MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

mgki.hu

MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

2012/2Hogyan alkalmazkodik a búza egyedfejlõdésea környezetéhez?27Intézetünk sikeresen vett részt az EurópaiUnió FP7 pályázati forduló keretébenaz ADAPTWHEAT nemzetközipályázattal, amely 2012 és 2015 közöttbiztosít pénzügyi keretet az idén õsszelmegkezdett, összetett kutatómunkakivitelezésére. Az elnyert 3 millió euró akülönbözõ földrészekrõl származó 13 ország19 intézményének és laboratóriumánakjelent anyagi támogatást.A kutatómunka során azt vizsgáljukrészletesen, hogyan lehet a búza virágzásiidejében megnyilvánuló variabilitásthasznosítani a termõhelyi adaptációés termõképesség optimalizálásárairányuló nemesítési erõfeszítésekben.Ez a téma egyre nagyobb hangsúlyt kapa globális klímaváltozás tükrében, mivelaz éghajlati változások jelentõsen befolyásolhatjákaz egyedfejlõdés menetét,kedvezõtlenül hatva a termõképességre.A pályázat során nemcsak a virágzásiidõ genetikai variabilitását vizsgáljuk,hanem a csírázástól virágzásig terjedõszakasz különbözõ és egymást követõfejlõdési fázisaink kezdetét és intervallumátés az ezekben mérhetõ genetikaivariabilitást is meghatározzuk. Vizsgáljuka fejlõdési fázisok és a termõképességközti összefüggést eltérõ ökológiaifeltételek között. Egyedfejlõdési fázisaikattekintve specifikus genetikaialapanyagokat vonunk genetikai vizsgálatokba,valamint részletes fenotípusosjellemzésnek vetjük alá molekuláris biológiai,fiziológiai, és agronómiai szinten.Az agronómiai vizsgálatok kivitelezéséreszámos termõhelyen kerül sor párhuzamosan,Európa fõbb regionális búzatermesztõkörzeteiben. Egyes környezetitényezõk és az egyedfejlõdés közti specifikuskölcsönhatásokat kontrollált klímakamráskísérletekben tanulmányozzuk.Az összegyûjtött információk hozzájárulnaka búza virágzás genetikaimodelljének pontosításához, valamintspecifikus búza variánsok azonosításához,amelyek az európai búzanemesítõkáltal a nemesítésben közvetlenül felhasználhatók.A projekt során új diagnosztikaimarkereket fejlesztünk ki a genotipizáláshatékonyságának növelésére, valamintúj szelekciós stratégiákkidolgozására. A hatékony nemesítésiprogramok kidolgozásához rendelkezésrebocsátjuk az egyedfejlõdés fiziológiaiés genomikai kombinációjából származóismeretanyagokat.A pályázat több részfeladatból áll(WP1-WP9), amelyekben az MTA AgrártudományiKutatóközpont MezõgazdaságiIntézetének három kutatócsoportjais jelentõs arányban vesz részt.A WP1 (genetikai panel kialakítása)munkacsoportban az intézetünk biztosítegy 282 vonalból álló kétszülõs térképezõpopulációt, amely az extra koraikalászolású Mv Toborzó, valamint a késõiMv Verbunkos fajták keresztezésébõlszármazik. Emellett az intézetünk általelõállított 6 különbözõ genetikai populációszülõi partnereit is vizsgálatokrabocsátjuk, valamint egyéb, a génbankigyûjteményünkbõl származó és különbözõadaptációs típust képviselõ búzafajtákatis bevonunk a programba. A pályázatmásodik felében a vizsgálati eredményekalapján új genetikai populációlétrehozásában veszünk részt, markerenalapuló szelekcióval rögzítve a fõbbegyedfejlõdési allélokat a korai nemzedékekben.A WP2 (nemesítési és genetikaianyagok genotipizálása) munkacsoportbana kétszülõs térképezõ populációmolekuláris genetikai térképének létrehozásáértvagyunk felelõsek, amely egyrésztkülönbözõ nagyhatékonyságú molekulárismarkerekre, másrészt az egyedfejlõdésszabályozásában szerepet játszófõbb génekhez köthetõ funkcionálismarkerekre épül.A WP3 (molekuláris fenotipizálás)munkacsoportban feladatunk egyedfejlõdésigén allélokra specifikus, közelizogén vonalakban a fõbb egyedfejlõdésigének génexpressziós mintázatánakvizsgálata különbözõ hõmérséklet ésnappalhossz szinteken, összekötve afenológiai fázisok nyomon követésével.Ezt követõen az eredmények alapján kiválasztottkét, kontrasztos környezetikombináció mellett tanulmányozzuk agenetikai panel 150 búzafajtájánakegyedfejlõdési és génexpressziós mintázatát.A WP4 (fiziológiai fenotipizálás)munkacsoportban a genetikai panelenrészletesen meghatározzuk az egyes fejlõdésifázisokat, azok intervallumát, valamintezek kapcsolatát a terméskomponensekkel,egyrészt kontrollált klímakamráskísérletekben mérve anappalhossz és a környezeti hõmérséklet1. ábra Búza tenyészõcsúcsának fejlõdése csírázástól a szárba indulás elõtti állapotig

More magazines by this user
Similar magazines