Szám - PTE Általános Orvostudományi Kar - Pécsi Tudományegyetem

pte.hu
  • No tags were found...

Szám - PTE Általános Orvostudományi Kar - Pécsi Tudományegyetem

TARTALOMALOMKarácsonyi üdvözletÜlések – Kari Tanács, Tanári Testület,Doktori Tanács, TDKLudány Andrea üdvözléseTanulmányokOrvosegyetemek az integráció után(Bellyei Árpád)Hozzászólás egy felméréshez...(Molnár Béla)Abetegek jogai 3 (Szendy Erzsébet)Szakmai fórumImpakt faktor... (Jobst Kázmér)Olcsó fájdalomcsillapítás(Barthó Loránd)Kérdõíves vizsgálatok(üzesi Zsuzsanna)Rendezvények12. Pilaszanovich Imre vendégprofeszszorielõadás; Tényi Jenõ 70 éves; 10 éve neveztékki Ember Istvánt; Kongresszusok, ösztöndíjak;Magyar Szívsebészeti Társaság;PAB – Sejtbiológiai PhD-szimpózium; Mandulavirágzás...KözleményekGazdasági hírek (Kosztolányi György,Légrádi Zsolt, erenci József)Bõvülõ könyvtári szolgáltatásokTudományos oldalakA Magyar Tudományban láttuk; The 2002Nobel Prize in Physiology or Medicine;Tudományos közleményekRövidenKitüntetések; Díszdoktoravatás; Melczer Miklós-emlékérem;Csutka-kupa gyõzelem; VideokonferenciákIntézeti, klinikai hírekPályázatokSajtószemle2Karácsonyi üdvözletKedves Olvasóink!Ismét eltelt egy esztendõ, és csak azt vettük észre, hogy a 2002. év utolsó Orvoskari Hírmondószerkesztésén dolgozunk. Mint minden év, ez is hozott jót és rosszat karunk, intézeteinkés nyilván az egyes emberek életében, ahogy ez már lenni szokott. ájdalommalgondolunk azokra, akiktõl ebben az évben kellett örök búcsút venni és örülünk annak,ha sikerekrõl számolhatunk be, akár a betegek javát szolgáló ténykedések kapcsán,akár a tudomány területén.A karácsony, amit minden évben nagyon várunk, a szeretetet és a békét hozza el,míg az új esztendõt felszabadult vigassággal köszöntjük, de már azzal a kissé borzongatófeszültséggel, hogy vajon mit hoz a következõ év. 2003-ban is nyilván a kis emberáltal befolyásolhatatlanul számos esemény fog történni mind a világban, mind hazánkban.Nekünk arra kell nagyon figyelnünk, hogy ami rajtunk múlik, az a javítás szándékávallegyen fémjelezve, amihez egymás megértésére, megbecsülésére és szeretetérevan szükség.Ezen gondolatokkal kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak békés és boldogkarácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendõt.az Orvoskari Hírmondó szerkesztõbizottságaJoseph Mohr, a „Stille Nacht”szövegének szerzõje1792. december 11-én született Salzburgban, a Steingasse 9. sz. házban, ahol jelenleg„Stille Nacht Múzeum” mûködik (és a szerzõ eredeti kéziratának fakszimile kiadásamegvásárolható). A fiatal pap 1816-ban írta az azóta világhíres dal szövegétMariapfarr-ban, majd 1918. karácsony éjjelén ranz Xavier Gruber zenéjével debütálta legismertebb karácsonyi ének Obendorfban (itt is múzeuma van a dalnak), a régiSzt. Miklós templomban. Mohr hamarosan Wagrain lelkipásztora lett, és itt is haltmeg 1848-ban. A hagyomány szerint valamennyi jövedelmét a környék idõseinekápolására és fiataljainak iskoláztatására fordította. Wagrain-beli síremléke ma turistalátványosság,a hálás helybeliek viszont róla nevezték el a sírjától alig néhány méterrelévõ iskolát.Wagrain ma virágzó síparadicsom, mely 1978-ban Ausztria díját kapta meg a virágosításértés a rendezett közterület kialakításáért, 1980-ban brüsszeli Európa-díjatugyanezen tevékenységért. Ezt a színvonalat azóta is tartják...Wagrainban és a szomszédos Altenmarktban gyártják a világhírû Atomic sífelszereléseket.Lengvári István(A hátsó borítón a Wagraini templombelsõ fõ- és mellékoltárának képe látható.otó: Lengvári István)elelõs szerkesztõ Rõth Erzsébet, Barthó Loránd, Buzogány IstvánnTördelõszerkesztõ: Babarciné Stettner Lenke.Aszerkesztõség címe: PTE Általános Orvostudományi Kar Sajtóirodája, 7624 Pécs, Szigeti út 12.Tel.: 536-116, 536-000/1214. ax: 536-115. E-mail: hirmondo@aok.pte.hu n HU ISSN 1586-1031nElektronikus publikáció: Somoskeöy Szabolcs www.aok.pte.hu/hirmondo n HU ISSN 1586-1295nNyomtatta a PTE ÁOK Nyomdája. Vezetõ: Ollmann ÁgnesPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése32002. október 24.1. Dr. Belágyi József emeritus professorikinevezése (elõadó: dr. Lénárd László dékán)A dékáni vezetés támogatja a felterjesztést.A Tanári Testület döntõ többséggela kinevezés mellett voksolt.Határozat: a Kari Tanács 63 igen, 4 nemés 2 tartózkodással támogatta dr. Belágyi József„emeritus professori” címre történõ felterjesztését.testület javaslatára a tanács szavazza meg, míga tagokat az elnökök javasolják, s megbízásukata dékántól kapják. A jól mûködõ bizottságoktagságát célszerû meghagyni, ugyanakkorkét-három periódus után mások számára is lehetõségetkell adni a bizonyításhoz.Vátozást jelenthet az is, ha kormányrendelet írjaelõ egy bizottság létrehozását, más bizottságokmandátuma viszont lejár-hat.Az Általános Orvostudományi Kartanácsa az elõterjesztett jelölteket bizottságielnökökké az alábbiakban felsoroltszavazati arányokkal megválasztotta.igazodnia. Ez a szabályzat határozza mega Hallgatói Önkormányzat költségvetésétis, melybõl az összes hallgatói ösztöndíj, ahallgatói szociális támogatások és valamennyi,a hallgatóknak juttatandó pénzkifizetésre kerül. A szabályzatot a vezetésa hallgatókkal egyeztette, a technikai kivitelezésta Hallgatói Önkormányzat készítetteel. (A szabályzat az orvoskar honlapjánmegtekinthetõ.)Határozat: A Kari Tanács egyhangúlagelfogadta a Hallgatói térítések és juttatásokszabályzatának módosítását.2. Az „emeritus professori” cím meghosszabbítása(elõadó dr. Lénárd László dékán)A Szenátus az Orvostudományi Karprofesszorainak kezdeményezésére tárgyaltaés módosította az emeritus professori címmelkapcsolatos szabályzatot. (Az egyetemhatározatlan idõtartamra professor emerituscímet adományozhat annak a nyugdíjbavonult egyetemi tanárnak, aki több mint 5évig az egyetem fõállású tanára volt, kiválóoktató, kutató, ill. mûvészeti munkát végzett;hazai és nemzetközi tudományos, mûvészetiéletben kitüntetést vagy társasági tagságotszerzett és aki az egyetemen tudományosmûhelyt teremtett. Az elõterjesztõ javaslatotakkor tehet, ha a cím birtokosa továbbra isképes az oktatás és a kutatás magas színvonalúellátására. Ha a rektor vagy dékán észleli,hogy ezek a feltételek nincsenek meg,kezdeményezheti a cím visszavonását.) Dr.Lénárd László dékán kérdésre válaszolva elmondta:a korábban megszavazottakra természetesenez a törvény még nem érvényes.Ezekben az esetekben a Tanári Testületnekés a Kari Tanácsnak az idõtartamról a címlejártakor szavaznia kell, Szenátus felé viszontnem kell tenni a felterjesztést, mivel acímet õk már elnyerték. Ezért a Kari Tanácsdöntött dr. lerkó Béla professzor és dr.Jobst Kázmér professzor emeritus címénekmeghosszabbításáról.Határozat: a Kari Tanács döntõ többséggeltámogatta dr. lerkó Béla (65 igen, 4 nem,0 tartózkodás) és dr. Jobst Kázmér (62 igen, 6nem, 1 tartózkodás) professzorok emeritusprofessori címének meghosszabbítását.3. Akari bizottsági elnökök megválasztása(elõadó: dr. Csernus Valér dékánhelyettes)Karunk SzMSz-e értelmében a tanács ésa dékáni testület munkáját állandó bizottságoksegítik. Mandátumuk egy dékáni periódusraszól. A bizottsági elnököket a dékániBizottság Elnök Igen Nem Tart.Angol Program Bizottság Dr. Szekeres Júlia 67 0 2Doktori Tanács Dr. ischer Emil 69 0 0eedback Bizottság Dr. Szeberényi József 68 0 1egyelmi Bizottság Dr. Pintér András 67 2 0ogorvos szak Oktatási Bizottság Dr. Szabó Gyula 66 2 1ogorvos szak Operatív Bizottság Dr. Szabó Gyula 67 1 1Gyógyszerész szak Oktatási Bizottság Dr. Perjési Pál 68 1 0Gyógyszerész szak Operatív Bizottság Dr. Perjési Pál 68 1 0Habilitációs Bizottság Dr. Lázár Gyula 66 2 1Hallgatói egyelmi Bizottság Dr. Vereczkei Lajos 60 8 1Informatikai Bizottság Czopf János 66 2 1Kredit Bizottság Dr. Csernus Valér 60 6 3Kutatási és ejlesztési Bizottság Dr. Lengvári István 67 2 0Minõségügyi Bizottság Dr. Szekeres Péter 66 2 1Munkahelyi Állatetikai Bizottság Dr. Lantos János 69 0 0Orvosetikai Bizottság Dr. Kuhn Endre 69 0 0Regionális Kutatásetikai Bizottság Dr. Kétyi Iván 67 1 1Sportbizottság Dr. Ángyán Lajos 67 3 0Tanulmányi Bizottság Dr. Wittmann István 68 1 0TDK-tanács Dr. Miseta Attila 67 2 0Tudományos Bizottság Dr. Kispál Gyula 68 1 0Tudományos Szakosztály Dr. Kellermayer Miklós 68 1 04. Szervezeti egységek névváltoztatási kérelmeDr. arkas Beatrix, a BõrgyógyászatiKlinika igazgatója és dr. Kilár erenc, a KözpontiKutató Laboratórium igazgatója nyújtottbe névváltoztatásról szóló kérelmet.Határozat: Az Általános OrvostudományiKar Tanácsa 1 nem szavazattal elfogadta,hogy a Bõrgyógyászati Klinika neve Bõr-Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikaelnevezésre változzon, valamint egyhangúlagelfogadta azt, hogy a Központi KutatóLaboratórium neve a jövõben BioanalitikaiIntézet (Institute of Bioanalysis) legyen.5. Hallgatói térítések és juttatások szabályzatánakmódosítása (elõadó: dr. Csernus Valér dékánhelyettes)A kari szintû szabályzatnak a PTESzMSz hasonló tárgyú szabályzatához kell6. Konszolidációval kapcsolatos intézkedések(elõadó: dr. Lénárd László dékán)Július 1-jével a kar gazdasági egyenlegemínusz 770 millió forint volt. Ebbõl300 millió forint hiány az elõzõ évig képzõdött.A gyógyszerészképzés kulcstanszékénekaz elindításához 80 millió forintothasznált fel a vezetés. A helyzet akkoris tragikus, ha a számok nem pontosak. Haviszont igazak a számok, 60-70 %-os hiányrólkell beszélni. Dr. Tóth József rektorbizottságot hozott létre a gazdálkodásegyenlegének kezelésére (elnök: dr. LénárdLászló dékán, tagok: dr. KosztolányiGyörgy, dr. Kovács Bálint, dr. Csernus Valérés dr. Németh Péter, valamint két gazdaságiigazgatóhelyettes: erenci József ésLégrádi Zsolt, akiknek különleges jogaikis vannak a bizottságon belül).2002 NOVEMBER – DECEMBER


4A bizottság tennivalóit dr. Németh Péterdékánhelyettes összegezte. Elöljáróbanleszögezte: a lényegi intézkedésekhez akar felhatalmazását fogják kérni.A bizottság egyik feladata a kar általmár jóváhagyott konszolidációs terv végrehajtása.A vezetés alapelve a bevétel- ésfeladatarányos, decentralizált intézeti gazdálkodásvisszaállítása 2003. január 1-jétõl.Ehhez kapcsolódóan dékáni hatáskörûpénzügyi nyilvántartó-ellenõrzõ apparátustkell kiépíteni, ami lehetõvé teszi a naprakész monitorozást. Ennek elsõ lépésekéntkerült sor egy tapasztalt pénzügyiszakember felvételére, aki egy alap intézetigazdálkodási szisztéma kidolgozásátvégzi jelenleg. A soron következõ, ezzelkapcsolatos feladat egy 2-3 fõbõl álló kisgazdasági csoport létrehozása a belsõpénzforgalom követésére.Rövid, közép és hosszú távú intézkedéscsomagokatkell kialakítani a pénzügyikonszolidáció megteremtésére. A bevételnövelõintézkedéseken keresztül apénzügyi egyensúlyt megteremtõ mûködéssel,a közép és hosszú távú intézkedésekbevezetésével képesek leszünk azadósságállomány szanálására.A bizottság a következõ határozatokathozta:1. A kiadások csökkentését célzó azonnaliintézkedések. Ehhez kapcsolódóan abe nem töltött állások teljes körû és azonnalizárolása.2. Az intézeti mûködési költségek befagyasztása.A tanszékek feltétlenül szükségesköltségei a fel nem használt alapítványiangol keretekre kerülnek átterhelésre.3. A pénzügyi kötelezettségvállalásokzárolása. Ez nem jelenti a pályázati önrészekzárolását. Minden intézet nyugodtanbeadhat olyan pályázatot, ahol önrészt kellbiztosítani. Mivel a pénzügyi felhasználásunk90 %-a bér és járulékai, létszámrevíziórólis kell gondolkodni. Errõl a vezetésmár megkezdte a tágyalásokat a Gazdaságiõigazgatósággal, a Centrummal és azOrvoskari Kollégiumokkal. A zárolt, benem töltött állások 50 %-át a gyógyszerészképzésrekell megtartani, a másik 50%-ot a vezetés idõvel meg kívánja szüntetni,de mindenképpen el akarják kerülni,hogy bárkit is utcára kelljen küldeni.Az angol oktatási keretet a mûködésikeret kiváltására kívánják átirányítanimindaddig, amíg egyensúlyi állapot nemjön létre.A pénzügyi csoport felállításával párhuzamosana vezetés kéri az intézetvezetõktõl,hogy egy gazdasági ügyintézõt jelöljenekki mindenhol, aki biztosítja, hogya megrendelésekrõl, számlákról másolatoklegyenek, a pénzmozgást pedig lejegyzi,és így naprakészen tudja követni a pénzforgalmat.Az intézeti gazdálkodási fegyelemmásképp nem tartható be.A szakok önálló gazdálkodását is elkell érni. Mindhárom szak vezetõjénektisztában kell lennie azzal, hogy mennyi afejkvótából rájuk esõ pénz, és ebbõl menynyitköltöttek. A tanszékek egymás köztielszámolását is követni kell.4. Hosszú távú bevételnövelõ intézkedések.Bevételnövelõ tényezõ lehet a környezet-egészségügyiszak indítása. Agyógyszerészképzésben is el lehet indítaniaz angol nyelvû képzést. A kar hallgatóilétszámának növelésére a vezetés külsõcég segítségét, illetve tanácsát is kikéri.Ipari, politikai és egyéb vezetõk megkereséséveltöbb támogatást kell szereznünk akar oktatásának segítésére.2002. október 17.Mindezzel együtt, az azonnali intézkedésekkapcsán, az egy éves idõtartamratervezett megtakarítás elérheti a 480 millióforintot. Természetesen ezek az intézkedésekcsak teljes támogatással hozzák meg akívánt eredményt.A hozzászólók (dr. Szabó Gyula professzor,dr. Szeberényi József professzor,dr. Szekeres Júlia professzor asszony, dr.Nagy Lajos professzor, dr. Mózsik Gyulaprofesszor) kérdéseire és megállapításairadr. Németh Péter dékánhelyettes és dr. LénárdLászló dékán válaszolt.Határozat: a tanács 1 tartózkodással támogattaaz akut intézkedések megtételét és afelvázolt távlati terveket.(Buzogány)(A tanácsülés jegyzõknyve a könyvtár olvasótermébenmindenki számára hozzáférhetõ.)A PTE ÁOK TanáriAz utolsó testületi ülésen újonnan megválasztottelnök, dr. Sümegi Balázs egyetemitanár üdvözölte a megjelenteket és ismertettea napirendet.Elsõ napirendi pontként a testület elnökeindítványozta titkárának megválasztásátés erre dr. Pár Alajos egyetemi tanártjavasolta. Egyúttal bejelentette, hogyemeritus professori tanácsadónak kívánjafelkérni dr. Bauer Miklós egyetemi tanárt.(Tekintettel arra, hogy mindkét funkciórólés még további személyi ügyekben titkosszavazással kellett dönteni, szavazatszámlálóbizottságra is javaslatot tett, amelyet atestület elfogadott.)A 2. napirendi pontot, dr. Belágyi Józsefemeritus professori kinevezését dr. LénárdLászló dékán terjesztette elõ, megelõzõenazonban beszámolt az egyetem Szenátusánakaz emeritus professori kérdéskörbenhozott határozatáról. Eszerint a jövõbenaz emeritus professori kinevezéshatározatlan idõre szól. eltétele a többmint 5 évi fõállású egyetemi tanári beosztásés kiváló oktató, kutató, ill. mûvészetitevékenység, a hazai és nemzetközi elismertség,tudományos mûhely teremtése.Az elõterjesztõ akkor javasolhatja a kinevezést,ha a nyugállományba vonult egyetemitanár továbbra is képes az egyetemena 13. §. (2) bekezdése szerinti magas szintûoktató, kutató, ill. mûvészeti tevékenységfolytatására. Ugyanakkor, ha a rektorvagy a dékán az említett feltételek hiányátészleli, kezdeményezheti a kinevezés viszszavonását,elõzetesen kikérve a Kari Tanácsvéleményét. Ezentúl tehát a kinevezésneknincs idõkorlátja, de visszavonható.A dékán ezzel kapcsolatban közölte,hogy mivel a korábban határozott idõre (3-5 évre) szóló kinevezéseket azok lejártaidején véglegesíteni szükséges, ezért a testületnekdr. lerkó Béla és dr. Jobst Kázmértanártársak emeritus professori kinevezésérõlis szavazni kell.A dékán ismertette dr. Belágyi Józsefegyetemi tanár szakmai életrajzát és javasoltaa testületnek, hogy emeritus professorikinevezését szavazza meg, hasonlóképpvéglegesítse dr. lerkó Béla és dr.Jobst Kázmér akadémikusaink kinevezésétis.A szenátusi rendelettel kapcsolatbandr. Ángyán Lajos tiltakozását vita követte.A hozzászólók a tiltakozást nem támogatták.A vitát dr. Sümegi Balázs elnök azzalzárta le, hogy meggyõzõdése, a jövõbensem a Tanári Testület, sem a kar nem fogemeritus professori visszahívást kezdeményezni.PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


6A Doktori Tanács ülése2002. november 25.1. Aktuális ügyek1./ a PhD hallgatók ügyeiDr. Kárteszi Judit II. éves PhD hallgató (Orvosi Genetikai ésGyermekfejlõdéstani Intézet) 2002. október 1-jétõl szeretnémegszüntetni állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát tekintettelarra, hogy rezidensi programban vesz részt. Kérését a DT támogatja.Dr. Rózsai Barnabás III. éves PhD hallgató (Gyermekklinika)2002. november 15-tõl szeretné megszüntetni állami ösztöndíjashallgatói jogviszonyát tekintettel arra, hogy rezidensi programbanvesz részt. Kérését a DT támogatja.Kiss Márta II. éves PhD hallgató (Központi Kutató Laboratórium)2002. október 14-tõl szeretné megszüntetni állami ösztöndíjashallgatói jogviszonyát tekintettel arra, hogy állást kapott.Kérését a DT támogatja.Dr. Somogyi Réka I. éves PhD hallgató (Gyermekklinika)2002. november 1-jétõl 4 hónapra szeretné tanulmányait megszakítanitekintettel arra, hogy intézeti állást kapott. Kérését a DTtámogatja.Schneider György III. éves PhD hallgató (Orvosi Mikrobiológiaiés Immunitástani Intézet) 2002. november 1-jétõl 2003.április 30-ig szeretné tanulmányait megszakítani tekintettel arra,hogy Németországban tanulmányúton vesz részt. Kérését a DTtámogatja.Dr. Nagy Tamás II. éves PhD hallgató (Klinikai Kémiai Intézet)2002. október 1-jétõl 1 évig szeretné tanulmányait megszakítanitekintettel arra, hogy az USA-ban tanulmányúton veszrészt. Kérését a DT támogatja.Halasi Szulamit I. éves PhD hallgató (Biofizikai Intézet) tanulmányaimegkezdésének 1 évvel történõ halasztását kéri. Tekintettelarra, hogy nevezett a törvényben megengedett háromszoregy év halasztási lehetõséget igénybe vette, a DT a benyújtottkérelmet nem hagyta jóvá.Dr. Balázs Mercédesz III. éves PhD hallgató (Immunológiaiés Biotechnológiai Intézet) tanulmányai halasztását kéri 1 évre.A szabályzatban megengedett háromszor egy év lehetõségetigénybe vette, a DT a benyújtott kérelmet nem hagyta jóvá. Egybennevezett téziseit eljutatta a bírálókhoz és kéri a Doktori Tanácsot,hogy jövõ évre tervezett külföldrõl történõ egyszeri hazaérkezésekortehesse le szigorlatát és védhesse meg PhD dolgozatát.A DT a kérés teljesítését nem engedélyezi.Dr. Bárdos Tamás II. éves PhD hallgató (Ortopédiai Klinika)PhD szigorlata 2002. október 7-én summa cum laude eredménynyelmegtörtént.Czakó Márta, dr. Cser Beatrix, dr. Havasi Viktória, dr.Kárteszi Judit és dr. Komlósi Katalin PhD hallgatók (Orvosi Genetikaiés Gyermekfejlõdéstani Intézet) részt vettek és vizsgáttettek a III. Magyar Sejtanalitikai Konferencián. Nevezettek részérekreditpont megállapítását kérik. A DT 13 kreditpont elfogadásátengedélyezi.1./b Egyéni felkészülõk ügyeiDr. Minda Hajnalka egyéni felkészülõ (Gyermekklinika) védésibizottságának kijelölése megtörtént.Dr. Csanaky Iván László egyéni felkészülõ (armakológiaiés armakoterápiai Intézet) opponenseinek és védési bizottságánakkijelölése megtörtént.Dr. Sándor János egyéni felkészülõ (Humán KözegészségtaniIntézet) benyújtotta értekezéstervezetét. Az elõbírálók kijelölésemegtörtént.Dr. Hideghéty Katalin egyéni felkészülõ (Kaposvári EgyetemDiagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet – Humán KözegészségtaniIntézet) benyújtotta értekezéstervezetét. Az elõbírálók,a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek ésa védési bizottság kijelölése megtörtént.Dr. Balla Zsolt egyéni felkészülõ (armakológiai ésarmakoterápiai Intézet) benyújtotta értekezéstervezetét. Az elõbírálók,a szigorlati tárgyak és a szigorlati bizottság kijelölésemegtörtént.Dr. erenczy József egyéni felkészülõ (Seffer-Renner MagánklinikaKft. – Ortopédiai Klinika) benyújtotta értekezéstervezetét.Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, azopponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént.Dr. Domán István egyéni felkészülõ (Ortopédiai Klinika) benyújtottaértekezéstervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak,a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság kijelölésemegtörtént.Dr. Hajtó Tibor egyéni felkészülõ (Magyar ImmunterápiásBt. – Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) benyújtotta értekezéstervezetét.Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak és a szigorlatibizottság kijelölése megtörtént.Dr. urák József egyéni felkészülõ (Szegedi TudományegyetemSebészeti Klinika – Kísérletes Sebészeti Intézet) PhD szigorlata2002. október 8-án summa cum laude eredménnyel megtörtént.Dr. Borsiczky Balázs egyéni felkészülõ (Kísérletes SebészetiIntézet) PhD szigorlata 2002. október 22-én summa cum laudeeredménnyel megtörtént.Dr. Vajda Péter egyéni felkészülõ (Gyermekklinika) „Gyermeksebészet”PhD szigorlata 2002. október 9-én summa cumlaude eredménnyel megtörtént. „Urológia” PhD szigorlata 2002.október 24-én summa cum laude eredménnyel megtörtént.Dr. Rajnics Péter egyéni felkészülõ (Ortopédiai Klinika)PhD szigorlata 2002. október 29-én summa cum laude eredménnyelmegtörtént.Grama László egyéni felkészülõ (Biofizikai Intézet) PhD szigorlata2002. október 30-án summa cum laude eredménnyelmegtörtént.Dr. Szakmány Tamás egyéni felkészülõ (Klinikai Kémiai Intézet)PhD szigorlata 2002. november 8-án summa cum laudeeredménnyel megtörtént.Buzády Andrea egyéni felkészülõ (TTK Kísérleti izika Tanszék– Biofizikai Intézet) értekezésének védése 2002. október10-én 100 %-os eredménnyel megtörtént. A DT ennek alapjánegyhangúlag javasolja az EDHB-nak a PhD cím odaítélését.Visegrády András egyéni felkészülõ (Biofizikai Intézet) értekezésénekvédése 2002. október 28-án 96 %-os eredménnyelmegtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag javasolja azEDHB-nak a PhD cím odaítélését.Dr. Csermely Tamás egyéni felkészülõ (Szülészeti és Nõ-PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


7gyógyászati Klinika) értekezésének védése 2002. október 15-én100 %-os eredménnyel megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlagjavasolja az EDHB-nak a PhD cím odaítélését.Dr. Márton Zsolt egyéni felkészülõ (I. sz. BelgyógyászatiKlinika) értekezésének védése 2002. október 29-én 100 %-oseredménnyel megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag javasoljaaz EDHB-nak a PhD cím odaítélését.Dr. Halvax László egyéni felkészülõ (Szülészeti és NõgyógyászatiKlinika) értekezésének védése 2002. november 19-én96 %-os eredménnyel megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlagjavasolja az EDHB-nak a PhD cím odaítélését.1./ c Új egyéni felkészülõk ügyei:Dr. Csejtei András (Markusovszky Kórház Onkológiai Osztály)egyéni felkészülõként szeretne csatlakozni dr. Ember Istvánegyetemi tanár programjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Kvarda Attila (ÁNTSZ Zalaegerszeg) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. Ember István egyetemi tanár programjához.Kérését a DT támogatja.Dr. Bujdosó László (ÁNTSZ Veszprém m. Intézete) egyénifelkészülõként szeretne csatlakozni dr. Ember István egyetemitanár programjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Sebestyén Andor (OEP Pécs) egyéni felkészülõként szeretnecsatlakozni dr. Ember István egyetemi tanár programjához.Kérését a DT támogatja.Dr. Nyárády Zoltán (ogászati Klinika) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. Németh Péter egyetemi tanár programjához.Kérését a DT támogatja.Dr. Lakner Lilla (Markusovszky Kórház BelgyógyászatiOsztály) egyéni felkészülõként szeretne csatlakozni dr. MózsikGyula egyetemi tanár programjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Papp Elõd (I. sz. Belgyógyászati Klinika) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. Tóth Kálmán egyetemi tanárprogramjához. Kérését a DT támogatja.Márk László (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) egyénifelkészülõként szeretne csatlakozni dr. Hideg Kálmán egyetemitanár programjához. Kérését a DT támogatja.Oláh Péter (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. Hideg Kálmán egyetemi tanárprogramjához. Kérését a DT támogatja.Szabolcs Mariann (Egészségügyi õiskolai Kar) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. Lénárd László (dr. ÁngyánLajos) egyetemi tanár programjához. Kérését a DT támogatja.Dr. Carlos Lumiguano Zumira (Szigetvári Városi KórházNeurológiai és Neuropszichiátriai Osztály) egyéni felkészülõkéntszeretne csatlakozni dr. Gallyas erenc (dr. Dóczi Tamás)egyetemi tanár programjához. Az állampolgárság tisztázása utándönt a DT.Dr. Rodler Imre (Országos Élelmezés és TáplálkozástudományiIntézet) fokozat odaítélési kérelme. A DT a szabályzatbanelõírt feltételek maradéktalan teljesítésére hívja fel nevezett figyelmét.2. Egyebek– Dr. Szabó László Gy. és dr. Barthó Loránd egyetemi tanárokcsatlakozása a Gyógyszertudomány Doktori Iskolához. AGyógyszertudomány Doktori Iskola vezetõje írásbeli véleményénekfigyelembevételével a DT a csatlakozást elfogadja.– A Doktori Tanács összetétele: Dr. Lénárd László dékánfelkérésére az alább nevezettek a Doktori Tanács tagjai: elnök:dr. ischer Emil egyetemi tanár; titkár: dr. Molnár Péter egyetemidocens; tagok: dr. Emõdy Levente egyetemi tanár, dr. GregusZoltán egyetemi tanár, dr. Hideg Kálmán egyetemi tanár, dr.Kellermayer Miklós egyetemi tanár, dr. Kilár erenc egyetemitanár, dr. Lénárd László egyetemi tanár, dr. Mózsik Gyula egyetemitanár, dr. Nagy Judit egyetemi tanár, dr. Rõth Erzsébet egyetemitanár, dr. Sétáló György egyetemi tanár, dr. Soltész Gyulaegyetemi tanár, dr. Sümegi Balázs egyetemi tanár, dr. Szabó Istvánegyetemi tanár, dr. Szeberényi József egyetemi tanár, dr. SzekeresJúlia egyetemi tanár, dr. Szolcsányi János egyetemi tanár,dr. Balla József egyetemi docens (Debreceni Tudományegyetem),dr. Csapó János egyetemi tanár (Kaposvári Egyetem), dr.ülöp erenc egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem), dr.Gyires Klára egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem), dr.Madácsy László egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem), dr.Mátyus Péter egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem), dr. MolnárJános egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem), dr.Ovády Judit egyetemi magántanár (MTA Enzimológia Budapest),dr. Alexy Tamás PhD hallgató.– Dr. Mózsik Gyula: A Zágrábi Egyetem Gyermekklinikájánakdolgozója szeretné PhD értekezését az ÁOK-n megvédeni.Csak a szabályzatban elõírt feltételek teljesítése után lehetséges.– Állami ösztöndíjas PhD hallgatói státuszból kilépõk helyérefelvételi lehetõség: 1 fõ felvételét fogadta el a DT.– Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács ülésén felmerült,hogy a fokozatszerzés egyes fázisaiban különbözõ személyekvegyenek részt. A DT ezzel teljes mértékben egyetért.– A Miskolci Egyetem 2003. augusztus 11-17. között rendezia PhD hallgatók Nemzetközi Konferenciáját. A programvezetõktámogassák a konferencián történõ részvételt.– Dr. Szeberényi József: A Pécsi Akadémiai Bizottság SejtbiológiaiMunkabizottságának szervezésében szimpóziumot szerveznekelsõsorban PhD hallgatók részére 2002. december 11-énés 2003. január 8-án.Dr. ischer Emilegyetemi tanára Doktori Tanács elnökeDíszdoktoravatás és elõadásokOrvoskarunk díszdoktorainak személyenként 30 perces elõadására2002. november 7-én 10 órai kezdettel került sor azElméleti Tömb I. emeleti tanácstermében.Díszdoktoraink az elõadások sorrendjében:Dr. Vécsei Vilmos (University of Vienna MedicalSchool, Ausztria): Polytrauma: mit, mikor és miért?Dr. Valerie J. Gilchrist (Northeastern Ohio Universities,College of Medicine, USA): The value of family medicine.Dr. Koji Takeuchi (Kyoto Pharmaceutical University,Japán): Regulatory mechanism of duodenal bicarbonatesecretion.nUgyenezen a napon 14 órai kezdettel a Magyar TudományNapja alkalmából rendezendõ díszdoktoravató ünnepi szenátusiülésre került sor az Orvostudományi Kar Szigeti útiaulájában.2002 NOVEMBER – DECEMBER


ÚJ DÍSZDOKTORAINKDr. Valerie J. Gilchrist8Valerie J. Gilchrist professzor Montreálban ésTorontóban végezte tanulmányait. 1977-benszerzett orvosdoktori diplomát a TorontóiEgyetemen. Ugyanitt végezte rezidensi programját,majd családorvostanból szakvizsgázott.Idõközben tanulmányokat folytatott aNew York-i, a kenti valamint az ohiói egyetemiintézetekben és oktató kórházakban.Napjainkban is elismert praktizáló orvos,betegellátó tevékenységével kapcsolatban különbözõvezetõ beosztásokat töltött be. Huszonegyéve egyetemi oktató, 1984 óta egyetemidocens, 1993 óta professzor. Kilenc évetanszékvezetõ egyetemi tanár a NortheasternOhio Universities College of Medicine(NEOUCOM) Családorvostani Intézetében.A több mint 20 éves egyetemi pályafutásasorán igen aktív oktatói, oktatásszervezõi, kutatóiés publikációs tevékenységet fejtett ki.Az orvostanhallgatók és a rezidensek oktatásátévek óta végzi és irányítja. Idén harmadszornyerte el az egyetem Master Teacher kitüntetõcímet. Számos szakkönyv szerzõjevagy társszerzõje, világszerte ismert családorvositémájú kézikönyv és tankönyv társszerkesztõje.Több amerikai családorvosi szakmaifolyóirat szerkesztõbizottsági tagja. Közleményeinektémái az orvosképzés – különösképpena családorvos-képzés és -továbbképzés–, valamint az egészségügyi alapellátásés kutatás területeit érinti.Vezetõ tisztséget tölt be a legfontosabbszakmai társaságokban, mint pl. az AmericanDr. Vécsei VilmosDr. Vécsei Vilmos professzor1942. január12-én született Sopronbanés itt végeztetanulmányait 1956-ig.Az 56-os eseményekmiatt családjávalAusztriába menekült.1960-ban érettségizett.Ezt követõen azinnsbrucki egyetemorvosi karán végeztetanulmányait, 1967-ben avatták orvossá.Posztgraduális képzését1967-ben a tiroliHall-ban kezdte,1969-ben a bécsi sebészetiklinikára került.1973-ban szakorvoskéntkezdettdolgozni a Trojanprofesszor vezette I.sz. BalesetsebészetiKlinikán. 1978-banhabilitált. Témája amellkasfal lemezelésevolt. 1982-ben lettvezetõje a bécsiWilhelminenspitalnak.1991-ben kerülta Balesetsebészeti Klinikára,amit a két intézményegyesülése után, 1992-tõl vezet.Számos osztrák és külföldi társaságtagja, így a Magyar Traumatológiai Társaságtiszteletbeli tagja. Jelenleg az OsztrákBalesetsebészeti Társaság elnöke. Többmint 400 tudományos publikációt tett közzé.Vécsei professzor az intramedullarisszintézisek egyik atyja, fejlesztõje és alkalmazójaa csontinfekció kialakulása eseténbevethetõ lokális antibiotikum hordozóknak.Az utóbbi években jelentõs tudományoselismerést vívott ki a porctranszplantációkutatásának területén. Jelenleg is egynemzetközi kutatócsoport elismert tagja.Munkájával, tudományos elõadásaivalés dolgozataival a balesetsebészet fejlesztésénekirányítója. A magyar balesetsebészet,ezen belül a Pécsi BalesetsebészetiKlinikának együttmûködõ partnere, támogatója.Vécsei professzor több mint 30 éve mindennagyobb hazai traumatológiai szakmairendezvényen részt vesz és igyekszik szakmaitudásával és kompetenciájával támogatnia magyar traumatológiát. Számos magyartraumatológus, így klinikánk több munkatársais töltött hosszabb vagy rövidebb idõtklinikáján, és hozta haza a legújabb ba-lesetsebészetiismereteket.Dr. Kovácsy Ákosegyetemi docensBalesetsebészeti és Kézsebészeti KlinikaPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


9Academy of amily Physicians (AAP), aSociety of Teachers of amily Medicine(STM), valamint a North American PrimaryCare Research Group (NAPCRG) szervezetekben.Szakmai munkájával, közéleti tevékenységével,közleményeivel közismert szakemberrévált hazájában és külföldön. Munkásságarévén hozzájárult a családorvoslás és acsaládorvostan fejlõdéséhez, a szakmapresztízsének jelentõs növekedéséhez elsõsorbanaz Egyesült Államokban.Gilchrist professzor 1997-ben kerültkapcsolatba a Pécsi Orvostudományi Egyetemenújonnan kialakított CsaládorvostaniIntézet mukatársaival. Az elmúlt 6 évben akét intézet között igen intenzív szakmaiegyütmûködés alakult ki, amely kiterjed oktatóiés hallgatói tapasztalatcserékre, szakmaikonferenciák és módszertani továbbképzõprogramok megrendezésére, közöspublikációkra, sikeres pályázatok benyújtására.Az ohiói intézet oktatási és kutatási témákbantartós ösztöndíj-lehetõségeket biztosított.A pécsi Családorvostani Intézet munkatársaiévek óta koordináló szerepet vállaltak a kétegyetem nyári cseregyakorlatainak lebonyolításábanis.Ez a több éves szakmai együttmûködés jelentõsmértékben hozzájárult a családorvosancímû tantárgy sikeres hazai bevezetéséhez, arezidensi rendszerû szakképzési program tananyagánakés módszertanának korszerûsítéséhez,a folyamatos szakorvos-továbbképzés(CME) hatékony programjának megszervezéséhez,valamint népszerû távoktatási programokkifejlesztéséhez. Az amerikai intézetmunkatársai közremûködnek az egészségügyialapellátás területét érintõ közös kutatásiprogramok megszervezésében és lebonyolításában.Ezen sokirányú szakmai együttmûködésfolytatása a pécsi Családorvostani Intézetrészére igen fontos, és Valerie Gilchrist professzora jövõben is motorja marad ennek aszámunkra igen gyümölcsözõ és perspektivikuskollaborációnak.Dr. Nagy Lajos egyetemi tanárPTE ÁOK Családorvostani Intézet ésBetegfelvételi OsztályKoji TakeuchiKoji Takeuchi 1948. január 21-én születettHayaka-ban (Japán). Egyetemi tanulmányaita Tokyo-i Egyetemen 1971-ben végezteel, és ekkor kapott Bachelor címet agyógyszertudományokból. 1974-ben aTokyo-i Egyetemen M. S. Degree-t szerzett,1977-ben pedig PhD-t.1977-1980 között Leonard R. Johnsonprofesszor mellett dolgozott Houstonban(Department of Physiology and CellBiology), valamint 1980-1981 közöttWilliam Lisent professzor mellett a HarwardEgyetemen.1981-1985 között a Kyoto PharmaceuticalUniversityn a Department ofApplied Pharmacology tanársegédje,1985-1989 között docense volt. 1995-tõl aKyoto-i Egyetemen a Department ofPharmacology and Experimental TherapeuticsIntézetben professzor.Tudományos érdeklõdése a gastrointestinumélettani folyamatainak, károsodásimechanizmusainak és azok kivédhetõségénekkutatása. Intenzív kutatómunkájáróla nemzetközileg legjobban elismert folyóiratokban291 cikket közölt, 25 könyvfejezetetírt, 6 proceedingset szerkesztett.ontosabb szakmai társasági tagságai:The Japanese Pharmacological Association,The Japanese PharmaceuticalAssociation, The JapaneseUlcer Research Association(Executive Board), AmericanGastoenterological Association.1998-2000 között azInternational Union of PharmacologyGI szekciójának elnökevolt.Több folyóirat szerkesztõségénektagja: GI Research(1993-tól), Digestion (1995-tõl), Pharmacology (1998-tól),Japanese Journal of Pharmacology(2000-tõl).Takeuchi professzor (Okabeprofesszorral együtt) a Japánbanvégzett gasztrointesztinális,farmakológiai, élettani és patológiaikutatások legfontosabbvezetõje. Munkacsoportja az elmúlttíz évben a világ egyik legjelentõsebbkutatómunkáját végezte(a receptor-kutatás, aprostaglandin-rendszer, az NOrendszerés a knockout vizsgálatokterületén).Dr. Mózsik Gyulaegyetemi tanárI. sz. Belgyógyászati Klinika2002 NOVEMBER – DECEMBER


2002. november 27.10Ünnepi Tudományos Diákköri ÜlésEbben az évben a „Jó tanuló, jó sportoló” címet erenciKornél V. éves hallgató nyerte el.A Kari Szabályzat szerint az elõzõ tanévben a legjobb tanulmányieredményt elért hallgatók elnyerték „Az évfolyamlegjobb hallgatója” címet.II. évfolyam: ónai ruzsina orvostanhallgató, Soltész MártaZsófia fogorvostan-hallgató, Börzsei Rita gyógyszerészhallgató;III. évfolyam: rank Nóra orvostanhallgató, Kiss Balázsorvostanhallgató, Kiss Borbála orvostanhallgató, VíghÉva orvostanhallgató, Mandel Iván fogorvostan-hallgató,Polics Éva gyógyszerészhallgató; IV. évfolyam: SzendreiTamás orvostanhallgató, Kovács Ramóna fogorvostan-hallgató;V. évfolyam: Gaszner Balázs orvostanhallgató, HajdúÁgnes orvostanhallgató, Tészás Alexandra orvostanhallgató,Radácsi Andrea fogorvostan-hallgató; VI. évfolyam:Balassa Katalin orvostanhallgató, Hegedûs Dalma orvostanhallgató,Lakosi erenc orvostanhallgató, Tánczos Krisztiánorvostanhallgató.Az Általános Orvostudományi Szakon 2002. évben végzett hallgatókszavazatai alapján Kiváló Gyakorlatvezetõi emlékplakettetkaptak: dr. Környei József adjunktus, Élettani Intézet;dr. Tima Lajos docens, Anatómiai Intézet; dr. Rékási Zoltánadjunktus, Anatómiai Intézet; dr. Gasztonyi Beáta tanársegéd,I. sz. Belgyógyászati Klinika; dr. Csiky Botond adjunktus,II. sz. Belgyógyászati Klinika; dr. Kocsis Béla docens,Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet; dr.Reglõdi Dóra tudományos munkatárs, Anatómiai Intézet; dr.Adamovich Károly adjunktus, Gyermekklinika; dr. Pál Tibordocens, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet.A 2002. évben végzett fogorvosok szavazatai alapján „KiválóGyakorlatvezetõ”: dr. Németh László, ogászati Klinika;dr. Krajcár Károly tanársegéd, ogászati Klinika; dr. Pirk Tibor,ogászati Klinika.A Pécsi Orvostudományi Egyetem Tanácsa 1995-ben hagyta jóváa Romhányi Emlékérem kitüntetés adományozását. Az emlékérmeta tantermi elõadások keretében végzett magas színvonalúoktatómunka elismeréseként az Általános OrvostudományiSzak végzõs hallgatói szavazatai alapján kapta a legtöbbszavazatot elért oktató.Az emlékérem alapítása óta évente átadásra kerül ez a legnívósabbkari elismerés, melyben egy elméleti és egy klinikai egyetemioktató részesülhet. Az idei évben a szavazatok alapján dr.Nagy Judit professzor asszony és dr. Szeberényi József professzorérdemelte ki ezt a magas kitüntetést.Ugyancsak hallgatói szavazatok alapján kerültek átadásra a „LegjobbIntézet” és „Legjobb Klinika” elismerések.Az Általános Orvostudományi Szakon 2002. évben végzett hallgatókszavazatai alapján „Legjobb Intézet”: Orvosi BiológiaiIntézet, Patológiai Intézet, Orvosi Mikrobiológiai és ImmunitástaniIntézet; „Legjobb Klinika”: II. sz. BelgyógyászatiKlinika és Nephrológiai Centrum, Neurológiai Klinika,I. sz. Belgyógyászati Klinika.A 2002. évben végzett fogorvosok szavazatai alapján „LegjobbIntézet”: Orvosi Biológiai Intézet, armakológiai ésarmakoterápiai Intézet, Orvosi Mikrobiológiai és ImmunitástaniIntézet; „Legjobb Klinika”: GyermekgyógyászatiKlinika, ül-Orr-Gégeklinika, II. sz. Belgyógyászati Klinikaés Nephrológiai Klinika.A 2001/2002. tanévre meghirdetett tudományos diákköripályatételekre 47 pályamunka érkezett be. Az értékelõbizottságok javaslata alapján 3 hallgató Kiemelt I. díjban,17 hallgató I. díjban, 16 hallgató II. díjban, 7 hallgatóIII. díjban és 4 hallgató Dékáni Dicséretben részesült.Dékáni Dicséret: Dani ruzsina Luca VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Matolcsi András; Harmati RenátaVI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Czirják László;Till József VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr.Kustos Tamás; Vojcek Ágnes VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Bély Miklós.III. díj: Bagoly Andrea VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Kustos Tamás; aludi Péter VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Lõrinczy Dénes, dr. Domán István;Hegedûs Dalma VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Varga József, dr. Tóth Kálmán, dr. Czopf László; JuhászRéka VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. TizedesGyörgy; Mészáros Hajnalka VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Jegesy Andrea; Peidl Zsanett VI.évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Vincze Áron;Petró Kata VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr.Simor Tamás.II. díj: Balassa Katalin VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Kardos Mária; Balázs Krisztina VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Pytel József; Berta Gergely VI.évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Sétáló György;Bognár Ágnes VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr.Pytel József; Cseh Márta VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Kocsis Béla; Csepeli István VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Kardos Mária; ehér Csaba VI.évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Czopf László, dr.Papp Elõd; ülöp Adrienn VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Battyáni István; Juhász Szilvia VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Bíró Zsolt; Kovács KrisztinaVI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Kocsis Béla;Kuli Barbara VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Kocsis Béla; Lakatos Orsolya Judit VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Ángyán Lajos; Megyeri TímeaVI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Karády Zoltán;Meszlényi Ildikó VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Csiky Botond; Pozsgai Zsolt VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Pytel József; Sági Balázs VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Habon László.I. díj: Bartis Domokos VI. évf. orvostanhallgató; témavezetõ:dr. Berki Tímea, dr. Boldizsár erenc; Dömös PéterVI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Than Péter;Édel Zsófia V. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr.Wittmann István; aluhelyi Nándor V. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Csernus Valér; õdi Eszter V. évf.orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Mezey Béla; GasznerBalázs VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. KoziczTamás; Gecsei Gyõzõ VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Kellermayer Miklós; Hantó Katalin VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Habon Tamás; Kiss PéterPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


11IV. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Lengvári István;Kutasi Zsuzsanna VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Battyáni Zita; Lõrincz Andrea VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Kocsis Béla; Nyikos OrsolyaVI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Molnár Dénes,dr. Erhardt Éva; Papp Szilárd VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Karádi Zoltán; Tamaskó Mónika VI. évf.orvostanhallgató, témavezetõ: dr. Horváth Magdolna;Tóth Krisztián V. évf. orvostanhallgató, témavezetõ. dr.Lénárd László; Undi Sarolta VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Sütõ Gábor, dr. Király Ágnes; VárkonyiZoltán VI. évf. orvostanhallgató; témavezetõ: dr. KocsisBéla.Kiemelt I. díj: Kovács Andrea VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Decsi Tamás; Tamás Andrea VI. évf. orvostanhallgató,témavezetõ: dr. Lengvári István, dr. ReglõdiDóra; Tóth Márton VI. évf. orvostanhallgató, témavezetõ:dr. Kondákor István.Az oklevelek átadása után a 3 kiemelt I. díjas hallgató elõadásárakerült sor.nTöbb mint 10 év a TDK élénDr. Ludány Andrea a Tudományos Diákkörtanárelnöke volt 1991-2002 között.1964 szeptemberében találkoztam elõszörLudány Andreával, aki V. évesen kerültaz évfolyamunkra a Debreceni OrvostudományiEgyetemrõl. Évfolyamtársaim,elsõsorban a fiúk kitörõ örömmel fogadtáka rendkívül csinos új lányt, de amikor kiderült,hogy ideggyógyász férjét követtePécsre, kissé csökkent a lelkesedésük.Végzésünket követõen õ labor szakmátválasztott, és bár földrajzilag közel voltunkegymáshoz, nem sok személyes találkozásrakerült sor közöttünk. Mikor laborszakvizsgára készültem 1971-1972-ben,gyakorlati idõmet a POTE Klinikai Laboratóriumábantöltöttem, ahol a rá jellemzõkedvességgel és önzetlenséggel felajánlottaíróasztalát – mely egyben „szobája” isvolt – a tanulásra, felkészülésre. Isméthosszabb szünet következett, évfolyamtalálkozókonösszejöttünk, szorosabbrakapcsolatunk azonban akkor fordult ismét,mikor 1991-ben a POTE TDK Tanács tanárelnökévénevezték ki.Úgy gondolom, a nõknek genetikusanmeghatározott természete miatt, melyet abiológiai célszerûség a gyereknevelésrejuttatott számukra, késõbbiekben – amikorsajátjaik már nem igénylik ezt a támogatást– anyai gondoskodással fordulnak tanítványaik,diákjaik felé. Ludány profeszszornõegész tevékenységét, melyet aTDK munka megszervezésére, összefogásárafordított, ez a jó értelemben vett anyaigondoskodás hatotta át. A munka, amitvégzett, hihetetlenül sokrétû volt, bárszámszerû adatokkal is jellemezhetõ.1991-tõl évenkénti gyakorisággal szerveztea „házi” TDK konferenciákat, míg a kétéventekülönbözõ egyetemi helyszínekenrendezett országos TDK Konferenciára isnagy gondossággal készítette elõ a hallgatóiés oktatói delegátusok részvételét.1993-ban és 2001-ben az OTDK pécsimegszervezését vállalta el mindenki legnagyobbmegelégedésére, hírnevet ésmegbecsülést szerezve a POTE-nek, illetveaz Orvoskarnak. A XXV. JubileumiOTDK Konferencián, mely munkája tánlegkiemelkedõbb állomásának tekinthetõ,141 elõadás hangzott el 20 szekcióban,250 résztvevõvel. Nem véletlen, hogy2001-ben a Mestertanár kitüntetést vehetteát az Országos Tudományos Diákköri Tanácsfelterjesztése nyomán.Amellett, hogy az évenként ismétlõdõTDK konferenciákat magas szakmai színvonalonés baráti légkörben szerveztemeg, számos olyan szervezeti változtatástis meghonosított, mely a TDK mûködésétátláthatóvá és korrektté tette. Részt vett aTDK Szervezeti és Mûködési Szabályzatánakátdolgozásában, a rektori, majd dékánipályamunkák értékelési szabályzatánakkidolgozásában, a TDK tagság számítógépesregiszterének bevezetésében, aTDK tevékenység leckekönyvben történõvisszaigazolásának elindításában. Kiválóérzékkel választotta ki azokat a hallgatókat,akik a TDK munka megszervezésébentitkárként mûködtek közre és munkájátodaadó lelkesedéssel segítették.A pályázati lehetõség megnyílásávalminden alkalmat megragadott arra, hogytámogatást szerezzen a hallgatói tevékenységmég eredményesebbé tételére. 1997-tõl munkáját ezen a téren is sok siker koronázta,hisz több MKM PP pályázat elnyerésévelTDK hallgatók kutató munkájátsikerült támogatnia, míg KP pályázatrévén az Oktatási Minisztérium támogatásával2002-ben több millió forintot szerzettaz ÁOK Tudományos Diákkörének.A sok elért eredmény mögött Ludányprofesszornõ több mint egy évtizedes, sajátszakmai munkájával együtt végzettodaadó és fáradságot nem kímélõ munkájatestesült meg. Mindezt a rá jellemzõ szerénységgel,a fiatalságban jó értelembenvett versenyszellemet ébresztve érte el.Úgy gondolom, hogy ezért a hihetetlenszerteágazó munkáért, aminek írásombancsak töredékét tudtam bemutatni, feltétlenülköszönet illeti meg a kar vezetõi, azoktatók és a diákok részérõl egyaránt. KívánunkLudány Andreának jó egészségetés további sikereket szakmai munkájához éskérjük, hogy segítse továbbra is a leendõorvosgenerációt tudásával és különlegesenjó emberi tulajdonságaival. Ahogy õ is szoktaTDK konferenciákon, képletesen egy szálvirágot nyújtunk át neki az elismerés és szeretetjeleként.Dr. Rõth Erzsébeta Hírmondó Szerkesztõsége nevében2002 NOVEMBER – DECEMBER


12Orvosegyetemek az integráció utánArendszerváltást követõ nagy átalakításokközül három kiemelendõ:a többpárti politikai rendszerbevezetése, a többségi magántulajdonlétrehozása és az egyetemi integráció.A 2000. január 1-jén létrehozott egyetemiintegráció legnagyobb vesztesei az orvosegyetemek,bár sok más karon is megjelentekdezintegratív elemek a kívánt integrációselõnyökkel szemben. Ennek fõ oka,hogy a három politikai cikluson is átívelõintegrációs szándék megrekedt a politikaiakarat és törvényhozás szintjén anélkül,hogy a személyi és tárgyi feltételek adottaklettek volna. Így a nemzeti fejlõdés legnagyobbértékei (tudás) leértékelõdtek, hisz aforrásbevonás és feltõkésítés elmaradt. Minélbonyolultabb és drágább mûködtetésû,szakmai specifikumokkal rendelkezõ egységkerült a rendszerbe (pl. orvosképzés), adaráló fogaskerekei annál több kárt tettekbenne. Az orvosegyetemek rossz „software”-tkaptak, „hardware” fejlesztés pedignem történt. Ahol erõs orvostudományi ésegészségtudományi centrum jött létre(elõbb Debrecen, majd Pécs), számos problémátkezelni tudtak.Általános okok:– A rendszer valamennyi eleme alulfinanszírozott(mûködés és amortizáció);– A szellemi vagyon koncentrációja forrásbevonásnélkül struktúraátalakítástnem tudott kikényszeríteni;– Valós egyetemi autonómia nélkül, gazdaságilagmagára hagyott egyetemekvergõdése és nem átalakítása történt;– Tõkebevonás nélkül az egységes informatikairendszer nem tudott kiépülni,a korábbi alapegységekben itt-ott mûködõrendszerek is szétestek;– A létrejött „mega”-egyetemek már csakméretüknél fogva is új vezetõi struktúrát(esetleg személyeket) igényeltekvolna, így azonban maradt a nehezenirányítható „vízfej” és a kézi vezérlés;– A nagy rendszerben az irányítás és döntésisor bonyolultabbá vált;– Az integrációt lebonyolító, lényegébenválság-menedzselést végzõ vezetõktovábbi vesszõfutást végeztek az intézményfejlesztésitervek kidolgozásával,egy késõbbi beruházási fejlesztéselnyerése reményében;– A fentiek miatt a magas intellektusúegyetemi oktatók jelentõs része negatívérdekeltségûvé vált;– Az integráció tapasztalatainak levonásanem történt meg, így ezek korrekciójárasem kerülhetett sor (ha már a politikanem kívánt ezzel foglalkozni, a elsõoktatásiTudományos Tanács [TT]feladata lett volna).Orvoskari (egészségügyi) problémák:– Az oktatási alulfinanszírozottságot drámaianfelnagyította a betegellátásalulfinanszírozottsága.– A méregdrága orvosi mûszerek amortizációjakritikus tömeget ért el.– Az össz-egyetemi informatika hiánya, ill.széthullása a már évek óta nehéz gazdaságikörülmények között mûködõklinikákat padlóra küldte.– Adecentralizált gazdálkodást folytató klinikákgazdálkodási fegyelme megszûnt.–A központi elvonás mértéke az integráltegyetemen jelentõsen megnõtt, ahelyetthogy csökkent volna.– Az Oktatási Minisztérium az orvosegyetemekkelszemben sohasem viselkedett„valós tulajdonosként”, ez az integrációután sem változott.– Az integráció szelével együtt a legtöbbhelyen szakmailag inkompetens döntéshozókkerültek a rendszerbe, ahol ajóindulat sem válthatta ki a szakértelmet.– Az elméleti intézetek és klinikák szétválasztásánakfolyamatos napirendentartása az orvos- és egészségügyi oktatástalapjaiban veszélyezteti. Az orvoskar,egészségügyi fõiskolai karokés elméleti intézetek hármas sziámiikerként tudnak csak mûködni, bármelyikükleválasztása a többi életképességétveszélyezteti; hisz többségébenazonos infrastruktúra és személyiállomány mûködteti. Emellett a funkcióoldaláról az orvos-egészségügyioktatás, kutatásfejlesztés és gyógyításszintén szétválaszthatatlan rendszer.Az elméleti intézetek kutatásfejlesztésszempontjából a klinikák kutatóintézetei.– A hallgatói létszám drasztikus emeléseminden egyetemen a mennyiségiszemlélet dominanciáját hozta és háttérbeszorította az „elit-képzés” lényegétés magas költségigényét.– Az Egészségügyi Minisztérium és OktatásiMinisztérium közös végrehajtásiutasításának hiányában a 4 egyetemenegymástól gyökeresen eltérõ alrendszerekjöttek létre a helyi erõviszonyokés személyes kvalitásokfüggvényében.– Az orvoskaroknál sem a progresszív ellátás,sem pedig a területi betegellátásnem kerül finanszírozásra.– A hazai orvos-biológiai kutatások sikerágazatátreprezentáló orvosegyetemekráfordítás-arányai jelentõsenromlottak; vele együtt a kutató-fejlesztõmunka motivációja is.– Hiányzik az Egészségügyi Minisztériumrendszerébõl az egészségügyi kutatásbázis-finanszírozása, holott a volt orvosegyetemeka hazai orvosbiológiaikutatások 40 %-át produkálják.– A 2002 tavaszán elfogadott „Kórháztörvény”esély-egyenlõtlenséget teremtettaz önkormányzati kórházak és azegyetemek között: nevezetesen mígaz önkormányzatoknál csak többségiállami tulajdont ír elõ, addig az egyetemeknélnevesített tulajdonosok szerepelnek,ami lényegében kizárja a tõkebevonáslehetõségét az elsõ körben.– Az Egészségügyi Tudományos Tanács(ETT) széles bázisra épülõ bizottságimunkával – melynek a tulajdonosOktatási Minisztérium vezetõi is tagjaivoltak – értékelte a lezajlott integrációproblémáit és kijelölte a változtatásokirányát; azonban erre az OMhivatalosan máig nem reagált (frusztrációshelyzet fokozódása).– Az alaporvosi ellátás finanszírozásánaktöbbszöri javítását nem követte a fekvõbetegellátás korszerûsítése, amiösszehasonlítási alapként a személyiállomány motiváltságán sokat rontott.– Az önkormányzati kórházak többségekorszerûsítõ beruházáson esett át,szemben az egyetemi klinikákkal.Összegezve:A lezajlott egyetemi integráció forráshiánynélkül hagyományos struktúrát rögzített,alacsonyabb mûködési szinten ésrosszabb gazdasági körülmények között.Távol került egymástól a tulajdonos, a mûködésés a hozzáértés (kompetencia). A„Kórháztörvény” „fény az alagútban”:megnyitotta az utat az egészségügy szerkezetátalakításaelõtt; de az egyetemi klinikákszámára verseny-hátrányos.PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


13A megfogalmazható változtatásijavaslatok:– Bármilyen konstrukciónál a tulajdon,mûködés és kompetencia azonoshelyre kell, hogy kerüljön.– Az Egészségügyi Minisztérium fejezetébena kutatási bázis-finanszírozás beállításaelkerülhetetlen.– Valamennyi gazdasági formáció mûködésétengedélyezni kellene, ami a tõkebevonástsegíti; az állami célok érvényesülésemellett.– Az egyetemi klinikáknál is a többségi államitulajdon elegendõ, hisz az államfejlesztõ tõkéje hosszú évekig hiányosraprognosztizálható.– Aszakmai befektetõk kizárása célszerûtlen.– Az egységes orvos-egészségügyi felsõoktatás,kutatásfejlesztés és gyógyítás tényétaz OM végrehajtási utasításiszintjén is deklarálni kellene (klinikák,elméleti intézetek, egészségügyi fõiskolaioktatás zárt, egymástól szétválaszthatatlanintegrált szakmai egység).Aelsõoktatási Törvény 116. §-a erre lehetõséget ad, tehát még törvénymódosítássem szükséges.– Avalós gyógyítási költségek kialakítása,amortizáció beépítése és a klinikákállami konszolidációja nélkül semmilyenszerkezet-átalakítás nem fogmûködni.– Aprogresszív betegellátás valós költségétfinanszírozni kell.– Aklinikák területi betegellátást végzõ tevékenységétaz önkormányzatoknakszintén finanszírozni kell.Dr. Bellyei Árpádegyetemi tanárA Világgazdaság címû folyóirat felkérésére(2002. október 31.) írt elemzés bõvített változata.Hozzászólás egy felméréshez,avagy mi lehet néhány kiragadott adat következménye?Afekvõbeteg-gyógyintézetek társadalombiztosítási elszámolásánakalapját képezõ HBCS-pontrendszernek közelebbrõlnem behatárolt része a gyógyszerköltség. Azért sem határolhatóbe pontosan, mivel az egészségbiztosító által a kórházakszámára kifizetett térítésben a gyógyszerköltség nem mintközvetlen tétel, hanem mint az adott beavatkozáshoz elõre hozzárendeltátlag szerepel. (Az adott beavatkozáshoz tartozó pontértéktartalmazza a felhasznált gyógyszerek költségeit is.) Hogyez pontosan mennyi, arra vonatkozóan az egészségbiztosítónaksincsenek pontos adatai. Az információk pontosítása végett aDél-Dunántúlon 12 kórházban átfogó vizsgálatot végzett a TérségiMobil Ellenõrzési Csoport, amit szakmai szlengben„kórházkommandónak” is neveznek. (Érdekes, hogy közkeletûa katonai terminológia használata!)Vizsgálták a szerzõdéseket, az informatikai biztonságot, akódolásokat, a teljesítmények elszámolását és a gyógyszerköltséget.Vizsgálódásuk eredményét dr. Boncz Endre, dr. SebestyénAndor, dr. Dávid Tamás, Bidló Judit és Dózsa Csaba a Gyógyszerészet(a Magyar Gyógyszerészeti Társaság lapja) szeptemberiszámában tette közzé.Acikk ismerteti 12 kórházban végzett átfogó vizsgálatukeredményét. Afelmérésbe összesen 444 olyan HBCS-esetet vontakbe, ahol az elõre megállapított gyógyszerköltség aránya az átlagnálmagasabb. Megállapításaik szerint a vizsgált esetekben atényleges gyógyszerköltség a normatív (elõre kalkulált) gyógyszerköltségnekmindössze 50,68%-át teszi ki, tehát az általuk végzettellenõrzés mintegy rávilágított arra, hogy a HBCS gyógyszerarányakihasználatlan. Lett is erre felzúdulás szakmai berkekenbelül! Régi és keserû tapasztalat ugyanis, hogy ha valamirõl aztállítják, hogy nincs kellõen kihasználva, akkor ott valami szigorítás,de legalábbis költségelvonás várható. Aszerzõk ezt a negatívreakciót igyekezték megelõzni azzal, hogy a cikk végén hangsúlyozták,igen kicsi és speciális esetszámot vizsgáltak.Aszakma meglepetésének a kórházi gyógyszerészek szeptemberi,Szegeden tartott kongresszusán adott hangot. Itt találkozottaz egészségbiztosítás, a minisztérium és a kórházi gyógyszerészetképviselõinek véleménye.Az ott elhangzott észrevételek Nagyné Ambrus Ildikó, azOrszágos Baleseti Intézet fõgyógyszerésze tollából nyomtatásbanis megjelentek (Gyógyszerészet, 2002. november):nnnnAfelmérés jó kezdeményezés, mivel ilyen jellegû tanulmány(kórházak tényleges gyógyszerköltségeinek viszonyaaz ápolás össz-költségéhez) nem történt még. Eredményénekáltalánosító, kiterjesztõ érvényû tálalása viszonthibás.Afelmérés nem vette figyelembe a kórházi gyógyszerárakcsökkenése irányába ható tényezõket (rabatt, árkedvezmény,adomány stb.). Ezen tényezõk elõnyeit azegész kórház érzi és élvezi.Acsoport megállapításait kis esetszámból, kiragadottan,nem reprezentatív minta alapján tette, nem vette figyelembeaz adott kórház össz-gyógyszerfelhasználását.Akapott eredményeket általánosítva, a teljes kórházigyógyszerfelhasználásra extrapolálta.Megoldás volna, ha minden egyes kórházba került beteg kezelésiköltsége átlátható lenne. Egyre többen sürgetik a megfelelõinformatikai háttér biztosítását, ennek iniciálását viszont négyévente,kormányváltások után közvetlenül mindig meg kell ismételni– mint ahogyan ez a fórumon is elhangzott.Aszakma támogat minden olyan törekvést, ami a kórházigyógyszerfelhasználás átláthatóbbá tételét célozza meg, elzárva,vagy legalábbis csökkentve a lehetõségeket az esetleges ügyeskedésekelõtt. Az egészségbiztosítás részérõl viszont súlyos hibalenne ilyen – vélt, vagy valós esetek alapján az egész fekvõbeteg-gyógyszerellátást– általánosítóan minõsíteni.Mire van szükség? Politikai kurzustól független vitákra,érdekegyeztetésre, hogy felelõs helyeken még csak felse merülhessen olyan gondolat, hogy a HBCS a gyógyszertartalmának„kihasználatlansága” miatt csökkenthetõ lenne, hiszenátlagosan (?) csak egy részét (felét?) használják ki…Molnár BélaEgyetemi Gyógyszertár2002 NOVEMBER – DECEMBER


14SZAKMAI ÓRUMOlcsó fájdalomcsillapításKedves Kollégák!Posztoperatív, daganatos és egyéb fájdalmak esetén többnyire van olyan stádium,amelyben a panaszok per os adott fájdalomcsillapítóval tûrhetõvé tehetõk. Erre számosgyógyszer használatos; nem mindegyikük túl olcsó, a gyógyszerköltségek jelentõs részétképviselhetik.Régi szer is lehet jó, és ha ráadásul olcsó, nincs okunk mellõzni. A modern farmakoterápiaielvekkel összeegyeztethetõ a kodein + nem-kábító fájdalomcsillapítókombináció alkalmazása. A kodein (codeinium chloratum, codeinium phosphoricum)fenantrénvázas ópium-alkaloid, metil-morfin. Bár többnyire köhögéscsillapítóként találkozunkvele (5-10-20 mg egyszeri adag hatásosan deprimálja a köhögés-reflexet),indikációi közt a fájdalmak csillapítása is szerepel, erre a célra azonban (20)-30-60 mgegyszeri dózis szükséges. A kodein „csúcshatása” kisebb a morfinénál, de nem-kábítófájdalomcsillapítóval kombinálva az analgetikus hatás igen jelentõs. Mérsékelt eufóriátokozhat; az addikció veszélye viszonylag kicsi. Megvonási tüneteket általában nemprovokál a fent megjelölt adagok megvonásakor. Per os jól felszívódik, hatástartamakb. 6 óra.A kombináció másik elemének számos gyógyszert választhatunk. Az aszprin,noraminofenazon(...), paracetamol, ibuprofen hatástartama t. k. hasonló a kodeinéhez.Aszpirin esetén posztoperatív alkalmazáskor gondolnunk kell a hemosztázisra kifejtetthatásra (a vérlemezke-aggregáció gátlása). Ez a hatás a szintén ciklo-oxigenáz-gátlóibuprofen esetében (itt nem részletezendõ okokból) kevésbé jön számításba,noraminofenazon és paracetamol esetében pedig valószínûleg elhanyagolható. Aparacetamol analgetikus hatékonyságáról megoszlanak a vélemények. Megfontolástigényel, hogy rossz általános állapotú betegeknél ez a szer már a szokásos adagokbanis hepatotoxikus lehet. A noraminofenazon mielotoxikus hatása valószínûleg erõsen elvan túlozva, de használata természetesen mellõzendõ olyan betegeknél, akikben ez agyógyszercsoport valaha vérképelváltozást okozott. Bizonyos gyári készítmények tartalmaznakkodein + nem-kábító fájdalomcsillapító kombinációt. Potenciális gondok néhányilyen preparátummal kapcsolatban a következõk: (a) indokolatlanul drágák; (b) akodeint esetleg elégtelen mennyiségben tartalmazzák; (c) különbözõ meggondolásokbólharmadik-negyedik szer is van bennük, amely az esetek többségében szükségtelen.elvetném, hogy a következõ magisztrális készítmények hasznosak lehetnek (felnõtteknek):„mite” Rp.Codeinii chloraticgta tria (0,03 g)Noraminophenazoni natriimesylicicgta septuaginta quinque (0,75g)Misce fiat pulvisDa ad capsulas amylaceasS.: 6 óránként 1 port bevenniforte” Rp.Codeinii chloraticgta sex (0,06 g) (!)Noraminophenazoni natriimesylicigma unum (1,0 g)Da ad capsulas amylaceasS.: 6 óránként 1 port bevenni„A hatás kezdete kb. 30 perc, telt gyomor, fõleg pedig renyhe gyomor-motorikaesetén hosszabb késésre kell számítani.Nagyon örülnék, ha klinikus, családorvos és gyógyszerész-kollégáim hozzászólnánaka fentiekhez.Dr. Barthó LorándGyógyszerhatástani IntézetAz impakt faktorAz impakt faktorról írok, bár megtettékezt többen, e lap hasábjain is. Errõl hovatovábbdoktori értekezést lehetne összeállítani,hisz hazai irodalma is oly gazdag. A témamegnyugtatóan mégsem zárható még le.Ezért most a ritkábban tárgyalt kérdéssel, atöbbszerzõség és I kapcsolatáról írom legondolataimat.Az I meghatározása. Az impakt faktort,a „mérõszámot” eredetileg, 1974 óta nemszemélyek vagy szervezeti egységek értékelésére,hanem a szakfolyóiratok relatív idézettségénekvizsgálatára dolgozták ki.Garfield szerint egy közlemény tudományosjelentõségét az adott cikk közvetlen idézettségemellett leginkább a közlõ folyóirat idézettségefejezi ki, ami egyben a folyóiratokrangsorát is jelenti. Ma az impakt faktort aközlemények szerzõinek értékelésére, szakíróitevékenységének számszerûsítésére azösszeadott I-összeg, a kumulatív I (KI)alapján is felhasználják.Az idézettség. Mostohább terület, irodalmaközel sem oly gazdag, mint az I-é. Pedigegy munka értékét általában az idézettségdönti el. Az élettudományokban biztos, nemúgy pl. a matematikusoknál. Az MTA orvosdoktoricím kérelmezõinek anyagában nemritkán szerepel, hogy az egyik pályázó kumulatívimpakt faktora 40, idézettsége 150.Ugyanakkor másik disszertációnál a KI100, az idézettség szintén 150 (az adatokközelítõek). Az ellentmondásnak számos magyarázatalehet: a dolgozat értékes, jó, a lap iselfogadta, de kevesen foglalkoznak a témával.Vagy: a téma érdektelen, nem mond újat,ezért nem idézik. Más: sok, alacsony impaktfaktorú lapból adódik a magas KI (100), deértékeik miatt nem idézik. Véleményem szerintaz elsõ szerzõ szakmai teljesítménye azértékesebb (40/150). Nem véletlen, hogyegyesek dolgozataik idézettségére vonatkozóadatokat kérésre utólag csatolják csak. Végüla „körcitálás”, amire még visszatérek.Elgondolkoztató, hogy neves elõdeinkpályázatának értékelésekor a felelõs testület apályázók impakt faktora és idézettsége nélkülmint juthatott helyes döntésre. (A nyugati féltekénaz I-nek közel sincs olyan jelentõsége,kiváltképp a klinikai szakmában, mint nálunk.)A szakmabeliek akkor épp úgy tudták,mint ma, ki-kik az értékesek, kit kell megválasztásrajavasolni. Az is igaz, a döntést többesetben „magasabb szempontok” határoztákmeg. Erre a POTE elmúlt 50 évében is többPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


15(I) „gyûjtés” kritikájapélda volt, pár hónapja, lehet nem utoljára, aTanári Testület ülésén egy pályázat véleményezésénélis tanúi lehettünk.A „veterán” POTE-sek tudják, hogyvoltak intézetek, ahol még akkor is illett adolgozat szerzõi közt a õnök nevét feltüntetni,ha nem foglalkozott a témával. Így,ha nem is impakt faktora és idézettsége(akkor nem volt), de dolgozatainak számatöbb százra rúgott. A kívülálló pedig eztlátta, a bennfentes pedig tudta, mit takar emegtévesztõ magas szám. De ez a múlt, ésvalójában ez az etikátlanság mindig irritált.Ma ugyanis lényegében hasonlóval találkozunk,csak épp számokban, az I-benkifejezve.A szerzõ. Az ICMJE (InternationalCommittee of Medical Journal Editors) állásfoglalásaszerint a szerzõség alapvetõkritériuma egyrészt a hitelesség, azaz atényleges részvétel a vizsgálatban, másrészta felelõsség az eredmények valósságáért.Az ICMJE szerint szerzõnek az tekinthetõ,akinek lényeges szerepe volt aközlemény koncepciójának megfogalmazásában,megtervezésében és az eredményekértékelésében, aki kritikusan résztvett a kézirat tartami és fogalmazásbelimegszövegezésében, kritikájában. Ugyanakkoraz anyagi feltételek megteremtésevagy az adatgyûjtési tevékenység nem jogosítfel szerzõségre. Nem könnyû a felsoroltkövetelményeknek eleget tenni, ezértcsak kevesen felelnek meg annak – sajnos.Csupán egyetlen megoldás volna, a gondosankidolgozott közlésetikai konvenciók ésirányelvek hazai betartása, az ún. etikainormakövetés. Úgy sejtem, hogy a hazaiszerzõk nem kis része nincs tisztában aszerzõség fent leírt követelményével.A szerzõszám. Napjainkban a korábbikét-háromszerzõs cikkekkel szemben magyakoribb az öt-tíz szerzõs „in extenso”dolgozat. A szerzõszám növekedés egyikoka, hogy érdemtelenül felvesznek a szerzõkközé olyanokat, akiknek a szerepeltetéseindokolatlan: ún. „vendég, ajándék,tiszteletbeli” szerzõk. Mind a „nagyvonalúság”,mind a „szûkmarkúság” hibás. Avizsgálatot végzõk pontosan tudják, ki játszottaz eredmények létrejöttében lényeges,alkotó szerepet és kik voltak azok,akik egy-egy részkérdés technikai, metodikaimegoldásához hozzájárultak. Utóbbiakrészvételét a közlemény végén nevük említésévelkellmegköszönni(függelék: köszönetnyilvánítás).Semmiképpsem indokoltazoknak a szerzõsége sem, akiknek aszerepeltetése csupán ellenszolgáltatás egymásik cikkben történõ, szintén indokolatlanfelvételért. Ez a már említett „körcitálás”egyik variánsa. Itt nem érvényes: „Aliftet illik visszaküldeni.” A nemzetközifelmérések szerint a „vendégszerzõség” asokszerzõs dolgozatokban egyre nagyobb,és ugyanezen dolgozatokban a cím alattiszerzõk 25-33 %-a nem felel meg a szerzõségfent leírt kritériumának. Érthetõ, hogyaz elmondottak ismeretében nehéz helyzetbenvan egy pályázatot véleményezõ:valójában mi is a pályázó érdeme alkotó,eredeti szerepe a benyújtott dolgozatokban.Áthidalásra ma még mint oly sokmúltbeli (csak részben megvalósult) tudompraecox javaslatomat egy mûvi példánmutatom be.A neves, Nobel-díjra érdemes kutató10 munkatársával a 20-as impakt faktorúfolyóirathoz küldte be dolgozatát, ami rövidesenmeg is jelent. Ma valamennyi társszerzõ,hasonlóan a Nobel-díj jelölthöz,irodalomjegyzékének öszeállításánál adolgozatot 20-as impakt faktorral szerepelteti.Ez nemcsak a folyóirat idézettségétemeli nagymértékben, de a 9 ún. társzerzõimpakt faktor melletti idézettségét is. Ezaz, ami zavar, mert nem fedi a valóságot.Lehet, bár nem biztos, mind a 9 társszerzõaktívan részt vett a munkában, egy részfeladat,rutineljárás kivitelezésével járult hozzáa munkához, valójában asszisztensnõifeladatot végzett. A szerzõk többsége is talánmagasabb szinten, de hasonló tevékenységetfolytatott. Sok esetben frissenvégzett hazai vagy ösztöndíjas fiatal külföldiekadják a szerzõk egy részét. Nemméltányos ezért, hogy õk épp úgy 20-asimpakt faktorral szerepeljenek a késõbbiekben.Márpedig ez a helyzet. Ezért a „Nobel-díjjelölt” vezetõ szerzõ feladata volnaegyrészt a szerzõséget komolyan venni.Másrészt azok közt az impakt faktort teljesítményarányában százalékosan megjelölni.Példánkban ha az I 20, Nobel-díj jelölté50 %, X szerzõé 20 %, Y-é 15 %, Z-é 10%, W-é 5 %. A százalékokat a címben anév után zárójelben kellene feltüntetni. Ígya Nobel-díj jelölt impakt faktora is csak 10lenne, de pl. X-é 4, Y-é 3, Z-é csak 2, W-é1 és nem az érdemtelen 10. Ugyanakkoregy szorzó faktor bevezetésével a dolgozatbanszereplõ kutató, esetünkben a „Nobel-díjjelölt” elérné a kiindulási I értéket.Példámban a faktor kettõ. Ezzel szorozva a10-es I értéket megkapjuk a kiindulási20-as impakt faktort. A társszerzõk csakmegkettõzhetik I értéküket, de nem érhetikel a vezetõ kutató 20-as impakt faktorát.Etikám szerint ez volna a korrekt és ígykaphatnánk reális képet az érdemtelenülmagas I számot felmutató „vendég-tiszteletbeli”szerzõkrõl. Ha az utóbbiak tudományosteljesítményét az I és idézettségalapján összevetjük az egy-háromszerzõsneves szerzõ és munkatársainak teljesítményével,a fiatal „zöldfülû” pár évig külföldiösztöndíjas „mutatói” (impakt faktor,idézettség) aránytalanul jobbak. A 4-5 külföldidolgozat alapján itthon simán kapPhD minõsítést. Kérdem, ha munkája valóbanérdemi, kreatív, miért nem külföldönkérte a PhD-t? Nyilván ott pontosan tudtákmunkája valós értékét, nem voltak olyannagyvonalúak, mint itthon. Ezért aggályosanértékelem a hazai tudományos teljesítményt.Ma a nem kezdõ szerzõk egy részénekis alkotó, érdemi munka nélkül folyamatosanemelkedhet a tudományos teljesítménytmérõ impakt faktora. Ezért is fontosaz értékelésnél az utolsó 5-10 év teljesítményéneka mérése. Különösen érdekesenalakulhat a kép, ha egy több évet külföldönelméleti intézetben töltött szerzõ itthonszerez PhD-t. Majd elmegy klinikusnak ésa késõbbiekben egy pályázatánál a sok évelõtti munkáinak az impakt faktorát szerepelteti,aminek semmi köze sincs klinikaiszakmai tevékenységéhez. Ugyanis aklinikumban csak hazai közleményt tudfelmutatni (v. ö. HSZM).Epilógus. Aberráns javaslatomat csakakkor méltatja figyelemre az olvasó, ha aztadatokkal támasztom alá. Megtettem dolgozataimmal,ahol önkényesen osztottamszét az I százalékos megosztást ott, aholnem voltam vezetõ vagy csak „vendégszerzõ”.Az eredmény megerõsített, ez volnaa nemcsak objektív, de etikus értékelésis. Érdekes volna, ha a Tudományos Bizottságkészítene egy hasonló tanulmányta kar asszisztenciájának az elmúlt 5-10 évbenmegjelent publikációiról. Így kialakulhatnaa pécsi I, a PI. Gondolom, sokmeglepetésben lenne részünk az eddigi Iés az új PI összevetésekor. Jó volna a leírtakkalõszintén szembenézve kritizálni,javaslatot tenni.P. S. Irodalmat kérésre küldökJobst KázmérPTE ÁOK Klinikai Kémiai Intézet2002 NOVEMBER – DECEMBER


Az Új Dunántúli Napló 2002. november21-i számában az „Indiszkrét kérdõívek aziskolákban” címmel jelent meg írás. Akutatássorán pécsi általános iskolákban tanulógyermekeket és szüleiket kérdõíves vizsgálattalkerestek meg. Az írás a konkrét kutatásapropójából az adatvédelemrõl és általábana kutatásokkal kapcsolatos bizalmatlanságrólis szól.Empirikus kutatásokat hosszú idejevégzõ kutatóként megerõsíthetem, az adatfelvételkörülményei az utóbbi évtizedbenlényegesen megnehezültek, s nemcsak azadatvédelem szigorú szabályozása miatt(amellyel egyébként teljes mértékbenegyetértek). Anagyobb problémát az emberek(szakszóval: a célcsoportok) növekvõbizalmatlansága jelenti (amelyet pedigmegértek, még akkor is, ha nehezíti a munkánkat).Mit lehet tenni akkor ilyen helyzetben?Mondjunk le a kutatásokról? Nyilvánvaló,hogy ez a válasz nem fogadható el. Helyettea törvényi szabályozás betartása és a kérdezendõkbizalmatlanságának csökkentésea feladatunk. Az elsõt könnyebb megvalósítani,az utóbbit a nehezebb, de nem lehetetlen.(Ezt egyszerûen a szakma szabályai betartásánaknevezik.)Melyek a legfontosabb törvényi szabályozások?1. Az 1992. évi LXIII. törvény a személyesadatok védelmérõl és a közérdekûadatok nyilvánosságáról az adatvédelminyilvántartás fejezet rendelkezéseibõl azalábbiakat tartom különösen fontosnak (kiemelésa törvénybõl):16Szabad-e kérdõíves vizsgálatokat végezni?Dr. Melczer Miklós-emlékérem„28 § (1) Az adatkezelõ köteles e tevékenységemegkezdése elõtt az adatvédelmibiztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelentenia) az adatkezelés célját;b) az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját;c) az érintettek körét;d) az adatok forrását;e) a továbbított adatok fajtáját, címzettjétés a továbbítás jogalapját;f) az egyes adatfajták törlési határidejét;g) az adatkezelõ, valamint az adatfeldolgozónevét és címét (székhelyét), a ténylegesadatkezelés, illetve az adatfeldolgozáshelyét és az adatfeldolgozónak az adatkezelésselösszefüggõ tevékenységét.…30 § Nem kell bejelenteni az adatvédelminyilvántartásba azt az adatkezelést,amelyc) az egészségügyi ellátásban kezeltszemély betegségére, egészségi állapotáravonatkozó személyes adatokat tartalmaz,gyógykezelés vagy az egészség megõrzése,társadalombiztosítási igény érvényesítésecéljából;h) a tudományos kutatás céljait szolgálja,ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra;”2. Az 1995. évi CXIX. törvény a kutatásés a közvetlen üzletszerzés célját szolgálónév- és lakcímadatok kezelésérõl„Tudományos kutatási célú adatkezelés” II.fejezete részletesen rendelkezik a kutatásadatkezelési terve készítésének kötelezettségérõlés annak tartalmi összetevõirõl, valamintaz adatátvétel és adattovábbításmódjáról.E törvények tanulmányozása azok számára,akik közvetlenül a lakosság körében(beleértve az intézményi szférát is, pl. az iskolákat)végeznek tudományos kutatást, elengedhetetlenülfontos.iatalkorúak esetében a szülõi tájékoztatás,hozzájárulás feltétlenül szükséges.Sok problémát megelõzhetünk azzal, haa kutatók által használt kérdõíveken, adatlapokon,teszteken jól láthatóan feltüntetjük:„A válaszadás nem kötelezõ!” (Ennek feltüntetéseazonban igen!)A bizalmat jelentõsen növeli, ha a kutatáscéljainak rövid vázolása mellett az adatkezelés„technológiájának” bemutatására iskitérünk.Atermészettudományokkal, orvoslássalfoglalkozó kutatók egy jelentõs része munkájasorán legfeljebb néhányszor kerül kapcsolatbaempirikus adatfelvételek végzésénekszükségességével. Ennél gyakoribb,hogy bizonyos betegségek vizsgálatáraszolgáló adatlapokat, életminõség-tesztekettöltetnek ki a betegekkel, akár egy orvosivizsgálat során is. Érdemes a kutatás megtervezésekoraz e területen járatosabb szakemberekhezfordulni. Sok bosszúságtól (ésa nem kívánatos média publicitástól) kímélhetjükmeg magunkat. A MagatartástudományiIntézet e területen járatos kutatói szívesenadnak tanácsot a kollégáknak.Dr. üzesi Zsuzsannaegyetemi docensMagatartástudományi IntézetA PTE ÁOK Bõrgyógyászati Klinikán mûködõ „estékes anyajegy és bõrrák centrum” Alapítvány támogatásával dr. Melczer Miklósprofesszorról egy 114 mm átmérõjû emlékérem készült.Az érem elõlapján a szegedi M. kir. erenc József Tudományegyetem Bõrgyógyászati Klinikája (1936-1940), a pécsi M. kir. ErzsébetTudományegyetem, ill. a Pécsi Orvostudományi Egyetem Bõrgyógyászati Klinikája korábbi igazgatójának (1940-1962) fél-profilarcmása látható a névvel, a születési és elhalálozási évszámokkal. A hátlapon Lymphogranuloma inguinale, ill. Präcancerosen undprimäre Krebse der Haut (két legjelentõsebb és kitûnõ könyvének címe)felirat alatt stilizált patológiás hámszerkezet látható, valamintazon városok neve olvasható, ahol mûködött, ill. vezetõkénttevékenykedett: Budapest-Kaposvár, Szeged-Pécs.Melczer Miklós professzor igazgatói mûködése alattés azt követõen is jelentõs és nemzetközileg is elismertmunkásságot fejtett ki a bõrtumorok patogenezise vonatkozásában.A bronz emlékérem üz Veronika szobrászmûvész(6723 szeged, Tölgy utca 4.) alkotása.Dr. Schneider ImreBõrgyógyászati Klinika


A betegek jogai 3.Az elmúlt két év során viszonylag sokanfordultak hozzám azzal a panasszal,hogy kérésre sem kaptákmeg a vizsgálatuk, kezelésük során keletkezettorvosi papírjaikat, röntgen-, vagy egyéb felvételeiket,filmjeiket. Általában azt is elmondták,hogy az egészségügyi személyzet a kérelmükelõterjesztésekor mindenképpen tudni akarta azokot, hogy miért van szükségük a dokumentumra.Olyan panasz is elõfordult, amikor a korábbiröntgenfelvételt nem találtak meg, és aszolgáltató úgy nyilatkozott, hogy a betegnekazt korábban átadták, de az átvételnek nemvolt nyoma.Még mindig elõfordul – bár egyre kevesebbszer– fõként a háziorvosi, illetve „diagnosztizáló”orvosnál, hogy a különbözõ vizsgálatokleleteit a betegtõl elkéri, így késõbb –amikor ezt másik szakorvos kéri tõle – csakkülön utánjárással jut újra birtokába. Ez utóbbivalkapcsolatban az a helyes gyakorlat, ha aszükséges adatokat kiírja, rögzíti az orvos, papírjaitpedig a beteg õrzi.Sokszor a szolgáltatóknak okoz fejtörést,hogy különbözõ nem egészségügyi intézmény(rendõrség, bíróság, gyámhatóság stb.) adatkérõlevelére miként reagáljanak.A vázolt problémákra a hatályos egészségügyitörvény 24. és 136. §-ai, valamint azáltalános, illetve a speciálisan az egészségügyrevonatkozó adatvédelmi, adatkezelésijogszabályok adnak részletes útmutatást.Alapvetõ tétele, hogy a beteg jogosult megismernia róla készült egészségügyi dokumentációadatait. Jogosult a pontatlannak, vagy hiányosnakvélt részeit illetõen annak kiegészítését,kijavítását kezdeményezni. Ilyenkor azeredetileg felvett és a javított változatnak egyarántszerepelnie kell. Ha a beteg egészségügyidokumentációja más személy magántitokvédelméhez való jogát érintõ adatokat istartalmaz, azon részbe nem megengedett a betekintés.Az egészségügyi dokumentációval, tehátaz adathordozóval a szolgáltató, a benne szereplõadattal a beteg rendelkezik. Tájékoztatástkérhet adatai kezelésérõl, megismerhetiadatait, betekinthet a dokumentációba, sajátköltségére másolatot kaphat azokról. Különindokolt célra – saját költségére – összefoglaló,vagy kivonatos írásos véleményt kérhet.Zárójelentést az intézménybõl való elbocsátáskorkell kapnia a betegnek. Tehát, ha abeteg kéri, a szolgáltató köteles kiadni a dokumentációmásolatát anélkül, hogy a betegnekjeleznie kellene, hogy mire kívánja felhasználni.Írásbeli felhatalmazás alapjánaz ellátás ideje alatt, utána pedig bizonyítóerejû magánokiratban felhatalmazottszemély nyerhet betekintést, készíthetmásolatot a dokumentumokról. A közvetlenhozzátartozók felhatalmazás nélkül is megismerhetika beteg adatait, ha azok megismeréseaz õ egészségüket befolyásoló ok (pl. fertõzõbetegségek) feltárása, vagy ha egészségügyiellátásuk miatt szükséges.Azt, hogy az egészségügyi dokumentációnakmit kell tartalmaznia, az egészségügyitörvény 136. §-a hosszan taglalja. A lényege,hogy „az egészségügyi dokumentációt úgykell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelõentükrözze az ellátás folyamatát”. Külön kiemelésrekerült, hogy a tájékoztatás tartalmátis tükröznie kell a dokumentációnak, valaminta beleegyezés, illetve visszautasítás tényét ésidõpontját is. Külön a 137. § tartalmazza a zárójelentésadásának kötelezettségét.Ahogy a tájékoztatási kötelezettség, a dokumentációmegismertetése is elsõsorban akezelõorvos, illetve a szolgáltató orvosszakmaivezetõjének a feladata. Értelemszerûen az– szintén az egészségügyi törvény által elõírt17– ápolási dokumentációval kapcsolatban azápolószemélyzet kompetens.A cselekvõképtelen személyekre különszabályok vonatkoznak.A beteg halála esetén – írásos kérelemre –a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó,valamint az örökös jogosult az egészségügyiadatok megismerésére, a dokumentációba valóbetekintésre és másolat kérésére.A nem egészségügyi intézményeknekcsak írásos kérelemre – az adatkezelési, adatvédelmijogszabályok elõírásainak betartásamellett – adható bárminemû adat. A betegnek,hozzátartozónak, nem egészségügyi intézménynekkiadott adatok, dokumentumok átadásátis mindig írásban kell rögzíteni, illetvecsatolni kell a meghatalmazást is.Összegezve: A napi munka során sokszorterhes, idõrablónak gondolt „adminisztráció”mindkét fél érdekét szolgálja: abeteg abból tudhatja meg késõbb, hogy valójábanmi is történt vele, az egészségügyiszemélyzet számára pedig annak bizonyításáraszolgál, hogy a szakma szabályaiszerint, az esküjének megfelelõen járt el.Dr. Szendy Erzsébetbetegjogi képviselõCsutka-kupa gyõzelemMeghívást kapottóvodánka 2002. november20-án, aKöztársaság tériÁltalános IskolábanmegrendezettCsutka-kupára. Izgalomés lázas készülõdésjellemeztenapjainkat.Az iskola rövid bemutatkozómûsoraután megkezdõdötta csapatok közöttiverseny gyorsaságiés ügyességi sportfeladatokkal.Igenszoros küzdelemben, az utolsó erõpróba után dõlt el a végleges sorrend. A kupát a mi gyermekeinknyerték.A gyõztes csapat tagjai: Pusztai Szabina, Hesz Dominika, Téczely Anna, Trócsányi Veronika,Trócsányi Boldizsár, Mándi Marcell, Katics Péter, Rózsa Tibor, Héda Richárd, Richter Andor.Nagyon büszkék vagyunk rájuk. A sikerhez a gyerekek és az óvó nénik munkáján kívülhozzájárult az a tény is, hogy az egyetem tornacsarnokát hetente használhatják a gyerekek.Lászlóné Hazafi Ágnes2002 NOVEMBER – DECEMBER


(2002. november 11.)12 éve halt meg Pilaszanovich Imre egyetemidocens, a Pécsi Gyermekklinika SebészetiOsztályának ismert vezetõje. Emlékére a tanítványok1991-ben létrehozták a PilaszanovichImre vendégprofesszori címet. A vendégprofesszorminden évben néhány napottölt el a klinika sebészeti osztályán, ahol résztvesz megbeszéléseken, viziteken, esetenkéntmûtéteket is végez. Ezen vendégprofesszorilátogatás fénypontja a Pilaszanovich Imre emlékelõadás.A 12 év ilyen elõadás-sorozat esetén hoszszúidõ. Amikor 1991-ben az elsõ elõadásrakerült sor, sokan mondták (vagy gondolták),hogy egy ilyen kezdeményezés nem maradfenn sokáig, néhány év múlva kihal. Örömmelés talán egy kis büszkeséggel is mondhatjuk,hogy nem halt ki a kezdeményezés, hanemaz elmúlt 12 év során nemzetközi elismertségefokozatosan nõtt.A Gyermekklinika sebészei 12 évvel ezelõttmég csak remélték, hogy a világ legismertebbszakemberei elfogadják a meghívástés eljönnek Pécsre. Talán említést érdemel azis, hogy az eddigi 12 elõadó mind úgy jött el,hogy repülõjegyét nem fedezték a meghívók.A vendégprofesszorok listája talán a nemgyermeksebész szakember számára is érzékelteti,hogy ez az esemény szakmailag milyenrangos rendezvény: Hardy W. Hendren,Boston, USA 1991; Arnold G. Coran, AnnArbor, USA 1992; Hugo Sauer, Graz, Austria1993; R. Lawrence Kroovand, WinstonSalem, USA 1994; Sidney Cywes, CapeTown, South Africa 1995; Urs Staufer, Zürich,Switzerland 1996; Takeshi Miyano, Tokyo,Japan 1997; Daniel G. Young, Glasgow,1812. Pilaszanovich Imre vendégprofesszori elõadásLewis Spitz professzor (London, U. K.) és Pintér Andrásdr. Pilaszanovich Imre tanár úr sírjánál leróják tiszteletüketScotland 1998; Jay L. Grosfeld, Indianapolis,USA 1999; Alberto Pena, New York, USA2000; Prem Puri, Dublin, Ireland 2001; LewisSpitz, London, United Kingdom 2002.Az ez évi Pilaszanovich Imre vendégelõadóa Londoni Egyetem Great Ormond StreetGyermekkórházának sebészeti vezetõje,Lewis Spitz professzor volt. Õ egyben azEgyesült Királyság, de Európaegyik leghíresebbgyermekkórháza mellettmûködõ Institute of ChildHealth gyermeksebészetiintézetének kutatóprofesszorais. A gyógyító-(Great Ormond StreetGyermekkórház) és kutatóintézet(Surgical Departmentof Institute of ChildHealth) szoros együttmûködésenemcsak igen magasszintû klinikai betegellátástbiztosít, hanem a beteganyaggalszoros kapcsolatbanlevõ, a betegellátásproblémáin alapulóigen magas szintû kutatómunkátis eredményez.Az idei vendégprofesszor elõadása a laikusközvéleményt és az orvostársadalmat ismindig érdeklõ összenõtt ikrek szétválasztásávalfoglalkozott. Az elõadás 6000 év távlatábólismertette e ritka kórkép orvostörténetivonatkozásait. Lewis Spitz professzor igen jólfelépített, ragyogóan dokumentált és a világlegkülönbözõbb részeirõl Londonba kerülõ20 összenõtt iker kivizsgálásán, szétválasztásánés sorsának nyomonkövetésén alapulóelõadását a szokatlanul nagyszámú hallgatóság(hátul még a lépcsõkön is ültek) hallgatta.Az elõadás az orvoscsoportok együttmûködésénekszükségességét hangsúlyozta. A hallgatóságérezte, hogy az újságírók által kiszínezettriportok mennyiben másak, mintamikorazt a mûtétet végzõ, arra sokszor hónapig felkészülõsebész interpretálja. A ragyogó eredményekentúl a nagyszámú hallgatóság érzékelte,hogy ma már nagy eredmények (sõt a kisebbekis) csak több szakma egyenrangú összefogásávalszülethetnek meg még akkor is, ha esetlegebben a közös munkában látszólag az egyikrésztvevõ kiemeltebb szerepet kap.A hétfõi tudományos ülés bevezetõ elõadásakénthangzott el Boda Domonkos emeritusprofesszor (Szeged) elõadása, melyet„Paediatria interdisciplinaris” címmel tartott.A magyar gyermekgyógyászat doyenje általPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓtartott érdekes prezentáció is arra mutatott rá,hogy küzdeni kell az olyan jellegû túlspecializációellen, amikor az orvos elszakad a betegtõlés az általános beteggyógyítás problémájaháttérbe kerül.A PTE ÁOK Gyermekklinika sebészeimár szervezik a következõ elõadásokat. A2003 évi vendég egy igen jó nevû kölni vendégprofesszorlesz (Alexander Holschneider),majd pedig 2004-ben a Melbourne-i Orvosegyetemnagyhírû gyermeksebésze és kutatója(John Hutson professzor) látogat el Pécsre.Dr. Pintér AndrásVideokonferenciák aAPTE OEC Továbbképzõ Központjamegalakulásától kezdve a szakorvosképzés,valamint a folyamatos továbbképzésfontos módszertani segédeszközénektekintette a hazánkban akkor mégcsak ritkának számító videokonferenciarendszereket.Elsõ lépésként a TovábbképzõKözpont anyagi forrásokat fordított arra,hogy – a Továbbképzõ Központ mellett– Dunántúl hét kórházába bevezettesse avideokonferencia lebonyolításának egyiknélkülözhetetlen technikai feltételét, azISDN telefonvonalat.A Továbbképzõ Központ szervezésébenlebonyolított, a betegellátás egy-egyszakmai kérdését tárgyaló hazai és külföldivideokonferenciák – amelyekrõl PintérAndrás professzor és Kovácsy Ákos docensis írt az Orvoskari Hírmondó korábbiszámaiban – pozitív visszhangot váltottakki a résztvevõk körében.A videokonferenciák rendezésénekelõnyeit a szakorvosképzés szolgálatábanis felhasználtuk. Ilyen esetben – több helyszíntösszekapcsolva – a képzéssel kapcsolatostapasztalatok széles körû megbeszélésérekerült sor.Legutóbb, 2002. október 2-án, olyanvideokonferenciát tartottunk, ami egyarántszolgálta a szakképzést, a továbbképzést ésa rezidensképzéssel kapcsolatban felmerültszervezési kérdések megbeszélését.Ezen a videokonferencián két helyszín– a Továbbképzõ Központ és a Tolna Me-


19Tényi Jenõ professzor 70 évesDr. Tényi Jenõ egyetemi tanár 1957-ben szerzettorvosdoktori diplomát a Pécsi OrvostudományiEgyetemen. 1962-ig a BelgyógyászatiKlinikán dolgozott és belgyógyász szakvizsgáttett. 1962-tõl a Közegészségtani IntézetEgészségügyi Szervezéstani Kutatócsoportjátvezette és egészségügyi szervezéstantoktatott.1968-ban szerzett kandidátusi címet.Kandidátusi értekezését az ormánsági lakosságegészségi állapotának felmérésérõl éselemzésérõl írta.1970-ben nyert egyetemi tanári kinevezéstés vezette a megalakult EgészségügyiSzervezéstani, majd Társadalomorvostani Intézetet1991-ig.Továbbképzõ Központbangyei Önkormányzat Balassa János Kórháza – összekapcsolásavalósult meg. Az elõbbi helyszínen azÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézeténekmunkatársai és a pécsi aneszteziológus rezidensek,míg a másik helyszínen a szekszárdi IntenzívOsztály munkatársai, valamint a szekszárdi rezidensekvoltak jelen.Az Aventis Pharma cég rövid elõadásaival kezdõdõvideokonferencia megrendezésének az volt azelsõdleges célja, hogy az AITI vendégeként ismételtenPécsen tartózkodó dr. Halmágyi Miklós profeszszor(Mainz) „A hypovolaemia kezelésére használtfolyadékpótló oldatok hatása az intravasalis térre” c.elõadását a szekszárdi kollégák is meghallgathassák.A szakmai és didaktikai szempontból is kiváló– számos diapozitív ábrával illusztrált – elõadás utánértékes szakmai eszmecserére került sor a két helyszínenjelenlévõ szakemberek között.A szakmai megbeszélést követõen a rezidensképzésbenrésztvevõ kollégák a helyszíneken maradtak,és egy tartalmas, a rezidensképzés továbbijavítására irányuló megbeszélésre került sor. Avideokonferenciának ebben a részében dr. BogárLajos egyetemi tanár és a Továbbképzõ Központmunkatársa válaszolt a rezidensek által felvetettproblémákra.A Továbbképzõ Központ tervei között szerepel,hogy a fenti sikeres példákhoz hasonlóan más helyszínekbevonásával is szervezzen videokonferenciákat,elõsegítve a posztgraduális képzés színvonalánakemelését, valamint a szakmai mûhelyek köztitudományos kapcsolat erõsítését.Biró Gábor1994-ben habilitált.1979-tõl 10 évig a Pécsett mûködõ OrszágosKörzeti Orvosi Intézetet vezette.Jelentõs szerepet játszott az általános orvosi–háziorvosirendszer hazai kialakításában.Kutató munkája fõleg a falu egészségügyikérdéseire, egészségnevelési és népegészségügyikérdésekre irányul.1987 óta közel 10 éven át elnöke volt azEgészségügyi Világszervezettel hivataloskapcsolatban álló International Association ofAgricultural Medicine and Rural Health-nek.Megalapítója és elsõ elnöke volt a MagyarországiEgészségnevelõk Tudományos Egyesületének.Részt vett a Társadalom-orvostudományiTudományos társaság, a NépegészségügyiTudományos Társaság ésa Magyar Általános Orvosok TudományosEgyesületének munkájában.1989-1990 között az OrszágosEgészségvédelmi Tanács tagjakénta Hypertonia munkacsoportvezetõje volt. Kezdeményeztea hypertonia népbetegség viszszaszorításáraindított mozgalmat.Számos, az orvosképzéskorszerûsítésére irányuló kezdeményezésfûzõdik a nevéhez. Azegyetem fejlesztése érdekébenvégzett munkáját az EgyetemiTanács 1970-ben a Pro Universitateemlékérem arany fokozatávalismerte el.Több külföldi tanulmányútonvett részt és kongresszuson kértékfel elõadás tartására, többek közöttaz Amerikai Egyesült Államokban,Japánban, Indiában,Svédországban, Ghánában, Kínában,Svájcban, Németországban,Lengyelországban.Jelenleg a Humán KözegészségtaniIntézet társprofesszora, az„Együttmûködés a magyar faluegészségéért” Alapítvány kuratóriumielnöke.A magyar és angol hallgatókoktatásában hosszú ideje aktívanvesz részt. Több tankönyv és közel100 közlemény szerzõje.x x xDr. Tényi Jenõ professzor 70.születésnapja és nyugdíjba vonulásaalkalmából 2002. november15-én jubileumi tudományosülést tartottak az InternationalAssociation of Agricultural Medicine andRural Health, a Pécsi Tudományegyetem, aPTE Általános Orvosi Kar, a PTE ÁOK HumánKözegészségtani Intézete és az „Együttmûködésa magyar falu egészségéért” Alapítványrendezésében.PROGRAM10:30 MegnyitóDr. Lénárd László egyetemi tanár, dékán,PTE ÁOK; Dr. Kosztolányi György egyetemitanár, elnök, PTE OEC; Dr. Ember Istvánegyetemi tanár, intézetvezetõ, PTE ÁOK HumánKözegészségtani IntézetElõadások:Dr. Szilárd István IOM Senior MedicalOfficer for central and South East Europe(IOM International Organization forMigration): A Nemzetközi Migrációs Szervezet(IOM) tapasztalata a hazájukba visszatérõkoszovói menekültek egészségi állapotáról ésellátási igényeirõl; Dr. Nagy Lajos egyetemitanár (PTE ÁOK Családorvostani Intézet,Pécs) Acsaládorvostan helye és szerepe az orvosképzésbenés továbbképzésben; Dr. BaloghSándor fõigazgató (Országos AlapellátásiIntézet, Budapest): Az általános orvoslás –körzeti orvoslás – háziorvoslás a XX. században;Dr. Stéger Miklós családorvos (Dr.Stéger és társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.Magyarszék): Paradigmaváltás a falusi családorvoslásban;Dr. Knáb Edina fõtanácsos(OEP Baranya Megyei EgészségbiztosításiPénztára, Pécs) A társadalomorvostantól a finanszírozásig;Dr. Györkös Györgyi fõorvos(Szigetvári Városi Kórház): A klinikai gyógyításés a társadalomorvostani szemléletkapcsolata; Szabóné Vajda Mária megyei fõnõvér(NTSZ Baranya Megyei Intézete,Pécs): A nõvérek szerepe az alapellátásban;Hajdú János VI. évf. orvostanhallgató(PTE ÁOK, Pécs): A falun élõ lakosságegészséghiedelmének vizsgálata.HozzászólásokZárszó – Dr. Ember István egyetemi tanárÁllófogadásA jubileum alkalmából az ünnepeltet levélbenköszöntötte többek közt dr. Csehák Juditegészségügyi, szociális és családügyi miniszterés Toller László polgármester.n2002 NOVEMBER – DECEMBER


21HÍREKÜgyvitel módosítása (ÁOK-1)Az Általános Orvostudományi Kar vezetése a gazdasági helyzetet áttekintve(többek között) a z alábbi intézkedéseket hozta.Az intézkedéseknek megfelelõen a Gazdasági õigazgatóság ügyvitelénmódosítani szükséges. Amódosítások visszavonásig hatályosak, azalábbiak:Mivel az ÁOK minden intézeti OM keretet érintõ témaszáma zárolásra kerül, ezért arra személyi,dologi, felhalmozási kötelezettségvállalás nem tehetõ és kiadás nem teljesíthetõ. November 15-vel és azt követõen folyamatosan az egyes témákra minimális keret kerül meghatározásra. A keretmeghatározását követõen annak erejéig kötelezettségvállalás tehetõ, kiadás teljesíthetõ. A TÜSZrendszerben az érintett témaszámokon és kereteken szigorú ellenõrzést vezetünk be. Az ellenõrzésfeloldása csak dékáni engedéllyel történhet, kivéve a korábban indított raktári kivét terhelését.Kötelezettségvállalás és kiadás teljesítésének rendje: ha egy intézet mûködési kerete nem fedezia kiadást vagy a kötelezettségvállalást, akkor az intézethez rendelt „angol alapítványi” keretre kellterhelni azt. Amennyiben nem az eredetileg meghatározott témaszámra terheljük a keretet, a mellékeltnyomtatványt a bizonylat másolatával a kötelezettségvállalónak vissza kell küldeni. Amennyibennem áll rendelkezésre egyik témaszámon sem a szükséges keret, a bizonylatot a kötelezettségvállalónakvissza kell küldeni a mellékelt nyomtatvány kíséretében, tájékoztatva a kerethiányról. Ezta tájékoztatást ebben az esetben az ÁOK Dékáni Hivatala felé is meg kell tenni. A levél kiadásáigraktárból felvett anyagok elszámolása az adott témaszámra történik.Elõlegek, ellátmányok felvétele, elszámolása: a fentiekben leírtaknak megfelelõen kell eljárni.Új elõleg illetve ellátmány csak a forrás megléte esetén adható ki, az érintett témaszámra.Épületüzemeltetéssel kapcsolatban felmerülõ költségek: minden épületüzemeléssel kapcsolatosköltséget a jellegüknek megfelelõen a 12-es vagy a 13-as témacsoportkód megfelelõ témaszámárakell terhelni.Adatszolgáltatás: a Controlling Osztály az érintett keretekrõl napi kimutatást küld az ÁOK DékániHivatalának, illetve további egyeztetés esetén az érintett kötelezettségvállalóknak.Légrádi Zsoltgazdasági fõigazgató-helyettesnA Pécsi Tudományegyetem KözpontiRaktárainak készlet-kivételezési bizonylataijelenleg eltérnek egymástól. Az adminisztrációegységessé tétele és a pénzügyirendszer megnövekedett adatszükségleténekbiztosítása érdekében 2002.december 1-jétõl új nyomtatványt vezetünkbe a raktári anyagigénylések dokumentálására„Egységes raktári igénylésinyomtatvány” elnevezéssel.A már korábban bevezetett „Egységesanyag- és tárgyi eszköz igénylésinyomtatvány” néhány rovatát szinténmegváltoztattuk, ezért kérem, hogy2002. december 1-jétõl térjenek át amegújult formájú ûrlap alkalmazására.Az új beszerzési és raktári igénylõnyomtatványok használata 2003. január1-jétõl minden igénylõ számára kötelezõ.Az új nyomtatványok megtalálhatóka PTE honlapján (Adminisztráció,Nyomtatványok). További felvilágosításértkérem, forduljon bizalommal a BeszerzésiOsztály vezetõjéhez vagy aKözponti Raktár munkatársaihoz.erenci Józsefáltalános gazdaságifõigazgató-helyettesBÕVÜLÕ KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOKRÓLDr. Kosztolányi György professzorA PTE OEC elnökeTisztelt Elnök Úr!Könyvtárunk jelentõs összegeket költ a kutatást, oktatást, gyógyítást segítõ adatbázisok elõfizetésére.Ezen források jobb kihasználásának érdekében szeretném felhívni figyelmét néhány olyan címre, ami munkatársai, diákjai számáraminden bizonnyal hasznos segítségek jelenthet. Kérem segítségét, hogy levelünk a lehetõ legtöbb érdeklõdõhöz eljuthasson. Ha ezen leveletelektronikus formában szeretné továbbítani, a szöveg másolatát itt találja: http://www.lib.pte.hu/misc/dboek.txt.Könyvtárunk megvásárolta az ISI Journal Citation Reportsnevû adatbázisának használati lehetõségét. Az adatbáziskét kiadása (Science Edition, Social Sciences Edition) a világösszesen mintegy 7500 vezetõ tudományos folyóiratának szakmaiértékelését, rangsorolását tartalmazza. Az adatbázisból, többekközött, könnyen kikereshetõ egy adott folyóirat impakt faktora.Az adatbázis a kari könyvtárakban hozzáférhetõ.Az online, interneten elérhetõ adatbázisok köre is folyamatosanbõvül. Ezen adatbázisok egy része bibliográfiai, indexelõ jellegû,nem ritkán abstract-ekkel (Web of Science, CurrentContents Connect, Dissertation Abstracts, Periodicals ContentsIndex, PsycInfo, EconLit, MathSciNet, Materials ScienceCollection, GeoBase, Biological Abstracts, Medline), mások teljesszövegû folyóiratokat, könyveket tartalmaznak különféle tudományterületekrõl(Science Direct, SwetsNet Navigator, SpringerLink, Expanded Academic ASAP), ill. egy adott területhezkínálnak széles körû információt (World of Learning, LiteratureOnline, General Business ile, ACM Digital Library). Az adatbázisokkiadói, forgalmazói idõrõl idõre tesztelési lehetõségetbiztosítanak termékükhöz, ill. általában arra is van lehetõség,hogy kutatóink számára érdekes adatbázisokra intézményünkkérjen tesztelési lehetõséget.Az újonnan megnyíló forrásokkal kapcsolatos híreket, ameglévõ adatbázisok címeit könyvtárunk honlapja tartalmazza.Kérjük keressen fel bennünket az interneten:http://www.lib.pte.hu.Dr. ischerné Dárdai Ágnes2002 NOVEMBER – DECEMBER


22APécsi Akadémiai BizottságSejtbiológiai MunkabizottságánakDoktorandusz Szimpóziuma I.2002. december 11.PAB székház elõadótermePROGRAM9:30 Megnyitó (Méhes Károly)Elõadások9:45-11:15: Kovács Krisztina: A Poli (ADP-Ribóz) Polimerázinhibitorok hatása a protektív jelátviteli folyamatokra (doktoriiskola: Multidiszciplináris Orvostudományok; témavezetõ:Sümegi Balázs); Varga Angelika: A VR1 receptor foszforiláltságalényeges szerepet játszik a capsaicin aktiváló hatásában(doktori iskola: Elméleti Orvostudományok; témavezetõ:Szolcsányi János); Halidi Nadia: Eltérõ módon keltett intracelluláriskalciumhullámok tulajdonságainak vizsgálata (doktoriiskola: Multidiszciplináris Orvostudományok; témavezetõ:Somogyi Béla); Havasi Viktória: Spinocerebelláris ataxiák(doktori iskola: Multidiszciplináris Orvostudományok; témavezetõ:Melegh Béla); Nusser Nóra: A Rho fehérje foszforilációjaszabályozza a Rho aktivitását (doktori iskola:Multidiszciplináris Orvostudományok; témavezetõ: SzeberényiJózsef); arkas Kornélia: PAH-ok hatása biológiai és modellmembránokra (doktori iskola: Kémia Tudományok; témavezetõ:Belágyi József).11:30-13:00: Visegrády András: Az endoplazmatikus retikulumCa ++ -ATPáz szerepe kalciumoszcillációk frekvenciájánakszabályozásában (doktori iskola: Multidiszciplináris Orvostudományok;témavezetõ: Somogyi Béla); Antus Zsuzsanna:Az Rli szerepe az UPR-ben (doktori iskola: MultidiszciplinárisOrvostudományok; témavezetõ: Kispál Gyula);erencz Andrea: Jelátviteli folyamatok jelentõsége a vékonybélischaemiás prekondicionálásában (doktori iskola: KlinikaiOrvostudományok; témavezetõ: Rõth Erzsébet); SzentpéteriL. József: Problémák és kételyek – a Pulsatilla genus taxonómiája(doktori iskola: Biológiai Tudományok; témavezetõ:Borhidi Attila); Boldizsár erenc: Glükokortikoid hormon receptor(GCR) mRNS expresszió vizsgálata real time PCR-elegér thymocytákban (doktori iskola: Elméleti Orvostudományok;témavezetõ: Berki Timea); Nagy Tibor: Az Rkp γ fehérjeés a kapszális poliszacharid szintézise (doktori iskola:Biológiai Tudományok; témavezetõ: Putnoky Péter).14:00-16:00: Hollósy Tibor: A clock-protein expressziójánaknapi ritmusa (doktori iskola: Elméleti Orvostudományok; témavezetõ:Józsa Rita); Komlósi Katalin: Mitokondriális tRNSmutációk lehetséges pathogén szerepe (doktori iskola:Multidiszciplináris Orvostudományok; témavezetõ: MeleghBéla); ekete Zsuzsanna: A GSH szerepe az extramitokondriálise/S fehérjék érésében (doktori iskola: MultidiszciplinárisOrvostudományok; témavezetõ: Kispál Gyula); KarsaiÁrpád: A lítium terápiás hatásának lehetséges új támadáspontja:a foszfoglükomutáz (doktori iskola: Klinikai Tudományok;témavezetõ: Kellermayer Miklós, Miseta Attila); Bellyei Szabolcs:A Placenta Protein 17 fehérjecsalád szekvenciális,strukturális és funkcionális jellemzése (doktori iskola:Multidiszciplináris Orvostudományok; témavezetõ: SümegiBalázs); Gyöngyi Zoltán: DNS chip alkalmazása a prevencióban(doktori iskola: Klinikai Orvostudományok; témavezetõ:Ember István); Stranczinger Szilvia: Rubiaceae fajok molekulárisfilogenetikai vizsgálata (doktori iskola: Biológiai Tudományok;témavezetõ: Borhidi Attila); Jakus Péter, Tapodi Antal,Várbiró Gábor: Amiodaron indukálta génexpressziós változásokanalízise DNS-chip technikával (doktori iskola:Multidiszciplináris Orvostudományok; témavezetõ: SümegiBalázs).APécsi Akadémiai BizottságSejtbiológiai MunkabizottságánakDoktorandusz Szimpózima II.2003. január 8.PAB székház elõadótermePROGRAM14:00: MegnyitóElõadások14:15-15:45: Takátsy Anikó: Szelektív gélek fehérjék és sejtekazonosítására (doktori iskola: Kémia Tudományok; témavezetõ:Kilár erenc); Cser Beatrix: Congenitalis glycosylatiós defektus(doktori iskola: Multidiszciplináris Orvostudományok;témavezetõ: Melegh Béla); Tóth Ambrus: Antioxidáns vegyületekhatása a jelátviteli folyamatokra ischaemia-reperfúziósorán (doktori iskola: Klinikai Orvostudományok; témavezetõ:Tóth Kálmán); Pálinkás László: Thymociták spontán ésdexamethason indukálta apoptózisa (doktori iskola: ElméletiOrvostudományok; témavezetõ: Berki Timea); László Renáta:Klónspecifikus génátrendezõdés vizsgálatok a MagyarGyermekonkológiai Munkacsoport acut lymphoblastosleukaemia beteganyagán (doktori iskola: Klinikai Orvostudományok;témavezetõ: Pajor László); Kiss Katalin: RhoA fehérjeszerepe NκB transzkripciós faktor szabályozásábanPC12 sejtek túlélése során (doktori iskola: MultidiszciplinárisOrvostudományok; témavezetõ: Szeberényi József).16:00-17:30: Kozma Noémi: A progeszteron indukálta blokkolófaktor (PiB) hatása a jelátviteli mechanizmusokra (doktoriiskola: Elméleti Orvostudományok; témavezetõ:Szekeres-Barthó Júlia); Biróné Molnár Valéria: Egy gyulladásoscytokin enzimaktivitása (doktori iskola: Elméleti Orvostudományok;témavezetõ: Garai János); Engelmann Péter:Eisenia foetida coelomasejtek fagocita aktivitása (doktori iskola:Elméleti Orvostudományok; témavezetõ: Németh Péter);Polgár Beáta: A PIB, mint kettõs ügynök: Tumor és terhesség(doktori iskola: Elméleti Orvostudományok; témavezetõ:Szekeres-Barthó Júlia); ábián Zsolt: Newcastle betegségvírus által indukált apoptózisa (doktori iskola:Multidiszciplináris Orvostudományok; témavezetõ: SzeberényiJózsef); Mátics Róbert: Ivari és területi differenciálódás agyöngybagoly (Tyto Alba) európai populációiban (doktori iskola:Biológiai Tudományok; témavezetõ: Pecsenye Katalin,Hoffmann Gyula).PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓn


23Jubileumi tudományos ülésa Pécsi Tudományegyetem ÁltalánosOrvostudományi Kara HumánKözegészségtani Intézete szervezésében2002. december 13-án 10 órakor a PTEÁOK Központi Épület I. emeletiTanácstermében dr. Ember István professzor10 éves intézetvezetõi kinevezése alkalmából.PROGRAM10:00 MegnyitóDr. Lénárd László egyetemi tanár, dékán, PTEÁOKDr. Kosztolányi György egyetemi tanár, elnök,PTE OECDr. Bényi Mária fõigazgatóh., . J. OrszágosKözegészségügyi KözpontDr. Jávor András elnök, Népegészségügyi TudományosTársaság10:15 A Humán Közegészségtani Intézetmunkatársainak tudományos elõadásai:Dr. Kiss István egyetemi docens, intézetvez.h.:Daganatok iránti egyéni érzékenységgenetikai alapjai; Dr. Sándor János tudományosmunkatárs: Térinformatika a népegészségügyben;Dr. Ivády Vilmos egyetemi adjnktus:Végtelen egészségügyi reform?; VarjasTímea egyetemi tanársegéd – dr. Nádasi Editegyetemi tanársegéd: Növényi eredetû kismolekulákszerepe a karcinogenezisben; GyöngyiZoltán egyetemi tanársegéd: Génexpresszióváltozások,mint a karcinogenezis korai biomarkerei;Dr. Németh Árpád PhD hallgató:ej-nyaki daganatok molekuláris epidemiológiája;Mészáros Anita tudományos smts.:Archeogenetikai kutatások objektumai ésmódszerei; Dr. Nowrasteh Ghodratollah tud.smts.: Egy hullámban a biomarkerek detektálásánaklegújabb metodikájával.12:00 Szakorvosjelöltek tudományos elõadásai:Dr. Németh Katalin: A colorectalis daganatokmolekuláris epidemiológiája; Dr. Lukács Péter:A hasnyálmirigy daganatok molekulárisepidemiológiája; Dr. Kiss Adrienn: Pandoraszelencéje avagy a biológiai terrorizmus; Dr.Galambos Anita: Az „Egészséges NemzetértNépegészségügyi Program” eddigi eredményei;Dr. Vörös Ágnes: A prosztata daganatokmolekuláris epidemiológiája; Dr. ehér Katalin:Bõrdaganatok megelõzése (kooperáció aRegina Elena Intézettel); Dr. Tóth Tamás: Azúj megelõzõ orvostan és népegészségtan szakképzés;Dr. Király Roland: A medullárispajzsmirigyrák molekuláris epidemiológiája;Dr. Lévai Erika: Vesedaganatok molekulárisepidemiológiája.13:00 Meghívott elõadók:Dr. Kertai Pál professor emeritus (DebreceniEgyetem Orvos- és Egészségtudományi CentrumMegelõzõ Orvostani Intézet, Debrecen):Egy együttdolgozás emlékére; Dr. Arany Istvánegyetemi tanár (University of Arkansasfor Medical Sciences, USA): Ecce homo!; Dr.Pásti Gabriella megyei tisztifõorvos (ÁNTSZHajdú-Bihar Megyei Intézete, Debrecen): Hovátûnt a Bleomycin?; Dr. Varga Csaba egyetemimagántanár (Debreceni Egyetem OrvosésEgészségtudományi Centrum MegelõzõOrvostani Intézet, Debrecen): Pisti a vérzivatarban.Zárszó: dr. Tóth József egyetemi tanár, a PTErektoraogadás az intézetbenA tudományos ülés támogatói: Pécsi Tudományegyetem,IMMUNAL Kft.nA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJAMANDULAVIRÁGZÁSITUDOMÁNYOS NAPOKTisztelt Kolléga!Örömmel tájékoztatom, hogy aPannon Power Rt. az idei évben isbiztosítja a Mandulavirágzási TudományosNapok szervezéséhezszükséges összeget, így 2003.március 3-7. között – immár hagyományosidõpontban – megrendezzüka III. MandulavirágzásiTudományos Napokat.A konferencia célja továbbra isaz, hogy a PTE kilenc karán dolgozó,kiemelkedõ eredményeketelért munkatársainak országosbemutatkozási lehetõséget biztosítson,amely– képes a PTE minõségi teljesítményeitprezentálni,– a különféle tudományterületekmûvelõinek elõadásaiból olyanszinergikus hatást eredményezõgondolatsort hoz létre, amely ahallgatót gazdagítja, az adottproblémát, témakört újszerûen éssokszínûen láttatja,– alkalmat teremt arra, hogy a különállótudományterületeken dolgozókmegismerhessék egymástés egymás eredményeit azegyüttmûködés során,– megvalósulásával identitás-érzésalakul ki a „PTE-teljesítmények”létrehozása, értékelésekapcsán.Jelen levelemmel arra kérném,hogy gondolja végig eddigi kutatásaités javasoljon egy témakört,amelyhez az egyetem különfélekarairól más tudományágak mûvelõiis csatlakozni tudnak. Azidei évben kiemelt hangsúlyt helyezünkarra, hogy a választott témalegyen alkalmas új, kreatívproblémamegoldásig eljuttatógondolatkör felvázolására.TisztelettelDr. Belágyi József a Magyar Tudomány Napjánvette át emeritus professori kinevezésétDr. Koltai Déneskapcsolati és továbbképzésirektorhelyettes2002 NOVEMBER – DECEMBER


24MAGYAR TUDOMÁNYTARTALOM2002/1.Evolúciós pszichológiaPléh Csaba: A lélek darwinistái (elõszó)Elméleti megközelítésekBereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia: új szemlélet a viselkedéstudományokbanNemes László és Molnár Péter: Evolúciós pszichológia: új szintézis(?)Kampis György: A gondolkodó testSzathmáry Eörs: Az emberi nyelvkészség eredete és a „nyelviamõba”Kísérleti munkák és alkalmazásokKovács Ilona: Tudja-e a látórendszer a fizikát?Csibra Gergely és Gergely György: A naiv tudatelmélet az evolúcióslélektan szempontjábólGyõri Miklós: Az emberi kognitív rendszer szervezõdése és azautizmus: evolúciós perspektívákPéley Bernadette: Az elbeszélés szerepe az én (self) evolúciójábanHernádi Pál: Irodalom és evolúcióÖsszesített irodalomjegyzékEvolutionary Psychology (abstract)TudománypolitikaNyiri Lajos: Vitorlázunk, vitorlázgatunk – Az EU K+ keretprogramjábanvaló magyar részvétel tapasztalatai és tanulságaiÚj levelezõ tagokGalavics Géza, Joó erenc, Kádár Béla, Kertész János, TulassayTivadar, Vécsei LászlóMegemlékezésKiss Dezsõ (Berényi Dénes), Pach Zsigmond Pál (Berend T.Iván)KönyvszemleCsányi Vilmos: Van ott valaki? (Pléh Csaba)Pléh Cs., Csányi V. és Bereczkei T. (szerk.): Lélek és evolúció(Gervain Judit)Pályázati felhívás2002/2.Kedves Kollégák!Talán nem találják fölöslegesnek azalábbi figyelemfelhívó tartalomjegyzékközlését.Maróth Miklós: Az iszlámHámori Gergely: Maratoni közvetítés (forgatókönyv Bosznia-Hercegovina helyzetének rendezésére)Eszmék-értékekHorváth Pál: A tudományos szabadság õsforrásaiBoda László: Érték-e a szabadság?Nyelv-nyelvvédelem-oktatásSzabó István Mihály: A szaknyelv jelentõsége az ezredfordulóMagyarországánVizi E. Szilveszter: A magyar nyelv szerepe a tudományban és azismeretterjesztésbenRitoók Zsigmond: Clare et distincteNagy Tóth erenc: A romániai magyar tudományos szakirodalomöldes Csaba: Az idegen nyelvek oktatása, ismerete és használataMagyarországon – a nyelvpolitika tükrébenÉ. Kiss Katalin: Milyen legyen a magyar nyelvészet?Új levelezõ tagokCsörgõ Sándor, aigel Gyula, Kara György, Kosztolányi György,Mészáros Rezsõ, Schmidt János, Szabó Miklós, Závodszky PéterMegemlékezésekPapp erenc (Kiefer erenc)Simonyi Károly (Csurgay Árpád - Csurgayné Ildikó)Viták-véleményekHernád István: A tudományos szakirodalom szabaddá tétele azinternetenKönyvszemleOlvasónapló (Niederhauser Emil)Beluszky Pál: Az ország fele (Romány Pál)Magyar dialektológia (Büky László)Hubay László: Magyarország XX. századi választási atlasza1920-2000. (Püski Levente)Perecz László: Szép rendbe foglalva (Lendvai L. erenc)Vida Gábor: Helyünk a bioszférában (Mészáros Ernõ)Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára (Vitányi Iván)Thalassa (B.A.)Veres András: Lukács György esztétikája (Somlai Péter)KözleményekA Magyar Szabadalmi Hivatal felhívásaAz Országos Kiemelésû Társadalomtudományi Kutatások KözalapítványtájékoztatójaAz OTKA, az Élet és Tudomány Egyesület és az Élet és Tudományszerkesztõségének felhívása2002/3.A filozófia látásmódjaiVendégszerkesztõ: Kampis GyörgyKampis György: BevezetõNyíri Kristóf: Túl az iskolafilozófiákonKelemen János: Az analitikus filozófiárólVajda Mihály: A kontinentális filozófia helyzete a 20. század végénehér Márta: Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulónKampis György: A naturalizmus jelentõsége maNõk a tudománybanHell Judit: „Egy testvér lesz minden ember” (a nemek viszonya aglobalizálódó világban)Haraszthy Ágnes - Hrubos Ildikó: A nõk és a tudomány – európaidimenzióbanKissné Novák Éva: Nõk a magyar tudománybanÚj levelezõ tagokArató Péter, Blaskó Gábor, Janszky József, Lénárd László, NémethTamás, Pap László, Sótonyi PéterTudománypolitikaBalogh Tamás: Hol állunk Európában? (A magyarországi és azeurópai kutatás-fejlesztés helyzete)JegyzetHangsúlyos új a tudományos szakirodalomban (Braun Tibor -Némethné Kovács Éva)TudománytörténetKovács László: Orovan EgonKönyvszemleDeák erenc: Válogatott politikai írások és beszédek (ónagyZoltán)Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza (Pálné Ko-PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


25vács Ilona)Csetri Elek: Együtt Európában (Köpeczi Béla)The „Unacceptables” (Palló Gábor)Solymos Rezsõ: Erdõfelújítás és -nevelés (Csóka György)Bach Iván: ormális nyelvek (Vaszil György)Magyarország mûvelõdéstörténete CD ROM sorozatonwww.matud.iif.huNéhány észrevétel a Nobel-díj cikkösszeállításhoz (Petõ GáborPál)2002/4.TanulmányVékás Lajos: J. Haydn „szerzõdésszegései” és a modern szerzõijogvédelem kezdeteiAz öregedés élettani és társadalmi jelenségeiHalmos Tamás: Az öregedésrõl általábanLászló Valéria-alus András: Az öregedés sejttani és genetikaialapjaiIván László: Az öregedés aktuális kérdéseiJózan Péter: A halandóság alapirányzata a 20. században, és azezredforduló halálozási viszonyai MagyarországonKöllõ János: Tudás-avulás és „-öregedés” a rendszerváltozás utániMagyarországonAugusztinovits Mária: A nyugdíjrendszerekrõlÁdám György: Gerontológiai olvasónaplómbólMedicinaMorava Endre: A magyarországi májhalálozás epidemiológiájaLapis Károly: Az alkoholos májcirrózis és egyéb alkoholos eredetûmájbetegségekarkas Gyula: A hasnyálmirigy-átültetésTudománypolitikaGlatz erenc: Akadémia és tudománypolitikaPataki erenc: Megfontolások a tudomány és a társadalom kapcsolatárólKitüntetésekBolyai-díj 2002 – Roska TamásAkadémiai Ifjúsági Díj 2002MegemlékezésEngel Pál (Tringli István), Gáspár Rezsõ (Nagy Ágnes), DavidOttoson (Gulyás Balázs)KönyvszemleHerbárium – Szerk. H. Balázs Éva (Perecz László)Egy pesti polgár Európában (Szentgyörgyi Zsuzsa)Magyar orvosi nyelv (Spät András)2002/5.Glatz erenc: Kezdeményezõkészség, rendszeresség, folyamatosság,korrekcióképességHumán genom programVendégszerkesztõ: Venetianer PálVenetianer Pál: ElõszóVenetianer Pál: Út az „Élet Könyve” elolvasásáhozKosztolányi György: A genomika kölcsönhatásai a medicinávalés az egyetemes tudománnyalPatthy László: A genomkorszak bioinformatikájaSzathmáry Eörs-Pál Csaba: Genomtan és evolúcióRaskó István: PopulációgenomikaArányi Péter: armakogenetika, farmakogenomika és gyógyszerkutatásKampis György: A gén halott, éljen a gén!Sándor Judit: Genomika és jogTechnológiapolitikaPálmai Zoltán: Egy innovációs park MagyarországonSzentes Tamás: Néhány gondolat a „humán tõkére” és a tudományoskutatásokra fordított költségek kérdéséhezA magyarországi doktorképzésrõlBazsa György: Gondolatok a doktori (PhD) fokozatszerzés tapasztalatairólSzabó Gábor-Bánszki Tamás-Ruzsányi László: A hazai doktorképzésátalakításának szükségességérõlehér Márta: Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón(pótlás)A holnap tudósaiA Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási ösztöndíjasokAkadémiai Klubja (Bolyai Klub)A Pro Scientia Aranyérmesek TársaságaA Bolyai MûhelyrõlKutatási lehetõségek középiskolásoknakMegemlékezésThomas A. Sebeok (Voigt Vilmos)KönyvszemleTanyi Attila: Piac és gazdaságosság (Gedeon Péter)Két könyv a holocaustról (Róbert Péter)Móra László: Bruckner Gyõzõ élete és munkássága 1900-1980(Bernáth Gábor)Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban – öszszeomlástólösszeomlásig (Vági Zoltán-Kádár Gábor)Beérkezett könyvek2002/6.Beszámoló az MTA 2002. májusi közgyûlésérõlGlobalizáció és civilizációkVendégszerkesztõ: Rostoványi ZsoltRostoványi Zsolt: BevezetõSzentes Tamás: A globalizációs folyamat kedvezõ és kedvezõtlenhatásaiVitányi Iván: A civilizáció és a kultúra paradigmáiChikán Attila: A gazdaság globalizációja és a civilizációk különbözõségeSimai Mihály: Civilizációk és civil társadalmak a 21. század elejénBayer József: Globális média, globális kultúraCsányi Vilmos: Az egyszemélyes csoportok és a globalizációHankiss Elemér: 2001. szeptember 11. – fordulópont?Rostoványi Zsolt: A civilizáció globalizálódása avagy a globalizáció(de)civilizálódása?Csizmadia Sándor: Konfliktusok és interpretációk a posztbipolárisvilágbanPalánkai Tibor: Globalizáció – civilizációk – EurópaMegemlékezésekSzabó Árpád (Kutrovácz Gábor), Terplán Zénó (Kozák Imre)A Magyar Professzorok Világtanácsa Agrártudományi SzekcióállásfoglalásaKönyvszemleA globalizáció kihívásai és Magyarország (Csaba László)Surányi Sándor: orrások, népesedés a globális gazdaságban(Blahó András)Következõ számunkban folytatjuk2002 NOVEMBER – DECEMBER


28INÉZETI, KLINIKAI HÍREKAz Anatómiai Intézetbõln Dr. Lázár Gyula egyetemi tanár az„Arany János Közalapítvány a Tudományért”Szentágothai János Szakkuratóriumánakdíjában részesült, amit november4-én vett át a Magyar Tudományos Akadémián.n A Pécsi Környei Alapítvány a 2002.évi Környei-díjat eddigi tudományos munkájaelismeréseként intézetünkbõl dr.Reglõdi Dórának ítélte oda.n Dr. Tóth Pál és dr. Rékási Zoltán egyetemiadjunktusok sikeresen habilitáltak.Az intézet több munkacsoportjában a kutatómunkábanis aktívan résztvevõ TDKtagok közül idén többen is Köztársaságiösztöndíjasok lettek: Tamás Andrea,Gaszner Balázs, aluhelyi Nándor ésNagy András orvostanhallgatók.n Dr. Horváth Judit egyetemi docensLiege-ben (Belgium) a European Societyfor Developmental Pharmacology által2002. október 25-28. között rendezett kongresszusonposztert mutatott be a következõcímmel: Horváth J., Kovács M. és lerkóB.: Lamprey-GnRH-III stimulated LH andSH release of newborn and adult rat pituitarycells in the superfusion system.n Dr. Kozicz Tamás részt vett a 4thWorld Congress on Stress kongresszusonEdinburghban (Skócia) 2002. szeptember12-15-én és a következõ elõadásokat tartotta:T. Kozicz, B. Bali, B. Szikszai, B.Polocsányi, K. J. Kovács: Distinct activationalpattern induced by different types ofstressors in identified neurons in the ratamygdala and bed nuclei of the stria terminalis;Kozicz T.: Neurons colocalizingurocortin and cocaine and amphetamineregulatedtranscript immunoreactivitiesare induced by acute lipopolysaccharidestress in the Edinger-Westphal nucleus inthe rat.n Dr. Kozicz Tamás 2002. november 2-7.között részt vett a Society forNeuroscience 32nd Annual Meeting-enOrlandoban (lorida, USA) az alábbi elõadással:Kozicz T.: Neurons colocalizingurocortin and CART immunoreactivitiesare induced by acute lipopolysaccharidestress in the Edinger-Westphal nucleus inthe rat.ABalesetsebészeti ésKézsebészeti Klinikáróln Dr. Tóth József 2002. október 13-26.között kéthetes tanulmányúton vett résztMainzban az egyetem BalesetsebészetiKlinikáján, a Pécsi Tudományegyetem ésa Johannes Gutenberg Egyetem közöttiegyüttmûködés keretében.n 2002. október 25-26-án, a szlovéniaiZreceben, a 21. Stajer-Szlovén BalesetsebészetiKonferenciával együtt került megrendezésrea magyar, osztrák, horvát ésszlovén balesetsebészek hagyományosévenkénti, sorrendben a 18. HatármentiTalálkozója. A témák a „Polytraumatizáltsérültek ellátási stratégiája”, illetve a „III.generációs fixateur externe alkalmazása”voltak. Klinikánkat hárman, dr. NyárádyJózsef egyetemi tanár, dr. Czóbel Gábor ésdr. Deák Péter képviselték.n A VII. Dél-Magyarországi TraumatológusKongresszus 2002. november 9-énSzegeden került megrendezésre. Témája:érdekes, ritka esetek, új módszerek, hibák,tévedések, szövõdmények a traumatológiaiellátás területérõl.Klinikánkról az alábbi elõadások hangzottakel: Naumov István, Nyárády József,Vámhidy László: Percután és nyílt mûtétimegoldások acetabulum töréseknél;Naumov István, Vámhidy László, NyárádyJózsef: A hosszú gammaszegezés indikációi;Vámhidy László, Naumov István,Nyárády József: „Problémás” femur törésekkezelése Marchetti-Vicenzi szegezéssel;Ezer erenc, Zadravecz György: Afemur és a talus osteochondritise;Homonnay Adrián, Kovácsy Ákos, TóthJózsef: Sajkacsont proximális pólus necrosis.Akezelés nehézségei; Vámhidy László,Nyárády József, Naumov István, arkasGábor: Telemedicina központ kialakítása,tervek a jövõre.AII. Belgyógyászati Klinikaés Nephrológiai Centrumbóln 2002. október 30-november 4. között azAmerikai Nephrológus Társaság 35. kongresszusándr. Nagy Judit egyetemi tanár, dr.Molnár Márta, dr. Kovács Tibor és dr. WagnerLászló vett részt Philadelphiában.n 2002. november 7-9. között a MagyarAtherosclerosis Társaság XIV. kongresszusánSopronban dr. Lakatos József vett részt.n 2002. november 14-16. között a MagyarNephrológiai Társaság 2002. éviNagygyûlésén dr. Nagy Judit egyetemi tanárKorányi-díjat, dr. Wagner László pedigTaraba-díjat kapott. Klinikánkról az alábbielõadások hangzottak el: Degrell P., PintérI., Vas T., Kovács T., Wagner Z., WagnerL., Wittmann I., Nagy J.: Az interstitialisterület színfelismeréses computeres méréseés jelentõsége az IgA nephropathiaprognosztikájának megítélésében; CsikyB.: Az ACE-gátló kezelés hatása a végstádiumúvesebetegek túlélésére; MolnárG.A., Wagner Z., Komáromy A., Degrell P.,Matus Z., Kocsis B., Wagner L., Nagy J.,Wittmann I.: Hidroxil szabadgyök detektálásaorto-, meta-, és para-tirozin mérésével;Kovács T., Vas T., Williams S.,Brenchley P., Short C., Wittmann I., NagyJ.: Paraoxonase gén polymorphismus ésaz IgA nephropathia progressziója; WagnerL., Szabó A., Erdely A., Baylis C.: Anitrogén-monoxid (NO) termelõdésecsökkent krónikus progresszív vesebetegségben;Wagner Z., Gerdmann A., Solf A.,Bahner U., Heiland A., Vienken A.,Schinzel R.: A hemodialízis, a hemodiafiltrációés a hemofiltráció hatása az elõrehaladottglikációs végtermékek szérumszintjére;Wittmann I., Wagner Z., Molnár G.,Komáromy A., Degrell P., Wagner L.,Nagy J.: Kombinációs antihipertenzív kezeléshatása a vérnyomásra és a vesemûködésre;Nagy J.: Korai anaemia korrekciódiabeteses nephropathiában – új irányelvek;Wittmann I.: A renin-angiotensinrendszer szerepe a diabeteses nephropathiakialakulásában.n 2002. december 4-7. között a MagyarHypertonia Társaság X. Jubileumi Kongresszusándr. Késõi István „A vesefunkcióromlásának összefüggése a vérnyomásparaméterekkelés a szívfrekvencia-variabilitássalIgA nephropathiában” címûposzterrel szerepelt.ACsaládorvostani Intézetbõln 2002. október 25-27. között Balatonfüredenkerült megrendezésre a MagyarPTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


29Általános Orvosok Tudományos Egyesületének(MÁOTE) VIII. Jubileumi Kongresszusa.A háromnapos rendezvényen aháziorvoslás módszertani és jogi kérdései,az egészségmegõrzés és egészségnevelés,a sürgõsségi betegellátás és a Népegészségügyiprogram megvalósítása témakörökbenhangzottak el elõadások. Intézetünkmunkatársai, rezidensei és TDK hallgatóka következõ elõadásokkal vettekrészt a konferencián: Dr. Hollósy Diána,dr. Bán Ildikó: A praxis adás-vételek Baranyamegyei tapasztalatai; dr. Nagy Lajos:Az egészségmegõrzés és egészségfejlesztés:tények, szükségletek, lehetõségek; dr.Bíró erenc: Az Egészséges NemzetértNépegészségügyi Program kistérségimegvalósítása; dr. Stéger Miklós, dr.Dormán Hajnalka, dr. Sugár Zoltán:Egészségfelmérés és szûrõvizsgálat tapasztalataiegy Baranya megyei falusi praxislakossága körében; dr. Rinfel József, dr.Bán Ildikó, dr. Heim Szilvia, dr. Kiss Erika:A dohányzási szokások és befolyásolásuklehetõségei a családorvosi praxisban;Mekler Mariann oh., dr. Marczi József: Adohányzás és szilikózis szerepe a krónikusobstruktív tüdõbetegség (COPD) kialakulásábanés progressziójában; dr. DormánHajnalka, dr. Stéger Miklós: A pszichiáterés a családorvos együttmûködése a mentálhygiénésproblémák megelõzésében; dr.Sugár Zoltán, dr. Stéger Miklós: A táplálkozásitényezõk szerepe a hypertonia betegségmegelõzésében; dr. Nyári Angéla,dr. Kopjár Gábor: Számítógéppel értékeltkardiovaszkuláris kockázat és annak változásaötéves követés során; Ezer Kinga oh.,dr. Nagy Lajos: A hypertoniás sürgõsségiállapot gyakorisága és kialakulásához vezetõkörülmények vizsgálata; HutvágnerAndrea oh., dr. Hidasi Éva: Osteoporosiselõfordulása egy pécsi családorvosi praxisban;Szabó Gábor oh., dr. Deák Iván: AII. típusú diabetes mellitus szövõdményeinekellátása a családorvosi gyakorlatban:egy-egy tanulságos eset kapcsán; SalamonTímea oh., dr. Deák Iván, dr. Pataki Nándor:A malignus thyreoidea betegségekincidenciájának vizsgálata az elmúlt 20évben; dr. Regõs Judit, dr. Rinfel József: Ahangulatzavarok elõfordulása és az életminõségjellemzõi cukorbetegek körében;Harang Gábor oh., Kovács Eszter oh., dr.Rinfel József: Cukorbetegség szûrõvizsgálataa kardiovaszkuláris rizikótényezõk figyelembevételével;dr. Bán Ildikó, dr.Heim Szilvia, dr. Hidasi Éva, dr. Végh Mária:A családorvostan tantárgy graduálisoktatásának kétéves tapasztalatai; BabosGabriella oh., dr. Nemes Erika: ejlõdésirendellenességek halmozott elõfordulásaegy dél-dunántúli kisközségben az1989-1991-es években és a jelenlegi állapotfelmérése; dr. Heim Szilvia: Korai diagnózisjelentõsége a mozgásszervi betegségekprevenciójában spondylitisankylopoetica-ban szenvedõ betegemkálváriájának bemutatásán keresztül. Afiatal elõadók részére rendezettRomhányi György-emlékverseny elsõhárom helyezettje is intézetünk TDKhallgatói és rezidensei közül kerültek ki:Salamon Tímea I., Regõs Judit II. és BabosGabriella III. díjban részesült.n Október 29-31. között 24 kolléga tettsikeres szakvizsgát intézetünkben.n November 2-9. között intézetünk vendégevolt Valerie J. Gilchrist, az OHIONortheastern University CsaládorvostaniIntézetének professzora és William B.Scott, a College of Wooster, Ohio pszichiátriaprofesszora. Valerie Gilchrist a kétegyetem és különösen a családorvosi intézetekközött kifejtett aktív együttmûködésmegvalósításáért, oktatói és kutatói tevékenységeelismeréseként a Pécsi Egyetem„Honoris Causa” díszdoktori kinevezésébenrészesült november 7-én a TudományNapja alkalmából rendezett ünnepi szenátusiülésen. Scott professzor november 6-án nagy sikerû elõadást tartott intézetünkrezidensei és az érdeklõdõ kollégák részére„Psychotherapy as Augmentation ofMedication Treatment for AnxietyDisorders” címmel.n November 5-én került megrendezésrea X. Családorvosi Mentor Találkozó, aholdr. Kosztolányi György, az OEC elnöke ésdr. Lénárd László, az ÁOK dékánja ünnepélyeskeretek között adta át 120 családorvosmentor kollégának a következõ öt évreszóló oktatói kinevezésérõl szóló okleveletés réztáblát. Ezt követõen sor kerültaz elmúlt év oktatói munkájának értékelésére,a következõ év feladatainak megbeszélésére.A találkozó résztvevõje voltValerie J. Gilchrist professzor asszony is„Challanges for family medicine mentorsin US” címû elõadásával.n olytatódott intézetünk szervezésébena folyamatos szakorvos-továbbképzésiprogram (CME) keretében megrendezésrekerülõ „Interdiszciplináris medicina” címûtanfolyamsorozat. November 9-én a a sürgõsségiállapotok témakörében hangzottakel elõadások az égés-ellátás, a pszichiátria,kardiológia és gasztroenterológia területérõla Pécsi Honvéd Kórház vezetõ szakembereirészvételével.Az Élettani Intézetbõln 2002. november 14-én rendezte meg aMagyar Pszichofiziológiai és Viselkedés-Élettani Társaság és az EGIS GyógyszergyárRt. a III. Viselkedés-Élettani Konferenciát,melyen az intézet munkatársai azalábbi elõadásokban foglalták össze eredményeiket:Bagi É., ekete É., Bányai D.,Lénárd L.: Angiotenzin II, III és receptoraikkommunikációja a szomjúság regulációjábanzona incertában; ekete É., Bagi É.,Tóth K., Lénárd L.: A bombezin-típusúpeptidek intraamygdaláris mikroinjekciójánakhatása a patkány táplálékfelvételéreés vércukorszintjére; Kertes E., LászlóK., Lénárd L.: Az amygdala centrális magjábainjektált substance P hatása patkányokhelytanulására; Lukáts B., Papp Sz.,Juharosi Gy., Ságodi L., Takács G., SzalayCs., Karádi Z.: A ventromediális hypothalamusmagba juttatott interleukin 1B kiváltottahomeosztatikus zavarok patkányban.AKözponti ElektronmikroszkóposLaboratóriumbóln Dr. Ábrahám Hajnalka egyetemi tanársegédmájusban viszatért másfél évestanulmányútjáról Spanyolországból, aholTeneriffén (La Laguna Egyetem HumánAnatómiai Intézet) dr. Gundela Meyerprofesszorral dolgozott. Az eredményekbõleddig egy közlemény jelent meg (J.Neurosci., 2002, 2, 4973-86) és egy megjelenésalatt van (Hippocampus, 2003).n Dr. Ábrahám Hajnalka egyetemi tanársegédjúlius 13-17. között részt vett ésposztert mutatott be az Európai IdegtudományiKongresszuson (Ábrahám H., TóthZs. and Seress L., PTE Központi EM Laboratóriumés Szívgyógyászati Klinika: Anovel population of calretinin-positive neuronsinnervates dendrites of calbindinnegative granule cells in the molecularlayer of the dentate gyrus of domesticpigs) és társszerzõje volt egy poszternek,amelyet Orlandoban az Amerikai IdegtudományiTársaság kongresszusán mutattakbe októberben (Meyer G., Perez-Garcia, C. G. and Ábrahám H.: P73 andreelin in Cajal-Retzius cells of the developinghuman hippocampal formation).n Dr. Seress László egyetemi tanár aDeutscher Akademischer Austauschdiensttámogatásával két hónapot töltöttreiburgban, ahol dr. Michael rotscherprofesszorral egy korábban megkezdettkönyvfejezet írását fejezték be (rotscherM. and Seress L.: Development of the hip-2002 NOVEMBER – DECEMBER


30pocampal formation). A könyv jövõ évbenjelenik meg az Oxford University Press kiadásábanés az Interneten is hozzáférhetõlesz.n Dr. Seress László egyetemi tanárt2003. január 1-jétõl a Hippocampus címûfolyóirat (I 4.333) szerkesztõbizottságábaválasztották.AGyermekklinikáróln Dr. Decsi Tamás docens „A prebiotikumokszerepe az enterohepatikus cirkulációban”címmel tartott felkért referátumota Prebiotikumok helye és szerepe acsecsemõtáplálásban szimpóziumokonParádsasváron 2002. október 24-én kb. 30gyermekgasztroenterológus szakorvosszámára, valamint Budapesten 2002. október30-án kb. 350 háziorvos kollégának.n A Táplálkozástudományi Kutatócsoportmunkatársai 2 elõadással szerepeltek aMagyar Táplálkozástudományi TársaságXXVII. Vándorgyûlésén Egerben, 2002.november 7-9-én: 1. Decsi T., Molnár D.:Metabolikus kardiovaszkuláris szindrómaés zsíranyagcsere elhízott gyermekekben;2. Marosvölgyi T., Kovács A., unke S.,Burus I., Decsi T.: Az anyatej zsírsavöszszetételénekváltozása a laktáció elsõ hónapjában.A kongresszuson Decsi Tamás„A magzat ellátottsága az esszenciális zsírsavakhosszú szénláncú metabolitjaival”címmel felkért referátumot tartott a „Többszörösenvagy egyszeresen telítetlen zsírsavak”címû kerekasztal megbeszélésen.n A Magyar Gyermekdiabetes Szekció2002. október 25-26-án Dobogókõn tartottaez évi ülését, ahol dr. Erhardt Éva tanársegéda „Szénhidrátanyagcsere-zavarokendokrin kórképekben”, dr. Rózsai Barnabáspedig az „Asymptomaticus bacteriuria1-es típusú diabeteses gyermekekben és fiatalokban”címû elõadásokkal szerepelt.n Dr. Hollódy Katalin adjunktus 2002.október 6-10. között Madridban az V. EurópaiEpilepszia Kongresszuson a Rettszindrómás gyerekek epilepsziájáról készítettposzterrel szerepelt.Az Egyetemi Gyógyszertárbóln Október 4-5 között Kõszegen kerültmegrendezésre a Magyar MesterségesTáplálási Társaság XIII. Kongresszusa. Arendezvényen az Egyetemi GyógyszertárbólSzabóné dr. Schirm Szilvia szakgyógyszerészvett részt, aki a táplálásterápiagyógyszerészi vonatkozásairól tartott elõadást.A kongresszuson nemcsak a kórházi-klinikaitáplálás, hanem a táplálásterápiaotthoni megvalósítása is téma volt.AKísérletes Sebészeti Intézetbõln A 2002. Szegeden szeptember 27-28.között rendezett Szabadgyök Kutatás 2002konferencián Rõth Erzsébet intézetvezetõegyetemi tanár Jancsó G., JaberansariM.T., Kiss K., Szeberényi J. társszerzõkkel„Abradykinin szerepe a szívizom endogénadaptációjában: új lehetõség az oxidatívstressz csökkentésére” címmel, Lantos Jánosegyetemi docens Jancsó G., JaberansariM.T., Rõth E. társszerzõkkel„Oxidatív stressz monitorozása kísérletesszívizom ischemia és hosszú idejû reperfúziósorán” címmel tartott elõadást.n 2002. november 7-9. között a MagyarSzívsebészeti Társaság Keszthelyen rendezettIX. Kongresszusán Rõth Erzsébetintézetvezetõ egyetemi tanár meghívottelõadóként „A reaktív oxigén intermedierekés az oxidatív stressz szerepe a szívizomendogén adaptációs válaszában”címmel tartott elõadást, Jancsó Gáboregyetemi tanársegéd pedig „NkB és AP1transzkripciós faktorok indukciójának dinamikájaa prekondícionált miokardiumban”címmel posztert mutatott be.n „Varróanyagok és sebegyesítés” címûakkreditált, 10 kreditpont értékû továbbképzõkurzust tartottunk intézetünkben2002. november 18-19-én, melyen 14 orvoskolléga vett részt.n 2002. december 12-én a Pécsi AkadémiaiBizottság Székházában ünnepélyestudományos ülésen emlékeztünk meg aKísérletes Sebészeti Intézet megalakulásának50. évfordulójáról. Ez alkalomból azintézet elmúlt 50 évérõl emlékkönyvet jelentettünkmeg.AMozgástani Intézetbõln A 2002. október 17-19. között Gyõrött,a Nyugat-Magyarországi Egyetemen rendezettNemzetközi Tudományos KonferenciánLakatos Orsolya és Karsai István:Mérési módszerek az úszók vállsérüléseinekkorai felismerésére címmel tartottakelõadást.n A Semmelweis Egyetem Testnevelésiés Sporttudományi Karán november 21-22-én rendezett Mozgásbiológiai KonferenciánLakatos Orsolya és Karsai István:Vállsérülések elõfordulása és megelõzésüklehetõsége az úszósportban címû elõadásukkalképviselték a Mozgástani Intézetet.Az Ortopédiai Klinikáróln Dr. Than Péter adjunktus 2002. október14-21-ig a kölni Ortopédiai Klinikán 1hetes tanulmányúton vett részt az intézetvezetõProf. Dr. Eysel meghívására. Eztkövetõen október 24-26. között Krakkóbanmegrendezésre kerülõ EORT (EurópaiOrtopéd-Traumatolgus Társaság) Instrukcióskurzuon vett részt.n Dr. de Jonge Tamás adjunktus 2002.november 7-én ünnepélyes keretek közöttvette át a PTE rektorától PhD diplomáját.n 2002. november 18-22. között klinikánkontovábbképzõ kreditpontos tanfolyamottartottunk szakorvosok számára azortopédia tárgykörébõl.Az Orvosi Kémiai Intézetbõln Az intézet hat oktatója vett részt a MagyarElválasztástudományi Társaság általszervezett, 2002. október 16-18. közöttLillafüreden rendezett ElválasztástudományiVándorgyûlésen. Az intézet oktatóikilenc poszterrel és egy elõadással szerepeltek.A következõ poszterek kerültek bemutatásra:Boros Borbála, elinger Attila,Ohmacht Róbert: Retenció – nyomás öszszefüggésa folyadékkromatográfiában;Szabó Zoltán, Ohmacht Róbert: Nagyborítottságú C18 és C30 állófázisok elõállításaés vizsgálata; Szabó Zoltán, BöddiKatalin, Ohmacht Róbert: Az „utánszilanizálás”hatása a retencióra; Molnár P.,Deli J., Tóth Gy., Steck A., Pfander H.:Szemiszintetikus diasztereomer violaxantinokés fõ mono-cisz izomerjeik elválasztása;szerkezetigazolásuk; Deli, J., Molnár,P., Õsz, E., Tóth, Gy.: A sóska és a spenótkarotinoid-összetételének változása különbözõfeldolgozási eljárások során;Matus Zoltán, Strenger János, Tóth Gyula:A-vitamin-, E-vitamin- és karotinoidszintmeghatározása dialízisben részesülõbetegeknél („Poszter II. díj”); Matus Zoltán,Oláh Péter, Magyary István, TóthGyula: Karotinoidok meghatározása japándíszponty (Cyprinus carpio l. inneus) halbõrben;Dobos Zsolt, Lóránd Tamás,Halgass Balázs, Idei Miklós, Hollósy erenc:Mannich ketonok pK értékénekmeghatározása CZE segítségével; Hollósyerenc, Idei Miklós, Halgass Balázs, DobosZsolt, Kéri György, Lóránd Tamás:Mannich ketonok hidrofobicitásának ésbiológiai aktivitásának vizsgálata HPLCés MTT módszerrel. Elõadás: OhmachtRóbert, Szabó Zoltán: Hidrofób folyadékkromatográfiásállófázisok elõállítása.PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


31APatológiai Intézetbõln 2002 januárjától metafázis cytogenetikailaboratórium kezdte meg mûködéséta Patológiai Intézetben kb. 8,5 milliót beruházás keretében. A laboratórium regionálisszinten is hiánypótló jellegû, továbbákomplettálja a már korábban megkezdettmolekuláris patológiai-interfáziscytogenetikai tumor diagnosztikát. A laboratóriumvezetõje dr. Méhes Gábor adjunktus.n Dr. Pajor László egyetemi tanár(Scientific Committee Member) valamintdr. Méhes Gábor adjunktus részt vett a ThirdEuroconference on Quantitative MolecularCytogenetics (QMC 2002) címû, Stockholmban2002 júliusában tartott rendezvényenés Méhes G. et al: Quantitative detectionof interphase nuclei with balanced chromosomaltranslocations by automated spotdistance measurements valamint Pajor L. etal: 3D investigation of the 11q13 locus dissociationby confocal laser scanningmicroscopy in mantle cell lymphoma címmelposzter-elõadást tartottak.n 2002 augusztusában felállításra kerültegy automatizált pheno- és genotipizálásraalkalmas, automatizált 3D mikroszkópalapú, többcsatornás, immunfluoreszcenciátés ISH szignált kiértékelõ scanningrendszer (Zeiss-Metasystem) 23 millió forintosberuházás keretében. A berendezésszéleskörû sejt- és molekuláris biológiai,molekuláris patológiai és klinikai onkológiaifelhasználást tesz lehetõvé. Egyik fõapplikációs terület az automatizált minimálisreziduális betegségvizsgálat. A laboratóriuma gyártó részérõl közép-kelet-európaireferencia laboratóriumként is mûködik.n Dr. Gömöri Éva adjunktus részt vett a7th European Congress of Neuropathologycímû Helsinkiben, innországban,2002 júliusában megrendezett kongresszuson,ahol É. Gömöri et al: Microsatelliteanalysis of primary and recurrent glialtumors suggests different modalities ofclonal evolution of tumor cells címmelelõadást tartott.n Gyõrben került megrendezésre 2002.szeptember 26-28. között a MagyarPathologusok Társasága 61. PatológusKongresszusa, melyen dr. Pajor Lászlóegyetemi tanár Hodgkin lymphomák: apathogenesis és a pathomorphologia maiértelmezése, dr. Kálmán Endre adjunktus:Az aspiratios cytologia alkalmazása ésmódszertana a lymphomák diagnosztikájában,Jáksó Pál klinikai biológus: X-kromoszómakötött molekuláris klonalitásitesztek jelentõsége a patológiai diagnosztikábancímmel tartott elõadást.n Székesfehérvárott 2002. október 11-12-én került megrendezésre az OrszágosMetodikai Továbbképzés a székesfehérváriSzent György Kórház Patológiai Osztályarendezésében és a MPT DunántúliSzekció védnökségével. A Dunántúli PatológusSzekció rendezésében tartott továbbképzõkurzuson dr. Méhes Gábor adjunktusA csontvelõvizsgálatok jelentõsége ésmódszertana solid tumorokkal, dr. SzuhaiKároly HPV molekuláris vizsgálatok értelmezésea gynecocytológiai diagnosztikábancímmel tartott elõadást.n A patológus rezidens szakorvosképzésiprogramba a 2002/2003 tanévben belépettorvosok száma a képzõhelyek szerinta következõ (zárójelben a jelenlegi 26 hónapostörzsképzési programba összesenbelépett patológus rezidensek száma található):Budapest 5 (9), Pécs 4 (9), Debrecen1 (2), Szeged 1 (1).n A Molekuláris Patológia AlapítványKuratóriuma közli: az Alapítvány a 2000.évi személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt21 276 t támogatást a PTE ÁOKPatológiai Intézet infrastrukturájának fejlesztésérefordította.ARadiológiai Klinikáróln Október 18-án Szombathelyen TudományosNapot szerveztek „Intervencióslehetõségek a malignus tumorok kezelésében”címmel, amelyen dr. Horváth Lászlóegyetemi tanár és dr. Battyáni István tartottelõadást.n Október 24-25-én a Magyar Cardiovascularisés Intervenciós Radiológiai TársaságVI. Kongresszusát Pécsett rendezték, melyenklinikánkról dr. Horváth László,dr.Battyáni István, dr. Rostás Tamás és dr.Szalai Gábor elõadást is tartott.n Novemberben dr. Csere Péter azOSSKI által szervezett 2 hetes átfogó sugárvédelmitanfolyamon vett részt.n November 9-én klinikánkon TerületiRadiológus Továbbképzés zajlott, amelyencsaknem 50 radiológus volt jelen Dunántúlkórházaiból. Klinikánkról dr.Battyáni Isván tartott elõadást.n November 15-17-én dr. Horváth LászlóKölnben, a Német Hyperthermiás Társaságáltal rendezett tudományos szimpóziumonvett részt.n November 16-án Sopronban, azÉszak-Dunántúli Radiológia Szimpóziumona trombembóliás betegségekrõl voltszó. Dr. Battyáni István elõadásának címe„Az intervenciós radiológia szerepe tüdõembóliában;tüdõangiográfia” volt.n November 18-19-én Budapesten aBracco cég által az angliai Royal Collegemunkatársai tartottak továbbképzést a fejnyakrégió diagnosztikájáról, melyen dr.Imre Marianna és dr. Csere Péter voltakjelen.ASebészeti Tanszékrõln Ez év októberében a Balatonkenesénmegrendezett iatal Angiológusok órumakapcsán lezajlott az elsõ videokonferenciakeretei között elvégzett hasi aortaaneurizma stentgraft implantáció.n A korábban fõtitkárnak megválasztottKollár Lajos professzor megkezdte fõtitkárimunkáját a Magyar Angiológia és ÉrsebészTársaság vezetõségében.n Kollár Lajos professzort ismételten beválasztottáka Pécsi Akadémiai Bizottságorvosi szakbizottságába.n Ripp Klára gyógytornász 1 hónapostanulmányúton volt ösztöndíjasként Németországban,rankfurtban.n 2002. november 4-én és 5-én megtörténtaz elsõ két stentgraft beültetés mellkasiaorta aneurysma területére. E mûtétekigen nagy szakmai kihívást jelentettek, mivela tágulatok a bal arteria subclaviat és acarotist is érintették. Mindkét beteg panaszmentesenmár otthonába is távozott.n Varga Zsolt megszerezte az EurópaiÉrsebész szakvizsgát az Európai ÉrsebészTársaság Isztambulban megrendezettkongresszusán. E kongresszuson részt vettMenyhei Gábor fõorvos is.n A Budapesten rendezett EuropeanPressure Ulcer Advisory Panel VI. kongresszusána magyar napon elõadást tartott,a nemzetközi napon posztert mutatott beKelemen Ottó és Rozsos István.n Az Antalyaban megrendezett Reológiaivilágkongresszuson ez év szeptemberébenrészt vett Rozsos István.n A szeptember 25-én Bikalon megrendezettOrszágos Háziorvosi órumon elõadásttartottak: Kollár Lajos, Kasza Gáborés orgács Sándor. Téma: Érbetegségekmodern diagnosztikája és kezelése.n Ez év október elején a Gyulán megrendezettMûtösnõi órumon felkért referátumottartott Kollár Lajos professzor, elõadásttartott Jungné Hart Hajnalka.n A iatal Angiológusok órumán Balatonkenesénfelkért referátumot tartott KollárLajos professzor a klinikai reológia témakörbõl,elõadást tartottak, ill. posztertmutattak be: üzi Árpád, orgács Sándor,a mûtösnõi szekcióban: Merse Anita, TókaKatalin. Üléselnökök voltak: Kollár Lajos,2002 NOVEMBER – DECEMBER


32Rozsos István.n A Szekszárdon megrendezett OrszágosInfektológiai Konferencián felkért elõadásttartott Kollár Lajos professzor az érbetegekantibiotikus kezelésérõl és a szeptikusgraft témakörébõl.n A Zalakaroson rendezett Plasztikai SebészekKongresszusán elõadást tartott KelemenOttó a csepleszplasztika témában.n A 2002. november 8-án Sopronban aMagyar Arteriosclerosis Társaság általmegrendezett kongresszuson elõadást tartottSinay László a szérum fibrinogén szintváltozásainak szerepérõl.n A november 21-22-én Tatabányán rendezettSEBINKO kongresszuson felkértreferátumot tartott Kelemen Ottó a decubituskomplex kezelése témában.n Az Európai Sebész Társaság (ESS) ezévi Komgresszusát Budapesten rendezik,ahol üléselnökként részt vesz Kollár Lajosprofesszor.ASzívgyógyászati Klinikáróln Dr. Tóth Zsolt elõadást tartott MonteCarlo-ban az Európai Szív- és MellkassebészTársaság (EACTS) szeptember 22-25. között megrendezett éves kongresszusán.Elõadásának címe: Selective neuronalinjury during cardiac surgery in domesticpig. Ugyanezen a kongresszuson felvettékaz Európai Szív- és Mellkassebész Társaságtagságába mint „juniur member”-t.n Dr. Tóth Zsolt november 5-9. közöttIsztambulban továbbképzésen vett részt aMedtronic cég által szervezett „SurgicalTreatment of Atrial ibrillation,Cardioblate Training”-en. A gyakorlatikurzuson való részvétel szükséges volt ahhoz,hogy a Szívgyógyászati Klinikánintraoperatív körülmények között alkalmazhatólegyen a pitvarfibrillációk e modernszívsebészeti kezelése.nMagyar-Brit Kormányközi Tudományos és Technológiaiegyüttmûködés 2003-2005A pályázatok benyújtásának határideje: 2003. január 10.Az Oktatási Minisztérium, K+ Helyettes Államtitkársága Nemzetközi Kétoldalú TéT Együttmûködési Osztálya pályázatothirdet a Magyar Köztársaság és Egyesült Királyság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttmûködés keretébenkutatási/fejlesztési projektek megvalósításához szükséges kutatócserék támogatására.Pályázási feltételek1. Pályázhatnak kutatóintézetek, kutatócsoportok, egyetemek, egyetemi tanszékek, vállalatok kutatási, fejlesztési egységei, valamint egyéb,kutatással, fejlesztéssel foglalkozó intézmények kutatói, szakemberei a természet-, az orvos-, a mezõgazdasági és a mûszaki tudományokterületén.Nem pályázhat olyan intézmény, amely csõdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll, vagy a volt OMB-vel szemben szerzõdéseskötelezettségen alapuló, illetve az államháztartás bármely más alrendszerével szemben lejárt tartozása van.2. A pályázónak igazolnia kell, hogy rendelkezik a kutatás sikeres megvalósításához szükséges anyagi forrásokkal, mivel a pályázat alapjánelnyerhetõ támogatás csak a kutatócsere lebonyolításához szükséges utazási és tartózkodási költségeket fedezi.3. A pályázónak a külföldi féllel egyeztetett és a magyar projektvezetõ és intézeti vezetõ, illetve a külföldi projektvezetõ és intézeti vezetõáltal aláírt projektjavaslatot is be kell nyújtania. Egyeztetés hiányában a pályázatot nem tudjuk elfogadni!A British Council-lal egyztetett prioritási területek:n biotechnolgia és genetikan információtechnológian anyagtudományokn élelmiszerbiztonság és egészségügyi kockázatokn környezetvédelem és fenntartható fejlõdésn mérnöki tudományokn természettudományokn orvostudományPÁLYÁZATOKormai követelményekA pályázatot magyar nyelven 3 példányban, angolul két példányban postán kérjük beküldeni. axon pályázatot nem fogadunk el.A magyar nyelvû pályázati anyagot elektronikusan is kérjük beküldeni az alábbi címre: ketoldalu@om.huKérjük a pályázati anyagokat oldalszámokkal ellátni és az egyes példányokat, összetûzni.A mellékelt formanyomtatványokat kérjük, szíveskedjenek kitölteni. Ha szükséges használjanak pótlapokat.Brit részrõl csak állami intézmények pályázhatnak.A borítékra szíveskedjenek ráírni: Magyar -Brit TéT pályázatA pályázati ûrlapok itt tölthetõk le: http://www.om.hu/kutatasA pályázatokat postán szíveskedjenek a következõ címre eljuttatni, a határidõ lejárta elõtti beérkezéssel:Oktatási Minisztérium K+ Helyettes Államtitkárság, K+ Helyettes Államtitkársága Kétoldalú TéT Együttmûködési Osztály, 1052 BU-DAPEST V., Szervita tér 8.A faxon beküldött vagy kézbesített pályázatokat nem tudjuk elfogadni.Csak a pályázati felhívás szerint összeállított és a formai követelményeknek megfelelõ pályázatokat tudjuk elfogadni!PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ


AMagyar Rákellenes Liga pályázata az Avon Cosmetics Hungary támogatásával33A Magyar Rákellenes Liga pályázatot hirdet a magyarországi rákkutatás támogatására.Pályázhatnak: Kutatók, kutató közösségek.A pályázat célja: A hazai rákkutatás színvonalának és hatékonyságának emelése, a kiemelkedõ tudományos eredményeket ígérõ alap- ésalkalmazott kutatási programok támogatásával. A pályázat kiírója olyan alkalmazott kutatásokat kíván elõsegíteni, amelyek a daganatosbetegségek megelõzését és a mindennapi gyógyítás jelentõs fejlesztését célozzák az epidemiológiailag kiemelt szerepet játszó daganatféleségekesetében.Pályázhatnak azok a kutatók vagy kutató közösségek, akik a daganatkutatás bármely területén kiemelkedõ tudományos eredményeket értekel, és ezt megfelelõ módon dokumentálni tudják. A pályázat nem támogat gyógyszerfejlesztéseket és gyógyszerkipróbálásokat, továbbábármely közvetlen nyereséget eredményezõ, piaci forgalmazásra kerülõ termék vagy eljárás kifejlesztését.A pályázat témavezetõje csak magyar állampolgár lehet. Egy kutatócsoport csak egy pályázatot nyújthat be.Elsõbbséget élveznek az új és kiemelkedõ kutatási eredményeket ígérõ témák és azok a pályázatok, amelyek elõsegítik a fiatal kutatók bevonását.A pályázatnak konkrét, hatékony és mérhetõ tevékenységet kell felölelnie, következésképpen tartalmaznia kell az alábbiakat:n a pályázati téma jelentõsége és fõ célkitûzései;n a kutatás modellje, elõzetes kísérleti eredmények;n a kutatási feladatok ütemezése;n a végrehajtás eredményességének mutatói és mérési módja;n a részletes költségvetési és finanszírozási terv, és annak indoklása a kutatási program saját és egyéb forrásainak megjelölésével.A támogatás összege: Egy pályázat legfeljebb 10 millió t-tal támogatható.Beadási határidõ: 2002. december 31.Beküldési cím: Magyar Rákellenes Liga, 1507 Budapest, Pf. 7.A pályázat résztletes kiírása megtalálható a kar honlapján, Pályázati Hírlevelünkben.Berde Botond ösztöndíjAz egyetemünk díszdoktora, Berde Botond professzor által 1997-ben alapított, fiatal kutatók támogatási alapjának 2003. évi ösztöndíjárapályázatot hirdetünk az alábbi feltételekkel:n Az ösztöndíj rövid (néhány hetes), továbbképzõ jellegû, metodikai tanulmányutat tesz lehetõvé az alábbi nyugat-európaiországok valamelyikében: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, ranciaország, Hollandia, Írország,Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország.n A pályázó a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 37. életévét.n Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a sikeres, nemzetközi összehasonlítást kiálló és a jövõre nézve ígéretes tudományosmunkásság, amelyrõl beszámolók már nemzetközi folyóiratokban is megjelentek.n A pályázó írásban vázolja a munkatervét (kísérleti terv, metodika elsajátítása stb.).n A sikeres pályázó hazatérte után tevékenységérõl írásban számol be.n Kongresszuson vagy szimpóziumon való részvételre nem lehet pályázni.Az ösztöndíj összege 5000 svájci frank, évente egy ösztöndíj adható ki.A pályázatok benyújthatók a PTE ÁOK Dékáni Hivatalába 2003. január 30-ig.A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:n pályázati kérelem, megjelölve a fogadóintézmény címét és a fogadó fél nevét;n fogadókészséget igazoló levél;n a pályázó szakmai életrajza;n munkaterv;n nyelvtudás igazolása.A pályázatokat a Berde Botond professzor egyetértésével kijelölt kuratórium bírálja el, a sikeres pályázó 2003. április 15. után kezdhetimeg a tanulmányútját.Méhes Károly professor emeritusa kuratórium elnöke2002 NOVEMBER – DECEMBER


49Oszbach György(1944-2002)A gyász szimbóluma, a fekete zászló ismét az Általános Orvoskar fõépülete elõtt.Gyászoljuk Oszbach Györgyöt, az Orvosi Kémiai Intézet volt adjunktusát. Egy többszörösenis kettétört pálya után elfogadhatatlanul korán itt hagyott bennünket. Az 58év nem kor ahhoz, hogy zokszó nélkül tudomásul vegyük, elfogadjuk azt, ami egyébkéntis nehezen fogadható el.Oszbach György 1944. március 2-án született Komáromban. Okleveles vegyészi diplomáját1968-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem TermészettudományiKarán. Elsõ és egyetlen munkahelye a Pécsi Orvostudományi Egyetem OrvosiKémiai Intézete (korábban Kémiai Intézet), ahová 1968. június 2-án nyert kinevezést.Ígéretes tudományos pályafutását az intézet akkori heterociklusos, szintetikus munkacsoportjábankezdte, sikerrel. Az elsõ törés itt következett be, a csoport sorsánakszerencsétlen alakulása és mindenek elõtt súlyos krónikus betegsége, gyorsan progrediálódópolyarthritise az intenzív laboratóriumi munka feladására kényszerítette. Ennek ellenére, csupán pár éves kutatómunkájatöbb közleményt eredményezett, amelyekbõl szinte mind elsõ szerzõs. A késõbbiekben még néhány nívós munka kerültki kezei közül, többnyire korábbi kollégáival, barátaival kollaborációban.Oszbach adjunktus, „A Tanár Úr” nem az az ember volt, aki ilyen tragikus fordulat után feladta volna! Nagy energiával vetettemagát az oktatásba, nevelésbe. Így lett számtalan felsõbb éves hallgató és végzett orvos számára az elõbb említett jelzõ birtokosa.Nagyon nagy lexikális tudásával, széles körû általános mûveltségével hatott az emberekre, tanítványaira, könnyedéntanított. Az orvosi kémiai gyakorlatok tematikáját a korábbi tapasztalatok felhasználásával õ állította össze, az általa szerkesztettgyakorlatos jegyzet sokadik kiadását használják ma is hallgatóink mind magyar, mind angol nyelven. A fordítási munkákzömét is Oszbach adjunktus végezte. Az Angol Program megbízható oktatója volt, szinte az indulástól kezdve. Különösen göröghallgatóinkkal tudott egészen egyedi viszonyt, kapcsolatot kialakítani, amiben talán klasszikus mûveltsége segítette. Mintaz angol program tanulmányi felelõse hosszú éveken keresztül szervezte, adminisztrálta oktatásunkat. Szinte mindegyikünketkicsit helyettesítve állította össze, csiszolgatta vizsgakérdéseinket, kérdés adatbankunk még az õ gépérõl való ma is, az oktatásisegédanyagok, képletgyûjtemények összeállításában fáradhatatlan volt. E feladatok nem igényelték a számára sokszor olykínos, fájdalmas mozgást, fizikai terhelést. Sajnos, ízületi bántalmai oly mértékben súlyosbodtak, hogy 1997-ben kérte nyugdíjazásátés részmunkaidõben, kizárólag oktatással foglalkozva maradt az intézet munkatársa, tagja. Ez volt a következõ súlyostöréspont. Vállalt munkáját nagy erõfeszítéssel, ha lehet, még nagyobb odaadással végezte 2001 szeptemberéig, amikorraolyan állapotba került, hogy a gyakorlatok vezetése is nagy gondot jelentett, megvált szeretett egyetemétõl, intézetétõl.Még mindig nem adta fel! Angol irodalmi és egyéb népszerû könyveket fordított. Jó pár nagyon szép kiállítású, nívós könyvfordítója Oszbach György. A fordítás révén állandó kapcsolatot tartott fenn az intézettel, gyakran kérte a hozzáértõk segítségét,hogy nézzenek utána egy-egy ritkán használt kifejezésnek, szakkifejezésnek és tette ezt gyakran azért, mert a telefont könnyebbenfel tudta venni, mint a nagyszótárt levenni, lapozgatni.Többször is utaltam tudására, általános mûveltségére. Azt hiszem, olvasottsága egészen kivételes volt mai világunkban. Érdeklõdése,ismerete a történelemtõl a filozófiáig, a kihalt kultúráktól a modern természettudományig terjedt. Minden jelentõskönyv megjelenésérõl tudott, a számára fontosakat megvette, vagy sugallta, hogy ajándékba megkapja. Zenei mûveltsége aklasszikusoktól nagyon sok, számomra nem sokat mondó könnyûzenei együttes beható ismeretéig terjedt.Néhány munkatárssal is egészen egyéni, közeli kapcsolatot tudott kialakítani. Talán nem követek el indiszkréciót, ha ennek bemutatásáraegyik fiatal, igaz barátjának, tanítványának rá emlékezõ pár mondatát idézem: „Segített részletgazdagon megismernimagamat és a világot: olyan volt, mintha nagyobb felbontásúra állítanád a monitort… Az életet nem habzsolta, de mint valamijó bort, nagy élvezettel kóstolgatta”. Tette ezt iszonyatos szenvedései ellenére. Nem merném állítani, hogy készült a halálra,de gondolt rá! Az intézetbõl végleg távozva azt kérte, vele ne foglalkozzunk, ne csináljunk semmit, de halálakor rá emlékezvehallgassuk meg Beethoven VII. szimfóniájának második tételét. Akik tudtunk errõl, megtettük! Az agyvérzés után, afáziásan,csak egy dallamot dúdolt. Talán ez volt!Kedves Gyuri! Barátaid, volt munkatársaid nevében fájó szívvel búcsúzom!Dr. Tóth Gyulaegyetemi tanár2002 NOVEMBER – DECEMBER

More magazines by this user
Similar magazines