagjai.November 9-én iskolánkban Orsós Zsolt tettlátogatást, aki a szolidaritás nagykövete, csörgőlabdaEurópa-bajnok, Világkupa győztes – ésvak. Az ország középiskoláit járva szeretné, ha adiákok többsége megismerkedne a fogyatékkalélők helyzetével, és elfogadná őket.Nekünk, a 10. céseknek alkalmunk nyílt• Ha jól tudom, már férjénél van…– Igen, igen, a férjemmel itt lakunk közelTatabányán, szóval a bejárás sem gond. Valamintvan egy macskám, egyelőre ők a családom. Megpersze anyu, apu és a húgom. A családbővítésenis gondolkoztunk, tervben van már.• A tanításon kívül van esetleg egyébelfoglaltsága, amit szívesen csinál, valamiigazi hobbi?– Sajnos most egyelőre nincsen, a tanításleköti az összes időmet. Nem olyan könnyű,első évben meg pláne. Talán még a másodikévem is elég melós lesz, de viszonylag hamarhozzászoktam az új környezethez.• Akik régen még tanították, most akollégái. Milyen érzés?– Hát elég furcsa volt, meg még most is az.Szerintem egy darabig még az is lesz. Főlegazokkal szokatlan, akik tényleg tanítottak. Akiknem, velük talán könnyebb.• Az itt töltött fél év alatt milyen tapasztalatokatszerzett a diákokkal kapcsolatban?Mik a legfeltűnőbb különbségek az„akkori Bárdos” és a mostani között?– Hát nem könnyű. Sőt, nehéz veletek. Pozitívés negatív dolgokat is mondhatnék, de ami alegviccesebb, hogy sokan még mindig diáknaknéznek a folyosón. Ez talán pozitív is lehet,ahogy vesszük. ’94 óta sokat változott az iskola.Bővült is, kb. kétszer annyian járnak ide most,mint akkor. Ez eléggé meg is látszik, mindenbenváltoznak a fiatalok… A sulirádió régen sokkalaktívabban működött. Változatosabb volt, mostmajdnem ugyanazokat a számokat hallom mindenhéten. Viszont van nagyon sok új program,arra, hogy találkozzunkegy különlegesszeméllyel, Zsolttal,aki ötéves korábanelveszítette szemevilágát. Egy súlyosbetegséggel született,az úgynevezett zöldhályoggal, melynekkövetkeztében megvakult.Számunkra ezegy roppant szomorútörténet, ám meglepődvetapasztaltuk,mennyire boldog, sikeresaz élete. Elmesélte,hogy családjábannem ő az egyetlen,aki ilyen helyzetben van, ugyanis testvéreis megvakult, amikor még nagyon fiatal volt.Együtt sikerült talpra állniuk, céget alapítaniuk.Ezt a mai napig közösen vezetik. Zsolt emellettedzőként is helytállt. Szinte hihetetlen, hogymindezt elérte a kezdeti nehézségek ellenére.Több kérdésünkre is választ adott egy kötetlenbeszélgetéssel telő osztályfőnöki órán.FOTÓ: KOLLÁR ALEXANDRAamik régen nem voltak. Talán már túl sok is van,de lehet, hogy ezt csak azért mondom, mertmár tanár vagyok és nem diák. Királyválasztás,Mikulás-kupa már volt akkor is, tehát a főbbprogramok szerencsére megmaradtak.• Hogyan zajlik önöknél a karácsony?– Igazából, olyan sokat nem is szoktam készülni.Általában a szüleinknél töltjük a karácsonyt,felváltva. Szóval csak szépen, csendben,szolidan, családi körben ünnepelünk.• Köszönöm a beszélgetést.●Orsós Zsolt rövid bevezetést tartott, mielőtt a súlyos csörgőlabda útjáraindult volnaFOTÓ: KRCS ÁRPÁDElmondta, hogy eleinte nehéz volt megtanulnia,megszoknia bizonyos dolgokat. Mesélt a számunkrakülönleges írással készített könyvekről,szokatlan telefonját és óráját is megtekinthettük.Családja és barátai nagyon sokat segítenekneki, de arra is kíváncsi volt, mi hogyan segítenénkneki, ha az utcán találkozunk. Fontos, hogyÀ LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava 7


E S É L Y E G Y E N L Ő T L E N S É Gmegbízzon abban, akivel épp elmegy valahova,vagy átsegíti őt az úttesten. Saját bevallásaszerint akár idegen helyekre is eltalál.Vannak azonban természeti akadályok, amelyeknehezítik tájékozódását. Ilyen a hó, az esőés a szembeszél. Ilyenkor ugyanis nem olyanhangosan hallja a hangokat. Sikerült tévhiteketis eloszlatni, hiszen az osztály nagy részeazt gondolta, egy vak embernek fejlettebbekbizonyos érzékszervei, ami nagy megdöbbenésünkrepersze nem igaz.Azt is megosztotta az osztállyal, hogy asportolás nagyon sok pluszt jelent egy fogyatékosember életében, mert meg tudja védenimagát. Mesélt paralimpiai részvételéről is, smagát a paralimpiát is részletesen ismertette.További két osztály csatlakozott hozzánk akövetkező két órában, amikor a csörgőlabdasportág rejtelmeibe is betekintést nyerhettünk.A szabályok megismerése után mi magunk iskipróbálhattuk több-kevesebb sikerrel.A Bárdos László Gimnáziumban tavalyi évbenmegkezdett esélyegyenlőségi programot idén isfolytatjuk három osztály részvételével. A programnakhárom része van: 1. a kérdőív kitöltéseután megismerkedés a fogyatékkal élőkkel 2.közös programban való részvétel (csörgőlabda)3. a budapesti Láthatatlan Kiállítás megtekintése.A program megvalósításának célja, hogymegismertesse és elfogadtassa az ifjúsággal afogyatékos lét sajátosságait.Novák Réka, Kempf MartinaErkel fagypontonDiákjaink a városi szoboravatónNovember 26-án, pénteken a zeneiskolaelőtt felavatták Erkel Ferenc szobrát.A város iskoláinak legtehetségesebbdiákjaiból közös kórust verbuváltak arendezők, és így hatalmas kórus köszöntöttea zeneszerző szobrát. –A komoly és ünnepélyes eseménytdiákperspektívából mutatja beIzing Dorina élménybeszámolójaKülönleges megtiszteltetésben volt részemosztálytársaimmal és az évfolyam béseivelegyütt. Ibi néni az egyik énekórán elénekeltettevelünk azt az omiózus dalt, amit később a város300 diákjával egyetemben dalolhattunk boldogan.Mit sem sejtve mindenki a megszokott„üvöltök-hogy-mások-röhöghessenek” stílusbanvégigénekelte az Erkel által megzenésítettdalt, majd amikor Ibinéni kijelölte, hogykiknek kéne eztelőadni egy széppénteki délután,mindenkiben megfagyotta vér. Perszeaz énekkarosok,köztük jómagam is,már megszokták,hogy valamikorFORRÁS: INTERNETAmikor az egyetem látogat minketA Pannon Egyetem bemutatkozása iskolánkbanVégzősként egyre égetőbb problémává válik a pályaválasztás, a felvételi, és ezzelegyetemben az is, hogy ha nagy nehezen kiválasztottuk azt a szakot, amelyikrőlmindig is álmodtunk, mégis, melyik felsőoktatási intézményben tanuljuk ezt?nem lehet ellenkezni, csak el kell menni, és alegtöbbet kihozni magadból. Az osztálybéli fiúktermészetesen nem így gondolták…Azt persze tudni kell, hogy az osztálybelifiúk mindegyike azt hiszi magáról, hogy semmihangja nincs. Ennek okán minden órán visítanak,mint disznóvágáskor szokás, hátha nem őketkérik fel szólózni egy-egy népdal után jegyért.De Ibi néni rendületlenül hisz bennük, így lettekők is kiválasztva erre a szoboravató ünnepségre.Tehát mint mondtam, már három héttel arendezvény előtt próbálni kellett a dalt, merteléggé gyatrán ment. Hiába biztatott Ibi néniminket, mi azért tudtuk az „abszolút hallásunk”segítségével, hogy ez kész komédia lesz.Nem MTV-díjért ment a küzdelem, így elégvolt háromszor összepróbálni Erkel hazáról írtdalát bés évfolyamtársainkkal, hiszen órán osztályonkénténekelhettük eleget.Hát végre elérkezett a nap! Egyeztettünkmindent pénteken az órák után. Fél négykorfőpróba, majd fél ötkor vége az egésznek. Ahelyzetet bonyolította, hogy a résztvevők felenem ért volna vissza a próbára, ha hazamegy,így azokat boldogították, akik a közelben laktak.Fél négy. Még a kocsinkban ülök az osztálytársammal.Már kétszer hívtak telefonon.Ibi néni nem szimpatizál a későkkel, ezt senkisem tudhatja jobban az énekkarosoknál. Remek.De még egy emberért el kell menni, hiszen nemhagyunk hátra senkit, akinek nincs busza, hogyodaérjen. Végre felszedjük. Indulnánk. Mindenholpiros a lámpa. Mi ez?! Az ezutáni pár percetkihagynám, amikor is idegrohamot kaptam,Mi, végzősök a lehető legtöbbet akarjuktudni a számításba vehető egyetemekről, főiskolákról,ennek pedig az egyik legjobb módja anyílt nap. Ilyenkor te mész az egyetemre,kapsz egy csomó prospektust,tollat, akár cukorkát is, beterelnekegy nagy terembe, és csupa-csupaolyan dologról tartanak előadást,amit – ha körültekintő voltál, éstényleg érdekel az egyetem és aszak – már eddig is tudtál. De azértnagyon jó elmenni, látni, hogy milyen,így talán könnyebb eldönteni, hogy ténylegaz adott helyen akarod-e tölteni az elkövetkezendőpár évedet.De nemcsak ilyen módja van a tájékozódásnak– ritkább esetben ugyan, de megesik, hogyaz egyetem jön hozzánk. Így tartottak előadásta Pannon Egyetem hallgatói a Bárdosban.December nyolcadikán, egy ködös szerdaireggelen a tizenkettedik évfolyamot letereltékaz ebédlőbe (hozzátenném, hogy aznap duplaemelt órák vannak, vagyis a végzősök töredéketartózkodik reggel az iskolában…), ahol kétleányzó és egy fiatalember várt ránk. Mindhármanmás karról jöttek, először egészébenmutatták be az egyetemet, aztánegyesével a karokat.A Pannon Egyetem 2006-ig VeszprémiEgyetem néven működött, ígysokaknak ezen a néven ismerősebblehet. Amint a név is mutatja, azegyetem központja, székhelyeVeszprém, de a Dunántúlon sokfeléműködnek kisebb egységei, példáulKeszthelyen, Pápán vagy Nagykanizsán.Viszonylag fiatal intézménynek tekinthető,1949-ben szervezték meg, és azóta a képzésikínálat rengeteget bővült.Öt karral rendelkezik az egyetem, ezeknektúlnyomó része műszaki vagy gazdasági beállítottságú.A Gazdaságtudományi Kar Veszprémbenműködik, hét szakot működtet, ezek közöttmegtalálható a gazdálkodási és menedzsment,vagy a szintén népszerű nemzetközi gazdálkodás,de lehetőség van turizmus és vendég­mert a bátyám úgy ment a friss jogsijával azúton, mint egy nagypapi. Remek, anyának ispont most kell kémia versenyt felügyelnie…Ott vagyunk. 15:35 – nem is késtünk sokat.Csak abban reménykedtem, hogy Ibi néni nemlesz a közelben, amikor betoppanunk. Van Isten!Kaptunk kitűzőt, ami azt a célt szolgálta, hogymindenki tudja, altosok vagyunk. Beértünk azeneiskola egyik nagy termébe, ahol már folyta beéneklés, és a szólamok együtt énekeltéka jól ismert dalt. Remek. Végre kihullámzott atömeg. Igen, ki az iskola elé, mert ugyebár ottvolt az avatandó szobor. Az öt fokban.Végül csak fél órát álltunk a hidegben mozdulatlanul,ebből öt percet énekeltünk. Ezutánkövetkezett Schmidt Csaba polgármester beszéde.Köszönetet nyilvánított, mesélt a Himnuszkeletkezéséről, arról, hogy büszkének kelllennünk nagy zeneszerzőnkre, és hogy ez aszobor a harmadik Magyarországon, ami nagyzeneszerzőnket ábrázolja. A szobor leleplezéseezután következett. Széri-Varga Géza szobrászalkotása egyszerű, sallangmentes, mint amilyetErkel megérdemel.Ezután egy hangversenynek szolgált helyszínéüla zeneiskola, amelyet szintén Erkel Ferenctiszteletére rendeztek meg.Összességében vicces egy délután volt ez, ésaz összpróbák számához képest egész jól sikeredett.Csak a hideg zavart mindenkit. Vacogtunka köszöntő alatt, a leleplezés alatt, az éneklésalatt. Legközelebb Ibi néninek valószínűleg nehezebbdolga lesz, hogy rávegye a fiúkat egyilyen „kis dalolásra”.●8 À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava


látás szakra is jelentkezni, akár angol nyelvenis. A Műszaki Informatikai Kar értelemszerűenleginkább az informatika felé orientálódott,itt található meg a mérnökinformatikus vagya gazdaságinformatikus szak, Veszprémbenvagy Nagykanizsán. Emellett programtervezőinformatikusokat és villamosmérnököket is ittképeznek.A Mérnöki Kar központja szintén Veszprémbenvan, bár egyes képzések Nagykanizsánis folynak. Itt a gépészmérnöktől kezdve abiomérnökön át a vegyészmérnökig sokféleképzés megtalálható, emellett itt lehet kémiátés környezettant tanulni.A Georgikon Kar képzései Keszthelyen folynak,s az 1797-ben Festetics György által alapítottGeorgikonra elődjükként tekintenek. Főlegagrárterületen folynak a képzések, így itt találhatóaz állattenyésztő, a növénytermesztő és atermészetvédelmi mérnöki szak is. Az előadásonkülön kiemelték a Balaton közelségét, ami sokakszámára csábító tényező lehet.Az előző karok jellegétől elüt a Modern Filológiaiés Társadalomtudományi Kar, amelyleginkább nyelvek és társadalomtudományokoktatására szakosodott. Magyart, angolt, németetés franciát lehet itt tanulni, valamintpolitológiát, társadalmi vagy nemzetközi tanulmányokat,szabad bölcsészetet – ezeketVeszprémben, és még pedagógiát, amit Pápánoktatnak.A Pannon Egyetem tehát főként Veszprémben,de több dunántúli városban is várja ajelentkezőket, s akinek a hallgatók előadása aBárdosban, netán ez a cikk felkeltette az érdeklődését,az még többet megtudhat az egyetemhonlapján: www.uni-pannon.hu.Altmann VivienA felvételi pontszámítás 2011-benTöbbletpontokKözépfokú (B2) komplex nyelvvizsga 28 pontFelsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga 40 pontÖsszesen legfeljebb 40 pont szerezhető nyelvvizsgával,és nyelvszakra az adott nyelvből letettnyelvvizsga nem jelent többletpontot.Legalább 30%-os emelt szintű érettségi 40 pontA bejutási küszöb az emelt érettségiért kapotttöbbletpontokkal együtt számított 200 pont(egyéb többletpontok itt nem számítanak).Azoknak, akik nem idén érettségiznek, érdemesodafigyelni a 2012-től bekövetkező változásokra:A tanulmányi pontok számításaA felvételi pontok közül 100 pontot a középiskolaiév végi eredmények alapján kap a tanuló. Eddig amagyar, történelem, matematika, élő idegen nyelvmellé bármelyik tantárgyból beszámíttathattaaz (tantárgy oktatásában) utolsó két év végénkapott jegyet, például testnevelésből is. 2012-tőlazonban ez az ötödik választható tantárgy csakegy legalább két évig tanult természettudományostárgy lehet (biológia, fizika, kémia, földrajz).Többletpontok:A többletpontok összértéke 100 lesz, az emeltérettségi 50 pontot fog érni. A bejutáshoz azemelt érettségi többletpontokkal együtt számítottminimum 240 pont lesz majd szükséges.A 2013-ra várható legnagyobb változás az,hogy a bejutáshoz akkor már kötelező lesz azemelt szintű érettségi.●Hogyan tovább?Gimnazisták dilemmái a továbbtanulással kapcsolatban• Hogyan érdemesszakot választani?– A szakválasztástsegítheti a nyílt napoklátogatása, de olyankorérdemes igazánbenézni a kiszemeltegyetemre, amikorhivatalosan nincs tájékoztató.Érdemesmegnézni, milyen ahangulat, beszélgetnifelsőbb éves egyetemistákkal,főiskolásokkal.Ha módja vanaz embernek, kérdezzemeg, bemehet-eórára, és üljön végigegy dupla (90 perces)előadást. A legfontosabba szakválasztássalkapcsolatban, hogy olyan területet válaszszonaz ember, amelyik valóban érdekli, mert afőiskolás vagy egyetemi éveit ennek a tanulmányozásávalfogja tölteni, illetve a választásavalószínűleg egész életére hatással lesz. Ez nemazt jelenti természetesen, hogy nem lehet megváltoztatniaz eredeti szándékot, de a tapasztalataz, hogy a diákok nagy része nehezen vált,ottragad azon a szakon, ahová először felvették.• Mi az a minor szak pontosan? Milyenminorokat lehet felvenni?– Az egyetemeken a fő szak mellé egy 50kredit értékű tanulmányi programot is el kellvégezni. Ez lehet minor szak vagy specializáció.A specializáció azt jelenti, hogy a fő szak egyrészterületén jobban elmélyül a hallgató. A minorszak egy második „kis“ szak, amellyel példáultanárképzésben egy második tanári diplomamegszerzésére lehet felkészülni, vagy esetlegmesterképzésen a minorszak válhat főszakká, ésakkor abból kaphat a tanuló egyetemi diplomát.A kínálat minden egyetemnél változó lehet.Például ha valaki szabad bölcsészetet választa Pázmányon, választhat esztétika, filozófia,művészettörténet, filmelmélet minort. Ez aválasztás az előbb említett specializációkhozhasonlít. Ha valaki például romanisztika szakramegy az ELTE-re, választhat spanyol, olasz,francia… minort, de igazolnia kell mondjukaz olasz minorra való felvételnél a középfokúnyelvtudást. Ezt általában másodévtől választják,addig mindenki tájékozódni tud az adottintézmény kínálatáról.V I L Á G P O L G Á RMinden évben nagy fejtörést okoz a végzős diákoknak az, hogy hogyan folytassáktovább tanulmányaikat. Az egyre bővebb és egyre zavarosabb kínálattal,struktúrával előálló felsőoktatás nehéz terep a jövőjüket tervező diákoknak. Azemúlt évben iskolák találkozót szervezett volt tanítványaink és a fakultációválasztáselőtt álló diákoknak, hogy segítséget adjunk a döntéshez, idén az iskolaújságbanvolt diákunk, az iskolánkban gyakorló Móser Tamás válaszolt a végzősdiákok által feltett kérdésekre.Iskolánk végzősei, Magyar Márk, Bányai Cseperke, Hajas Csaba, Gróf Szabina ésAltmann Vivien ismerkednek a Felvételi tájékoztatóval FOTÓ: KOLLÁR ALEXANDRA• Milyen lehetőségek lesznek az elhelyezkedésre?Mi lehet segítségünkre ebben?– Természetesen nem lehet azt megjósolni,hogy mire végez egy most felvételiző, milyenesélyei lesznek. Minenképpen érdemes azonbantöbb lábon állni, ha az alapképzése mellé valamilyenritkábban választott minor szakot veszfel a hallgató, a munkaerőpiacon elképzelhető,hogy kevesebb konurense akad, persze, haéppen szükség van az adott szakemberre. Azelhelyezkedést és a későbbi karriert rendkívüljól támogatja a biztos nyelvtudás, nagyon sokegyetemen egyébként is idegen nyelvű szakirodalomismeretét kívánják meg (elsősorbanangol német és francia nyelven). Ha valakinekvan rá energiája, érdemes valamilyen szláv vagykeleti nyelv tanulásába fogni, hiszen ez mostaz a különlegesség, amely a gazdasági vagytudományos életben például nélülözhetetlennétehet egy szakembert.• Hol találhatóak meg a tavalyi felvételiponthatárok?– A legegyszerűbben az interneten lehetmegtalálni ezeket, akár az index aktuális oldalán,akár a felveteli.net oldalon is. Az adatok annyiraérdeklik a hallgatókat, hogy külön oldalak is létrejönnekerre, ilyen például a ponthatarok2010.hu. Ezeken az oldalakon az aktuális felvételiidőszakra vonatkozó információk is fellelhetőek.• Ha nem tetszik az a szak, ahová felvételtnyertem, akkor módosítható-e, illetvehogyan lehet módosítani?– Ha új alapszakot akar valaki végezni, újraÀ LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava 9


SZÁGULDÁS, PORSCHE, SZERELEMkell felvételiznie. Jó, ha gyorsan dönt ebben azember, mert az állam csak megadott számúfélévet finanszíroz, és a későbbi évek már önköltségesekkéválhatnak.• Milyen az egyetemi vagy főiskolai élet?– Az biztos, hogy az órákra be kell járni,tanulni kell, szakirodalmat olvasni kell, hiszenez a nagyjából öt év áll rendelkezésre ahhoz,hogy valóban jó szakemberré váljon valaki. Azbiztos, hogy az egyetemi előadások sok olyanplusz tudást adnak, amelyet soha nem lehettankönyvekből megszerezni – ez még akkor istöbbletet jelent, ha mondjuk az előadás anyagaés a vizsgán kért anyag nem egyezik meg. Azt aközépiskolás mentalitást, hogy „olyat kérdeztek,amit le sem adtak“ el kell felejteni: megvannaka követelmények, és a tanár nem fogja a hallgatóhelyett feldolgozni a megadott anyagot.A mai gimnazista másik tévhite, hogy a tudásegy kattintással elérhető, a valódi elmélyülésszíntere a könyvtár olvasóterme – főleg a bölcsészekszámára.A „diákélet“ elsősorban attól függ, hogymelyik iskolában tanul a hallgató, másodsorbanattól, hogy kollégiumban lakik-e. Általánosvélemény, hogy a kisebb egyetemeken jobb adiákélet (kivételként emlegetik a Corvinust), ésszintén általános, hogy a kollégisták gazdagabbbuliélettel rendelkeznek. Mindenhol vanvalamiféle diákélet, működnek hallgatói önkormányzatok,diáklapok, vannak háziversenyekÁlmaid autója:a Ford MustangA Ford Mustang (tervezett nevén ponycar) 1964-ben egy Donald N. Frey nevűembernek az ötlete volt. Az alapot aFord Fairlane és a Ford Falcon adta. Ígymeg is született 1964. március 9-éna Ford Mustang kétüléses prototípusváltozata.Az emberek megcsodálhatták már az autót1964. április 17-én a Now York World’s Fairen.1964 szeptemberében már megkapta első komolyfilmszerepét az akkor forgatott JamesBond Goldfinger című filmjében. Ám egy újtervezés során négyüléses lett, és 1965-benmeg is indult a sorozatgyártása. Az első generációtündöklése 1964-től 1973-ig tartott, ekilenc évben 418812 darab Mustangot adtak el.AZ ELSŐGENERÁCIÓés intézmények közötti megmérettetések. Sokegyetemen működnek művészeti körök (kórusok,irodalmi színpadok), sporkörök, és általábanmegtalálja a helyét mindenki, aki tartozni akarvalamilyen csoporthoz.• Hogyan lehet a diplomatémát könnyedénkiválasztani?– A diplomamunka elkészítéséig rengeteg időtelik el, most még nem érdemes ezen gondolkodni,kivéve, ha már valamilyen speciális területenkutatásokat végzett valaki. Három évenkeresztül akkora tudásanyaggal fog mindenkigazdagodni, hogy az, amit most különlegesnekvagy érdekesnek talál valaki, eltörpülhet valamikésőbb megismert izgalmas terület mellett. Atanulmányok során ki fog alakulni, hogy merreérdemes orientálódni, és segítséget is fog mindenkikapni a munkához. Sokan éppen ehhez asegítséghez, a konzulens személyéhez választanaktémát.• Ha kérdésünk van az egyetemen, kihezlehet fordulni?– Az intézményeknek vannak (elvileg) felvételiirodái, és mindenhol van tanulmányi osztály.Mielőtt felvételt nyert valaki, és mikor márhallgató, ezek az irodák segítenek a tájékozódásban.Egy biztos, hogy a hallgatónak mindentmagának kell figyelnie (határidőket, beadandónyomtatványokat…), és magának kell elintéznie.Ha valamiről elfeledkezett, vagy csúszik, vagyfizet a diák. Az utóbbi a szerencsésebb eset,mert olcsóbban megússza a dolgot a félévkimaradása miatti csúszásból adódó későbbitandíjfizetési kötelezettségnél. És persze ottvannak a felsőbb évesek, sokszor praktikustanácsot tudnak adni. Azért érdemes többhallgatótól érdeklődni, mert az információkérthetően szubjektívek lehetnek.• Hogyan lehet kapcsolatot fenntartaniaz egyetemi tanárokkal?– Újra azt kell hangsúlyozni, hogy a gimnáziumiéletnek az érettségivel vége van. Nagyoncsalódott lesz az, aki szeptemberben az egyetemenazt akarja folytatni, amit itt a gimnáziumbanmegszokott. Az egyetemen nincs osztályfőnökvagy csoportvezető, és az előadásonnehéz feltűnni a – mondjuk – százhúsz bent ülőközött, a szemináriumokon a kisebb csoportbanintenzív munkával már könnyebb felhívnimagára az embernek a tanár figyelmét. De ezis csak a szeminárium idejére jelenthet esetlegjóleső érzést: az új félévben a tanár új csoportotkap, a hallgató új tanárhoz jár. Természetesen avalamilyen résztudomány iránti elköteleződésmiatt a kialakult szakmai kapcsolat folytatódhat,később a megkedvelt tanár esetlegszakdolgozati konzulens lehet. Ennél továbblegfeljebb a doktori képzést végzők tartanakkapcsolatot az oktatókkal. Az egyetemi tanárelsősorban tudós, és általában más elképzelésükvan a tanár–diák viszonyról, mint ahogy azt agimnáziumban megszokhattuk.●NAPJAINKCSÚCS-FORDJAA KÉPEK FORRÁSA: INTERNETAz autók megtalálhatóak voltak kabrióváltozatban is, a motor2800–4700 köbcentiméterigterjedt. Acabrio különlegességeaz volt, hogyitt alkalmaztákautókban először azúgynevezett nyomatékdobozt,amelyazt a cél szolgálta,hogy az autó nagy sebességnél is könnyenirányítható legyen.A második generáció időszaka 1973-tól 1978-ig tartott. Ez az időszak a nagy olajválság idejéreesett, így a Mustangot kisebbre vették. Alapulpedig a Ford Capri a Ford Pinto és a ToyotaCelica szolgált. Ez lényegesen nagy bukás voltaz elsőhöz képest, hisz csak 385993 darabautót adtak el. Ez az idő hamar lezárult, ezutánjött a harmadik generáció, amelynek alapja aFord Fox volt, így egy nagyobb és erősebbMustangot kaptunk.Megtalálható voltkét- és négyüléses,kupé és lejtős hátúváltozatban.1994 a Mustangnagy változásánakéve, ugyanis aztmondták, hogy tizenötév után ekkortudott a Mustangjelentős változásthozni az életében,ez a korszak 2004-ig tartott. Főbb típusaia 2001-ben megjelent Bullit, a 2003–2004-esMach 1-es, és a 2003–2004-es 390 lóerősCobra.Az ötödig generáció 2005-ben kezdődött,amikor is vadonatúj külsőt kapott a Mustang,igazi „izomautós” külsőt. Az autó motorja isnövekedett, 4000-től 7000 köbcentiméterigés 290–550 lóerőig, ára pedig 20 000-30 000dollárig terjedt. A 2009-es modell meglepetéseaz üvegtető volt, amely átmenetet képzett akupé és a kabrió között.Magyarországon az egyik legnagyobbMustang-cég a KeS Mustang, amely foglalkozikrestaurációval és árusítással is egyaránt.Híresebb Mustangok, melyeket mindenkiláthatott: A Kutyám Jerry Lee című filmbenJames Belushinak egy első generációs Mustangkabriója van. Az Amerikai gengszter, Legendavagyok, az újra forgatott Knight Rider sorozatbanKITT szerepét egy 2007-es MustangGT500Kr kapta, és kedvencem a Tolvajtempócímű filmben Elenor, amely egy 1967-es ShelbyMustang.Szédeli József10 À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava


EZ+AZTRABANTTAL SZÁLLNI ÉLVEZET…Két német fiatalember, Maik és RonnyUrland úgy gondolta, hogy rendhagyóanünneplik meg Németország újraegyesítésének20. évfordulóját. Erre a legalkalmasabbnakaz NDK kultikus járművét, a Trabantottartották. Ezzel a járművel (illetveátgyúrt új változatával) sebességrekordmegdöntésére vállalkoztak.A Kelet-Németországban, Zwickaubankészülő járművet1957-1991 közöttgyártották, öszszesen3,7 milliókészült belőle. Azakkori és a mostaniTrabi azonban kevéshasonlóságotmutat, hiszen akorábbi, hazánkban is jól ismert járgány 26lóerős motorral rendelkezett, gyapothulladékbólés fenolból készült karosszériájamiatt papírjaguárnak csúfolták.A Trabantra csak látványra emlékeztetőúj jármű középmotoros, és egy 2,2-esHonda-blokkot szereltek bele. A tuningoltmotor, amely a hátsó kerekeket hajtja, normálhelyzetben 270 lóerős, de nitróval380-at teljesít. Nem meglepő, hogy 3,2másodperc alatt gyorsítja álló helyzetbőlszázra az amúgy továbbra is könnyű, 866kilós kocsit. Ezzel az új kiszereléssel szerettékvolna megdönteni az eddig trabantossebességrekordot.A kísérlet színhelyéül a rothenburgirepülőtér kifutóját választották. A járműépítői bizakodóakvoltak, és 250 km/órás végsebességreszámítottak, devégül a reptérencsak 235 km/óráttudtak elérni. Ámez is elégnek bizonyultaz új rekordhoz, hiszen a korábbi leggyorsabbTrabant 201,9 km/órás sebességetért el.Ács JózsefSZŰKEBB PÁTRIÁRKÁNKBANMi, itt Tatabányán is lehetünkállatvédők. Elsősorban saját környezetünkbenfigyeljünk odaaz állattartásra, kedvenceinkjólétére! Csatlakozhatunk aktivistákhozis, illetve segítségetnyújthatunk a tatabányai vagykörnyékbeli állatmenhelyeken is.Ilyen például a Tappancs Állatotthon.Itt mindig szükség vansegítségre. Ha módunkban áll,támogathatjuk az állatotthontanyagilag is, de nagyon nagy segítségpéldául már egy tál eledelajándékozása is, használati tárgyakadományozása, valamintszívesen fogadják az önkéntesjelentkezőket is, akik szívesensegítenének az otthon lakóinak.Az állatotthon elérhetőségeitmegtaláljátok az interneten is:www.tappancs.atw.hu. Aki pedigegy kicsit messzebbre is hajlandóutazni, keresse fel DunaalmásonJuhász Viktória egyesületét,a Viki-Kisállatfarmot, aholállatmentésekkel, örökbeadássalfoglalkoznak.Isten veled, Albacomp…Az alma varázsaAz 1970-es években garázsvállalkozássalfoglalatoskodott a szokásos amerikaisikersztori hőse, Steve Jobs. Máramár egész Amerikát meghódította, ésmár jó ideje épp Európába készül betörni.Vigyázz, kész, rajt: Apple!Az Apple Macintosh a személyi számítógépektörténelmének egyik jelentős formálója,Steve Jobs (felül) első számítógépével 1976-banRánk, emberekreszorulva…Az állatvédelemrőlOktóberben, az Állatok Világnapján atatabányai önkormányzat és a TatabányaiÁllatvédelmi Őrszolgálat közösenszervezett programot a Csónakázó-tónál.Több száz állatbarát látogatott elaz eseményre. Akkor fogalmazódottmeg bennem a kérdés, vajon mindenkitisztában van-e azzal, hogy mit képviselnekaz állatvédők, illetve mi különböztetimeg őket a természetvédőktől.Az állatvédelem egy társadalmilag elvárt,hasznos tevékenység. Lényegét az 1998-asállatvédelmi törvény is összefoglalja, miszerint„Az állatok érezni, szenvedni és örülni képesélőlények, tiszteletbentartásuk, jó közérzetükbiztosítási minden embererkölcsi kötelessége.”Rengeteg állatfajtűnik el a Föld színérőlörökre. Sok olyan is,amit még fel sem fedeztekközülük. Ennekoka nagyon ritkán atermészetes szelekció,a környezet változása,gyakrabban az emberiterjeszkedés hatása.Állatok ezrei pusztulnakel elhanyagolt állatkertekben,felelőtlen gazdáknál,cirkuszokbanhiszen az 1980-as évek elején avilágon elsőkéntalkalmazták agrafikus hátteret.Ám akkor úgytűnt, hogy sikerükgyümölcsétnagyobb cégekaratják le. De nemhagyták magukat,és a 90-es évektől2010-ben ugyanő azlegújabb iphone-nalAZ OLDAL KÉPEI: INTERNETminden technikai szegmensben a „legek gépeivel”(Power Mac G sorozat) rukkoltak elő.Magyarországon az elmúlt időszakban kezdettegyre nagyobb teret hódítani, ez elsősorbana Mac OS X operációs rendszer népszerűségének,fejlettségének, másodsorban pedig– a kínai összeszerelésnek köszönhetően – akorábbinál kedvezőbb, megfizethetőbb áraknakköszönhető.A számítógépeket úgy alkották meg, hogypáratlan élményt nyújtson a használatuk. Hardvereit,szoftvereit kizárólag az Apple fejleszti,így minden egyszerűen és tökéletesen működik.Hiába van ezernyi programunk és mappánk,az emberek szórakoztatása során. Sokszor aszépségipar céljaiért is komoly árat fizetnek.De mi is pontosan az állatvédelem?Az állatvédelem egy környezettudatosviselkedés, illetve az állatokkal való tudatosbánásmód. Egy olyan életmód, amely nem járnagy ördöngösséggel, csak oda kell figyelnünkarra, hogy mennyi olyan csodálatos dolog vankörülöttünk, amit csak mi tudunk megóvni. Azállatvédelem célja, hogy fokozza az emberekfelelősségtudatát az állatvilág sokszínűségénekmegőrzése érdekében, illetve, hogy az állatoknakis meglegyen a biztos háttere, és hogyszerető gondoskodást kapjanak. Manapságegyre többet hallunk az állatvédőkről és felszólalásaikról,tevékenységeikről. Kik is pontosanaz állatvédők? Állatvédő és állatvédő közöttis van különbség. Vannak passzív állatvédők,akik csak saját környezetükben figyelnek odaaz állattartásra. Velük szemben az aktív állatvédőka környezetükön túl is odafigyelnek azállatok megfelelő életkörülményeire. Ők azok,akik segítenek menhelyeken, részt vesznek állatvédőprogramokon. Sokan összekeverik atermészetvédelem és az állatvédelem fogalmát.A különbség, hogy az állatvédők – akármilyenállatról is legyen szó – bármit megtesznek azélőlényért, illetve azért, hogy jobban érezzemagát. Ezzel ellentétben a természetvédők csaka védett állatfajokat részesítik előnyben. Nemszólalnak fel például az állatkísérletek ellen,inkább a természetes élőhelyek megteremtésébenvesznek részt, segítik ezek megőrzését.Az állatkínzás bűncselekmény, és a törvénybünteti. A gond ezzel csak az, hogy ha egyáltalánsikerül elkapni az állatkínzót, akkor ismaximum két év börtönt kap. Természetesenállatvédők már többször próbálkoztak abüntetések meghosszabbításával, eddig sajnossikertelenül. Skrinyár AlexandraÀ LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava 11


MÁJ KAMPJUTÖRALMA-FEJLŐDÉSTÖRTÉNET 2007-IGjobbik esetben ezek közül legfeljebb húszathasználunk. A Mac gépeknek pont ezért ez azalapelve: „csak a lényeget”. Felépítésük egyszerű,bármennyi programot megnyithatunkegyszerre, ugyanolyan könnyedén és gyorsanhasználhatjuk, garantáltan nem fagy le. A gépeketolyan erős védelemmel „áldották meg”,hogy a legjobb hackerek sem tudtak vírustkreálni a Macre, így nem kell az internet effajtaveszélyeitől félnünk. A környezetbarátok is eztválasztják, mert minden Mac megfelel a szigorúkövetelményeknek. Ha a Mac hosszú életevéget ér, a gyártásához felhasznált anyagokatújrahasznosítják. Nem tartalmaz sok mérgezőanyagot: a Mac-kijelző higany és arzén felhasználásanélkül készül, a belső alkatrészekFOTÓ:KOLLÁRALEXANDRABárdos-napi pályázatokGyémánt Lótusz(III. fejezet)Fény az árnyak között (részlet)A Bárdos-napi rendezvényekhez kapcsolódvaminden évben műíró versenyt ír ki iskolánk.Idén Vörösmarti Daniella nyerte megezt a versenyt, nyertes pályaművét közöljük.Az éjszaka maradék részében visszatértemaz erdőségbe, áthaladva a leégetetttanyákon. Nem volt esély rá, hogy találok túlélőket.Erre rádöbbentem rögtön azután, hogyelhagytam az első kis téglaépületet. A lakókatmindenekelőtt a házaikba terelték, bedeszkáztákaz ajtókat, majd utána rájuk gyújtották atetőt. Csak a kőépületek maradtak nagyjábólegyben, a faviskókból pusztán hamu maradt.Nem kellett nagy utat megtennem, mégis úgyéreztem, hogy menten összeesem. A lábambanmég benne volt a szilánk, a karom égett. Csakreménykedtem, hogy a haramiák nem találtákFORRÁS: INTERNETpedig PVC-mentesek, és nem tartalmaznakbrómtartalmú égésgátlókat. A gépek korszerűenergiatakarékossággal működnek.Az Apple kezdettől fogva élen járt a hordozhatószámítógépek (laptopok) kifejlesztésében.Az ezredforduló után a MacBook sorozat óriásinépszerűséget szerzett magának az Újvilágban.Ezzel egy időben a szerverfeladatokra erősítettszemélyi számítógépek és a laptopok közöttinagy távolság áthidalására megjelent az iMacsorozata. Ezeknél az óriási képernyővel szereltmonitorok (jelenleg 21 és 27 hüvelyk!) a teljesszámítógépet rejtik magukban.Majd az új évtized közepén a cég a multimédiaés a mobil kommunikáció felé nyitott, ennekalkotása az iPod touch, iPhone és utóbbi táblaszámítógéppéfejlesztett variánsa, a 2010-benbemutatott iPad. Mindhárom személyes kalendáriumlehet, és kiegészülnek a szórakozás újlehetőségeivel. Ízelítő a kínálatból: HD videókés fényképek készítése, korlátlan karakterűjegyzetírás, zene minden mennyiségben, játékokélvezete tökéletes felbontással, valamintremek számológép. Az iBook funkció a könyvszerelmeseinek kínál olyan olvasási élményeket,amelyekre az eddigi elektronikus eszközök nemvoltak képesek. Az iPhone FaceTime segítségévela video telefonhívások is valósággá váltak, atelefonálás pedig sohasem látott új élményeketrejt, melyeknek legfeljebb pénztárcánk vastagságaszabhat határt.Kozma Vivienmeg a vackomat. Az erdő szélébe épp csakbelekaptak a lángok. A nyirkos leveleken nemfogott a forróság. Mire elértem az ismerős területeket,már csak erőtlenül botorkáltam. Mindenúgy volt, ahogy otthagytam. Legszívesebbenlerogytam volna a földre, hogy a nyomasztóálmok elapasszák fájdalmaimat.Óvakodva léptem ki a patakpartra, hogya kis tálkába vizet töltsek. Minden csendesvolt. A víz felszínén úgy játszottak a csillagok,mintha csak az eleven ég hullajtotta volna őketa sodró áramokba. Kimerítettem egy páratbelőlük, és ragyogásukba temettem kezeimet.Felszisszentem, ahogy a hideg víz az égettrészeket érte. A kimenekített apró petróleumlámpátegy tuskóra tettem, és pislákolófényénél megkezdtem sebeim ellátását. Remegőkezekkel támaszkodtam neki a farönk oldalának.Igyekeztem a lábam minimális mozgatásávalleülni. Ahogy sóhajtottam és becsuktam aszemem… hirtelen megelevenedett előttemminden. Émelyegni kezdtem, ahogy a tudatomlassan visszavetítette nekem a képeket. Szinteéreztem, ahogy az égett hullák szaga betölti azorromat. Gyorsan kinyitottam a szemem, hogyelűzzem a lidércnyomást. „Sebekre koncentrálni”,ismételgettem elfúló hangon. Lenéztem12À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava


LITERATA SOCIETASmagam elé. A szilánk jó két és félujjnyi mélyenvésődött be a lábamba. Amikor kihúztam azüvegdarabot, a vérem megindult. Leguggoltama patak mellé és belemostam a vöröslőfolyamot. A tükörkép csillagok pillanatok alattelszíneződtek, lágy bíbor fénnyel égtek a vízfelszínén. Úgy véltem, hogy ezt a sebet nemkell bevarrni. Levettem a szenes felsőblúzomat,és behasítottam egy apró szakadás mentén.Átáztattam vízzel, hogy a por kimenjen belőle.Az anyagfoszlányt rászorítottam a kitisztítottvágásra, és szorosan bekötöztem. Nagy levegő,megpróbáltam felállni. A terhelés alatt a térdemreszketett. Erősen sántítottam, de ezzel nemFaludi Ádám újra csütörtököt mondKedves Diákok! Örömmel tudatom veletek,hogy kedvenc költőnk ismét a mi iskolánkbajár minden második csütörtökön.Úgy látszik, a csütörtökön ilyen. Igaz, mostnem előadást tartani jön, hanem okítani akis irodalmárokat, hogy hogyan lehetnekmajd egyszer ők is olyanok, mint ő. Azegész arról szól, hogy megtanítja FaludiÁdám nekünk azt, amit nem tanulhatunkmeg az iskolában írói vagy költői szinten. Akis szakkört csütörtök délután fél háromtóltartja, és tart, ameddig kitart a sereg. Hát,hogy is mondjam, a kezdeti lelkesedéscsak néhány igazán elszánt diákban maradtmeg, de így talán még családiasabbés hasznosabb a dolog. A szakkör soránsok mókás dolgot csinálunk. Többek közöttkitalált állatokról írnunk ismertetőket,szinonimákat keresünk, rövidítéseknek,napi használatos idegen szavaknak nézünkutána (ki tudja, mit jelent az ombudsman?),meg hasonló ilyen írásgyakorlatokat végzünk.Az egészben az a jó, hogy nemegy tanóra, semmi nem kötelező. Amúgynyugodtan lehet csatlakozni, nem folytatásos,mint egy sorozat, tehát simán fellehet venni a cselekmény fonalát. Úgyhogygyertek nyugodtan, mert nagyon lelkes ésaranyos a költő! Bányai Cseperketudtam mit kezdeni. Ha nem szakítom fel asebet, akkor remélhetőleg gyorsan összeforr.Az égési sérülésekhez érni is borzalom volt.Mintha eleven tűzzel simogattam volna a bőrömet,kezem nyomán alatta minden idegszálammegremegett. Nem is próbálkoztam sokáigaz ellátásukkal. Beértem azzal a kevéskével,amennyit tenni tudtam ebben a helyzetben,és visszabicegtem a „sátramhoz”. Mindengondolatom a menekülés körül járt. Eltűnni,elfutni, bármit, csak hogy minél messzebbrekeveredjek innét. Még most, amíg sötét van,ameddig több az esély, hogyha esetleg visszajönnének…A pánik kerülgetett. Minden apróneszre összehúztam magam, szemeim megállásnélkül pásztázták az árnyakat, a földet, csapdákés támadók után kutatva. Olyan volt, minthagyilkos tekintetek fúródtak volna a hátamba.A hideg futkosott rajtam ettől az érzéstől,de igyekeztem józanságot erőltetni magamra.Minden halál utáni mákonyittas vágyódásomatszétszaggatta a robbanás. Leereszkedtem a szőnyegreés igyekezve minél kevesebb fájdalmatokozni magamnak elnyúltam a durva szőttesen.Lázálmok gyötörtek, alighogy lehunytam szemeimet.Lángolt a testem, anyám néma sikolyranyílt száját lassan eltakarta előlem a füst és atűzoszlop. Nem tudom, hogy pontosan hányszor,vagy milyen időközönként riadtam fel. ANap első pírjai színezték még csak a tájat, deén már összepakoltam mindent. Tudtam, hogyhova akarok menni. Bár agyam küzdött a túraellen. Hatalmas kerülő, ráadásul valamiért, amimost már valószínűleg nem is létezik. De nemvolt a testemben elég hely a szívemnek és azeszemnek egyszerre. Minden tagomat kitöltöttea fáradtság, az elkeseredés. Volt bennem egyhatalmas űr, de azt nem lehetett egyszerűenmegtölteni valami újjal. A teljes reménytelenség,akárcsak egy leégett mező, termésképtelenföldet hagyott maga után. Évek, tán évtizedekmúlnak el, mire egyáltalán egy parányi kis mihasznahajtás kinőhet a meddő ölben.Utam jó részét az ürességgel töltöttem. Kábatekintettel róttam a megszokott távot, nemérzékelve semmit magam körül, csak azt azidegesítően szúró érzést a hátamban, hogy figyelvalaki. Néha ijedten összerezzentem, megfordultam,kutattam a homályos rengetegetmagam mögött. Túl gyorsan történt minden.Feldolgozni, megérteni nem volt idő. Sosemkaptam választ arra, hogy akkor mi elől menekültem.A múltam elenyészett a füstszagúlevegőben, ellenségeim barátaimmal együttégtek el a lángok között, aki megmaradt, nos.Az már régen mérföldekre volt tőlem. Rohanniakartam, magam mögött hagyni minden apróporszemcsét. A szél illatát, az erdő lombos fáit,a vadrózsabokrokat. A szemeim árnyról árnyraugráltak. Olyan volt, mintha a sok faág és levélközött egy, de hatalmas árnyék körözött volna.Mintha körbejárt volna, várta volna, hogy elfáradjak.A lidérc világító fehér szemei néha megcsillantaka harmattól ragyogó levelek között.Hangok kísérték az útját. Ott volt az anyám,Keron… mindenki, akit elvesztettem. A megtörtsuttogások hangosabbak lettek, igyekeztek„A SZERZŐRŐLA 11. a osztály tanulója. Lelkes tagja adiákönkormányzatnak és az À La Bárdosszerkesztőségének. Sikeres az iskolai ésterületi műíró versenyeken (a múlt tanévbena Jókai-versenyen nyert első helyezéstverseivel). A tánc és a képzőművészet isérdekli, illetve részt vesz a város önkénteseinekkülönböző akcióiban, többek közöttTörökországban is. Verseivel amatőrversíró évkönyvbe is bekerült, továbbáeredményesen szerepelt vitaversenyenis. Lapunk kezdeti próbálkozásai óta figyelemmelkíséri irodalmi tevékenységét,versei és róla készült riport is megjelentmár ezeken a hasábokon.betölteni az elmémet, megfosztani mindenönuralomtól. A mozgása egyre gyorsabb lett,mígnem elfolyt alakja fehér fénybe borítottaelőttem az utat. Eltorzult arcok, megfagyottszörnyű pillanatok úsztak utána a Lidércfényben.Mintha ezer apró szentjánosbogár rajzolnáelém a képeket örökké vibráló, pislákoló fényekkel.Gyorsan kibontakozó, lassan szűnő fájdalomszorította el halott szívemet. Újabb és újabbképzelt pengék fúródtak a bordáim közé – mindennélvalósabb gyötrelemmel. Égett és vértőlborított fénykezek kapálództak a testem után,miközben az ismerős hangok halvány fátyolkénthullámzottak körülöttem. „Segíts… Szeretlek…mit tettél… otthagytál…” A ködszerű levegőnehézzé tette a légzést, minden levegővétellelmintha a körülöttem lévő lidércek kúsztak volnale a torkomon, hogy belülről szétszaggassanak.Hányinger kerülgetett, ahogy a sűrű és keserűérzés megtöltötte a gyomrom. A könyörgésekés elhalt sikolyok erősödtek. Már nem körülöttemvoltak, hanem bennem. A szívemben,a fejemben. Térdre estem, ahogy a hangokbelehasítottak a tudatomba. Égett a testemanyám fájdalmától, vérzett a szívem mindentől,amit Keron megélt. A tényleges fájdalom, amitmagamnak okoztam azzal, hogy a körmeimettenyerembe mélyesztettem és sebesült térdemeta földhöz vágtam, semmit sem jelentett.Itt semmi nem volt valós, és mégis minden azvolt… fájdalmas, de nem tudtál harcolni ellene,nem tudtad kitépni magadból és otthagyniegy árok partján, mint egy használhatatlanés rossz valamit. Ez benned volt, nem tudtálelőle elmenekülni. Csak volt, holott tudtam,hogy amit látok, csupán képzelet. Éjjeli lidércekcsúnya játéka a gondolatokkal. Szinte hallottamreszelős hangjukat a ködfátyol mögött.Láttam elsüvítő alakjukat a fénnyel teli gömbtúloldalán. Torzult és arctalan fejükön, a két üresszemgödörre emlékeztető lyuk alatt elnyílt szakadékhúzódott. Formátlan szájukból morgásés nevetés fülsértő keveréke tört fel. A lázaslátomás körülölelt, és nem tűnt úgy, mintha elszeretne engedni. Szemeim előtt sötét foltokugráltak, körvonalaik kiúsztak, majd eltűntek,újabbak születtek, majd azok is elhaltak. A köröklassan eltakarták a vakító lidércfényt, ésöntudatlanságba zuhantam.À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava 13


FOTEL, SÖR, MOGYICsalódás rózsaszíncukormázbanKaty Perry MagyarországonNemrégiben, majdnem egymást váltvahazánkban koncertezett a pop kétnagyágyúja, Katy Perry és Lady Gaga.Az À La Bárdos tudósítója mindkétkoncertről tájékoztatja az olvasókat,ebben a számban Katy Perry koncertjérőlolvashatunk.Katy Perry nagyon cuki, néha túlzottan is. Új,„vattacukros” klipje erősen bizarra sikeredett, avárt siker elmaradt Perry visszatérésével kapcsolatban,a kritikusok csak megszomjaztak asok sziruptól. Tehát ezért Katynek nagyot kellettalkotnia a következő videójával, így tökéletes ésgyönyörű helyszínt kellett találni a „Firework”-nek – és mi lehetne szebb, mint fővárosunk, ésazon belül is a budai vár?Lázban égett Magyarország, hiszen immáronebben az évben második világsztár készültitt leforgatni a videoklipjét. Selena Gomez jött,látott, forgatott, míg Katy ugyanezt tette egyrögtönzött bulival megspékelve. A koncert előttegy hónappal hirdették meg a bulit, a jegy áraelég borsos volt – 13900 Ft-ba került a legolcsóbb–, így előre lehetett sejteni, hogy nemlesz teltházas az előadás, mert a határidő elégszűkös volt. Végül is négyezer magyar rajongógyülekezett az Arénánál, fergeteges és fantasztikusanlátványos bulit várva péntek este.Az Oscar küszöbénA Golden Globe jelöltjeiA 2010-es évben számos nagy lelkesedésselvárt filmet láthattunk, amelyekvagy beváltották reményeinket vagynem. A karácsonyi készülődés közben afilmszakértők megtartották évi értékelésüket,és december 14-én nyilvánosságrahozták a Golden Globe jelöltjeit.Már itt érdemes izgulni kedvenc filmünkért,hisz köztudott, ez a díjátadóegyfajta útlevél az Oscarhoz is. Lássuk,idén miket tartanak az előző év aranyatérő alkotásainak. – Scheirich ZsófiaA legjobb film dráma műfajbanA Rekviem egy álomért rendezője, DarrenAronofsky két filmje is felkerült a listára: aBlack Swan és a The Fighter. Tom Hopper isfelkapaszkodott a legjobbak közé A király beszédecímű filmjével, amelyet a népszerű ColinFirth rajongóinak mindenképpen látniuk kell. Alegjobb filmek közül nem maradhatott ki DavidFincher Facebook-filmje sem, A közösségi háló.Végül pedig a közönség igazi idei nagy kedvence,Christopher Nohan Eredete is jelölésbenrészesült.Mikor bementek az emberek, az első, amiszemet szúrt, a vattacukros, fagyis, parányiszínpad volt, három mikrofonállvánnyal– az egyik középen, strasszok díszítették,míg a kettő mellette volt, ezüstösen fénylett–, zongora és egy dobfelszerelés állta háttérben, a kivetítő előtt, ami nagyonhasonlított egy mezei lepedőre. A második,ami feltűnhetett, hogy az arénának csak anegyede volt felhasználva, hiszen csupánnégyezren voltunk, a férőhely pedig a stadionbanhúszezer… Mindenki szorongvavárhatta kedvencét, az óra elérkezett, jönKaty! – de mégsem: helyette egy DJ próbáltjó hangulatot teremteni, ismeretlendiszkószámokkal, hiszen a művésznő kétórát késett, bár ez abban a pillanatban nemzavarhatott senkit, hiszen, ugyan, remek showlesz itt, biztos a ruháit igazítják stb…Kilenc után végre – minden körítés nélkül –Katy Perry kissé unottan felsétált a színpadraa vokálosokkal és a banda tagjaival egy egyszerű,ezüst, nagyon testhezálló ruhában, amialig ért a combja közepéig. A rózsaszín ködelborította a kissé elcsigázott rajongók agyát,hiszen Perry kisasszony pár méterre áll tőlük,és „nekik” énekli az összes slágerét. Katy vegyesenválogatott az „One of the Boys”-ról ésa nemrégiben megjelent „Teenage Dream”-rőlösszességében pörgős, lendületes számokatválasztva. Így vagy úgy, Katy bohóckodásávalegyütt, a hatalmas, orbitális sikoltozások elmaradtak,és lassanként, ahogy hozzászoktaka tényhez, hogy ő itt van, felötlött az elmébenegy új érzés a rajongás mellett, mégpedig acsalódás. Katy egyszer sem öltözött át, végigKomédia és musical műfajSteven Antin a Díva című musicalje érdekesdarabnak tűnik a többi film között. LisaCholodenko (Sírhant művek sorozat) egy vígjátékfilmenkeresztül enged belátást egy olyanfiú életébe, akinek két apukája van a The KidsAre All Right című filmben. Robert SchwentkeRedje egy szuperkémes, Bruce Willis alkotásávalemelkedett a legjobbak közé. A sort JohnyDepp két filmje zárja. Az egyik, ami számomranagy meglepetést okozott, Tim Burton AlízCsodaországban, a másik pedig az év végénbemutatott Az utazó, amelyben a kedvencünkkibújhatott az őrült figurák bőréből.Idén a kisebbeket sem hagytákmoziélmény nélkülChris Renaud és Pierre Coffin sárgaszerzeteijelölést érdemeltek a Gru című animációs rajzfilmmel.Egy angol–francia kézzel rajzolt meseis a listára került, nevezetesen Az illuzionista,amely – ha úgy tetszik – a bűvészet művészeténekhanyatlásáról mesél. A filmet SylvainChomet jegyzi. A kategóriát a három nagystúdió, a Dreamworks, a Pixar és a Disney zárja.Itt szerepel a tavasz nagy sikere, Chris Sanders(Lilo és Stich) és Dean Deblois meséje, az Ígyneveld a sárkányodat. A Pixar harmadik résszelegészítette ki első nagysikerű alkotását, a ToyStoryt. Az ő esetükben azért is izgalmas a jelölés,A SZERZŐ FELVÉTELEavantgárd és a tőle megszokott őrült ruhákhoznem is hasonlítható egyszerű öltözéke maradtrajta, a díszlet is csak annyiban változott, hogy afehér lepedőn témák változgattak a számokhoznem is illően. Katy egyébként borzalmasan édesvolt, végig pattogott a színpadon, hízelgett Magyarországnak,az egész idő alatt mosolygott,és reklámozta az új klipjét – de ő sem állta meg,hogy ne viccelődjön az „éhes Magyarországon”(hungry Hungary).A Budapesten eljátszott tizenkét száma viszonylaghamar lecsengett, alig egy óra alatt.A kielégítetlen közönség visszatapsolta a művésznőt,aki zárásként elénekelte a talán egyiklegérzelmesebb számát a „Thinking of you”-t.Sajnos a bulija hiányérzeteket hagyott magaután, és ezt Katy is érezte, többször is megígérte,hogy tavasszal, az új turnéjával visszatérfővárosunkba. Talán akkor jobban feltüzeli arajongókat.Kozma VivienFORRÁS: INTERNETmert így a későbbi Oscaron azon ritka művekközé kerül a film, amelyeknek folytatása iselismerésben részesült (pl.: Keresztapa, Gyűrűkura). Végül pedig jelölést kapott az idei karácsonynagy kedvence a Disneytől, az Aranyhajés a nagy gubanc, melyben végre megtörik azelesett királylányok hagyománya: Aranyhajbanegy belevaló hercegnőt ismerhetünk meg.A külföldi filmek kategóriájaItt leginkább az európai alkotások remekeltek.Helyet kapott Alejandro Gonzálé Buitiful címűfilmje, a francia The Concert, az orosz The Edge,egy cseppet sem vidám olasz film, a Szerelmeslettem Luca Guadagnino rendezésében, és egyigen nyomasztó dán alkotás, az In a BetterWorld Susanne Bier jegyzésében.14À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava


TUDÓSDIÁKA jelöléseket tanulmányozva úgy tűnik,2010-ben valóban láthattunk néhány emlékezetesalkotást, és a februári premierek is sokjót ígérnek. Az viszont igen sajnálatos, hogyhazánkba ezeknek a filmeknek csak a töredékejut el, kis mozinkba, például a tatabányai Palacebapedig ennek a még kisebb hányada. Azonbanhiányosságunkat pótolhatjuk, ha esetleg egynapot rászánunk februárban egy budapestivagy győri mozira. A premierek közül izgalmasfilmnek tűnik az In a Better World, amelybenegy afrikai menekülttábor és egy dán kisvárosfiúival (az ő barátságukkal, magányukkal, bánatukkal)ismerkedhetünk meg, akik nehéz életüksorán még az erkölcstelenség útjait is megjárják.Amerikai vonalról a táncok kedvelői megpróbálkozhatnaka Black Swannel, ezt nézve részeseiVendéglátásBudapesten„Egy vízcseppben benne van az egész világ, egy kávéházbanaz egész társadalmi rend” (Nagy Lajos)Manapság a kávé az emberek többségénekmindennapi szükségletévé vált. Az éttermektől,a cukrászdáktól, a különböző turisztikai létesítményektőlkezdve a munkahelyi automatákigszéles körben elérhetővé vált az emberek számára.A kávé eredetét számos legenda övezi.Annyi azonban biztos, hogy először a 15. századbanhasználták Jemenben élénkítő hatásamiatt, majd innen került ki és vált ismertté atársadalom minden rétege számára. Nyugatonaz első kávéház Velencében nyitott meg, majdaz ipari forradalom idején Angliában és Franciaországbanis sorra nyíltak meg a kávéházak, melyeka társadalom közép és alsóbb rétegei számárais elérhetővé váltak. A kávéházakban lévődohányfüsttel telített levegő tisztábbnak ésegészségesebbnek tűnt a gyárkémények által azutcákat beborító szennyezett levegőhöz képest.Mint a világ nagy országaiban, úgy hazánkbanis nagy jelentőséggel bírtak a kávéházak.Budapestet a kávéházak városa jelzővel illettéka kiegyezést követő gazdasági és társadalmiváltozások idején, hiszen ebben az időben éltékfénykorukat a kávéházak. Mintegy ötszázkávéház várta vendégeit, és ezek a nap mindenórájában nyitástól zárásig telve voltak emberekkel.Különböző kávéházak nyíltak a különbözőtársadalmi rétegek számára. Nagy szerepettöltöttek be ezek a helyek mindenekelőtt a gyárilehetünk a balett-táncosok közelről sem könnyűéletének és belső drámájuknak. Akit érdekelneka bírósági tárgyalások, vagy akit inkább érdekela Facebook megalkotója, érdemes megnézni Aközösségi hálót. Azonban ha nem szeretnénkilyen messzire menni egy filmért, érdemes beülniaz Aranyhaj és a nagygubancra, ezt Tatabányánakár 3D-ben is megtekinthetjük. Viszontha moziba sincs kedvünk elmenni, akkor elő aDVD-vel! Karácsonyra érkezett meg a boltokbaaz Eredet és az Így neveld a sárkányodat. Előbbitérdemes barátokkal vagy egyedül is végigizgulni,megismerkedni az emberi elmében elkövetettbűnözéssel. Utóbbihoz akár kistesóval is leülhetünk,hogy elmerüljünk Hablaty és Fogatlanszívet melengető barátságában és izgalmaskalandjaikban.munkások számára, akik a bérlakásokszűk, piszkos és sötét hangulatát hagyhattákmaguk mögött, amikor beléptekegy tágas és fényes kávéházba.Mindegyik kávéháznak megvolt amaga vendégköre. Más-más helyen gyülekezteka költők, a művészek, a gyárimunkások és a politikusok. Nagy szerepetjátszottak az üzleti, a politikai valaminta kulturális életben is. Különböző információkcseréjének szolgáltak helyszínül,valamint kapcsolatok kiépítésére és azokfenntartására is lehetőséget nyújtottak.Így válhattak a kávéházak a fővárosi emberéletének legfőbb színterévé.A kávéházak kulturális szerepet is betöltöttekaz odalátogató emberek életében.A legtöbb kávéházban szabadonelérhető és olvasható volt a magyar újságokonkívül valamennyi nagyobb európai és amerikailap is, valamint a vendégek részére biztosítottaklexikont, papírt, tollat és tintát, melyet bárkiszabadon és ingyen használhatott.CUKRÁSZDÁK A kávéházak városa,Budapest egy idő után a cukrászdák fővárosais lett. A hölgyek számára a reformkorban avárosi társasági élet egyik legfontosabb színhelyéüla cukrászdák szolgáltak. Az édességetárusító boltok átalakultak helyben fogyasztásrais alkalmas vendéglátóhelyekké. A cukrászdákkialakulásának idején a magyar cukrászok méga francia mesterek receptjeiből dolgoztak, dehamarosan kialakították a tipikusan magyarsütemény-, fagylalt- és italkínálatot, és ezzelmegteremtették a mára hungarikummá váltcukrászda fogalmát. Külföldön működnek teázók,kávézók, fagylaltozók, csokoládészalonokés süteményboltok, de mindezek speciálisegyüttese csak Magyarországon ismert.A cukrászdák vendégköre az italválasztékukalapján alakult ki, hiszen az alkoholos italokközül csak a csemegeborokat és a likőröketszolgálták fel. Sokáig dohányozni sem lehetett.A KUGLER CUKRÁSZDA„De szeretnék gazdag lenni,/egyszer libasültet enni.Jó ruhában járni, kelni,/s öt forintért kuglert venni.”(József Attila)FORRÁS: INTERNETBudapest egyik legelegánsabb és legkedveltebbcukrászüzlete a Vörösmarty téren lévőA magam részéről sajnálom, hogy egy filmkimaradt a Golden Globe-ból. Ez a Kick/Ass,amiben egy szerencsétlen fiúval ismerkedünkmeg, aki tehetetlenül nézi a világban dúló erkölcstelenséget.Végül elhatározza, hogy felveszia szuperhősmaszkot a bűn ellen. Hősiútját orrvérzés és baleseti mentők kísérik végig,míg végre igazi szuperhőssé válhat. A filmetMatthew Vaughn rendezte (a Csillagpor rendezője),s szintén megjelent már DVD-n, érdemesbeszerezni. Tarantino rajongóinak erősenajánlott, hisz a Kick/Ass nemcsak a hátsókatrugdossa, hanem a szuperhősös filmkliséket is.•Most pedig dőljünk hátra, és izguljunk aGolden Globe-on január 16-án, utána pedig azOscar átadóján február 27-én.Kugler cukrászda volt. Az üzlet kínálatában szerepeltekfagylaltkészítmények, teasütemények,cukor, bonbon és a kugler (mai nevén mignon).A gyermek József Attila a fent említett sorokkalfejezi ki vágyát erre az édességre.1884-ben a svájci származású cukrászmester,Gerbeaud Emil betársult a Kugler üzletbe,huszonöt alkalmazott helyett száz embert foglalkoztatott.Szigorúan ügyelt a minőségre: haa puncsos mignonok színárnyalata nem voltmegfelelő, saját kezével roncsolta szét azokat.A következő években kibővítette, Gerbeaud-ranevezte át az üzletet, és elérhető áron kínáltaédességeit a városi polgárok számára is. Rövididőn belül meghódította a pesti lakosságot,az országot, majd egész Európát is. Többféleteasütemény megújítása mellett saját specialitásokkalis büszkélkedhetett. Neki köszönhetjüktöbbek között a konyakos meggyet, aGerbeaud-szeletet és a macskanyelvet is.A korszakban virágkorukat élő cukrászdákelső képviselőjeként a Gerbeaud nyitott meg,majd folyamatosan utána az újabbak is: az akkormég Kerepesi útnak nevezett Rákóczi úton aHauer, a várbéli Ruszwurm, a krisztinavárosiAuguszt, a nagykörúti Vince és a pesti Lukács.A Vince cukrászda a meleg krémeslepényérőlvolt híres. Süteményeiért hosszú sorok kígyóztakaz utcán. Vevőcsalogatásként vanília illatúmeleg levegőt fúvattak ki az utcára.A várbéli Ruszwurm fő vevőkörét a főnemesiháztartások tették ki. A Mátyás-templom vagya budai vár képével díszített dobozocskákbaninnen vitték a cukorkát a királyi család tagjai is.Erzsébet királynénak minden nap innen vittéka reggeli jegeskávét, kuglófot, fodormenta rudacskát,valamint utazásai során is innen vitteaz útravalót. Auguszt bővítette a cukrászdaikínálatot a legfinomabb teákkal, pralinékkal,drazsékkal. A cukrászda előkelő belső kialakításával(selyemtapéta, velencei csillár, kínaiporceláncsészék) elragadtatta az igényes közönségetis.Végül egy érdekesség: 1890 táján DobosJános alkotta meg az első világhírű magyarsüteményt, a dobos tortát. A közhiedelemmelszemben Dobos János nem cukrász, hanemszakács, vendéglős volt.Sóstai HajnalkaÀ LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava 15


KIPRICH JÓZSI AZ ISTEN!Ára: 300 Ftnagy napon, december 3-án három órakorA a (kupát idén rendező Árpádból érkező)Mikulás szokásos beharangozója után elindultaka mérkőzések. A lányok megkezdték a harcot,és Zöld Zsuzsanna (10. c) góljával a 21. percbenmegszereztük a vezetést. Ez szerencsénkre ígyis maradt a meccs végéig: büszkén mondhattukmár az első félóra után, hogy felülkerekedtünkaz Árpád Gimnáziumon. A meccs utána bárdosos lányok nagytánca következett. Aszokásos fekete-piros öltözék helyett fehéringekben táncoltak a lányok, táncuk a szokásosmagas színvonal miatt idén is hatalmas sikertaratott.Hajrá, tudásközpont!FergetegeskupagyőzelemIdén is megrendezték iskolánk és az ÁrpádGimnázium hagyományos focitornáját,a Mikulás-kupát. A két gimnázium diákjailázasan készülődtek már napokkal az eseményelőtt, és a kupa napján már teljes volt a szurkolóihangulat. Focistáink és táncos lábú lányainkmaximális felkészültséggel várták, hogykiállhassanak a hatalmas közönség elé.Az első siker után jött a következő: a kisgimnazistafiúk mérkőzésén Katona Károly (6.a) vette célba a kaput – eredményesen. Megint1–0 előnyünk volt az ellenféllel szemben. Ez letta meccs végeredménye is, és így már két nyertmérkőzést tudhattunk a magunkénak, amikorpihenésképp az árpádos lányok nagytáncátnézhettük végig.A minden évben legádázabb küzdelem, anagygimnazista fiúk meccse következett. Amérkőzés idejére fellépetta pályára KassaiViktor, a neves bíró is,akit a 2010-es focivb-n láthattunk: ő felelta szabályok betartásáért.A nagygimnazistafiúk meccsevégleg eldöntötte azestét. Solymos Zoltán(12. a) és Lengyel Gábor(11. d) egy, míg MészárosJózsef (11. d) négygóllal járult hozzá a6–1-es győzelemhez,így utóbbi lett a gólkirály.Az eseménytkövető héten beszélgettemvele a focirólKOLLÁR ALEXANDRA FELVÉTELEIA CSAPATOK NÉVSORA:Lányok: Kovács Fanni, Fekete Viktória,Terdik Tamara, Zöld Zsuzsanna, BalatoniDóra, Varga Fanny, Kárpáti Viktória, KovácsNikolett, Szabó Henrietta, KovácsDóra, Anda Viktória, Mészáros Éva.Kisgimnazista fiúk: Váradi Gergely,Varga Levente, Nagy Attila, Stréhli Dominik,Hibbey Levente, Katona Károly, SzabóMáté, Sütő Balázs, Nagy Péter Jakab,Locker Dániel, Knitzky Dávid, Buszlai Bánk.Nagygimnazista fiúk: Henger Dávid,Szabacsi Richárd, Solymos Zoltán, MészárosJózsef, Farkasdi Bertalan, Ács József,Tóvári Patrik, Budai Richárd, Gál Norbert,Gáspár Ádám, Lengyel Gábor.A csapatok edzője: Hoffer József.és a kupáról, arról, hogy milyen érzései voltaka siker után. Elmondta, hogy általános iskoláskora óta űzi ezt a sportot, és tervei vannakvele a jövőre nézve. Megnyerni a játszmát asegítségével szerinte felemelő volt, és nemgondolta volna, hogy góljaival eldönti az estét.Persze a szerencsés végkifejlethez hozzájárultakkapusaink is, akik bravúrosan védtékki a záporozó labdákat. Csupán egyszer találthálónkba az ellenfél, de akkor már biztos volta győzelmünk, így ez lett nekik a vigaszdíj, illetveennek köszönhetően láthattuk az árpádosgóltáncot is.A torna végén gimnáziumunk szurkolói, táncosaiés focistái egyöntetűen azt kiabálták,hogy „Hajrá, tudásközpont!” Nem véletlenül.A „tudásközpont” 8–1-es összesített győzelmeörökre beírta magát az intézmény történelmébe.Nem sokkal az esemény után már diákjainkéletének meghatározó közösségi portálján, aFacebookon is megjelent lájkolható szövegként,mennyire büszkék vagyunk iskolánkra.A következő hétenpedig már ott tündököltaulánkban akupa, mindenki nagyörömmel csodálta,legfőképpen új diákjaink,akik előszörérezhették magukategy bárdosos sikerrészeseinek.Sajnos, mint mindenalkalommal, mostis volt némi ellenségeskedésa két iskoladiákjai között ahelyett,hogy mindenki a kupahangulatát élvezetevolna, és azt, hogyegyütt szurkolhatunkés léphetünk ki a szürke, tanulós hétköznapokból.Az előző évekhez képest azonban már kevésbélehetett egymást szidalmazó mondatokathallani, és reméljük, a legközelebbi alkalommalmég kevésbé vagy egyáltalán nem kell, hogyilyen üsse meg a fülünket. Értesüléseim szerintaz ellenfél iskola azóta sem tudja feldolgozni avereséget, és már most arról beszélnek, jövőremuszáj nekik nyerniük.Mi persze azt reméljük, hogy ez nem sikerül…Fülöp LucaSPORTEREDMÉNYEK■ A fiúk kézilabdacsapata Varga Petra tanárnőirányításával a megyei második helyet szerezte meg,így az országos elődöntőbe jutott.■ Nagy Szilárd (11. a), a Szlovák Junior Open 2010Squash versenyen a B17-es korcsoportban 3. helyezéstért el.■ Atlétika: A megyei diákolimpián a lányok távolugrásbanaz első helyen végeztek: Salamon Sára,Kiss Ágnes, Skrinyár Alexandra, a 12. c tanulói,Terdik Tamara (12. d). Gerelyhajításban és a svédváltóban ugyanez a csapat szintén az első helyenvégzett. A 4×800 méteres váltó futásban 2. helyetszerzett Pongrácz Kitti (9. b), Pongrácz Dóra (10. a),Reichnach Kinga (10. a) és Tóth Viktória (12. c). A fiúkmezőnyében a 4×15000 méteres váltóban ötödikhelyen végzett Bagdány Tomasz (9. c), Thész Dániel(12. a), Hajagos István (10. c) és Makszim Zsombor (11.c). Gerelyhajításban 4. helyet szerzett Szűcs Gergő(12. a), Czunyi Dávid (12. c), Kecskés Csaba, TörökMárk, Gál Zoltán, akik a 11. c tanulói. Távolugrásbana 3. helyen végzett Gál Zoltán, Török Márk, KecskésCsaba, Czunyi Dávid. A svéd váltó 2. helyet ért el(Kecskés Csaba, Gál Zoltán, Török Márk, CzunyiDávid). Az Országos Diákolimpián a lányok távolugrásbana 3. helyen végeztek (Terdik Tamara, KissÁgnes, Salamon Sára, Necz Jessica, Tóth Viktória).Gerelyhajításban 4. helyen végzett a csapat (TerdikTamara, Balatoni Dóra, Kollár Alexandra, SkrinyárAlexandra, Salamon Sára). A svéd váltó a 4. helyenfejezte be a versenyt (Terdik Tamara, Kiss Ágnes,Salamon Sára, Skrinyár Alexandra), míg a 4×800méteres váltó 15. lett (Pongrácz Dóra, Józsa EszterRebeka a 10. b-ből, Pongrácz Kitti, Tóth Viktória).16 À LA BÁRDOS • XXIII/2011. vízkereszt hava

More magazines by this user
Similar magazines