12.07.2015 Views

Innovációs szolgáltatások kézikönyve Innovációs szolgáltatások ...

Innovációs szolgáltatások kézikönyve Innovációs szolgáltatások ...

Innovációs szolgáltatások kézikönyve Innovációs szolgáltatások ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

88Debreceni Egyetemwww.unideb.huProf. Dr. Mátyus Lászlófree-project@unideb.huTel: +36 52 518640Fax: +36 52 518640Municipality of Velenjewww.velenje.siRok Matjažrok.matjaz@velenje.siTel: +386 3 8961 544Maribori Egyetem TechnoCenterwww.tehnocenter.uni-mb.siAnton Habjanič, Ph.Danton.habjanic@uni-mb.siTel: +386 2 23 55 365Centuria RITwww.centuria-rit.comChiara Paric.pari@centuria-rit.comTel: +39 0547415080Fax :+39 0547313291Amitiéwww.amitie.itPier Giacomo Solapgsola@amitieTel: +39 051273173Fax: +39 0516560416Klimentovská a. s.www.klimentovska.asPetra Jiráskovápetra.jiraskova@klimentovska.asTel: +420 777 738 777Kecskemét és Térsége TöbbcélúTársuláswww.aranyhomok.huDr. Lakó Sándorlako.sandor@aranyhomok.huTel: +36 30 4635320Fax: +36 76 850020Kiadás dátuma: 2010. áprilishttp://free.unideb.huA projekt a Central Europe Program keretében azEurópai Unió Regionális Fejlesztési Alap és a MagyarKöztársaság társfinanszírozásával valósul meg.


1Innovációs szolgáltatásokFREE projekt 2ITWe Tech Off 44Útmutató 3CZÜzleti inkubátorok 46Az egyes szolgáltatások gyors értékelésénekszempontjai 4HUDebreceni Egyetem Tudás- és TechnológiaTranszfer Iroda 48EUAz Enterprise Europe Network 6EUEurópai Befektetési Alap 50HUBaross Gábor Program 8SLOÜzleti terv 1.4 52ITSzabadalom Monitoring 10ITF1RST 54SLOe-VEM 12HUDarinno 56CZInnovációs utalványok 14CZK+F Információs Rendszer 58HUEUSLOCZHUITRegionális innovációs ügynökségek 16PRO INNO Europe® 18Fiatal kutatók a gazdaságban 20Brokerage-események 22Inkubátorház a jövőért! 24Kutatás kereskedelmi, technológiaiés tudományos partnerek által 26EUHUSLOITHUEUAz Európai Innovációs RégiókHálózata (Ire) 60Patlib Központ – Debrecen 62Van egy ötletem! 64R2B Napok 66DEAK 68esp@cenet 70EUAz Enterprise e-Services Portál 28CZTechnológia Figyelő 72SLOHUITCZEUHUA Legjobb Kutató Verseny 30Regionális tudásközpontok az egyetemeken 32Technológia Transzfer Nap 34Klaszterek 36Innovation Europe 38Mikrohitel Program 40HUCZITEUHUBioinkubátor-Központ a DebreceniEgyetemen 74A befektetők számára vonzó üzleti terv 76Technológiai Előtanulmány 78CORDIS 80GAMF projekt 82SLOStart:up Szlovénia 42


F R E E P R O J E K T2A FREE projekt célja, hogy hozzájáruljon Közép-Európa regionálisfejllődéséhez olyan innovációs rendszerek kialakításával,amelyek képesek összekapcsolni a szakembereket,kutatókat, vállalkozókat, valamint a regionális és országosintézményeket. A régió szereplőinek azon képessége, hogya tudást és a készségeket fenntartható és versenyképeselőnnyé alakítsák át, kulcsfontosságú a régiók gazdasági teljesítményénekszempontjából, mivel az innováció regionálisszinten a leghatékonyabb, ahol a fizikai közelség elősegítia szereplők közötti együttműködést.A projekt általános céljai a következők: a technológia transzferés tudáscsere mechanizmus ösztönzése; a tudományosismeretekhez történő hozzáférés biztosítása és a már meglévőtudás hasznosításának elősegítése; az egyetemek, illetvekutatóintézetek és az ipar között alkalmazás-orientáltegyüttműködés kiépítése és megerősítése.Az Innovációs szolgáltatások kézikönyve összegyűjti a jógyakorlatokat, amelyek az egyetemeket, illetve a kis-és középvállalkozásokatcélozzák meg, mind a projekt-partnerek országaiban,mind az EU szintjén. Az elemzés alapvetően referenciaanyagkéntszolgál a “innováció közvetítői” számára a képzésekés a kísérleti projektek megvalósítása során. A megvizsgált,máshol is megvalósítható szempontok és innovációs tulajdonságoksegítségével lehetővé válik a jó gyakorlatok átvétele,vagy a már meglévő szolgáltatások fejlesztése.Egyéb, a projekt célkitűzéseihez kapcsolódó tevékenységek:Az Innovációs rendszerek kézikönyvének elkészítése,amely áttekintést nyújt a nemzeti, regionális és ágazati innovációsrendszerekről a projektpartnerek országaiban, valamintaz Európai Unióban; K+F “arany oldalak” létrehozása,amely tartalmazza a partnerek régióinak K+F eredményeit;“innováció-közvetítői” hálózat kialakítása, amelyben atudástranszfert elősegítő, számos interdiszciplináris képességgelrendelkező személyek vesznek részt; képzési modulokkidolgozása és képzések szervezése az innováció témakörében;Szabadalmi és Technológiai Hírlevél kiadása; technológiatranszfer napok szervezése.A projekt tevékenységei 2011 júniusában érnek véget,azonnal megvalósítható és továbbfejleszthető eredményeketkínálva.Projekt-partnerek: Debreceni Egyetem (Magyarország),Velenje önkormányzata (Szlovénia), a Maribori EgyetemTechnoCenter-e (Szlovénia), Centuria RIT (Olaszország),Amitié (Olaszország), Klimentovska Zrt. (Csehország), Kecskemétés Térsége Többcélú Társulás (Magyarország).További információ a projekt honlapján érhető el:http://free.unideb.hu


A Z E N T E R P R I S E E U R O P E N E T W O R KE u r ó p a i U n i ó6Az Enterprise Europe Network (EEN) a legnagyobb olyan kontakthálózat, amely információval és tanácsokkalszolgál az EU-s cégek (különösen a kis- és középvállalkozások) számára az EU-val kapcsolatos témákban. Az EENaz információt kereső fél anyanyelvén kínál gyakorlati válaszokat speciális kérdésekre. A “mindent egy helyen”szolgáltatás keretében országok és szolgáltatások széles skáláját foglalja magába. A Network konkrét és hatékonymegoldásokat nyújt vállalkozók és cégek számára több mint 40 országban – beleértve a 27 EU-tagállamot, 3tagjelölt országot (Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország) és az Európai GazdaságiÖvezet tagjait, valamint más, harmadik félként résztvevő országokat is.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkAz Enterprise Europe Network egyedülálló mind földrajzikiterjedését, mind pedig az általa összefogott szolgáltatásokszéles skáláját tekintve, amelyeket elsősorban kis- és középvállalkozásoknak,illetve más üzleti szereplőknek kínálnak.Ezt annak a közel 600 helyi partnerszervezetnek az öszszehangolttevékenysége teszi lehetővé, amelyek körülbelül3000 tapasztalt alkalmazottal dolgoznak az EU-s vállalkozásokversenyképességének támogatásán. Az új, egységesítettNetwork “mindent egy helyen” típusú szolgáltatást kínálannak érdekében, hogy megfeleljen az európai kis- és középvállalkozásokvalamennyi információs igényének.A Network szolgáltatásai között találhatók technológiaiés üzleti partnerek keresésére szolgáló adatbázisok, illetvegyors hozzáférést biztosít a különféle pénzbeli támogatásokkalkapcsolatos információkhoz. A hálózat lehetőségetkínál egyéni látogatások szervezésére a cégek irodáibaa szükségeletek felmérése céljából, valamint promóciós ésinformációs anyagok készítésére. A Network képviselői segítségetnyújtanak a vállalkozásoknak az EU-jogszabályokmegértésében, azok alkalmazásában, továbbá a belső piacés az EU-programok sikeres kihasználására vonatkozó kérdésekmegválaszolásában.Az Enterprise Europe Network teljes mértékben kiaknázzaa támogató szolgáltatások és az európai üzleti vállalkozásokkalfoglalkozó helpdeskek közötti együttműködést. A“mindent egy helyen” szolgáltatás a “fordulhat bárhová” elvveltársul: a vállalkozó vagy üzletfél annak bármelyik kapcsolódásipontjában beléphet a hálózatba, ahol azután segítségetkap és személyesen irányítják ahhoz a szolgáltatóhozvagy szervezethez, amelyik számára a legmegfelelőbb.Az Enterprise Europe Network a kis- és középvállalkozásokszámára könnyű hozzáférést és megközelíthetőséget biztosíta helyi szolgáltatásokhoz, ezáltal regionális üzleti kapukathozva létre. A regionális konzorciumok együttműködnekannak érdekében, hogy összefüggő támogatási rendszertalkossanak a helyi cégek számára, elősegítve a régióprofiljának javulását és versenyképességének növekedését.Az üzletfeleket arra buzdítják, hogy osszák meg egymássalés terjesszék a legsikeresebb eljárásokat az olyan területeken,mint az innováció, az új piacokra való terjeszkedés, azügyfélkör bővítése, és a piaci helyzet javítása. Az Enterprise


A Z E N T E R P R I S E E U R O P E N E T W O R KE u r ó p a i U n i ó7Europe Network ezáltal segít megvalósítani a KKV-kban rejlőlehetőségeket a növekedés és a regionális munkahelyteremtéstekintetében.A Network elősegíti az Európai Bizottság és az üzleti világkapcsolatának fejlesztését. Képviselői ugyanis rendszeresenvisszajelzésekkel látják el a Bizottságot az EU-s eljárásokkal,az EU programjainak hatékonyságával és a kis- és középvállalkozásokazon nehézségeivel kapcsolatban, amelyekkel ecégeknek az EU-ban való működéskor szembe kell nézniük.Mindez pedig segít az EU-s jogszabályok üzletbarátabbáformálásában, és hogy hatékonyabban támogathassák azEU-ban a növekedést és a versenyképességet. A Networktehát azért jött létre, hogy segítse az Európai Bizottság munkájátés az üzleti élet fejlődését.A Network számos különböző szolgáltatást kínál:• Tájékoztatás és gyakorlati tanácsadás az adott társaságravagy ágazatra vonatkozó piaci lehetőségekről,európai jogszabályokról és irányelvekről.• Segíti a KKV-kat abban, hogy üzleti és technológiaiegyüttműködési adatbázisát felhasználva megfelelőüzleti partnereket találjanak.• Fejleszti a kis- és középvállalkozások kutatási és innovációslehetőségeit.• Segíti a kis- és középvállalkozásokat abban, hogymegosszák egymással kutatási eredményeiket, kutatásiprogramokban vegyenek részt és támogatásokrapályázzanak.• Kis- és középvállalkozások, illetve üzletfeleik bevonásaa döntéshozatali folyamatokba.Weboldal: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htmKapcsolat:Az online űrlap elérhető ahttp://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/contact weboldalonEurópai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság: Entr-Business-Cooperation@ec.europa.eu


S Z A B A D A L O M M O N I T O R I N GO l a s z o r s z á g11• A Centuria RIT támogatja a kutatási irányok meghatározásátés az eredmények elemzését;• A szolgáltatás “progresszív” felépítése: először kivonat alegfontosabb információkkal, aztán opcionális bővítés,végül a szabadalom teljes szövege (ingyenesen);• A szolgáltatás információ forrásai: ingyenes nemzetközispecializált adatbázisok (Espacenet, USPTO,UIBM, Depatisnet stb.), amelyek bárki számára hozzáférhetőek;• A szolgáltatás teljes mértékben átvehető.Kapcsolat:Centuria RIT Romagna Innovazione TecnologiaPatrizia Bernardellip.bernardelli@centuria-rit.com


e - V E MS z l o v é n i a132009-ben a projekt a következő díjakat kapta:• a 2009. év legjobb információs és kommunikációstechnológia projektje, amelyet a Szlovén InformatikaiTársaság ítélt oda.• Az ENSZ közszolgáltatási díja – UNPSA 2009 a „szolgáltatásokfejlesztése a közszférában kategóriában”• Jó Gyakorlat Cím (Good Practice Label) – Európaie-Kormányzati Díj, amelyet az Európai Bizottság ítélt oda.Kapcsolat: Közigazgatási Minisztériumwww.mju.gov.si • gp.mju@gov.si • +386 1 4788330


P R O I N N O E u r o p e ®E u r ó p a i U n i ó18A PRO INNO Europe® része a tagállamok innováció politikájával kapcsolatos általános koordinációnak, amelya Group of Senior Officials támogatását is élvezi. A PRO INNO Europe® emellett szoros kapcsolathálózatot építki az Európai Innovációs Régiók (IRE) szervezetével. Míg a PRO INNO Europe® az innovációs teljesítmények ésirányelvek általános elemzésére törekszik, illetve tanulóterepet biztosít a nemzetközi együttműködés számára,addig az IRE-hálózat fő kommunikációs csatornaként fog szolgálni az európai régiók között az innovációpolitikávalkapcsolatos ügyekben.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA PRO INNO Europe® a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságinnovációs kezdeményezése, amely arra törekszik,hogy egész Európában az innovációs eljárások elemzésénekés fejlesztésének fókuszává váljon. A kezdeményezésegy közös keretben egyesíti a korábban különálló PAXIS kezdeményezést,a TrendChart Európai Innovációs programot,az Európai Innovációs Eredménytáblát, valamint számos innovációseljárásokkal kapcsolatos felmérést. A már létező eljárásanalízis-módszereketés benchmarking tevékenységeketúj, nemzetközi együttműködésre irányuló tervekkel, innovációstevékenységekkel és az egyes eljárásokat oktatómódszerekkel kombinálja.A PRO INNO Europe® és a Europe INNOVA kezdeményezésszoros kapcsolatát biztosítja továbbá a Europe INNOVA Fórum,amely lehetővé teszi a releváns ágazatok innovációsprojektjeinek és kezdeményezéseinek virtuális találkozását,továbbá a kétévente megrendezett Europe INNOVA Konferencia.Az alapvető elképzelés az, hogy azok a következtetések,amelyek a Europe INNOVA projektekből leszűrhetők,felhasználhatók lesznek majd az új innováció-politikaés -stratégiák fejlesztése során is, amelyet az INNO-LearningPlatform népszerűsít.A PRO INNO Europe® két fázisban valósult meg, működése2006 júliusában kezdődött. Az első szakasz során, 2006közepén négy modul indult: az INNO-Learning Platform, azINNO-Nets, az INNO-Actions és az INNO-GRIPS.Az INNO-Metrics, az INNO-Policy TrendChart, az INNO-Appraisal és az INNO-Views modulok a PRO INNO Europe®kivitelezésének második fázisában indultak be, és a kezdeményezésa kijelölt időre, azaz 2007 elejére teljes egészébenműködőképessé vált.


P R O I N N O E u r o p e ®E u r ó p a i U n i ó19Innovation Policy Advisory Board(ex-GSO)INNO-Learning Steering Group(INNO-LSG)Policy AnaliysisINNO - MetricsINNO - Policy TrendChartINNO - AppraisalPolicy CooperationINNO - NetsINNO-ActionsINNO-Learning PlatformINNO - GRIPSINNO - WiewsA PRO-INNO Europe szerkezeteForrás: http://www.proinno-europe.euA kezdeményezést elsősorban az FP6-ból származó alapokbólfinanszírozták, illetve a 2007-es évben a Versenyképességiés Innovációs Keretprogramból. A legtöbb modulkivitelezése a pályázati felhívásokon alapszik, amelyekaz FP6 Speciális Támogatási Akcióján keresztül indultak el.Az INNO-Learning Platform, az INNO-Nets, az INNO-Actionsés az INNO-GRIPS az INNOV-9 pályázati felhívására épülnek.A PRO-INNO Europe szerkezete alapvetően két pillérennyugszik, melyek összesen nyolc modult foglalnak ma-gukba. Ezek mindegyike a kezdeményezés egy-egy speciáliscéljáért felelős, ahogy azt a fenti ábra is mutatja.Noha ezek a tevékenységek különböző jellegűek, egy tágabb,összehangolt eljárási megközelítés részét képezik,amely arra irányul, hogy mélyreható elemzés és megbízhatóstatisztikai eredmények segítségével új és jobb innovációsmódszereket fejlesszen ki. Mindez előkészíti a talajtazon innovációs tevékenységek számára, amelyek egysor irányelvet és számtalan különböző résztvevőt foglalnakmagukba.Kapcsolat:Az online űrlap elérhető: http://www.proinno-europe.eu/contactWeboldal: http://www.proinno-europe.eu/


F I A T A L K U T A T Ó K A G A Z D A S Á G B A NS z l o v é n i a20A projektjavaslatokat a következő szempontok alapjánrangsorolják: a fiatal kutató alkalmassága; a mentorok alkalmassága;a pályázó (cég) alkalmassága; a kutatócsoport(akár a cégé, ha rendelkezik ilyennel, akár külsős) alkalmas-A Fiatal kutatók a gazdaságban egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy több magasan képzett munkatárskerüljön a magáncégekhez, valamint, hogy arra bátorítsa a cégeket, hogy fiatal diplomásokat alkalmazzanakK+F és innovációs tevékenységeik ösztönzése érdekében, és ezáltal áthidalja a jelenlegi szakadékot a kutatásiintézmények és az ipar között.Jövedelmezőségsága; és a képzési program. A hallgató jogosultságának feltételei,hogy már elvégezte az egyetemi alapképzést, és 35Kezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségéves vagy annál fiatalabb (a mesterképzést végzett hallgatókesetében 38 év a korhatár).Lágy tényezőkKemény tényezőkA szolgáltatás elsősorban finanszírozás-orientált, amely soránaz olyan fiatal kutatók fizetésének és anyagi költségeinektársfinanszírozására kerül sor, akik cégek alkalmazásábanállank és ezzel párhuzamosan egyetemi PhD programhallgatói. E támogatás segítségével a fiatal kutató a cég ésaz egyetem közös mentorálása alatt végzi kutatómunkáját.Korábban a Felsőoktatási, Tudományos és Technológiai Minisztériumirányította a programot, a 2007-2013 közötti finanszírozásiciklusban pedig a Szlovén Technológiai Ügynökség,és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásásbanvalósul meg. A kedvezményezettek vállalkozások, technológiaközpontok – mint a fiatal kutatók munkaadói, illetvekutatóintézmények, egyetemek – a hivatalos oktatás biztosítói.Ők együttesen alakítják ki a fiatal kutató kutatóprogramját.A 2001 és 2006 közötti időszakban, amikor a Minisztériumirányította a Fiatal kutatók a gazdaságban programot, 233fiatal kutató kapott támogatást. Mostanáig 144 fiatal kutatószerezte meg a PhD vagy mester fokozatot. 90-en a gazdaságiszektor alkalmazottjai maradtak (78-an ugyanannál acégnél, ahol a fiatal kutató program során dolgoztak), 8-anállami intézménynél helyezkedtek el, a többiek pedig továbbitanulmányokat folytatnak, vagy nem áll rendelkezésreadat róluk.Az erre az időszakra vonatkozó tapasztalatok arra utalnak,hogy a cégek versengenek a jó diplomások megszerzéséért.Kapcsolatokat sikerült kiépíteni a résztvevő vállalkozásokés a kutatószervezetek között, ami több lehetőségetbiztosít a tudás- és technológia transzfer tevékenységmegvalósításásra .


F I A T A L K U T A T Ó K A G A Z D A S Á G B A NS z l o v é n i a21A Fiatal kutatók a gazdaságban program résztvevőinek száma (támogatott projekt-pályázatok) tudományterület szerint(2001-2006):Tudományterület / Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006Természettudományok és Matematika 5 6 4 6 9 8Műszaki tudományok 16 12 18 23 36 35Orvostudomány 2 2 - - 3 3Biotechnológia 4 3 3 3 2 5Társadalomtudományok 5 1 1 3 4 2Bölcsészettudományok 1 - - - 1 1Multidiszciplináris és interdiszciplináris- 1 2 - 1 2kutatásÖsszesen: 33 25 28 35 56 56Kapcsolat:Matej Nemanič • Felsőoktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium • www.mvzt.gov.simateja.nemanic1@gov.si • Tel: +36 01 478 47 93


B R O K E R A G E - E S E M É N Y E KC s e h K ö z t á r s a s á g22A brokerage-esemény egy olyan fejlett eszköz, amely új partnerkapcsolatok létrehozására, valamintúj együttműködésen alapuló projektjavaslatok beindítására hivatott. Lehetővé teszi az ipar és akutatóegységek közötti együttműködést, valamint az egyes szervezetek számára az egyszerű,közvetlen és hozzáférhető partnerkeresést a Cseh Köztársaság és Európa egész területén.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA brokerage-esemény alapvető célja, hogy javítsa a cégek lehetőségeitaz együttműködés módjainak felfedezésére. Továbbicéljai az üzleti vállalkozások számára történő segítségnyújtás,valamint partnerek felkutatása az egyetemek és kutatóintézetekszámára a termékfejlesztéshez, a gyártáshoz, a licenc-szerződésekhez,a közös vállalkozásokhoz és a partnerkapcsolatokegyéb típusaihoz. A lehetőségek széles köre érhetőel általa, hiszen itt az együttműködés minden keresettmódja megtalálható (kutatás és fejlesztés, technikai együttműködés,közös vállalkozási megállapodás, gyártási egyezmény,licenc-szerződés, kereskedelmi egyezmény stb.).Az események megteremtik annak lehetőségét, hogy a sikeresprojektkoordinátorok a Cseh Köztársaságból és az EU-bóltapasztalatot, szakértelmet és kapcsolatokat továbbítsanak apotenciális partnereik felé, akik megvalósíthatják majd elképzeléseiketés tudományos célkitűzéseikt.Az események előkészítése több hónapot vesz igénybe, demaga a rendezvény csupán két napig tart és plenáris üléseket,egymással párhuzamosan zajló, speciális területekreösszpontosító workshopokat, valamint kétoldali tanácskozásilehetőségeket foglal magába. A brokerage-eseménymegfelelő hely a résztvevők bemutatkozására, és arra, hogymegmutassák egymásnak szakértelmüket és együttműködésiprojektelképzeléseiket.Hogyan szervezik meg a brokerage-eseményeket?• a résztvevők egy weboldalon regisztrálnak, majd létrehoznakegy »profilt«, amelyben röviden jellemzik avállalkozás/intézmény tevékenységét, és hogy mit kínálnak/keresneka rendezvényen• a regisztrációt követően egy »katalógus« készül, amelytartalmazza a regisztrált résztvevők által keresett és kínáltszolgáltatásokat• ezt követően a jelentkezőket arra biztatják, hogy te-


B R O K E R A G E - E S E M É N Y E KC s e h K ö z t á r s a s á g23kintsék át a katalógust és válogassanak az őket érdeklőkeresett/kínált lehetőségek közül - ugyanezt teszi atöbbi résztvevő is és ezáltal tulajdonképpen kialakul atalálkozók napirendje• minden esemény egy vagy több üzleti ágazatra összpontosít• a résztvevő cégek a rendezvény során előre egyeztetettharmincperces találkozók keretében egyebekmellett kapcsolatot létesíthetnek egymással, információtszerezhetnek kölcsönös piacaikról, megállapodásokróltárgyalhatnak.A cégek és kutatólaboratóriumok egy olyan brokerageeseményenvehetnek részt, amely a technológia fejlesztőiés a felhasználói közötti négyszemközti, bizalmas találkozókraépül annak érdekében, hogy elősegítse az együttműködést.A brokerage-esemény alkalmat kínál azon kapcsolatokelmélyítésére, amelyek e konferenciák során, valaminta műhely- és kerekasztal-megbeszéléseken születtek. Abrokerage-eseményeket többek között az Enterprise EuropeNetwork szervezi és az európai cégek igen nagyra értékelikőket. A rendezvény remek alkalom arra, hogy a cégek rövididő alatt számos potenciális partnerrel találkozzanak.Kapcsolat: Enterprise Europe Network CR • Daniela Váchová


I N K U B Á T O R H Á Z A J Ö V Ő É R T !M a g y a r o r s z á g24A kecskeméti inkubátorház már régóta hiányzó láncszemként ad lehetőséget ad a feltörekvő innovatív, de csekélyforrásból gazdálkodó cégek számára munkájuk hatékony és több irányból támogatott végzésére. Az inkubátorháznem csak helyet biztosít a megfelelő infrastrukturális, információs, kommunikációs felszerelés és berendezésekáltal a napi munka elvégzéséhez, hanem kiegészítő innovációs szolgáltatásokat is nyújt a résztvevők számára.A projekt célja azoknak a régióban található kezdő innovatív vállalkozásoknak a támogatása, amelyek mégnem rendelkeznek saját technikai és kommunikációs eszközrendszerrel, illetve még nincs tapasztalatuk az üzletiélet terén. A projekt oly módon került kidolgozásra, hogy képes legyen felgyorsítani a régió kis- és közepes vállalkozásainaksikeres fejlesztését támogatási források és üzleti szolgáltatások biztosítása által. Az inkubátorházugyanakkor azoknak a külföldi vállalkozásoknak is kínál szolgáltatásokat, amelyek a régióban kívánnak befektetni,és szükségük van a helyi üzleti lehetőségekre vonatkozóan háttérinformációkra.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA kezdeményezés küldetése, hogy növelje annak valószínűségét,hogy egy kezdő vállalkozás hosszú távon is képeslegyen fennmaradni az üzleti életben. A fő célkitűzés egyolyan üzleti inkubátorház létrehozása volt, amely komplexinnovációs tanácsadási és támogatási szolgáltatásokat nyújtaz információ technológia és szoftveripar, a megújuló energiaforrások,valamint a műanyag- és fémipar területén érdekeltregionális kezdő kis- és közepes vállalkozások számára.A projekt ugyanakkor támogatni kívánja a kis- és közepesvállalkozások közötti hálózat kiépítését a releváns információés tudás áramlásának megkönnyítése érdekében.A projekt egyéb célkitűzései:• helyi gazdasági aktivitás növelése• foglalkoztatási lehetőségek kínálása• a közvetlen környezetre kiterjedő térszervező hatás• szervezetek intézményesült együttműködésénekmegteremtése• helyben történő munkavégzés ösztönzése• helyi gazdasági kezdeményezések támogatása.Az inkubátorházban elérhető szolgáltatások a következők:• támogatás az üzleti alapok megszerzésében, kiépítésében• hálózatépítő tevékenység• közreműködés a marketing tevékenységben• nagy sebességű internet hozzáférés• segítségnyújtás a pénzügyi menedzsment terén• kapcsolatteremtés felsőoktatási intézményekkel• kapcsolatteremtés stratégiai partnerekkel• teljes körű üzleti tréningek szervezése• innovációs tanácsadás• szellemitulajdon-menedzsment• technológia transzferA projekt teljes költsége 505 millió Ft.


I N K U B Á T O R H Á Z A J Ö V Ő É R T !M a g y a r o r s z á g25A kecskeméti inkubátorház látványterveKapcsolat: Dr. Lakó Sándor projektmenedzser • +36 30 46 35 320 • lako.sandor@aranyhomok.hu


K U T A T Á S K E R E S K E D E L M I , T E C H N O L Ó G I A IÉ S T U D O M Á N Y O S P A R T N E R E K Á LT A LO l a s z o r s z á g26A szolgáltatást a SIMPLER (Support Services to IMProve innovation and competitiveness of businesses in Lombardiaand Emilia-Romagna) biztosítja abból a célból, hogy javítsa Lombardia és Emilia-Romagna régiók vállalkozásainakinnovációs készségét, valamint versenyképességét. A konzorcium 2008. január 1-je óta működik azEnterprise Europe Network keretein belül.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkPartnerkeresésA szolgáltatás célja az ügyfelek hozzásegítése, hogy Olaszországbanés Európában kereskedelmi, technológiai vagykutatás-fejlesztési partnereket találjanak. A partnerkeresés akövetkezőket foglalja magába:− Kereskedelmi partnerek: a SIMPLER segít a cégeknek,hogy megfelelő partnereket találjanak (ügynököket, forgalmazókat,beszállítókat) Európa más országaiban;− Technológiai partnerek: az ügyfelek innovatív termékeinekés technológiáinak népszerűsítése jövőbeli partnerek,licenc-átvevők és vásárlók számára. Az ügyfél népszerűsíthetisaját technológiáját a ‘Technológiai ajánlat’profiljának elkészítése révén, amelyet közzétesznek azEnterprise Europe Network adatbázisában és egész Európábanterjesztenek. Másfelől kereshet technológiát: konkréttermékeket, technológiákat vagy szaktudást találhatnakegy kiterjedt kapcsolat-hálózaton keresztül. Ennek érdekébenelkészítenek egy ‘Technológia igényt’, amelyetszintén egész Európában terjesztenek. Mind a Technológiaiajánlatok, mind a Technológiai igények esetében aprofilok név nélkül jelennek meg és az ügyfél előzetes beleegyezésenélkül a SIMPLER nem fedi fel az ügyfél kilétét,illetve nem osztja meg senkivel az elérhetőségeit.− K+F partnerek: a SIMPLER abban is segítséget nyújtaz ügyfeleinek, hogy partnereket találjanak kutatásiés fejlesztési projektjeikhez, akár azáltal, hogy nyilvánosságotbiztosítanak saját partnerkeresésüknek, vagyazáltal, hogy hozzásegítik őket már meglévő projektkonzorziumokhozvaló csatlakozáshoz.EURÓPAI INFORMÁCIÓA szolgáltatás célja, hogy elsődleges tájékozódási ponttáváljon a vállalkozások számára és információt szolgáltassonaz európai törvénykezésről, politikáról, finanszírozásról és piacilehetőségekről. A SIMPLER révén a szervezetek versenyképesebbekkéválhatnak azáltal, hogy naprakész információkatkapnak a következőkről:• Közbeszerzési szerződések és pályázatok• Európai piacok• Uniós politika a különböző szektorokban• Uniós törvénykezés és szabályozási keret• Innováció, valamint kutatás-fejlesztés, beleértve azEurópai Unió Keretprogramját (FP7)• Szellemitulajdon-védelem Európában• Európai finanszírozási lehetőségek és üzleti támogatás


K U T A T Á S K E R E S K E D E L M I , T E C H N O L Ó G I A IÉ S T U D O M Á N Y O S P A R T N E R E K Á LT A LO l a s z o r s z á g27Európai uniós K+F lehetőségekA SIMPLER segíti a cégeket és kutatókat az Európai Unió kutatás-fejlesztésitámogatásaihoz való hozzájutáshoz, különöstekintettel a Keretprogramra és más európai programokra.Számos információs és partnerkeresési szolgáltatás segítségévela SIMPLER támogatja a regionális szervezeteket, különösena KKV-kat, hogy azok kihasználhassák azokat a lehetőségeket,amelyeket az Unió által támogatott együttműködésiK+F nyújthat. A SIMPLER abban is segítséget nyújt,hogy a szervezetek átlássák, milyen típusú pénzügyi támogatásérhető el, és ahhoz hogyan lehet hozzájutni, valamintabban is segít, hogy az ügyfelek partnereket találjanakprojekt-konzorziumuk fejlesztéséhez.Az ingyenes szolgáltatásokat a vállalkozások és a kutatásirendszer igényeihez igazítják, melyek gazdasági szektoronkéntspecifikusak. A partnerkeresés célja a KKV-k és kutatószervezetekközötti kereskedelmi kapcsolatok és technológiaiegyüttműködések fejlesztése Európa-szerte.Kapcsolat:Aster – Tudomány Technológia Üzlet munkatársai SIMPLERsimpler@aster.it • http://www.aster.it/simpler.html


A Z E N T E R P R I S E E - S E R V I C E S P O R T Á LE u r ó p a i U n i ó28Az Enterprise e-Services Portál egy interaktív weboldal, amely arra szolgál, hogy az érintett felek számára mindenvállalkozási és ipari e-szolgáltatáshoz biztonságos központi hozzáférési pontot kínáljon, beleértve:• speciális webalkalmazásokat• eseményekre, tárgyalásokra és konferenciákra való jelentkezést• kiadványokra való előfizetést (pl. folyóiratokra, hírlevelekre).JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkAz érintett felek közé tartoznak a nemzeti és regionális hatóságok,valamint azok képviselői Brüsszelben, más EUintézmények,üzleti szervezetek (európai, nemzeti és regionálisszinteken), egyes cégek, kutatószervezetek, egyetemek,nem kormányzati szervezetek, sajtóügynökségek, stb.A portálhoz való hozzáférés regisztrációs folyamathoz kötött,amely során a látogatók személyes jelszót kapnak. Ezta jelszót használva a regisztrált személy hozzáférést igényelhetaz egyes alkalmazásokhoz, amelyeknek segítségével asaját profilját kezeli a portálon.A weboldalt az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és IpariFőigazgatósága fejleszti és kezeli. Arra szolgál, hogy információtterjesszen az összes EU-szabályozásról, tevékenységrőlés kezdeményezésről, amelyek a gazdasági fejlődést ésnövekedést, illetve az EU-s vállalkozások versenyképességénekerősítését szolgálják.Az oldal kínálata:• naprakész tájékoztatás az EU vállalkozáspolitikájáról• speciális oldalak az ipari ágazatok számára• hírek, események, beszédek• elektronikus kiadványok• EU-s üzleti statisztikák és benchmarking• nyílt konzultációs fórumok• multimédiás tartalmak: videók, valamint internetenközvetített események felvételei.A portál azért jött létre, hogy az európai vállalkozókat ésmás érdeklődő látogatókat (vagy ügyfeleket) ellássa az általukkeresett információval, mégpedig a saját nyelvükönvagy egy általuk beszélt nyelven. A legfontosabb dokumentumokazokon a nyelveken érhetők el, melyek a publikációidőpontjában az Európai Unió hivatalos nyelvének számítottak.Más, jogi kötelezettséget nem tartalmazó dokumentumokgyakran angolul, franciául és németül jelennek meg.Az általános információk, amelyek a legtöbb egységen belülrögtön elérhetők a honlapról, minden hivatalos nyelvenrendelkezésre állnak. Az ipari szektor és –politika honlapjánszereplő információk általában legalább három nyelvenelérhetők: angolul, franciául és németül. Az EU vállalkozóitcélzó információs kampányok – különösen azok, amelyeka kis- és középvállalkozásokra irányulnak – az EU összes hivatalosnyelvén felkerülnek az oldalra. A weboldal mélyebb


A Z E N T E R P R I S E E - S E R V I C E S P O R T Á LE u r ó p a i U n i ó29szintjein található speciális információk általában csak angolnyelven jelennek meg.A portál használata ingyenes, a felhasználóknak azonban regisztrálniukkell ahhoz, hogy hozzáférjenek az információkhoz.Az egyes alkalmazások használata a portálon keresztüllehetséges és a következő szolgáltatásokat tartalmazza:• NOISE (megfelelőségi kérvény): ezzel az alkalmazássala gyártók vagy azok képviselői elektronikusannyújthatják be a Megfelelőségi Nyilatkozatot az európaizajszint-rendelet betartásáról.• NOISE (zajszintekkel kapcsolatos felszerelések): nyilvánosadatbázis a zajszintekkel kapcsolatos egyeztetésekhez.• OSN (egyablakos értesítés): olyan webalapú eszköz,amely lehetővé teszi a rádiófelszereléseket gyártó cégekszámára, hogy biztonságos kapcsolaton keresztülegyetlen eljárással küldjenek értesítést termékeik forgalombahozatalárólk a tagállamok piacán.Információ-forrás/weboldal:https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/Kapcsolat:Európai Bizottság • Vállalkozáspolitikai és Ipari FőigazgatóságKommunikációs és Információs Egység R4BREY 13/092B - 1049 Brüsszel (Belgium)


A L E G J O B B K U T A T Ó V E R S E N YS z l o v é n i a30A verseny célja, hogy támogassa, és szoros együttműködés kialakítására ösztönözze a MariboriEgyetem kutatóit a cégekkel. A verseny egyedülálló tulajdonsága, hogy a legjobb kutatót azok acégek választják ki, akik K+F területen együttműködnek az Egyetemmel.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA TechnoCenter, a Maribori Egyetem technológia transzferirodája 2006-ban indította el a versenyt, és azóta isfolyamatosan megrendezi azt. Az eljárás a következő: azEgyetemmel K+F területen együttműködő cégekhez felhívásérkezik, hogy pontozzák azokat a kutatókat, akikkelegyütt dolgoznak. A kutatók teljesítményét több szempontszerint mérik, melyek évről-évre változnak. Ilyenszemponok például: a kutató elérhetősége; a problémamegoldásminősége; a megoldások innovatív jellege; aszellemi tulajdon és az üzleti titok tiszteletben tartása;a kutató kezdeményezőkészsége; a kommunikáció minősége;a cég megnövekedett jövedelmezősége; a kutatóbeilleszkedése a cég üzleti életébe; a jövőbeli együttműködéslehetősége; a kutatóról kialakult általános benyomás.Minden egyes pont egy bizonyos pénzösszeget ér, és ígya cégek hozzájárulásaiból egy alap jön létre, amelyet aztána legtöbb pontot szerző kutató kap meg. A győztesta Kutatók és Vállalkozók Ülésén hirdetik ki, és mutatjákbe a sajtónak. A legjobb kutató mellett a pontozást végzőcégeket is népszerűsítik.A verseny egyedülálló és innovatív tulajdonsága, hogykizárólag a cégek véleménye számít. Az Egyetemhabilitációs szempontjai által értékelt kutatási eredményekcsupán kis mértékben számítanak: abban az esetben,ha két vagy több kutató ér el első helyezést.A verseny első három évében összegyűlt alap össze-


A L E G J O B B K U T A T Ó V E R S E N YS z l o v é n i a31ge 3700 euró és 8000 euró között mozgott, ami jelentősanyagi ösztönzést jelent a kutató és munkája számára,de a legfontosabb cél az, hogy a versenyen keresztülmotiválják a kutatókat, megerősítsék a kapcsolatokata gazdasági szektorral, és támogassák az egyetem azonstratégiáját, hogy hangsúlyosabban vegyen részt a regionálisfejlesztésben.Kapcsolattartó:Anton Habjanič, PhDTechnoCenter a Maribori Egyetemenwww.tehnocenter.uni-mb.si+386 2 235 53 65anton.habjanic@uni-mb.siA cégek azáltal, hogy részt vesznek a versenyben és pontozzáka kutatókat, egyben kifejezik szándékukat arra vonatkozóan,hogy közös projekteket hozzanak létre azEgyetemmel és az egyetemi tudástranszfer részesei legyenek.A vállalkozások – mint az egyetem jó partnerei– népszerűsítésére is sor kerül számos nyomtatott éselektronikus kiadványban.Kapcsolat:Anton Habjanič, PhD • Maribori Egyetem TechnoCenterwww.tehnocenter.uni-mb.siTel: +386 2 235 53 65 • anton.habjanic@uni-mb.si


P Á Z M Á N Y P É T E R P R O G R A M : R E G I O N Á L I ST U D Á S K Ö Z P O N T O K A Z E G Y E T E M E K E NM a g y a r o r s z á g32A Regionális Tudásközpontok elősegítik az egyetemek kutatási és technológiai innovációs központjainaklétrejöttét. A Regionális Tudásközpontok célja, hogy szorosan együttműködjenek a gazdasági szférával,felgyorsítsák az adott régió technológiai és gazdasági fejlődését, és ezáltal javítsák a versenyképességetregionális és országos szinten.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA Regionális Tudásközpontok anyagi támogatását a NemzetiKutatási és Technológiai Hivatal biztosítja. A programokkonzorciumon keresztül valósulnak meg: egyetemekés állami finanszírozású, non-profit vagy más kutatószervezetek,valamint az egyetem 60 km-es körzetén belül találhatócégek közösen pályázhatnak. A konzorciumot azegyetem vezeti, azonban ipari partnereket kötelező bevonnia projektbe.A Tudásközpontok működésének alapja a jól meghatározottszakmai fókusszal rendelkező kutatás-fejlesztési tevékenység,beleértve az alapkutatást, az alkalmazott kutatástés a kísérleti fejlesztést is.Célkitűzések• Nemzetközileg versenyképes, jól fókuszált és alkalmazásorientáltkutatás-fejlesztés folytatása konzorciumban• Találmányok, szabadalmak és egyéb kutatási eredményekhasznosításának elősegítése• Modern K+F infrastruktúra kiépítése, valamint K+Fszolgáltatások biztosítása a vállalkozások számára• PhD hallgatók és fiatal kutatók bevonása a K+F tevékenységbe• A nemzetközi K+F együttműködés kiterjesztése• Együttműködés elősegítése a kutatóintézetek, vállalkozásokés ipari szereplők között• A start-up és spin-off cégek számának növelése, inkubáció• Az innovációhoz kapcsolódó készségek fejlesztése,valamint új technológiák elterjesztése a vállalkozásokkörében• Annak biztosítása, hogy a jövőbeli készségek megfelelneka vállalkozások innovációs szükségleteinek, ésannak elősegítése, hogy a vállalkozások hozzáférjeneka szakképzett kutatószemélyzethez.EredményekMagyarországon összesen 19 regionális tudásközpontjött létre az elmúlt öt év során, amelyek nemzetközilegversenyképes, alkalmazásorientált projekteket valósítanakmeg. A jelentős innovációs tevékenységek, valamintaz ipari partnerekkel történő együttműködés tudományosés gazdasági hasznot eredményezett minden résztvevőszámára. Nőtt a foglalkoztatottak száma, és sikerültegyetemi és PhD hallgatókat bevonni a kutatás-fejlesz-


P Á Z M Á N Y P É T E R P R O G R A M : R E G I O N Á L I ST U D Á S K Ö Z P O N T O K A Z E G Y E T E M E K E NM a g y a r o r s z á g33tésbe. Kibontakozott az innovációs és üzleti szemlélet afelsőoktatásban.Főbb támogatott szektorok: autóipar, info-bionika,genomika, neurobiológia, mechatronika, informatika,nanotechnológia, gyógyszeripar, élelmiszerbiztonság, energiaipar,e-science.Jó gyakorlat – Genomnanotech Debrecen RegionálisEgyetemi Tudásközpont (GND RET)A GND RET projekt 2005-ben indult el, és 2009-ben zárult.A Debreceni Egyetem vezetésével létrejött, 16 iparipartnert tömörítő konzorcium 1,7 milliárd forint támogatásfelhasználásával és 1 milliárd forint önrész biztosításávalhajtotta végre a 2004-ben megfogalmazottkomplex kutatási programot. A GND RET négy tudományosalprogrammal és egy technológia transzfer programmalindult. A négy tudományos program az alábbikutatási témákat foglalta magában:1. A metabolikus szindróma diagnosztikájában, illetve terápiájábanfelhasználható molekulák és módszerek kifejlesztése:a genomikától a klinikai alkalmazásig.2. Versenyképes agrár-biotechnológia megalapozása aDebreceni Egyetem vonzáskörzetében: összefogás agenomikától a termékig.3. Gyógyszerjelöltek, funkcionális élelmiszerek és biztonságfarmakológiai vizsgálatok fejlesztése ipari színvonalon.4. Orvosbiológiai mérésmetodika és nanotechnológia.A projekt két fő célkitűzése teljesült: az élet- és anyagtudományokbanmeghatározó súlyú transzlációs K+F tevékenységindult meg a Debreceni Egyetem bázisán, valamintkiépültek a technológia- és tudástranszfer rendszeralapjai az Észak-alföldi régióban. A megindult K+Ftevékenység kapcsán 22 szabadalmi bejelentés és több,mint 100 új technológiai jött létre. Új ipari kultúra született,számos új munkahely teremtésére került sor, ésa Debreceni Egyetem a régió kulcsfontosságú szereplőjévévált az élettudományok és a kapcsolódó interdiszciplináriskutatás tekintetében. A projektben a DebreceniEgyetemmel konzorciumi partnerként együttműködőcégek fejlődésének dinamikája az összesített adatokalapján igen kedvező képet mutat: az egy cégre esőárbevétel növekedés a projekt megkezdése előtti négyévben évente átlagosan 21 % volt, 2005 és 2008 között55 %. A foglalkoztatás a RET projekt időtartama alatt azegyes cégeknél évente átlagosan 15 %-kal bővült.Kapcsolat:Genomnanotech Debrecen Regionális Egyetemi TudásközpontE-mail: gnd@med.unideb.hu • Weboldal: http://detti.unideb.hu


T E C H N O L Ó G I A T R A N S Z F E R N A PO l a s z o r s z á g34A Technológia Transzfer Nap (TTNap) több, előre megszervezett kétoldalú találkozóból áll, amelyeket egyetlenhelyszínen rendeznek meg az esemény során vizsgált területen működő vállalkozások, illetve állami- ésmagánszereplők számára.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkAz előre megszervezett kétoldalú találkozók során arésztvevőknek lehetőségük nyílik megalapozni jövőbeliegyüttműködéseket, mint például licenc-szerződés, fejlesztésiegyüttműködés, vegyesvállalat, technikai támogatásúkereskedelmi szerződés, valamint gyártási megállapodáslétrehozása.A TTNapok nem csak önállóan, hanem kiállítások és konferenciákkísérőrendezvényeként is megszervezhetőek: ezekhozzáadott értéket jelenthetnek a cégek számára, hiszenlehetőségük nyílik plusz találkozók szervezésére, valamintegyüttműködésre az adott esemény többi résztvevőjével.Az esemény nemcsak multinacionális cégeket vagy KKVkatvon be, hanem állami és magán K+F intézményeketés egyetemeket is. A Technológia Transzfer Napok különöshangsúlyt fektet azokra az állami vagy magán szereplőkre,amelyek várhatóan a jövőben kínálnak és/vagy igényelnekmagas szintű és innovatív szolgáltatásokat és technológiákat.A TTNapot bevezetheti egy tudományos szeminárium,amely során innovatív technológiai profilokat lehet bemutatni,melyet követően a résztvevők lehetőséget kapnak afelvetődő témák megvitatására.EredményekA TTNap legfontosabb eleme a technológia profilok katalógusa.Ez a dokumentum arra szolgál, hogy összekapcsoljoncégeket, valamint a találkozók alapjául szolgáljon. A katalógusnyomtatott, de célszerű, hogy elektronikus formában iselérhető legyen, és lehetővé teszi a találkozók hatékony beosztását.A regisztrált résztvevők előre megadják technológiaprofiljaikat és/vagy együttműködési elvárásaikat a katalógusba,és ennek alapján lehetséges a négyszemköztitalákozók megszervezése.


T E C H N O L Ó G I A T R A N S Z F E R N A PO l a s z o r s z á g35A Technológia Transzfer Nap célja a jövőbeli együttműködésekkezdeményezése, és a know-how transzferjének elősegítésea technológia szolgáltatói és felhasználói között. ATTNapok egy jól bevált formátumon alapulnak, amely márszámos alkalommal bizonyította sikerességét országos ésnemzetközi szinten is. Ez a forma megtanítható és átvehető.Kapcsolat: Centuria RIT • Pari Chiara • c.pari@centuria-rit.com


K L A S Z T E R E KC s e h K ö z t á r s a s á g36A klaszterek a fejlődés fontos eszközei a gazdasági verseny és az innováció területén. A klaszternem más, mint “egymással összekapcsolt cégek, tudástermelő intézmények, valamint támogatóintézmények (pl. technológia transzfer központok, science parkok, stb.) és a termelési láncbabekapcsolódó, hozzáadott értéket létrehozó ügyfelek hálózata.”JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA klaszterek által létrehozott környezet egy olyan rendszerhezhasonlítható, amelyben a vezetés és a kivitelezés is szervesegyüttműködésen, konszenzuson és motivált együttműködésenalapul. A klasztermódszer lehetővé teszi azoninfrastruktúra felismerését és megerősítését, amely a cégüzleti érdekeit leginkább szolgálja, továbbá lehetővé tesziolyan célok elérését, amelyeket a jelenlegi gazdasági helyzetbena cég nem volt képes elérni. Holisztikus megközelítéskéntis értelmezhető, olyan központi kategóriákra összpontosít,amelyek hatással vannak a gazdasági versenyképességre,mint például az oktatás, a kutatás és fejlesztés ésaz innováció, a vállalkozások elősegítése, a befektetés, azipari tulajdon, az ellátóláncok fejlesztése, továbbá a társadalmiintegráció és a fenntartható fejlődés. Ezek a rendszerfunkcióklehetővé teszik a klaszterek számára, hogy a fokozódóversenyképesség stratégiai eszközévé váljanak.A klaszterek általános eredményei:• Olyan körülményeket teremtenek, amelyek lehetővéteszik az innováció ösztönzését, beleértve a kutatásés fejlesztés hatékonyabb használatát. Ez hozzájárula közágazatok intézményeinek (pl. felsőoktatási-és kutatóintézetek) növekedéséhez és a befektetésekmegtérüléséhez.• Javítják az egyes üzletágak teljesítményét, megteremtika feltételeket új üzletágak létrejöttéhez, ami fokozzaaz innovációt, felgyorsítja az újrastrukturálás folyamatát,elősegíti az ipari tevékenységek bővülését.• Több és jobb minőségű belső befektetést vonzanak,amelybe beletartozhat a kutatás és fejlesztés is.• Az erős klaszterek olyan környezetet teremthetnek,amelyben egyszerre van jelen a szakképzés, a szaktudás,a kutatás, a fejlesztés és olyan minősített szerződőfelek, akik a befektetők számára vonzóak lehetnek.• A regionális és helyi előnyök új forrásaiként működnek,és mozgásba hozzák a kumulatív növekedés ésfejlődés folyamatát azáltal, hogy kritikus tömeget képeznek,valamint külső gazdasági kapcsolatokat generálnak.• Átfogó stratégiát és keretet nyújtanak az integrációés az irányelv-formálás számára, elkerülve ezáltal afelesleges átfedéseket.


K L A S Z T E R E KC s e h K ö z t á r s a s á g37A világon számos klaszter használ fel helyi sajátosságokat aglobális versenyben. A legismertebb valószínűleg az USAbeliSzilícium-völgy. A klaszterek létrehozásának és fejlesztésénekkülönböző módjai léteznek, amelyek mind támogathatjáka regionális fejlesztési ügynökségeket. A Cseh Köztársaságtámogatja az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumklaszterfejlesztését, a CzechInvestet, és a 2007 és 2013 közöttzajló Vállalkozási és Innovációs Operatív Program megvalósítását.A klaszterkezdeményezések aktív támogatása már évek ótajelen van a Cseh Köztársaságban. E támogatás célja, hogya kooperatív csoportosulásokat felhasználja az innovációés a cseh gazdaság versenyképességének fejlesztése érdekében.Ha egy cég éppen megfelelő partnereket keres aklaszteralapításhoz, és szeretné leendő partnercégeit megszólítani,ha egy egyetem vagy régió részt kíván venni régiójaegyik klaszterkezdeményezésben, vagy ha meg akarjateremteni kereslet-kínálat piacát, az alábbi megadott emailcímen jelentkezhet.Kapcsolat:Czechinvest – Befektetési és Üzletfejlesztési Ügynökségklastry@czechinvest.org


I N N O V A T I O N E U R O P EE u r ó p a i U n i ó38Az Innovation Europe egy internetes portál, amely globális fórumot biztosít Európa leginnovatívabb cégei,termékei, kutatásai és alkalmazásai számára, valamint különös hangsúlyt fektet az innovatív ötletek kivitelezéséreés sikeres alkalmazásásra. A portál kifejlesztését jelentős mértékben indokolta az a gondolat, hogy az európainövekedés kulcsa az innováció.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA partnerkapcsolatok és az együttműködés népszerűsítéseáltal az Innovation Europe fejlődést idéz elő Európábana tudástranszfer és a határokon átívelő együttműködés terénis, továbbá segít áthidalni a kutatás és a fejlesztés közöttiszakadékot.Az Innovation Europe olyan környezetet biztosít, ahol azegyetemek, a kutatás és az üzleti világ együtt dolgozhat annakérdekében, hogy felgyorsítsák az innovációs folyamatot,és globális versenyelőnyre tegyenek szert Európa számára.Az Innovation Europe-ot a Roxby Media Ltd. fejlesztette ki.A Roxby Media egy nemzetközi kiadóvállalat, amely az üzletágakközötti és a szakjellegű kiadványokra fókuszál, amelyekkelspeciális területek igen szűk közönségét célozzák meg.Az ilyen magasan specializált területeken működő szervezetekszámára mindig is nélkülözhetetlen volt, hogy képeseklegyenek külön-külön elérni és befolyásolni kulcsközönségüktagjait. A Roxby Media etéren egyedülálló kiadószolgáltatástfejlesztett ki, azzal maximalizálvaa kommunikáció hatékonyságát,hogy központilagfelügyelik kiadványaik szerkesztőikörnyezetét.Ahogy a weboldalról készültfotó is mutatja, az InnovationEurope számos szolgáltatást ésterméket kínál felhasználóinak.Forrás:http://www.innovationeu.org/


I N N O V A T I O N E U R O P EE u r ó p a i U n i ó39A felhasználó olyan európai klaszterekről is találhat itt információt,amelyek fejleszteni és erősíteni kívánják teljesítményüketés innovativitásukat. A klaszterek nem pusztánkapcsolatot jelentenek az egyes iparágak felhasználóiés előállítói között, hanem irányító szerepet is betöltenekabban a tudásalapú társadalomban, amelyben komplex,hozzáadott értékkel bíró láncok kapcsolják össze a függetlencégek hálózatát, a tudás-előállító intézményeket,a közvetítőket és az ezekhez kapcsolódó vásárlókat. Azutóbbi években az európai és a nemzeti irányelvek egyreinkább az innovatív ipari klaszterekre irányulnak. Hatalmasmennyiségű gyakorlati tapasztalat halmozódott fel aklasztermenedzsmentről és -fejlesztésről, és ezekből máseurópai klaszterek is meríthetnek. A felhasználók ingyenes,rendkívül hasznos és könnyen hozzáférhető információkhozjuthatnak a webportálon.Weboldal: http://www.innovationeu.org/Kapcsolat:Roxby Media Ltd. • The Diary HouseRickett Street • London - SW6 RU1 • Phone: +44 (0)20 7386 6100 • Fax: +44 (0)20 7381 8890E-mail: inbox@mar-media.comAz online űrlap elérhető a következő weboldalon:http://www.innovationeu.org/contacts.asp


M I K R O H I T E L P R O G R A MM a g y a r o r s z á g40A program a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványközös menedzselésében valósul meg. A legfontosabb célkitűzés azoknak a mikrovállalkozásoknak a fejlesztésehitelfeltételeik javításán keresztül, amelyek egyáltalán nem, vagy nem hatékonyan finanszírozhatók hagyományosbanki módszerekkel. A program hátterében az az alapvető indok húzódik meg, hogy a mikrovállalkozások alacsonyhiteligényeinek kezelése nehézségeket okoz a bankok számára, és ezen problémák miatt túl magassá válnak arelatív tranzakciós költségek, illetve a vállalkozások nehezen tudják teljesíteni a bankok biztosítéki elvárásait.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a Bács-KiskunMegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008-ban kötöttegymással szerződést a régió mikrovállalkozásainak nyújtandómikrohitelek folyósítása érdekében. A programpénzügyi források és támogatási konstrukciók biztosításávalnyújt segítséget a régió mikrovállalkozásainak infrastrukturálisés befektetési fejlesztéseik terén.A hiteltermékek célja a következő:• pénzügyi szolgáltatások nyújtása a piaci kudarcokkövetkeztében kialakult “nem teljes piacok” problémáinakkezelése érdekében• segítségnyújtás a célcsoport számára a magyar és azeurópai uniós támogatások elnyeréséhez szükségesönrész biztosításához• pénzügyi segítségnyújtás a társadalom hátrányosabbhelyzetű rétegei számára az elszegényedés elleniküzdelemben, a vállalkozások létrehozásának ésaz önfoglalkoztatás elterjesztésének támogatásával.A fent említett általános célkitűzések mellett a programpénzügyi szakértői szolgáltatást is biztosít a hitelt igénylővállalkozások számára. Ez a szakértői tevékenység tartalmazzaa pénzügyi tanácsadást, a hitelezési folyamatbannyújtott közreműködést, a pénzügyi intézetek és a piaciszereplők közötti közvetítői tevékenységet, személyre szabottpénzügyi elemzések elkészítését, pályázatok benyújtását,valamint olyan workshopok és konferenciák szervezését,amelyek alkalmat nyújtanak az érdekelt felek közöttikapcsolatteremtésre.A program célcsoportjai vállalkozások, melyek:• mikrovállalkozásoknak minősülnek• éves forgalma nem haladja meg a 200 millió forintot(vagy új vállalkozások)• tevékenysége nem esik de minimis korlátozások alá• ez idáig nem tudtak bekerülni a banki finanszírozásikörbe• üzleti tervei megalapozottak és ígéretesek• beruházási hitel esetén a tervezett fejlesztés legalább20%-ával rendelkeznek önrészként.


M I K R O H I T E L P R O G R A MM a g y a r o r s z á g41A 2009-re vonatkozó eredményekszámokban:Beérkezett igénylésElfogadott igénylésFolyósított hitelÁtlagos hitelösszeg40 794 000 Ft39 194 000 Ft42 769 000 Ft5 559 000 FtKapcsolat:Dr. Csonka Péter igazgató • +36 76 485 585 • ka@bacs-lea.hu


S T A R T : U P S Z L O V É N I AS z l o v é n i a42A Start:up Szlovénia egy start-up cégek közötti verseny, amely egész Szlovénia területére kiterjed.A verseny lehetőséget biztosít a start-up cégeknek, hogy bemutatkozzanak, és üzleti modelljeikkelrészt vegyenek a versenyben, kapcsolatba kerüljenek lehetséges befektetőkkel, valamint szakmaitámogatást, pénzdíjazást és nyilvánosságot kapjanak.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA versenyt a Venture Factory szervezi, amely a MariboriEgyetem üzleti inkubátora. Célja, hogy elősegítse a vállalkozóitevékenység fejlődését Szlovéniában, valamint hogynépszerűsítse az innovatív vállalkozás fontosságát. Bár azeseményre csak évente egyszer kerül sor, a tanulási folyamataz egész év során zajlik. Ezáltal a vállalkozók nem csaktájékozottabbak, szakképzettebbek és jobban felkészülteklesznek a végső versenyre, hanem innovatívabbá és versenyképesebbéválnak a piacon. A Start:up Szlovénia projektaz alábbi elemekből áll:• Start:up workshopok, amelyeket Szlovénia egész területénmegrendeznek regionális partnerek segítségével,és amelyek az üzleti terv fejlesztésére, a pénzügyitámogatási lehetőségekre és a vállalkozók előadásairaösszpontosítanak;• Start:up iskolák, amelyeket egyetemi központokbanolyan tapasztalt szakértők szerveznek, akik már szembesülteka vállalkozói élet kihívásaival, és akik rendelkezneka szakterület megfelelő know-how-jával;• 100% Start:up fórum: egy egész napos esemény,amely rengeteg hasznos információval szolgál astart-up üzleti modellekről, hálózatosodásról és a jógyakorlatokról;• Nemzetközi innovációs és vállalkozói konferencia:PODIM.A Start:up verseny a versenyzők regisztrációjával kezdődik– olyan cégek jelentkezhetnek, amelyek három évnél rövidebbideje működnek, amelyek nem részesültek még jelentőskockázatitőke-befektetésben, és amelyeknek működése,termékei és szolgáltatásai saját tudásukon és fejlesztésükönalapszik. Minden versenyzőt egy szakértőkből álló zsűri értékela bírálati szempontok alapján. A győztest – aki megkapjaa fődíjat és “Az év szlovén start-up cége” elismerő címet – aPODIM nemzetközi üzleti konferencia végén hirdetik ki.


S T A R T : U P S Z L O V É N I AS z l o v é n i a43A Start:up Szlovénia minden szolgáltatása és eseménye ingyenesa résztvevők és a versenyzők számára. A legutóbbikét verseny során 75 start-up cég nevezett be a versenyre, ésközülük 15 jutott be a döntőbe; több mint 2000 résztvevőjevolt a Start:up workshopjainak, iskoláinak, fórumjainak éskonferenciáinak; a verseny után mindkét nyertes cég pénz-ügyi befektetésben részesült egy kockázatitőke-befektetőtől;a nyertes cégek ezen kívül megkapták a 10 000 eurós fődíjatis, valamint helyet kaptak a CEED legjobbjai programban,5 000 euró értékben. A résztvevőknek nyilvánosságot biztosítanak(a legutóbbi versenyről több mint 45 újságírói beszámolókészült különböző médiumokban).Kapcsolat:Urban Lapajne • Venture Factory (Tovarna podjemov)www.tovarnapodjemov.org+386 2 229 42 78 • urban.lapajne@tovarnapodjemov.org


W E T E C H O F FO l a s z o r s z á g44A We Tech Off kiterjeszti az I Tech Off – Emilia Romagna régió informatikai szektorának első üzleti inkubátorának– működési területét egyéb szektorokra is, ösztönözve a szoros együttműködést, a tevékenységekmegosztását, a piaccal történő kapcsolatfelvételt és a hálózatosodást már működő vállalkozásokkal.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA szolgáltatás 2008 és 2010 közöt az Emilia-Romagna régióbanvalósul meg a Gazdasági Fejlesztési Minisztériummalegyüttműködésben, az ASTER (Emilia-Romagna regionálisönkormányzatának konzorciuma), öt egyetem, három, a régióbantalálható Nemzeti Kutatóközpont, valamint a régióVállalkozói Egyesületeinek támogatásával.A We Tech Off fejlődési útja során 60 olyan vállalkozói projektettámogat, melyek a vállalkozói ötlet megvalósíthatóságánakaz értékelési fázisában vannak (pre-inkubáció), valamint40 olyan vállalkozást, melyek üzleti tevékenysége akezdeti szakaszban található (inkubáció).A fejlődési út három fázisban valósul meg, amelyekhezmás-más hozzáférhetőségi feltételek, szolgáltatások és célokkapcsolódnak: inkubáció előtti fázis, inkubáció, inkubációtkövető fázis.Az inkubáció előtti fázis 5 hónapon keresztül tart, és azoknakszól, akik üzleti projekt fejlesztésén dolgoznak, és felkell mérnüki a terv megvalósíthatóságát. Az inkubációfázisa 18 hónapon keresztül tart, de további 6 hónappalmeghosszabbítható. Ez a fázis az új vállalkozásoknak vagyaz alapítás előtt állóknak szól. Az inkubációt követő fázis12 hónapig tart. Ezt olyan cégek vehetik igénybe, amelyekmár teljesítették az inkubáció fázisát, és az üzleti növekedéshezszükséges szolgáltatásokat igényelnek, mint példáulforrásszerzés, humánerőforrás keresés és hálózatosodásitámogatás.ElemzésA szolgáltatáshoz való hozzáféréshez követni szükséges azüzleti projektek bemutatásához megadott útmutatást. Apályázati felhívás 2008. szeptember 5-én nyílt meg, és 2011decemberében zárul.A We Tech Off célja a vállalkozói kultúra előmozdítása olyanprojektek megvalósításával, amelyek erős innovációs tulajdonságokkalrendelkeznek. Az üzleti ötletnek eredeti, tudományosés/vagy technológiai know-how alkalmazásán kellalapulnia, és gondoskodnia kell a technológia megvalósíthatóságárólvagy hasznosíthatóságáról.Az új cégek létrehozására irányuló támogató szolgáltatásokelőnyöket jelentenek a terület számára, mivel technológi-


W E T E C H O F FO l a s z o r s z á g45ai lökést adnak, valamint javítják a regionális gazdaság versenyképességet.Ezen felül ezek az intézkedések a támogatottvállalkozások alkalmazotti számának közvetlen növekedésétis biztosítják.Az I Tech Off és a We Tech Off jelentős számú üzleti projektet,megalapításra váró start-up céget támogatott, és hozzájárulaz Emilia-Romagna régió GDP-jének növeléséhez, továbbászámos ember foglalkoztatásához.Az innovációs tulajdonságok főleg a jól meghatározott támogatásiút kialakításához kapcsolódnak, amely korábbi tapasztalatokalapján már bizonyította működőképességét.A szolgáltatás transzferálható jellemzői magukban foglaljáka szervezeti modellt, az üzletfejlesztés egyes fázisaira kidolgozottszolgáltatáscsomagokat és specifikus eszközöketa támogató szolgáltatások menedzseléséhez, a vállalkozóifejlődés nyomon követéséhez és a vállalkozói szellem elemzéséhez.Kapcsolat:Aster – Tudomány Technológia ÜzletLucie Sanchezlucie.sanchez@wetechoff.eu • http://wetechoff.eu


Ü Z L E T I I N K U B Á T O R O KC s e h K ö z t á r s a s á g46Az üzleti inkubátorok programokat arra tervezték, hogy az inkubátor-menedzsment által biztosított, és mindaz inkubátorban, mind annak kapcsolati hálózatán keresztül nyújtott üzletifejlesztési források és szolgáltatásokrévén felgyorsítsák a vállalkozások fejlődését.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA kis- és középméretű innovatív vállalkozások száma egy országgazdasági szintjének egyik meghatározó tényezője. Egyúj üzlet beindítása igen sok nehézségbe ütközik a kis innovatívcégek számára, azonban ezek a cégek gyakran jelentőspotenciális haszonnal rendelkeznek, és a jövőben számos újmunkahelyet teremthetnek, illetve más előnyös gazdaságihatásokat is generálhatnak. Az üzleti inkubátorokat azért hoztáklétre, hogy segítsék az innovatív vállalkozások beindítását.Az üzleti inkubátor olyan létesítmény (pl. épület), mely arrahivatott, hogy támogassa az induló cégeket vállalkozási tevékenységükkezdeti szakaszában. Olyan tér ez, mely kedvezőfeltételeket kínál a cégalapítás számára. Ilyen előnyök példáulaz alacsony bérleti díj, az infrastruktúra megosztása, ésaz ingyenes vagy kedvező árú egyéb szolgáltatások. A vállalkozásazonban csak egy korlátozott időre maradhat az inkubátorban.Az üzleti inkubátorok ún. "mindent egy helyen”típusú támogatástés az eszközpark megosztását kínálják a vállakozásokszámára, mely jelentősen csökkenti a cégek működési költségeit.Az inkubátorok növelik a start-up cégek túlélési esélyeit,és növekedési lehetőséget biztosítanak fejlődésük koraiszakaszában. Az inkubátorok lehetővé teszik továbbá az ötletekkereskedelmi formába öltését, így segítve elő az innovációtés a technológiai transzfer folyamatokat. Az inkubátorokfunkciói közé tartozik továbbá, a versenyképesség növelése,és a spin-offok létrehozásának ösztönzése. Az inkubátorokgyakran szolgálnak katalizátorként a technológiai és kutatásieredmények kereskedelmi hasznosításához. Az üzleti inkubátorokemellett elősegítik a kommunikációt az inkubált cégekközött, így azok megvitathatják közös problémáikat és tanácsokkalláthatják el egymást. Mi több, számos terméket az inkubációbanrészt vevő cégek egymást kölcsönösen kiegészítőmódon állíthatnak elő, pl. “A” cég olyan hardware-t állít elő,amelyhez egy “B” cég fejleszt szoftvert.EredményekA Cseh Köztársaságban az 1990-es évek eleje óta alapítanakinkubátorokat, jelenleg pedig körülbelül 30 inkubátor működikaz országban. A strukturális pénzügyi alapoknak köszönhetőenszámuk folyamatosan növekszik. A Cseh Köztársaságbanaz inkubátorok gyakran tudományos vagy technológiaiparkok részei. Inkubátort alapíthatnak önkormányzatok,régiók, non-profit vagy profitcégek és magánvállalkozások.Az alapítók nagy száma az egyik ok, amiért az inkubátorokrólnincs pontos lista. A Cseh Köztársaság üzleti inkubátorainakcsak kis hányada célozza meg az innovatív cégeket, míg alegtöbb inkubátor minden típusú cégnek helyt ad.Az üzleti inkubátorok a Cseh Köztársaságban számos forrásbólkaphatnak támogatást. Ezek közül a legfontosabb a


Ü Z L E T I I N K U B Á T O R O KC s e h K ö z t á r s a s á g47PROSPERITY Program, amely része a 2007 és 2013 között zajlóVállalkozási és Innovációs Programnak. A PROSPERITY Programcélja, hogy támogassa az infrastruktúrát, és megerősítsea kapcsolatokat a kutatás, a fejlesztés és az ipar között, valaminthogy támogassa az ipari kutatás infrastruktúráját, atechnológiai fejlesztést és az innovációt, illetve a technológiailagorientált társaságok számára a megfelelő környezet fejlesztését.


D E B R E C E N I E G Y E T E M T U D Á S - É S T E C H N O L Ó G I AT R A N S Z F E R I R O D AM a g y a r o r s z á g48A Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda küldetésének tekinti az egyetemi kutatásieredmények ipari és üzleti hasznosításának elősegítését, és az innovációs kultúra terjesztését az Egyetempolgárai körében.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA DE TTI alapvető feladata a Debreceni Egyetemen kifejlesztettK+F eredmények és technológiák hasznosítása.Non-profit transzferszervezetként az Iroda közvetítő szerepettölt be az Egyetem, a cégek és a befektetők között.Fő tevékenységek:• Innovatív ötletek, projektek támogatása• Az Észak-alföldi régió tudástérképének kezelése• Hálózat kialakítása és fejlesztése a régió K+F vállalkozásaival• Online technológia-kereső szolgáltatás és onlineprojekt-monitoring rendszer létrehozása• Az egyetemi szellemi alkotások teljes körű menedzselése• Spin-off cégalapítások támogatása• Befektetés-támogatás a régió K+F intenzív szektoraiba• Technológia-hasznosítás (licencbeadás)• Innovációs képzések kezdeményezése és az innovációskultúra kiterjesztése• Nemzetközi technológia transzfer hálózatokkal kapcsolatkialakításaDebreceni Egyetem Szellemitulajdon-kezelési szabályzatA Szellemitulajdon-kezelési szabályzat értelmében az Egyetemenlétrejött szellemi alkotások kezeléséért a DebreceniEgyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda felelős.A Debreceni Egyetem innovációs ábrája jól szemlélteti ezt afolyamatot (lásd a mellékelt ábrát).Eredmények:• A DE TTI elkészítette a Debreceni Egyetem tudástérképét,és ennek eredményeképpen létrejött egy 210kutatócsoport részletes adatait tartalmazó adatbázis.• A DE TTI kifejlesztette projektértékelési rendszerét azegyetemi projektek monitorozására• Az egyetemi K+F szerződéseket a TTI aláírás előtt véleményezi• Együttműködési megállapodások jöttek létre azEgyetem és a környezetében működő K+F+I cégekközött• A DE TTI 2010-ben 23 db technológiát és szabadalmibejelentést kezel


D E B R E C E N I E G Y E T E M T U D Á S - É S T E C H N O L Ó G I AT R A N S Z F E R I R O D AM a g y a r o r s z á g49Szellemitulajdon-kezelés és projektértékelési rendszer a Debreceni EgyetemenSzellemi alkotás bejelentés Projektértékelés Iparjogvédelem és hasznosításFolyamatos kommunikáció és együttműködés a feltalálóvalSzellemitulajdonkezelésésprojektértékelésirendszer aDebreceniEgyetemenSzellemialkotásProjektértékelésProjektmonitoringSpin-offSzellemialkotásbejelentésiűrlapokHUszabadalomProjektnyilvántartásSRH/CentrumajánlásRektordöntésSRH/RektorPCTSRH/RektorLicenciaértékesítésEgyetemiK+FszolgáltatóegységCentrum: az Egyetem releváns centrumaSRH: stratégiai rektorhelyettesLemondónyilatkozatHasznosítás és üzleti inkubációKülsőpartnerrelhasznosítás1.nap4. hét 7. hét ~8-9. hét12. hónap6-36. hónap• Az elmúlt öt év során kilenc spin-off cég megalakulásárakerült sor• Az egyetemi szellemi termékek értékesítése céljábóllicenc-tárgyalások folynak• A DE TTI 2010-ben spin-off képzési programot szervezetta vállalkozási ismeretek iránt érdeklődő egyetemihallgatók részéreKapcsolat:Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer IrodaE-mail: tto@unideb.hu • Weboldal: http://detti.unideb.hu


E U R Ó P A I B E F E K T E T É S I A L A PE u r ó p a i U n i ó50Az Európai Beruházási Alap széles körű pénzügyi megoldásokat kínál állami és magántulajdonú pénzügyiközvetítőknek az Európai Unió és az EFTA tagállamaiban és a tagjelölt országokban. Küldetése javítani a kisésközépvállalkozások esélyeit a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésben, szolgáltatásait ezért nagyrészt máspénzügyi szolgáltatók által mellőzött piacokra összpontosítja.Jövedelmezőség (N/A)Kezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkAz Európai Beruházási Alapot (EIF) 1994-ben alapította háromrészvénytulajdonos csoport: az Európai BeruházásiBank (62%), az Európai Bizottság (29%) és 30 európai pénzintézetösszesen 17 országból. Az EIF fő feladata akkor azvolt, hogy a pénzintézeteket infrastruktúrával és garanciákkallássa el a KKV-k finanszírozásához. 2000 júniusában azEIF-et újjászervezték és részvénytulajdonosi struktúráját úgymódosították, hogy az EIB lett a többségi tulajdonos, majd afolyamat az EIB Csoport megalakulásával érte el tetőpontját.A 2000-es átszervezés óta az EIF továbbra is portfolió-garanciákatnyújt a kis- és középvállalkozások finanszírozásábanrésztvevő intézmények számára.Az EIF a vállalkozások és az innováció kockázati finanszírozásánakvezető fejlesztője Európában. Európai testületek esetébenegyedülálló módon az EIF központi célkitűzése a megfelelőmegtérülés biztosítása részvénytulajdonosainak kereskedelmiárpolitika és kiegyensúlyozott díjazás alkalmazásán,illetve kockázat alapú bevétel generálásán keresztül. Az EIFaz Európai Unió innovációs támogatással, térségfejlesztéssel,vállalkozás- és növekedésösztönzéssel, valamint munkahelyteremtésselösszefüggő célkitűzéseit is támogatja.„A pénzalapok alapjaként” működve az EIF közvetve (a helyipénzügyi intézményeken keresztül) támogatja a kis- és középvállalkozásokat:• Az equity-alapú finanszírozás piacán az EIF megkerülhetetlen befektető, ahol kockázatitőke-befektetéseivel veszrészt a dinamikusan fejlődő, innovatív kis- és középvállalkozásokfinanszírozásában, valamint a fejlődés korai szakaszábansegít a bővüléshez szükséges tőke előteremtésében.Az EIF e termékei szerteágazó KKV-s igényekreválaszolva a kockázatitőke-finanszírozástól a középvállalatipiac alsó szegmensébe tartozó vállalkozások („lowermid-market”) célirányos támogatásáig terjedhetnek.• Az EIF továbbá garanciákat nyújt pénzintézeteknek (példáulbankoknak) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtotthiteleik fedezésére.Az EIF nem hitelintézmény: nem nyújt hitelt vagy támogatástvállalkozásba, és nem ruház be közvetlenül semmilyen vállalkozásba,hanem bankokon és egyéb pénzügyi közvetítőkönkeresztül tevékenykedik. Vagy a saját alapjait, vagy az EIB és azEurópai Unió által rábízott alapokat használja fel.Az EIF aktívan közreműködik a kibővített Európában, amelymagába foglalja az Európai Unió 27 tagállamát, az EFTA-t ésa tagjelölt országokat.Kockázati- és magántőke befektetések ösztönzéseA kockázati- és magántőke befektetések ösztönzése révén akis- és középvállalkozások könnyebben jutnak tőkéhez, különösenéletciklusuk kezdeti és növekedési szakaszában, ígyaz EIF kulcsszerepet tölt be a magas növekedési potenciállalrendelkező, innovatív kis- és középvállalkozások létrejöttébenés fejlesztésében. Mindezt úgy teszi, hogy kockázatitőke és mid-market alapokba fektet be, tehát pénzügyi közvetítőkönkeresztül, közvetve támogatja a kis- és középvál-


E U R Ó P A I B E F E K T E T É S I A L A PE u r ó p a i U n i ó51lalkozásokat a korai fázistól kezdve (szellemi tulajdon megszületése,fejlesztése) az érettebb fázisokig (a technológiatranszfer megvalósításáig).Az európai kockázati tőke egyik legnagyobb befektetőjekéntmind jól ismert, mind újonnan létrejött alapokat támogat.Az EIF erős nyomvonalat épített ki az iparban is. E hírnévnekköszönhetően, miközben megőrzi igen szigorú kiválasztásimechanizmusát, az EIF jelentős kisebbségi érdekeltségekreis szert tesz olyan alapokban, amelyek számosbefektető számára a magánszektorban történő elkötelezettségetteszi lehetővé.Az EIF befektetések méreténél és választékánál fogva, valaminta fundraising hozzáadott értékének köszönhetően, azEIF a legsikeresebb piaci gyakorlatokat tudja támogatni, és közösvezetést tesz lehetővé az általa támogatni kívánt csoportosulásokszámára. Ennek eredményeképpen az EIF az európaimagántőkepiac egyik vezető pénzintézetének tekinthető.Az EIF számos pénzügyi közvetítővel működik együtt: bankokkal,biztosítási alapokkal, kölcsönös biztosítóintézményekkel,mikrokölcsönök szolgáltatóival és állami fejlesztésibankokkal.GaranciaeszközökAz EIF garanciaeszközei két fő termékből állnak, amelyek akis- és középvállalkozások pénzalapokhoz való hozzájutásáttámogatják:1. Hitelnövelési Biztosítás (garantálja a biztosított kis- ésközépvállalkozások számára a pénzügyi eszközöket).2. Garanciák és ellengaranciák a mikrokölcsönökportfóliója számára, kis- és középvállalkozási kölcsönökvagy lízing (az Európai Bizottság programjainakkezelése).Weboldal: http://www.eif.org/index.htmKapcsolat: EIF központ96, boulevard Konrad Adenauer • L-2968 LuxembourgTel.: +352 42 66 88 1 • Fax: +352 42 66 88 200Az online űrlap elérhető a következő weboldalon: http://www.eif.org/generic/enquiry_form.htm


Ü Z L E T I T E R V 1 . 4S z l o v é n i a52Az Üzleti terv 1.4 egy komplex üzleti terv szoftver program, amely segítséget nyújt az üzleti terv megtervezésébenés megírásában, illetve segít a jövőbeli modell kifejlesztésében.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkAz eszközt a Venture Factory, a Maribori Egyetem üzletiinkubátora fejlesztette ki, és ingyenes szoftverként elérhetőszlovén és angol nyelven. Az Üzleti terv 1.4 egy teljes körűüzleti terv megírásában segédkezik, beleértve a szövegesrészt, az előrejelzéseket tartalmazó táblázatokat, a pénzügyielemzéseket, a grafikonokat és az illusztrációkat. Az eszközgyakorlati megközelítésű, egy alapvető szövegszerkesztőprogram funkcióit is ellátja, és hasznos tanácsokat,információkat ad a sikeres üzleti modell megtervezéséhez.Átlagos igényű start-up, kis- és középvállalkozásoknakkészült.Az eszköz négy fő részből áll: üzleti terv, pénzügyitervezés, hasznos tanácsok a vállalkozói ötlettel, ésáltalánosságban az üzleti tervekkel kapcsolatban, valamintegy dokumentumokat tartalmazó rész is helyet kapottbenne. A pénzügyi tervezés a szoftver legfontosabb része.Ez a rész lehetőséget biztosít a felhasználónak, hogypénzügyi előrejelzéseket készítsen, valamint megtervezzeaz összes szükséges elemet, amely az üzleti terv pénzügyirészére vonatkozik. Mivel az üzleti terv folyamatosan változódokumentum, a felhasználó bármikor megváltoztathatja abevitt adatokat, és ezzel az előrejelzéseket a mindenkorihelyzethez igazíthatja.Az eszközt számos alkalommal használták, mióta elindulta szolgáltatás, és több mint 5000 regisztrált felhasználóvalrendelkezik. Minden számítást a program végez, és ezáltaljelentős időt takarít meg a felhasználó számára. Ezen felüla felhasználó kisebb eséllyel vét számítási hibát, vagy felejtki egy-egy fontos pénzügyi adatot. A pénzügyi tervezéskönnyen alkalmazható konkrét üzleti modellekre, és azelőrejelzéseket különböző időszakokra és különbözőnövekedési tényezőkkel lehet kiszámítani. A program anyomtatást, valamint a kiszámított adatok elmentésétis lehetővé teszi különböző elterjedt formátumokban,mint például PDF, DOC, XLS. Ezekben a programokbana felhasználó további változtatásokat és módosításokatvégezhet az adatokon, ami azt jelenti, hogy a programrendkívül alkalmazkodóképes, és nem korlátozza a bevittadatok használatát. A program eltérő alapképzettséggelrendelkező felhasználók számára egyaránt segítségetnyújthat, legyen szó teljesen kezdőkről vagy olyanszakértőkről, akik már számos korábbi üzleti tervet készítettek.Az időmegtakarítással, jobb minőségű üzleti tervekkel,és a vállalkozók prezentációival ez az eszköz jelentősmegtakarításokhoz és nagyobb versenyképességhez vezeta vállalkozói környezetben.


Ü Z L E T I T E R V 1 . 4S z l o v é n i a53Pénzügyi tervezés, cash flow kimutatásKapcsolat:Urban Lapajne • Venture Factory (Tovarna podjemov)www.tovarnapodjemov.org • +386 2 229 42 78urban.lapajne@tovarnapodjemov.org


F 1 R S TO l a s z o r s z á g54A F1RST egy olyan szolgáltatás, amelyet az Aster hozott létre 2000-ben, és amelynek célja, hogy információt,felméréseket és támogatást nyújtson az egyes pályázatok által elérhető lehetőségek és ösztönző eszközöktekintetében.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA F1RST (Finanszírozási Alapok az Innováció, a Kutatás és aTechnológiai Fejlődés Számára) az európai uniós, a nemzetiés a regionális pénzügyi alapok egyik innovatív eszközekéntműködik Emilia-Romagna régióban a következőágazatokban: kutatásfejlesztés, innováció és technológiatranszfer, képzés, humánerőforrás és nemzetközi technológiaiegyüttműködés.A F1RST vállalkozásokat, egyetemeket, kutatócsoportokat,technológia transzfer- és oktatóegységeket, vállalkozói szövetségeket,tudományos és technológiai parkokat, helyi hatóságokat,valamint bankintézményeket céloz meg.speciális funkciókkal rendelkező személyes oldal,melyen a felhasználó maga frissítheti profilját, hozzáférhetaz összes elküldött hírlevelet tartalmazó archívumhoz,továbbá speciális paraméterek alapjánhíreket menthet el.• segítségnyújtás és útmutatás a F1RST munkatársaitól.Eredmények2002 végén az Aster úgy döntött, hogy “személyre szabotttevékenységeket” szervez a szolgáltatás finanszírozásához:a szolgáltatás segítségével harmadik fél a pénzügyi juttatásokkalkapcsolatos, személyre szabott információval láthatjael ügyfeleit. A szolgáltatás ipari szervezeteket, brókereket, tanácsadócégeket, oktatási szervezeteket céloz meg, amelyekingyenes, informatív hírlevelet kívánnak küldeni tagjaiknak akülönböző kutatási kölcsönökről és innovációs lehetőségekről.Az ügyfeleknek egyszeri belépési díjat kell fizetniük.A szolgáltatás a következő módokon érhető el:• weboldal: széles körű lehetőséget biztosít a pénzügyekintézésnek megkönnyítésére illusztratív dokumentációsegítségével.• hírlevél: ingyenes, heti rendszerességgel megjelenő,az ügyfélre szabott értesítő – kizárólag olyan valódiérdeklődésre számot tartó témákról, amelyeket azügyfél választott ki a regisztrációs folyamat során.• my F1RST: a regisztrált felhasználók számára készült,A “személyre szabottság” lehetővé teszi a felhasználók számára,hogy az egész F1RST weboldal a saját grafikájukkal jelenjenmeg. A szolgáltatás további funkciói:• a személyre szabott F1RST weboldal annak összes elérhetőfunkciójával, egyéni grafikával• regisztrációs űrlap a felhasználók regisztrálására• személyre szabott hírlevél• adminisztrációs eszközök a rendszerhez• a lehetőség, hogy olyan információt vigyenek be,


F 1 R S TO l a s z o r s z á g55amelyet kizárólag az ő felhasználóiknak küldenek el• választási lehetőség kulcsszavak közül, amelyek a regisztráltfelhasználók számára érhetők el.A F1RST által kínált webes szolgáltatások elérték azt a célt,hogy az összes regionális (és nemzeti) közösség tájékozó-dási pontja legyen a K+F és a technológia terén, illetve azontechnológia közösségek számára, amelyek az egyes közösségekáltal képviselt ágazatokban finanszírozási és tenderlehetőségekiránt érdeklődnek innovatív projektjeik számára.A modell sikeresnek bizonyult, és mérvadóvá vált nem csaknemzeti, hanem EU-szinten is.Kapcsolat: Aster Science Technology BusinessAlessandra Borgatti, Antonio Renna • first@aster.it • http://first.aster.it


D É L - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S I N N O V Á C I Ó SÜ G Y N Ö K S É GM a g y a r o r s z á g56A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség küldetése a régió versenyképességének növelése afenntartható fejlődés elvének figyelembe vétele mellett. Az Ügynökség arra törekszik, hogy javítsa a régiónemzetközi versenyképességét, hozzájáruljon a tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozás orientáltfejlesztéséhez, illetve hogy összefogja és bátorítsa az innovációban érdekelt szervezeteket, növelve ezzela régió gazdasági vonzerejét.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA Regionális Innovációs Ügynökség célja, hogy a régió profeszszionáliskoordinációs szervezeteként és szolgáltató egységkénttámogassa a Regionális Innovációs Stratégiába foglalt feladatokteljesülését annak érdekében, hogy sikeres együttműködésjöjjön létre a K+F+I szereplők és az ipar között. Ugyancsakfontos feladat a kis- és közepes vállalkozások fejlődésénekelősegítése, a technológia transzfer támogatása, a szellemi tulajdongazdasági hasznosítása illetve az innovációs folyamatszereplőinek jól strukturált hálózatba való szervezése.Az Ügynökség konkrét szolgáltatásai a következők:• koordinátorként és hídképző szervezetként valórészvétel a Regionális Innovációs Intézet és a hozzákapcsolódó hálózatok működésének elindításában• a Regionális Innovációs Stratégiai Tervhez történőkapcsolódási pontok feltárása• innovációs menedzsment tevékenységek, technológiatranszfer és a vállalkozások tudásalapú tevékenységeinekkoordinálása• tájékozódás az innovációs folyamathoz kapcsolódóforrásigényekről, a forrást biztosító intézmények informálása• nemzetközi programokba és projektekbe való pénzügyibefektetés ösztönzése• az innovációs folyamathoz kapcsolódó képzésekszervezése.Az Ügynökség hosszú távú célkitűzései:• a gazdaságilag hasznosítható innovációs eredményekazon kritikus tömegének biztosítása, amely alkalmasa befektetői érdeklődés felkeltésére és hoszszútávú fenntartására• a preinkubáció, az inkubáció, valamint az alternatívstart-up finanszírozási formák olyan optimálisstruktúrájának kialakítása, ami szilárd alapot képezaz egyetemek, kutatóintézetek és ipari fejlesztőkszinergetikus együttműködésén alapuló klaszterekés tudásparkok működéséhez• az innováció menedzsmentnek az Új MagyarországFejlesztési Terv Pólus Programjához való tökéletes illeszkedésénekbiztosítása• innovációs menedzsment terén lépést tartani a legjobbvilágszínvonalú gyakorlatokkal


D É L - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S I N N O V Á C I Ó SÜ G Y N Ö K S É GM a g y a r o r s z á g57• a partnerek működését folyamatosan támogató integrátorközpont működésének előkészítése.Az Ügynökség tagjai:1. Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány2. Kecskeméti Főiskola3. Griffsoft Zrt.4. Biopolisz Kft.5. Kőrös-Völgye Alapítvány6. Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Zrt.7. LaserConsult Kft.8. Titanium Kft.9. Tomori Pál Főiskola10. Lúdland Kft.11. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány12. Axiál Kft.13. Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.Az Ügynökség együttműködő szervezetei:• Szegedi Tudományegyetem• MTA Szegedi Biológiai Kutató Központ• Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség• Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi KooperációsKutatási KözpontKapcsolat:Dr. Molnár István igazgató • +36 62 549 500 • istvan@darinno.hu


K + F I N F O R M Á C I Ó S R E N D S Z E RC s e h K ö z t á r s a s á g58Az K+F Információs Rendszer a közigazgatási rendszer egy olyan információs rendszere, amely a kutatássalés fejlesztéssel kapcsolatos információk összegyűjtésére, feldolgozására, nyilvánosságra hozatalára ésfelhasználására szolgál és melyet az állami költségvetés támogat.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkAz K+F Információs Rendszer adminisztrátora a Kutatásiés Fejlesztési Tanács, operátora pedig a Cseh KöztársaságKormányhivatala. Az Információs Rendszer a következőcélokkal jött létre:− segítse a K+F Tanács állami költségvetésre és a K+F-revonatkozó javaslatainak előkészítését és megvitatását− beviteli adatokat szolgáltasson a K+F HatékonyságiÉrtékelés számára− információt szolgáltasson a következőkről:• pályázatok• aktuális kutatások• múltbeli kutatások és azok eredményei.A rendszer egy nagyobb rendszer létrehozásával indult1993-ban, és kezdetben egyetlen, az aktuális projektekhezkapcsolódó adatbázis volt. Miután azonban az első projekteklezárultak, meg kellett oldani a korábbi kutatások adatainaktárolását. Az K+F Információs Rendszer a következőalrendszerekkel (részekkel) rendelkezik:− állami támogatás szolgáltatói− K+F programok a Cseh Köztársaságban− tenderek a K+F-ben− a K+F-ben aktív szervezetek− K+F projektek− intézményi kutatási tervek− eredmények: publikációk, szabadalmak stb.


T H E R & D I N F O R M A T I O N S Y S T E MC s e h K ö z t á r s a s á g59EredményekAz adat típusaJelenlegiszámokÉves emelkedésK+F projektek 32 450 2 450K+F projektek szakaszai (eves alapú kimutatások) 95 000 7 500Intézményi kutatási tervek 890 10Intézményi kutatási tervek (eves alapú kimutatások) 4 700 300K+F eredmények tárolása (publikáció, szabadalom,technológia)550 000 20 000Tiszta K+F eredmények 420 000 50 000Pályázatok 400 30Kutatási szervezetek 4 600 400Projekt-koordinátorok 26 000 900Sémák 140 6Tenderek 429Állami támogatást nyújtók 25 0Mióta gyűjtik?199419882000Kapcsolat: K+F Tanács Cseh Köztársaság • rvv@vlada.cz


A Z E U R Ó P A I I N N O V Á C I Ó S R É G I Ó K H Á L Ó Z A T A ( I R E )E u r ó p a i U n i ó60Az Európai Innovációs Régiók Hálózatát (IRE) az Európai Bizottság hozta létre az 1990-es évek közepén azzal acéllal, hogy elősegítse a tapasztalatcserét és a jó gyakorlatok megosztását az európai régiók között; illetve hogya regionális innovációs stratégiák és tervek fejlesztése és kivitelezése által növelje azok innovációs kapacitását ésversenyképességét.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkAz IRE hálózata jelenleg az EU 27 tagországának körülbelül235 tagrégióját egyesíti, illetve további tagjai még Izland, Izrael,Norvégia, Svájc és Törökország egyes régiói is. A régiókataz esetek többségében egy regionális hatóság vagy egyregionális fejlesztési ügynökség képviseli a hálózatban.Az IRE hálózat minden olyan európai régió számára nyitvaáll, amely elkötelezett régiójának innovációs rendszereinekfejlesztése iránt. A tagországokat a következő küldetésnyilatkozategyesíti az IRE hálózatban: “Az európai régiók globálisversenyképességének megerősítése azáltal, hogy elősegítiaz innovációs eljárásokat, továbbá egyedülálló lehetőségetbiztosít a régiók számára, hogy együttműködjenek,és tanuljanak egymástól.”Az IRE tagrégiók közül hozzávetőlegesen eddig 150 fejlesztettki regionális innovációs stratégiákat (RIS), vagy jelenlegdolgoznak a RIS projekt kivitelezésén, amelyhez az EurópaBizottság támogatását veszik igénybe. A többi régió képviselőipartnerekként vesznek részt a jelenlegi regionális innovációselvek hatásvizsgálatában és benchmarking tevékenységekben,illetve megelőző IRE projektekben működtekközre, mint például az IRE Tematikus Hálózata, amely2001 és 2004 között működött.Az IRE hálózat tagságába minden európai régió jelentkezhet,amely innovációs kapacitásának növelésén munkálkodik,még akkor is, ha korábban nem vett részt egyetlen IREprojektben sem. Azonban az Európai Bizottság által finanszírozottprojekt, amelynek célja a titkársági szolgáltatásokbiztosítása az Európai Innovációs Régiók Hálózatának tagjaiszámára, 2008. december 31-én lezárult.A jellemző szolgáltatások között szerepelt a helpdesk, partnerkeresés,információs pont vagy tanulmányutak szervezése,azonban ezek a szolgáltatások 2009. január 1-je óta nemelérhetők. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az IRE hálózatabbahagyná tevékenységeit. Jelenleg az Európai Bizottság,az IRE Kormányzási Csoport és az EURADA (a Regionális FejlesztésiÜgynökségek Európai Szövetsége) azon dolgoznak,hogy az Európai Bizottság anyagi támogatása nélkül új formulátalkossanak a hálózat munkájának folytatásához. Az IREweboldala 2009. január 1-je után óta továbbra is elérhető.A weboldalon a következő témakörökben találhatók hasznosdokumentumok:• Hálózat események• IRE Tematikus Hálózat• transzregionális együttműködés• nemzeti hálózatok• regionális innovációs stratégiai projektek


A Z E U R Ó P A I I N N O V Á C I Ó S R É G I Ó K H Á L Ó Z A T A ( I R E )E u r ó p a i U n i ó61• transzregionális innovációs projektek• a régiók IRE munkacsoportjai• kölcsönös tanulási fórum• regionális innovációs eljárások hatásvizsgálataés benchmarking projektek• IRE-díj• RIS-NAC folyamatokat támogatóakciók• IRE Kormányzási Csoport• Tudásrégiók 2A weboldal lehetővé teszi a keresést a könyvtáriarchívumokban, cikkekben és más dokumentumokban.Az IRE Secretariat és az EurópaiBizottság számos promóciós anyagot fejlesztettki annak érdekében, hogy tájékoztassáka döntéshozókat és az érdeklődő nyilvánosságotaz IRE Hálózatról. Ezek az anyagokmind letölthetők az IRE weboldaláról.Weboldal: http://www.innovating-regions.orgKapcsolat:nem releváns (Az IRE Titkárság szolgáltatásai 2008. december 31-ével megszűntek.)


P A T L I B K Ö Z P O N T - D E B R E C E NM a g y a r o r s z á g62A PatLib Központok Európa-szerte szellemi tulajdonnal kapcsolatos tájékoztatást adnak azérdeklődőknek, valamint hozzáférést biztosítanak a legfontosabb iparjogvédelmi adatbázisokhoz éskiadványokhoz.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA PatLib Központok hálózata az Európai Szabadalmi Hivatalkezdeményezésére jött létre: az Európai SzabadalmiEgyezményhez csatlakozott tagállamokban találhatószellemitulajdon-védelmi információs központok bárkinektájékoztatást nyújtanak a szellemi alkotásokkalkapcsolatos alapvető információkról. Jelenleg összesentöbb, mint 320 központ működik, és számuk folyamatosannövekszik.PatLib Központ a Debrecen EgyetemenA debreceni PatLib Központ a Debreceni Egyetemen jöttlétre a Magyar Szabadalmi Hivatal kezdeményezésére. AKözpont tájékoztatást nyújt az iparjogvédelem és a szerzőijog területein. A szakértői tudás és tájékoztató kiadványokaz egyetemi kutatók mellett a régió innovációbanérdekelt szereplői (feltalálók, KKV-k) számára is elérhetőka PatLib központban.A PatLib a következő témakörökben nyújt ingyenes tanácsadást:• melyek a szellemitulajdon-védelem alapfogalmai,legfontosabb területei és intézményei;• mely alkotásokat oltalmazhatjuk az iparjogvédelem,és melyeket a szerzői jog eszközrendszerével;• milyen oltalmi formák léteznek;• melyek, az ötlettől kiindulva, a találmány szabadalmaztatásának,valamint a használati és formatervezésiminták oltalmazásának feltételei;• hogyan történik a szó- és ábrás védjegyek, a termék-és cégnevek, logók, jelmondatok, szlogenek,sík- vagy térbeli alakzatok, szín-, fény- és hangjelek,valamint a hologramok védelmének megszerzése ésfenntartása;• melyek a külföldi oltalomszerzés feltételei: hogyanlehetséges kiterjeszteni az Európai Unió tagállamainakés az Európai Szabadalmi Egyezmény országainakjogait• mit tudunk az iparjogvédelmi információforrásokról,az adatbázisok tartalmáról és használatáról;• melyek a szellemi termékek hasznosításával, licencszerződésekkelkapcsolatos fontos tudnivalók;• melyek a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogokmegsértésének esetei, milyen jogkövetkezményekés jogorvoslati lehetőségek léteznek.


P A T L I B K Ö Z P O N T - D E B R E C E NM a g y a r o r s z á g63Tájékoztató füzetek:• Tájékoztató kiadványok az egyes oltalmi formákról,bejelentési űrlapok, folyamatábrák• Szellemitulajdon-védelem mindenkinek• Szerzői jog, szerzői jogdíjakHozzáférés a legfontosabb iparjogvédelmi adatbázisokhoz:• PIPACS – magyar iparjogvédelmi adatbázis (valamennyioltalmi formához)• e-lajstrom – magyar kísérleti elektronikus szabadalmilajstrom• iparjogvédelmi osztályozási rendszerek• ESPACE-PRECES – a közép- és kelet-európai régió országainakszabadalmi dokumentumai• esp@cenet szabadalmi adatbázis – több mint 70 országbólés régióból• nemzetközi és közösségi szabadalmak, védjegyek ésformatervezési minták adatbázisai.A PatLib Központ 2006-ban nyitotta meg kapuit a MagyarSzabadalmi Hivatal és a Debreceni Egyetem TudásésTechnológia Transzfer Iroda közös működtetésében.Évente hozzávetőleg 100 látogató kér tájékoztatást elsősorbana szabadalmaztatás és a védjegyek területén.A Központ telefonon és email-en keresztül is elérhető.Kapcsolat:Patlib Központ – DebrecenDebreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer IrodaE-mail: patlib@med.unideb.hu • Weboldal: www.lib.unideb.hu/patlib


V A N E G Y Ö T L E T E M !S z l o v é n i a64A Van egy ötletem! (Imam idejo!) egy internetes portál, amely az innováció létrehozásához kapcsolódótémákkal foglalkozik. A portál olyan személyeknek szól, akik információhoz szeretnének jutni az innovációfolyamatáról, innovatív cégekről, innovátorokról, vagy más, az innováció létrehozásához kapcsolódóinformációkat keresnek. A szolgáltatás elérhető a következő weboldalon: www.imamidejo.si.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA portált a Szlovén Köztársaság Vállalkozásért és KülföldiBefektetésért Felelős Állami Ügynöksége (JAPTI) működteti,egy speciális, a Szlovén Központ a Versenyképességért ésInnovációért (SCCI) nevű program keretén belül. A portálútmutatást ad az új ötletekkel rendelkező innovatív személyeknekaz innovációs folyamat négy különböző szakaszában.Attól függően, hogy a felhasználó éppen melyik szakaszbanvan, a portál fejlesztési eljárásokat ajánl fel, amelyeksegíthetik a következő szintre jutni, valamint a folyamatravonatkozó hasznos információkat is kínál.Az első szakasz maga az ötlet. Ez szellemi tevékenységbőlszármazó eredmény, amelyben lehetőség rejlik a ténylegesmegvalósításhoz valamilyen kreatív formában. A másodikszakasz a találmány, amely egy új ötlet már valamilyen megfogalmazássá,eszközzé vagy folyamattá történt továbbfejlesztése.A harmadik szakasz az úgynevezett lehetséges innováció.Ez még mindig a találmány, de már egyértelmű bi-A Van egy ötletem! internetes portál nyitólapja


V A N E G Y Ö T L E T E M !S z l o v é n i a65zonyítékkal a felhasználhatóságára. Az utolsó szakasz pedigaz innováció, amely egy piaci értékkel rendelkező megoldástkínál. A felhasználó mind a négy szakasz során információkatkap technikai, pénzügyi és jogi területen szolgáltatásokatnyújtó szervezetekről; információkat arról, hogyan lehetpartnereket találni; és ami a legfontosabb, információkataz adott szakaszhoz kapcsolódó megfelelő lépésekről.A lépések a következőket tartalmazzák: fejlesztési stratégia,tanulóanyag, marketing, szellemitulajdon-értékelés, üzletiterv készítés, projekt-menedzsment, valamint információarról, hol lehet a szükséges tőkét vagy irodahelyiséget megtalálni.A portál minden szolgáltatása ingyenes, és 2008 októbere– a működés kezdete – óta rengeteg felhasználót szerzett.A portál jelenleg 174 szolgáltató szervezettel, 34 felajánlottinnovációval és 8 innovációs prezentációval rendelkezik.Mindezeken felül a következő előnyöket nyújtja a felhasználókszámára:- Az innovátorok és szakértők piacának bemutatása;- Feltalálók fóruma, amely az innovátorok találkozóhelye;- A feltalálók kézikönyve, amely útmutatást biztosít azokkala tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek ahhozszükségesek, hogy a találmány piaci innovációvá alakuljonát;- Lista az innovátorokról;- Jó gyakorlatok példái, valamint innovatív projektek adatbázisa;- Innovációs útmutató;- Hírek, események, pályázatok;- Interaktív eszközök az üzleti terv megírásához;- Innováció-menedzselési és IMProve kérdőívek;- Szakszótár az innovációs környezethez kapcsolódó szavakkalés kifejezésekkel;- Lehetőség kérdés elküldésére, amelyet egy szakértő válaszolmeg;- Különböző kiadványok, amelyek a vállalkozói világhozkapcsolódnak.Kapcsolat:JAPTIwww.japti.si • japti@japti.si


R 2 B N A P O K : N E M Z E T K Ö Z I E X P O F Ó R U M A Z I P A R II N N O V Á C I Ó R Ó LO l a s z o r s z á g66Az R2B – Kutatástól az üzletig az első olyan nemzetközi kiállítás Olaszországban, amely nemzeti és nemzetköziszinten egyaránt a magas szintű kutatás és az ipar együttműködését segíti elő.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkAz R2B a vezető kutatási szereplők találkozóhelye, ahol bemutathatjákinnovatív technológiai megoldásaikat, kutatásieredményeiket, prototípusaikat és alkalmazásaikat, illetveértékesíthetik is azokat az üzleti szektor K+F menedzsereinekés szponzorainak körében, akik a technológia transz-


R 2 B N A P O K : N E M Z E T K Ö Z I E X P O F Ó R U M A Z I P A R II N N O V Á C I Ó R Ó LO l a s z o r s z á g67fer folyamatának lelkes támogatói. A 2005 óta évente megrendezettkiállítás már számos kiváló olasz és külföldi intézménynekés cégnek adott otthont, amelyek amellett, hogykutatási eredményeiket és prototípusaikat mutatják itt be,magas szintű szaktudást is kínálnak lehetséges jövőbenipartnereik, ipari szereplők és vállalatvezetők számára.Az esemény egy kiállítási térből áll, ahol nemzeti és nemzetközikutatási termékeket sorakoztatnak fel, illetve eseményekés kezdeményezések követik egymást megszakításnélkül 2-3 napon keresztül: találkozók, szakmai workshopok,új vállalkozások és fiatal kutató-tehetségek, valamint nemzetközivendégek bemutatkozása zajlik a média nyilvánosságamellett.Az R2B Napok foglalkozik az üzleti szektor aktuális, növekedésreés fejlődésre irányuló igényeivel, és kapcsolatot létesítaz egyes cégek és a legfontosabb nemzetközi kutatási központokközött.EredményekAz R2B Napok lehetővé teszi a cégek számára, hogy bemutassáktermékfejlesztéseiket, és hogy a legfejlettebb nem-zeti és nemzetközi kutatási tapasztalatok közvetlen megismerésébőlprofitálva versenyképes technológiákkal ismerkedjenekmeg.Az R2B Napok megrendezésének célja, hogy az eseményegyedülálló és meghatározó éves találkozóhellyé váljon,amely képes az innovatív kutatás, a finanszírozás, valamint akülönféle európai programok területéről származó megoldásokatszolgáltatni a vállalkozások számára. A rendezvény különösenazokat a cégeket szólítja meg, amelyek a jelenlegi piacihelyzetben szükségét látják termékeik, gyártási eljárásaik ésszervezési módszereik megújításának. Itt mindezt megtehetik,hiszen közvetlenül hozzájuthatnak a legfejlettebb hazai éskülföldi kutatási tapasztalatokhoz. Az érdekelt ágazatok képviselői– különösen a cégtulajdonosok, a termékmenedzserek, atechnikai menedzserek és a K+F felelősök – tapasztalt kutatókkalés tudósokkal találkozhatnak, hogy választ kapjanak a vállalkozásukfejlesztésével kapcsolatos kérdéseikre.Az R2B Napok innovatív megközelítésű, és támogatja a párbeszédetés az együttműködést regionális, nemzeti és nemzetköziszinten, valamint lehetőséget biztosít az ötletek cseréjéreés ütköztetésére, ami az innováció alapját jelenti.Kapcsolat: Aster – Aster – Tudomány Technológia ÜzletDebora Facchini • comunicazione@aster.it • http://www.rtob.it


D É L - A L F Ö L D I É L E T - É S A N Y A G T U D O M Á N Y IK O O P E R Á C I Ó S K U T A T Á S I K Ö Z P O N T ( D E A K )M a g y a r o r s z á g68A DEAK 2005-ben alakult 10 ipari partner és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programtámogatásával, és a Szegedi Tudományegyetem három karának tudásbázisát tömöríti. A Központbanjelenleg folyó kutatások egy része az anyagtudományok területére koncentrál, beleértve a remediációsés nanotechnológiai fejlesztéseket, a képalkotási modellezés technikáit, az új energiahordozókkutatását és a hulladékhasznosítás új megoldási módjait. A kutatások másik csoportja azélettudományokra fókuszál, mint például a kozmetológiai fejlesztések vagy a bőr öregedésénekfolyamatát késleltető eljárások kidolgozása és alkalmazása.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA DEAK amellett, hogy adminisztratív és technológiatranszferszolgáltatásokat nyújt, folytatja azokat a regionális tudásközpont-projekteketis, amelyek a Dél-alföldi régióban kerülnekmegvalósításra a Szegedi Tudományegyetem, a SzegediBiológiai Kutató Központ és ipari partnereik közreműködésével.A központ általános célkitűzései a következők:• A tudásalapú társadalom és gazdaság kialakulásánakelősegítése a Dél-alföldi régióban magas szintűK+F eredmények létrehozása és gyakorlati alkalmazásaáltal.• Olyan hosszú távú együttműködés megvalósítása azalkalmazott kutatások terén a Szegedi Tudományegyetemélet- és anyagtudományi szakmai potenciáljánakkamatoztatásával, amelyben a kutatási, oktatásiés technológia transzfer szempontok egymásterősítve jelennek meg.• Olyan tudásbázis létrehozása, amely alkalmas a teljesinnovációs folyamat lefedésére az alapkutatástóla szabadalmak gyakorlati alkalmazásáig, és képes aSzegedi Tudományegyetem tevékenységét a gazdaságvalós igényeihez közelíteni ipari igényekhez igazodóprojektek generálásával.A DEAK projekt partnerként vesz részt olyan tudáshasznosítástmegcélzó kockázati projektekben, amelyek a Szegedenfellelhető és kiaknázható tudást kívánják gazdaságilaghasznosítani. A Központ ugyanakkor segítséget nyújt a cégeknekinnovációs járulékuk hatékony felhasználásában is.A DEAK hivatalosan bejegyzett tagja az Európai Szövetséga Technológia-, Innováció- és Ipari Információ Transzferértnevű nemzetközi szakmai szervezetnek, és sikeres határokonátívelő együttműködéseket folytat romániai partnerekkel.


D É L - A L F Ö L D I É L E T - É S A N Y A G T U D O M Á N Y IK O O P E R Á C I Ó S K U T A T Á S I K Ö Z P O N T ( D E A K )M a g y a r o r s z á g69Kapcsolat:Gyulai Tamás vezérigazgató+36 20 9209573E-mail: gyulai.tamas@deakszeged.hu • www.deakszeged.hu


e s p @ c e n e tE u r ó p a i U n i ó70Az Európai Szabadalmi Hivatal eddig 38 európai országban biztosít egységes jelentkezési eljárást az egyesfeltalálók és cégek számára, akik szabadalmaik védelmét keresik. Az Európai Szabadalmi Szervezetnek ezt azadminisztratív szárnyát az Igazgatási Tanács felügyeli.Jövedelmezőség (nem releváns)Kezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezők1998 októberében az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) elindítottaaz esp@cenetet. Ez egy ingyenes szabadalmi adatbázisokbólálló hálózat, amely több millió szabadalmi dokumentumottartalmaz Európából, Japánból, az Egyesült Államokbólés a Szellemi Tulajdon Világszervezetétől (WIPO).Noha nem az EPO volt az első szabadalmi hivatal, amely ingyenesenhozzáférhetővé tette a szabadalmi adatokat azinterneten (az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi ésVédjegy Hivatala, az USPTO tette ezt meg először 1994 decemberében),az esp@cenet megalkotása mégis vízválasztónakbizonyult a szabadalmak történetében. Az EPO forradalmasítottaa nemzetközi szabadalmi információkhozvaló nyilvános hozzáférést, kiszabadította papírbörtöneikbőla szabadalmi adatokat, és ezzel örökre megváltoztattaa szabadalmak terjesztésének, szervezésének, keresésénekés érvényesítésének módját. A feltalálók és a vállalkozóktöbbé már nem kényszerülnek arra, hogy nagy távolságo-Az esp@cenetszerkezeti felépítése


e s p @ c e n e tE u r ó p a i U n i ó71kat tegyenek meg annak érdekében, hogy szabadalmakattanulmányozzanak a speciálisan e célból tervezett könyvtárakban.A diákok, könyvtárosok és kutatók az esp@cenetenkeresztül ingyenesen böngészhetnek a nemzetközi szabadalmakközött, ahelyett, hogy költséges kereskedelmi szabadalmiadatbázisokat használnának. Az EPO folyamatosanfejleszti az esp@cenetet, milliónyi szabadalmi és nem szabadalmidokumentummal bővíti azt, növelve a szabadalmicsaládot és a jogi státusszal kapcsolatos információ menynyiségét,frissítve a keresési és érvényesítési lehetőségeket,valamint bővítve az online elérhető segítő és képzési anyagokkörét.Az esp@cenet európai szabadalmi adatbázis-hálózat többmint 60 millió szabadalmi dokumentumot kínál a világ mindentájáról – legtöbbjük szabadalmi bejelentés, nem pedigmegkapott szabadalom. A szabadalmi bejelentés általábanegy új elgondolás első publikálását jelenti, amely a folyóiratcikkbenvaló megjelenés vagy az új termék piacra kerüléseelőtt kerül nyilvánosságra.Az esp@cenet szolgáltatás szerkezete legjobban úgy jellemezhető,mint egy egymással összekapcsolt kapukból ésadatbázisokból álló háló (lásd a mellékelt ábrán).2006 július elsején az esp@cenet Worldwide adatbázis többmint 59 millió szabadalmi dokumentum bibliográfiai adataittartalmazta körülbelül 72 országból és regionális szabadalmihivatalból, valamint több mint egymillió nem-szabadalmi(NPL) dokumentumot (Európai Szabadalmi Hivatal). Ez azegyik legnagyobb szervezett internetes technikai szakirodalom-gyűjtemény.Az esp@ceneten elérhető szabadalmi dokumentumokközött találunk többek között publikált szabadalmibejelentéseket, lefordított bejelentéseket, újra benyújtottszabadalmakat, használati mintaoltalom bejelentéseket,megadott használati mintaoltalmakat, valamint kutatási jelentéseket.Emellett hozzáférést kínál még több mint 40 millió,a szabadalmi dokumentumok teljes szövegéről készültfaximile kép PDF formátumához, valamint a szabadalom jogistátuszáról és családi adatairól szóló információkhoz. A kisebbEP és WIPO adatbázisok tartalmaznak olyan kérelmeket (“A”dokumentumok), amelyek az elmúlt 24 hónapban kerültekpublikálásra az EPO-nál vagy a WIPO-nál.Ez az innovációs szolgáltatás rendkívül fontos, hiszen a szabadalmiszakirodalom igen hasznos a technológia trendekkel ésa piaci versennyel kapcsolatos információszerzésben, továbbáegységesített is az egyes nyelveken. Az esp@cenet adatbázisáltal kínált keresési mód ingyenesen elérhetővé teszi akeresett információt, és a legtöbb dokumentum le is tölthető.Weboldal: http://www.espacenet.comKapcsolat:Urad Republike Slovenije za intelektualno lastninoKotnikova 6, 1000 Ljubljanainfo@uil-sipo.si


T E C H N O L Ó G I A F I G Y E L ŐC s e h K ö z t á r s a s á g72A Technológia Figyelő célja a cégek támogatása stratégiai döntéseik meghozatalában, és ezáltal a versenyképességés az innovációs képesség javítása. A Technológia Figyelő olyan eljárás, amely elősegíti az innovációs folyamatokata cégeken belül, valamint fokozza a sikeres innovációs üzleti lépések lehetőségeit. Az információ kezelése,elemzése és megerősítése jobb döntések meghozatalát teszi lehetővé a kutatási és fejlesztési tervek alkalmazásávalkapcsolatban, illetve a befektetési és a stratégiai tervezés terén.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA Technológia Figyelő interneten keresztül történő alkalmazásakönnyű és költséghatékony hozzáférést biztosít acseh KKV-k számára földrajzi elhelyezkedésükre való tekintetnélkül különböző témákhoz, és megoldást kínál bonyolultproblémákra. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi továbbá atechnológiákkal kapcsolatos információ gyors terjesztését.A KKV-k így lépést tudnak tartani a technológia fejlődésével.A Technológia Figyelő fókuszában a technológiákkal és az uralkodótrendekkel kapcsolatos stratégiai információ folyamatosgyűjtése és elemezése áll. Azáltal, hogy lokalizálják és terjesztika releváns információt, erős, a döntéshozatalban hatékonyeszközt kínálnak. A Technológia Figyelő a “Versenyképes Intelligencia”tágabb kategóriájába esik, amely szintén lefedi a piacokról,termékekről, versenytársakról, szabályozásokról stb. szólóstratégiai információt. A legtöbb cég számára a stratégiai információbirtoklása globális szinten kulcseleme a versenytársakkalszembeni előny megszerzésének és megőrzésének.A legfontosabb feladatok:o az innovációs folyamat elősegítéseo egyszerű és költséghatékony információ-hozzáféréso válaszok technológiai kérdésekre és problémákra.EredményekEgy szakértői csoport támogatásával, valamint a PlasticsValue Chain társaságok számára jelentős területek és technológiáklefedésével a szelektív információs választási lehetőségekszéles skálája érhető el:– Hírreferenciák: a felhasználó érdeklődési körébe tartozóegyes hírek– Technológiai jelentések: az ügyfél kívánságára azadott technológiák szakértői további részletekkelszolgálhatnak– Egyénre szabott akta: a felhasználó számára relevánsszektorokkal és technológiákkal kapcsolatos hírek


T E C H N O L Ó G I A F I G Y E L ŐC s e h K ö z t á r s a s á g73(ezeket a témákat a regisztráció során jelölik meg),valamint hozzáférés a weboldalakon közzétett jelentésekteljes szövegéhez– Kérdőívek: akkor használatosak, ha speciális információ(pl. technológiáról, szabadalmakról, minőségről) szükségesa cég fejlesztési tevékenységének folyamán– Riasztások: egyénre szabott, rendszeres, a felhasználótevékenysége szempontjából releváns stratégiaiinformációk.Kapcsolat: Enterprise Europe Network CR • Daniela Váchová


B I O I N K U B Á T O R - K Ö Z P O N T A D E B R E C E N IE G Y E T E M E NM a g y a r o r s z á g74A Debreceni Egyetem Bioinkubátor-központ alapvető célja fiatal, innovatív cégek támogatása fejletteszközparkhoz és laboratóriumokhoz történő hozzáférés biztosításával, valamint innovációs éstechnológia transzfer szolgáltatások nyújtásával.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA Bioinkubátor-központ létrejöttét a Nemzeti Kutatási ésTechnológiai Hivatal támogatta, működésének feltételeit2009-től a Debreceni Egyetem Tudás- és TechnológiaTranszfer Iroda biztosítja.A Bioinkubátor-központ működése három pilléren alapszik:• nagy értékű eszközpark használatának biztosítása,• laboratóriumokhoz történő kedvezményes hozzáférésés• innovációs és technológia transzfer szolgáltatásokbiztosítása az inkubált cégek számára.Általános szolgáltatások és funkciók• Iroda- és laborhelyiségek• Modern, teljesen felszerelt és légkondicionált tárgyalóterem• Levelezés-kezelés• Takarítói szolgáltatások• Közelség az Egyetemhez és Debrecen városáhozKutatásfejlesztési szolgáltatások:• Biomolekuláris-Interakció Szolgáltató Laboratórium• Proteomikai Szolgáltató Laboratórium• HTS (high throughput screening) Laboratórium• Debreceni Genomikai Központ• Molekuláris Törzsfejlesztő és Fermentációs SzolgáltatóLaboratórium• Analitikai Kémiai Szolgáltató Laboratórium• Lipidomika Szolgáltató Laboratórium• Állatház Szolgáltató LaboratóriumAz ún. “virtuális inkubáció” során a Debreceni Egyetemkörnyezetében működő spin-off vagy start-up fázisbanlévő biotechnológiai vállalkozások nem települnek be fizikailaga Bioinkubátor-központba, azonban így is kedvezményesenvehetik igénybe annak szolgáltatásait.Üzleti szolgáltatások• Stratégiai-üzleti tanácsadás• Üzletfejlesztés, üzleti terv készítése• Tanácsadás aktuális pályázati konstrukciókról• Forrásteremtési lehetőségek felkutatása• Általános szellemitulajdon-védelmi tanácsadás• Szellemi alkotások menedzselése (újdonságkutatás,szabadalmi bejelentések menedzselése)• Jogi tanácsadás és szolgáltatások (K+F szerződések,


B I O I N K U B Á T O R - K Ö Z P O N T A D E B R E C E N IE G Y E T E M E NM a g y a r o r s z á g75licencszerződések és egyéb, a szellemi tulajdonnalkapcsolatos szerződések)• A Debreceni Egyetemen található szolgáltatásokhoz,kiválósági központokhoz és tanácsadókhoz való hozzáférés• Informatikai szolgáltatásokA Bioinkubátor-központ 2010-ben három betelepültcégnek ad otthont. Ezek a fiatal, innovatív cégek a biotechnológiaterületén végeznek kutatás-fejlesztést. Ezenfelül a Központ számos vállalkozást inkubál virtuálisan,amelyek szintén élvezik a központ laboratóriumi és üzletiszolgáltatásainak előnyeit.Kapcsolat:Bioinkubátor-központ – DebrecenE-mail: bioinkub@med.unideb.hu • Weboldal: http://bioinkubator.unideb.hu


A B E F E K T E T Ő K S Z Á M Á R A V O N Z Ó Ü Z L E T I T E R VS z l o v é n i a76A befektetők számára vonzó üzleti terv egy hét modulból álló workshop, amely olyan vállalkozóknak szól, akikjó üzleti tervet szeretnének készíteni, valamint a folyamat során nagy lehetőségekkel kecsegtető üzleti modelltkívánnak kialakítani.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA workshopot a Szlovénia Üzleti Angyalai kockázatitőkebefektetőklub szervezi. Ez a klub kapcsolatot jelent az ambiciózusvállalkozók – akik cégnövekedése még kezdeti stádiumbanvan – és a legsikeresebb szlovén üzletemberek között.A teljes befektetési folyamat első lépése mindig egy kiválóés megfelelően bemutatott üzleti terven alapszik. Tehátmiután egy vállalkozónak egy új ötlete támadt, a következőkulcsfontosságú lépés az üzleti terv megírása, amely azötletet üzleti modellé alakítja.Az üzleti terv elkészítéséhez a vállalkozónak rengeteg információra,kutatásra és tudásra van szüksége különböző üzletiterületekről. Különösen a karrierjük kezdetén álló vállalkozókszámára merülnek fel gyakori problémák az üzleti tervmegírása során.A workshopot az adott terület szakértői vezetik, akik már tapasztaltvállalkozók és befektetők, és minden fontos szempontotszem előtt tartanak a sikeres végeredmény eléréséhez.Ezen felül azok a résztvevők, akik elképzelésében bennerejlik a sajáttőke-bevonás lehetősége, prezentálhatják ötletüketüzleti modell formájában a befektetők számára.A workshop hét modulból tevődik össze:• Saját tőke általi finanszírozás, a jó üzlet alapjai és azüzleti tervezés legfontosabb elemei;• A hatékony üzleti elemzés módszerei és folyamata;• Marketing terv, értékesítési stratégia és belépés akülföldi piacokra;• Fejlesztés, szellemi tulajdon, a vállalkozói csapat, lehetségeskockázatok és ütemterv;• Pénzügyi tervezés, előrejelzések, és hagyományossaját tőke általi finanszírozási záradék;• Vezetői összefoglaló és prezentáció a befektetőkelőtt;• Prezentációs gyakorlatok és javaslatok a fejlődésre.


A B E F E K T E T Ő K S Z Á M Á R A V O N Z Ó Ü Z L E T I T E R VS z l o v é n i a77A workshop egy hónap alatt zajlik le. A részvételi díj 200euró, amely a workshopon való részvétel minden költségétfedezi, beleértve az egyéni konzultációt a konkrét üzletiterv elkészítéséhez. Évente kétszer kerül sor ezekre aworkshopokra, és eddig több, mint 60 vállalkozó használtaki a lehetőséget sikeres üzleti terv megírásához. Közülük10-en adták elő prezentációjukat befektetők előtt, és kettejükkapott tőkebefektetést.ÜzletiA workshop végén minden üzleti tervet értékelnek, és azösszes vállalkozó lehetőséget kap, hogy gyakorolja prezentációjáta résztvevők és előadók előtt. Ezáltal a vállalkozókértékes visszajelzést kapnak üzleti tervük, valamint prezentációjukerős és gyenge pontjairól. A workshop kiváló lehetőségetbiztosít egy vállalkozás sikeres elindításához, ajó kezdet pedig gyakran döntő fontosságú tényező, amelymeghatározza, hogy egy vállalkozás sikertörténet vagy bukáslesz-e.Kapcsolat: Blaž KosSzlovénia Üzleti Angyalaikos@poslovniangeli.si • Tel: +386 1 30 70 933


T E C H N O L Ó G I A I E L Ő T A N U L M Á N YE M I L I A - R O M A G N A R É G I Ó B A NO l a s z o r s z á g78A technológiai előtanulmány készítése egy szisztematikus, a résztvevők együttműködését igénylőfolyamat, amelybe szakértőket, az egyetemi közösségek tagjait, illetve ipari és üzleti döntéshozókatvonnak be. Célja olyan fókuszált és közös stratégiai víziók felvázolása, amelyek a kitűzött célok eléréseérdekében segíteni tudják az irányelveket befolyásoló döntéseket.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA Faber Foundation eddig három technológiai előtanulmánytkészített a Regionális Operatív Program (Objective 3ESF - Measure D.1) anyagi támogatásával, amelyet az Emilia-Romagna Régió, a Munkaügyi és Szociális Minisztérium, valamintaz Európai Unió Európai Szociális Alapja finanszíroz.Ezen előtanulmányok meghatározó résztvevői mind magán-,mind állami kutatóintézetekben jelen lévő kutatók ésipari szereplők, mely fontos elvárás a program szempontjából.Az előtanulmány munkaterve 6 fő lépésben foglalhatóössze:• a projekt megtervezése• a módszerek meghatározása• a kutatói kontextus fejlesztése• interakció a cégeken és kutatóintézetekben belül,valamint azok között• a végső jelentés megírása és szerkesztése• az eredmények közzététele.A tervezés során elengedhetetlen egy olyan munkacsoportlétrehozása, amely meghatározza a célkitűzéseket ésa vizsgálat területét. A vállalkozásokkal folytatott interakciósszakasz kulcsfontosságú fázis, hiszen a vállalkozások aktívközreműködése nélkül az előtanulmány eredményei elkerülhetetlenülúgy fognak tűnni, mint egy kívülálló által ajövő lehetséges eseményeiről adott leírás; e helyett a leghelyesebbút jellemzése a cél, amelyet a cégek maguk választanakki a hatékonyabb jövő érdekében. Végül pedigfontos, hogy az előtanulmányt nyilvánosságra hozzák ésegy kiadvány létrehozásával terjesszék annak eredményeit,továbbá élénk vitába vonják be mindazokat, akik hozzájárultakannak létrehozásához, valamint más olyan érdekeltfeleket is, akik mindaddig nem tudtak részt venni a folyamatban.EredményekA technológiai előtanulmány fő céljai a következők:• közös kép kiépítése a technológia elvárt fejlődésérőlannak érdekében, hogy a cégeket megismertesséka lehetséges változásokkal és felkészítsék őket arra,hogy szembenézzenek velük, és a lehető legjobbanalkalmazkodjanak az új irányvonalakhoz• kiértékelni a technológiai fejlődésnek a cég aktivitásáraés a termelésszervezésre gyakorolt hatá-


T E C H N O L Ó G I A I E L Ő T A N U L M Á N Y E M I L I A -R O M A G N A R É G I Ó B A NO l a s z o r s z á g79sát, valamint stratégiai képet alkotni a szükségesprioritásokról• azonosítani azokat az új szakprofilokat, amelyeket avárható technológiai trendek megkövetelnek, megalkotniaz ehhez szükséges képzési terveket, vagyszakképzett emberi erőforrást az ország/világ másterületeiről• kiválasztani a szükséges stratégiákat és eljárásmódokat,amelyek segítségével a cég szembenéz a változásokkal,a lehető legtöbb előnyt kovácsolva belőlük• közös utak meghatározása által együttműködést teremtenia résztvevők között; a különböző regionálisrésztvevők (vállalkozások, kutatók, a regionális gazdaságottámogató központok) e vonalak menténdolgoznak együtt egy közös cél érdekében.Az Emilia-Romagnában a Faber által elkészített három ágazatitechnológiai előtanulmány a következő szektorokat vizsgálta:• gépipari fejlesztés• élelmiszeripar• logisztika és ellátólánc.A cégek és a kutatóintézetek részvétele mindegyik előtanulmánykészítése során biztató volt. A bizottságok munkájábanrészt vevő cégek és kutatólaboratóriumok száma 30-tól50-ig terjedt.A technológiai előtanulmányok a technológiai trendelemzéssegítségével hozzájárulnak azoknak a szükségletekneka megvitatásához, amelyek az elemzés és az önelemzéssorán merülnek fel a kiválasztott ágazatban. Kifejleszthetőegy közös elképzelés azokról a kibontakozóban lévőtechnológiákról, amelyek képesek lehetnek megváltoztatniEmilia-Romagna iparának nemzetközi pozícióját. Ez pediga termék-, folyamat- és termelésmenedzsment átszervezésétkövetelheti meg annak érdekében, hogy azok versenyképességétbiztosítani lehessen.Kapcsolat:Fondazione FABERFelelős tudományos igazgató:Annaflavia Bianchi • annaflavia@fastwebnet.it


C O R D I SE u r ó p a i U n i ó80A CORDIS megalkotása egy DG XIII kezdeményezés volt – a SEC(88)1831-as bizottsági döntés először 1988-bantette lehetővé e szolgáltatás létrehozását. A CORDIS (a Közösségi Kutatás és Fejlesztés Információs Szolgálata)ma a Hetedik Keretprogram (FP7) hivatalos információforrása a pályázati felhívásokkal kapcsolatban. ACORDIS interaktív webes lehetőségeket is kínál, amelyek összekötik egymással a kutatókat, a döntéshozókat, amenedzsereket és az egyes kutatási területek kulcsszereplőit.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA CORDIS fő célkitűzései:• az európai kutatási tevékenységekben való részvételelősegítése• a kutatási eredmények felhasználásának növelése,különös hangsúlyt fektetve azokra az ágazatokra,amelyek meghatározóak Európa versenyképességénekszempontjából• a tudás terjesztésének elősegítése, a vállalkozásokinnovációs teljesítmények növelése, valamint az újtechnológiák társadalmi elfogadottságának segítése.A CORDIS egy olyan információs tér, amely pontos és naprakészadatok egész sorát kínálja az európai kutatás és fejlesztéstevékenységéről és lehetőségeiről. Jelenleg körülbelül:• 350 000 adatbázis adat• 400 000 weboldal• 60 000 letölthető dokumentum található az adatbázisbanA CORDIS egy közismert szolgáltatás, amellyel minden hónapbanátlagosan több mint 300 000 felhasználó lép kapcsolatbafőként a K+F és az üzlet világából, de emellett döntéshozók,üzleti vállalkozásokat támogató szervezetek, újságírókis látogatják. Ezek a felhasználók minden hónapbanösszességében körülbelül hétmillió oldalt keresnek fel,és 400 000 dokumentumot töltenek le. A CORDIS mindenegyes látogatója speciális tudásanyag után kutat, hogy kielégítsekülönleges szükségleteit.Forrás: http://cordis.europa.eu/home_en.htmlNaponta bővül új információkkal, amelyeket rendszeresenfrissítenek és ellenőriznek, amíg nem archiválják őket (ahol aztántovábbra is elérhetőek maradnak a felhasználók számára).


C O R D I SE u r ó p a i U n i ó81A CORDIS egy interaktív fórum, ahol az információ és a tudásmegosztható, ahol partnerkapcsolatok alakíthatók ki, sahol az európai kutatás hasznossá válik az európai polgárokszámára. A több mint 100 000 regisztrált felhasználó rendszeresenlátogatja a CORDIS-t, kihasználva az interaktív szolgáltatásokadta lehetőségeket, hogy ezáltal is üzleti és professzionálisérdekeiket kamatoztassák.Noha a CORDIS már most is hatalmas információs teret képez,amely számos értékes szolgáltatást kínál látogatóinak,folyamatosan keresi az új módokat annak elősegítésére,hogy ügyfelei a lehető legtöbb előnyre tehessenek szert.A CORDIS online szolgáltatásainak használata ingyenes, azügyfélnek csupán a telekommunikációs költségeket kell vállalnia.A CORDIS csupán egy a sok információs szolgáltató közül,és állandóan keresi az új kapcsolatokat más információforrásokkal,hogy tovább bővíthesse ajánlatai körét. A CORDIS-taz Európai Unió Kiadóhivatala kezeli, amely az Európai Uniókiadóvállalata. A CORDIS értékes eszköz a K+F tevékenységekben,mivel óriási adatbázisokkal rendelkezik, és az egyiklegfontosabb információ-forrás azon kutatók számára, akikez EU-ban finanszírozási lehetőségeket, partnereket, programokatvagy EU-politikákat keresnek a kutatás-fejlesztés ésaz innováció területén.A CORDIS legfontosabb weboldalai és szolgáltatásai angol,francia, német, olasz, spanyol és lengyel nyelveken érhetőkel. A CORDIS-on keresztül elérhető kutatási *eu magazin angol,francia, német és spanyol nyelveken jelenik meg, míg aCORDIS Wire hirdetményei angolul, franciául vagy németültekinthetők meg.Weboldal: http://cordis.europa.eu/home_en.htmlKapcsolat:Európai Unió Kiadóhivatala - CORDIS Egység2, rue Mercier L-2985 LuxembourgCORDIS Help DeskTel: +352 2929 42210 • E-mail: cordis-helpdesk@publications.europa.eu


G A M F P R O J E K TM a g y a r o r s z á g82A Szegedi Tudományegyetem és a Kecskeméti Főiskola közösen pályáztak támogatásra az Új MagyarországFejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A két intézmény konzorciumothozott létre a projekt megvalósítása érdekében 2009-ben.A projekt a regionális gazdasági szereplőkkel kialakított együttműködésen keresztül kívánja növelnia részt vevő felsőoktatási intézmények tudományos, innovációs és gazdasági potenciálját. A kezdeményezéselő kívánja segíteni a kutatási és fejlesztési eredmények hasznosulását a régió gazdaságában.A régió tudásalapú gazdasági átalakulása érdekében a projekt a rendelkezésre álló tudományoserőforrások célzott és optimális felhasználására törekszik.JövedelmezőségKezdeti források a szolgáltatás felállításáhozFüggetlenségLágy tényezőkKemény tényezőkA projekt tevékenységei a következők:Módszertani fejlesztés: a technológia transzfer tevékenységetmegalapozó elemzések, tanulmányok, stratégiák éstervek készítése. Új technológia transzfer módszerek kifejlesztéseés alkalmazása. A célokkal összefüggő akkreditáltképzés és oktatás.Szolgáltatásfejlesztés: új technológia transzfer megoldásokinstallációja. A technológia transzferrel kapcsolatoskollaborációs és koordinációs tevékenységek. Technológiatranszferrel kapcsolatos szakmai tanácsadás és help-deskszolgáltatás. A technológiai transzfer célokat szolgáló eszközökés szoftverek beszerzése. Disszemináció.Technológia transzfer pilot projektek lebonyolítása: szellemitulajdon-védelemhezés szellemitulajdon-menedzsmenthezkapcsolódó szolgáltatások. Innováció, pénzügy,marketing és technológia transzfer területéhez kapcsolódótanácsadás.Spin-off vállalkozások alapításának előkészítése: a témávalkapcsolatos hatályos jogszabályok egyedi esetekre szabottalkalmazása. Lehetséges befektetők és ipari partnerekfelkutatása. A spin-off vállalkozás optimális tulajdonosi ésbefektetési struktúrájának meghatározása. Spin-off finanszírozásiés marketing tevékenységek.


G A M F P R O J E K TM a g y a r o r s z á g83Technológiatranszfer-hálózat kialakítása: regionális intézményipartnerség kialakítása. Helyi, nemzeti és nemzetközigazdasági és ipari partnerség kialakítása. Nemzetközitranszfer-együttműködések kialakítása.A projekt 2009 augusztusában vette kezdetét. Az első időszaktapasztalatai kedvezőek. Az alapos előkészületeknekköszönhetően kialakultak a kapcsolatok a régió vállalkozásaiés kutatóintézetei között, ami kedvezőbb lehetőségeketés környezetet teremt a technológia- és tudástranszferszámára.A projekt összköltsége 598 millió forint, amiből a támogatásösszege 499 millió forint. A projekt 2011 júliusában zárul,ezt követően kerül sor az eredmények részletes értékelésére.Kapcsolat:Tóth Ákos projektmenedzsertoth.akos@gamf.kefo.hu • +36 70 334 9922


86http://free.unideb.hu • free-project@unideb.hu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!