A „terror elleni háború” és az amerikai „nagy stratégia” - Grotius

grotius.hu

A „terror elleni háború” és az amerikai „nagy stratégia” - Grotius

Akadémián elmondott beszéde, mely a későbbi stratégia szempontjából a legjelentősebbnekmondható. Itt született meg az úgynevezett Bush-doktrína, melynek elemei egytől egyigvisszaköszöntek a 2003-as hivatalos terror elleni stratégiában. Köztük volt Amerika globálisvezető szereplőként való fellépése, a rendszerváltás igénye a „gonosz tengelye” országaiban, ademokrácia támogatása világszerte, a megelőző csapásmérés és a katonai erő akár egyoldalúalkalmazása is, az amerikai értékek védelme érdekében. 28Ezekből a beszédekből jól kitűnik az elnök és a neokonzervatívok közeledése, ugyanakkorBush programja igazából csak a második ciklusban mondható egyértelműenneokonzervatívnak. A neokonzervatívok az új adminisztráció első hónapjaiban eléggémellőzve voltak, Wolfowitznak a Pentagon 1992-es ’Defense Policy Guidance’kézikönyvében megfogalmazott elvei túl radikálisnak és ellenség hiányábanalkalmazhatatlannak tűntek. Azonban szeptember 11. megváltoztatott mindent, remekalkalom nyílt számukra az értékek és az érdekek összekapcsolására. A Bush-doktrínábanmegfogalmazott elemeket egytől egyig magukénak vallják, hiszen mindezek hozzájárulnak aneokonzervatívok első számú céljának eléréséhez, azaz az Egyesült Államokelsődlegességének biztosításához a nemzetközi rendszerben, illetve egy rivális nagyhatalomfelemelkedésének a megakadályozásához. 29Ma már bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a stratégiai tervezés ezekben a hónapokbancsúszott el legjelentősebb pontjaiban; ugyanakkor be kell látni, hogy a Bush-adminisztrációnagyon hirtelen került egy rendkívül nehéz helyzetbe, ráadásul az előző adminisztrációpolitikai öröksége sem pozitív irányba befolyásolta a stratégiai tervezést. Mégis érdemes vetninéhány pillantást azokra a hiányosságokra, melyek kicsit nagyobb körültekintésselvalószínűleg elkerülhetőek lettek volna.Először is a legnagyobb probléma az volt, hogy Clinton idején végül nem készült el atervezett stratégiai dokumentum a terrorizmus elleni küzdelemhez, így lényegében nem voltolyan alap, amiből ki lehetett volna indulni. Nagyjából a semmiből kellett villámgyorsanfelépíteni egy új struktúrát, ám ez a kapkodás súlyos komplikációkhoz vezetett.Adam Roberts elsősorban azt rója fel a kormánynak, hogy nem vette figyelembe a múlttanulságait. Beismeri ugyan, hogy részben helytálló az az érvelés, miszerint nem kell a múltbatekinteni, mert a terrorizmus az elmúlt évtizedekben új irányokba ment el, és olykor olyanprecedens nélküli eseteket produkált, mint nukleáris létesítmények elleni támadások,öngyilkos merényletek, alapvetően civil lakosságot foglalkoztató épületek célba vétele vagy atávolságok összezsugorodása miatt akár kontinensek távlatában is végrehajtottterrorcselekmények. Ennek ellenére komoly hibának tartja a Bush-adminisztráció teljesenahistorikus megközelítését a terrorizmus irányában. Nyolc jelentősebb vonását emeli ki aterrorizmusnak, melyek figyelembe vétele elengedhetetlen lett volna a stratégiai tervezésfolyamán. Az egyik ilyen a terrorizmus „ragályos” mivolta. Eszerint a terrorizmus nem fogvéget érni egyetlen célzott katonai invázió következményeképpen, hiszen főleg a jogtalannakvélt erőszak alkalmazása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy szimpatizánsok bukkanjanakfel világszerte, akik továbbviszik a harcot. Éppen ezért a katonai erő alkalmazásakor mindigmérlegelni kell a lehetséges következményeket és nem szabad olyan irreális célokat kitűzni,mint a terrorizmus teljes felszámolása, ami nyilvánvalóan elérhetetlen. Másodszor fontos lettvolna a jogi felhatalmazás és a koalíciós végrehajtás (habár ez még Afganisztán esetén meg isállt, de Irak esetében már egyértelműen figyelmen kívül hagyta ezeket az Egyesült Államok).Sokan osztják azt a véleményt miszerint a terrorizmust csak saját társadalmai tudnák28 Bush, George W. [2002]: President Bush Delivers Graduation Speech at West Point. Forrás:http://www.teachingamericanhistory.org/library/index.asp?documentprint=91629 Fukuyama, Francis [2006]: Amerika válaszúton – Demokrácia, hatalom és a neokonzervatívörökség. Századvég Kiadó, Budapest. p.54-75.10

More magazines by this user
Similar magazines