„Békéscsaba egy igazi gyöngyszemmel gazdagodott” - Csabai Mérleg

csabaimerleg.hu
  • No tags were found...

„Békéscsaba egy igazi gyöngyszemmel gazdagodott” - Csabai Mérleg

2 Csabai MérlegÚj rendôrautók az utakonA csabai kapitányság kilenc jármûvet kapottA Békés Megyei Rendôrfôkapitányságraa közelmúltbanösszesen 84 újjármû érkezett, illetve érkezikaz elkövetkezendôhetekben. Ezek közül 46Opel Astra rendôri jelzésûjárôrkocsi, 16 Škoda Fabiaügyintézôi autó és 22 ŠkodaYeti terepjáró – mondta elérdeklôdésünkre VargánéSzombati Andrea.A fôkapitányság sajtószóvivôjétôlmegtudtuk, hogyrészben amortizációs cseretörtént, részben pedig alízingelt autók helyett dolgoznakkollégáik ezentúlezekkel a gazdaságosanüzemeltethetô, jól felszereltjármûvekkel. Tehát a szolgálatellátásához használt autókszáma nem változott, de akorszerûsítés a fôkapitányságteljes jármûparkjának (beleértvea motorokat és egyébjármûveket is) jelentôs részét,mintegy egynegyedét érinti.Az új autókat már birtokba vették a csabai rendôrökA szóvivô azt is elmondta:a Békéscsabai Rendôrkapitányságraaz OpelAstrák közül kilenc darabkerült, ezeket már használatbavették, illetve hamarosanhasználatba veszikaz egyenruhások. Ezenkívülegy új Škoda Fabia issegíti a bûnügyi területendolgozók munkáját. Azelkövetkezendô hetekbenpedig érkezik még a kapitányságrakét Škoda Yetiterepjáró is, amelyekkel nehezenmegközelíthetô területeken,illetve téli idôjárásikörülmények között közlekednekmajd.G. E.Olvassa Ön is legfrissebb híreinket awww.csabaimerleg.huoldalon!Háromszázan várnak gazdiraSok kutyát soványan, betegen hagynak sorsáraNincs szívet szorongatóbbérzés, mint belenézniegy segítségért „könyörgô”kutya szemébe. A csabaikutyamenhelyen bizony sokilyen szempár követi az emberta rácsok mögül, mindegyikkidobott négylábúgazdira, megmentôre vár.A pénztelenség sok helyenahhoz vezet, hogy az emberekképtelenek etetni, ellátnikedvtelésbôl tartott háziállataikat.A felelôsen gondolkodókilyenkor új gazdát keresnek,végsô esetben állatvédôkhözfordulnak, sajnos azonbannem ritka, hogy a feleslegessévált jószágokat egyszerûenkidobják egy autóból, a kölyköketzsákba kötve hajítjákegy árokba.– Rengeteg kölyök kerülhozzánk. A legnagyobb hidegben,lesoványodva, gyakranbetegen hagyják ôket sorsukra.Nálunk meleg helyencseperedhetnek, megkapjáka szükséges védôoltásokat,a szerencsések pedig ideiglenesbefogadókhoz kerülnek.A legjobb megoldásaz számukra is, ha szeretôgazdára találnak – mondtael Gubis Katalin. A békéscsabaiállatvédôk titkárától megtudtuk,minden segítségrenagy szükségük van, hiszenKikerülni a ketrecbôl, ez az „álma” minden itt lévô kutyánakközel 300 kutya etetésérôl,gyógykezelésérôl gondoskodnak.A kötelezô mellett abekerülô kutyák kombináltoltást, chipet is kapnak, a sérülteket,betegeket állatorvoskezeli, s persze az ivartalanításis sokba kerül.– Karácsony környékénmegnôtt az emberek adakozásikedve, köszönünk mindentámogatást. Az anyagisegítség mellett nagy hasznátvesszük az eledelnek, takaróknak,bármilyen egyéb (nemmûszálas) ruhanemûnek,ágynemûnek, amivel példáula kenneleket védjük a hófúvástól,de jól jönnek pórázok,nyakörvek, kutyaházak is –mondta el érdeklôdésünkreGubis Katalin, aki köszönetetmondott a menhelyen dolgozóönkénteseknek is.Az állatvédôk arra kérnekmindenkit, hogy ha elveszettkedvencük, feltétlenül keresséka Kétegyházi úti telepen,érdeklôdjenek náluk telefonon,vagy nézzék meg honlapjukat.Gajdács Emesebékéscsaba Városi Állatvédôk Közhasznú EgyesületeTelefon: 06/30/3222-776E-mail: csabaiallatvedok@freemail.huWeb: www.csabaiallatvedok.huAdószám: 18383128-1-04Bankszámlaszám: 53200118-11067988-00000000Fejlesztô játékoka Lencsési óvodábanA Lencsési Óvoda múlt évnyarán bekapcsolódott a SzegediTudományegyetem NeveléstudományiIntézeténekegyik országosan egyedülállóprogramjába. Az egyetemneveléstudományi intézeténekdocense, dr. JózsaKrisztián és a Lencsési Óvodavezetôje, Gergely Emôke közöttiegyüttmûködés eredményeképpen2012 ôszétôla gyermekek gondolkodásiképességeinek játékos fejlesztésekezdôdött el az óvodában.Az egyetemen évtizedekóta folynak kutatásokazzal a céllal, hogy olyankészségfejlesztô programokatdolgozzanak ki, amelyeksegítségével hatékonyanfejleszthetôk a gyermekek értelmikészségei. Ilyen fejlesztôprogram kidolgozásába éskipróbálásába kapcsolódottbe a Lencsési Óvoda. ZentaiGabriella, az egyetem neveléstudományidoktori iskolájánakösztöndíjas hallgatója, akutatócsoport tagja készítettefel az óvodapedagógusokata fejlesztés módszereinek kidolgozásáraés azok gyakorlatibevezetésére.Az óvónôk játékokatgyûjtöttek össze, amelyekgyûjteménye egy könyvsorozatrészeként jelenik majdmeg, így az óvodapedagógusokaz ország bármely részénhozzáférhetnek, napi gyakorlatukrészévé tudják tenni ezeketa játékokat.C s ab a i M é rl e g i ng yen e s vár os i l a p, B éké sc s ab a . Megbízott fe le lôss z e rke s zt õ: Mikóczy Erika. Fotó: Such Tamás. n yo md a i e l õkés z íté s:A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fel el õ s k ia d ó: B éké sc s ab a Vag yo nke -zel õ Z r t ., Kozm a J án o s c é gvezet õ. s z e r ke s zt õs é g : 5600 Bé kés csaba,Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je le nik két he ten te28 000 pél dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon:70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.huTanulj profiktól ésszerezz használhatótudást, ne csakbizonyítványt!A VAGYOnVÉDELMI OrsZÁGOsKIKÉPZÔ KÖZ-POnT, az ország egyik legnagyobbkiképzôje 10 000Ft-tal elkezdhetôbIZTOnsÁGI ÔrOKJ-s tanfolyamot indítfebruár 2-án ésfebruár 16-án• bÉKÉs-CsAbÁn,• GYULÁn és• MEZÔKO-VÁCsHÁZÁn.+36-30/948-2615Hétvégén is hívható! Vizsgagaranciával,a szakmai szakszervezetekajánlásával,ORFK vizsgával! Hölgyek,nyugdíjasok és pályakezdôkjelentkezését is várjuk!2012-es feltételekkel a változásokelôtt.www.vokk.huKönnyû és gyorselhelyezkedés!Fegyvervizsga1 nap alatt!Fnysz.: 01022-2010Társadalmi egyeztetésfebruár 6-án Jamina szociáliscélú fejlesztésérôlBékéscsaba Megyei JogúVáros Önkormányzataaz Új Széchenyi Terv keretébenpályázatot tervezbenyújtani „Szociális célúvárosrehabilitációra”. A pályázatkeretében Jaminaközponti területének szociáliscélú megújulására nyíliklehetôség.A projekt célja, hogy avárosrész fejlôdéséhez hozzájáruljon,annak közösségmegtartóerejét erôsítse. Acél érdekében a középületek,közterületek és városi lakásállományfejlesztése valósulhatmeg. A beruházás keretébenmegújulhat a Jaminai KözösségiHáz, a Szegfû utcai óvodatornaszobával bôvülhet, megszépülhetJamina központja,új szociális bérlakások épülhetnek,illetve a meglévôk egyrésze is felújításra kerülhet. Alakosság bevonása érdekébenmár a pályázat beadásaelôtt megkérdezzük a városrészbenélôk véleményét atervezett beruházásokról.Jöjjön el és ismerje meg afejlesztési elképzeléseket február6-án 16.30-tól a JaminaiKözösségi Házban (Orosháziút 101.)!Elköltözött a TourinformTöbb mint tíz év után új irodába költözött a Tourinform Békéscsabaaz eddigi székhelyrôl, a Szent István tér 9. számalól. A Tourinform már a Csabagyöngye Kulturális Központ(Széchenyi u. 4.) földszintjén található új irodájában várja azérdeklôdôket hétköznap 8 és 16 óra között.


Csabai MérlegBeszámoltak aszennyvízberuházásrólA képviselôk elfogadtáka városban zajló szennyvízprojektaktuális állásáról szólótájékoztatót. Az anyagbólegyebek mellett kiderült,hogy tavaly november közepéigminden csatorna, nyomóvezeték,ingatlanbekötésés átemelô elkészült. Az üzemeltetésiengedélyek megkérésefolyamatban van. Azüzembe helyezést követôenaktiválják majd az elkészültmûveket. A tájékoztató szerintösszesen 9436 házibekötôvezeték épült meg.A rákötési engedélyeket tavalyév végéig kiküldték. Aszennyvíztisztító-telep fejlesztéseis az ütemezés szerinthalad, a munkaterületetaz elmúlt év júliusában adtákát, a beruházás készültségifoka 25 százalék.A projektrôl folyamatosantájékoztatják a lakosságotpéldául az információs zöldszámon(06-80/922-041), ügy-Sztankó Ilona, a PIU vezetôjeAz önkormányzat benyújtottegy európai uniósönerôalap-támogatást, ennekrészeredményei a múltévi költségvetésre is hatássalvoltak. Összesen többmint 382 millió forint önerôtkapott vissza Békéscsaba:a szennyvízcsatornázás önerejébôl150 millió forintot, abelváros rehabilitációs programjáéból130 milliót, a Csabagyöngyeönrészébôl 50millió forintot, ennél kisebb,de szintén jelentôs összegeketaz iskolák energetikai felújításából,a bölcsôde, óvoda,valamint az útfelújításokönerejébôl.A színház, bábszínházmûködtetésére a múlt évbenközel 290 milliós mûködésifélszolgálat is mûködik péntekenként8 és 14 óra közötta Szabadság tér 1–3. számalatt. Akik bôvebb információkatkeresnek a szennyvízberuházássalkapcsolatosan,azok megtalálják ezt a www.csabaiszennyviz.hu internetesweboldalon.Takács Péter képviselôikérdésére válaszolva SztankóIlona, a PIU vezetôje aközgyûlésen elmondta: azelmúlt év októberében négyfórumot tartottak azokon aterületeken, ahol a mûszakiátadás még nem történt meg.Ezeken az eseményekentájékoztatták a lakosságotarról, mikor tudnak rákötni acsatornára.A felmerült panaszok egyrésze a munka elhúzódásával,a földutak állapotával voltkapcsolatos, de minderrôláprilisban részletesen beszámolnakmajd az illetékesbizottságnak.A sportcsarnok és az Elôre székház felújítására, valamint jaminai fejlesztésekre pályázunkBékéscsaba három jelentôsfejlesztésre is pályázik aközeljövôben – errôl határoztaka képviselôk. Két beruházása sportlétesítményekenergetikai korszerûsítésétcélozza. A tervek szerint a városisportcsarnok hôtechnikaiadottságain kívánnak javítani,a fejlesztés összköltségemintegy 296 millió forint, aberuházás ez év június 30. és2014. szeptember 30. közöttvalósulhat meg. Ugyancsakenergetikai korszerûsítéselôtt állhat a Békéscsaba1912 Elôre Sportegyesületszékháza, ez a tervek szerintközel 60 millió forintba kerül,az önkormányzati saját erôKözel egymilliárd forintnyisegítség a városnakA januári ülésen aképviselô-testület tárgyalta 2012. évi költségvetésirendelet módosításáról.Vantara Gyula polgármestera múlt évi költségvetésselkapcsolatban kiemelte:2007 óta egyetlen alkalommalsem vett fel mûködésihitelt a város, ez a sor múltévben sem tört meg.hitel felvételét irányozta elô atavalyi költségvetés. Mivel évközben állami forrásból, kétrészletben, összesen 270millió forint pótlólagos támogatástkapott a város erre acélra, a maradék 20 millióforintot pedig más forrásbólbiztosították, mûködési hitelfelvételére ebben az esetbensem került sor.– Örömhír, hogy egy decemberikormányhatározattal600 millió forint támogatásbanrészesült Békéscsabaönkormányzata. Ezt azösszeget a települési feladatokellátására fordíthatjuk,szigorú elszámolás mellett. Atámogatás részben lehetôvéteszi a 2012. évi költségvetésiév eredményes zárását,részben pedig a 2013. évifeladatainkat tudjuk finanszíroznibelôle – mondta a polgármester.A 2013-as évben az intézményekátszervezésekapcsán jelentôsen változikBékéscsaba költségvetése.A jövô évi költségvetésrôl alegközelebbi, február 22-éntartandó közgyûlésen döntmajd a képviselô-testület.A belváros-felújítás önrészébôl 130 milliót kapunk visszaAz idei elsô közgyûlésÚjabb fejlesztésekre pályázik a városSzámos fontos kérdésben hozott döntést januáriülésén Békéscsaba képviselô-testülete az idei, elsôközgyûlésen. Döntöttek egyebek mellett arról, hogy energetikaikorszerûsítésre s a jaminai városrész szociálisjellegû fejlesztésére nyújt be pályázatot a város.Az Árpád Gyógy- ésStrandfürdô részére a melegvizet egy kétezer és egy nyolcszázméter mély kútból nyerik.A kutak vízhozama az utóbbiévekben jelentôsen csökkentés a víz hômérséklete is viszszaesettdugulás és egyébproblémák miatt. Az optimálismûködéshez, a lehetôlegjobb vízhozam és hôfokeléréséhez felújításra vanszükség.Az önkormányzat tárgyalásosközbeszerzési pályázatotfolytatott a fürdô geotermikushôellátásának növelésére, atermálkutak felújítására, akomplex termálvízellátásra. Amunkát a szanki GreenmenEnergia Kft. nyerte el, nettó103,6 milliós ajánlati árral.közel 9 millió. A munkák atervek szerint idén június 30-án kezdôdhetnének, s 2014.szeptember 30-áig tartanának.A jaminai városrész szociáliscélú rehabilitációjátteljes egészében fedezné apályázaton elnyerhetô 270millió forint, tehát az önkormányzatnaknem kell önerôtbiztosítania. Az idén júniustóljövô év márciusáig tartó beruházásfô célja, hogy az itt élôkéletminôsége javuljon, esélyeik,a városrész lakosságmegtartóereje növekedjen.A fejlesztésnek köszönhetôenegyebek közt szociális alaponbérbe adható lakásokat alakítanánakki, és meglévôketkorszerûsítenének. A Szegfûutcában lévô óvoda új épületrésszelbôvülne, s megszépülnea Batsányi utcai üzletsor, aposta, a gyógyszertár környékeis. A tervek szerint az orvosirendelôk mellett továbbiparkolókat létesítenének, ésbiztosítanák az épülethezvezetô bejáratok akadálymentesítését.Emellett a közösségiházba kerülne a fiókkönyvtár,és a ház némi átalakítása is aprojekt része lehet.A jaminai fejlesztésekrôlfebruár 6-án 16.30-kor tartanaklakossági fórumot ahelyi közösségi házban.Az érdeklôdôk kérdéseirea városrész önkormányzatiképviselôi, dr. Fábián Ágnes,Csicsely Ilona és KutyejPál, valamint a városházaszakemberei adnak választ(meghívó a 2. oldalon).Jobb vízhozam és hôfokFelújítások az Árpád fürdôbenMiklós Attila és Takács Péter a közgyûlésenMiklós Attila a közgyûlésenszóvá tette, hogy miért nemhelyi vállalkozót hívtak megerre a munkára. Mint azt dr.Ferenczi Attila elmondta,felmérést végeztek az ezzelfoglalkozó békéscsabaiak körében,de nem találtak olyat,aki megfelelô technikai ésmûszaki feltételekkel bírt volna,30–600 méter mélységigvoltak megfelelô eszközeik.Ugyancsak tárgyalásosközbeszerzési eljárást folytatotta város az ehhez kapcsolódóépületgépészeti, távvezeték-építésimunkák elvégzésére,ezt a munkát aBékés-Drén Környezetvédelmi,Víz- és Mélyépítési Kft.nyerte összesen nettó 115milliós ajánlati árral.3Uhljar Erika vezetôMegválasztotta a közgyûlésa Békéscsabai IntézményellátóCentrum vezetôjét. Azállásra kiírt pályázatra négyenjelentkeztek, ôket a pénzügyi,gazdasági és városfejlesztésibizottság hallgatta meg. Ezalapján a képviselôk többségeUhljar Eriknek szavazottbizalmat. Az új vezetô ez évmárcius 1-jétôl 2018. február28-áig kapott megbízást acentrum irányítására.Könyvtár,múzeumMegpályáztatja a város ajanuár 1-jétôl fenntartása alákerült megyei könyvtár és aMunkácsy Mihály Múzeumvezetôi álláshelyét. A pályázatieljárások eredményes lefolytatásáigmindkét intézményélére új vezetô került. A megyeikönyvtár irányításával február1-jétôl Rakonczás Szilviát, aMunkácsy Mihály Múzeum irányításávalpedig Ando Györgyötbízták meg. RakonczásSzilvia ez idáig a Békés MegyeiTudásház és Könyvtárkönyvtárvezetôjeként, AndoGyörgy pedig a MunkácsyMihály Múzeum munkatársakéntdolgozott.27 millióa VolánnakA 2012-es év mûködésihiányának kompenzálásáraa korábban már átutalt 75millió mellett további 27 millióforinttal támogatja a város aKörös Volán Zrt.-t. A helyi autóbusz-közlekedéstmûködtetôcégnek megítélt támogatásmértékét kompromisszumosmegoldásként határoztákmeg, ezt befolyásolta példáula most megkötött, ötévesszerzôdés és a városteherviselô képessége is.SzlovákpartnereinkBékéscsabának jelenlegnyolc várossal van testvérvárosimegállapodása, de évekóta jó kapcsolatot ápol aszlovákiai Túrócszentmárton(Martin) és Korompa (Krompachy)városával is. A szlovákiaitelepülések azzal fordultakBékéscsaba vezetôihez,hogy ezt írásban erôsítsékmeg, ami a legutóbbi közgyûlésenmeg is történt.A testület arról is döntött,hogy pályázatot nyújt be azönkormányzat a testvér- éspartnervárosok találkozójára,amelyet a tervek szerint a karácsonyivásár idején rendeznének.Az oldalt írta:Gajdács Emese,Mikóczy Erika


Csabai MérlegIn memoriamVantara JánosEste is intézhetjük ügyeinketMegkezdték mûködésüket a járási hivatalokAz idei év január 1-jével kezdték meg mûködésüket országszerte,így városunkban is a járási hivatalok. Ennekkapcsán kérdeztük dr. Marosvölgyi Emesét, a BékéscsabaiJárási Hivatal vezetôjét arról, miként érinti a változásaz itt élôket?5Tisztelettel és megbecsülésselemlékezünk a nyolcvanötévesen elhunyt VantaraJánosra, aki több mint negyvenévig dolgozott Békéscsabáért,szolgálta szülôvárosafejlôdését, beírva nevét a várostörténetének lapjaira.Emlékezünk jaminai gyermekkorára,ifjúkori életére, anyitott, barátságos és szerényfiatalemberre. Emlékezünkfelnôtt életének állomásaira,a Békéscsaba fejlôdéséért– Jelenleg hány embernekad munkát Békéscsabán aBudapest Bank?– A békéscsabai bankmûveletiközpont jelenlegközel 800 fôt foglalkoztat.Büszkék vagyunk arra, hogyaz elmúlt években a nehézgazdasági és piaci körülményekellenére is folyamatosanbôvíteni, illetve tartani tudtukaz itteni létszámot, és mára amegye második legnagyobbmunkaadói vagyunk a versenyszférában.– Milyen feladatokat látnakel a bankmûveleti központmunkatársai?– A békéscsabai fokozatosana Budapest Bankelsôdleges bankmûveletiközpontjává nôtte ki magát,eredményesen dolgozó emberelôtt tisztelegve.Munkatársaiként tisztelettelemlékezünk az emberséges,humánus és a reáliskövetelményeket támasztóvezetôre. Emlékét megôrizve,szeretettel hajtjuk meg fejünketa csabai szívû, a városátodaadással szeretô, a lakosságotszolgáló vezetô elôtt.Nyugodjon békében!Búcsúznak egykori munkatársai,vezetô kollégái.Dr. Marosvölgyi Emeseígy a mûveletek nagy részétmár itt végezzük. Ide tartoziktöbbek között a számlanyitás,a hitelekkel, bankkártyákkalkapcsolatos fizetési tranzakciók,a 24 órás Telebank.2008 óta megháromszorozódottaz itt feldolgozott ügyletekszáma. Fontos, hogyBékéscsabán jól képzett,elkötelezett munkatársakattaláltunk, akiknek munkájanagyban hozzájárult ahhoz,hogy a Budapest Bank a magyarbankpiac egyik legstabilabbszereplôje maradt.– Miként történik a munkatársakkiválasztása? Kik kaphatnakitt lehetôséget?– Munkakörtôl függ. Alapvetôenérettségivel és jókommunikációs képességekkelrendelkezôk jelentkezésétvárjuk, de a nálunkdolgozók 70 százalékánakfelsôfokú végzettsége van.Egyes feladatkörök megpályázásánála gyakorlat és anyelvtudás elôny, de ez nemminden esetben elvárás.Munkatársaink között sok apályakezdô, magas a 25 évalattiak aránya. A toborzásbanés a képzésben stratégiaipartnerünk a Békés MegyeiKormányhivatal MunkaügyiKözpontja és RehabilitációsSzakigazgatási Szerve, valaminta Türr István Képzô ésKutató Intézet BékéscsabaiIgazgatósága (a volt regionálisképzô központ).– Milyen változások történtek,milyen fejlôdés ment végbea 2006-os indulás óta?– 2006 júniusában mintegy30 fôvel indultunk, 2008 júliusábanegy 3000 négyzetméteresúj irodaszárnyat adtunkát, hogy az akkor több mint400 munkahely mellé továbbiakathozhassunk létre. Az ittdolgozó munkatársak a megnyitásóta egyre több és többfeladatot láttak el, ma pedigmár a Budapest Bank-csoportháttérmûveleti tevékenységeinektúlnyomó részét isBékéscsabán végzik. A központmegnyitása óta eltelt idôalatt mintegy 3 milliárd forintotfektetett be a Budapest BankBékéscsabán.– Milyen a cég kapcsolata avárossal, az önkormányzattal?– Az átalakítás elsôdlegescélja a szakmai munka, azeljárási rend egységesítése,ami az ügyfelek érdekeitszolgálja. Az átállást is igyekszünkúgy véghezvinni, hogyaz ne okozzon sehol fennakadást,sôt inkább gyorsítsa,könnyítse az ügyintézést.Hivatalunkhoz kilenc településtartozik. Két helyen,Csorváson és Újkígyósona polgármesteri hivatalbankirendeltségünk mûködik,fôként szociális ügyekbeneljárva, a többi településenpedig a hét egy-egy napjánügysegédek mûködnek közre– hallhattuk dr. MarosvölgyiEmesétôl.Mint megtudtuk, a legjelentôsebb,egyben pozitívváltozás, hogy Békéscsabánaz okmányiroda ezentúlreggel 8 órától este 8-igtart nyitva. Az okmányokigénylése, kiállítása akára megszokott hivatali idôntúl is elintézhetô, a legjobbpersze az, ha elôre egyeztetettidôre megyünk (új telefonszám:66/441-040) aSzabadság tér 11–17. számúépületbe, ahol a földszintenkapunk megfelelô információkat,útbaigazítást, választ afelmerülô kérdésekre.Ugyancsak a járási hivatalokhatáskörébe tartoznakolyan hatósági ügyek is, mintpéldául egyes szociális ellátások(idôskorúak járadéka,közgyógyellátásra, alanyi jogonmegállapítható ápolásidíjra jogosultság), kommunálisigazgatással összefüggôfeladatok, menekültügyek,egyes vízügyi, földrendezési,földkiadási ügyek, érettségivizsgával, oktatással, egyestávhô, villamos energia ésföldgázellátással kapcsola-A Budapest Bank nem csak pénzintézetBemutatjuk városunk legjelentôsebb munkáltatóitMost induló sorozatunkban lapunk hasábjain idôrôlidôrebemutatunk egy-egy olyan sikeres céget, vállalkozást,amely városunk gazdasági életének meghatározószereplôje. Elsôként a Budapest Bankba látogattunk el, hiszena Békéscsabán mûködô mûveleti központ több százembernek ad munkát helyben. Kérdéseinkre LasetzkyFrigyes, a Budapest Bank operációs és minôségvezetôjeválaszolt.Lasetzky Frigyes– A helyi hatóságok akezdetektôl támogatják a BudapestBank munkahelyteremtôelképzeléseit, a városvezetésének nyitottságaés együttmûködési készségekiemelten fontos számunkra.Bankunk az elmúltévekben igyekezett sokattenni azért, hogy jó „vállalatipolgára” legyen Békéscsabának:a központ hagyományosantámogatja a városés a térség sport, oktatásiés kulturális életét. Emellettönkéntes munkával és adományokkaltesszük szebbé,élhetôbbé környezetünket.Tevékenységünket a város2008-ban „Az év szponzora”megtisztelô címmel ismerteel. Természetesen ajövôben is törekszünk arra,hogy lehetôségeinkhez mértenhozzájáruljunk a városfejlôdéséhez – hallhattukLasetzky Frigyestôl.Gajdács EmeseAz okmányiroda hosszított nyitva tartással mûködiktos ügyek és állategészségügyifeladatok. Január 1-jétôla tavaly április óta a kormányhivatalhatáskörébe kerültszabálysértési ügyekben is ajárási hivatal jár el. Az 1997.november 1-jével részbena települési önkormányzatjegyzôjéhez, részben pediga városi gyámhivatalhoz telepítettgyámhatósági jogkörök– egy-két pénzbeli ellátáskivételével (pl. rendszeresgyermekvédelmi kedvezmény,óvodáztatási támogatás)– a járási hivatal gyámhivatalánakhatáskörébekerültek. A járási gyámhivatalBékéscsabán a szokott helyen(Szabadság tér 11–17.),a szokott ügyfélfogadási rendszerint érhetô el. A rendkívüligyermekvédelmi támogatás-Vantara Gyula polgármesteraz elmúlt hat esztendôbenegyetlen alkalommal semvette fel a közgyûlés általneki megszavazott jutalmat,azt folyamatosan jótékonycélra fordította. Legutóbb akövetkezô szervezetek kaptaksegítséget: a Fényes ésA Körösök Völgye NatúrparkEgyesület a közelmúltbanworkshopot tartottPósteleken, a „Promóciósés marketing tevékenységektámogatása a térségi turizmusfellendítésére” címûprojekt megvalósításánakkövetkezô állomásaként.A program több mint ötvenszervezet – önkormányzatok,turizmusban érdekeltgazdasági társaságok, vállalkozásokés civilek – partneriegyüttmûködésével valósulmeg 2013–2014-ben aKörösök Völgye Helyi Akciócsoportterületét képezô tizennyolctelepülésen. Azegyüttmûködés stratégiaicélja, hogy a Körösök völgyetérségének gazdaságátélénkítse, amely az itt élôkközös érdeke. Ennek eléréseérdekében a turisztikaiágazatok, elsôsorban az aktív-és ökoturizmus, a gasztronómia,a kultúra és a falusiról pedig továbbra is az adotttelepülés képviselô-testülete– átruházott hatáskörben apolgármester, esetleg bizottság– dönthet.Az építésügyi és örökségvédelmiügyekben Békéscsabán,a kormányhivatalJózsef Attila utcai épületében,a földhivatali ügyekbena szokott helyen, a Hunyaditér 1. szám alatt, az állategészségügyi,élelmiszerellenôrzésiügyekben a Szerdahelyiutca 2. szám alatt, amunkaügyi kérdésekben azÁrpád sor 2/6. szám alatt,a népegészségügyi kérdésekbenpedig a Kétegyháziút 2. szám alatt kapnak segítségeta csabai járáshoztartozók.Gajdács EmeseTavaly sem vette fel jutalmátVantara GyulaTérsége Egyesület, a BékésMegyei Polgári NyugdíjasokCivil Egyesülete, a BékésMegyei Tûzoltószövetség,a Békéscsabai VásárhelyiPál Alapítvány, a Varga SándorPolgári Alapítvány, aKner–Tevan Alapítvány és aJaminai Nyugdíjas Klub.Kiadványok, térképeka Körösök völgyérôlturizmus fejlesztése a kezdeményezésfô irányvonala.Pósteleken Izsó Gábor, aKörösök Völgye NatúrparkEgyesület elnökhelyetteseköszöntötte a résztvevôket,majd dr. Duray Balázs geológus,Ezer Ádám ökoturisztikaiügyintézô, dr. Glózik Kláraegyetemi adjunktus és SoczóKrisztina ügynökségvezetôelôadását hallgathatták megaz érdeklôdôk. Kovács Krisztiánprojektmenedzser, azegyesület munkaszervezetvezetôjeelmondta: a csaknem25 millió forint összköltségûprogram megvalósítása soránegyebek mellett 11 féletematikus turisztikai kiadványés egy aktív turisztikai térképjelenik meg összesen 47 700példányban, magyar, angolés román nyelven. Ezenkívülingyenes angol, valamint románnyelvi és marketingkommunikációsképzést szervezneka térség turisztikaiszolgáltatóinak.


Bulvár / KözéletIKádár inkább otthonmaradtAz árverseny sem tudott érvényesülniMennyit fizetünk 2013-ban?Az új év rengeteg pénztárcát érintô változást hozott.A legtöbben azt számolgatják: vajon jobb vagy rosszabbévünk lesz-e a tavalyinál? A Helyi Téma Kôrösi Istvánközgazdász professzor segítségével próbálta meg felvázolnihazánk gazdasági helyzetét, és azt, mi várhat azemberekre 2013-ban. A mérleg egyik serpenyôjében azemelkedô minimálbér, a csökkenô munkanélküliség és arezsicsökkentés áll, míg a másikban a magas infláció, anövekvô élelmiszerárak és az emelkedô utazási költségekszerepelnek.Jimmy Carter amerikai elnökkérésére maradt távol KádárJános a Szent Korona átadásiceremóniájáról. 35 évvelezelôtt a Parlamentben CyrusVance amerikai külügyminiszterünnepélyes keretek közöttvisszaszolgáltatta a koronázásiékszereket. Berecz Jánosakkoriban az MSZMP-KBkülügyi osztályvezetôjekéntdolgozott. A fejleményekrôlaz elsôk között értesült. – Valóbanvolt egy ilyen jellegûamerikai kívánság, de ez inkábbcsak kérés volt, nem pedigfeltétel. Kádár János kijelentette,nem kívánja, hogy azô személye akadálya legyenannak, hogy visszakapjukjogos tulajdonunkat – mondtaBerecz János. A NemzetiMúzeumban késôbb Kádártöbbször is meglátogatta akoronázási ékszereket.KrkEgyesületbe tömörülteka lomisokEgy család anyagi helyzetétaz határozza meg, hogymennyi bevétele és mekkorakiadásai vannak. – A fô kérdéselôször is az, van-e munkánk,ha igen, azért mennyibért kapunk, és hogy menynyitkell költenünk a háromlegalapvetôbb dologra: azélelmiszerre, a lakásfenntartásraés az utazásra – állítjafel az alaptételt Kôrösi István,az MTA fômunkatársa.A munkanélküliség területénuniós összevetésbennem állunk rosszul: az Euró-övezettagállamainál egyszázalékkal, a legrosszabbulteljesítô Spanyolországnálés Görögországnál tizenötszázalékkal vagyunk jobbak.– A tendencia ráadásulenyhe csökkenést mutat, ezmindenképpen jó jel, hiszenez ritka manapság – mondjaa közgazdász. A munkanélküliségterén Ausztria a közösségéltanulója, az aktívkorúak mindössze négy százalékánaknincs munkája.– Ausztriában nagyon sok acsaládi vállalkozás, a rokonokatpedig a válságban semrúgták ki. Szintén jelentôs azidegenforgalom és a turizmus:a sípályákon pedig mindigesik a hó.A bérek tekintetében mársokkal rosszabbul állunk:hiába négyszerezôdött megaz ezredforduló óta a minimálbérösszege (25 ezerrôlmajd’ százezerre), ebben atekintetben nagy a lemaradás.– A magyarok az uniósátlag negyedét keresik,miközben a termelékenységünkhetvenszázalékos. Ezalapján kétszer ennyit is kereshetnénk,vagyis akár 200ezer is lehetne a minimálbér.Ezzel szemben a fô kiadásokatjelentô élelmiszerek,rezsi- és utazási költségekmindig az inflációnál nagyobbmértékben emelkedtek– mondja a szakember.Idén egyébként hatszázalékosinflációval számolnak,de Kôrösi szerint ennél egykétszázalékkal magasabblehet az év végére. A legnagyobbemelkedés az élelmiszerárakterületén várható: apékek év elején 20–25 százalékosáremelést jelentettekbe.– Az élelmiszerek áfa-kulcsaaz egész unióban nálunka legmagasabb, 27 százalékos,bár egyes termékekrekedvezményes, 18 százalékos,de még ezzel is azélmezônyhöz tartozunk. Ennekoka, hogy ez egy biztosbevételi forrás az államnak,enni mindenkinek kell, ezennem tudnak spórolni. Magyarországona jövedelmükharmadát költik az emberekélelmiszerre, míg nyugatonez mindössze tíz százalék.A térségben egyedül Lengyelországbanalacsony ezaz adófajta, de ott példáulaz utóbbi idôben nem voltaknagy állami beruházások,csupán egyetlen autópályaépült, az is német pénzbôl.Egy rendôr nem váltja mega világotTalán a rezsiköltség azegyetlen, ami idén biztosankevesebb lesz: ezt tíz százalékkalmérséklik. – Ez indokoltis, hiszen Magyarországonaz átlagnál nagyobbarányban emelkedtek alakásfenntartási költségek.Az energiaszolgáltatást tulajdonlókülföldi cégek akilencvenes évek közepeóta a befektetett összeg háromszorosátkeresték meg,miközben alig fejlesztettek.A volt szocialista országokközül nálunk privatizálták alegolcsóbban és a leggyorsabbanezt az ágazatot, ésnálunk maradt a legkevesebbállami tulajdon, gyakorlatilagsemmi. Itt a szolgáltatókmonopolhelyzetemiatt az árverseny sem tudottérvényesülni.Hunyadi ÁronÉrdekes céllal alakultmeg nemrég a NEHAKE,azaz Használtcikk-gyûjtôkés Kereskedôk Egyesülete.Azt szeretnék elérni, hogy a„lomisok” szervezetbe tömörüljenek,és adózó állampolgároklegyenek. Az elnök szerinthazánkban több tízezrenélnek meg mások kidobásraítélt holmijaiból, és havontaátlagosan 100-150 ezer forintotkeresnek vele. – Sokan azthiszik, hogy a „lomisok” hajléktalanokvagy egyenesenguberálók, de ez egyáltalánnem igaz – mondta lapunknakKozák János, a Használtcikkgyûjtôkés Kereskedôk Egyesületénekelnöke. – Rengetegenvannak, akik az amúgyszerény fizetésüket szeretnékkiegészíteni ezzel a tevékenységgel,és hiszünk abban,hogy idôvel ez egy valódiszakma lesz, ami után az emberekmajd adózni fognak.Képzéseket is tartunk, ahola jelentkezôk megtudhatják,hogy pontosan mi minôsülhasznált cikknek és mi hulladéknak.Sávoly Gergely már elhagyhatta a kórházat, jelenlegotthon lábadozikA szilveszteri szigethalmi késelés elsô számú gyanúsítottjaegy tizenhét éves fiú. Egy ökölvívót megszúrtak, egybirkózó sportpályafutása kettétört – csoda, hogy még él.A sértettek már otthon lábadoznak, a nyomozás még tart.Megkérdeztük az ELTEPedagógiai és PszichológiaiKar NeveléstudományiIntézetének egyetemi adjunktusát,dr. Hegedûs Juditkriminálpedagógust, hogyanlehetne megelôzni a hasonlóeseteket. – A jó prevencióegy komplex tevékenységikört foglal magában, példáulegészség- és személyiségfejlesztést.A sport ehhezkiváló eszköz lehet, mertfegyelemre, küzdésre tanít,feszültségeket vezet le, értelmestevékenységet jelenta gyerek számára, és nemutolsósorban az egészségeséletmódot is támogatja.Nem tartom szerencsésnek,ha a kérdéskört a kisebbséghezkapcsoljuk, mindenfejlôdô személynek joga ésszükséglete a mozgás, asport. Ez, de akár a zenélésis, remek útja annak, hogyaz iskolában nem igazánsikeres gyerekeknek egy újlehetôséget adjunk, sikerélményhezjuttassuk, miközbenfelelôsségvállalásra tanítjuk.Csonka Györgyi, az ORFKBûnmegelôzési Osztályánakhelyettes vezetôje reméli,hogy a gyermekek nevelésébena rendôrség csak aprószeletet képvisel. – Feladatunkfelhívni a fiatalok figyelmét,hogy mi a jogkövetômagatartás, és miért neméri meg ettôl eltérniük. Ezeketkülönbözô általános ésközépiskolai programokonkeresztül hajtjuk végre. Vanolyan kollégám, aki hátrányoshelyzetbôl indulva, egy ilyeniskolalátogatás hatására választottakésôbbi pályájánaka rendôri hivatást. Másik oldalrólviszont kétségtelen, az,hogy valaki tizenkét éves tanulmányaialatt egyszer-kétszertalálkozik egy elôadóval,az önmagában nem váltjameg a világot. Ehhez többolyan foglalkozás kell, aholszituációs játékokon keresztül,filmek megbeszélésével,vagy épp a szigethalmi esetelemzésével a normakövetésfontossága felé tereljüka gondolkodásmódjukat. Aszakember lapunknak elmondta,a magatartás formálásáhozaz egyik legjobbeszköz a közösség. Legyenaz sportklub, színjátszó kör,kézmûves-foglalkozás, énekkar,ha befogadják a fiataltés ott sikereket ér el, akkoraz ottani megbecsültsége kihathata felnôttre, akivé válik.Molnár Attila


IIBulvár / KözéletRónai Péter: A nagyok csaka hatalmas büntetésbôl tanulnakJanuár 13-án volt a CostaConcordia elsüllyedésénekegyéves évfordulója. AHelyi Téma ennek kapcsánkérdezte a halálhajó magyarkárosultjait képviselôRónai Péter amerikai–magyarügyvédet, aki mégsosem vesztett pert. Rónai40 millió dolláros (9 milliárdforintos) keresetet akarbenyújtani a tengerentúlon.Szerinte egy hatalmas multicég csak egy elrettentôösszegbôl tanul.Rónai Péter szülei az ’56-os forradalom után emigráltakaz Egyesült Államokba,ô már a tengerentúlon született,de magyarul is megtanult.Itthon akkor kerülta figyelem középpontjába,amikor a 2010-es philadelphiaikacsahajó-balesetbenelhunyt két magyar családjainak17 millió dolláros (3,7milliárd forintos) kártérítéstharcolt ki.– A vállalatokat csak aprofit érdekli, azért kelleneka hatalmas kártérítési összegek,hogy tanuljanak belôle.A kacsahajó-tragédia utániper óta például egy sor biztonságielôírás megváltozott– magyarázza Rónai, aki ezutána Costa Concordia magyaráldozatainak ügyét iselvállalta.A luxus óceánjáró tavalyjanuár 13-án, egy pénteki naponfutott zátonyra az olaszpartoknál, majd elsüllyedt.A katasztrófában 32-en,köztük a hajó egyik magyarKié a halálhajó?Az egy éve elsüllyedt Costa Concordia luxus-óceánjáróta Costa Corciere nevû olasz cég üzemeltette. Utóbbia Carnival Corporation brit–amerikai multinacionális cégleányvállalata. Ez a világ legnagyobb hajózási mamutvállalata.A cég elnök-vezérigazgatója Mickey Arison amerikai–izraeliüzletember. A Tel-Avivban született mágnásta Forbes 5,9 milliárd dolláros vagyonával a világ 169.leggazdagabb emberének tartja. Ehhez képest a CostaCorciere az utasoknak tíz-, a személyzetnek hatezereurós (három, illetve 1,7 millió forint) kártérítési összegetajánlott fel.zenésze, Fehér Sándor is azéletét vesztette. – Habár kezdetbenmindenki FrancescoSchettino kapitányt hibáztatta,álláspontunk szerint– noha ô is felelôs – az igazibûnös a hajótársaság. Azütközés nem volt jelentôs, ötés fél órán keresztül süllyedta hajó, ez alatt gyakorlatilagsemmi sem történt. Elvileg aszemélyzet feladata, így azáltalam képviselt magyar táncosokés zenészek feladata islett volna az utasok mentése.Közülük többen sem angolul,sem olaszul nem beszéltek,miközben az angol nyelvûmentôvizsgát elvileg letették.Ez úgy sikerülhetett, hogyelôre megmondták nekik ateszt válaszait. Az utasoksem vettek részt semmilyenmentôtanfolyamon. Káoszés zûrzavar uralkodott a fedélzeten,öt órán keresztülsenki nem hagyta el a hajót,ezért pedig egyértelmûen acég a felelôs – mondja Rónai,aki szerint fontos, hogyOlaszországban, vagy azEgyesült Államokban lesz-ea kártérítési per.– A Costa Concordiát egyolasz cég üzemeltette, amiegy amerikai multi leányvállalata.Az amerikai cégtulajdonosa Micky Arison,egy dúsgazdag milliárdosüzletember, övé például aMiami Heat NBA-s kosárlabdacsapatis. Töméntelenpénze és nagyon sok hajójavan. Egy ilyen céget vagyembert százezer dollárramegbüntetni olyan, minthaegy átlagembertôl kérnénektíz forintot. Meg sem érzik,abból nem tanulnak – teszihozzá az ügyvéd, aki körülbelülnegyvenmillió dolláros(kilencmilliárd forintos) keresetetkészül benyújtani.Hunyadi ÁronHogyan buktassuk le az álorvosokat?Fejenként 10 ezer euróvaltámogatjuk a bankokatAz Európai Bizottságnemrég közzétett statisztikáibólkiderült: miközben azeurópai polgárok java egyreszegényedik, az EU 2008októberétôl 2012 októberéigösszesen 5058,9 milliárd eurótámogatást hagyott jóvá abankok megsegítésére. – Ezigazolja azt a korábbi véleményt,amely szerint valójábanaz államok költségvetésihiányát nagy részben a bankokbanyomott pénzek okozták– kezdte lapunknak CsathMagdolna közgazdász. – Abankok spekuláltak, vesztettek,majd nyújtották a kezüketa megmentésért. A politikusokbeadták a derekukat, viszonta kiadásokat valahonnan bekellett szedni, így adóemeléssel,illetve az egészségügyi,oktatási és szociális kiadásokmegkurtításával próbálták akormányok rendbe hozni amegcsapolt államkasszákat.Ennek a következménye lettaz elhúzódó gazdasági válság.A bankok viszont továbbrasem kölcsönöznek a gazdaságnak,ezért folytatódik arecesszió.LakatosA gyurgyalag az évmadaraMagyarország madárfaunájánakegyik legszínpompásabbmadara, a gyurgyalaga 2013-as év madara – adtahírül a Magyar Madártani ésTermészetvédelmi Egyesület(MME). Ez a madár hosszútávú vonulóként a telet Afrikábantölti, csak a legmelegebbhónapokra jön költeni Magyarországra.Májusban érkezikés szeptember végére márel is hagyja a Kárpát-medencét.Fôleg nagyobb termetûrepülô rovarokkal táplálkozik.A hazai gyurgyalagállomány20–30 ezer párra tehetô. Afaj fokozottan védett, természetvédelmiértéke 100 ezerforint.Az alternatív gyógymódokléteznek és van is eredményük,de nem mindegy,hogy ki végzi a kezelést. Dr.Bense Tamás orvos lapunknakelmondta, melyek azokaz árulkodó jelek, amelyeklebuktatják az álorvosokatés kóklereket.Az évtizedek óta praktizálócsaládorvos úgy véli:a legbiztosabb, ha az alternatívterápiákat is diplomásorvos végzi, a hagyományosgyógymódok kiegészítéseként.Aki visszafordíthatatlanbetegségbôl biztos gyógyulástígér, ráadásul sok pénztkér, azzal legyünk óvatosak.A következô intô jel lehet,ha az állítólagos csodaszerhatástalannak bizonyul ésa vajákos rögtön ajánl egymásikat. Az is gyanús, ha a„gyógyító” el akarja távolítaniaz igazi orvostól és a kórházikezeléstôl a beteget. – Bármilyenterápiára is járjunk, mindigmaradjunk kapcsolatbana kezelôorvosunkkal. Ha ônyitott, akkor együttmûködik,ameddig ezt a betege érdekekívánja – figyelmeztet a doktor.Sokan azonban egyenesenorvosnak adják ki magukat,ezzel tévesztve mega hiszékenyeket.– Ilyenkor is vannak intôjelek. Például, ha nem ír felreceptet, hanem a fiókbóladja oda a gyógyszert abetegnek. Egy igazi orvoscsak receptre ad ki gyógyszert.Az álorvos bélyegzôjea legtöbb esetben hamis,a patikában el sem fogadnák.


Bulvár / ÉrdekességIIIÁrpa Attila lányamagániskolában tanulKóbor János:Csak mi és a Rolling StonesKóbor János, az Omegafrontembere eredményesévet zárt. A hetvenévessztárt ötéves kislánya,Léna tartja állandó mozgásban,aki imádja papájaslágereit, sôt, még az angolnyelvû Omega-számokat iskívülrôl fújja.Árpa Attila kislánya, Amirajövôre iskolába megy. A szülôkmár most gondoskodtak róla,hogy lányuk jó kezekbe kerüljön.Ugyan a kislányt nem államiiskolába járatják majd, deennek nem a flancolás az oka.– Magániskolába fog járni alányom. Ez egy osztrák–magyariskola, ahol németül tartjákaz órákat, de alapvetôenkét tannyelvû suli – árulta elÁrpa Attila. – Nincs bajunk azállami iskolával sem, ám ez azintézmény nemcsak elismert,de reális összeget kérnek el aszínvonalas oktatásért – magyaráztaa producer, majdegy hibáját is megvallotta.– Amira már elôkészítôre jár,ugyanis elkövettem azt a hibát,hogy kislánykorától nemkényszerítettem rá, hogyegyszerre két nyelven tanuljonmeg beszélni – mondtaa müncheni származásúszínész-producer. – Most viszont,talán pont emiatt, sokkalnehezebb dolga van.B. L.Cini: Magamat látomCsobot Adélban– Számot vetett a múlt évvégén?– Nem, én mindig a jelenneltörôdöm. A múlt ajelenekbôl fog összeállni ésa jövô is ennek a hatásárajön létre. A múlton keseregninem érdemes, mert attólúgyse jobb, ha meg jó, akkoraz ember megelégedettséggelveszi tudomásul. A tanulságokata jelenben kell hasznosítani.– Mi lehet az önök titka,hogy ötven év után még mindigegyben van a banda?– Soha nem volt cél, hogymi ezt elérjük és ilyen sokáigegyütt maradjunk. A sorshozta így, büszkeséggel töltel minket, hogy velünk hasonlószinten ötven évig folyamatosanegyütt dolgozóbanda csak a Rolling Stonesvan.– Van egy nagyon szép,ötéves kislánya, Léna. Megfiatalítjaa kicsi gyermek?– Léna egy energiabomba,aki huszonnégy órás elfoglaltságotigényel. Magam isúgy voltam mindig beállítva,hogy az ember élete ne csakarról szóljon, hogy hátradôlegy karosszékben és elmélkedika múltján, ez nem vonzottsoha.– Mennyire veszi ki a részéta szülôi teendôkbôl?– Most már nagyon. Amost harmincöt éves fiamnevelésében sokkal kevésbétudtam részt venni, akkoribanaz Omega sokkal aktívabb ésdübörgô volt. Szoktam ovibavinni, rengeteg dolgot csinálunkegyütt, nyáron mindenolyan programon részt vesz,amit én csinálok, most márkoncertekre is elvittük.– Kívülrôl fújja az Omegaslágereket?– Most már kezdi kicsitfelejtgetni, de három-négyéves korában nagyon megkedvelteôket. A mama kocsijábannagyon sokat hallgattákezeket, érdekes, hogyegy-két hallás után az angolnyelvû számokat is nagyonOláh Gergô nem felejti el,honnan jöttjól tudta, ma már szélesedetta látóköre, más zenéketis hallgat. Biztos vagyokbenne – és szeretném is –,hogy apja pályáját nem fogjakövetni, de a zenét biztosanszeretni fogja.Nagy OrsolyaCsobot Adél bejelölte a legismertebbközösségi oldalonaz ismerôsei közé ZalatnaySaroltát, aki szívesen fogadtaa kapcsolatfelkérést. Cinikomoly jövôt jósol a szakmábana nagykárolyi lánynak.– Adél pontosan olyan, mintamilyen én voltam az ô korában.Ezenkívül bájos, kedvesés hallatlanul szexi. Biztosvagyok benne, hogy a férfiakmegôrülnek érte. Benne látomaz utódomat – jelentetteki lapunknak Zalatnay Sarolta.– Egy elôadómûvész sikeréhezelengedhetetlen kelléka szexuális kisugárzás, avonzerô. Ez a nôkre, fôleg akönnyebb mûfajban különösenigaz. Semmi problémátnem látok abban, ha Adélegy kicsit rövidebb szoknyátis felvesz a színpadon,mint más énekesnôk, mert ôtényleg megengedheti magának.KrKNemrég egy csodaszépbudapesti albérletbe költözötta családjával OláhGergô, az X-Faktor nyertese,és végre nem kell azért aggódnia,hogy mi kerül hónapvégén az asztalra. Gergôazonban nem felejti el, honnanjött, ezért minden pénzétbe fogja osztani.– Nagyon megváltozott azéletem. Az X-Faktorral eleveéletem nagy lehetôségétkaptam meg, rengetegettanultam, fejlôdtem, tapasztaltam– mondta lapunknakOláh Gergô. – Örök élménymarad. A gyôzelemnekköszönhetôen valóra válthatomaz álmaim és jobb életettudok biztosítani a családomnakis. UgyanakkorFotó: RTL Klub / Sajtóklub / Bársony Bencemégis az maradtam, aki voltam.Soha nem felejtem el,honnan indultam. Barátokatis köszönhetek a mûsornak.Geszti Péter olyan, minthaa pótapám lenne. Egy igazicsupa szív ember – tettehozzá az énekes, akit arról iskérdeztünk, hogy a feleségenem féltékeny-e a rajongólányokra. – Niki nagyon okosnô, aki remekül kezeli ezt azegész helyzetet. Ráadásulén se adnék rá soha okot,hogy kellemetlenül érezzemagát a rajongók közeledésemiatt. Szerencsére a rajongóktöbbsége is tiszteletbentartja, hogy családapavagyok és boldog házasságbanélek.Lakatos Brigitta


IV Bulvár / ÉrdekességRúzsa Magdi: Idô kellett, hogyelfogadjam magam!Robotautókat tervezteka jövô mérnökeiRúzsa Magdi lesz azegyetlen nôi zsûritagja azeurovíziós dalfesztivál hazaiversenyének. Lapunknakazonban nemcsak az újkihívásról mesélt, de eddigiharcairól, életérôl és egyolyan különleges kisfiúrólis, aki lélekben már százévet megélt.– 2007-ben indult azeurovíziós dalfesztiválon, akkorkilencedik lett és a legjobbszerzônek járó díjat ismegkapta. Mit tanácsol majda leendô indulónak?– Legyen önmaga, legyenizgalmas, más, mint a többi,és természetesen énekeljenjól.– Furcsa lesz, hogy többpályatársával is találkozikmajd a verseny alatt. Milyenzsûritag lesz?– Engem nem azért kerestekmeg, hogy kritizáljak, hanem,hogy segítsek kiválasztania legjobb dalt, hiszenjócskán van tapasztalatomaz Eurovízió kapcsán, láttam,hogyan mûködik a rendszer.Ôszintén megmondom majda véleményem, mindig is nyíltés egyenes voltam, most isaz leszek. Nem áll szándékombansenkit sem bántani.Várom a sok jó dalt és örülök,hogy kampányolhatok egykicsit a friss magyar dalokért.Ez motivál leginkább.– Sokan úgy gondolják,nincs esély arra, hogy azeurovíziós dalfesztiválon magyarelôadó legyen a befutó.Mi a véleménye errôl?– Nyerni valóban kicsi azesély, de jó helyezést elhozhatunk,csak a jó dalhoz jóelôadó és jó produkció kell.Ugyanakkor úgy gondolom,hogy a kisugárzás a legfontosabb.– Egyszer azt nyilatkozta,hogy „eddig a legkomolyabbgondolatokat egy kilencéveskisfiútól hallottam.” Mit mondottönnek?– Sok mindent, hosszasanbeszélgettünk. Sokat megéltfiatal kora ellenére, egy betegségmiatt. Akkor is az életéértharcolt, bölcsebb dolgokatmondott magáról, azemberrôl és a lélekrôl, mintegy százéves aggastyán.Hihetetlen, miket látott ésbennem is olvasott, minthaegy nyitott könyv lennék. Azigazi szabadságról mesélt,és hogy amíg a félelmeinkirányítanak bennünket, addigsosem leszünk szabadlelkek, emberek. A gondolataink– nekünk, felnôtteknek– meg sem közelítik az övéit,pedig csak egy kisfiú.– Az önálló színpadi estjenagy siker lett, azt mondta,hogy sokat tanult belôle ésolyan dolgokat is feldolgozott,amelyeket korábban szégyellt.– Sokszor olyan dolgokmiatt vannak komplexusaink,amiket késôbb már nem isértünk. Korábban attól tartottam,rosszul ítélnek meg,amiért szegénységbôl jövök,ezért el kell hallgatnom. Pedigde buta is voltam, hisz akiakar, az így is, úgy is ítélkezik.Ma már inkább büszkénvállalom a küzdelmeimet,mert segítettek kitörni, és eznem kis dolog. A tapasztalatmindig jó, és nem ijedek mega kemény munkától sem.Mégis idô kellett, hogy elfogadjammagam úgy, ahogyvagyok.– Úgy hírlik, szeretne szájharmonikázni.Sikerült mármegtanulnia?– Most kezdem januárban.– Keveset árul el a magánéletérôl,de azért nyugtassonmeg, a szerelem jelenvan az életében?– Igen, nagyon boldog vagyok.Lakatos BrigittaFiatal egyetemisták mérték össze az ügyességüket ésa tudásukat nemrég a RobonAUT versenyen. A jövô mérnökeinekegy olyan önállóan mûködô robotot kellett létrehozniuk,amely távirányítás nélkül mûködik.Vállaljuk terménydarálók,szivattyúk javítását,villanymotorok tekercselését,sürgôs esetben48 órán belül.Villanymotorokat veszekállapottól függetlenül140 Ft/kg-os áron.Tíz csapat indult a robotautó-versenyen.Az elôzôévekhez hasonlóan egy távirányítósjátékautót kaptak,amelybôl egy önmûködôrobotot kell kreálniuk. Bár akülsô dizájnt nem pontozták,a fiatalok erre is figyeltek:volt, akit egy Trabant,míg másokat aBarátok közt címûsorozat ihletettmeg. Az összetettversenyt végül aKARR-burátor csapatnyerte. – Azautónak az volta feladata, hogyegy adott vonalatkövessen. Ezértfelszereltük különbözôszenzorokkal,távolságmérôkkel– mondtalapunknak MarótiÁrpád, a csapategyik tagja.– November elejénkezdtük el építeni,úgy számoltuk, hogy 600óra munka van benne. El semtudom képzelni, hogy mennyitérhet, 200 ezret biztosan –mondta a villamosmérnöknekkészülô 23 éves egyetemista,aki elektronikai programozássalszeretne foglalkozni.Lakatos BrigittaCsabagyöngye –Az ajtók kitárultakSztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24.Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474A Csabagyöngye Kulturális Központ – a magyar kultúranapjához kapcsolódva – egyhetes programsorozattalnyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.Január 22-én, az ünnepimegnyitón beszédet mondottCsepreghy Nándor fejlesztésiprogramokért felelős helyettesállamtitkár és VantaraGyula Békéscsaba MegyeiJogú Város polgármestere,akik Gulyás Levente általerre az alkalomra szerzett„Ajtók kitárulnak” című produkciótkövetően ünnepélyeskeretek között vágták át anemzetiszínű szalagot. Másnapkerült sor az „AGORAtípusú közösségi központokszakmai és építészeti szemmel”című szakmai konferenciára,illetve a KözösségiGálára. Január 24-én egésznapos vetélkedők és szórakoztatóprogramok várták azérdeklődő fiatalokat. A péntekinap délelőttje a gyermekeknekszólt Hevesi Imre ésa Zűrzavar zenekar koncertjével,az este folyamán pediga 21 éves Csabai Színistúdiógálaestje következett. A későesti órákban érkezők NemesGyula „Egyetleneim” címűfilmjének vetítésén és közönségtalálkozónvehettekrészt. A szombati nap mindenkorosztály számára igazicsemegéket kínált: a 77 magyarnépmese játszóház mellettaz Alma együttes, Lola,Brasch Bence, Heinz Gabi ésa The Voice Band, az Apostolzenekar, a The Carbonfools,az Orszlán és a Groovy koncertjeitláthatta-hallhattaa nagyérdemű. Vasárnapkerült megrendezésre az I.Csabagyöngye Versenytánc-Gála.A projekt címe: „Agóra-Program Békéscsaba – A békéscsabai Agóraintézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területiközművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinekkialakítása”A projekt azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0013


6 Csabai MérlegZeneiskolásoka Békési útonKiállítás és kiáltás a Lencsésin„Élmény ráérezni arra, amit az alkotó közvetít”A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési KözösségiHáza többnapos rendezvénysorozattal ünnepelte amagyar kultúrát. Készültek faliképek a Himnusszal, amelynekszületésérôl Brazda Zsolt történelemtanár tartottelôadást. Csobai Elena mesés festményei után a MárványFotómûhely alkotásaiból nyílt meg a ház történeténekszázhetvenötödik tárlata. A többek által nôi Latinovitsnakis nevezett Pálfy Margit pedig Latinovits Zoltán és amûvészzsenik emlékezetét kiáltotta világgá.Zsúfolásig telt a terem a gálamûsor estjénA magyar kultúra napjaalkalmából a zeneiskolanépzenész és népi énekesnövendékeinek gálamûsorátláthattuk a Békési út 24.szám alatt. Veres Krisztina,a Meseház vezetôje emlékezetta 190 évvel ezelôttieseményekre, nemzeti fohászunkszületésének körülményeire.A sokszínûmagyar kultúra ünnepén aszervezôkhöz legközelebbálló mûvészeti ágat, a népzenétés a népdalt emelte ki.Elmondta, hogy ez volt ottaz utolsó rendezvény, a házajtajára február elsejével lakatkerül. Az elmúlt évekbenotthonra leltek itt a kortársjazz mûvelôi, a vöröskereszt,az aikidosok, a nyugdíjasokés a táncosok.Elsôként a Pereszlénénekegyüttestôl hallhattunkbácskai népdalokat, majda Danolgató énekegyüttesés a Mütyür Banda gondoskodotta jó hangulatról– Barbócz Sándor és JánosiHajnalka vezetésével.Vándor AndreaA performance olyan,mint az élet…A Lencsési KözösségiHáz magyar kultúra napi játszóházában,merített papírdíszítésével, Ujj Éva vezetésévelolyan faliképet készíthetteka gyerekek és azérdeklôdôk, amely a Himnuszelsô versszakát tartalmazta.Pálfy Margit, a nôi LatinovitsUgyanezen a napon, januártizenkilencedikén köszöntötteTakács Péter, a közösségiház vezetôje a születésnaposCsobai Elena, békéscsabaialkotót, akinek éppen ekkornyílt kiállítása. Elena évekkelezelôtt az evangélikus gimnáziumbanvégzett, tanárai közötttudhatta például SzeredayIlonát, Széri-Varga Gézát és azazóta elhunyt Slezák Lajost –most már ô is ott tanít.– Csodálatos dolog amûvészet, nagyon jó bennelenni. Az alkotónak azért,mert a maga világát vetíti akép felületére, a nézônek pedigazért, mert élmény ráérezniarra a vizuális gondolatra,amit az alkotó közvetít. Egyegymûvet nem kell konkrétanérteni, nem kell pontosan tudni,hogy a mûvész mit akartmondani vele: az a fontos,hogy bennünk milyen érzéseketidéz, érdemes az alkotásokbankinek-kinek a sajátélményeit, a saját igazságátkeresni – mondta a megnyitónMészáros Zsuzsa, a MunkácsyEmlékház mûvészetivezetôje.Megindító élmény volt aSzokoly Tamás által szerkesztett,rendezett, számonkérô, „Zeusz-villámlású,balladisztikus ésgleccser-zokogású” Latinovitsemlékezetére összeállítottest, Pálfy Margit megformálásában.Évekkel ezelôttezt az elôadást még huszonkilencenjátszották, jóCsobai Elena képei díszítették a falakatideje azonban a színésznôegyedül viszi színre, a magateljes mélységében megjelenítveaz 1976-ban, 45 éveskorában elhunyt „színészkirály”,Latinovits Zoltánsokszínû, zaklatott érzésvilágát.Pálfy Margitot sokan anôi Latinovitsnak is nevezik.A magyar kultúra napjáhozkapcsolódva nyílt meg aMárvány Fotómûhely A pillanatvarázsa címû kiállítása is,amelyen az avatatlan szemnekgyorsan tovatûnô pillanatokatörökítették meg azalkotók. A tárlatot Martin Gáborfotómûvész nyitotta meg.A kis közösség ajándékot iskapott az eseményen, TakácsPéter egy IMac gépet adott áta fotómûhely vezetôjének, KatonaPéternek.Mikóczy ErikaA fotókiállítást Martin Gábor (középen) nyitotta megFotó: ifj. Nagy KárolyA 3T nem csak a maga valójában, a falon is ott voltA Jankay galériában nyíltmeg a 3T Csoport (NSzK)50 – 10 címû kiállítása, amelymár a belépéskor különlegesélményekkel várta a látogatókat:a padlóra vetített feszesvíztükrön át léphetett be alátogató a terembe, mintegyszimbolizálva az ôsi vízenjárás és a megtisztulás folyamatát.Az elvetett búza immárfûvé cseperedett, s igen fontosszerepet töltött be NovákAttila, Szuhaj György és KukárGnandt János alkotásaibólrendeztek kiállítást a magyarkultúra napja alkalmából aLengyel Kulturális Központban.Leszkó Malgorzata, alengyel önkormányzat elnökeelmondta, hogy e nap aHimnusz születése mellett akét nép barátságának, szolidaritásánakés történelmiösszekapcsolódásának is azIstván (NSzK) performanceelôadásában. Rajtuk kívül abúza, a liszt, a kenyér és a vízjátszotta a fôszerepet – szimbolizálvaaz életet, a forrást,mindennek az eredôjét. A „T”utal a tanári minôségükre, aTTT íráskép pedig a kulturálistevékenységek megítéléséreaz „átkosban”, amikor a háromT a tiltott, tûrt, támogatottkategóriáját jelölte – emelte kimegnyitójában Hemrik Lászlómûvészeti író.Vándor A.Gnandt-kiállítása lengyeleknélünnepe. Gnandt János szuggesztivitásasemmivel öszszenem téveszthetô, képeitszemlélve kézzel fogható.Érezhetô a levegô vibrálása,azok a bizonyos lökéshullámok,amelyek gyújtópontjabennünk alakul ki – mondtamegnyitóbeszédében FazekasAttila képzômûvész.V. A.NOLL a lápvilágbólNyisztor János (NEStor)képzômûvész NOLL a lápvilágbólcímû tárlata nemrégibennyitotta meg kapuit aMunkácsy Mihály Múzeumban.A megjelenteket és a kiállítótLiska András megbízottmúzeumigazgató köszöntötte,kiemelve Nyisztor Jánosgyulai, csabai és újszalontaikötôdését. Gyarmati Gabriellamûvészettörténész pedig aNOLL jelentésére is rávilágított:Egyrészt jelentheti a nullát,a zérót, másrészt pedigutal a mûvész alkotói álnevére:NOLL Móriczra.Nyisztor János újabb, azutóbbi évek munkáját két tematikusmûegységbe sûrítôkiállításának középpontjábanrészben az a természeti környezetáll, amelyben az alkotógyermekkorától kezdve él.Egy földszagú, szépítetlen,nyers és erôteljes forrásanyagez. A NOLL a lápvilágbólcímû tárlat ezen egységénekelemei egyetlen dologra kérdeznekrá: milyen az alkotóviszonyulása ahhoz a természetikörnyezethez, amelybenél. Ezáltal pedig: milyen a miviszonyulásunk? Elég közelállunk hozzá? E gondolatokkalkezdte megnyitó beszédétGyarmati Gabriella.Nyisztor mûvészetébenegy olyan képzômûvészetivilág tárul fel, amely nema könnyû érthetôség céljátszolgálja, így szükség van abefogadó nyitottságára is. Aszemünket nyitja fel, mutatvalamit, amit eddig talán nemis ismertünk – mondta végüla mûvészettörténész. A kiállításmárcius 10-éig tekinthetômeg.VándorNyisztor János kiállításának középpontja a természetA Csabagyöngyébeköltöznek a táncosokHárom tánccsoport, a BékéscsabaiTársastánc Klub,a Tabán Táncegyüttes és aCsaba Nemzetiségi Néptáncegyüttesköltözik át amost megnyílt CsabagyöngyeKulturális Központba.Az intézmény infrastruktúrájakiváló feltételeket biztosíta tánccsoportok mûködéséhez,felkészüléséhez ésbemutatkozásához.– Nagyon örülünk a nagyszerûadottságokkal rendelkezô,a társastánc igényeinekkiválóan megfelelô,videó- és hangtechnikávalfelszerelt próbatermeknek.Célunk, hogy a társastáncotnépszerûsítsük Békéscsabánés a környéken – mondtaHajas Tibor, a társastáncklubvezetôje. A klub 1961-benalakult, területi és országosbajnokságokon rendszeresenkiemelkedô sikerrel szerepelnek.A Tabán Táncegyüttes aKárpát-medencében élô etnikumoknéptánchagyományaitgyûjti, filmezi, tanulja és állítjaszínpadra. Az együttesvezetôje, Farkas Tamás Örökösaranysarkantyús táncos,a 2010-es év Legényes táncosa.Az együttes rendszeresenvesz részt versenyeken, fesztiválokonitthon és külföldön.– A kulturális központ kiválóadottságai olyan szakmaimunkát tesznek lehetôvé,amilyenre eddig nem voltlehetôségünk. A rendszeresszínpadi próbák a színpadirutin megszerzését is biztosítják.Célunk, hogy újramegszerezzük a Kiválóanminôsített együttes címet ésezzel csapatunk Örökös kiválóanminôsített együttes lehetne– emelte ki Farkas Tamás.A kulturális központba költözika Csaba NemzetiségiNéptáncegyüttes is, a mostkitüntetett Pintér Tibor vezetésével.Ôk elsôsorban szlovák,román és magyar táncokkalfoglalkoznak. Céljuk, hogy alehetô legszélesebb körbenterjesszék a népi kultúrát, anéptáncot, népdalokat, táncházakat.Tíz éve rendszeresenmûködtetik a Mindenki tánciskoláját,ahol a tizenévesektôla 65 évesig minden korosztályképviseli magát.A központban két sportpadlós,faltól falig tükörrelfelszerelt táncterem, kisebbgyakorlótermek, és öltözôkállnak a százötven tagotszámláló néptánccsoportokés az ötventagú társastáncklubrendelkezésére. A Csabagyöngyea fellépésekre islehetôséget nyújt.


8 Csabai MérlegElkészült a Belvárosi ÁltalánosIskola és Gimnáziumépületenergetikai fejlesztéseAz „Épületenergetikai fejlesztésekmegújuló energiaforráshasznosítással kombinálva”a Környezet és EnergiaOperatív Program keretébena KEOP-4.9.0/11-2011-0049azonosító számú projektkapcsán került felújításra aBelvárosi Általános Iskola ésGimnázium.Magyarországon az energiafelhasználásmintegy40%-a az épületekben történik.Ha ezeket jól szigeteljük,és megújuló energiaforrásokathasználunk, gyermekeink,unokáink energiabiztonságátis megteremtjük. Ehhez nyújtsegítséget az Új SzéchenyiTerv pályázata, a békéscsabaiBelvárosi Általános Iskolaés Gimnázium épületenergetikaifejlesztése. A projektelszámolható költsége260 828 806 Ft, az elnyert támogatás221 704 485 Ft.A beruházás komplex, éstöbb energiahatékonyság-növelésitevékenységet foglaltmagában. A korábbi évekbenmegkezdett nyílászárócserékbefejezôdtek, és új fokozotthôszigetelô képességûmûanyag nyílászárók kerültekbeépítésre, többek közötta fôbejárat földszinti és emeletiportáljai, a tornaterem ablakaiés az aula felülvilágítóablakai lettek kicserélve. Azaula tetôszerkezetét is felújították,a régi szigetelés megigazításátkövetôen újabbhôszigetelô kôzetgyapotszigetelôréteg került beépítésre,melyet az új gipszkartonálmennyezet takar el.A kazánház teljes rekonstrukciójais megtörtént,az elavult, gazdaságtalan16 db FÉG-Vestale F-105(120 kW/db) fûtômodul cseréjével,melyek helyére új 2db Viessmann Vitocrossal200 (370 kW/db) kondenzációskazán került beépítésre.A meglévô-megmaradóradiátorok modern hôfokszabályzóstermosztatikusszelepekkel lettek felszerelve.Az iskola épületén kívülaz uszoda is felújításra került,ennek a szellôztetésérebeépítésre került egy nagyteljesítményû légkezelô berendezésés az elszívottlevegô hulladék hôjénekhasznosítására egy levegôvízüzemû hôszivattyú, amelya visszanyert energiával ahasználati melegvíz termeléséresegít rá.Az épületben lévô többmint ezer elavult, rossz hatásfokúfénycsöves lámpatest iskicserélésre került, korszerûegyenletes megvilágítástbiztosító gazdaságosabbüzemelésû fényforrásokra.Az uszoda és a tornateremfeletti lapos tetôkön kiépítettekegy 195 táblából álló, 50kilovolt amper teljesítményûnapelemes kiserômûvet. Amegtermelt villamos energiaelsôsorban az épületben kerülfelhasználásra, a fel nemhasznált áramot az áramszolgáltatóa kötelezô átvételiáron megvásárolja.Az elért megtakarítás akorszerûsítést követôen jelentôs.A villamosenergia-felhasználás1/3-ával fog csökkenni,mely több mint 4 millióforintos megtakarítást jelentévente. A gázfogyasztás többmint 1/3-ával csökken, ezen aterületen évente közel 8 millióforint megtakarítás várható.Az intézmény mûködtetésesorán a becsült éves CO2kibocsátása a korszerûsítéstkövetôen 191 tonnáról 80 tonnáramérséklôdik. Az épületenergetikai minôség szerintibesorolása G kategóriáról Bkategóriára változik. A 39,1millió Ft összegû saját forrásvárható megtérülése 2–3 évközé tehetô.A SYBILLÁBAN KINYÍLIK A HANGOK VIRÁGATisztelt Olvasók! BánkiMagdolna, hallásproblémákkalfoglalkozó fül-orr-gégész vagyok.Szeretnék néhány gondolattalsegíteni az idôsebb korosztálytérintô halláscsökkenésbenszenvedôk sokszor kilátástalannaktûnô problémáján. Gyakranhallom idôsebb betegeimtôl azelsô találkozásunkkor, hogy „jóez nekem már erre a kis idôre”.Ilyenkor jót nevetve nagyon szeretekvelük ellenkezni. A nagypapáknakfontos hallani a kisunoka csacsogását, a nagymamáknakpontosan tudnia kell acsalád érkezését, ha telefononbejelentkeznek. Ha csenget apostás, szerencsés azt meghallani,és nagyon jó együtt néznia tévét a jól hallókkal. Ez nemlehetetlen.Fogadjuk el, hogy a korosodástermészetes velejárójabizonyos fokú halláscsökkenés.Ennek oka az, hogy a hallásbanszerepet játszó hártyák és hallócsontokveszítenek rugalmasságukból,elmeszesednek. A halláscsökkenéskülönbözô idôbenés súlyossággal jelentkezhet.Elôfordul, hogy valakinél az elsôtünetek 60 éves kor körül már jelentkeznek,míg mások hallása90 évesen is ép. A halláscsökkenésmiatt gyakrabban fordul elôszorongás, depresszió, befeléfordulás, elégedetlenség, kisebbaktivitás. Ez nem is csoda, hiszenaz élet hangjai észrevétlenül halkulnikezdenek, a környezettelvaló kapcsolat elnehezül.Elôször a magas hangokelvesztése történik meg, a madárcsicsergéstûnik el, és már azene sem olyan tiszta. Gyakoria visszakérdezés, hangosabbraállítják a televíziót, nem halljáka csengôt és a telefont. Amikora halláscsökkenés a mélyebbfrekvenciákra is kihat, akkor márzavart okoz a beszéd megértéseis. Sokszor mondják a páciensek,hogy „hallom, de nemértem”. Az is tény, hogy a halláscsökkenéshezhozzászokvakitûnôen olvasnak szájról, amimegtévesztheti a környezetükbenélôket. E miatt több év is eltelik,míg segítséget kapnak.A hallászavarok kivizsgálásaminden esetben fül-orr-gégészfeladata. Fontosak a csendkabinbanelvégzett audiológiaivizsgálatok hangokkal, számokés szavak visszamondásával.Diagnosztizált hallóideg-károsodásesetén hallókészüléketajánlunk. Látásromlás esetén aszemüveget már elfogadtuk, tegyünkígy a hallókészülékekkelis, nem szabad szégyenkezni,hiszen ennek segítségével lehetaktívabb életet élni.A digitális hallókészülékekkorát éljük, ennek egyik nagyelônye, hogy számítógépesillesztôprogrammal a legfinomabbbeállításokat tudjuk megtenni.Zavaró hangokat, túl hangosutcai zajt, számos zavarótényezôt kiszûrve tudunk módosítania készülékek beállításán.Ha nincs jól hangolva a hallókészülék,azt nem is fogják viselni,ami a legnagyobb veszteség apáciensnek.Az esztétika sem elhanyagolható.A fül mögötti és hallójáratikészülékek után teret hódítanaka rejtett miniatûr készüléktípusok.Nem kell mindenkinek hallókészülék,de akinek szüksége vanrá, annak lényegesen javítja azéletminôségét. Nagyon jó érzéslátni, amikor a hallókészülék kipróbálásakorelcsodálkoznak,hogy mennyi elfelejtett hangotérzékelnek újra.Gyulán, a Sybilla HallókészülékStúdióban szeretettelvárjuk a hallani vágyókat!Dr. Bánki Magdolnafül-orr-gégész,audiológus szakorvosGábor két sportágban remekelAz ifjú csabai kosaras és magasugróRudner Gábor, a LencsésiÁltalános Iskolanyolcadikosa, kiváló kosárlabdábanés atlétikábanis. A tehetségescsabai sportoló szüleiis kosarasok, nem esetttehát messze az alma afájától, Gábor és öccse,Dávid is kosarazik.Rudner Gábor kosarasreménység– Hogyan fedezték fel,hogy tehetséges vagymindkét sportágban, milyeneredményeid voltak aközelmúltban?– Vida András igazgatóúrnál kezdtem el kosárlabdázni,ô fedezett fel, nagyonmegszerettem ezt asportot. Testnevelés óránAdorján Laci bácsi mondta,hogy menjek el ugrani,így jött a magasugrás. Magasugrásbanszeretném a sajátmagasságomat túlugrani.A tavalyi évben Tatabányán,a serdülô országos bajnokságon177 centimétert ugrottam,amivel országos bajnoklettem, Székesfehérváronpedig az országos döntôbennyolc próbában ezüstérmetszereztem. A diákolimpián180 centimétert ugrottam ésezzel az eredménnyel társaimmalbronzérmet szereztünkiskolánknak. Most 194centi magas vagyok. Tavaly akorosztályos kosárválogatottalsikerült eljutnom Szlovéniába,év végén az 1997-benszületettek válogatottjába isbehívtak, velük Csehországbanjátszhattam egy nemzetközitornán. Múlt évbentagja lehettem az országosdöntôben hetedik helyet szerzettcsapatnak is.– Úgy tudom, Budapestenfolytatod középiskolai tanulmányaidat.Hogyan tovább?– Több helyre is jelentkezem,most állok pályaválasztáselôtt. Élsportolókéntszeretnék kosarazni, de atanulás is fontos.– Nemrég a Kanári-szigetekenis jártál.– Tavaly a Vasas vendégjátékosakéntvoltamott egy nemzetközi tornán,amelyen a Vasas1997-es születésû kosárlabdacsapatánkívül méghét csapat szerepelt. Miaz elôkelô harmadik helyetszereztük meg, énmind az öt mérkôzésenjátszhattam.– Tagja vagy a korosztályosválogatottnak isöcséddel, Rudner Dáviddalés Vágvölgyi Ákossalegyütt. Hogyan tudod asportot összeegyeztetni atanulással?– Napi egy edzés van,általában délután, így atanulás, a lecke írása néhaéjszakára marad, de nembánom, mert imádok kosarazni.Szeretném profi szintenmûvelni ezt a sportágat,ugyanakkor a továbbtanulásis fontos. Nagyon sokat köszönhetekhárom edzômnek:Vida Andrásnak, VágvölgyiÁrpádnak és Adorján Lászlónak,nemkülönben TímárEllának, aki a kosárklub elnökekéntösszefogta a csabaikosárlabdásokat, így többmint 250 gyerek és fiatalûzheti e sportágat alsó tagozattólaz egyetemig.Vándor Andrea


Csabai MérlegSutyinszki Jánost nem kellbemutatni a csabai szlovákságkörében: évtizedek ótaa nyelv, a hagyományok, sfôként a zenei tradíciók ápolásán,átadásán fáradozik. Agazdag szlovák népdalkincsetnemcsak gyûjti, hanemfel is dolgozza különbözôkortárs mûveiben.Fesztiváldíjas mûvével, a„Slovenské melódie – szlovákdallamok”-kal nagy sikertaratott a ZENIT-en, alkotóikülöndíjban részesült a 2011-es zenei ifjúsági találkozónés fúvósfesztiválon. Tavaly,a XXVI. ZENIT-en is meglepetésttartogatott számunkraa szerzô: a Körösparti VasutasKoncert Fúvószenekarvezetôje, Szûcs Csabaharsonamûvész, zenetanár azenekar „házi szerzôjeként”Szlovák arcképcsarnok:Sutyinszki Jánosaposztrofálta. Az új daraboztavaly a kolbászfesztiválonmutatták be.Két kötete is napvilágotlátott „Lastovienka malá –Kisfecske” címmel, amelykórusmûveket, szlovák népdalfeldolgozásokattartalmaz.A nemzetiségi oktatásbantankönyvként ugyannem használják, ám a kötetCD-mellékletét igen nagy haszonnalforgatják a tanórákonés azokon kívül is. A lemezena fôvárosi Ozvena énekkarelôadásában hallhatóak amûvek. A különbözô citeraiskolák,pávakörök mûsoraikösszeállításához használják.Sutyinszki János nevéhezfûzôdik – többek között – abudapesti Ozvena énekkarmegalapítása 2000-ben,amely szlovák kórusmûveketad elô. A pedagógus a békéscsabaiszlovák iskolát ésgimnáziumot 1992 és 1997közt igazgatta, s ebben azoktatási intézményben tanított1967-tôl 2003-ig ének-zenétés orosz nyelvet.Vándor AndreaJána Šutinského netrebapredstaviť čabianskym Slovákom:desaťročia pracuje neúnavnev oblasti zachovávaniaslovenského jazyka, tradícií ahlavne na poli hudobnej kultúry.Klenotnici slovenskýchľudových piesní sa nevenujePortréty Slovákov:Ján Šutinskýiba ako zberateľ, ale spracujeich aj vo svojich modernýchskladbách. V predminulomroku zožal veľký úspech sosvojou skladbou „Slovenskémelódie” na ZENIT-e, získals ňou cenu festivalu, ako ajmimoriadnu cenu skladateľovna Mládežníckom hudobnomstretnutí a festivalu dychoviekv roku 2011. Umelec násprekvapil aj vlani, na XXVI.ZENIT-e: vedúci Prikerešskejdychovky železničiarov,trombolista, pedagóg hudby,Csaba Szûcs ho označilza „vlastného skladateľa”orchestra.Jeho dielo mal premiéruvlani na klobásovomfestivale. Vydal aj dve zbierkys názvom „Lastovienkamalá”, ktoré obsahujú zborovéskladby a spracovanéslovenské ľudové piesne.9V národnostnej výučbe síceich nepoužívajú ako učebnice,ale ich CD nahrávkyefektívne využijú na vyučovacíchhodinách, aj v mimoškolskejčinnosti. Skladbyodznejú v podaní speváckehozboru Ozvena z hlavnéhomesta a používajú ich aj rôznepávie krúžky pri prípravesvojho repertoáru. K meneJána Šutinského sa viaže– okrem iných – založeniespeváckeho zboru Ozvena vBudapešti v roku 2000, ktorýmá na repertoári slovenskézborové skladby. Rodený pedagógbol v rokoch 1992 až1997 riaditeľom Slovenskéhogymnázia a základnej školy vBékešskej Čabe, kde vyučovalod 1967 do r. 2003 spev,hudobnú výchovu a ruštinu.Andrea VándorováÚjra Kerékpárosbarát Település CsabaA kiemelt elismerést Vantara Gyula vette át TatánÁllampolgársági esküTatán tartották nemrégibena Kerékpárosbarát Településés KerékpárosbarátMunkahely cím átadóünnepségét.A díjakat HolnapyLászlótól, a Nemzeti FejlesztésiMinisztérium KözlekedésiInfrastruktúra Fôosztályánakhelyettes vezetôjétôl vehettékát az érintett településekés munkahelyek képviselôi.Békéscsaba a megyei jogúvárosok kategóriájában kiemeltdíjat kapott, és VantaraGyula polgármester elôadástis tartott az ünnepségen.A tatai polgármesteri hivataldísztermében negyvennevezett település és húszmunkahely képviseltette magátés vehetett át elismerést.A köszöntôk után VantaraAz országban egyedülálló módon a csabaiak 29százaléka kerékpárral közlekedik, a díj nekik is szólGyula polgármester tartottelôadást „Kerékpáros-fejlesztésekBékéscsabán” címmel.Elôadásában kiemelte, hogyaz utóbbi 2–3 évben mintegy820 millió forintot fordítottaka megyeszékhely és a szomszédostelepülések közöttikerékpárút-hálózat kiépítésére,többek között Békés ésBékéscsaba összekötésére.2010-ben forgalomszámlálásiadatok alapján Békéscsabána kerékpárralközlekedôk aránya 29 százalékvolt. Ez országos éseurópai viszonylatban is igenmagas, hiszen Magyarországona kerékpárral közlekedôkaránya átlagosan csak 10,6százalék, Hollandiában 30,míg Dániában 20 százalék.Az ezerötszázadik magyarállampolgárt, Szabó SándorCsabát és feleségét, SzabóJuditot köszöntötték a csabaivárosházán, akik az állampolgárságieskü letétele után,gyermekeik, Adél és SándorSzabolcs nevében is átvettéka honosítási okiratokat.A város részérôl Kiss Tibor alpolgármestercsabai ízekkelkedveskedett a Szabó családnak,akik a romániai Biharmegyébôl, az alig ötszáz lelkesÁrpád településrôl érkeztek.V. A.APRÓHIRDETéS2013. január 31.–február 6.• Jégkorszak 4 – A vándorló kontinens 3D (szinkr. am. animáció)• 40 és annyi (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!• Lincoln (amerikai–indiai thriller) PREMIER!• Erônek erejével (szinkr. amerikai akció)• Anna Karenina (angol–francia dráma)• Kényszerleszállás (amerikai thriller)• Django elszabadul (szinkr. amerikai western)• Tüskevár (magyar családi) ART-kártya!• „Szôts István nyomában” (A Magyar Mûvészeti Akadémiaválogatása-sorozat)• Kikiriki, talán szerda van (magyar dokumentumfilm)2013. február 7–13.• Boszorkányvadászok (szinkr. német–amerikai akció) 3D! PREMIER!• Jégkorszak 4 – A vándorló kontinens 3D (szinkr. am. animáció)• A rajtaütés (szinkr. indonéz–amerikai akcióthriller) PREMIER!• 40 és annyi (szinkr. amerikai vígjáték)• Lincoln (amerikai–indiai thriller)• Erônek erejével (szinkr. amerikai akció)• Anna Karenina (angol–francia dráma)• Sushiálmok (japán dokumentum) ART-kártya!www.csabacenter.huInGATLAnbékésen, a Kossuth utcábanföldszinti, egyszobás lakáseladó. Tel.: 20/912-3243.sürgôsen eladó 1 + 2 félszobás, 60 m 2 -es, központifûtéses, napkollektoros, erkélyes,1. emeleti panellakása Galamb közelében.Tel.: 30/354-2563.OKTATÁsMatematikából korrepetálásáltalános iskolásoknak,középiskolásoknak, fôiskolásoknak.Tel.: 70/392-0459.Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgárafelkészítés délelôttönkéntis. Tel.: 70/392-0459.Angolnyelv-oktatás óvodátólfelsôfokig. www.feronil.huTel.: 30/527-7078.Angol nyelvvizsgákra felkészítés.Tel.: 30/681-4416.Alsó tagozatos gyerekekkorrepetálása.Tel.: 30/413-9911Angolnyelv-oktatás kezdôtôlfelsôfokig.Tel.: 30/345-9237.Angol-, német-, olasznyelvoktatásóvodás kortól felsôfokig,külföldi munkavállaláshozis, 20 éves szakmaitapasztalattal. Zentai Szilvia.Tel.: 20/933-6828.Matematika, fizika, kémiamagánórák. Házhoz megyek.Tel.: 06-20/563-3964.sZOLGÁLTATÁsredôny, zár, szúnyogháló,napellenzô szerelése. Utánfutó-és csónakkölcsönzés.Dobos István utca 20. Tel.:30/233-4550, 70/335-7584.Hûtôk, fagyasztók javítása.Békéscsaba, Fiumei u. 4.Bali és Fia Bt.Tel.: 20/921-2521,20/944-6986.redôny, reluxa, szalagfüggönykészítése, javítása részletfizetésselis. Nyílászárók javítása.Tel.: 454-171, 70/212-6776.Iroda, lépcsôház takarításátvállalom számlaképesen:30/290-8726


10 Csabai MérlegBékéscsaba anno145 éve indult az elsô pénzintézet,a Békés-Csabai NépbankAz egykori Békés-Csabai Népbank épülete (középen) 1900 tájánMagyar est a magyarkultúra hetébenA Filharmónia a magyarkultúra napja elôestéjénrendezte meg januári koncertjét,tisztelegve ezzel amagyar zenekultúra jelesképviselôi elôtt.A Szegedi SzimfonikusZenekar Oliver von Dohnányivezényletével XX. századimagyar szerzôk, Kodály,Dohnányi és Bartók egy-egymûvébôl állított össze reprezentatívmûsort. Kodály Zoltángyermekkorának helyszínétidézi meg a Galántaitáncokban, felvidéki verbunkosdallamokra építi nagyszabásúzenekari darabját.A Szegedi Szimfonikusokállandó vendégei a filharmóniaikoncerteknek, idei fellépésükigazán emlékezetesélményt nyújtott. Dohnányimûvei ritkán hallhatók a vidékikoncerttermekben, pedignagy népszerûségnekörvendett saját korában.Zongoramûvészként, zeneszerzôként,karmesterkéntünnepelték, pedagógiaimunkásságát is tiszteletövezte. 1945 után háborúsbûnösként a kommunistarezsim meghurcolta, hazájátelhagyta, Floridában haltmeg 1960-ban. Bár rehabilitálták,a valódi igazságtételOliver von Dohnányiszámára az, ha életmûve elfoglalhatjamegérdemelt helyéta koncertgyakorlatban.Ezért is örvendetes hogy aszegedi zenekar mûsoráratûzte 1. hegedûversenyét. Aszólót a kiváló Szabadi Vilmosjátszotta. A késôromantikus,Brahms-i hangvételû darabpróbára teszi az elôadókat,a szólórészek teletûzdelvemindenféle technikai nehézségekkel,virtuóz futamokkal,akkordokkal, üveghangokkal.Csak a lassú tételben engedélyeza szerzô némi ellágyulást,hogy utána a fináléban újabbakrobatikus mutatványokkalnyûgözze le a hallgatóságot.Szabadi Vilmos, Dohnányielképzeléséhez híven, elkápráztattaközönségét. A dirigenspedig bizonyította nagyjártasságát a zenekar és aszólista összefogásában. (O.von Dohnányi Európa-szerteelismert mûvész, a SzlovákNemzeti Színház operatagozatánakmûvészeti igazgatója,a Szlovák Rádió SzimfonikusZenekarának elsô vendégkarmestere.)Az este csúcspontja vitathatatlanula záró számvolt. Bartók Béla 1943-banAmerikában írta a Concerto-t.Honvágytól gyötörten,testében már a halálos kórthordozva alkotta a zseniálisremekmûvet. Egy utolsó nagyalkotói lendülettel összefoglalta,amit életrôl-halálról, avilágról és benne a magyarsorsról gondolt. A szegediekelôadása azért volt átütôerejû, mert érezhetô volt atisztelet és alázat a mû és alkotójairánt. A „concerto” címadásjelzi, hogy minden hangszercsoportkap szólisztikusszerepet. A karmester itt márszinte varázslóvá nôtte ki magát,a technikai nehézségekfölé emelve vitte zenészeit azIntroduzione sötét ködébôla Párok játéka humorán átaz Elégia zokogó siratójába,majd a Félbeszakított közjátékfélénk szerenádja után aFinale extázisig hajtott apokaliptikuslátomásáig.Kissné Farkas GabriellaBékés-Csaba, a vármegyelegnépesebb települése,1859-ben akarta önmaga takarékpénztárátmegteremteni,hogy egy kis pénzforgalmatlétesíthessen. Az itt élô,kitartóan szorgalmas népneksajátossága volt a takarékosságés a vállalkozási kedv. Abanki hitel és a takarékpénztárszervezetei iránt már koránérdeklôdés mutatkozott.A község 1853-ban afôtéri nagyvendéglô (késôbbFiume) és a földszintesgyógyszertár közti telken,egy emeletes, szûk házatépíttetett, eredetileg a cs.kir. fôszolgabíróság részére.Miután az nem költözöttbe, a községi hivatalok egyrészét oda helyezték el. Néhányesztendô múltával jelentkezettaz Aradi Ipar- ésNépbank, megvásárolta azA Csabagyöngye KulturálisKözpont a hivatalosmegnyitó után a nagyközönségelôtt is kitártaa ház kapuit. A nyitóhétprogramja az Agóra-típusúközösségi központok számáratartott konferenciávalés a helyi kórusok, fúvósokközösségi gálájával indult.A konferencián LukácsiLászló városi fôépítész, FajziTamás, a Csabagyöngye építésztervezôje és Kotschy András,a ház akusztikai tervezôjesegítségével kaphattak betekintésta szakemberek azépítkezés részleteibe. Dr.Német János arról beszélt,milyen hatással van az Agóraprograma közmûvelôdésiegész épületet, majd 1868-ban, száznegyvenöt éve, azépület földszintjén hetvenezerforint alaptôkével létrehoztaés megnyitotta fiókintézetét,a Békés-CsabaiNépbankot. A pénzintézetközel két évtizeden át sikeresenmûködött.Csaba gazdasági életérenagy csapást mért 1890-bena népbank bukása, amely aszomorú országos szenzációkközpontjába tette a községet.A banki tisztviselôkhûtlen kezelése, bûnös gazdálkodásakövetkeztében6–700 000 forint veszett oda.A bankcsôd miatt a várospénze (53 000 forint) is semmivélett. Ezt az összegetSzemián Sámuel fôjegyzô aképviselô-testület hozzájárulásanélkül helyezte el a népbankban.A felelôsség elôl LannerKároly pénztárnok és KrnákMihály könyvvezetô az öngyilkosságbamenekült, BartókyLászló vezérigazgató lemondásrakényszerült. Lefoglaltákaz igazgatóság 150 000forintra rúgó vagyonát is. Abanknál igazgatósági tag voltZelenyánszky György bíró,aki megpróbált a vagyonifelelôsség alól szabadulni. Védekezésülfelhozta, hogy ô anépbanknál csak „kirakatember”volt, csak azért választottákbe az igazgatóságba,hogy nevével, beosztásávalbetétekre sarkallja a lakosságot.Védekezése sikertelenmaradt, ezt vagyona bánta.Az eset megingatta a népbizalmát a pénzintézetekkelszemben, és a vállalkozóikedv is csökkent.Gécs bélaBenépesült a CsabagyöngyeBékéscsaba nem Párizs, de…Herczeg Tamás a kritikákról beszéltintézmények megújulására,Szente Béla, a központ igazgatójapedig arról tartottelôadást, hogyan jelenik mega modern intézményben a tudás,az élmény, a közösségés az alkotás (téka).A konferenciát Herczeg Tamás,a Csabagyöngye igazgatóhelyetteserendhagyómódon zárta: akritikus hangúinternetes kommenteketgyûjtöttecsokorba.Volt, aki kultúrreaktornak,másmauzóleumnaknevezte az épületet,és volt, akiegyszerûen úgyf o g a l m a z o t t :Csaba nem Párizs,minek ezide? Herczeg Tamáselmondta,hogy a visszajelzésekszerint a nem békéscsabaiaknakszinte kivételnélkül tetszik a ház, ésaz itt élôk többségének is.Hozzátette: ha a lepusztulóifiház épülete állna ott, akkorvalószínûleg az jelennemeg a kommentekben: miértnem újítja fel a város? Megjegyezte,hogy Békéscsabavalóban nem Párizs, de kellenekhelyek és programok,amelyektôl jól érezzük magunkatitt, amelyek fontosak alelkünknek.A hangversenyterembenezután a tudásé, az élményé,a közösségé és az alkotásévolt a fôszerep: a Bartók, aChopin és a Calandrella kórusok,valamint a KöröspartiVasutas Koncert Fúvószenekaradott koncertet és írta bemagát a Csabagyöngye KulturálisKözpont történeténekelsô lapjaira.Mikóczy Erika

More magazines by this user
Similar magazines