Szám - PTE Általános Orvostudományi Kar - Pécsi Tudományegyetem

pte.hu

Szám - PTE Általános Orvostudományi Kar - Pécsi Tudományegyetem

6pen az igazságosabb elosztás irányába visziaz eddigi rendszert.Ferenci szakági fõigazgató-helyettes elmondta,hogy valóban elismerésre méltó aSzívgyógyászati Klinika teljesítménye.Megjegyezte azonban azt is, hogy a dologikiadásokra fordított összeg nagysága miattcélszerû a kiadási oldalt revízió alá venni ésennek bizonyos csökkentésére törekedni.Horváth professzor a Radiológiai Klinikaproblémáit ecsetelte. Gond van az onkológiaiágyakkal, míg az onkoradiológiába azOEP által 18 ágy van befogadva, addig igazibólcsak 10 ágyuk van. Amásik nagy gond,hogy a radiológia általában alulfinanszírozott,mely a hagyományos vizsgálatoknálmintegy 40 %-kal marad el az igazi értéktõl.Szabó dékánhelyettes arra hívta fel a figyelmet,hogy az egyes klinikák problémáitidõ hiányában ezen az értekezleten megbeszélninem lehet, és azt javasolta, hogy a dékánivezetés tervbe vett látogatása során beszéljékmeg részletesen a helyi sajátosságokat,melyek a szakmával, az infrastruktúrával,személyi állománnyal függenek össze.Czopf professzor kérdésében a tervezettátvilágításra kérdezett rá, melyet õ nagyonreálisnak tart. Hozzászólásában HorváthÖrs professzor is e mellett foglalt állást, valamintkezdeményezte az országos összevetéstis szakmákon belül. Kovács Bálint professzoris egyetértett az átvilágítással, hisz aklinikaigazgatók közgazdasági ismereteinem elegendõek, tehát szükség van a szakértelemre.Szabó dékánhelyettes elmondta,hogy az átvilágítás külsõ szakértõkkel fogtörténni, de nagyon fontos az, hogy mindenkia saját klinikáján még ezt megelõzõen isalaposan vizsgáljon meg minden olyan lehetõséget,mely segíthet a hiányok csökkentésében.Ferenci szakági fõigazgató-helyettes ismétmegerõsítette, hogy 2001. január 1-tõlaz elosztási arányok korrekcióját meg kelltenni, mivel a rendszer ilyen formában nemmûködhet tovább. Az átvilágításra szerinteis feltétlenül szükség van, de ez viszonylagsok idõt igényel, és ezért az elosztási rendszermegváltoztatásával lehet hamarabb lépni.Javaslatában alapdíjként 37 500.- Ft-otjavasolt, míg a case-mix és infrastruktúraarányára 70:30-at tartott elfogadhatónak.Szabó dékánhelyettes a súlyszámmal egyetértett,azonban õ a legkisebb változtatás mellettdöntene, mely a 60:40 %-os arányt feltételezné.Szavazásra bocsátva a kérdést, a klinikaigazgatóktöbbsége elfogadta a fõigazgató-helyettesjavaslatát.A dékán zárszavában elmondta, örül annak,hogy elindult egy változás a gazdálkodásirendszer jobbá tételére, mely a HBCSpontok abszolút értékmérését szünteti meg.Természetesen folyamatosan figyelemmelkísérik az új rendszer hatását, és ha kell, akkorváltoztatnak rajta. Õ is egyetért az átvilágításelkezdésével és bízik abban, hogy azÁOK egészének érdekeit tekintve fognak a1. Aktuális ügyek1./a PhD hallgatók ügyeiMüller Éva II. éves PhD hallgató (Szerves-és Gyógyszerkémiai Intézet) államiösztöndíjas hallgatói jogviszonyát szeretnémegszüntetni 2000. november 1-tõl. Kéréséta DT támogatja.Dr. Tóth Gábor III. éves PhD hallgató(Orvosi Genetikai és GyermekfejlõdéstaniIntézet) külföldi tanulmányútját további 1évvel szeretné hosszabbítani. Kérését a DTtámogatja.Dr. Reuter Gábor I. éves PhD hallgató(Orvosi Mikrobiológiai és ImmunitástaniIntézet) 3 hónapos tanulmányútra szeretneutazni az Amerikai Egyesült Államokba2001. január 15-tõl április 15-ig. Kérését aDT támogatja.Dr. Debreceni Balázs III. éves PhDhallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika)2000. december 1-tõl 2001. június 1-ig államiösztöndíjas hallgatói jogviszonyát szeretnészüneteltetni tekintettel arra, hogykülföldi tanulmányútra kíván utazni. Kéréséta DT támogatja.Dr. Tus Katalin III. éves PhD hallgató(Immunológiai és Biotechnológiai Intézet)2000. szeptember 1-tõl 2001. augusztus 31-ig állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyátszeretné szüneteltetni tekintettel arra, hogykülföldi tanulmányútra kíván utazni. Kéréséta DT támogatja.Csóka Balázs II. éves PhD hallgató(Központi Kutató Laboratórium) Szlovéniábankurzuson vett részt. 24 kreditpontmegállapítását kéri. Kérését a programvezetõtámogatja. Kérését a DT támogatja.Dr. Csanaky Iván III. éves PhD hallgató(Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)részt vett a Magyar Sejtanalitikai Konferenciánés IUTOX továbbképzésen. Kreditpontbeszámítását kéri. 10 kreditpont beszámításátengedélyezi a DT.Lénárd Katalin III. éves PhD hallgató(Pszichiátriai Klinika) értekezéstervezeteelõbírálóinak kijelölése megtörtént.PhD hallgatók kongresszusi támogatásijövõben is munkálkodni. Megköszönte aklinikaigazgatók aktivitását és türelmét, kérvetovábbi segítségüket az új rendszer elindításában.Szerkesztõ: dr. Rõth ErzsébetA Doktori Tanács ülése2000. december 11.kérelme. Az alább nevezett hallgatók amegjelölt összegû támogatásban részesülnek.Lénárd Katalin (Pszichiátriai Klinika)50 000,- FtDr. Wagner Zoltán (Nephrológia)50 000,- FtBódis Emõke (Biofizikai Intézet)50 000,-FtDr. Halmosi Róbert predoktori ösztöndíjas(I. sz. Belgyógyászati Klinika) PhDszigorlata summa cum laude minõsítéssel2000. november 9-én megtörtént.Korsós Gizella III. éves PhD hallgató(Pszichiátriai Klinika) benyújtott tudományospublikációi és elõadásai alapján kéri adisszertáció megírásának, védésének engedélyezését.A bizottság kijelölése megtörtént.Nevezett PhD szigorlata summa cumlaude minõsítéssel 2000. november 8-ánmegtörtént.1./b Egyéni felkészülõk ügyei:Dr. Hajdú Zoltán egyéni felkészülõ(Kenézy Gyula Kórház, Debrecen – KísérletesSebészeti Intézet) elõbírálati tervére 3pozitív bírálat érkezett.Dr. Osváth Péter egyéni felkészülõ(Pszichiátriai Klinika) benyújtotta értekezéstervezetét.Az elõbírálók, a szigorlatitárgyak, a szigorlati bizottság összetételénekés az opponensek kijelölése megtörtént.Dr. Pál Endre egyéni felkészülõ (NeurológiaiKlinika – Orvosi Mikrobiológiai ésImmunitástani Intézet) benyújtottaelõbírálati anyagát. Az elõbírálók, a szigorlatitárgyak és a szigorlati bizottság összetételénekkijelölése megtörtént.Dr. Gáti Ágnes egyéni felkészülõ (PszichiátriaiKlinika) benyújtotta értekezéstervezetét.Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak,és a szigorlati bizottság összetételének kijelölésemegtörtént.Dr. Csutora Péter egyéni felkészülõ(Klinikai Kémiai Intézet) benyújtotta értekezéstervezetét.Az elõbírálók, a szigorlatiPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


7tárgyak, a szigorlati bizottság összetételénekés az opponensek kijelölése megtörtént.Dr. Hild Gábor egyéni felkészülõ (BiofizikaiIntézet) benyújtotta értekezését. Azopponensek és a védés bizottsági összetételénekkijelölése megtörtént.Dr. Pár Gabriella egyéni felkészülõ(Orvosi Mikrobiológiai és ImmunitástaniIntézet) értekezése opponenseinek és a védésbizottsági összetételének kijelölésemegtörtént.Dr. Sarungi Martin egyéni felkészülõ(MÁV Kórház Budapest – Ortopédiai Klinika)PhD szigorlata 2000. október 12-énsumma cum laude minõsítéssel megtörtént.Dr. Buda László egyéni felkészülõ (MagatartástudományiIntézet) PhD szigorlata2000. november 20-án summa cum laudeminõsítéssel megtörtént.Dr. Méhes Gábor egyéni felkészülõ(Patológiai Intézet) PhD szigorlata 2000.november 20-án summa cum laude minõsítésselmegtörtént.Dr. Lampek Kinga egyéni felkészülõ(Magatartástudományi Intézet) PhD szigorlata2000. december 4-én summa cum laudeminõsítéssel megtörtént.Dr. Szabó Zsolt Gábor egyéni felkészülõ(Borsord-Abaúj-Zemplén m. Kórház –Kísérletes Sebészeti Intézet) PhD szigorlata2000. december 8-án summa cum laude minõsítésselmegtörtént.Dr. Debreceni András egyéni felkészülõ(I. sz. Belgyógyászati Klinika) PhD szigorlata2000. december 5-én summa cum laudeminõsítéssel megtörtént. Az opponensek ésa védés bizottsági összetételének kijelölésemegtörtént.Dr. Nagy Zsuzsanna egyéni felkészülõ(I. sz. Belgyógyászati Klinika) értekezéseopponenseinek és a védés bizottsági összetételénekkijelölése megtörtént.Dr. Rumi György egyéni felkészülõ (I.sz. Belgyógyászati Klinika) értekezése opponenseinekés a védés bizottsági összetételénekkijelölése megtörtént.Dr. Dávid Károly egyéni felkészülõ(Anglia – Idegsebészeti Klinika) fizetendõképzési költsége 70 %-ának elengedését javasoljaprogramvezetõje dr. Dóczi Tamás.Kérésérõl a DT késõbb dönt.Dr. Heiner Lajos egyéni felkészülõ (DiagnosztikaiKözpont) PhD szigorlata. A DTfelhívta a figyelmet a szabályok betartásánakfontosságára. A szabályzatban elõírtfeltételek teljesítése szükséges a PhD szigorlatelismeréséhez.Dr. Barakonyi Alíz egyéni felkészülõ(Orvosi Mikrobiológiai és ImmunitástaniIntézet) értekezésének védése 2000. október18-án 100 %-os eredménnyel megtörtént.A DT ennek alapján egyhangúlag elfogadtaa PhD cím megítélését.Dr. Kiss István egyéni felkészülõ (HumánKözegészségtani Intézet) értekezésénekvédése 2000. október 26-án 100 %-oseredménnyel megtörtént. A DT ennek alapjánegyhangúlag elfogadta a PhD cím megítélését.Dr. Csábi Györgyi egyéni felkészülõ(Gyermekklinika) értekezésének védése2000. november 9-én 100 %-os eredménynyelmegtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlagelfogadta a PhD cím megítélését.Dr. Késmárky Gábor egyéni felkészülõ(I. sz. Belgyógyászati Klinika) értekezésénekvédése 2000. november 9-én 100 %-oseredménnyel megtörtént. A DT ennek alapjánegyhangúlag elfogadta a PhD cím megítélését.Dr. Oroszi Gábor egyéni felkészülõ(Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)értekezésének védése 2000. november 14-én 100 %-os eredménnyel megtörtént. ADT ennek alapján egyhangúlag elfogadta aPhD cím megítélését.Dr. Kustos Ildikó egyéni felkészülõ (OrvosiMikrobiológiai és Immunitástani Intézet)értekezésének védése 2000. december8-án 100 %-os eredménnyel megtörtént. ADT ennek alapján egyhangúlag elfogadta aPhD cím megítélését.1./c Új egyéni felkészülõkDr. Szolnoki Zoltán (Pándy Kálmán Kórház,Gyula) egyéni felkészülõként szeretnecsatlakozni dr. Melegh Béla egyetemi tanárprogramjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Tóth Ferenc (Kéz- és BalesetsebészetiKlinika) egyéni felkészülõként szeretne csatlakoznidr. Bellyei Árpád egyetemi tanárprogramjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Cseh Gellért (Kéz- és BalesetsebészetiKlinika) egyéni felkészülõként szeretnecsatlakozni dr. Bellyei Árpád egyetemi tanárprogramjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Domán István (Ortopédiai Klinika)egyéni felkészülõként szeretne csatlakoznidr. Bellyei Árpád egyetemi tanár programjához.Kérését a DT támogatja.Dr. Pytel Ákos (Urológiai Klinika)egyéni felkészülõként szeretne csatlakoznidr. Bellyei Árpád egyetemi tanár programjához.Kérését a DT támogatja.Dr. Vámhidy László (Kéz- és BalesetsebészetiKlinika) egyéni felkészülõként szeretnecsatlakozni dr. Bellyei Árpád egyetemitanár programjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Rádai Ferenc (Kaposi Mór megyeiKórház Ideggyógyászati Osztály) egyénifelkészülõként szeretne csatlakozni dr. SzabóImre egyetemi tanár programjához. Kéréséta DT támogatja.Lelovics Zsuzsanna (Nemzeti EgészségfejlesztésiIntézet Dél-Dunántúli RegionálisKözpont, Kaposvár) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. Lénárd László(dr. Ángyán Lajos) egyetemi tanár programjához.Kérését a DT támogatja.Dr. Molnár Tihamér (AITI) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. RõthErzsébet egyetemi tanár programjához. Kéréséta DT támogatja.Dr. Õze Ágnes (Toldy Ferenc Kórház,Cegléd) egyéni felkészülõként szeretnecsatlakozni dr. Rõth Erzsébet egyetemi tanárprogramjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Sonnevend Ágnes (Mohács VárosKórháza) egyéni felkészülõként szeretnecsatlakozni dr. Emõdy Levente egyetemitanár programjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Keszthelyi Zsuzsanna (I. sz. BelgyógyászatiKlinika) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. Mózsik Gyulaegyetemi tanár programjához. Kérését a DTtámogatja.2. Egyéb ügyek– A doktori iskolákra vonatkozó pályázatunkelõzetes információk szerint sikeresnekminõsül. Eredményes mûködésük feltételeitki kell alakítanunk.– Az össz-egyetemi PhD szabályzat elfogadásrakerült. Az Általános OrvostudományiKar PhD szabályzatának áttekintéséreés írásos javaslat elkészítésére a DoktoriTanács elnöke a tagok egyetértésével azalább nevezetteket kérte fel a DT: dr. SétálóGyörgy egyetemi tanár, a Doktori Tanács elnökhelyettese,dr. Szekeres Júlia egyetemitanár, dr. Lénárd László egyetemi tanár ésdr. Szolcsányi János egyetemi tanár.– A programvezetõk bérkiegészítéseegyelõre az eddigi gyakorlatnak megfelelõenkerül kifizetésre.– Ad hoc bizottság létrehozására kerültsor (elnök: dr. Sétáló György, tagok: dr. LénárdLászló, dr. Szabó Imre, dr. Szekeres Júlia,dr. Tahin Tamás, dr. Trixler Mátyás),amelynek a feladata, hogy a határterületi tudományágakbantörténõ publikálás mérésiés minõségi aspektusait áttekintse és ezekalapján javaslatot tegyen a PhD védésekkelösszefüggésben.Dr. Fischer Emilegyetemi tanára Doktori Tanács elnöke2001 JANUÁR


12Emlékeztetõ a Gyógyszerterápiás Bizottság ülésérõl2000. december 6.Megjelent bizottsági tagok: dr. Mózsik Gyula,dr. Botz Lajos, dr. Schmelczer Matild, dr.Bátai István, dr. Drozgyik István, dr. KajtárPál, dr. Nagy LajosTávolmaradt: dr. Pfund Zoltán (külföldöntartózkodik), dr. Nagy FerencMeghívottként jelen voltak: dr. GyõrimolnárIván, dr. Horváth IvánNapirend elõtt a titkár és az elnök javasolta,hogy a bizottság munkájában a jövõbenvegyen részt dr. Nagy Ferenc (NeurológiaKlinika) és dr. Gyõrimolnár Iván(Szívgyógyászati Klinika).1. napirendi pont: a PTE ÁOK gazdaságihelyzete, megszorító intézkedések szükségszerûségeés tartalma a gyógyszerfelhasználásban.– A Gyógyszerterápiás Bizottság elnöketájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy az orvoskartartozása kb.1 milliárd Ft, ebbõl a„külsõ” tartozás kb. 370 millió Ft. Ez utóbbiösszeg kb. egyharmadát a kifizetetlengyógyszerszámláink teszik ki. A csaknemteljes egészében kifizetetlen számlákban található„külsõ” deficit mértéke az éves költségvetéskb. 4 %-a, mely a hivatalos egészségügygazdasági terminológia szerint is„csak” likviditási zavarnak minõsül (2-3 %:intézkedést igényel, 4-4,2 %: likviditási zavar,5-8 % csõdközeli helyzet, 10 %-tól:csõdhelyzet). Adékáni vezetés szerint a deficitmég kezelhetõnek tûnik, azonban sürgõsgazdasági intézkedések szükségesek annakérdekében, hogy a kar független irányításamegõrizhetõ legyen. Az ez évi gyógyszerkiadásainkjelentõsen megugrottak. A „gyógyszertárikeret” alá tartozó termékekbõl (melyektúlnyomó része a gyógyszer, míg kisebbrésze kötszer, fertõtlenítõszer) 11 hónap alatttöbb mint nyolcszázmillió forint felhasználástörtént a klinikákon. Így várhatóan jelentõsenmeghaladjuk gyógyszerekben azt a kiadásirészarányt, ami a hazai orvosegyetemeketjellemzi (kb. a költségvetés 11-14 %-a). Adékáni vezetés a Gyógyszerterápiás Bizottságtólazt kérte, hogy értékelje a gyógyszerhelyzetetés tegyen javaslatot arra, milyenintézkedések szükségesek a takarékosabbfelhasználás és a költségek csökentéseérdekében.– A fõgyógyszerész tájékoztatása szerintaz eddigi zavartalan gyógyszerellátás mégkb. 2-3 hétig biztosítható, ui. a szállítók jelezték,hogy további áruhiteleket már nem tudnakbiztosítani. A késedelmi kamatösszeghalmozódása már így is igen nagy továbbipénzügyi terhet jelent. Amennyiben a kar továbbrasem tudja megoldani a tartósan kifizetetlengyógyszerszámlák kiegyenlítését,akkor heteken belül a gyógyszerbeszerzésünkakadozni fog, jelentõs számú hiánycikkekkel,leálló gyári beszállítókkal fog szembenézni.– A bizottság mérlegelte azt a javaslatot,amely szerint megszorító intézkedésekkel elkellene érni a gyógyszerfelhasználás egységesklinikai 15-20%-os csökkenését, azonbana javaslatot elvetette, mivel véleményeszerint a klinikák eltérõ „fegyelmezettséggel”mûködnek, így az intézkedése a „jól termelõés takarékos” intézeteket is – indokolatlanul– sújtaná.– A bizottság célszerûbbnek látnáazoknak a beavatkozásoknak és terápiáknaka kigyûjtését, melyek közismerten„csak jelentõs veszteséget termelõ eljárások”.Ezek kiszûrését az intézetigazgatókirányítása mellett végezzék el a klinikák ésjelentsék a kar vezetésének. Ezen belül célszerûlenne, ha megadnák azt is, hogy ezekközött hány esetben, ill. milyen aránybanvoltak azok a betegek, akik ellátására a karterületileg is illetékes.Abizottság szerint jelentõsarányú a klinikákon – különösenmûtétés szakmáknál – a viszonylag kis súlyszámú(nem igazán progresszív ellátástigénylõ) olyan betegek száma, akik más régióbólérkeznek, ugyanakkor költséges terápiábanés beavatkozásban részesülnek (azaz azellátásuk jól ismerten „ráfizetéses” az intézményszámára). Ezen esetek szûrésével jelentõsköltségmagtakarítás lenne realizálható.A bizottság javasolja: a dékáni vezetésjobban ösztönözze a klinikákat arra, hogy a„drága, ráfizetéses” eseteik elszámolásánakkorrekcióját a szakmai kollégiumoknál nagyobbszámban kezdeményezzék. Jóllehetaz is közismert: jelenlegi döntéshozóinknálelfogadott, hogy a vélemények hierarchiájábana szakmai kollégiumok a legkisebb súlyú(IV.) kategóriában szerepelnek (eredetilega SIGN ajánlására született ez a sorrendiség,mára nemzetközileg elfogadott).A bizottság javasolja a dékáni vezetésszámára, hogy a klinikáktól kérje be a klinikavezetõi által ebben az évben (esetlegutóbbi hat hónapban) veszteségesnek tartottbeavatkozásaik jegyzékét, megjelölveazt is, hogy ezek az ellátott betegek honnanérkeztek. A beérkezett anyagot egy ad hocdékáni bizottság értékelje.– Gyógyszermegtakarítást eredményezhetne,ha a Gyógyszerterápiás Bizottságajánlásokat dolgozna ki jól körülhatárolhatóindikációs területekre (pl. antibiotikumokprofilaktikus felhasználása, posztoperatívhányáscsillapítás stb.), figyelembevéve az Egyetemi Gyógyszertárban elérhetõlegkedvezõbb árú készítményeket. Nagyonfontos lenne, ha a kar Infektológiai Bizottságaérdemben segítené/segíthetné ezt a munkát.A bizottság az elkövetkezõ hónapokban(2001. január végéig) felméri, hogy milyenbelsõ kari protokollok kidolgozásával lehetnea kezdeti belsõ, „intézményi” protokollokatelindítani (minden bizonnyal – helyenként– komoly belsõ ellánálásra is lehet számítani).– Aracionális és költséghatékony gyógyszerelésérdekében hangzott el az ülésen az ajavaslat, hogy az Egyetemi Gyógyszertár általhavonta a klinikákra eljuttatott különösenkedvezõ árú gyógyszerek, valamint a rabattok,illetve adományok listája a klinikai orvosokszámára e-mailen, vagy egyéb gyorsanés könnyen hozzáférhetõ információs„felületen” is elérhetõ legyen. A levelezésilista számbeli nagysága, nyitottsága, védettségetisztázandó, mivel ez a költség-lista acégek által elvártak miatt nem terjeszthetõ(az információra illetékesek „körének” garanciájátkell biztosítanunk). Elhangzott az isaz ülésen, hogy sok (?) klinikán az igazgatónem jutattatja el ezeket az anyagokat (sem) agyógyszert felíró és használó orvosokhoz.Abizottság a lefolytatott vitában – sajnos– jelentõs idõt szánt az intézmény gyógyszerfelhasználásbanszerény arányú és költségû(költségaránya kisebb 2-3 %-nál!)gyógyszerek (pl. Quamatel, egyszerûbb peros fájdalomcsillapítók stb.) elszámolására ésfelhasználására. Eredményesebb lenne a jövõbenvisszatérni ahhoz a több éve követettgyakorlathoz, hogy elsõsorban – legalábbiselsõk között – a nagyobb horderejû, költségarányúgyógyszerekre érdemes fókuszálnia abizottságnak.A bizottság ismételten sajnálkozását fejezteki a felett, hogy a belsõ hálózatra továbbrasem került még fel az EgyetemiGyógyszertár által leadott (legutóbb: 2000.október 11-én), a korábbiaknál sokkal bõvebbinformációs anyag. Így még jelenleg is csakaz 1999. évben kialakított szerényebb információsfelülelet biztosítja a klinikusok számáraa gyógyszerárak gyors lekeresésének egyedülilehetõségét (193.6.242.104 IP címen, ld.PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


13az elérhetõség leírását részletesen a „POTEAlaplista” 197. oldalán). Igaz az is, hogy azülésen jelenlévõk még ezt a lehetõséget semmind ismerték (megjelent a Konszenzusban,gyógyszerfelíró orvosoknak pedig név szerintment ki errõl tájékoztatás stb.).Érthetetlen és gazdaságilag is ésszerûtlen,hogy a belsõ intézeti gyógyszerárak, ésaz ezzel kapcsolatos egyéb gyógyszerezésiinformációk hatékony információs felületénekkialakítása régóta halasztódik. A bizottságsürgõs intézkedést javasol ennek aproblémának a megoldására.2.) A 2000. május végén bevezetett „klinikaigyógyszerfelhasználási alapérték”haszna, alkalmazása, átalakítása.A 2000 májusában bevezetett intézkedéscsak részben hozott eredményt. A teljesítménytõlfüggetlennek tûnõ heti klinikaigyógyszerrendelési ingadozások határértékeiközelebb kerültek az elmúlt hat hónapban.A klinikák eltérõ módon vették figyelembeazonban a rendszeresen megküldött,akár naprakész nyomonkövethetõséget isbiztosító kimutatásokat, a gyógyszerköltségállására figyelmeztetõ leveleket. Az intézkedésalapvetõen a klinikaigazgatók informáltságátkívánta javítani, remélve, hogy a folyamatosértesítés segíti õket a költség-racionalizálógyors lépések, ill. intézkedések kivitelezésében.Az utóbbi fél évben azonbankari szinten továbbra is növekedett a gyógyszerköltség.Az intézkedés azért sem hoztameg a várt eredményt, mivel az eredetileg ismeghirdetett „menetrenddel” szemben a„túlköltõ”, összeségében is deficites klinikákvezetõinek nem kellett magyarázatotadniuk a helyzetük „menedzselésérõl”.A probléma tényszerû megítélését kétségtelenülnehezíti, hogy a gyógyszerköltségekkelpárhuzamosan a teljesítmények figyelembevételeis szükséges lenne. AGH ésa gyógyszertár adatai alapján készített összesítésazt mutatta ki, hogy a klinikai súlyszámokgyógyszer-részarányának havi ingadozásaszélsõséges.A bizottsági vita során a Gazdasági Igazgatóságáltal szolgáltatott súlyszámok hitelességétkét klinika esetében konkrétan is kétségbevonták (Gyermekklinika, SzívgyógyászatiKlinika), ui. a jelenlévõk szerint valójábana kimutatásban szereplõ értékekkelszemben több, vagy jelentõsen eltérõ súlyszámot„termeltek” egy-egy hónapban. A vitábanaz is elhangzott, hogy éppen ezen adatokpontatlanságával készített „klinikai sorrendek”publikálása, terjesztése következtébenalakul/alakult ki negatív közvélekedés néhányklinikáról. A súlyszámok pontatlanságamiatt nem jók a megjelenített gyógyszerarányoksem. Abizottság többségének véleményeszerint a kimutatás ezért nem alkalmasarra, hogy a belsõ költségarányokat(pl. gyógyszer) tükrözze.Az egy-egy súlyszám gyógyszertartalmátelemezve több esetben is az adott klinikárajellemzõ átlaghoz képest extrém mértékûeltérés tapasztalható mind pozitív, mindnegatív irányban.A Gyógyszerterápiás Bizottság javaslata,hogy ezektõl a klinikáktól, azaz akiknélegy-egy súlyszám gyógyszertartalmaszélsõséges határértékek között ingadozott(esetleg az elsõ körben csak a negatívbanlévõ klinikáktól !) a dékáni vezetés kérjenírásban magyarázatot arra, hogy milyenjelenségek állnak ezek hátterében(pl. különsen drága, „ráfizetéses” esetekvagy gyógyszerek halmozódása stb.). A beérkezettanyagot a Gyógyszerterápiás Bizottságértékeli.– A bizottság felkéri a kar vezetését:sürgõsen segítse elõ, hogy a gyógyszerbeszerzéseinka rég lejárt és igen jelentõsösszegû gyógyszerszámláink miatt (kb.100-120 MFt) ne kerüljenek veszélybe. Aszámlakifizetések sorrendiségének meghatározásánálaz intézmény mûködõképességétis nagyban meghatározó gyógyszerszámlákne sorolódjanak az indokoltnál is „hátrább”.Az adósságaink esetleges átütemezése, vagylegalább a tolerálásának elérése csak akkorérhetõ el, ha a kiszámíthatóbb partnereivé válunka beszállítóinknak (jelenleg rendszerintutólag egyeztetünk velük). Akar nem rendelkezikmár azzal a „bizalmi” tõkével a szállítóknál,melyre számíthatnánk.3.) Beérkezett beadványok elbírálása:„Glubran2” (gyártó: GEM S.R.L.)újonnan forgalomba került szövetragasztónak,az Idegsebészeti Klinika beadványaalapján, „Gyógyszer-alaplistára” való kerüléséta Gyógyszerterápiás Bizottság jóváhagyta.„Naropin injekció” (gyártó: Astra-Zeneca) beadványa hiányos volt, mivel acég még nem juttatta el az elbíráláshoz szükségesinformációkat (ár, rendelhetõség).Ezek hiányában a készítmény listára valófelvételét a bizottság elhalasztotta.4.) „Negatív jelenségek a PTE ÁOKgyógyszerellátásában”A Tudományos Bizottság 2000. december 12-i ülésénaz alábbi pályázóknak ítélt meg kutatási támogatást:Felkért elõadó: dr. Horváth Iván (SzívgyógyászatiKlinika)A téma napirendre tûzése a fõgyógyszerészkezdeményezésére történt, mivel többgyógyszercég is jelezte, hogy a SzívgyógyászatiKlinikán dr. Horváth Iván a rabatt-elszámolásbannem a „POTE” által több mintöt éve konszenzussal bevezetett és gyakoroltrabatt rendszer érvényesítését kéri tõlük. Azinfomáció tisztázása ezért vált szükségessé.A kialakított kari rendszer felülvizsgálata,továbbá esetleg annak módosítása a GyógyszerterápiásBizottság feladata, ill. jogköre.Dr. Horváth Iván elmondta, hogy a karigyógyszerellátással különösebb gondjaiknincsenek, az elszámolásban sem látnak számukrahátrányos jelenségeket, a rabattgyógyszerek közvetlen leszállítását a klinikáranem kezdeményezték. Ugyanakkor agyógyszer rabatt elszámolására irányulómódosító tartalmú felvetéseit, ill. kérdéseit abizottság megvitatta és megállapította, hogya kari elszámolás („átlagáras elszámolás”)megváltoztatása szükségtelen, ui. kari szintena klinikáknak átadott kb. 160-170MFt/év kedvezmény korrekt és arányos elosztásátbiztosítja. Az elõterjesztett problémákatugyanis a jelenleg is mûködtetett kariárképzés megfelelõen és gazdaságosan kezeli.A Gyógyszerterápiás Bizottság a„különmegállapodások” gyakorlásánakmellõzését is kérte, indokolva ezt többek közöttazzal, hogy a cégek jelentõs része a PTEÁOK-kal meghatározott idõre szólókeretmegállapodásokat köt, amelyek általábana cég több készítményére vonatkoznak,és összességében nagyobb realizált kedvezménytbiztosítanak (természetesen a klinikákszámára!). Az intézményi érdekek elsõdlegesek,mivel éppen így bizotsíthatók azintézeti elõnyök is.Természetesen a bizottságnak nincskompetenciája egy e kérdésben (gyógyszer)is esetleg önállóságot indítványozó klinikaijavaslat mérlegelésére, azonban dékáni felkérésrekész ennek kereteit – legalábbisgyógyszerügyekben – meghatározni.Dr. Mózsik Gyula egyetemi tanár,a Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke,Dr. Botz Lajos,a Gyógyszerterápiás Bizottság titkáraDr. Gulácsy István, Szívsebészeti Klinika: 50 000.- Ft,Dr. Lakos Zsuzsa, Biofizikai Intézet: 60 000.- Ft,Dr. Than Gábor, Szülészeti Klinika: 50 000.- Ft.Dr. Lázár Gyulaa Tudományos Bizottság titkára2001 JANUÁR


17Alapuló Egészségügy „Train the trainers” kurzusés legfontosabb tanulságait kísérelem meg rövidenösszefoglalni.A négynapos mûhelymunka legfontosabbcélja az EBM módszertanának oktatására, terjesztéséreés alkalmazására képes „emberierõforrás” fejlesztése volt. A kurzus a résztvevõkszámára lehetõséget biztosított az EBMalapfogalmaival és azok a magyar egészségügyirendszeren belül adaptálhatóságával történõmegismerkedésre. Módszertani segítségetnyújtott továbbá az egészségügyi döntéshozatalhozszükséges tudományos ismeretekszisztematikus felkutatásához és kritikai értékeléséhez.Fontos törekvés volt a tudományosbizonyítékok a betegellátás gyakorlatába történõbevezetés hazai sajátosságainak áttekintéseis.A vázolt célok elérését elõadásokból, csoportmunkábólés a csoportmunka eredményeinekközös megbeszélésébõl álló programcsomagokszolgálták. A20-40 perces elõadásokata magyar TUDOR munkacsoport tagjai mellettneves angol szakemberek tartották. Közülükmindenekelõtt dr. Martin Daves-t, az oxfordiCentre for Evidence Based Medicineigazgatóját kell megemlíteni, aki az EBM ismeretkörénekvezetõ európai szakembere.(Egy vele készült interjú rövid részlete helyetkapott a TV2 „Tények” címû hírmagazinjánakdecember 2-i adásában is.) Daves doktor ésoxfordi munkatársai nemcsak elõadásokat tartottak,hanem facilitátorként részt vettek a csoportmunkábanis. A magyar facilitátorokegyébként, az „oktatók oktatása” alapelvnekmegfelelõen, a kurzus résztvevõi közül kerültekki.Természetesen még a négynapos zsúfoltprogram is csak az EBM kérdéseinek vázlatosáttekintésére nyújthatott lehetõséget. A viszonylagrövid idõ arra azonban elégnek bizonyult,hogy a résztvevõk (orvosok, az egészségügybendolgozó nem orvos diplomások,nõvérek, ápolók) alapszinten megismerkedjenekaz EBM módszereivel, és megtaláljákazokat a személyes és hálózati (web) kapcsolatokat,amelyek hazatértük után a mindennapiszakmai életben is segítségükre lehetnek abizonyítékokon alapuló döntéshozatalban. Arendezvény lebonyolítását a brit Departmentof International Development, Know HowFund anyagi támogatása tette lehetõvé.Dr. Decsi Tamása PTE TUDOR munkacsoport titkáraa Családorvostani Intézetbencsaládorvosok részvételével(Faculty Development) került sor. Gilchristprofesszor bevezetõje után dr. Susan Schrop atanítási és tanulási stílusokról beszélt, majd dr.Steve Grossman-tól kaptunk hasznos tanácsokata korszerû elõadás-készítés rejtelmeirõl.Ezt követõen dr. Ken McCormik a kiscsoportosoktatás sajátosságairól beszélt. Végül aprogramok és a tanulók értékelésérõl és a viszszajelzés(feedback)fontosságáról hallottunkgyakorlatitanácsokban gazdagelõadást.A program következõnapjain, október 13-14-én került sor vendégeinkrészvételével intézetünk 7.Családorvosi Mentor Kurzusára.A Dél-Dunántúl egész területérõlérkeztek oktató családorvosaink,hogy részt vegyenekezen a módszerében teljesenúj mentorkurzuson. A bevezetõplenáris ülésen dr.Fischer Emil dékán köszöntötteamerikai vendégeinket és amentorkurzus résztvevõit. Ezutánünnepélyes keretek közöttkerült sor 12 új mentor kollégabeiktatására, a kinevezési okiratés névtábla átnyújtására.A bevezetõ köszöntõ utánkezdõdött el a mentorkurzusgyakorlati programja. Az eddigihagyományoktól eltérõen újmódszer segítségével, kiscsoportosfoglalkozások keretébenkerült sor a témák feldolgozására.Ezen a napon csatlakozott hozzánk dr.Mark Penn professzor, akivel öt fõre bõvültamerikai kollégáink csapata. Egy-egy kiscsoportmunkájában 10-15 mentor kolléga vettrészt. Vendégeink részérõl tömör, érthetõ, gyakorlatitanácsokban bõvelkedõ elõadásokhangzottak el a kommunikációs készségek ésaz anamnézisfelvételi készségek oktatásárólés értékelésérõl. Intézetünk fiatal kollégáinaktolmácsolása segítette a megértést. Az egymástkövetõ tanfolyamok lehetõvé tették,hogy minden csoport találkozzon minden témával.Meggyõzõdtünk arról, hogy a kiscsoportosfoglalkozások ideális légkört teremtenekaz interaktív részvételre, az okatói készségekgyakorlására, valamint a felmerülõ kérdések,problémák megvitatására.A mentorkurzus második napján hasonlómódszerekkel került sor a rezidensi okatás feladatainakés problémáinak feldolgozására.Amerikai kollégáink rendkívüli lelkesedéssel,segítõ szándékkal adták tovább tapasztalataikattanítási módszereikrõl. Ezek nagy részétmagyar oktatóink is alkalmazzák, csak talánkevésbé rendszerezett és tudatos formában.Természetesen sok elem van, melyet magyarviszonylatban – fõként financiális okok miatt– egyelõre nem tudunk megvalósítani, de pozitívszemléletüket és a pozitív megerõsítésenalapuló értékelési rendszerüket feltétlenül érdemeslenne átvenni.A rendkívül sûrû, de igen hasznos és élvezetesszakmai program mellett jutott idõ arrais, hogy bemutassuk szép városunkat vendégeinknek.A kellemes õszi idõ jó alkalmat teremtettegy szép baranyai kiránduláshoz is.Esténként a hangulatos vacsorák mellett továbbmélyült a barátság a két ország családorvosaiközött.Az oktatási program sikeréért az intézetvalamennyi dolgozója tevékenykedett. Köszönjük.Dr. Heim Szilvia intézeti orvos,családorvos gyakornokPTE ÁOK Családorvostani Intézetés Betegfelvételi Osztály2001 JANUÁR


1825th European Society For Medical Oncology (ESMO) Meeting,Hamburg, Germany, 13-17 October 2000Számomra nagyon nagy élmény volt ez amonumentális rendezvény, hiszen elõszörjártam hasonló nagyszabású kongresszuson.Meghívóink mindenrõl maximálisan gondoskodtak,a szállásról, a városon belülitranszportról, a kongresszusi programokrólés egyéb turisztikai programokról is. Egyikeste fogadást rendeztek a néprajzi múzeumban,ahol alkalmunk nyílt azt megtekinteni,bejárni, majd több fogásos vacsorát fogyasztottunkel, és akinek maradt ereje, az hajnaligtáncolhatott a múzeum halljában egy kiválózenekar zenéjére.Ami a lényeget (magát a kongresszust)illeti, igen nehéz feladat volt, hogy mindenérdekes elõadást meghallgassunk. Az elõadásokugyanis párhuzamosan folytak, ígymindenki a maga érdeklõdési körének megfelelõenpróbálta úgy megszervezni a napját,hogy a lehetõ legtöbb elõadást hallhassa. Énelsõsorban a nõgyógyászati tumorokkal, acolo-rectalis daganatokkal, az emlõtumorokkalfoglalkozó elõadásokra koncentráltamés próbáltam a chemo-radiotherapiáselõadásokat elõnyben részesíteni. Ez nemvolt nehéz, hiszen az egyik nagy tanulsága azis volt a konferenciának, hogy a chemoradiotherapia(esetleg hyperthermiával valókombinációja) jelenleg az egyik legkurrensebbtéma. Ezenkívül egy-egy érdekesebbmolekuláris biológiai elõadást is meghallgattam,ahol az oncogenek, tumor szupresszorgének és a tumor markerek voltak a fõ szereplõk.Egy-két számomra érdekesebb témát kiemelek.Francia elõadó számolt be a cervixcarcinoma kezelésének Franciaországbanma legmodernebb módszereirõl, stádiumralebontva. I/B v. II/A stádium, radioterápiavagy mûtét, egyéb faktorok függvényében.II/B-tõl felfelé egyértelmûen a chemo-radiotherapiáéa kizárólagos szerep. Õk elsõsorbancisplatinnal vagy 5-fluorouracillalegyütt alkalmazzák a chemo-radiotherapiát.A radiotherapia dózisát nem csökkenti az alkalmazottchemotherapia, azonban a túléléstszignifikánsan növeli. Igaz: minden elõadóbeszámolt a mellékhatások fokozódásáról is.Nagyon érdekes elõadást hallottam japánszerzõktõl intraarterialis kombinált neoadjuvanschemotherapiáról, melyet mûtét követett.Ez a módszer a klinikánkon bevált különbözõlokalizációjú daganatokban. Jó voltlátni, hogy a legújabb onkológiai gyógymódokbanelõl járunk, különösen a regionálischemotherapia terén. Angol szerzõk jóeredményekrõl számolnak be gemcitabinnalvaló chemo-radiotherapiáról.Számos érdekes elõadás hangzott el a petefészekrákokkezelésének különféle újkombinációiról. Kiemelném a német szerzõkáltal alkalmazott kombinált chemohyperthermiát.Teljes test hyperthermia: 41,8fok, ifosfamid-carboplatin kombináció. Azeredmények ígéretesek. Sajnos az egésztesthyperthermia igen drága beruházás, hogytényleg hol lesz a helye a jövõben – a kongresszusielõadások alapján úgy érzem –, nagyonbizonytalan. Talán a legtöbb hozzászólástés vitát a hyperthermiával kapcsolatoselõadások váltották ki.Továbbá számomra, mint jövendõbelisugárterapeuta számára, igen lényeges kérdésa tumorok oxigenizációjának kérdése. Ahypoxia nagy fokban rontja a terápia hatását.Megfontolandó dolgok a transzfúzió-alkalmazásés esetleg az EPO, amely jelenlegmég igen drága és további vizsgálatok szükségesekhatásosságának tisztázása céljából.Összességében azt mondhatom, hogyhatalmas élménnyel és számtalan új ismerettel,ötlettel lettem gazdagabb ezen a csodálatoskongresszuson. Kicsit talán nyomasztóis, de inkább motiváló ez a hatalmas információáradat.Az ember hazatérve újult erõvelveti magát a munkába és a tanulásba,hogy megkísérelje azt a szinte lehetetlen feladatot,hogy az onkológia teljes palettáját alehetõ legjobban elsajátíthassa. De perszeazért megkíséreljük!Köszönettel tartozom mindazoknak, akiklehetõvé tették, hogy ilyen hatalmas élménybenlehetett részem, ilyen fiatalon találkozhattama nemzetközi kongresszusi élettel.Dr. Bellyei SzabolcsPTE Radiológiai KlinikaEz történt 2000-benA PTE OEC –Videostúdió 2000-ben is végigkísérte az egyetemen történt eseményeket,melyekrõl felvételeket készített és szívesen közread minden kedves érdeklõdõnek.Fõbb események, melyek megtekinthetõk a Videostúdió archívumából: Díszdoktoravatás Összefoglaló a Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika kongresszusáról(Fourth World Conference on Early Pregnancy: Continuum betweenImplanantation and Perinatal Events) Összefoglaló az Árpádházi Szent Erzsébet emlékülésrõl Fogorvosavatás Összefoglaló a MIOT Kongresszusról Összefoglaló a Magyar Urológusok Társaságának kongresszusáról A2000. évi tanévnyító A2000. évi diplomaátadási ünnepségÖsszefoglaló a Kísérletes Sebészeti Intézet kongresszusáról (III. International Symposium on Myocardial Cytoprotection) Összefoglaló az XXXII.Orvosnapokról Összefogló a Dietetikus képzés 10 éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepimegemlékezésrõl 10 éves az Egészségügyi Fõiskolai KarEzen túlmenõen konferenciák lebonyolításához személyi és technikai hátteret biztosítottunk,valamint az elõadásokhoz oktató-bemutató anyagokat készítettünk.Köszönjük szíves megkeresésüket, melynek alapján hozzájárulhattunk az egyetem életénekbemutatásához, valamint a kutatási és gyógyítási munka fejlõdésének dokumentáláshoz.Ajövõben is szívesen várjuk megbízásukat!Nemeskéri ImrestúdióvezetõPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


19„Vannak betegek, akik észreveszik, pénzhiány ide vagy oda, rossz körülmények között is lehet ember módjára viselkedni.Tehát érdemes!” Az alábbi levelet a Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium kapta egy betegtõl.Kedves Doktor „nénik”, Asszisztensek, Nõvérkék!Ezúton szeretném megköszönni a magam és betegtársaim nevében azt a sok kedvességet, türelmet és megértést, amit Önöktõlkapunk nap mint nap.Annyi sok idõs, mozgásában korlátozott, esetleg betegágyhoz kötött ember fordul meg Önöknél, akiket fokozott türelemmel,megértéssel kell kezelni még akkor is, amikor a munkavégzés körülményei meglehetõsen nehézkesek. A zsúfoltság, a kisalapterületû betegváró, a gyógyulásra, vagy legalábbis az állapotának pontos diagnosztizálására váró sok beteg ellenére Önökmosolyogva, szívvel-lélekkel végzik munkájukat. Köszönet érte.Köszönet azért is, hogy egy tévedés, vagy félreértés miatt a 30-ra elõjegyzett, távolról érkezett beteg megkapta a szükségesellátást akkor is, amikor a naptár csak 29-ét mutatott.Kívánok Önöknek az egészségügyben további kitartást, a munkájuk végzéséhez sok-sok erõt, egészséget.Tisztelettel: Timár Lászlóa szerdai vér-pool szcintigráfiás betegÉRTESÍTÉS SIKERES, NAGY ÉRTÉKÛ PÁLYÁZATRÓL(Ifj. Kellermayer Miklós,Biofizikai Intézet)November 7, 2000Dear Professor Kellermayer,I am pleased to inform you that you have been selectedfor appointment as an International Research Scholar ofthe Howard Hughes Medical Institute through its Baltics,Central and Eastern Europe, and Former Soviet Unionprogram. Assuming that you satisfy all eligiblilityrequirements and that you and your institution accept theterms and conditions of this apointment, the Institute willaward a grant with a five-year term to the PecsUniversity Medical School, your institution, in support ofyour research. Contingent on annual approval byInstitute Trustees, the grant will provide $80,000 (U.S.)per year for a total of $400,000 (U.S.) over the five-yearterm of January 1, 2001 to December 31, 2005.As an International Research Scholar, you areexpected to continue to conduct research of the samehigh quality that resulted in your selection through theInstitute’s highly competitive evaluation process. Toevaluate the proposals submitted from applicants in thetwelve eligible countries, the Institute convened anexternal advisory panel composed of distinguishedbiomedical scientists in various fields. HHMImanagement reviewed the panel’s evaluations and, inlight of the Institute’s program objectives andrequirements, made recommendations to our Trustees,who authorized funding. This rigorous review process ledto the Institute awarding grants to forty-six InternationalResearch Scholars in 9 countries whose work andpromise for the future were deemed outstanding. It istruly a distinction to have been selected as anInternational Research Scholar from such a superb andhighly competitive group of applicants.Because of the number of excellent proposals andthe Institute’s desire to have broad impact by supportingas many excellent grants as possible, it was necessaryto make difficult choices with regard to the proposals tobe funded and the size of the awards. On the basis ofthe panel’s ratings, it was not possible in most cases tofund the proposal at the requested level.Enclosed in this mailing you will find from Dr. JillConley, Grants Senior Program Officer for theInternational Research Scholars Program, amemorandum and documentation necessary to activateyour grant award. Your designated institutional officialwas also sent notification of your award and otherdocuments that he/she must complete to activate thegrant.All documents must be completed, signed, andreturned to Dr. Conley no later than November 28, 2000to insure that the initial award payment can be made inlate December 2000. Should you have any questionsabout the award or the policies of the InternationalResearch Scholars Program, please contact Dr. Conleyby phone at 301-215-8873, by fax at 301-215-8888, orby e-mail at bceefsu@hhmi.org.With this competition, the Institute has, since 1991,awarded 280 grants totaling over $84 million to supportthe research of International Scholars in 32 countries.These grants not only provide support for the scientist’slaboratory – for equipment, personnel, supplies, andtravel – but also seek to contribute to science educationby funding trainees’ stipends and travel and by providingequipment and supplies for their research. Moreover, inrecognition of the importance of intellectual environmentand adequate resources for scientific work, a portion ofthe award provides shared resources for the Scholar’sdepartment.Through the International Research Scholar Programand other Institute grant programs, we are pleased tosupport the biomedical research efforts of basicscientists outside the United States. On behalf of theInstitute, I extend our congratulations and best wishes toyou. We are all extraordinarily pleased with the caliber ofthe International Research Scholars designated in thisprogram competition, and we look forward to followingyour progress and that of your fellow Scholars over thenext five years.Sincerely,Thomas R. Cech(President, Howard Hughes Medical Institue)2001 JANUÁR


20Octopus Színház. A név ma már konkurenciátjelent a leglátogatottabb egyetemi elõadásoknakis. Medikusok alapították kétéve, ezzel felélesztették az orvosi karonhosszú ideje szünetelõ színjátszást. A mamár városi hírû színjátszó kör darabjaitOctopusegyetemi oktatók, dolgozók és hallgatókegyaránt látogatják. Sikerükvitathatatlan: az elmúlt két év soránMegtartott kilenc elõadás mindegyiketeltházas volt, összesen több mintkétezer ember látta õket. A színházkét tagjával, Varga Marcellrendezõvel és MeggyesiRóbert fõszervezõvel beszélgettünk.Elsõ hallásra talán furcsánaktûnik, hogy egy orvosiegyetemen színház alakuljon.Honnan jött az ötlet?Varga Marcell: AzOctopus Színházat néhányvállalkozó kedvû medikushozta létre 1999-ben. Kezdetbenmi sem nagyon tudtuk,mi fog kisülni az egészbõl.Jött egy ölet, mi lenne,ha foglalkoznánk valamimással is, valami olyasmivel,ami nem kapcsolódikszigorú értelemben az egyetemhez.Sokan fogják ránkorvosokra és medikusokraegyaránt, hogy szakbarbárokvagyunk, az orvostudományonkívül máshoz nemis értünk, mással nem is foglalkozunk.A szórakoztatáson,kikapcsolódáson, valaminthagyományteremtésen kívül talán az iscélunk volt, hogy ennek ellenkezõjét bebizonyítsuk.Talán sikerült is. Egy egyetemielõadóterem, ahol háromszáz ember zsúfolódikössze, egymás hegyén-hátán, s a végénállva tapsolnak percekig… Azt hiszem, ezönmagáért beszél. Afolytatáshoz is ez adta alegnagyobb ösztönzést.Kikbõl és hogyan verbuválódott a társulat?V. M.: A színház ötletének megszületéseután már csak színészeket kellett találni.Elõször ez persze nem ment könnyen.Számtalan embert megkérdeztem, nincs-ekedve szerepelni, a legtöbben csak legyintettek,vagy elnézõen mosolyogtak. A legelsõolvasópróbára például csak öt embert tudtunkösszeszedni a szükséges tizenegybõl.Aztán valahogy mégiscsak összeálltunk. Atársaság tagjai egyébként egytõl egyig orvostanhallgatók,illetve most már egy orvosis van köztünk. Az elmúlt két év során a taglétszámunkis jelentõsen gyarapodott, sokanjelentkeztek, így szerencsére ma már létszámhiánnyalnem kell küszködnünk, inkábba szerepek korlátozott száma jelentproblémát.Tisztelt Olvasó!A napokban küldte egy barátom az alábbi „story”-t. Úgygondoltam, közismertté teszem. Egyrészt, mintszakmatörténeti érdekességet, másrészt nem volna szégyen,ha nagyjaink, hazai milliomosaink utánoznáknagyvonalúságban R. Churchillt.Jobst KázmérThis is a true storyHis name was Fleming, and he was a poor Scottish farmer.One day, while trying to make a living for his family, heheard a cry for help coming from a nearby bog. He droppedhis tools and ran to the bog. There, mired to his waist inblack muck, was a terrified boy, screaming and struggling tofree himself. Farmer Fleming saved the lad from what couldhave been a slow and terrifying death.The next day, a fancy carriage pulled up to the Scotsman’ssparse surroundings. An elegantly dressed nobleman steppedout and introduced himself as the father of the boy FarmerFleming had saved. „I want to repay you”, said the nobleman.„You saved my son’s life.” „No, I can’t accept payment forwhat I did,” the Scottish farmer replied, waving off the offer.At that moment, the farmer’s own son came to the door ofthe family hovel. „Is that your son?” the nobleman asked.„Yes,” the farmer replied proudly. „I’ll make you a deal. Letme provide him with the level of education my son willenjoy. If the lad is anything like his father, he’ll no doubtgrow to be a man we both will be proud of.” And that he did.Farmer Fleming’s son attended the very best schools andin time, he graduated from St. Mary’s Hospital MedicalSchool in London, and went on to become known throughoutthe world as the noted Sir Alexander Fleming, the discovererof penicillin.Years afterward, the same nobleman’s son who was savedfrom the bog was stricken with pneumonia. What saved hislife this time? Penicillin.The name of the nobleman? Lord Randolph Churchill.His son’s name? Sir Winston Churchill.Someone once said: What goes around comes around.Work like you don’t need the money.Love like you’ve never been hurt.Dance like nobody’s watching.It’s National Friendship Week.Send this to everyone you consider a FRIEND.Pass this on, and brighten someone’s day.Nothing will happen if you do not decide to pass it along.The only thing that will happen, if you DO pass it on, isthat someone mightsmile because of you.Happy friendship week!PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


22Megnyílt az ország elsõ egyetemtörténeti(Folytatás)Innen lépünk be a negyedikként megalakultkarunk, a Sopronban mûködött evangélikushittudományi kar (1923-1950) relikviáitösszegyûjtõ terembe. Balra a leírás és a dékánoknévsora az elsõ mûködési év tablójánakmásolatával (az eredeti elveszett, csakúgy,mint 27 közül 25!). A fõfalon a két megmaradttabló egyike: a 10. mûködési évé, illetvemellette az 1942/43. tanévé. Mindkettõ azEvangélikus Hittudományi Egyetem rektoránakajándéka. Alattuk egy jól dokumentáltéletmû: Karner Károly professzoré. Magyarés külföldi diplomái. Könyvei. Irógépe, kéziratai.A hittudományi kar rektort nem adott,így festmény nincs. Van viszont néhány nagyegyéniség, és rendkívüli életút. Kovács Sándorprofesszor egyháza legmagasabb méltóságáraemelkedett: püspök lett. BáróPodmaniczky Pál egymaga egy fordítóirodávalversengett: 18 nyelven tudott. 12 nyelvbõlvolt képes verset fordítani. Utóda az az ember,akit nem csak a jótékony feledés homályaleng körül, de – vagy éppen ugyanezért –ugyancsak rendkívüli élet: a nagytudású, filozófusalkatú Ferdinánd István professzor, akit1951-ben neveztek ki Podmaniczky utódjának,1955-ben, 44 éves korában pedig márnyugdíjaztak (egyébként a kar 7 profeszszorától 115 munkaévet vettek el a kommunistákkalegyüttmûködõ vörös evangélikuspüspökök). Rajta kívül a kar professzorai közülcsak Payr Sándor, Kovács Sándor ésBudaker Oszkár nem viselt dékáni tisztséget.Adékánképek alatt a professzorok soproni lakóházainak,a gyönyörû márványpalotánakés más, a karhoz kapcsolódó épületeknek aszínes fotói láthatóak. A vastárlóban számtalan,a kar és az egyes professzorok életébennagy jelentõségû esemény dokumentációjatalálható. Agazdag könyvtermést a fal mellettiüvegtárlók tartalmazzák. Aszobában egyetlenszobor található: Tóth Lajos kultuszminisztériumiállamtitkáré (Kisfaludi Strobl alkotása).Tóth professzor könyvtárát az Erzsébetegyetem orvosi karának ajándékozva lényegébenmegalapította annak könyvtárát.Innen lépünk be az orvosi kart reprezentálóSzentágothai János (1912-1994) professzorrelikviáit bemutató szobába. Olyanprofesszorunkkal kezdtük az Erzsébet egyetembemutatását, aki akadémiai elnök volt, ésolyan professzorunkkal zárjuk – Szentágothaival–, aki ugyancsak akadémiai elnökvolt. Mind apai, mind anyagi ágon mindenegyenesági felmenõje orvos volt: apai ágon –a Pázmány Péter alapította (1635) nagyszombatiegyetem Mária Terézia létrehozta orvosikarán (1769) – ükapja (Schimert János Péter)kapta az orvosi kar 7. számú diplomáját,anyai ükapja (Lumnitzer István) pedig a tizennegyediket.AXX.századi Schimert Jánospályamunkáját1934-ben LenhossékMihály felolvasta azakadémián. SchimertJános 1936-ban lettorvos, 1940-ben pedigegyetemi magántanár.A nácizmus ellenitiltakozásképpenváltoztatta nevétSzentágothaira. 1946-ban került magántanárkéntaz Erzsébetegyetem anatómiaiintézetének élére. 1947-ben lett egyeteminyilvános rendkívüli tanár, 1948-ban akadémikus.1950-ben Kossuth-díjat kapott. Végüla Kossuth-díjas akadémikus 39 éves korában,1951 õszén lett egyetemi tanár. 1963-ban Budapestretávozott. 1977 és 1985 között azMTAelnöke volt. Jelenleg mindössze 14 diplomájatalálható itt. Reményünk van arra,hogy megkapjuk Szentágothai 18 külföldiakadémiai tagságát igazoló oklevelét, valamint5 magyar akadémiai, oxfordi és másdíszdoktori oklevelét.A Pécsi Tudományegyetem, illetve aJanus Pannonius Tudományegyetem Államésjogtudományi Kara (1947-1999) relikviáittartalmazza az épület jobbszárnyán elhelyezkedõterem. Szemben az öt rektori jogúdékán 2000-ben elkészíttetett festménye látható(Makrai Adél, 2000): Kocsis Mihályé,Kauser Lipóté, Bihari Ottóé, Csizmadia Andoréés Szotáczky Mihályé. Aképek alatt különbözõjellegû dokumentációk: Kocsis Mihályfestménye alatt dokumentumok és leírásarról, miért nem lett kormányzógyûrûs doktor;a Kauser-festmény alatt az 1956-os kizárásokdokumentációja; Bihari Ottó arcképealatt akadémikusi diplomái és kitüntetései; aCsizmadia-festmény alatt az életutat reprezentálóeredeti fotók. A terembe lépve balra aleírás, a dékánok névsora és a dékánok arcképe.Óriás professzor diplomái (a bécsi Pazmaneum,a kolozsvári egyetem bölcsész-, jogász-és egyház-jogász diplomái 1907 és1919 közötti évekbõl), valamint kitüntetései(Nagy Szent Gergely-rend parancsnoki fokozataa 100. és a Magyar Köztársaság Zászlórendjea 105. születésnapjára) mellett itt vanaz a mûve, amit a világ római jogászainak találkozójánadott elõ 1934-ben Rómában, aIustinianus császár kodifikálta törvénykönyvmegalkotásának 1400. évfordulóján (ami alatinul megjelent öt kötetes kiadvány egyikkötetében található). Csizmadia Andor többdiplomája, Ádám Antal professzor alkotmánybírókitüntetései, könyvei, tanulmányaiés természetesen diplomái, továbbá BruhácsJános sub auspiciis Rei Publicae PopularisPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


23múzeumadiplomája, Román László professzori kinevezéseés summa cum laude diplomája. Végüldr. Bihari Ottóné Horvai Mária ajándékakét könyvszekrényben: férje könyvtárábólmindazokat a könyveket (több mint 400 darab)a múzeumnak adományozta, amelyeketa professzor tudományos munkáihoz sajátkönyveiként használt (jelentõs részük idegen– angol, német, francia, orosz – nyelven). Azún. asztali tárlókban Ádám és Óriás, valamintBihari, Csizmadia, Román és Szotáczky professzorokrelikviái, a fal melletti tárlókban akar oktatóinak könyvei közül található néhánytucat.Innen vezet az út a Pécsi Pedagógiai Fõiskola(késõbb: Tanárképzõ Fõiskola;1948-1982), illetve a Pollack Mihály MûszakiFõiskola (1970-1995) minden bizonnyalérdekes, változatos kiállítási terméhez.Balra a két intézmény leírása, fõigazgatóinaknévsora és természetesen portréi.Szemben a pedfõ egykori tanárainak néhánylátványos festménye (balról jobbra): HorváthOlivér (1915-1997): Velence (1965), BizseJános (1920-1981): Ünnepi tûzijáték (1970),Platthy György (1908): Mecseknádasdi táj(1958), Kelle Sándor (1913): Domonkos utca(1964), Pandur József (1939): Bontás elõtt(2000) és Soltra Elemér (1922): Erdõ (1964).A falon a külföldi társintézmények (lengyel,román) néhány nagyon szép diplomája, az ún.asztali tárlókban a pedagógiai (tanárképzõ)fõiskola néhány szép ésértékes érme található (saját érmei,olyan érmek, amelyeket hallgatóinyertek, végül kül- és belföldi társintézményeinekérmei) és sokegyéb relikviája. Két nagy tudású éskiváló oktatójának, Jeges Károly fizikusnakés Uherkovits Gábor biológusnaktöbb mint fél-fél évszázadotátívelõ életmûve: tanulmányaik,találmányaik, rajzaik, könyveik,diplomáik, kitüntetéseik, továbbáTemesi Mihály és Szabó Pál Zoltándiplomái, kitüntetései, könyvei, különnyomatai.Majd a bejárattóljobbra a Pollack egyik oktatójátólPécs híres törökkori épületének méretarányosszép makettje. A falmelleti tárlókban könyvek és egyéb,a fõiskolák életében fontos kiadványokés dokumentumok láthatóak.Különösen sok színes fényképlátható itt a pedagógiai (tanárképzõ)fõiskola botanikus kertjébõl, a fõiskolákrégi és mai épületeirõl.A Janus Pannonius Tudományegyetem(1982-1999) terme zárja asort. Szemben a falon az öt rektor festménye:Földvári József (Soltra Elemér, 1983), HámoriJózsef (Olgyai Zsuzsa, 1994), Ormos Mária(Keserü Ilona, 1992), Barakonyi Károly(Olgyai Zsuzsa, 1997) és Tóth József professzoroké.Balra az egyetem rövid leírása, arektorok névsora, a különbözõ karok dékánjainaknévsora és természetesen fényképe. Azegyik asztali tárlóban Ormos Mária akadémikusdiplomái, kitüntetései, Göncz Árpád köztársaságielnök Ormos Máriának dedikáltkönyve, a másikban Földvári József és TóthJózsef rektorok relikviái (akadémiai doktoriokleveleik egyebek között). A rektorképekalatt Földvári professzor érettségi bizonyítványaa kaposvári Somssich Pál gimnáziumból,jogi kari bizonyítványa, summa cum laude jogidiplomája és a bayreuthi egyetem díszdoktorioklevele. A teremben egy üvegvitrinbenegy szigorlati eredménynapló az egyetemistaFöldvári egyik szigorlatának 5 kitûnõt tartalmazójegyeivel (az összes, a jogi karon abszolváltvizsgái között a néhány jeles és egy jómellett minden vizsgája kitûnõ minõsítésselzárult); ebben az ún. szigorlatok könyvében akar professzorainak sajátkezû bejegyzései,aláírásai láthatóak. Ormos Mária rektor képealatt akadémiai levelezõ és rendes tagságátmutató oklevelei, Tóth József rektor festményealatt különbözõ kinevezési okiratai, szegediegyetemi diplomája, kitüntetései. A karoktörténetének sorrendjét a közgazdaságtudományikar nyitja meg a dékánok fotóival,követi a tanárképzõ ill. bölcsészkar dékánjainakarcképcsarnoka. Amásik oldalfalon a természettudományi,a mûszaki és a mûvészetikar dékánjainak arcképe látható. Amûvészetikarnak jutott faldarabon néhány festmény:Keserü Ilona Kossuth-díjas, érdemes mûvész,Munkácsy-díjas: Szín-nyolcas (1983),Valkó László Munkácsy-díjas: Behajlítva I.(1995), Tolvaly Ernõ Munkácsy-díjas: Címnélkül (1997) és Pincehelyi Sándor Munkácsy-díjas:Kapu III. (1990). A fal mellettiüvegtárlókban a karok professzorainak könyvei,tanulmányai láthatóak – rendkívül változatospublikációjukkal. Fischer Ernõ profeszszorszegedi egyetemi doktori oklevele, Kollárprofesszor Oláh György díja (amelyet hazánkbanelõször õ kapott meg), több akadémiaidoktori oklevél. Thomka Beáta profeszszornõJózsef Attila díja.Mindezek mellett még nagyonsok, a karok és az egyesszemélyiségek életében nagyfontosságú dokumentum.Afolyosón – mintegy zárásképpen– Rodler Miklóskét méter hosszú, 260 foklátószogû pécsi panoráma-fotójalátható (a város és az Erzsébetegyetem címerével).Dr. Benke JózsefFotó: Rodler Miklós2001 JANUÁR


24INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK, INFORMÁCIÓKJó tanácsok sízõknekIsmét itt a síszezon, még ha az itthoni idõjárás ezt cáfolni látszik is. Ami egyetemünkönis népes tábora van a sízést kedvelõ és mûvelõ dolgozóknak és hallgatóknak. A sízésiránt érdeklõdõknek szeretnénk tanácsokkal segíteni abban, hogy a téli szabadság és aktívpihenés minden tekintetben elérje a célját. A síterep kiválasztása minden bizonnyal szubjektív és döntõen az anyagi lehetõségekalapján történik. Ma már a bõség zavarával kell számolni, hiszen az utazási irodákaz olasz–francia–osztrák–szlovén és a szerényebb szlovák és bulgáriai síterepeketkínálják. A sífelszerelés kiválasztása is alapos megfontolást, körültekintést igényel. A nagybevásárlóközpontokban kapható, olcsónak tûnõ és SZÉP sílécek sok esetben nemgarantálják a megfelelõ funkcionális minõséget. Ezért lehetõleg erre szakosodottsportboltokban, megfelelõ szakmai tanácsadás után döntsünk a több szezonra szántsífelszerelés megvásárlásáról. A már meglévõ felszerelés is igényli a karbantartást,mely az alapviaszolásból és az élek újrahúzásából, a kötések ellenõrzésébõl áll. Akimég csak ismerkedik a sporttal és inkább kölcsönöz, azoknak nyugodt szívvel ajánlhatóka Misina szervíz (Iparosház) vagy az OKITA síszervíz (Alkony u. 7.) jól felszereltés karbantartott sílécei és kiegészítõi. Kölcsönzésre, korlátozott számban aMozgástani Intézet síszertára is ajánlható. Fizikai erõnlét. Kellemetlen következményekkel járhat a gondtalan kikapcsolódásnaktervezett sízés olyanok számára, akik korábban semmiféle rendszeres testedzéstnem végeztek. A mozgásszegény életmódhoz szokott szervezet számára hirtelen,nagy megterhelést jelent a sízés. Ezért fontosnak tartjuk a megfelelõ fizikai felkészülést,ami nagyban hozzásegít az aktív síszabadság sérülésmentes eltöltéséhez.Felkészítõ, „bemelegítõ” sportként ajánlhatók a labdajátékok, az úszás, a kocogás,aerobic, esetleg tenisz és asztalitenisz. Síoktatás. Meghatározó szerepe van az elsõ napnak. Ezért, ha lehetséges mindenképpcsatlakozzunk síoktatóhoz, vagy tapasztalt sízõhöz! Ha van a családban kezdõ,akkor inkább a síoktató felügyeletével ismerkedjenek meg családtagjaink a sízés tudományával.Tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat és a síterepeken fontos síkreszírott és íratlan szabályait! Utazás. Egyéni autós utazáskor elengedhetetlen a személygépkocsi téli felszerelése,ami a téli gumit, a hóláncot, a vontatókötelet és a hólapátot nem nélkülözheti. Meszszemenõenajánlatos a személyre szóló biztosítás megkötése.Összeállításunkat csupán szezonindítónak tekintjük és bízunk abban, hogy ez a pár tanácsis segítségére lesz az érdeklõdõ olvasónak.Jó sízést, jó havat és jó pihenést kívánunk!ABalesetsebészeti és KézsebészetiKlinikárólDr. Rugási Endretestnevelõ tanárMozgástani Intézet A VII. Dél-dunántúli TraumatológusKonferencia megszervezését 2000-ben aTolna megyei Kórház Traumatológiai Osztályavállalta magára. AKonferencia 2000. december9-én, a szekszárdi megyei kórházkultúrtermében zajlott le. Mintegy 80 résztvevõjelenlétével 15 elõadás hangzott el. Aklinika részérõl az alábbi elõadások kerültekbemutatásra: Zadravecz György: Komplexlábsérülések; Börzsei László, ZadraveczGyörgy, Gacs Balázs: Talus töréssel szövõdöttsubtalaris ficam; Vámhidy László,Zadravecz György: Myocután lebeny alkalmazásakomplex lábsérülést követõen;Kovácsy Ákos, Zadravecz György: Hibák aboka „tartott” felvételek készítésénél és értékelésénél;Naumov István: Osteogenesisimperfecta seu trauma. Qui vincit?; WiegandNorbert: Csonthorgonyokkal végzett mûtétek;Tóth József, Kovácsy Ákos, Naumov István:Zancolli mûtét; Bukovecz Tibor,Nyárády József: Alkari lipoma okoztanervus radalis laesio; Nõt László Gergely,Farkas Gábor: A mentés hatékonyságánakvizsgálata politraumatizált sérülteken.Az I. sz. Belgyógyászati KlinikárólDr. Losonczy Hajna egyetemi tanár december1-tõl 6-ig részt vett az AmerikaiHaematológiai Társaság San Franciscoban(USA) tartott 42. kongresszusán.ACsaládorvostani Intézetbõl2000. október 18-19-én került megrendezésrea „Magyar Orvosi Kamara Elsõ OrszágosEtikai Konferenciája”, amelyen dr.Blasszauer Béla, intézetünk tudományos tanácsadójakét, dr. Csikós Ágnes, intézetünkorvosa egy elõadással vett részt. 2000. november 25-30. között kerültmegrendezésre Brüsszelben a 8. UEGW(Európai Gastroenterológiai Kongresszus),ahol dr. Nagy Lajos egyetemi tanár, intézetvezetõa társaság családorvosi szekcióülésénekmunkájában vett részt. December 1-jén hagyományteremtõszándékkal került megrendezésre intézetünkszervezésében az „I. Rezidensi Találkozó”,melyre jelenlegi rezidenseink mellett meghívástkaptak az öt évvel ezelõtt végzett rezidensekis. A program elsõ felében dr. HidasiÉva adjunktus vezetésével a háziorvos szakértõitevékenységérõl volt szó, majd dr. KnábEdina (MEP Finanszírozási Osztály vezetõje)és dr. Bíró Ferenc (MOK Baranya MegyeiSzervezet Háziorvosi Szekciójának h.vezetõje) részvételével a praxisprivatizációés a pályakezdés nehézségeirõl folyt élénkvita. Ezt követõen az 1995-ben végzett rezidensekbeszámolót tartottak pályakezdésükrõlés eddigi tapasztalataikról. Ajó hangulatútalálkozót állófogadás zárta.A folyamatos szakorvostovábbképzés(CME) keretében tovább folytatódott az idénõsszel „Interdiszciplínáris medicina” cím-PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


25mel indult tanfolyamsorozatunk. A december2-i továbbképzésen a veseelégtelenségtémakörébõl hangzottak el elõadások.December 4-én dr. Blasszauer Béla, intézetünktudományos tanácsadója „Ethics inScreening and Prevention”címû elõadássalszerepelt egy Budapesten rendezett nemzetközikonferencián, amelynek fõ témája azemlõ és méhnyakrák szûrés (Screening forBreast and Cervical Cancer) volt.2000. december 19-20-án 20 rezidenskolléga tett sikeres képesítõ vizsgát (Licencvizsga),amely gyakorlati és elméleti részbõl,továbbá négy felnõtt és egy gyermekgyógyászatiesettanulmány értékelésébõlállt. December 20-án ünnepélyes keretekközött vették át oklevelüket. A családorvostaniszakvizsgához további két év praxisgyakorlat,plusz egyéb oktatási programok teljesítéseszükséges.AGyermekklinikárólDr. Soltész Gyula egyetemi tanár 2000.december 2-3-án beszámolót tartott a „EuropeanNicotinamide Diabetes PreventionTrial” koppenhágai munkaértekezletén.Dr. Vástyán Attila egyetemi tanársegédvideo-bemutatást tartott a „10 éves a Segíts,hogy beszélhessek alapítvány” címmelmegtartott tudományos ülésen Pécsett,2000. november 10-én.Dr. Kardos Mária egyetemi adjunktus 1)2000. október 4-7. között Amszterdamban aSIOP Nemzetközi Gyermekonkológiai Társaságkongresszusán „Neurofibromatosistype I and malignancy” c. poszterrel vettrészt; 2) 2000. november 8-án Budapesten a„Csecsemõ- és gyermekkori thrombemboliákdiagnosztikája és kezelése” 2. Konszenzusértekezleten felkért elõadást tartott;3) 2000. november 10-én a veleszületett vérzékenységbenszenvedõk és családjuk részére„A haemophilia genetikája, haemophiliagondozás. Géntherapia: álom és valóság”címmel tudományos továbbképzéstszervezett, melynek felkért elõadója dr.Nagy Ágnes adjunktus (PTE ÁOK I. BelgyógyászatiKlinika) volt.Dr. Decsi Tamás egyetemi docens „Aterápiávalkapcsolatos cikkek kritikai értékelése”címmel felkért referátumot tartott a BizonyítékokonAlapuló Egészségügy „Trainthe trainers” workshop rendezvényen Pécsett,2000. december 1-jén. Dr. Pintér András egyetemi tanár „Ahypospadiasis korai mûtétei” címmel felkértelõadást tartott a Semmelweis EgyetemUrológiai Klinikája által szervezett „Ahúgycsõ és a hímvesszõ helyreállító sebészeténekaktuális kérdései” c. tudományosülésen Budapesten, 2000. december 2-án.Az Egyetemi GyógyszertárbólPoszter elõadások: Horváth Gy. L., BotzL., Tyihák E., Kátay Gy., Szabó L. Gy.: Isformaldehyde an allelopathic factor? 5 thInternational Conference on Role ofFormaldehyde in Biological Sytems, Sopron,October 9-13, 2000.; Szabó B., Botz L.,Szabó L. Gy.: Relation of formaldehydecycle and alkaloid content in Poppy plantletsat stress induced by infection and drought.5 th International Conference on Role ofFormalehyde in Biological Sytems, Sopron,October 9-13, 2000.Az Egészségügyi Fõiskolai Karról2000. december 13-án ünnepelte a PécsiTudományegyetem Egészségügyi FõiskolaiKara mûködésének 10. évfordulóját a PécsiAkadémiai Bizottság Székházában.A program során a következõ elõadásokhangzottak el: Néhány mozaik a Pécsi TudományegyetemEgészségügyi Fõiskolai Karának10 éves történetébõl (dr. Buda Józseffõiskolai tanár, fõigazgatói tanácsadó); A tudományosdiákköri munka jelentõsége azegészségügyi fõiskolai képzésben (dr. RozsosIstván egyetemi tanár); A Pécsi TudományegyetemEgészségügyi Fõiskolai Karánakjövõbeni tervei, feladatai, perspektívái(dr. Illei György fõiskolai tanár, tudományosés fejlesztési fõigazgató helyettes).A Pécsi Tudományegyetem EgészségügyiFõiskolai Kar alapítása óta mûködõ szakokhallgatói a következõ elõadásokat tartották:Csoportos attitûdök jelentõsége a személyügyimunkában (Szegõ Zsuzsanna Saroltaáltalános szociális munkás); Szívtranszplantáltbetegek táplálkozás terápiája (Juhász Attiladietetikus hallgató); Ligamentumtalofibulare anterior rupturája utáni konzervatívkezelés eredményeinek nyomon követésestabilométerrel (Horváth Mónikagyógytornász); Bölcsõhalál (HajmásinéRakos Szilvia védõnõ).30 alkalmazott és két hallgató kapott fõigazgatóidicséretet az elõadások után, amit fogadáskövetett.További részleteket az ünnepséggel kapcsolatbana következõ számban olvashatnak.Az Egészségügyi InformatikaiKözpontbólA volt POTE telefonrendszerének rekonstrukciósmunkálatairól– 2000. december 31-ig minden volt POTEszervezeti egység telefonrendszere bekerülta PTE integrált telefonhálózatába. Ezzelmegoldódott az egységes, négyjegyû hívószámokhasználata az új integrált intézménypécsi illetékességû telephelyein.– A telefonrendszer-rekonstrukciós munkálatokezzel egyidejûleg, november végétõljanuár elejéig folytak, a MATÁVCom kivitelezésében.A Honvéd utcai telefonközpontés a kari társközpontok modernizációjamegtörtént, melynek eredményeképpenkorszerû, digitális telefonszolgáltatások váltakelérhetõvé a kari telefonrendszeren belül.Az új fõközpontban a Robert Bosch Kft.Távközlési Üzletága (Bosch Telecom) általszállított, számítógép-alapú, központi adatbázisbólmûködõ telefonkezelõi rendszer istelepítésre került, négy munkalállomásterminállal.A telefonkezelõi rendszerek azEgészségügyi Informatikai Központ központiszerverén lévõ telefonkönyv-adatbázisbantárolt adatokkal napi 8 alkalommaltörténõ szinkronizáció révén, a lehetõ legpontosabbadatokat szolgáltatják a telefonkezelõkszámára.– A telefonrendszer-rekonstrukciós munkálatokvégeztével, 2000. december 23-án karunkideiglenes telefonkönyvet jelentetettmeg, melynek adatfeldolgozási és nyomdaielõkészítési feladatát az EIK munkatársaivégezték. Ezzel párhuzamosan, az Intranetés Internet Web Honlap Telefonkönyv oldalaitaz új számokat tartalmazó adatbázisokonalapuló keresõkkel frissítettük. (Anovembervégén kiadott hívószám-konverziós táblázatokjavított változata alapján ugyancsak kialakítottuka Web Telefonkönyv konverzióskeresõjét is.) A most rendelkezésre bocsátott,ideiglenes telefonkönyvben találhatóhibák, hiányosságok javítása a szervezetiegységektõl érkezõ kérések alapján folyamatosantörténik, az alábbi munkamegosztásszerint:- telefonszámokkal, jogosultsággal, telefonkészülékkelkapcsolatos kérdések, problémák:Soós János, e-mail cím:Janos.Soos@aok.pte.hu;- személyekkel, nevekkel, beosztással kapcsolatosproblémák: Varju Péter, e-mail cím:Peter.Varju@aok.pte.hu.Akorrekciós kéréseket, bejelentéseket 2001.január 31-ig kérjük megtenni. A javításokeredményeképpen elõállított központi adatbázisalapján februárban végleges kari telefonkönyvkiadását tervezzük, melyben aszemélynév szerinti listázáson kívül az intézetiadatszolgáltatás során összegyûjtött, helyiségnevekszerinti felsorolások is helyetkapnak.Az új Intranet Web Honlapról– 2000. december 5-én került sor a DigitálisMultimédia Stúdió által fejlesztett, új2001 JANUÁR


26Intranet Web Honlap hivatalos bemutatójáraaz OEC, ÁOK illetve EFK vezetõi részéreaz OE Centrum Elnöki Hivatalában. Ugyancsakdemonstrációra került az új, Web-alapúadatfelviteli rendszer is, mely a megjelenítendõWeb-tartalom központi adatbázisokbatörténõ felvitelét szolgálja.– Ezt követõen 2001. január 15-én hivatalosanis átadásra került az ÁOK és EFK felhasználóiáltal elérhetõ új Intranet Web Honlap.Ezzel egy 1998-ban kezdõdött, többlépcsõsés többfázisú fejlesztési folyamat fontosállomására érkeztünk, melyet összefoglalóanúgy jellemezhetünk, hogy a voltPOTE intézményeinek vonatkozásában létrejöttaz Intranet. Január 15-tõl ugyancsakhivatalosan átadásra került az Orvoskari ésOE Centrum Web Honlapok rendszerét kiszolgáló,teljesen Web-alapú, új adatfelvitelirendszer is, melyhez minden szervezeti egységkijelölt Web-tartalomfelelõse szerkesztõijogosultságot kap. Így az Intranet Web, illetvea hivatalos ÁOK és OEC InternetWWW Honlapok tartalomfelviteli tevékenységekorszerû és biztonságos, ugyanakkoregyszerû és rugalmas keretek között végezhetõ.Az új szolgálati mobiltelefon készülékekrõl– 2000. december 22-tõl az ÁOK hivatalosmobiltelefon-szolgáltatója a Westel MobilTávközlési Rt. Az új szolgáltató a közbeszerzésitenderben megajánlott, kedvezményeskészülékárainak és tarifarendszerénekköszönhetõen, az eddigieknél lényegesenkedvezõbb feltételek mellett biztosítja karunkhivatalos (szolgálati) mobiltelefonszolgáltását.Az eddig használt, PannonGSM-rendszerû készülékek cseréjére és azúj Westel900-rendszerû készülékek kiadásárafolyamatosan kerül sor. Az EIK részérõltémafelelõs: Soós János, telefon: 6404.A tervek szerint, rövidesen arra is lehetõségnyílik, hogy a Westel Mobil Távközlési Rt. aWestel900 szolgálati mobiltelefon készülékekreérvényes, kedvezményes tarifarendszerétaz Orvoskar alkalmazásában álló,egyéni elõfizetõkre is kiterjeszti, új elõfizetõiszerzõdés keretén belül.– Amobiltelefon-szolgáltatások korszerû ésköltséghatékony bõvítésének egyik új elemekéntaz elmúlt hetekben került sor aMATÁVCom által szállított, intézményiGSM Adapterek üzembehelyezésére. Arendszer lényege, hogy az intézményi (kari)telefonhálózatról kezdeményezett, mobiltelefon-hálózatrairányuló hívások esetén (teháta 20, 30, 60, 70 elõtagot tartalmazó telefonszámokhívásakor) a MATÁV telefonhálózatahelyett a GSM Adaptereken keresztüla hívás közvetlenül mobilszolgáltatói hálózatonát jut a hívott fél készülékéig. Amobiltelefonszámhívásokon így realizálható karimegtakarítás – az érvényben lévõ percdíjaktarifáit alapul véve – eléri a 60-70%-ot.Az Egészségügyi Nyelvi ésKommunikációs IntézetbõlA PROFEX Szaknyelvi Vizsgaközpontban2000 novemberében lezajlottak az elsõnyelvvizsgák. Ez a nyelvvizsgarendszer államilagelismert egészségügyi szaknyelvinyelvvizsgabizonyítványt ad. A négy vizsgahelyenösszesen 64 jelentkezõ tett vizsgátangol és német nyelvbõl alap-, közép-, ill.felsõfokon. A jelentkezõk mintegy 80%-afelelt meg a követelményeknek és nyújtottszínvonalas teljesítményt. A vizsga pozitívtapasztalatokkal zárult, a visszajelzésekalapján jól méri a vizsgázók szaknyelvi tudását,amire ez a vizsgarendszer hivatott. APROFEX szaknyelvi vizsga következõ idõpontja2001 áprilisa.Az oktatási miniszter 2000. december 1-tõl 3 éves idõtartamra dr. Rébék-Nagy Gáborta Nyelvvizsgákat Akkreditáló Testülettagjává nevezte ki. Dr. Rébék-Nagy Gábor NyelvvizsgákatAkkreditáló testületi tagságának idõtartamáraa PROFEX Nyelvvizsgaközpont irányítására– ügyvezetõ igazgatóként – WartaVilmos intézetvezetõ-helyettes kapott megbízást.APszichiátriai és OrvosiPszichológiai KlinikárólAz Orvostudományi ésEgészségtudományi Centrumelnöke, dr. Bellyei Árpád professzorés elnökhelyettese, dr. KosztolányiGyörgy professzor lemondott megbizatásáról.Utódaikat még nemválasztották meg.Dr. Trixler Mátyás egyetemi tanár 2001januárjában Orlandóban (Florida) részt vettegy Alzheimer-kórral kapcsolatos tudományosülésen.Dr. Gáti Ágnes egyetemi adjunktus 2000októberében részt vett és elõadást tartottMünchenben a Nemzetközi Hipnózistársaságvilágkongresszusán, ahol elõadást tartott„Experiences with dynamically orientedhypnotherapy of Borderline patientssuffering from childhood abuse” címmel.Elõadást tartott az Integratív PszichoterápiásEgyesület Kongresszusán, ahol vezetõségitaggá választották.Dr. Fekete Sándor egyetemi docens 2000novemberében Athénban részt vett a „LillyNeuroscience” szimpóziumon.Dr. Gáti Ágnes egyetemi adjunktus, dr.Fekete Sándor egyetemi docens, dr. OsváthPéter egyetemi tanársegéd Zürichben résztvettek egy szociális fóbiával foglakozó tudományosülésen. Dr. Tényi Tamás egyetemi adjunktus és dr.Simon Mária egyetemi tanársegéd 2001 januárjábanrészt vettek Velencében egy, azatípusos antipszichotikumokkal foglalkozómunkamegbeszélésen. Dr. Tényi Tamás egyetemi adjunktus2000. november 24-én elõadást tartott a MagyarPszichiátriai Társaság KifejezéspathológiaiSzekciójának tudományos ülésénBudapesten a Nemzeti Galériában, aholaz alkotó folyamat pszichoanalitikus megközelítésévelfoglalkozott.Közlemények klinikánkról: Zhao H.,Zhang S., Merikangas K. R., Trixler M.,Wildenauer D. B., Sun F., Kidd K. K.: Transmission/disequilibriumtests using multipletightly linked markers. Am. J. Hum. Genet.67: 936-946, 2000.; Schwab S. G., HallmayerJ., Albus M., Lerer B., Eckstein G. N.,Borrmann M., Segman R. H., Hanses C.,Freymann J., Yakir A., Trixler M., Falkai P.,Rietschel M., Maier W., Wildenauer D. B.: Agenome-wide autosomal screen for schizophreniasusceptibility loci in 71 familieswith affected siblings: support for loci onchromosome 10p and 6. Molecular Psychiatry5, 638-649, 2000.; Fekete S., Osváth P.,Kóczán Gy., Gáti Á.: Self-destruction andpsychopathology – clinical validation andsome results of the ego-structure test developedby Gunter Ammon. Dynamic Psychiatry,33, 102-109, 2000.; Tényi T., Herold R.,Lénárd K., Trixler M.: Psychodynamicpsychiatry in the light of recent infantresearch. The flash and the senses of the self.Dynamic Psychiatry, 33, 224-244, 2000.; SimonM., Lénárd K., Tényi T., Trixler M.: Anart-therapy group with chronic schizophrenicout-patients. Dynamic Psychiatry,33, 282-298, 2000.; Fekete S., Osváth P.,Jegessy A.: Choice of method and lethality insuicidal behaviour – Overdoses during a 14years period in Baranya region, Hungary.European Neuropsychopharmacology, 10,S267, 2000.; Tényi T., Csábi Gy., Herold R.,Trixler M.: Informative morphogenetic variantsin bipolar affective disorder. EuropeanNeuropsychopharmacology, 10, S386,2000.; Herold R., Tényi T., Lénárd K.,Trixler M.: Mentalising deficit of peoplewith schizophrenia after recovery. EuropeanNeuropsychopharmacology, 10, S387,2000.PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


27PÁLYÁZATOKInnovációs Nagydíj PályázatAz EU5. Keretprogram új pályázati idõpontjai,valamint új kutatási lehetõségeiAz Energia, Környezet és Fenntartható Fejlõdés programfelhívása1. Új pályázatAlapelv: tematikus hálózatok, ill. öszehangolt akciók létrehozásárairányuló projektjavaslatokkal a kulcsakciók által lefedett teljes területenlehet pályázni.Ajelen pályázati felhívás két határidõre vonatkozik (2001. február15. és október 15.)A kulcsakciók és a bõvebb kiírás a www.cordis.lu címen olvasható.2. Pályázati határidõk módosulása az Energia, Környezet ésFenntartható Fejlõdés program folyamatos felhívásaibanA pályázatokhoz szükséges összes anyag a http://www.cordis.lu címen érhetõ el. A pályázattal kapcsolatban információtadó desk címe Fax: (32-2) 296 30 243 Új pályázati kiírás elõrejelzése2001.év elsõ hónapjaiban a környezetvédelmi és az élettudományiprogram közösen az endokrin diszrupterek témakörében új, dedikált pályázatotfog kiírni. Apályázat elõzetes kerete 5-8 millió euró.A Magyar Innovációs Alapítvány magas erkölcsi ésanyagi elismeréssel azokat a társaságokat, ill. egyénivállalkozókat kívánja jutalmazni, amelyek/akik a2000. évben kiemelkedõ hasznot értek el jelentõsinnováció megvalósításával. Az innováció alapjalehet kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom,know-how, technológiatranszfer stb.A pályázat tartalmi követelménye:egyoldalas összefoglalórészletes leírásreferenciákAz Innovációs Nagydíjon kívül további innovációsdíjak is átadásra kerülnek. A díjakat elismert,tudományos szakemberekbõl, pénzügyi és gazdaságivezetõkbõl álló zsûri ítéli oda. A zsûri elnöke a gazdaságiminiszter.Beadási határidõ: 2001. február 19.A pályázatokat két példányban az alábbi címre kelleljuttatni: Magyar Innovációs Alapítvány, 1117Budapest, Október huszonharmadika u. 16.További információ: dr. Antos László titkár, tel: 386-9615; Internetcím:http://www.innovacio.hu>http://www.innovacio.huÉletminõség és gazdálkodás az élõvilág erõforrásaivalprogram új pályázatai1. Új, a 2001. évre vonatkozó pályázati kiírásAjelen pályázati felhívás három rögzített határidõre vonatkozik (2001. február 28., március 15., október 28.)További információ, ill. a pályázati anyagok letöltése: European Commission, Quality of Life Info-desk, SDME 9/34Rue de la Loi 200, B-1049 BrusselsE-mail: quality-of-life@cec.eu.int, Fax: (32-2)299 18 60, internetcím: www.cordis.lu2. Elõpályázat az „Életminõség és gazdálkodás az élõvilág erõforrásaival” program egészségügyi genomikai vonatkozású területeinAz elõpályázatokat 2001. február 9-én kell leadni.A pályázati elõfelhívás keretében az egészségügyi funkcionális genomika területérõl várnak témajavaslat szinten kidolgozott pályázatokat.Abenyújtandó témajavaslatokkal szemben az az elvárás, hogy multidiszciplináris megközelítési módokat alkalmazzanak, és segítsékelõ az új módszerek és technológiák elterjedését.További tájékoztatás: Bernard Mulligan, European Commission, Directorate-General for Research SDME 9/28Rue de la Loi 200 B-1049 BrusselesE-mail: bernard.mulligan@cec.eu.intAz információs honlap címe: http:// www.cordis.lu/life/generic/integ_proj.htm3. Pályázati határidõk módosulása az „Életminõség és gazdálkodás az élõvilág erõforrásaival” program folyamatos felhívásaibanApályázatokhoz szükséges összes anyag a http:// www.cordis.lu címen érhetõ el.Az Improving Human Research Potential új pályázati felhívásaBeadási határidõ: 2001. február 15.Apályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 60 millió euró.A pályázat keretében a tagállamok, ill. a programhoz társult államok kutatói, ill. kutatócsoportjai számára a nem-saját országukban levõkutatási infrastruktúrához való hozzáférés új formáit kívánják támogatni. E célból háromféle tevékenységet támogatnak:Kutatási infrastruktúrával összefüggõ kutatási projektekAz infrastruktúrák közötti kooperációt elõsegítõ hálózatok Kerekasztalok és feltáró megbeszélésekA pályázatokkal kapcsolatban információt adó info-desk címe (a web címrõl az összes pályázati anyag letölthetõ) http://www.cordis.lu/improving internetcímrõl; e-mail: improving@cec.eu.int2001 JANUÁR


28Master's PhD Program 2001at the European Neuroscience Institute in Göttingen, GermanyThe program is intended for students with a BSc or equivalent inbiology, biochemistry, biophysics, human or veterinary medicine,pharmacology, or physics. It consist of an intensive, research orientedteaching program for one year, after which students can continueeither for a Master's degree or directly for a PhD. Medical studentscan continue for a MD-PhD degree.Applicants must hold a BSc degree, or equivalent, in biology,biochemistry, chemistry, medicine. Applications are encouraged evenif the degree will not be obtained before summer /fall of 2001.Candidates are required to document their profiency in English. Theage limit for applications is 27 years.The deadline for application for the MsC/PhD program starting inSeptember 2001 is February, 28 th , 2001.Foreign students can apply for grants from the German AcademicExchange Service (DAAD) or the European Exchange Programs(SOKRATES). During the PhD program, students will be supportedby a predoctoral fellowship of approximately DM 2000 per month.Free of tuition fees. Financial support avaible. Complete applicationshould be sent by March 15 th , 2001For further information visit the www.uni-goettingen.de/molbiol homepageProgram coordinator: Dr. Steffen BurkhardtCoordination officeGeorg-August-Universität, Griesbachstr.8D-37077 Göttingen, GermanyPhone: +49-551-39-12110e-mail: gpmolbio@gwdg.deHolland ösztöndíjakA Holland Nagykövetség pályázata végzõs hallgatók, vagymaximum két éve végzett fiatal diplomások, illetve PhD tanulmányokatfolytató hallgatók számára.A holland HUYGENS Ösztöndíj Program keretében ösztöndíjakatlehet megpályázni a 2001/2002-es akadémiai évre.Pályázati feltételek:Korhatár: maximum 35 év.A pályázó végzettsége: végzõs hallgató, vagy maximumkét éve végzett fiatal diplomás, illetve hazájábanPhD tanulmányokat folytató hallgató.A pályázathoz csatolandó dokumentumok: nyelvvizsgabizonyítvány,TOEFL fogadó nyilatkozat az intézménytõl,2 db ajánlás.Beadási határidõ: 2001. február 1.Jelentkezési lapok hozzáférhetõk a www.nuffic.nl/programma/internationalisering/huygens-form.htmloldalon vagy elõzetes egyeztetés után a követségen; vidékiekrészére igény szerint postán kiküldjük.Cím: Holland Nagykövetség,1022 Budapest, Füge u.5/7., Postacím: 1388 Budapest 62. Pf. 56.; tel.:326-5301, fax: 326-5978.További információért Matheidesz Dórához lehet fordulnie-mailen: dora.matheidesz@minbuza.nlvagy telefonon a követségen a 326-5301-es telefonszámon.A Hollandiában folyó angol nyelvû képzésekrõl awww.nuffic.nl címen az International Courses in theNetherlands alatt lehet részletes információt találni.Felsõoktatási Tankönyvtámogatási PályázatAz Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a felsõoktatásban széles körben használható új alaptankönyvek, speciális szakkönyvek, valamintelektronikus lehetõségek kiadásának támogatására.A pályázat céljára 2001-ben elõreláthatólag 150 millió Ft áll rendelkezésre.A támogatásra jogszerûen mûködõ, Magyarországon bejegyzett könyvkiadók, állami és az állam által elismert nem állami felsõoktatási intézmények,illetve a tankönyvkiadásban együttmûködõ intézmények, könyvkiadással foglalkozó egyéb intézmények (pl. tudományos intézetek,könyvtárak, egyházi és társadalmi szervezetek stb.), elektronikus oktatási lehetõségek, segédanyagok kifejlesztésével professzionálisanfoglalkozó intézmények, vállalkozások pályázhatnak.Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázatukat 3 példányban, kizárólag postai úton (legkésõbb 2001. február 19-i postabélyegzõvel) az alábbicímre küldjék: Felsõoktatási Pályázatok Irodája / TKP Professzorok Háza, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.Beküldési határidõ: 2001. február 19.A pályázati anyag beszerezhetõ: az egyetemek és fõiskolák tudományos ügyekért felelõs szervezeti egységénél,az OM Ügyfélszolgálati Irodán – 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., a Felsõoktatási Pályázatok Irodájában – 1146 Budapest, Ajtósi Dürersor 19-21. Tel.: 343-0163, 343-0586, 343-0588, Fax: 343-0587.A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus formátumban is elérhetõ a következõ címen:http://www.fpi.hu/konyv/tkpindex.html; http://www.fpi.hu/konyv/tkpindex.htmlA pályázatok elfogadásáról a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium 2001. április 30-ig dönt.A pályázat tárgyát képezõ mûveknek 2002. május 30-ig meg kell jelenniük. A formailag nem megfelelõ, illetve a késve érkezett pályázatoknem kerülnek elbírálásra. Nem kaphat támogatást az a pályázó, aki nem tett eleget korábbi szerzõdéses kötelezettségeinek.PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


29Francia posztgraduális ösztöndíjakA Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) – a 151/1991. (XII.4.) Korm. rendelet alapján – pályázatot hirdet franciaországi posztgraduálisösztöndíjakra.2001/02- es tanévAz ösztöndíj jele: 7/a.Idõtartama: 9-12 hóSzakterülete, tudományterülete: valamennyi mûvészeti és tudományágCélja, jellege: posztgraduális speciális képzés. /DESS, DEA/Végzettsége, képzettsége, egyéb elvárások: legalább alapfokú francia nyelvtudással rendelkezõ utolsó éves egyetemistavagy fiatal diplomásÉletkori max: 32 évAz ösztöndíj jele: 7/bIdõtartama: 3x6 vagy 2x9 hóSzakterülete, tudományterülete: valamennyi tudományágCélja, jellege: doktorandusz képzésVégzettsége, képzettsége: legalább alapfokú francia nyelvtudással rendelkezõ DEA diplomások vagy akik márMagyarországon dolgoznak disszertációjukon.Életkori max: 32 évMegjegyzés:A 7/a-b pontokra pályázónak anyagát a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályára kell beadnia, de ezt megelõzõen a MÖBháromszínû „Pályázati adatlapját” és a befizetési csekket a MÖB-höz el kell juttatnia.A 7/a pontnál a pályázathoz csatolni kell a franciaországi tanulmányok /kutatások/ részletes szakmai programját és a franciafogadó fél fogadólevelét.A 7/b pontnál a pályázatnak tartalmaznia kell a jelölt magyarországi munkájának szakmai programját, melyben franciaországikutatásainak terve is szerepel. Az e képzésben résztvevõknek francia és magyar témavezetõvel is rendelkezniük kell, akik a diszszertációtervét együttesen határozzák meg.A Francia Nagykövetség Kulturális Osztálya (1011 Budapest, Fõ u. 17.) további felvilágosítással szolgál és szükség esetén segítségetnyújt a franciaországi kapcsolatfelvételhez.A pályázat beadási határideje: 2001. február 23. (MÖB).Helye: Professzorok Háza, 1146 Bp. Ajtósi Dürer sor 19-21.AZ ÁOK KURRIKULUMBIZOTTSÁGÖSSZETÉTELEElnök: dr. Fischer Emil,titkár: dr. Szeberényi József,tagok: dr. Kosztolányi György,dr. Szabó Gyula, dr. Szekeres Júlia,dr. Szolcsányi János, dr. TekeresMiklós, dr. Vereczkei Lajos.„TURISTAUTAKON, TÉLEN”KÉPJEGYZÉKAborítón, balról lefelé: Gerezdes,Lapis, Mecseknádasd, Magyarszék,Lapis, Bodolyabér, Abaliget, Jakabhegy.Középen, balról lefelé: Hidasi-völgy,Hidasi-völgy, Jakab-hegy, Jakab-hegy,ADömörkapunál, Mecseknádasd,Magyaregregy, Mecseknádasd,Megjelent dr. Ángyán LajosMozgástani fogalomtárcímû könyveElõszóÉszrevehetõen fokozódik a lakosság érdeklõdéseaz egészséges életmód, s ezen belül a rendszerestestedzés iránt. Az írott és az elektronikus sajtó,valamint számos kiadvány és könyv igenváltozatos szakmai színvonalon kíván tanácsotadni az érdeklõdõknek. Amegfelelõ szakmaitájékozottság elsõ feltétele a fogalmi tisztaság. Aszakemberek is gyakran igen eltérõ jelentésselhasználnak különbözõ kifejezéseket. Ebbenszerepet játszik az is, hogy indokolatlanul nagyszámban veszünk át idegen, fõként angol szavakat, amelyek használata magában hordozzaaz egyéni, vagy egyénieskedõ magyar értelmezést. Ez a könyv a leggyakrabban használtfogalmak meghatározásával szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy egy nyelven beszéljenekmindazok, akik megszólalnak a mozgástan tárgykörében.2001 JANUÁR


30Világgazdaság, 2000.12.11.Megbízható adatbázis kell a gyógyszerkiadásokelemzéséhezNapjainkra csaknem általánossá vált az a vélekedés, hogy a már-már finanszírozhatatlanköltségû gyógyítást elsõsorban a mértéktelen gyógyszerdrágulás okozza. Ezértis tûnhet a gyógyszerfelhasználás mennyiségi korlátozása, valamint a gyógyszerárakfékezése – akár önmagukban is – kézenfekvõ és viszonylag egyszerû megoldásnak.Egy-egy ország egészségügyi ellátásáról sokateláruló adat az, hogy milyen a gyógyszerköltségekaránya a teljes egészségügyikiadásokon belül. Az Egészségügyi Világszervezet(WHO) európai irodájának tanulmányábanarra mutattak rá: három nagycsoportba lehet sorolni az országokat aszerint,hogy milyen arányt képvisel a gyógyszerkiadása teljes egészségügyi kiadásokonbelül. Minél kevésbé fejlett egy ország gazdasága,annál nagyobb a gyógyszerkiadás.Az észak-amerikai és nyugat-európai országokbana teljes egészségügyi kiadások 7-25százalékát, a számottevõen kisebb gazdaságiteljesítménnyel rendelkezõ kelet-európaiországokban 15-30 százalékát, több fejlõdõországban 25-55 százalékát fordítjákgyógyszerre. Azokban az országokban, aholmár az egészségügyre is több jut (Argentína,Kína stb.), a gyógyszerek szélesebb körûbiztosításával tudnak a leginkább költséghatékonyanjavítani az egészségügyi ellátáson.Ha a táblázaton hazánk 22-23 százalékkörüli értékét tekintjük, megállapíthatjuk,hogy a WHO elemzõi kb. 4-5 évvel ezelõttiadatokkal dolgoztak. Az elmúlt négy-ötévben ugyanis ez az érték nálunk számottevõenemelkedett, 1998-ban már meghaladtaa 30 százalékot. A csoportbesorolásunk aztmutatja, hogy a fejlettségi állapotunknak ésa gazdasági helyzetünknek nagyjából megfelelõarányban költünk gyógyszerekre.Meggyõzõbb érvként kellene ezt tekinteni,mint a gyógyszerkiadásaink GDP-arányát(körülbelül 2 százalék), mely valóban kétszeresea fejlett ipari országok átlagos értékének.Arra is igen hasznos érvet szolgáltatez az elemzés, hogy az egészségügy terápiáseszköztárában a gyógyszerek még mindigaz olcsóbb lehetõséget kínálják (gondoljunkcsak a drága high-tech körülményeketigénylõ kórházi beavatkozásokra stb.). Bõvebbokfejtés nélkül is talán el lehet fogadni,érdemes lenne azon eltöprengni, hogyhazánk fejlettségi szintjén sem helytállóegyszerre fékezni a teljes egészségügyi kiadásokatúgy, hogy a gyógyszerkiadásokatis egyúttal – aránytalanul – mérsékeljük.A gyógyszerkiadások növekedésénekértelmezése még az egészségügyhöz közelebbálló szakemberek körében is ellentmondásos.A hamis képalkotás többnyireazáltal alakul ki, hogy a gyógyszert állandó,változatlan, közelebbrõl és pontosan nem isazonosítható áruként írjukle, melynek ára ajól ismert módonaránytalanul és mértéktelenülévrõl évre növekszik.Azonban éppenez lenne az, amibena gyógyszer lényegesenkülönbözik atöbbi árucikktõl, hiszenmár pár év alatt is az átlag„gyógyszeráru” jelentõsenmegváltozik,nem ugyanazt jelentimint korábban. Erre ajelentõs különbözõségrehívta fel a figyelmeta német Walter Kramerprofesszor, amikor ezta leegyszerûsített öszszevetéstegyszerûen„statisztikai szappanbuboréknak”nevezte.ArgentínaJordániaTunéziaIndonéziaKínaEgyiptomSzlovákiaÉsztországLengyelorszHorvátországMagyarországCsehországBulgáriaNorvégiaHollandiaUSANagy-BritanniaDániaSpanyolországFranciaországOlaszországNémetországGyógyszerköltségek aránya a teljesegészségügyi kiadásból (%)Mert áremelkedésrõl csak akkor szabadnaegyértelmûen beszélni, ha az áru az elemzettidõszakban ugyanaz, vagy legalább jórésztazonos marad. A gyógyszereknél ez aváltozatlanság egészen biztosan nem igaz.Sok esetben olyan áruként jelenik meg agyógyszer, melyre korábban sem igény,sem kezelési lehetõség nem is volt (példáulaz AIDS-betegség gyógyszerei).A világ vezetõ gyógyszerfogyasztó országainak1995-1999 közötti felhasználásaitelemezve kimutatták, hogy a gyógyszerkiadásoknövekedésének hátterében 53 százalékbana felhasználás mennyiségi növekedése,36 százalékban a gyógyszerezés belsõstruktúrájának innovatív, korszerûbb termékekirányába történõ átrendezõdése és csak11 százalékban a gyógyszerár-növekedés áll.A mennyiségi növekedés egyik hangsúlyozottoka, hogy még mindig sok olyan betegség– azaz piaci szegmens – van, melyetegyáltalán nem, vagy csak ritkán kezelnekgyógyszerekkel (gondoljunk csak a Viagrapéldájára). Ez ismét arra mutat rá, hogy agyógyszerkiadások növekedésének értelmezésenem egyszerûsíthetõ le a gyógyszerekárváltozásának puszta nyomonkövetésére.A hazai gyógyszer-felhasználási és költségadatokjól mutatják, hogy miközbennégy év alatt (1994 =100 százalék) a kórháziés járóbeteg-ellátásban egyaránt 140-150százalékkal megemelkedtek a gyógyszerkiadások,a mennyiségi felhasználásra jellemzõkezelési napok száma (day of treatment– DOT) a járóbeteg-ellátásban körülbelül10 százalékkal emelkedett, míg a kórházaknál33 százalékkal csökkent. Ez is arra hívjafel a figyelmet, hogy hazánkban a gyógyszerkiadásnövekedésének a hátterében nema fejlett ipari országoknál tapasztalt belsõarányok állnak. A gyógyszerinflációt is figyelembevéve megállapíthatjuk, hogy ahazai gyógyszerköltségek növekedését elsõsorbana gyógyszerezés struktúrájának átrendezõdéseváltja ki. A gyógyszerköltségnövekedéstelsõsorban nem mennyiségi ésmég csak nem is az inflációt meghaladó árnövekedésokozza, hanem sokkal inkább agyógyszerelés átrendezõdése, eltolódása azinnovatív (és ezért drágább) termékek irá-PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


31nyába. Még szembetûnõbb és egyértelmûbbez a jelenség a kórházak esetében,ahol a számottevõ mennyiségi csökkenés ésinflációs hatás mellett az innovatív termékekretörténõ áttérés még nagyobb arányú.A jelenség az országos összesített adatokrészleteket elfedõ tulajdonsága miattpontosításra szorulhat (például nem mutatjaki a járóbeteg-ellátás és kórházak közötti illegálisgyógyszermozgásokat stb.), azonbana valódi tendenciát jól és biztosan mutatja.Csökkenõ tendenciaÉv DDD/1000 fõ/nap 1995 = 100 %1995 24,2 100,01996 23,3 96,31997 24,1 99,61998 23,1 95,5A szisztémás fertõzésellenes szerek – melyektúlnyomórészét a jól ismert antibiotikumokatjelentik – felhasználásának részletesebbelemzése a járóbeteg-ellátás és a kórházakesetében is alkalmas arra, hogy a belsõrészletekre is jobban rávilágítson. Agyógyszerek mennyiségének jellemzésérelegalkalmasabb a napi terápiás dózisok(defined daily dose – DDD) alapján történõelemzés. A DDD-értékek segítségével nemzetközilegis jól összevethetõ, a lakosságszámától független, mennyiségi adatokatképezhetünk, megadva azoknak a betegekneka számát, akik 1000 lakos közül mindennapegy-egy DDD-adagot kapnak (Jelölése:DDD/1000 fõ/nap). Így értékelve a hazaigyógyszerforgalmi adatokat, azt láthatjuk,hogy a szisztémás fertõzésellenes szerekmennyiségi felhasználása az utóbbiévekben valamelyest csökkent. Az antibiotikum-felhasználásiadatainkat e cikk keretébenkizárólag a gyógyszerköltség növekedésénekértelmezésére kívántam bemutatni,nem térve ki a hazai antibiotikum-alkalmazásindokoltságára és minõségére.Még érdekesebb képet kapunk, ha a kórházakés járóbeteg-ellátás adatait külön-különis megtekintjük ennél a gyógyszercsoportnál.A kórházi DDD-adatok a négy év alatt 21százalékkal csökkentek, míg a járóbeteg-ellátásbanmindössze 2,9 százalékos volt a csökkenés.A jelentõs kórházi mennyiségi visszaesésellenére a kiadások a vizsgált négyévesidõszakban a kórházi és járóbeteg-kiadásoknálegyaránt körülbelül 150 százalékkal növekedtekennél a gyógyszercsoportnál. Ez arramutat rá, hogy a kórházak esetében – érthetõen– az új és többnyire jóval drágább (innovatív)készítmények irányába tolódott el a felhasználás.A kórházak az elsõdleges kárvallottjaiés költségviselõi a sok ok miatt romlóhazai antibiotikumrezisztencia-helyzetnek(azaz nõ a kórokozók „ellenállása” a rendelkezésreálló hatóanyagokkal szemben).Egy-egy kezelési nap átlagos DDD-költségvonzatatekintetében a kórházakban sokkaljelentõsebb a növekedés. Míg itt az átlagDDD-ár 194 százalékkal nõtt, a járóbeteg-ellátásban„csak” 154 százalékkal. Tanulságosösszefüggésre mutatott rá ennek a viszonylagtág hatóanyagcsoportnak a még részletesebbkibontása. Egy-egy al-hatóanyagcsoport (példáula penicillinek, szulfonamidok stb.)DDD-átlagárának alakulása elsõsorban attólfüggött, hogy milyen új hatóanyagokés készítmények kerültekforgalomba. Azoknál a csoportoknál,ahol a korábban is már elérhetõhatóanyagokat tartalmazó készítményekkínálata nõtt, ez többnyireárcsökkenéssel járt együtt.Ugyanakkor egy új hatóanyagvagy készítmény forgalomba kerülésejelentõs DDD-átlagárnövekedéstindukált.Ez még egy újabb jelenségre is rámutat.A készítmények számának, illetve az elérhetõhatóanyagok kínálatának bõvülésekomplex módon hat a gyógyszerfelhasználásra,illetve a gyógyszerkiadásokra.Például a szisztémás fertõzésellenes hatóanyagokés készítmények számának alakulásáttekintve azt lehetett megállapítani,hogy 1990-hez képest napjainkra jelentõsenmegváltozott a kínálatuk. Míg 1990-ben az55 törzskönyvezett hatóanyagot 122 különbözõkészítmény, addig 1998-ban a 75 hatóanyagotmár 336 különbözõ gyógyszerkészítménytartalmazta. A nyolc év alatt a hatóanyagokszáma 136 százalékra, míg a készítményeké275 százalékra nõtt. Tehát nema hatóanyagok száma gyarapodott robbanásszerûen,hanem a készítményeké. Ezegyúttal arra is figyelmeztet, hogy a gyógyszerekközött tájékozódni kívánó szakembernekkülönösen a készítmények márkaneveiés a gyógyszerpiaci marketing fogásaiközött kell a korábbinál sokkal nagyobb informáltsággalés biztonsággal eligazodnia.A kórházak bevételeinek szerény növekedésévelszemben aránytalanul magasnaktûnõ gyógyszerkiadások kétségtelenül jelentõstöbbletterhet jelentenek a számukra,mivel itt egy-egy súlyos beteg esetében azinnovatív termékek alkalmazása elsõsorbanszakmai, néha financiális okok miatt semmellõzhetõ. A járóbeteg-ellátás zárt gyógyszerkasszájaszintén rontja a kórházak helyzetét.A nem, vagy alulgyógyszerelt betegekgyakrabban kerülnek kórházba. A szociálisokok miatt kórházba utaltak növekvõ számátmost külön nem is hangsúlyoznám. Azis jól ismert, hogy a csökkenõ lakosságszámés kórházi ágyak ellenére a kórházba kerülõbetegek száma évrõl évre nõ. Hazai adatokhiányában ismét egy 1998-ban publikáltnemzetközi (USA) felmérés alapján hívhatjukfel a figyelmet arra is, hogy egy pluszdollár-ráfordítása gyógyszerekre 3,65 dollároskiadáscsökkenést eredményezett akórházi ellátásban.Sajnálatos, hogy ilyen vagy hasonlóKórházi gyógyszerfelhasználásÉv Dobozszám (1000 db) Össz. DDD (1000) Felhasználás termelõi áron (M Ft) Átlag DDD-ár (Ft)1995 2 946,1 11 944,8 3 096,2 2591996 2 829,0 11 564,3 3 509,7 3031997 2 911,0 10 190,5 4 092,6 4021998 2 729,9 9 452,5 4 751,0 503Járóbeteg gyógyszerfelhasználásÉv Dobozszám (1000 db) Össz. DDD (1000) Felhasználás termelõi áron (M Ft) Átlag DDD-ár (Ft)1995 18 022,5 78 103,2 9 140,5 1171996 15 815,1 75 320,6 10 158,1 1351997 15 777,7 79 354,0 12 171,8 1531998 14 852,1 76 274,5 13 750,3 180elemzések hazai kivitelezéséhez – az egészségügyjelenlegi infrastrukturális körülményeiközött – nem rendelkezünk megbízhatóadatokkal (sem). Mint azt az ÁllamiSzámvevõszék 2000 júliusában publikáltjelentésében is megállapította: nincs megbízhatóhazai megbetegedési (morbiditási)adatbázis, továbbá „a finanszírozás keretébenelszámolt teljesítmények megbízhatóelemzések adatbázisaként nem használhatók,mert a finanszírozási ösztönzõk hatásáratorzítottak”.A gyógyszerköltségek mögött álló jelenségekés folyamatok (mennyiségi trendek,áremelés, innováció) alapos megismerésedöntõ jelentõségû lehet. Nem szabadugyanakkor figyelmen kívül hagyni azegyéb tényezõket sem. A gyógyszerkiadást2001 JANUÁR


32is meghatározó egyéb hatások jól ismertek:nem vagy igen hiányosan monitorozott agyógyszerezés, hiányzik a költséghatékonyszemlélet, a bizonyítékokon alaputó orvosláslassan nyer teret, növekszik a krónikusbetegek száma, költségkihatásában nemmért a gyógyszerek mellékhatása, általánosanrossz az egészségügyi kultúra, s nemmellõzhetõk a társadalmi hatások (munkanélküliségstb.). Negatív jelenségként kellkezelni azonban az orvosi gyógyszerfelírást„irányító”, a drágább vagy több gyógyszerfelírására ösztönzõ egyéni érdekeltség megjelenését,az egészségügy szereplõinek (orvos,gyógyszerész) a gyógyszerforgalmazásrairányuló haszonelvû üzleti összefonódását,valamint a gyógyszercégek marketinggyakorlatát,mely a finanszírozóés beteg számárasem költséghatékonygyógyszer felírását motiválja.A gyógyszerköltségeksok tényezõ eredõjekéntemelkednek. A részjelenségekegyedüli kiemeléseazonban biztosan hibáskövetkeztetésekhez vezet,amely sok beteg,egészségügyi szakemberés intézmény számára naprólnapra nehezülõ terhetjelent.Botz Lajosa PTE ÁOK docenseHazai gyógyszerfelhasználási és költségadatokDOT változása a járóbeteg-ellátásbanDOT változása a kórházi ellátásbanKiadás változása a járóbeteg-ellátásbanKiadás változása a kórházi ellátásbanTURISTAUTAUTAKON, AKON,TÉLENBarthó Loránd fényképei

More magazines by this user
Similar magazines