11.07.2015 Views

Letöltés/megnyitás (PDF, 4.94 MB) - Magyar Innovációs Szövetség

Letöltés/megnyitás (PDF, 4.94 MB) - Magyar Innovációs Szövetség

Letöltés/megnyitás (PDF, 4.94 MB) - Magyar Innovációs Szövetség

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

„…a 21. században mindannyiunk életétdöntően befolyásolja majd mind az,amit az emberi találékonyság és afeltalálás megújítani képes…”(Oláh György)2004 végén megszületett az InnovációsTörvény. A kompromisszumok ellenére is jólsikerült törvény azonban még mindig nemjelenti azt, hogy az innováció a kormányzatnapi törekvéseiben – a világpiaci jelentőségénekmegfelelő – helyre került, és még azsem biztos, hogy az innováció, illetve agazdaság 3-5 év múlva olyan lesz, mintamilyennek látni szeretnénk.A fejlett piaci mechanizmusok és a magas vállalkozói autonómia, a tulajdonosimotiváció szükséges, de közel sem elégséges feltételei a felzárkózásnak,mert a piaci erőkkel szemben magukra hagyott innovációs „palánták”általában nem életképesek. Szükségük van a világtrendekkel számoló és anemzetgazdaság egészének értékrendjét képviselő állam támogatására is.Ez nem a központosítás újra kísértő szelleme, hanem az egyre nagyobb értékelőállításfelé kormányzó, korszerű, kooperatív stratégiai irányítás módja.Csak akkor van esélyünk arra, hogy az innovatív fejlődést célul kitűző Európaegyenrangú partnerként kezeljen bennünket, ha az innovatív vállalkozások ésa stratégiai irányítás szövetségre lépnek ebben az országban.Ebben a kötetben Szövetségünk 2004. évi erőfeszítései – kezdeményezéseiés programjai – olvashatók, amelyek ebben az irányban kísérelnek meglépéseket tenni.Budapest, 2005. áprilisdr. Pakucs János<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség elnöke5


TARTALOMJEGYZÉK<strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségMisszióA Szövetség szolgáltatásaiSzervezeti felépítésRegionális képviseleti rendszerTisztségviselôkKépviseletekInnostart AlapítványInnovációt népszerűsítő tevékenységek<strong>Magyar</strong> Innovációs Nagydíj<strong>Magyar</strong> Innovációs Alapítvány<strong>Magyar</strong> Innovációs KlubOrszágos Ifjúsági Tudományos és Innovációs VersenyEurópai Unió Fiatal Tudósok VersenyeInnoforumHírlevélTagintézmények<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeRövid összefoglalásRészletes beszámolóFelügyelô Bizottság jelentése<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseMegnyitóA 2004. évi írásos beszámoló szóbeli kiegészítéseFelkért előadókHozzászólások, vitaA Felügyelô Bizottság szóbeli kiegészítéseHatározatJelölőbizottság jelentéseHatározatA XVI. közgyűlés résztvevôiTagintézmények képviselőiVendégekA közgyűlés sajtóvisszhangja681011121718222225272732343772761051111141181421671701711731781941995


<strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség


6 <strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségMISSZIÓA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség mint szakmai és munkaadói érdekvédelmiszervezet, tevékenységének középpontjában – tagvállalatainak célkitűzéseivelegyezően – az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll.A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉGNEKcsak jogi személyek (vállalatok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek stb.)lehetnek tagjai.A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉGa szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét ésgyakorlati hasznosítását – a köztestületként működő kereskedelmi ésiparkamarákkal szoros együttműködésben – kívánja segíteni annak érdekében,hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye,jövedelemtermelő képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennekeredményeképpen a gazdasági fejlődés.A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉGcélja, hogy a kutatás, a műszaki fejlesztés és a tervezés során az állandómegújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését elősegítse.Ennek érdekében a Szövetség közreműködik abban, hogy a tagvállalatok érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból valóérdekképviselete hatékony legyen, növekedjék <strong>Magyar</strong>országon a létrehozott, illetve hasznosított szellemitermékek száma és értéke, a hazai termékekben, gyártmányokban, nagyobb mértékben realizálódjanak aszellemi termékek, elsősorban a hazai innovációs eredmények, a technológiatranszfer segítse a gazdasági eredmények javulását, azinnovációs eredmények létrehozásának finanszírozási rendszereegyértelműen ösztönző legyen, a jogi szabályozás támogassa és védje az innovációs eredmények létrehozóités hasznosítóit, széles körű elismertséget kapjanak a kiemelkedő innovációs teljesítmények.5


Misszió7A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG CÉLJAI MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBENképviseli a tagvállalatok szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféraegészének munkaadói érdekképviseletét, érdekérvényesítését,az innovációs folyamatban érdekeltek (kutatóintézetek, fejlesztővállalatok,tervezőintézetek, innovatív vállalatok és vállalkozások, szervező, tanácsadó,marketing és egyéb innovációs szolgáltató cégek, önálló vállalkozók, kockázatitőkebefektetők stb.) számára információs rendszert alakít ki és működtet,szakmai konferenciákat, szimpóziumokat szervez,hivatalos kapcsolatot tart az állami szervekkel, kamarákkal, az egyébérdekképviseleti szervezetekkel, jogalkotókkal és jogalkalmazókkal, valamint azinnovációval foglalkozó szervezetekkel, közreműködik a hazai K+F ésinnovációpolitika alakításában,regionális hálózatot épít ki és széleskörű bel-, és külföldi kapcsolatrendszertalakít ki,tagozatai és bizottságai közreműködésével, javaslatok, állásfoglalásokkidolgozásával és egyéb segítséggel (marketing munkával, reklám-, éspropagandatevékenységgel, szakmai tanácsadással stb.) kedvező szakmaihátteret biztosít a hazai innovációs tevékenységekhez.5


8 <strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségA SZÖVETSÉG SZOLGÁLTATÁSAIA Szövetség közreműködik abban, hogy tagvállalatai hozzájussanak azokhoz akonkrét gazdasági, szakmai, üzleti információkhoz, tanulmányokhoz, amelyeksegítik a szellemi termékek létrejöttével kapcsolatos tevékenységüket.A Szövetség kéthetente megjelenő információs lapjában, a HÍRLEVÉL-bentájékoztatja a tagvállalatokat:az innovációs tevékenységet érintő, illetve meghatározó gazdaságpolitikakoncepciókról és döntésekről,a gazdasági szabályozók, a gazdálkodás és a külkereskedelem feltételeitmeghatározó jogszabályok alkotásáról,innovációs vásárokon, kiállításokon való kedvezményes részvételilehetőségekről, tanulmányutakról és ennek keretében a tagvállalatok bel- éskülkereskedelmi piacainak építési lehetőségeiről,a nemzetközi kapcsolatokról, a lehetséges hazai és külföldi innovációspartnerekről, azok tevékenységéről és szolgáltatásaikról,az innováció finanszírozási és infrastrukturális lehetőségeiről,iparjogvédelmi kérdésekről,az innovációs munkát segítő egyéb szakmai szolgáltatásokról.A Szövetség INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG-et működtet, amely - nagyobb részt -térítésmentesen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:találmányok bejelentése és hasznosítása,üzleti partnerközvetítés,társas vállalkozások létrehozása,kockázati tőke, üzleti angyalok bevonása, ill. közvetítéseüzleti, marketing, pénzügyi, technológiai és jogi tanácsadás,szakmai konferenciák, szimpóziumok, kerekasztal-beszélgetések szervezése,kiállítások, innovációs menedzsment tréningek szervezése, innovációs vásárokon, kiállításokon, tanulmányutakon való részvételmegszervezése, fiatal, tehetséges újítók, illetve kezdő innovatív vállalkozók támogatása, az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny évenkéntimeghirdetése és lebonyolítása,az Innovációs Nagydíj pályázat évenkénti kiírása és lebonyolítása,szellemi termék börzék megrendezése Innoforum címmel.5


A Szövetség szolgáltatásai9A szolgáltatások keretében a tagvállalatok igénybe vehetik részben térítésnélkül, részben kedvezményes térítéssel a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség teljesinformációs bázisát, oktatási, tanácsadói és szolgáltatási rendszerét, technikaihátterét.<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséghonlap: www.innovacio.hue-posta: innovacio@innovacio.hutelefon: 453-6572,fax: 240-5625,cím: 1036 Budapest, Lajos u. 103.ügyvezető igazgató: dr. Antos László5


10 <strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségSZERVEZETI FELÉPÍTÉS30 alapító 1990. december 14.Felügyelõ bizottság 3fõKÖZGYŰLÉSTagintézmények: 237Szervezeti tagok: 7SzegedMiskolc47 fõs elnökségDebrecenBudaörsVeszprémPécsGyõrRegionálisIgazgatóságokVEZETÕSÉGelnök8 alelnökfõtitkár4fõEtikai BizottságÜgyvezetõ IgazgatóTitkárságÖnálló szervezetekInnovációsÜgynökségK+FTagozatInnovációsinfrastruktúraTagozatVállalkozásfejlesztésiTagozatFelsõoktatásiTagozatInnovációsNonprofitTagozatInnovációsMarketingTagozatDebreceni Innovációs AlapítványDebreceni Tudományos Mûszaki Park Kft.Innonet Innovációs és Technológiai Központ, GyõrInnostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ, BudapestInnovációs és Technológiai Transzfer Centrum, MiskolcInntek Innovációs és Technológiai Központ, Eger<strong>Magyar</strong> Innovációs Alapítvány<strong>Magyar</strong> Innovációs KlubPannónia Régia Kht., TatabányaRegionális Innovációs és Technológiai Fejlesztõ Központ, PécsIpari Parkok EgyesületVállalkozói Inkubátorok SzövetségeTudományos és Technológiai IpariParkok Szövetsége<strong>Magyar</strong> Tanácsadó Mérnökök ésÉpítészek Szövetsége<strong>Magyar</strong> Tudományos- Technológiai ésIpari Parkok Szövetsége<strong>Magyar</strong> Kockázati és MagántõkeEgyesület<strong>Magyar</strong> Biotechnológiai SzövetségVeszprémi Regionális Innovációs Központ, VeszprémKözép-magyarországi Innovációs Központ, Budaörs5


Regionális képviseleti rendszer11REGIONÁLIS KÉPVISELETI RENDSZERGyõrBudavári Lászlótel.: 0620 9557370BudaörsBUDAPESTPolgárné Májer IldikóVeszprémtel .: 0630 9429963Dr. Horváth Gézatel.: 0630 2645487MiskolcDr. Siposs Istvántel.: 0620 9942435DebrecenDr. Harangozó Istvántel.: 0620 9504444PécsHigi Gyulatel.: 0630 9938231SzegedDr. Mogyorósi Pétertel.: 0630 9784215<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség közreműködésévellétrejött szervezetekDebreceni TudományosMűszaki Park Kht.Vezető: Dr. Országh IstvánCím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/cTelefon: 52/414-350Debreceni Innovációs ésMűszaki Fejlesztési AlapítványVezető: Dr. Borsos JánosCím: 4029 Debrecen, Attila tér 3.Telefon: 52/349-489CHIC Közép-magyarországi InnovációsKözpont Kht.Vezető: Hantos Zoltán KárolyCím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.Telefon: 23/887-500INNONET Innovációs és TechnológiaiKözpont Kht.Vezető: Budavári LászlóCím: 9027 Győr, Gesztenyefa u.4.Telefon: 96/506-900INNOSTART Nemzeti Üzletiés Innovációs Központ AlapítványVezető: Garab KingaCím: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.Telefon: 382-1500Miskolci Egyetem Innovációsés Technológiai Transzfer CentrumVezető: Dr. Lehoczky László3515 Miskolc, EgyetemvárosTelefon: 46/565-111/2012INNTEK Kht.Vezető: Fülöp GáborCím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.Telefon: 36/516-701<strong>Magyar</strong> Innovációs AlapítványVezető: Dr. Závodszky PéterCím: 1117 Budapest, Október 23. u. 16.Telefon: 453-6572<strong>Magyar</strong> Innovációs KlubVezető: Dr. Reszler ÁkosCím: 1036 Budapest, Lajos u. 103.Telefon: 453-6572PANNONIA REGIA Kht.Vezető: Dr. Balogh IstvánCím: 2800 Tatabánya, Pf. 1367Telefon: 34/487-901Veszprémi RegionálisInnovációs Centrum Kht., VRICVezető: Répásy ZoltánCím: 8200 Veszprém, József Attila út 34.Telefon: 88/564-130Innovációs és Technológia FejlesztésiKözpont Kht.Vezető: Dr. Sárkány BélaCím: 7630 Pécs, Finn u. 1/1.Telefon: 72/526-1015


12 <strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségTISZTSÉGVISELŐKVezető TestületDr. Pakucs JánoselnökOlajterv Rt., ügyvezető igazgató1036 Budapest, Lajos u. 103.tel.: 453-6470, fax: 240-5625Bolyky János AntalfőtitkárCOVENT Ipari Tőke Befektető Rt.,vezérigazgató1122 Budapest, Maros u. 27.tel.: 355-2493, fax: 202-2381Dr. Greiner Istvántudományos alelnökRichter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.,kutatási igazgatóhelyettes1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.tel.: 431-4102, fax: 202-2381Dr. Pálmai Zoltánregionális alelnök1022 Budapest, Alvinci út 24.tel.: 208-4629, fax: 208-4636Dr. Szabó Gáborfelsőoktatási alelnökSzegedi Tudományegyetem,tanszékvezető egyetemi tanár6720 Szeged, Dugonics tér 13.tel.: 62/544-272,5


Tisztségviselők13Dr. Závodszky Péternemzetközi alelnökMTA SZBK Enzimológiai Intézet,tudományos tanácsadó1113 Budapest, Karolina u. 29-31.tel.: 209-3535, fax: 466-5465Koós AttilaalelnökMATÁV Rt. PKI-FI, igazgató1502 Budapest, Pf. 520.tel.: 481-7400,fax: 481-7405Dr. Ürge LászlóalelnökComGenex Rt., vezérigazgató1031 Budapest, Záhony u. 7.tel.: 214-2306/136,fax: 214-2310Vámos ZoltánalelnökGE Hungary Rt., alelnök1340 Budapest, Váci út 77.tel.: 399-1157, fax: 231-5191Várkonyi AttilaalelnökCellum, igazgató1121 Budapest, Ordas u. 15.Tel.: 30/370-66165


14 <strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségElnökségVálasztott elnökségi tagokBerszán FerencBudapest Bank Rt., üzletág-vezető1138 Budapest, Váci út 188.tel.: 450-6000, fax: 450-6001Dr. Blaskó GáborEGIS Gyógyszergyár Rt., kutatási igazgató1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.tel.: 265-5504, fax: 407-4888Csapody MiklósGE Hungary Rt., tanácsadó1340 Budapest, Váci út 77.tel.: 399-1119, fax: 399-2302Deme GáborINNOMED MEDICAL Rt., elnök1146 Budapest, Szabó József u. 12.tel.: 460-9200, fax: 460-9222Dr. Detrekői ÁkosBudapesti Műszaki és GazdaságtudományiEgyetem, professzor1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.tel.: 463-2222, fax: 463-2220Dr. Frank JózsefCsongrád megyei Önkormányzat, elnök6701 Szeged, Pf. 391.tel.: 62-435-235, fax: 62-434-163Frischmann Gábor<strong>Magyar</strong> Katolikus Rádió Rt.,műszaki igazgató1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.tel.: 255-3340, fax: 255-3399Dr. Gyulai JózsefMTA Műszaki Fizikai és AnyagtudományiKutató Intézet Intézeti Tanács, elnök1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.tel.: 395-2224, fax: 395-9284Dr. Kemény TamásIpar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány,ügyvezető igazgató1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.tel.: 312-2213, fax: 332-0787Kovács F. LászlóBorsodChem Ipari Park,elnök-vezérigazgató3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.tel.: 48-511-211, fax: 48-310-891Dr. Marosi György<strong>Magyar</strong> Iparjogvédelmi és Szerzői JogiEgyesület, MIE, főtitkár1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8tel.: 353-166, fax: 353-1780Dr. Molnár KárolyBudapesti Műszaki és GazdaságtudományiEgyetem, rektor1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.tel.: 463-1111, fax: 463-1110Dr. Papanek GáborGKI Gazdaságkutató Rt.,ügyvezető igazgató1052 Budapest, Semmelweis u. 9.tel.: 318-1868, 318-1284, fax: 318-4023Dr. Patkó GyulaMiskolci Egyetem, rektorhelyettes3515 Miskolc-Egyetemvárostel.: 46-565-034, fax: 46-563-423Somogyi MiklósITC-AMT Kft., ügyvezető igazgató1142 Budapest, Ungvár u. 64-66.tel.: 363-3265, fax: 383-7147Dr. Veress GáborDebreceni Egyetem, professzor4032 Debrecen, Böszörményi út 138.tel.: 88-402-803, fax: 88-423-410Dr. Vékony SándorINTECO Kft., igazgató3527 Miskolc, Szinva u. 15/btel.: 46-359-895, fax: 46-359-8955


Tisztségviselők15Alapszabály szerint tagjai az elnökségnek: a tagozati elnökök a tagszövetségek elnökei a regionális igazgatókTagozati elnökökDr. Inzelt PéterK+F TagozatMTA SZTAKI, igazgató1111 Budapest, Kende u. 13-17.tel.: 209-5257, fax: 466-7503Dr. Lippényi TivadarInnovációs-infrastruktúra TagozatNemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal,elnökhelyettes1052 Budapest, Szervita tér 8.tel.: 30-525-0808, fax: 441-3549Dr. Rohács JózsefFelsõoktatási TagozatBudapesti Műszaki és GazdaságtudományiEgyetem, tanszékvezető1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.tel.: 463-1922, fax: 463-3080Garay Tóth JánosInnovációs Nonprofit TagozatNovofer Alapítvány, elnök1112 Budapest, Hegyalja u. 86.tel.: 319-8913, fax: 319-8916Cseh IldikóInnovációs Marketing TagozatINTERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft., ügyvezető igazgató1364 Budapest, Pf. 93.tel.: 318-3309, fax: 317-4856Dr. Osman PéterVállalkozás-fejlesztési TagozatPénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,vezető-főtanácsos1031 Budapest, Zaránd u. 34/B.tel.: 489-9649Tagszövetségek elnökeiRakusz LajosIpari Parkok Egyesület, elnök1116 Budapest, Fehérvári út 130.tel.: 382-1565, fax: 206-2586Annus IstvánVállalkozói Inkubátorok Szövetsége,társelnök8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.tel.: 22-514-126, fax: 22-328-110Dr. Bérci GyulaTudományos Technológiai, Ipari ParkokSzövetsége, ügyvezető elnök1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.tel.: 355-5190Bretz Gyula<strong>Magyar</strong> Tanácsadó Mérnökök és ÉpítészekSzövetsége, elnök1016 Budapest, Krisztina krt. 99.tel.: 204-2967, fax: 204-2969Székely Péter<strong>Magyar</strong> Tudományos- Technológiai és IpariParkok Szövetsége, elnök1144 Budapest, Füredi u. 74-76.tel.: 467-0236, fax: 467-0236Tzvetkov Julián<strong>Magyar</strong> Kockázati és Magántőke Egyesület,elnök1051 Budapest, Nádor u. 32.tel.: 475-0924, fax: 475-0925ifj. Duda Ernő<strong>Magyar</strong> Biotechnológiai Szövetség, elnök6722 Szeged, Béke u. 5/Atel.: 62-424-729, fax: 62-426-0985


16 <strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségRegionális igazgatókDr. Mogyorósi Péter,Dél-alföldi Regionális Képviselet igazgatójaLASER CONSULT Kft., ügyvezető igazgató6726 Szeged, József Attila sgt. 130.tel.: 62-562-782, fax: 62-562-783Dr. Harangozó István,Észak-alföldi Regionális Képviseletigazgatója4025 Debrecen Hatvan u. 58.regionális igazgatótel.: 52-502-974, fax: 52-500-426Dr. Siposs István,Észak-magyarországi RegionálisKépviselet igazgatójaMiskolci Egyetem, egyetemi docens3515 Miskolc-Egyetemvárostel.: 46-365-560, fax: 46-327-643Budavári László,Nyugat-dunántúli Regionális KépviseletigazgatójaINNONET Innovációs és TechnológiaiKözpont Kht., ügyvezető igazgató9028 Győr, Gesztenyefa u. 4.tel.: 96-506-900, fax: 96-506-901Dr. Horváth Géza,Közép-dunántúli Regionális KépviseletigazgatójaVeszprémi Egyetem Mérnöki Kar,regionális igazgató8201 Veszprém, Pf: 158.tel.: 88-421-905, fax: 88-421-905Higi Gyula,Dél-dunántúli Regionális KépviseletigazgatójaHigh Computer Kft., ügyvezető igazgató7624 Pécs, Őz u. 5.tel.: 72-504-050, fax: 72-333-120Polgárné Májer Ildikó,Közép-magyarországi RegionálisKépviselet igazgatójaBudaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató,ügyvezető igazgató1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.tel.: 266-5108, fax: 266-51086726 Szeged, József Attila sgt. 130.tel.: 62-562-782, fax: 62-562-783Felügyelő bizottságFB-elnökdr. Szarka Ernő,<strong>Magyar</strong> Szabadalmi Hivatal,nyugalmazott elnökFB-tagJamrik Péter,NOVOFER Innovációs Rt.,vezérigazgatóFB-tagFarkas László,AGMI Anyagvizsgáló ésMinőségellenőrző Rt.,vezérigazgató5


Képviseletek17KÉPVISELETEKA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség elnökségi tagjai, ill. vezetői az alábbiországos szervezetekben vesznek részt, ill. képviselik az innováció érdekeit.Nemzeti Kutatási és Technológiai HivatalKépviselő: Dr. Lippényi Tivadar,elnökhelyettesKutatási, Technológiai és InnovációsTanácsKépviselők: Rakusz Lajos, ifj. Duda ErnőKülföldi Szabadalmaztatást TámogatóPályázatok BírálóbizottságaKépviselők: Dr. Patkó Gyula, Dr. SzarkaErnő, Bolyky János Antal, Papanek Gábor<strong>Magyar</strong> Szellemi Tulajdonvédelmi TanácsKépviselő: Dr. Pakucs János<strong>Magyar</strong> Akkreditációs BizottságKépviselők: Dr. Závodszky Péter,Dr. Stern PálFelsőoktatási és Tudományos TanácsKépviselő: Dr. Szabó GáborGVOP 3.1 és a GVOP 3.2bírálóbizottságaKépviselő: Dr. Szabó Gábor<strong>Magyar</strong> Kereskedelmi és IparkamaraInnovációs KollégiumKépviselő: Várkonyi Attila, társelnök<strong>Magyar</strong> Kereskedelmi és IparkamaraInnovációs SzekcióKépviselő: Higi GyulaMunkaadók és Gyáriparosok OrszágosSzövetségeKépviselő: Dr. Pakucs János, alelnökMunkaadók és Gyáriparosok OrszágosSzövetsége EU-bizottságKépviselő: Dr. Kemény Tamás“Ipari Park” cím pályázati rendszerműködését segítő BírálóbizottságKépviselők: Dr. Pálmai Zoltán,Rakusz LajosIparjogvédelmi Szakértői TestületKépviselők: Dr. Szarka Ernő,Dr. Greiner István, Dr. Blaskó Gábor<strong>Magyar</strong> Iparjogvédelmi és Szerző JogiEgyesület Innovációs SzakosztályaKépviselő: Jamrik PéterKörnyezettudatos VállalatirányításiEgyesület elnökségeKépviselő: Dr. Kemény TamásFelsőoktatási és Tudományos TanácsFinanszírozási SzakbizottságaKépviselő: Dr. Mogyorósi PéterInformatikai Érdekegyeztető FórumKépviselő: Dr. Antos LászlóKármán Tódor Díj bizottságaKépviselők: Dr. Pakucs János elnök,Bolyky János AntalEurópai Üzleti Díj a KörnyezetértországzsűriKépviselő: Dr. Antos LászlóEurópai Koordinációs Tárcaközi BizottságSzellemi Tulajdon Szakértői AlcsoportjaKépviselő: Dr. Greiner István5


18 <strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségINNOSTART ALAPÍTVÁNYAz Európai Unióban először 1984-ben létrehozott, ma már többmint 250, sikerrel működő Üzleti és Innovációs Központvállalkozás-támogatási szervezet mintájára, a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség kezdeményezése alapján az EU PHARE programjánakjelentős támogatásával – 11 évvel ezelőtt – 1994-ben alakult megBudapesten az INNOSTART Nemzeti Üzleti és InnovációsKözpont (közhasznú szervezetként működő alapítvány).Az eredményesen működő INNOSTART célja, hogy szolgáltatásaival, szakértelmével a legígéretesebb innovációs projekteketfelkutassa, hasznosulásukat, piacorientált tevékenységüket tanácsadással,virtuális inkubáció keretében támogassa, innovációs park létrehozásával és működtetésével kedvező infrastrukturális ésalkotó környezetet teremtsen ezen vállalkozások számára (fizikai inkubáció),továbbá stimulálja és segítse a regionális innovációs kezdeményezéseket.AZ INNOSTART SZOLGÁLTATÁSAI Tanácsadás: elsősorban az innovációt megvalósító vállalkozásoklétrehozására és működésük javítására terjed ki.Vállalkozók képzése, innovációs menedzsment tréningek szervezéseA technológiatranszfer elősegítése, információszolgáltatás: az INNOSTARTinformációszolgáltatási tevékenységében támaszkodik a hazai és a nemzetköziinformációs adatbázisokra, adat-szolgáltatásokra. A fejlesztések, vállalkozások finanszírozása: az INNOSTART segíti avállalkozókat pénzeszközök megszerzésében, hitelek és pályázati lehetőségekfelkutatásában, a pályázatok előkészítésében. Az életképes projektek, ill. akezdő vállalkozások finanszírozásához kockázati tőkét közvetít.2Üzleti és innovációs park működtetése: az INNOSTART mintegy 6000 m -enlehetőséget biztosít innovatív kis- és középvállalkozások számára különböző,kedvezményes szolgáltatások mellett irodák, laboratóriumok, műhelyekigénybevételére.INNOSTART NEMZETI ÜZLETI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓI:<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség,<strong>Magyar</strong> Gyáriparosok és Munkaadók Országos Szövetsége,<strong>Magyar</strong> Kereskedelmi és Iparkamara,Innotech Műegyetemi Innovációs Park Kft.5


Innostart Alapítvány19Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke:dr. Pakucs János, az OLAJTERV Rt. ügyvezető igazgatója,tel.: 453-6470Az Alapítvány Kuratóriumának alelnöke:Prof. Závodszky Péter, az MTA levelező tagja, az MTA SZBK EnzimológiaiIntézet tudományos tanácsadója, tel.: 209-3535Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:dr. Vass Ilona, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyetteseBolyky János Antal, a Covent Ipari Tőke Befektető Rt. vezérigazgatójaHigi Gyula, a High Computer Kft. ügyvezető igazgatójadr. Horvai György, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemtszv. egyetemi tanáradr. Pálmai Zoltán, az Innotech Kft. ny. ügyvezető igazgatójaSinoros-Szabó Lóránt, Kincstári Vagyoni Igazgatóság osztályvezetőjedr. Csuhaj-Varju Imre, Beszállítói Befektető Rt. vezérigazgatójaAz Alapítvány Felügyelőbizottságának elnöke:Nagy Levente, vállalkozóAz Alapítvány Felügyelőbizottságának tagjai:Dr. Havass Miklós, a Számalk Rt. elnökeSebestyén Imre, a BKIK tanácsadójaINNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs KözpontGarab Kinga, igazgató1116 Budapest, Fehérvári út 130.Tel.: 382-1500, Fax: 382-1510,honlap: www.innostart.hue-posta: innostart@innostart.hu5


Innovációt népszerűsítőtevékenységek


22 Innovációt népszerűsítő tevékenységekMAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 1991. évi III. közgyűlésehatározott az INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ megalapításáról. Azévente egyszer kiadott Nagydíjat az a <strong>Magyar</strong>országonbejegyzett társaság vagy egyéni vállalkozó kapja, amely (aki) adíjátadást megelőző évben nagy jelentőségű innovációtvalósított meg (magas színvonalú új termék, új eljárás, újszolgáltatás stb. létrehozása és piaci bevezetése), és ennekrévén kiemelkedő hasznot ért el. Az innováció alapja lehetkutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how,technológia-transzfer stb.Az Innovációs Nagydíj pályázati rendszerének kidolgozására,és a pályázatok bonyolításáraa <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség,a COVENT Ipari Tőke Befektető Rt.,a Konzumbank Rt.,a <strong>Magyar</strong> Televízió, a Zöld Újság Rt.1992. novemberében mint alapítók létrehozták a <strong>Magyar</strong>Innovációs Alapítványt.MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNYKuratórium elnöke:Prof. dr. Závodszky Péter, az MTA levelező tagja,MTA SzBK Enzimológia Intézet kutató professzoraKuratórium tagjai:Bolyky János Antal vezérigazgató, COVENT Rt.Bőthe Csaba szolgáltatási igazgató, T-Mobil Rt.Jobbágy Tamás gazdasági igazgató, Tóth Kft.dr. Pakucs János ügyvezető igazgató, Olajterv Rt.dr. Pintér István főmunkatárs, MTA-KFKIdr. Reszler Ákos vezérigazgató, Scansoft <strong>Magyar</strong>ország Rt.Székhely:1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 16.Tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-mail:innovacio@innovacio.hu5


<strong>Magyar</strong> Innovációs Nagydíj23A <strong>Magyar</strong> Innovációs Alapítvány támogatja az innovációs tevékenységet,elősegíti az innováció számára kedvező gazdasági környezet kialakulását.Az alapítók kiemelkedően fontosnak tartják: információs szolgálat létrehozását és működtetését az innovációsszervezetek információ-ellátásának javítása érdekében innovációs szolgáltató irodák, ügynökségek felállítását az új kutatásieredmények elterjesztése, megvalósításuk felgyorsítása érdekében a nemzetközi és hazai technológiai és know-how átadástámogatását továbbképzések, kiállítások és konferenciák szervezését innovációs menedzsment kurzusok szervezését fiatal vállalkozók és kisvállalkozások támogatását fiatal tehetségek felkutatását, kreatív, innovatív tevékenységüktámogatását ösztöndíjak alapítását és adományozását az arra érdemes fiatalokrészére kiemelkedő innovációs tevékenységek díjazását, jutalmazásátpályázatok kiírása útján.A kuratórium tekintélyes gazdasági és tudományos szakemberekből állóbírálóbizottságot kér fel az Innovációs Nagydíj odaítélésére, a zsűri elnöke amindenkori gazdasági miniszter.Az innováció értékelésének szempontjai a hazai és külföldi referenciák alapján: az adott évben elért gazdasági eredmény és egyéb műszaki stb. haszon, eredetiség, újszerűség, társadalmi hasznosság.Az Alapítvány kuratóriuma első ízben 1993. január 21-én hirdette meg azInnovációs Nagydíj Pályázatot az 1992. évre vonatkozólag. Ezt követően mindenévben kiírásra került a pályázat.Az eddigi tizenhárom pályázati felhívásra összesen beérkezett, 760 pályaműből656 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 109 kapott különbözőinnovációs díjat.5


24 Innovációt népszerűsítő tevékenységekAz elmúlt tízenhárom évben Innovációs Nagydíjat nyert pályázatok:1992MOL Rt.:Környezetkímélő motorbenzin-gyártás afolyamatos katalizátor regenerálásúreformáló-4 üzem révén1993Kiskun Kereskedelmiés Nemesítő Kft.:Hibridkukorica nemesítés genetikaibázisának megteremtése és akukoricatermesztés hazai hibridvetőmaggal való ellátása1994KÜRT Computer Kft.:Számítógépes környezetben megsérültadattárolóról történő információvisszanyerésés -helyreállítás1995Rába Rt.:Futóműfejlesztések1996Nitrokémia 2000 Rt.:Új magyar növényvédő szer kifejlesztése,hazai és nemzetközi bevezetése1997GabonatermesztésiKutató Kht.:A búza biológiai alapjainak fejlesztése ésannak hatása a magyar búzatermesztésre1998Jura Trade Kft.:Rejtett Alakzat Technológia – digitálishamisítás-védelmi eljárás1999Innomed Medical Rt.:TOP-X HF nagyfrekvenciásröntgengenerátor-család2000'77 Elektronika Kft.:Dcont Personal egyéni vércukormérő2001ComGenex Rt.:Com-Genex Mátrix Technológia2002Richter GedeonVegyészeti Gyár Rt.:Paroxetin, a Rexetin új magyarantidepresszáns készítmény hatóanyaga20033DHISTECH Kft.:Digitális szövettani laboratórium2004SOLVO biotechnológiai Rt.:ABC transzporter tesztreagenstermékcsalád5


<strong>Magyar</strong> Innovációs Nagydíj25További kiemelkedő innovációs eredményekelismerését minisztériumok,jelentős szervezetek által alapított egyegyinnovációs díj (összesen 8) jelenti.A díjak ünnepélyes átadására márciusvégén vagy április elején kerül sor azOrszágházban.Az Alapítvány valamennyi, a bírálóbizottságáltal innovációnak minősítettpályázatot díszoklevéllel ismer el.A pályázatok összefoglalóit külön kiadványban és a világhálón közzéteszi.A MAGYAR INNOVÁCIÓS KLUB1997. október 30-án a Kempinski Hotelben a Gazdasági Fórum'97 keretében alakult meg.A Klub célkitűzése, hogy segítse a magyar gazdaság európaiintegrációjához szükséges hazai kutatás-fejlesztési, illetve innovációsfeltételrendszer kialakítását, az innovációs szemlélet elterjesztését. AKlub tagjai 1992 óta Innovációs Nagydíj Pályázaton innovációs díjat nyertvalamennyi vállalat, ill. intézmény (jelenleg 90). A Klub tagsága azInnovációs Nagydíj pályázaton innovációs díjban részesülő szervezetekkelautomatikusan bővül.A Klub megalakításával egy olyan társadalmi összefogást kezdeményezettaz akkori OMFB és a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség, amely elősegítheti,felgyorsíthatja az innovációs gondolkodást. Ugyanakkor a díjazottak sajáttapasztalataik továbbadásával beszámolhatnak egy-egy konkrét vállalat5


26 Innovációt népszerűsítő tevékenységekinnovációs politika, innovációs stratégia gyakorlati kérdéseiről és arról,hogy ez a fajta progresszív gondolkodásmód, ill. innovációs szemléletmilyen előnyöket hozott számukra, és a díj elnyerése mennyibenváltoztatta meg vagy mennyiben segítette ennek a gondolkodásmódnakvállalkozáson belüli elterjesztését, ill. a vállalkozás sikerét.A Klub folyamatos működése érdekében tagjai közül elnököt választ, ajelenlegi elnök dr. Reszler Ákos, a Scansoft Rt. vezérigazgatója. A Klubkeretén belül helyszíni információcsere, alkotó párbeszéd formájábanlehetőség van különböző rendezvények szervezésére, vendégekmeghívására.A Klub alapgondolata elősegíteni, a kutatás-fejlesztésről és a technológiaiinnovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény szellemében, “a magyargazdaság versenyképességének és jövedelemtermelő képességének atudásra, valamint a technológiai innovációra épülő és a fenntarthatófejlődést szolgáló növekedését”.5


Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny27ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOSÉS INNOVÁCIÓS VERSENYA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 1991-ben írta ki azOrszágos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenytelső alkalommal. Az 1991/92. évi I. OrszágosIfjúsági Tudományos és Innovációs Verseny megrendezésével<strong>Magyar</strong>ország számára lehetőség nyílottarra, hogy Középkelet-Európából elsőként 1992-ben csatlakozzon az EurópaiUnió Fiatal Tudósok Versenyéhez, melynek célja, hogy előmozdítsák a 15-20 évközötti fiatal tudósjelöltek együttműködését, és az ígéretes fiatal tehetségekfejlődéséhez hozzájáruljanak. A verseny megrendezésével a fiatalok figyelmét atudomány, a technológia és a kutatás-fejlesztés területére akarják irányítani.EURÓPAI UNIÓ FIATAL TUDÓSOK VERSENYEAz Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága 1988 ótaszervezi hivatalosan a Fiatal Tudósok Versenyét. Eztmegelőzően a Philips cég 20 éven keresztül rendezte mega versenyt.Évente több mint 30000 fiatal tudósjelölt indul az egyes európaiországokban meghirdetett országos versenyeken. Az EU-döntőlehetőséget nyújt a legjobban szerepelt fiatalok számára, hogybemutassák tudományos eredményeiket és kortársaikkal összemérjéktudásukat.A IV. Keretprogram beindulása lehetővé tette, hogy a csatlakozni kívánóeurópai országok, köztük <strong>Magyar</strong>ország, 1995-től teljes jogú résztvevőkkéváljanak, azaz versenyzőik is részesülhettek díjazásban. AzEurópán kívüli országok (USA, Japán, Dél-Korea, Kína) továbbra isvendégként vesznek részt az EU-versenyen.Az EU-döntőt először 1989-ben rendezték meg Brüsszelben, és azótaminden évben más európai ország látja vendégül a fiatal diákokat. Azeurópai döntők színhelyei sorrendben az alábbi városokban voltak:Brüsszel, Koppenhága, Zürich, Sevilla, Berlin, Luxemburg, Newcastle,Helsinki, Milánó, Portó, Szaloniki, Amszterdam, Bergen, Bécs, Budapest,Dublin.5


28 Innovációt népszerűsítő tevékenységekvégleges sorrendet.Az ifjú tudósok európai döntőjekétlépcsős. A résztvevő országokáltal kiválasztott legjobb pályamunkákróla nemzetközi bírálóbizottságelőzetesen egy legfeljebb10 oldalas angol nyelvűleírást kap. Ezt követően egyháromnapos kiállítással egybekötött„döntőn” a zsűritagokszemélyes beszélgetés sorángyőződnek meg a versenyzőkfelkészültségéről, és alakítják ki aMinden évben három 1., három 2., ill. három 3. díjat osztanak ki, melyek5000, 3000, ill. 1500 eurós pénzjutalommal járnak.Továbbá a helyezettek különdíjként részt vehetnek hasonló célokat kitűzőtudományos versenyeken, ill. rendezvényeken, pl. az USA-ban, Londonban,Stockholmban, valamint tanulmányútra utazhatnak európai kutatóintézetekbe.A magyar diákok az 1995. évi newcastle-i, az 1997. évi milánói és a 2000.évi amszterdami európai döntőkön egy-egy harmadik díjat szereztek. Az1996. évi döntőn Helsinkiben és a 2001. évi döntőn Bergenben másodikdíjban részesült egy-egy magyar versenyző, míg a 2002. évi bécsi, ill. a 2004.évi dublini döntőről EU-különdíjjal térhetett haza egy-egy fiatal. 1998-banPortóban pedig elérte a legnagyobb sikert – első díjat nyert – egy magyarközépiskolás.A 2003. évi, Budapesten rendezett, 15. EU-döntő volt a legeredményesebb:egy első, egy második és két különdíjat szereztek fiatal versenyzőink.Év19951996199719981999200020012002A magyar fiataloknak az EUversenyekenelért helyezéseiIII., III.II.III.I.-III. + 1 különdíjII. + 2 különdíj1 különdíj2003 I., II. + 2 különdíj20041 különdíj5


Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny29Az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny legfontosabb mutatóiláthatók a közvetkező táblázatban, ill. a grafikonon:Év1991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/9999/20002000/012001/022002/032003/04összesenBeküldöttpályázatok171140112148180127881131431301131321011698Továbbjutottpályázatok79475151546355655766556146750Díjazottakszáma32212223202416141716131211241Pályázatok számának alakulása200180160140120100806040200180171148140143127130 132112113113101881992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség felmérést végzett az eddigi 13 IfjúságiTudományos és Innovációs Verseny díjazottjainak körében. Néhány adat aválaszadók által visszaküldött tesztek alapján: 98%-uk továbbtanult, jelenleg46%-uk már dolgozik, akik közül 56 %-a továbbképzésen (PhD, <strong>MB</strong>A stb.) veszrészt. A jelenleg nappali képzésben résztvevők (54%) 71%-a tervez másoddiplomát,ill. továbbképzést.5


30 Innovációt népszerűsítő tevékenységekA dolgozók 80%-a alkalmazott, 20-%-a vállalkozó. További néhány adat:Dolgozók megoszlása az egyes munkaterületek köztegyéb /15%/gazdaság /4%/kutató, fejlesztő, tervező /73%/oktatás /8%/Díjnyertes pályázat témakörével továbbfoglalkozottnem /29%/igen /71%/A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség június 10-én 17 órai kezdettel a MillenárisPark Fogadó Épületében első alkalommal rendezte meg „A magyarországiIfjúsági Tudományos és Innovációs Verseny díjazottjainak” találkozóját.5


Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny31A tudományos versenyek olimpiáján (Intel ISEF) 1995-ben Hamiltonban(Kanada), 1996-ban Tucsonban (Arizona) és 1999-ben Philadelphiában iselső díjat érdemeltek ki a magyar versenyzők. Az Intel ISEF-et 1950-benrendezték meg először Philadelphiában 21 év alatti fiatalok számára. Adöntőbe jutott diákok körülbelül egymilliós mezőnyből kerülnek ki. A selejtezőversenyek után több mint 1200 fiatalt hívnak meg a rendezvényre az USAösszes államából, valamint további 38 országból, 3 millió dollár értékű díjés ösztöndíj elnyeréséért.2001 óta egy-egy díjazott versenyzőrészt vett az egyhetes StockholmInternational Youth Science Seminaronés a rendezvény záróünnepségén,a Nobel-díj átadási ünnepségen,Stockholmban. 2004 óta pedig azévente rendezett kéthetes LondonInternational Youth Science Forum-rais tudunk két díjazottat küldeni.5


32 Innovációt népszerűsítő tevékenységekINNOFORUM SZELLEMI TERMÉK BÖRZEAz Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze életre hívását az a felismerésszorgalmazta, hogy a hazai technológiatranszfer alacsony színvonalon áll.Számos K+F eredmény, találmány, szellemi termék vár hasznosításra és piacibevezetésre, mivel tulajdonosaik nem találnak megfelelô partnert, tôkéstársat,nem rendelkeznek kellô tapasztalattal, és nem ismerik azokat a szervezeteketsem, amelyek segítséget nyújthatnak számukra. Ugyanakkora egyre többenismerik fel az innovációban rejlô konkrét üzlet, vállalkozás lehetôségét. AzInnoforum Hazai Szellemi Termék Börze lehetôséget ad a szellemi terméket, ill.a hasznosítással kapcsolatos szolgáltatást eladni szándékozó cégek,intézmények, ill. az ilyen terméket és szolgáltatást vásárolni akaró befektetôk,vállalkozók, ügynökségek szervezett formában történő találkozására, személyeskapcsolatok kialakítására.Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börzét elsô ízben 1993-ban rendeztük mega Gellért Szállóban a Kis- és Középvállalkozások Kamarájával, az OMFB TES,valamint az MTV Felkínálom c. műsorával közösen. Ezt követően minden évjúniusában megszerveztük az Innoforumot. A rendezvények helyszínénfolyamatosan és ingyenesen igénybe vehetôk voltak különbözô szolgáltatások,mint például alapítványi, inkubátorházi, innovatív vállalkozási, iparjogvédelmi,kockázati tôke, marketing tanácsadás, műszaki információk és technológiaközvetítés.Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze résztvevôinek száma a következôképpenalakult:ÉvInnoforum ’93Innoforum ’94Innoforum ’95Innoforum ’96Innoforum ’97Innoforum ’98Innoforum ’99Innoforum 2000Innoforum 2001Innoforum 2002Innoforum 2003Innoforum 2004Résztvevõkszáma2042541039739313324272729Felkínált témákszáma70316304358331524738303038425


Innoforum Szellemi Termék Börze332005-ben június 7-8. között a Millenáris Parkban kerül sor az ez évi SzellemiTermék Börzére. Az Innoforummal párhuzamosan mutatjuk be az OrszágosIfjúsági Tudományos és Innovációs Verseny legjobb tudományos, műszakipályázatait is.A legutóbbi Innoforumon a kiállítók többféle céllal vettek részt(Többszörös választási lehetőség, %-ban):egyéba céget akartabemutatnilivenciavásárlótkeresettvevõt keresett88838tõkebefektetõtkeresettgyártótkeresett150 10 20 30 40235


34 Innovációt népszerűsítő tevékenységekHÍRLEVÉLA Szövetség a HíRLEVÉL több mint 1200példányszámban történő megjelentetésévelközreműködik abban, hogy többek között több száztagintézménye (K+F szervezetek, tervezővállalatok, innovációs vállalkozások, innovációsparkok stb.) rendszeresen hozzájusson azokhoza konkrét gazdasági, szakmai, üzleti információkhoz,tanulmányokhoz, pályázati lehetőségekhez,amelyek segítik a szellemi termékeklétrejöttével kapcsolatos tevékenységüket.A Szövetség a tagintézményeken túlmenően azinnovációban érdekeltek szélesebb körét, a hazaiinnovációs szféra képviselőit – szakminisztériumokat,különböző főhatóságokat, társadalmi szervezeteket, szövetségeket,kamarákat, vállalkozókat – is rendszeresen informálja ezen csatorna révén.A HÍRLEVÉL tájékoztat:a különböző, innovációval kapcsolatos hírekről, eseményekről,az innovációs tevékenységeket érintő, illetve meghatározógazdaságpolitikai koncepciókról és döntésekről,a gazdasági szabályozók, a gazdálkodás feltételeit meghatározójogszabályok alkotásáról,a hazai innovációt érintő pl. NKTH, GKM pályázati lehetőségekről,iparjogvédelmi kérdésekről,innovációs vásárokon, kiállításokon való kedvezményes részvételilehetőségekről,tudományos, innovációs konferenciákról, szemináriumokróltanulmányutakról és ennek keretében a tagvállalatok bel- éskülkereskedelmi piacainak építési lehetőségeiről,a nemzetközi kapcsolatokról,a lehetséges hazai és külföldi innovációs partnerekről, azok tevékenységéről,az innováció finanszírozási és infrastrukturális lehetőségeiről,az innovációs munkát segítő szolgáltatásokrólhazai innováció témakörét figyelő teljes körű sajtószemlérőlkonkrét üzleti ajánlatokróla tagintézményeknek az innovációhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódóközleményeikről, híreikről5


Hírlevél35A fenti témákat az alábbi rovatokban tesszük közzé:MISZ-hírekIfjúsági Tudományos és Innovációs VersenyNemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal<strong>Magyar</strong> Szabadalmi HivatalNemzeti Üzleti és Innovációs Központ<strong>Magyar</strong> Tanácsadó Mérnökök és Építészek SzövetségeSzakirodalom-figyelőTeljes körű sajtószemleVárható eseményekPályázati felhívások.A Hírlevél kéthetente, minden páratlan héten, szerdai napon jelenik meg. Aterjesztés, kizárólag megrendelést, ill. igénylést követően, postai úton történik.A lap, számonként legtöbbször 20 oldalas terjedelemben készül, így összesenmintegy 450 oldal információt közvetít egy évben a több, mint ezerkétszázcímzetthez.Kérdőíves felmérésünk szerint egy-egy lapszámot átlagosan 4-5 személyolvassa, így hozzávetőleg 5-6 ezer olvasót tarthatunk számon. A HÍRLEVÉL1998 óta megtalálható a világhálón ( www.innovacio.hu címen) is. A szerdai,nyomdai megjelenés előtt, kedden a legfrissebb szám már olvasható avilághálón. A Hírlevél egyes, különösen fontos részeit, pl. pályázati felhívás,várható események, a főlapon is közzétesszük.A HÍRLEVELET 2005. január 1-től már a nyomdai megjelenést megelőző keddinap folyamán e-mail-ben (.pdf formátumban) is megküldjük tagintézményeinknek.5


Tagintézmények


38 Tagintézmények1. Geodéziai és Térképészeti Rt.képviselő: Bíró Gyula, vezérigazgatócím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.telefon: 363-6801, fax: 363-5808e-mail: birogeodezia@axelero.hu2. BORSODCHEM Rt.képviselő: Kovács F. László, vezérigazgatócím: 3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.telefon: 48-310-955, fax: 48-354-496e-mail: kfl@borsodchem.hu3. Debreceni Tudományos MűszakiPark Kht.képviselő: Országh István, ügyvezetőigazgatócím: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3. I. em.20.telefon: 52-414-350, fax: 52-414-350e-mail: orszaghi@delfin.klte.hu6. IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft.képviselő: Simay Antal, ügyvezető igazgatócím: 1045 Budapest, Berlini út 47-49.telefon: 399-3310, fax: 399-3494e-mail: antal.simay@idri.hu7. INNOTECH Műegyetemi InnovációsPark Kft.képviselő: Bankó Csilla, mb. ügyvezetőigazgatócím: 1119 Budapest, Andor u. 60.telefon: 208-4629, fax: 208-4636e-mail: banko@innotech.hu8. INNOTRADE Lizing Rt.képviselő: Csák Attila, elnök-vezérigazgatócím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b. IV.emelettelefon: 412-3090, fax: 288-6019e-mail: innotrade@axelero.hu9. INTERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft.képviselő: Cseh Ildikó, ügyvezető igazgatócím: 1364 Budapest, Pf. 93.telefon: 318-3309, fax: 317-4856e-mail: intermark@axelero.hu10. COVENT Tőke Befektető Rt.képviselő: Bolyky János, vezérigazgatócím: 1122 Budapest, Maros u. 27.telefon: 355-2493, fax: 202-2381e-mail: covent@mail.datanet.hu11. Ipar Műszaki FejlesztéséértAlapítvány, IMFAképviselő: Kemény Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 1063 Budapest, Munkácsy M. u.16.telefon: 312-2213, fax: 332-0787e-mail: tamaskem@mail.neti.hu14. ITC-AMT Kft.képviselő: Somogyi Miklós, ügyvezetőigazgatócím: 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.telefon: 468-2171, fax: 468-2170e-mail: somogyi@chic.hu17. ZOLTEK Rt.képviselő: Tandi Andrásné, vezérigazgatócím: 2537 Nyergesújfalu, Varga J.tér 1.telefon: 33/536-001, fax: 33/536-063e-mail: itandi@zoltek.hu20. MÜKI MűanyagipariKutatóintézet Kft.képviselő: Antal István, ügyvezető igazgatócím: 1222 Budapest, Háros u. 7.telefon: 382-1525, fax: 382-1530e-mail: antal@muki.hu22. OLAJTERV Fővállakozó és Tervező Rt.képviselő: Balog György, vezérigazgatócím: 1036 Budapest, Lajos u. 103.telefon: 453-6302, fax: 209-0228e-mail: olajterv@olajterv.hu23. Munkavédelmi KutatásiKözalapítványképviselő: Molnár Jenő, igazgatócím: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1-3.telefon: 200-7962, fax: 394-2932e-mail: molnar@mkk.org.hu24. Papíripari Kutatóintézet Kft, PAKIképviselő: Károlyiné Szabó Piroska,ügyvezető igazgatócím: 1215 Budapest, Duna u. 57.telefon: 277-3750, fax: 276-5921e-mail: pri-secr@axelero.hu25. SZEVIKI Szerves Vegyipari KutatóIntézet Rt.képviselő: Sidó Sándor, vezérigazgatócím: 1085 Budapest, Stáhly u. 13.telefon: 338-3155/122, fax: 318-0615e-mail: szeviki@mail.datanet.hu5


Közvetlen tagintézmények3927. TESCO Nemzetközi Együttműködésiés Tanácsadó Kht.képviselő: Pados László, vezérigazgatócím: 1054 Budapest, Hold u. 21.telefon: 311-0691, fax: 311-3849e-mail: lpados@tesco.hu28. GE Hungary Rt.képviselő: Szini István, vezérigazgatócím: 1340 Budapest, Váci út 77.32. NOVOFER Innovációs Rt.képviselő: Jamrik Péter, vezérigazgatócím: 1112 Budapest, Hegyalja út 86.telefon: 319-8913, fax: 319-8916e-mail: info@novofer.hu42. CHINOIN Gyógyszer- és VegyészetiTermékek Gyára Rt.képviselő: Frédéric Ollier, elnökvezérigazgatócím: 1045 Budapest, Tó u. 1-5.telefon: 505-0000, fax: 370-5597e-mail: peter.aranyi@sanofi-aventis.com44. FŐMTERV, Fővárosi MérnökiTervező Rt.képviselő: Molnár László, vezérigazgatócím: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.telefon: 345-9500, fax: 345-9550e-mail: eln.ig.titkarsag@fomterv.hu48. Puskás Tivadar Közalapítványképviselő: Kőhalmi Zsolt, ügyvezetőigazgatócím: 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.telefon: 301-2030, fax: 332-3774e-mail: pta@lotus.neti.hu57. MTA Számítástechnikai ésAutomatizálási Kutató Intézet, MTASZTAKIképviselő: Inzelt Péter, igazgatócím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.telefon: 279-6184, fax: 466-7503e-mail: inzelt@sztaki.hu59. Nyugat-<strong>Magyar</strong>országi Egyetemképviselő: Faragó Sándor, rektorcím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs.u.4.telefon: 99/312-240, fax: 99/312-240e-mail: rectoro@nyme.hu61. Budapesti Corvinus Egyetem,Innovációs Kutató Központképviselő: Inzelt Annamária, igazgatócím: 1828 Budapest, Pf 489.telefon: 210-0210, fax: 210-0222e-mail: annamaria.inzelt@bkae.hu67. Villamosenergiaipari Kutató IntézetRt., VEIKIképviselő: Krómer István, vezérigazgatócím: 1251 Budapest, Pf. 80.telefon: 457-8273, fax: 457-8274e-mail: i.kromer@veiki.hu68. GKI Gazdaságkutató Rt.képviselő: Vértes András, elnökcím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 9.telefon: 318-1284, fax: 318-4023e-mail: avertes@gki.hu70. MOL Rt. Kőolajipari Kutató FejlesztőIntézetképviselő: Szalmásné Pécsváry Gabriella,igazgatócím: 2443 Százhalombatta, Pf. 1.telefon: 23/553-607, fax: 23/551-109e-mail: pgszalmasne@mol.hu71. Ipartestületek Országos Szövetsége,IPOSZképviselő: Szűcs György, elnökcím: 1054 Budapest, Kálmán I. u. 20.telefon: 269-2946, 269-2940, fax: 269-2957e-mail: titkarsag@iposz.hu72. Közlekedéstudományi Intézet Rt., KTIképviselő: Ruppert László, vezérigazgatócím: 1119 Budapest, Thán Károly u.3-5.telefon: 371-5808, fax: 205-5951e-mail: ruppert@kti.hu73. Budapesti Műszaki ésGazdaságtudományi Egyetemképviselő: Molnár Károly, rektorcím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.K. ép. I/2telefon: 463-2222, fax: 463-2220e-mail: rektor@mail.bme.hu74. Budapesti Műszaki ésGazdaságtudományi Egyetem - OrszágosMűszaki Információs Központ ésKönyvtár, BME-OMIKK5


40 Tagintézményekképviselő: Fonyó Istvánné, főigazgatócím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.telefon: 463-2441, fax: 463-2440e-mail: ifonyo@omikk.bme.hu75. DUNAPRINT Budapest Kft.képviselő: Györgyi János, ügyvezetőigazgatócím: 1135 Budapest, Jász u. 33-35.telefon: 239-6159, fax: 239-6559e-mail: gyorgyi.janos@dunaprint.hu78. SEMILAB Félvezető FizikaiLaboratórium Rt.képviselő: Pavelka Tibor, vezérigazgatócím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 2.telefon: 382-4530, fax: 382-4532e-mail: semilab@semilab.hu80. Országos Mérésügyi Hivatalképviselő: Pákay Péter, elnökcím: 1124 Budapest, Németvölgyi u. 37-39.telefon: 458-5812, fax: 458-5877e-mail: pakay@omh.hu81. Kisvállalkozás-Fejlesztési Alapítvány/SEED/képviselő: Soltész Anikó, ügyvezetőigazgatócím: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24.telefon: 212-2179, fax: 316-4987e-mail: asoltesz.seed@hungary.com82. Agrárkutató Intézmények OrszágosSzövetsége, AIOSZképviselő: Borsos János, elnökcím: 1066 Budapest, Jókai u. 2-4.II/15.telefon: 302-3952, fax: 373-0219e-mail: aiosz@axelero.hu84. Szegedi TudományegyetemBiotechnológiai Tanszékképviselő: Kovács Kornél, tanszékvezetőcím: 6701 Szeged, Pf. 521telefon: 62/432-434, 62/544-351, fax:62/544-352e-mail: biotech@nucleus.szbk.u-szeged.hu85. EVOLVENS Műszaki Szolgáltató Bt.képviselő: Lankus József, cégvezetőcím: 2740 Abony, Radák u. 6/b.telefon: 53-360-900, fax: 53-360-90091. SBG&K Szabadalmi és ÜgyvédiIrodákképviselő: Sasvári Gabriella, ügyvédcím: 1062 Budapest, Andrássy u. 113.telefon: 461-1000, fax: 461-1099e-mail: sasvari@sbgk.hu92. Veszprémi Egyetem Műszaki KémiaiKutató Intézetképviselő: Nagy Endre, igazgatócím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 2.telefon: 88/425-514, fax: 88-424-424e-mail: filka@mukki.richem.hu94. MTA Műszaki Fizikai ésAnyagtudományi Kutató Intézetképviselő: Bársony István, igazgatócím: 1121 Budapest, Konkoly Thege u.29-33.telefon: 392-2224, fax: 392-2226e-mail: barsony@mfa.kfki.hu96. DANUBIA Szabadalmi és VédjegyIroda Kft.képviselő: Lantos Mihály, ügyvezetőigazgatócím: 1368 Budapest, 5, Pf. 198.telefon: 411-8800, fax: 266-5770e-mail: lantos@danubia.hu98. Szent István Egyetem Ybl MiklósMűszaki Főiskolaképviselő: Telekes Gábor, főigazgatócím: 1146 Budapest, Thököly út 74.telefon: 252-1287, fax: 252-1278e-mail: telekes.gabor@ymmfk.szie.hu102. MTA KFKI Atomenergia KutatóIntézetképviselő: Gadó János, igazgatócím: 1121 Budapest, Konkoly Thege M. u.29-33.telefon: 395-9159, fax: 395-9293e-mail: gado@sunserv.kfki.hu5


Közvetlen tagintézmények41105. MTA RMKIképviselő: Szőkefalvi-Nagy Zoltán, igazgatócím: 1121 Budapest, Konkoly Thege M. u.29-33.telefon: 392-2520, fax: 392-2777e-mail: sznagy@rmki.kfki.hu107. EUROMENEDZSER Kft.képviselő: Szügyi György, elnökvezérigazgatócím: 6701 Szeged, Pf.: 1137telefon: 62-482-822, fax: 62-482-155e-mail: euro@euromenedzser.hu108. <strong>Magyar</strong> Minőség Társaság, MMTképviselő: Pónyai György, elnökcím: 1091 Budapest, Üllői út 25.telefon: 456-6800, fax: 456-6809e-mail: mmt@axelero.hu110. Termékfejlesztési és InformatikaiTanácsadó Központ Kft.képviselő: Lőrincz Sándor, ügyvezetőigazgatócím: 8003 Székesfehérvár, Kadocsa u.3/a., Pf. 59.telefon: 22/327-939, 22/327-940, fax:22/327-940e-mail: lorincz@consultingcenter.hu111. MTA MMSZ Kft.képviselő: Szilasi-Horváth István, ügyvezetőigazgatócím: 1502 Budapest, Pf. 58telefon: 481-1111, fax: 481-1113e-mail: ihorvath@mta.mmsz.hu122. PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Beregmegyei Vállalkozásélénkítő Alapítványképviselő: Kovács István, ügyvezetőigazgatócím: 4400 Nyíregyháza, Váci M.u. 41.telefon: 42-502-133, fax: 42-502-103e-mail: primomvk@nyirinku.hu123. Tüzeléstechnikai Kutató és FejlesztőRt., TÜKIképviselő: Sevcsik Mónika, vezérigazgatócím: 3515 Miskolc-Egyetemváros,telefon: 46-555-070, fax: 46-360-360e-mail: tuki@tuki.hu132. Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiRegionális Vállalkozásfejlesztési Központképviselő: Berta János, ügyvezető igazgatócím: 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 5.telefon: 46/354-522, fax: 46/351-217e-mail: rvk@hu.inter.net139. Miskolci Egyetemképviselő: Besenyei Lajos, rektorcím: 3515 Miskolc-Egyetemváros,telefon: 46/565-012, fax: 46/563-423e-mail: rekpatko@uni-miskolc.hu148. MTA Szegedi Biológiai Központképviselő: Dudits Dénes, főigazgatócím: 6726 Szeged, Temesvári krt 62.telefon: 62-599-769, fax: 62-433-188e-mail: dudits@nucleus.szbk.u-szeged.hu157. EGIS Gyógyszergyár Rt.képviselő: Orbán István, vezérigazgatócím: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.telefon: 265-5750, fax: 265-5502e-mail: ceo@egis.hu160. LOGMAS INTERNATIONAL,Logisztikai és Anyagáramlási RendszerekKft.képviselő: Huppauer László, ügyvezetőcím: 3509 Miskolc, Pf. 782.telefon: 46/560-296, fax: 46/560-297e-mail: lengyelne@logmas.hu161. FÓKUSZ-2 Kft.képviselő: Tarjáni István, ügyvezető igazgatócím: 1067 Budapest, Eötvös u. 29.telefon: 312-2626, fax: 312-2626e-mail: fokusz-2@fokusz-2.hu163. Miskolc és TérségeVállalkozásfejlesztési Alapítványképviselő: Szabó István, ügyvezető igazgatócím: 3530 Miskolc, Szentpáli u.1. III. em.telefon: 46/413-143, fax: 46/411-762e-mail: mtva@mail.datanet.hu164. HIGH COMPUTER Kft.képviselő: Higi Gyula, ügyvezető igazgatócím: 7624 Pécs, Őz u. 5.telefon: 72/504-050, 72/504-071, fax:72/333-120e-mail: higi@dravanet.hu169. LABTECH Kft.képviselő: Kincs Béla, ügyvezető igazgatócím: 4031 Debrecen, Vág út 4.5


42 Tagintézményektelefon: 52/412-023, fax: 52/412-023e-mail: medical@labtech.hu172. CODEX-3V Kft.képviselő: Juhász István, ügyvezetőcím: 4026 Debrecen, Bem tér 8.telefon: 52/422-264, fax: 52/422-264e-mail: pici@inf.unideb.hu173. SOFT FLOW HUNGARY Kft.képviselő: Lustyik György, ügyvezetőigazgatócím: 7628 Pécs, Kedves u. 20.telefon: 72/240-064, fax: 72/240-065e-mail: lustyik@softflow.hu174. KOMED Gyártó és Forgalmazó Kft.képviselő: Kotora György, ügyvezetőigazgatócím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.telefon: 349-8774, fax: 350-6028e-mail: komedkft@hu.inter.net176. MEDIROLL Orvostechnikai Kft.képviselő: Cseke István, ügyvezetőcím: 4003 Debrecen 3, Pf. 88telefon: 52/533-737, fax: 52/534-446e-mail: mediroll@mediroll.hu179. LASER CONSULT Kft.képviselő: Mogyorósi Péter, ügyvezetőigazgatócím: 6723 Szeged, József A. sgt. 130.telefon: 62/562-782, fax: 62/562-783e-mail: laserconsult@axelero.hu181. NOS Kft.képviselő: Kapás Ferenc, ügyvezetőcím: 6720 Szeged, Arany János u. 7.telefon: 62/443-300, fax: 62/424-252e-mail: info@nosszeged.hu187. Veszprémi Egyetem Mérnöki Karképviselő: Horváth Géza, dékáncím: 8201 Veszprém, Pf: 158telefon: 88/624-631, fax: 88/624-631e-mail: horvathg@almos.vein.hu197. Vegyépszer Építő és SzerelőRészvénytársaságképviselő: Timár Gyula, vezérigazgatócím: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.telefon: 305-1300, fax: 477-3441e-mail: vegyepszer@vegyepszer.hu201. INNOSTART Nemzeti Üzleti ésInnovációs Központ Alapítványképviselő: Garab Kinga, igazgatócím: 1519 Budapest, Pf.: 426.telefon: 382-1500, fax: 382-1510e-mail: garab@innostart.hu204. Épületfenntartási K+ F AlapítványInnovációs Irodaképviselő: Bíró Kálmán, irodavezetőcím: 1061 Budapest, Paulay E. u. 6.telefon: 268-0574, fax: 268-0574e-mail: fenntala@axelero.hu205. Dunaújvárosi Főiskolaképviselő: Kiss Endre, főigazgatócím: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.telefon: 25/551-212,e-mail: tit-gazd@mail.poliod.hu213. Huntsman Corporation HungaryVegyipari Termelő-Fejlesztő Rt.képviselő: Borsi György, ügyvezető igazgatócím: 8105 Pétfürdő-Gyártelep, Pf: 449telefon: 88-546-100, fax: 88-476-345e-mail: gyorgy_borsi@huntsman.com214. MTA SZBK Enzimológiai Intézetképviselő: Friedrich Péter, igazgatócím: 1113 Budapest, Karolina u. 29.telefon: 279-3113, fax: 466-5465e-mail: friedric@enzim.hu215. Bay Zoltán Alkalmazott KutatásiAlapítványképviselő: Podmaniczky István, mb.főigazgatócím: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.telefon: 463-0522, fax: 463-0505e-mail: pdm@bzaka.hu216. Bay Zoltán Alkalmazott KutatásiAlapítvány Biotechnológiai Intézetképviselő: Kálmán Miklós, igazgatócím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 2.telefon: 62-432-251, fax: 62-438-251,62-438-250e-mail: office@bay.u-szeged.hu217. Bay Zoltán Anyagtudományi ésTechnológiai Intézetképviselő: Kálmán Erika, igazgatócím: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.telefon: 463-0531, fax: 463-0529e-mail: e.kalman@bzaka.hu5


Közvetlen tagintézmények43218. Bay Zoltán Logisztikai ésGyártástechnikai Intézetképviselő: Tóth László, igazgatócím: 3519 Miskolc-Tapolca, Iglói u. 2.telefon: 46/560-110, fax: 46/422-786e-mail: tlaszlo@bzlogi.hu219. Ipari Parkok Egyesület, IPEképviselő: Rakusz Lajos, elnökcím: 1012 Budapest, Attila út 123.telefon: 201-7954, 212-6991, fax: 201-7954e-mail: iparipark@ipe.hu221. PEDIKOM Kft.képviselő: Honvéd Ildikó, ügyvezetőcím: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 22.telefon: 297-6061, fax: 281-3138e-mail: mail@pedikom.hu228. Gabonatermesztési Kutató Kht.képviselő: Matuz János, főigazgatócím: 6701 Szeged, Pf. 391.telefon: 62/435-235, 62/56-6003, fax:62/434-163e-mail: jmatuz@gk-szeged.hu229. Selectrade Számítástechnikai ésSzolgáltató Kft.képviselő: Csizmadia Gábor, ügyvezetőigazgatócím: 1106 Budapest, Fehér út 10.telefon: 264-3333, fax: 264-3232231. Szent István EgyetemMezőgazdaság- és KörnyezettudományiKarképviselő: Dimény Judit, egyetemi tanárcím: 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.telefon: 28-522-071, fax: 28-410-804e-mail: kerteszet@mkk.szie.hu233. Mélyépterv Rt.képviselő: Tóth László, vezérigazgatócím: 1012 Budapest, Várfok u. 14.telefon: 457-8175, fax: 375-4616e-mail: melyepterv@axelero.hu236. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.képviselő: Bogsch Erik, vezérigazgatócím: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.telefon: 431-5710, fax: 262-6407e-mail: erik.bogsch@richter.hu240. ECOLAB Gazdasági Tanácsadó Kft.képviselő: Goldperger István, ügyvezetőigazgatócím: 1024 Budapest, Keleti Károly u.13/B. I. 6.telefon: 316-0804, fax: 316-0804e-mail: ecolab.goldperger@axelero.hu241. CARANT ANTENNA Kft.képviselő: Bognár József, ügyvezetőcím: 9028 Győr, Török Ignác u. 66.telefon: 96/516-010, fax: 96/516-016e-mail: jbognar@carant.hu243. Széchenyi István Egyetemképviselő: Czinege Imre, rektorcím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.telefon: 96/503-401, fax: 96/503-406e-mail: czinege@sze.hu244. HC LINEÁR Kft.képviselő: Jerezánovics Ferenc, ügyvezetőigazgatócím: 7624 Pécs, Őz u. 5.telefon: 72/336-105, fax: 72/336-105e-mail: jeri@linear.hu247. SAGE Kft. SzabványosítottAutomatizálás, Gépipari Egységesítésképviselő: Márkus Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 1136 Budapest, Tátra u. 43.telefon: 288-0348, fax: 288-0349e-mail: admin@sage.hu248. ÉLITI '92 Tervező-VállalkozóMérnökiroda Kft.képviselő: Vass József, ügyvezető igazgatócím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.telefon: 464-4192, fax: 464-4195e-mail: eliti@eliti92.hu249. Paksi Atomerőmű Rt.képviselő: Kovács József, vezérigazgatócím: 7031 Paks, Pf. 71.telefon: 75-505-000, fax: 355-1332e-mail: kovacsj@npp.hu250. PANNONIA REGIA Kht.képviselő: Balogh István, ügyvezetőigazgatócím: 2800 Tatabánya, Pf. 1367.telefon: 34/487-901, fax: 34/487-901e-mail: drbaloghi@axelero.hu5


44 Tagintézmények251. CYCLOLAB Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft.képviselő: Szente Lajos, ügyvezető igazgatócím: 1525 Budapest, Pf. 435.telefon: 347-6060, fax: 206-5137e-mail: cyclolab@cyclolab.hu253. TREBAG Kft. - Pólus Centerképviselő: Kővesd Péter, ügyvezető igazgatócím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.telefon: 419-4087, fax: 419-4172e-mail: trebag@mail.inext.hu255. DeMaS Kft.képviselő: Szenczi Árpád, ügyvezetőcím: 1046 Budapest, Pöltenberg E. u. 23.telefon: 369-6320, fax: 369-9989e-mail: demas@axelero.hu256. DSR Információ-Technológia Kft.képviselő: Varga István, ügyvezetőcím: 1119 Budapest, Nádorfejérvári u. 42-44.telefon: 463-7113, fax: 463-7180e-mail: office@dsr.hu258. AUTRON Kft.képviselő: Szakszon László, ügyvezetőcím: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 18.telefon: 349-1129, fax: 359-7426259. KFKI Üzemeltető Kft.képviselő: Szlávik Ferenc, ügyvezető igazgatócím: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.telefon: 395-9220, fax: 395-9156e-mail: szlavik@kfkipark.hu260. Budapesti Műszaki Főiskolaképviselő: Rudas Imre , rektorcím: 1034 Budapest, Doberdó út 6.telefon: 453-4141, fax: 388-6763e-mail: rektor@bmf.hu261. Pécsi Tudományegyetemképviselő: Lénárd László, rektorcím: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.telefon: 72/501-507, fax: 72/501-508e-mail: rector@rektori.pte.hu262. Debreceni Egyetem Orvos- ésEgészségtudományi Centrumképviselő: Fésüs László, Centrum elnökcím: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.telefon: 52/411-717, fax: 52/419-807e-mail: fesus@indi.dote.hu265. Nyíregyházi Főiskola Műszaki ésMezőgazdasági Főiskolai Karképviselő: Lengyel Antal, főigazgatócím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69.,Pf. 166.telefon: 42/599-434, fax: 42/433-404e-mail: mmfk@nyf.hu266. INNO-INVENT ECképviselő: Marton József, cégvezetőcím: 1142 Budapest, Kacsoh P. u. 139/a.telefon: 251-1083, fax: 251-1083e-mail: drmarton.jozsef@chello.hu267. INTECO Kft.képviselő: Vékony Sándor, igazgatócím: 3527 Miskolc, Szinva u. 15/b.telefon: 46/359-895, fax: 46/359-895e-mail: inteco@axelero.hu269. MATÁV Rt.képviselő: Straub Elek, elnök-vezérigazgatócím: 1541 Budapest, Krisztina krt. 55.telefon: 458-7100, fax: 458-7105e-mail: vezerigazgato@matav.hu275. Infopark Rt.képviselő: Szabó Gábor, elnök-vezérigazgatócím: 1385 Budapest, Pf. 884/6telefon: 382-0720, fax: 382-0729e-mail: szabo.gabor@infoparkrt.hu276. Petrolterv Kft.képviselő: Juratovics Aladár, ügyvezetőigazgatócím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.telefon: 62/558-681, fax: 62/558-684e-mail: petrolterv@tiszanet.hu278. SIÁSZ Kft.képviselő: Siposs Levente, cégvezetőcím: 3519 Miskolc, Kiss József u. 73.telefon: 20/481-9093, fax: 46/363-730e-mail: levi@siposs.com281. Automed AutogéntechnikaiEgészségügyi Műszergyártó ésSzolgáltató Kft.képviselő: Schmaus János, ügyvezetőigazgatócím: 2120 Dunakeszi, Alagi-majortelefon: 27/342-091 , fax: 27/540-375e-mail: automed@invitel.hu5


Közvetlen tagintézmények45282. Micrologic Kft.képviselő: Kiss Béla, ügyvezetőcím: 1038 Budapest, Templom u. 62.telefon: 244-6200, fax: 244-6200e-mail: mlogic@axelero.hu283. PetroSoft Szoftverfejlesztő,Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.képviselő: Seller Zsolt, igazgatócím: 5000 Szolnok, Barátság u. 11.telefon: 56/410-350,e-mail: petros@externet.hu284. NOVIKI Somogy megyei Szolgáltatóés Kereskedelmi Kft.képviselő: Balogh István, ügyvezetőigazgatócím: 7400 Kaposvár, Szondi u. 10.telefon: 82/526-075, fax: 82/526-074e-mail: novikiKft.@axelero.hu286. Legrand Rt.képviselő: Károlyi László, vezérigazgatócím: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.telefon: 63/510-204, fax: 63/510-240e-mail: laszlo.karolyi@legrand.hu288. Debreceni Egyetem ATC KutatóKözpont Nyíregyházaképviselő: Tőgyi Sándor, igazgatócím: 4400 Nyíregyháza, Westsik V. út 4-6.telefon: 42-594-300, fax: 42-430-009e-mail: nykutato@nykk.date.hu290. H&Z Kiállításszervező Bt.képviselő: Hank Zsomborné, cégvezetőcím: 1022 Budapest, Alvinci u. 56.telefon: 326-7114, fax: 326-7114e-mail: hank@enternet.hu291. Debreceni Egyetem MatematikaiIntézetképviselő: Győry Kálmán, tanszékvezetőegyetemi tanárcím: 4010 Debrecen, Pf. 12.telefon: 52/512-900, fax: 52/512-900e-mail: gyory@math.klte.hu294. Veszprémi Regionális InnovációsCentrum Kht., VRICképviselő: Répásy Zoltán, ügyvezetőigazgatócím: 8200 Veszprém, József Attila út 34.telefon: 88/564-130, fax: 88-564-130e-mail: info@vric.hu295. SZEN-ISOTRADE Kft.képviselő: Nagy Lajos, ügyvezető igazgatócím: 1105 Budapest, Szent László tér 16.telefon: 431-8963, fax: 431-8963e-mail: szeniso@szeniso.hu296. INNONET Innovációs ésTechnológiai Központ Khtképviselő: Budavári László, ügyvezetőigazgatócím: 9027 Győr, Gesztenyefa u.4.telefon: 96/506-900, fax: 96/506-901e-mail: lbudavari@innonet.hu297. <strong>Magyar</strong> Tanácsadó Mérnökök ésÉpítészek Szövetsége, TMSZképviselő: Bretz Gyula, elnökcím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.telefon: 488-2037, fax: 375-7982e-mail: tmsz@tmsz.org298. Tudományos Technológiai, IpariParkok Szövetsége TTIPSZképviselő: Bérci Gyula, ügyvezető elnökcím: 1066 Budapest, Jókai u. 2-4.telefon: 302-2798, fax: 302-2798e-mail: aiosz@axelero.hu299. Vállalkozói Inkubátorok SzövetségeVISZképviselő: Annus István, társelnökcím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 113.telefon: 22/514-126, fax: 22/314-387e-mail: titkarsag@visz.hu300. MÜISZ Iskolaszövetkezetképviselő: Rácz Attila, elnökcím: 1089 Budapest, Vajda P. u. 12. 81.épület II. em. 14.telefon: 210-9283, fax: 463-3839e-mail: racz@muisz.hu304. A. A. Stádium Kft.képviselő: Péczely György, ügyvezetőigazgatócím: 6723 Szeged, József A. sgt. 130telefon: 62/431-927, fax: 62/431-928e-mail: peczely@vnet.hu305. ÁsványolajtermékMinőségellenörzési Rt.képviselő: Kása Zoltán, igazgatócím: 1428 Budapest, Pf. 36.telefon: 334-1954, fax: 303-9453e-mail: zkasa@amei.hu5


46 Tagintézmények307. Olmos és Tóth Kft.képviselő: Tóth Péter, ügyvezetőcím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 6.telefon: 52/419-477, fax: 52/419-477e-mail: olmostot@debrecen.com309. ACCUSEALED Kft.képviselő: Kulcsár Sándor, ügyvezetőigazgatócím: 1158 Budapest, Késmárk u.14.telefon: 417-3469, fax: 417-3449e-mail: info@accusealed.hu311. T-Moblie <strong>Magyar</strong>országTávközlési Rt.képviselő: Sugár András, vezérigazgatócím: 1519 Budapest, Pf. 434.telefon: 265-9001, fax: 265-9409e-mail: SUGARA@t-mobile.hu313. ALUPLAN Fejlesztési ésKereskedelmi Bt.képviselő: Ipacs László, ügyvezetőcím: 1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.telefon: 248-2700, fax: 248-2709e-mail: aluplan@axelero.hu317. SZÁMALK-HoldingVagyonkezelő Rt.képviselő: Havass Miklós, elnökcím: 1115 Budapest, Etele út 68.telefon: 203-0285, fax: 203-0349e-mail: havass@rt.szamalk.hu318. NOVOFER Alapítványképviselő: Garay Tóth János, kuratóriumielnökcím: 1112 Budapest, Hegyalja út 86.telefon: 319-8913/21, fax: 319-8916e-mail: alapitvany@novofer.hu320. Meditech Kft.képviselő: Meleg László, ügyvezető igazgatócím: 1191 Budapest, Üllői út 200.telefon: 280-8232, fax: 282-9388e-mail: meleg@meditech.hu322. GB-GANZ Tüzeléstechnikai Kft.képviselő: Golenár Ferenc, ügyvezetőigazgatócím: 1475 Budapest, Pf. 10.telefon: 262-8357, fax: 260-0033e-mail: gbganz@gb-ganz.hu324. EasyScan Kft.képviselő: Hollmann Richard, ügyvezetőigazgatócím: 1117 Budapest, Fehérvári út 130.telefon: 428-3100, fax: 302-5773325. Infopark Fejlesztési Rt.képviselő: Gróf Imre, igazgatósági elnökcím: 1111 Budapest, Infopark sétány 1.telefon: 382-7577, fax: 382-7576e-mail: imre.grof@infopark-budapest.hu326. VOLÁN Elektronika Rt.képviselő: Faur Kálmán, elnökvezérigazgatócím: 1113 Budapest, Karolina u. 65.telefon: 209-1212, fax: 361-1209e-mail: cshidvegi@mve.hu327. Transmitter Kft.képviselő: Pakucs János, ügyvezetőigazgatócím: 1027 Budapest, Szász Károly u.IV/2.328. SIEMENS Nemzeti Vállalatképviselő: Beke-Martos Gábor,vezérigazgatócím: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.telefon: 471-2000, fax: 471-1501e-mail: gabor.beke-martos@siemens.com329. <strong>Magyar</strong> Iparjogvédelmi és SzerzőiJogi Egyesület, MIEképviselő: Marosi György, főtitkárcím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.telefon: 28/471-469, fax: 353-1780e-mail: marosi@marosi.hu330. SINNEX Kft.képviselő: Szilbereky Jenő, ügyvezetőigazgatócím: 1037 Budapest, Montevideó út 3/A.telefon: 453-0564, fax: 453-0565e-mail: szilber@sinnex.hu331. Stratégiakutató Intézet Kht.képviselő: Varga Csaba, ügyvezetőcím: 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19.telefon: 26/356-044, fax: 26/389-088e-mail: intezet@strategiakutato.hu5


Közvetlen tagintézmények47332. Soproni Ipari és InnovációsPark Kft.képviselő: Kaufman Ilona, ügyvezető igazgatócím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 19.telefon: 99/338-998, fax: 99/338-999e-mail: iparipark@sopron.hu333. INNTEK Kht.képviselő: Fülöp Gábor, ügyvezető igazgatócím: 3300 Eger, Faiskola u. 15telefon: 36/516-701, fax: 36/516-700e-mail: hkik@hkik.hu334. VIDIKON HUNGÁRIA Kkt.képviselő: Végh Alajos, ügyvezetőcím: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 100.telefon: 22/327-724, fax: 22/316-103e-mail: mail@vidikon.hu335. Direct Line Bt.képviselő: Kiss Imréné, cégvezetőcím: 1095 Budapest, Mester u. 75.telefon: 216-5578, fax: 216-5578336. Varinex Informatikai Rt.képviselő: Falk György, elnökcím: 1141 Budapest, Kőszeg u. 4.telefon: 273-3411, fax: 273-3411, 273-3412e-mail: falk@varinex.hu337. Sándor László, vállalkozócím: 3200 Gyöngyös, Berze u. 23.telefon: 37/319-430, fax: 37/313-204e-mail: ecoenerg@axelero.hu340. Info-Pharm Kft.képviselő: Kovács Gábor, igazgatócím: 1031 Budapest, Légió u. 1. II.em.telefon: 453-0604, fax: 453-0605e-mail: infopharm@axelero.hu341. HÍR-ADÁS Sajtóügynökség ésMédiafigyelő Kft.képviselő: Kovács Roland, fejlesztésiigazgatócím: 1077 Budapest, Dohány u. 30/B.telefon: 322-4609, fax: 269-6591e-mail: hiradas@hiradas.hu342. Invitel Távközlési Szolgáltató Rt.képviselő: Fürjes Balázs, igazgatócím: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10.telefon: 801-1500, fax: 801-1501e-mail: furjesb@invitel.co.hu343. <strong>Magyar</strong> Tudományos-Technológiaiés Ipari Parkok Szövetségeképviselő: Székely Péter, elnökcím: 1144 Budapest, Füredi út 74-76.telefon: 467-0236, fax: 467-0236e-mail: consulting@vnet.hu344. BIT-Hungary Szolgáltató Kft.képviselő: Parajdi István, ügyvezetőigazgatócím: 1037 Budapest, Kunigunda u.15.telefon: 436-1030, fax: 436-1034e-mail: parajdi@bit-hungary.hu345. Eurobit Kereskedelmi ésSzolgáltató Bt.képviselő: Laslo Emil, ügyvezető igazgatócím: 1141 Budapest, Mogyoródi út 98.IV/10.telefon: 220-6625, fax: 220-6625e-mail: lasloe@eurobit.hu347. INNOMED MEDICAL Rt.képviselő: Deme Gábor, elnökcím: 1146 Budapest, Szabó József u. 12.telefon: 460-9200, fax: 460-9222e-mail: innomed@innomed.hu349. Diamant Malom Kft.képviselő: Csontos Attila, ügyvezetőigazgatócím: 6500 Baja, Dózsa Gy. út 61-63.telefon: 79/524-150, fax: 79/325-807e-mail: csontosa@fit.hu351. Gazella Kiadóképviselő: Maróczi Imre, ügyvezetőigazgatócím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 2-4.telefon: 340-3924, fax: 350-8680e-mail: penzforras.gazella@mail.datanet.hu354. <strong>Magyar</strong> Kockázati és MagántőkeEgyesületképviselő: Tzvetkov Julián, elnökcím: 1051 Budapest, Nádor u. 32.telefon: 475-0924, fax: 475-0925355. GANZ Transelektro Közlekedési Rt.képviselő: Dunai Zoltán, vezérigazgatócím: 1061 Budapest, Király u. 16.telefon: 483-6914, fax: 266-6613e-mail: zoltan.dunai@transelektro.hu5


48 Tagintézmények356. Budaörsi Ingatlanfejlesztő ésSzolgáltatóképviselő: Polgárné Májer Ildikó, ügyvezetőcím: 1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.telefon: 266-5108, fax: 266-5108e-mail: ildiko.balazs@vasigabona.hu,polgarne@bitep.hu357. Életpálya Alapítványképviselő: Darázs Dóra, ügyvezető igazgatócím: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.telefon: 217-1449, fax: 215-7651e-mail: shell@eletpalya.hu358. Országos Rendőr-Főkapitányság(ORFK)képviselő: Kopasz Árpád, dandártábornokcím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. III/331telefon: 443-5686, fax: 443-5523359. Észak Régió Bt.képviselő: Siposs István, ügyvezetőcím: 3535 Miskolc, Kuruc u. 67. IX/2.telefon: 46/365-560, fax: 46/327-643e-mail: Machsi@gold.uni-miskolc.hu360. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.képviselő: Lepsényi István, vezérigazgatócím: 6000 Kecskemét, Szegedi út 49.telefon: 76/511-102, fax: 225-8792e-mail: istvan.lepsenyi@knorr-bremse.com361. Kapos Ternero Húsipari Termelésiés Kereskedelmi Kft.képviselő: Juhász Pál, ügyvezetőcím: 7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 98/b.telefon: 82/424-829, fax: 82/424-933e-mail: ternero@axeler.hu362. FVM Mezőgazdasági GépesítésiIntézetképviselő: Fenyvesi László, igazgatócím: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.telefon: 28/511-610, fax: 28/511-600e-mail: fenyvesi@fvmmi.hu363. Inno-Comp Ipari ésKereskedelmi Kft.képviselő: Torma Péter, ügyvezetőcím: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 4.telefon: 49/522-235/2275, fax:49/332-509e-mail: torma.peter@innocomp.hu365. Pécs-Baranyai Kereskedelmi ésIparkamaraképviselő: Kéri István, elnökcím: 7625 Pécs, Majorossy 36.telefon: 72/507-150, fax: 72/507-152e-mail: elnok@pbkik.hu366. ComGenex Rt.képviselő: Darvas Ferenc, elnökcím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.telefon: 214-2306/116, fax: 214-2310e-mail: df.cgx@comgenex.hu367. TECHTRADING Kft.képviselő: Böröcz Zoltán, ügyvezetőigazgatócím: 1121 Budapest, Árnyas út 3/c.telefon: 30/9601-650, fax: 200-5239e-mail: techtrading@axelero.hu368. MANNA-RAX Bt.képviselő: Rácz Lehel, ügyvezetőcím: 8274 Köveskál, Életháztelefon: 87/707-020, fax: 87/707-039e-mail: mannarax@freemail.hu369. GOLD SEA KFT.képviselő: Szekeres-Vári Magdolna,ügyvezető igazgatócím: 1028 Budapest, Aszu u. 49.telefon: 376-8649, fax: 376-8649e-mail: delphin1@axelero.hu370. VISUALIA Kkt.képviselő: Ivánka Gábor, ügyvezető igazgatócím: 1122 Budapest, Városmajor u. 50/atelefon: 355-2536, fax: 355-2536e-mail: info@visualia.hu372. Mediker Kft.képviselő: Dányi István, ügyvezető igazgatócím: 6640 Csongrád, Erzsébet u. 29.telefon: 30/938-2440, fax: 63/482-299e-mail: mediker@csongrad.hu374. BRED Irodabútor Kft.képviselő: Nagy János, ügyvezető igazgatócím: 6000 Kecskemét , Kuruc krt. 8.telefon: 76/506-003, fax: 76/484-776e-mail: bred@bred.hu375. Hantos Zoltánképviselő: Hantos Zoltán, műszakigazdaságitanácsadó5


Közvetlen tagintézmények49cím: 3300 Eger, Bükk sétány 4.telefon: 36/425-911, fax: 36/425-911e-mail: hantos@agria.hu377. UNICOTEC Universitas Kooperációsés Kutatási Fejlesztési TranszferCentrum Kht.képviselő: Valastyán Pál, ügyvezetőigazgatócím: 6720 Szeged, Kígyó u. 4.telefon: 62/426-408, fax: 62/420-998e-mail: titkarsag@unicotec.hu378. FUX Ipari Szolgáltató ésKereskedelmi Rt.képviselő: Barkóczi István, vezérigazgatócím: 3527 Miskolc, Vásártéri út 8.telefon: 46/501-850, fax: 46/501-851e-mail: fux@axelero.hu379. TensioMed Tudományos,Informatikai és Orvos-elektronikai Kft.képviselő: Illyés Miklós, ügyvezető igazgatócím: 1103 Budapest, Kőér u. 2/d.telefon: 433-1700e-mail: tensiomed@tensiomed.com380. Gábor Dénes Főiskolaképviselő: Szelezsán János, mb. főigazgatócím: 1037 Budapest, Bécsi út 324.telefon: 436-6503, fax: 436-6504e-mail: kovax@lsi.gdf-ri.hu381. Újpest Consulting Bt.képviselő: Jobbágy Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 1047 Budapest, Illek Vince u. 8.telefon: 270-9310, fax: 488-2187e-mail: ujpestconsulting@jobbagy.com382. Info-Datax Adatkereskedelmi ésGazdasági Tanácsadó Kft.képviselő: Szirtes Gábor, ügyvezetőcím: 1118 Budapest, Villányi út 89.telefon: 381-4180, fax: 381-4181e-mail: szirtes.gabor@info-datax.hu383. Kutató Diákokért Alapítványképviselő: Csermely Péter, kuratóriumielnökcím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.telefon: 266-2755/4102, fax: 266-7480e-mail: csermely@puskin.sote.hu384. Szegedi Tudományegyetemképviselő: Szabó Gábor, rektorcím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.telefon: 62/544001, fax: 62/420412e-mail: rektor@u-szeged.hu385. AGMI Anyagvizsgáló ésMinőségellenőrző Rt.képviselő: Farkas László, vezérigazgatócím: 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.telefon: 276-8945, fax: 276-8650e-mail: agmivig@agmi.hu386. GEOFIL Kft.képviselő: Hoffmann László, ügyvezetőcím: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.telefon: 34/317-950, fax: 34/317950e-mail: geofil@geofil.axelero.net387. Beszállítói Befektető Rt.képviselő: Csuhaj V. Imre, elnök-vezérigazgatócím: 1085 Budapest, Baross u. 22-26.telefon: 486-2880, fax: 486-3179e-mail: beszallitoi.rt@rfh-rt.hu388. OBSERVER BudapestMédiafigyelő Kft.képviselő: Dóka Péter, ügyvezető igazgatócím: 1084 Budapest, Auróra u. 11.telefon: 303-4738, fax: 303-4744e-mail: marketing@observer.hu390. RecomGenex Kft.képviselő: Cseh Sándor, ügyvezető igazgatócím: 1027 Budapest, Bem rkp. 33-34.telefon: 214-2306/134, fax: 214-2310e-mail: ambrus@recomgenex.com391. Standard-Team Kft.képviselő: Sebestyén Tibor, ügyvezetőcím: 2900 Komárom, Széchenyi u. 19.fax: 34/345-803e-mail: komarom@standard-team.hu392. GRP Plasticorr Kft.képviselő: Kajtár Vilmos, ügyvezető igazgatócím: 1097 Budapest, Illatos út 7.telefon: 280-6845, fax: 280-7347e-mail: info@grp-plasticorr.hu393. EMKE Kft.képviselő: Wábits Győző, ügyvezető igazgatócím: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.telefon: 62/475-956, fax: 62/475-956e-mail: emkeKft.@emkeKft.hu5


50 Tagintézmények394. Multiráció Kft.képviselő: Banai Miklós, ügyvezetőcím: 1148 Budapest, Nagy Lajos Király u.40.telefon: 470-0145, fax: 470-0144e-mail: banai.miklos@multiracio.hu395. INNOCENTER Innovációs KözpontKht.képviselő: Balla László, vezérigazgatócím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 24.telefon: 46/565-310, fax: 46/563-450e-mail: balla.laszlo@innocenter.hu396. Champignon Union Kft.képviselő: Gruiz László, ügyvezető igazgatócím: 2073 Tök, Szabadság tér 14.telefon: 23/341-351, fax: 362-4101398. ITDH Kht.képviselő: Kárpáti Sándor, igazgatócím: 1061 Budapest, Andrássy út 12.telefon: 472-8160, fax: 472-8140e-mail: karpati@itd.hu399. Jankovits Hidraulika Kft.képviselő: Jankovits István, ügyvezetőcím: 9027 Győr, Ipari Park Juharfa u. 20.telefon: 96/512-060, fax: 96/419-537e-mail: info@jankovitshidraulika.hu400. Ericsson Hungary Kft.képviselő: Fodor István, elnökcím: 1037 Budapest, Laborc u. 1.telefon: 437-7100, fax: 437-7467e-mail: istvan.fodor@ericsson.com401. Tudományos és TechnológiaiAlapítványképviselő: Groó Dóra, ügyvezető igazgatócím: 1027 Budapest, Bem J. u. 2.telefon: 214-7714, fax: 214-7712e-mail: tetalap@tetalap.hu402. Nagy István, vállalkozócím: 2747 Törtel, Kákás dűlő 79. hrsz.090/3telefon: 53/702-109403. Gödöllői Innovációs Központ Kft.képviselő: Márta Attila, ügyvezető igazgatócím: 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.telefon: 28/522-954, fax: 28/522-956e-mail: martaa@gik.hu404. CHIC Közép-magyarországiInnovációs Központ Kht.képviselő: Hantos Zoltán Károly, ügyvezetőcím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.telefon: 23/887-500, fax: 23-887-501e-mail: hantos@innovationcentre.hu405. ZENON Europe Kft.képviselő: Zsirai István, ügyvezető igazgatócím: 2840 Oroszlány, Bláthy O. u. 4.telefon: 34/561-550, fax: 34/561-565e-mail: izsirai@zem.hu406. W.E.T. Automotive Systems<strong>Magyar</strong>ország Kft.képviselő: Robert Stösser, ügyvezetőcím: 2084 Pilisszentiván, Bányatelep 14.telefon: 26/567-782, fax: 26/567-559e-mail: robert.stoesser@WET-Group.com407. GEONARDO Környezetvédelmi,Térinformatikai és RegionálisProjektfejlesztő Kft.képviselő: Bodó Balázs, ügyvezető igazgatócím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 18.telefon: 250-6703, fax: 436-9038e-mail: info@geonardo.hu408. Egyetemközi Távközlési ésInformatikai Központképviselő: Gordos Géza, elnökcím: 1117 Budapest, <strong>Magyar</strong> Tudósok krt. 2.telefon: 463-4191, fax: 463-3107e-mail: gordos@tmit.bme.hu409. ScanSoft-Recognita Rt.képviselő: Reszler Ákos, vezérigazgatócím: 1138 Budapest, Váci út 141.telefon: 412-8701, fax: 412-8710e-mail: akos.reszler@scansoft.com410. Talentis Programiroda Kht.képviselő: Kenyeres Sándor, alapítócím: 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.telefon: 345-8038, fax: 345-8039411. <strong>Magyar</strong> Biotechnológiai Szövetségképviselő: Duda Ernő, elnökcím: 6722 Szeged, Béke u. 5/A.telefon: 62/424-729, fax: 62/426-098e-mail: duda@solvo.hu5


Közvetlen tagintézmények51412. ECO-MAG Kft.képviselő: Kalmár Gergely, ügyvezetőcím: 9084 Győrság, Öreg u. 26.telefon: 96/470-735, fax: 96/470-735e-mail: bekeszov@hotmail.com413. Terrahouse Kft.képviselő: Szegő Zsolt, ügyvezetőcím: 1029 Budapest, Orom u. 18.telefon: 224-0448, fax: 224-0449e-mail: szegozsolt@terrahouse.hu414. Nemes Galériaképviselő: Nemes Péter, művészeti vezetőcím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 28.telefon: 30/9333-219e-mail: nemesgal@axelero.hu415. Körte-OrganicaKörnyezettechnológiák Rt.képviselő: Fodor Tamás, vezérigazgatócím: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. út 9-11.telefon: 455-8060, fax: 476-8535e-mail: tfodor@korte-organica.hu416. Bagodi Mezőgép MezőgazdaságiGép- és Fémszerkezetgyártó Kft.képviselő: Gyurátz Ferenc, ügyvezetőigazgatócím: 8992 Bagod, Gépállomás u. 9.telefon: 30/9299-742, fax: 92/460-002e-mail: bagodimezogep@axelero.hu417. Dunaferr Dunai VasműRészvénytársaságképviselő: Hónig Péter, elnök-vezérigazgatócím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.telefon: 25/581-010, fax: 25/584-510e-mail: gmarsiske@rt.dunaferr.hu418. Thermofal System Kft.képviselő: Máthé László, cégvezetőcím: 1171 Budapest, Zimonyi u. 40.telefon: 259-0920, fax: 253-5307e-mail: thermofal@axelero.hu419. HM Elektronikai, Logisztikai ésVagyonkezelő Rt. , ElektronikaiIgazgatóságképviselő: Nagyné dr. Szilvási Mária,elektronikai igazgatócím: 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 20.telefon: 275-0951, fax: 275-0965e-mail: szilvasim@hmei.hu420. Bery System Kft.képviselő: Bereznai József, ügyvezetőcím: 1204 Budapest, Mártírok útja 279.telefon: 284-6275,e-mail: hidrovent@bery.hu421. 3DHISTECH Kft.képviselő: Molnár Béla, ügyvezető igazgatócím: 1121 Budapest, Konkoly Thege M.út. 29-33.telefon: 392-2254, fax: 392-2254e-mail: bela.molnar@3dhistech.com422. Innovációs és TechnológiaFejlesztési Központ Kht.képviselő: Sárkány Béla, ügyvezető igazgatócím: 7630 Pécs, Finn u. 1/1.telefon: (72) 526-101, fax: (72) 526-108e-mail: sbela@dravanet.hu423. Jura Trade Kft.képviselő: Koltai Ferenc, ügyvezetőigazgatócím: 1125 Budapest, Fészek u. 3.telefon: 275-1250, fax: 275-1259e-mail: office@jura.hu424. BIOPOLISZ Szegedi InnovációsInnovációs Szolgáltató Kft.képviselő: Molnár István, ügyvezetőigazgatócím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.telefon: 62/431-401, fax: 62/431-401e-mail: molnar.istvan@biopolisz.hu425. HoloEurope Kft.képviselő: Forgács Zsolt, ügyvezetőigazgatócím: 1363 Budapest, Pf. 9.telefon: 301-0481, fax: 269-1656e-mail: zsolt.forgacs@holoeurope.com427. Orange Computer Kft.képviselő: Kis Viktor, ügyvezető igazgatócím: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. F/II.I em. 2.telefon: 20/366-1526,e-mail: viktor@orangecomputer.hu428. Bányai Bútorok Kft.képviselő: Bányai József, ügyvezetőigazgatócím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi u. 20/atelefon: 26/530-531, fax: 26/330-249e-mail: bb@bbmobel.com5


52 Tagintézmények429. Sanatmetal Kft.képviselő: Farkas József, ügyvezetőigazgatócím: 3300 Eger, Faiskola u. 5.telefon: 36/512-900, fax: 36/512-932e-mail: metal@sanatmetal.hu430. DENSO ManufacturingHungary Ltd.képviselő: Yukimasa Ohoka, elnökcím: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor14.telefon: 22/552-000 2000 m., fax:22/552-099e-mail: y.ohoka@denso.hu431. Fodor Erika, vezetőtanárcím: 1026 Budapest, Érmelléki u. 5.telefon: 213-7338, fax: 213-7338e-mail: efodor@mail.datanet.hu432. Bonn <strong>Magyar</strong>országElektronikai Kft.képviselő: Kazi Károly, ügyvezetőcím: 1047 Budapest, Fóti út 56.telefon: 233-2138, fax: 233-2506e-mail: kazik@bonn-hungary.hu433. <strong>Magyar</strong> Katolikus Rádió Rt.képviselő: Spányi Antal, vezérigazgatócím: 1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.telefon: 255-3300, fax: 255-3399e-mail: spanyi.antal@katradio.hu434. Észak-Alföldi Regionális Agrár-Innovációs és TechnológiatranszferKözpont Kht.képviselő: Popovics László, ügyvezetőigazgatócím: 4400 Nyíregyháza, Westsik V. út 4-6.telefon: 42/594-300, fax: 42/430-009e-mail: rak@nykk.date.hu437. Károly Róbert Főiskolaképviselő: Magda Sándor, rektorcím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.telefon: 37/518-301, fax: 37/518-333e-mail: smagda@karolyrobert.hu438. Feltalálói és Kutató Központ Kft.képviselő: Zoltai Miklós, ügyvezető igazgatócím: 1101 Budapest, Szalonka köz 28telefon: 260-7470, fax: 260-7470e-mail: mzoltai.imba2004@alumno.ie.edu439. Észak-alföldi Regionális TermálvízhasznosításiInnovációs ésTechnológiatranszfer Központ Kht.képviselő: Istenes Gyula, ügyvezetőigazgatócím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.telefon: 52/507-464, fax: 52/507-464e-mail: istenesgy@hbmo.hu440. Észak-Alföldi Regionális InnovációsÜgynökségképviselő: Grasselli Norbert, Vezetőcím: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.telefon: 52/524-760, fax: 52/524-770e-mail: ngrasselli@eszakalfold.hu441. Kaposvári Villamossági Gyár Kft.képviselő: Varga József, ügyvezető igazgatócím: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 38.telefon: 82/508-366, fax: 82/512-450e-mail: j_varga@kvgy.hu442. Pécs TV Kommunikációs Kft.képviselő: Keresnyei János, igazgatócím: 7621 Pécs, Lyceum u. 7.telefon: 92/513-100, fax: 92/513-098e-mail: keresnyei.janos@pecstv.hu435. Bio-Science Kft.képviselő: Tátrai Ágnes, igazgatócím: 1119 Budapest, Andor u. 47-49.telefon: 463-5077, fax: 463-5261e-mail: bio-sci@bio-science.hu436. Enigma Software Rt.képviselő: Dobos Balázs, vezérigazgatócím: 2040 Budaörs, Távíró köz 2.telefon: 23/508-955, fax: 23/508-956e-mail: balazs.dobos@enigma.hu5


Közvetett tagintézmények53Ipari Parkok Egyesület1. Pécs Megyei Jogú VárosÖnkormányzataképviselő: Dr. Toller László, polgármestercím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.telefon: 72/212-049, fax: 72/212-0572. INVORG Befektetési és Szervezési Kft.képviselő: Dr. Kabai Vilmos, elnökvezérigazgatócím: 1021 Budapest, Fő u. 68.telefon: 214-7702, fax: 201-72803. KFKI Üzemeltető Kft.képviselő: Szlávik Ferenc, ügyvezetőigazgatócím: 1121 Budapest, Konkoly Thege M. út29-33.telefon: 395-9137, fax: 395-91564. Dr. Göndöcs Istváncím: 7626 Pécs, Felsőbalokány u. 6.telefon: 72/511-011, fax: 72/511-0105. Dr. V. Tóth János, ügyvédcím: 1141 Budapest, Tihamér u.18.telefon: 302-2933, fax: 302-29256. COVENT Tőke Befektető Rt.képviselő: Bolyky János, vezérigazgatócím: 1122 Budapest, Maros u. 27.telefon: 355-2493, fax: 202-23817. Rakusz Lajoscím: 1012 Budapest, Attila út 123.telefon: 206-25868. Paksi Csabacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 23.telefon: 30/219-1999, fax: 76/507-0679. ÉPÍT Rt.képviselő: Forrás Gyula, vezérigazgatócím: 1044 Budapest, Megyeri út 205/A.I. fszt.telefon: 230-5409, fax: 230-541510. Budapest, IV. ker. ÚjpestÖnkormányzataképviselő: Dr. Derce Tamás, polgármestercím: 1042 Budapest, István út 14.telefon: 231-3133, fax: 231-313111. Dr. Szücs Andráscím: 1037 Budapest, Fergeteg u. 15.telefon: 463-1858, fax: 463-162812. Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.képviselő: Balogh László, ügyvezetőigazgatócím: 9002 Győr, Pf.584 (Gesztenyefa u.4.)telefon: 96/413-604, fax: 96/506-97813. Informatikai és TechnológiaiInnovációs Park Rt.képviselő: Szabó Gábor, elnök-vezérigazgatócím: 1385 Budapest, Pf. 884/6telefon: 382-0720, fax: 382-072914. "Új Atlantisz" Ipari Park Kft.képviselő: Gulyás Mihály, ügyvezetőigazgatócím: 8400 Ajka, Fő u. 21.telefon: 88/212-312, fax: 88/510-06015. Alba Ipari Zónaképviselő: Dr. Tóth Ferenc, ügyvezetőigazgatócím: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.telefon: 22/518-013, fax: 22/518-02516. Mosonmagyaróvár VárosÖnkormányzataképviselő: Stipkovits Pál, polgármestercím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.telefon: 96/217-406, fax: 96/215-05517. Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalképviselő: Viniczay Tibor, polgármestercím: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér11.telefon: 94/380-146, fax: 94/380-01018. Közép-Dunántúli RegionálisFejlesztési Tanácsképviselő: Agócs István, elnökcím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.telefon: 34/311-690, fax: 34/517-10019. Nyíregyháza Megyei Jogú VárosÖnkormányzataképviselő: Csabai Lászlóné, polgármestercím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth L. tér 1.telefon: 42/524-501, fax: 42/414-155/5005


54Tagintézmények20. Uherereczky Ágnes, EU-szakértőcím: B-1040 Brussels, 4, rue AviateurThieffry21. Esztergomi Ipari ParkSTRIGONIUM Rt.képviselő: Kipke Ferenc, ügyvezető igazgatócím: 2500 Esztergom, Deák F. u. 4.telefon: 33/510-046, fax: 33/510-04022. Kunstruktura Kht.képviselő: Székely Péter, ügyvezető igazgatócím: 1576 Budapest , Pf. 34.telefon: 467-003623. Claudius Ipari és Innovációs Parkképviselő: Dienes András, ügyvezetőigazgatócím: 9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.telefon: 94/801-142, fax: 94/801-14024. TESCO Nemzetközi Együttműködésiés Tanácsadó Kft.képviselő: Pados László, vezérigazgatócím: 1054 Budapest, Hold u.21.telefon: 331-4703, fax: 311-0850/18525. Webbusiness Kft.képviselő: Fodor Anikó, ügyvezetőcím: 6000 Kecskemét, Kullai köz 66.telefon: 76/509-455, fax: 76/509-45626. Tiszaújváros-INVESZT Rt.képviselő: Hegedüs György, vezérigazgatócím: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 20.telefon: 49/340-571, fax: 49/544-04427. INNOSTART Nemzeti Üzleti ésInnovációs Központ Alapítványképviselő: Garab Kinga, igazgatócím: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.telefon: 382-1510, fax: 382-150128. Soproni Ipari és Innovációs Park Kft.képviselő: Kaufman Ilona, mb. ügyvezetőigazgatócím: 9400 Sopron, Új u. 3 I/1.telefon: 99/338-999, fax: 99/338-99829. Park-Invest Kft.képviselő: Dr. Kabai Vilmos, ügyvezetőigazgatócím: 1025 Budapest, Kondorkert u.3.telefon: 214-7702, fax: 201-728030. VIDEOTON Holding Rt.képviselő: Szabó Antal, igazgatócím: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.telefon: 22/533-459, fax: 22/533-45131. Ózdi Ipari Park Kft.képviselő: Kormos Imre, ügyvezetőigazgatócím: 3601 Ózd-1, Pf.: 183.telefon: 48/471-616, fax: 48/471-04632. Dunai RepülőgépgyárVagyonkezelő Rt.képviselő: Urbán József, ügyvezetőigazgatócím: 2316 Tököl, Pf. 63.telefon: 24/403-032, fax: 24/403-03133. Dunaújvárosi Ipari ParkInnopark Kht.képviselő: Illésy István, ügyvezető igazgatócím: 2400 Dunaújváros, <strong>Magyar</strong> út106/B.telefon: 25/510-471, fax: 25/510-47034. Makó Város Önkormányzataképviselő: Dr. Buzás Péter, polgármestercím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.telefon: 62/211-221, fax: 62/213-25535. Rédics Község Önkormányzataképviselő: Lóránth József, polgármestercím: 8978 Rédics, Vasút út 10.telefon: 92/553-060, fax: 92/352-23436. Kalocsa Város Önkormányzataképviselő: Török Gusztáv, polgármestercím: 6300 Kalocsa, Szent István út 35.telefon: 78/461-172, fax: 78/462-37537. Békéscsaba Megyei Jogú VárosÖnkormányzataképviselő: Pap János, polgármestercím: 5601 Békéscsaba, Szt. István tér 7.telefon: 66/523-801, fax: 66/523-80438. MOBILPARK Kht.képviselő: Nyári Tibor, ügyvezetőcím: 2700 Cegléd, Pf. 228telefon: 53/500-025, fax: 53/500-0265


Közvetett tagintézmények 5539. Allianz Hungária Biztosító Rt.képviselő: Szellő László, osztályvezetőcím: 1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 52.telefon: 301-6243, fax: 301-602240. NITROKÉMIA Rt. Füzfő Ipari Parkképviselő: Dr. Bakonyi Árpád, vezérigazgatócím: 8184 Füzfőgyártelep, Munkás tér 2.telefon: 88/543-302, fax: 88/543-30141. Csepeli Ipari Park Szolgáltató Kft.képviselő: Takács József, cégvezetőcím: 1756 Budapest, Pf. 46telefon: 278-0922, fax: 276-025342. Debreceni Regionális Innovációs ésIpari Park Kft.képviselő: Percze István, ügyvezetőigazgatócím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 25.telefon: 52/504-333, fax: 52/504-32143. Martfűi Ipari Park Kft.képviselő: Kádár Miklós, ügyvezetőcím: 5435 Martfű, Szt. István tér 1.telefon: 56/450-222, fax: 56/450-18644. TÜV Rheinland Hungária VRF Kft.képviselő: Tombor Gábor, ügyvezetőigazgatócím: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.telefon: 461-1260, fax: 461-119945. Kiskunmajsa Város Önkormányzataképviselő: Faludi Tamás, polgármestercím: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.telefon: 77/481-144, fax: 77/481-94646. Bicske-M1 Ipari Park és Log.Központ Kft.képviselő: Popovics Géza, ügyvezető igazgatócím: 1122 Budapest, Maros u. 27.telefon: 356-8496, fax: 202-238147. Dr. Lippényi Tivadarcím: 1126 Budapest, Tarcsay V. u. 24.telefon: 214-5766, fax: 212-548648. Székelyudvarhelyi PolgármesteriHivatalképviselő: Szász Jenő, polgármestercím: 4150-ROMANIA Székelyudvarhely,Szabadság tér 5.telefon: 0040-66-218-145, fax: 0040-66-218-03249. Budaörsi ISC Kft.képviselő: Polgárné Májer Ildikó, ügyvezetőcím: 1056 Budapest, Fővám tér 2-3telefon: 266-5108, fax: 266-510850. Ipari Projekt Hungária Kft.képviselő: Halász István, igazgatócím: 2800 Tatabánya, Szt. Borbála tér 4.telefon: 34/511-080, fax: 34/313-64551. Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem, Fotogrammetria ésTér-informatikai Tanszékképviselő: Dr. Molnár Károly, rektorcím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.K1-19.telefon: 463-2222, fax: 463-222052. Dorogi Polgármesteri Hivatalképviselő: Dr. Tittmann János, polgármestercím: 2510 Dorog, Bécsi út 71.telefon: 33/431-913, fax: 33/431-37753. Simontornya Város Önkormányzataképviselő: Csőszné Kacz Edit, polgármestercím: 7081 Simontornya, Szt. István krt. 1.telefon: 74/586-929, fax: 74/486-21154. Barcs Város Önkormányzataképviselő: Feigli Ferenc, polgármestercím: 7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.telefon: 82/565-960, fax: 82/462-45955. Csongrád Város Önkormányzataképviselő: Bedő Tamás, polgármestercím: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.telefon: 63/482-300, fax: 63/482-16156. <strong>Magyar</strong> Posta Rt.képviselő: Szivi László, üzleti vezérigazgatóhelyettescím: 1540 Budapest,telefon: 487-1182, fax: 487-118057. MÁV Informatika Kft.képviselő: Kacsari János, logisztikai üzletiegység igazgatójacím: 1012 Budapest, Krisztina krt. 37/atelefon: 457-9411, fax: 457-955058. Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt.képviselő: Brányi Endre, vezérigazgatócím: 7630 Pécs, Finn u. 1/1.telefon: 72/526-100, fax: 72/526-1085


56Tagintézmények59. PERFEKT Rt.képviselő: Jókai István, vezérigazgatócím: 1075 Budapest, Rumbach S. u.15/a.telefon: 461-7420, fax: 461-744260. Puskás Tivadar Közalapítványképviselő: Dr. Kőhalmi Zsolt, ügyvezetőigazgatócím: 1389 Budapest, Pf. 570telefon: 301-2030, fax: 332-377461. Siófoki Ipari Park Kft.képviselő: Deák András, ügyvezetőcím: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky út207.telefon: 84/505-120, fax: 84/505-15062. Stratégiakutató Intézet Kht.képviselő: Varga Csaba, elnökcím: 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19.telefon: 26/356-044, fax: 26/389-08863. Szikszói Ipari Park Kft.képviselő: Petró József, ügyvezetőcím: 3800 Szikszó, Pázmány P. tér 12.telefon: 46/596-230, fax: 46/596-23064. Toperini Hungária Kft.képviselő: Nagy Ilona, ügyvezető igazgatócím: 1121 Budapest, Széchenyi emlékút13.telefon: 391-9030, fax: 391-903165. Lindenberger Tamáscím: 1021 Budapest, Széher út 10.telefon: 372-2932, fax: 311-524366. ADT-Sensormatic Kereskedelmi Kft.képviselő: Kövesdi József, ügyvezetőigazgató-helyettescím: 1037 Budapest, Montevideo u.3/b.telefon: 430-3700, fax: 453-035867. MAC-LINE HungaryKiállításszervező Kft.képviselő: Deli Zoltán, ügyvezető igazgatócím: 6726 Szeged, Fürj u. 92/b.telefon: 62/430-430, fax: 62/431-21668. EU-FOCUS 2000 Kft.képviselő: Szobonya Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 6701 Szeged, Pf. 1118fax: 62/483-68369. <strong>MB</strong> Kőolajkutató Rt.képviselő: Szécsi Ferenc, vezérigazgatócím: 5002 Szolnok, Kőrösi út 43.telefon: 56/424-602, fax: 56/420-69370. Salgó Vagyon Kft.képviselő: Tóth Edit , ügyvezető igazgatócím: 3100 Salgótarján, Munkásotthontér 1.telefon: 32/521-340, fax: 32/521-34071. MONTEL Kft.képviselő: Mericskai Tibor, ügyvezetőigazgatócím: 1155 Budapest, Mézeskalács tér18.telefon: 414-3060, fax: 414-306172. GKI Gazdaságkutató Rt.képviselő: Akar László, vezérigazgatócím: 1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.telefon: 318-1868, fax: 318-402373. Rakusz Ádámcím: 1122 Budapest, Bíró u. 23.telefon: 20/370-899474.Dr.PappGyörgycím: 3534 Miskolc, Márton bíró u. 4/b.telefon: 20/9334-942, fax: 46/413-72975. Oroszlányi Szolgáltató Rt.képviselő: Lazók Zoltán, vezérigazgatócím: 2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2.telefon: 34/361-853, fax: 34/360-27076. ÉMI Szentendre Ipari Parkképviselő: Erdős Gábor, gazdaságiigazgatócím: 2000 Szentendre, Dózsa György u.26.telefon: 26/311-108, fax: 26/311-10877. ALFÖLD-GIS Kft.képviselő: Németh Róbert, ügyvezetőigazgatócím: 5000 Szolnok, Szigligeti út 2.telefon: 56/420-018, fax: 56/344-7065


Közvetett tagintézmények 57<strong>Magyar</strong> Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége1. VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft.képviselő: Dr. Éhn József, ügyvezető igazgatócím: 1114 Budapest, Eszék u. 9-11.telefon: 466-0282, fax: 385-20112. Object Mérnök-Tanácsadó Kft.képviselő: Sántha Lajos, ügyvezető igazgatócím: 1027 Budapest, Margit krt. 64/b.telefon: 356-7092, fax: 214-02793. MaHiLL Mérnökiroda Kft.képviselő: <strong>Magyar</strong> László, ügyvezető igazgatócím: 1034 Budapest, Seregély u. 11.telefon: 250-4831, fax: 250-48274. GEOHIDRO Geotechnikai Kft.képviselő: Keszey Zsolt, ügyvezető igazgatócím: 1142 Budapest, Tengerszem u. 25.telefon: 468-2233, fax: 468-22345. HUNGINVEST Mérnöki Iroda Kft.képviselő: Petro Kálmán, ügyvezető igazgatócím: 1016 Budapest, Mészáros u. 46.telefon: 201-2708, fax: 489-05556. K+K Osztrák-<strong>Magyar</strong>Környezetgazdálkodási és KözműtervezőKft.képviselő: Dr. Kristóf János, ügyvezetőigazgatócím: 1102 Budapest, Szent László tér 20.II.telefon: 431-7159, fax: 222-66927. TRAFFICON Közlekedési Tanácsadó ésSzolgáltató Kft.képviselő: Dr. Tóth László, ügyvezetőigazgatócím: 1126 Budapest, Szendrő u. 37/a.telefon: 275-6432, fax: 275-64328. CDA Építészeti, Fejlesztő ésTanácsadó Kft., CDA Kft.képviselő: Bajnai László, ügyvezető igazgatócím: 1022 Budapest, Ruszti út 10.telefon: 20/9411-234 , fax: 326-65569. IPARTERV Épülettervező Rt.képviselő: Dr. Borostyánkői Mátyás,vezérigazgatócím: 1052 Budapest, Türr I. u. 9.telefon: 318-6900, fax: 317-344010. OBSERVATOR Kulturmérnöki Kft.képviselő: Dr. Zsilák Endre, ügyvezetőigazgatócím: 1027 Budapest, Bajvívó u. 1. II. 2.telefon: 202-6226, fax: 202-622611. KÖZLEKEDÉS Fővárosi TervezőIroda Kft.képviselő: Várady Tamás, ügyvezető igazgatócím: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.telefon: 235-2000, fax: 235-200612. MÉRNÖKI TANÁCSADÓ Kft.képviselő: Dr. Massányi Tibor, ügyvezetőigazgatócím: 1133 Budapest, Kárpát u. 40.telefon: 350-2653, fax: 350-623813. HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft.képviselő: Jeney Tivadar, ügyvezető igazgatócím: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.telefon: 453-4351, fax: 388-836214. Tanos és Vonnák Építész Stúdió Kft.képviselő: Vonnák János, ügyvezető igazgatócím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.telefon: 335-0999, fax: 335-099915. UTIBER Közúti Beruházó Kft.képviselő: Lányi György, ügyvezető igazgatócím: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.telefon: 203-0555, fax: 206-6125 203-760716. POLIGON Mérnöki Iroda Kft.képviselő: Dr. Visontai József, ügyvezetőigazgatócím: 1087 Budapest, Könyves K. krt. 76.telefon: 303-6486, 303-6487, fax: 303-905017. ALKOTÓ ÉPÍTÉSZ Kft.képviselő: Matits Péter, ügyvezető igazgatócím: 1025 Budapest, Kapy u. 28.telefon: 394-4092, fax: 394-456018. MIKON Mérnöki, Művészeti ésIdegenforgalmi Kft.képviselő: Dr. Virágh Lajos, ügyvezetőigazgatócím: 1123 Budapest, Alkotás u. 31.telefon: 375-9084, fax: 202-66065


58Tagintézmények19. CONSULTANT Építési Szakértő ésTanácsadó Mérnöki Iroda Kft.képviselő: Janitsáry Iván, ügyvezetőigazgatócím: 1118 Budapest, Számadó u. 8.telefon: 385-1662, fax: 209-328320. TETA Tervező és TanácsadóMérnökiroda Kft.képviselő: Janzsó Dezső, ügyvezetőigazgatócím: 1021 Budapest, Bognár u. 6/b.telefon: 200-3202, fax: 275-008421. TRANSMAN KözlekedésiRendszergazdálkodási Tanácsadó Kft.képviselő: Dr. Monigl János, ügyvezetőigazgatócím: 1051 Budapest, Hercegprímás u.10. III. em.telefon: 353-1484, 331-0322, fax: 311-026522. "METRÓ" KözlekedésfejlesztésiBeruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.METRÓBER Kft.képviselő: Aracs Tibor, ügyvezető igazgatócím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c.telefon: 210-8900, fax: 210-888223. FőBER Nemzetközi Ingatlan-fejlesztőés Mérnöki Rt.képviselő: Kemény Péter, vezérigazgatócím: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.telefon: 341-5500, fax: 322-329024. EURÓÚT Mérnöki, Tanácsadó,Szervező Kft.képviselő: Szabó Kálmán, ügyvezetőigazgatócím: 1143 Budapest, Zászlós u. 18.telefon: 220-4943/103, fax: 220-495625. ERBE Energetika Mérnökiroda Kft.képviselő: Vavrik Antal, igazgatócím: 1117 Budapest, Budafoki út 95.telefon: 204-4200, fax: 382-480026. CAEC CRONAUER ALMÁSI MérnökiTanácsadó Kft.képviselő: Dr. Almási József, ügyvezetőcím: 1073 Budapest, Akácfa u. 50. III. 14.telefon: 322-9036, fax: 342-502227. MÉLYÉPTERV Rt.képviselő: Dr. Tóth László, vezérigazgatócím: 1012 Budapest, Várfok u. 14.telefon: 214-0380, fax: 375-461628. FŐMTERV, Fővárosi MérnökiTervező Rt.képviselő: Molnár László, vezérigazgatócím: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.telefon: 345-9599, fax: 345-955029. UVATERV Rt.képviselő: Bretz Gyula, vezérigazgatócím: 1117 Budapest, Dombovári út 17. Aép. II. em.telefon: 204-2967, fax: 204-296930. MÁV Tervező Intézet Kft.(MÁVTI Kft.)képviselő: Bodor Péter, ügyvezető igazgatócím: 1390 Budapest, Pf. 193.telefon: 212-0664, fax: 375-169431. OLAJTERV Fővállalkozó ésTervező Rt.képviselő: Dr. Balog György, vezérigazgatócím: 1036 Budapest, Lajos u. 103telefon: 453-6306, fax: 453-647132. KÖZÉPÜLETTERVEZŐ Rt.képviselő: Smaraglay László, igazgatócím: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6.telefon: 487-2600, fax: 487-260933. AIRPORT CONSULTING MérnökiTanácsadó Kft.képviselő: Fördős László, ügyvezetőigazgatócím: 1112 Budapest, Dió u. 3-5telefon: 246-2786, fax: 236-312834. GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai,Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.képviselő: Stefán István, ügyvezetőigazgatóhelyettescím: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.telefon: 204-7768, fax: 204-776735. MÉLYÉPTERV KULTURMÉRNÖKI Kft.képviselő: Adamis Géza, ügyvezető igazgatócím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8.telefon: 269-4532, fax: 269-48895


Közvetett tagintézmények 5936. Pont-TERV Mérnöki Tervező ésTanácsadó Rt.képviselő: Mátyássy László, ügyvezetőigazgatócím: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.telefon: 205-5877, fax: 205-587737. CÉH Tevező Beruházó és FővállalkozóRt.képviselő: Tóth Attila, elnök-vezérigazgatócím: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.telefon: 246-2898, fax: 309-010738. UNITEF 83 Műszaki Tervező ésFejlesztő Rt.képviselő: Szórádi Róbert, elnök-igazgatócím: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.telefon: 205-6330, fax: 205-632539. OKTOGON Szerkezettervező Kft.képviselő: Princzinger László, ügyvezetőcím: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 31/B.telefon: 96/517-033, fax: 96/517-55140. TECHNOPLUS KörnyezetvédelmiTechnológiai Fejlesztő Kft.képviselő: Tóth Árpád, ügyvezető igazgatócím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 74/b.telefon: 251-0823, fax: 251-082341. ASBÓT & PÓTA Mérnöki Tanácsadóés Szolgáltató Bt.képviselő: Asbóth Dénes, ügyvezetőigazgatócím: 1027 Budapest, Margit krt. 62. I. em.telefon: 214-9213, fax: 214-921442. DHV <strong>Magyar</strong>ország Kft.képviselő: Deme Lóránt, ügyvezető igazgatócím: 1134 Budapest, Váci út 45/b.telefon: 340-9560, fax: 340-956343. PI-HUN Mérnöki Tervező Kft.képviselő: Dr. Cholnoky Péter, ügyvezetőigazgatócím: 1027 Budapest, Bem rkp.33-34.telefon: 225-6123, fax: 201-956144. ForEnviron Környezetvédelmi ésMérnöki Szolgáltató Kft.képviselő: Strébely Erzsébet, ügyvezetőigazgatócím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.telefon: 338-2650, fax: 338-460445. TERC Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.képviselő: Molnár Miklós, ügyvezetőigazgatócím: 1138 Budapest, Népfürdő u.17/Atelefon: 222-2401, fax: 222-240546. TERRASZER Vízépítő ésKörnyezetvédelmi Szolgáltató Kft.képviselő: Dr. Endrédy István, ügyvezetőigazgatócím: 1054 Budapest, Alkotmány u.27.telefon: 312-3244, fax: 311-241247. METROCONSULT Kft.képviselő: Fehérvári Sándor, ügyvezetőcím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u.3.telefon: 319-3233, fax: 319-265848. Spányi és Jakab BeruházástSzervező és Bonyolító Kft.képviselő: Spányi György, ügyvezetőigazgatócím: 1123 Budapest, Táltos u. 15/B. II/1.telefon: 212-1228, fax: 212-122949. MSC Mérnöki Tervező ésTanácsadó Kft.képviselő: Földi András, ügyvezetőcím: 1143 Budapest, Hungária krt. 113.telefon: 252-2559, fax: 251-332550. SOKORAY Mérnöki Irodaképviselő: Sokoray László, főmérnökcím: 8500 Pápa, Kálvária u. 3.telefon: 89/324-460, fax: 89-315-12551. VASPÁLYA Kft.képviselő: Dr. Székely János, ügyvezetőcím: 1137 Budapest, Szent István park 17.telefon: 349-9376, fax: 349-937652. Országos Vízügyi Beruházási MérnökiKonzulens és Tervező Kft. (OVIBER Kft.)képviselő: Dr. Szabó Ferenc, vezérigazgatócím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 27.telefon: 312-8600, fax: 312-979853. EUROMETRO ProjektvezetésiTanácsadó Kft.képviselő: Szabó Kálmán, ügyvezetőigazgatócím: 1143 Budapest, Zászlós u. 18.telefon: 251-9116, fax: 251-91265


60Tagintézmények54. Mérték Építész Stúdió Kft.képviselő: Dr. Komjáthy Attila, stúdióvezetőcím: 1093 Budapest, Lónyai u. 29.telefon: 216-8686, fax: 216-868755. KREATIV 2000 Szervező Fejlesztő Kft.képviselő: Erdős Mihály, ügyvezető igazgatócím: 1024 Budapest, Retek u. 26.telefon: 316-0278, fax: 316-785756. ÖTA Mérnöki Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.képviselő: Dr. Kovács András, ügyvezetőigazgatócím: 1121 Budapest, Járőr u. 17.telefon: 213-8323, fax: 213-832357. ORKA Mérnöki Tanácsadó Kft.képviselő: Dr. Keleti Imre, ügyvezetőigazgatócím: 1024 Budapest, Buday László u. 8/a.telefon: 345-0265, fax: 316-982958. VÁTI <strong>Magyar</strong> Regionális Fejlesztésiés Urbanisztikai Közhasznú Társaságképviselő: Paksy Gábor, vezérigazgatócím: 1253 Budapest, Pf. 20telefon: 356-9122, fax: 356-800359. ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.képviselő: Kovács Magdolna, vezérigazgatócím: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.telefon: 203-2462, fax: 203-279460. KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda,Mérnöki Szolgáltató Kft.képviselő: Somogyvári János, ügyvezetőcím: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 17.telefon: 463-0054, fax: 463-005561. RODEN Mérnöki Iroda Kft.képviselő: Major Zoltán, ügyvezető igazgatócím: 1089 Budapest, Villám u. 13.telefon: 814-9700, fax: 814-970362. HANSA Építőipari FővállalkozásiKereskedelmi és Szolgáltató Kft.képviselő: Czigler Ágoston, ügyvezetőigazgatócím: 1031 Budapest, Lilla u. 10.telefon: 242-2158, fax: 242-215863. FAVEA Kft.képviselő: Koblencz József, ügyvezetőcím: 1028 Budapest, Kevélyhegyi u. 14.telefon: 275-8099, fax: 275-809964. NO<strong>MB</strong>ER Mérnöki Szervező ésBeruházó Kft.képviselő: Timmer Zoltán, ügyvezető igazgatócím: 3100 Salgótarján, Pf. 148telefon: 32/411-844, fax: 32/511-18665. PATAKY ÉS HORVÁTHÉPÍTÉSZIRODAképviselő: Horváth Sándor, ügyvezetőcím: 1117 Budapest, Hengerhalom u. 47/atelefon: 481-0026, fax: 481-002566. GOLDER Associates <strong>Magyar</strong>országKft.képviselő: Dr. Vámos György, ügyvezetőigazgatócím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.telefon: 394-0005, fax: 394-000267. TRANSINVEST-Budapest Kft.képviselő: Dr. Léderer Károly, ügyvezetőigazgatócím: 1143 Budapest, Hungária krt. 113.telefon: 252-1577, fax: 252-357768. HÓDINVEST Mérnökirodaképviselő: Nacsa János, ügyvezetőcím: 6800 Hódmezővásárhely, Bárány u. 10.telefon: 62/231-520, fax: 62/231-52069. VÍZBER Kft. Vízügyi Beruházó ésSzolgáltató Kft.képviselő: Takó István, ügyvezetőcím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7.telefon: 92/321-343, fax: 92/599-01570. MHV-COSINUS Mérnöki Kft.képviselő: Czentnár György, ügyvezetőigazgatócím: 1204 Budapest, Szabadság u. 52.telefon: 461-6500/29107, fax: 461-6500/2911171. VIBROCOMP Akusztikai,Számítástechnikai Szolgáltató ésKereskedelmi Kft.képviselő: Bite Pálné dr., ügyvezetőcím: 1125 Budapest, Galgóczy köz 4.telefon: 275-0983, fax: 275-09835


Közvetett tagintézmények 6172. Veszprémi Építő Mérnöki Iroda Kft.képviselő: Kántor Miklós, ügyvezetőcím: 8200 Veszprém, József A. u. 24.telefon: 88/545-151, fax: 88/545-15173. GRESS-ING TerületfejlesztésiMérnökiroda Szövetkezetképviselő: Nagy László József, főmérnökcím: 1055 Budapest, Szalay u. 3.telefon: 374-0502, fax: 374-050174. Pannon Freyssinet Kft.képviselő: Dalmy Dénes, ügyvezető igazgatócím: 1111 Budapest, Budafoki út 16-18.V. em. 2.telefon: 279-0358, fax: 209-151075. KIPTERV Tervező MérnökiTanácsadó Kft.képviselő: Molnár György, ügyvezető igazgatócím: 1089 Budapest, Elnök u. 1.telefon: 459-9050, fax: 459-9055Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége4. Vállalkozói Központ Közalapítványképviselő: Annus István, ügyvezető igazgatócím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út113.telefon: 22/514-126, fax: 22/314-3875. PRIMOM Vállalkozói Inkubátorház ésInnovációs Központképviselő: Zsukk István, igazgatócím: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 236telefon: 42/502-101, fax: 42/502-1026. Zempléni RegionálisVállalkozásfejlesztési Alapítványképviselő: Juhász István, ügyvezető igazgatócím: 3980 Sátoraljaújhely, Pf.: 8.telefon: 47/523-080, fax: 47/322-9197. Ózdi Vállalkozói Központ és InkubátorAlapítványképviselő: Kóczián Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.telefon: 48/570-250, fax: 48/473-6268. INNOTECH Innovációs Központ ésInkubátorházképviselő: Bankó Csilla, mb. ügyvezetőigazgatócím: 1119 Budapest, Andor u.60.telefon: 208-4629, fax: 208-46369. INNOSTART Nemzeti Üzleti ésInnovációs Központ Alapítványképviselő: Garab Kinga, ügyvezető igazgatócím: 1519 Budapest, Pf.: 426.telefon: 382-1500, fax: 382-151013. Nógrád Megyei RegionálisVállalkozásfejlesztési AlapítványSzolgáltatói Inkubátorházaképviselő: Babjákné Ott Éva, inkubátorházvezetőcím: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1.telefon: 32/520-300, fax: 32/520-30416. Zala megyei VállalkozásfejlesztésiAlapítványképviselő: Böszörményi László, ügyvezetőigazgatócím: 8900 Zalaegerszeg, Pf.: 116.telefon: 92/316-033, fax: 92/316-06217. Vas Megye és Szombathely VárosRegionális VállalkozásfejlesztésiAlapítványa, Vállalkozói Központjaképviselő: Babos Csaba, ügyvezetőigazgatócím: 9701 Szombathely, Pf.: 198.telefon: 94/326-048, fax: 94/326-04918. Progress VállalkozásfejlesztőAlapítványképviselő: Szobonya Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 6720 Szeged, Pf.: 1118.telefon: 62/483-683, fax: 62/483-68323. Somogy Megyei Vállalkozói KözpontKözalapítványképviselő: Dr. Kocsis Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 7400 Kaposvár, Pf.: 223.telefon: 82/500-701, fax: 82/500-7875


62Tagintézmények24. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.- Vállalkozói Központ és Inkubátorházképviselő: Sztankó János, ügyvezetőigazgatócím: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.telefon: 66/442-720, fax: 66/442-72025. Budaörsi Ingatlanfejlesztő ésSzolgáltató Centrum Kft. (BITEP)képviselő: Polgárné Májer Ildikó, ügyvezetőcím: 1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II. 1.telefon: 266-5108, fax: 266-510826. Politechnikum Alapítványképviselő: Szemler Géza, központvezetőcím: 1096 Budapest, Vendel u. 3.telefon: 456-9191, fax: 456-919227. Innopark Kht.képviselő: Illéssy István, ügyvezető igazgatócím: 2400 Dunaújváros, <strong>Magyar</strong> út 106/B.telefon: 25/510-470, fax: 25/510-47128. Inntek Innovációs és TechnológiaiKözpont Kht. (Dupromt Kft.)képviselő: Fülöp Gábor, ügyvezető igazgatócím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.telefon: 36/516-700, fax: 36/516-70029. Innonet Innovációs és TechnológiaiKözpont Kht.képviselő: Budavári László, ügyvezető igazgatócím: 9027 Győr, Ipari Park, Gesztenyefa út 4.telefon: 96/506-900, fax: 96/506-90130. Somogy-Flandria InkubátorházÜzemeltető és Vállalkozásszervező Kft.képviselő: Herényiné Nagy Erzsébet,ügyvezető igazgatócím: 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.telefon: 82/526-588, fax: 82/526-58931. Bács-Kiskun Megyei Angol-<strong>Magyar</strong>Kisvállalkozási Alapítványképviselő: Tokovics Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.telefon: 76/485-679, fax: 76/485-68432. Komárom-Esztergom MegyeiRegionális VállalkozásfejlesztésiAlapítványképviselő: Ravasz Sándor, irodavezetőcím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.telefon: 34/344-485, fax: 34/344-48533. Mórahalom Város Önkormányzataképviselő: Balogh László, kapcsolattartócím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sét. 2.telefon: 62/281-022, fax: 62/281-24436. Corpus '97 Rt.képviselő: Kontra Levente, inkubátorházigazgatócím: 5000 Szolnok, József A. út 83.telefon: 56/516-010, fax: 56/423-12237. Technológiai Inkubátorház(Rio Trade Kft.)képviselő: Kecskés Gyuláné, ügyvezetőigazgatócím: 4244 Újfehértó, Fő tér 15.telefon: 42/290-060, fax: 42/290-05938. Veszprémi Regionális InnovációsCentrum Kht.képviselő: Répásy Zoltán, ügyvezetőigazgatócím: 8200 Veszprém, Pf.: 459.telefon: 88/564-130, fax: 88/564-13039. Veszprém MegyeiVállalkozásfejlesztési Alapítványképviselő: Czingráber János, ügyvezetőigazgatócím: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.telefon: 88/424-033, fax: 88/403-97041. VESH Inkubátor RegionálisVállalkozásfejlesztő, Informatikai ésSzolgáltató Kft.képviselő: Vékony Ferenc József, ügyvezetőigazgatócím: 2220 Vecsés, Kellner dr. u. 28./a. II.9.telefon: 29/351-247, fax: 29/551-03042. Képviselői Irodaházképviselő: Fónagy János, képviselőcím: 1051 Budapest, Széchenyi rkp. 19.telefon: 441-5828, fax: 441-594643. Innolt Kft.képviselő: Dr. Lippényi Tivadarcím: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 24.fax: 456-914844. <strong>Magyar</strong> VállalkozásfejlesztésiAlapítványképviselő: Barta E. Gyulacím: 1117 Budapest, Bartók B. u. 105-113.5


Közvetett tagintézmények 6345. József Lászlócím: 7500 Nagyatád, Kossuth u. 22.46. Sebestyén Csabacím: 8000 Székesfehérvár, József A. u. 10.47. Perfects. A.s.képviselő: Szilágyi Béla, kapcsolatépítőcím: 929 01 Dunajská Streda, Aližbetínskenám.1203/148. CHIC Közép-magyarországiInnovációs Központ Kht.képviselő: Hantos Zoltán, ügyvezetőcím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.telefon: 23-887-500, fax: 23-887-50149. SEED Alapítványképviselő: Dr. Soltész Anikó, ügyvezetőigazgatócím: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24.telefon: 212-2179, fax: 316-498750. Puskás Tivadar Közalapítványképviselő: Dr. Kőhalmi Zsolt, ügyvezetőigazgatócím: 1063 Budapest, Munkácsy u. 16.telefon: 301-2030, fax: 332-377451. Fáber Tervező Fővállalkozó ésIngatlanforgalmazó Kft.képviselő: Dr. Terék Attila, ügyvezetőcím: 1126 Budapest, Böszörményi u. 20-22.telefon: 355-6859, fax: 355-685952. STT Kft.képviselő: Feichtinger Sándor, ügyvezetőigazgatócím: 1239 Budapest, Grassalkovich u.294.telefon: 286-0412, fax: 286-041252. STT Kft.képviselő: Csiszár Tibor, ügyvezető igazgatócím: 1239 Budapest, Grassalkovich u.294.telefon: 286-0412, fax: 286-041253. Fõnix Inkubátorház és Üzleti Központ(IN-CO Kft.)képviselő: Puja Marianna, ügyvezetőcím: 4029 Debrecen, Csapó u. 42.telefon: 52/320-536, fax: 52/418-33254. Kocsisné Somodi Rékacím: 2315 Szigethalom, Szabadkai u.60/a.Tudományos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége1. VIDEOTON HOLDING Rt.képviselő: Széles Gábor, elnökvezérigazgatócím: 1145 Budapest, Újvilág u. 50.telefon: 22/315-024, fax: 474-20652. TESZ Társadalmi EgyesületekSzövetségeképviselő: Dr. Havas Miklós, elnök-főtitkárcím: 1122 Budapest, Böszörményi út 20.telefon: 355-5333, fax: 203-03133. AGRÁR EUROPA InternationalAgribusiness Consulting Co.képviselő: Tóth Péter, Menedzser igazgatócím: 1075 Budapest, Károly krt 11.telefon: 266-5622, fax: 266-56294. KERSZI Rt.képviselő: Molnár György, ügyvezetőigazgatócím: 1134 Budapest, Klapka u. 6.telefon: 239-49405. Top-Task Kft.képviselő: Tordai Tiborné, ügyvezetőigazgatócím: 1134 Budapest, Lehel út 8.telefon: 302-45456. Gépipari Tudományos Egyesületképviselő: Dr. Igaz Jenő, ügyvezetőigazgatócím: 1027 Budapest, Fő u. 68.telefon: 2020-656, fax: 202-02525


64Tagintézmények7. MÁV Vagyonkezelő Rt.képviselő: dr. Gál Csaba, vezérigazgatócím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.telefon: 302-77288. Columbus Klíma Kft.képviselő: Váradi György, ügyvezető igazgatócím: 1163 Budapest, Kövirózsa u. 5.telefon: 404-1410, fax: 404-12109. Hazai Térségfejlesztő Rt.képviselő: Dr. Veres Lajos, elnök-vezérigazgatócím: 1093 Budapest, Lónyai u. 22.10. Hungarohemp Rt.képviselő: Hájer Béla, elnök-vezérigazgatócím: 6933 Nagylak, Gyár u. 1.11. Saxum Ipari Park Fenntartó Kft.képviselő: Bertalanits István, ügyvezetőigazgatócím: 2900 Komárom, Marek J. u. 3.telefon: 34/340-66412. HB Security Kft.képviselő: Horváthy Zoltán, ügyvezetőigazgatócím: 1133 Budapest, Árbóc u. 6.telefon: 239-147213. Champignon Union Kft.képviselő: Dr. Gruiz László, ügyvezetőigazgatócím: 2073 Tök, Szabadság tér 14.telefon: 23/341-351, fax: 362-4101<strong>Magyar</strong> Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége1. ABAPARK Ipari és Területfejlesztési Kft.képviselő: Treso Kálmán , ügyvezetőigazgatócím: 3261 Abasár, Fő tér 1.telefon: 37/360-0112. Airport Ipari Parkképviselő: Dr. Szendőri László, ügyvezetőigazgatócím: 2316 Tököl, Pf.: 63telefon: 24/403-031, fax: 24/403-0323. Almásfüzitői Ipari Parkképviselő: Dr. Gágyor Pál, tanácsadócím: 2890 Tata, Malom u. 1.telefon: 34/380-016, fax: 34/381-1864. Balassagyarmati Ipari Parkképviselő: Sinkó Géza , ügyvezető igazgatócím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 18.telefon: 35/505-990, fax: 35/301-2785. Batta-Invest Kft.képviselő: Mérges István, ügyvezetőigazgatócím: 2440 Százhalombatta, Kodály Z. s.30-32.telefon: 23/354-042, fax: 23/354-2536. BorsodChem Ipari Parkképviselő: Harmati Márta, főtanácsoscím: 3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.telefon: 48/310-241, fax: 48/511-0397. Budaörsi Ipari és Technológiai Parkképviselő: Polgárné Májer Ildikó, ügyvezetőigazgatócím: 2040 Budaörs, Gyár út 2.telefon: 23/503-800, fax: 23/503-8568. Debreceni Egyetem AgrártudományiCentrum (Debreceni Agrár Park)képviselő: Dr. Gályász József, ügyvezetőcím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.telefon: 52/347-888, fax: 52/508-4789. Egri Ipari Parkképviselő: Szabó Csaba, ügyvezető igazgatócím: 3300 Eger, Kistályai út 8.telefon: 36/420-030, fax: 36/516-60110. Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkképviselő: Bodor Ádám, ügyvezetőcím: 6782 Mórahalom, Millenium sétány 2.telefon: 62/281-079, fax: 62/281-2445


Közvetett tagintézmények 6511. Ipari Projekt Hungária Kft.(Tatabányai Ipari Park)képviselő: Nyitrai István, ügyvezető igazgatócím: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4.telefon: 34/511-080, fax: 34/313-64512. Infopark - Budapest Informatikai ésTechnológiai Innovációs Park Rt.képviselő: Szabó Gábor, elnök-vezérigazgatócím: 1136 Budapest, Pannónia u. 11.Pannónia Centertelefon: 339-8560, fax: 339-859313. Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.képviselő: Győriné dr.Czeglédi Márta ,polgármestercím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.telefon: 57/522-170, fax: 57/522-17114. Kapuvári Ipari Park Kft.képviselő: Horváth Gyula, ügyvezetőigazgatócím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.telefon: 96/596-014, fax: 96/596-00515. Kazincbarcikai Ipari Park,Kazincbarcikai Iparterületfejlesztő Kft.képviselő: Tóthné Üveges Judit, ügyvezetőigazgatócím: 3704 Kazincbarcika, Ipari út 7.telefon: 48/510-463, fax: 48/311-78816. Kunszentmiklósi Ipari Parkképviselő: Ferenczi Béla, ügyvezetőigazgatócím: 6000 Kecskemét, Jókai u. 35.telefon: 76/500-011, fax: 76/500-01217. Layer Kereskedelmi, Szolgáltató ésIpari Kft.képviselő: Csák Gyula, gazdasági igazgatócím: 5520 Szeghalom, Kandó K. u. 1.telefon: 66/371-008, fax: 66/371-39818. Mezőtúri Ipari Parkképviselő: Kacskó László, ügyvezetőcím: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.telefon: 56/354-687, fax: 56/350-97119. Paksi Ipari Parkképviselő: Bende Tibor, ügyvezető igazgatócím: 7030 Paks, Kölesdi út 46.telefon: 75/510-763, fax: 75/417-51320. Pápai Ipari Parkképviselő: Schmidt Lajos, ügyvezetőigazgatócím: 8500 Pápa, Fő u. 12.telefon: 89/515-000, fax: 89/313-98921. Salgó Vagyon Kft.képviselő: Tóth Edit, ügyvezető igazgatócím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.telefon: 32/521-340, fax: 32/521-34022. Sopron Aranyhegyi Ipari Parkképviselő: Kaufman Ilona, ügyvezetőigazgatócím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 19.telefon: 99/338-998, fax: 99/338-99923. Szentgotthárdi Ipari Parkképviselő: Takáts József, ügyvezetőigazgatócím: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.telefon: 94/554-420, fax: 94/554-42724. Tiszaújvárosi Inveszt Rt.képviselő: Hegedűs György , vezérigazgatócím: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u. 20.telefon: 49/544-057, fax: 49/340-57125. Új Atlantisz Ipari Parkképviselő: Gulyás Mihály, ügyvezetőigazgatócím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.telefon: 88/219-993, fax: 88/212-31226. Várpalotai Ipari Parkképviselő: dr. Soós Adrianna, ügyvezetőigazgatócím: 8104 Várpalota, Fehérvári út 28.telefon: 88/544-169, fax: 88/371-88927. Záhonyi Városi Ipari Park, INMASMechatronikai Kft.képviselő: Böhm János Ferenc, ügyvezetőigazgatócím: 1144 Budapest, Füredi park 5.telefon: 2017-883, fax: 2017-88328. Heiligenkreuz Business Parkképviselő: Josef Leopoldcím: A-7561 Heiligenkreuz-103.,telefon: 00-43-3325-6552, fax: 00-43-3325-436435


66Tagintézmények29. Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.képviselő: Ogár Zoltán, ügyvezető igazgatócím: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.telefon: 47/523-080, fax: 47/322-91930. Szerencsi Ipari Park Építő ésSzolgáltató Kft.képviselő: Dorgai László, ügyvezetőigazgatócím: 3900 Szerencs, Veres P. u. 24.telefon: 47/361-508, fax: 47/361-50831. DÉLÉP Ipari Parkképviselő: Mura Mészáros József,ügyvezető igazgatócím: 6728 Szeged, Budapesti u. 8.telefon: 62/461-845, fax: 62/461-84532. Tatai Ipari és Logisztikai Parkképviselő: Fekete Gyula, ügyvezető igazgatócím: 2890 Tata, Alkotmány u. 2.telefon: 34/480-206, fax: 34/480-20633. B.A.Z. Megyei RegionálisVállalkozásfejlesztési Központképviselő: Berta János, ügyvezető igazgatócím: 3980 Miskolc, Mindszent tér 1.telefon: 46/351-266, fax: 46/351-21734. Zempléni RegionálisVállalkozásfejlesztési Alapítványképviselő: Juhász István, ügyvezetőigazgatócím: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 18.telefon: 47/322-331, fax: 47/322-91935. Orosháza Város Önkormányzataképviselő: Fetser János, polgármestercím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.telefon: 68/412-246, fax: 68/412-39236. Újhartyán Község Önkormányzataképviselő: Manger Henrik, polgármestercím: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.telefon: 29/372-133, fax: 29/372-13337. GTE Ipargazdasági Szakosztályképviselő: Dr. Gágyor Pál, elnökcím: 1027 Budapest, Fő u. 68.telefon: 201-7883, fax: 201-788338. Gazdálkodási Tudományos Társaságképviselő: Tóth János, főtitkárcím: 1027 Budapest, Fő u. 68.telefon: 201-2011, fax: 201-873739. Csepeli Gyáriparosok Szövetségeképviselő: Albert József, ügyvezetőigazgatócím: 1215 Budapest, Katona J. u. 62-64.telefon: 276-9765, fax: 276-693740. IPC Ipari Parkok FejlesztésiTanácsadó Kft.képviselő: Emőd Judit, ügyvezető igazgatócím: 1074 Budapest, Rákóczi út 74-76.41. Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.képviselő: Kristóf Gabriella, vezérigazgatóhelyettescím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 2.telefon: 62/486-96542. VT Biztosítási Tanácsadó Kft.képviselő: Tállai Elemér, igazgatócím: 1094 Budapest, Tompa u. 17/b.telefon: 215-7407, fax: 215-695543. Oracle Hungary Kft.képviselő: Szemán István, vezérképviselőcím: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.telefon: 224-171044. Synergon InformatikaiKereskedelmi Rt.képviselő: Szabados Pétercím: 2600 Vác, Zrínyi u. 41/A.telefon: 27-318-490, fax: 399-559945. Euronet <strong>Magyar</strong>országInformatikai Rt.képviselő: Nemes Attila, igazgatósági elnökcím: 1138 Budapest, Váci út 168.telefon: 270-953046. ALLIANZ-Hungária Biztosító Rt.képviselő: Csőke Béla, igazgatóhelyettescím: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 1.telefon: 429-250047. MÁV Informatika Kft.képviselő: Kacsari János, logisztikai vezetőcím: 1012 Budapest, Krisztina krt. 37/a.telefon: 457-936448. Fiorentini Hungary Ltd.képviselő: Blazsovszky László, koordinációsfőmérnökcím: 1103 Budapest, Gergely u. 83.telefon: 431-88865


Közvetett tagintézmények 6749. Kiskunhalasi Ipari Parkképviselő: Tóth Zoltán, polgármestercím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.telefon: 77/423-16650. Tesco, Nemzetközi Együttműködésiés Tanácsadó Kft.képviselő: Pados László, vezérigazgatócím: 1054 Budapest, Hold u. 21.telefon: 311-0850, fax: 311-3849<strong>Magyar</strong> Kockázati és Magántőke Egyesület1. 3TS Venture Partnersképviselő: Alpek István, területi igazgatócím: 1126 Budapest, Brassai S. u. 16.telefon: 393-5060, fax: 393-50692. Advent International Plc.képviselő: Tóth Zoltán, ügyvezető igazgatócím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., EastWest Business Centertelefon: 484-4080, fax: 484-40853. AIG Global Investment (Hungary)képviselő: Mihályi Botond, igazgatócím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3 5.emtelefon: 411-1270, fax: 411-12714. AIG-CET Capital Managementképviselő: Dr. Széphalmi Géza, igazgatócím: 1065 Budapest, Révay u. 10.telefon: 474-8788, fax: 474-87895. Argus Capitalképviselő: Héjja Róbert, befektetésiigazgatócím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 40/Atelefon: 309-00106. Barings Corilius Private Equityképviselő: Dr. Karády György, SeniorPartnercím: 33 Cavendish Square, London W1GOBQ, UK, London W1G OBQtelefon: 44-207-2905072, fax: 44-207-29050757. Beszállítói Befektető Rt.képviselő: Dr. Csuhaj V. Imre, ügyvezetőigazgatócím: 1085 Budapest, Baross u. 22-26.telefon: 486-2880, fax: 486-31798. Central Europe Trust Co. Ltdképviselő: Dr. Weinek Leonárd,képviseletvezetőcím: 1065 Budapest, Révai u. 10.telefon: 474-8788, fax: 474-87899. Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.képviselő: Dr. Baráth Csaba, ügyvezetőigazgatócím: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.telefon: 354-3000, fax: 354-300110. COVENT Tőke Befektető Rt.képviselő: Bolyky János, vezérigazgatócím: 1122 Budapest, Maros u. 27.telefon: 355-2493, fax: 202-238111. DBG Eastern Europe Kft.képviselő: Lendvai-Lintner Béla, ügyvezetőigazgatócím: 1944 Budapest, Szabadság tér 7.,Bank Center, Gránit toronytelefon: 302-9270, fax: 302-927312. Dresdner Kleinwort CapitalTanácsadó Kft.képviselő: Nicholas Kabcenell, ügyvezetőigazgatócím: 1051 Budapest, Sas u. 10-12.telefon: 301-8777, fax: 301-878113. Eclipse Rt.képviselő: Szombati András, ügyvezetőigazgatócím: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.telefon: 489-2286, fax: 489-229014. Erste Bank Befektetési Rt.képviselő: Dr. Jeszenszky Zoltán, igazgatócím: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.telefon: 235-5120, fax: 235-51295


68Tagintézmények15. Europe Kft.képviselő: Mihályi Judit, ügyvezető igazgatócím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.telefon: 326-8256, fax: 200-001616. Euroventures Capital Kft.képviselő: Geszti András, ügyvezető igazgatócím: 1112 Budapest, Hegyalja u. 168.telefon: 309-7900, fax: 319-476217. Fast Venturesképviselő: Lévay Ferenc, cégvezetőcím: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.telefon: 487-719018. Gripen Hungary Holding Kft.képviselő: Németh Gábor, ügyvezető igazgatócím: 1132 Budapest, Váci út 22-24.telefon: 270-0582, fax: 270-058419. IBH Innovációs és BefektetésiHolding Rt.képviselő: Eöry Veronika, pénzügyi elemzőcím: 1052 Budapest, Régiposta u. 12.telefon: 266-2181, fax: 266-148920. iEurope Kft.képviselő: Czirják László, ügyvezető igazgatócím: 1121 Budapest, Zugligeti út 41.telefon: 200-4015, fax: 200-570721. Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.képviselő: Dr. Arató Krisztina, Igazgatócím: 1053 Budapest, Szép u. 2.telefon: 486-3230, fax: 486-323222. <strong>Magyar</strong> Fejlesztési Bankképviselő: Lakatos Zsolt, ügyvezetőigazgatócím: 1051 Budapest, Nádor u. 31.telefon: 428-1400, fax: 428-160523. MAVA Befektetési Kft.képviselő: Dr. Szemerey Zoltán,vezérigazgatócím: 1025 Budapest, Rómer Flóris u. 57.telefon: 315-0644, fax: 315-044424. Primus Capital Partners LLCképviselő: Bruckner Zoltán, ügyvezetőigazgatócím: 1136 Budapest, Balzac u. 35.telefon: 20/365-0868, fax: 320-331125. Raiffeisen Private EquityManagementképviselő: Dr. Zombory Viktória, igazgatócím: 1092 Budapest, Ráday u. 51.,Bakats Centertelefon: 455-7050, fax: 455-705926. Regionális Fejlesztési Holdingképviselő: Rajnai Attila, ügyvezető igazgatócím: 1085 Budapest, Üllői út 14.telefon: 486-2880, fax: 486-288127. Wallis Rt.képviselő: Bajnai Gordon, vezérigazgatócím: 1134 Budapest, Klapka u. 11.telefon: 451-4829, fax: 451-4981<strong>Magyar</strong> Biotechnológiai Szövetség1. Applera <strong>Magyar</strong>ország Kft.képviselő: Dr. Szilassy Dénes, ügyvezetőigazgatócím: 1146 Budapest, Hermina u. 17.telefon: 471-89892. Biorex Rt.képviselő: Blága László, vezérigazgatócím: 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7.telefon: 88/545-2133. Bio-Science Kft.képviselő: Dr. Tátrai Ágnes, ügyvezetőigazgatócím: 1119 Budapest, Andor u. 47-79.telefon: 463-50774. Biostatin Kft.képviselő: Dr. Szüts Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.telefon: 369-02805


Közvetett tagintézmények 695. ChemAxon Kft.képviselő: Dr. Csizmadia Ferenc, ügyvezetőigazgatócím: 1037 Budapest, Máramaros köz3./atelefon: 250-44076. ComGrid Kft.képviselő: Gulyás Zsolt, ügyvezető igazgatócím: 1085 Budapest, Stáhly u. 13.telefon: 266-20577. ComGenex Rt.képviselő: Dr. Ürge László, vezérigazgatócím: 1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.telefon: 214-23068. Diagnosticum Rt.képviselő: Dr. Péterfy Ferenc,vezérigazgatócím: 1047 Budapest, Attila u. 126.telefon: 380-45009. DRC Kft.képviselő: Dr. Korányi László, ügyvezetőigazgatócím: 8232 Balatonfüred, Gyógy tér 2.telefon: 87/481-61610. Experimetria Kft.képviselő: Dr. Grósz György, ügyvezetőigazgatócím: 1026 Budapest, Podmaniczky u. 87.telefon: 269-019111. Genodia Molekuláris DiagnosztikaiKft.képviselő: Dr. Berke Tamás, ügyvezetőigazgatócím: 1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 1-3.telefon: 427-035012. GenoID Kft.képviselő: Dr. Jeney Csaba, ügyvezetőigazgatócím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt.44. H épülettelefon: 465-0124/10113. InFarmatik Bt.képviselő: Dr. Kovács László, ügyvezetőigazgatócím: 1021 Budapest, Széher u. 77.telefon: 399-331114. Izotóp Intézet Kft.képviselő: Dr. Szabó Miklós, ügyvezetőigazgatócím: 1121 Budapest, Konkoly ThegeMiklós u. 29-33.telefon: 391-082615. KPS Biotechnológia Kft.képviselő: Dr. Peták István, ügyvezető igazgatócím: 1022 Budapest, Ribáry u. 5.telefon: 30/541-106316. LAB International <strong>Magyar</strong>ország Kft.képviselő: Dr. Hirka Gábor, ügyvezetőigazgatócím: 8201 Veszprém, Szabadságpuszta,Pf.: 348telefon: 88/545-33217. L&MARK TérinformatikaSzámítástechnikai és Mérnöki Kft.képviselő: Dr. Lisziewicz Zsolt, ügyvezetőigazgatócím: 1027 Budapest, Fő u. 68.telefon: 201-772518. Megapharma Kft.képviselő: Dr. Gaál József, ügyvezetőigazgatócím: 1174 Budapest, Baross u. 53.telefon: 258-741619. N-Gene Kft.képviselő: Dr. Literáti Nagy Péter,tudományos igazgatócím: 1137 Budapest, Szent István krt. 18.telefon: 431-216720. RecomGenex Kft.képviselő: Ambrus-Aikelin Géza, ügyvezetőigazgatócím: 1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.telefon: 214-2306/13421. Roche <strong>Magyar</strong>ország Kft.képviselő: Dr. Liposits Balázs, ügyvezetőigazgatócím: 2040 Budaörs, Edison u. 1.telefon: 23/446-87122. SINNEX Kft.képviselő: Dr. Szilbereky Jenő, ügyvezetőigazgatócím: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/Atelefon: 453-05645


70Tagintézmények23. Solvo Rt.képviselő: Ifj. Duda Ernő, vezérigazgató,igazgatóság elnökecím: 6722 Szeged, Béke u. 5/Atelefon: 62/424-72924. Thales Nanotechnology Kft.képviselő: Alex Drijver, ügyvezető igazgatócím: 1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.telefon: 214-2306/12525. Tomtec Kft.képviselő: Dr. Farkas Mariann, ügyvezetőigazgatócím: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő34/Atelefon: 454-025026. TRIO-LAB Kft.képviselő: Dr. Nagy Norbert, ügyvezetőigazgatócím: 6722 Szeged, Juhász Gy. u. 18/B.telefon: 62/423-87227. Vichem Chemie Kutató Kft.képviselő: Dr. Kéri György, ügyvezetőigazgatócím: 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 15.telefon: 487-208328. PCA Capital Advisors GmbHképviselő: Björn Ehring, ügyvezető igazgatócím: 61348 Bad Homburg, Wallstrasse14.telefon: 49/0/7000-57396165


<strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség 2004. évitevékenysége


72<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓSSZÖVETSÉG 2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL*A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséget 1990. december 14-én 30 innovációbanérdekelt szervezet alapította. A Szövetség az innováció területén működőkülönböző szervezeteket, intézményeket integráló szakmai és érdekvédelmiSzövetségként jött létre. A Szövetség alapvető célkitűzésnek tekinti az innovációgyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését. ASzövetség tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolataalapvetően két önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerbenvalósul meg szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások.2004. december 31-én taglétszámunk 554-re emelkedett, melyből 230közvetlen és 324 a tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett” tag. A<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség közvetlen tagsága a 2004-es évben 28 taggalbővült, ugyanakkor 15-tel csökkent megszűnés, felszámolás és egyéb okokmiatt. A tagok az esedékes tagdíjak 96 %-át befizették, mely az előző évekhezképest is jobb tagdíjfizetési arány.Szövetségünk Vezető Testülete 2004-ben is rendszeresen ülésezett. Atestület ülésein figyelemmel kísérte a Szövetség működését, koordinálta aképviseletek és tagozatok munkáját, ellenőrizte a Titkárság működését. Döntötta programok kérdéseiben és határozott a Szövetségi állásfoglalásokkalkapcsolatban.A MISZ teljes elnöksége az alapszabálynak megfelelően két alkalommal tartottülést, és tudomásul vette a Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szólóVezető Testületi beszámolókat. Ezen túlmenően: a június 17-i ülésen Dr. Szabó Sándor, a Gazdasági és KözlekedésiMinisztérium Befektetési Főosztályának főosztályvezető-helyettese tartotttájékoztatást a „Gripen-ellentételezés” K+F vonat-kozásairól. a november 23-i elnökségi ülésen dr. Bendzsel Miklós, a <strong>Magyar</strong> SzabadalmiHivatal elnöke a Hivatal VIVACE-programját ismertette, majd az ún. „szoftverszabadalomról” adott tájékoztatást. Az elnökségi ülés másik meghívottja, dr.Vass Ilona, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettese azInnovációs Alap 2004. évi felhasználásáról tartott tájékoztatót.*Készült a 2005. február 22-i, éves rendes közgyűlésre.5


Rövid összefoglalás 73Tagozataink önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják.2004. május 12-én Dr. Cseh Ildikó marketing-szakértő kezdeményezésére újtagozat alakult, Innovációs Marketing Tagozat néven. A VállalkozásfejlesztésiTagozat a 2004. évben is aktívan tevékenykedett, három alkalommalszervezett találkozót.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség regionális képviseletei az elmúlt évben iskomoly szerepet vállaltak a régiók innovációs potenciáljának növelésében. A VTállásfoglalásának megfelelően, több régióban sikerrel kezdeményeztékRegionális Innovációs Tanács létrehozását, kidolgozva céljait, feladatait ésösszetételét. A képviseletek jelentős szerepet játszanak a MISZ országosakcióihoz, minisztériumi programokhoz kapcsolódó információ terjesztésébenis, elsősorban közvetlen kapcsolataik, valamint egyetemi előadások,tájékoztatók, interjúk stb. révén.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség műhelytalálkozót rendezett 2004. október26-án a Makadám Klubban, ahol az állami vezetés képviselőinek jelenlétébena hét regionális igazgató beszámolt az adott régió innovációs helyzetéről,innovációs kezdeményezéseiről, a regionális innovációs stratégia alakulásáról.A 2004. évben is törekedtünk arra, hogy érdekérvényesítő tevékenységünksorán minden innovációval kapcsolatos eseményről vagy elgondolásróltagvállalataink, tagozataink és esetenként ad hoc bizottságaink javaslataalapján elmondjuk véleményünket. Jelentősnek tartjuk az Innovációs Törvénytervezetéről, „A regionális innovációs rendszer” c. NKTH-dokumentummalkapcsolatban a MISZ Vezető Testülete, ill. a regionális igazgatók bevonásávalkialakított állásfoglalásainkat.Szövetségünk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felkérésére, többekközött, a KKV-k Európai Chartájának 2004. évi jelentésével kapcsolatosan,valamint „A gazdasági versenyképesség javításának programja” c.koncepcióról küldte meg szakmai véleményét a tárcának.A Pénzügyminisztérium felkérésére a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetségkidolgozta, széles körben egyeztetett konkrét javaslatait az innovatív KKV-kravonatkozó, az innovációs, ill. az adótörvényekben megjeleníthető, továbbitámogatási formákról. Továbbá több egyetem és kutatóintézet kérésére aSzövetség megkereste a pénzügyminisztert, hogy a K+F tevékenységgelkapcsolatos szerződések, ill. bevételek ne essenek 5%-nál magasabb elvonásalá, és emeljék ki ezt a tevékenységet a befizetések alapjául szolgáló körből.5


74<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeKépviselőinken, megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuktagvállalataink érdekeit képviselni többek között a <strong>Magyar</strong> AkkreditációsBizottságban, a Reálértelmiség Egyeztető Tanácsában, a FelsőoktatásiTudományos Tanácsban, a Külföldi Szabadalmaztatást Támogató Bizottságban,a <strong>Magyar</strong> Kereskedelmi és Iparkamara és a <strong>Magyar</strong> GyáriparosokOrszágos Szövetsége innovációs testületeiben. Mind emellett számosközhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban működünk közre.Alapító társtulajdonosként és szakmai befektetőként számos innovációsszervezet létrehozását segítettük.Meghatározó módon veszünk részt az INNOSTART Nemzeti Üzleti InnovációsKözpont irányításában és működtetésében.Nemzetközi tevékenységünk keretében, a 2004. április 2. és 4. között,Brnoban, a cseh ifjúsági tudományos verseny 25. évfordulója alkalmábólrendezett konferencián dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartottelőadást a hazai ifjúsági versenyek tapasztalatairól. 2004. október 11-12-éna hollandiai Leidenben, az Európai Unió Vállalkozási Főigazgatóságamegbízásából szerveztek „Benchmarking mint az innovációs politikaeszköze” címmel nemzetközi innovációs műhelytalálkozót, melyen dr. AntosLászló, ügyvezető igazgatója vett részt. 2004. december 5-7. közöttStuttgartban rendezték meg „Innovating Europe” címmel az innovatívvállalkozások 4. európai fórumát. Az 5. szekciót, elnökként, dr. Szabó Gáborfelsőoktatási alelnökünk vezette.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2003. szeptember 20-26. között nagysikerrel rendezte meg a 15. EU Fiatal Tudósok Versenyét a budapestiMillenáris Parkban. 18 államban, beleértve a pán-európai médiát is, 56riport jelent meg a 15. EU-versenyről. <strong>Magyar</strong>országon 84 cikket, ill.riportot közöltek a sajtóban, rádióban, a televíziós csatornákon, 2003.júniustól 2004. októberig. 2004-ben a fiatal tudósjelöltek részéretanulmányutakat szerveztünk a különböző külföldi fogadó intézményekkel(Norwegian Polar Institute, Spitzbergen, London International YouthScience Forum, European Space Agency). A 15. EU Verseny kiemelkedőlátogatói számot generált a világhálón (www.eucontest.hu), több mint 10 000(60% nemzetközi, 40% magyar) látogató nyitotta meg a verseny honlapját2003-ban és 2004-ben.A 2004. évben Szövetségünk több ismert, országos jelentőségű, innovációtnépszerűsítő rendezvényt is szervezett:5


Rövid összefoglalás 75 a XIII. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt, melyre101 pályázat érkezett. 46 db pályázat elfogadása után a fiatal kutatók37 pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A bírálóbizottság 2004. május20-án megtartott ülésén három első, három második, három harmadik díjatítélt oda. a <strong>Magyar</strong> Innovációs Nagydíj pályázatot, mely a hagyományoknakmegfelelően a 2004. évben is jelentőségének megfelelően zajlott. AzOrszággyűlés elnöke és a <strong>Magyar</strong> Tudományos Akadémia elnöke általátadott Nagydíjat a 3DHISTECH Kft. kapta meg a „Digitális szövettanilaboratórium” c. innováció megvalósításáért. Az átadásra 2004. március30-án az Országházban került sor. az Innoforum 2004 Szellemi Termék Börzét, melynek megszervezésébenaz Informatikai és Hírközlési Minisztériummal és a <strong>Magyar</strong> SzabadalmiHivatallal működtünk együtt. A rendezvényen 29 résztvevő ajánlotthasznosításra 38 fejlesztési eredményt, ill. terméket. A felmérésünkszerint a résztvevők 100%-a jónak vagy megfelelőnek tartotta ahelyszínt, 71%-uk volt teljes mértékben elégedett a szervezéssel.A kiállítók 78%-a jelezte, hogy érdemes volt részt venni a Börzén.A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében a SzövetségTitkársága hatékony munkát végzett 2004-ben is. Úgy gondoljuk, hogySzövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt részletes írásos beszámoló alapjána 2004. évben is eredményesen dolgozott. Az innovációbarát gazdaságiés társadalmi környezet kialakítása érdekében tett erőfeszítések alapjánsikerült elérni, hogy Szövetségünknek és tagjainknak legyen beleszólása agazdaság működési feltételeinek alakításába. Növeltük elismertségünket,megoldásra váró javaslatainkat a kormányzati szervek jól fogadták.Minden eddiginél több figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat,véleményünket a közvéleménnyel is megismertessük. Gazdálkodásunkkiegyensúlyozott, likviditásunk megfelelő volt.Budapest, 2005. januárdr. Pakucs János s.k.elnökBolyky János s.k.főtitkár5


76<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeRÉSZLETES BESZÁMOLÓ*A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséget 1990. december 14-én 30 innovációbanérdekelt szervezet alapította. A Szövetség az innováció területén működőkülönböző vállalkozásokat, intézményeket integráló szakmai és érdekvédelmiszövetségként jött létre. A Szövetség alapvető célkitűzésének tekinti azinnováció gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességéneknövelését. Ennek érdekében, stratégiája szerint: kiemelten kell ösztönözni az ipar (gazdaság) szerkezetváltását elősegítő,a vállalkozások piaci helyzetét és a versenyképességüket döntő mértékbenmeghatározó kutatást, műszaki fejlesztést, ill. az innovációt, javítani kell a vállalkozások pénzpiaci helyzetét, ezen belül különösen abanki hitelezés és garancia vállalás gyakorlását, valamint a kockázatitőkefinanszírozás lehetőségét, továbbá kedvezőbbé kell tenni a jelentőshozzáadott értéket tartalmazó export finanszírozási feltételrendszerét, biztosítani kell, ill. el kell érni, hogyoffenzív, a fejlődést segítő gazdaságpolitika érvényesüljön,korszerű és magas színvonalú legyen az oktatás, ezen belül a felsőoktatás,az innovációt ösztönző közvetlen és közvetett eszközök komplex rendszereminél előbb kiépüljön.A célok megvalósítása érdekében a Szövetség célkitűzése, hogy minél több,az innováció területén vagy azzal határos területen működő szervezettelalakítson ki együttműködést elsősorban azért, hogy a magyar gazdaságbanminél nagyobb súllyal képviselhesse az innováció érdekeit.A Szövetség tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolataalapvetően két önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerbenvalósul meg: szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, az innováció népszerűsítését elősegítő akciók, rendezvények, szolgáltatások.Érdekérvényesítő munkánk során képviselt álláspontunkat a tagvállalatokvéleménye, javaslatai alapján alakítjuk ki. Ennek alapja az információkkölcsönös és állandó cseréje, a tagozatok és régiók delegáltjaiból álló ad hocszakértői bizottságok és más fórumok működtetése.Az innováció társadalmi elismertségét pályázatok, versenyek, szellemitermékbörzék mellett különböző fórumok, rendezvények szervezésével kívánjuknövelni.*Készült a 2005. február 22-i, éves rendes közgyűlésre.5


Részletes beszámoló771. SZERVEZETI ÉLETTAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA2004. december 31-én taglétszámunk 554-re emelkedett, melyből 230közvetlen és 324 a tagszövetségek révén csatlakozott, ún. „közvetett” tag. A<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség közvetlen tagsága a 2004-es évben28 taggal bővült, ugyanakkor 15-tel csökkent megszűnés, felszámolás ésegyéb okok miatt.Az új belépők:1. ZENON Kft.2. W.E.T. Automotive Systems<strong>Magyar</strong>ország Kft.3. GEONARDO Környezetvédelmi,Térinformatikai és RegionálisProjektfejlesztő Kft.4. Egyetemközi Távközlési ésInformatikai Központ5. ScanSoft-Recognita Rt6. Talentis Programiroda Kht.7. <strong>Magyar</strong> BiotechnológiaiSzövetség8. ECO-MAG Kft.9. Terrahouse Kft.10. Nemes Galéria11. Körte-OrganicaKörnyezettechnológiák Rt.12. Bagodi MezőgépMezőgazdasági Gép- ésFémszerkezetgyártó Kft.13. Dunaferr Dunai VasműRészvénytársaság14. Thermofal System Kft.15. HM Elektronikai, Logisztikaiés Vagyonkezelő Rt. ElektronikaiIgazgatóság16. HIDROVENT Kft.17. 3DHISTECH Kft.18. Innovációs és TechnológiaFejlesztési Központ Kht.19. Jura Trade Kft.20. BIOPOLISZ Szegedi InnovációsSzolgáltató Kft.21. HoloEurope Kft.22. Hexform Kft.23. Orange Computer Kft.24. Bányai Bútorok Kft.25. Sanatmetal Kft.26. DENSO ManufacturingHungary Ltd.27. Fodor Erika, vállalkozó28. Bonn <strong>Magyar</strong>országElektronikai Kft.5


78<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeKÖZGYÛLÉSA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség éves,rendes közgyűlését 2004. február20-án a Novotel Szállóban tartotta. Aközgyűlés előadásait dr. GreinerIstván, a MISZ-alelnöke, dr. BaráthEtele, a Nemzeti Fejlesztési Hivatalelnöke, dr. Boda Miklós, a NemzetiKutatási és Technológiai Hivatalelnöke és dr. Rakusz Lajos, aKutatási Technológiai InnovációsTanács felkért elnöke tartották. Aközgyűlésen 123 tagintézmény és 47 meghívott vendég vett részt.Dr. Pakucs János, elnök a közgyűlés zárásaként két határozati javaslatotterjesztett elő: A közgyűlés támogatja a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség tevékenységét, éselfogadja a 2003. évi tevékenységről szóló beszámolót. A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság írásos jelentését és szóbelikiegészítését.Az előterjesztett két határozatot egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.VEZETÕTESTÜLETI, ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Vezető Testülete (VT) a következőidőpontokban tartott üléseket: 2004. január 16-án, 2004. április 20-án,2004. június 7-én, 2004. szeptember 10-én és 2004. december 14-én.A testület ülésein rendre áttekintette a Szövetség működését, koordinálta aképviseletek és a tagozatok munkáját, ellenőrizte a Titkárság működését.Döntött a programok kérdéseiben és a határozott a szövetségiállásfoglalásokkal kapcsolatban.A VT az idei évben kiemelten foglalkozott az Innovációs Törvény tervezetével.A testület a törvény több tervezetét is megtárgyalta és állásfoglalásokatalakított ki. A VT javasolta, hogy az NKTH által létrehozandó TechnológiaiInnovációs Díjat a működő <strong>Magyar</strong> Innovációs Nagydíj pályázati rendszerbekell bekapcsolni.5


Részletes beszámoló79A vezetőtestület egyhangúlag támogatta, hogy dr. Greiner István, alelnöktovábbra is képviselje Szövetségünket és annak álláspontját az MSZHkezdeményezésére alakult Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságszellemi tulajdonért felelős szakértői alcsoportjában.A MISZülést.Elnöksége2004. június 17-én és 2004. november 23-án tartottA június 17-i ülésen Dr. Szabó Sándor, a Gazdasági és KözlekedésiMinisztérium Befektetési Főosztályának főosztályvezető-helyettese tartottelőadást a Gripen-ellentételezési politika új irányairól, ill. K+F projekteklehetőségeiről.A főosztály megállapodott a MISZ-szel, melynek értelmében a Minisztérium azellentételezésben érdekelt cégek projektlistáit Szövetségünkön keresztülmegkapja. A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség az elnökségi ülést követően ötprojektjavaslatot megküldött a GKM részére.Az elnökség egyúttal jóváhagyta a Szövetség első félévi munkáját.A november 23-i elnökségi ülésen dr. Bendzsel Miklós, a <strong>Magyar</strong>Szabadalmi Hivatal elnöke elsőként a Hivatal VIVACE-programját ismertette,majd az ún. „szoftver szabadalomról” adott tájékoztatást. Az elnökségiülés másik meghívottja, dr. Vass Ilona, a Nemzeti Kutatási és TechnológiaiHivatal elnökhelyettese az Innovációs Alap 2004. évi felhasználásáról tartottszámítógépes prezentációval kísért tájékoztatót.Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Szövetség második félévi munkáját.TAGOZATOKA tagozatok önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják.Egyes konkrét feladatokra ad hoc bizottságokat szerveznek.Kiemelkedő a dr. Osman Péter tagozati elnök által irányított VállalkozásfejlesztésiTagozat munkája. A fórum rendezvényei, melyeken 60-90 főszokott részt venni, a következő időpontokban voltak: 2004. február 24-én Pongorné dr. Csákvári Marianna a Gazdasági ésKözlekedési Minisztérium helyettes államtitkára „A GKM által nyújtotttámogatások a versenyképesség erősítése, az innováció ösztönzéseérdekében” címmel tartott előadást.5


80<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenysége 2004. április 22-én Csuhaj V. Imre, a Beszállítói Befektető Rt. elnökvezérigazgatójaelmondta, hogy a Beszállítói Befektető Rt. a beszállító vagya fejlesztési projekt keretében beszállítóvá váló KKV-k fejlesztésébehogyan kapcsolódik be tőkeemeléssel. 2004. június 2-án Dr. Lippényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási ésTechnológiai Hivatal elnökhelyettese vázolta a kormányzat innovációpolitikaitörekvéseit és intézkedéseit, valamint hogy létrejött az innovációpolitikakormányzati koordinációját biztosító Tudomány és TechnológiapolitikaiKollégium, és megkezdte munkáját, a politika végrehajtásátirányító Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. 2004. május 12-én Dr. Cseh Ildikó marketing-szakértő kezdeményezéséremegalakult az Innovációs Marketing Tagozat. Az alakuló kerekasztal-megbeszélésen a megjelent 27 fő kinyilvánította szándékát, hogy kiemeltszükség van a jelenlegi piaci környezetben az innovációs marketingtevékenységre az innovációval foglalkozó műszaki, gazdasági, oktatási,kulturális, művészeti szférában, az ipari és innovációs centrumokban, a kisésközépvállalkozásokban, ill. az őket segítő inkubátorházakban és aziparjogvédelemben is.A Tagozat következő ülését 2004. október 13-án tartotta, „Állandó,folyamatos fejlődés” mottóval. A kerekasztal-beszélgetés témája volt:közös Brain-storming, az előzetes, nyári „kis-csoportos” megbeszélések,ötletelések, gondolatok továbbfejlesztésére.A Tagozat utolsó idei ülését 2004. december 13-án tartotta, „Egykis bizonytalanság mindennek jót tesz.” (H. Kissinger) mottóval. Arendezvény meghívott vendége dr. Lippényi Tivadar, a Nemzeti Kutatásiés Technológiai Hivatal elnökhelyettese volt.Nagy érdeklődés mellett zajlott 2004. május 26-án a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség Felsőoktatási Tagozata és Innovációs Nonprofit Tagozataközös rendezvénye az INNOSTART Alapítvány épületében. Dr. Rakusz Lajos,a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöke előadást tartott„Hazai és EU pályázati lehetőségek a K+F területén” címmel. Ezt követőenDr. Rohács József, tanszékvezető egyetemi tanár, SzövetségünkFelsőoktatási Tagozatának elnöke, a felsőoktatási és innovációsnon-profit szervezetek kutatás-fejlesztési forrásának legelőnyösebbfelhasználási lehetőségéről szólt, konkrét példákkal illusztrálva azelmondottakat.5


Részletes beszámoló 812. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, ÁLLÁSFOGLALÁSOKA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. januárjától az alábbi véleményeket, ill.állásfoglalásokat adta ki: A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség értékelte a kockázatitőke-törvénytervezetét, és álláspontját részletes írásos állásfoglalás formájábantovábbította a Pénzügyminisztérium számára. Az MGYOSZ kérésére kialakította álláspontját az „egyetemes elektronikushírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokról szóló miniszterirendelet” tervezetéről. Az MGYOSZ kérésére kialakította álláspontját a rádió és televízióműsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II.7.) IHM rendeletmódosításáról. A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség a Kutatási és Technológiai InnovációsAlapról szóló 2003. évi XC. törvény 4. § (3) bekezdésének rendelkezésévelkapcsolatban törvénymódosítási javaslattal fordult dr. Vass Ilonához,az NKTH elnökhelyettes asszonyához. Véleményezés az Európai Bizottságnak a KKV-k finanszírozásávalkapcsolatos tájékoztatójáról szóló anyagról. A Szövetség véleményéthivatalosan megküldte a GKM-nek. A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség állásfoglalása az Innovációs Törvénytervezetéről. Állásfoglalás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „A gazdaságiversenyképesség javításának programja” c. koncepciójáról. „A regionális innovációs rendszer” c. NKTH-dokumentummal kapcsolatbana <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Vezető Testülete a regionális igazgatókbevonásával kialakította állásfoglalását. <strong>Magyar</strong>ország Európai Unióhoz történő csatlakozása alkalmából a hazaiés a határon túli tehetségpártoló szervezetek, többek között aTehetségpártolók Baráti Köre, az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség nyilatkozattal fordultak a közvéleményhez. Dr. Boda Miklós, NKTH-elnök 2004. június 30-án kelt felkérésénekmegfelelően, Szövetségünk Vezetősége újból megvitatta az innovációstörvény tervezetét (10. változat) és kialakította állásfoglalást. A Pénzügyminisztérium felkérésére a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetségkidolgozta, széles körben egyeztetett konkrét javaslatait az innovatívKKV-k-ra vonatkozó, az innovációs, ill. az adótörvényekben megjeleníthető,5


82<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységetovábbi támogatási formákról. A pénzügyminiszternek írt javaslatotmegküldték még az NKTH elnökének és a társszervezetek (MGYOSZ,MKIK, MOSZ, IVSZ) vezetőinek. A Menedzserek Országos Szövetségének felkérésére a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség, dr. Papanek Gábor elnökségi tagunk közreműködésével,állásfoglalást alakított ki a kis- és középvállalkozások versenyképességistratégiájával kapcsolatban. A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumfelkérésére a KKV-k Európai Chartájának 2004. évi jelentésévelkapcsolatosan, augusztus elején megküldte szakmai véleményét Pongornédr. Csákvári Marianna helyettes államtitkár asszony részére. Több egyetem és kutatóintézet kérésére a Szövetség megkereste dr.Draskovics Tibor pénzügyminisztert, hogy a K+F tevékenységgelkapcsolatos szerződések, ill. bevételek ne essenek 5%-nál magasabbelvonás alá, és emeljék ki ezt a tevékenységet a befizetések alapjáulszolgáló körből. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felkérésére „Az alapkutatás,az alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés és a szellemi termékekvagyonként elszámolásához” c. útmutató anyagról a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség, két szakértőjének ( dr. Inzelt Péter és dr. Falk György)véleményét, eljuttatta a Hivatalba. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egy Vállalkozói InformációsPortál kialakításával kívánja segíteni a hazai vállalkozások helyzetbe hozását.A szükséges információk feltérképezéséhez kérték a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség segítségét is. A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség a magyar kisésközépvállalkozók széles körét kérdezte meg, és az összegyűjtöttvéleményeket, javaslatokat, a vállalkozók által leggyakrabban feltettkérdéseket megküldte a GKM-be.Állásfoglalásainkat, javaslatainkat Hírlevelünkben és teljes terjedelembenhonlapunkon ( www.innovacio.hu) folyamatosan közreadtuk.5


Részletes beszámoló 833.NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG2004. január 28-29-én tartotta Koppenhágában a Dansk Selskab forVirksomhedsledelse (Dán Cégvezetők Szövetsége) kétnapos konferenciájátaz EU bővítésének kérdésköréről. A konferencia levezető elnöke HenningChristophersen volt (korábbi dán külügyminiszter és EU Commissioner). Akonferencián előadást tartott többek között Dr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség Dél-alföldi Képviseletének regionális igazgatója is.Román-<strong>Magyar</strong> Bilaterális Iparjogvédelmi Konferenciát tartottak 2004.április 22-23-án Nagybányán. A magyar delegációban Szövetségünket dr.Siposs István regionális igazgató képviselte, aki előadásában bemutatta a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséget és regionális tevékenységét.2004. április 2. és 4. között Brnoban az Oktatási, Ifjúsági és SportMinisztérium Gyermek és Ifjúsági Intézete konferenciát szervezett a csehifjúsági tudományos verseny 25. évfordulója alkalmából. A rendezvényenSzövetségünket dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte, akielőadást tartott a hazai ifjúsági versenyek szervezése során megszerzetttapasztalatokról, röviden összegezte az elért eredményeket és továbbicéljainkat is.2004. szeptember 23-24-én rendezték Londonban a ProTon Europe Policyműhelytalálkozóját, ahol a meghívott nemzeti és nemzetközi képviselők akülönböző hálózati kapcsolatok hasonlóságait és különbségeit vázolták,megbeszélést tartottak a hálózati modellekről nemzeti összefüggésben, illetvea szervezet és a projekt jövőjének stratégiai kérdéseit vitatták meg. Aprojektnek eddig 6 magyar intézmény a tagja. A rendezvényen a magyarintézményeket Dr. Mogyorósi Péter igazgató (<strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségDél-Alföldi Regionális Képviselet) képviselte.2004. október 11-12-én a hollandiai Leidenben, az Európai Unió VállalkozásiFőigazgatósága megbízásából szerveztek „Benchmarking mint az innovációspolitika eszköze” címmel nemzetközi innovációs műhelytalálkozót, 40 főrészvételével, melyen meghívottként dr. Antos László, Szövetségünkügyvezető igazgatója vett részt. A műhelytalálkozón – az EU illetékestámogatja részvételével – három témakört tárgyaltak részletesen a 21országból érkezett szakértők: innovációs díjak Európában TOP-program benchmarking.5


84<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeA műhelytalálkozó során dr. Antos László ismertette az Innovációs Szövetségjavaslatát, miszerint számos európai uniós díjhoz hasonlóan, az EU hozza létreaz Európai Innovációs Nagydíj pályázati rendszert, a javaslatot írásban isbenyújtotta.Október 27-29-én Krakkóban rendezte meg az EIRMA (EuropeanIndustrial Research Management Association) a „The Environment forIndustrial Research and Technology Transfer in Eastern Europe” c.konferenciáját. <strong>Magyar</strong> előadó, dr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség Dél-alföldi regionális képviseletének igazgatója (Előadásánakcíme „Innováció és Technológia Transzfer”) volt.2004. december 5-7. között Stuttgartban rendezték meg „InnovatingEurope” címmel az innovatív vállalkozások 4. európai fórumát. A hatpárhuzamos szekcióban, meghívott előadások és kerekasztal-beszélgetésekformájában az EU versenyképessége szempontjából döntő fontosságúinnovációs folyamatokkal kapcsolatos problémákat vitatták meg. A Fórumona <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetsége képviselőjét szekcióvezetésre kérték fel.Az 5. szekciót, elnökként, dr. Szabó Gábor felsőoktatási alelnök vezette.4. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓSRENDEZVÉNYEI15. EU FIATAL TUDÓSOK VERSENYEA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség2003. szeptember 20-26. közöttnagy sikerrel rendezte meg a 15. EUFiatal Tudósok Versenyét a budapestiMillenáris Parkban.2004 márciusában dr. ZávodszkyPéter, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetségalelnöke, a szervezőbizottság tagjaflash animációval illusztrált előadásttartott a 15. EU-döntő eredményeirőlBrüsszelben.18 államban, beleértve a pán-európai médiát is, 56 riport jelent meg a 15. EUFiatal Tudósok Versenyéről. <strong>Magyar</strong>országon 84 cikket, ill. riportot közöltek asajtóban, rádióban, a televízió csatornákon, 2003. júniustól 2004. októberig.5


Részletes beszámoló 85A 15. budapesti EU Verseny résztvevői egy csoportot hoztak létre a világhálón,néhány nappal a verseny után(groups.yahoo.com/group/youngscientists2003), és 2004 szeptemberéig410 levelet írtak egymásnak. Kezdetben az üzenetek fő témája az újbólitalálkozás volt. 2004. októberében a 16. EU Verseny tagjai közül többencsatlakoztak a csoporthoz. Ezáltal a csoport létszáma 75 főről 86 főre nőtt ésszámos levél (86) íródott 2004 októberében is. A csoportot átneveztékgroups.yahooo.com/group/eucys-re.2004-ben a különdíjban részesült fiatalok részére tanulmányutakat szerveztünka külföldi fogadó intézményekkel (Norwegian Polar Institute, Spitzbergen,London International Youth Science Forum, European Space Agency).A Verseny honlapját ( www.eucontest.hu) 2004-ben is folyamatosankarbantartottuk és frissítettük. A 15. EU Verseny kiemelkedő látogatói számotgenerált a világhálón, mintegy 10 000 (60% nemzetközi, 40% magyar)látogató nyitotta meg a verseny honlapját 2003-ban és 2004-ben.XIII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓSVERSENYA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2003. november 4-én a “Tudomány Napja”rendezvénysorozat keretében szervezett „Ifjúság-Innováció-Tudomány” c.fórumon az Oktatási Minisztériummal és a Duna TV Rt.-vel közösen hirdettemeg, tizenharmadik alkalommal az Országos Ifjúsági Tudományos ésInnovációs Versenyt, az EU-versenyek célkitűzéseivel és szabályaivalösszhangban.A verseny szervezőinek célja az volt, hogy az ígéretes fiatal tehetségekfejlődéséhez hozzájáruljon, a fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és akutatás-fejlesztés területére irányítsa. A szervezők az előkészítő munkáksorán felkérték a verseny fővédnökének dr. <strong>Magyar</strong> Bálint oktatási minisztert.A bírálóbizottság munkájában való közreműködésre elismert tudósokat,egyetemi tanárokat és gazdasági szakembereket hívtak meg. A zsűri elnökitisztét dr. Keviczky László akadémikus, a <strong>Magyar</strong> Tudományos Akadémiaalelnöke vállalta el.A szervezők nagy gondot fordítottak arra, hogy 2003. november 4. és 2004.január 7. között minél több fiatal szerezhessen tudomást a versenyről. A2004. január 7-i határidőre összesen 101 pályázat érkezett a versenytitkárságára.5


86<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeA zsűri 46 pályázatot fogadott el,illetve javasolt kidolgozásra. Ezekközül 18 pályázat tudományoskutatási vizsgálatok, mérések elvégzésétés összefoglaló tanulmányelkészítését, 28 pályázat új eszköz,eljárás kidolgozását tűzte ki célul.A kidolgozás időszakában a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség menedzsereitanácsadással, konzultációk szervezésévelsegítették a továbbjutott versenyzőket, látogatást szerveztek aSzabadalmi Tárba is.A zsűritagok mindegyike 3-4 pályamunka kidolgozását személyesen isfigyelemmel kísérte. A személyes konzultációk alkalmával részletesenmegismerkedtek a készülő prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak azelért eredményekről.A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat2004. május 4-ig kellett beküldeni a verseny titkárságára. A határidőre 37pályamunka kidolgozása fejeződött be. A versenyzők 10 prototípust, 7számítógépes programot mellékeltek munkájuk leírásához.Minden zsűritag megismerkedett a 37 pályamunkával, elolvasták a leírásokat,a prototípusokat, modelleket a fiatalok működés közben bemutatták. Abírálóbizottság 2004. május 20-án megtartott ülésén három első, hárommásodik, három harmadik díjat és a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség díjátítélte oda.A zsűriülésen kiválasztásra került hárompályázat készítői <strong>Magyar</strong>ország képviseletébenteljes jogú résztvevőként vehettek részt a2004. szeptember 25-29. között Dublinban,az EU által megrendezett európai döntőn. Azeurópai döntőre 34 országból 74 pályázatképviselőit, összesen 105 fiatalt hívtak megakik mintegy 30 000 fiatal tudós közülkerültek ki. A pályázatokat egy 15 tagú,nemzetközi zsűri bírálta el. A dublini döntőnDőry Zsófia az Analog Devices, a versenyfőtámogatója, különdíjában részesült.5


Részletes beszámoló 87A díjátadási ünnepséget megelőző estén a résztvevők látogatást tettek azIntel írországi központjában. A szakmai program végén a versenyzőketnégyfős csapatokba sorolták egy vetélkedő erejéig. A vetélkedő hét témakörtölelt fel (pl. biológia, kémia, fizika), melyen a 34 országból érkezett fiataltudósjelöltek közül a magyar csapat az I. helyen végzett. A vetélkedő értékesfődíját, egy kézi számítógépet – Sir Harry Kroto és Erwin Neher – Nobel-díjastudósok adták át.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség és a svéd fél között létrejött hosszú távúmegállapodás értelmében minden évben egy fiatal magyar kutatókiutazhat a december első hetében megrendezendő Stockholm InternationalYouth Science Seminar-ra. A nemzetközi fiatal tudósok szemináriumára avilág 18 országából huszonhárom 18-25 év közötti fiatalt hívtak meg. ANobel-díj ünnepélyes keretek között történő átadása ennek az egyhetestudományos konferenciának a záróeseménye, és egyben csúcspontja.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség által rendezett XIII. Országos IfjúságiTudományos és Innovációs Verseny egyike I. helyezettje, Bártfai Bálint vettrészt a 2004. évben a stockholmi utazáson.XII. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATAz eddigi Innovációs Nagydíj pályáza-tokon díjazásban részesült társa-ságok által létrehozott klubnak, a<strong>Magyar</strong> Innovációs Klubnak 2003.december 11-i ülésén hirdettük mega 2003. évi Innovációs NagydíjPályázatot.A 2003. évi Innovációs Nagydíjpályázatra azok a magyar magán-vállalkozók vagy <strong>Magyar</strong>országonbejegyzett társaságok, vállalatok pályázhattak, akik (amelyek) a 2003. évbennagy jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt hoztak létre kutatásfejlesztésieredmény, találmány, know-how, illetve technológiatranszferalkalmazásával.Tekintélyes szakemberekből álló bírálóbizottságot kértünk fel annakeldöntésére, hogy ki a legméltóbb a 2003. évi Innovációs Nagydíjra. Abírálóbizottság elnöke Dr. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter5


88<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységevolt. A 2004. február 23-i határidőre 37 pályázat érkezett be a pályázatititkárságra. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is alaposanmérlegelve 34 pályázatot minősített 2003-ban megvalósult, eredményes éssikeres innovációnak.A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 12 innovációt kiválasztva a 15tagú bírálóbizottság titkos szavazással rangsorolta a pályázatokat. A pontozáskiértékelése után a zsűri az alábbi pályázatoknak ítélt a 2003. évrevonatkozóan innovációs díjat:Kód27632261510530A díjazott pályázatokDigitális szövettani laboratórium®TALLITON tabletta„Legyél Te is Felfedező” kémiaitanulókísérleti eszközkészletTöbbfunkciós mezőgazdasági szállítóeszközSzerves hulladékok környezetkímélőártalmatlanításaMeleghengerműi revés-olajosszennyvíz kezeléseKörnyezetbarát betonházastranszformátorállomás-családA BorsodChem új biológiaiszennyvízkezelési technológiájaA zsűri testületileg és egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2003. éviInnovációs Nagydíjban a 3DHISTECH Kft. által megvalósított „Digitálisszövettani laboratórium” c. innovációt részesíti és odaítélte az egyesminisztériumok, kamarák stb. innovációs díjait is.A pályázati adatok szerint a 34innováció révén a megvalósítókösszesen kb. 20 milliárd Ft többleteredménytértek el, melynekjelentős hányada exportból szárma-zik. A megtakarítások, az árcsökken-tő hatás, a környezetvédelmi szem-pontok érvényesülése stb. nyomántovábbi több mint 15 milliárd Fttársadalmi haszon keletkezett.5


Részletes beszámoló 89Az innovációs díjakat ünnepélyes külsőségek közepette, az Országházbanaz Országgyűlés elnöke, a <strong>Magyar</strong> Tudományos Akadémia elnöke, aGazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára és számosprotokoll vendég, ill. a nyomtatott és az elektronikus sajtó képviselőinekjelenlétében adták át az adományozók. A végeredményről díszes kötetetjelentettünk meg, a díjkiosztó ünnepségen elhangzott beszédeket aszövetségünk Hírlevelében, ill. a világhálón ( www.innovacio.hu) széleskörben terjesztettünk.A 2004. évi, XIII. <strong>Magyar</strong> Innovációs Nagydíj pályázat – többek között dr.Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter és Boda Miklós, NKTHelnök jelenlétében – 2004. december 8-án a <strong>Magyar</strong> Innovációs Klub ülésénkerült meghirdetésre.INNOFORUM 2004 HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZEAz Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze lehetőséget ad a szellemiterméket, ill. a hasznosítással kapcsolatos szolgáltatást eladni szándékozócégek, intézmények, ill. az ilyen terméket és szolgáltatást vásárolni akaróbefektetők, vállalkozók, ügynökségek szervezett formában történőtalálkozására, személyes kapcsolatok kialakítására.A rendezvény 2004. június 10-11. között került megrendezésre a MillenárisPark Fogadó Épületében a <strong>Magyar</strong> Szabadalmi Hivatal támogatásával.A kiállítók tablóval, készülékekkel, ill.egyéb demonstrációs eszközökkeljelentek meg. A Szellemi TermékBörzén ideje alatt a helyszínentérítésmentesen lehetett igénybevenni különböző szolgáltatásokat,úgymint iparjogvédelmi tanácsadást,innovatív vállalkozási tanácsadást,inkubátorházi tanácsadást, marketingés üzleti tanácsadást, techno-lógia-közvetítést, üzleti információkat.A Szellemi Termék Börze katalógusában való megjelenést is biztosítottuka résztvevőknek. A világhálón a témaleírásokat már a nyitás előttlehetett olvasni, azóta pedig folyamatosan a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséghonlapján tartjuk.5


90<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeA kiállítók által előzetesen megadott és üzleti szempontból fontosnak tartottszervezeteket, vállalkozásokat, ill. egyéb befektetőket (kockázatitőkebefektetők,üzleti angyalok stb.) meghívtuk. Továbbá a bemutatott témákTEAOR-szám szerinti besorolása alapján kiválasztott, kb. 1100 budapestivállalkozás közvetlenül kapott meghívólevelet az Innoforumra.A rendezvény lehetőség szerinti nagy nyilvánosságáról szintén gondoskodtunk.Az Innoforum kezdete előtt negyedoldalas hirdetés jelent meg a Világgazdaságc. napilapban, ill. cikket közölt a Népszava és a Világgazdaság. A megnyitóróltudósított a Duna TV.Annak érdekében, hogy a felajánlott szellemi termékek azok számára ishozzáférhetők legyenek, akik személyesen nem tudtak eljönni rendezvényre,az Innoforum 2004 XII. Hazai Szellemi Termék Börze résztvevőiről, ill. afelajánlott termékekről készült katalógust széles körben terjesztettük,közvetlenül megküldtük a kamaráknak, helyi vállalkozásfejlesztő központoknakés egyéb szakmai szervezeteknek.A Szellemi Termék Börzén 29 résztvevő ajánlotta negyvenkét, döntőtöbbségében igen értékes és jelentős hasznosítható szellemi termékét.A belépés ingyenes volt. Napi 8 órás nyitva tartás mellett az Innoforumotkét napon keresztül, naponta átlagosan százötven érdeklődő kereste fel – anyitónapon további 20 újságíró is jelen volt.A felmérésünk szerint a résztvevők 100%-a jónak vagy megfelelőnek tartottaa helyszínt, 71%-uk volt teljes mértékben elégedett a szervezéssel. Akiállítók 78%-a jelezte, hogy érdemes volt részt venni a Börzén.UTAK A TUDOMÁNY VILÁGÁBA, A VILÁG TUDOMÁNYÁBAA Fiatal Tudósok Világakadémiája (WAYS), a Tempus Közalapítvány és a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség a <strong>Magyar</strong> Tudomány Ünnepe alkalmábóloktóber 26. és november 9. között első alkalommal szervezettrendezvénysorozatot nyolc egyetemi városban „Utak a tudomány világába,a világ tudományába” címmel. A rendezvény egyik fő célja, hogy fiatalkutatók közreműködésével a tudományt elérhető közelségbe hozzák a jövőúj tudósnemzedéke, a középiskolások és egyetemisták számára.A kezdeményezők olyan kutatóintézetek (pl. Bay Zoltán Logisztikai ésGyártástechnikai Intézet), laborok, tanszékek (pl. Szegedi TudományegyetemOptikai és Kvantumelektronikai Tanszéke), vállalati K+F részlegek (pl. Richter5


Részletes beszámoló 91Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.), múzeumok jelentkezését szervezték meg,amelyek saját helyszínen lehetőséget biztosítottak fiatal kutatóiknak, hogyaz ő tudományos munkájukon és tapasztalataikon keresztül bemutathatóaklegyenek a kutatói életpálya lehetőségei, a legújabb tudományos eredmények,illetve azok gyakorlati hasznosítása, középiskolások számára.A sorozat keretében kerekasztal-beszélgetésekre is sor került, többek közöttaz alábbi témákban: A tehetséggondozás szerepe a tudományos életpálya választásában A fiatal kutatók hazatérési és reintegrációs nehézségei A tudományos eredmények hasznosítása.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Nyugat-dunántúli Regionális Képviselete iscsatlakozott a rendezvénysorozathoz, és az INNONET Innovációs ésTechnológiai Központban megrendezte „Az ötlettől a termékig – A tudományoseredmények hasznosítása” című konferenciát és kerekasztal-beszélgetést.A kerekasztal-beszélgetés célja volt megismerni azokat a folyamatokat, illetve afolyamatok eszközeit, módszereit, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ötlettőleljussunk a piacon eladható termékig.5. HÍRLEVÉLA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Hírlevelét 2004-ben 23 alkalommaljelentettük meg, minden páratlan héten, szerdai napon. A lap, legtöbbször20 oldalas terjedelemben készült, így összesen mintegy 450 oldalinformációt híreket teljes körű sajtószemlét szakirodalom-figyelőt várható eseményeket pályázati felhívásokatközvetítettünk 2004-ben a több mint 1200 címzetthez (kb. 4-5000olvasóhoz).A Szövetség a tagintézményeken túlmenően az innovációban érdekeltekszélesebb körét, a hazai innovációs szféra képviselőit – szakminisztériumokat,különböző főhatóságokat, társadalmi szervezeteket, szövetségeket,kamarákat, vállalkozókat – is rendszeresen informálta ezen csatorna révén.5


92<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeA híranyagok összegyűjtésében mintegy 40 hírforrásra támaszkodtunk,akiknek a képviselőivel telefonon, e-mail-ben tartottuk az állandó kapcsolatot,ill. a szövetség tisztségviselői, vezetői szintén tudósítottak, amennyibenszemélyesen képviselték szövetségünket.A HÍRLEVÉL megtalálható a világhálón ( www.innovacio.hu címen) is. Aszerdai, nyomdai megjelenés napján a legfrissebb szám mindig olvashatóvolt a világhálón, 2+2 hétig. A Hírlevél egyes, különösen fontos részeit,pl. pályázati felhívás, várható események, a főlapon is közzétettük.6. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGEA Szövetség hét regionális igazgatója ( dr. Siposs István, dr. HarangozóIstván, dr. Mogyorósi Péter, Budavári László, Higi Gyula, dr. Horváth Géza,Polgárné Májer Ildikó) rendszeresen részt vesz a kibővített Vezető Testületiüléseken, s mint az elnökség tagjai természetesen részt vesznek annakmunkájában is. Állandó feladatuk az Innovációs Szövetség régióbelitagjaival való kapcsolattartás. Ezen munkának köszönhető Szövetségünkregionális tevékenységének erősödése, és a pozitív tagdíjfizetési morál.Továbbra is gondot jelent azonban az egyes képviseletekhez tartozó,viszonylag alacsony taglétszám.Kiemelkedő volt 2004-ban a képviseletek innovációs tanácsadási,konzultációs tevékenysége, jóllehet ennek intenzitása képviseletenkénteltérő. Jelentős szerepet játszanak a képviseletek a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség országos akcióihoz (Innovációs Nagydíj Pályázat és OrszágosIfjúsági Tudományos és Innovációs Verseny stb.) minisztériumi programokhoz(OM, GKM pályázati rendszerek, pályázati anyagok stb.) kapcsolódóinformáció terjesztésében is, elsősorban közvetlen kapcsolataik, valamintegyetemi előadások, tájékoztatók, interjúk stb. révén.A regionális igazgatók – kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok,egyetemek partnereként – kezdeményezőként, társszervezőként, előadókéntrendszeresen részt vesznek a régió innovációs közéletében. Ezekena regionális rendezvényeken a Szövetséget képviselve, ismertetikSzövetségünk céljait, tevékenységét, állásfoglalásait, regionális politikáját.A regionális igazgatók, a VT állásfoglalásának megfelelően, több régióbansikerrel kezdeményezték Regionális Innovációs Tanács létrehozását,kidolgozva céljait, feladatait és összetételét.5


Részletes beszámoló 93A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség konferenciát (műhelytalálkozót) rendezett2004. október 26-án a Makadám Klub Nagytermében (1024 Budapest,Lövőház u. 37.), ahol a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség regionálisigazgatói beszámoltak az adott régió innovációs helyzetéről, innovációs kez-deményezéseiről, a regionális innovációs stratégia alakulásáról.Összefoglalást, értékelést adott Pongorné dr. Csákvári Marianna, GKMhelyettes államtitkára, dr. Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese,Veress József, Nemzeti Fejlesztési Hivatal vezető tanácsadója.2004. december 3-án kihirdették a Regionális Innovációs Ügynökségeklétrehozására kiírt NKTH-pályázat végeredményét. Összesen hét (a hazairégiókból egy-egy) pályázatot fogadtak el. Az egyes pályázatokban, ill.annak előkészítésében a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség regionális igazgatóimeghatározó módon vettek részt.Szövetségünk mind a hét Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ)konzorciumában aktívan – egy esetben konzorciumi tagként, három esetbenközvetett tagként, tagintézményei által, két esetben támogató, míg egyesetben együttműködő partnerként – vesz részt.Összegezve megállapítható, hogy a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség regionálisképviseletei az elmúlt évben is komoly szerepet vállaltak a régiók innovációspotenciáljának növelésében.Az egyes adott régióban történt fontosabb innovációs tevékenységről azalábbiakban adunk számot.Észak-magyarországi KépviseletRegionális küldöttközgyűlés keretei között 2004.február 5-én immár második alkalommal adták át aHeves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházábanaz Észak-magyarországi Regionális MinőségiDíjakat. A díjátadó ünnepségen Szövetségünketdr. Siposs István regionális igazgató képviselte.A Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia TranszferCentruma 2004. március 18-19. között 18. alkalommal rendezte meg amicroCAD Nemzetközi Tudományos Konferenciát. Dr. Siposs Istvánregionális igazgató szekcióelnökként vett részt a rendezvényen.5


94<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeA miskolci Pannónia Hotel konferenciatermében került sor 2004. március 24-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Marketing Egyesület által alapított MegyeiMarketing Díjak átadására. A díjátadó ünnepségen Szövetségünket dr.Siposs István képviselte.A 2004. évi Gazdasági-Mûszaki-Tudományos Napok rendezvénysorozatkeretében „A gépipari innováció szerepe és lehetőségei az Észak-<strong>Magyar</strong>ország Régióban” címmel tartottak konferenciát 2004 május 28-ána miskolci Tudomány és Technika Házában. Dr. Siposs István, Szövetségünkészak-magyarországi regionális igazgatója a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetségtérségben végzett tevékenységéről tartott részletes ismertetőt,kihangsúlyozva, hogy az országos átlagot meghaladó az innovációsprogramokban, ill. pályázatokban való részvétel.1973 óta jutalmazza minden évben a Gépipari Tudományos EgyesületMiskolci Egyetemi Szervezete a legjobb diplomatervet és szakdolgozatotkészítő végzős hallgatókat. Az idén 2004. június 26-án került sor a díjátadóünnepségre, ahol több első, második és harmadik díj talált gazdára. Azinnovációs díjat ez alkalommal egy második díj mellett, a megoldásújszerűségéért, aktualitásáért és színvonalas kidolgozásáért GyörkeiGyörgyi kapta „A Borsodi Hőerőmű kazánjainak átállítása fatüzelésre”című diplomamunkájáért. A díjat dr. Siposs István regionális igazgatónyújtotta át.A Miskolci Akadémiai Bizottság Regionális Munkabizottsága 2004. június22-én megvitatta a „Javaslat a regionális innovációs kapacitás fejlesztésénekhálózatos együttműködési rendjére” című szakmai anyagot, amely aNemzeti Területfejlesztési Hivatal megbízásából készült. Felkért hozzászólóként– többek között – dr. Siposs István is részt vett a szakmai anyagmegbeszélésén.Az Észak-<strong>Magyar</strong>országi Regionális Fejlesztési Tanács 2004. augusztus18-án elfogadta a Szövetségünk által korábban kezdeményezett Észak-<strong>Magyar</strong>országi Regionális Innovációs Tanács megalakításáról szóló javaslatot.A Fejlesztési Tanács többek között a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséget isdelegálta az Innovációs Tanácsba. 2004. szeptember 8-án tartotta alakulóülését Miskolcon az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács(RIT). A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség regionális igazgatóját, dr. Siposs Istvántdelegálta a tanácsba.Nagy érdeklődés mellett tartották Miskolcon az ITC székházban 2004.szeptember 1-jén az Összefogás az innovációért c. konferenciát. Az előadók5


Részletes beszámoló 95között lévő elnökségi tagjaink mellett Szövetségünket a rendezvényenSiposs István is képviselte.2004. május 5-én, Nyíregyházán megtartotta alakulóközgyűlését az Észak-Alföldi Regionális AgrárInnovációs és Technológiatranszfer Központ KözhasznúTársaság. A 13 alapító szervezet és gazdasági társaságvezetői egyetértettek abban, hogy az ország és ezenbelül a régió felzárkózása és versenyképességeelképzelhetetlen anélkül, hogy a versenyszféra szereplőine támaszkodjanak jobban a meglevő egyetemi,intézményi és vállalati kutatóbázisok szellemi és infradr.A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség november 9-én,Miskolcon mintegy 60 résztvevővel sikeres konferenciát rendezett a regionálisinnováció jelentőségéről. Előadást tartott dr. Pálmai Zoltán, a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség regionális alelnöke, aki a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetségnek az Innovációs Törvényből fakadó feladatait taglalta. Arendezvényen közreműködött a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség részéről dr.Siposs István, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség észak-magyarországi regionálisigazgatója is.Az INNOCENTER Innovációs Központ – tagvállalatunk – előadássorozatotrendezett “Innováció az EU csatlakozás után” címmel Miskolcon, Egerben ésSalgótarjánban. Dr. Siposs István az említett három városban szakmaiérdekérvényesítésről szólt előadásaiban, megismertette a kis- ésközépvállalkozókat Szövetségünk ez irányú tevékenységével, az északmagyarországirégió innovációs helyzetével.A <strong>Magyar</strong> Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Lillafüreden megrendezettszokásos évi konferenciáján (nov. 17-19.) a rendezők felkéréséredr. Siposs István regionális igazgatónk bemutatta a résztvevőknek a régióinnovációs tevékenységét és méltatta a <strong>Magyar</strong> Szabadalmi Hivatal és aMiskolci Egyetem együttműködése alapján létesített PATLIB Központot.Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács 2004. december 9-éntartott soron következő ülését a Miskolci Egyetem TovábbképzésiKözpontjában. Szövetségünket az Innovációs Tanácsban dr. Siposs István,regionális igazgató képviselte.Észak-alföldi Regionális Képviselet5


96<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységestrukturális hátterére. A közgyűlésen részt vett dr. Harangozó István, a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség észak-alföldi regionális igazgatója.A Szövetségünk és az Innostart közel 50%-os tulajdonában lévő DTMPDebreceni Tudományos Műszaki Park Kht. 2004. május 20-án tartotta atársaság 2003. évi tevékenysége értékeléséről szóló beszámoló taggyűlését.A társaság elfogadta új társasági szerződését és a 2004. évi üzleti tervet.A tulajdonosi szerkezet is átalakult. A taggyűlésen szövetségünk képviseletéredr. Harangozó István, regionális igazgató kapott felhatalmazást.2004. június 11-én megtartotta alapító taggyűlését Szolnokon az Észak-Alföldi Regionális Ipari Innovációs és Technológiatranszfer Központ KözhasznúTársaság. A kezdeményezéshez összesen 37 gazdasági szervezetcsatlakozott. Az alapító taggyűlésen megválasztották a társaságtisztségviselőit. A rendezvényen a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséget dr.Harangozó István észak-alföldi regionális igazgatónk képviselte.2004. augusztusában az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségaz Észak-Alföldi regionális tervezői hálózat megalakítását kezdeményezte.A tervezői hálózat létrehozását azok a feladatok inspirálták, amelyek a2007-2013-as időszakra vonatkozó önálló Regionális Operatív Programelkészítésével kapcsolatosak. A tervezésben részt vesz regionálisigazgatónk is.Az Észak-Alföldi régió három megyéjének kereskedelmi és iparkamaráia Debreceni Akadémiai Bizottsággal együttműködve 2004-ben ismeghirdették a „Regionális Innovációs Díj” pályázatot. A díjak átadásáraDebrecenben az Akadémiai Bizottság székházában a „Tudomány Napja”alkalmából rendezendő ünnepi rendezvényen került sor, november 4-én.A díjátadási ünnepségen, dr. Harangozó István, regionális igazgatóképviselte Szövetségünket.Dél-alföldi Regionális KépviseletAz Európai Unió támogatásával futó Dél-alföldi RegionálisInnovációs Stratégia projekt újabb szakasza fejeződöttbe. A projekt értékelésére hivatott Irányító Bizottság következőülésére a MTESZ székházában került sor 2004.január 16-án, Szegeden. Az ülésen két előadást tartottDr. Mogyorósi Péter „Az új innovációs törvény bemutatásaés várható szerepe a régióban” és „A Dél-AlföldiRegionális Innovációs Stratégia prioritásai” címmel.5


Részletes beszámoló 972004. január 22-én, Budapesten a MTESZ székházában került megrendezésreaz ESZA Kht. által szervezett „Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú ésfelsőoktatásban” című konferencia, melyen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is.2004. február 10-én került megrendezésre „A Nemzeti Fejlesztési Tervoperatív programjai és K+F pályázatai” tájékoztató előadás, a NemzetiKutatási és Technológiai Hivatal, a Kutatás-fejlesztési Pályázati ésKutatáshasznosítási Iroda, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaraés a Szegedi Tudományegyetem által. A rendezvényen a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetséget Dr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Dél-alföldiKépviseletének regionális igazgatója is közreműködött.2004. február 10-11-én került Szegeden megrendezésre az EuropaAnte Portas (Kis- és középvállalkozások integrációs lehetőségeit bemutatóés regionális befektetéseket ösztönző roadshow). A rendezvényen a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség részéről Dr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség Dél-alföldi Képviseletének regionális igazgatója működött közre.2004. május 18-án Budapesten, a Regionális Innovációs Stratégia információsnapot tartottak, ahol Dr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség délalföldiregionális igazgatója, előadást tartott a „Dél-Alföldi Regionális InnovációsStratégia” címmel.2004. május 19-én DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. és azITDH <strong>Magyar</strong> Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Dél-AlföldiRegionális Képviselete rendezte meg a Regionális TerületfejlesztésiKonferenciát, mely Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi ésIparkamarában volt. A konferencián részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség dél-alföldi regionális igazgatója.2004. május 21-22-én Lajosmizsén, a Gerébi kúriában a KistérségekFejlesztéséért Tudományos Egyesület által rendezett TerületfejlesztőkVíkendje volt. A konferencián részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség dél-alföldi regionális igazgatója.2004. május 26-án, a „Svéd-<strong>Magyar</strong> Randevú 2004” jegyében kerültmegrendezésre a „Hungarian-Swedish Bioscience” Konferencia, a <strong>Magyar</strong>Tudományos Akadémia Felolvasó Termében. A konferencián részt vettDr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség dél-alföldiregionális igazgatója is.2004. június 3-án az MTA Szegedi Biológiai Központjában került meg-5


98<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységerendezésre az „Innováció és partnerség a szegedi tudásközpontban”című konferencia. A rendezvény célja volt: k+f és innovációs projektekgenerálása a gazdaság ösztönzése és a cégek versenyképességéneknövelése érdekében. Az innovációt támogató országos és regionálispályázati lehetőségek témában előadást tartott Dr. Mogyorósi Péter.2004. június 3-án „Versenyképességünk az Európai Unióban” című regionálisrendezvényt tartottak Szegeden a MTESZ székházban. A konferencián a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséget Dr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség dél-alföldi regionális igazgatója képviselte.2004. június 24-én került megrendezésre a DARFT Regionális FejlesztésiÜgynökség Kht. szervezésében a Regionális Innovációs Stratégia (RIS) c. projektzáró konferenciája Kecskeméten, levezető elnök volt Gyurcsek Tamás,igazgató. A konferencián Dr. Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft. igazgató)a dél-alföldi régió innovációs stratégiát mutatta be.2004. október 11-én, hétfőn a Szegedi Tudományegyetemen megrendezték azI. Egyetemi Technológiamenedzser Kerekasztal rendezvényt. Dr. MogyorósiPéter, igazgató (<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Dél-Alföldi RegionálisKépviselet) beszámolt a ProTon Europe “Workshop for national associations ofKnowledge Transfer Offices” konferenciáján történtekről.2004. október 13-14-én a Szegedi Tudományegyetem GazdaságtudományiKara és az MTA SZTB Gazdaságtudományi Szakbizottsága szervezésébenmegrendezésre került a „Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés”c. jubileumi konferencia. A konferencián előadást tartott dr.Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Dél-Alföldi RegionálisKépviseletének igazgatója „Spin-off vállalkozások indítása” címmel.2004. november 30-án és december 1-jén rendezte meg „Kollektív kutatástanfolyamát” a Tudományos és Technológiai Alapítvány. A tanfolyam céljatöbbek között a 2005. májusában benyújtandó 6. KTF Keretprogram Kollektívkutatás pályázatok elkészítésében, valamint a kutatói szféra és vállalkozóiszféra közötti kutatási eredmények hasznosításában és a vállalatokversenyképességének növelésében való segítségnyújtás volt. A rendezvényenrészt vett Dr. Mogyorósi Péter, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Dél-alföldiKépviseletének regionális igazgatója is.2004. december 9-én rendezte a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség a„TECNOMAN perspectives” (Interreg III) projekt regionális műhelytalálkozóját.A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter,a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség Dél-alföldi Képviseletének regionális igazgatója is.5


Részletes beszámoló 99Nyugat-dunántúli Képviselet2004. március 18-án a Soproni Ipari és InnovációsPark Kft. szervezésében egynapos konferenciáttartottak „Az innovációs központ, inkubátorházmegvalósulása és Sopron gazdasági fejlődése”címmel, a Liszt Ferenc Kulturális és Konferenciaközpontban,Sopronban. Budavári László, a győriINNONET Kht. ügyvezető igazgatója, a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség regionális igazgatója, előadásttartott a konferencián.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség tagszövetsége, a Vállalkozói InkubátorokSzövetsége április 29-én tartotta tisztújító közgyűlését. Az elnökség tagjaiközött Budavári László, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség regionális igazgatójais helyet kapott.A Nyugat-dunántúli régió meghatározó innovációs szereplői a Széchenyi IstvánEgyetem, az MTA RKK Nyugat-dunántúli Tudományos Intézet és a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet kezdeményezésénekeredményeként – a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltámogatásával – az innováció regionális irányítási szintjeinek kiépítéseérdekében Regionális Innovációs Tanács megalakítását határozták el,amelynek az alakulást előkészítő ülésére 2004. június 8-án került sor, agyőri Szent István Egyetemen.2004. június 4-én az INNONET Kht. rendkívüli közgyűlést tartott Győrben, aKht. székhelyén. A közgyűlésen öt évre meghosszabbították Budavári Lászlóügyvezető igazgató megbízatását.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség Nyugat-dunántúli Regionális Képviseleténektámogatásával, Budavári László, regionális igazgató koordinálása mellett,a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség konzorciuma pályázatotnyújtott be a PANNON NOVUM Regionális Innovációs Ügynökség létrehozásáraés működtetésére.Dél-dunántúli Képviselet2004. január 20-án került sor a <strong>Magyar</strong> Kereskedelmi és IparkamaraInnovációs Szekciójának ülésére, az MKIK székhelyén. Higi Gyulaszekcióelnökként vezette le az ülést. Többek között tájékoztatót tartott dr. AntosLászló, ügyvezető igazgató is, „Innováció-politika <strong>Magyar</strong>országon” címmel.5


100<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeFebruár folyamán Higi Gyulát, a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség Dél-dunántúli regionális igazgatóját az E-kormányzat Operatív Bizottságába delegálta a <strong>Magyar</strong>Kereskedelmi és Iparkamara.Szeptember 13-án, Pécsett, a megyei közgyűlésDísztermében tartották a III. Regionális InnovációsFórumot az elkészült Regionális Innovációs Stratégiaismertetése céljából. A konferencián SzövetségünketHigi Gyula, regionális igazgató képviselte.2004. november 16-án megnyílt a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Irodaa Pécsi Ipari Park Innovációs Központjában, amely a jövő évben beindulóregionális innovációs hálózatban fog tevékenykedni. A megnyitónSzövetségünket, mint tulajdonost dr. Antos László ügyvezető igazgató,valamint Higi Gyula, regionális igazgató képviselte.Közép-dunántúli KépviseletA Vezető testület 2004. június 7-i ülésének zárásakéntdr. Pázmány József, a Közép-Dunántúli régióigazgatója búcsúzott el többévi munka után aVezető Testülettől. Helyét dr. Horváth Géza, aVeszprémi Egyetem dékánja vette át.Tagintézményünk a Veszprémi Egyetem MérnökiKara 2004. július 2-án, diplomaátadó kari tanácsüléstszervezett. Horváth Géza dékán, regionális igazgatónkköszöntőjében az innováció fontosságát külön ishangsúlyozta a végzős hallgatók számára.Veszprémben, 2004. júliusában megalakult a Közép-Dunántúli RegionálisInnovációs Tanács, Henger Károly (Veszprém Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke) elnökletével. A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetségeta Tanácsban dr. Horváth Géza, közép-dunántúli regionális igazgatónkképviseli.Október 13-án ülést tartott a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs TanácsVeszprémben, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarakonferenciatermében. Az ülésen Szövetségünket Horváth Géza, regionálisigazgató képviselte.5


Részletes beszámoló 101Közép-magyarországi KépviseletA 2004. szeptember 10-én Vezető Testület (VT)kibővített ülést tartott és regionális igazgatókéntPolgárné Májer Ildikót felkérte a Közép-magyarországirégió vezetésére. Tagszervezeteink, a <strong>Magyar</strong>Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetségeés a Budaörsi ISC Kft. a MÁV Informatika Kft. szakmaiközreműködésével kifejlesztették és működtetik azOrszágos Ipari Park Portált. A portál, mely awww.parkinfo.hu címen érhető el, a GKM mellettműködő Ipari Park Fejlesztési Tanács kommunikációsfelületeként is szolgál.A három éves „INNOV-AXIS” nevű, EU által támogatott projekt eredményekéntelkészült a Közép-magyarországi Régió Innovációs Stratégiája(RIS). A stratégiát, melyet a Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezetének,a Pro Régió Kht-nak a megbízásából tagszervezetünk, a CHICKözép-<strong>Magyar</strong>országi Innovációs Központ Kht. Polgárné Májer Ildikóvezetésével készített el,2004. augusztus 30-án fogadták el.Ünnepélyes keretek között 2004. november 17-én átadták a Budaörsi Ipariés Technológiai Parkban a Közép-<strong>Magyar</strong>országi Innovációs Központot.2A korszerű infrastruktúrát kínáló, 4500 m hasznos területtel rendelkezőépületkomplexum, és a központ által nyújtott innovációs szolgáltatásokjelentősen növelik Közép-<strong>Magyar</strong>ország, illetve a régió vállalkozásainakinnovációs potenciálját. A központ megvalósulását – melynek beruházójaPolgárné Májer Ildikó regionális igazgató által vezetett Budaörsi ISC Kft. – aGKM 146 millió forinttal támogatta.Az INNOSTART által a „Strukturális Alapok és más EU-s pályázatok”témakörben szervezett pályázatírói tanfolyamokon közel 170 fő vett részt,melynek kb. 80%-át a Központi Régió vállalkozói, illetve kkv-kal foglalkozószervezeteinek munkatársai adták.Szövetségünk által kezdeményezett, a regionális fejlesztési tanácsokmellett működő, a regionális innovációs feladatokat ellátó szervezetfelállítása a közép-magyarországi régióban 2005 februárjára várható. ARegionális Innovációs Albizottság néven megalakuló szervezet munkájábana Regionális Innovációs Ügynökség tagjai vesznek részt.5


102<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeÖsszességében Szövetségünk a részletes beszámolóban rögzítettekalapján a 2004. évben is eredményesen dolgozott. Az innovációbarátgazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében tetterőfeszítések alapján sikerült elérni, hogy Szövetségünknek éstagjainknak legyen beleszólása a gazdaság működési feltételeinekalakításába.Növeltük elismertségünket, megoldásra váró javaslatainkat akormányzati szervek jól fogadták. Minden eddiginél több figyelmetfordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket a közvéleménnyelis megismertessük.7. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG2004. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐLA Szövetség 2004-ben is elsősorban az alapszabályában, alaptevékenységkéntmeghatározott célok érdekében tevékenykedett és gazdálkodott. Élve azonbana társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó alapelveket rögzítő, azegyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény adta lehetőséggel, e célokmegvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, ún. vállalkozásitevékenységet (szakértői munka, reklámszolgáltatás stb.) is végzett.A Szövetség a 2004. évben már kettős könyvvitelt alkalmazott. Az alap- és avállalkozási tevékenységet, illetve az ezekhez tartozó bevételeket és kiadásokat– eleget téve a számviteli előírásoknak – a Szövetség elkülönítetten tartjanyilván.A 2004. évben az összes bevétel 66437 E Ft, az összes kiadás 63191 E Ft voltaz alábbi bontás szerint.ALAPTEVÉKENYSÉGAz alaptevékenység összes bevétele 2004-ban 50124 E Ft volt. Ebből 15940E Ft származott a tagdíjakból, mely az esedékes tagdíjak 96 %-a. Ez az előzőévekhez képest jobb tagdíj-fizetési arány.Alaptevékenységünk kiadása a 2004. évben többek között tartalmazza a4főstitkárság személyi költségeit, a Hírlevél és a kiadványok nyomdai előállítását,posta és telefon költségeket, irodabérletet, irodaszer-kiadásokat stb.5


Részletes beszámoló 103„VÁLLALKOZÁSI” TEVÉKENYSéGVállalkozási tevékenységünk bevétele 2004-ben 16313 E Ft volt összesen,ebből 3105 E Ft származott az Országos Ifjúsági Tudományos és InnovációsVersennyel kapcsolatban kötött reklámszerződésekből valamint egyébtevékenységből – szakértői tevékenység, kiállítás-szervezés stb.–származtak. Kiadásaink 1 mellékállás személyi költségeit, reklám kiadásokat,posta és telefon költségeket stb. tartalmaznak.Szövetségünk gazdálkodása 2004-ben kiegyensúlyozott volt. Működésünketfolyamatosan finanszírozni tudtuk, és a rendelkezésünkre álló tartalékaink,illetve pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2005. első félévére vállaltfeladataink kiadásait fedezni tudjuk.Fontos kiemelni, hogy Szövetségünkben a tagsági díj min. 30 000 Ft és max.200 000 Ft, mely tíz éve nem változott.Szövetségünk gazdálkodását a vezetőség és az FB folyamatosan ellenőrizte, apénzügyi fegyelmet – csakúgy, mint a korábbi években – Szilágyi Dezső,független könyvvizsgáló (T.ig.sz.: 004653) ellenőrizte és auditálja.A Szövetség 2004. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2005.március végére készül el.dr. Antos László s.k.ügyvezető igazgató5


104<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeElőzetes tájékoztatása <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi gazdálkodásárólBevételek (Ezer Forint)AlapVállalkozásÖsszesenTagdíj1594015940Projekt pályázatok1464514645Jogi személyek szponzorációja1386013860Egyéb pályázati bevétel41474147Kamatok, árf. nyereség15325112043Innoforum 2004547547Szakértői tevékenység (GKM)1215012150Reklámszerzõdések31053105összesen501241631366437Költségek, felhasználások (Ezer Forint)AlapVállalkozásÖsszesenSzemélyi költség, közteher13749170215451Iroda működési költségei341021975607Posta-, telefonköltség62711156386Nyomdaköltség, hirdetés5520663712157Külföldi, belföldi utazás18731873Reprezentáció, fogadás31823182Könyvvizsgálat, könyvelés16684202088Szakértői díj, fordítás129532144509Futárszolgálat, szállítás643643Külső szolgáltatás33038404143Adatfeldolgozás793171964Tagdíj, részvételi díj678678Illeték, járulék, vám-, bankköltség24938403333Egyéb17084692177összesen4658616605631915


Felügyelő Bizottság jelentése105FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSEA Felügyelő Bizottság (FB) folyamatosan részt vett a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség (MISZ) elnökségi ésvezetőségi ülésein, valamint egyéb rendezvényein, ésjavaslataival igyekezett támogatni a Szövetségmunkáját. A javaslatok a Szövetség munkájábanéreztették hatásukat.Az FB két irányban vizsgálódott. Egyik kötelező feladatavolt, hogy ellenőrizze a Szövetség pénzügyi gazdálkodásátés elszámolási fegyelmét. A Szövetség Irodájábanvégzett folyamatos ellenőrző munka végső következtetése az alábbi volt.A Szövetség 2004-ben is meghatározóan az alapszabály szerintialaptevékenység céljai érdekében működött, illetve gazdálkodott, demegengedett vállalkozási tevékenységet is végzett.A fő tevékenység az alaptevékenység, amelynek egy részét a tagdíjakfinanszírozzák. Költségelemei: apparátus (3 fő munkaviszonyban + 1 főalvállalkozóként), infrastruktúra, Hírlevél és rendezvények (közgyűlés, elnökségiülések, regionális műhelytalálkozók és így tovább). Rendkívül jó a tagdíjfizetésimorál, a jelentés megírásának időpontjában a 230 tagból csak 15 nem fizetővan.A vállalkozási tevékenység nonprofit, mert saját eredménye az alaptevékenységfinanszírozásának egyik ága lehet. A vállalkozási tevékenység elsődleges céljaazonban nem egy finanszírozási tevékenység, hanem a Szövetség kétségtelentekintélyének érvényesítése innovációval kapcsolatos létesítményekben (ipariparkok, inkubátorházak stb.), valamint szakértői közreműködésben. Ennek acélnak az érdekében kisebb „ráfizetés” is megengedhető, hiszen ez azesetleges veszteség a megvalósult feladatokban, más helyen bőségesenvisszatérül.A Szövetség működési költségei, reprezentációs kiadásai takarékosgazdálkodásra utalnak. Lejárt vevői vagy szállítói számla nincs. A tagdíj- ésszámla-morál jó gazdasági vezetést jelez. A Szövetségnek hiteltartozása nincs.2004. évben tértek át a kettős könyvelésre. Külső könyvelőt alkalmaznak aKertész Kft.-től.A Szövetség Irodája a korábbi költözés átmeneti nehézségeit kiheverte,5


106<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeelhelyezése, munkafeltételei jók. A regionális tagdíjak a régióknál kerülnekfelhasználásra. Ez az éves tagdíjbevétel mintegy 15 %-a. Összességében aSzövetség 2004. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A gazdálkodásnyilvántartásában hibát nem találtunk.Természetesen a 2005-ben elkészülő végleges mérleg és pénzügyi beszámolókönyvvizsgáló által majd ellenőrzött és auditálható változatát az FB ismételtenáttekinti és véleményezi.Az FB másik, és talán fontosabb feladata, hogy megvizsgálja: a MISZ vajonlétrejötte céljainak megfelelően tevékenykedik-e? Megállapítható, hogy a MISZebben az évben is jó irányban halad. Jelen van minden fontosabb döntéshozótestületben, amely érdekelt az ország gazdasági életének megújulásában,szakvéleményeivel segíti ezek működését, felhívja a figyelmet a hibákra és aváltoztatások szükségességére (sokszor sikerrel, néha sikertelenül, de akezdeményezéseket fel nem adva), és a médiumok segítségével állandóanreflektorfényben tartja az innováció szükségességét.A már jól bevált innovációs versenyek is segítenek fenntartani a figyelmet,ezeken díjat nyerni cégeknek és egyéneknek egyaránt dicsőséget jelent. Afiatalok részvételének segítése külföldi versenyeken (különösen az ott elértsikerekkel alátámasztva) hozzájárul az ország nemzetközi tekintélyéneknöveléséhez.A Felügyelő Bizottság éveken át szelíden nehezményezte a regionális irodák egyhelyben topogását. Ebben a kérdésben a 2004. év örvendetes változásthozott. Nőtt a regionális irodák jelentősége, a regionális igazgatók tekintélye.Előnyös változások következtek be személyi kérdésekben, és a MISZ regionálisigazgatói kezdenek betagozódni a már meglevő és új helyi regionálisszervezetekbe, és ott jelentős szerepet betölteni.Erősödni látszanak, elsősorban az NTKH segítségével, az innováció helyi államibázisai (amelyek ismertetésére ebben a rövid beszámolóban nemvállalkozhatunk), és ezekben a regionális irodák és igazgatók komoly vezetőszerepet játszhatnak. Nem merjük azt állítani, hogy ez ügyben itt van már aKánaán, de az innováció regionális szervezése jó úton jár, még ha ez az útgöröngyös is.Évről-évre meglátogatunk egy-egy regionális irodát; most a közép-dunántúliregionális iroda vizsgálatából mutatunk be néhány szemelvényt.5


Felügyelő Bizottság jelentése 107„Az új vezető mintegy egy évvel ezelőtt vette át az Iroda vezetését. Jelentősmennyiségű folyó ügy nem terhelte meg az átvételt. Gazdasági reláció a MISZés a regionális iroda között nincs. Folyó költségeit a Veszprémi EgyetemMérnöki Kara (úgy is, mint a MISZ tagja) viseli.Jelentősebb projektjük a pályázat keretében előkészített Közép-DunántúliRegionális Innovációs Ügynökség létrehozása, amelyet a MISZ támogatásávalés együttműködésével kezdtek meg. Anyagi támogatást ugyanakkornem adott, illetve nem ígért a MISZ.A kapcsolatépítés folyamatos, bázisát az Egyetem és az Iparkamara adja.A MISZ általános információkkal ellátja az Irodát, a rendezvényeketmeghirdetik, illetve azokon részt vesznek. Az Egyetemen folyó diákkörimunka keretében is népszerűsítik az innovációt. Tervbe vették, hogy a fiatalokszámára egy regionális diákköri díjat hoznak létre. Regionális FejlesztésiTerv van, de ez még nincs kitöltve tartalommal. Történelmi és gazdasági okokfolytán a közvetlen környezet nem jellemezhető innovatív ipari háttérrel,az Egyetem azonban mechatronikai szakot indított a helyi sajátos igényeketfigyelembe véve.Az Innovációs Kht.-ben a MISZ rendelkezik üzletrésszel, a Kht. jelentőstevékenységet azonban nem fejt ki, elsősorban laboratóriumok, irodákbérbeadását végzi. A tulajdonosi struktúra sem alkalmas az intenzívtevékenység végzésére, a domináns önkormányzaton kívül néhány kisebbtulajdonos van.A Regionális Iroda elképzelései között szerepel, hogy két alkalmazottatfoglalkoztatva a Regionális Fejlesztési Tanács számára nyújtanának szakmaiszolgáltatásokat, valamint együttműködnének a Kooperációs KutatóKözpontokkal (KKK). A KKK-k egyes vállalatok és a Veszprémi Egyetemkötött szerződések alapján jöttek létre, fele részben az NTKH forrásából.Szakmai hátterét a doktoranduszok innovatív kapacitása adja, akikpiacképes megoldásokat alakítanak ki és ajánlanak fel (példáulkörnyezetvédelmi adaptációk).A jövőt illetően a régióban működő multinacionális cégekkel való konstruktívegyüttműködés lehetősége emelhető ki. E területen a Regionális Irodafejlesztési feladatokat kíván megszerezni – alamizsna helyett.Továbbra is alapvető igény a MISZ irányában, hogy gyorsan kapják azokataz információkat (elsősorban a kormányzat köréből érkezőket), amelyeklehetővé teszik a döntés előkészítést, illetve a projektek megalapozását.5


108<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi tevékenységeVéleményünk szerint az új vezető – igen sok elfoglaltságot jelentő dékánimegbízatása mellett – nagy lelkesedéssel és átgondolt célokkal látott neki aRegionális Iroda intenzívebb működtetéséhez, amelyre jó esélye van abban azesetben, ha az igényelt támogatásokat megkaphatja.”A jövőben is folytatni kívánjuk egy-egy regionális iroda átvilágítását.A Felügyelő Bizottság egyetért az alapszabályt módosító javaslatokkal, hiszenfolyamatosan szükség van a <strong>Magyar</strong> innovációs Szövetség „innoválására” is.Érvényesülni kell az alábbi Kölcsey idézetnek: „Azok, akik a haladás helyettmaradást okoznak, gondolják meg miképpen a maradás szónak több jelentésevan. Korszerinti haladás épen maradást hoz magával; veszteg maradáskövetkezése pedig senyvedés”.A Felügyelő Bizottság úgy véli, hogy a MISZ a 2004. évben lehetőségeihezképest megtett mindent a „veszteg maradás” elkerülésére.dr. Szarka Ernő s.k.a Felügyelő Bizottság elnöke5


<strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség 2004. évirendes közgyűlése


110<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseÁ Ó Ö É ÉVIMAGYAR INNOV CI S SZ VETS G XVI., 2004.RENDES KÖZGYŰLÉSE2005. február 22., Novotel SzállóJEGYZŐKÖNYV(A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján)Hitelesítették:………………………….dr. Pálmai Zoltán………………………….dr. Rohács József5


Megnyitó111MEGNYITÓDr. Pakucs János, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség elnökeA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség nevében tisztelettel köszöntöm Önöketközgyűlésünkön.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség éves rendes közgyűlése az elmúlt évekbenmindig jelentős szakmai esemény volt.A mai közgyűlésnek különös jelentőséget az ad, hogy az elmúlt időszakbanjelentős események, jelentős változások történtek a hazai kutatás-fejlesztés,innováció területén.Mire gondolok?Először is jó hír, talán a legjobb hír, hogy van Innovációs Törvény.Akkor is jó hír, ha az előkészítés hosszú,vajúdó időszaka alatt néhány olyandolog, ami a kis- közepes vállalkozásokra vonatkozik, például a kutatásfejlesztéselőfinanszírozása, a kockázati tőke, ill. az üzleti angyal jellegűmagántőke-befektetés támogatása, egyéb adókedvezmények,kimaradtak atörvényből. Baj inkább az,hogy még mindig nincs innovációs stratégia.5


112<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseJó hír az, hogy megalakult a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, egy olyankormányzati szerv, amely az innováció irányítását, koordinációját végzi.Kevésbé jó hír, hogy ez a hivatal egy elfoglalt, sok egyéb üggyel terhelt miniszterfelügyelete, irányítása alatt áll.Jó hír az, hogy az elmúlt időszakban jelentős forrásokkal működött az InnovációsAlap, kevésbé jó hír, hogy az Innovációs Alap forrásaiból kisebb mértékbenrészesültek a kis- és közepes vállalkozások.Jó hír, hogy az Innovációs Tanács jelentős szellemi kapacitással, igen intenzívenműködik, a baj az, hogy a működési feltétele, a technikai feltétele kevésbéadottak, és meglehetősen korlátos a működése, nincs javaslattételi kezdeményezőszerepe, hovatartozása is kicsit bizonytalan.Jó hírként hallottuk, hogy az elmúlt évben a vállalatok kutatás-fejlesztésbefizetései, tehát az innovációs járulék nagyobb volt, mint a tervezett érték.Kevésbé jó hír azonban, ez nem mást jelent, mint azt, hogy kevesebb vállalatvégzett saját kutatás-fejlesztést, és kevesebb vállalat írhatta le a járulékból asaját kutatás-fejlesztési tevékenységét.Örömmel üdvözöltük, hogy az elmúlt időszakban létrejött a Tudomány PolitikaiKollégium a miniszterelnök vezetésével, sajnos azonban keveset ülésezett ésnem nagyon döntött.Van tanácsadó szerv is a kollégium mellett, de nem kérték a tanácsát, így nemsok tanácsot adhatott.Az elmúlt időszakban jelentős erőforrásokat csoportosított át az NKTH aregionális innovációs ügynökségek létrehozására. Az ügynökségek létrehozásamegkezdődött, folyik ma is, abban bízhatunk, hogy a helyi érdekeknek a pénzhezvaló hozzájutás szándékánál erősebb lesz az a szándék, hogy létrejöjjenek valódiinnovációs központok, és a régiókban az innovációt támogató, segítő szervezetekműködjenek.Tisztelt Jelenlévők úgy érzem, hogy egy Nemzeti Innovációs Rendszer elemei azelmúlt időszakban valóban megteremtődtek, a rendszer működése igazábólnem kezdődött meg. A fogaskerekek megvannak, de még nem illeszkednekegymáshoz, és így a rendszer nem működik. Ezért is van szükség egy innovációsstratégiára.Mai közgyűlésünkön ehhez szeretnénk hozzájárulni, és engedjék meg, hogyvitaindítónak még néhány kérdést feltegyek.Kérdés, hogy elegendő kis- és középvállalkozásunk van-e, amelyek innovációtvégeznek, és hogyan tudjuk segíteni, hogy az innovatív kis- és középvállalkozásokszáma növekedjen?5


Megnyitó 113Van-e elegendő szakmai tudás? Innovációs folyamatszervező tudás? Innovációsmenedzsment tudása a kis- és közepes vállalkozások vezetőinek,menedzsereinek.Van-e magyar képzési rendszerben lehetőség arra, hogy innovációsmenedzsmenttudást elsajátítsák azok, akik a jövő vállalkozói akarnak lenni?Van-e lehetőség arra, hogy a kutatást fejlesztő szervezetek és a vállalatokközelebb kerüljenek egymáshoz?És folytathatnám a kérdések sorát.Befejezésként engedjenek meg még egy gondolatot.A napokban jelent meg az Európai Unió jelentése, Európa 2004. évi innovációsteljesítményéről számos érdekes összefüggést tartalmazó jelentés azzalpróbálkozik, hogy az innováció teljesítményt komplexen mérje.Eddig általában az innovációt közvetett eszközökkel mértük, mint például akutatás-fejlesztés ráfordítása, a publikációk száma, szabadalmak száma stb.Ez a bizonyos brüsszeli jelentés először próbálta komplexen magát az innovációsteljesítményt, innovációs képességet mérni az európai országok viszonylatában.Nem okoz különösebb meglepetést, hogy <strong>Magyar</strong>ország az utolsó negyedbenvan a komplex innovációs mutatók szempontjából, de számos egyébösszefüggést tár fel a jelentés. Többek között van egy olyan összefüggés ebbena jelentésben, hogy az innovációs teljesítmény, innovációs képesség az egyesországok GDP termelő képességével arányos.Így a nálunk háromszor, négyszer nagyobb GDP-vel rendelkező országokinnovációs teljesítménye kétszer, háromszor nagyobb a magyarnál.Ez az összefüggés azért is elgondolkoztató, mert hogyan lehet egy kisebbinnovációs teljesítménnyel, egy kisebb innovációs képességgel egy ún. utolérésistratégiát kidolgozni.Úgy gondolom, hogy annak az innovációs stratégiának, amit ki kell dolgoznunk,pontosan arra kell választ adnia, hogy a mi, adott gazdasági körülményeinkközött hogyan lehet az ország innovációs teljesítményt jelentősen növelni, jóvalnagyobb mértékben, mint a GDP adta lehetőség. Ez az egyetlen út ugyanis, hogyaz ország utolérési elképzelései valóra váljanak.Többek között ehhez szeretnénk ma, a mai közgyűlésünkön hozzájárulni, ésehhez szeretne a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség is szakmai tevékenységévelhozzájárulni.5


114<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseMielőtt Bolyky János, főtitkár ismertetné az Innovációs Szövetség 2004.évi beszámolóját, néhány technikai lépés.Napirend:Kérdésem, hogy a jelenlévők elfogadják-e az írásban megküldöttnapirendi pontokat?Az egyhangú szavazat alapján a napirendet a kiadott program szerintbonyolítjuk.Szükség van mandátumvizsgáló bizottságra, dr. Harangozó Istvánt,Györgyi Jánost, dr. Antos Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek, dr. PálmaiZoltánt és dr. Rohács Józsefet javaslom.Köszönöm az egyetértést.Engedjék meg, hogy a Szövetség tevékenységével kapcsolatos vitátkésőbb tartsuk meg, és kezdjük meg a szakmai programot.A 2004. ÉVI ÍRÁSOS BESZÁMOLÓ SZÓBELIKIEGÉSZÍTÉSEBolyky János Antal, a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség főtitkáraMiniszter úr, elnök urak, hölgyeimés uraim, kedves kollégák, barátaim!A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetséget1990. december 14-én 30 innovációbanérdekelt szervezet alapítottaazért, hogy összefogja mindazokat aszervezeteket és intézményeket,integráló szakmai és érdekvédelmiszövetségként, amelyek ebben aszférában dolgoznak.Alapvetően célkitűzésnek tekintettük az innováció gyorsításának támogatását,az ország innovációs képességeinek erősítését.A szövetség tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolat5


A 2004. évi írásos beszámoló szóbeli kiegészítése 115alapvetően két önálló, de egymással szoros kapcsolatban levő rendszerbenvalósul meg, így a szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés és az innovációttámogató akciók, rendezvények és szolgáltatások.2004. december 31-én taglétszámunk 554 volt, melyből 230 a közvetlen és324 a tagszövetségek révén csatlakozott, úgynevezett közvetett tag.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség közvetlen tagsága 2004-ben 28 taggal bővült,ugyanakkor 15-tel csökkent megszűnés, felszámolás és egyéb ok miatt.A tagok az esedékes tagdíj 96%-át befizették, mely még az előző évekhez képestis jobb befizetési arány.Szövetségünk Vezető Testülete 2004-ben is rendszeresen ülésezett.A testület ülésein figyelemmel kísérte a szövetség működését, koordinálta aképviseletek és a tagozatok munkáját, ellenőrizte a titkárság működését,döntött a programok kérdéseiben és határozott a szövetség állásfoglalásaivalkapcsolatban.Az elnökség az alapszabálynak megfelelően két alkalommal tartott ülést.Tudomásul vette a szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szólóvezetőtestületi beszámolókat, ezen túlmenően a június 17-i ülésen dr. SzabóSándor, a GKM Befektetési Főosztályának főosztályvezető-helyettese tartotttájékoztatást a Grippen-ellentételezés kutatás-fejlesztési vonatkozásairól.A november 23-i elnökségi ülésen dr. Bendzsel Miklós, a <strong>Magyar</strong> SzabadalmiHivatal elnöke a hivatal programját ismertette, majd az ún. szoftverszabadalmakról adott tájékoztatást.Az elnökségi ülés másik meghívottja dr. Vass Ilona volt, a Nemzeti Kutatási ésTechnológiai Hivatal elnökhelyettese, aki az Innovációs Alap 2004. évifelhasználásáról beszélt.Tagozataink önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják.2004. május 12-én dr. Cseh Ildikó, marketing szakértő kezdeményezésére újtagozat alakult, Innovációs Marketing Tagozat néven, amely a VállalkozásiTagozattal együtt a legaktívabban tevékenykedett a 2004-es évben.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség regionális képviseletei az elmúlt évben is komolyszerepet vállaltak a régiók innovációs potenciájának növelésében.A Vezető Testület állásfoglalásának megfelelően több régióban sikerrelkezdeményezték regionális innovációs tanács létrehozását.5


116<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseA képviseletek jelentős szerepet játszanak a MISZ országos akcióiban, aminisztériumi programokhoz kapcsolódó információk terjesztésében,elsősorban üzleti kapcsolatai, egyetemi és egyéb tájékoztató rendezvényeikrévén.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség egy műhelytalálkozót is rendezett 2004.október 26-án a Makadám Klubban, ahol az állami vezetés képviselőinekjelenlétében 6 regionális igazgató számolt be az adott régió innovációshelyzetéről, innovációs kezdeményezéseiről.A 2004. évben is törekedtünk arra, hogy érdekérvényesítő tevékenységünksorán minden innovációval kapcsolatos eseményről vagy elgondolásróltagvállalataink, tagozataink és esetenként ad-hoc bizottságaink javaslataalapján elmondjuk véleményünket.Jelentősnek tartjuk az Innovációs Törvény tervezetéről és a „Regionálisinnovációs rendszer” című Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatalidokumentumokkal kapcsolatban az ad-hoc testületek, illetve a regionálisigazgatók bevonásával kialakított állásfoglalásainkat.A Szövetség a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felkérésére többek közötta „Kis- és középvállalkozások európai chartájának 2004 évi jelentésével”kapcsolatosan, valamint a „Gazdasági versenyképesség javításának programja”című koncepcióról küldte meg szakmai véleményét a tárcának.A Pénzügyminisztérium felkérésére a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség kidolgoztaszéles körben egyeztetett konkrét javaslatait az innovatív kis- és középvállalkozásokravonatkozó, az innovációs, illetve az adótörvényekbenmegjeleníthető további támogatási formákról.Több egyetem és kutatóintézet kérésére a szövetség megkereste apénzügyminisztert, hogy a K+F tevékenységgel kapcsolatos szerződések, illetvebevételek ne essenek az 5%-nál magasabb elvonás alá, és emeljék ki ezt atevékenységet a befizetések alapjául szolgáló körből.Képviselőinken és megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuktagvállalataink érdekeit képviselni többek között a <strong>Magyar</strong> AkkreditációsBizottságban, a Reálértelmiség Egyeztető Tanácsban, a FelsőoktatásiTudományos Tanácsban, a Külföldi Szabadalmaztatást Támogató Bizottságbana <strong>Magyar</strong> Kereskedelmi és Iparkamara és a <strong>Magyar</strong> Gyáriparosok OrszágosSzövetségének innovációs testületeiben.Mindemellett számos közhasznú szervezetben, alapítványban és kuratóriumbanműködűnk közre, alapító társtulajdonosként és szakmai befektetőkéntszámos innovációs szervezet létrehozását segítettük.5


A 2004. évi írásos beszámoló szóbeli kiegészítése117Meghatározó módon veszünk részt az Innostart Nemzeti Üzleti és InnovációsKözpont irányításában és működtetésében.Nemzetközi tevékenységünk keretében 2004 október 11-12-én a hollandiaiLeidenben az Európai Unió Vállalkozói Főigazgatósága megbízásából szerveztek„Benchmarking mint az innovációpolitika eszköze” címmel egy nemzetköziinnovációs műhelytalálkozót, melyen dr. Antos László ügyvezető igazgató vettrészt.2004. december 5-7 között Stuttgartban rendezték meg az innovatívvállalkozások negyedik európai fórumát. Az 5. szekciót elnökként dr. SzabóGábor felsőoktatási alelnök vezette.A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2003. szeptember 20-26. között nagy sikerrelrendezte meg a 15. Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyét a budapestiMillenáris Parkban. A rendezvényről 18 államban, beleértve a páneurópaimédiát is 56 riport jelent meg, 84 cikk, illetve riport <strong>Magyar</strong>országon, a médiakülönböző csatornáiban. 2004 végéig a honlapon ez a verseny kiemelkedő,több mint tízezres látogatói létszámot generált. A 2004. évben a fiataltudósjelöltek részére tanulmányi utakat szerveztünk különböző külföldi fogadóintézményekbe.A 2004. évben szövetségünk több ismert, országos jelentőségű innovációsnépszerűsítő nagy rendezvényt is szervezett, így a 13. Országos IfjúságiTudományos és Innovációs Versenyt, melyre 101 pályázat érkezett. 46elfogadása után 37 pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be.A bíráló bizottság végül három első, három második és három harmadik díjatítélt oda. Fiataljaink rendkívül jól szerepeltek az Európai Unió e tárgyúversenyeiben az év folyamán.A következő nagy rendezvényünk a <strong>Magyar</strong> Innovációs Nagydíj pályázat volt,mely a hagyományoknak megfelelően a 2004. évben is jelentősségénekmegfelelően zajlott.Az Országgyűlés elnöke és a <strong>Magyar</strong> Tudományos Akadémia elnöke által átadottdíjat a 3DHISTECH Kft. kapta meg „Digitális szövettani laboratórium” címűinnovációja megvalósításáért. Az átadásra igen méltó körülmények között, azOrszágházban került sor.Következő nagy rendezvényünk az Innofórum 2004 Szellemi Termék Börze volt,amelynek szervezésével az Informatika és Hírközlési Minisztériummal és a<strong>Magyar</strong> Szabadalmi Hivatallal működtünk együtt. A rendezvényen 29 résztvevőajánlott hasznosításra 38 fejlesztési eredmény. A résztvevők 100%-a jónakvagy megfelelőnek tartotta a helyszínt, és több mint 78%-a jelezte, hogyérdemes volt részt vennie a börzén.5


118<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseA szakmai tevékenység és a rendezvények szervezésében a szövetségtitkársága hatékony munkát végzett 2004-ben is. Úgy gondoljuk, hogyszövetségünk a fentiek és a mellékelt részletes írásos beszámoló alapján a2004. évben is eredményesen dolgozott.Az innovációbarát gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében tetterőfeszítések alapján sikerült elérni, hogy szövetségünknek és tagjainak legyenbeleszólása a gazdaság működésébe és az innovációs tevékenység feltételénekalakításába.Növeltük elismertségünket, megoldásra váró javaslatainkat a kormányzatiszervek mindig jól fogadták.Minden eddiginél több figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat,véleményünket a közvéleménnyel is megismertessük.Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, likviditásunk az év folyamán megfelelő volt.Kérem, hogy mindezek alapján beszámolónkat fogadják el.Köszönöm szépen.FELKÉRT ELŐADÓKDr. Kóka JánosTisztelt Elnök Urak! Tisztelt Főtitkár Úr! TiszteltÁllamtitkár Asszony! Kedves Barátaim!Köszönöm szépen a meghívást; mindig nagyonnagy öröm és megtiszteltetés olyanok közöttlenni, akik az ország jövőjét, az új értékeitformálják és személyesítik meg.Minden új korszak egy kérdéssel kezdődik.A kérdés most úgy szól: hogyan tovább?Az új korszakok azok általában új kihívások, újveszélyek mentén nyílnak, az új kihívások most<strong>Magyar</strong>ország számára, az Európai Uniószámára és a világ gazdasága számáraegyaránt azonosíthatók.<strong>Magyar</strong>országon lezárult a rendszerváltás, kicsit hosszúra, 15 évesre nyúlt.Az Európai Unió lisszaboni politikája, amely a versenyképességet, a hozzáadott5


Felkért elõadók 119értéket tette szemléletének középpontjába, félidejéhez ért, és egyesek szerintmegbukott, mások szerint módosításra szorul, a világgazdaságban pedig olyanmértékű eltolódás következett be, mint amilyen eltolódás Amerika és Európaközött következett be. Most Ázsiára figyel a világ; e földrészt tekintik avilággazdaság legfőbb motorjának.A „hogyan tovább?” kérdéseire a történelem jó és rossz válaszokat szokott adni.<strong>Magyar</strong>országon adtunk már sokszor rossz válaszokat, amikor a politika úgygondolta, hogy az országot valamilyen általa meghatározott irányba kell vinni.Próbáltunk már a vas és acél országa vagy meghatározó agrárgazdaság lenni –meglehetősen közepes sikerrel.A globalizáció, az információs társadalom most új érték választására kényszerítbennünket, de most is adhatunk rossz választ a hogyan tovább kérdéseire.<strong>Magyar</strong>országon túl vagyunk az elmúlt másfél évtized két nagy megrázkódtatásán,a rendszerváltáson politikai értelemben és a gazdaságirendszerváltáson, a piacgazdaság kiépítésén.Előttünk tehát a kérdés: hogyan tovább?Két feladatunk van: önmagunk megtalálása és <strong>Magyar</strong>ország új szerepének akitalálása.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fel kell tudni mérni a saját adottságainkat,képességeinket, lehetőségeinket ahhoz, hogy megfelelő választ adhassunk!2005-ben nem tudjuk eltolni magunktól a feladatot, hogy megtaláljuk a „hogyantovábbra?” a választ.Most van az a pont, ahol meg kell tervezzük <strong>Magyar</strong>ország következő 15 évét,most van az a pont, ahol ki kell jelölnünk <strong>Magyar</strong>ország versenyképességénekmeghatározó előnyeit.Mik lehetnek ezek az előnyök?Termőföldünk minősége? Esetleg munkaerőnk olcsósága?Ezek mind-mind olyan tételek, amelyek vagy nem igazak, vagy már nem igazak,vagy pedig igazak ugyan, de nem egyedülállóan versenyképességetmeghatározó tényezők.Jó minőségű termőföld a világ sok egyéb országában található. A munkaerőnkolcsósága nem adottság és nem cél többé. Nem vagyunk képesek, és nem isakarunk a legolcsóbban termelő ország lenni. Ha ezt céloznánk, biztos bukásralennénk ítélve, Dél-Kelet-Európa, Dél-Kelet-Ázsia ugyanis ezeket atevékenységéket nagyon könnyen elszívná tőlünk.A 21. század viszont – és amiben nyerhetünk, épp ez – a kreativitás, ahozzáadott érték, az innováció százada lesz. E lehetőségek kiaknázásában kell5


120<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűlésemegtalálnunk <strong>Magyar</strong>ország új céljait.Ha a tényeket nézzük, nem állunk jól.Hiába mondjuk, hogy az Európai Unió egészét tekintve <strong>Magyar</strong>országon, pl. azállami K+F- ráfordításoknak a bruttó nemzeti össztermékhez viszonyított arányanem túl rossz, amikor azt látjuk egész világosan az elnök úr által is emlegetettfelmérésekből, hogy az innovációs ráfordítások, valamint a GDP növekedésiüteme egyforma arányban változik.Ebben az esetben valóban felmerül a kérdés, hogy lehet-e anélkül innovációt,fejlesztést ösztönözni, hogy a gazdaságot nem ösztönöznénk, illetve a GDPnem növekedne érdemben, de még fontosabb kérdés, hogy mit tudunk azérttenni, hogy a gazdaság és az innováció egymással párhuzamosan, szorosegymásra hatásban fejlődjön.A nagyobb lemaradásunk tehát nem is az innovációs ráfordítások és a GDParányában van, hanem a versenyképességben.A trend felzárkózó jellegű, de ebben a felzárkózásban vannak, akik nálunkgyorsabbak. Éppen azok gyorsabbak, akik – mint ahogy az a világgazdaságifórum legutóbbi felméréséből is kiderült – a csatlakozó országok közül isjelentősen előttünk vannak.Lettország és Litvánia 120 és 80%-os ütemben növeli a ráfordításait, amimessze elmarad a magyarországi, egyébként szintén attraktívnak mondható36%-os növekedési ütemtől.<strong>Magyar</strong>ország alapvetően sikeres az Európai Unió kutatási és technológiafejlesztésikeretprogramjaiban is. Ezek azok az adottságok, amikre építhetünk,és valószínűleg nem véletlenül érünk el ilyen sikereket.A magyar résztvevőket is tartalmazó nyertes pályázatok aránya az összes EU-spályázathoz képest kiemelkedően magas, különösen az információs társadalomtechnológiáira koncentráló IST-program esetében (10%).Nézzük tehát, hogy ilyen jó intellektuális alapokon állva milyen feladatainkvannak!Mit tesz a kormány annak érdekében, hogy növelje a magyar kreativitást, amagyar tudás lehetőségeit?Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar kormány gazdaságpolitikájának középpontjábana versenyképesség áll.A gazdaságpolitika készen van. A gazdaságpolitika összeállt, a beruházásokraés az exportra épít, versenyképességet fejleszt, a költségvetés takarékosságát,a külső és belső egyensúly megteremtését tűzte ki célul.5


Felkért elõadók 121Hogy jól csináljuk-e?Valószínűleg nem csináljuk elég jól.Ma még mindig dúl a bürokrácia, ma még mindig a politikai elit emberei éslehetőségei határozzák meg sok esetben azokat a struktúrákat, amiket átszeretnénk alakítani, ma még tehát nem jutottunk el oda, hogy hatékonyantudjuk szolgálni azokat a célokat, amiket önök tűznek ki elénk.Elindultunk azonban egy úton.Ez az út a gazdasági növekedésre épít, ez az út mindenféle elemébenmegpróbálja alátámasztani azt, ami egy kicsiny és nyitott országrendelkezésére álló egyetlen lehetőség, ez pedig a befektetések ösztönzése,munkahelyek teremtése és magas hozzáadott érték előállítása.E lehetőségeket kell átváltanunk cselekedetekre.Meg kell találnunk az új lehetőségeket a kis- és közepes vállalatoktámogatásához, meg kell találnunk azt a módot, hogy a felsőoktatást, akutatóintézeteket, az üzleti jellegű kutatás-fejlesztést, a kis-, közép- ésnagyvállalkozásainkat, a multinacionális cégeket hogyan fűzzük egy értékláncba.Milyen pályázati, milyen hitel-, milyen tőke- és milyen információs feltételeketbiztosítunk ahhoz a kormány részéről – de most már nem hatóságként, hanemszolgáltatóként –, amelyek ezt a folyamatot képesek felépíteni?Nagyon jó emberek, nagyon jó struktúrák szolgálják ezt a célt.Most már a politikának is fel kell nőnie ahhoz, hogy ne gátolja, hanem segítseennek az értékláncnak a felépítését. El kell érnünk bizonyos mutatószámokat, elkell érnünk, hogy tíz éven belül <strong>Magyar</strong>ország a versenyképességi rangsorban10 helyet ugorhasson előre.Mindez pedig csak magas hozzáadott érték előállítása, innováció, kutatásfejlesztésalapján lehetséges.El kell érnünk, hogy 2010-re a magyarországi vállalkozások K+F-ráfordítása érjeel a teljes nemzeti K+F-ráfordítás 50%-át.Nem csak a hasznosulás mértékének növelése a cél, hanem a hatékonyságemelkedése is. Nem hagyhatjuk, hogy a kutatás-fejlesztési pénzek éppen akutatás-fejlesztés ellen működő struktúrákat finanszírozhassanak.Ez ugyanis előfordult, nemcsak a rendszerváltás előtt, hanem a rendszerváltástkövető másfél évtizedben is.Jelentősen erősödnie kell a vállalkozások, a költségvetési, a non-profit ésprofitorientált intézmények együttműködési képességének is, hiszen ezteremtheti meg a hatékony hasznosulás feltételeit.5


122<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseA kormány most fejlesztéspolitikát is kidolgoz, nem csak gazdaságpolitikát, ezaz a keretrendszer, ami meghatározza, hogy <strong>Magyar</strong>ország a következő 15évben mire összpontosít.Azt találtuk, hogy a sikeres országok négy dolog miattlettek sikeresek.Egyrészt, mert olyan makrogazdasági feltételeket kínáltak a vállalkozásoknak,befektetőknek a kutatás-fejlesztésnek, amelyek hosszú távon kiszámíthatókörnyezetet teremtettek az adott országban.Ezért van szükség külső és belső stabilitásra, ezért van szükség a monetáris ésa fiskális politika együttműködésére, ezért van szükség arra, hogy<strong>Magyar</strong>országon sok működő tőke teremtsen újabb sok tízezer munkahelyet,ráadásul olyan munkahelyet, amelyek nem hagyják el ezt az országot akkor,hogyha a termelés Dél-Kelet-Európában olcsóbbá válik.Második nagyon fontos pont az állam által felügyelt nagyrendszerekhatékonyságának javítása.Nincsen versenyképesség, nincs kreatívan működő társadalom addig, amígnincs mögötte jól működő egészségügy, adórendszer, szociális rendszer ésoktatási rendszer.Ezeket az intézményi, ágazati reformokat végig kell csinálnunk, még akkor is, hakormányunk tulajdonképpen joggal hivatkozik arra, hogy ebben a másfél éveshátralévő ciklusban ezeket a nagyrendszer-reformokat képtelenség végigvinni,de higgyék el, készülünk arra, hogy 2006-tól ezeket végigcsináljuk.A harmadik dolog és ebben van a legnagyobb dilemmánk –, ez a prioritásokkijelölése: hogy mire költsük el azt a nagyjából 15 ezermilliárd forintot, ami amásodik nemzeti fejlesztési terv tervezési időszakában az EU-ból – hazaitársfinanszírozással együtt <strong>Magyar</strong>országra áramlik.Mik legyenek azok az ágazati prioritások, amelyeket az átlagosnál jobban kellsegítenünk, és mik legyenek az eszközök, az infrastruktúrától egészen azinformációig, amelyekkel a leghatékonyabban tudjuk ezt szolgálni?Ez az igazi dilemma!Mi az állam szerepe?Meg kell-e állnunk nagy rendszereink működőképessé tételénél, vagy esetleg –hogy egy másik végletet mondjak – nekünk állami nagyvállalatokat kell felhúznunkés dotálnunk az adófizetők pénzéből – ne féljenek, ezt csak extrém végletkéntemlítem –, hogy abból aztán valamilyen új érték keletkezzen.Segítsenek nekünk kitalálni azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy <strong>Magyar</strong>országtradícióiból és földrajzi elhelyezkedéséből fakadó előnyöket kihasználó ágazatokigyekszünk támogatni, ilyen a logisztika, az informatika, biotechnológia,5


Felkért elõadók 123egészségipar, a turizmus, az autógyártás ismerjük ezeket a prioritásokat ,akkor meddig szabad elmennünk, és hol kell megállnunk.Melyik az a pont, ameddig kötelességünk segíteni a piacot, és melyik az a pont,ahol már biztos, hogy ártunk? A politika, az állami beavatkozás egy bizonyosponton túl törvényszerűen árt.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mondtam, a XXI. század törvényszerűen akreativitás és a tudás évszázada lesz.Számunkra, magyarok számára különösen fontos a tudás és a kreativitásnemcsak a tradíciónk miatt, hanem mert a kreativitás erősítheti a teljesítménytiszteletét egy olyan országban, ahol az irigység nemzeti karakter.A teljesítmény tisztelete, a versenyképesség javítása és a mobilitás erősítésevezethet el ahhoz, hogy ez az ország más legyen 10-15 év múlva, hogyez az ország olyan legyen, mint amit mi most megálmodunk; hogy az akorosztály, amelyet én képviselek, és amelynek nagyon nem mindegy, hogymi lesz itt 30-50 év múlva, az olyan országot láthasson, mint amit most ittközösen tervezünk Önökkel.Nálunk, <strong>Magyar</strong>országon gyanús dolog gazdagnak lenni.Gyanús sikeresnek lenni; az előrejutás általában kapcsolat és szerencsekérdése. Ezeket mondják rólunk, de tapasztaljuk, hogy sok igazság van bennük.Abban az országban viszont, ahol az innováció, a képesség, a kreativitás afejlődés motorja, ahol a kreativitás tisztelete elfogadottá válik, ott azirigységet felváltja a közös büszkeség, a gazdagok megvetését a gyarapodástisztelete, és a kapcsolati hálókat örökre szétszakítja a teljesítményelvérvényesülése.Nézzük meg, hogy nem ezek-e azok a legnagyobb társadalmi elvárások, amelyekkellenek ahhoz, hogy az a politika, az a gazdaságpolitika és az az innovációpolitika,amit együtt próbálunk felépíteni, az társadalmi szintre emelkedjen.A kreatív erők felszabadulása lehet tehát az, kedves barátaim, ami kiirthatjabelőlünk az irigység nemzeti karakterét, és átadja a helyét a teljesítménytiszteletének.Egyetlen igazi erőforrásunk a tudás; nincsen olajunk, gyémántunk, és ahazaihoz hasonló minőségű termőföld is sok helyen megtalálható.Külföldi barátainknak ma dagadó mellel, de tört angolsággal meséljük el,hogy hány Nobel-díjasunk van; de elfelejtjük hozzátenni, hogy ezeket a Nobeldíjasokatelüldöztük ebből az országból.5


124<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseItt vannak viszont Nobel-díjas jelöltjeink, itt vannak azok az emberek, akiknek akreativitására alapozva új teljesítményt tud <strong>Magyar</strong>ország kihozni magából, éstudják mit: ezt elhiszik rólunk külföldön.Sokkal jobban elhiszik ezt rólunk külföldön, mint amennyire itt el tudjuk hitetni atársadalommal, el tudjuk hitetni a politikával. Ne hagyjuk, hogy ezek az értékekfeloldódjanak a politikai viták kereszttűzében.Ezért az én <strong>Magyar</strong>ország-képem egy olyan <strong>Magyar</strong>ország, amely tudásalapú, smagas hozzáadott érték előállításában – nemcsak tradícióiban, hanem aktuálisteljesítményeiben is – élen jár a világban.Harmadikként említettem a mobilitást, mert a társadalmi mozgóképességhiánya rátelepszik <strong>Magyar</strong>országra. Egy szinte mozdulatlan, már-márkasztrendszert látunk magunk előtt.Túlságosan meghatározza egy újszülött jövőjét ma, hogy hova születik az országkülönböző részén. Azt találtuk nemzetközi példákból kiindulva, hogy semmi más,csak az innováció, csak a tudásalapú társadalom képes megmozdítani egy ilyenmértékben mozdulatlan társadalmat.<strong>Magyar</strong>országon a felemelkedés esélyei a hagyományos értékek menténkorlátozottak, adjunk hát új esélyeket ehhez a folyamathoz, teremtsük meg mi.Mondjuk ki mi, hogy mit jelent az, hogy szociális kohézió, mit jelent az, hogyregionális felzárkóztatás, sőt, mit jelent az új regionalizmus!Az nem azt jelenti, vagy nem csak azt jelenti, hogy épüljön mindenhol csatorna,ahol eddig nem épült, hanem hogy az egyetemek váljanak a modernregionalitás, a modern tudásgazdaság versenyképességi központjaivá.Hogyha a kreativitást, mint erőforrást kihasználjuk, az ország legeldugottabbfalujában születő újszülött is táplálkozhat az információs társadalom, azinformációs gazdaság előnyeiből.Kedves Barátaim! Két dologban kérem az együttműködést Önöktől.Az egyik annak a dilemmának a feloldása, amiről beszéltem, azaz, hogy mi a miszerepünk?Azok az ágazatok, amelyeket kijelöltünk, az információtechnológiától abiotechnológián át a gépjárműgyártás magas hozzáadott értékű változatáig,nagyon technológia- és K+F-intenzív ágazatok.Ezekben nem mindegy, hogy jól határozzuk-e meg az eszközeinket.Mondják meg nekünk, hogy csináljunk tisztességes adópolitikát ésszabályozást, hogy javítsunk nagy rendszereink hatékonyságán!5


Felkért elõadók 125A másik kérdés, amiben nagyon jelentős hozzáadott értéket adhatnak – sőt,Önök lehetnek a kapocs – ez az oktatás, kutatás-fejlesztés, kis- és nagyvállalkozások,tehát az oktatás, az innováció és a gazdaság értékláncánakfelépítése.Teljesen mindegy, hogy az NKTH az OM-hez tartozik-e, vagy a GKM-hez. Nemszeretném átvenni a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt, hanem aztszeretném, ahogy ez körvonalazódik, hogy <strong>Magyar</strong> Bálint miniszter úrral, Bodaelnök úrral építsünk föl egy olyan rendszert, ahol a GKM kezelésében lévőoperatív programok, egyéb pályázatok, információk a <strong>Magyar</strong> Fejlesztési Bankhitel- és tőketermékei összetalálkozzanak az Innovációs Alap forrásainakfelhasználásával, és így egységet alkossanak.Önök lehetnek azok, akik segíthetnek ezeket a kapcsolatokat ebben arendszerben megrajzolni.Kényszerítsenek rá és kényszerítsék rá a politikát arra, hogy kihagyhatatlanlegyen a szakma, kihagyhatatlan legyen a tudás igazi letéteményese ebből arendszerből.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Találjuk ki együtt <strong>Magyar</strong>országot! Ez nem az éngondolatom sajnos, hanem Hankiss professzor úré, s amikor ezt előszörhallottam, akkor azt gondoltam, hogy ez maga <strong>Magyar</strong>ország kitalálása.Nincs más utunk, hogy együtt gondolkodjunk abban, hogy hogyan építhetünkegy gazdagabb, sikeresebb <strong>Magyar</strong>országot.Köszönöm a figyelmüket!Dr.SzabóGáborMiniszter úr, elnök urak, államtitkárasszony, hölgyeim és uraim, kedvesbarátaim!Nem tudtam, hogy miről fog beszélni aminiszter úr, de azt gondolom, hogy azelőadásom véletlenül nagyon szorosanfog kapcsolódni ahhoz, amit őmondott.Szeretnék ötleteket adni a szövetségünknek,hogy mit képviseljünk akövetkező néhány évben akkor, amikor kitaláljuk együtt <strong>Magyar</strong>országot, sőtGábor Dénest idézve, kitaláljuk együtt a jövőt is, ha már egyszer nekifogtunk.5


126<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseEhhez bevezetőben néhány alapvető kérdést szeretnék röviden megnézni.Szeretném először is föltenni azt a kérdést, hogy szükség van-e a K+F és azinnováció támogatására. Ezután egy kicsit közelebbről megnézzük a támogatásirendszereket. Külön foglalkozunk azzal, hogy mennyire működik az innovációszokásos lineáris modellje, illetve az előadás végén szeretnék egy nagyonalapvető kérdésre rátérni, hogy a kkv-kel mit lehet, vagy mit kellene csinálni.Az első kérdés, hogy szükség van-e az innováció támogatására, ebben a körbenfurcsának tűnik, mégis azt gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Errőlmindig azt hallottam, hogy hát persze, hogy szükség van az innovációtámogatására, de azt hogy miért, arra a legnyomatékosabb érv általában azvolt, hogy mindenki ezt mondja.Ha nagyon a részletekbe megyünk, akkor szokás még olyan grafikonokat ismutatni, amelyekből látszik, hogy egyértelmű összefüggés van a GDPnövekedés és a K+F ráfordítások között.Csak azt az oksági kérdést nem mindig tudjuk megválaszolni, hogy arról van-eszó, hogy a kutatás-fejlesztés, innováció generálja a növekményt, vagy azok aboldog országok, amelyeknek elég magas a GDP-jük, többet el tudnakpocsékolni K+F támogatási rendszerre. Bármilyen durvának tűnik is, ezt akérdést is föl kell tennünk. Mindezt már csak azért is érdemes megbeszélni,mert nem árt az, ha tudunk olyan nyelven is fogalmazni, amilyenen agazdaságpolitika ért.Hogyan lehetne ezt a kapcsolatot mérni? Erre alapvetően két technika van, azegyik a többtényezős termelékenység növekedésnek a mérése. Ez ugyan elégbonyolult dolog, de ha az ember fizikusként szocializálódik, akkor megpróbálegyszerűbbnek látni bonyolult dolgokat is. Itt – kicsit talán túlegyszerűsítve –egyszerűen arról van szó, hogy megnézzük a gazdaságban, hogy az előző évhezképest változott-e a befektetett tőke és munka mennyisége, a növekménytlevonjuk, és ha mégis többet produkál a gazdaság, akkor valami belül történt,nyilván valamit másképp csináltak mint addig, tehát ezt a pluszt az innovációprodukálja.Ilyen mérések szerint 35%-tól 88%-ig talál adatokat az ember aszakirodalomban, azaz ilyen mértékben felelős az innováció egy moderngazdaságban a fejlődésért.Az Innovációs Szövetség is készített egy ilyen tanulmányt 2003-ban<strong>Magyar</strong>országra vonatkozóan, amelynek az a végkövetkeztetése, hogy nálunk43% az innováció hozzájárulása a gazdasági növekedéshez.5


Felkért elõadók 127Kérdés: a KFI generálja a fejlődést, vagya fejlődés a KFI-t?Több tényezős termelékenység növekedés(multi factor productivity, MPF) 35-88%<strong>Magyar</strong>ország: 43% (MISZ, 2003)Endogén modellek (Grilliches, Romer stb) 20-50%Jones & Williams (1998) alsó korlát 30%Persze, van a közgazdászoknak egy másik tábora, akik azt mondják, hogy ez egynagyon jó mérés, de nem tudjuk, hogy mit mérünk. Ők azok, akik elméletimodelleket állítanak föl. (Az első tábor erre azt válaszolja, hogy a modellek nema megfigyelt tényeken alapulnak, de a két dolog azért lassan kezdösszetalálkozni.) Ezek olyan, ún. endogén modellek, amelyekben egymatematikai modellel írják le azt, hogy hogyan hat az innováció.Ezek közül nekem különösen egy 1998-as publikáció tetszett, amelyben Jonesés Williams egy nagyon egyszerű, megbízható modellt állítottak fel az innovációgazdasági hatásának leírására. (A modell azért tűnik megbízhatónak, merttulajdonképpen semmit nem tételeztek föl magáról a gazdaságról, csakbizonyos alapvető függvénytulajdonságokat.) Azt találták, hogy az innovációlegalább 30%-ban felelős a növekedésért.Ezek szerint bármerről is közelítjük, a gazdasági fejlődésnek legalább 30%-át azinnováció generálja.Ebből rögtön adódik a következő kérdés: ha ez ilyen jó üzlet, akkor miért nemhagyjuk ezt a piacra? Ha ez így van, akkor mindenki innoválni fog, az összesvállalat az összes jövedelmét innovációra fogja fordítani. Nos, azért nem ennyireegyszerű a helyzet, mert van két nagyon különböző oldala a történetnek.Van ugyanis vállalati megtérülés, amely az innovációnál 7%-14%, és vantársadalmi megtérülés, ami 30%-50%. A Nobel-díjas közgazdász, Arrownevezte az ilyen helyzeteket piaci kudarcnak, amikor a piac azért nem tud egydolgot kezelni, mert nagyon más a vállalati és más a társadalmi megtérülésszintje. (Esetünkben alapvetően arról van szó, hogy az innováció „kicsordul” avállalat keretei közül, tehát a befektetés egy jó részének hasznát nem lehet avállalat keretei között tartani, hanem „kifolyik” a nemzetgazdaságba.)5


128<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseLátva az innovációba történő befektetések gazdasági megtérülését, nemtudom megállni, hogy ne tegyek fel egy teljesen tudománytalan kérdést: mi lettvolna ha?Mi lett volna, ha <strong>Magyar</strong>ország 1992 és 2004 között a GDP 1%-ával többetfordított volna K+F-re? (Ez nem lett volna valami extrém dolog, hiszen ez jelenleg2%-os K+F ráfordítást jelentene, amivel éppen elérnénk az EU átlagát.) Ebbenaz esetben 600 milliárd Ft-tal magasabb lett volna a GDP 2004-ben. Tessékelgondolni mi mindent lehetett volna csinálni ezzel a többlettel!Ha már a K+F támogatásánál tartunk, tegyünk még egy összehasonlítást, dene százalékokban, ahogy az többnyire szokás, hanem abszolút számokban.Az USA GDP-je 11 ezer milliárd € , míg az EU tizenötöke 9,1 ezer milliárd € .(Az új tagországok nagyon sokat nem tesznek ehhez hozzá a maguk 400milliárd € összesített GDP-jükkel.)Itt még úgy tűnik, hogy ez a két rendszer pariban van egymással, de hogyhamegnézzük, hogy mekkora a K+F ráfordításuk bruttó értékben, akkor mársokkal kellemetlenebb a helyzet. Kifejezetten aggasztó a 315 milliárd a 175milliárddal szemben. (Ezen a téren a mi hozzájárulásunk még kevésbé jelentős,hogy finoman fogalmazzak.)Ez, úgy gondolom, más megvilágításba helyez számos dolgot, és aláhúzza azt,hogy lehet, hogy a lisszaboni stratégia csődöt mondott abban a formábanamiben elindult, de hogy valamit helyette ki kell dolgozni, az bizonyos. Olyanválasztás, amely az innovációt nem tekinti prioritásnak, nincs.A következőkben egészen röviden nézzük meg azt, hogy a K+F támogatásirendszerek hogyan szoktak kinézni.Először is van az innovációnak, pontosabban fogalmazva a tudományoseredmények hasznosulásának, egy lineáris modellje, ami az alapkutatásnálkezdődik, aztán valahogy alkalmazott kutatás lesz belőle, majd fejlesztés ésgyártás. Ez a lineáris modell néha szokott működni, de legalább annyiszor nem,mint ahányszor igen.Ennek ellenére a klasszikus támogatási rendszerek úgy szoktak működni, hogyaz első két szakaszt fedik le – itt természetesen az állami támogatásirendszerekről beszélünk – a fejlesztés és gyártás során egyre több szerepetkell, hogy kapjon a piac, a kockázati tőke, illetve a klasszikus hitel.Ez úgy nagyjából működhetne is, csak van egy alapvető probléma: ez a rendszeraz alap és alkalmazott kutatást egymással szembeállítja, tehát általában a5


Felkért elõadók 129támogatási rendszeren belül egy „vagy” kérdés szokott felmerülni; hogymondja meg a tisztelt pályázó, hogy alapkutatást folytat-e, vagy alkalmazottkutatást. A pályázó ilyenkor önvizsgálatra kényszerül és esetleg bizonyosesetekben nem pályázik, vagy – emberek vagyunk – föladja az igazmondást. Azigazi probléma azonban az, hogy a feltett kérdés tökéletesen rossz. Vizsgáljukmeg ezt egy kicsit közelebbről!A K+F-nek és innovációnak vannak tartalmi elemei. Ezek közül csak két dolgotszeretnék kiragadni, amelyek látszólag ellentétesek. Ez az újdonság és azalkalmazhatóság ellentéte. Ha valami igazán új, azt nehezebb átvinni agyakorlatba. Ez egy alapvető dilemma, amikor arról van szó, hogy mit kelltámogatni. Ugyanis megvan az a tendencia, hogy az újdonságot is nem amegfelelő helyen kérjük számon. (Ez nem magyar sajátosság. Ausztriábanegyszer egy kerekasztal-beszélgetésen egy jeles osztrák ipari menedzsermondta azt, hogy csak olyan alapkutatást szabad támogatni, amelynek megvana közvetlen felhasználása. Én erre azt válaszoltam neki, hogy szerintem viszontaz alapkutatásokat csak egy filozófia mentén szabad támogatni, ez atudományos kiválóság. Mert azért vegyük tudomásul, hogy a villanykörte nem agyertya ipari fejlesztésével állt elő.)Tehát az egyik oldalon kell lennie újdonságnak. Az egy más kérdés, hogy az nemszakadhat el az alkalmazhatóságtól, de mindig az egészséges egyensúlyt kellmegteremteni a két szféra között.Ennek van egy intézményi háttere is, mert általában ez a kérdés az akadémiaiszféra és ipar között szokott megfogalmazódni. Az egyik azt mondja magáról,hogy ő állítja elő az újdonságokat, a másik meg azt mondja, hogy ő állítja elő azt,amit el lehet adni. (És ez nagyjából így is van, vagy így kellene, hogy legyen.)Vegyük észre, hogy ez ugyanaz az az ellentmondás, intézményi oldalról. Ezttehát meg kell oldani. Szerencsére azonban nagyon egyszerű a megoldás.Nem a vagy-vagy kérdésben kell dönteni, hanem össze kell kényszeríteni ezeketa partnereket. A támogatási rendszernek azt kell elérnie, hogy a legnagyobbmértékben alakuljon ki a kutatói szféra és az ipar együttműködése, mert aztvilágosan kell látni, hogy egy egészséges innovációs rendszerben a kettőnekalapvető szüksége van egymásra, még ha ez nem is mindig nyilvánvaló. Ezpersze azt is megköveteli, hogy a támogatási rendszer egységes legyen.A továbbiakban a technológiai innovációról szeretnék beszélni egészen röviden,mert szerintem ez egyrészt kulcskérdés, másrészt jól be lehet rajta mutatnihogy az előző problémát milyen szemlélettel lehet megoldani. Nekem nagyontetszik az a modell, amit egy Donald Stokes nevű, sajnálatosan fiatalon meghalt,amerikai szakember vázolt fel az 1990-es évek második felében.5


130<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseAz alapötlet az, hogy a lineáris modell helyett – amely egy egyenes menténábrázolható – a helyes innovációs modell egy kétdimenziós sík. Ebben egykoordinátarendszert veszünk fel úgy, hogy a függőleges tengelyen a természetmegértésének az igényét, a vízszintesen a társadalmi/technológiai problémákmegoldása iránti igényt ábrázoljuk.Kétdimenziós modell (D. Stokes)A természetmegértésénekigényeBohrPasteurTársadalmi/technológiaiprobléma megoldásaEdisonEbben a rendszerben egy projektet úgy kell elhelyezni, hogy megnézzük, atengelyeken feltüntetett igények közül melyikből mennyi van benne. Nyilván ittvannak elég jól azonosítható síknegyedek. Bohr negyedének lehetne nevezni abal felső negyedet, hiszen Bohrt a technológiai problémák nem érdekelték, ő atermészetet akarta megérteni.Az átlósan szemben levő negyedet Edisonról nevezhetnénk el, mert őt csak atechnikai megoldások érdekelték, gyakorlatilag elzavarta a kutatókat akörnyékről, csak mérnököket szeretett látni maga körül.Megjelenik azonban egy további igen fontos negyed, amit talán legjobbanPasteur neve fémjelez, aki akkor, amikor azt vizsgálta, hogy mitől nemkiszámítható a cékla erjedése, mellesleg föltalálta a mikrobiológiát. Egy abszolútgyakorlati problémából indult ki, amelynek megoldásához azonban arra voltszükség, hogy alapkutatásban is maradandót alkosson.Ez az a negyed, ahova egyre több modern projekt önmagától kerül, hiszen agéntérképezéstől kezdve számos informatikai fejlesztésig sok minden idetartozik. Ez egy roppant értékes negyed, az ebbe eső projektek támogatása egyjó hatásfokú innovációs rendszernek mindenképpen lényeges eleme.A K+F politikákról beszélve tegyünk egy egészen rövid kitérőt. Kérdezzük megazt, hogy jó-e az az elmélet, hogy nem is kell <strong>Magyar</strong>országon K+F politika,5


Felkért elõadók 131hiszen beléptünk az EU-ba, az EU K+F politikája megmutatja, hogy mi a teendő.Nem kell tehát mást csinálnunk, csak követnünk az EU-t, és minden rendbenlesz.Ezek után nézzük meg azt, hogy létezik-e az EU-nak K+F politikája? Aleghatározottabb válaszom az, hogy nincs ilyen. Nincs ilyen, és az EU semmondja magáról, hogy van, hiszen az Európai Kutatási Térség és aKeretprogram nem K+F politika. Ezt soha nem is mondta senki. Már csak azértsem, mert a keretprogramokban elérhető pályázati források a tagországokösszesített K+F forrásainak 5%-át jelentik.A Keretprogram tehát egy stratégiai eszköz, ami bizonyos közös európaicélokat kíván finanszírozni. Ezután megkérdezhetjük azt is, hogy lesz-ehamarosan EU K+F politika, hiszen akkor csak várnunk kell néhány évet ésminden megoldódik.Nos, én úgy gondolom, hogy belátható időn belül nem lesz az EU-nak egységesK+F politikája. (Elég sok érvet fel tudnék sorolni, ezeket most nem akarom ittrészletezni.) Van egy utolsó kérdés, amit ugyancsak fel kell tenni: van-e az EUbanautomatikus konvergencia? Tessék megnézni azokat az idősorokat,amelyek a déli államok csatlakozása utántól indulnak, és észre fogjuk venni,hogy nincs. Semmiféle automatikus konvergencia nincs. Van olyan ország,amelyik az EU célok felé haladt, és van olyan ország, amelyben továbbfolytatódtak a negatív tendenciák.Nem lehet tehát abban bízni, hogy bent vagyunk az EU-ban, ott automatikuskonvergencia lesz, nem kell mást csinálnunk, csak várjuk ki a végét, és lesztejjel-mézzel folyó Kánaán.<strong>Magyar</strong>országnak tehát szüksége van egy önálló, egységes, részleteibenátgondolt K+F politikára, aminek persze külső feltételei vannak, és ezeketfigyelembe kell venni.Végül az utolsó, de talán sok szempontból a legfontosabb kérdéskör következik,ez pedig a kkv-k és az innováció. Ezt azért szeretném itt nagyon hangsúlyozni,mert ez pontosan az a terület, amelyen az Innovációs Szövetségnek nagyonsokféle tennivalója van és lesz.Nézzük meg először azt, hogy mi a jelenlegi helyzet!Az EU-ban a kisvállalkozások adják a GDP kb. 30%-át, a közepes vállalkozásoknagyjából a 20%-ot. Emellett van egy világos trend, ez pedig a K+F kiszervezése.Jelenleg a nagyvállalatok K+F tevékenységüknek kb. 60%-át végzik el falakonbelül, a többit külső beszállítókkal végeztetik el. Vannak olyan becslések,amelyek szerint ez az arány 2010-2015 között várhatóan megfordul, azaz 40%5


132<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléselesz a házon belüli és 60% a külső K+F. Tehát egyre nagyobb lesz a piaca annak,hogy innovatív kkv-k ilyen tevékenységet végezzenek. Egész iparágak működnekmár most is úgy – például a gyógyszeripar –, hogy bizonyos fajta intelligensfejlesztő-szolgáltatásokat erre specializált, igen tudásintenzív, csakmérnökökből, kutatókból álló kisvállalkozások végeznek.Most nézzük meg azt, hogy mi a helyzet <strong>Magyar</strong>országon a kkv-kkel és azinnovációval. (Erre vonatkozóan készített a Szövetség egy felmérést 2002-ben.)Először is <strong>Magyar</strong>országon a kkv-k részesedése a GDP megtermelésébennagyobb, és az arány is más. A kis- és középvállalkozások nem az 50, haneminkább az 57%-át termelik a GDP-nek. Ez 2002-es adat, de ha megnézi azember a KSH évkönyveket, akkor gyakorlatilag lényeges változások az elmúlt kétévben nem történtek, tehát ezt nyugodtan érvényesnek tekinthetjük most is.Emellett az arányokban is van különbség. Emlékezzünk vissza, az EU-s átlagszerint a kisvállalkozások aránya 30% volt, <strong>Magyar</strong>országon ez 42%. Bár aprobléma az EU-ban is igen fontos, a magyar gazdaság kulcskérdése az, hogytudunk-e valamit csinálni a kkv szektorral, különös tekintettel ezen belül is akisvállalkozásokra.Ha ez nem működik, ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor <strong>Magyar</strong>országonhiába növekszik sok minden, hiába jön be a tőke – persze nagyon fontos, hogylegyen beruházás –, de ha a kisvállalkozói szektor nem tud fennmaradni, nemtud produkálni, akkor nem lehet a magyar gazdaságot jó, stabil fejlődési pályáraállítani.Tekintsük át az előbb említett tanulmány alapján azt, hogy mik a fő problémák akkv-k körül.Az első az, hogy első és második generációs innováció dominál. Ez azt jelenti,hogy saját ötletből terméket piacra vivő komplett innovációs lánc igen kevésvállalatnál van jelen. Kkv-ink többsége olyan kényszervállalkozás, amely egytechnológiát kivásárolt egy valaha tönkrement cégből, de szerencséretehetséges volt a vezetője, és ezért talpon tudott maradni.Az önmagában nagyon fontos, hogy túlélte, ami körülötte volt, de ez a továbbifennmaradáshoz vagy méginkább fejlődéshez biztosan nem elegendő. Egytovábbi nagyon fontos probléma a tőkehiány. A vállalkozások 60%-a neveztemagát valamilyen mértékben tőkehiányosnak, 10% katasztrofális tőkehiányrólszámolt be. Végül, de nem utolsó sorban nagyon alacsony a K+F létszám avállalati szférában. Erre egy egészen döbbenetes szám adódott a tanulmányadatai szerint: a megkérdezett vállalkozások 80%-a mondta azt, hogy afőállásban foglalkozatott K+F létszáma nulla.5


Felkért elõadók 133KKV-k és az innováció<strong>Magyar</strong>ország (MISZ 2002):Kisv:GDP 42%Közepes:GDP 15%Problémák:Első- és második generációs innováció dominálTőkehiányAlacsony K+F létszám (80% 0)Ez az a helyzet, amiben most vagyunk. Innen szép nyerni mondanák a focisták.Nagyon sok mindent kellene csinálni. 2004 nyarán a pénzügyminiszter úrösszehívott egy megbeszélést, ahol javaslatokat kért a K+F, innovációtámogatására. Erre válaszul az Innovációs Szövetség összeállított egyjavaslatot, aminek lényegét szeretném felidézni. (Mielőtt azonban eztmegtenném, hadd tegyek egy rövid kitérőt. A megbeszélésen én képviseltem aSzövetséget. Amikor körülnéztem, nagy megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy ateremben rajtam kívül más nincsen, aki nincs intim kapcsolatban azinformatikával. Óriási veszélyt látok abban, ha az innováció azonosul azinformatikával, márpedig erre egyre több jel utal. Az informatika ugyan roppantfontos, de olyan, mint az infrastruktúra. A hiányában megbénul minden, de nemazonosítható az innovációval.)Javaslatunk a következő:Osszuk három kategóriába a kis- és középvállalkozásokat az innovációsintenzitás szerint, és a három különböző kategória kapjon más-máskedvezménycsomagot.Az első kategória az általános kkv-k. Itt a cél az innovációs tevékenységelindítása. Ennek eszköze lehet a pályázati részvétel támogatása – pl.kamattámogatás –, illetve a szellemi tulajdonszerzés támogatása. (Akamattámogatás bele is került az innovációs törvénybe, aminek örülünk, de aztazért hozzátenném, hogy a kifejezetten külföldi pályázatokban való részvételrevonatkozó kamattámogatást ki kellene szélesíteni mindenféle pályázatra.)A következő kategória az innovatív kkv (ide tartozik a felmérés szerint kb. a kkv-k20%-a).5


134<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseItt újabb adókedvezményeket javaslunk, melyek közül a legfontosabb a K+Fmunkahelyekre vonatkozó járulékmentesség. (Emlékezzünk vissza, a kkv-k 80%-ában egy lélek K+F létszám sincsen, ennek kezelése roppant fontos.) Ebben akörben a kockázati tőke megjelenése is nagyon fontos. Pillanatnyilag a kockázatitőkét semmi nem motiválja arra, hogy létezzen, ezért a kockázati tőkéreforrásadó kedvezményt javasolunk.Végül az utolsó kategória, a kiemelten innovatív kkv-k (a felmérés szerint idetartozik a kkv-k 2-3%-a, ez kb. 400-500 vállalatot jelent mindössze).Ezeket a számokat azért idézem, mert mi is tudjuk, hogy mit gondol egypénzügyminiszter. Az nyilván nem lehetséges, hogy minden kkv radikáliskedvezményeket kapjon. De ha tudjuk, hogy egy roppant kis körről van szó,akkor azt is tudjuk, hogy a költségvetési kihatások csupán néhány milliárdforintra rúgnak, amikor azt mondjuk, hogy legyen három évig társaságiadómentesség, a pályakezdő munkahelyekre pedig nem csak járulékmentesség,hanem SZJA mentesség is.Az utolsó, amit szeretnék mondani, hogy számos dolgot lehet/kell csinálni, egydolgot viszont nem, és ez a kivárás. Problémáinkat az idő biztosan nem fogjamegoldani, azonnal cselekednünk kell, és ehhez mindnyájunk összefogásáraszükség van.Köszönöm megtisztelő figyelmüket.Boda MiklósTisztelt államtitkár asszony, tisztelt elnök úr,hölgyeim és uraim!Előadásom eredeti témája: Az innovációstörvényből adódó feladatok. Ezzel a címmel kértfel Pakucs elnök úr egy plenáris előadásmegtartására. Felkészülés közben azonbanfelmerült bennem a kérdés: Tényleg etörvényből adódnak a feladatok? Nem inkább<strong>Magyar</strong>ország helyzetéből?Utólagos engedelmükkel az utóbbiról beszélnék,vagyis a Kóka miniszter úr által is említettglobális versenyről, valamint a kreativitás és azinnováció kapcsolatáról.5


Felkért elõadók 135Januárban Kínában jártam, ahol többek között a kínai high-tech iparágközpontjába, Shenzenbe is ellátogattam. Shenzen nemrég még egy kishalászfalu volt, most pedig egy 10 milliós metropolisz. Az átlagéletkor pedigmindössze 31 év! Olyan vállalatok találhatóak itt, mint például a Huawei, ahol a24 ezer alkalmazott 48%-a, tehát több mint 11 ezer ember kutatásfejlesztésselfoglalkozik. Óriási ambíciójuk mellett, fejlődésük fontos tényezőjemég, hogy az egész Guangdong tartomány mindössze három fejlesztésiterületre koncentrál. Ezzel szemben a magyar kormány hét fejlesztési területetnevezett meg. Kóka miniszter úr kihangsúlyozta, hogy ezek számát csökkenteniszeretnék, amelyhez az Önök és minden magyar ember segítségéreszámítanak.Mielőtt folytatnám, engedjék meg, hogy megosszam Önökkel a tudás általamkialakított definícióját. Álláspontom szerint a tudás nem más, mint, hogy tudom,hogy mire van szüksége az embereknek, a társadalomnak, és tudom azt is,hogy azt hogyan lehet megvalósítani.Az előttem szóló előadó, Szabó Gábor azt mondta, hogy a villanykörtét nemfedezték volna fel akkor, ha a gyertyagyárra bízzák annak felfedezését.Szerintem az igazi kérdés az volt, hogy mit kell akkor tenni, ha sötét van, és nemaz, hogy kell-e a gyertyák fényét növelni! Bármelyik cég feltalálhatta volna,amelyik a sötétség problémájának megoldásával foglalkozott, hiszen nem avillanykörte felfedezése, hanem a probléma megoldása volt a lényeg. Tehátlegfőbb feladatunk megtalálni azokat a kérdéseket, amelyek előre viszik azországot, és azokra kell majd fókuszálnunk.Az innovációra is van egy definícióm, ami kezdődik a tudással, folytatódik azalkotással, majd végezetül értéket termel. Tulajdonképpen most erről szeretnékbeszélni. Ehhez azonban ismernünk kell jelenlegi helyzetünket.A kutatás-fejlesztési ráfordítások nemzetközi tekintetében <strong>Magyar</strong>ország nemáll valami előkelő helyen. A GDP közel 1%-át fordítjuk kutatásra, ami 2004-benvalószínűleg tovább emelkedett, ugyanis az NKTH jóval több kutatás-fejlesztésipályázatot indított, mint jogelődei az előző években.Az ábrán jól látszik, hogy <strong>Magyar</strong>ország K+F ráfordításának közel 70% államihozzájárulás, ami a GDP 0,7%-a. Ez azt jelenti, hogy <strong>Magyar</strong>ország az államiráfordítások szempontjából közel van ahhoz, hogy elérje a lisszaboni célokat,ami 1%-os állami ráfordítás. A vállalkozások kutatás-fejlesztése ezzel szembenkritikusan alacsony. Úgy gondolom, többek között azért vagyunk most itt, hogyezen változtassunk.Vállalkozások nélkül nem megy! Az állam nem állhatja a lisszaboni 3%-ot.5


136<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseSürgősen tenni kell valamit, és ezt elsősorban Önöktől, vállalkozóktól kérjük.Büszkék szoktunk lenni a külföldi leányvállalatok termékeinek K+F tartalmára. Azábrán jól látszik, hogy 2001-ben ez közel 80% volt. Az ábra azonban kicsitcsalóka, hiszen, ha jobban utánanézünk kiderül, hogy a külföldi vállalkozásoknem hazánkban végzik a kutatás-fejlesztést, 98,5%-uk csupán itt szereli összetermékeit. Ilyenek pl. a Nokia, az IBM és a Flextronics.Külföldi leányvállalatok termékeinek K+Ftartalma az értékeik arányában802001 19957060(%)50403020100<strong>Magyar</strong>országÍrországCseh KöztársaságSpanyolországAusztráliaSvédországEgyesült KirályságKanadaNémetországFranciaországHollandiaEgyesült ÁllamokFinnországGörögországJapánForrás: OECD, AFA adatbázis, 2004. májusMilyen kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak a magyar vállalkozások?Az ipari fejlesztés a leginkább favorizált terület, de nagy szerepet kap még azinfrastruktúra fejlesztése és az egészségügy is. Ha megnézzük, hogytudományágak szerint hogyan történik a K+F elosztása, akkor látható, hogyfőként a műszaki tudományok dominálnak, de megjelennek még azorvostudományok és az agrártudományok is. A természettudományok,bölcsésztudományok, szinte sehol sincsenek.5


Felkért elõadók 137Vállalti K+F felhasználások tudományágak szerint(199-2003)6050(millió)4030201001999 2000 2001 2002 2003természettudományokmûszaki tudományokorvostudományokagrártudományoktársadalomtudományokbölcsészettudományoktudományáganként nem részletezhetõMegvizsgáltuk a TOP100 magyar vállalat nettó bevételét ágazatok szerint. Avizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a gépek és berendezések gyártói alkotjáka legnagyobb csoportot. Őket követik a nagy- és kiskereskedelemmelfoglalkozók, majd a vegyipar és a két energetikával kapcsolatos szektorkövetkezik. A lista a jármű- és üzemanyag-kereskedelemmel folytatódik, amelyeta posta és távközlés követ. Tehát a helyzet az, hogy a gépgyártás, akereskedelem és az energiaipar termel jelenleg a legtöbbet <strong>Magyar</strong>országon.Ezek az adatok a valós helyzetet képviselik, ezekből kell kiindulnunk.Érdekes eredményt hozott 17 nagyvállalat K+F ráfordításának vizsgálata azárbevételük függvényében. A vizsgált cégek közül 7-et az előző TOP100-aslistából vettünk, a további 10 között vezető K+F vállalkozások szerepelnek. Abordó oszlop a K+F ráfordítást, míg a kék az árbevételt jelöli. Nem tudom, hogylátják-e Önök a bordó oszlopot valahol? Valószínű azért nem, mivel ezenvállalkozások átlagos K+F ráfordítása csupán az árbevételük 1,3%!5


138<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűlése7 vállalat a TOP100-as listáról és plusz 10 vezetőK+F vállalat adatai14001200ÁrbevételK+F ráfordítás(millió)10008006004002000Átlagos K+F ráfordítás azárbevétel arányában: 1,3%A 17 vállalat K+F ráfordításánakmértéke az összes vállalati K+Farányában: 48,6%Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek GyáraBIOGAL Gyógyszergyár Rt.IWAX Gyógyszerkutató Intézet Kht.Graphisoft R&D Rt.MOL <strong>Magyar</strong> Olaj és Gázipari Rt.Paksi Atomerõmû Rt.Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt.AITIA Informatiaki Rt.Nitrokémia 2000 Rt.Borsodchem Rt.Olajterv Fõvállalkozó Tervezõ Rt.TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató Rt.Tiszai Vegyikombinát Rt.Béres Gyógyszergyár Rt.Zoltek Vegyipari Rt.Nem ismerek olyan ipari vagy gazdasági szektort, ahol az 1,3% elegendő lenne.Különösen akkor, ha figyelembe veszem, hogy az összes hazai vállalkozás K+Fráfordításának majdnem a felét ez a tizenhét vállalkozás adja.Hölgyeim és Uraim, annyian vagyunk ebben teremben, de mit csinálunk?Mikor kezdünk el komolyan a kutatás-fejlesztéssel foglalkozni?Nagyon jó, hogy vannak innovatív ötleteink, de talán az lenne a jobb, ha kevesebbötlet mellett többet valósítanánk meg. A megvalósítás sajnos nagyon nehézfeladat. Kemény munkával jár, rengeteg technikai problémát kell megoldani, apiacra jutás nehézségeiről nem is beszélve. Vevőt találni, pedig szintereménytelen. Az NKTH ezen szeretne segíteni, pályázati forrásokat biztosítva azinnovatív vállalatok és termékek piacra jutásához.Az oktatás helyzetét nem akarom kommentálni. Az 1920-as évekre nagyapáink5


Felkért elõadók 139úgy emlékeznek, hogy akkor minden sofőrnek legalább egy diplomája volt, félek,hogy e felé haladunk most is. Akkor az okok mások voltak, hiszen az elszakadtmagyar területekről az értelmiség beözönlött <strong>Magyar</strong>ország jelenlegiterületére. Most nem erről van szó, mi magunk képezzük ki őket! De milyenigények alapján?Szeretném feltenni a kérdést, hogy például a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetségelőállt-e már olyan javaslattal az oktatási miniszter úr felé, amelyben a műszakiéstermészettudományi képzésben résztvevők számának növelését kérné. Azelőbbiekben már láttuk a járműipar gazdasági jelentőségét, ha azonban aztszeretnénk, hogy húzóágazat legyen, el kell érnünk, hogy a járműiparbanjelenleg dolgozó kétszáz K+F mérnök helyett háromezer mérnök legyen.A problémát csak akkor tudnánk megoldani, ha a jelenlegi 150-300 mérnökkiképzését felemelnénk legalább 500-600 mérnökre évente. Természetesen ezazt is jelenti, hogy valami mást kellene csökkenteni.Meg kell tanulnunk, hogy ne általánosságokról beszéljünk. Mondjuk megkonkrétan, hogy mire van szükségünk. Bizton állíthatom, hogy az oktatásiminiszter úr fogékony erre.Miért nem mondja ki az ipar, hogy mire van szüksége? Milyen szakmai tudásra?Milyen innovációs szakemberre? Miért nincsenek innovációs menedzserek,egyáltalán hol képezzük őket?Ott a Felsőoktatási Tanács, mondjuk el nekik is konkrét igényeinket,javaslatainkat. Ne mutogassunk rájuk, ezért mi is felelünk, én is, önök is. Hanem tesszük ezt, akkor nem is lesz változás, csak panaszkodni fogunk atovábbiakban is az OM-re.Azt, hogy hogyan állunk nemzetközi viszonylatban ezen a területen azt nemrészletezném, úgy tűnik a lista végén helyezkedünk el.Tanulmányok készítésében nagyon jók vagyunk, Dunát lehetne velük rekeszteni.Itt az ideje, hogy végre meg is valósítsunk valamit. Az ábrán látható, hogy azNKTH és jogelődje által rendelt tanulmányoknak száma igencsak nagy.(Tanulmányok száma 1989-2004: 256 db – szerk.)Ez azt jelenti, hogy változtatnunk kell azon, hogy mit és hogyan csinálunk, és eznem csak a tanulmányokkal kapcsolatos. Mindenkinek változtatnia kell.Gondolja át mindenki, hogy mi is az amit eddig csinált és az nem vezetetteredményre. Változtasson ezen, találja ki, hogy mit kéne csinálnia holnap azeredmény érdekében.5


140<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseMásképp kell gondolkodnunk, a hasznosításra kell helyezni a hangsúlyt. Ittemlíteném meg, hogy el kell kezdenünk témákhoz rendelni a kutatóinkat, és nemfordítva. Egy Varga György által végzett elemzés jól mutatja, hogy <strong>Magyar</strong>országegyedülálló az egy kutatóra jutó kutatási témák területén.Egy kutatóra 1,4 téma jut hazánkban. Az igazi az lenne, ha egy témára jutna 14kutató, de ettől még messze állunk. Alig van az országban olyan kutatócsoport,amely egy témában 20-30 kutatónál többet vonzana. Tehát ezen isváltoztatnunk kell.A fejlődés kulcsa a hatékony, vállalkozásközpontú tudomány- és technológiapolitika.Szoros együttműködésre van szükség az innováció területén avállalkozások, az egyetemek, az intézetek és az állam között. Fontos azegymásra utaltság kialakulása, hogy tényleg egymás eredményeire építkezzünk,hogy megszűnjön a Szabó Gábor úr által is említett szakadék azalapkutatás és az alkalmazott kutatás között. Jól tudjuk, hogy nem létezikilyen különbség, hiszen egy téma, egy feladat van, azt meg kell oldani.Mindennek van alapkutatási és alkalmazott kutatási tartalma. Eredményorientáltprogramokra, valamint szakembereink időben történőkiképezésére van szükségünk.Az innovációs törvény főbb elemeire nem térnék ki, hiszen mindenki ismeriezeket. A lényeg az, hogy az egész innovációs láncolatot, minden elemévelegyütt kezeljük. Tehát ezentúl az ötlettől egészen a megvalósításig képesekleszünk segíteni az innovációt. Lehetőség nyílik prototípusok fejlesztéséttámogatni, sőt bizonyos esetekben még a piacra kerülést is. A támogatásokat,ahogyan azt Kóka miniszter úr is említette, részben a GKM-mel közösen fogjukvégezni.Új stratégiai prioritásaink a fókuszálás, a hasznosítás és a regionálisdecentralizáció.A tavalyi évben öt főbb programot indítottunk, 150 nyertest hirdettünk ki, közel30,5 milliárd összegű támogatással. Fontos kiemelnem, hogy az akadémiaiszféra soha annyi támogatást nem kapott még eddig. Sajnos a vállalkozásokraközvetlenül csak kb. 25% jutott. Ezen változtatni akarunk, célunk, hogy évvégére 35-40%-os vállalati támogatási arányt érjünk el.A mottónk erre az évre: az új innovatív termékek és vállalkozások.Idén nyolc program keretében több mint 45 milliárd forintot tervezünk kiosztani,amelyektől elsősorban új spin-off vállalkozások és termékek megjelenését5


Felkért elõadók 141várjuk. Tervezzük, hogy több korábbi programunk módosításával - pl. JedlikÁnyos Program (korábbi NKFP) -, lehetőséget biztosítunk vállalkozásokszámára is, hogy konzorciumvezetők lehessenek. A hangsúlyt át kellhelyeznünk, különben nem fogunk igazi eredményeket elérni.Remélem hosszú távon elérjük azt, hogy kialakuljon <strong>Magyar</strong>országon egy olyanipari háttér, infrastruktúra, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy ismétlehessen <strong>Magyar</strong>országon kutató magyar Nobel-díjas. Ezt már tavaly iselmondtam, és természetesen idén is tartom magam hozzá.Mi mindenképpen lépni akarunk, de csak az Önök segítségével lehet a munkánksikeres. Éppen ezért elindítunk egy vitasorozatot, amire itt és most szeretettelmeghívok mindenkit. Az Innovációs Tavasz vitasorozat első témája: „Lehet-ehúzóágazat <strong>Magyar</strong>országon a járművezérlés? Ha igen, akkor miért nem?”.Nagyon számítok az önök együttműködésére, úgy ezen a vitafórumon, mintegyébként. Kérem, ha valakinek bármilyen javaslata van, és különösen olyanjavaslata, amit meg is szeretne valósítani, forduljon hozzánk bizalommal.Köszönöm figyelmüket.Dr. Pakucs JánosKöszönjük Elnök úr korreferátumát, végül is választ kaptunk a feltett kérdésre,hogy melyek azok a lehetőségek, a teendők és célkitűzések, amire lehetőségetad az Innovációs Törvény.Pongorné dr. Csákvári Marianna, helyettes államtitkár asszonyt köszöntöm, akia továbbiakban a miniszter urat képviseli.5


142<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseHOZZÁSZÓLÁSOK, VITABalogh IstvánBalogh Istvánnak hívnak, Komárom-Esztergom megyéből jöttem, aPannónia Regia Kht. ügyvezetőigazgatója vagyok.Azért kértem szót, mert a mai napon,február 22-én 10 éves a PannóniaRegia Kht., és ennek a társaságnak azalapításában maga az InnovációsSzövetség 10 évvel ezelőtt nagyonaktívan közreműködött, részt vett.Igaz, hogy a munkát nem 10, hanem 13 évvel ezelőtt kezdtük, hiszen olyanterületi körülmények voltak a mi megyénkben és a térségben, ahol működünk,hogy mindenféleképpen meg kellett változtatni, innoválni, meg kellett újítani agazdasági és társadalmi viszonyokat.Erre hoztunk létre egy közhasznú társaságot, az Innovációs Szövetségsegítségével, és azt bátran bejelenthetem, hogy ez a közhasznú társaság többmint 100 milliárd forintnyi tőkének a megvalósítását, bevonását tudtabiztosítani a térségben.Nem is olyan régen az államtitkár asszonnyal közösen vettünk részt a Nokiaberuházásának második ütemének a felavatásán. Abban az ipari parkban, amitez a társaság tervezett és hozott létre.Továbbá a monostori erőd kulturális megújítása jelentette a területünkörökségeinek a megőrzését, amit szintén ezen 10 év alatt olyan mozgásbatudtunk lendíteni, hogy gyakorlatilag a konzervált vagyon, ami kincstári vagyonvolt, mobillá változott egy közhasznú szervezetnek a megvalósításával.Ennek következtében iparfejlesztés, a kulturális örökség megőrzése,világörökségen való pályázati részvétel, turizmus-idegenforgalom fejlesztés, akomáromi fürdőnek, illetve a termálvizeknek a hasznosítása történt meg.A másik, a térségnek ez az a része, amely munkát biztosított az ottdolgozóknak, hiszen a célunk az volt, hogy 24%-os munkanélküliségi helyzetetpróbáljunk megoldani úgy, hogy munkahelyeket teremtünk.5


Hozzászólások, vita143Jelen pillanatban Komáromban egy új város születik.A nemrégiben a még húszezres lakosú Komárom, megújítva a gazdaságot,most már harmincezres, majd az elkövetkezendő 3 évben negyvenezer lakosrafog bővülni.Úgy gondolom, hogy ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem alkalmazunk egyolyan rendszert, egy olyan modellt, aminek az alapja az innováció volt.De az innováció nem kizárólag a kutatás-fejlesztést jelenti, hanem a kutatásfejlesztés-értékesítés-termelésiláncnak a zárását. Egy gazdasági fejlesztést,és egy társadalmi fejlesztés együttes hatását kell, hogy kiváltsa.Mi ezt tettük ezalatt a 10 év alatt, kézzelfogható eredménnyel.A miniszterelnök úr nemrégiben járt ezen a területen, és átadta a Nokiaberuházást, ott ahol mindazt mi 10 évvel ezelőtt regionálisan terveztük. Ekkormég területfejlesztési törvény sem létezett, tehát nem voltak régiók, nem voltaktérségek, és tudatosan egy területre orientálódott a munkánk.Mindez ilyen eredményeket tud produkálni, és szeretném azt elmondani, hogyez egy folyamat, amelynek még nincs vége, hiszen az elkövetkezendőidőszakban ennek a térségnek a további fejlesztése folyamatosan történik.Ennyit szerettem volna hozzátenni pontosan, azért mivel én ezt eddig még nemírtam le, és mindig bíztattak, hogy írjam le, én úgy gondoltam, hogy most akkorelmondom.Dr. Papanek GáborKöszönöm a szót. Papanek Gábor, aKülföldi Szabadalmazást TámogatóIroda Bírálóbizottságának a tagjavagyok, s Patkó Gyula rektorhelyettesúrnak, a Bizottság elnökének amegbízásából az Iroda gondjárólszeretnék beszélni. Elnök úr sajnosnem tudott részt venni a közgyűlésen.Az Iroda 1992 óta működik, akkor 10millió körüli támogatást adott afeltalálóknak, majd egyre több feltalálójelentkezett, az összeg évről-évre nőtt, és az 1990-es évek végén már 1005


144<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűlésemilliós, majd a 2000-es évek elején 150 milliós, sőt, volt olyan év, amikor 200millió támogatást nyújthattunk. Tavaly azonban már súlyos problémánk volt,mert keretünk csökkent, a jelentős igények ellenére csak 100 millió körüliösszeggel tudtuk segíteni feltalálóinkat, s elég sok pályázatra kellett ráírnunk,hogy pénzhiány miatt csak csökkentett összeggel. A gondot némiképpmérsékelte azonban, hogy kérésünkre a Gazdasági és KözlekedésiMinisztérium lehetővé tette az egyik feltalálói szegmensnek, a kis- és közepesvállalatok szabadalmaztatásának kiegészítő támogatását.Az idei év gondjai még súlyosabbak. A Gazdasági Minisztérium kkvtámogatásáról még nincs pontos információ. Az előreláthatólag az Irodarendelkezésére álló keret 72 millió, a fele-harmada annak, amit 2-3 évvel ezelőttadtunk, az egyéni feltalálók és a hazai kutatóhálózat nagyszámú feltalálójánaksegítéséhez is igen kevés.Szeretném kiemelni, hogy a külföldi szabadalmaztatás sajátos kultúra. Az eddigitámogatások segítettek abban is, hogy legyenek szabadalomképestalálmányokkal rendelkező feltalálóink. Vannak szabadalmi irodák, amelyek aszabadalmi pályázatokat kellő színvonalon tudják elkészíteni. A SzabadalmiHivatalban vannak, akik képesek sikerre vinni a nemzetközi pályázatokat. Sóriási veszélyben van a kultúra, romjaiba dől, hogy ha a szféra működéséhezszükséges források megteremtésében az állam nem tud segítséget nyújtani.A jelen fórumon is mindenkit kérünk, aki segíteni tud, hogy támogassa ekultúránk megőrzését célzó törekvéseinket. Kétszer ad, ki gyorsan ad. Akéslekedés szabadalmi jogok elévülését eredményezheti.Köszönöm a figyelmüket.Dr. Lustyik GyörgyTisztelt Államtitkár Asszony! Elnök Úr!Tisztelt Közgyűlés!A Soft Flow Hungary Kutató FejlesztőKft., amelynek igazgatója vagyok, hategyetemi partnerrel konzorciumotalkotva 100 millió Ft-os támogatástnyert a GVOP 3.1.1 ún. AlkalmazottKutatás-fejlesztési Programra benyújtottpályázattal.5


Hozzászólások, vita145Természetesen nagy örömmel vettük a jó hírt és nagyon büszkék is vagyunkarra, hogy egy rangos pályázaton ilyen jelentős összegű kutatás-fejlesztésitámogatást nyertünk. Ahogy azonban előrehaladtunk a támogatási szerződésmegkötéséhez vezető úton, fokozatosan érzékelni kezdtük, hogy a támogatásfolyósítása és a kutatás-fejlesztés nem lesz felhőtlen folyamat. Egy pontoneljutottunk oda is, hogy nagyon komolyan mérlegelni kezdtük, hogy egyáltalánérdemes-e, szabad-e megkötnünk a támogatási szerződést. Ennek a hátterérőlszeretnék néhány szót szólni. Ha ez a probléma csak a Soft Flow Hungary Kft-térintené, nem lenne érdemes a nyilvánosság előtt emlegetni. Úgy vélemazonban, hogy a probléma sokkal mélyebb, és az egész EU finanszírozásúpályázati rendszert, valamilyen szinten annak a sikerét érinti. Nem hiszemugyanis, hogy mi lennénk az egyetlen kisvállalkozás, amelynek a fejébenmegfordult, hogy egy ilyen jelentős pályázati támogatást nem veszünk igénybe,inkább „veszni hagyjuk”.Miről is van szó?Az első probléma, amely a pályázatban résztvevő vállalkozásokat érinti,kifejezetten pénzügyi természetű. A pályázat kiírásához képest aszerződéskötéshez kötött pénzügyi elszámolási szabályok nagyon jelentősenmegváltoztak. Ennek az a következménye, hogy pl. a mi cégünk esetében apályázatban tervezett 34 millió Ft-os önrész helyett közel 6 millió forinttal többsaját forrást, 40 millió Ft-ot kell biztosítanunk. A többletköltség gyakorlatilagteljes összegét a költségvetésbe kell befizetnünk. Érdemes megvizsgálnunk,hogy miből adódik ez a többlet! Alapvetően az ún. arányosítás bevezetéséből,amelyet a Támogató, azaz a GKM Gazdasági Versenyképesség OperatívProgram Irányító Hatóság rendelt el az ÁFA trv. 38. §-ára való hivatkozással. Atámogatás és a saját forrás arányosítása automatikusan azt eredményezte,hogy a támogatási összegek után vissza nem igényelhető ÁFA összegével avállalkozások sajátforrás-kötelezettsége automatikusan megnőtt.Ezzel összefüggésben mindenekelőtt a következő kérdések merülnek fel:1.1. Az elfogadott költségterv megváltoztatása nem egyeztethető össze apályázat alapelveivel és szabályaival.1.2. Megkérdőjelezhető, hogy alkalmazható-e az ÁFA törvény arányosításiszabálya a termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást nem jelentőkutatás-fejlesztésre. Megítélésünk nem, és ezzel pl. a Pécs-BaranyaiKereskedelmi és Iparkamara megbízásából felkért pénzügyi, jogászszakemberek is egyetértettek, de ezt támasztja alá az Európai Bizottságide vonatkozó 77/388/EEC direktívájának 19. szakasza is.5


146<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűlése2 Egyébként felmerül az is, hogy az általában ÁFA-levonásra jogosultvállalkozások K+F tevékenységére az egyetemekhez és más költségvetésiszervekhez hasonlóan érvényes legyen, hogyha az ÁFA levonható, akkor nem számolható el a támogatás terhére,ha az ÁFA nem vonható le, akkor a támogatás terhére elszámolható.Ilyen értelemben rendelkezik erről a kérdéskörről az Európai Közösség egymásik törvénye, a 488/2004 EC direktíva:3. Az már „csupán elvi kérdés”, hogy az ÁFA-szabályok „Útmutató” szerintialkalmazása a kutatás-fejlesztésre és innovációra rendelkezésre állóvállalati források költségvetési elvonását jelenti, ami ellentétes a GVOPalapvető céljaival.Egy további, nagyon lényeges probléma az az irracionálisan bonyolult pályázatielszámolási rendszer is, amelyet a GVOP Irányító Hatóság elvár a nyertespályázóktól. Egyebek mellett erről a problémáról dr. Inzelt Péter, a SzövetségünkK+F tagozatának elnöke is levelet írt dr. Kiss Péter kancellária-miniszternek éskérte ennek az abszurd rendszernek a felülvizsgálatát. A támogatásiszerződésben olyan dokumentumok benyújtását követelik például, amelyek nemléteznek, amelyeket soha senki nem szokott előállítani. Másrészt pl. eredetibizonylatok, számlák benyújtásával kell elszámolni, amelyek kiadását a számvitelitörvény sem teszi lehetővé. Mérhetetlen mennyiségű felesleges papírelőállítására kényszerülünk, amelynek az átnézése, tehát az ellenőrzésifolyamat fenntartása is vélhetően egy irracionálisan felduzzasztott apparátustkívánhat meg.Harmadikként szeretném – csupán példaként – említeni a szerződés egyikmellékletét, amely olyan nyilatkozatot kíván a nyertes pályázótól, amelyfelhatalmazza a pályázó számlavezető bankját mindennemű banktitokkiadására, amely kiterjed például a számlák egyenlegére, a számlaforgalomra,a szerződések megkötésére, megszüntetésére, a beszedési megbízásokra. Aztkívánja tehát a hatóság, hogy a nyertes pályázók, akik a kormányzati szándékszerint a magyar gazdaság motorjaivá válhatnak, hogy önként mondjanak le egyolyan jogukról, amelyet egyébként csak súlyos bűncselekmény fennállásakor,bírósági ítélettel lehet csorbítani.Azt hiszem nem érdemes tovább folytatni a listát. A melléketek nélkül 25 oldalasszerződés azt hiszem egy diagnosztikus értékű dokumentum, amely híventükrözi a pályázati rendszer jellemzőit. A kormányzati szándék a hazai kutatásfejlesztésés innovációs folyamat támogatására nem vonható kétségbe. Az EUforrások erre nagy lehetőséget is jelentenek. A részletek megismerése utánazonban én senkit nem mernék jó lelkiismerettel arra biztatni, hogy nyújtson be5


Hozzászólások, vita147GVOP kutatás-fejlesztési pályázatot. Félő, hogy egy valóban jó ötletre épülőkutatás-fejlesztési projektet egyszerűbb más forrásokból, más régiókbanmegvalósítani.Van tapasztalatunk, mind az innovációs tevékenységben, mind a pályázatokban.Korábban is nyertünk K+F pályázatokat, sikeresen meg is valósítottuk őket.Eredményeinket japán cég vásárolta meg, legutóbb ötéves terjesztésiszerződést kötöttünk egy világcéggel, ami százmilliós nagyságrendű exportottesz lehetővé, bejegyzett szabadalmunk értékesítésére is jó esélyeink vannak.Elég jól ismerjük tehát a kutatás-fejlesztés hazai, európai, sőt tengerentúlilehetőségeit is. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a valóban jóprogramok nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan áttelepíthetők – CD ROM-raírva vagy az interneten át – a fejlett világ bármely részébe. Fontos feladat, hogyennek megpróbáljuk elejét venni. Erre, ennek a fontosságára szerettemvolna ezzel a felszólalással Szövetségünk figyelmét felhívni.Köszönöm a figyelmüket.Polgárné Májer IldikóPolgárné Májer Ildikó vagyok, azInnovációs Szövetség elnökségi tagjaés a CHIC Közép-magyarországiInnovációs Központ tulajdonosügyvezetője.Két megközelítésből – vagy ha tetszik,székből – szeretnék néhány gondolatotelmondani. Az egyik az elméletigondolkodás aspektusa, pontosabbantöbb annál, mert szerencsére már agyakorlatból merítő szakmai gondolkodásról beszélhetünk; a másik az innovációterepén működő kisvállalati szféra aspektusa.Önök előtt ismert, pontosabban nem csak hogy ismert, hanem egész délelőttarról hallottunk előadásokat, hogy milyen célok mentén lehetne a jelenlegihelyzetből a halaszthatatlan feladatok megoldásán keresztül eljutni oda, amitsokszor és lassan mindannyian úgy fogalmazunk meg, hogy együtt kellenecselekednünk.Együtt találjuk ki <strong>Magyar</strong>országot, „Találjuk ki együtt a jövőt!” ez a CHICszlogenje. Elhangzott minden előadásban, hogy a vállalatok és az állam5


148<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseegyüttműködése szükséges. Tulajdonképpen ezek mind helyénvaló, iránymutatógondolatok.A mi problémánk, vagy azt gondolom mindannyiunk együttes problémája: mivalósul meg ebből a gyakorlatban.Nem a célok megfogalmazásával van a gond, hanem hogy azok valóra válnak-e,méghozzá nagyon sürgetően és nagyon hatékonyan.Mi hiányzott nekem ma délelőtt, vagy hiányzik általában? A hídképzőintézmények szerepének nemcsak kimondott, hanem valóságos helyzetbehozása, a bennük meglévő „motor” beindítása.A nemzeti innovációs rendszer gondolatköre is felvillant ma délelőtt, ésmindannyian tudjuk, hogy mindaz, amiről beszélünk vagy célkéntmegfogalmazunk, az valóban -- jogilag, pénzügyileg, szervezetileg -- zártrendszer keretében valósítható meg.Ebben a rendszerben elméletileg ott vannak a hídképző intézmények. Valójábanazonban ma még nagyon kicsi jogi, pénzügyi, szervezeti és tudásbeli „benzinnel”működnek.Azért szóltam hozzá és jeleztem a kétféle megközelítést, mert az innovációsközpontok vagy sokkal tágabban, az ipari technológiai parkok mint hídképzőintézmények szerepét alighanem senki nem vitatja, ám ma délelőtt minthamegfeledkeztünk volna róluk.Az állam azt mondja, hogy a vállalkozások ne rá várjanak, maguk is legyenekaktívak.A kkv-k azt mondják, hogy az államon múlik, hogy tovább tudunk-e lépni. Mi pedig-- mint kis- és középvállalkozói ipari park, innovációs szolgáltató vállalkozás --hangsúlyozni szeretnénk újra és újra, hogy a hídképző intézményekszükségesek. Mi készen állunk, a motor fordulatszámát bármikor fel tudjukpörgetni.Köszönöm szépen.Kazi KárolyKazi Károly vagyok a Bonn <strong>Magyar</strong>ország Elektronikai Kft. ügyvezetője és azt akérdést szeretném föltenni – eddig ugyanis még nem sok kérdés hangzott el –mitől számít egy kis-középvállalkozó vagy akár nagyvállalkozás innovatívnak.5


Hozzászólások, vita 149Az évek során elég sok különbözőkérdőívet töltöttem ki és az innovációcímén szinte mindig az merült föl, hogyhány szabadalma, hány publikációjavan az adott területnek, adott témának,az adott vállalkozásnak.A mi cégünk közel 40 fős, a dolgozóktöbb mint 2/3-a felsőfokú végzettségűmérnök, cégünknek közel 300saját fejlesztésű és gyártású termékevan.Ezzel együtt egyetlen egy publikációnk, szabadalmunk sincs, nem számolva azegyetemi PhD-hallgatókat, akik nálunk dolgoznak és később talán nálunk fognakelhelyezkedni, mert ők rendre írnak különböző, már publikációnak számítócikkeket.Szeretném azt kérni, ha van erre lehetőség, hogy az innovatív jelzőmegítélésénél vegyék figyelembe azt, hogy egy cégnek vagy egy adottvállalkozásnak hány olyan terméke van, ami saját fejlesztésű, saját szellemitermék.Felhívnám arra is a figyelmet, hogy ellentmondás van a szabadalom, apublikáció és a jó termék piacra vitele között.Ugyanis ha én szabadalmat írok, akkor kénytelen vagyok leírni legalább a főmozgató elveit annak a bizonyos szerkezetnek, kütyünek, vagy nevezzükbárminek.Ezt viszont veszélyes leírni, mert – ezt mindenki tudja, aki ilyen területen dolgozik– elég nagy a felvevő piaca az ilyen információnak, sokan vannak, aki kifejezettenazt nézik, hogy mi van a szabadalomban leírva, hogy lehet azt koppintani, hogy„hivatalosan” fogalmazzak.Tehát a lényeg az, hogy akik a piacon az innovációs erejükből akarnak megélninem érdekeltek abban, hogy publikáljanak és szabadalmat írjanak.Ez véleményem szerint ellentmondás. Úgy érzem, hogy a szövetségnek ebbenlehet szerepe, hogy ezt az ellentmondást valamilyen módon csökkentse,feloldja.Köszönöm szépen.5


150<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseLőrinczné Dallos ÉvaLőrinczné Dallos Éva vagyok, azOrszágos Rendőr Főkapitányságotképviselem.Hozzászólásommal Pakucs elnökúrhoz szeretnék csatlakozni.Nagyon örültem, hogy Kóka úr, Bodaúr és Szabó Gábor úr szájából iselhangzott az innovációs szakemberképzés.Nagyon nagy szükség lenneerre.Mit jelent az innováció, mit nevezünk innovációs szervezetnek?Kérem szépen, én azt a javaslatot szeretném tenni a közgyűlésnek, hogyönmagunk értékét is úgy tudjuk meghatározni, hogyha egy olyan oktatási bázistteremtünk meg innovációs szakemberképzés címmel, amely szakemberekezeket a célokat tudják közvetíteni mind a minisztérium felé, illetve aszövetségen belül is.Jött ez az ötlet már csak azért is, mert ahogy utánanéztem, már ez körülbelülaz ötödik törvény, ami a fejlesztéssel és az innovációval foglalkozik. Azonbanegyetlen egy törvény sem foglalkozott ez idáig a szakemberképzéssel.Összehasonlítva a minőségfejlesztéssel, minőségügyi szakemberképzés folyiktöbb egyetemen is, viszont utánanéztem, és azt láttam, hogy innovációsszakemberképzés nincs.Volt erre már kísérlet, 1998-ban. Biztosan vannak itt esetleg önök között, akikismerték Gyárfás professzor urat. Ő kezdeményezte az innovátorképzőegyetemen kialakítását, '98-ban.Utánanéztem a közoktatási törvényben, a Közoktatás Politikai Tanácshozlehetne esetleg egy beadvánnyal fordulnunk, hogy a felsőoktatásiintézményeken belül, posztgraduális képzés keretén belül vagy egy OKJ-sképzésben mindez megvalósuljon.Ennyit szerettem volna hozzátenni.5


Hozzászólások, vita 151Tárkány Szűcs AttilaTárkány Szűcs Attila vagyok és egytematikus javaslatom lenne.Visszautalnék miniszter úr azonmegállapítására, hogy a XXI. századaz innovativitás százada lesz.Hogy ez mennyire így van, tükrözi az asok kritikával illetett lisszaboni agendais, amely a kontinens gazdasági felzárkóztatásánakegyik kulcsfontosságútényezőjévé tette az innovativitást.A XXI. században a találmányok domináns része komputeres környezetben jönlétre. Ezért javasolnám, hogy a Szövetség, mint témát vegye vizsgálati körébe akomputeren létrejött találmányok szabadalmaztathatóságát, hiszen ez a kérdéssokkal nagyobb annál, mint egy - egy szűk, szakmai metszet.Ugyancsak fontos lenne, hogyha ebben a körben egy tiszta képet kapnának akis- és középvállalkozások arról, hogy milyen rettentő nagy szerepe van az őszellemi potenciáljuknak a XXI. század innovativitásában.Örömteli lenne, ha a Szövetség a magyar Kormány által biztosítottlehetőségeket egyrészt a szabadalmaztatás terén, másrészt pedig aszabadalmak piaci megjelenésének és a megjelenés kockázatainakcsökkentésében lehetővé tenné. Legyen a Szövetség az, amelyik ezeket azeszközöket nyilvánvalóvá teszi, reklámozza, és talán érdemes lenne egy különtagozatot ennek létrehozni.Köszönöm szépen.Dr. Bertók LórándNagyon örülök, hogy ma részt veheteka MISZ közgyűlésén, mert végre olyanelőadásokat hallottam, melyek nagyonfontosnak ítélik a hazai elméletikutatási eredmények mielőbbi felhasználását,új termékekben valómegjelenését.5


152<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseMagam kutató orvosként, több mint egy évtizede kínlódok azzal, hogy egyikszabadalmaztatott találmányunkból egy világ szinten újdonságnak számítóoltóanyag gyártása megvalósítható legyen. Olyan készítményről van szó, amelymár klinikai vizsgálatokban bizonyította használhatóságát a természetesimmunitás fokozásában, helyreállításában, besugárzott, gyógyszerekkel kezeltdaganatos betegekben, AIDS-ben és más, a csontvelő hiányos működéséveljáró kórképekben. Emellett alkalmas vírusoltóanyagok immunogén hatásánaknövelésére, emberek és hasznos háziállataink esetében is.E készítményen kívül több más olyan kutatási eredménnyel és ezek alapjánelőállítható termékkel is rendelkezünk, melyek a szükséges hatósági eljárásokután gyorsan forgalomba hozhatók lennének. Több lehetséges termékünknekjelenleg folyik a szabadalmaztatása.Készítményünk megvalósítása érdekében Kalász István közgazdászmunkatársammal kidolgoztuk javaslatunk megvalósíthatósági tanulmányát, egyolyan modellt, amely viszonylag rövid idő alatt tenné lehetővé az elméletieredmények gyakorlatban történő megvalósítását.Modellünk példaértékű lehetne a magyarországi innovációban, mertmesszemenően figyelembe veszi a hazai adottságokat, lehetőségeket.Sajnos több éves próbálkozás ellenére – noha ilyen megoldásokra, az ittelhangzott előadások, hozzászólások alapján is szükség lenne –, javaslatunkmegvalósításához nem kaptunk meg a megfelelő támogatást.Ennek hiányában, készítményünk törzskönyveztetési eljárását átmenetileg felkellett függesztenünk. Már írtam ez ügyben Boda Miklós elnök úrnak, desokirányú elfoglaltsága miatt még nem tudott időt szakítani egy rövidtárgyalásra, mely kimozdíthatná és segíthetné elakadni látszó programunkgyakorlati megvalósítását. Mai előadása alapján reményét látom javaslatunkújbóli elindulásának, amely a hazai innováció jó példája lehetne.Kálmán JánosKálmán János vagyok az Ipar MűszakiFejlesztéséért Alapítványtól. Nekünkkülönböző támogatási programjainkvannak, de többször felhívnak engemtelefonon innovátorok, feltalálók, hogya prototípus legyártásához kellenenekik pl. 2.000.000 Ft.5


Hozzászólások, vita 153Mi prototípusok legyártásához nem tudunk támogatást adni, de fogalmamnincs, hogy az országban ki tud erre támogatást adni.Tehát a kérdésem: ahhoz, hogy egy szabadalom megvalósulhasson, testetölthessen prototípus megépítéséhez kinél lehet pályázni.Köszönöm.Dr. Darvas FerencDarvas Ferenc vagyok a ThalesNanotechnology cég részéről.A Thales Nanotechnology-nak hasonlóproblémája volt. Hosszas keresésután megtaláltuk a választ.A bajor szabadállam szívesen adtámogatást prototípus elkészítéséhez.Ha a prototípus sikeres, akkor agyártásba vitelhez, és ha az is sikeres,akkor a gyártási kapacitás kiépítéséhez.A probléma az, hogy ez legközelebb Münchenben történik és nem itt, ezen kívülnem magyar, hanem német munkaerőt kell foglalkoztatni.Köszönöm.Várkonyi AttilaJó napot kívánok! Várkonyi Attilavagyok és innovatív technológiai kkv-k,kockázati tőkefinan-szírozásával foglalkoztamaz elmúlt 5 évben.Korábban sokáig menedzserként ésutána vállalkozóként tevékenykedtemegy nagyon fejlesztésintenzív iparágban,a software iparágban.Hallgatva Kóka miniszter úr, Bodaelnök úr és a többiek előadásait,hozzászólásait, nagyon egyetértek azzal, hogy egy teljes értékciklust kellkialakítani olyan szempontból, hogy az alapkutatástól egészen a kutatási és5


154<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűlésefejlesztési innovációs eredmények gazdasági és társadalmi megvalósításáigminél jobban eljussunk.Ahhoz szeretnék röviden hozzászólni, hogy ebből jelenleg nagyon hiányzik az,amivel többek között én foglalkozom, azaz az innovatív technológiára alapuló kisésközépvállalatoknak bizonyos kockázati tőke finanszírozása.Nagyon jó, hogy ehhez most megvan a gazdaságpolitikai akarat, mint azt Kókaminiszter úrtól hallottuk.Szerintem nagyon jók azok az elemek, amiket Boda elnök úrtól hallottunk, tehátaz, hogy a jövőben fokozottabban fókuszálnak, koncentrálnak arra, hogy agazdasági megvalósítás is támogatva legyen.De azt gondolom, hogy igazából nincs olyan ország a világon, amelyik sikeresezen a területen, és amely ezt profin menedzseli, jó, erre fókuszáló, hatékonykockázati tőke nélkül igazából jól meg tudta volna oldani.A probléma szerintem a következő: egyrészt hiányzik a megfelelő mennyiségűés fókuszáltságú tőke, másrészt a kockázati tőkések és a vállalkozók nagyonsok esetben nem értik jól egymást. Nem értik jól egymás céljait, motivációit,mozgatórugóit.Azt gondolom, hogy a Szövetségnek a jövőben fokozottan koncentrálnia kellenearra, hogy egyrészt kérje, követelje és ugyanakkor támogassa a kormányzatotabban, hogy ezen a területen előrehaladás legyen.Másodsorban ahhoz is járuljon hozzá, hogy jobb megértés alakuljon ki avállalkozók, a technológiai eredményeket tulajdonlók és a finanszírozók,konkrétan a kockázati tőke finanszírozók között. Köszönöm.Lőrincz SándorLőrinc Sándor vagyok, a Termékfejlesztésiés Informatikai TanácsadóKözpont Kft. ügyvezető igazgatója.Az elmúlt években nagyon sokhasznos kutatás-fejlesztést szolgálópályázat volt. Úgy gondolom, az idei évtalán kevésbé lesz kedvező, mivel hamegnézzük a GVOP pályázati kiírásokata hármas prioritásban, akkor azt5


Hozzászólások, vita 155látjuk, hogy a kutatói infrastruktúra kialakítását szolgáló pályázati rendszer, amitavaly is csak 800 millió Ft volt, az idén nem került kiírásra.Valamint a kis- és középvállalkozások alkalmazott kutatásfejlesztését szolgálópályázati rendszerbe is csupán 600 millió Ft került. Ha lehet hinni a kiírásnak,országosan 12-15 körüli pályázatot fognak befogadni.Ez nagy visszalépés, és ugyanakkor nagy gond az is, hogy az Innovációs Alapterhére sem kerültek még igazából olyan pályázati kiírások meghirdetésre,amikre az intézetek és a kutatásfejlesztéssel foglalkozó vállalkozásokpályázhatnának.Ez azért nagyon kellemetlen, mert az innovációs járulékot a cégek folyamatosanfizetik, mint ahogy az adókat is. Ez a pénz valahol felhalmozódik.Igazából az lenne a jó és Boda úr felé ez volna a kérés, hogy év elejétől az évvégéig kellene működtetni ezeket a pályázatokat, nem pedig február végén mégarról beszélni, hogy miket fognak év közben kiírni.Hiszen a tavalyi évben az a rengeteg pénz, amit odaítéltek, azok sem kerültekmég ki a vállalkozásokhoz.Következésképpen az Innovációs Alap pénzei a költségvetést gyarapítjákjelenleg. Mindenképpen kellene a kutatói munkahelyek létrehozására egy sokkalösztönzőbb rendszer.A Járműipari Szövetség keretében megírtuk a napokban a véleményünket.Csak példát mondanék erre: eszközök vásárlásához a non-profit szervezetek90%-os mértékű 100 millió Ft-os nagyságrendet elérő támogatást kaphattak,ugyanakkor az iparvállalatok ugyanilyen célokra létszámmegkötéssel éslétszámfeltételekkel mindössze 25%-ost. Ez a gazdálkodó szervezetekkelszemben eléggé aránytalan elvárás.Köszönöm szépen.Dr. Rohács JózsefRohács József vagyok a Műegyetementanszékvezető, egyetemi tanár.Először is szeretném köszönetemetkifejezni azért, hogy részt vehettemezen az ülésen, ahol ilyen tartalmas ésszínvonalas szakmai előadások hangzottakel.5


156<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseLényegében egy észrevételem, ehhez kapcsolódóan két megjegyzésem és egykérdésem lenne.Észrevételem az, hogy szerintem veszélyes azt mondani, hogy az EU-ban a K+Fneknincsen stratégiája, amivel ugyan én egyet értek, de ebből egyesek lehet,azt vonják le következtetésként: akkor nem is kell lobbizni azért, hogymegszerezzük a keretprogramokból a ránk jutható részt. Közben rendkívülnagy lobbizás folyik.Ehhez kapcsolódik az első megjegyzésem: a legtöbb nagyvállalat nem csakkapcsolattartókat nevez ki, hanem lassan megjelennek az innovációselnökhelyettesek. Például az Airbus-nál a future project elnökhelyettese,többször kifejtette: az EU filozófiájában a fejlesztés úgy néz ki – és ezek szerintlehet mégis valami stratégia van benne –, hogy létezik egy alapkutatás,amelyeket az egyetemek végeznek és ez központi, vagyis közösségi támogatástigényel. Létezik egy átmenet, ezt lehet nevezni alkalmazott kutatásnak, ahol aközösségi támogatás mellett megjelennek a gazdaság szereplői is minttámogatók. Ezek a kutatások részben az egyetemeken, részben azoktólfüggetlenül laboratóriumokban, intézményekben folynak. Végül megjelenik azalkalmazás, amely már teljes egészében a gazdaság szereplői által fizetett vagytámogatott dolog és termékfejlesztésben testesül meg.Egy másik ugyanilyen jellegű megjegyzésem.Nagyon örültem annak, amikor megpróbáltuk elhelyezni valamilyen térben vagyvázlaton az innovációt, mint például a természeti törvények megismerése éstechnológiai lehetőségek függvényében. Ehhez kapcsolódva szeretném mégmegemlíteni: ma még kevesen tudják, hogy létezik egy úgynevezett innovációstér fogalom. Ma ezt már nem is három, hanem négydimenziósnak tekintik. Atengelyeken a technológia, a termék, a vállalat lehetőségei, jellemzői és a piaciigények jelennek meg. Akkor sikeres egy valami, amikor a négy dimenzióstérben egy „krumplit” lehet egy termékre kijelölni, melyben együtt van a termék,a technológia, a vállalat lehetőségei és a piaci igény. Ezeket technológiaielőrejelzés, technológiai élettartam formájában szokás vizsgálni.Végül a kérdésem Boda Miklós elnök úrhoz: vajon tudja-e, hogy az EU-banegyedüli országként <strong>Magyar</strong>országon nem lehet repülőmérnöki képzéstindítani?Elnézést kérek; én a Repülőgépek és Hajók Tanszéket vezetem, tehát egy kicsitérdekelt vagyok ebben. Egyedül nálunk nem engedélyezik a csúcstechnológia ésaz innováció legfejlettebb területének az oktatását. Az új BSc. képzési formaindításakor ezt kihagyták az engedélyezett szakok közül. Eddig legalább képzés5


Hozzászólások, vita 157volt, ha nem is lehetett azt nevén nevezni.A jelenlegi átalakulási folyamatban a járműgépész előtagot a gépészmérnök előlsikerült „kiirtani”. Tehát itt, amikor Boda úr felhívta a figyelmet, hogy többjárműgépész kellene, helyes észrevenni: nem biztos, hogy ebbe az iránybahaladunk.Köszönöm a figyelmüket.Katona JózsefPolgárné Májer Ildikó felvetéséreszeretnék reagálni a hídképző intézményekkelkapcsolatban.Szeretném tájékoztatni a tiszteltKözgyűlést, hogy a Gazdasági ésKözlekedési Minisztérium és a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség között mármásodik éve működik egy szakértőiegyüttműködési megállapodás, melynekértelmében a minisztérium előttálló és a jövőnket meghatározó legfontosabb feladatokra vonatkozóan kikérjük a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség szakértőinek a véleményét.Ez évi programcsomagban is több feladat szerepel. Feladatként tűztük ki, hogya hídképző intézmények, inkubátorházak, innovációs központok hosszabb távúfejlesztési programját kidolgozzuk és áttekintjük működési mechanizmusukatis. Ezt előzetesen már egy szűkebb körben megvitattuk. A szerződésselösszefüggő kérdésekről Pongorné dr. Csákvári Marianna helyettes államtitkárasszony a közeli napokban hozza meg döntését.A szakértői együttműködés keretében tehát a gyakorlati életben dolgozóinnovációs szakembereink szakértelmét használjuk fel a jelenleg készülőinnovációs stratégia kidolgozásához, azaz, hogy hosszabb távon milyenlépéseket szükséges megtenni az inkubációs és innovációs hálózat fejlesztésesorán. Hozzátenném, hogy nem ez az egyetlen része a dolognak, hiszen azinnovációs rendszer működőképességének több feltétele van, többek között azis, hogy a bankrendszer és a pénzügyi rendszer is innovatívan működjön, éssegítse elő az innovációs folyamatokat. De vállalkozások egyéni felkészítése isfontos. Tehát ahhoz, hogy az innovációs rendszer fogaskerekei egymásba5


158<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseilleszkedve folyamatosan működjenek, ahogy Pakucs János úr aztkövetelményként fogalmazta meg, még további erőfeszítések szükségesek.Ennek elengedhetetlen feltétele és szerves része egy jól működő inkubációs ésinnovációs intézményhálózat.Dr. Bendzsel MiklósEgy általános és három részletes, derövid megjegyzést szeretnék tenni.Tisztelt hölgyeim és uraim, talán nemkell bizonygatni, hogy minden vállalkozónaka saját döntési szabadságábanáll ugyan megválasztani a versenyeszközeit,de a szabadalmaztatás azinnovációban egy nélkülözhetetlen,olyan fegyver és eszköz, amellyeltámogatható a cég értékének anövelése, illetve az elorzás, a bitorlás elleni védekezést erősíthetjük. Másszavakkal azt gondolom, hogy jóllehet a mérnöki visszafejtés már magasszínvonalú minden szakterületen, de voltaképpen egy szabadalomban leírt,közölt megoldás, az a fortély és a know-how beszámításával nem számít akkorafeltárulkozásnak, hogy mindenképpen akadálytalanul meg lehetne valósítanipusztán a szabadalmi leírásban foglaltak alapján a találmányt. Ellenben, ha ezt amonopoljogot nem szerezzük meg magunknak, akkor valóban ki vagyunk téve aszabad herdálásnak. Tehát óvok a versenyeszköz summás elítélésétől.A külföldi szabadalmaztatást támogató pályázati rendszer nyitott tavalyoktóber-novemberben az egyszerű piaci pozícionálás felől a megvalósítás, aprototípusok támogatása felé. Igaz, hogy a 80 millió Ft-os megnyitott keretre arövid idő alatt beérkezett bő tucatnyi pályázatból ismereteim szerint 3-5megoldásra 43 millió Ft-ot lehetett tiszta lelkiismerettel odaadni a külföldijogszerzés és a prototípus képzés céljaira együttesen.Az együttes felkészültség, hogy tudniillik jogok és ugyanakkor bemutatópéldányok vagy mondjuk így „nulla szériás” technológia tekintetében ispozícionálom egy időben magamat, nos ez egy komoly szellemiösszeszedettséget kíván, amit én nem vitatok el a magyar szereplőktől, de ez akis próbapályázat mutatta, hogy ezeknek a kapcsolt igényeknek azérvényesítése komoly felkészültséget igényel. Más kérdés, hogy egyetértekazzal, hogy nem kampányelvszerűen és nem maradványelv alapján kell errebiztosítani pénzeket, és ebben komolyan fáradozunk a GKM vezetőivel, hogy5


Hozzászólások, vita 159ebben az évben ez a célkeret már nyitottabb, 9 hónapon keresztül akár igénybevehető és nagyobb összeg lehessen.Áttérve az itt elhangzott javaslatra, én azt gondolom, hogy a számítógéppelmegvalósított találmányok szabadalmazhatóságának összeurópai vitája egyharmadik ezredfordulós paradoxon. A sokszor tájékozatlan, néharosszhiszemű bírálók nem akarják azt megérteni, amit az unió ebben atekintetben szeretne elérni, hogy tudniillik az „Európa-erőd” vértezze fel magátaz informatikában az amerikai konkurenciával kapcsolatban, illetve harmonizáltnemzeti szabályozások gondoskodjanak arról, hogy a mai európai szabadalmihivatali joggyakorlat az informatikai alkalmazásokban legyen kiszámítható.<strong>Magyar</strong>országon rendkívül sok mondjuk így, hogy „diszfunkcionális” zavarkeltéstörtént, hallatlan nagy PR- és reklámpénz ment el a piaci szereplők zsebébőlarra, hogy a közvéleményt egyoldalúan befolyásolják. Úgyhogy a vizsgálatnak atényével egyetértek, ugyanakkor túldimenzionáltnak tartanám, ha aSzövetségben ennek tagozat lenne szentelve, de úgy gondolom, hogy azinformatikának a versenyeszközeivel valóban kitüntetetten kell foglalkoznunk.Végül és nem utolsó sorban én azt gondolom, hogy javasolható, hogy azInnovációs Szövetség a pénzügyminiszter urat is hívja meg legközelebb agazdasági miniszter úrral mint a versenyképesség letéteményesével együtt,mert azt kell mondanom, hogy a források elosztásában és az államitakarékosságban jól felismerhető és innovációbarát szelektivitás egyelőrenehezen azonosítható. Például a gazdasági tárcának a kezelt pénzalapjaibanérinthetetleneket kell megnevezni, amelyeket semmilyen rekuperáció nemérinthetne.Másik oldal, hogy az Innovációs Alapnak a műszaki nagyjainkról nevezett ötiránya (Jedlik Ányostól, Pázmány Pétertől, Baross Gáborig olvashattuk Boda úrslide-jain), nos azok döntő hányadukban, látszik, hogy infrastruktúráttételeznek, és azt erősítenek, de a szabad tőkekiáramlást tényleges kisinnovációs projektekben, nos ezt a hiányzó szeletet nem definiáljuk elégfajsúlyosan, vagy ez még nem látható eléggé. Az előbb elhangzott 2 millió Ft-osigény, amelyet a kockázati tőke nem becsülhet sokra, mert nem képvisel olyankritikus hozzájárulást, hogy azon nagyot lehessen nyerni, nos ezt ma még nehézmegszerezni.Viszont ez elengedhetetlen katalizátor, ezért egy olyan „mikroszöveti” KKVtámogatásirendszert kell az Innovációs Alapból, a vállalatok pénzébőllétrehozni, amivel végül is közérzetet és vállalkozó kedvet lehet ebben azországban stimulálni.Köszönöm figyelmüket.5


160<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseVálaszokBoda MiklósA publikációk és a szabadalmakkiemelt jelentőségén mi is gondolkodtunk.Megváltoztattuk a pályázatifeltételeket, így ezentúl a szabadalmakra,a prototípusokra és természetesenaz új termékekre helyezzük ahangsúlyt. A publikációk fontos elemeia kutatásnak, de nem jelenthetnekmércét egy pályázat értékelésénélvagy elszámolásánál.A szabadalmakat továbbra is fontosnak tartjuk, hiszen szabadalmaztatni csakakkor érdemes, ha valamilyen terméket vagy eljárást védeni akarunk, vagyistermékben gondolkodunk. Az igaz, hogy egy kisvállalkozásnak kockázatos aszabadalmaztatás, hiszen egy nagyobb vállalat annak ötlete alapján hamarabbpiacra tud lépni. Ezt azonban szűkös eszközeinkkel nem tudjuk megoldani. Nemtudja sem a <strong>Magyar</strong> Szabadalmi Hivatal, sem én, sem más.A kockázati tőke szerepvállalásának növelését nagyon fontosnak tartjuk.Komoly tárgyalásokat folytatunk a GKM-mel és az MFB-vel közösen, ahazánkban tevékenykedő kockázati tőkebefektető társaságokkal. Ezútonszeretném kérni az Önök segítségét is, hiszen együtt kell megtalálnunk azokat amódszereket, hitelkonstrukciókat és befektetési típusokat, amelyek a magyarinnovátorok, illetve tágabb értelemben <strong>Magyar</strong>ország érdekeit szolgálják. Kikell alakítanunk a kockázati tőke hatékonyabb bevonásának lehetőségeit amagyar gazdaságba.Pályázati rendszerünket folyamatosan alakítjuk, javítjuk a pályázók hatékonyabbkiszolgálása érdekében. A szolgáltató szemlélet kialakítása azonban nem megyegyik napról a másikra, hiszen a régi rendszereknek van kifutása ideje. Akutatás-fejlesztési pályázatokkal kapcsolatban azonban sokkal nagyobbprobléma, hogy a pályázók nincsenek felkészülve az igazán nagy forrásokfogadására. Nem véletlenül kezdtük el koncentrálni forrásainkat.Meg kell tanulnunk nagyobb projektekben gondolkodnunk. A jelenlegiprojektméretekkel ugyanis nem leszünk képesek az NFT II. keretében érkezőuniós forrásokat „okosan” elkölteni. Fókuszálnunk kell! El kell érnünk, hogy ajelenlegi maximum 10-15 fős kutató-fejlesztő csoportok helyett legalább 30-405


Válaszok 161fős csoportokat tudjunk kialakítani.A repülőgépmérnök képzés helyzetét nem kommentálnám, hiszen már aműszaki képzéssel általában is óriási gondok vannak. Előadásomban máremlítettem, hogy <strong>Magyar</strong>országon folyamatosan csökken a műszakidiplomások száma, annak ellenére, hogy a magyar vállalati K+F források nagyrészét műszaki tudományokkal kapcsolatos kutatásokra költik. A gazdaságnaktehát erre van igénye, mégsem javul a helyzet. Kérem segítsenek nekünkebben, fogalmazzák meg konkrét igényüket az oktatási miniszter úr és aFelsőoktatási Tanács felé. A gazdaság igényei alapján képesek leszünkmegerősíteni a műszaki képzést az egész ország területén.A hangsúlyt szeretnénk fokozatosan áthelyezni a gazdaságra, ezért idén márkifejezetten vállalkozásokat és termékfejlesztést támogató pályázatokat isindítunk. Az Irinyi János Program keretében 2005 és 2006-ban több milliárdforintos forrást fogunk biztosítani új vállalkozások alapítására, prototípusokkészítésére, húzóágazati inkubátorok kialakítására, sőt még piacra jutástsegítő pályázatok kiírását is tervezzük.Köszönöm.Dr. Lippényi TivadarKöszönöm a szót elnök úr. Nagyon jóvégszót adott Bendzsel Miklós, mertsegít választ adni a vitában elhangzottkét hozzászólásra: Lőrincz Sándor ésMájer Ildikó hozzászólására.Előre bocsátom, hogy minden innovációvalkapcsolatos türelmetlenség:jogos türelmetlenség.Mindannyian szeretnénk minél hamarabblátni munkánk eredményeit.De azért ne tegyünk úgy, hogy egyik nap bejelentjük: elkezdtük egy új Forma-1-esautó tervezését, és másnap megkérdezzük, hogy megnyertük-e már vele a múltheti futamot. Még nem nyertük meg.Még pilótákat kell képezni, az autót meg kell építeni, be kell járatni, hogy valóbanesélye legyen a nyerésre.Már folyik az építés: megkezdtük <strong>Magyar</strong>ország regionális innovációs rendszerénekkialakítását.5


162<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseEbben a munkában tanácsaival segített az Innovációs Szövetség.A 2004 elején elkészített stratégia alapján megkezdtük a rendszer kiépítését.Egy, az együttműködésre épülő pályázat alapján létrejött a RegionálisInnovációs Ügynökségek hálózata. Várjuk, hogy a hálózat elkezdjen működni.Mi a feladata? Kell, hogy segítse a hozzászólásokban említett hídképzőintézményeket. Kell, hogy eljuttassa innováció támogatásának eszközeit avállalkozásokhoz. Regionális szinten a gazdaságfejlesztés motorja kell, hogylegyen.Komplex rendszerről van szó, a hatékony működtetéséhez idő kell. Nemvárhatjuk el, hogy születése pillanatában rögtön eredményeket hozzon. Ahhoz,hogy a rendelkezésre álló támogatást ne fecséreljük el, egy hatékony, jólműködő rendszerre van szükség.Mi az első dolga ennek a rendszernek, pontosabban a Regionális InnovációsÜgynökségnek?Az, hogy a régióban térképezze föl, hogy milyen vállalkozói környezet van,melyek azok a helyi sajátosságok, amire építeni lehet. Úgy tudom ez a munkamegkezdődött.Az NKTH ezt a folyamatot egy hatékony eszközzel kívánja segíteni: ez az„innocsekk”.Ez az eszköz innovációs projektek megvalósításával kapcsolatos meghatározotttípusú beszerzések, megbízások, szolgáltatások, költségeinek fedezéséreszolgál. Milyen szolgáltatásokról van szó? Például a projekt megvalósításávalösszefüggő tanácsadás igénybevétele, K+F szolgáltatás, inkubációsszolgáltatás, iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek fedezése.Innocsekkel lehet ezekért a szolgáltatásokért fizetni.Ilyen módon egy füst alatt egyrészt a hídképző rendszert támogatjuk, azzal,hogy keresletet teremtünk, másrészt a vállalkozásokat innovációs projektjükmegvalósításában. Köszönöm a figyelmet.Dr. Pakucs JánosKöszönjük a hozzászólásokat. Aki nem jutott most szóhoz, lehetősége van, hogyírásban, e-mail-en, levélben, bármilyen formában megtegye hozzászólását, akötetben, ill. az évkönyvünkben közre fogjuk adni.5


Válaszok 163Pongorné dr. Csákvári MariannaCsak nagyon röviden szeretnékválaszolni két kérdésre.1. A szabadalmak ügye.Szeretném megerősíteni azt, amitBendzsel elnök úr is mondott, hogy aszabadalmak külföldi bejelentése és aszabadalmak alapján születő szellemitermékek tényleges megvalósítása éspiacra jutása rendkívül fontos, ésennek az ösztönzése tekintetébenegyüttműködve a Szabadalmi Hivatallal, szeretnénk továbbra is hatékonylépéseket tenni.Új, jelenség volt és tavaly csak egy pilot projekt szerű módon hirdettük meg akis és középvállalkozások szabadalmainak megvalósítását segítő, és a prototípusokgyártásához is ösztönzőt biztosító pályázatunkat.Örömmel szeretném jelenteni, hogy ebben az évben, a szerény anyagiforrásaink ellenére 200 millió Ft-ot tervezünk erre a célra fordítani.2. A 2005-ben rendelkezésre álló anyagi források ügye.Úgy ahogy Bendzsel elnök úr említette, közvetlen költségvetési forrásokkal2005-ben nem vagyunk busásan ellátva, de számos egyéb lehetőségünk van.Várkonyi úr fölvetette a kockázati tőke társaságok szerepét, jelentőségét.Megítélésem szerint van kockázati tőke típusú forrás a piacon, csak meg kelltaláljuk a kifejezetten az innovatív vállalkozások, a spin-off cégek létesítése és akezdeti kockázatok közös vállalása érdekében alkalmazható hatékonyfinanszírozási modellt.Még egy komoly forrás lehetősége van a Gazdasági és KözlekedésiMinisztériumnak. Nevezetesen a <strong>Magyar</strong> Fejlesztési Bank kedvező kamatozásúhitelekkel tud segítséget nyújtani tényleges fejlesztések, az innovációeredményének megvalósítását célzó beruházások támogatására.Abban szeretném kérni az Önök és elsősorban az Innovációs Szövetségsegítségét, hogy találjuk meg együtt azokat a leghatékonyabb módszereket,hitelkonstrukciókat vagy kockázati típusú befektetéseket, amelyek ténylegesenképesek a vállalkozások innovatív fejlesztését szolgálni.Köszönöm szépen.5


164<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseDr.SzabóGáborFölmerült az, hogy az innovatív kkv-nakmi lehetne a definíciója.Az innovativitás definíciója módszertaniszempontból valóban nemkönnyű. Az OECD-n belül is többévtizede folyik komoly munka e téren,az eredmények azonban még messzenem elfogadottak. Szerencséreazonban itt jogszabályi kategóriákravan szükség, ami jóval egyszerűbb. Miazt javasoltuk, hogy az innovatív kkv, tehát a kkv-k második kategóriája,definíciója az, hogy a vállalat legalább annyi K+F-et végez házon belül, amennyiK+F hozzájárulást kellene fizetnie. A kiemelten innovatív kkv-nek pedigminimálisan éves árbevételének a 10%-át kell, hogy K+F-re fordítsa.Ezeken természetesen lehetne finomítani. Szeretném megjegyezni, hogy a kkvszektortámogatására vonatkozó szakértői munka megindult – Buzás Norbertés ifj. Duda Ernő készítettek pl. egy rövid összeállítást –, amelyet készek vagyunktovább folytatni, ha erre igény van, de a Pénzügyminisztériumtól eddig még nemjött visszajelzés javaslatunk fogadtatásáról.Bolyky JánosKedves kollegák! Egy rövid megjegyzésthadd mondjak.forráshoz jutni.Itt a teremben olyanok ülnek, akiknekvannak fejlesztési eredményeik. Vagyazt hiszik, hogy piacközeli stádiumbanlévő fejlesztési eredményeik vannak,vagy spin-off vállalkozást akarnakalapítani, vagy egy seeding állapotbanvagy növekedési stádiumban lévővállalkozással szeretnének valahogyA kockázati tőke ma itt többször szóba került.Ez egy egyszerre keresleti és egyszerre kínálati, nagyon érdekes piac. Jó lennetudni, hogy viselkednek azok az emberek, akik végül is döntenek arról, hogyadnak, vagy nem adnak pénzt egy projektre.5


Irásban tett hozzászólások 165Van egy kitűnő könyv, David Gladston írta, aki 25 évig volt az Amerikai KockázatiTőketársaságok Szövetségének az elnöke. Az a címe, hogy „A kockázati tőkekézikönyve”.Mi ezt az OMIKK-kal, néhai Hermann Ákossal kiadtuk évekkel ezelőtt.Maradt még belőle néhány példány.Azt magyarázza el nekünk, fejlesztőknek, akinek eredményei vannak, hogy hogykell viselkednünk, mi a természetrajza a kockázati tőkésnek.Nagyon gyakorlatias a könyv, könnyen olvasható. Ha társaságunknak, a CoventTőkebefektető Rt.-nek az e-mail címére írtok, mail@covent.hu, akkor nagyonszívesen elküldjük ezt a könyvet mindenkinek, aki ír e-mailt. Köszönöm szépen.Dr. Pakucs JánosKöszönöm a válaszokat. Az, hogy mi az innovatív vállalkozás, ill. a kiemeltinnovatív vállalkozás, még nincs hivatalos – EU-anyagban rögzített – definíciója,Amit Szabó Gábor úr elmondott az még egyelőre csak a <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség által kidolgozott és javasolt megkülönböztetés.Közgyűlésünknek a szakmai részét lezártuk.Irásban tett hozzászólásokDr. Cseh Ildikó, az Intermark Marketing Tanácsadó, ügyvezető igazgatójánakírásbeli hozzászólásaAz innovációs szervezetek stratégiai irányainak kijelöléséhez és a kitörésipontok meghatározásához a következő sikeres marketing-eljárásokatjavasolnám:magasabb vevőrészesedés /adatbank, adatbányászat/tömeges „specializálás” a szegmentált vevőigények szerinton-line honlapműködtetés – állandó eladó–vevő interakciófolyamatos termékfejlesztés – termékinnovációmagasabb kínálat-piaci részesedésalacsonyabb árstratégiagyorsan növekvő piacokra való betörésmárkatermékekbe való befektetésfókuszáló / niche differenciáló stratégia stb.5


166<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseS, hogy milyen legyen a szervezet „nyerő” marketingstratégiája?Ami biztosan ajánlható, hogy nem célszerű egy variáns mellett dönteni.Egyébként is egy döntéssorozat meghozatalára van szükség marketingstratégiánkkidolgozásához, szervezetünk hosszútávú versenyelőnyénekmegszerzése céljából.A verseny éleződése során minden szervezetnek a marketingcélok- és eszközökpalettájáról egyéni rendszert kell kidolgoznia.„Ha egy vállalatnak ugyanazok a módszerei, mint a versenytársainak, – csak egykicsit jobban teljesít, – akkor: nincs igazi piaci stratégiája !még csak jobb működésnek nevezhető, de nem egyedistratégia!”/Porter/A jó működéssel csak csaták nyerhetők. Hamarosan azonban a versenytársakvalamelyike le fog körözni bennünket. Háborúban.Akkor van szervezetünknek egyedi, jellemző stratégiája, ha ismertek a versenytársaktólvaló megkülönböztetés alapjai. Rendszerbe foglalva.Dr. Országh István ügyvezető, DTMP Kht. DebrecenAz Észak-alföldi Régióban mostanában készítettük el a Nemzeti FejlesztésiHivatal részére a Regionális Helyzetelemzést. A Helyzetelemzésnek afelsőoktatással és a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó részét készítettem el,melyben szereplő megállapítások közül kettőt emelnék ki.1. A régióban az országos átlagnál alacsonyabb a felsőoktatási képzésben résztvevők létszáma.2. A régió fejlesztési elképzelései megvalósításának egyik súlyos akadálya, hogynincs egyetemi műszaki képzés, technológiaoktatás és technológiákkidolgozásával-fejlesztésével foglalkozó kutatóhely.A régió fejlesztési tervei megvalósításához feltétlenül szükséges a felsőoktatásfejlesztése. Régiónk meghatározó felsőoktatási intézménye, a DebreceniEgyetem előkészítette a vegyészmérnök és a villamosmérnök képzést. Aregionális fejlesztési elképzeléseket is jelentős mértékben befolyásolhatja az amédiában tegnap hallott bejelentés, miszerint a Debreceni EgyetemTudományegyetemi Karainál 406 átlagfizetésű munkahelyet kívánnakfelszámolni, mivel a felsőoktatás költségvetési támogatása ilyen mértékbennem fedezi az egyetem bérköltségeit.Külön súlyosbítja a helyzetet, hogy az elbocsátandók zöme a „költséges”kísérletes tudományok művelői közül, a fizikusok és a kémikusok közül kerülnekki. Meggyőződésem, hogy a felsőoktatás szempontjából hátrányos helyzetűÉszak-alföldi Régiót a kísérletes természettudományok területén nagyon nehézhelyzetbe hozza ez a döntés, továbbá az előbb említett mérnökképzés szellemi5


A Felügyelõ Bizottság szóbeli kiegészítése 167bázisát teszi lehetetlenné.A szakmai programban hallott előadásokban a kreativitás évszázadáról, azinnováció szerepéről és lehetőségeiről, valamint az innovációs törvényből adódófeladatokról szóltak az előadók. Költői kérdésem: a felsőoktatásban atermészettudományokat sújtó elvonások hogyan hozhatók összhangba aszakmai program kiváló előadói által felvázolt tennivalókkal?Dr. Pakucs JánosHivatalosan bejelentem, a mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint 226szavazó tagból 113-nak kellett jelen lennie a szavazóképességhez.126 vállalatot regisztráltak a mandátumvizsgálók. Tehát határozatképesekvagyunk.Következik a felügyelő bizottságunk jelentése, ill. rövid szóbeli kiegészítése a2004 évi tevékenységről.A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZÓBELI KIEGÉSZÍTÉSEDr. Szarka ErnőTisztelt Hölgyeim és Uraim!Rövid hozzászólásra kaptam felszólítást, deazért nem leszek olyan rövid.Szokásomtól eltérően leírtam, amit mondaniakarok, hogy megfelelő mederben tudjamtartani magam. Ugyanakkor pedig az előző előadásokbanés hozzászólásokban sok olyandologra, amelyet fel kívánok vetni, már kaptamválaszt vagy kellemes ígéretet. Ígéret ide, ígéretoda, mégis eredeti formájában mondom elhozzászólásomat.Elintézhetném a kötelező fellépést azzal, hogyfelolvasom a Felügyelő Bizottság Önök előttfekvő jelentését, hozzátéve esetleg egy-két adalékot, alátámasztandó írottjelentésemet. Az ismétléstől, az írott anyag felolvasásától tartózkodni fogok, ajelentésben található dicséreteket azonban vegyíteni fogom a kétely szavaival.Fenntartom azt a véleményemet, hogy a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség a magaszűkre szabott lehetőségei között lelkesen és tisztességesen tevékenykedik,5


168<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseésszerűen gazdálkodik, szervezeti felépítését fokozatosan javítja, közéletitevékenysége példás, szó nem érheti tehát a ház elejét, hiszen ez „tiszta udvar,rendes ház”. Mi akkor a bajom?A Szövetség legfontosabb célja az lenne, hogy sikeresen rázza fel az országvezetőit és a közvéleményt, és tudatosítsa, hogy innováció nélkül csakbérmunkásokká süllyedhetünk és elveszítjük gazdasági függetlenségünket. ASzövetség látványos rendezvényeivel, mindenütt jelenlétével, szakvéleményeivel,kiadványaival nagyon sokat tesz a cél érdekében, kapcsolatokat épít ésfejleszt. A kérdés csak az, hogy milyen eredménnyel. Vannak eredmények, deezek nem minden területen elegendők. Ezt a részleges eredménytelenségetnem szeretném elsősorban a Szövetség nyakába varrni, de sem az államot,sem a vállalkozókat nem sikerült olyan mértékig felrázni, hogy a kellő mértékigkivegyék részüket az innovációnak az ország szempontjából fontosfolyamatában. A Szövetségnek mint katalizátornak a katalitikus aktivitása nemelegendő, amit szeretnék néhány példával illusztrálni.Az egyik példa a vállalkozók fejlesztő-kutató aktivitása. Az állam ezt a területetegymagában nem vállalhatja fel, az európai közösségben és más fejlettországokban vannak közgazdaságilag ajánlott arányok az állami és vállalatiszektor között ezen a területen. Ez az arány nálunk nagyon távol áll az ideálistól.A magyar vállalkozók többsége nem fordít pénzt fejlesztésre-kutatásra,szívesebben vállal bérmunkát és inkább fizeti a kirótt hozzájárulásokat.Legtöbbjüknek se tőkéje, se kedve, se szakértelme nincs ahhoz, hogy gyorsanvissza nem térülő tevékenységre fordítsa pénzét, pedig lehet, hogy később jóljárna. A MISZ tehát nem tudta eredményesen formálni a vállalkozóiközvéleményt ezen a téren.A másik terület, ahol a MISZ tevékenysége nem elég eredményes, az állami,elsősorban a költségvetési szervek meggyőzése arról, hogy növelje a kutatásra,fejlesztésre fordított összegeket. Ezt kívánják nemcsak az Európai Közösségirányelvei és célkitűzései, hanem az ország érdekei is. Nem a pillanatnyi érdekei,hanem hosszú távú érdekei. Mindennapjaink azonban úgy telnek, hogy mindenmédiumban panaszt és segélykérést hallunk az állam irányában acsigatenyésztőktől a zongorahangolókig, a restaurátoroktól a nádvágókig(remélem, így talán kevesen sértődnek meg).Tény azonban, hogy egyetlen segélykérést sem hallottam, amely jogtalan lettvolna, de azt is tudom, hogy az állam csak abból gazdálkodhat, amije van. Ezértfolyik csak tűzoltás a rendelkezésre álló csekély támogatási összegekkel, ésebben a tűzoltásban a jelentős összegeket felemésztő, de sikereket csak hosszútávon biztosító kutatási-fejlesztési támogatásnak nincs helye. 15 év óta nem voltolyan kormányunk, amelyik felvállalta volna a kutatás, fejlesztés (és oktatás)támogatásának jelentős növelését, hiszen ez szavazatokat nem hoz,tüntetéseket, sztrájkokat nem idéz elő, és eredményei esetleg csak egy5


A Felügyelõ Bizottság szóbeli kiegészítése 169következő (vagy még későbbi) kormány időszakában jelentkeznek. Ennekmegfelelően folynak a látszatintézkedések, főleg átszervezések, amelyekazonban csak látszateredményekhez vezethetnek. Ki tudná megmondani,1990 óta hányszor szervezték át az OMFB-t (ez minden új kormány számára,úgy tűnik, kötelező volt)? Lett ettől több pénz? 1990-ben az OMFB-tszakminiszter irányította. Sokadik utódja most kétszeres áttétellel kötődik olyanminiszterhez, aki más terület szakembere. Amennyire öröm az innovációstörvény megszületése, annyira zavaró, hogy az új pályázati rendszerek olyannehézkesen indulnak be, pedig ígéretesnek tűntek. Az Innovációs Szövetségtehát itt sem ért el áttörést. Erre egészen kirívó példa a külföldi szabadalmazástámogatása. Erre 1991-ben az akkori kormány 180 millió (akkori) forintotszánt. Azóta minden kormány fontos kötelességének tekinti, hogy ezt azösszeget lefaragja, ebben élen jár a jelenlegi kormány. A siker teljes, hiszen amai összeg 80 millió (mai) forint (illetve most hallottam, hogy csak 72 millió). Azinflációt figyelembe véve ez az összeg valahol az 1992 évi összeg 10%-a körüljár. Talán célszerű lenne már a teljes eutanázia, a csendes agónia helyett.Itt meg kell állnom egy pillanatra, hiszen percekkel ezelőtt értesültünk arról,hogy más forrásokból jelentős összegek fognak rendelkezésre állni. Reméljük,hogy így is lesz! Én azonban az elmúlt évben végig asszisztáltam azátgondolatlan, nagyon sikertelen póttámogatásnak a sorsát, és ha lesz ilyen,nagyon meg kell gondolni, milyen legyen az. Nehezen értem azt is, hogy ha egy újtámogatási formát nyújtunk, miért kell meggyilkolni az előzőt?Megtett-e mindent a MISZ az ilyen jelenségek elkerülésére? Igen! Azeredmények azonban szerények. Mégis le kell vennem a felelősséget aSzövetség válláról. A katalizátor csak katalizálni tud, de nem tudja elvégezni areakciót. Katalizálni csak akkor lehet, ha van katalizálandó reakciópartner. Ittpedig nincs megfelelő reakciópartner.A Szövetség ilyen irányú sikertelensége a kormány érzéktelenségének akövetkezménye, és nem a rosszul végzett munkáé. A kormánynál pedig nemtudatlanságról vagy tájékozatlanságról van szó, hanem a bátor, hosszú távúpolitizálás hiányáról. Rendezvények tucatjain kapunk tájékoztatást a finncsodáról, az ír csodáról, a kormány mellett dolgozó kiváló szakembereknyilatkoznak elismerően ezekről a bátor és ügyes országokról. Azállamigazgatás keretein belül sok és jól képzett szakember tudja, mit kellenetenni, de nem sok történik.A Szövetségnek azt ajánlom, járja tovább az útját még akkor is, ha munkájánakeredményével kapcsolatban a Felügyelő Bizottságnak vannak is kételyei. Amunka nehéz, de nem sziszifuszi, következhet be áttörés.A mindenkori kormányszerveknek pedig ajánlok egy mondást Konfuciusztől:„Tudni a jót, és nem akképpen cselekedni, gyávaság!”5


170 <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűléseHATÁROZATDr. Pakucs JánosFelügyelő Bizottság jelentéséhez van-e hozzászólás, kérdés? Nincs.Két határozatot terjesztek elő.1. sz. határozati javaslat: A <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség közgyűlése aSzövetség 2004. évi írásos beszámolóját,a szóbeli kiegészítésekkelelfogadja.2. sz. határozati javaslat: A <strong>Magyar</strong>Innovációs Szövetség Közgyűléseelfogadja a Szövetség 2004. évitevékenységéről szóló felügyelő bizottságijelentést.A határozati javaslatokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.Következő program az alapszabály módosítása.Az egyoldalas módosítási javaslatot a regisztrációnál mindenki megkapta.Ennek az az indító gondolata, hogy a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség vezetőségitestülete bővíteni szeretné a Vezetőség tagjait.Két év múlva kerül sor a Szövetség teljes tisztújítására. A <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség Vezető Testülete úgy gondolta, hogy egy generációváltást lehetelőkészíteni a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség vezetőségében.A generációváltás nyilván nem történhet meg egyik napról a másikra.Azzal, hogy új embereket szeretnénk bevonni a Szövetség Vezető Testületébeés az elnökségébe, szeretnénk lehetőséget adni olyan embereknek, akikfiatalok, dinamikusak, hogy megismerjék a szövetségi munkát egyrészt,másrészt, hogy megismertessék magukat a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetségtagságával és a magyar innovációs szférával.Tehát ez volt a vezérelv akkor, amikor úgy gondoltuk, hogy 4 alelnökkel és 3elnökségi taggal szeretnénk kiegészíteni a vezetőséget és ehhez szükséges azalapszabály módosítás.Ezzel kapcsolatos kérdés, hozzászólás, kiegészítés van-e?5


Jelölõbizottság jelentése 171Ha nincs, akkor azt kérem, hogy erről az alapszabály-módosításról szavazzunk.Rögzítem a jegyzőkönyv számára. A <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség az előterjesztettalapszabály módosítást egyhangúlag elfogadta.Bízva abban, hogy a Közgyűlés elfogadja az alapszabály-módosítást, 2004decemberében, a Vezetőségi Testület felkért egy jelölőbizottságot, hogyamennyiben a Közgyűlés elfogadja az alapszabály-módosítást, akkor egymegfelelő jelöléssel is elő tudjunk állni.A jelölőbizottság élére Dr. Polyánszky Évát kértük, aki két évvel ezelőtt is vezettea Szövetség teljes tisztújításának az előkészítését. Kérem Polyánszky Évát,hogy számoljon be a jelölésről.JELÖLŐBIZOTTSÁG JELENTÉSEDr. Polyánszky Éva, JB-elnökTisztelt Elnök úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!Ahogy elnökünk említette, decemberbenmegkeresett engem azzal, hogy a két évvelezelőtti jelölőbizottság tagjaival együtt, SipossIstvánnal és Berszán Ferenccel járjunk utánaannak, hogy Önök kiket javasolnának a 2007-ben bekövetkező generációváltás érdekében avezetőség bővítésére.Ez alatt a két hónap alatt igyekeztünkmegkeresni a tagvállalatok többségét, véleménytkérni Önöktől erre a kérdésre. Ehhezsegített az is, hogy az Innovációs Szövetséglapjában megjelent az, hogy várjuk az Önökvéleményét telefonon, e-mailen és mindenféle módon.Elég sok kollegával sikerült beszélnünk, és ennek alapján januárbanelőterjesztettük már a január végi vezetőségi ülésen azt a7személyt, akiketvégül is Önök is javasoltak, illetve, akik el is fogadták a jelölésünket.4 alelnökre és 3 elnökségi tagra tettünk javaslatot, akik a következők:5


172 <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűlése Koós Attila, a MATÁV PKI Távközlési Fejlesztő Intézet igazgatója, Ürge László, a ComGenex Rt. ügyvezető igazgatója, aki jelenleg nincskörünkben, de kezünkben van a hozzájárulása ahhoz, hogy elvállalja a jelölést, Vámos Zoltán, a GE Hungary Rt. alelnöke és Várkonyi Attila, a Cellum igazgatója.Őket tehát alelnököknek javasoljuk.Három elnökségi tagra is tettünk javaslatot, akik a következők: Deme Gábor, az Innomed Medical Rt. elnöke, Frischman Gábor, a <strong>Magyar</strong> Katolikus Rádió Részvénytársaság műszakiigazgatója és Dr. Molnár Károly, a Műszaki Egyetem rektora.Akkor még egy pár szót, ha megengednek a jelöltek életútjáról.Alelnökjelöltek:Koós Attila 1968-ban született. A BME Villamosmérnöki Karán végzett,számos szakmai képzésen vett részt külföldön, és külföldön dolgozott. <strong>MB</strong>Afokozatot 2004-ben szerzett. 1992 óta dolgozik a MATÁV-nál, jelenleg a PKITávközlésfejlesztési Intézet igazgatója. 2004-ben a MATÁV-nál az Év Emberevolt.Dr.ÜrgeLászló1963-ban született. Az ELTE TTK-n végzett, 1994-től a kémiatudomány kandidátusa. 1991-1998 között az USA-ban kutató, ill.laboratóruimvezető. 2001 óta az innovációs nagydíjas ComGenex Rt.vezérigazgatója. Tagja a EuropaBio Emerging Enterprise Board-nak, társszerzőjetöbb mint 50 tudományos publikációnak és szabadalomnak.Vámos Zoltán 1964-ben született, a BME Villamosmérnöki Karán végzett,1989 óta dolgozik a GE Hungary Rt.-nél, jelenleg a Consumer&IndusrialÜzletág európai tachnológiai szervezetének vezetője, a GE globálisfénycsőüzletág műszaki vezetője. Több mint 10 szabadalma született és ezekhasznosításának megvalósítója. Tagja a BME társadalmi szenátusának.Várkonyi Attila 1962-ben született. A Közgazdaságtudományi Egyetemkülgazdasági szakán végzett. 1989-99 között Ausztriában, Svájcban, az USAban,Angliában dolgozik a SAP-nál, ez a világ vezető ügyviteli software cége.2000-től a Fast Ventures kockázati tőke befektető cég társalapítója/elnöke.2001-ben csatlakozott társalapítóként a Bolyai Díj Alapítványhoz, a UnitedWay/Erőforrás Alapítvány kurátora, a Cellum igazgatója.5


Határozat 173Elnökségi tagok:Elnökségi tagnak Deme Gábort jelöljük, aki 1948-ban született, a MűegyetemVillamosmérnök karán végzett, majd mérnök-közgazdász szakot végzett.Később orvos biológiai szakmérnöki diplomát szerzett a Műegyetemen.A Medicor Művekben dolgozott. 1989-ben kollegáival megalapította azorvostechnikai berendezések fejlesztésével, gyártásával foglalkozó Innomedet,melynek elnöke.Ez a cég 1999-ben Innovációs Nagydíjban részesült.Frischman Gábort is elnökségi tagnak javasoljuk.1955-ben született, ő is a Műegyetem Villamos Karán végzett híradástechnikaiszakon, majd távközlési szakmérnöki oklevelet szerzett. Dolgozott a MATÁVigazgatójaként, a Hírközlési Felügyelet elnöke volt. Jelenleg a <strong>Magyar</strong> KatolikusRádió műszaki igazgatója.Több mint 100 hazai és külföldi konferencia meghívott előadója, számosmagyar és angol nyelvű szakcikk szerzője.Végül, de nem utolsó sorban dr. Molnár Károlyt javasoljuk elnökségi tagként,aki 1944-ben született. Műegyetemi gépészmérnök, 1967 óta tanít aMűegyetemen. 2004-től rektora a Műegyetemnek. A műszaki tudományokdoktora, 85 különböző publikációja jelent meg.Számos szakmai szervezet elnöke, illetve vezetőségi tagja.Ahogy Önök hallották az életutakból, a jelöltek valamennyien bőségesenbizonyították innovációs tevékenységüket az elmúlt időszakban.A fiatalabb generációhoz tartoznak és olyan új vonalakat is képviselnek, amelyekfontosak is lehetnek a MISZ életében, mint a számítástechnika, informatika,biotechnológia, illetve a pénzügyi befektetés.Köszönöm figyelmüket. Most már Önökön a sor a választás ügyében.HATÁROZATDr. Pakucs JánosAz első kérdés, hogy a jelöltek jelölőlistára vételét elfogadják-e a jelenlévők.Köszönöm szépen. Ellenszavat, tartózkodás nincs.A következő kérdés, hogy van-e további jelölt a jelenlévők részéről, akit5


174<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyűlésejelölőlistára kellene venni akár alelnöknek,akár elnökségi tagnak.Megállapítom, hogy nincs.Akkor a jelöltlista megegyezik azzal alistával, amit a regisztrációnál kiosztottak.Felteszem a Közgyűlésnek a kérdést,hogy mivel pontosan annyi jelölt van,ahány embert meg szeretnénk választani, hozzájárul-e a közgyűlés ahhoz, hogynyílt szavazással válasszunk.Bár felkészültünk a titkos szavazásra is, mert jelölőcédulák és szavazócédulákis vannak és doboz is van, de mivel a Közgyűlés úgy gondolta, hogy nyíltanválasszunk, akkor én ezt fogom előterjeszteni.Tehát akkor megkérdezem, hogy az előterjesztett 4 alelnökjelölttel egyetért-ea Szövetség, hogy alelnökként működjenek a továbbiakban.Köszönöm szépen. Ellenszavazat: nincs, tartózkodás: 2.3 elnökségi tagot jelölt a jelölőbizottság. Kérésem, a 3 elnökségi tagotválasszuk meg elnökségi tagnak.Ellenszavazat: nincs, 2 tartózkodás.Örömmel köszöntöm az újonnan megválasztott 4 alelnököt és 3 elnökségitagot. Gratulálok a megválasztásukhoz. Tapsoljuk meg Őket.És azt kívánom, hogy a közreműködésükkel együtt próbáljunk eleget tenniazoknak a feladatoknak, ami a mai Közgyűlésen elhangzott.Bevezetőmben néhány feladatot próbáltam meghatározni, majd azelőadásokban, hozzászólásokban körvonalazódott, hogy milyen irányban kellmajd a Szövetség szakmai munkáját a jövő évben fejleszteni, továbbvinni, ehhezkérem az Önök közreműködését. Kérem az újonnan megválasztott elnökségitagok és alelnökök segítségét is.Befejezésképpen kérem, fogadják el a meghívást arra a fogadásra, amitNemes Gyula, a Nemes Galéria vezetője közreműködésével adunk.5


Határozat 175A Nemes Galéria tagja a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetségnek, a kereskedelemterületén valódi innovációt valósított meg.A Nemes Galéria az egyik „legnemesebb” galéria <strong>Magyar</strong>országon.A folyosón kiállított képeket a figyelmükbe ajánlom, ezekből lehet válogatni. Amai fogadásnak ők a házigazdái!5


A XVI. közgyûlésrésztvevõi


178 A XVI. közgyülés résztvevõiTAGINTÉZMÉNYEK KÉPVISELŐI5


Tagintézmények képviselõi1795


180 A XVI. közgyülés résztvevõi5


Tagintézmények képviselõi1815


182 A XVI. közgyülés résztvevõi5


Tagintézmények képviselõi1835


184 A XVI. közgyülés résztvevõi5


Tagintézmények képviselõi1855


186 A XVI. közgyülés résztvevõi5


Tagintézmények képviselõi1875


188 A XVI. közgyülés résztvevõi5


Tagintézmények képviselõi1895


190 A XVI. közgyülés résztvevõi5


Tagintézmények képviselõi1915


192 A XVI. közgyülés résztvevõi5


Tagintézmények képviselõi1935


194 A XVI. közgyülés résztvevõiVENDÉGEK5


Vendégek1955


196 A XVI. közgyülés résztvevõi5


Vendégek1975


198 A XVI. közgyülés résztvevõi5


A közgyûléssajtóvisszhangja


200 TagintézményekA közgyülés sajtóvisszhangjaMérnök Újság2005. március<strong>Magyar</strong> Nemzet2005. március 1.Komárom-Esztergom Megyei Hírlap2005. február 23.5


A közgyülés sajtóvisszhangja201<strong>Magyar</strong> Gyáripar2005. 2. szám5


202 A közgyülés sajtóvisszhangjaTranzit2005. március5


A közgyülés sajtóvisszhangja203Világgazdaság /2005. február 21.Február 22., 9 óraA <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség 2004. évi rendes közgyûléseHelyszín: Hotel Novote(Bp., XI., Jagelló út 1-3.)Újság: <strong>Magyar</strong> Rádió Online /2005. február 22.Kóka: Nálunk gyanús gazdagnak lenniAz ország versenyképességét meghatározza az innováció, ezért újlehetõségeket kell teremteni a fejlõdõképes kis- és középvállalkozásoktámogatására. Errõl a gazdasági miniszter beszélt a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség éves közgyûlésén.Munka bõven volt, eredmények születtek, forrás pedig remélhetõleg lesz –lényegében így foglalhatók össze a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség közgyûléséneddig elhangzottak. Vojki János fõtitkár beszámolója szerint sikerült elérni,hogy a szövetségnek legyen beleszólása a gazdaság mûködési feltételeinekalakításába, emellett kérték a pénzügyminisztert, hogy a kutatás-fejlesztésitevékenységgel kapcsolatos szerzõdések, illetve bevételek ne essenek 5százaléknál magasabb elvonás alá.Kóka János gazdasági miniszter felszólalásában kiemelte: <strong>Magyar</strong>országversenyképességét határozza meg az innováció, ezért annak a gazdasággalegyenes arányban kell fejlõdnie. <strong>Magyar</strong>ország 36 százalékkal növelteráfordításait, igaz, mondta, vannak, akik gyorsabbak, mint mi. Lettország ésLitvánia például bõven megelõz bennünket e téren.Kóka János elmondta még: a gazdaságpolitika beruházásokra és az exportraépít, emellett a költségvetés takarékosságát tûzték ki célul, bár nem csináljukjól – tette hozzá. A gazdasági miniszter szerint bõ lehetõségeket kell találni azinnovatív kis- és középvállalkozások támogatásához, emellett az állam általfelügyelt rendszereket, így az egészségügyet, a szociálpolitikát és az oktatástmeg kell reformálni, noha ezt ebben a ciklusban már nem tudja végigvinni akormány – mondta a gazdasági miniszter és megígérte, mindent megtesznekazért, hogy 2006-tól folytathassák.A miniszter szerint nálunk gyanús gazdagnak lenni, az irigység nemzetikarakterünk – mondta –, de ha elfogadottá válik a kreativitás tisztelete akkor azirigységet felválthatja a közös büszkeség.5


204 A közgyülés sajtóvisszhangjaKossuth Rádió: Déli Krónika / 2005. február 22.Mv.: – Az ország versenyképességét meghatározza az innováció. Ezért újlehetőségeket kell teremteni a fejlődőképes kis és középvállalkozásoktámogatására. Ezt a gazdasági miniszter mondta a <strong>Magyar</strong> InnovációsSzövetség éves közgyűlésén. Tudósítónk Berek Patricia.– Munka bőven volt, eredmények születtek, forrás pedig remélhetőleg lesz.Lényegében így foglalhatók össze a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség közgyűléséneddig elhangzottak.Bojti János főtitkár beszámolója szerint sikerült elérni, hogy a szövetségneklegyen beleszólása a gazdaság működési feltételeinek alakításába. Emellettkérték a pénzügyminisztert, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységgelkapcsolatos szerződések, illetve bevételek ne essenek 5 százaléknál magasabbelvonás alá. Kóka János gazdasági miniszter felszólalásában kiemelte<strong>Magyar</strong>oszág versenyképességét határozza meg az innováció, ezért annak agazdasággal egyenesarányban kell fejlődnie. <strong>Magyar</strong>ország 36 százalékkalnövelte ráfordításait, igaz – mondta – vannak akik gyorsabbak, mint mi.Lettország és Litvánia például bőven megelőz bennünket e téren. Kóka Jánoselmondta még a gazdaságpolitika beruházásokra és az exportra épít, emellett aköltségvetés takarékosságát tűzték ki célul, bár nem csináljuk jól, – tette hozzá.A gazdasági miniszter szerint új lehetőségeket kell találni az innovatív kis ésközépvállalkzások támogatásához, emellett az állam által felügyeltrendszereket, így az egészségügyet, a szociálpolitikát és az oktatást meg kellreformálni. Noha ezt ebben a ciklusban már nem tudja véfigvinni a kormány,mondta a gazdasági miniszter és megígérte mindent megtesznek azért, hogy2006-tól folytathassák. A miniszter szerint nálunk gyanús gazdagnak lenni, azirigység nemzeti karakterünk, – mondta – de ha elfogadottá válik a kreativitástisztelete, akkor az irígységet felválthatja a közös tisztesség.MTV 1: Körzeti híradó / 2005. február 22.Mv.: – Hazánkban jelentős lemaradás tapasztalható az innováció terén. –hangzott el a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség közgyűlésén. Mivel a kutatásfejlesztésjelentős mértékben hozzájárul a gazdasági növekedéshez,elengedhetetlen az állami támogatás.R.: – Innováció. Más néven: újítás, vagy éppen kutatás - fejlesztés. Hazánkbantörvény már van róla, és létrehozták a Nemzeti Kutatás - technológiai Hivataltis, a lemaradás azonban igen nagy a fejlett országokhoz képest.Pakucs János elnök, <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség: – Az innováció a gazdasági5


A közgyülés sajtóvisszhangja205növekedés jelentős részét képezi. Az Egyesült Államokban a GDP-növekedésnekhetvenöt százaléka az innovációból származik, ez az európai fejlettországokra is jellemző. <strong>Magyar</strong>országon ez a szám negyvenhárom százalék,tehát alacsony az innovációs képessége az országnak. Ezen kell jelentősmértékben változtatni.R.: – Pakucs János úgy vélte: ehhez támogatni kell az oktatást, a kis- ésközépvállalkozásokat, javítani kell a kutatóintézetek és a vállalatok közöttikapcsolatot, valamint létre kellene hozni regionális információs központokat. Aközgyűlés célja az, hogy lefektessék az alapjait egy olyan stratégiának, amelyhazánk innovációs teljesítményét jelentősen növelni tudja.MTV 1: ÜZLETI HÍRADÓ / 2005. február 22.– Mv.: A kormány arra törekszik, hogy a magyar fejlesztésű termékekgyártásához, forgalmazásához elegendő tőkét tudjon nyújtani, ezenkívül pedigszeretné tovább ösztönözni a hazai kutatásokat. A többi között ez hangzott el a<strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség közgyűlésén.– R.: A legújabb adatok egyértelműen azt mutatják, hogy minél több pénzt költaz állam kutatásokra, a fejlesztésekre, annál magasabb lesz a nemzetiössztermék és versenyképesebb lesz az ország.– Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter: A versenyképesség stabilfelállításához szükség van egy kiszámítható gazdaságpolitikára, szükség vanarra, hogy a nagy rendszereink az egészségügytől az oktatáson keresztül aszociális rendszerig stabilan szolgálhassák a társadalom érdekeit, és szükségvan arra, hogy kijelöljük azokat a konkrét célokat, amelyek <strong>Magyar</strong>országfejlődésének irányt szabnak.– R.: Elengedhetetlen az információs és a biotechnológia fejlesztése is. Akutatások újabb anyagi támogatása. A célok megvalósításának azonban gátatszab, hogy az országban nagyok a területi egyenlőtlenségek.– Bolyky János főtitkár, <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség: Hogyha beszúrja akörzőjét Budapest közepébe, és húz egy 70 kilométer sugarú kört, akkor itt,ebben a 70 kilométer sugarú körön belül él 5 millió ember. Az ország egészterületén pedig él másik 5 millió ember. Jóformán lakatlan részei vannak azországnak. Felmerül a kérdés, hogy mit ösztönözzünk.– R.: A kormány programjában kiemelt helyen szerepel az elmaradott térségekversenyképességének javítása. Ha ez megvalósul, akkor a kutatás fejlesztés isnagyobb lendületet kap.5


206 A közgyülés sajtóvisszhangjaNapi Gazdaság / 2005. március 17.A hazai kkv-k alig 25 százaléka innovatívAz állami támogatási rendszerben differenciáltan kell kezelni a kis- ésközépvállalkozások (kkv) innovációs támogatását, s 2010-re a vállalati k+fnekkell adnia az összes ilyen jellegű ráfordítás legalább 50 százalékát.<strong>Magyar</strong>országnak a többi újonnan csatlakozott közösségi tagállamhoz képestkomoly lemaradása van a versenyképesség terén, ugyanis míg Lettországbanés Litvániában az innováció növekedési üteme mintegy 90–120 százalék,hazánkban ez az érték csak mintegy 30 százalék körül van – mondta KókaJános gazdasági és közlekedési miniszter a <strong>Magyar</strong> Innovációs Szövetség(MISZ) közgyűlésén.A miniszter hozzátette, hogy <strong>Magyar</strong>országon megvan a megfelelő tudásbázis,amit az is bizonyít, hogy a sikeres brüsszeli innnovációs pályázatok mintegy 16százaléka magyar.Hazánk versenyképességét az olcsó munkaerőről a kreativitás, a hozzáadottérték és az innováció felé kell elmozdítani. El kell érni, hogy 2010-re a k+fráfordítások legalább 50 százalékát a vállalati k+f adja. Ehhez viszontnélkülözhetetlen a profitorientált és a nem profitorientált intézményekhatékonyabb együttműködése – tette hozzá a miniszter.Szabó Gábor, a MISZ alelnöke elmondta, hogy hazánkban az innnováció mintegy43 százalékban járul hozzá a GDP növekedéséhez. Ez jelentősen elmarad azelméletileg lehetséges (többtényezős termelékenységnövekedés alapjánmodellezett) mintegy 88 százalékos felső értékhez képest.Az innovációs költségek vállalati és társadalmi megtérülése szemben állegymással, ezért az államnak fontos szerepet kell vállalnia az innovációtámogatásában. Szabó elmondta, hogy a régi közösségi tagállamokbanmeghatározó trend, hogy a nagyvállalatok a k+f tevékenységet kihelyezik a kkvszektorba.<strong>Magyar</strong>országon ez még más képet mutat. Míg a hazai a GDP mintegy 57százalékát a kkv-k állítják elő, ezeknek több mint 75 százaléka nem folytatsemmilyen k+f tevékenységet. A kkv-k csak alig 20 százaléka innovatív és csak2-3 százaléka sorolható az erősen innovatív kategóriába.A MISZ alelnöke szerint az állami támogatásnál is figyelembe kell venni ezt acsoportosítást és eszerint kell nyújtani a támogatást nem pedig egységesen.5


A közgyülés sajtóvisszhangja207A MISZ által tavaly nyáron a pénzügyminisztériumnak készített tanulmánybanaz javasolták, hogy a kkv-k mintegy háromnegyedét kitevő nem innovatívvállalatokat elsősorban a fennmaradás érdekében kell segíteni. Ezzel szembena fennmaradó alig 25 százalékot az innovációs folyamat teljes vertikumában kelltámogatni, elsősorban a k+f-munkahelyre vonatkozó járulékmentesség,meghatározott időre vonatkozó társaságiadó-mentesség vagy szja-mentességrévén.Andacs Noémi5


Szerkesztő: dr. Antos László, ügyvezető igazgatóFelelős kiadó: dr. Pakucs János, elnökKiadta: <strong>Magyar</strong> Innovációs SzövetségGrafikai tervezés: Visualia Design StúdióNyomda: Dunaprint BudapestFotók: Ludányi Ferenc, Szalmás Péter

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!