Szombathely - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

fakertesz.hu
  • No tags were found...

Szombathely - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

Dear Colleagues, dear Enquirers,in the name of the Western Transdanubian Nursery AssociationI kindly represent you our newest booklet, which contains thelist of our members, their contact details and the profile of theiractivity. In this booklet they all had the possibility to show theirdetailed fields of activity.Please, visit our homepage on www.fakertesz.hu where you canfind more information about the members and papers of theassociation.I hope that our booklet succeeded to arouse your interest; furthermoreit can help to find some plants easier than before. Wekindly invite you as a guest in our nurseries or a visitor on thenext Nursery Exhibition in August, in order to have the possibilityto convince you about the knowledge and plants of ournurserymen.Szombathely, 05. January 2013.Regards.Gábor Izerchairman7


Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!От имени Ассоциации питомников-озеленителей западного задунайскогорегиона представляю Вашему вниманию краткуюинформацию о членах нашей ассоциации и видах деятельности,а также нашу контактную информацию. На страницах этогоиздания Вы найдете презентацию членов ассоциации.На нашем официальном сайте www.fakertesz.hu вы найдетеподробную информацию об ассоциации и ее членах, а такжео полном ассортименте и наличии предлагаемых товаров. Вытакже найдете полный список нашей печатной продукции.Я надеюсь, Вас заинтересует информация о нашей ассоциациии Вы сможете найти у нас интересующий Вас товар. Чтобы убедитьсяв качестве нашего товара и в нашем профессионализме,приглашаем Вас посетить нашу ежегодную специализированнуюбиржевую выставку. Либо посетить нас в любое другоеудобное для Вас время. Мы всегда будем рады встречи с Вами.Szombathely, 05. Январь 2013.С уважением,Изер ГаборПрезидент ассоциации8


A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületét 1990-ben 45 faiskola alapítottaa díszfaiskolai termesztés és értékesítés engedélyes termelőinekszakmai összefogására, érdekeinek képviseletére. A kezdeti, Nyugat-Dunántúlterületén működő faiskolák mellett mára tagjaink szinte az egész ország területétlefedik, és a faiskolások mellett az évelő- és más dísznövény termelők isképviseltetik magukat. Jelenleg a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások EgyesületeMagyarország legnagyobb faiskolai egyesülete: a közel 450 díszfaiskolából200 tagja egyesületünknek, közöttük hazánk legnagyobb és legjelentősebbfaiskolai. Tagjaink megközelítőleg 1.500 ha-on, a magyar díszfaiskolai beültetettterület 70 %-án termesztenek dísznövényeket. A gazdag választék és a garantáltanjó minőség mellett nem elhanyagolható szempont a termesztett növényeinkidőjárásállósága. Magyarország kontinentális éghajlata, a – 25 °C és+ 40 °C közötti hőmérséklet tartomány megfelelő edzettséget biztosít a honosítottnövényeinknek, így télállóság és minőség tekintetében Kelet-Európa országaibanis megálljak helyüket. Az Egyesület célul tűzte ki a tagok szakmai segítséget,továbbképzését. Ennek érdekében közös programokat szervez, tagjaiérdekképviseletében eljár. Kapcsolatot épít ki bel- és külföldi szakmai szervezetekkel,tanácskozásokat tart neves szakemberekkel, megjelenteti szakmai lapját,a Faiskolai Értesítőt, mely minden magyar faiskoláshoz eljut. Bemutatót tartaktuális gondok megoldására, szakkönyvet ad ki a növények népszerűsítésére,jobb megismerésére. Tagja a Dísznövény Szövetség es Terméktanácsnak, amitagjainak a kötelezően előírt terméktanácsi tagságot biztosítja.Legnagyobb rendezvénye a szombathelyi faiskolai börze, Közép- és Kelet-Európa faiskolainak rangos szakkiállítása, amely minden évben augusztus 2.szombatján kerül lebonyolításra. A hazai kiállítókon kívül több külföldi faiskolaés faiskolai kellékes képviselteti magát. Így a 2012. évben megrendezett 19. Faiskolaibörzén 79 magyar es 7 külföldi (Csehország, Dánia, Hollandia, Németország)kiállító vett reszt nettó 1.068 m 2 -en. A kiállításon a korábbi évekhezhasonlóan bemutatásra kerültek faiskolai növények, évelők, szaporítóanyagok,műtrágya- és növényvédő szerek, termesztőközegek, kertészeti gépek, öntözőberendezések,kertészeti kellékek, park- es kertépítészeti anyagok, faiskolaisegéd- és csomagolóanyagok. A börzét mintegy 700 szakmai látogató és300 érdeklődő tekintette meg.Bővebb információ, elérhetőségeink:Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások EgyesületeH-9700 Szombathely, Béke tér 1.Tel/fax: +36 94/322-353Mobil: +36 30/372-5328E-mail: info@fakertesz.huWeb: www.fakertesz.hu9


Der Verband West-Transdanubischer Baumschulen wurde im Jahre 1990unter Teilnahme von 45 Baumschulen gegründet. Ziel des Verbandes wardie Bedingungen für eine fachliche Kooperation und Interessenvertretung hervorzurufen.Anfangs waren nur Baumschulen aus dem westlichen Teil Ungarnsunsere Mitglieder, heute gehören jedoch mehrere Firmen aus ganzem Ungarnzum Verband, unter denen nicht nur Baumschulen sondern auch Staudengärtnereienzu finden sind. Heute ist der Verband Westungarischer Baumschulender größte im Land: aus den insgesamt 450 Baumschulen Ungarns gehören200 zu uns, unter denen die größten und bedeutendsten Baumschulen. UnsereMitglieder produzieren auf ca. 1.500 Hektaren, diese ist mehr als 70% derbepflanzten Baumschulfläche des Landes. Neben dem reichen Sortiment undder garantiert guter Qualität es ist wichtig zu erwähnen, dass die in Ungarnproduzierten Pflanzen außerordentlich winterfest sind. Dank dem kontinentalenKlima Ungarns und den Temperaturen zwischen -20 und +40 Grad werdendie bei uns schon bewährten Pflanzen auch in Osteuropa sehr gut gedeihen.Ziel des Verbandes ist weiterhin die fachliche Unterstützung und Weiterbildungder Mitglieder, daher werden zahlreiche Programme veranstaltet. Es werdenständig Kontakte mit in- und ausländischen Organisationen geknüpft. Weiterhinerscheint unsere Fachzeitschrift, die „Faiskolai Értesítő” viermal im Jahr. Eswerden Präsentationen für Lösungen von Fachproblemen gehalten, es werdenFachbücher für Kenner und Hobbygärtner herausgegeben. Der Verband ist Mitgliedin dem ungarischen Bund und Produktrat der Zierpflanzenproduzenten.Unsere bedeutendste Veranstaltung ist die Baumschulbörse in Szombathely,eine wichtige Ausstellung im Mittel- und Osteuropa, welche jedes Jahr amzweiten Augustwochenende organisiert wird. Neben den ungarischen Ausstellersind immer mehrere ausländische Aussteller anwesend. Im Jahre 2012nahmen auf der XIX. Baumschulbörse 79 ungarische und 7 ausländische (Dänemark,Deutschland, Niederlande und Tschechien) Firmen auf netto 1.068Qm teil. Wie früher, 2012 wurden Baumschulpflanzen, Stauden, Jungpflanzen,Chemikalien, Substrate, Maschinen, Bewässerungsanlagen und aller Art vomBaumschulbedarf ausgestellt. Insgesamt wurden 700 Fachbesucher und 300Privatbesucher gezählt.Weitere Informationen, unsere Kontaktmöglichkeiten:West-Transdanubischer BaumschulverbandBéke tér 1.H-9700 Szombathely (Ungarn)Tel/fax: +36 94/322-353Handy: +36 30/372-5328E-mail: info@fakertesz.huHomepage: www.fakertesz.hu10


The Western Transdanubian Nursery Association was established in 1990with the participation of 45 nurseries, in order to coordinate the productionand make a professional corporation for business federation. First, ourmembers were only from the western part of Hungary, but for now we possessmore nurseries from whole Hungary; producing not only trees and shrubs butspecialized on perennials as well. Today the Western Transdanubian NurseryAssociation is the largest in Hungary: it counts 200 members from the total450 nurseries, among them the largest companies of the country. Our membersare producing on approx. 1.500 hectares, which is more than 70% of thetotal production area of Hungary. Together with the rich assortment and goodquality is to mention the very good cold-tolerance of our plants. Thanks to thecontinental climate of Hungary and to the temperatures between -25 and +40degrees the plants produced in our nurseries can cope excellently with theweather conditions in the countries of Eastern Europe.The main aims of the association are the professional supporting and trainingof our members. In order to improve their skills and possibilities there are manyprogrammes organized and continuously new contacts built to foreign specialists.Four time a year the professional paper of the association, the “FaiskolaiÉrtesítő” is published, which gets to all nurserymen in the country. There arepresentations hold how to solve different problems and many books are publishedfor hobby and professional gardeners. The association is a member inthe Hungarian Council of Ornamental Plant Producers.Its largest professional program is the yearly Nursery Exhibition, which is heldin Szombathely, on every second weekend in August. Among the Hungarianexhibitors there are from year to year more and more foreign exhibitors as well.There were 79 Hungarian and 7 foreign (Czech Republic, Denmark, Germanyand The Netherlands) nurseries participating on the XIX. Nursery Exhibition2012, on 1.068 squaremeters. Similar to the former years there were representednursery plants, perennials, liners, chemicals, substrates, machines and allkind of tools for nursery production. All together there were 700 professionaland 300 private visitors counted least year.More information, contact details:Western Transdanubian Nursery AssociationBéke tér 1.H-9700 Szombathely (Hungary)Tel/fax: +36 94/322-353Handy: +36 30/372-5328E-mail: info@fakertesz.huWeb-site: www.fakertesz.hu11


Ассоциация питомников-озеленителей западного задунайского региона была основанав 1990 году. В нее вошли 45 питомников, заинтересованных в профессиональномсотрудничестве по вопросам производства и реализации продукции, атакже в официальном представительстве интересов производителей. Вначале членаминашей ассоциации являлись только питомники, находившиеся в западном задунайскомрегионе. На сегодняшний день нашими членами являются и питомники, расположенныев различных регионах страны, и фирмы-производители различного посадочногоматериала: декоративных растений и многолетников.В настоящее время общество питомников-озеленителей западного задунайского региона– самое большое в стране: из 450 питомников Венгрии 210 являются нашимичленами, в числе которых самые большие по размерам и значимости. Членами нашейассоциации выращивается посадочный материал на территории приблизительно в 1500 га, что составляет 70% всей производственной территории питомников Венгрии.Наряду с богатым выбором и гарантией качества нашей продукции, особого вниманиязаслуживают и природно-климатические условия. Континентальный климат Венгриипри температура воздуха от -25 ˚C до +40 ˚C обеспечивает природную закалку растенийи гарантирует тем самым зимостойкость и высокое качество продукции для клиентов изстран Восточной Европы.Цель Ассоциации – профессиональная поддержка и повышение квалификации своихчленов. В этой связи мы организуем совместные программы, представляющие интересынаших членов. Налаживаются контакты и обмен опытом как внутри страны, так и за еепределами, проводятся конференции и встречи с ведущими специалистами.Ежеквартально выпускается газета «Faiskolai Értesítőt», доставляемая во все питомникиВенгрии, выпускается методическая и научно-популярная литература. Члены ассоциацииполучают нашу поддержку в решении актуальных проблем. Наша Ассоциация являетсятакже членом Союза декоративного растениеводства и Совета готовой продукции.Специализированная биржевая выставка в Сомбатлейе является одним из ведущихмероприятий, организуемых нашей ассоциацией. Эта выставка проходит ежегодно вовторую субботу августа. На ней наряду с питомниками нашей страны представленытакже производители из-за рубежа. Например, пятнадцатая выставочная биржа в 2012году насчитывала 79 венгерских и 7 зарубежных (Чехия, Дания, Германия , Голландия)участников, продукция которых демонстрировалась на площади в 1 068 кв.м. Как и напредыдущих, на этой выставке был представлен различный посадочный материал, многолетники,материал для размножения, искусственные удобрения и средства защитырастений, почвогрунты, техника для работы, оросительные системы, садовые принадлежности,архитектурные материалы и оборудование для садов и парков, подсобныйи упаковочный материал. Пятнадцатую выставочную биржу посетили более 700 специалистовэтой области и 300 садоводов-любителей.Дальнейшая информация и контакт:Ассоциация питомников-озеленителей западного задунайского регионаBéke tér 1.H-9700 Szombathely (Венгрия)Тел./факс: +36 94/322-353Моб.: +36 30/372-5328Е-mail: info@fakertesz.huСайт: www.fakertesz.hu12


Európa télállósági (USDA) zónatérképe.(zónába sorolás a téli átlagos minimum hőmérséklet alapján)USDA Plant Hardiness Zones of EuropeUSDA-Klimazonen (Winterhärte-Zonen) von EuropaЗо́ ны морозосто́ йкости (USDA-зоны) ЕвропыZóna °C1 ˂45°C2 -45°C – -40°C3 -40°C – -34°C4 -34°C – -29°C5 -29°C – -23°C6 -23°C – -18°C7 -18°C – -12°C8 -12°C – -7°C9 -7°C – -1°C10 -1°C – +4°C11 ˃+4°C13


Magyarázat • Erklärung • Notation • Объяснениеmagyar deutsch english rусски1 sorfa, parkfa Alleebäume avenue trees аллейные деревья23konténeres növény Containerpflanzen container plants растения вконтейнерахerdészeti csemeteésmagForstpflanzen undSamenforest plantsand seedsлесные деревьяи семена4 szaporítóanyag Jungpflanzen liners Молодняк (рассада)5fenyők/örökzöldek Koniferen/Immergrüne conifers/evergreen хвойные/вечнозелёные6gyümölcsfák/bogyósok Obstgehölze/fruit trees/shrubs Плодово-ягодныеBeerenobstдеревья7 rózsák Rosen roses розы8évelők Stauden perennials травянистыемноголетники9cserjék, talajtakarók,kúszónövényekSträucher,Bodendecker,Ketterpflanzenshrubs, ground coverplants, climbersкустарники,почвопокровные,лианы10 nagykereskedelem Großhandel wholesaler оптовая продажаkiskereskedelem Einzelhandel/retailer/market-garden Розничная11Gartenbaumschuleпродажаrészletesbemutatkozás azoldalonauf diese Seiteerhalten Sie eineausführlicheBetriebsbeschreibungThis page contains adetailed description ofthe companyна этой страницевы найдётеобширнуюинформацию опредприятии14


sorszám12345678Faiskolák adatai„ÁCSI-TERMÁL-KERTÉSZET” Kft.H-2890 Tata, Környei u. 24.Tel: +36 34/587-033, fax: +36 34/587-027E-mail: kert@t-online.huWeb: www.parkepito.netAbies Fenyőtermelő és Kereskedelmi Kft.H-9961 Rábagyarmat, Város u. 5/A.Kontakt: Soós TamásMobil: +36 20/962-7850E-mail: tamas_soos@freemail.huAlsótekeresi Faiskola Kft.H-8130 Enying, Fenyő u. 4.Kontakt: Ujlaki Tamás (DE, EN)Telefon/Fax: +36 22/572-018; +36 22/572-038E-mail: info@altekfa.huWeb: www.altekfa.hu285 ha41Aranyeső KertcentrumVárosgazdálkodási Kft.H-8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 39.Kontakt: V. Kovács BrigittaMobil: +36 30/719-2465Tel/fax: +36 92/310-840E-mail: vgkft@zalaszam.huWeb: www.vgkft.hu0,5 haAranyhegyi DíszfaiskolaH-1031 Budapest, Gúla u. 28.Kontakt: Fekete ÁrpádTel/fax: +36 1/387-1775, mobil: +36 30/944-2150E-mail: fekete@aranyfaiskola.comWeb: www.aranyfaiskola.comARBOR Kft.H-2040 Budaörs, Szivárvány u. 12.Telephely: H-8685 Gamás, Mihálytelep 1.Babos Zita FaiskolájaH-9700 Szombathely, Bezerédy Amália u. 20.Kontakt: Babos ZitaMobil: +36 30/364-3277Bakos JánosH-1033 Budapest, Búza u. 10. 4/40.Th: H-6713 Szeged, Takaréktár u. 8. Pf. 156.Kontakt: Bakos JánosMobil: +36 20/441-0345E-mail: bakos.zsolt@t-online.husorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem 15


sorszám9101112131416Faiskolák adataiBalássy DíszfaiskolaH-8992 Bagod, Ady u. 40.Kontakt: Balássy LászlóTel: +36 92/460-433Mobil: +36 30/314-1827E-mail: balassylaszlo1@t-online.huBalikó JánosnéH-9611 Csénye, Mikszáth K. u. 5.Kontakt: Balikó JánosnéTel: +36 95/310-091Mobil: +36 30/367-5474E-mail: balikone@freemail.huBánó Rhododendron Díszfaiskola Kft.H-9600 Sárvar, Rákóczi F. u. 13.Telephely: H-9600 Sárvár-HegyközségKontakt: Bánó PéterTel/fax: +36 95/321-351Mobil: +36 30/237-3492E-mail: rodi@airplanet.huWeb: www.banodiszfaiskola.hu42Barabásné Bucsin BeátaH-8360 Keszthely, Kossuth u. 72.Telephely: H-8372 Cserszegtomaj, Külterület 090/3.Kontakt: Barabásné Bucsin BeátaMobil: +36 30/278-0561E-mail: barabasi@keszthelynet.hu4,6 haBarkóca FaiskolaH-8623 Balatonföldvár, Karikavölgy 22.Telephely: H-8622 Szántód, Római utca 1.Kontakt: Barabits AndrásTel: +36 84/341-532Mobil: +36 30/959-6101E-mail: info@barkoca.huWeb: www.barkoca.hu27 haBauecker-Díszfaiskola Kfc.H-9400 Sopron, Vas Gereben u. 33.Telephely: Sopron es Kópháza közötta 84. sz. út mellettKontakt: Bauecker AlajosTel: +36 99/702-086Fax: +36 99/702-087Mobil: +36 20/444-8697E-mail: bauecker@mailmax.huWeb: www.baueckerdiszfa.husorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem15Baumgartner FerencH-9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 8/B.Kontakt: Baumgartner FerencTel: +36 94/338-087Mobil: +36 30/580-96491 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16Beck Antal Erdészeti CsemetekertH-7756 Borjád, Deák F. u. 8/A.Kontakt: Beck AntalTel: +36 69/372-010Fax: +36 69/372-011Mobil: +36 20/936-1936E-mail: beckantal.erd.csk@t-online.huWeb: www.beckcsk.hu 17Békefi IstvánH-8360 Keszthely, Rákóczi út 61.Kontakt: Békefi IstvánMobil: +36 20/481-0043Fax: +36 83/315-516E-mail: info@balatongyep.huWeb: www.balatongyep.hu18Bellon FaiskolaH-4002 Debrecen, Kádár dűlő 74/B.Kontakt: Bellon Zsolt (EN)Mobil: +36 30/983-7162Tel: +36 52/536-111Fax: +36 52/536-111E-mail: bellon@t-online.huWeb: www.bellonfaiskola.hu10 ha43 19Beretvás Kertészet Kft.H-2319 Szigetújfalu, Petőfi S. u. 060/91Kontakt: Patkós István (DE, EN)Mobil: +36 70/562-0009Tel: +36 24/463-494Fax: +36 24/463-494E-mail: beretvaskert@gmail.comWeb: www.beretvas.hu2,5 ha4420Berger Trio Kft.H-9241 Jánossomorja, Lovarda u. 80.Kontakt: Neuberger Krisztián(DE)Mobil: +36 30/939-5940Fax: +36 96/565-025E-mail: info@bergertrio.huWeb: www.bergertrio.hu2,5 ha457117


sorszám21222324252618Faiskolák adataiBezák Díszfaiskola Kft.H-9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 27.Kontakt: Bezák JánosMobil: +36 30/300-4653Tel: +36 94/ 316-711Fax: +36 94/ 316-711E-mail: bezakkft@gpinet.huWeb: www.bezakdiszfaiskola.huBilik és Társa Bt.H-9700 Szombathely, Búzavirag u. 6.Telephely: H-9762 Tanakajd, Malom u.Kontakt: Mittl ZoltanMobil: +36 30/268-0681Tel: +36 94/322-623Fax: +36 94/322-623E-mail: info@bilikfaiskola.huWeb: www.bilikfaiskola.huBilik József DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Öntő u. 27/B.Kontakt: Bilik JózsefMobil: +36 30/957-6930Fax: +36 94/506-860E-mail: bilikj@t-online.huBioker Kft.86 sz. út, Szombathely-Petőfi telep mellettSzombathely irányábaKontakt: Kiss Edina (DE)Mobil: +36 30/298-2038E-mail: biokerfaiskola@freemail.huWeb: www.bioker.huBíró Díszkert Kft.H-8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 47.Mobil: +36 30/956-8857Tel: +36 92/511-478Fax: +36 92/511-478E-mail: info@birodiszkert.huWeb: www.birodiszkert.huBodakert KertészetH-8913 Lakhegy, Arany J. u.18.Telephely: H-8913 Lakhegy, Petőfi u. 2.Kontakt: Bodáné Szakter JuditMobil: +36 30/300-6966E-mail: info@bodakert.hu, bodakert@index.huWeb: www.bodakert.hu4647sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem


sorszám3435363738394020Faiskolák adataiBudapesti Corvinus EgyetemKísérleti Üzem és TangazdaságH-1238 Budapest, Péteri majorKontakt: Rácz Szabó RóbertMobil: +36 30/949-5351Tel: +36 1/286-0303Fax: +36 1/287-2433E-mail: robert.raczszabo@uni-corvinus.huWeb: www.uni-corvinus.huCédrusliget Kertészet Kft.H-7630 Pécs, Róka u. 23.Kontakt: Rittmann TiborMobil: +36 20/966-1322Tel: +36 72/715-172E-mail: rittmann@chello.huDeodora FaiskolaH-8782 Zalacsány, Vasút u. 13.Kontakt: Nagy LászlóMobil: +36 30/474-2103Tel: +36 83/336-062E-mail: nagy.diszfa@freemail.huDísznövénykertH-8056 Bakonycsernye, Béke telep 1.Telephely: H-8056 Bakonycsernye, Kisgyőri út.Kontakt: Lenchés ImreTel: +36 22/413-2380,4 haDMKert FaiskolaH-7763 Egerág, 726 hrsz.Kontakt: Dlusztus Miklós(DE, EN, RU)Mobil: +36 20/209-4209E-mail: bikaretdm@gmail.comWeb: www.dmkert.hu6,9 haDolgos Díszfaiskola Kft.H-9970 Szentgotthárd, Rózsa F. u. 26/A.Kontakt: Dolgos GyulaMobil: +36 20/971-7625Tel: +36 94/554-014, fax: +36 94/554-019E-mail: dolgosgyula@vipmail.huÉdenkert – BiocentrumH-9700 Szombathely, Csók István u. 3.Kontakt: Márczi ElviraMobil: +36 30/927-1060Tel/fax: +36 94/321-684E-mail: marczi.elvira@citromail.hu49sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem47Farmcenter Kft.H-2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.Kontakt: Huszár JenőMobil: +36 30/958-9329Tel: +36 28/513-445Fax: +36 28/513-446E-mail: farmcenter@invitel.huWeb: www.farmcenter.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1148FenyőkertH-7516 Berzence, Virág u. 12/1.Kontakt: Fehér ZoltánMobil: +36 20/368-3169Tel: +36 82/446-093Fax: +36 82/471-024E-mail: feher.zoltan@berzence.hu49Fenyőkert DíszfaiskolaH-1043 Budapest, Nyár u. 35.Telephely: H-2113, Erdőkertes, Béke u. 26.Kontakt: Dr. Orlóci László (DE, EN)Mobil: +36 30/975-3999E-mail: fenyokert@yahoo.comWeb: www.fenyokert.huTerület: 0,1 ha50Fernekág DíszfaiskolaH-8999 Zalalövő, Kisfernekág 9.Kontakt: Berkes AntalMobil: +36 30/327-9571Tel: +36 92/372-097Fax: +36 92/372-097E-mail: berkes.antal@gmail.com 51FLORA Mikroszaporító Kft.H-6000 Kecskemét, Platán u. 57.Kontakt: Hegedűs Erika (DE, EN)Mobil: +36 20/332-7608Tel: +36 76/471-001Fax: +36 76/471-672E-mail: florakft@florakft.huWeb: www.florakft.hu52Flora Nostra Kft.H-1112 Budapest, Brassó út 79.Telephely: H-1224 Budapest, Szakiskola u. 46.Kontakt: Sinkó Gabriella (EN)Mobil: +36 20/938-2200E-mail: info@floranostra.huWeb: www.floranostra.hu0,5 ha5122


sorszám53545556575859Faiskolák adataiFlora-Pont DísznövénykertészetH-7400 Kaposvár, Fenyves u. 75/D.Kontakt: Baráturiné Venczl NóraMobil: +36 20/203-4775E-mail: venczelnora@kapos-net.huFontanesia-92 Kft. M7-es KertészetM7 autópálya, 33. km Váli-völgyi pihenőhelyKontakt: Szűcs TündeMobil: +36 30/211-3746Tel/fax: +36 22/455-535E-mail: m7faiskola@t-online.huFRICI-KERT Bt.H-9700 Szombathely, Batsányi u. 34.Telephely: H-9700 Szombathely,Körmendi út 0502/10. hrsz.Kontakt: Korándi FrigyesMobil: +36 30/227-8143Fax: +36 94/339-788GAZDASAROK Faiskolai Áruda és GazdaboltH-8693 Lengyeltóti, Kórház köz 1/b.Kontakt: Reider JozsefMobil: +36 30/624-6437, +36 30/384-3756Tel: +36 85/330-234Fax: +36 85/330-234E-mail: gazdasarok@freemail.hugazdasarok@gmail.comGera Tamás DíszfaiskolájaH-8132 Lepsény, Asszonytava u. 1.Kontakt: Gera Tamás (EN)Mobil: +36 20/412-2563, fax: +36 22/437-051E-mail: gtfaiskola@gmail.comWeb: www.gerafaiskola.hu10 haGergely BélaH-8200 Veszprém, Tiszafa u. 29.Kontakt: Gergely BélaMobil: +36 20/944-0610, fax: +36 88/425-676E-mail: gergelykert@vnet.huGergely Díszfaiskola (Specialmix Kft.) H-2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 56.80 81Telephely: 2100 Gödöllő, Kőrösi Cs. S. u. 56.Kontakt: Kisgergelyné Király Andrea (EN)Mobil: +36 20/921-6644E-mail: specialmix@specialmix.huWeb: www.specialmix.hu9,5 hasorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem 23


sorszám6061626364656624Faiskolák adataiGotthárd DíszfaiskolaH-9970 Szentgotthárd, Fenyvesalja u. 4.Kontakt: Klement TiborMobil: +36 30/210-2539Tel: +36 94/381-716 , fax: +36 94/509-349E-mail: west@c2.huGurisatti Faiskola Kft.H-9730 Kőszeg, Hegyalja u. 5.Telephely: Kőszeg-Kőszegfalva külterületKontakt: Gurisatti Péter (DE, EN)Mobil: +36 30/300-4652Fax: +36 94/563-054E-mail: info@gurisatti.huWeb: www.gurisatti.hu32 haGyenge ÁlmosH-9400 Sopron, Csengery u. 52/C.Kontakt: Gyenge ÁlmosMobil: +36 20/969-1584, tel: +36 99/319-932Hajas ZoltánnéH-8900 Zalaegerszeg, Holub József u. 3.Kontakt: Hajas ZoltánnéMobil: +36 30/226-4856, fax: +36 92/318-582E-mail: hajasne@freemail.huHajba ZsuzsannaH-8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 20/A.Kontakt: Hajba ZsuzsannaMobil: +36 30/247-5722Tel: +36 92/316-884, fax: +36 94/999-695E-mail: zshajba@gmail.comHári DíszfaiskolaH-8900 Zalaegerszeg, Sas u. 26.Telephely: H-8769 Pötréte, Kossuth u. 086/3 hrsz.Kontakt: Hári Zsolt (DE, EN)Mobil: +36 30/901-2244Tel/fax: +36 93/354-334E-mail: info@haridiszfa.huWeb: www.haridiszfa.hu20 haHELIX HUNGARIA Kft.H-9143 Enese, József A. u. 4.Kontakt: Végh AttilaMobil: +36 20/388-7680Tel: +36 96/531-022, fax: +36 96/531-023E-mail: ertekesites@helix-hungaria.huWeb: www.helix-hungaria.hu 52 5371sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszám7374757677787926Faiskolák adataiHorváth GézaH-9900 Körmend, Szent Imre herceg u. 51.Kontakt: Horváth GézaMobil: +36 30/484-2025Tel: +36 94/413-601Horváth László FaiskolájaH-9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 24.Kontakt: Horváth LászlóMobil: +36 30/351-7605E-mail: horvathkert23@citromail.huJaksics FaiskolaH-2737 Ceglédbercel, Dózsa Gy. u. 6.Kontakt: Auerbach RolandMobil: +36 30/218-5065, fax: +36 53/500-348E-mail: auerbachroland@t-online.huinfo@jaksicsfaiskola.huWeb: www.jaksicsfaiskola.huJaroslaw Chabin DíszfaiskolájaH-2071 Páty, 07/14 hrsz. (Töki út vége)Kontakt: Jaroslaw Chabin (EN, PL, RU)Gavallér LajosnéMobil: +36-20/597-5157, +36-20/946-3128+36 20/485-5875, +36-20/597-4898Fax: +36 76/445-143E-mail: jarek@mapol.hu, mapol.faiskola@mapol.huWeb: www.mapol.hu5 haJázmin DíszfaiskolaH-2800 Tatabánya, Tompa M. u. 7.Telephely: H-2853 Kömlőd, József A. u.Kontakt: Pataki IvánMobil: +36 70/285-9669E-mail: pataki.ivan@citromail.huJózsa András DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Szt. Imre herceg u. 128.Kontakt: Józsa András (EN)Mobil: +36 30/377-5425, fax: +36 94/339-985E-mail: jozsaandras@gmail.comDr. Józsa Miklósné DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Szt. Imre herceg u. 128.Kontakt: Dr. Józsa Miklós (DE)Mobil: +36 30/428-1515Tel: +36 94/314-566, fax: +36 94/339-985E-mail: jozsa.szombathely@gmail.com10 ha5657sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem80Juhász és Társa Kft.H-9400 Sopron, Tulipán köz 12/A.Kontakt: Némethné Juhász GabriellaMobil: +36 30/937-3293Tel: +36 99/312-983Fax: +36 99/329-892E-mail: miklos.juhasz@chello.huWeb: www.juhasz-mag.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 81Juhász Tünde DíszfaiskolájaH-9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 25.Kontakt: Juhász TündeMobil: +36 20/973-5475Tel: +36 95/360-286E-mail: jtd@pannonmail.hu 82Kálmán László FaiskolájaH-8600 Siófok, Virág u. 5.Kontakt: Kálmán LászlóTel: +36 84/353-481 83Károlyi SándorH-9900 Körmend, Rákóczi F. u. 79/3.Kontakt: Károlyi SándorMobil: +36 30/455-6556Tel: +36 94/410-31884Kazifa Kft.H-9495 Kópháza, Ady E. u. 13.Kontakt: Kazinczy PéterMobil: +36 30/927-9413E-mail: kazifa@citromail.huWeb: www.kazifa.inf.hu85KEFAG Zrt. Juniperus ParkerdészetH-6000 Kecskemét, Mártírok útja 88.Kontakt: Bekőné Polner Katalin (DE, EN)Mobil: +36 30/748-6920Tel: +36 76/510-625, fax: +36 76/414-772E-mail: juniperus@kefag.huWeb: www.juniperus.hu48 ha58 86Kerekes Tibor FaiskolájaH-8130 Enying, Siki K. u. 2.Kontakt: Kerekes TiborMobil: +36 20/918-1502Tel/fax: +36 22/373-015E-mail: kerekes63@fraktal.hu15 ha27


sorszám8788899091929328Faiskolák adataiKeresztúri FaiskolaH-1098 Budapest, Távíró u. 25.Telephely: H-1106 Budapest, Reznek u. 2.Kontakt: Szűcs AttilaMobil: +36 30/951-5648, tel/fax: +36 1/261-5648Web: www.kereszturi-faiskola.huKertkultúra Bt.H-8900 Zalaegerszeg, Toldi u. 9.Kontakt: Dr. Horváth RudolfnéMobil: +36 20/226-1771Tel: +36 92/950-423E-mail: kertkultura@gmail.comKertmegi Kertészeti Szolgáltatások Kft.H-2471 Baracska, Szechenyi I. u. 65/A.Kontakt: Kertmegi SándorMobil: +36 20/457-6029Tel/fax: +36 22/454-201E-mail: kertmegis@t.online.huKiss DiszfaiskolaH-9473 Egyházasfalu, Arany J. u. 28.Kontakt: Kiss MihályMobil: +36 30/361-67250,9 haKiss Kertész Duó Kft.H-6042 Fülöpháza, 041/37 hrsz.Kontakt: Kiss Csaba, Babos András (EN)Mobil: +36 30/945-7041, +36 30/205-8656E-mail: info@kisskerteszduo.hu,faiskolakkd@gmail.comWeb: www.kisskerteszduo.hu3,2 haKohán Kft.H-4625 Záhony, Arany J. u. 17.Th: H-4551 Nyíregyháza, Nyíregyházi út 16.Kontakt: Kohán MárkMobil: +36 70/242-2282E-mail: kohanmark@yahoo.comWeb: nyiregyhaza-kerteszet.huKónyakert KertészetH-2022 Tahitótfalu, Akácfa u. 626. hrsz.Bemutatókert: H-1118 Budapest, Budaörsi út 60.Kontakt: Kónya Hunor DávidMobil: +36 30/716-6868E-mail: hunorkony@yahoo.comWeb: www.konyakert.hu5960sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszám949596979899100101Faiskolák adataiKostyák FaiskolaH-8854 Őrtilos, Kossuth L. u. 32.Kontakt: Kostyák LászlóMobil: +36 20/485-3439Kovács Díszkert Kft.H-9789 Sé, Várhegyi Károly u. 14.Kontakt: Kovács Cecília (DE, EN)Mobil: +36 20/965-2322E-mail: info@kovacsdiszkert.huWeb: www.kovacsdiszkert.hu2,1 haKovács KertészetH-8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth L. u. 71.Kontakt: Kovács DezsőMobil: +36 30/247-0066Tel/fax: +36 92/460-235E-mail: kovacsdezso.zsztgy@gmail.comKovács SzilviaH-7700 Mohács, Budapesti országút 45/A.Kontakt: Kovács SzilviaMobil: 30/929-3571Kovács-KertH-9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 30.Kontakt: Dr. Kovács JánosMobil: +36 20/356-7715Tel: +36 94/321-190Krisztina KertészetH-7400 Kaposvár, Kanizsai út (61-es főút)Kontakt: Szláveczné Kovács KrisztinaMobil: +36 20/344-8970Tel/fax: +36 82/419-651E-mail: krikert1@gmail.comWeb: www.krisztinakerteszet.huKulcsár Gábor DíszfaiskolájaH-8316 Várvölgy, 184. hrsz.Kontakt: Kulcsár GáborMobil: +36 30/341-5006Lantos FaiskolaH-2045 Törökbálint, Árpád u. 5.Telephely: H-2471 Baracska, Széchenyi u. 42/k.Kontakt: Lantos András (EN)Mobil: +36 20/329-0946E-mail: lantosfaiskola@freemail.hu1,2 ha6162sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem 29


sorszám10210310410510610730Faiskolák adataiLaskovits Tamás FaiskolájaH-9919 Csákánydoroszló, Telek u. 21.Kontakt: Laskovits TamasMobil: +36 30/937-6342Tel: +36 94/542-014Fax: +36 94/542-015E-mail: lasko-lasko@netquick.huLukács ZoltánTelephely: H-8092 Pátka, Újtanya 1. Pf. 16.Kontakt: Gyimothi SándorMobil: +36 30/416-8782Tel: +36 22/722-010, fax: +36 22/722-020E-mail: gyimothisandor@gmail.comWeb: www.gyumolcsos.huMagnolia Bt.H-7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 26.Kontakt: Szijártó Lajos (DE, EN)Mobil: +36 30/979-2346Tel: +36 82/452-122, fax: +36 82/352-632E-mail: info@magnoliabt.huWeb: www.magnoliabt.hu14,5 haMajer GáborH-2870 Kisbér, Desseő Gy. u 15.Telephely: H-2858 Császár, Kossuth L. u. 12.Kontakt: Majer GáborMobil: +36 70/330-9179E-mail: mg.hortulanus@gmail.com0,4 haMapol Faiskola Kft.H-6031 Szentkirály, Lakiteleki út 0291/32 hrsz.Kontakt: Gavallér LajosnéJaroslaw Chabin PL, EN, RUMobil: +36-20/485-5875; +36-30/974-3697+36-20/597-5157, +36-20/597-4898Fax: +36 76/445-143E-mail: mapol.faiskola@mapol.hu; jarek@mapol.huWeb: www.mapol.hu5,5 haMarczika Kft.H-2030 Érd, Napvirág u. 4-2.Kontakt: Marczika AndrásMobil: +36 30/948-3695Tel/fax: +36 23/375-094E-mail: andras@marczika.huWeb: www.marczika.hu636465sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem108Marits DíszfaiskolaH-8852 Zákány, Szabadság u. 222.Kontakt: Marits OttóMobil: +36 30/353-1773Tel/fax: +36 82/496-0791 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11109Maróti Díszfaiskola Kft.H-2243 Kóka, Dózsa Gy. u. 47.Telephely: H-2252 Tóalmás, Peresi dűlőKontakt: Maróti LászlónéMobil: +36 30/257-7185Fax: +36 29/427-711E-mail: maroti@marotidiszfaiskola.huWeb: www.marotidiszfaiskola.hu25 ha66 110Márovics Díszkert Kft.H-8992 Bagod, Arany J. u. 074/15. hrsz.Kontakt: Márovics Attila (DE)Mobil: +36 30/976-1898Tel/fax: +36 92/319-706E-mail: marovicsdiszfa@gmail.com4,5 ha67 111Martin Arbor Bt.H-8353 Zalaszántó, Rózsakert u. 2.Kontakt: Németh AndreaMobil: +36 20/933-3332Tel: +36 83/572-005, fax: +36 83/370-145E-mail: info@martinarbor.huWeb: www.martinarbor.hu68112Medes-Flóra Bt.H-8986 Pórszombat, Petőfi u. 1/A.Kontakt: Kovács GyulaMobil: +36 30/235-1063, tel: +36 92/374-169E-mail: kovacskert@freemail.hu 113Minőségi Fa Kft.H-9700 Szombathely, Bocskai krt. 6-8.Kontakt: Hansen Anders TranbergTel: +36 94/500-386, fax: +36 94/500-387114Musztács Kert Kft.H-8854 Őrtilos, Rákóczi u. 53.Kontakt: Musztács ImreMobil: +36 30/993-2554Fax: +36 93/536-209E-mail: musztacskert@musztacskert.hu,musztacskert@freemail.huWeb: www.musztacskert.hu69 31


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem115Nagy Gábor FaiskolájaH-8840 Csurgó, Rákóczi u. 85.Kontakt: Nagy GáborMobil: +36 30/292-8588Tel: +36 82/471-464Fax: +36 82/471-4641 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11116Nagy Zsolt DíszfaiskolájaH-9400 Sopron, Hosszú u. 22.Kontakt: Nagy ZsoltMobil: +36 20/968-2483Tel: +36 99/325-486Fax: +36 99/325-486E-mail: diszfaiskola@t-online.hu 117Nemes SándorH-9023 Győr, Ifjúság krt. 31. 3/11.Kontakt: Nemes SándorMobil: +36 30/271-7944E-mail: kakesz2@citromail.hu 118Németh Imre DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Bertalanffy u. 35.Kontakt: Németh ImreMobil: +36 30/311-3841Tel/fax: +36 94/321-619E-mail: nemethdiszfa@gmail.com119NOBILIS Örökzöld FaiskolaH-8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 65.Kontakt: Dr. Nagy Barnabás (DE)Mobil: +36 20/396-8801Tel: +36 93/510-155E-mail: nagy-barnabas@freemail.hu1,4 ha120Novaplant DíszfaiskolaH-8948 Nova, Petőfi u. 25.Kontakt: Szalay JózsefMobil: +36 20/324-8646Tel: +36 92/577-058Fax: +36 92/577-059E-mail: novaplant@freemail.huWeb: www.novaplant.hu70 121Nyugati Zöld-Sziget Bt.H-9723 Gyöngyösfalu, Tanács u. 25.Kontakt: Gergye Anita (DE)Mobil: +36 20/352-1064E-mail: gergyeanita76@gmail.com3,1 ha 32


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem122Nyugat-magyarországi EgyetemBotanikus KertjeH-9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.Kontakt: Ezerné Lóth AnnamáriaMobil: +36 20/310-8054Tel: +36 99/518-184E-mail: lotti@emk.nyme.huWeb: http://botanikuskert.nyme.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123Oladi Havasok Kft.H-9700 Szombathely, Wimmer Á. u. 1/B.Telephely: H-9700 Szombathely-Petőfi telep0496/6 hrsz.Kontakt: Babos LászlóMobil: +36 30/986-9271Tel: +36 94/323-325Fax: +36 94/323-325E-mail: info@oladihavasok.huWeb: www.oladihavasok.hu 124Orange Garden Kft.H-1086 Budapest, Fiumei u. 16.Kontakt: Szakács-Nagy ZsuzsaMobil: +36 20/367-3898Tel: +36 1/323-5146Fax: +36 1/323-5251E-mail: szakacs.zsuzsa@orangegarden.hu 125Örökzöld FaiskolaH-8856 Surd, Kossuth L. u. 76.Kontakt: Péntek GézaMobil: +36 20/363-6699pentekgeza@freemail.hu 126Örökzöld Kertészet Kft.H-9700 Szombathely, Páfrány u. 1/A.Kontakt: Kovács AndrásMobil: +36 70/339-9780Tel/fax: +36 94/322-631E-mail: info@orokzold.huWeb: www.orokzold.hu72 127Parképitő Zrt.H-2890 Tata, Környei u. 24.Tel: +36 34/587-033Fax: +36 34/587-027E-mail: kert@t-online.huWeb: www.parkepito.net 33


sorszám12812913013113213334Faiskolák adataiPéntek Ákos DíszfaiskolájaH-9749 Nemesbőd, Kossuth L. u. 31.Kontakt: Péntek ÁkosMobil: +36 20/342-7494Tel: +36 94/353-145E-mail: pentek.akos@freemail.hu;penteka13@citromail.huPerintkert Kft.H-9721 Gencsapáti, 0173/18. hrsz.Postacim: H-9721 Gencsapáti, Pf: 7.Kontakt: Kovács Zoltán (EN, DE, RU)Mobil: +36 30/937-0872Tel/fax: +36 94/344-102E-mail: info@perintkert.huWeb: www.perintkert.hu50 haPéter János FaiskolájaH-7140 Bátaszék, Deák F. u. 76.Kontakt: Péter JánosMobil: +36 20/336-0290Tel: +36 74/493-507, fax: +36 74/673-214E-mail: peterkert@citromail.huPlant Divisor SzövetkezetH-8948 Nova, Kossuth L. u. 58.Kontakt: Szalay IvoMobil: +36 30/425-4622Tel: +36 92/577-016, fax: +36 92/577-018E-mail: szalay.faiskola@t-online.huWeb: www.szalayfaiskola.hu8,3 haPlantheon DiszfaiskolaH-7636 Pécs, Malomvölgyi út 0214/38 hrsz.Kontakt: Cséplő ÁrpádMobil: +36 30/936-1668Tel: +36 72/712-635, fax: +36 72/712-296E-mail: plantheon@diszfa.huWeb: www.diszfa.huPogácsás DíszfaiskolaH-9751 Vép, Vasút u. 25.Kontakt: Pogácsás Eszter (DE), Pogácsás LászlóMobil: +36 30/367-5504, +36 30/240-6713Tel: +36 94/353-396E-mail: info@pogacsasdiszfaiskola.hupogacsasdiszfa@gmail.comWeb: www.pogacsasdiszfaiskola.hu5 ha737475sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem134Pogrányi Zsolt DísznövénykertészeteH-2942 Nagyigmánd, Jókai u. 1/A.Kontakt: Pogrányi ZsoltMobil: +36 20/314-7710E-mail: pogranyi.zsolt@freemail.hu1,1 ha1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 135Polgár Balázs KertészeteH-9700 Szombathely, Márton Áron u. 50.Kontakt: Polgár BalázsMobil: +36 30/463-0258Tel: +36 94/324-171E-mail: polgarbalazs@gmail.com 136PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.H-9700 Szombathely, Béke tér 1.Kontakt: Theisz Károlyné (DE, EN)Tel: +36 94/528-310Fax: +36 94/314-893E-mail: prenor@prenor.huWeb: www.prenor.hu240 ha 76 77 137Profi Partner 2003 Kft.H-2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 43.Kontakt: Horváth JózsefTel: +36 24/540-555Fax: +36 24/540-556E-mail: info@profipartner.huWeb: www.profipartner.hu78138Rada Kertészet-KertépítésH-8868 Letenye, Kárpáti u. 51.Kontakt: Rada GyulaMobil: +36 20/961-2240Tel: +36 93/343-056Fax: +36 93/343-056E-mail: radagyula@gylcomp.hu;Web: www.rada.hu 139RADEV DíszfaiskolaH-1032 Budapest, Teszársz K. u. 5. 1/6.Kontakt: Radev Radi (BG, RU)Mobil: +36 30/964-6497Tel: +36 26/718-190Fax: +36 26/718-014E-mail: radev@mikrowebWeb: www.radev.hu0,8 ha35


sorszám14014114214314414514636Faiskolák adataiRelplant Kft.H-8600 Siófok, Széchenyi u. 20/7.Telephely: 8171 Balatonvilágos, József A. u. 115.Kontakt: Ondruska Rudolf (EN, RU, SK)Mobil: +36 20/938-5067Tel: +36 84/318-805Fax: +36 84/318-805E-mail: relplantkft@gmail.com7,5 haRetkes AndrásH-9700 Szombathely, Király u. 13.Kontakt: Retkes AndrásMobil: +36 30/936-6061E-mail: retkes.andras@chello.hu,retkes.andras@upcmail.huRovákja-Völgye Kft.H-8092 Pátka, Szűzvár 1.Kontakt: Egyed IstvánMobil: +36 70/387-5752E-mail: rovakja@gmail.comRuisz Artúr DíszfaiskolájaH-9375 Répceszemere, Fő u. 57.Kontakt: Ruisz ArtúrMobil: +36 30/929-7735Fax: +36 99/388-530E-mail: ruisz.artur@petecom.huRuisz Díszfaiskola Kft.H-9375 Répceszemere, Fő u. 68.Kontakt: Ruisz Artúr; Ruisz HugóMobil: +36 30/929-7735; +36 30/929-7736Fax: +36 99/388-530; +36 99/388-101E-mail: ruisz.hugo@petecom.huRuisz Hugó DíszfaiskolájaH-9375 Répceszemere, Fő u. 68.Kontakt: Ruisz HugóMobil: +36 30/929-7736Fax: +36 99/388-101E-mail: ruisz.hugo@petecom.huSaxongarden Kft.H-1192 Budapest, Pannónia út 43.Kontakt: Szakszon LászlóMobil: +36 20/362-7990Fax: +36 1/280-9430E-mail: szakszonlaszlo@gmail.comWeb: www.saxongarden.hu717171sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszám147148149150151152Faiskolák adataiSILVANUS Díszfaiskola Kft.H-9339 Kapuvár, KistölgyfapusztaKontakt: Kiss AttilaMobil: +36 70/380-1885Tel: +36 96/250-450Fax: +36 96/250-026E-mail: kistolgyfa@silvanus.huWeb: www.silvanusfaiskola.hu, www.silvanus.huSimon DíszfaiskolaH-8360 Keszthely, Gyöngyvirág u 10.Telephely: Keszthely, Gyöngyvirág u.10Lerakat: Keszthely Semmelweis u. 2.Kontakt: Simon Ferencné; Simon FerencMobil: +36 30/600-6343; +36 30/500-5667Tel: +36 83/319-516, fax: +36 83/320-098E-mail: simonkert@t-online.hukeszthely@oazis.huWeb: www.simon-kerteszet.huSmaragd DiszfaiskolaH-8960 Lenti, Petőfi u. 12.Kontakt: Dénes MiklósMobil: +36 30/277-6756Tel/fax: +36 92/551-330E-mail: denesmiklos@t-online.huSmaragdtuja FaiskolaH-9721 Gencsapáti, Dózsa Gy. u. 27.Kontakt: Csiszár FerencMobil: +36 30/461-6047E-mail: info@smaragdtuja.huWeb: www.smaragdtuja.hu0,7 haSóstó FaiskolaH-8171 Balatonvilágos, Aligai út 75.Kontakt: Kozma AlfrédMobil: +36 30/947-7410E-mail: kozma4@t-online.huWeb: www.sostofaiskola.hu3 haSTUJA Bt.H-9463 Sopronhorpács, Ságvári E. u. 18/EKontakt: Stummer Zoltan (DE)Mobil: +36 30/284-4485Tel: +36 99/367-162E-mail: stuja@stuja.huWeb: www.stuja.hu5 hasorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem 37


sorszám15315415515615715838Faiskolák adataiSütő Imréné FaiskolájaH-9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 26.Kontakt: Sütő ImrénéMobil: +36 20/250-34530,7 haSylvestris KertcentrumH-8230 Balatonfüred, Pacsirta u. 7/A.Telephely 1: H-8230 Balatonfüred,71-es főút, Hajógyári buszfordulóTelephely 2: H-8500 Pápa,Külső-Veszprémi út 39.Kontakt: Csizmazia SzilveszterMobil: +36 30/916-1703Tel: +36 87/340-396Fax: +36 87/580-264E-mail: info@sylvestris.huWeb: www.sylvestris.huSzabó István FaiskolájaH-8171 Balatonvilágos, Dobó I. u. 71.Kontakt: Szabó IstvánMobil: +36 20/910-4393Tel: +36 88/480-570Fax: +36 88/480-570E-mail: szabo850812@freemail.hu13 haSzabotin KertészetH-7200 Dombóvár, Ivanich A. u. 25.Kontakt: Szabotin GáborMobil: +36 30/956-2559Tel: +36 74/565-390Fax: +36 74/565-391E-mail: szabotin.gabor@szabotinkerteszet.huWeb: www.szabotinkerteszet.huSzalay Díszfaiskola – KertészetH-8948 Nova, Kossuth L. u. 58.Kontakt: Szalay ImreMobil: +36 30/425-4622Tel: +36 92/577-016Fax: +36 92/577-018E-mail: szalay.faiskola@t-online.huWeb: www.szalayfaiskola.huSzántódpusztai DíszfaiskolaH-8622 Szántód, Móricz Zs. u. 75.Kontakt: Balla JánosFax: +36 84/349-575Mobil: +36 30/959-003379sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem


sorszám159160161162163164165Faiskolák adataiSzász-Iriszkert Bt.H-7477 Szenna, Tildy u. 37.Kontakt: Dr. Szász SándorMobil: +36 20/921-2893Tel/fax: +36 82/584-003E-mail: szaszirisz@szaszirisz.huWeb: www.szaszirisz.huSzévíz-parti DíszfaiskolaH-8925 Bucsuszentlászló, Petőfi u. 77.Kontakt: Józsa Tamás (DE, EN)Mobil: +36 30/929-2565Tel/fax: +36 92/362-105E-mail: szevizpartidiszfaiskola@gmail.com8 haSzombathelyi Virág Kft.H-9700 Szombathely, Szt. István kir. u. 79.Kontakt: Bindics TiborMobil: +36 30/327-9100, fax: +36 94/323-164E-mail: tbindics@freemail.huTahi Faiskola Kft.H-2022 Tahi-Nagykert 0292 hrsz.Kontakt: Ifju Boldizsár (EN)Mobil: +36 20/928-6618Tel: +36 26/387-157Fax: +36 26/386-411E-mail: tahi.faiskola@tahi.huWeb: www.tahi.huTannenbaum Kft.H-9913 Szarvaskend, Kút u. 1.Kontakt: Lőrincz LajosMobil: +36 30/385-9648Tel: +36 94/430-129Fax: +36 94/430-129E-mail: lorincz_lajos@t-online.huTélizöld Bt.H-9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 57.Kontakt: Talasz CsillaMobil: +36 20/315-5453E-mail: telizold@citromail.huTivorán DíszfaiskolaH-8394 Alsópáhok, 872. hrsz.Kontakt: id. Tivorán JánosMobil: +36 30/962-6496Tel: +36 83/344-075Fax: +36 83/344-07582sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem39


sorszám16616716816917017117240Faiskolák adataiTokaji Nagy SándorH-9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 335.Kontakt: Tokaji Nagy SándorMobil: +36 70/584-9678Tel: +36 94/321-360Tölöskert DíszfaiskolaH-8854 Őrtilos, Rákóczi u. 084/5 hrsz.Kontakt: Deme Krisztina Mária, Gergelics JácintMobil: +36 30/902-6625, +36 30/520-2878Tel/fax: +36 82/496-196E-mail: info@toloskert.hu, toloskert@t-email.huWeb: www.toloskert.huTömjénhegy KertH-9700 Szombathely, Tömjénhegy u. 15.Ügyintéző: Birkus ImreTel/fax.: +36 94/337-943Mobil: +36 30/298-1917E-mail: imre.birkus@chello.huTujakertH-9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 9.Kontakt: Böröndi GáborMobil: +36 20/499-6353Tel: +36 94/377-452E-mail: info@tujakert.huWeb: www.tujakert.huULMUS DíszfaiskolaH-9326 Szil, Szabadság u. 64.Kontakt: Kiss GáborMobil: +36 30/550-8249Tel/fax: +36 96/275-217E-mail: ulmus@enternet.huWeb: www.ulmuskert.huÜrmösi László FasikolájaH-8858 Porrog, Fő u. 105.Kontakt: Ürmösi László (EN, RO)Mobil: +36 30/252-6823E-mail: urmosilaszlo@freemail.huWeb: www.orokzoldfaiskola.hu2,5 haÜrmösi Tünde FaiskolájaH-8858 Porrog, Fő u. 105.Kontakt: Ürmösi Tünde ZsuzsannaMobil: +36 30/654-7388E-mail: markus.tunde@freemail.hu2,2 ha83sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszám173174175176177178179180Faiskolák adataiVáradi Faiskola Bt.H-2310 Szigetszentmiklós, Gyári–Határ u. sarokKontakt: Váradi Éva (EN)Mobil: +36 30/960-7097, fax: +36 24/467-589E-mail: info@varadifaiskola.huWeb: www.varadifaiskola.huVarga DíszfaiskolaH-9300 Csorna, Felsőszeri ltp. 59.Telephely: 9132 Árpás, Dombiföld u. 10.Kontakt: Varga SzabolcsMobil: +36 30/737-0816, tel: +36 96/263-611E-mail: varga.faiskola@gmail.comWeb: www.faiskola-csorna.uw.huVarga JenőH-9244 Újrónafő, Alkotmány u. 32.Kontakt: Varga JenőVasalja Kertészeti Kft.H-9921 Vasalja, Kossuth L. u. 61.Kontakt: Bitter Gábor (DE, EN, FR)Mobil: +36 20/579-2980, +36 20/471-3658E-mail: info@vasaljakft.huWeb: www.vasaljakft.hu1 haVasi Wolf Trade Kft.H-9771 Balogunyom, Akacs M. u. 3.Kontakt: Farkas Tamás (DE, EN, RU)Mobil: +36 20/529-8283E-mail: wolf@vasiwolftrade.huWeb: www.vasiwolftrade.hu5 haVass TiborH-8856 Surd, Kastély tér 7.Kontakt: Vass TiborMobil: +36 20/311-4988Tel/fax: +36 93/377-048E-mail: vasstibor@gylcomp.huVértesi DíszfaiskolaH-8854 Őrtilos, Rákóczi u. 82-84.Kontakt: Veszpréminé Vértesi ErikaMobil: +36 30/315-3870Vincze JózsefH-9700 Szombathely, Erkel F. u. 39.Kontakt: Vincze JózsefMobil: +36 30/929-9475, fax: +36 94/312-703E-mail: vincze1968@t-online.hu84sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem 41


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsfák,bogyósokrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem181Vörös BernadettH-9328 Jobaháza, Ady E. u. 39/B.Kontakt: Vörös BernadettMobil: +36 30/687-4485Tel/fax: +36 96/282-246E-mail: kert@kiskertem.huWeb: www.kiskertem.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 182Vörös FaiskolaH-8900 Zalaegerszeg, Petőfi köz 3/A. 2/7.Kontakt: Vörös SándorMobil: +36 30/355-3987Tel/fax: +36 92/314-402E-mail: vsandro@citromail.hu 183Vörös Sándor DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Váci M. u. 35. 1/4.Telephely: Szombathely–Herény, 894. hrsz.Kontakt: Vörös SándorMobil: +36 20/478-0134, tel: +36 94/323-935E-mail: voros.s@freemail.hu184Zákányi FaiskolaH-8852 Zákány, Tölöshegy 13.Kontakt: Barna GáborMobil: +36 30/908-7858185Zalaerdő Zrt. Surdi DíszfaiskolájaH-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.Kontakt: Babics IstvánMobil: +36 30/474-2025Tel: +36 93/500-227Fax: +36 93/500-252E-mail: erdogazdalkodas@zalaerdo.huWeb: www.zalaerdo.hu 186Zólyomi Faiskolai Kft.H-2091 Etyek, Öreghegy u. 21.Kontakt: Zólyomi PéterMobil: +36 20/449-5553Tel: +36 22/223-691, fax: +36 70/900-9398E-mail: zolyomi@fibermail.hu 187Zsohár KertészetH-9938 Nagyrákos, Belsőszer 097/33Kontakt: Zsohár Csaba (EN)Mobil: +36 30/256-6491Tel: +36 94/548-088, fax: +36 94/548-089E-mail: zscsaba@t-online.huWeb: www.zsohar.hu5,3 ha8542


ALSÓTEKERESIFAISKOLA KFT.8130 Enying, Fenyő u. 4.Tel./fax: +36/22-572-018,+36/22-572-038E-mail: info@altekfa.huWeb: www.altekfa.huAz Alsótekeresi Faiskola a Balatonmellett, Budapesttől 100 km-re, azM7-es autópálya közelében található.Az üzem Magyarországegyik legnagyobb és legjelentősebbdísznövénytermesztője.200 ha-on közel 1000 féle növénytnevelünk.Nagy választékban termesztünktöbbször átültetett sorfákat, parkfákat,cserjéket, fenyőféléket, valamintkonténeres növényeket.Ezen kívül nagy hagyománya vanfaiskolánkban a rózsa és a gyümölcsfatermesztésünknek.The Alsótekeresi Nursery Ltd. issituated next to Lake Balaton,100 kilometres away from Budapest,near the M7 motorway. Thenursery is one of the largest andmost signifi cant producers of ornamentalplants in Hungary. Wegrow nearly 1000 kinds of plantson 200ha.We producing a wide variety ofalle trees, solitary trees, shrubs,evergreens and plants in containerin our nursery. We have agreat tradition of growing rosesand fruit trees.


BánóRhododendronDíszfaiskolaFaiskolánk közel 40 éve egyéni vállalkozáskéntindult. 1999-ben alakult át korlátolt felelősségűtársasággá. Mintegy 5 hektáros területenszabadföldi fenyőfélék, cserjék és díszfáktermesztésével foglalkozunk. Több mint2000 m 2 -es konténertelepen különfélelombhullató és örökzöld cserjéket állítunk elő.Kiskereskedelmi árusítás Sárváron,a Rába hídnál lévő árudában,a nagykereskedelmi árusítás a sárvárhegyközségitelephelyen történik. Telephelyünkmegközelítését közúti táblák segítik.További szolgáltatásaink:kerttervezés, kertépítés és fenntartás,automata öntözőrendszerek telepítése.Elérhetőség:BÁNÓ RHODODENDRONDÍSZFAISKOLA KFT.Sárvár-HegyközségSárvár, Rákóczi u. 13.Tel./fax: 06-95/321-351Tel.: +36-30/237-3492, +36-30/396-4173e-mail: rodi@airplanet.huwww.banodiszfaiskola.hu44


Bellon FaiskolaGyümölcsfák, lombos díszfák, örökzöldek kiváló minőségben.ELÉRHETÔSÉGEINKBellon ZsoltMobil: 06 30/9837-162Fax: 06 52/536-111E-mail: bellon@t-online.huHonlapunk: www.bellonfaiskola.huCím: 4002 Debrecen, Kádár dûlô 74/b45


° 1968 óta mûködôkertészet° Évelô-, fûszer-,egynyári növényekvalamint díszfüvektermesztése ésnagykereskedelmiforgalmazása° Több, mint1000 különbözôféle növényközül választhat° Flora Hungariatól20 percrea Csepel-szigeten° Established in 1968° Growing perennials,herbs, annuals andornamental grasses° More than 1000different species° 20 minutes from theFlora Hungaria on theCsepel-island46Látogassa meg honlapunkat / For more information visit our website:www.beretvas.huElérhetôségek / Contact:Cím / Address: 2319 Szigetújfalu, Petôfi u. végeTel.: (0036) 70/562-00-09 ° Fax.: (0036) 24/463-494E-mail: beretvaskert@gmail.com


Évelõ növények termesztése, kövirózsáknagy fajtaválsztékban. Növényeinkjelentõs részét eladást könnyítõkiszerelésekben értékesítjük.The nursery is specialized in perennials.Our major is the wide range ofSempervivums. Most of our plants aresold with nursery tags, trays and othercustomer supporting solutions.Züchtung und Verkauf von Staudengrosse Sortenauswahl an Steinwurzen.Grossteil unsere Pflanzen verkaufenwir in verkauferleichtenden Formen.ÉVELÕKERTÉSZETSTAUDENGÄRTNEREIPERENNIAL NURSERYH-9241 Jánossomorja,Lovarda u. 80.E-mail: info@bergertrio.huwww.bergertrio.huTel.: +36 30 9395 940Fax: +36 96 565 025GPS: N 47,78596° E 17,15023°47


Bilik és Társai Bt.Faiskolánkat egy több generáció óta kertészeti termeléssel foglalkozó család vállalkozásaként1997-ben alapítottuk. Díszfaiskolánk központi telephelye Tanakajdon- Szombathelytől 10 km-re - mintegy 11 ha területen fekszik. Szabadföldi területennagy választékban termesztett fenyőfélék mellett cserjékkel is foglalkozunk. Faiskolánkbanminőségi termékekkel, előzékeny és gyors kiszolgálással várjuk minden kedves régi és újvásárlónkat!Unsere Baumschule wurde von einer alten Gaertner Familie, die sich schon seitmehreren Generationen mit Platzenzucht beschaeftigte in 1997 gegründet. DieZentrale unserer Gaertnerei befindet sich in Tanakajd - 10 km von Szombathely entfernt -,wo wir verschiedene Sorten von Tannen und Zierstrauche in reicher Auswal auf 11 Hektargrossen Ackerland anbieten. Alle unsere lieben alten und auch neuen Kunden werden vonuns herzlichst mit Qualitaetsprodukten und vorkommender, schneller Bedienung erwartet.Our family run garden-tree nursery was established in 1997. It has been dedicatedto gardening production since generations. The central plantation of our ornamentaltree nursery is in Tanakajd, 10kms from Szombathely, where we can offer a wide rangeof pine, ornamental trees and shrubs on 11 hectares of production area. We look forward toseeing all of our old and new customrers with high quality goods/plants and with quick,courteous service.48Cím: H-9700 Szombathely, Búzavirág u. 6. Telephely: H-9762 Tanakajd, Malom u.Tel./fax: +36 94/786-332, Mobil: +36 30/2680-681, E-mail: info@bilikfaiskola.huwww.bilikfaiskola.hu


Bíró Díszkert Kft.A faiskolánk Zala megyében, Zalaegerszeg északirészén helyezkedik el. Közel 40 hektár felületenfoglalkozunk faiskolai termékek előállításával.Meghatározó kínálatunkat fenyő szaporítóanyag,konténeres fenyő és cserje, illetve földlabdás fenyőalkotja.Unsere Baumschule liegt im Norden von Zalaegerszeg in Komitat Zala. Wir bauen auf nahezu40 Hektar Baumschulprodukte an.Unser wichtigstes Angebot besteht aus Jungpflanzenvon Koniferen, Koniferen und Ziersträucher im Container,sowie Koniferen mit Ballen.Our nursery is situated in County Zala, northernpart of Zalaegerszeg. We deal with growing nurseryplants on about 40 hectares.The conifer lingers, the contianer-grown conifers andshrubs and the conifers with ball have a determinativepart in our offer.Bíró DÍszkert Kft.8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 47.Tel./fax: +36 92/511-478 • Mobil: +36 30/9568-857, +36 30/9166-925E-mail: info@ birodiszkert.hu • Web: birodiszkert.hu49


Kedves régiés leendô partnereink!Faiskolánk 1992-ben alakult. Jelenleg 6 ha-on termesztünkdíszcserjéket, díszfákat, éves szinten kb.250.000 db-ot, mintegy 800 fajt és változatot.Legnagyobb mennyiségben 2 literes konténerbennevelünk virágzó díszcserjéket, talajtakarókat, sövénynövényeket, különlegességeket.Felhívjuk figyelmüket futó növényeink nagy választékára:Clematis fajták, Kivi változatok, Lonicera fajták,Campsis és Wisteria oltványok, Parthenocissustr. Veitchii, Hedera fajták.Választékunkban többek között még az alábbi növényektalálhatóak: különleges gyümölcstermô növények,25 fajta hortenzia, konténeres bokor, teaés futó rózsa fajták, magastörzsû rózsa oltványok,bambusz fajták, vérszilva, szelídgesztenye, császárfa,tulipánfa, mocsárciprus és egyéb díszfák, bokorés magastörzsû bazsarózsa oltványok, cserszömörcefajták, 15 fajta Paeonia és sok más érdekesség.Elôzetes egyeztetés alapján Budapest területén ingyenesházhozszállítást is vállalunk.Szeretettel várjuk érdeklôdésüket és látogatásukatfaiskolánkban.Tisztelettel: Pálfi PéterBorostyán Bt.H-1238 Budapest, XXIII.ker. Túri István u. 1.Mobil: +36 30/941-6210, +36 30/606-8939E-mail: info@borostyanfaiskola.hu50


Flora Nostra Kft.Kertészetünk évelô dísznövényeket termeszt viszonteladók,kertépítôk, faiskolai árudák részére. Budapesti XXII. kerületikonténertelepünkön széles választékban kínálunk virágágyi,sziklakerti és árnyéki évelôket, valamint talajtakarókat,díszfüveket és fûszernövényeket.Our nursery is growing herbaceous perennials for retailers,landscapers and garden centers. On our container field inBudapest we offer a wide variety of flowerbed, rock gardenand shade perennials as well as groundcovers, ornamentalgrasses and herbs.Unsere Gärtnerei produziert Stauden für Wiederverkäufer,GaLaBau und Gartencenter. Auf unserer BudapesterContainerfläche bieten wir eine breite Auswahl an Steingarten-,Schatten- und Blumenbeetstauden sowie Bodendecker,Ziergräser und Gewürzpflanzen.Flora Nostra Kft.Levélcím/Letter/Brief:H-1112 Budapest, Brassó út 79.Kertészet/Nursery/Baumschule:H-1224 Budapest, Szakiskola u. 46.Tel.: +36 20 938 2200Fax: +36 1 319 7571E-mail: info@floranostra.huWeb: www.floranostra.huM0M7TörökbálintDiósdÉrdBudaörsXXII. ker.N 47.40718°E 18.97537°M053


GURISATTI FAISKOLANURSERYBAUMSCHULE - 54


HORTUS VITaE Kft.Valódi megoldás ÖnnekIgényes választékTeljes körû kiszolgálásalapos szakértelemElismert minôségFenyôk, örökzöldekAlakra metszett fákIskolázott örökzöldekSoliter növényekKoros gyümölcsfákOltott díszfákLomblevelû dísznövényekAlmától a gesztenyéig –gyümölcsfákH-8854 ÔRTILOSSz.h.: Petôfi u. 9.T.h.: Kossuth u. 29.Tel./fax: +36 82/596-082Mobil: +36 70/62-84-084+36 70/62-84-096E-mail:hortusvitae@freemail.huWeb:www.hortusvitae.hu56


Jaksics FaiskolaH–2700 Cegléd, Külső-Budai út 0320/2. (Hungary)Tel.: +36 30/218-5065 • Fax: +36 53/321-707e-mail: auerbachroland@t-online.hu • www.jaksicsfaiskola.huBudapesttől 80 km-re, Cegléd határában találhatófaiskolánk, ahol 25 hektáros területen gazdálkodunk.Tevékenységi köreink:• vírusmentes gyümölcsfa előállítás• díszfa, sorfa• vírusmentes mag és magcsemete• lombosfamagok kereskedelmeUnsere Baumschule befindet sich 80 km weit vonBudapest, auf dem Flurgebiet der Stadt Cegléd, wo wirauf einem Gelände von 25 Hektar Wirtschaft führen.Unsere Tätigkeitsbereiche:• Anbau von virenfreien Obstbäumen,• Zierbäume, Reihenbäume,• vierenfreie Baumsamen und Pflänzlinge• Handel mit LaubbaumsamenOur tree nursery can be found 80 km away fromBudapest, in the border of Cegléd where we are farmingon an area of 25 hectare.Our activities include:• Production of virus-free fruit-trees• Ornamental trees, avenue trees• Virus-free seeds and seedlings• Sale of broad-leaf tree seeds58


KEFAG Zrt.Juniperus ParkerdészetFaiskolánk elérhetősége:6000 Kecskemét, Mártírok útja 88.Tel.: (+36) 76/501-625, 76/501-628Fax: (+36) 76/414-772E-mail: juniperus@kefag.huwww.juniperus.huTóthné G. Zsuzsanna: +(36)30/74-86-926Hornyákné B. Bernadett: +(36)30/97-22-735Hajnal Balázs: +(36)30/416-75-95 Faiskolánk több mint 20 éve termel díszcserjéket, díszfákatés örökzöldeket. Készletünk 81 fajta örökzöldből, 295 félecserjéből és 92 féle díszfából áll. Our plant nursery has been functioning since 1991; oursupply of ornamental shrubs, ornamental trees and evergreenplants has been expanding every year. Seit 1991 fungiert unsere Baumschule, mit einem sichvon Jahr zu Jahr erweiternden Angebot an Ziersträuchern,Zierbäumen und immergrünen Pflanzen.60


Kiss Kertész Duó Kft.Cégünk 2000-ben alakult. Faiskolai termesztésselfoglalkozunk jelenleg 4,5 hektáron. Elsősorbanlombos díszfa oltványokat, kétszer iskolázott fákatés szoliter méretű cserjéket termesztünk.Our firm was established in 2000. We deal withnursery production in 4,5 ha. We produce mainlydecidious grafted trees 2 times transplanted treesand solitaire shrubs.Kiss CsabaBabos András+36 30/9457-041 +36 30/2058-6566042 Fülöpháza, 041/37 hrsz.GPS koordináták: Lat: 46,8687 • Lon: 19,432669e-mail: info@kisskerteszduo.huweb: www.kisskerteszduo.hu 61


Elérhetőségeink / Contact:Kovács Díszkert Kft.9789 Sé, Várhegyi Károly u. 14.Ügyintéző: Kovács CecíliaMobil: +(36) 20/965-2322E-mail: info@kovacsdiszkert.huFaiskolánk az Ausztriai határtól pár km-re, Szombathely mellett található. Földlabdás - és konténeresdísznövények termesztésével, kis – és nagykereskedelmével foglalkozunk.Kínálatunkban megtalálhatóak a Buxus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus, Magnolia,Prunus, Taxus, Thuja fajták.Our nursery is located few km from Austrian border near by Szombathely. We’re producingconifers in container or in rootball, dealing with retail and wholesale.In our supply is presented the next sorts: Buxus, Chamaecyparis,Cupressocyparis, Juniperus, Magnolia, Prunus, Taxus, Thuja.Unsere Baumschule be ndet sich in der Nähe von Szombathely,nur ein paar Kilometer von der Österreichischen Grenze entfernt.Wir produzieren Koniferen in Containern oder mit Wurzelballenfür Einzel- oder Großhandel.Wir haben folgende Arten im Angebot: Buxus, Chamaecyparis,Cupressocyparis, Juniperus, Magnolia, Prunus, Taxus, Thuja.W W W. K O V A C S DI S Z KE R T . H U •I N F O @ K O V A C S D IS Z K E RT . H U


MAgnoliA•••••••••••••••••••••••Bt •••••••••••••••••••••••DíszfAiskolA65H–7500 NAGYATÁD, Dózsa Gy. u. 26.Tel: 00-36-82-452-122Mobiltel: 00-36-30-979-2346E-mail: info@magnoliabt.huInternet: http://www.magnoliabt.huA Magnolia Bt Díszfaiskola Somogy megyében , a Balatontól délre – Nagyatádkörzetében, jó adottságú termőhelyeken működik. A somogyi táj és klíma kedvezőökológiai feltételeket teremt a magnólia fajták termesztésének, – a névadómagnólia mellett tuja, boróka, hamisciprus és törpefenyő fajtákat, – valamint afaiskolánkban ugyancsak kedvezőfeltételeket találó azálea,hortenzia, hibiscus és buxusváltozatokat szaporítunk. Öszszességébenmintegy 200-250fajtával dolgozunk, a 15-20 fajtamagnólia mellett még kb. 30fajta évelőt is kínálunk. A szaporítóanyagmérettől a készáruméretig árusítunk növényeket.A magnólia fajtákat különbözőméretű edényben neveljük,így az évszaktól és az ültetésiszezontól függetlenül megvásárolhatók,illetve kockázatnélkül ültethetők. A magnóliafajtákon kívül ugyancsak kedvenceink a kora tavasszal lombfakadás előtt nyílószínpompás lombhullató azálea fajták. Az azáleákból és a magnóliákból egyrebővül fajtakínálatunk!


MAPOLFAISKOLAMAPOL FAISKOLA Kft.www.mapol.huTízenöt éves faiskolánkban konténeres cserjéket és örökzöldeket, valamint nagyméretû földlabdásnövényeket termesztünk. Emellett tevékenységünkben évrôl évre egyre nagyobb hangsúlyt kapa szaporítóanyag értékesítés is. Szentkirályi és pátyi telephelyeink összterülete 15ha, melybôl 5hakonténertelep. Közel 400 fajtából álló kínálatunkból kiemelkedik Berberis és törpeörökzöld választékunk.For more than 15 years we have been producing conifers and schrubs in containers and big size plantsfrom open fields in our nurseries. In recent years the production and sale of propagation materialand young plants has become more and more important for us. Currently we have two nurseries, inSzentkirály and Páty with 15 ha of production area, including 5 ha of container field. Our assortmentconsists of almost 400 species and varieties with a wide range of Berberis and dwarf conifers.In unserer fünfzehnjährigen Baumschule kultivieren wir Sträucher und immergrüne Pflanzen inContainern sowie großformatige Pflanzen mit Erdballen. Darüber hinaus erlangt bei uns der Verkaufvon Vermehrungsmaterial eine immer größere Bedeutung. Unsere Niederlassungen in Szentkirály undin Páty besitzen eine Gesamtfläche von 15 ha, 5 ha davon sind Containeranlagen. Unser Angebotumfasst annähernd 400 Arten bzw. Sorten, unsere Palette an Berberis und Zwergkoniferen ist besondersreichhaltig.Pátyi térkép – GPS koordinátákkalN 47°31’16,24” E 18°48’27,81”Szentkirályi térkép – GPS koordinátákkalN 46°54’34,95” E 19°55’10,12”Jaroslaw Chabin2071 Páty, Töki út 07/14 hrsz.Tel.: (+36)20/597-5157,(+36)20/946-3128E-mail: jarek@mapol.hu66Gavallér Lajosné6031 Szentkirály, Lakiteleki út 0291/32 hrsz.Tel.: (+36)20/485-5875, (+36)30/974-3697Tel./fax: (+36)76/445-143E-mail: mapol.faiskola@mapol.hu


Márovics Díszkert Kft.Nagy választékban kínálunkkonténeres cserjéket1,5–2 l közötti méretben,és fenyőféléket 2–5 l-eskonténerben, valamint kisebbmennyiségben földlabdásörökzöldeket, szaporítóanyagot.Elvünk: a jó minőséget,szolid árral párosítani.Elérhetőségeink:H-8992 Bagod, Arany J. u. 074/15. hrsz.Telefon: +36 30/976-1898Fax: +36 92/319-706E-mail: marovicsdiszfa@gmail.com69


Cégünk, a zalaszántóiszékhelyű Martin Arbor BT,sor- és parkfák termesztésérespecializálódott. A faiskolánkbannevelt, többször iskolázott díszfákat,6–8-as mérettől 50–60-as méretigkínáljuk vevőinknek. A logisztikaielőnyöknek köszönhetően faiskolánkerőssége, a minőségi növények,versenyképes áron történő, gyorsszállítása!Látogasson el hozzánk, örömmellátjuk faiskolánkban!Árajánlatkéréssel, időpont egy eztetés sel kapcsolatban forduljonhozzánk bizalommal!Die Martin ArborBaumschule hat ihren Sitz inZalaszántó (Ungarn), in Mitteleuropaund ist in den Anbau von Allee- undParkbäume in den Größen 6–8 bis50–60 spezialisiert. Durch dielogistischen Vorteile können wirQualitätsbäume zu günstigen Preisenanbieten!Sie sind herzlich willkommen unsereBaumschule zu besuchen!Für mehr Auskunft, konkurrentielleAngebote oder einenBetriebsbesuch können Sie unsimmer gerne anrufen!Martin Arbor Nursery islocated in Zalaszántó(Hungary), in the middle of Europe,specializes in growing avenue andornamental trees in sizes 6 to 8through 50 to 60. Logisticaladvantages mean that we can offerquality trees at competitive prices!You are very welcome for a visit toour nursery!You can always contact us for anoffer or a visit at our nursery!www.martinarbor.hu708353 Zalaszántó, Rózsakert út 2.Telefon: + 36 83 572 005 • Fax: + 36 83 370 145Mobil: + 36 30 474 5877 • + 36 20 933 3332E-mail: info@martinarbor.hu


Musztács kert Kft.ÕrtilosCégünkrõlŐrtilos Bangó dűlőben termesztünk 70–72 fajta örökzöldet:Abies, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus, Larix,Picea, Pinus, Taxus, Thuja fajtákból. Továbbá foglalkozunkparképítéssel és szaktanácsadással, bel- és kül földi fuvarozással.Szakképzett dolgozóink gyors és minőségi kiszolgálást teszneklehetővé.Rendelés, fizetés, szállításMegrendelését telefonon, faxon, postai levélben, e-mailben ésszemélyesen tudjuk fogadni. A fizetés módját a szállítás előttközös megegyezéssel határozzuk meg. Igény szerint a szállítást avevő költségére vállaljuk.Elérhetõségeink:Musztács Kert Kft.H-8854 Őrtilos, Rákóczi út 53.Fax: +36 93/536-209Mobil: +36 30/9932-554, +36 30/283-8040E-mail: musztacskert@freemail.huMegközelíthetõség:Nagykanizsa Csengeri út–Miklósfa–Surd–őrtilosi leágazó jobbra–500m Musztács Kerttábla balra–TelephelyNyitva tartás:hétfőtől-péntekig: 8–16-ig71


H-8948 Nova, Kossuth u. 57.Lomb- és tûlevelû örökzöld növényekszaporítóanyagának elô állítása és továbbnevelése, beleértvea fenyôoltványokat is. Konténeresnövények forgalmazása. Mindennövény nagykereskedelmi áron.Levelezési cím:Novaplant DíszfaiskolaH-8948 Nova, Kossuth út 57.Telephely:H-8948 Nova, Petôfi út 25.Telefon (iroda): +36 92/577-058Fax (iroda): +36 92/577-059Mobil: +36 20/324-8646Szalay Ervin+36 20/376-9208Szalay József+36 20/285-5096Tüske Éva72honlap: www.novaplant.hu • e-mail: novaplant@freemail.hu


U R S E R YR A D EN I O NThe Nursery Trade Union is a cooperationof high quality nurserystock grower companiesfrom Hungary.Our goal is to provide the optimumsolution for our clients'plant material requests directlyfrom the growers. We belive thatour success is the high qualityhungarian nursery products, theefficient coordination and thefair trading policy.Sincerely yours,Gergely RonaiSales ManagerA Faiskolai Értékesítési Szövetségmagas színvonalon termelőmagyarországi faiskolák együttműködése,melynek célja hogyvásárlóink igényeit felmérve azoptimális megoldást kínáljuknövénybeszerzéseikre közvetlenüla faiskolákból.Hisszük, hogy a kiváló minőségűmagyar faiskolai termék jószervezéssel és korrekt üzletimagatartással bárhol megálljaa helyét.Tisztelettel!Rónai GergelyÉrtékesítési vezetőH - 1 1 7 2 B u d a p e s t , J á s z i v á n y u . 8 . · i n f o @ n t u . h u · w w w . n t u . h uM o b i l : 0 0 - 3 6 - 3 0 / 5 2 0 1 5 9 1 · F a x : 0 0 - 3 6 - 2 9 / 5 2 6 1 1 0


Az Örökzöld Díszafiskolát 1983-ban alapítottuk.Fôként faiskolai dísznövények termesztésével,kis- és nagykereskedelmével foglalkozunk.Kertészetünk dinamikusan fejlôdô vállalkozás,már több mint 10 hektáron – szabadföldön –termesztünk különféle földlabdás örökzöldeket,szoliter díszfákat és díszcserjéket.Évrôl évre igyekszünk a vevôi kiszolgálás és atermesztés színvonalán emelni valamint viszszafogottárainkkal megjelenni a hazai illetvea nemzetközi piacon egyaránt.Saját termesztésû növényeinket a két kertészeticentrumunk kínálatában is megtalálhatja.Természetesen a lakossági vásárlók mellettnagykereskedelmi partnereket, kertépítôketés viszonteladókat is kiszolgálunk. Díszfaiskolánknövényein kívül széles választékbankínálunk még import növényeket, mediterránkülönlegességeket, kertészeti kiegészítôket.• Faiskola:Szombathely, Páfrány, u. 1/aTel./Fax: 94/322-631Mobil: +36-70/339-9780E-mail: info@orokzold.huWeb: www.orokzold.hu• Soproni Kertészet:Sopron, Gyôri út 52.Tel: 99/324-641Mobil: +36-70/381-1585E-mail: sopron@orokzold.huWeb: www.orokzold.hu74• Szombathelyi Kertészet:Szombathely, Páfrány, u.2/bTel./Fax: 94/322-631Mobil: +36-70/341-6907E-mail: szombathely@orokzold.huWeb: www.orokzold.hu


Terület - Fläche - Surface: 45 HaKonténertelep - Containerfläche - Container: 1 HaFőbb termékeink: lomblevelű örökzöldek, pikkelyes fenyők, oltvány fenyők, szoliter cserjék, díszfák.Unsere Hauptprodukte sind: immergrüne Laubgehölze, Koniferen, Heckenpflanzen.Main products: evergreen shrubs, conifers, grafted conifers, solitaire shrubs, ornamental trees, propagation materialPerintkert kft. DíszfaiskolaH-9721 Gencsapáti 0173/18. Hrsz.Postacím: H-9721 Gencsapáti pf.: 7.telefon/fax: +36 94/344-102e-mail: info@perintkert.Huwww.Perintkert.hukovács Zoltán: +36 30/9370-872windisch viktória: +36 70/6776-060Gyöngyös utcaPerint149.Hunyadi út147.GyöngyösGencsapátiAusztriaKõszeg87-es út89-es útGPs koordináták:Lat: 47°16’35.62”Lon: 16°35’25.00”SzombathelySzombathelyBudapest87-es út87-es út75


PLANTHEONwww.diszfa.huE-mail: plantheon@diszfa.huFax: +36 72/712-296Mobil: +36 30/936-1668H-7636 Pécs,Malomvölgyi u. 0214/38Fraxinus ornus ’Black Diamond’Nehrium oleander ’BÍBORDÓ’


PRENOR Kertészeti és Parképítô Kft.H-9700 Szombathely, Béke tér 1.n A PRE NOR Ma gyar or szág egyik leg na -gyobb fa is ko lá ja. 1949 óta fog lal ko zunkdísz fa is ko lai ter mesz tés sel. Je len leg a kö -zel 250 hek tá ros, egy be füg gô te rü le tün köntöbb mint 600 fé le dísz fát és dísz cser jétter mesz tünk. Kor sze rû fó li a sát runk banés a hoz zá kap cso ló dó kö zel 2 hek tá -ros te rü le ten éven te 1,2 mil liódug ványt ál lí t unk elô. 12hek tár nyi kon té ner te le -pün kön 2 li te res tôl a120 li te res kon té -ner mé re tig ne ve -lünk nö vé nye ket.Több, mint 200ha sza bad föl dite rü le ten a fe nyô -fé lék mel lett cser -jé ket és fá kat termesztünktöbb szöris ko lá zott, nagy mé -ret ben is.A fa is ko lánk ban termeltnövények több mint fe lét kül -föld ön, Eu ró pa mint egy 20 or szá gá -ban ér té ke sít jük.Az Everris cég mût rá gyái mel lett a fa is ko -lai ter mesz tés hez szük sé ges se géd anya -go kat, gé pe ket is meg ta lál ja ná lunk.Fa is ko lánk szé les vá lasz ték ban kí nál a kon -ti nen tá lis klí má hoz szo kott nö vé nye ket. Kí -ván sá gá ra komp lex szol gál ta tást tud unknyúj ta ni a kert ter ve zés tôl a fenn tar tá sig.n Die Ba ums chu le PRE NOR GmbH. wur -de im Jah re 1949 geg rün det. Se it dem be -s chäf ti gen wir uns mit der Pro duk ti on vonmehr als 600 Zi er ge hölz ta xa auf250 Hek ta ren.Die Grö ße der Con ta i -nerf lä che bet rägt 12Hek tar, hi er wer denZi erpf lan zen in Co2 Li ter bis Co 120Li ter an ge zo -gen. Ver meh -rungs ma te ri alwird auf 2Hek ta ren her -ge s tellt.Im Sor ti mentdo mi ni e ren dieKo ni fe ren, eswer den aberzahl re i che La ub -ge höl ze, un ter an -de rem vi e le Al le e bä u -me und Zi erst rä u cher inmehr mals vers chul te Qu a li tätpro du zi ert.Die Ba ums chulp ro duk ti on der PRE NORGmbH. ist im In land mass ge bend, sie istei ne der füh ren den Ba ums chu len Un -garns. Mehr als 60% der pro du zi er ten Zi -er ge höl ze wer den in et wa 20 Län der vonEu ro pa ver ka uft.Díszfaiskola • Baumschule • Nursery • ПитомникParképítés • GaLaBau • Landscaping • Ландшафтное проектирование и дизайнParkfenntartás • Grünanlagepflege • Park maintenance • Благоустройство и озеленения парков78


E-mail: prenor@prenor.hu • www.prenor.huDíszfaiskola - értékesítés / Baumschule Verkauf / Nursery sales dept.(+36) 94 528 325 • Fax: (+36) 94 314 893n The nursery PRENOR was establishedin 1949. There are more than 600 taxa producedon 250 hectares in diffe-rent sizes,from propagation material to more timestransplanted solitaire plants.Presently, the container fieldof the company is 12hectares large, hereare plants in containersfrom thesize of 2 litersuntil 120 litersp r o d u c e d .Propagationmaterial isproduced on2 hectares.The conifersare dominantin the stock butthe assortment ofthe deciduous alleytrees and shrubs isvery rich as well.The nursery production ofPRENOR is determinative in Hungary,it is one of the leader domestic nurseries.Nearly 60% of the production is purchasedin more than 20 countries of Europe.n „Пренор” является одним из самыхкрупнейших питомников Венгрии. Онбыл создан в 1949 году. В настоящее времявыращивается на 250 га свыше 600сортов декоративных деревьев и кустарников.В питомнике на территории автоматизированногопарника производится ежегоднооколо 1,2 миллионов черенков. На территориис площадью 12 га выращиваютсярастения в горшках от 2 до 120 л.На площади более 200 га выращиваютсяна ряду с хвойными также и лиственныедеревья и кустарники и крупных размеров,с многоразовой пересадкой.Более чем 60% наших растений реализуютсяза границей, в 20 странах Европы.У нашей компании Вы можете находить иподсобные материалы, машины иискусственные удобренияEverris.Питомник предлагаетдля продажи широкийассортиментсобственных растений,прижившихсяк условиямконтинентальногоклимата.EVERRIS mûtrágyák és faiskolai segédanyagok forgalmazásaVetrieb von EVERRIS und GartenbauproduktenPromotion of EVERRIS products and nursery accessoriesРеализация искуственных удобрений EVERRIS и подсобных материалов79


NURSERY WHOLESALEThe most advanced gardening and nurserywholesale in Hungary, located next to Budapest,with a background of 120 hectares of owncultivation ground.We offer You the widest sortiment of40 Hungarian ornamental plant nurseries.Where the green is colourful!BAUMSCHULGROSSHANDELDer modernste Baumschulgrosshandelin Ungarn, in der Nähe von Budapest, mitdem Hintergrund von 120 Hektare eigenesKultivierungsgebiet.Wir bieten Ihnen das breiteste Sortimentvon fast 40 Ungarischen Baumschulen undGärtnereien.Wo Grün farbenreich ist!80ContactsAddress: 2310 Szigetszentmiklós,Csepeli str. 43.Tel.: +36 24/540-555Fax: +36 24/540-556E-mail: info@profipartner.huWeb: www.profipartner.huGPS: N-47,36317 E-19,04817


SZALAYDÍSZFAISKOLA-KERTÉSZETNURSERY-BAUMSCHULENova, Kossuth L. út 58.GPS: N 46 41.128’ • E 016 41.346KonténeresIn ContainerIm Container:• ÖrökzöldekConifersConiferen• CserjékShrubsStraucher• Lombos FákOrnamental TreesLaubbrattige ZierbaumeFöldlabdásRootballMit Ballen:• ÖrökzöldekConifersConiferen• Lombos FákOrnamental TreesLaubbrattige ZierbaumeTelefon: +36 92/577-016 • Fax: +36 92/577-018E-mail: szalay.faiskola@t-online.hu • postmaster@plant-divisor.t-online.huwww.szalayfaiskola.hu81


Többször iskolázott, méretes sorfák, örökzöldekKonténeres díszfák, cserjék, örökzöldekSzoliter növényekReplanted alle trees and conifersTrees, conifers and shrubs in containerSolitaire plants84H-2022 Tahi, NagykertTel.:00 36 26 387 157, Fax:00 36 26 386 411www.tahi.hu, tahi.faiskola@tahi.huGPS: 47°45’ 52.29N, 19°03’ 58.93 E


www.toloskert.huA Tölöskert DíszfaiskolaSomogy megyében,a Dráva partjánhelyezkedik el,38ha területen termesztpikkelyes éstûlevelû fenyôket,cserjéket, valamintoltvány fenyôketkiváló minôséggel.Telephelye Ôrtilosbantalálható.TELEPHELY / IRODA CÍME:8854 Ôrtilos, 084/5hrsz.MUNKATÁRSAK:Deme Krisztina MáriaMobil: 06/30-902-6625Tel./Fax.: 06/82-496-196Gergelics JácintMobil: 06/30-520-2878E-mail:toloskert@t-email.hutktölöskertD Í S Z F A I S K O L A


THUJA-CENTRUMB a l o g u n y o mHigh quality plants/evergreens fromstate-of-the-art nursery.Pflanzen erstklassiger Qualität aus unserergut ausgestatteten Baumschule.В нашем высокооснащенном лесном питомнике мырасполагаем растениями наивысшего качества.Jól felszerelt faiskolánk kiválóminőségű növényekkel áll rendelkezésére.86Vasi Wolf Trade Kft.Mobil: +36 20/529-8283E-mail: wolf@vasiwolftrade.huHonlap: www.vasiwolftrade.huFARKAS TAMÁSH–9771 Balogunyom,Akacs Mihály u. 3.


Évelő dísznövényekPerennialsStaudenTrajniceKertészetünkben 4 ha-on közel 1000 féleévelő dísznövényt termesztünk különbözőméretű cserepekben, konténerekben.Kínálatunk: évelőágyi növények • border plants sziklakerti évelők • rock garden plants árnyéki évelők, talajtakarók • shadow plants,ground covers mocsári növények • bog plants hagymások • bulbs in pot páfrányok • ferns díszfüvek • ornamental grasses fűszernövények • herbsZSOHÁR CSABA9938 Nagyrákos, Belsőszer 097/33telefon: +36 94/548-088; fax: +36 94/548-089mobil: +36 30/256-6491e-mail: zscsaba@t-online.huwww.zsohar.hu87


Alginit – naturally occurring mineral, fossilized algae biomass – offering:› Enormous water saving capacity› Long-term storage capacity of nutrients› Outstanding improvement in soil quality (soil amelioration)Application fields:› Agriculture and forestry› Tree and shrub nurseries› Gardening and landscaping› Combat desertifi cation› Establishment of soil substrateAlginit – the essence of natureAlginit – a föld életerejeAlginit – természetes ásványi anyag, fosszilis alga biomassza –, mely› Nagy vízmegtartó képességgel› Hosszú távú tápanyagmegtartó képességgel› Kiváló talajjavító képességgel rendelkezikFelhasználható: talajjavításra, termesztőközegek adalékanyagaként› szántóföldi és kertészeti kultúrákban,› fóliás hajtatásra, magvetésre,› starter tápanyagként cserjék, fák ültetésekor,› pázsit, gyep kezeléséreALGINIT KFT.1075 Budapest, Károly krt. 11.Tel.: +36 1 269 7826E-mail: alginit.info@gmail.comWeb: www.alginit.hu89


Alpoktex Kft.Ipari textíliák kis- és nagykereskedelmeH-9730 Kőszeg, Posztógyár u. 12.Tel.: +36-20/339-4848 • +36-20/312-9207www.alpoktex.hu • apoktex@alpoktex.huCégünk faiskolák, kertészetek, kertépítők részére forgalmaz kertészeti textíliákat.Unsere Firma vertreibt verschiedene Textilien für das Gartenbau, wie fürBaumschulen, bzw. Garten- und Landschaftsbauer.Our company, is dealing with different types of jute textiles for special usageon the field of gardening, like nursery production and landscaping activities.Jutaszövet: faiskoláknak földlabdázáshozsűrű szövésű jutazsák.Jutegewebe: für Ballieren in der Baumschule,mit dichter Webe.Jute textile: for rootballs in the nurseries,thick warped.Agroszövet: konténertelepekhez,talajtakarásra.Mypex Gewebe: für Kontänerflächen undBodenabdeckung.Mypex textile: for container fields andground covering.Geotextília: rétegelválasztásra, téli takarásra.Vlies: für Trennung von Schichten,Winterschutz.Protective fleece: separating layers,winter protection.Vakondháló: vakondtúrás elleni védekezésre.Wühlmausschutz: Netze gegen Wühlmäuser.Against moles: protective web againstmolehills.90


• Programozottfeltáródás• Megbízható minőség• Biztonságos• Konténeres faiskola• Pattered release• Consistency• Safer in usage• Usage in containercultures• Faiskolai felülkezelés tápoldatozással• Tökéletes vízolhatóság• Water-soluable fertilizer for nursery growing• Bright solution system• Szabályozott tápanyagleadás• Gazdaságos • Szabadföldi faiskola• Controlled nutrient release • Economic• Field grown nurseries• Csúcskategóriájú vízoldható műtrágya• Az öntözővíz minőségének meg felelőtáplálást tesz lehetővé • M77 kelátcsomag• Water-soluable fertilizer• Feeds the plants suitable to water quality• M77 chelating formula• Egy kezelés az egészszezonra elegendő• Sűrűbb és zöldebbgyepfelület• Minimális kimosódás,környezetkímélő• Profi felhasználóknak.• Sportpályák, nagygyepfelületek kezeléséreMegrendelés / Order: Bokor Viktória, viktoria.bokor@prenor.hu – Lantosné G. Ildikó, budapest@prenor.huSzaktanaćsadaś / Consultant: Maǵori Tibor +36 20/536-9800 – Szerdahelyi Vilmos +36 20/956 0042www.everris.huÚJ!Forgalmazza / Distributor:Prenor Kft., H–9700 Szombathely, Beḱe teŕ 1.Tel.: +36 94/511-710 • Fax: +36 94/314-893E-mail: prenor@prenor.huKertészeti Raktár: H–2310 Szigetszentmiklós,Csepeli út hrsz. 0173/59-62www.prenor.eu


Értékesítés (Budapest)Kerti dísznövények kiemelkedően széles választékban• Örökzöldek: földlabdás és konténeresfenyőfélék, cserjék• Fák: földlabdások és konténeresek• ÉvelőkKülönlegességek• Szoliter növények• Eredeti japán kerti bonsai-okFaiskola (Üllő, Tornyoslőb)Budapesttől 30 km-re található konténeres termesztőtelepünk, mely 5 éve működik jelenlegi formájában.Az 5,5 ha-os területen az alábbi növények nevelésévelfoglalkozunk:• Thuja, Taxus, Juniperus, Picea fajok és fajták• Szoliter cserjék és fenyőfélék• Lombos fák• Formára nyírt örökzöldek• Kerti alakfák, bonsai-okGarden centre (Budapest)Extremely wide assortment of outdoor ornamentalplants• Evergreens: conifers and shrubs, with rootball orin container• Trees with rootball or in container• PerennialsSpeciality• Specimens• Original Japanese garden bonsaiNursery (Üllő, Tornyoslőb)Our nursery works 30 kms far from Budapest, nearÜllő. On a 5,5 ha area we grow plants in container only• Thuja, Taxus, Juniperus and Picea species andcultivars• Solitaire conifers and shrubs• Ornamental trees• Trimmed conifers• Garden bonsaiHungaroplant Faiskolai Termelő és Értékesítő Kft.1194 Budapest, Méta utca 31. • GPS: N 47.42770˚, E 19.16351˚Tel: (+36 1) 280-4802, (+36 1) 348 0254 • Mobil: (+36 70) 380 1882 • Fax: (+36 1) 280 4857Faiskola közvetlen elérhetősége/Nursery direct: (+36 70) 380 1891E-mail: hungaroplant@hungaroplant.hu • Honlap: www.hungaroplant.hu92


60 years in horticulturewww.kerteszetesszoleszet.huALAPÍTVA: 1951Being the oldest horticultural weekly in Hungary,we have appeared for sixty yearsPublished by Hungary’s number one agrarian publisher,Magyar Mezőgazdaság Kft.We provide the most effective advertising possibility.Our website – www.kerteszetesszoleszet.hu – is part of thebiggest agrarian information network in Hungary.Look for our media kit93


Trifender ®Öko-Ni ®A gombaevő gombák!A Trifender ® és az Öko-Ni ® előbb eszi meg a káros gombákata gyökerek körül, mielőtt azok károkat okoznának.Felhasználás előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!www.kwizda.hu


Kizárólagos magyarországi forgalmazó:Mapol Kereskedelmi KftH-1118 Budapest, Regős u. 6. fszt. 1.mobil: +36 20/946-3128, Tel.: +36 1/309-7493e-mail: jarek@mapol.hu, web: www.mapol.hu95


WE SUPPLY GREENOrient Trend · H-1172 Budapest, Jászivány u. 8.TEVÉKENYSÉGEK· Kerti Bonsaiok páratlan választéka· Dísznövényeink bérbeadása rendezvényekre· Harmonikus kertkoncepciók kialakítása, azok megvalósítása· Épülő és felújítandó kertek növényanyag ellátása· Kül- és beltéri dekorációk· Kerti Bonsaiok szakszerű ápolása, növényvédelmeOUR SERVICES INCLUDE· Vast selection of garden bonsai trees· Plant rental for events· Landscape planning and implementation· Plant supply· Indoor and outdoor decorations· Plant care and protection of garden bonsai treesORIENT TRENDTELEPHELY/BEMUTATÓKERT2234 Maglód, Wodiáner IpariParkGPS koordináták:N 47.45155E 19.37663Mobil: + 36 30 520 1591Fax: +36 29 526 110Email: info@orienttrend.eu96www.orienttrend.eu


Termesztô közegekprofiknak!PINDSTRUP MOSEBRUG A/S – DÁNIAAz Ön igényéhez szabott,egyedi receptek!Több, mint 100 éves tapasztalat!Szállítás közvetlenül a gyártótól!Számlázás euróban, nettó áron!Képviselô98Aradi László | 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 51.Mobil: 20/940-5892 | E-mail: al@pindstrup.dkwww.pindstrup.com


2012Egyesületünk standja a Hortus Hungaricus kiállításon.2011


Faiskolai BörzeSzombathelyBaumschulbörsein SzombathelyNursery Exhibitionin SzombathelyСпециализированнаябиржевая выставкав СомбатхейеFotó: Faiskolai Börze 2012

More magazines by this user
Similar magazines