Disney - Savaria Fórum

savariaforum.hu

Disney - Savaria Fórum

Disneyágynemûhuzatok7500 Ft-értÚj, extraágynemûhuzatok,pehelypaplanok,párnák érkeztek!matracok teljesválasztéka.


Fotó: Vass Szilárd2 SAVARIA FÓRUMOktóber 21. péntekJogászvíziók"Milyen lesz a XXI. század,avagy víziók a jövõrõl" - ez a volta központi témája a XI. Vasi Jogásznapnak,amelyen közel háromszázmagyar és külföldi vendégvett részt. Dr. Spitz János, aJogász Egylet Vas Megyei Szervezeténekelnöke arról tájékoztatott:a programok összeállításánálügyeltek rá, hogy azok ne pusztánjogi összefüggésekrõl szóljanak.Dr. Lengyel László a magyar és avilággazdaság kapcsolatáról, dr.Sárközy Tamás alkotmányjogászpedig a "jövõ jogáról" és az EUróltartott elõadást. A jogászok anap folyamán megkoszorúztákHorváth Boldizsár, egykoriigazságügy-miniszterszobrát.2006-osFidesz-jelöltekMegnevezte a 2006-os országgyûlési választásokonindulószombathelyi jelöltjeita Fidesz MPSZ. Az 1.számú választókerületbenBreznovits István, a 2. számúkörzetben dr. Hende Csaba szállringbe a parlamenti mandátumokért.Jelölésüket a párt országosválasztmánya hagyja majd jóvá.November végéig befejezõdneka szombathelyi víziközmûrekonstrukciókHamarosan lezárulnak a biztonságos víz- és csatornaszolgáltatás érdekébenzajló felújítások Szombathelyen, a Szelestey utca és a Fõ tér környékén.A Szelestey utcában a tervezett ütemben haladnak a rekonstrukciósmunkálatok, így az Éhen Gyula tér és a Welther Károly utca közötti szakaszonmár megtörtént a víz- és csatornavezeték cseréje. Itt jelenleg az útés a járdák helyreállítása folyik. A Szelestey utca Vörösmarty és Wesselényiutca közötti szakaszán is hamarosan befejezik a munkát a szakemberek.A nagyszabású vízi-közmûrekonstrukció várhatóan november 30-igfog lezárulni, a Szelestey utca Vörösmarty utca és Welther Károly utca közöttirészén a víz- és csatornavezetékek cseréjével.A Fõ térhez kapcsoló vízvezeték rekonstrukció során a vízmû szakembereimár kicserélték a vízvezetékeket a Bejczy utcában, a munkálatok jelenlega Kossuth utcában a Bejczytõl a Heffele utcáig, majd a Széchenyiutcában folytatódnak. Az érintett területeken a munkavégzéshez forgalomkorlátozásravan szükség.A Fõ téren jelenleg már csak a burkolat bontását nem igénylõ csatornafelújítások zajlanak, melyek várhatóan november közepéig befejezõdnek.A VASIVÍZ Rt. a közlekedõk, valamint a lakosság türelmét, megértésétkéri.Október 25. keddBemutatta jelöltjeit azMSZPSajtótájékoztatón mutatták beaz MSZP 2006-os Vas megyei országgyûlésiképviselõjelöltjeit. Amegye 1. választókerületében dr.Ipkovich György, a 2-esben GaálAngelika, a 3-asban Rába László, a4-esben Szabó Lajos, az 5-ösbenpedig dr. Márkus Imre indul majdszocialista színekben a választáson.Október 27. csütörtökFelavattáka szélerõmûvetÜnnepélyesen felavatták a vépiszélerõmûvet: az eseményen dr.2005. október 29.NAPRÓL NAPRAwww.safo.huLegyen Ön a hangadó!Fórumozzon az interneten a Savaria Fórummal!Aktuális fórumaink:– Milyen legyen Szombathely arca?A polgármester ünnepi közgyûlési beszédét azzal a kérdéssel zárta,hogyan lehetne megszemélyesíteni a várost?– Negatív pólus? Elkésett-e az intézkedés Gyõr elsõbbsége ellen?Gombos András, a Környezetvédelmiés Vízügyi Minisztérium államtitkáramondott beszédet, majd NémethTamás plébános megáldotta alétesítményt. Az avatás napján konferenciais zajlott a településen amegújuló energiák témájában.Biomassza fûtõmû épültFelavatták Pornóapátiban azta biomassza fûtõmûvet, amelyeta Szombathelyi TávhõszolgáltatóKft. üzemeltet majd a jövõben.Ez alkalomból konferenciát ésfórumot rendeztek a község mûvelõdésiházában, ahol a projektjelentõségérõl és kapcsolódó témákróltartottak elõadásokat,majd a korszerû, környezetbarátlétesítményt dr. Gombos András,a szaktárca államtitkára ünnepélyeskeretek között felavatta.Léteznek kisebbszélgenerátorok is.Olyanok, amelyek segíthetnekabban, hogy a családi házmûködtetéséhez szükségesenergiát megtermeljük.www.szel.huA Bercsényi Miklós Általános Iskola „Mozdulj”Alapítványa köszönetet mond a bercsényis szülõknek, pedagógusoknak,támogatóknak, személyi jövedelemadójuk 1%-áért.A befolyt 653.285 Ft összeget napközis játszóház építésére éssportszerek vásárlására fordította az alapítvány.„Mozdulj Alapítvány” Szombathely, Gyöngyösparti sétány 4.Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Mb. fõszerkesztõ: Józsa Péter • Munkatársak: Haitzmann Ágnes (20/390-6255), Óvári Gábor (20/390-6280)• Lapzárta: csütörtök 10.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos (20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/855-2565), Grófsics László (20/455-7721),Pozsgai József (20/424-0006) Címlap: Czika László • Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda:Arrabona Print & Partner Kft. (Gyõr, Bagoly út 5.) közvetítésével az ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/887-544 • Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõskiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • internet: www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-557, 94/506-551, 94/506-552 • Fax: 94/509-687 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757 • Készült 33.000 példányban • ISSN 1215-993XSzerkesztõség: 94/506-551 • Hirdetésfelvétel: 94/506-558 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


2005. október 29.SAVARIA FÓRUMNincs még kõbe vésveGyõr elsõbbségeGyõrt jelölte meg a régió fejlesztendõ központjaként a kormány által elfogadottOrszágos Területfejlesztési Koncepció, s ezzel akár 100 milliárd forintnyi támogatásis járhat. A régió nagyvárosai tiltakoznak, Gyõr pedig a tiltakozás ellen tiltakozik.A 100 milliárdos összeg a tervek szerint 2007után minden ún. versenyképességi pólusnak –Gyõr mellett Pécsnek, Szegednek, Debrecennekés a Székesfehérvár-Veszprém tengelynek – soronkívül jár majd. Bár régiónk „mûködése” régóta avároshálózati együttmûködésen alapul, sokkal inkább,mint mondjuk a Közép-Dunántúlon, a központkijelöléskapcsán a hálózati elv egyelõre nemtudott érvényesülni. A kérdés még nyitott, hiszenaz országgyûlés elé csak novemberben kerül azerrõl szóló határozattervezet, mégis talány, hogy arégióbeli kormánypárti és ellenzéki politikusokhajlandók lesznek-e összefognia koncepció módosítása érdekében.Biztató azonban ahír, miszerint jövõ hétre a Vasés Zala megyei országgyûlésiképviselõk találkozót szerveznek,hogy megvitassák a tennivalókat.Kopernikuszi világkép?Úgy tudjuk, széles körûegyetértés alakult ki a nyugatdunántúlinagyvárosok vezetõiközött arról, hogy a régió érdekeita funkciók megosztása,egy póluscsoport fejlesztéseszolgálná leginkább. Ezt a törekvéstGyõrffy Gábor, a Nyugat-DunántúliRegionális Fejlesztési ÜgynökségKht. ügyvezetõje levélben is megfogalmazta a koncepciótkészítõ Országos Területfejlesztési Hivatalfelé, már csak azért is, mert felkérték a tervezet véleményezésére.A régiós álláspontot tükrözõ véleménytutóbb kormányzati szinten már nem vettékfigyelembe. – A kopernikuszi világkép érvényesül:a központosított állam eszméje túlélt mindent – fogalmazottmegkeresésünkre az ügynökség vezetõje.– A fejlesztési forrásokat idáig is zömében a fõvárosbólosztották szét. Most pedig, amikor dekoncentrációcímén öt centrumnak tervezik átadni ahatásköröket, csak annyiban változik a helyzet,hogy ez az öt központ szívja majd el saját vonzáskörzetébõlaz életet – vélekedett Gyõrffy Gábor. –Egyenrangú felek együttmûködése volna kívánatos– fûzte hozzá.A kísértés hangjaiSokáig a gyõri városvezetõk is ugyanezt vallották,ám – hogy Gyõrffy Gábor szavaival éljünk– szirénhangok kúsztak a fülükbe, megszédítetteõket a kiemelt szerep és a beígért 100milliárd forint. – Nem csoda, hogy kísértésbeestek. Tegyük hozzá, hasonló esetben valószínûlegSzombathely vagy Zalaegerszeg is könnyedénmegfeledkezne korábbi elveirõl – véli azügyvezetõ.Gyõr belvárosa napjainkbanDr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere,MSZP-s országgyûlési képviselõ így vélekedika kérdésrõl: – Nem egyközpontú, hanemfeladatmegoldó régióban gondolkodunk. Az eddigiegyeztetések alapján a mostani döntés ipari fejlesztésiközpont kijelölését takarja. Azt soha nemvitattuk, hogy az ipari jelleget elsõsorban Gyõrképviseli ebben a régióban, ez a két háború közöttiidõszak óta így van. Szombathely is megfogalmaztamagának saját szerepét a nyugati országrészben.Városunk az informatika és az egészségügyterületén szeretne erõsíteni. Ennek kutatásifejlesztésihátterét a Berzsenyi Dániel Egyetembiztosíthatná, ezért minél hamarabb el kellenekezdeni az intézmény átalakítását. A többi régióbelinagyváros is megfogalmazhat magának sajátkiemelt szerepeket. Az azonban biztos, hogy elsõkénta közutakat, a vasutat kell nagy arányban fejleszteni.Amíg ez nem valósul meg, addig nincsértelme pólusokról beszélni – mondta a polgármester.Hozzátette: – Közös az akarat az öt nyugatirégiós nagyváros vezetésében, hogy beterjesszükaz autópálya-törvény módosítását, ami elsõsorbanaz észak-déli M86-os, M9-es út kiépítésétcélozná meg.Hatalmi koncentráció fenyeget?Ami a pólusonkénti 100 milliárd forintot illeti,a Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetõje biztosbenne, hogy ez a pénz valahonnan hiányozni fog.Az összeg forrása csakis a 2007-ben induló egyeskonkrét – versenyképességi, infrastruktúrafejlesztésiés regionális – operatív programok kerete lehet.A vita kirobbanása után új helyzetet teremthet,hogy Gyõr két hete megküldte a már több mint féléve elkészült városstratégiáját a regionális tanácstagjainak, s ezzel együtt partnerséget is kínál a régiómás nagyvárosainak. – Újfajta párbeszéd kezdõdhet,amelynek sikerességéhez az országgyûlési(folytatás a 4. oldalon)Fotó: Czika LászlóElmúlásJEGYZET3Mindenszentekkor,csak hetekkel kedvesehalálának sokadikévfordulója után jutotteszébe megemlékezniegykori „mindenérõl”.Megdöbbent sajátmagán, hogyan feledkezhetett megélete legbánatosabb napjáról, arról, amikorelveszítette párját. Azóta a hétköznapokörvénye nemcsak fizikai valóját sodortamagával, hanem gondolatait is. Erreszokták mondani, az élet megy tovább.Ilyenkor november elején azonban mégismegáll, ha csupán néhány percre is.Még vörösödött az ég alja, mikor elindultkezében selyempapírba csomagolt fehérkrizantémokkal, mécsesekkel. Ilyenkorkülönleges atmoszférája van a temetõnek.A milliónyi pislákoló lángocska, acsönd megnyugvással töltötte el. Tisztánemlékezett a pillanatra, amikor a koporsótaláeresztették, és a körülötte állók nembírták tovább visszafojtani sírásukat. Ezúttalis kibuggyantak könnyei. Egy Bibliaiidézet jutott az eszébe: „a halottak semmitsem tudnak.” Az élõknek pedig a halálrólnincs fogalma. Melyik borzalmasabb?Minél jobban elhatalmasodott rajta a kór,annál többet gondolt párja a halálra, ésannál kevésbé tudta, mit gondoljon. A kezdetifélelem, tehetetlenségérzés elõbb bizakodássáalakult, majd beletörõdéssészelídült. Készült rá, elrendezte dolgait,így könnyebbnek érezte lelkét.Miért nem jöttél hamarabb? – visszhangzotta kérdés a temetõben, melyet sokszorsúgott fülébe kedvese, akivel élete nagyrészén osztozott, akivel egy idõ után mármozdulatokból is értették egymást. Rövididõre sem szívesen váltak meg egymástól,mert tartottak a magánytól. Mindig kikísértékegymást a kapuba, ha valamelyikükelment otthonról. Úgy érezték, hogyragaszkodásuk örökké tart majd, és az idõezt igazolta. Azonban ez a kötõdés márnem ugyanaz, hanem fájdalmas. A közösemlékekrõl ma már csak a kifakult fényképekmesélnek…Õk is fiatalon gondolták úgy, hogy az életrövid – pedig elõttük volt egész földi létük.Akkor még az örömszerzés motiválta cselekedeteiket.Miként fogytak hátralévõnapjaik, úgy nõtt hitük az örök együttlétben.Egyre úgy érezték: van remény!Józsa Péter


4 SAVARIA FÓRUM2005. október 29.(folytatás a 3. oldalról)képviselõk is hozzájárulhatnak. Kétségesazonban, hogy választásokelõtt jobb- és baloldali politikusok kivételnélkül egy kormánydöntésmegváltoztatásáért küzdenének –mondta Gyõrffy Gábor.Hogy Gyõr kiemelt pólussá válásavisszafogná-e a régió más nagyvárosainakfejlõdését, a szakembertõlazt a választ kaptuk: abban azesetben nem feltétlenül, ha a fejlesztésistratégia nem mások káráraigyekszik erõsíteni. Amennyiben viszonta Gyõr által elkészített pólusstratégiavalósul meg, akkor hátránybakerülhet Szombathely is, derültki. Egyértelmûen hatalmi koncentrációalakulna ki például a Gyõrterületére megálmodott regionálisigazgatási negyed révén, ahová a régiómás részeibõl telepítenének hivatalokat– avatott be a részletekbeaz ügyvezetõ.Sérelem és elzárkózásA zalaegerszegi polgármester isegyetért a Gyõrffy Gábor által megfogalmazottaggályokkal. Dr. GyimesiEndre, aki a Fidesz színeiben a parlamentbenis politizál, megkeresésünkreelmondta: sérelmezi, hogy a kormánydöntéselõtt nemhogy az érintettekvéleményére nem adtak, de talánmég a térképre sem néztek rá a koncepciókészítõi. – Amíg a gazdaságszempontjából fontos közlekedési útvonalakatnem építjük ki, addig helytelenegyetlen települést kijelölni a régióbóla központi szerepre. Zalaegerszegvezetõjeként ma kizárólag az ötmegyei jogú város történelmileg kialakulthálózatán alapuló funkciómegosztásttudom elképzelni – fogalmazott.A szombathelyi Fidesz-csoportvezetõi szerdán tartottak sajtótájékoztatótaz ügyben. Úgy látják, egyesetleges jóváhagyó parlamenti döntésselolyan folyamat indul el a régióban,amely során elõször a még nálunkmaradt, regionális szerepkörû intézményekettelepítik át, majd pedig amunkaerõ, a lakosság is elvándorol.Attól tartanak, mindez soha nem látotttörést okozhat Szombathely fejlõdésében,ezért kezdeményezést indítanakútnak a kormányzati álláspontmegváltoztatására. Az MSZP és azSZDSZ helyi frakciója közösen adottki sajtóközleményt, melyben leszögezik:vitathatatlan, hogy a régió földrajziközpontja Szombathely, és vezetõszerepe van az egészségügy, az informatika,a kultúra és a szakképzésterén. Úgy látják, nem jelölhetõ megegy konkrét város versenyképességipólusnak. A feladatokra leosztott támogatásirendszert tartják helyesnek,elsõdleges feladatként jelölik meg aközúti és a vasúti fejlesztést.A gyõri polgármester levélben tiltakozotta Nyugat-Dunántúli RegionálisFejlesztési Tanács elnökénél a régiónagyobb részének véleményét tükrözõügynökségi álláspont ellen. Megkerestüktelefonon Balogh Józsefet,Gyõr szocialista vezetõjét, ám õ „azügy kiélezettségére” hivatkozva nemkívánt nyilatkozni lapunknak. Az OrszágosTerületfejlesztési Koncepcióheteken belül a parlament elé kerülhet,lépni csak most és csak együtt lehet.hháA témáról bõvebbencikkünk hosszabb változatában,az interneten olvashatnak!www.safo.huNegatív pólus?Közgyûlési tudósításHosszasan tárgyalta csütörtökön a közgyûlés, hogy a kormányGyõrt nevezte meg régiós versenyképességi pólusként. A nyilvánosülés végén a testület egy közös szándéknyilatkozatot foglaltírásba, annak érdekében, hogy decemberben olyan Országos TerületfejlesztésiKoncepciót fogadjon el a parlament, amely nemérinti hátrányosan Szombathelyet.Újabb „vízfej”?A napirendek tárgyalása elõtt elsõkéntAbajkovics Péter (SZDSZ)szólalt fel frakciója nevében annakkapcsán, hogy a kormány szeptemberbenGyõrt nevezte meg a nyugatdunántúlirégió versenyképességiközpontjának. Az országgyûlés decemberbentárgyalja az Országos TerületfejlesztésiKoncepció azon változatát,melyben ez a kormánydöntésis szerepel. Abajkovics Péter összefogásraszólított fel annak érdekében,hogy az eredeti városhálózati, azazdecentralizált elképzelés valósulhassonmeg régiónkban. Ebben Szombathely(mint az egyik megyei jogúváros) az egészségügy, informatikaés szakképzés területén tölthetne beregionális szintû funkciókat.Marton Zsolt (Fidesz) a felvetéskapcsán azt kérdezte: nem késõ-e márez a reakció? Szerinte ha a kormánydöntését törvénybe is iktatják, az egyjól tapintható törést okozna Szombathelyfejlõdésében. Szücs Gábor(MSZP) úgy fogalmazott, hogy nincsszükség egy újabb „vízfejre”, Zala,Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékközös vezetését csak a szerepek megosztásávaltudja elképzelni (ezt a jövõképetegyébként korábban Gyõr szinténelfogadta). Dr. Ipkovich György(MSZP) polgármester hozzátette, városunkelõnyös földrajzi elhelyezkedéseis indokolja Szombathely régiósfunkcióinak fejlesztését, amelynek érdekébenelsõdleges érdekeink képviselete.A napirendek elfogadása utándr. Szabó Gábor (Fidesz) megkérdeztea polgármestertõl, miért nem kívántakommentálni a póluskijelölést a megyeinapilapnak a múlt héten, holott akormánynak is tagja. A polgármestererre úgy válaszolt, hogy a Gyõrnekígért 100 milliárd forintra nincsen betervezvefedezet az ország költségvetésébe,az EU-nak pedig nincs is elfogadottbüdzséje a jövõre nézve. Ráadásula regionális funkciók felosztásárólsem érdemes beszélni addig,amíg nincs megfelelõ városokat öszszekötõközúti hálózat. Mondandójavégén hangsúlyozta, hogy a döntésnem végleges, fontos az összefogás.Miután Marton Zsolt megismételte,hogy szerinte az egyeztetés elkésett,Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûléselnöke vendégként arra figyelmeztetett,hogy ha Gyõr megkapja a pólusrangot, onnantól minden jogosítványameglesz ahhoz, hogy régiós központotépítsen. Dr. Ipkovich György megjegyezte,hogy a kérdésben nem pártpolitikamentén hasadnak az erõviszonyok.Vigh Gábor (Fidesz) annak a véleményénekadott hangot, hogy nemszakmai, hanem politikai hiba történt.Több képviselõ próbált más témábankérdezni a legutóbbi közgyûlésóta eltelt idõszakról, de Horváth Zsolt(Fidesz) hozzászólása következett. Õértelmetlennek találta az idõközbenszétosztott közös szándéknyilatkozatelfogadását a régiós decentralizációérdekében. Csak azt tartaná megoldásnak,ha a kormányhatározattal szembenimódosító indítvány kerülne a parlamentelé. Ágh Péter (Fidesz) felvetette,hogy a polgármester esetleg egyhárom megyére kiterjedõ népszavazástkezdeményezhetne a kérdésben.Molnár Miklós (Pro Savaria) is elké-


2005. október 29.SAVARIA FÓRUM5settnek találta a szándéknyilatkozatot,amelyrõl úgy vélekedett, hogy túl finomanfogalmaz. Ezt a fajta fellépéstkármentesítéshez hasonlította.Böröcz Miklós (MDF) pártjánaknéhány nappal korábbi sajtótájékoztatójárautalt, melyen arról volt szó,hogy a nyugati régióban bevezetettmobilposták sértik a vidékiek esélyegyenlõség.Hozzászólásában azt amegállapítást tette, hogy Gyõr kijelölésealapján most úgy tûnik, a városoklakosságát is elérte ez a probléma. Dr.Prugberger Emil (Pro Savaria) szerintGyõr városa nem a teljes egészségügyiregionális funkciót szánja Szombathelynek,csupán a tüdõgyógyászatot,szerinte bármiféle szándéknyilatkozatelfogadása is csak „alibi”. Dr.Szabó Gábor fogalmazott a legerõsebben:ha megvalósul a kormánydöntés,az városunk esetében felér egy 21.századi „Moháccsal”.A közgyûlés a nyílt ülés legvégénírásba foglalta szándékát, hogy Szombathelya korábbi decentralizált – városhálózati– régiós fejlesztési elképzelésekmegvalósulását akarja. Ezt adokumentumot eljuttatják az illetékesdöntéshozóknak.Üzenet érkezettA figyelem középpontjában: a régiós versenyképességi pólusNéhány közbevetés (és néhányóra) után végképp másra terelõdött aszó. Horváth Zsoltot az érdekelte,hogy van-e városi terv a madárinfluenzaelhárítására, melyre válaszolva apolgármester arról a közelmúltbeli katasztrófavédelmimegállapodásról beszélt,melyet a Szombathelyi KistérségiTársulással és három céggel írtakalá. Csönge Márta a MÁV-val folytatotttárgyalások eredményérõl kérdeztea polgármestert, aki elmondta, hogya vasútállomás felújítása (melyet a városis támogat) hamarosan újraindul.A kérdések és válaszok elhangzásaközben Feiszt György (SZDSZ)alpolgármester bejelentette, hogyPaksi Ágnes, az Apáczai Alapítványkuratóriumi tagja üzenetet küldött,miszerint a huszárlaktanya ügyébenszombaton hozott alapítványi határozatsemmis. Szücs Gábor erre úgy reagált,ez nem jó hangnem, komolytalana tárgyalópartner, a jövõben takarítsameg az alpolgármester úr a tárgyalásraszánt idõket.Vigh Gábor arra volt kíváncsi,van-e intézkedési terv arra vonatkozóan,hogy hogyan tûnnek majd el a Fõtéri bodegák a rekonstrukció elõtt(ugyanis ez hatósági ügy), valaminttényleg tett-e ígéretet a polgármesterúr arra, hogy egy építmény a helyénmaradhat. Dr. Ipkovich György elismerte,egy esetben valóban megígérte– ez pedig a Szentháromság szobor –fûzte hozzá derülten.Gyebrovszki János (MSZP) az útfelbontásokhelyreállítását kritizálta,amely felvetés kapcsán dr. Szabó Gáborarra hívta fel a figyelmet, hogy amunkákat a polgármesternek kellenefelügyelnie, Molnár Miklós pedig azévenkénti kontrollt javasolta. SzücsGábor hozzáfûzte, jelenleg mûszakiellenõrök vizsgálják az utak helyreállításáta törvény által szabályzott módon,és most is létezik évenkénti ellenõrzés.Lakézi Gábor, a városüzemeltetésiosztály vezetõje úgy reagált, hogyaz önkormányzati képviselõi felülvizsgálatnehezen kivitelezhetõ, és ahibák is sokszor hosszabb idõ utánjönnek elõ.Fotó: Vass SzilárdTurizmusfejlesztésés rendezvénynaptárAz elektronikus szolgáltatásoknyújtására megvalósítandó városháziügyfélszolgálati információs központlétrehozásáról elsõre határozott a testület,azonban a szükséges rendeletetcsak második nekifutásra hagyta jóváa közgyûlés (leginkább a törvényszabta közeli határidõ miatt). Azegyéb elõterjesztések között elsõkénta város területrendezési tervérõl tartotttájékoztatót Németh György tervezõés Kutnyánszky László fõépítész, akikkiemelték, hogy az érintettektõl november11-ig várnak észrevételeket atervezettel kapcsolatban. Az egyiknagy dilemma, hogy a volt cipõgyártelepülésközponti, vegyes területneklegyen minõsítve vagy esetleg lakóparknak.A fõépítész hozzátette, hogya szakemberek az elõbbi elképzelésekmegvalósulását támogatják.Egyöntetûen pozitívan ítélték mega közgyûlésen Szombathely 2006-tól2010-ig szóló turizmusfejlesztési koncepcióját.Tóth Kálmán (MSZP), azIdegenforgalmi Szakmai Bizottság elnökeelmondta, hogy 40 szakmai szervezettelbíráltatták el elõzetesen az elképzeléseket.A közgyûlési tagok mégszámos olyan ötletet, helyszínt (Varázsfuvolaelõadássorozat, Faludi Ferenc-kultusz,sportcsarnok, a Kálvária-dombalatti ókori színház újraépítése,arborétum, csillagvizsgáló,Gothard kastély) vetettek fel, melyekfelhasználhatóak lesznek a jövõbenturistacsalogatásra. Végül két kiegészítésselfogadták el a koncepciót.Gombás Endre (Szövetség Szombathelyért)javasolta, hogy az intézkedésiterv kidolgozásában vegyen részt aKulturális és Társadalmi KapcsolatokBizottsága, Vargha Károly (SZDSZ)pedig kérte, hogy vegyék bele a határozatba,hogy a kollégiumok saját bevételeiketfordíthassák épületfejlesztésre.A közgyûlés elfogadta a 2006. évivárosi rendezvénynaptárat, amely aképviselõk felvetései alapján számosprogrammal egészült ki. A programokattámogatott valamint a vállalhatóvédnökségû (polgármesteri, alpolgármesteri,bizottsági alap terhére támogatható)csoportokba sorolták. A rendezvénynaptára jövõ év során továbbbõvülhet.A közgyûlés felhatalmazta a polgármestert,hogy közhasznúsági megállapodástírjon alá a Savaria TISZKKht.-val. Ennek lényege, hogy az önkormányzattólkeretszerzõdésbenmeghatározott közoktatási és szakképzésifeladatokat vesz át a társaság2008. július 1-tõl. Addig valósítandómeg a TISZK-terv, melynek költségeit(napi mûködési kiadásokat) az elsõidõszakban a fõpályázó önkormányzatnakkell megelõlegeznie. Az errõlszóló pénzügyi megállapodás-tervezetetaz ügyviteli bizottság nem hagytajóvá információk hiányában. Ezt többképviselõ is kifogásolta, és a határozatijavaslatról való szavazás elhalasztásátkérték. Felszólalt Wagner András,a kht. ügyvezetõje is, aki elmondta,hogy az irányító hatóság hat szervezetteltartja aláírhatónak a megállapodást,ebbõl az elsõ kettõben van aszombathelyi. Ez után a közgyûlés jogosítványtadott a polgármesternek apénzügyi együttmûködés aláírására is.JÓPÉ


6 SAVARIA FÓRUM2005. október 29.Hármasünnep megemlékezéssel, kiállítássalDiktatúrát felszámoló célok 56-ban és a rendszerváltáskorEmelkedett, békés hangulatban, együtt tisztelegtek az ötvenhatosforradalom hõsei elõtt a szombathelyi pártok és civilek. Szépszámúmegemlékezõ gyûlt össze vasárnap a Március 15. téren, de alegünnepélyesebb pillanatokat az 56-osok terén álló emlékmûnél,mécsesek fénye mellett megtartott mûsor és koszorúzás tartogatta.Welther Károly sírjánál leszármazottai islerótták kegyeletüketA Jáki úti temetõbenkezdõdött az október23-i szombathelyi megemlékezés.Dr. TorjayValter, az 56-os SzövetségVas Megyei Szervezeténekelnöke WeltherKároly síremlékénélmondott beszédet.Késõbb ötvenhat októberénekés novembe-A Magyar Orvosi LaboratóriumiSzakdolgozók Egyesülete(Szombathely, Ifjúság u. 8., adószámunk:18885493-1-18)köszönetét fejezi ki támogatóinak a 2004. évi 1%-os felajánlássaladományozott 258 579 Ft-ért, melyet a laboratóriumiszakdolgozók továbbképzésére fordítottunk.Az Együtt az EmlõrákEllen Közhasznú Egyesületköszönetet mond mindazoknak,akik 2004. évi személyijövedelemadójuk 1%-ánakfelajánlásával elõsegítettékaz egyesület munkáját.A befolyt 154 964 Ft-ota mammográfiás szûréstámogatására fordítottuk.„Infektológia Jövõjéért”Vas Megyei Alapítvány(Szombathely, 11-es Huszár u. 138.; adószámunk: 19246705-1-18)köszönetét fejezi ki támogatóinak a 2004. évi 1%-osfelajánlással adományozott 244 886 Ft-ért,mely összeget szakmai gép beszerzésére fordítottunk.Fotó: Vass Szilárdrének napilapjaibólidéztek az ünnepélyeszászlófelvonást követõ, Március 15. téri program résztvevõi: rendhagyó zenei aláfestésmellett a történelmi eseményeket sorolták a Gépipari és Informatikai MûszakiSzakközépiskola és a Simon István Utcai Általános Iskola diákjai. Dr.Hankó Faragó Miklós országgyûlési képviselõ, az Igazságügyi Minisztérium politikaiállamtitkára mondott visszafogott, ám méltóságteljes beszédet. – Negyvenkilencéve egy kis ország szállt szembe a világ legnagyobb diktatúrájával – kezdteszónoklatát –, s máskor széthúzó nemzetünk e tettében egységes tudott lenni –fogalmazott. Az ötvenhatosok cselekedetei azért is voltak hatalmasak, mert a nemescélok, bár nyolcvankilencig kellett erre várni, valóra válhattak. A szónok végüla mai közélet szereplõit kérte: folytassanak a demokratikus jogállamhoz éslegfõképpen a szombathelyi hõsök emlékéhez méltó párbeszédet.A Határõrség díszszázada, valamint a Fúvószenekar közremûködésével zajlottmegemlékezésrõl az 56-osok terére vonult át a közönség, hogy a hõsök táblájánálrója le tiszteletét. Az elesett szombathelyi nemzetõrök emlékfalánál KecskésIstván, az 56-os Szövetség Vas Megyei Szervezetének ügyvezetõ elnökemondott ünnepi szavakat. – A legnagyobb történelmi kisugárzással bíró forradalmakközé tartozott ötvenhat – húzta alá beszéde legelején –, ezért az egész szabadvilág velünk ünnepel. Hõsi halottaink a megtiszteltetésben most újjáélednek– mondta az elnök, aki ezután az áldozatvállalásról, valamint a forradalmat elõkészítõgondolatokról beszélt. – Ötvenhat ma történelem, ennek ellenére a manipulációszínterévé süllyesztették – utalt a közélet történéseire Kecskés István.Keserûen megjegyezte azt is: a harcban részt vett emberek és családtagjaik az elmúlttizenöt évben sem kaptak kellõ mértékû segítséget.A Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiójának tagjai rövid mûsort adtak,majd a hagyományõrzõ civil szervezetek és a pártok szombathelyi képviselõi koszorúztakaz emléktáblánál, közben besötétedett, és mécsesek gyúltak. hháFotókiállítás és ünnepi közgyûlésA városi önkormányzat 15 éves történetét bemutató fotókiállításnyílt 23-án este a Városházán. A megnyitó után ünnepi közgyûlésenemlékeztek meg a rendszerváltás utáni elsõ szombathelyi képviselõ-testületmegalakulásának évfordulójáról.Feiszt György alpolgármester megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a nagykülönbségek ellenére egy párhuzam mégis van az 1956-os és az 1990-es októberiesemények között: a tenni akarás. Az elmúlt másfél évtizedben majdnem háromszázanszerettek volna részt vállalni a közgyûlés munkájából, azonban ezcsak nyolcvan embernek adatott meg. A tárlat összeállításánál gondban voltak,VAS MEGYEI VESEBETEGEKÉRTALAPÍTVÁNY(Szombathely, Hübner János u. 1–3., adószámunk: 18883013-1-18)köszönetét fejezi ki támogatóinak a 2004. évi 1%-os felajánlássaladományozott 84 782 Ft-ért, mely összegetszakmai gép beszerzésére fordítottunk.Vas Megyei BalesetiSebészetért Alapítvány(Szombathely, Markusovszky u. 3., adószámunk: 18886889-1-18)köszönetét fejezi ki támogatóinak a 2004. évi 1%-osfelajánlással adományozott. 486 450 Ft-ért,mely összeget szakmai gép beszerzésére fordítottunk.MellkassebészetiAlapítvány(Szombathely, Markusovszky u. 3., adószámunk: 18880175-1-18)köszönetét fejezi ki támogatóinak a 2004. évi 1%-osfelajánlással adományozott 241 009 Ft-ért, melyeta betegellátáshoz szükséges beszerzésekre fordítottunk.


2005. október 29.SAVARIA FÓRUM7Ünnepi mûsor a Március 15. térenmert csupán az elsõ és az utolsó ciklus eseményei vannak fényképekkel dokumentálva.Várhatóan karácsonyra készül el az a kiadvány, amely mind a 15 esztendõtrészletesen összefoglalja majd.A felvételeket Czika László és Tóth Imre készítette. A képek olyan eseményeketidéznek fel, mint az elsõ közgyûlés tagjainak eskütétele, a Savaria TörténelmiKarnevál, a pápalátogatás, az európai uniós csatlakozás. A kezdeti idõszaktörténéseinek Tóth Imre görbe tükröt is állított, melynek képei mosolyt csaltak atárlatlátogatók arcára.Az 1956-os forradalom 49., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 16. és az önkormányzatmegalakulásának 15. évfordulója alkalmából tartott ünnepi közgyûlésa Városháza versmondóinak és a Bozsodi Quartett mûsorával kezdõdött. Ezt követõendr. Ipkovich György polgármester szónoklatában 1990 eseményeit idézte,melyek kapcsán kiemelte, hogy az önkormányzati rendszer a szabadság és a demokráciaalapja. Számba vette az elmúlt másfél évtized közös városi eredményeit,köztük a napjainkbanzajlófelújításokat, agyarapodó kulturálisés közösségirendezvényeket.A közeljövõberuházásaiközött említettea városközpontrekonstrukcióját,a történelmivárosrész kialakítását.Hangsúlyozta,hogy céljuka lakók életénekjavítása. A polgármester köszönetét fejezte ki a hivatali dolgozóknak, az elmúltmajd' négy ciklus képviselõinek, két polgármester elõdjének: Wagner Andrásnakés dr. Szabó Gábornak. Megemlékezett Németh István és Joubert Attilaegykori közgyûlési tagokról is, akik már nem lehetnek közöttünk.Fotó: Vass SzilárdAZ IPAVAS MEGYEI SZERVEZETE(adószám:19246626-1-18) tisztelettelköszöni támogatóinak az szja 1%-ánakfelajánlásából 2004. évben befolyt279 708 Ft-ot, melyet a kõszegi lõtér kialakításárahasznál fel.Õrizd a lángot!Az ünnepi közgyûlés végén dr.Tömböly Tamás, a Vas MegyeiKözigazgatási Hivatal vezetõjeemléklapokat adott át azoknak avárosatyáknak, akik az önkormányzatmegalakulása óta folyamatosantagjai a közgyûlésnek: dr.Ipkovich Györgynek, FeisztGyörgynek, Heigl Istvánnak, dr.Szabó Gábornak, Vargha Károlynak.Csinger Péter és CsermelyiAndrás nem tudott részt venni azátadáson, de õk is részesültek ebbenaz elismerésben. JÓPÉÜnnepi nagygyûlést tartott október 22-én az '56-os Szövetség Vas MegyeiSzervezete. A Városháza dísztermében összegyûlt egykori forradalmárok elõttdr. Széll Kálmán címzetes egyetemi docens mondott beszédet, aki rámutatott:tisztába kell tenni a múltat, hogy végre közösen emlékezhessünk a történelmieseményekre.A szónok szerint még a mai napig nem sikerült megteremteni az ünnep fényét, azeseményen megjelentek száma is ezt bizonyította. A rendszerváltás után elmaradt amúlt rendezése, és 1956 sem kerülhetett méltó helyére a magyar történelemben. Azegykori 56-osok elismeréssel szólnak arról, hogy a mai baloldal síkra száll a szabadságért,piacgazdaságot épít, de a jelenlegi kormány külpolitikáját (különösen a szomszédországokkal szembenit) illetõen már kritikusabbak a szövetség tagjai – fogalmazottdr. Széll Kálmán.ogTudósításainkat bõvebben olvashatják az interneten!Tekintsék meg kapcsolódó képgalériáinkat is honlapunkon!www.safo.huÉdesanyákértAlapítvány(Szombathely, Markusovszky u. 3.,adószámunk:18890686-1–18) köszönetétfejezi ki támogatóinak a 2004.évi 1%-os felajánlássaladományozott 3210 Ft-ért,mely összeget szakmai gépbeszerzésére fordítottunk.Fotó: Vass SzilárdA Berzsenyi Dániel Fõiskolán és a Bolyai Gimnáziumban mûködõSCHNELLER ISTVÁN ALAPÍTVÁNY2004. évben az elõzõ évi 1%-os adófelajánlásokból származó 2 413 505 forinttámogatást iskolai programok lebonyolítására, táborozások, külföldi utazásoktámogatására, tanulmányi ösztöndíjakra, valamint a gimnáziumi pedagógiaiprogram megvalósításához kapcsolódó technikai fejlesztésekre költötte.Az alapítvány tisztelettel köszöni a támogatásokat.Az alapítvány közhasznúsági jelentése nyilvános és megtekinthetõa Berzsenyi Dániel Fõiskola E épületében és a fõiskola honlapján.A személyi jövedelmadóból 2004. évben felajánlott és befolyt 179 877 Ft-ota „VÁLLALATOK AZ IPARTELEPIISKOLÁÉRT” Alapítvány(Szombathely, Nyitra u. 15., adószám: 19244404-1-18)a tanulók oktatásához szükséges falitérképek vásárlására fordította.Az alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak,akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány számára felajánlották,egyben kéri további szíves támogatásukat!A Dr. Tiborcz SándorEgészségügyi SzakdolgozókÖnképzését TámogatóAlapítvány9700 Szombathely, Markusovszky u. 3.(adószám: 19245742-1-18,számlaszám: 10404742-47411199-00000000)megköszönia 2004. évben befolyt szja 1%-át,135 570 Ft-ot,amit az egészségügyi szakdolgozókszakmai fejlesztésére fordított.A VAS MEGYEI SZÍVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMAezúton mond köszönetet azoknak,akik 2004. évben adójuk 1%-ával, 546 714 forinttaltámogatták a szív- és érrendszeri betegekhatékonyabb ellátására szolgáló gép megvásárlását.


8 SAVARIA FÓRUM2005. október 29.Fotó: Czika LászlóElõrelépéshuszárlaktanya-ügybenVisszaadja az Apáczai Alapítvány a 11-es Huszárlaktanyát a városnak,legalábbis errõl döntöttek múlt szombaton az alapítvány kuratóriumiülésén, melyet korábban már többször elhalasztottak.A mihamarabbi döntést az sürgette,hogy az önkormányzat még szeptemberbenbírósági pert helyezett kilátásba arégóta húzódó ügy rendezése érdekében.A határozat részletei azonban még nemtisztázottak, az alapítvány ugyanis azönkormányzattal közösen tulajdonolná aterületet, míg a város a teljes tulajdonjogA csütörtöki közgyûlésen FeisztGyörgy alpolgármester bejelentette,hogy Paksi Ágnes, az Apáczai Alapítványkuratóriumi tagja üzenetetküldött, miszerint a huszárlaktanyaügyében szombaton hozott alapítványihatározat semmis. A nyílt ülésutáni érdeklõdésünkre az alpolgármesteregyelõre nem tudta megmondanimilyen hatással lehet ez azügyi további folyományára.átruházását szeretnéelérni. FeisztGyörgy alpolgármesterérdeklõdésünkreelmondta,hogy senki nemakarja az alapítványmegszüntetését, azáltala jelenleg is tulajdonolthárom ingatlanhasználati jogaõket illetné. A kuratóriumsem szeretnepereskedni a vá-A felújított fõépület folyosójarossal, ezért fontosnaktartja az ügy rendezését. Az önkormányzatvégsõ célja, hogy a huszárlaktanyát,amit a város ajándékozott az ApáczaiAlapítványnak 15 évvel ezelõtt,most visszakapják. A szerzõdés részleteitírásban elõterjesztik majd a kuratóriumkövetkezõ ülésén, ha elfogadják, akkor aközgyûlés elé kerülhet a rendezési javaslat.A további egyeztetésekre négytagúdelegációt jelölt ki a kuratórium.A patika maradjon a kórházé!Nincs szükség a Markusovszky Kórház funkcionális magánosítására,és gyógyszertárának bérbeadására, hiszen nincsenek gondoka mûködtetésben – hangzott el az MDF múlt heti sajtótájékoztatóján.A megyei közgyûlés eredetileg pénteken tárgyalta volna a privatizációrólszóló elõterjesztést, de végül levették napirendrõl.Racker Béla, a demokrata fórummegyei frakciójának vezetõje elmondta,hogy a kórház saját megtakarításaiból,és a megyei önkormányzat támogatásábólvégez beruházásokat, éves szinten200 millió forintot költ az infrastruktúrafejlesztésére. Újjáépítették a baleseti sebészetet,tatarozzák az épületeket.A politikus azt ishozzátette, hogy a fejlesztésekösszértéke eléri a 4 milliárdforintot, ezt pedigegyetlen vállalkozó sem képesbiztosítani. A kórház vezetésesaját erõbõl is folyamatosanjavítja a betegellátáskörülményeit, tehát semmilyenkényszerítõ körülménynem támasztja alá aprivatizációt. Az intézménygyógyszertárával kapcsolatbanRacker Béla kiemelte: a gyógyszertártöbb százmillió forint bevételt hoz akórháznak, az egy nyereséges üzletág,nem szabad magánkézbe adni.Fotó: Czika LászlóTelefonon megkerestük dr.Prugberger Emilt, a MarkusovszkyKórház Konzultatív Tanácsának elnökét,aki megerõsítve a demokrata fórumvéleményét elmondta: a gyógyszertáratüzemeltetõ vállalkozó nyeresége elegendõvolt, azaz befektetése megtérült,most pedig lejárt az ötéves szerzõdése.A patika visszakerült a kórházhoz, és ajövõben sem szabad magánosítani –vélte dr. Prugberger Emil.Új címünk: Szombathely, Szily János u. 40. !!!Tel.: (94) 342-510 • (30) 2528-025 • www.zenitnyelviskola.hu• Beszédcentrikus, intenzív angol, német, francia, olasz, spanyol tanfolyamok• Kezdõtõl a felsõfokú nyelvvizsgáig*• Hetente 2 x 4 órában (hétköznap vagy hétvégén)• Kis csoportok (5-9 fõ)• Diplomás tanári kar• Nyelvvizsga-felkészítés is• Business English–30%adókedvezményKEZDÉS: november 14.JELENTKEZÉS: november 10-ig hétköznap 13–17 óráigTRINITY nyelvvizsga 2006. január közepén • Jelentkezés: november közepéigAKKREDITÁLT INTÉZMÉNY* szja-ból levonható adókedvezményNyilvántartási szám: 18-0166-04 • Akkreditációs lajstromszám: 0349


2005. október 29.SAVARIA FÓRUM9FÓKUSZBANA digitális világ népmûvelõiAz újságírás lehetséges jövõjérõl, az internet szerepérõl és fejlesztésekrõl tartott elõadástvárosunkban közelmúltban Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter. A tárcavezetõszerint az internetes újságok elõretörése miatt a napilapok, de általánosan anyomtatott sajtó is nehézségekkel küszködik, ugyanis az olvasók egyre nagyobb tömegemár a világhálón szerzi be az információkat. A hagyományos lapok közönsége rövidesenaz idõsebb korosztályokra korlátozódik. Az online újságok szerepérõl, újságolvasási szokásokrólés informatikai fejlesztésekrõl kérdeztük a minisztert a Liberális Héten.– Sokan úgy vélik, hogy az online újságokhamarosan átveszik a nyomtatottsajtó szerepét, de arról megfeledkeznek,hogy a potenciális internetfelhasználókmég mindig kevesen vannak.Felmerül a kérdés: milyen fejlesztésitámogatásokat adna az állam azinternetes újságoknak?– Az újságolvasók jelentõs része rendelkezikmár internet-hozzáféréssel. Fõleg a fiatalok,de a középkorú generáció is nyitott már a„2006-ra már ötezer forintkörüli áron kínálnak majdszélessávú csatlakozást”számítógép használatára, ennek köszönhetõenaz online újságírásra is megnõtt az igény.Az internetes újságok az utóbbi években óriásifejlõdésen mentek keresztül, nem is csoda,hiszen az elmúlt három esztendõben megháromszorozódotta világhálót használók számaMagyarországon. A verseny hatására a jövõbentovább csökken az internet elõfizetésidíja, és 2006-ra már ötezer forint körüli áronkínálnak majd szélessávú csatlakozást. Ez aztjelenti, hogy a mobiltelefon terjedését is meghaladómértékben bõvül az internetellátottság.Az online újságok azért is népszerûek,mert a megjelent cikkekhez kapcsolódóegyéb információ azonnal visszakereshetõ,míg a papíralapú újságnál ez nehezen lehetséges.Például ha egy politikus vagy szervezetígér valamit, akkor a korábbi nyilatkozatait isszeretnénk azonnal látni.– A Sulinet program szélesebb körnekkínál kedvezményesen számítógépeket.Ezt a lehetõséget novembertõlkorlátozzák, ami tulajdonképpen ellentmonda szaktárca fejlesztési elképzeléseinek.– Szó sincs arról, hogy korlátoznánk aSulinet programot. A módosítással majd megfelelaz eredeti céljának, ami a számítógéphasználatszéles körben való elterjesztését jelenti.Az utóbbi idõben a Sulinet programonbelül már nem új konfigurációkat vásároltak,hanem a felhasználók inkább kiegészítõket,tartozékokat vettek meglévõ rendszereikhez.Kovács Kálmán informatikai miniszter szerint új szakma születikEz nem rossz dolog, azonban ez az idõszakmost lezárul. A támogatás megmarad, de csakazok számára, akik hajlandóak komplett számítógépeketvenni, hiszen azt szeretnénk,hogy egyre több komputer legyen egy családban,és új családok kapcsolódjanak be a programba.A módosítás tehát a fogyasztói kör bõvítésétszolgálja.– Az EU országaiban a lapkiadástalacsonyabb áfával vagy terjesztõi támogatássalsegíti az állam. Nálunk ezmég mindig nem történt meg, viszont azonline médiában tapasztalható az államsegítõkészsége.– Az elmúlt idõszakban is voltak olyanpályázataink, amelyek elõsegítették a digitálisújságírás feltételeinek megteremtését. Pályázhattakszerkesztõségek, offline újságok,papíron megjelenõ lapok internetes változatkialakítására. Ez a program folytatódik, deolyan típusú online szerkesztõségeket támogatunk,akik partnerek abban, hogy azinternetet eddig keveset használók körénekérdekesebbé, használhatóbbá tegyék a világhálót.Ma Magyarországon elsõsorban azidõskorúak, a munka világán kívül élõk nemismerik fel az internet nyújtotta lehetõségeket.Nem értik, hogy milyen hasznot remélhetnekaz internettõl. Ezért támogatjuk azoknakaz online tartalmaknak a létrehozását,amelyek éppen ezt az akadályt hárítják el.Fotó: Vass Szilárd„az idõskorúak, a munkavilágán kívül élõk nem ismerikfel az internet nyújtotta lehetõségeket”Természetesen a kulturális terület mindigfontos marad. A helyi, lokális igényeket kielégítõportálok szintén számíthatnak segítségre.– Megfelelõen szabályozottak-e azinternetes tartalmak?– Az online médiáról szóló fórumon dr.Hankó Faragó Miklós államtitkár mondta,hogy a ma létezõ jogszabályi keretek lehetõvéteszik az illegális tartalmak ellenõrzését. Akitsérelem ér a neten, ugyanúgy érvényesítheti jogait,mint a nyomtatott sajtóban. A gond inkábbott van, hogy az állampolgárok kevés esetbenélnek a büntetõjog adta lehetõségekkel. Ha valakitjogsérelem ér, forduljon bírósághoz, mertkérheti a jogorvoslatot.– Az e-közigazgatás kiépítésében –mondják – Szombathely vezetõ szerepetfoglal el, de úgy tûnik, hogy ez a területgyorsabban fejlõdik, mint ahogyanazt az állampolgárok igényelnék.– Magyarország 900 településén zajlik azelektronikus önkormányzati szolgáltatásrendszerének fejlesztése a minisztérium pályázataialapján. Közel 2400 helyen épültmár közösségi internet-hozzáférési pont,úgynevezett e-Magyarország pont. A minapHegyfalun látogattunk meg egy ilyen helyet.A hegyfalui polgármester arról számolt be,hogy tapasztalatai szerint egyre több helyiember próbálja ki az internetet, ül le a számítógépelé. Miközben egyre erõteljesebbenfejlesztjük az e-közigazgatási rendszert, azállampolgárok széles körében keltjük fel azigényt az új szolgáltatás iránt. Január elsejétõlegy új szakma is elindul, a közösségi informatikus.Az a szándékunk, hogy ezek aszakemberek a kistelepüléseken élõket ismegtanítsák a világháló használatára, felkeltsékaz érdeklõdést és az igényt az internetiránt. Õk a digitális világ népmûvelõi lesznek.Abban igaza van, hogy az elektronikusközigazgatás fejlesztését és az emberek számítógépesismereteit összhangba kell hozni.A lakosságnak meg kell tapasztalnia, hogymilyen elõnyöket érhet el az internetes ügyintézésterületén. 3–4 év múlva akár otthonrólvagy egy közösségi helyrõl utazás nélkül,a hálón keresztül intézhetik el ügyeiket azemberek.Óvári Gábor


10 SAVARIA 2005. október 29.FÓRUMFÓKUSZBAN ANem divat még a tõzsdézésA takarékosság világnapját 1924 óta tartják október utolsómunkanapján. Ezen a napon, egy Milánóban rendezett nemzetközikonferencián 28 ország takarékpénztárainak küldötteifordultak a világ takarékpénztáraihoz, hogy a jövõben mindenév októberében rendezzék meg a takarékosság világnapját.Hazánk legnagyobb pénzintézete, az OTP Bank 1964-bencsatlakozott a nemzetközi tanács felhívásához. Ettõl az évtõlkezdve október utolsó munkanapján tartják Magyarországona Takarékosság Világnapját Magyarországon.Fotó: Vass SzilárdMinden évben más megyébenünnepelnek a takarékszövetkezetek,tavaly Vas megye adott otthonta rendezvényeknek. Hazánkbanma az emberek túlnyomótöbbségének van adóssága,fõleg törlesztõrészleteket fizetnekautóra, lakásra, mûszaki cikkre.Az utóbbi években a lakossági hitelekpiaca jelentõs fejlõdésenment keresztül. A pénzügyi szakemberekennek ellenére úgy látják,hogy a takarékoskodás semment ki a divatból, mindenki gondola jövõre. Elsõsorban az idõsebbkorosztályra jellemzõ a kisösszegû bankbetétek nyitása, de afiatalok – nyilván más szempontokalapján – szintén egyre nyitottabbaka különbözõ megtakarításiformákra. A legtöbb pénzintézetkínálatában szerepelnek kedvezõfeltételekkel felvehetõ lakáskölcsönök,ezek iránt nagy is a kereslet.A törlesztés miatt pedigszinte automatikusan spórolnak afiatalok. Vidéken inkább takarékbetétkönyvbentartják pénzüketaz emberek, a takarékszövetkezetekjelenléte erõsebb. Biztosansokan vannak azok is, akik a„párna alatt” látják a legnagyobbbiztonságban megtakarításukat.A pénz világában a megtakarításokmellett a tõzsde és az értékpapírpiacis divatba jött. A tapasztalatokszerint az utóbbit többenválasztják, mivel biztonságosabbnaktartják. A Budapesti Értéktõzsde(BÉT) vezetése az utóbbiidõben – éppen a tendencia, a tévhitekeloszlatása miatt – szélesebbkörben szeretné tájékoztatni a közönségetarról, hogy milyen lehetõségekadódnak a tõzsdén, aholaz ügyfelek éppen olyan jól forgathatjákpénzüket, mint az értékpapírpiacon.Október utolsó munkanapján,a takarékoskodók ünnepén mindenkiátgondolhatja pénzügyeit amegalapozottabb befektetések ésa biztonságos jövõ elõsegítése érdekében.DEVIZA HITELEKÁRFOLYAM-GARANCIÁVALInter-EurópaÉrtékesítési Kft.SZOMBATHELYUránia udvar 4.Uránia Üzletház, I. emeletTel.: 510-839, 30/678-1177LAKÁSVÁSÁRLÁSminimálbérrel isPl.: 5 millió – 27.760 Ft/hóSZABAD FELHASZNÁLÁSHITEL KIVÁLTÁS, FELÚJÍTÁSAUSZTRIAI HITELEKElõzetes költségek nélkül • BAR lista nem akadály!SZEMÉLYI KÖLCSÖN• Kezes nélkül • Minimálbérrel is • Nyugdíjasoknak isFõtéri HitelirodaSzombathely, Fõ tér 36. II./15. Tel.: 30/9292-761


2005. október 29.11TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAPHogy a kevésbõl több legyen!A kis pénzûeket is érdekli a befektetés, a megtakarításSokaknak sajnos egyáltalán nem, vagy alig marad hó végéremegtakarított pénze, aki viszont össze tud idõnként rakni egy kisebbösszeget, számtalan lekötési, befektetési ajánlat közül választhat,hogy a kevésbõl több legyen.Egy pénzügyekkel foglalkozóinternetes oldalon egy alig néhánymezõbõl álló kérdõív kitöltése utánszinte vég nélkül dobja ki a gép a javaslatokat.A tanácsot kérõ érdeklõdõnekmindössze pár kérdésre kellválaszolnia: mekkora összeget szeretnelekötni, mennyi idõre, és van-e különkívánsága a konstrukciót illetõen.Az „OK” gombra kattintva dõlnek abankok, kamatok, befektetésfajták. Alegtöbb ajánlat megtakarítási betétszámlátkínál, amelynél 5–7 százalékosévi kamattal számolhatunk –banktól függõen. Viszonylag magashozammal kecsegtetnek az elõtakarékosságibetétszámlák és egyéb takarékszámlák,a különbség pénzintézetenkéntnéhány tized százalék. Igaz,nagyobb összegnél ez is sokat jelent.Szívesen ajánlják a bankok a lakosságilekötött betét lehetõségét. A kamatezekben az esetekben most 5 százalékkörül mozog, többek közt annakfüggvényében, hogy egyszeri, esetivagy folyamatos lekötésrõl van-e szó.A devizabetétek mostanában kevésbénépszerûek az alacsony kamatok miatt,bár a forint gyengülése javít a jövedelmezõségen.Szintén érdemes aszámlacsomagok között válogatni, hiszenmagasabb havidíj mellett magasabba kamat is.Népszerûek a biztosítások mintbefektetési módozatok, de gondolkodhatunkingatlanban, részvényekbenis. A pénzt ez utóbbiba fektetni akötvényeknél is jobban megéri majdjövõre – vélik szakemberek. Sokanaz állampapírokra, mondjuk a kincstárjegyreesküsznek, de a nyilvánosvagy zártkörû befektetési alapok, anyugdíjpénztárak is megoldást kínálhatnakforintjaink alacsony kockázatúfialtatására.Forrás: www.privatbankar.huSAVARIA FÓRUMPÖLHÖS VIRÁGHÁZOLADHAVI AJÁNLATUNK:MindenszentekreKOSZORÚ, MÉCSES,SZÁLVIRÁGOKnagy választékban.Oladi körgyûrûtõl egyenesen a II. üzletTel.: 322-189Nyitva: mindennap 8.00–19.00-igKedvezõ õszi telepítéshez30 éve a BELVÁROSIFAISKOLAI ÁRUDÁBÓL!Alma, körte, csersznye, meggy,szilva, sárga- és õszibarackfák,csemege- és bor-SZÕLÕOLTVÁNYOK,ribiszke- és málnatövek stb.Szombathely, a Hunyadi útról nyílóKÁROLYI utca(Lidl üzlettõl 150 m)A Mûvészeti Szakközépiskoláért Alapítványezúton köszöni meg a tisztelt felajánlóknak,hogy 2004-ben adójuk 1%-ából 330 604 forinttaltámogatták az alapítvány mûvészeti oktatást segítõtevékenységét. A támogatást számítógép vásárlására,különféle zenei versenyek és táborok részvételi díjaira,szállás- és utazási költségeire, valamint a karácsonyikézmûves nap nyersanyagvásárlásaira használtuk fel.A „NAGY LAJOS GIMNÁZIUMÉRTALAPÍTVÁNY”tisztelettel köszöni támogatóinak a 2004. évben befolyt szja 1%-ának felajánlását.A befolyt 1.041.106 forintot egy korszerû fénymásoló gép vásárlásáraés a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazására fordítottuk.Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövõbeni támogatásukat.Adószámunk: 18887639-1-18A SzombathelyiAlpin Egyesületköszöni az adójuk 1%-átfelajánlók támogatását.A 18.273 Ft-ot hegymászóexpedíció szervezésérefordítottuk.OLADI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT9700 Szombathely, Simon I. u. 1.AKKREDITÁLT KÉPZÕAdóját csökkenthetia befizetett képzési díj 30%-ával!Jelentkezzen Szombathelyen indulóképzéseinkhez:ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSSAL:• kereskedõ vállalkozó• vendéglátó vállalkozó• kéz-, lábápoló, mûkörömépítõ• számítógép kezelõ (-használó)• ABC eladó-pénztáros• pénzügyi és számviteli ügyintézõ• társasházkezelõ• ingatlanközvetítõ• virágkötõ• frissítõ masszõr• személy- és vagyonõrIdén utoljára8 ált. isk.végezettséggelSzerezzen két szakmát6 hónap alatt!TANULJON TÁVOKTATÁSSAL:• vendéglátó vállalkozó havi egyszerikonzultáció 29.900 Ft• kereskedõ vállalkozó + tananyag + vizsgadíjÉrdeklõdni: Bálint Edit 20/945-4117tanoda2@fenyszoft.huHAVI, KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS!Nyilvántartási szám: 08-0024-04


12Nyílt fogadóóraHorváth ZsolttalKedves Olvasónk! Nagysikerû nyílt fogadóóra sorozatunkfolytatódik. Itt az újabb alkalom arra, hogy elsõkézbõl tájékozódjon! Meghívott vendégünk ezúttalHorváth Zsolt (FIDESZ-MPSZ) lesz, aki válaszol az Önáltal felvetett kérdésekre, valamint megoszthatja velegondolatait a város ügyeirõl, problémáiról. November 2-án, szerdán 14 és 16óra között személyesen várja hívását az 506-551-es telefonszámon vagylevelét az ujsagiro@savariaforum.hu e-mail címen. A beszélgetések szerkesztettváltozatát már jövõ heti számunkban olvashatja! Kedves Olvasónk! Éljena lehetõséggel, telefonáljon, tájékozódjon elsõ kézbõl!FogadóóraFeiszt György Szombathely Megyei Jogú Városalpolgármestere 2005. november 2-án (szerda) 13 és 15óra között a Városháza (I. emelet 107. sz. helyiségében)fogadóórát tart.HALOTTAK NAPI EMLÉKMÛSORNovember 1-én (kedden) délután 16.15-tól kerül sor a Halottak napiközponti városi ünnepségre. Ennek keretében Szombathely Megyei JogúVáros polgármestere, dr. Ipkovich György megkoszorúzza a Kálváriadomb alatti I. világháborús szoborkompozíciót és a Jáki úti temetõben a kürtösszobrát, azt követõen a II. világháborús emlékmûvet.Délután 17 órakor a ravatalozó elõtt a Polgármesteri Hivatal versmondó stúdiójaa Temetkezési Vállalattal közösen emlékmûsorral adózik az elhunytakemlékének. A Benke Éva által összeállított mûsort ökumenikus ima követi.KÖZLEMÉNYSAVARIA FÓRUMBEHAJTÁSI ÉS NYITVATARTÁSI RENDA HALOTTAK NAPI IDÕSZAKBANA Jáki úti temetõ területére gépkocsival történõ behajtást az életkor ill. fizikaiállapotuk miatt rászoruló temetõlátogatók részére 2005. október 29-én,30-án, 31-én és november 01-én 7.00–12.00 óráig óráig engedélyezzük.A szabályozás az állandó behajtási engedéllyel rendelkezõkre is vonatkozik.Behajtani csak a fõkapun lehet, távozni viszont a Ravatali illetve aPerinti kapunál lehet.A kapuk nyitvatartási ideje:FÕKAPU RAVATALI KAPU PERINTI KAPUoktóber 29. (szombat) 7.00–20.00 óráig 7.00–20.00 óráig 7.00–20.00 óráigoktóber 30. (vasárnap) 7.00–20.00 óráig 7.00–20.00 óráig 7.00–20.00 óráigoktóber 31. (hétfõ) 7.00–20.00 óráig 7.00–20.00 óráig 7.00–20.00 óráignovember 1. (kedd) 7.00–20.00 óráig 7.00–20.00 óráig 7.00–20.00 óráigSzombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot,hogy 2005. november 2–5-ig az alábbi területekre történik patkányméregkihelyezése: Perint, Gyöngyös és Aranypatak mindkét parti sávja, a Csónakázótóés környéke, Pelikán-, Puskin (Brenner-), Gayer-, Szent István (Jókai-), Ezredéviés Múzeumpark, valamint Derkovits ltp. (Váci u. – Rohonci u. –Perintparti stny. – Bem u. – Benedek E. u. – Szûrcsapó u.) Joskar-Ola ltp. (PázmányP. krt., Vásárcsarnok környéke), Ifjúság ltp. (Szent Flórián krt. – Károly R.u., Szent Gellért u., Kunc A. u.), Stromfeld ltp. (Stromfeld A. u. , Vályi P. u.)A fent közölt területekre 2005. november 14-ig (a megmaradó anyag felszedéséig)mérgezés veszélye miatt kisgyerekeket valamint haszonállatokatfelügyelet nélkül kiengedni nem szabad.Felhasználásra tervezett anyagok: Kumatetralil hatóanyagú racumin B,Brodifacum hatóanyagú talon-B, Bromadiolon hatóanyagú protect-B,Bromadiolon hatóanyagú détiaÜgyeletes patikaOkt. 28-án 18.00 órától, nov. 4-én 18.00 óráig Kígyó (Fõ tér 31.)Nov. 4-én 18.00 órától, nov. 11-én 18.00 óráig Õrangyal (Óperint u. 2.)ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100.Gyermek és felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnapreggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap.NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034EMLÉKEZÉS '56 LEVERÉSÉRENovember 4-én, pénteken megemlékezés lesz az 1956-os forradalom és szabadságharcleverésének évfordulója alkalmából, a Honderû Asztaltársaság szervezésében.Program: 18.00 órakor találkozás a Szent István-szobornál. Innen a megemlékezõkgyertyával, mécsessel a kézben átvonulnak a Kálvária utcán az evangélikustemplomba, 19.00 órától pedig az MMIK-ban Polgár András A húsdaráló címû darabjátláthatják az érdeklõdõk a Nemzeti Kamara Színház elõadásában.KÖZLEMÉNYKapás ponty hu címû magazinunk legfrissebb összeállításából: Véget ért a2005-ös versenyidény a horgászoknál. Zsennyén egy igazi örömpecán pihentékki a szezon fáradságait. Bemutatjuk azt felszerelést, amivel eredményesenhorgászhatunk ragadozó halakra a lassan lehülõ vízekben. A 2004-es Európabajnokságongyõztes Nagy Attila mesél a számára nem túl szerencsés idényrõlés terveirõl. Újabb haltelepítés történt a Gyöngyösön, most ivarérettsebespisztrág állomány került a patakba. Várjuk Önöket a képernyõk elé október31-én 19 óra 20 perckor! A Szombathelyi Televízió november 1-jénrendhagyó összeállítással jelentkezik. Hat órától a Jáki úti temetõben rögzítettmegemlékezést láthatják felvételrõl. Ezt követõen a Mûhely c. kulturálismagazint kísérhetik figyelemmel.FELHÍVÁS2005. október 29.KÖZLEMÉNYEKTájékoztatom Szombathely város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatalban – azoktóber 31-i munkanap áthelyezés miatt – a nyitva tartás és az ügyfélfogadás az alábbiakszerint alakul: 2005. október 31. hétfõ: pihenõnap, a Hivatal zárva • 2005. november 1.kedd: a Hivatal zárva • 2005. november 4. péntek: ügyfélfogadás: 8.00–12.00,Okmányiroda: 8.00–15.00 • 2005. november 5. szombat: ügyfélfogadás: nincsA Szombathelyi Roma Holokauszt Emlékbizottság november 1-én és 3-án10 órakor megemlékezést tart a Vas megyébõl elhurcolt romák emlékére JászaiM. utcai emlékmûnél!KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 78/2003 (IX.27.) GKMrendelet által elõírt játszótéri eszközök elsõ ellenõrzését közbeszerzési eljárás lefolytatásaután elvégeztette. Az ellenõrzés közterületen 101 helyszínen történt,amelynek eredményeként a vizsgálat 102 játszóeszközt minõsített balesetveszélyesnek,és azonnali intézkedést javasol. A játszóeszközök többsége szintén nemfelel meg a szabványossági követelményeknek, de ezek átalakítására, vagy elbontásáraa rendelet 2008. év végéig biztosít lehetõséget. A balesetveszélyes játszóeszközökelbontását a parkfenntartók a parkfenntartási szerzõdés értelmében2005. december 31-ig elvégzik. A vizsgált játszóeszközök listája a PolgármesteriHivatal fölszinti hirdetõtábláján megtekinthetõ.


2005. október 29.SAVARIA FÓRUM13KRESZ KVÍZAKisorsoltuk a Savaria Fórumjátékának nyerteseit!Akik felragasztották autójukra a lapunk internetes oldalát hirdetõ matricát, és rajtakaptukõket, részt vehettek a Szombathelyi Televízió múlt pénteki adásában megtartottsorsoláson. A Savaria Fórum ajándékcsomagját Foki Róbert (Szombathely,Szent Flórián krt.) nyerte, a Malom Sörözõbe szóló 5000 forintos sörjegy Káldi Lajost(Szombathely, Bolyai u.) illeti, míg az olaszországi egyhetes négyszemélyes nyaralásjogának boldog tulajdonosa Káldi Géza (Szombathely, Bolyai u.).Gratulálunk! A képen Káldi Géza veszi át a nyereményérõl szóló okleveletlapunk megbízott fõszerkesztõjétõl.A jövõben tájékozódjanak Szombathelyrõl honlapunk segítségével – itthonrólvagy a világ bármely pontjáról!www.safo.huKI TUD TÖBBET SZOMBATHELYRÕL?Helytörténeti-honismereti vetélkedõKedves Olvasóink!A Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal közös vetélkedõnk újabbszakaszának 6. fordulójához érkeztünk. Célunk, hogy városunk múltjával,történetével – játékos formában – minél többen megismerkedjenek. AzMMIK jóvoltából értékes nyereményeket is kisorsolunk a helyes megfejtéstbeküldõk között – továbbra is hetente.A II/4. forduló megfejtése: A festmény a Sorok utcai Lófej vendéglõt ábrázolja.Nyertes: Reszneki Zsuzsanna (Szombathely, Barátság u.).II/6. forduló feladata: Nevezzen meg a szombathelyi tizennégy „szakszervezetimártír” (1944) közül legalább ötöt!A megfejtések zárt borítékban leadhatóak az MMIK portáján, vagy levélbenelküldhetõek az MMIK, Szombathely, Ady tér 5. címre (a borítékraírják rá: Helyismereti játék, II/6. forduló). A válaszok e-mailben is elküldhetõeka robert.orban@mail.vmmik.hu címre. Határidõ: november 4.!TALÁLKOZZUNK A SZENTMÁRTON-NAPI VÁSÁRBAN!Kedves Olvasóink! Tavaly nagy sikert aratott a Savaria Fórum standja aMúzeumfaluban rendezett Szent Márton-napi vásáron, ezért úgy döntöttünk,idén is lehetõséget teremtünk arra, hogy érdeklõdõ olvasóink találkozhassanaklapunk munkatársaival. November 5-én délután 2 és 5 óra között szeretettelvárunk mindenkit, aki kíváncsi a városi médium kulisszatitkaira, vagyegyszerûen csak beszélgetésre vágyik.A vásári hangulat fokozásáért egy kis játékra is invitáljuk Önöket! Azalább található totót kell kitölteni, s a helyszínen (a Savaria Fórum standjánál)16 óráig leadni. Utána 16.30 órakor értékes ajándékokat sorsolunk kijátékosaink között. Játsszon velünk, és találkozzunk a Múzeumfaluban!Beküldõ neve: ................................................................................TÁMOGATÁSÁVALKedves Olvasóink! E játékunkban hétrõl hétre próbára tehetik KRESZ-ismereteiket,ráadásul a helyes válaszokat beküldõk még nyerhetnek is! Ezúttal két kérdéstteszünk fel, válaszoljanak helyesen, és küldjék el megfejtéseiket szerkesztõségünkcímére: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. vagy (számítógéprõl, mobiltelefonról)ujsagiro@savariaforum.hu! Az értékelés havonta lesz, a jó megoldást beküldõkközül minden hónapban öten a Toldi Autósiskola felajánlásaként 50%-oskedvezményt kapnak az iskola által meghirdetett tanfolyamok elméleti képzési díjából.Jó játékot kívánunk!VIII. fordulóBeküldési határidõ: november 5.1. Bekanyarodhat-eszemélygépkocsijávaljobbra az ilyen táblávalmegjelölt útkeresztezõdésben?A) IgenB) Nem2. Adhat-e hangjelzéstkikerülési szándékának jelzésére?A) IgenB) NemBeküldõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Megfejtés VIII. forduló: 1. . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . .Címe: ..............................................................................................1. Melyik napon jelenik meg a Savaria Fórum?! 1 hétfõn ! 2 szerdán ! x szombaton2. Mi fogyasztóvédelmi rovatunk címe?! 1 Panaszláda ! 2 Vásárlói levél ! x Panaszkönyv3. Mely munkatársunk nevét rejti a "jópé" monogram?! 1 Jónyer Péter ! 2 Jókai Péter ! x Józsa Péter4. Lokálpatrióta sorozatunk címe…! 1 Savariai regék ! 2 Nyugat királynõje ! x Mesélõ múlt5. Mióta jelenik meg a Savaria Fórum?! 1 1991 ! 2 1994 ! x 19956. Nemrég indult honlapunk címe www….! 1 safo.hu ! 2 savaria.hu ! x forum.hu7. Milyen példányszámban jelenik meg lapunk?! 1 25.000 ! 2 33.000 ! x 31.5008. Véleményeket ütköztetõ rovatunk címe:! 1 Pár(t)baj ! 2 Ütközõ ! x Pro és Kontra9. Programajánlónk fiataloknak szóló része a…! 1 Bulinaptár ! 2 Junior ! x Banzáj10. Mi a címe heti hírösszefoglalónknak?! 1 Napról napra ! 2 Heti napló ! x Ez történt a héten!


2005. október 29.14 SAVARIA FÓRUMPROGRAMAJÁNLÓKIÁLLÍTÁSNovember 3-ig (CS): „Fürdõ” –fotó- és kortárs képzõmûvészetikiállítás az építészeti hónap alkalmából:„Fürdõk, fürdõk, vetkezésekés tisztulások színpadai.Templomok és thermák.” Helyszín:Mûvészetek Háza.November 4. (P) 17 óra: „Aszentmártoni temetõ sírjelei” c.fotókiállítás megnyitója – a SzentMárton Úti Temetõért Egyesületnevében a vendégeket köszöntiAigner Géza plébános. „Aszentmártoni temetõ sírjelei” c.elõadás: Torjay Valter mûvészettörténész.Helyszín: Domonkosrendház, Szent Márton u. 40. ASzent Márton-hét programja.November 4. (P) 18 óra: „A világPituk József szemével” – Pituk Józseffestõ- és grafikusmûvész kiállításánakmegnyitója. A Gyöngyöshermán–SzentkirályiPolgári Körszervezésében. Helyszín: ZarkaháziSzily Kastély, Gyõzelem u. 1. ASzent Márton-hét programja.KOMOLYZENEOktóber 31. (H) 19 óra: HalottakNapja – a SzombathelyiSzimfonikus Zenekar koncertje.Mûsoron: Mozart: Requiem KV.626. Helyszín: Szalézi templom.November 3. (CS) 19 óra: KissMárton és ifj. Gyenge Tibor kamaraestje.Mûsoron: Chopin-,Liszt-, Bartók-, Tartini-, Sarasate-,Kocsár- és Mozart-darabok. Helyszín:Mûvészetek Háza, Szalon.JUNIOROktóber 31. (H) 19 óra: HalloweenParty. A legjobb jelmezeket aszervezõk díjazzák. Helyszín:MMIK, LOGO Ifjúsági Szolgálat.November 2–4. (Sze–P) mindennap9–12 óráig: Õszi szüneti játszónapok(kézmûves foglalkozások,sportversenyek). Részvételidíj: 300 Ft/fõ/nap. Helyszín: GyermekekHáza.November 3. (CS) 11.30 óra:Kézmûves foglalkozás – õszi terményképekkészítése. Helyszín:Nyitra u. ÁMK.November 4. (P) 9.30 óra: SzentMárton életének bemutatása ésa templom megtekintése a Nyitrau. ÁMK szervezésében. Helyszín:Szent Márton-templom.November 4. (P) 11.30 óra: Kézmûvesfoglalkozás. Helyszín:Nyitra u. ÁMK.November 5. (Szo) 9–12 óráig:Kézmûves kuckó: csuhézás. Belépõ:150 Ft/fõ. Helyszín: GyermekekHáza.MINDENFÉLEOktóber 30. (V) 7–18 óra: Kirakodóvására Borostyánkõ áruháználNovember 2. (Sze) 19 óra: SzabóMagda: Az ajtó – színmû, ea.:Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg.Márkus Emília-bérlet. Helyszín:MMIK, színházterem.November 3. (CS) 19 óra: KözépkoriLüszisztraté – a FerrumSzínházi Társulás elõadása két tételben.1. Komédia a kereszthezcsalt három széptevõrõl 2. Komédiaaz asszonyokról, akik újraöntették aférjüket. Belépõdíj: 500 Ft. Helyszín:MMIK, színházterem.November 3. (CS) 16 óra: A MagyarTudomány Napja – EmlékezzünkSzigeti Kiliánra. Helyszín:Mûvészetek Háza, Szalon.November 3. (CS) 18 óra: Zenésáhítat a szombathelyi evangélikuskápolnában. Közremûködika Capella Cantorum énekegyütteskora barokk német egyházi kórusmûvekelõadásával. Helyszín:Körmendi út 2.November 4. (P) 18 óra: „TelepülésekSavaria határában”:Savaria–Herény római emlékei,elõadó: Sosztarits Ottó régész. ASzent Márton-hét programja.Helyszín: Béke tér 7.November 4. (P) 19 óra: XI. VasiDödölle Folknapok. Közremûködik:a Békés Banda (Békéscsaba),Barbócz Sándor – hegedû, dob,Csepregi András – bõgõ, János Hajnalka– ének, Lipták Dániel – hegedû,dob, Nagy Gábor – hegedûkontra,Szokolay Dongó Balázs –szaxofon, furulya, duda. Táncot tanítanaka Balassi Táncegyüttes tán-


2005. október 29.SAVARIA FÓRUM15cosai. Belépõ: 400 Ft. Helyszín:Mûvészetek Háza, Pincegaléria.November 5. (Szo): XI. Vasi DödölleFolknapok – 10–12 és14–17 óráig: Tánctanítás (elekiromán páros táncok), tánc: SzarkaZsolt és táncospárja, zene: BékésBanda (Békéscsaba). A tánctanításnyilvános és díjtalan. Helyszín:MMIK, alagsori próbaterem.November 5. (Szo) 19 óra: XI.Vasi Dödölle Folknapok – Táncház.Zenél: a Jurta Zenekar. Belépõ:400 Ft. Helyszín: MûvészetekHáza, Pincegaléria.M O Z IKISTEREM" A CSILLAGSZEMÛ JUHÁSZ okt. 30-án 16.45-kor, okt. 31-tõl nov. 2-ig 17.00-kor" A LEGTÖBB EMBER KÍNÁBAN ÉL okt. 30-án 18.00-kor, okt. 31-tõl nov. 2-ig 18.15 és 20.15-kor " A TITKOK KULCSA okt. 30-án 20.00-kor " LAKÓ-TÁRSAT KERESÜNK nov. 3–5-ig 16.45-kor " THE CORPORATION – APÉNZ BIRODALMA nov. 3–5-ig 19.00-korNAGYTEREMNovember 5–6. (Szo–V): SzentMárton-napi országos nagyvásár– Vásározók és vásárlók sokaságávaltelik meg a skanzen. Nyitva:9–17 óráig. Belépõ: felnõtt:500 Ft, diák, nyugdíjas: 250 Ft, információ:94/501-948. Helyszín:Vasi Múzeumfalu. A Szent Márton-hétprogramja.November 5–6. (Szo–V): III.Szent Márton-napi ClaudiusKupa Úszóverseny. A belépés díjtalan.Helyszín: Fedett Uszoda.November 4–6. (P–V): Díszmadár-kiállítás.Helyszín: MMIK.M Û S O RSAVARIA MÛVÉSZMOZI" HOTEL RUANDA okt. 30-án 16.30 és 20.30-kor, okt. 31-tõl nov. 2-ig 16.30 és18.30-kor " FÖLDRE SZÁLLT BOSZORKÁNY okt. 30-án 18.30-kor, okt. 31-tõl nov. 2-ig 20.30-kor " A BÛVÖS KÖRHINTA nov. 3–5-ig 16.30-kor " SZE-RELMEM NYARA nov. 3–5-ig 18.15 és 20.00-korKÖNYVAJÁNLÓAgatha Christie: A karácsonyi pudingAgatha Christie A karácsonyi puding címû kötete hat gyöngyszemet tartalmaza „krimi királynõjének” rövidebb bûnügyi történetei közül, melyeket magaaz írónõ fõfogásoknak, elõételeknek és desszerteknek nevezett.Ezek az elbeszélések a sûrített feszültségkeltés mestermunkái.Habár a terjedelmük nem ad rá lehetõséget, hogyMonsieur Poirot és Miss Marple teljes pompájában bontakoztassaki zseniális képességeit, a kötet hat darabja mégistanúságot tesz róluk. Az elsõ öt esetben Hercule Poirotmozgatja meg szürke agysejtjeit, a hatodikban MissMarple fejti meg a szinte megmagyarázhatatlan gyilkosságot.Megannyi rejtelmes bûnügy. Elrabolt ékszerek: amegoldás egy ódon kastélyba vezet, ahol Poirot-valegyütt részesei lehetünk a régi angol karácsonyok hangulatátfelidézõ ünnepnek. Egy spanyol ládában elrejtettholttest: vajon ki a tettes? A féltékeny férj? A családrégi barátja? Egy féltékeny asszony? Vagy valaki más?Poirot jön, lát, és csak gondolkodik… a tettes azonban most sem menekülhet.Egy rigorózus, senki által sem szeretett idõs ember meggyilkolása: a rendõrségmár nyomon van, de jön a zseniális belga detektív, és bizonyítja a gyanúsított ártatlanságátés az ártatlannak tûnõ elnyomott ember bûnösségét. A szokásaihozmereven ragaszkodó ember hirtelen másképp kezd viselkedni, de Poirot kitûnõemberismeretével rájön a titokra. Saját öngyilkosságáról álmodó férfi titokzatoshalála: öngyilkosság vagy gyilkosság? Poirot-t most sem lehet megtéveszteni.Végül egy jómódú asszony különös halála, de Miss Marple eszén ezúttal sem tudtúljárni a tettes.Õsze Mária, a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársaA SzombathelyiTávhõszolgáltató Kft.tájékoztatójaTisztelt Fogyasztónk!A 2005. október 1. napján hatályba lépõ 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet – „A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényvégrehajtásáról” – 3. sz. mellékletének (TávhõszolgáltatásiKözüzemi Szabályzat) 2.1.7. pontja értelmében a közületi távhõszolgáltatása Távhõtörvény értelmében a távhõszolgáltatási díj atovábbiakban nem tartozik az árhatóság jogkörébe. Következésképptársaságunk a közületi felhasználók, így az önkormányzati intézményekdíjtételét is egyedi közüzemi szerzõdések keretében rendezi,tekintettel arra, hogy ezek az árak a jövõben „szabadárasak”.A 2005. évi áremelések minden esetben jelentõsen elmaradnak agázdíj emelés mértékétõl, hiszen ténylegesen 2005. augusztus 1-jétõl 10,3%-os áremelést határoztak meg – melyet a Távhõ nemterhelt rá a fogyasztóira –, majd 2005. november 1-jétõl újabb20,7%-os (együttesen 31,0%-os) gázdíjemelés történt. Az augusztus1-jei áremelés hatása csak november 1-jétõl érvényesül a távhõárakban.A közületi fogyasztók részére 2005. november 1-jétõl érvényesítettárakról az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:MegnevezésEgyéb (közületi) alapdíj(Ft/lm³/év)Teljesítménydíjas alapdíj(Ft/MW/év)Korábbi díjMegemeltdíj222 222 0%Ezek az árak a 15% áfát nem tartalmazzák.Bízunk benne, hogy a fentiekben közölt díjváltozások nem jelentenekjelentõs problémákat.Megértésüket köszönjük, reméljük a jövõben is elégedettek lesznekszolgáltatásunkkal!Ügyfélszolgálatunkfélfogadási rendjeKirály u. 12/A, tel.: 94/331-199hétfõ: 7.00–14.30kedd: 7.00–14.30szerda: 9.00–17.00csütörtök:7.00–14.30péntek: 7.00–13.00A változásmértéke4.284.000 4.284.000 0%Közületi hõdíj (Ft/GJ) 1869 2200 18,86%Melegvíz díj közületi ésegyéb (Ft/m³)Melegvízdíj (hidegvízzel)egyéb (Ft/m³)417 510 22,00%796 890 11,80%


16 SAVARIA FÓRUM2005. október 29.RUHÁZATIKERESKEDELEMSzombathely, Ernuszt K. u. 38.Tel.: (94) 322-048 • Fax: (94) 310-160Nyitva: H–P: 12–19, Szo: 9–13,CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP SZÜNNAPLakosságnak diszkontáron!Vásároljon nõi-férfi felsõruházatotközvetlenül a gyártótól!Õszi kínálatunkból!• Nõi két- és háromrészes kosztümök• Nõi nadrágok, pulóverek• Nõi szoknyák, blúzok• Nõi és férfi átmeneti kabátok• Férfi öltönyök, zakók• Férfi nadrágok, ingek, nyakkendõk• NyakkendõtûkBALLAGÓ FIÚ OSZTÁLYOKNAKÖLTÖNYÖK VARRÁSÁT VÁLLALJUK!gotthardbt@gotthardbt.hu • www.gotthardbt.huPenne paradicsomos karfiolraguvalHozzávalók: 2 evõkanál olívaolaj,1 fej vöröshagyma, 1 közepesfej karfiol, 2 paprika (vagy 1evõkanál darált paprika), 1 csomag(500 g) penne, oregánó, só,35 dkg füstöltsajtAz elkészítés módja: A vöröshagymátkevés olívaolajon megpároljuk,hozzáadjuk az apró rózsákraszedett, megmosott karfioltés a felkarikázott paprikákat(vagy a darált paprikát). A hámozottparadicsomot kissé összetörjük,majd a karfiolhoz adjuk. Apennét sós vízben kifõzzük, lecsepegtetjük.A ragut addig fõzzük, míg akarfiol és a paradicsom sûrûszósszá nem áll össze. Ízesítjükszárított oregánóval, utánasózzuk.(Amennyiben nem darált paprikáthasználunk, a sózást már a fõzéselején ejtsük meg!)A kész ragut és a pennét alaposanösszekeverjük, mély tálra halmozzukés meghintjük reszeltfüstöltsajttal, amit külön tálkábanis kínálunk, hogy mindenki ízléseszerint szedhessen belõle.

More magazines by this user
Similar magazines