2011. február-március - Zsigmond Király Főiskola

zskf.hu

2011. február-március - Zsigmond Király Főiskola

PALYAZsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. FEBRUÁR – MÁRCIUS


TartalomNŐK ÉSAZ INTERNETMíg régen a számítógépés az internet inkább a férfiakszórakozása volt, ma mármegváltozott a helyzet.Az évek során folyamatosannőtt az internetező hölgyekszáma, felmérések szerintaz elmúlt 2 évben a teljesinternethasználók esetébenmegduplázódott a nőifelhasználók aránya.23 81320DUE –A KEZDŐ RÚGÁS„Nem minden újságírókezdi diákújságíróként,csak a jók” – hirdetika DUE-pólók. És valóban,ahogy a sportban vagya zenében, itt is annáleredményesebb lehetsz,minél előbb kezded el.De míg egy edzőt vagyzenetanárt viszonylagegyszerű találni, az márnem ilyen egyértelmű,hogy az írással kihezfordulhatsz. Pediga segítség már 30 éverendelkezésünkre áll.Ez a DUE Médiahálózat.MIKOR VÉGETÉRNEK AZALIBIÉVEK…Vajon ki hogyan élimeg a főiskolai éveit?Valóban csak„alibiévek”?És utána hogyan alakulkinek-kinek a sorsa?ERASMUSSZALEURÓPÁBA…Ötödik éve nyitotta lehetőség a ZsigmondKirály Főiskola hallgatóiszámára is, hogy fél- vagyakár egy egész évetis eltöltsenek valamelyikkülföldi partnerintézmé -nyünknél. Hallgatóinkjelenleg huszonháromkülföldi egyetemre, illetvefőiskolára utazhatnak.Az elmúlt években a leg -többen Spanyolországotés Franciaországotválasztották részképzésükhely színéül, de partnereinkközött találhatóklengyel, német, dán, portugál,finn, török, ciprusi,észt, szlovák és szlovénfelsőoktatási intézményekis. Az Erasmus-programkeretében nemcsaktanulni utazhatnak hallgatóink,de lehetőségükvan arra is, hogy szakmaigyakorlatukat teljesítsékegy uniós tag- vagytársult államban.BIKRAM-JÓGA24Tudtad, hogy létezik egy olyan sport, amelykíméletesen erőlteti izmaidat, változatos, hihetetlenüljó zsírégető, és még a lelki békédet is megadja?FÔSZERKESZTÔ: Szarka Gábor SZERKESZTÔ: Budai Kristóf MUN KA TÁRSAK: Antóny Kornélia, Badics Henriett, BozoriNikoletta, Dudás Bernadett, Kiss Tímea, Nagy Kátya, Nagy Linda, Szilágyi Ágnes, Takács Máté, FOTÓ: Lévay MátéOLVASÓSZERKESZTÔ: Szűcs Katalin Ágnes SZERKESZTÔSÉG ELÉRHETÔSÉGE: E-mail: szerk@zskf.hu KIADJA: ZsigmondKirály Fôiskola NYOMTATÁS: Demax Mûvek Nyomdaipari Kft.


HírekHallgatói CsapatMEGRENDEZÉSRE KERÜLŐESEMÉNYEK A ZSKF-EN:Március 9. 14:00 Zsigmond Király FőiskolaBiztonságpolitikai és Nemzetbiztonsági Fórum:"Válságkörzetek egy magyar riporter szemével!– Afganisztán, Haiti, Líbia"Március 16. 14.00 Zsigmond Király Főiskola,"B" épület földszint, Eötvös teremGeroedukációs Kutatóközpont:Párkapcsolati erőszak 60 év feletti nők életébenTovábbi rendezvényekről pedig a www.zskf.huoldalon található Eseménynaptárban találhatnak leírást!ÉV OKTATÓJA DÍJSZAVAZZaz év oktatójára!Részletek hamarosan!2 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUSXXX. JubileumiOTDKA 2011. évi XXX. Jubileumi Országos TudományosDiákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekció -jának a Zsigmond Király Főiskola ad otthont 2011.április 14. és 16. között. A szekciónkba 12 tagozattartozik (Esztétika, Filmtudomány, Filozófia, Kulturálisés szociálantropológia, Média- és kommunikációtudomány,Művelődéstörténet és -elmélet, Nemzetközitanulmányok, Politikatudomány, Szociális munka,szociálpolitika, Szociológia, Tudomány- és technikatörténet,Vallás- és hittudomány). E tagozatokba325 dolgozat érkezett, melyekhez a 650 opponensfelkérése jelenleg is zajlik. Főiskolánkról 15 hallgatónyújtott be TDK-dolgozatot ebbe a szekcióba.Áprilisban kerül sor a szóbeli fordulóra, ahol többszáz hallgatót és oktatót látunk vendégül más felsőoktatásiintézményekből. A szakmai programokonkívül kulturális események, fogadás, nyitó- és záróünnepségmegrendezésére is készülünk.Köszönjük azon hallgatóink munkáját, akik már eddigis aktívan részt vettek a konferencia szervezésében!Lévay Máté különleges stílust képviselve próbála fotógráfián keresztül színt adni az olykorszürke világnak, bemutatni a természet csodáit,s mindeközben teret nyit a szebb jövőnek és apozitív gondolkodásnak. Képei által a történésekezredmásodpercét ragadja meg különbözőszemszögekből: olykor játékosan, máskor elgondolkodóbban, mélyebb jelentést hordozva.Egy rövid beszélgetés kapcsán kiderül, hogya fényképek készítője milyen véleménnyel vansaját alkotásairól, vagy hogy mitől kedvenc egykép. Mitől fontos egy pillanat? Máté ezekre azegyszerűnek tűnő, mégis cseppet sem könnyűkérdésekre kíván választ adni február 27-én18 órakor „Fotóim” című első kiállításának megnyitóján,Szentendrén, a Mythos Caféban (Bogdányiu. 40). Légy részese egy kellemes esténekés szereplője a pillanatnak!HALLGATÓI CSAPAT – EGY CSAPAT,MELYRE BÁRMIKOR SZÁMÍTHATUNK!A HCS KÍVÜLRŐLA Hallgatói Csapat egy egyedülálló képződmény a campusokvilágában, legalábbis eddigi tapasztalataim szerint. Nehéz úgynyilatkozni valamiről, hogy nem ismerem 100%-ig a belső működését,de talán így kívülállóként objektívebb lehet az ember.Maga a kezdeményezés hihetetlenül jó, hiszen a csapatmár a főiskolai évek alatt beleszagolhat az event marketingbe,a promócióba és az újságírás fortélyaiba. Ha csak a saját kiséletemre gondolok vissza, hát bizony nagyon örültem volnaegy efféle kezdeményezésnek, hogy nem a mélyvízbe kerülszrögtön, a nagybetűs Életbe, ahol – bár van diplomád, és „elviekben”mindent tudsz – a gyakorlatban igen nagy hiányosságokkalküzdesz. Hiszen tudod, mi a 4 P, a 4 C, és tudod mia SWOT-elemzés, de megdöbbenve tapasztalod, hogy hiábarakod össze ezek alapján életed első valódi marketing- vagyrendezvénytervét, bár nagyon jól néz ki, nem működik. Ezérttartom nagyon jónak, hogy összeállt ez a csapat, és aktívanrészt vesz a Marketing Centrum működésében, s hogy tagjai aPályába is élesben írhatnak.Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy újságíró-iskolát isvégezhettem, és a gyakorlatot egy igen jó írás- és beszédkész -séggel megáldott ember mellett tölthettem. A fél év alatt sokkaltöbbet tudtam meg a szakmáról, mint amennyit csak könyvekbőltanulva lehet: az alapokat így össze tudtam illeszteni agyakorlattal. A marketingnél azonban sajnos már nem adatottmeg ez, pedig ott talán még fontosabb lett volna olyasmibőlgyakorlatot szerezni, amit könyvből nem lehet megtanulni.A csapatról pedig annyit, hogy egy jól összekovácsolódottgárda, akik az így szerzett tudást – természetesen, ha a pályánmaradnak – maradéktalanul tudják majd hasznosítani.JELENTKEZZ TE IS, HA EGY KREATÍVCSAPAT TAGJA AKARSZ LENNI!BŐVEBB INFO: http://www.zskf.hu/?page_id=492Mint a csapat tagjai, nem csupán ,,hallgatókként”vagyunk jelen az iskola életében, hanem aktívrészeseivé válhatunk az izgalmas történéseknek!Feladataink közé tartozik például a programo -kon való részvétel és a különböző, érdekesebbnélérdekesebb konferenciákon való segítség, közreműködés.Mindez persze fiatalosan, derűs, jóhangulatban történik, hála a ZSKF által kínáltkedvező lehetőségeknek. Mert ne feledd:Egy közösséghez tartozni felemelő érzés,egy jó közösséghez tartozni elhivatottság,egy alkotói közösséghez tartozni küldetés!PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 3


KutatóközpontInfóÜzenet a keresztfélévesgazdaságinformatikushallgatóknakTisztelt Hallgatóink!A ZSKF INFORMATIKAIKUTATÓKÖZPONTJAA ZSKF Informatikai Kutatóközpontja formálisan 2009 szeptemberében alakult meg. Elősegítendő az oktatókfelkészülését, a főiskolán folyó informatikai képzés köré csoportosult oktatók informálisan már 2005-től megosztottákegymással tanszéki keretek között az informatikatudomány területén végzett kutatásaikat. Egyfelőla főállású minősített informatikaoktatók arányának növekedése, másfelől a Gazdaságinformatikus szak akkreditációjaadott nagy lökést a kutatócsoport hivatalos megalakulásának.Önök a most induló Gazdaságinformatika szak első hallgatói főiskolánkon.Történelmet írnak, hiszen most indul a főiskola első olyanképzése, amelyben egy hagyományosan műszaki terület van jelen.Az első találkozásuk már megtörtént az oktatással, megismerkedtünkegymással. Ami bennünket, oktatókat illet, a kép pozitív. Motivált,lelkes csapattal dolgozhatunk. Bízvást állíthatom, hogy mi, oktatók ismotiváltak és lelkesek vagyunk. Mindent meg fogunk tenni, hogy színvonalas,korszerű, a gyakorlatban jól használható tudással vértezzük felÖnöket. A feladat nem könnyű, hiszen két szakterület tudásanyagátkell elsajátítaniuk. Ez szép kihívás Önöknek is, nekünk is. Ahhoz, hogy jóeredményt érhessünk el, szilárd tudásbázisról kell elindulni. Ennek megteremtéséhezelső lépésként – talán Önöknek váratlanul – felmérőkkelkezdtük a közös munkát. Ezek kiértékelése alapján, ha szükséges, matematikábólés informatikából felzárkóztató kurzusokat tartunk, hogymindenkinél megteremtsük a későbbi jó munkához szükséges tudásalapot.Tudjuk, hová szeretnénk eljutni. Közös akarattal, együtt dolgozvajó esélyünk van a cél elérésére, bízhatunk a jó eredményben.Ehhez kívánok Önöknek a főiskola vezetése és minden oktatója nevébensok sikert!Dr. Cser Józsefszakirányfelelőscser.jozsef@zskf.huElképzelésünk szerint a kutatóközpont nyitott,műhely jellegű. Szeretnénk külső, aziparban és más felsőoktatási intézményekbendolgozó szakembereket, előadókat is megnyerniarra, hogy alkotó módon vegyenek résztrendezvényeinken. Ehhez már meg is tettüka kezdeti lépéseket. Felvettük a kapcsolatot azInformatikai Vállalkozások Szövetségével, az SAPmagyarországi szervezetével és a Microsofttal is.Jó informális kapcsolataink vannak az informatikatöbb hazai prominens személyiségével és másfelsőoktatási intézményekkel is. A kutatócsoporttudományos összejöveteleire a főiskola hallgatóitis szívesen látjuk. Az induló Gazdaságinformatikusszak magas szintű oktatása megköveteli,hogy oktatóink kutatómunkájukkal is elősegítséksaját témaköreikben a képzés szakszerűségének,versenyképességének és eredményességéneknövelését. Élenjáró oktatást nyújtunk, így oktatásiés kutatási tevékenységünk alkotó módonhat egymásra. Fontosnak tartjuk, hogy kutatásieredményeink mihamarabb megjelenjenek informatikaitárgyaink oktatásában is.Tevékenységünkkel élővé kívánjuk tenni a főiskolánkonműködő különböző intézeti és intézetközikutatócsoportok kapcsolatát, így a magunkrészéről lehetővé tesszük, hogy kutatásainkbamás kutatóközpontok munkatársai is bekapcsolódjanak.Ismert, hogy az informatika tudománya viharossebességgel fejlődik. Az informatikában a magyarszakemberek nemzetközileg elismert helyetvívtak ki, ezért a magyar informatikusok és informatikaifejlesztőcégek kutatásainak nyomonkövetése és eredményeik megismerése kutatócsoportunkelsődleges feladatai közé tartozik.A kutatóközpont eddig két szemináriumot rendezett.Az elsőn dr. Cser József Az üzleti tevékenységés az információtechnológia szinergiája címmel tartottelőadást. A második összejövetelen dr. NagyGábor Digitális írástudás – digitális analfabétizmus,avagy tapasztalatok és hallgatói igények/elvárásokaz informatikai alapozó tantárgy oktatásában címmelfoglalta össze a témakör hallgatókat és oktatókategyaránt érintő kérdéseit.dr. Iványi Tamás – dr. Cser József4 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS


GMCGMCGLOBALMANAGEMENTCHALLENGETe tudod mi ez? Hallottál már róla? Ha esetleg nem, akkor máris elmondjuk, miről is van szó. A Global ManagementChallenge a világ leggrandiózusabb stratégiai menedzsment versenye. Ez a legnagyobb nemzetközi megmérettetés,amely üzleti szimuláción alapszik, és amelyben jelenleg 31 ország diákjai és céges alkalmazottjai vesznekrészt világszerte. A verseny fő célja a gyakorlat keretében történő tanulás, ami egyértelműen a leghatékonyabbmódja a megszerzett tudás megőrzésének.AGlobal Management Challenge olyanmenedzsment szimulációs verseny,amelyben minden csapat a saját cégétirányítja, azzal a céllal, hogy a legmagasabbcéges részvényárfolyamot érje el a virtuális tőzsdén.Az angol nyelven zajló vetélkedő csaknem6 hónapig tart. A csapatoknak hetente kellmeghozniuk döntéseiket a termelés, a pénzügyek,a logisztika, a HR, a marketing és a salesterületén. Minden országban neves cégek,felsőoktatási intézmények adják a nevüket akihíváshoz. A GMC Hungary partnere az Ernst &Young, a BP European Business Service Centre,a Sanoma Budapest, az UniCredit Bank és a PhilipMorris Magyarország Kft., mely cégeknekkülönösen fontos a fiatal tehetségek felkarolása.Az immáron harmadik alkalommal szervezettmegmérettetés 2010. november 10-én vette kezdetét.A szervezők örömmel tapasztalják, hogya hallgatók körében egyre ismertebb és kedveltebba verseny, évről évre nagyobb érdeklődésövezi a szimulációt. Több olyan résztvevő is van,aki már nem először méri össze tudását a konkurensekkel.Néhányukat megkérdeztük, hogy miértjelentkeztek a versenyre, és mi az, amit tanultakbelőle. A következő válaszokat kaptuk:„Leginkább az motivált minket, hogy résztvehessünk egy olyan megmérettetésen, amelylehetőséget ad az egyetemen megszerzetttudásunk átültetésére a gyakorlatba.” (Gergő)„A verseny során hétről hétre átéljük, milyennehézségekkel nézhet szembe egy termelőcég vezetése.” (Dani)„Megtanultunk csapatként működni – sajátélményeinken keresztül tapasztalhattuk meg,hogy a kompromisszum erény és nemgyengeség, s hogy az együttműködés soráncsak a nyitottság, az egymás véleményénekés teljesítményének kölcsönös tiszteletbentartása vihet előre.” (Tamás)„Vezetői készségekre is legalább akkoraszükség van, mint az analitikus szemléletre.”(Gábor)„A verseny során a szponzor cégek akárlegmagasabb szintű képviselőivel istalálkozhattunk, és beszélgethettünk velükpartnerként, kötetlenül.” (Péter)A január végén kezdődött második fordulóbamár csak a legjobb 64 csapat jutott tovább.A következő állomás pedig a Special Round lesz.Ez egy olyan extra forduló, amelyet idén rendeznekmeg először. Ennek során a legjobbnyolc csapat tagjai a neves szakemberekből álló,úgynevezett „Board of Directors” előtt tartanakegy prezentációt, és válaszolnak a zsűri kérdéseire.Ez egy remek alkalom arra, hogy a versenyzőkmegmutassák személyes kompetenciáikat,és megnyerő benyomást tegyenek az elismertszakemberekre. A nemzeti döntőre március 22-én kerül sor, ahonnan a győztes csapat egyene -sen Makaóig repül, ugyanis ebben az évbena nemzetközi döntőnek Kína ad otthont.De hogy miért is érdemes elindulnod a versenyen?Ez nem kérdés. A GMC nagyszerű lehetőségszámodra, hogy fejleszd üzleti készségeidetés kitűnj a munkaerőpiacon, továbbá alkalmatteremt arra, hogy találkozz a világ nagyrabecsült cégeinek vezetőivel és megmutasdképességeidet, illetve hogy kapcsolatokat építs.De nehogy azt hidd, hogy ennyi az egész! Korántsem,hiszen a szórakozásrésze még hátravan. A GMC lelkes csapata igyekszik egy klasszközösséget kovácsolni a versenyzőkből, ezértkülönböző rendezvényeket szervez számukra.Az első ilyen alkalom a Bankcenterben tartottworkshop volt, ahol a versenyzők kötetlenbeszélgetés keretében kérdéseket tehettek föla szervezőknek, illetve a partner cégek képviselőinek.A legutóbbi program a decemberi nyitóbuli volt, melynek az Ötkert adott otthont. Azeseményen természetesen ez alkalommal isrészt vettek a GMC partner cégei is, melyekképviselői ezúttal elsősorban ünneplésre és szórakozásrabuzdították a versenyzőket. Különérdekesség, hogy a Sanoma képviseletébenVarga Tamás szólalt fel, aki maga is a GMC versenyzőjevolt, és a játék kapcsán került a média -vállalathoz. A partnerek beszédei után következőkvíz, illetve táncverseny során a résztvevőkmegmutathatták kevésbé komoly arcukat is,ennek eredményeképpen – egybehangzó véleményekszerint – fergetegesen jó hangulatúestét zárhattak a jelenlévők.További információka www.worldgmc.com\hungary oldalonolvashatók, illetve a GMC Hungarymegtalálható a Facebookon is.6 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUSPÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 7


KutatásKutatásMIKOR VÉGET ÉRNEKAZ ALIBIÉVEK…„Mikor véget érnek az alibiévek,és a súlyok nőnek a válladon,te röpülnél, de örülsz annak,ha valahogy megállsz a lábadon.”(Quimby)Vajon ki hogyan éli meg a főiskolai éveit? Valóban csak „alibiévek”? És utána hogyan alakul kinek-kinek a sorsa?Egyre több társadalomkutatót foglalkoztat a felsőoktatási intézmények hallgatóinak élete – a „meghosszabbodottifjúkor” jelenségei: mennyiben a „karrier építésének” időszaka ez, és mennyiben az „édes semmittevésé”?Ha erre nem tudunk is pontos választ adni, az elmúlt években folytatott diplomás pályakövető kutatásainkbólsok minden kiderült a „zsigmondosokról” és az itt végzett hallgatóinkról. Miután a vizsgálati eredményeink nagyrésze megtalálható a ZSKF honlapján a „Diplomás pályakövetés” fül alatt, most csak „szemezgetünk” ezekből,illetve a most folyó kutatásaink eredményeiből.Lássuk, hogyan boldogulnak végzettjeinka munka világában! Két kutatás is készültköreikben: 2010 tavaszán online kérdő -ívekkel kerestük meg őket, s 488-an válaszoltak;ugyanakkor 2011 elején zárult egy másik vizsgálatunk,amelynek során 420 volt hallgatónkatértük el személyesen vagy telefonon. Mintkiderült, az „elszakadás” a főiskolától sokaknaknem is olyan könnyű, mint gondolnánk: mindösszeegyharmaduk (35%-uk) fejezte be tanulmányaitaz „eredeti menetrend szerint”, azazszerezte meg az előírt időben abszolutóriumátés kapta is meg mindjárt a diplomáját. Ugyanakkorjelentős részüknek – 65%-uknak – már atanulmányok befejezésekor megvolt az állása,26%-uk munkát keresett (többségük 3 hónaponbelül megtalálta). Jelenleg közel háromnegyedük(72%-uk) dolgozik valamely cégnélteljes munkaidőben, a munkanélküliek aránya5%. Jövedelmi viszonyaikra a legjellemzőbbadat: átlagosan 176 ezer forint a nettó havijövedelmük (mint adatainkból kiderül – lásd ahonlapon közölt eredményeinket 1 is – a nemzetközikapcsolatok szakon végzetteké a legmagasabb:205 ezer forint). A válaszadóink21%-a valamilyen vezetői beosztásban dolgozik(a humánerőforrás-menedzsereknél 28% ez azarány, míg a művelődésszervezőknél csupán6%). A főiskolán tanultak 25%-uk esetében jólilleszkednek mostani munkahelyi pozíciójukhoz,és hatékonyan szolgálják további karrierjüketis. A legnagyobb arányt végzettjeink közöttazok képviselik – 34%-ot –, akik úgy nyilatkoztak,hogy hasznosak a főiskolán elsajátítottak akarrierépítéshez, még ha nem kapcsolódnak istökéletesen jelenlegi munkatevékenységükhöz.További 11%-uk azon igyekszik, hogy a végzettségénekmegfelelő munkát szerezzen, karriertépítsen. Bizonyos értelemben „vesztesnek”tekinthető az a 16%, akik más területen képzelikel a jövőjüket, mint amit itt tanultak.A diplomás pályakövető kutatásaink során arrais választ keresünk, hogyan lehetne ezeken azarányokon javítani, az itt eltöltött éveket minélhatékonyabban felhasználni a munkába valóZSKF TKK8 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS1Forrás: http://www.zskf.hu/uploaded/20092010/TudMuhely/tkk/DRP/a/9_DPR_ZSKF_V%C3%A9gzett_2010_11_02_Elemz%C3%A9s.pdfPÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 9


KutatásTavaszbekapcsolódás sikere érdekében. A problémavilágszerte jól ismert: számtalan kutató leírtamár a hallgatókról, hogy „…amit tanulnak, amiveltanulóéveik jelentős részét töltik, köszönőviszonyban sincs azzal, amit nap mint nap ta pasztalnak”a munkaerőpiacon. Mintha a felsőoktatás„megragadt volna az akadémikus, lexikálisalapú” tudásátadás szintjén, holott a munka világa„fluktuáló, gyorsan változó, kompetenciaalapú”2 közeg. Mint arról már korábbi kutatásibeszámolóinkban hírt adtunk, a ZSKF-en kidolgoztunkegy speciális pályakövető modellt („párbeszéda kompetenciák nyelvén”). Ennek lényege,hogy figyelemmel kísérjük végzett hallgatóinkkészségeinek alakulását: 30 kompetencia esetébenkérdezzük meg őket, hogy ezek mennyireszükségesek a munkájukhoz, illetve mennyivelrendelkeztek végzésükkor. De megkeressüka munkáltatóikat is: szerintük mennyi szükséges,és végzéskor mennyivel rendelkeznek hallgatóink.Tanulságosak az aktív diákjaink adatsorai is:őket arról kérdezzük, szerintük leendő szakmá -jukhoz mennyire szükségesek a kompetenciák, ésmit gondolnak: hol tartanak ehhez képest jelenleg.Mindezeket egy-egy ötfokozatú skálán mér -jük. Ami talán a legfontosabb: a „szükséges” ésa „rendelkezik” különbségeit követjük nyomon(tehát az oktatás során keletkező „hiányokat”és „többleteket” az „ideálisnak” tekinthető 0értékhez képest). A következő ábrán ezeket a kü -lönbségeket mutatjuk be (lásd a mellékelt ábrát).Mit mutatnak a ZSKF-esek adatai? Az „íráskész -ség, fogalmazási készség” esetében a munkáltatókelég súlyos „hiányokat” jeleztek (-0,78 pontaz ötfokú skálán), ugyanakkor a végzett hallgatóinkaz „ideális” 0 értékhez közeli (-0,07) képességekrőlszámoltak be (sem „túlképzés”, sem„alulképzés” nem fordult elő véleményük szerint).Az eltérés jelentős a két vélemény között(-0,71 pont – lásd az ábrán)! Nem sokkal jobb ahelyzet az „önálló munkavégző képesség”, az„időbeosztás”, a „precizitás”, de még a „kritikaigondolkodás” esetében sem (-0,61, illetve -0,69pont között mozognak a véleményeltérések)!Vannak viszont olyan kompetenciák is, amelyekkapcsán a munkáltatók „túlképzésről” számoltakbe (ilyen például a „mások szakmai vezetése”,illetve „irányítása”: +0,31 és +0,41 pont a véleménykülönbség):ezek terén „túlságosan is felkészülten”érkeznek hallgatóink a munkahelyekreaz iskolapadból. Talán nem mindjárt a kezdetekkorvan ezekre a képességekre – munkáltatóikszerint – szükségük…Hogy „kinek van igaza” e kérdésekben, erről szólnakmajd azok a szakmai párbeszédek, amelyek –oktatóink közreműködésével – a munkáltatók ésvégzettjeink között folynak a jövőben. Reményeinkszerint közösen „értelmezik” majd ezeket azadatokat (kinek mi a feladata, hol és milyen mértékbenvalósul meg hallgatóink szakmai szocializációja,mit lehet javítani, korrigálni képzésünkön),annak érdekében, hogy a végzős hallgatóinknakminél könnyebb legyen beilleszkedni a munkavilágába a jövőben.Kabai Imre – Tóth KláraTavaszi kavalkádSokunk örömére beköszöntött a várva várt tavasz,végre a nap is süt, lehet vacogás nélkül sétálni,kirándulni, és még annyi más dolgot csinálnikinn a szabadban. Én személy szerint márnagyon vágytam egy kis napsütésre, ilyenkorsokkal szívesebben mozdulok ki otthonról, minttélen, de gondolom, ezzel nem vagyok egyedül.Visszatérve a kirándulásra, ez ugyebár remekidőtöltés, hiszen rengeteg csodás helyet bejárhatunk,és közelebbről is megismerkedhetünkúj vidékekkel, mert bizony itthon is akad bővenolyan hely, ahová érdemes elmenni.Eger például remek helyszín a kikapcsolódásra,ahol számos nevezetesség és kulturális prog -ram várja a látogatót. A belvárosban kellemessétát tehetünk, de élvezhetjük a fürdők gyógyítóhatását is, a Szépasszony-völgyet pedigvétek kihagyni, ha Egerben járunk. A Szép -asszony-völgy méltán az egri borvidék nevezetestája, hiszen a finom borokért és ételekértigazán hangulatos borospincékbe térhetünk be.A Dobogó-kő is kiváló kirándulóhely, ahonnancsodálatos kilátás nyílik a Dunakanyarra. Ittépült Magyarország első hegyi menedékháza,amely ma már turistamúzeumként üzemel.Ezoterikus nézetek szerint Dobogókőn található„bolygónk dobogó szíve”, amely az idelátogatókszervezetét energiával tölti fel.Természetesen a tavasz kedvez a szabadtérisportok szerelmeseinek is, előszedhetjük tenisz -ütőnket, foci- vagy kosárlabdánkat, ki melyiksportnak hódol, vagy biciklinket, ami közlekedésieszköznek sem utolsó.A túrabakancsot is ideje leporolni, hiszen számoshely vár felfedezésre, választhatunk különbözőhosszúságú túrák közül, mindenki a számáramegfelelőt. Ne feledkezzünk meg a má juselején sokfelé megrendezett majálisról sem,hiszen ilyenkor programok özöne vár ránk.A tavasz másik előnye, hogy ledobhatjuk a melegtéli ruhákat, és helyettük lengébb öltözetbebújhatunk. Nem árt, ha előkeressük már majdnemelfeledett tavaszi ruháinkat, vagy beújítunknéhány tavaszváró darabot. És hogy tavasszalis trendi légy, íme egy kis segítség, miszámít idén divatosnak: a virágmintás és azélénk színű darabokkal biztosan nem nyúlhatszfélre, de ne csak az alapdarabok színe legyenharsány, hanem a kiegészítőké is. Ha jobbankedveled a visszafogottabb színeket, akkor azolajzöld és a barna tökéletes választás, mivelezek is az idei tavasz divatszínei. A színes ruhákmég a hangulatodra is jó hatással lesznek, hiszena vidám színektől te is jobb kedvre derülsz.Visszatérni látszik a 70-es évek divatja: az óriásinapszemüvegek, a bohém-laza felsők és a szélesnadrágok lesznek a befutók. A ballonkabátidén is kiváló viselet, akár elegáns, akár sporto -sabb öltözetekkel bátran variálhatod.Kiss Tímea10 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS2Tarr Ferenc: A 80-as generáció. Kontra Műhely, Budapest, 2010. (15. oldal)PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 11


ErasmusERASMUSSZALEURÓPÁBA…Ötödik éve nyitott a lehetőség a ZsigmondKirály Főiskola hallgatói számárais, hogy egy fél- vagy akár egy egészévet is eltöltsenek valamelyik külföldi partnerintézményünknél.Hallgatóink jelenleg huszonháromkülföldi egyetemre, illetve főiskolárautazhatnak. Az elmúlt években a legtöbbenSpanyolországot és Franciaországot választottákrészképzésük helyszínéül, de partnereinkközött találhatók lengyel, német, dán, portugál,finn, török, ciprusi, észt, szlovák és szlovén felsőoktatásiintézmények is. Az Erasmus-programkeretében nemcsak tanulni utazhatnak hallgatóink,de lehetőségük van arra is, hogy szakmaigyakorlatukat teljesítsék egy uniós tag- vagytársult államban.Diákjaink nem csupán szakmai és élettapasztalatotszerezhetnek, de olyan ismeretekre és kapcsolatokrais szert tehetnek, amelyeknek hasznátigazán majd karrierjük során látják – akáridehaza, akár külföldön. Az egykori Erasmusdiákokmindegyike úgy emlékszik vissza ezekreaz időkre, hogy a külföldön szerzett tapasztalatokjelentősen megkönnyítették számukra amunkakeresést, szakmai érvényesülésüket.Mindezek mellett az Erasmus-program azonhallgatóinkat is nemzetközi tapasztalatokhozsegíti, akik úgy döntenek, hogy itthon folytat -ják tanulmányaikat. Külföldi vendégoktatóinkelőadásai és szemináriumai igen látogatottak afőiskolán. A nyelvgyakorlásra ideális lehetőségetnyújthat továbbá a ZSKF-en tanuló külföldicserediákok jelenléte is, valamint az, hogy a2009/2010-es tanévtől valamennyi intézetünkkínál angol nyelven is szakmai tárgyakat.Hogy le ne maradj erről a nagyszerű lehetőségről,figyeld folyamatosan a hirdetőtáblákat és ahonlapot!A legfrissebb pályázatok és határidőkitt találhatók:http://www.zskf.hu/?page_id=270Dr. Koller BoglárkaPÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 13


ErasmusErasmusMilyen lehetőségeketkínálnaka külföldi ösztöndíjak,tanulmányutak?KÜLFÖLDRE VISZIKTUDÁSUKAT FIATALJAINK?Napjainkban a társadalom egésze átalakuláson megy keresztül, ami hatással van minden egyes alrendszerére, ígyaz oktatásra is. Az erősödő piaci verseny és a gazdaság globálissá válása, a technológiai változások felgyorsulása,a munkanélküliség magas szintje és állandósulása következtében célszerűnek látszik, hogy fiataljaink már azoktatás folyamatában bekapcsolódjanak a nemzetközi élet körforgásába.AZsigmond Király Főiskolán az európaidimenzió érvényesítése az oktatásbanmindenekelőtt abban nyilvánul meg,hogy felkészítjük a hallgatóinkat arra, mit is je lentEurópában aktív polgárként élni, hogy felelősségteljesentudjanak cselekedni. Ez azt is jelenti, hogyaz előadások keretében ellátjuk hallgatóinkatazokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekmegkönnyítik számukra a más kultúrákban valóeligazodást, megtanítjuk más népek sajátosságainaka tiszteletét, s erősítjük a saját kultúrához tartozásérzését.Egyre divatosabbá válik a diákok körében az ösztöndíjvagy más iskolai támogatás által nyújtottkülföldi tanulási lehetőség, a külföldi munkavállalás.Ez nagyszerű, hiszen anyanyelvi környezetbenjóval intenzívebben lehet a célország nyelvételsajátítani, mivel gyakorlatilag rákényszerülnekannak mindennapi használatára.A diákok másik gyakori érve a kiutazásra az önállóságés a függetlenség megtapasztalása egyolyan élethelyzetben, ahol önellátóvá válhatnak,munkát vállalhatnak, megismerhetik az egyénifelelősséget. Hasonló korú fiatalok veszik őketkörül az iskolában, így gyorsan alakulnak ki újkapcsolatok, amelyek mindenképp hasznosak,hiszen így a diákok látóköre jelentősen bővül, éslétrejöhet egy a jövőben is kamatoztatható kapcsolatitőke: barátság vagy éppen üzleti hálóformájában. Az idegen kultúrába való beilleszkedésremek tapasztalatszerzési lehetőséget rejtmagában, fejleszti az alkalmazkodóképességetés magabiztosságot ad. Az együttműködéseksorán szerzett élményekből tapasztalat, a tapasztalatbóltudás lesz.Mindez izgalmasnak ígérkezhet a fiatalok számára,mivel rengeteg impulzus éri őket, sok jóés rossz élménnyel gazdagodnak, ami mind formáljaa személyiségüket. A külföldi tapasztalat,a magas szintű nyelvtudás további előnyöket isjelent, mivel gyorsabban tudnak majd alkalmazkodniúj helyzetekhez, önállóbbak lesznek, ésmegismernek több különböző munkakultúrátis. Külföldön szerzett tapasztalatok birtokábana fiatalok minden bizonnyal nagyobb hajlandóságotés érdeklődést mutatnak az utazássaljáró feladatok, kihívások iránt, és sokkal mobilabbaklesznek.Mindez jobb lehetőséget biztosít az elhelyezkedésben,a magasabb pozíciók betöltésében.A külföldi ösztöndíjak előnye továbbá, hogy ahallgató nem zökken ki itthoni tanulmányaiból,hiszen a legtöbb esetben szakjának megfelelőtárgyakat vehet fel a külföldi szemesztere alatt.A végzős és végzett hallgatók számára is hasznoslehet egy külföldi kutatóösztöndíj megpályázása,hiszen így komoly munkakapcsolatbakerülhetnek a külföldi egyetemeken keresztülnagy nemzetközi cégekkel. Az ösztöndíjak révéna szakmai alapképzésben részt vevő fiata -loknak alkalmuk nyílik munkatapasztalatokszerzésére, szakmai tudásuk és készségeik fejlesztésére,s ahogyan már korábban említettem,az idegen nyelv aktív gyakorlására. Mindezekpedig jelentősen növelik a pályakezdőkkésőbbi munkaerő-piaci lehetőségeit.Mielőtt azonban hosszabb távra szóló, esetlegkiköltözéssel járó döntésre kerülne a sor, mérlegelnikell a lelki és érzelmi hatásokat, a családtól(szülőktől), a barátoktól, ismerősöktől valótartós különélés és egyéb gyökeres változásokelfogadásának következményeit.A külföldi tanulmányokat elsősorban azok számáraajánljuk, akik nem ijednek meg a sajátárnyékuktól, és felismerik a különféle helyzetekbenrejlő lehetőségeket. A nemzetközi tapasztalatokmegszerzéséhez elsősorban szociális készségek,a társas világban való eligazodás képességeszükséges. A jó hír az, hogy ezeket a készségeket,képességeket egyben fejleszti is a hoszszabb-rövidebbideig tartó külföldi tartózkodás.A határokon túli mindennapok során a kommunikációsképesség, a szervezőkészség és a kitartása legkeresettebb tulajdonságok a siker érdekében.Csak akkor vágjunk bele, ha ezekkel rendelkezünk.És végül: gazdasági szempontból egyáltalán nemmindegy, hogy a jövő Magyarországon tanuló ésdiplomát szerző nemzedéke hol kamatoztatjatudását és képességeit. Hiszen semmi semgarantálja, hogy a magyar szakember helyettkülföldről érkezik egy hasonlóan képzett, felkészültmásik.Dr. Szabó Endre14 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUSPÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 15


DUEDUENEKEM A DUE OLYAN, MINT EGY PONTOS IRÁNYTŰ: MEGVÉD ATTÓL,HOGY ELTÉVEDJEK A MÉDIA SŰRŰ ERDEJÉBEN.DUEA KEZDŐ RÚGÁS„Nem minden újságíró kezdidiákújságíróként, csak a jók”– hirdetik a DUE-pólók. És valóban,ahogy a sportban vagy a zenében,itt is annál eredményesebblehetsz, minél előbb kezded el.De míg egy edzőt vagy zenetanártviszonylag egyszerű találni, az márnem ilyen egyértelmű, hogyaz írással kihez fordulhatsz. Pediga segítség már 30 éve rendelkezésünkreáll. Ez a DUE Médiahálózat.ADiák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egye -sülete két éve vette fel a DUE Médiahálózatnevet, utalva arra, hogy ma márnemcsak az írással, hanem rádiózással, televíziózással,fotózással, online felületekkel is foglalkozik.Célja, hogy segítse a média iránt érdeklődőfiatalokat az elindulásban. Akik ma az egyesületetés a kezdőket vezetik, mind elismert személyiségeia média különböző területeinek, ám őksem nőttek „csak úgy” ki a földből.A kezdet kezdete1982-ben Nagyberényben rendezték meg a médiatáborokősét, az AKAI-t. Az elnevezés az Angyalföldiés Kőbányai Aktív Iskolarádiósok táboránakrövidítése volt, és egyben utalt egy műszaki márkanevére is. Balázs Géza (nyelvész professzor,a DUE alelnöke), Szayly József (a Magyar Rádióalelnöke), Tomszer Miklós (jogász, a DUE tiszteletbelitagja) és Kuti Sándor (a Magyar Rádió hangmérnöke)alapították a tábort a XIII. kerületi KISZbizottsággalegyütt, hiszen akkoriban ezt mégcsak KISZ-bizottsággal együtt lehetett intézni.Kezdetben iskolákban aludtak, egymás hegyénhátán,a fiúk sátorban, a vezetőség szertárakban,a rádióanyagokat szalagos magnókkal készítették,a lapok pedig stencilezéssel sokszorozódtak,de egy olyan közösség alakult ki, amely évrőlévre visszavágyott oda. A táborok egyre népszerűbbeklettek, így aztán az alapítók úgy döntöttek,hogy lehetne ezzel valami többet is kezdeni,és a rendszerváltáskor meg is alakulhatott a DUEmint civil szervezet, 1989. szeptember 1-jén.És ma már nem szaladgál ugyan senki szalagosmagnóval a táborokban, és Nagyberényt is Balatonfenyvesrecserélték, a legfontosabb dolgok nemváltoztak: az elhivatottság és a közösség ereje.Így írunk miKirályhegyi ZsuzsannaSokan küzdenek azzal a problémával, hogy bárbekerültek kommunikáció szakra, mégsemtudják, a tanulás mellett mi legyen a következőlépés. Az írásgyakorlatok egyik fóruma leheta hallgatói lap. Ezek működéséről és a pályakezdésnehézségeiről Királyhegyi Zsuzsannátkérdeztem, aki 1985 óta a DUE tagja és hangja,hiszen 10 éven keresztül volt a Magyar Rádiószerkesztője és műsorvezetője, most pediga DUE irodavezetője.– A főiskolások mennyire nyitnak a DUE felé?– Nyitnak, bár azért ott már leszűkül a kör abbóla szempontból, hogy leginkább olyanok jönnekaz egyesületbe, akik újságírással szeretnénekfoglalkozni, vagy ilyen szakra járnak.– Sokan küzdenek azzal a problémával, hogya főiskoláról kikerülve nem rendelkeznek gyakorlattal.Milyen lehetőségeik vannak a DUE-nbelül a főiskolásoknak?– Támogatjuk őket. Például most is van egygyakornok lány a DUE-ban, aki segédkezik nálunk,és eközben tanulhat az újságírás és a marketingterületén. Azt persze nem ígérhetem,hogy itt rendszeresen lehet gyakornokoskodni,hiszen tömegeket nem tudunk befogadni. Deha hozzánk fordul valaki, tanácsokat szívesenadunk, profi újságírók megnézik a cikkeit,elmondják a véleményüket róluk, vagy bármilyenmás munkájáról. Van egy médiatáborunk,én is odajártam sokáig, és bár nem kommunikációszakon végeztem, csak sima bölcsészkaron,de azután a Magyar Rádióban voltam szerkesztő,műsorvezető tíz éven át, és állítom,hogy a szakmai tudás alapjainak nagy részéta DUE-táborban szereztem meg, s hogy szinteminden táborozó így van ezzel. Ha tehát egyfőiskolás igazán tapasztalatot akar szerezni,vagy tanulni szeretne, akkor jöjjön el a táborba,mert ott kamerát foghat a kezébe vagy ripor-termagnót, megtanulhatja, hogyan kell ezekethasználni, hogyan kell kérdezni, írni.– Mit látsz, mennyire aktívak a hallgatói lapokszerzői?– Minden évben meghirdetünk egy OrszágosTehetségkutató Diákmédia pályázatot – idénmár tizennyolcadik alkalommal. Nagyon sokpályázat érkezik – ebből is kitűnik, hogy nagyszükség van ránk –, főiskolás lapok és rádiókis beneveznek, de nyilván az újságíró-palánták is.Gondolom, azért nagy a kereslet irányunkban,mert a fiatalok azt tapasztalják, hogy el tudjukőket indítani valamerre. Ami igaz is, de ebbena szakmában nem lehet olyasmit ígérni, hogyha valaki hozzánk fordul, majd mi beültetjük őtegy szerkesztőségbe. Egyszerűen arról van szó,hogy aki nálunk van, az olyan ismeretségekreés látásmódra tesz szert, amivel aztán könnyebbentud továbblépni.MIÉRT ÉRDEMESDUE-TAGNAK LENNI?• a tagdíj befizetésével kapszsajtóigazolványt• jöhetsz a médiatáborba, ami a legjobbhely a gyakorlat megszerzésére• profi újságíróktól kérhetsz ingyenesszakmai tanácsadást• médiás kapcsolatrendszert építhetsz ki• kedvezményesen vehetsz részt a DUErendezvényein, tanfolyamain• pályázatokon értékesítheted tudásodat– Mi motiválhatja leginkább a lapok szerzőitmunkájukban?– Ehhez azt hiszem, egy olyan személyiség kell,aki a lapot összefogja – vagy a vezetője, vagya vezetőszerkesztője, de akár csak a tanárkéntpatronálója –, aki miatt szívesen mennek oda,és szívesen vesznek részt a munkában.– Mit tanácsolsz a pályakezdő újságíróknak?– Azt biztosan ti is tudjátok, hogy egyre többenvagyunk, azt hiszem, húsz helyen tanítanak kommunikáció-és médiatudományt az országban.Ki lehetne számolni, hogy évente hússzor hányszáz ember jön ki újságíróként ezekből az intézményekből.Ez borzasztó sok, nyilván nem tudmindenki ezen a pályán maradni, nincs annyi lap.Kitartás kell, hallgatni a tapasztaltabbakra. Arrahallgass, akit szakmailag elismersz, mert csak jókattudsz tanulni tőle. Bizonyos szakmai alázatis kell, mert attól még nem te lettél az évtizedújságírója, hogy van egy diplomád, és elindulszvalamerre. Az örök kíváncsiság nagyon fontos,mindig kérdezni, s mindig megtudni, hogy mivan a dolgok mögött, és nem csak az egyikoldal, hanem bármely oldal, minden oldal mögött.Amikor én kezdtem a pályát, azt vettemészre, hogy azok maradtak bent a rádióknál,lapoknál, akiknek nem volt biztos családi, anyagiháttere. Például aki vidékről költözött Budapestre,annak fizetnie kellett az albérletet, elkellett tartania magát, és nem volt olyan, hogyna most hazamegyek vacsorázni, mert anyukámfőz. Sokkal jobban akartak, sokkal jobbantepertek, és így jobban is sikerült nekik. A biztosabbháttér ebből a szempontból kicsit tánvisszavett a lendületből, de ez nem azt jelenti,hogy biztos háttérrel nem válhatott valakiből jóújságíró.ReklámszüretSekoulopoulu MártaA hirdetések mindenütt körülvesznek bennünket,ki sem kell mozdulnunk a lakásból, hiszen a márkajelzések,logók ott vannak a számítógépeinken,ételeinken, ruháinkon. A hirdetők legotthonosabbanmégis az újságok terén mozognak. A DUEsem működhet megfelelő marketinges háttér nélkül,ennek sikeréről, rendszeréről SekoulopouluMárta, a DUE marketingvezetője mesélt nekünk.– Hogyan működik a DUE hirdetési rendszere?– A DUE Médiaügynökség, korábbi nevén DUEProduceri Iroda 1993 óta tevékenykedik az ifjúsági16 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUSPÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 17


DUEVitaszínházHALLGATÓI SZEMMEL:A gimnázium első osztályában a suliújságotvezető tanár egyszer egy szórólapot adott,amiből megtudtam, hogy van valami DUE nevűegyesület, amely újságírókkal foglalkozik,és adnak szép sajtóigazolványt is, ha jelentkezem.Hát jelentkeztem, szemezgettem a prog -ramjaikból, de leginkább csak passzív nézőkéntszemléltem a pálya széléről, mi zajlik ajátéktéren. Aztán egyszer pályáztam, és a cikkeketíró embereknek hirtelen arcuk lett, majdegyszer csak én is közéjük tartoztam, feltűnta nevem az impresszumban. De az igazi ésszenvedélyes kapcsolatom a DUE-val a médiatáborbankezdődött. Itt mutatták meg, hogynemcsak hogy léteznek bizonyos műfajok, ésa rádiót sem csak hallgatni lehet, hanem tollatkellett ragadnom, beülnöm a mikrofon elé,hogy élesben kipróbálhassam azokat a dol go -kat, módszereket, amiket az igazi újságírókhasználnak. És akikkel ugyanitt éjszaka a cikkekenagyaltunk és hajnalban lapot hajtogattunk,mára a legjobb barátaim közé tartoznak.médiapiacon. Fő területe az iskolai szegmens.A tanulók hatékony elérése azért fontos számunkra,mert ők a jövő döntéshozói és a jelentrendalkotói. Ebben az életkorban alakul ki a célcsoportmárkahűsége, ami természetesen kihata felnőttkori fogyasztási szokásokra. Az ügynökségezért a médiatermékek igen széles körét fejlesztetteki, amelyekkel célzottan tudjuk elérniezt a korosztályt. Több éve működő eszközeink:a DUE Tallózó – ifjúsági magazinújság; a DUERádió – országos iskolarádió hálózat; a közösségifunkciókkal és multimédiás szolgáltatásokkalrendelkező weboldalunk valamint országos rendezvényeinkés indoor eszközeink.– Milyen korcsoportokat céloznak meg a hirdetések?– Országos lefedettséggel vagyunk jelen általánosiskolákban, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben.Ezen belül is a 12 és 25 év közöttifiatalokat szólítjuk meg, természetesen más-mástematikával a különböző korcsoportokat.A DUE Médiaügynökség közel 500 oktatásiintézménnyel van kapcsolatban, és médiaeszközeinkkeltöbb mint 300 ezer diákot tudunkelérni. Elsődleges célcsoportunk a vélemény -vezér diákújságírók és diákrádiósok köre, deelérjük a pedagógusokat és a szülőket is.– A DUE Tallózóban rendszerint találhatóak PRcikkek.Hogyan kell elkészíteni egy jó PR-cikket?– Amikor a médiaeszközeinket létrehoztuk, azelsődleges célunk az volt, hogy országos publicitástbiztosítsunk a tehetséges diákújságíróknak.De azt is tudtuk, hogy meg kell teremtenünk azanyagi hátteret ahhoz, hogy ezek a felületekmegfeleljenek a célcsoport elvárásainak, illetvea hirdetők igényeinek. Mivel a korosztály eléggéreklámkerülő, ezért más utat kellett találnunkaz értékesítésre. Így PR-cikkekben és tematikusrovatokban kezdtünk el gondolkodni. Ma mártudjuk, hogy a kommunikáció legjobb formájátválasztottuk. Ügyfeleink is szívesebben szponzorálnakegy-egy tematikus rovatot.A DUE Tallózóban megjelenő PR-cikkeknél nagyonfontos, hogy hogyan közelítünk meg egyegytémát, mennyire gyakorlatias információkatadunk, és mennyire diákos a nyelvezet, amithasználunk. Ha ezt még érdekesen, esetleg szórakoztatóanis tudjuk tálalni, akkor biztosan elfogadják a cikkben leírtakat.A DUE összes médiaeszközének erőssége, hogy a véleményformálódiákújságírók készítik az anyagokat, tehátaz általuk leírt információk hitelesek a célcsoport számára.Ez a nálunk megjelenő PR-anyagok sikerének a titka.– Printben, online felületeken valamint rendezvényekenis találkozhatunk hirdetésekkel. Ezek hol működnekleginkább?– Nagyon érdekes, hogy minden szakmai fórumon arróllehet hallani, a nyomtatott média egyre kevésbé tudja fenntartanimagát, kevesebb a hirdetés is. Főleg a fiatalok körébennépszerűek az online felületek, mert ezek sokkal jobbanelérhetőek számukra, az érdeklődési körükbe jobbanbeletartoznak. Tapasztalataim szerint a mi ügyfeleink egyelőremég a nyomtatott felületeken és a rendezvényekenvaló megjelenést jobban preferálják. Természetesen mi isarra törekszünk, hogy erősítsük az online marketinget is,hiszen a piaci igények is ezt diktálják. Tavaly szeptembertőlúj divízióval egészült ki a médiacsomagunk, ez a socialmédia, melynek keretében médiaaktivitások, -kampányoklebonyolítását vállaljuk.– Mikor hasznos az olvasóknak a hirdetés?– Szerintem akkor hasznos egy hirdetés, ha először isfelkeltette az olvasó érdeklődését, aki megérti a mondanivalóját,és végül megragad benne a kapott információ.A DUE Tallózóban megjelenő hirdetésekből a mi olvasóinkolyan plusz információkat kapnak, amelyekkel felkeltjüka figyelmüket és meggyőzzük őket a hitelességről. A Médiaügynökségarra törekszik partnereivel, szponzoraivalegyütt, hogy a megjelent hirdetésekkel, PR-cikkekkel hasznos,gyakorlatias információkat kapjanak a fiatalok.Nagy KátyaU26VITASZÍNHÁZMindenkinek van véleménye, és a közhiedelemmel ellentétbensokan igenis érdekeltek abban, hogy meghallgassák másokét ésmegosszák a sajátjukat, mondjuk épp egy pergő vita keretében.Az U26 Vitaszínházat pont erre találták ki, hogy kibeszéletlenkérdéseket különböző szemléletű fiatalok vitassanak meg.Október óta zajlanak az olykor viharos érvelések az U26-ban dohányzásról,vallásról, bűnözésről, tanulásról, szexről és szerelemről.Ezeket a kérdéseket a Kerekasztal Színházi Társulás segítségével„vesézzük ki”, akik indító jeleneteket adnak elő, a témáttöbb oldaláról is bemutatva, s ezzel elősegítve a vita kialakulá -sát. Nem kell mindenkit meggyőznöd, sőt, meg is gondolhatodmagad, hiszen a cél az, hogy a közös gondolkodással, a véleményekütköztetésével közelebb kerüljünk a megoldásokhoz.Így sokszor a vitázás befejeztével nem ér véget az este, néhányszem aprósütemény mellett még megoszthatjuk a többiekkela bent rekedt kérdéseket és válaszokat.Ha te is úgy gondolod, hogy egy-egy problémára nem a „gyereki a hóra” a legjobb megoldás, és nem csak a naplódba meredleírni a gondolataidat, gyere el kéthetente, szerdánként az U26Vitaszínházba!Nagy Kátya18 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUSPÁLYA 2011 FEBRUÁR-MÁRCIUS 19


KultúraKultúraBIKRAM-JÓGATudtad, hogy létezik egy olyan sport, amely kíméletesen erőlteti izmaidat,változatos, hihetetlenül jó zsírégető, és még a lelki békédet is megadja?Eljött az az idő, amikor Magyarországot iselérte a jógaőrület. Néhány évvel ez előttmagazinokban cikkeztek a jóga különbözőtípusairól, könyvek jelentek meg magyarul,és a fitnesztermek sorban kezdték ajánlani mintúj szolgáltatást. Mindig foglalkoztatott a téma,de senki nem tudott igazán meggyőzni, hogyegy percet se várjak tovább, hanem kezdjek eljógázni. A spinning után nekem nem jelentettpozitív hírt, hogy nem fogok elfáradni, nemfogok izzadni. Ezért aztán úgy döntöttem, magamjárok utána a dolognak. A hatha-jóga melletttettem le a voksom, amely testpozitúrák éslégzőgyakorlatok segítségével gyógyít. Többkiegészítőt használtunk az óra során, példáuljógahevedert, 2 db fatéglát, 2 db hengerpárnát,botot és természetesen a jógaszőnyeget. Nyugtatózene és füstölő segített az ellazulásban.A gyakorlatok igazán érdekesek voltak, de avégére nem fáradtam el, igazából nem éreztemsemmit. (Valószínűleg rosszul csináltam). Nemmentem többet. Majd decemberben nyertemegy Bikram-jóga bérletet, amit januárban válthattambe. Kíváncsian vártam, hogy mi lesz akülönbség a két jógatípus között. A szalongyönyörű volt, most nyitott a belvárosban.A lányok is nagyon kedvesen és segítőkészenfogadtak. A teremben 40 ºC és 60%-os páratartalomuralkodott, ami különösen jól esetta kinti mínuszok után. A Bikram-jóga 26 gyakorlatból(asana) áll, mindegyiket kétszer ismé -teljük. Ezenkívül kétféle légzőgyakorlatot tar talmaz,az egyiket a legelején, a másikat befejezéskéntvégezzük. A gyakorlatok egymásraépülnek, tehát nem lehet összevissza csinálniőket. A Bikram-jóga módszere kiemelten stimuláljaa belső szerveket, a mirigyeket és az idegeket,friss, oxigéndús vért juttatva a test mindenrészébe. Egy alkalom 90 percig tartó, azegész testet egyenletesen átmozgató program.A gyakorlatsorozat erősíti a koncentrálóképességet,a türelmet, az önuralmat, és hatásáramegnő a szellemi frissesség. A 90 perc alatt végigbefelé figyelünk, jobban megismerjük magunkat,és csökkentjük a felgyülemlett stresszt.Az órát követő langyos zuhany után a bőrömöna szaunázáshoz hasonló hatást éreztem.Az edzést követően meglepően jól aludtam, ésmásnap éber, friss és kiegyensúlyozottabbvoltam. Teljesen magával ragadott az élmény,ráadásul izomlázam is volt. Felmerült még bennemaz a kérdés is, hogy ha mindig ugyanazta 26 gyakorlatot csináljuk, mennyi idő múlvaunja meg az ember. Erre a második órán kaptamválaszt, amikor a nyújtógyakorlatoknál máriselőrelépést tapasztaltam, hiszen jobban elértema bokámat, mint előző alkalommal. Igazábóla saját korlátaimat feszegettem. Mindenkinekcsak ajánlani tudom ezt a nagyszerű foglalkozást,ráadásul a sztárok is imádják.És most a részletek…A névadó: A Bikram-jóga a világon az egyik legdinamikusabbanfejlődő jógairányzat, melyetegy 20 éves indiai jógabajnok fejlesztett ki.Bikram Choudhury 1946-ban született Kalkuttában.Néhány évvel később szörnyű családitragédia érte: két testvére meghalt egy Indiánvégigpusztító himlőjárványban. Ezután a szüleivelés két testvérével átköltöztek a szomszédosDeogharba. Bikram édesanyjának jót tett a vál-tozás. Hamarosan tagja lett egy női egyesületnek,ahol egy idős mester (guru) felkaroltaa fiaihoz hasonló bengáli gyermekeket, és igyekezettmegtanítani őket a hindi nyelvre és azindiai kultúrára. Négy évesen Bikram ugyanmég kicsi volt az „iskolához”, de a testvérei,hogy könnyítsenek édesanyjuk terhein, magukkalvitték őt is a foglalkozásokra. Amíg őktanultak, Bikram a mester ölében üldögélt ésfigyelt. Tizenhárom évesen megnyerte az IndiaiJógabajnokságot, és ezzel ő lett a valaha éltlegfiatalabb jógi, aki hazavihette ezt a címet.Próbálkozásait a következő két évben is sikerkoronázta. Hamarosan a jóga mellett a súlyemelésrekordjait is döntögetni kezdte. Imádtaezt a sportot, a világ leghíresebb atlétája akartlenni. Aztán egy szörnyű napon edzés közbenegy 170 kg-os súly porrá zúzta a térdét, sa térdével együtt az álmai is porrá törtek. Ésmég csak 18 éves volt. Az orvosok azt mondták,hogy soha többé nem fog tudni járni. Érthetőmódon képtelen volt megbarátkozni a ténnyel,hogy örökre béna marad, még az öngyilkosságis megfordult a fejében. Ehelyett azonban20 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUSPÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 21


KultúraKultúraNŐK ÉSAZ INTERNETvisszatért mesteréhez, aki megmentette az életét.Két hatalmas testépítő segítségével bele -erőltette a lábait a lótuszpózba (töröküléshezhasonló gyakorlat). A fájdalom olyan iszonyatosvolt, hogy elájult. Hat hónappal később azonbanmár egyedül végezte el a gyakorlatot, amifelért egy valódi csodával. És ez a csoda azótais benne él, inspirálja, és erőt ad neki ahhoz,hogy másoknak is segítsen. Elkezdte kifejleszteniés alkalmazni azt a 26 gyakorlatból álló soro -zatot, amelyet ma Bikram-jógának nevezünk.1973-ban Los Angelesbe ment. Egy kis barátisegítséggel és sok-sok munka árán hamarosanmegnyitotta az első iskoláját. Azóta is itt él, ésteljesíti a vállalt feladatot.Mitől olyan különleges?Bár elsőre furcsának, sőt talán veszélyesnekérzed, hogy ebben a nem európai embernekvaló klímában kell testmozgást végezned, alátszat csal. Mivel a jóga alapvetően lassú izommozgástigényel, nem árt a szívnek, ha nagymelegben végzed a gyakorlatokat. A hőmérséklethatására ráadásul hajlékonyabb leszel,ereid kitágulnak, szöveteid, szalagjaid, izmaidmegtelnek vérrel, s így nemcsak a gyakorlato -kat tudod könnyebben elvégezni, de a sérülésektőlis szinte teljes bizonyossággal megvédedmagad.Mi történik az órán?Egy Bikram-jóga óra 90 percből áll. A gyakorla -tok felépítése lehetővé teszi az állandó fejlődést,hiszen minden egyes tökéletesen elvégzett gyakorlattalújabb szintre lépsz. Hiába véges tehát agyakorlatok száma, a változás, a tökéletesedéslehetősége előtted áll.Miért hatásos?A Bikram-jógának rengeteg jótékony egészségügyihatása van: segít a betegségek megelőzésében,de a fiatalság és fittség megőrzésében is.Minden egyes órán ötvözöd az önuralmat, akitartást és az elszántságot, hogy legyőzd gyengeségeidet,és egy-egy újabb szintre lépj. Egybennöveled akaraterőd és koncentrálóképességed,s ezzel sokat teszel elméd frissességénekmegőrzéséért. De nem csak lelkileg töltődsz fel.Mivel az órák során folyamatosan izzadsz,folyamatosan méregtelenítsz is. Minden egyesgyakorlat specifikusan nyújtja és edzi azokat azizmokat és ínszalagokat, amelyek a következőgyakorlathoz szükségesek, így a túlerőltetésrenincs lehetőséged. A nagy meleg segít elviselnia nyári kánikulát is, hiszen tested valamelyesthozzászokik a magas hőmérséklethez. Erősítiaz immunrendszered, fiatalítja a bőröd, javítjaaz emésztést, növeli a szövetek vérellátását, éslassítja a test öregedési folyamatait.Mire kell figyelned?Nagyon fontos, hogy a nagy melegben végzettmozgás miatt folyamatosan vizet veszítesz, ígyaz állandó folyadékpótlás elengedhetetlen feltételeaz órákon való részvételnek. Viszontmindig csak egy kis kortyot szabad inni, és azt iscsak akkor, amikor az oktató szól. Ez is egyfajtaönuralom. Ha valamilyen szív- vagy érrendszeribetegségben szenvedsz, mindenképpen kérd kiorvosod véleményét, hiszen a magas hőmérsékletigénybe veszi a szívet. Ezenkívül fontos,hogy az órák előtt ne igyál se kávét, se alkoholt.Legyen nálad legalább három törülköző, és necsüggedj, ha az első alkalmat nem jól bírod.Irány a jógaterem!Dudás BernadettMíg régen a számítógép és az internetinkább a férfiak szórakozása volt, máramegváltozott a helyzet. Az éveksorán folyamatosan nőtt az internetező hölgyekszáma, s felmérések szerint az elmúlt két évbenarányuk megduplázódott. De ez egyáltalán nemmeglepő, hiszen egyre több olyan portál van,amelyeket kifejezetten a gyengébbik nem számárahoztak létre, bár ezek az oldalak a női felhasználókkörében csak a második helyet foglaljákel a leggyakrabban látogatott site-ok között,hiszen az első helyen a közösségi portálok állnak.Ezen sem csodálkozunk, mivel tudjuk, hogya nők alaptermészetéhez hozzátartozik a kíváncsiságés a kapcsolatok ápolása. Amit egy ilyenportálon megtehetünk, korábban elképzelhetetlenlett volna: gondoljunk csak a facebookra,ahol kedvünkre lapozgathatjuk ismerőseinkfényképalbumait, naprakészek lehetünk, hogykivel mi történt, chatelhetünk, és megoszthatjukgondolatainkat, majd várhatjuk a kommenteketés a lájkolókat. Ámde ennyiben nem merülnekki a nők internetes szokásai. A férfiakhoz hasonlóanarra is használjuk ezt a lehetőséget,hogy információkat gyűjtsünk, tájékozódjunk,még akár egy házi dolgozat megírásában is segítségünkrelehet. És olvasni is szeretünk, akárhosszabb, tartalmasabb cikkeket is párkapcsolatról,életmódról, szerelemről, a reggeli kávézásközben pedig átnézhetjük a legújabb divattrendeket,szépségápolási tippeket, elolvashatjukhoroszkópunkat, és megtekinthetjük, hogy milyenfilmbemutatók, szórakozási lehetőségekvárnak ránk. Számos dologban megkönnyíti életünketaz internet: például ha valami különlege -set szeretnénk főzni, rengeteg receptgyűjteménybebotlunk bele a neten; a mozijegyfoglalásis csak egy kattintásba kerül, vagy az aukciósoldalaknak és a webshopoknak köszönhetőena vásárlást is letudhatjuk otthonról.Már annyira hozzátartozik az életünkhöz azinternet, hogy egyeseknél komoly elvonási tüneteketokozna, ha nem lenne. Hozzászoktunk,mert egyszerű, gyors és kényelmes, de azért nefelejtsük el, hogy a közösségi oldalakon folytatottkapcsolattartás fele annyit sem ér, mint egyszemélyes találkozás.Kiss Tímea22 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUSPÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS 23


KultúraIRKA?FIRKA?Sokszor előfordul, hogy megszokásbólelkezdünk rajzolgatni óra alatt a füzetünkbe.Ebből aztán van, aki tovább fejlődik,„falfirkász” lesz, és a lapszélnél nagyobb területekethódít meg. A graffiti története egészen azőskori barlangrajzokig vezethető vissza. Az egyikelső, politikust ábrázoló ókori karikatúra Pompeji -ben látható. A modern graffiti, ami a terület megjelölésétszolgálja álnevek segítségével, az 1960-asévek vége felé alakult ki Amerikában.Sokan a rongálások eredményeként gondolnaka falfirkákra, holott a legális helyeken, példáula Filatorigátnál művészi graffitiket is megcsodálhatunk,amelyek elkészítése időigényes munka.Egy „tag” (szignó) felfirkantásához még festékszórósem szükséges, elég egy speciális filctoll.A „reverse graffiti” egy különleges, új önkifejezésimód: piszkos felületek letisztításával rajzolnakfalakra, közlekedési eszközökre. Ezt a technikátegyre többször alkalmazzák reklámozásra is, mivelkörnyezetkímélőbb és olcsóbb a hagyományosfestményeknél. Hibája, hogy mulandó, legfeljebb3 hétig marad meg, és kevésbé látványos,mint a sokszínű graffitik.A graffitis közösségeknek saját nyelvezete éshierarchiája van. A „toy” kezdő rajzolót, a „king”és a „legend” elismert graffitist jelent. Ezt afokozatot vagy nagy területen, extrém helyekenelszórt, sok taggel, vagy művészi minőségű grafikákkallehet elérni. A graffitisek fejlődése nyomonkövethető a vázlatfüzetükben, amit „blackbook”-nak neveznek.A közlekedési cégeknek meggyűlt a baja azillegális graffitikkel, mert a járműveket – többnyiremetró vagy vasúti kocsikat – teljesenbefedő rajzok lemosása költséges. Ezek az egykocsit („wholecar”) vagy az egész szerelvényt(„wholetrain”) beborító képek néhány éve legálisan,rendelésre jelennek meg a párizsi TGVvalamint a Deutsche Bahn vonatain.Magyarországon civilszervezetek, önkormányzatokfelkérései alapján készültek a leglátványosabbrajzok. Székesfehérvárott a készülő főtérlátványtervének részleteit, Óbudán kerületünknevezetességeit a kaszásdűlői és az aquincumiHÉV-megállókra festették fel graffitiművészek.Amerikában transzformátorállomásokat díszítenekhasonlóan megbízásos alapon, míg Helsinkibena városkép részévé nyilvánították a graffitit,mert belátták, hogy megállítani nem lehet.Nagy Linda24 PÁLYA 2011. FEBRUÁR-MÁRCIUS


Karrier és Alumni CentrumKarrier Nap és Állásbörze 2011KARRIER NAPés ÁLLÁSBÖRZEZsigmond Király Fôiskola2011. április 8. (péntek)VEDD A KEZEDBE A JÖVŐDET!2011.április8.A Zsigmond K irály Főiskola K arrier és Alumni Centruma 2011-benmegújult külsővel és tartalmas szakmai programokkal várjaaz érdeklődőket a már tradicionálisan megrendezésre kerülőKarrier Nap és Állásbörze rendezvényen.Élj a lehetőséggel és ismerd meg képességeidet ésa munkaerőpiac elvárásait!Gyere el és beszélgess a volt ZSKF-es hallgatókkal,akik ma Neked ajánlanak biztos karriert!KIÁLLÍTÓK BEMUTATKOZÁSA• cégi nfor máci ók• ál l á saj ánl atok• szakmai gyakorlati lehetőségek• di ákmunka• önéletrajz-adatbázisba bekerülési lehetőségTANÁCSADÁSOK, SZAKMAIFÓRUMOK• karrier- és pályaorientációs tanácsadás• kompetenciafelmérés és munkahelyimagatartás-vizsgálatok• álláskeresési tanácsadás• próbainterjúk és próba AC• önéletrajz- és motivációslevél-írási tanácsadás• gr afol ógi a• life-coaching, business-coachingRészletes tájékoztatóhttp://karrier.zskf.huTelefon: +36 1 454 7600 / 255karriercentrum@zskf.huwww.zskf.hu

More magazines by this user
Similar magazines