MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

mgki.hu

MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

30 2012/2Kovács István 90 évesA hibridkukorica-nemesítés élõ történelemkönyve2012 szeptemberében töltötte be 90.életévét Kovács István, az MTAdoktora, a martonvásári kukoricanemesítésés az európai növénynemesítés kiemelkedõalakja. E jeles alkalombólbensõséges ünnepség keretében köszöntötteaz ünnepeltet Bedõ Zoltán, azintézmény fõigazgatója és Oláh István,az MNE fõtitkára (1. kép). Nagy szeretettelüdvözölték az ünnepeltet egykorikollégái, valamint a kukoricakutatás jelenlegimunkatársai.Kovács István 1950-ben, szinte azintézetalapítás pillanatában kezdettdolgozni Martonvásáron. Fiatal kutatókéntközvetlen közelrõl figyelhette azeurópai hibridkukorica atyjának tekinthetõPap Endre munkásságát, bekapcsolódhatottebbe a munkába, sõt ottbábáskodhatott már az elsõ hibridkukorica,az Mv 5 születésénél.Kovács Istvánnak nagy szerepe voltabban, hogy Pap Endre korai, 1956-ostávozását követõen a martonvásári kukoricanemesítésnem torpant meg, hanemkiteljesedve, évtizedekig egyeduralkodóanontotta a sikereket a tudományosélet és a gyakorlati eredményekterületén egyaránt. Volt idõ, amikor amartonvásári hibridek foglalták el a hazaikukorica vetésterület 100 %-át.Kovács István 1956-tól, mint a kukoricanemesítésicsoport vezetõje tevékenykedett.Késõbb, az intézeti átszervezésután 1968-tól a NövénynemesítésiOsztály vezetõjeként nemcsak akukorica, hanem a búzanemesítési kutatásokatis irányította.Kovács István fontos szerepet játszottaz Európában az ’50-es évekbeninduló hibrid-kukoricanemesítés elméletimegalapozásában. Ebben a témábanvédte meg kandidátusi, majd akadémiaidoktori disszertációját. Elméletifelkészültségét segítette, hogy1966-ban közel egy évig ösztöndíjjalaz USA-ban folytatott tanulmányokat.Ez, abban az idõben, a Világnakezen a felén csak igen keveseknek adatottmeg. Kiváló kvalitásainak, nemzetközikapcsolatainak köszönhetõen azEUCARPIA Kukorica és Cirok Szekcióelnökének választották, s két évigtevékenykedett ebben a minõségében.A nemesítõ munkáját 50 államilag elis-1. kép Bedõ Zoltán fõigazgató és Oláh István, az MNE fõtitkára köszöntiaz ünnepeltetmert kukoricahibrid dicséri. A kukoricanemesítésés annak gyakorlati hasznosításaterén elért eredményei elismeréseként1970-ben Állami Díjjal tüntettékki.Kovács István jelen volt a hibridkukoricavetõmagtermesztés hazai alapjainaka lerakásánál is. SegítségévelMartonvásár elsõ volt a hibridkukoricavetõmagtermelés szántófölditechnológiájának és vetõmagüzemifeldolgozásának a kidolgozásában,meghonosításában itthon és Európábanis. Magyarországon elsõként végzett –1953-ban – üzemi méretû törzsszaporítástés hibrid vetõmag elõállítást.A martonvásári kukoricanemesítésfelelõs vezetõjeként komoly része voltabban, hogy az 1970-ben a Helminthosporiummaydis T-rassza általokozott járvány után az USA Magyarországrólvásárolt ellenálló martonvásárihibridkukorica vetõmagvakat.Ez segítette a járvány leküzdésétaz USA-ban, a vetõmagért kapottbevétel (akkor úgy hívtuk: kemény valuta)pedig fedezetéül szolgált az akkorépülõ martonvásári fitotron Kanadábólszármazó klímakamráinak.Kovács István nyugdíjazását követõenmég közel 10 évig látta el a KGSTországok közös kukoricanemesítésiprogramjának a koordinátori és az ún.ország meghatalmazotti tisztét.Martonvásár 1980-1990 közöttvolt a közös kukoricanemesítésiprogram központja. Ez a feladat azeredeti funkcióján túl komoly segítségvolt az akkor kiteljesedõ keleti vetõmagexportfellendítésében. Voltakévek, mikor 20-28 ezer tonna magyarhibridkukorica vetõmagot exportálhattunka volt Szovjetunióba.Valódi nyugdíjazása óta is mindignagy örömmel fogadják látogatásait a„kukoricások” az Intézetben. Szellemifrissessége mit sem kopott az évek múlásával.Lényeglátása, gondolatainaküdesége, bölcsessége egy nagy ívû életpályatapasztalatainak és fegyelmezettéletvitelének az eredménye.Születésnapja alkalmából ezúton isköszöntjük!Marton L. Csaba

More magazines by this user
Similar magazines