12.07.2015 Views

020571

020571

020571

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2010. december 4. 168 Óra OnlineSztankay Ádám írásaPolitikai színház: a direktort még az építkezés területérőlis kitiltották...Kurzusszínház - A hatalom színpadmestereiA honi filmművészetben – miként arról nemrég beszámoltunk – Andy Vajna személye lehet agarancia: az történik majd, amit a hatalom jónak lát. A színi világban egész szervezetmunkálkodik ezen. A tatabányai színház új direktora, a fideszes önkormányzat általtámogatott Crespo Rodrigo már pályázatában megfogadta: hűen követi majd a MagyarTeátrumi Társaság előírásait. Hogy ez mit jelent, kiderül SZTANKAY ÁDÁM írásából.Harsányi Sulyom Lászlót a szocik nem favorizáltákMagyarországon a színházvezetői pozíció – egyelőre leginkább vidéki teátrumok esetében –afféle „kifizetőhely” lett. Rendszerint azok a művészek kapják a lehetőséget, akikbizonyították Fidesz-hűségüket. Mivel már 2006-tól jellemzően a Fidesz került túlsúlyba azönkormányzati testületekben, így azóta – függetlenül a szakmai bizottságok javaslataitól –rendre a jobboldali hegemónpártnak kedves alkotókat szavaztak direktori székbe.Építési területA tatabányai Jászai Mari Színház élére most Crespo Rodrigo személyében került olyanvezető, akit a szakmai grémium javaslata ellenében választott meg a fideszes többségűképviselő-testület. Igaz, a szakma által ajánlott, a teátrumot korábban tíz évig működtető


Harsányi Sulyom László végül a szociktól sem kapott szavazatot. Ők a zenés műfajnakelkötelezett Szolnoki Tibort támogatták.Bereznai Csaba, Tatabánya fideszes alpolgármestere szerint a nézőhiánnyal küszködő színházfelfuttatását igazán csak Szolnoki Tibor és Crespo Rodrigo pályázata ígérte. Azalpolgármester utóbbi jelölt irányát tartotta erősebbnek.Nánay István színikritikus viszont – aki tagja volt a szakmai bizottságnak – színházszakmaiszempontból semmiféle koncepciót nem olvasott ki Crespo Rodrigo pályaművéből.Harsányi Sulyom László pedig azt mondja: a nézőszám azért csökkent az elmúlt években,mert ebben az időszakban zajlott a színház négymilliárdos felújítása, a társulat így„albérletekben” játszott. Másrészt azt is megemlíti a korábbi igazgató: ő tudni szerette volna,pontosan mire és miként költik a rekonstrukcióra szánt milliárdokat. Ez pedig némifeszültséget keltett a képviselő-testületben – pártfüggetlenül. Megesett, hogy a direktort mégaz építkezés területéről is kitiltották.Ablonczy Dánielné a felújításra hivatkozottAblonczy Dánielné, a város kulturális bizottságának fideszes elnöke erre megjegyzi: azépítési terület mindig veszélyes, másfelől az előző színigazgató a felújítás terveirőlelmondhatta a véleményét. Csakhogy Harsányi Sulyom szerint azt is szerették volna, ha azátadási ünnepséget követően kapásból aláírja az átvételi papírokat. De ő ragaszkodott arészletes átvételhez. Így Crespo Rodrigo mindent rendben talál majd.Lehetne még sorolni az eset egyéb abszurdjait, az eddigi igazgató alkalmassága vagyhiányosságai mellett szóló érveket. De az éppolyan fölösleges, mint a honi színidirektorokkinevezési színjátékába „beiktatott” szakmai grémiumok működése.Após és veje


Crespo RodrigoUgyanis a pártfüggetlen Harsányit olyan jelölt győzte le, akinek nincs színházvezetőigyakorlata, ellenben apósa a Fidesz-közeli nagyvállalkozó, Vitézy Tamás. Crespo Rodrigonem kívánta kommentálni kinevezésének háttérösszefüggéseit. Annyit mondott: nem akarprekoncepciók ellenében védekezni, világnézetét nem lehet kívülről megítélni, vezetőiképességeit pedig majd a színház működtetése igazolhatja. Hozzátette: önálló interjúbanpersze szívesen kifejti a véleményét – majd e cikk megjelenése után.Világnézetét illetően meg kell említeni, hogy ő volt az első, aki pályázatát annakdeklarálásával kezdte: igazgatói működését a Magyar Teátrumi Társaság szellemében képzeliel. A szakmai bizottság előtti meghallgatásán Nánay István rá is kérdezett, mit is ért ezenpontosan. Crespo Rodrigo kifejtette: a nemzeti és keresztény értékek privilegizálását.Lefordítva: kurzusszínházat csinálna, amely nem példa nélküli kultúrtörténetünk bizonyoskorszakaiban.Fideszes káderekCrespo Rodrigo pályaművéből kiolvasható még az erős szimbiózis szándéka a székesfehérváriVörösmarty Színházzal. Pályázatát – Balatoni Mónika dramaturg mellett – Szűcs Gáborral, afehérvári teátrum művészeti igazgatójával és Vasvári Csabával, az itteni direktorral közösenírta. Utóbbi történetesen Széles Gábor, az igencsak jobbra húzó nagyvállalkozó veje, s aMagyar Teátrumi Társaság alelnöke. Szűcs pedig a Széles-féle Echo TV egykori kreatívigazgatója.Rodrigo direktor a jövőben is számít mindkettőjükre. Fehérvári társait szintén fideszeskáderekként könyvelik el, és színházuk tagja a Magyar Teátrumi Társaságnak. Kissélepukkant városi játszóhelyük mellett most lehetőséghez juthatnak a megújult tatabányaiobjektumban is. Nem mellékesen: gardírozhatják a frissen vezető pozícióba került, abban


eleddig gyakorlatlan kollégát. Ami fontos lehet.Egy színház igazgatói pozíciója természetesen nem csupán „kifizetőhely”. Feltételezhető,hogy aki odakerül, igyekszik megvalósítani alkotói szándékait. Attól függetlenül, mikéntkerült oda, vagy mit ígért. Csakhogy Crespo Rodrigo neve hallatán olyan idősebb direktornakis – maga ugyancsak a Magyar Teátrumi Társaság tagja – homlokára szaladt a szemöldöke,akinek kinevezése egyébként szintén okozott némi meglepetést. Még a tagtársak között is.Mindenesetre szakmaszerte úgy látják, Crespo Rodrigo pozícióba emelése azt is jelzi: aFidesznek fogynak a kulturális káderei – legalábbis színházi területen biztosan.Különben a Magyar Teátrumi Társaságot a magukat konzervatív világnézethez sorolóművészek hozták létre – a honi színházi élet szerintük liberális, baloldali túlsúlya ellenében.Kvázi: nem minőségi alapon szerveződtek. Az MTT elnöke, Vidnyánszky Attila az egyetlen atársaságból, akiről független vagy deklaráltan liberális, baloldali színháziak is elismerik:legjobb alkotásai Európa bármely teátrumában sikert, elismerést hozhatnak. Az egyetemességkizárólag tehetségéből fakad. Ami esetleges ideológiai korlátokon is átsegítheti.Nagy a szórásNánay István rá is kérdezett a szellemiségreA többiek esetében viszont egyre nagyobb a szórás.A Teátrumi Társaságban akadnak, akik – noha nem képesek önmaguk árnyékát átugrani –legalább színházaik repertoárját vállalhatóan alakítják. Közéjük tartozik – például – OberfrankPál, a veszprémi, vagy Cseke Péter, a kecskeméti teátrum igazgatója. Ezek a teátrumokmessze vannak még attól, hogy igazi kurzusszínházként működjenek. Persze attól is, hogyátfogóan kritikus, a hatalom balfogásaira is rávilágító művek szülessenek bennük.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!