Zrínyi Miklós Gimnázium - Sulinet

zmgzeg.sulinet.hu
  • No tags were found...

Zrínyi Miklós Gimnázium - Sulinet

• Emelt szintő matematika osztály:A jelentkezık 45-45 perces központilag összeállított írásbeli dolgozatotírnak matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból.Matematikából a tehetséggondozó, magyar nyelv és irodalombólaz általános feladatsort számítjuk a felvételihez.A szóbeli elbeszélgetésen csak a tanulmányi versenyeredménytigazoló dokumentumot kell bemutatni.• Emelt szintő nyelvi osztály:A jelentkezık 45-45 perces központilag összeállított írásbeli dolgozatotírnak matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból.Magyar nyelv és irodalomból a tehetséggondozó, matematikábólaz általános feladatsort számítjuk a felvételihez.A szóbeli elbeszélgetés részei:a) Szövegértés: A tanuló elolvas egy rövid magyar nyelvőszöveget, majd összefoglalja tartalmát, és válaszol a szöveggelkapcsolatos kérdésekre.b) Képleírás: A tanuló önállóan beszél egy képrıl, miközbenelmondja véleményét, érzéseit és asszociációit az ábrázolttémáról.c) Kiejtési készség felmérése: A tanuló célnyelven elhangzószavakat, mondatrészleteket ismétel.Mind a szövegek, mind a képek témái az általános mőveltség részétalkotják, a tanulók életkorának megfelelnek, tehát nem igényelnekkülön szaktárgyi felkészítést.A szóbeli elbeszélgetésen kell bemutatni a tanulmányiversenyeredményt igazoló dokumentumot.• Arany János Tehetséggondozó osztály:A jelentkezık 45-45 perces központilag összeállított írásbeli dolgozatotírnak matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból.Magyar nyelv és irodalomból és matematikából is az általánosfeladatsort számítjuk a felvételihez.A tanulók - egy nem szaktárgyi jellegő - felvételi eljárást megelızıválogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követıen fogalmazástírnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.


A vizsgázó teljesítményének értékelése:A felvételi döntés az alábbi pontszámok alapján történik.• Nyolc évfolyamos képzés:1./ Hozott pontok: A 4. osztály félévi osztályzata magyar nyelv ésirodalomból valamint matematikából maximum: (2x5)=10 pont2./ Írásbeli feladatlap magyar nyelvbıl (központi) maximum: 50 pont3./ Írásbeli feladatlap matematikából (központi) maximum: 50 pont4./ Szóbeli elbeszélgetés maximum: 20 pontMaximálisan elérhetı pontszám:130 pont• Emelt szintő matematika osztály:1./ Hozott pontok: A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatamagyar nyelv és irodalomból (kettı átlaga), matematikából, egyidegen nyelvbıl, valamint a történelem, fizika, biológia ill. kémiatantárgyakból a tanuló által választott tantárgybólmaximum: (8×5)=40 pont2./ Írásbeli feladatlap magyar nyelvbıl (központi általános)maximum: 25 pont3./ Írásbeli feladatlap matematikából (központi tehetséggondozó)maximum: 50 pont4./ Szóbeli elbeszélgetés (a versenyeredményeket igazoló dokumentumbemutatása)maximum: 10 pontMaximálisan elérhetı pontszám:125 pont• Emelt szintő nyelvi osztály:1./ Hozott pontok: A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatamagyar nyelvbıl és irodalomból (a kettı átlaga), matematikából,egy idegen nyelvbıl és történelembılmaximum: (8×5)=40 pont2./ Írásbeli feladatlap magyar nyelvbıl (központi tehetséggondozó)maximum: 50 pont3./ Írásbeli feladatlap matematikából (központi általános)maximum: 25 pont4./Szóbeli elbeszélgetés és a versenyeredményeket igazolódokumentum bemutatásamaximum: 25+10=35 pontMaximálisan elérhetı pontszám:150 pont


• Arany János Tehetséggondozó osztály:1./ Hozott pontok: A 7. osztály év végi és 8. osztály féléviosztályzatának átlaga magyar nyelvbıl és irodalomból (a kettıátlaga), történelembıl, matematikából, egy idegen nyelvbıl,valamint egy szabadon választott reál tantárgyból. (A 7. osztályév végi és 8. osztály félévi osztályzat átlaga tantárgyanként)maximum: (5×5)=25 pont2./ Írásbeli feladatlap magyar nyelvbıl (központi általános)maximum: 25 pont3./ Írásbeli feladatlap matematikából (központi általános)maximum: 25 pont4./ Pszichológiai tesztmaximum: 25 pontMaximálisan elérhetı pontszám:100 pontA rangsorolásnál a hátrányos helyzető tanulók az összespontszámuk 1,1-szeres értékével szerepelnek.Nyílt tanítási nap ideje:4. osztályosok számára: 2010. november 25. 17 00 óra8. osztályosok számára: 2010. november 18-19. 15 00 óraA gimnázium a sajátos nevelési igényő tanulók közül a következıtípusúakat fogadja:• a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikusokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd• a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikusokra nem visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdTovábbi információk:A nyelvi elıkészítı osztályok elsı évfolyamán a tanulók kiemelt nyelviés informatikai képzést kapnak.Az emelt szintő matematika osztályban a már tanult nyelvet 7, akezdı nyelvet és az informatikát 4-4 órában tanulják. A többi tárgyból amár tanult ismeretanyag mélyítése történik.Az emelt szintő nyelvi osztályban a kezdı nyelvet 7, a már tanultnyelvet és az informatikát 4-4 órában tanulják. A többi tárgyból a mártanult ismeretanyag mélyítése történik.


Azok a tanulók, akik a 7. ill. 8. évfolyamon a tanév rendjében felsoroltországos tanulmányi versenyek 1-20. helyén, vagy azok megyei fordulójánaz 1-10. helyén, vagy a 8. évfolyamosok számára szervezett matematikaszakkör legjobbjai, versenyenként 5, de összesen maximum 10 pontotkapnak, amennyiben az eredményt igazoló hivatalos dokumentumot aszóbeli elbeszélgetésen bemutatják.A hátrányos helyzető tanulók Arany János TehetséggondozóProgramja keretén belül az intézmény ez évben újra indít osztályt.A Nemzeti Erıforrás Minisztérium a 2010/2011. tanév rendjérıl,valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei)önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára atelepülésükön - elsısorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobbtelepülés külterületén, leromlott lakóterületein - lakóhellyel, ennekhiányában tartózkodási hellyel rendelkezı, tehetséges, nyolcadikévfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany JánosTehetséggondozó Programjában való részvételére.A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzető, tehetséges diákoktovábbtanulását.A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, akia) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamárajelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, ésb) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:ba) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmébenhátrányos helyzető,bb) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. éviXXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmiszakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülı átmeneti nevelésbevett, vagy a programba történı jelentkezés idıpontjában ideigleneshatállyal elhelyezett,bc) a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat – az általános iskolaés a szülı kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. Agyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kelldöntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történıjelentkezést megelızı három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintetttanuló érdekében intézkednie.

More magazines by this user
Similar magazines