ivan nagel háború és szerelem - Színház.net

szinhaz.net

ivan nagel háború és szerelem - Színház.net

VILÁGSZÍNHÁZszabadságát kiküzdő, szabadon szerető nemzedékpártjára sodorta, mert ezekben a fiatalokbanlátta az elaggott intézmények merev hatalmi rutinjátólvaló megmenekülés reményét. Ez a reményhalott - honnan támadhatna hát „valóságosérzelmi hatás"?Shakespeare azonban még a rombolás ilyátfogó mértékével sem éri be, s a két „szerelmespár"kontraszt-párhuzamát is túlélezi egy kísértetiesötlettel. Amikor fogolycsere keretében agörögök Cressida, az ifjú lány ellenében kiadjákAntenort, az elfogott trójai harcost, nem más,mint éppen Paris teszi hasznossá magát kétszeresenis, minta parancs vivője és mint pribék. 0,aki kirobbantotta az általános háborút és az egyediszerelmi nyomorúságot, sajnálkozva jegyzimeg: „Nincs segítség; / A körülmények keserűparancsa / Így rendeli" - íme az egész darabalighanem leggyilkosabb túlélezése avagy poénja.Paris, a legendás szerető végül, megjátszottegyüttérzést olcsó hivalkodással elegyítve,ekként temeti el Troilus és Cressida szerelmét:„Én tudom, mi az: szeretni." Immár mi is tudjuk.Gyilkolás és sportMár csak a harc mibenléte tisztázandó. A színpadonelénk tárt hadi cselekmények Hector és Ajax(annak rendje-módja szerint meghirdetett, fairmódon kivitelezett) párviadalától HectornakAchilles általi lemészárlásáig terjednek. Shakespearenem magasztosítja fel Hector nemes illúzióitAchilles mészárszéki pragmatizmusa ellenében,hanem minden nosztalgiától mentesenteszi fel a kérdést: kizárja-e egymást a lovagiethosz és a bestialitás - avagy ellenkezőleg, feltételezi-eegymást a kettő? Válasza, a záró felvonásmegtervezett káoszában, egymáshoz kapcsoljaa cselekmény legdurvább mozzanatait ésminden fogalmak legélesebbikét: pulp-fictionvérfürdőt fon össze a filozófiai antropológiával.Mit jelent lovagi ethosz és bestialitás a cselekménynyelvére fordítva? Hector életének emezutolsó napján dicsőn küzdött - tucatnyi göröghőst döfött le, köztük Achilles hímringyóját, Patroclustis. Achilles, hogy megtorolja Patroclushalálát, visszatér a csatatérre. Hector meg őszembekerül egymással; Hector Achillest ismegölhetné, de a lovagi tornák szabályaihoz hívenmégis hagyja felkelni, és megkíméli az életét.Ekkor egy arany vértbe öltözött görög jelenikmeg; Hector a zsákmány kedvéért üldözőbe veszi.Achilles közben összegyűjti a maga haderejét,hogy együttesen legyilkolják Hectort. Hectorelejtette a prédát, leteszi fegyverét, megpihen.Ekkor jön Achilles, és embereivel darabokra kaszaboltatja.És mit jelent lovagi ethosz és bestialitás afogalmak nyelvén? A tudat tisztában van vele,hogy nincs mélyebb seb az eszmény és a gyakorlatközötti hasadásnál, és a gyógyíthatatlanulfekélyesedő seb álcázására kitalálja az igazságnakideológia általi eltakarását. Igy alakul ki akettős folyamat: a szégyenletes gyakorlat bemocskoljaa szép eszményt - a kényelmes ideológiamegszépíti az elviselhetetlen valóságot. Akét ellentétpár kibékíthetetlennek látszik, holottegymásban gyökereznek: a hazug lét hazug gon-Jörg Schröder (Agamemnon), Vincent Leittersdorf(Ulysses), Josef Ostendorf (Achilles)és Christoph Müller (Patroclus)dolkodást szül. Íme a gyakorlati alkalmazás:Hector nem az eszménybe, hanem a nemes lovagélethazugságába döglik bele. 0, a hivatásos harcos,azt akarta elhitetni önmagával és a többiekkel,hogy a háború nem gyilkolás, hanem sport.

More magazines by this user
Similar magazines