MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

mgki.hu

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavédelmi SzabályzatTARTALOMJEGYZÉKI. fejezet /Általános rendelkezések ............................................................................................. 4II. Fejezet / A munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítést igénylő feladatok és afoglalkozás-egészségügyi szolgálat ellátásának feltételei .......................................................... 62.1. Veszélyességi osztályba sorolás ..................................................................................... 62.2. Munkavédelmi szakképesítést igénylő feladatok ellátása ............................................. 62.3. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat ............................................................................... 7III. Fejezet / Ügyrendi szabályok .......................................................................................... 83.1. A munkavédelemmel kapcsolatos általános feladat- és hatáskörök ........................ 83.2. Az igazgató munkavédelmi feladatai- és hatásköre ................................................. 83.3. Az Intézet igazgató-helyettesének munkavédelemmel összefüggő feladat- és hatásköre...................................................................................................................................... 103.4. Az Intézet gazdasági vezetőjenek munkavédelemmel összefüggő feladat- és hatásköre...................................................................................................................................... 103.5. Szervezetek (témacsoportok) vezetőinek feladat- és hatásköre ................................... 123.6 Munkavédelmi tanácsadó, szakember feladata- és hatásköre ........................................ 133.7. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának feladatai és jogköre ........................ 153.8. A szervezetek (témacsoportok) munkavédelmi megbízottjainak feladat és jogköre ... 163.9. Az Intézet tudományos munkakörben (közalkalmazott) dolgozó személyek feladatai: ........................................................................................................................................ 173.10. A munkavállaló jogai és kötelezettségei ................................................................ 18IV. Fejezet / Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyifeltételei .................................................................................................................................... 204.1. A munkavállaló egészségügyi alkalmassága, a munkaköri és személyi higiénésalkalmassági vizsgálatok rendje: .......................................................................................... 204.2. A munkaköri és szakmai orvosi vizsgálat .................................................................... 204.3. Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat ............................................................... 214.4. Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat ........................................................... 234.5. Járványügyi érdekből végzett orvosi vizsgálat ............................................................. 244.6. A munkavállaló megfelelő szakképzettsége ................................................................ 244.7. A munkavállalók munkavédelmi oktatásának rendje ................................................... 254.8. Az előzetes munkavédelmi oktatás: .............................................................................. 264.9. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás: .......................................................................... 274.10. A rendkívüli munkavédelmi oktatás: ..................................................................... 28V. Fejezet / A munkavégzésre vonatkozó általános magatartási szabályok, a munkavállalókjogai és kötelességei ................................................................................................................. 295.1. A munkavégzésre vonatkozó általános magatartási szabályok .................................... 295.2. Munkavégzésre vonatkozó általános követelmények .................................................. 315.3. A munkavállaló munkaképes állapotának (alkohol vagy egyéb szer hatása alatt állás)ellenőrzése ............................................................................................................................ 325.4. A dohányzással kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése ................................ 335.5. A képernyő előtti munkavégzés követelményei ........................................................... 345.6. Munkavégzés egyszerű kéziszerszámokkal és eszközökkel. Kézi anyagmozgatás,anyagtárolás, irattári tevékenység ........................................................................................ 355.7. Egyéb előírások ............................................................................................................ 372030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu2/112


Munkavédelmi SzabályzatVI. Fejezet / Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés minimáliskövetelményei .......................................................................................................................... 416.1. Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyen ................ 416.2. Pihenőhelyek ................................................................................................................ 416.3. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek ................................................................................ 416.4. Elsősegélyhelyek .......................................................................................................... 426.5. Menekülési utak és vészkijáratok ................................................................................. 426.6. Munkahelyi hulladékkezelés ........................................................................................ 436.7. Munkahelyek szellőztetése ........................................................................................... 436.8. A helyiségek, terek hőmérséklete ................................................................................. 446.9. A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása ............................................. 446.10. Ivóvízellátás és védőital biztosítása ....................................................................... 446.11. Egyéni védőeszköz juttatása .................................................................................. 45VII. Fejezet / Munkaeszközök, gépek, berendezések üzemeltetésének általános biztonságikövetelményei .......................................................................................................................... 507.1. A munkaeszközök biztonsági követelményei és megfelelőségük tanúsítása,beszerzésükkel kapcsolatos követelmények: ....................................................................... 507.2. Gépek, berendezések üzemeltetési dokumentációja, kezelési utasítása ....................... 507.3. A gépek, berendezések, munkaeszközök állapota ....................................................... 517.4. A villamos energiával működő gépek biztonsági követelményei ................................ 517.5. Az épületvillamossági berendezések ............................................................................ 557.6. Villamos energiával működő irodai berendezések üzemeltetésének villamosbiztonságtechnikai előírásai ................................................................................................. 57VIII. Fejezet / A munkahelyek tisztántartása, a takarításra vonatkozó biztonságtechnikaikövetelmények ......................................................................................................................... 608.1. A munkahelyek tisztántartásának általános előírásai ................................................... 608.2. Tisztító és fertőtlenítő szerek használata ...................................................................... 608.3. A villamos berendezések tisztítása ............................................................................... 60IX. Fejezet / Munkavédelmi eljárások rendje .......................................................................... 629.1. A munkakörülmények megfelelőségének ellenőrzése ................................................. 629.2. Más gazdálkodó szervezet (idegen vállalat) munkavállalói által az intézet béreltterületén végzett munkák biztonsági előírásai: .................................................................... 63X. Fejezet / Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása, kártérítési rendje .......................... 6410.1. Általános követelmények baleset bekövetkezése esetén ....................................... 6410.2. A munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések bejelentésének,nyilvántartásának, kivizsgálásának rendje ........................................................................... 6410.3. A munkabaleset és a súlyos munkabaleset fogalma .............................................. 6410.4. A munkabaleset bejelentésére, kivizsgálására és nyilvántartására kötelezettmunkáltató ............................................................................................................................ 6510.5. A munkabalesetek bejelentése ............................................................................... 6510.6. A munkabalesetek kivizsgálása ............................................................................. 6610.7. A munkabalesetek nyilvántartása .......................................................................... 6710.8. Veszélyes események (kvázi balesetek) vizsgálata ............................................... 68XI. Fejezet / A munkavédelmi tevékenység hatósági felügyelete ........................................... 7011.1. A felügyeletek ellenőrzése kiterjed ........................................................................ 7011.2. A felügyeletek jogosultak ...................................................................................... 70MELLÉKLETEK ..................................................................................................................... 712030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu3/112


Munkavédelmi SzabályzatI. fejezet /Általános rendelkezések1.1. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont(továbbiakban: kutatóközpont) a munkavédelemről szóló többször módosított 1993.évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.) 2.§ (3) bekezdésében foglaltkövetelményeknek megfelelően jelen Munkavédelmi Szabályzatban (továbbiakban:MvSz) határozza meg a hatályos jogszabályok és szabványok keretein belül azegészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinekmegvalósítási módját.1.2. Az MvSz célja:A Kutatóközpont vezetői és munkavállalói részére áttekinthető anyagot biztosítson,mely— egyrészt eleget tesz a jelenleg hatályos jogszabályok követelményeinek,— másrészt tartalmazza a munkavédelmi tevékenység szakszerű ellátásáhozszükséges ismereteket.1.3. Az MvSz területi hatálya:‣ 2462, Martonvásár, Brunszvik u. 2. alatti székhelyre, továbbá:‣ A MTA Agrártudományi Kutatóközpont területére:• Mezőgazdasági Intézet: 2461, Martonvásár, Brunszvik u. 2.• Növényvédelmi Intézet: 1022 Budapest, Herman Ottó u.15.• Telephely: 1029 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.• Talajtani és Agrokémiai Intézet: 1022 Budapest, Herman Ottó u.15.• Telephely: 2162 Őrbottyán, Kvassay telep7019 Sárhatvan, Ötvenkilencpuszta (Pusztaegreskülterület 0100 hrsz.)• Állatorvos-tudományi Intézet: 1143 Budapest, Hungária krt.21.1.4. Személyi hatálya:A szabályzat személyi hatálya kiterjed:— A kutatóközpont valamennyi munkavállalójára,— a mellékállásban, szerződésben és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra,valamint szerződés alapján a kutatóközpont részére munkát végző, de másgazdálkodó szervezethez tartozó munkavállalókra a szerződésben meghatározottakszerint.— A kutatóközpont területén tartózkodókra (ügyfelek), valamint hatósági ellenőrzésttartó személyekre.1.5. Az MvSz időbeli hatálya:A hatályba lépés időpontja: 2012. …………… …..2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu4/112


Munkavédelmi Szabályzat1.6 Az MvSz előírásainak megszegése - a cselekmény, mulasztás, vagy annak nyománbekövetkezett esemény súlyosságától és jellegétől függően - fegyelmi, szabálysértési,büntető, illetve polgári jogi eljárást vonhat maga után.1.7. A munkavédelemre különös gondot kell fordítani és azt a kutatóközpont területén ésműködési területén a tevékenység szerves részeként kell végezni és végeztetni.1.8. A Kutatóközpont valamennyi szervezeti egységénél a beosztásokra és munkakörökrejellemzően biztosítani kell az 1.3. pontban meghatározott személyi kör egészségét nemveszélyeztető és testi épségének védelmét szolgáló körülményeket.1.9. Minden munkaterületen rendszeresen kutatni és elemezni kell a munkavégzésveszélyforrásait és azok okait, jellegét, előfordulási formáit és mérséklésük,megszüntetésük lehetőségeit.A munkavédelmi vizsgálatok és kutatások eredményeinek felhasználásával, atechnikai és műszaki feltételek javításával, a munkaszervezés tökéletesítésével ésmegfelelő védőintézkedések bevezetésével folyamatosan javítani kell a munkavégzésfeltételeit.1.10. Tűz- és káresetek elhárítása során az MvSz előírásait a kutatóközpont TűzvédelmiSzabályzatában foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu5/112


Munkavédelmi SzabályzatII. Fejezet / A munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítést igénylőfeladatok és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat ellátásának feltételei2.1. Veszélyességi osztályba sorolás2.1.1. A kutatóközpont a többször módosított 5/1993. (XII.26.) MüM rendeletbenmeghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan arendeletben megjelölt időtartamra és képesítési feltételekkel köteles munkavédelmiszakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni és e személy részére valamennyimunkavédelemmel összefüggő információt megadni és a szükséges tárgyi feltételeketbiztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatóifeladatainak teljesítése érdekében.A veszélyességi osztályokat a gazdasági tevékenység megnevezésének függvényében(ágazati számjelként a gazdasági tevékenység egységes ágazati osztályozásirendszerére vonatkozó 9003/2002. (SK.6.) KSH Közlemény számjele szerepel) atöbbször módosított 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. számú mellékletének 1 pontjatartalmazza.A kutatóközpont tevékenysége alapján, a többször módosított 5/1993. (XII. 26.) MüMrendelet 2. számú melléklete szerint, a II. veszélyességi osztályba tartozik.A kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alatt, önállógazdálkodási szervezetként működik.Ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztálybatartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor különszakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagytermészetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nemveszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben akijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató ténylegesszakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatokszemélyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemrevonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzéséremunkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személylehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy - a szakképzettségi feltétel fennállásaesetén - a természetes személy munkáltató is.2.2. Munkavédelmi szakképesítést igénylő feladatok ellátása2.2.1. Az előző pontoknak megfelelően és a többször módosított 1993. évi XCIII. törvény amunkavédelemről, és a többször módosított 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet szerint akutatóközpontnak munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítésű szakembert esetimegbízással kell foglalkoztatnia, melyet a szakember végez (védőeszközmeghatározása, súlyos munkabaleset kivizsgálása, stb.).2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu6/112


Munkavédelmi Szabályzat2.3. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat2.3.1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló többször módosított 89/1995. (VII.14.)Kormányrendelet, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról pedig a többszörmódosított 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szól.A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás tartalmát a többször módosított 27/1995.(VII.25.) NM rendelet 4.§ (1) bekezdése, azokat a területeket, amelyeken a szolgálatközreműködik a 4.§ (2) bekezdése határozza meg.2.3.2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló többször módosított 89/1995. (VII.14.)Kormányrendelet rendelet 4. számú melléklete szerint a kutatóközpont munkakörei a„C” és „D”, foglalkozás-egészségügyi osztályba tartoznak.Foglalkozás-egészségügyi szakorvossal szerződést kell kötni.A foglalkozás- egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat a foglalkozás-egészségügyiszolgálat végezi rendszeresen.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu7/112


Munkavédelmi SzabályzatIII.Fejezet / Ügyrendi szabályok3.1. A munkavédelemmel kapcsolatos általános feladat- és hatáskörök3.1.1. A kutatóközpontnál tevékenységet végzők munkavégzésük során kötelesek az MvSzrájuk vonatkozó előírásait betartani és betartatni, továbbá ezen jogkörben eljárvaellenőrizni, valamint figyelemmel kísérni a munkavédelmi tevékenységet.3.1.2. A munkavédelmi tevékenység felett felügyeletet gyakorolnak:- A Kutatóközpont főigazgatója,- A kutatóközpont gazdasági főigazgató - helyettese,- Az intézetek igazgatói,- általános jelleggel a kutatóközpont munkabiztonsági szaktevékenységet ellátószervezete, személye (munkavédelmi szaktanácsadó),- szakterületükön a kutatóközpont (témacsoport) munkavédelmi megbízottai.3.1.3. A munkavédelmi tevékenység felett a kutatóközpont főigazgatója gyakorolfelügyeletet.A munkavédelmi felügyeletet gyakorló köteles minden olyan tevékenységet(munkavégzést, oktatást) megtiltani, illetve megakadályozni, amelyegészségkárosodást, balesetet idézhet elő.3.2. A főigazgató munkavédelmi feladatai- és hatásköre3.2.1. Felelős a kutatóközpont dolgozóinak egészségének, testi épségének védelméért,valamint a többször módosított 1993. évi XCIII. tv. 2. § (2) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően biztosítja a kutatóközpont területén az egészséget nemveszélyeztető és biztonságos munkakörülményeket, a környezet megóvását, az ehhezszükséges személyi és tárgyi feltételeket.3.2.2. Gondoskodik jogszabályban előírt módon a megfelelő szakemberfoglalkoztatottságról,és annak működési feltételeiről, jogkörének biztosításáról(munkavédelmi szakember, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás).3.2.3. Gondoskodik arról, hogy a Munkavédelmi Törvényben, valamint az ahhoz kapcsolódójogszabályokban, szabványokban, biztonsági szabályzatokban rögzített előírásokmegvalósításához szükséges feladatokat a kutatóközpont munkavállalói megismerjékaz általuk ismert nyelven.3.2.4. Az előző pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Munkavédelmi Törvény 2.§ (3)bekezdése előírásainak megfelelően elkészítteti a kutatóközpont MvSz -át. A MvSzbanmeghatározza a kutatóközpont szervezeti felépítésének megfelelően a különbözőmunkakörökben foglalkoztatottak munkavédelmi feladatait.3.2.5. A MvSz-ban meghatározza a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásának módját.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu8/112


Munkavédelmi Szabályzat3.2.6. A Munkavédelmi Törvény 54.§ (3) bekezdés követelményeinek érvényesítéseérdekében az MvSz-ben meghatározott rend szerint rendszeres munkavédelmiellenőrzést tart.3.2.7. Munkavédelmi hatósági ellenőrzés esetén személyesen, vagy megbízottja útjánképviseli a kutatóközpontot. A megállapított hiányosságokat a kutatóközpontnálmunkavédelmi tanácsadóval, szakemberrel megvizsgáltatja, s amennyiben azokmegfelelnek az érvényben lévő jogszabályok követelményeinek, gondoskodik arról,hogy az ellenőrzés során megállapított hiányosságokat a munkavédelmi határozatbanelőírt határidőre pótolják.3.2.8. Amennyiben a munkavédelmi tanácsadó, szakember a kiadott határozatotjogszabályellenesnek ítéli, mérlegeli a fellebbezés benyújtásának lehetőségét.Amennyiben a fellebbezés benyújtása mellett dönt, azt megszerkesztteti amunkavédelmi tanácsadóval.3.2.9. A kutatóközpont részére szolgáltatást nyújtó külső cégekkel kötendő vállalkozásiszerződésekben – a munkavédelmi tanácsadó, szakember bevonásával – meghatározzaa munkavédelmi követelményeket is. Amennyiben a kutatóközpont részére több külsőcég végez egyidejűleg tervezést, kivitelezést, javítást, illetve nyújt egyéb szolgáltatástfővállalkozóként, gondoskodik arról, hogy a vállalkozási szerződésekben pontosanrögzítve legyen a különböző cégek munkavédelmi feladata, felelőssége. Több külsőcég egyidejű munkavégzése esetén kijelöli azt a céget, illetve személyt, aki amunkákat munkabiztonsági szempontból koordinálja.3.2.10. Gondoskodik a kutatóközpont munkavállalói munkavédelemmel kapcsolatospanaszainak elbírálásáról.3.2.11. Dönt a munkabalesetet szenvedett munkavállaló által benyújtott kártérítési igényekkelkapcsolatban.3.2.12. Biztosítja az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél a munkavédelem szervezeti ésgazdasági feltételeit. A szükséges pénzügyi és tárgyi feltételekről a költségvetésiforrások és prioritások figyelembevételével tervszerűen gondoskodik.3.2.13. Szabályozza a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések azonnali bejelentésénekés kivizsgálásának rendjét. Meghatározza a munkabalesetek nyilvántartását. Elsőfokon határozatot hoz a munkabalesetek ügyében lefolytatott eljárásokban.3.2.14. Írásban rendelkezik – munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat után – aberendezések, létesítmények, munkaeszközök üzemeltetésének feltételeiről. Ezvonatkozik a rekonstrukciókra, felújításokra és átépítésekre is.3.2.15. Együttműködik a munkavédelmi szakemberrel, kellő időben tájékoztatást nyújt amunkakörülményeket alapvetően érintő döntései előkészítéséről.3.2.16. Meghatározza a munkaképes állapot ellenőrzésének módját, végrehajtásánakfeltételeit.3.2.17. Irányítja a dolgozók munkavédelmi oktatásának, vizsgáztatásának megszervezését.3.2.18. Biztosítja a munkavédelmi érdekképviselet (bizottság) a Munkavédelmi Törvénybenmeghatározott feltételek szerinti működését. Az érdekképviselet kezdeményezéseesetén személyesen illetve megbízottja útján részt vesz a tárgyalásokon.3.2.19. Meghatározza a raktározási (irattári) tevékenység feladatainak biztonságos ellátásáhozszükséges személyi és tárgyi feltételeket.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu9/112


Munkavédelmi Szabályzat3.2.20. Új gép, berendezés, eszköz beszerzése esetén az azzal való munkavégzés megkezdéseelőtt a munkabiztonsági üzembe helyezés megtartása és a szükséges dokumentumokelkészítése érdekében értesíti a munkavédelmi tanácsadót, szakembert.3.2.21. Gondoskodik a munkavállalók részére – amennyiben az szükséges – az egyénivédőeszközök, védőital, illetve tisztálkodószerek juttatásáról.3.2.22. Amennyiben a kutatóközpont tulajdonában, illetve bérelt épületen, helyiségben, gépen,berendezésen, eszközön közvetlen balesetveszélyt jelentő hiányosságot tapasztal, ajavítás érdekében felveszi a kapcsolatot a karbantartó külsős céggel, és egyúttalgondoskodik arról, hogy a balesetveszélyes gépet, berendezést, eszközt tovább neüzemeltessék.3.2.23. Új gépek, berendezések beszerzése esetén ellenőrzi a kezelési utasítások meglétét,illetve, hogy az a kezelő anyanyelvén íródjon. Gondoskodik arról, hogy a kezelésiutasítás a gép, berendezés közelében jól látható helyen ki legyen függesztve.Meggyőződik arról, hogy a kezelő megfelelően elsajátítsa a kezelési utasítást.3.2.24. Megőrzi és kezeli a villamos energiával működő irodai berendezések, számítógépek,kávégépek érintésvédelmi ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumokat.3.2.25. Megőrzi és kezeli a kutatóközpont tulajdonában, bérleményében lévő gépek,berendezések, eszközök tervdokumentációit, műbizonylatait, gépkönyveit, az üzembehelyezési jegyzőkönyveket, valamint az időszakosan külső cég által elvégzettfelülvizsgálatok dokumentációit.3.2.26. Megőrzi és kezeli a munkavédelmi üzembe helyezési engedélyek egy példányátamennyiben ilyenre sor kerül.3.2.27. A MvSz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeiszerint előírt követelmények érvényesülését figyelemmel kíséri, mérések eseténmegőrzi az azzal kapcsolatos dokumentumokat. Nem megfelelő eredmények esetén amunkavédelmi tanácsadóval, szakemberrel közösen javaslatot tesz a szükségesintézkedések megtételére.3.2.28. Figyelemmel kíséri, hogy a kutatóközpont munkavállalói a munkavégzés során akülönböző gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos biztonsági követelményeketbetartják-e, s ha nem, megteszi a szükséges intézkedéseket a biztonságos üzemeltetésbiztosítása érdekében.3.2.29. Az irányítása, felügyelete alatt bekövetkezett baleseteknél gondoskodik azelsősegélynyújtásról és az orvosi ellátás megszervezéséről. A balesetet azonnal jelentia munkavédelmi szakembernek, tanácsadónak és a kivizsgálás megkezdéséiggondoskodik a helyszín biztosításáról.3.3. A kutatóközpont gazdasági igazgató munkavédelemmel összefüggő feladat- éshatásköre3.31Meghatározza – szükség esetén a munkavédelmi szervezet (szaktanácsadó) bevonásával –a kutatóközpont feladatainak biztonságos ellátásához szükséges személyi és tárgyifeltételeket.3.3.2. A kutatóközpont szervezeti felépítésének megfelelő személyek bevonásával,gondoskodik a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu10/112


Munkavédelmi Szabályzat3.4.3. Új gép, berendezés, eszköz beszerzése esetén az azzal való munkavégzésmegkezdése előtt a munkabiztonsági üzembe helyezés megtartása és a szükségesdokumentumok elkészítése érdekében értesíti a munkavédelmi szervezetet(szaktanácsadót).3.4.4. A munkaügyi osztály értesítése alapján intézkedik, hogy a kutatóközpontmunkavállalói az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton résztvegyenek. Amennyiben a kutatóközpont bármely munkavállalója az időszakosmunkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat érvényességi határidején belül a vizsgálatonnem jelenik meg, az MvSz 4.3. pontja szerint járjon el.3.4.5. Gondoskodik arról, hogy a kutatóközpont munkavállalói a MvSz 4.8. pontja szerintimunkavédelmi oktatáson megjelenjenek.3.4.6. Figyelemmel kíséri, hogy a MvSz 5.1. pontjában szereplő, a munkavégzésrevonatkozó általános magatartási szabályokat a kutatóközpont munkavállalóibetartják-e, s ha nem, a hivatkozott fejezetben előírtaknak megfelelően jár el.3.4.7. Gondoskodik a kutatóközpont munkavállalói részére – amennyiben az szükséges –az egyéni védőeszközök, védőital, illetve tisztálkodó szerek juttatásáról.3.4.8. A kutatóközpont területén, illetve tevékenységi körébe tartozó munkavédelmihatósági felügyeleti ellenőrzésen részt vesz és képviseli a kutatóközpontot.3.4.9. Amennyiben a kutatóközpont munkavállalóját baleset, munkabaleset éri, a balesetkivizsgálása érdekében értesíti a munkavédelmi szervezetet (szaktanácsadót). Akivizsgálás érdekében szükség szerint a helyszín és a tárgyi bizonyítékok őrzésérőlgondoskodik.3.4.10. Gondoskodik a kutatóközpont tulajdonában lévő gépek karbantartásáról, azidőszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok megtartásáról, az alkalmazott gépek,berendezések időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatainak elvégeztetéséről, azelvégzett vizsgálatok nyilvántartásáról, a vizsgálatok során megállapítotthiányosságok pótlásáról.3.4.11. Amennyiben új munkahely, létesítmény, vagy technológia létesítése, illetve ameglévő munkahely, létesítmény vagy technológia módosítása céljából akutatóközpont külsőcéggel tervezői, kivitelezői vállalkozási szerződést köt, atervezőtől, kivitelezőtől megköveteli a Munkavédelmi Törvény 19.§ (2)bekezdésében előírt írásos nyilatkozatot arról, hogy a Munkavédelmi Törvény18.§(1) bekezdésében felsorolt munkahely létesítmény, technológia tervezése,kivitelezése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottkövetelményeknek megfelelően történt.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu11/112


Munkavédelmi Szabályzat3.4.12. Megőrzi és kezeli a villamos energiával működő irodai berendezések, gépekérintésvédelmi ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumokat.3.4.13. Megőrzi és kezeli a kutatóközpont tulajdonában lévő gépek, berendezések, eszközöktervdokumentációit, műbizonylatait, gépkönyveit, az üzembe helyezésijegyzőkönyveket, valamint az időszakosan külső cég által elvégzett felülvizsgálatokdokumentációit.3.4.14. Megőrzi és kezeli a munkavédelmi üzembe helyezési engedélyek egy másolatipéldányát.3.4.15. Az MvSz VI. Fejezetében előírt követelmények érvényesülését figyelemmel kíséri,mérések esetén megőrzi az azzal kapcsolatos dokumentumokat. Nem megfelelőeredmények esetén a munkavédelmi szervezettel (szaktanácsadóval) közösenjavaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére az igazgatónak.3.4.16. Közvetlen munka kapcsolatot tart a szervezetek (témacsoportok) munkavédelmimegbízottjaival.3.5. Intézetek igazgatóinak feladat- és hatásköre3.5.1. Az intézetek igazgatói a saját jog- és hatáskörükben kötelesek az egészséget nemveszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat megismerni, avezetésük alatt álló munkavállalókkal és egyéb alkalmazásban, jogviszonybanállókkal megismertetni és betartani.3.5.2. Kötelesek a munkáltatóval, a munkavállalókkal, valamint egymással és ahatóságokkal együttműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságosmunkavégzés feltételeinek biztosítására.3.5.3. Kötelesek az irányításuk alá tartozó területen az előírások betartását folyamatosanellenőrizni, továbbá mulasztás vagy rendellenesség észlelése esetén a tőlük elvárhatómódon annak megszüntetésére intézkedni.3.5.4. Amennyiben az irányításuk alá tartozó területen közvetlen és súlyos veszélyhelyzetalakul ki, kötelesek a munkát azonnal beszüntetni és a dolgozókat a veszélyesterületről eltávolítani.3.5.5. Kötelesek a munkavégzéstől azonnali hatállyal eltiltani mindazon dolgozókat, akik abiztonságos munkavégzésre e szabályzatban megfogalmazottak szerint bármelyikfeltételnek nem felelnek meg.3.5.6. Amennyiben a szervezet (témacsoport) vezetője olyan rendellenességet észlel, amelyirányítási területén kívül esik, vagy hatáskörét meghaladja, haladéktalanul köteles azilletékes vezető intézkedését kérni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu12/112


Munkavédelmi Szabályzat3.7.7. A kutatóközpont munkavédelmi szervezetének haladéktalanul jelzi, ha munkabaleset,illetve foglalkozási megbetegedés miatt munkavállalót orvosi ellátásban részesít.3.7.8. Részt vesz a munkavállalók munkakörülményeit érintő normák, előírások és egyébrendelkezések kidolgozásában.3.7.9. Szükség szerint rész vesz a szervezeti egységek és munkaterületek munkavédelmiszemléjén.3.7.10. Közreműködik a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását célzóintézkedések meghozatalánál. Kezdeményezi a munkaképesség csökkenés szükségesfelülvizsgálatát.3.8. Az intézetek munkavédelmi megbízottjainak feladat és jogköre3.8.1. A munkavédelmi megbízottak hatásköre a megbízásuk szerinti szervezeti egységre,munkaterületre terjed ki.3.8.2. Munkavédelmi tevékenységüket a munkavédelmi szervezet (szaktanácsadó) szakmaiirányításával végzik.3.8.3. Javaslataikkal közreműködnek a kutatóközpont munkavédelmi tevékenységénekjavításában, továbbfejlesztésében.3.8.4. Figyelemmel kísérik és segítik a munkavédelmi előírások megtartását, az egészségesés biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét.3.8.5. Évenként egy alkalommal munkavédelmi bejárást tartanak a szervezeti egységüknél.A bejárásról jegyzőkönyvet készítenek, melyben a feltárt hiányosságokmegszüntetésére is javaslatot tesznek. A jegyzőkönyv egy példányát a munkavédelmiszervezetnek is megküldik.3.8.6. Megszervezik és megtartják a munkavállalók előzetes és ismételt munkavédelmioktatását. Közreműködnek a munkavállalók szakmai munkavédelmi oktatásában.3.8.7. A szervezeti egységüknél bekövetkezett munkabelesetek kivizsgálásában segítségetnyújtanak a munkavédelmi szervezetnek (helyszínbiztosítás, sérült adatainakfelvétele, stb.). Az azonnali jelentésre kötelezett súlyos munkabalesetek esetén aszükséges intézkedéseket megteszik.3.8.8. Figyelemmel kísérik a védőburkolatok, védőberendezések, az egyéni védőeszközökés munkaruházat meglétét, használatát, azok biztonságos állapotát (karbantartottság,szavatosság, stb.). Rendszeresen ellenőrzi az elsősegély ládák és szekrényekállapotát, feltöltöttségét.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu16/112


Munkavédelmi Szabályzat3.8.9. Vezetik és kezelik a szervezeti egységet érintő munkavédelmi okmányokat,amelyeket megbízatásuk visszavonása, illetve munkaviszonyuk megszűnése eseténjegyzőkönyvileg átadnak a szervezeti egység vezetőjének, vagy az általa kijelöltszemélynek.3.8.10. Tájékoztatják a munkavédelmi szervezetet a területükön lefolytatott felügyeleti(munkavédelmi, ÁNTSZ) ellenőrzésről, előzetes bejelentkezés esetén az ellenőrzésidőpontjáról.3.8.11. Ellenőrzik az előzetes, időszakos és soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatokelvégeztetését, gondoskodnak azok ciklus időn belüli megvalósulásáról.3.8.12. Hiányosság, rendellenesség észlelése esetén jogosultak – a megbízást adó szervezetiegység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett – a szükséges intézkedésmegtételére.3.9. A kutatóközpont tudományos munkakörben (közalkalmazott) dolgozó személyekfeladatai:3.9.1. A munkavégzésre alkalmatlan állapotban lévő munkavállalót kötelesek azonnaleltiltani a további munkavégzéstől.3.9.2. A szervezethez (témacsoporthoz) tartozó munkavédelmi megbízottal a szakterületetérintő feladatok megvalósításában együttműködni.3.9.3. Gondoskodnak a munkavédelmi előírások végrehajtásáról. Felelősek az irányításukalatt lévő munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzéskövetelményeinek megvalósulásáért.3.9.4. Biztosítják a felügyeletük alatt lévő munkaterületen a fegyelmezett munkavégzést, arendet és a tisztáságot.3.9.5. Részt vesznek a munkaterületükön folyó munkavédelmi ellenőrzéseken, ésfigyelemmel kísérik a hiányosságok megszüntetését.3.9.6. Veszély esetén azonnal intézkednek annak megszüntetésére, illetve értesítik aszervezeti egység (témacsoport) vezetőjét és munkavédelmi megbízottját.3.9.7. Szakmai területükön kötelesek felmérni és tájékoztatni a munkavállalókat amunkavégzés során fellépő, az egészséget és testi épséget veszélyeztető hatásokról,kockázatokról, a balesetek megelőzésének lehetőségeiről. A munkavégzésmegkezdése előtt, majd folyamatosan megadni és elsajátíttatni a munkavállalókkalmindazokat az utasításokat, speciális ismereteket, amelyek a biztonságos ésegészséges munkavégzés ellátásához szükségesek. Szükség szerint elkészítik atechnológiai (a kísérlet leírási), kezelési, műveleti, karbantartási utasításokat.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu17/112


Munkavédelmi Szabályzat3.10. A munkavállaló jogai és kötelezettségei3.10.1. A munkavállaló jogai:3.10.1.1. A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésfeltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozószabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását,b) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshezszükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz valólehetőség biztosítását,c) A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükségesfelszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valaminttisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőségek biztosítását.3.10.2. A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságosmunkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetvea munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.3.10.3. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagytesti épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításainakteljesítésével másokat veszélyeztetve közvetlenül és súlyosan, a teljesítést meg kelltagadni.3.10.4. A munkavállaló köteles:a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és amunkaidejét munkával tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából amunkáltató rendelkezésére állni,b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájáravonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni,c) munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamintáltalában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testiépségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagyhelytelen megítélését ne idézze elő,d) munkáját személyesen ellátni,e) a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésbenmegállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejezőmunkákat — a törvényes munkaidőn belül — elvégezni. Ha ez csak amunkaidején túl végezhető el, a túlmunkára vonatkozó szabályokszerint ellenérték illeti meg.f) eltérő megállapodás hiányában — a munkát a munkáltató utasításaszerint ellátni.3.10.5. Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtásajogszabályba vagy munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ha az utasításvégrehajtása kárt idézhet elő, és a munkavállaló ezzel számolhat, köteles erre az2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu18/112


Munkavédelmi Szabályzatutasítást adó figyelmét felhívni. Utóbbi esetben az utasítás teljesítését azonban nemtagadhatja meg.3.10.6. A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása másszemély életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.3.10.7. Az utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a munkavállalót az alól, hogymunkavégzés céljából továbbra is rendelkezésre álljon, és a jogszerű utasításokatteljesítse.Ha a munkavállaló az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadása következtében nemvégez munkát, a kieső időre, átlagkeresetre jogosult.3.10.8. A munkavállaló — különösen indokolt esetben — munkakörébe nem tartozó munkátis köteles végezni, illetve állandó munkahelyén kívüli munkavégzésre is kötelezhető.Ez azonban beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyébkörülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel nem járhat.3.10.9. További követelmények:A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotra, azegészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozószabályok megtartásával végezhet munkát.Így különösen köteles:a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőleelvárható módon meggyőződni, azt rendeletetésének megfelelően és amunkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartásifeladatokat elvégezni,b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőleelvárható tisztításáról gondoskodni,c) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatotviselni,d) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani,e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani ésazokat a munkavégzés során alkalmazni,f) a részére előírt orvosi — meghatározott körben pályaalkalmassági —vizsgálaton részt venni,g) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni,vagy erre intézkedést kérni a felettesétől,h) minden olyan tevékenységi körben, ahol a gyűrű, nyaklánc, karóra, fülbevaló,fapapucs (klumpa), a magas sarkú cipő stb., viselése balesetveszélyt jelent,azokat munkavégzés előtt le kell venni,i) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu19/112


Munkavédelmi SzabályzatIV. Fejezet / Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésszemélyi feltételeiA munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségilegalkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságosmunkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és jártassággal.A munka biztonságos és egészséget nem veszélyeztető elvégzéséhez megfelelőszakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.4.1. A munkavállaló egészségügyi alkalmassága, a munkaköri és személyi higiénésalkalmassági vizsgálatok rendje:4.1.1. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha− annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,− foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészségesfejlődését károsan nem befolyásolja,− foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,− mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára – különjogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és – külön jogszabályban meghatározottmunkakörökben – időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.4.1.2. A tevékenység szerinti miniszter meghatározott munkakörök (foglalkozások)tekintetében előírhatja, hogy az előző pontban foglaltakon túl pályaalkalmasságivizsgálat is szükséges, továbbá a vizsgálat rendjét az egészségügyi miniszterrelegyetértésben határozza meg.4.2. A munkaköri és szakmai orvosi vizsgálat4.2.1. A munkaköri és szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos éssoron kívüli, továbbá a munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezésemeghatározott esetekben záró vizsgálattal egészülhet ki.4.2.2. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a megkötött szerződés szerint történik(foglalkozás egészségügyi orvos szakellátó).4.2.3. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:a) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél munkavégzés megkezdésételőzően,b) a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör (munkahely)megváltoztatása előtt, ha− fizikai munkát végez,− fiatalkorú,2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu20/112


Munkavédelmi Szabályzat− nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az újmunkakörben, vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérőjellegű megterhelésnek lesz kitéve,c) a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előttminden munkavállalónál, ha− közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez− a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobbmegterhelést ró a munkavállalóra,− a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtó a munkavállalóegészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja.4.2.4. Az előírt előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat szükségessé válásakor azigazgató− felveszi a kapcsolatot a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást ellátóintézménnyel, bejelenti a vizsgálatra kötelezett adatait és egyezteti avizsgálat időpontját,− a vizsgálatra kötelezett munkavállalót ellátja a „Beutalás munkaköriorvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatvánnyal éstájékoztatja a vizsgálat elvégzésének lehetséges időpontjáról.4.2.5. Az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra beutalt köteles ameghatározott időpontban a vizsgálaton megjelenni, majd azt követően a vizsgálateredményét dokumentáló nyomtatványt az igazgató részére visszaadni.4.2.6. Amennyiben a munkavállaló az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatonnem vesz részt, vagy alkalmatlan minősítést kap, az adott munkakörben nemfoglalkoztatható.4.3. Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat4.3.1. A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmasságivizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljábólAz időszakos vizsgálatokata) a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente,b) a többször módosított 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 3.sz. melléklete szerintifizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében, az ottmeghatározott gyakorisággal,c) a többször módosított 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4.sz. melléklete szerintokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatott ilyentevékenységet végző munkavállalónál a mellékletben szereplő gyakorisággal,d) a többször módosított 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 5.sz. melléklete szerintfokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál kétévente,e) a többször módosított 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 6.sz. melléklete szerint apszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalónál évente,f) a külön jogszabály szerinti korkedvezményre jogosító munkakörbenfoglalkoztatott olyan munkavállalónál, aki nem tartozik a b)-e) pontok hatályaalá, évente,2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu21/112


Munkavédelmi Szabályzatg) külföldi munkavégzés esetén az a)-f) pontok hatálya alá tartozómunkavállalónál (amennyiben az időszakos munka alkalmassági vizsgálatokelvégzése külföldön nem biztosított), átmeneti itthon tartózkodása alkalmával,illetve hazalátogatásakor, legfeljebb évente kell évente.4.3.2. A kutatóközpont munkavállalói munkakörük alapján időszakos munkakörialkalmassági orvosi vizsgálaton az alábbiak kötelesek megjelenni:a) Főigazgató, igazgatókE munkakörökben a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek közül a„Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért” „Alkotószellemi tevékenység”, a „Rutin szellemi munka” és a „Képernyősmunkahelyeken történő munkavégzés” körülmény áll fenn. Ezért az előzőpontban ismertettek alapján kétévente kötelesek időszakos alkalmasságivizsgálaton megjelenni.b) Kutató, irodai munkatárs munkakörben foglalkoztatottakE munkakörökben a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek közül a„Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök”, „Alkotó szellemi tevékenység”,a „Rutin szellemi munka” és a „Képernyős munkahelyeken történőmunkavégzés” körülmény áll fenn. Ezért az előző pontban ismertettek alapjánkettő évente kötelesek időszakos alkalmassági vizsgálaton megjelenni.c) Fizikia munkakörben foglalkoztatottakE munkakörökben a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek közül a„Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök”, „Rutin szellemi munka”„Képernyős munkahelyeken történő munkavégzés” körülmény áll fenn. Ezértaz előző pontban ismertettek alapján évente kötelesek időszakos alkalmasságivizsgálaton megjelenni.4.3.3. A hivatkozott NM rendelet mellékletében meghatározottak szerint a felsoroltmunkakörben foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálatokon− 40 éves korig háromévenként,− 40-50 életév között kétévenként,− 50 év felett évenként kötelesek megjelenni.4.3.4. Az időszakos alkalmassági orvosi vizsgálat szükségessé válásakor:− felveszi a kapcsolatot a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást ellátócéggel, bejelenti a vizsgálatra kötelezettek adatait és egyezteti avizsgálat lehetséges időpontjait,− a vizsgálatra kötelezetteket ellátja a „Beutalás munkaköri orvosialkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatvánnyal és tájékoztatja avizsgálat elvégzésének lehetséges időpontjairól.4.3.5. A munkavállaló köteles az időszakos alkalmassági orvosi vizsgálaton az érvényességlejárta előtt megjelenni, s a vizsgálat megtörténtét igazoló lapot az igazgató részérevisszajuttatni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu22/112


Munkavédelmi Szabályzat4.3.6. Amennyiben a munkavállaló az előző vizsgálat érvényességének lejártáig az igazolólapot nem juttatja vissza, vagy az orvosi vizsgálaton saját hibájából nem vesz részt, atovábbi munkavégzéstől – a vizsgálat elvégzését igazoló lap visszajuttatásáig – elkell tiltani.4.4. Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat4.4.1. Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni, haa) a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amelyfeltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nemveszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetvegyakorlására;b) az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló,tanuló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásbanélőkön;c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járóvagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;d) a c) pont szerint heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló,tanuló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyiokokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően;e) a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;f) a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapotmeghaladóan szünetel.4.4.2. A soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti a foglalkozás-egészségügyiorvos, a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegségután, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságátbefolyásolhatja; valamint a munkáltató és maga a munkavállaló is.4.4.3. Amennyiben a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot a foglalkozásegészségügyiorvos, a háziorvos vagy a kezelőorvos indítványozza, illetve amunkavállaló azt kéri, a munkáltatói jogkört ellátó vezető köteles a vizsgálaton valórészvételt biztosítani.A munkáltató köteles a munkavállalót a többször módosított 33/1998. (VI.24.) NMrendelet 7.§ (1) bekezdésében felsorolt esetekben soron kívüli munkakörialkalmassági vizsgálatra küldeni.4.4.4. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez az igazgató a munkavállalónakátadja a „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatványt, melyeta vizsgálatot követően a munkavállaló az igazgató részére visszajuttat.4.4.5. Amennyiben a soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálaton a munkavállaló nemvesz részt, vagy azon alkalmatlan minősítést kap, az adott munkakörben tovább nemfoglalkoztatható:− a vizsgálaton való részvétel elmulasztása esetén a munkavállalót a vizsgálatelvégzéséig a munkavégzéstől el kell tiltani;2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu23/112


Munkavédelmi Szabályzat− „Alkalmatlan” minősítés esetén az érvényben lévő munkajogi lehetőségeknekmegfelelően kell a szükséges intézkedéseket a további foglalkoztatássalkapcsolatban tenni.4.5. Járványügyi érdekből végzett orvosi vizsgálat4.5.1. A munkavállaló meghatározott munkakörben csak akkor végezhet munkát, hajárványügyi érdekből végzett orvosi vizsgálaton részt vett, egészségügyi kiskönyvvelrendelkezik.4.5.2. Az egészségügyi kiskönyvvel rendelkezők kötelesek:− bizonytalan eredetű lázas megbetegedés,− a foglalkozásának gyakorlása következtében mások megbetegedését előidézőbőrbetegség,− hasmenés és gyomor-bélpanasz,− a vele közös háztartásban lévő személy hasmenéses megbetegedéseesetén soron kívül a munkaköri alkalmassági véleményezésre az illetékes orvoshozfordulni és magát a szükséges orvosi (szakorvosi, laboratóriumi, stb.) vizsgálatnakalávetni.4.5.3. Ha a beosztottnál a betegség tünetei a munkahelyen jelentkeznek, azt köteles azonnaljelenteni a közvetlen vezetőjének.A jelentési kötelezettségre, az elmulasztásból származó járványügyi veszélyre, aszemélyi felelősségre a dolgozót munkába álláskor a vezető köteles kioktatni. Ennekmegtörténtét az egészségügyi könyvben a dolgozó és vezetője aláírásukkal igazolják.4.5.4. Ha a közvetlen vezetője tudomást szerez a beosztott vagy vele közös háztartásbanlévő személyek megbetegedéséről, a dolgozót köteles azonnal munkakörialkalmasság véleményezésére illetékes orvoshoz küldeni.4.5.5. A munkavállaló az egészségügyi könyvet köteles megőrizni, munkaidőben magánáltartani és az ellenőrző szervek felhívására bemutatni.4.5.6. Az eltiltással kapcsolatos eljárás megegyezik a 4.4.3.8. pontban leírtakkal.4.6. A munkavállaló megfelelő szakképzettsége4.6.1. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, a szakképesítésselbetölthető munkakört, a munkaterület leírását, a végezhető tevékenységeket,valamint a szakképesítéssel betölthető rokon munkaköröket a minisztériumok általkiadott rendeletek tartalmazzák részletesen.4.6.2. A felsőfokú végzettséghez kötött és az egyéb szakképesítést igénylő munkakörökbenfoglalkoztatott munkavállalók szakképzettségére vonatkozó dokumentumokmásolatát a munkavállalóval kapcsolatos munkaügyi anyagok között kell őrizni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu24/112


Munkavédelmi Szabályzat4.7. A munkavállalók munkavédelmi oktatásának rendje4.7.1.A munkavédelmi oktatás célja:A munkavállaló a rábízott feladatokhoz szükséges szakmai és egészséget nemveszélyeztető biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátítsa, ésazokat munkája során folyamatosan ismerje és alkalmazza, valamint tevékenyenközreműködjön a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésében.4.7.2. A munkavédelmi oktatást a munkavállalók veszélyeztetettségének megfelelődifferenciáltsággal, a továbbképzések valamennyi szintjén meg kell tartani, különöstekintettel azokra, akiknek tevékenysége, illetve munkája közvetlenül, vagy közvetvekihat az egészséges és biztonságos munkakörülmények meghatározására.4.7.3. A munkavédelmi oktatás végrehajtásáról (éves, rendszeres) a közvetlen munkahelyivezető köteles gondoskodni, majd a mindennapi munka során rendszeresenellenőriznie is kell az oktatott szabályok, előírások gyakorlatban való végrehajtását,betartását.4.7.4. A kutatóközpont bérleményében külső cégek által végzett munkálatok idején, akutatóközpont munkavállalói tekintetében az egészségre nem ártalmas és biztonságosmunkafeltételek biztosítása érdekében a külső céggel megkötött szerződésben megkell határozni, hogy a munkavédelmi oktatás a szerződő felek melyikénekkötelezettsége megtartani.4.7.5. Új munkavállaló felvétele esetén a munkába állást megelőzően, munkakör változásaesetén az új munkakörbe történő foglalkoztatás megvalósulása előtt, illetvemunkakörülmény, munkahely változás esetén a közvetlen vezető, új munkaeszközüzembe helyezése előtt, munkaeszköz átalakítása előtt az ezek beszerzését,átalakítását, üzembe helyezést kezdeményező vezető értesíti a munkavédelmi oktatástvégzőt annak érdekében, hogy az oktatás a törvényes követelményeknek megfelelőenmegtartható legyen.4.7.6. A munkavédelmi oktatásokat Munkavédelmi Oktatási Naplóban kell hitelt érdemlőmódon dokumentálni.A munkavédelmi oktatás nyilvántartásának tartalmaznia kell:− az oktatás időpontját és időtartamát;− az oktatott anyag részletes felsorolását;− az oktatás okát;− az oktatást végző nevét, szakképzettségét, aláírását;− az oktatásra kötelezett munkavállalók nevét, munkakörét, aláírását.4.7.7. A munkavállalóknak a munkavédelmi oktatáson kötelező megjelenniük, s az ottelhangzottakat elsajátítaniuk.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu25/112


Munkavédelmi Szabályzat4.7.8. A munkavédelmi oktatásról indokoltan távolmaradók (pl.: táppénzes állománybanlévők) részére pótoktatást kell tartani. Az oktatás elrendelésének okaként megjelöltesemény bekövetkezését követően az oktatásról indokoltan távolmaradók is csakakkor végezhetnek ismét munkát, ha a pótoktatáson már részt vettek.4.7.9. A munkavédelmi oktatásról indokolatlanul távolmaradókat az oktatás elrendelésénekokaként megjelölt esemény bekövetkezésétől az oktatás pótlásáig a munkavégzéstől elkell tiltani.4.7.10. Az előírt munkavédelmi ismeretek megszerzéséről visszakérdezéssel kellmeggyőződni. A visszakérdezést szóban kell megtartani.4.7.11. A visszakérdezést nem megfelelőnek kell értékelni, ha a munkavállaló olyan, amunkaköréhez kapcsolódó szabályt nem, vagy nem pontosan sajátította el, melyismeretének hiányában a munkavégzés során saját vagy munkatársai testi épségétközvetlen veszélyeztető baleseti veszélyhelyzetet teremthet. A munkavállalókvisszakérdezéséről készült írásos dokumentumokat (oktatási napló) az igazgató amunkaviszony teljes ideje alatt köteles megőrizni.4.7.12. Amennyiben a visszakérdezés nem megfelelő, arról tájékoztatni kell az illetékesvezetőt, illetve a munkáltatói jogkört ellátó igazgatót.A visszakérdezés eredményes megvalósulásáig a munkavállalót a munkavédelmioktatás szükségessé válását indokoló körülmények között foglalkoztatni tilos.4.7.13. Munkavédelmi oktatás formái:a) előzetes — az újonnan felvettek részére munkába állás előtt,b) ismétlődő — évente egy alkalommal,c) rendkívüli — munkakör, munkaeszköz, technológia megváltozásakor,rendkívüli események után (pl, baleset).4.8. Az előzetes munkavédelmi oktatás:4.8.1. Minden újonnan munkaviszonyba kerülő részére előzetes munkavédelmi oktatástkell tartani az általános, a munkahelyre és a beosztásra vonatkozó munka- ésegészségvédelmi ismeretekből.4.8.2. Az előzetes munkavédelmi oktatásnak ki kell terjednie:− a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok által előírt kötelességekre és abiztosított jogokra,− az MvSz vonatkozó rendelkezéseire,− a biztonságos munkavégzéshez szükséges utasításokra, előírásokra,− a munkavégzéssel járó, a helyi körülményekből adódó veszélyekre, ártalmakra,azok elhárítási módjára, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartásra,− az alkalmazott eszközök, felszerelések, védőeszközök helyes használatára,anyagok helyes használatával, tárolásával biztonsági adatlapok alapján(gyártótól, forgalmazótól) kell kérni, beszerezni,2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu26/112


Munkavédelmi Szabályzat− a biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos közlekedésbiztonsági,egészségügyi, környezetvédelmi előírásokra,− elsősegélynyújtási ismeretekre, az elsősegélynyújtó hellyel,− baleset során szükséges teendőkre.4.8.3. Az előzetes munkavédelmi oktatásra és az egészségügyi ismeretek elsajátításáralegalább 1 órát kell biztosítani.4.8.4. Az oktatott személy önálló munkavégzésre addig nem osztható be, amíg azismereteket nem sajátította el.4.9. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás:4.9.1. Évente egy alkalommal minimum egy óra időtartamban minden munkavállalótismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.4.9.2. Ismétlődő munkavédelmi oktatást kell tartani azoknak, akik 6 hónapot meghaladótávollét után állnak munkába, illetve ha az áthelyezéskor jelentősen megváltozik amunkakörük.4.9.3. Az ismétlődő oktatásnak ki kell terjednie a 4.6.15.2. pontban foglaltak felfrissítésére,különös gonddal a megváltozott és az új előírások ismertetésére.4.9.4. Azt aki az ismétlődő munkavédelmi oktatáson önhibáján kívül nem vett részt, vagy azakadályoztatás megszűnésétől, vagy az ismétlődő oktatás napjától számított 15 naponbelül újra oktatásban kell részesíteni.4.9.5. Az ismétlődő oktatás tematikája térjen ki az előbb említetteken kívül következőkre:– a biztonsági és egészségvédelmi követelmények szabályozása. Akutatóközpont vonatkozó belső szabályozása,– a kutatóközpont telephelyén történő kézi anyagmozgatás, általános szabályai,– a dohányzás, tűzgyújtás általános szabályai,– vészhelyzeti eljárások, a megkívánt magatartás. Vészhelyzeti jelzések,útvonalak, létesítmények és berendezések,– a kutatóközpont alaptevékenységéhez kapcsolódó veszélyek és kockázatok. Akockázatok felismerésének, azonosításának, az ellenük védekezésnek módjai,– az egyes munkakörök specifikus kockázatai (veszélyes anyagokkal kapcsolatosteendők, védőeszközök használata),– a használt gépek, berendezések, eszközök, anyagok használatának jellemzőveszélyei és kockázatai,– balesetek megelőzésének lehetőségei. A megtörtént balesetek, káresemények,kvázi-balesetek kivizsgálásának tapasztalatai,– a kutatóközpont-nél alkalmazott védelmi rendszerek, berendezésekrendeltetésszerű használata, védelmi alkalmassága,– számítógépes munkakörök, képernyő előtti munkavégzés szabályai,– egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használata.Az oktatás megtörténtét az oktató az oktatási naplóban rögzíti, a részvételt azoktatáson részt vevő munkavállalók aláírásukkal igazolják.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu27/112


Munkavédelmi Szabályzat4.10. A rendkívüli munkavédelmi oktatás:4.10.1. Munkavállalók soron kívüli (rendkívüli) oktatásaRendkívüli oktatást kell tartani:– súlyos vagy szokatlan oksági összefüggéseket mutató balesetek, illetvekáresemények esetén,– addig nem ismert jelentős veszély, kockázat mutatkozása esetén,– a szabályozás megváltozása esetén,– akkor, ha a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai indokolttá teszik, illetveegyedi hatósági kötelezés írja elő.A rendkívüli oktatást az igazgató rendeli el, szervezi meg, és a munkavédelmiszakember tartja meg az oktatást. Az oktatás tényét az ismétlődő oktatásnálismertetett módon kell dokumentálni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu28/112


Munkavédelmi SzabályzatV. Fejezet / A munkavégzésre vonatkozó általános magatartási szabályok, amunkavállalók jogai és kötelességei5.1. A munkavégzésre vonatkozó általános magatartási szabályok5.1.1. A munkavállaló jogai:A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:d) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, aveszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírtvédőintézkedések megvalósítását,e) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükségesismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását,f) A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések,munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek éstisztálkodási lehetőségek biztosítását.A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságosmunkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve amunkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagytesti épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításainakteljesítésével másokat veszélyeztetve közvetlenül és súlyosan, a teljesítést meg kell tagadni.5.1.2.A munkavállaló köteles:g) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és amunkaidejét munkával tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából amunkáltató rendelkezésére állni,h) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájáravonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni,i) munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általábanolyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét neveszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelenmegítélését ne idézze elő,j) munkáját személyesen ellátni,k) a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésbenmegállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat —a törvényes munkaidőn belül — elvégezni. Ha ez csak a munkaidején túlvégezhető el, a túlmunkára vonatkozó szabályok szerint ellenérték illeti meg.l) — eltérő megállapodás hiányában — a munkát a munkáltató utasítása szerintellátni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu29/112


Munkavédelmi Szabályzat5.1.3. Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtásajogszabályba vagy munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ha az utasításvégrehajtása kárt idézhet elő, és a munkavállaló ezzel számolhat, köteles erre azutasítást adó figyelmét felhívni. Utóbbi esetben az utasítás teljesítését azonban nemtagadhatja meg.A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása másszemély életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.5.1.4. Az utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a munkavállalót az alól, hogymunkavégzés céljából továbbra is rendelkezésre álljon, és a jogszerű utasításokatteljesítse.Ha a munkavállaló az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadása következtében nemvégez munkát, a kieső időre, átlagkeresetre jogosult.5.1.5. A munkavállaló — különösen indokolt esetben — munkakörébe nem tartozó munkátis köteles végezni, illetve állandó munkahelyén kívüli munkavégzésre is kötelezhető.Ez azonban beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyébkörülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel nem járhat.5.1.6. További követelmények:A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotra, az egészségetnem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályokmegtartásával végezhet munkát.Így különösen köteles:j) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőleelvárható módon meggyőződni, azt rendeletetésének megfelelően és amunkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartásifeladatokat elvégezni,k) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőleelvárható tisztításáról gondoskodni,l) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatotviselni,m) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani,n) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani ésazokat a munkavégzés során alkalmazni,o) a részére előírt orvosi — meghatározott körben pályaalkalmassági —vizsgálaton részt venni,p) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni,vagy erre intézkedést kérni a felettesétől,q) minden olyan tevékenységi körben, ahol a gyűrű, nyaklánc, karóra, fülbevaló,fapapucs (klumpa), a magas sarkú cipő stb., viselése balesetveszélyt jelent,azokat munkavégzés előtt le kell venni,r) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.s) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnaltájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni,vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu30/112


Munkavédelmi Szabályzatt) A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nemalakíthatja át a biztonsági berendezéseket.5.2. Munkavégzésre vonatkozó általános követelmények5.2.1. A munkavégzésre vonatkozó szabályokat technológiai, műveleti, gépkezelési éskarbantartási utasításokban foglaltak szerint kell betartani és betartatni. Amennyiben avégzendő munkafolyamatokra utasítás nem készül, a munkát irányító vezetőnek kellmeghatároznia a munkavégzés biztonsági feltételeit.5.2.2. A munkavállalók részére csak olyan feladat elvégzését szabad meghatározni, amely azegészséges, biztonságos munkavégzés szempontjából szellemileg, fizikailag,egészségileg alkalmas, továbbá rendelkezik az egészséget nem veszélyeztetőbiztonságos munka elvégzéséhez szükséges ismeretekkel.5.2.3. Amennyiben a munkakörülmények olyanok, hogy bárkinek az életét, testi épségét,vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetik, a veszélyhelyzet megszűnéséig munkátvégezni, illetve arra utasítást adni tilos.5.2.4. Nem szabad olyan tevékenységet végezni, illetve erre utasítást adni, amelyhezszemélyenként felnőtt férfiaknál 500 N, nőknél és 18 éven aluliaknál 200 N, 16 évenaluli fiatalkorúaknál 150 N-nál nagyobb testi erőkifejtés szükséges.5.2.5. Mindennemű veszélyforrást oly módon kell jelezni, hogy az mindenki számárafelismerhető legyen és biztosítsa számára a veszélyhelyzet elkerülését. Ez történhetelkerítéssel, figyelmeztető felirat elhelyezésével, megfelelő felügyelet biztosításávalvagy bármely más alkalmas módon.5.2.6. Ellenőrizni kell a munka megkezdésekor és a munkavégzés ideje alatt, hogy amunkahely és a munkaeszköz, továbbá az alkalmazott technológia kielégíti-e azegészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzését, továbbá a higiéniaikövetelményeket.5.2.7. Gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésmegszervezéséről, a szükséges munkaeszközökkel történő ellátásról, megfelelőmennyiségben történő rendelkezésre állásáról.5.2.8. Gép (pl számítógépek) és gépi berendezés belső terébe nyúlni, ott bármilyen munkátvégezni csak a hajtómotor kikapcsolása, a forgó-, mozgó alkatrészek leállítása éshálózatról történő leválasztása után szabad.5.2.9. Javítás, karbantartás, illesztés, tisztítás, stb. időtartama alatt a gép vagy a gépiberendezés kapcsolójánál a bekapcsolást megtiltó — biztonságosan rögzített —feliratot kell helyezni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu31/112


Munkavédelmi Szabályzat5.2.10. Bármilyen meghibásodás esetén, amelynek megjavítására a munkavállaló nincsfeljogosítva, a gépet azonnal üzemen kívül kell elhelyezni és a megjavítás érdekébenszükséges intézkedéseket meg kell tenni.5.2.11. Gépet, gépi berendezést csak az javíthat, akit erre kiképeztek és felhatalmaztak.5.3. A munkavállaló munkaképes állapotának (alkohol vagy egyéb szer hatása alattállás) ellenőrzése5.3.1. A többször módosított 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet 21.§ szerint: ,,Amunkavállaló a munkavégzés ideje alatt nem állhat alkohol vagy egyéb olyan szerhatása alatt, amely a munkavégzés biztonságát veszélyeztetni.”5.3.2. A munkavállalók alkoholos állapotban történő munkavégzésének megakadályozásaérdekében amennyiben a munkára jelentkezőnél vagy a munkavégzés során ittassággyanúja merül fel, alkoholos ellenőrzést kell tartani.5.3.3. Az ellenőrzés megtartására a kutatóközpont megfelelő vezetője a jogosult.A kutatóközpont igazgatója, jogosult rendkívüli alkoholszondás ellenőrzésvégrehajtását is elrendelni.Ennek eredményét jegyzőkönyvben külön kell dokumentálni.5.3.4. Amennyiben a munkavállalóval szemben az ittasság gyanúja merül fel,alkoholszondás vizsgálatnak kell alávetni.Ebben az esetben a helyszínen azonnal bizottságot kell létrehozni. A bizottság tagjai:− szondáztatást végző vezető,− munkavédelmi szaktanácsadó.A bizottság tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik a bizottság megalakulásátközvetlenül megelőzően alkoholszondás ellenőrzésen estek át és a vizsgálateredménye negatív lett.5.3.5. Az alkoholszondás ellenőrzések végzését minden esetben — ha az eredmény negatívis — „Ellenőrzési Napló”-ban kell dokumentálni.5.3.6. Amennyiben a munkavállaló erre irányuló felhívásra ittasságát önként beismeri, akkorezt a tényt rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:− a felvétel helyét és pontos idejét (év, hó, nap, óra),− a jelenlévők nevét, beosztását,− a szondáztatás százalékos eredményét,− az ittasságot beismerő személy szószerinti kijelentéseit,− annak rögzítését, hogy a beismerés kényszer és külső befolyásolás nélkül történt,− (Megjegyzés: nem minősül kényszernek és befolyásolásnak az alkoholszintvizsgálati eljárás és annak következményeinek ismertetése)− a szükséges intézkedésre tett javaslatok,− a jelenlévők aláírását és milyen minőségben voltak jelen (ellenőrök, vizsgálat alávont személy, tanú, jegyzőkönyvvezető).2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu32/112


Munkavédelmi Szabályzat5.3.7. A szondáztatást végzőnek minden esetben ismertetnie kell a vizsgálat alá vontszeméllyel az eljárás rendjét és következményeit. A szonda alkalmazása a mellékelthasználati utasítás szerint történik. A szonda elszíneződése alapján — összehasonlítvaa kiértékelő táblázattal — a jelenlévők egybehangzó megállapítását kell ajegyzőkönyvben rögzíteni.Ha a vizsgált személy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, ez a megállapított tényeketnem érinti.5.3.8. Amennyiben a munkavállaló az alkoholos vizsgálat eredményét vitatja, az ellenőrzéstmeg kell ismételni. Amennyiben az ellenőrző eszköz ismét kimutatja az alkoholosállapotot és a munkavállaló ezt továbbra is vitatja, kérésére véralkohol vizsgálatra kellőt kísérni a területileg illetékes rendelőintézetbe vagy kórházba.5.3.9. A véralkohol vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket a 16/1986. (XII.17.) EüMrendelet tartalmazza.5.3.10. Amennyiben a munkavállaló nem igényli a véralkohol vizsgálat elvégzését, vagy akésőbbiekben megtagadja a véralkohol vizsgálathoz szükséges vér levételét, úgy kelleljárni, mintha a vizsgálat időpontjában alkoholos befolyásoltság alatt állt volna.5.3.11. Az alkoholos állapotban lévő munkavállalót munkába állítani nem szabad, illetve haezt a körülményt a napi munkavégzés közben állapítják meg, a munkától el kell tiltaniés a munkahelyről el kell távolítani. A munkától való eltiltást írásba kell foglalni.5.3.12. Munkabaleset bekövetkezése esetén, amennyiben az indokoltnak látszik, a sérültalkoholos állapotának vizsgálatát is el kell rendelni és el kell végezni. Nem kell azalkoholos állapot vizsgálatát elvégezni abban az esetben, ha a sérültet közvetlenül abaleset helyszínéről a mentők a kórházba szállítják.5.4. A dohányzással kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése5.4.1. Tilos a dohányzása) a kutatóközpont használatában levő saját és bérelt területen az 5.4.2. pontkivételével.b) Tűzvédelmi szabályzat értelmében „D” Mérsékelten Tűzveszélyestűzveszélyességi osztályba tartozik5.4.2. Dohányozni kizárólag az erre kijelölt helyen, továbbá szabadtéren szabad.5.4.3. A dohányzóhelyeket a helyi sajátosságokra tekintettel a munkakörülményekre és amunkafegyelem szempontjait is figyelembe véve — a tűzvédelmi és a munkavédelmielőírások betartásával — kell kijelölni.5.4.4. Az ellenőrzést végző2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu33/112


Munkavédelmi Szabályzata) első ízben felhívja a kutatóközponttal alkalmazó jogviszonyban lévő személyfigyelmét a tiltott helyen való dohányzás abbahagyására, ennekeredménytelensége, illetve ismételt megszegés esetén írásban figyelmezteti. Afigyelmeztetések eredménytelensége esetén egészségvédelmi bírság kiszabásátkezdeményezheti;b) a kutatóközpont használatában lévő területen tartózkodó más személynek afigyelmét felhívja a tilalomra és ismételt megszegés esetén egészségvédelmi bírságkiszabásának kezdeményezése mellett megtilthatja vagy korlátozhatja a területenvaló tartózkodását.5.5. A képernyő előtti munkavégzés követelményei5.5.1. Az igazgató rendszeresen ellenőrizze a képernyős munkahelyeken történőmunkavégzés egészségi és biztonsági feltételeit.A kockázatbecslés és értékelés ki kell hogy terjedjen a látás romlását, a pszichés(mentális) megterhelést, valamint a fizikai állapotromlást előidéző tényezőkre.5.5.2. A munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előttimunkavégzést óránként legalább tízperces — össze nem vonható — szünetekkelszakítsák meg.5.5.3. A napi munkát úgy kell megszervezni, hogy az effektív képernyő előtti ténylegesmunkavégzés naponta nem lehet több hat óránál.5.5.4. Az újonnan létesített, illetve a meglévő képernyő előtti munkahelyek átalakításánakmeg kell felelnie az előírt és meghatározott egészségügyi és biztonságikövetelményeknek.5.5.5. A képernyős berendezést úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzembentartani, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne jelentsen egészségi kockázatot vagybalesetveszélyt a munkavállalók számára.5.5.6. A munkavállaló az időszakos alkalmassági vizsgálaton túlmenően köteles amunkáltató által biztosított látásvizsgálaton részt venni.5.5.7. Képernyős munkakörnek minősül, ha a munkavállaló napi munkaidejéből legalábbnégy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát végzi akutatóközpont a képernyős munka nem haladja meg a 4 órát (a kapott információkértelmében).5.5.8. Az előző pontban, illetve abban az esetben, ha a szemészeti szakvizsgálateredményeként indokolt, a munkáltató a munkavállalót ellátja a szükséges, a képernyőelőtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. Az ellátás különjogszabályban meghatározott költségtérítési szabályoknak megfelelően történik.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu34/112


Munkavédelmi Szabályzat5.6. Munkavégzés egyszerű kéziszerszámokkal és eszközökkel. Kézi anyagmozgatás,anyagtárolás, irattári tevékenység5.6.1. Munkavégzés egyszerű kéziszerszámokkal5.6.1.1. Az egyszerű kéziszerszámok (csavarhúzó, fogók, stb.) csak a biztonságosmunkavégzésre alkalmas állapotban használhatók. Amennyiben a kéziszerszámbármely része meghibásodik, a kéziszerszámmal munkát végzőnek azt jelentenie kella közvetlen munkahelyi vezető részére, akinek gondoskodnia kell a kéziszerszámcseréjéről, javításáról.Meghibásodott kéziszerszámmal munkát végezni tilos!5.6.1.2. Tilos a kéziszerszámok elemeit megváltoztatni, illetve a rendeltetésétől eltérőenhasználni.5.6.2. Az anyagmozgatás, anyagtárolás általános biztonsági követelményeigépjárművek mozgatása, átrendezése soránA kutatóközpont végez veszélyes tevékenységet, azonban az anyagbeszerzés,gépjármű pakolási tevékenység, illetve az termékek, gépjárművek, pakolásasorán anyagokat kell kézzel mozgatni.5.6.2.1. Anyagok mozgatásának megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy aszállítandó anyagok, tárgyak vagy azok csomagolási módja, illetőleg mozgatása nemveszélyezteti-e a dolgozók egészségét, testi épségét.5.6.2.2. Amennyiben a rakodást végzők, illetve a rakodás közvetlen környezetébentartózkodók biztonsága szükségessé teszi, a veszélyeztetett területekre valóbehatolást meg kell akadályozni, és figyelmeztető táblát kell elhelyezni.5.6.2.3. Az irányító a munka megkezdése előtt köteles a dolgozókat tájékoztatni a végzendőmunkáról, a szállítás, rakodás munkamenetéről, a helyes fogásokról és azalkalmazásra kerülő vezényszavakról.5.6.2.4. A mozgatott tárgyak biztonságos megfogási lehetőségeiről (pl. fogantyúk, fülekkialakítása, alátétre helyezés, stb.) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfelelősegédeszközt kell biztosítani.5.6.2.5. Tárgyak lerakásánál, megemelésénél a rakodási technológiát meg kell határozni.5.6.2.6. Anyagok kitermelését, megbontását fokozatosan, felülről lefelé haladva kell végezni.5.6.2.7. Azoknál az anyagmozgatási munkáknál, illetve eszközöknél, ahol a kézsérülésveszélye fennállhat, gondoskodni kell a kézvédelméről.5.6.2.8. A nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú egyenletesfelemelkedéssel szabad csak megemelni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu35/112


Munkavédelmi SzabályzatNagy tömegű terhek emelése előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a lábakatelhelyezniA terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni.Ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközéppontja a lehető legközelebb legyen atesthez.Nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon vagy a háton kellszállítani.A teher egyenletes elosztása kisebb terhelést eredményez.Hosszú tárgyak (pl. csövek, rudak) vállon vagy háton történő szállítása eseténügyelni kell arra, hogy a tárgy első vége legalább 2 m-rel a padlózat felett legyen ésszállított tárgy ne érjen szigeteletlen villamos vezetékhezA teher levetése előtt mindig meg kell győződni arról, hogy az adott helyrebiztonságosan letehető e, nem fog e felbillenni, leesni vagy felborulni.Az ujjsérülések megelőzésére célszerű a lerakási helyre előzetesen alátétekethelyezni.Lépcsőn legfeljebb 3 m magasságig max. 50 kg-os teher szállítható. Ennél magasabbszintre a 18 éven felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán kívül más terhet.A 200 kg és ennél nehezebb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodásátmegfelelő szállító-, illetve rakodóeszközzel szabad csak végezni.5.6.3. Anyagtárolás5.6.3.1. Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai ésvegyi tulajdonságuk, egymásra hatásuk, továbbá a környezetből adódó behatások(pl. rázkódás, rezgés, vegyi, fény, stb.), a tárolóhely megengedhető maximálisteherbírása és tűzrendészeti előírások figyelembevételével, veszélymentesen kelltárolni.Raktárban, állványokon, polcokon a legnagyobb megengedhető terhelhetőségetfel kell tüntetni.5.6.3.2. Kézi rakodás esetén a rakodási magasságot, a tárolandó anyagok, tárgyak megfogásilehetőségétől és a dolgozók megengedhető terhelhetőségétől függően, a mindenkorirakodószinttől számítva kell meghatározni.5.6.3.3. Különböző méretű, illetve különböző súlyú tárgyak felhalmozásánál alul kell anagyobb méretű, illetve súlyú és felül a kisebb méretű, illetve súlyú darabokatelhelyezni.5.6.3.4. Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának éselszállításának lehetőségét.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu36/112


Munkavédelmi Szabályzat5.6.3.5. Egészségre káros, robbanás- vagy tűzveszélyes stb. tárolt anyagok (tisztítószerraktár) mellett táblán fel kell tüntetni az anyag pontos megnevezését,tűzveszélyességi osztályba tartozását, tulajdonságát, a kezelésre, az egyénivédőeszközökre és a veszély esetén szükséges tennivalókra vonatkozó előírásokat.5.7. Egyéb előírások5.7.1.Az irattári és könyvtári tevékenység során figyelembe kell venni az anyagtárolásra,anyagmozgatásra, valamint a létrák használatára vonatkozó előírásokat.5.7.2.A raktározásnál használt polcrendszereket az eldőlés ellen megfelelően kell rögzíteni.5.7.3.A polcokon, polcrendszereken, még az irattárban és a könyvtárban is, jól láthatóan felkell tüntetni a maximális terhelhetőséget kp-ban.Fertőző anyagokkal dolgozó laboratóriumok munkavédelmi előírásaiFertőző laboratóriumba idegen csak a laboratórium vezetőjének engedélyével léphet be.Bakteriológiai laboratóriumokban folyóvízzel ellátott mosdókat kell létesíteni, amelyekmellett a kéz fertőtlenítésére állandóan fertőtlenítő oldatnak (0,5 %-os klorogénium) isrendelkezésre kell állnia.Fertőző munka végzése közben a kézzel archoz, szájhoz vagy hajhoz nyúlni nemszabad.A fertőző laboratóriumban étkezni és dohányozni tilos. Étkezés előtt a kezetfertőtleníteni kell és az átöltözés kötelező.Ha a fertőzött anyag a laboratóriumban valahol elcseppen, vagy kifolyik, fertőtlenítőoldattal azonnal le kell önteni és a fertőtlenítő szert legalább 3 órán át rajta kell hagyni.Fertőző anyagot tartalmazó edény összetörése, tartalmának kiömlése esetén a fertőzötthelyet megfelelő nagyságú papírvattával kell leborítani olyan módon, hogy a papírvattaa fertőzött terület vagy anyag határán túl érjen. A papírvattát a széle felől a közepe feléhaladva 4-5 %-os formalin oldattal kell leönteni és ezzel jól átitatni. A fertőtlenítőanyagot legalább másfél órán keresztül rajta kell hagyni. Ezután az átnedvesítettpapírvattapépet lapátra kell seperni és a lapátot seprűvel, valamint az eltöröttedényzettel együtt autoklávozni kell. Ezt követően a nem gyúlékony fertőzött területrealkoholt kell önteni és azt meggyújtva kell az ottmaradt fertőzött csírákat elölni.Fertőző anyaghulladékot csak lábbal nyitható kidobó berendezésbe szabad betenni.Fertőzött pipettákat és tárgylemezeket megfelelő hatású fertőtlenítő oldatban kell 24órán át tartani.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu37/112


Munkavédelmi SzabályzatFertőzött gumitárgyakat 5 %-os hipoklorit oldatban kell fertőtleníteni.A gumikesztyűt és gumikötényt a munka befejezése után fertőtleníteni kell. Agumikesztyűket steril síkporral (talkum) kell behinteni, fertőző anyagtól mentes helyenkell tárolni.Üveg, porcelán vagy fém eszközöket, általában olyan holmit, amely kiürítéskorkézsérülést okozhat, nem szabad a laboratóriumokban elhelyezett szemétkosarakbadobni. Erre a célra laboratóriumonként külön gyűjtőedényt kell létesíteni.A centrifugaedényeket úgy kell behelyezni, hogy az egymással szembekerülőcentrifugaedények pontosan ki legyenek egyensúlyozva. A zárócsavarokat csak a gépteljes megállása után szabad kinyitni. A fedőlap biztonságos lecsavarozása nélkül acentrifugát megindítani szigorúan tilos.Élő kórokozókat tartalmazó csöveket, üvegeket (tenyészet, suspenzió, stb.) a velük valómunka után megfelelő védett helyre (szekrény, thermostát) kell helyezni.Rendkívül fontos szempontok:A kukába papírt, üveget és egyéb hulladékot nem szabad dobni.Emberre veszélyes fertőző anyagot ugyancsak tilos a kukába dobni.A Vegyi anyagokkal dolgozó laboratóriumok munkavédelmi előírásaiMunka közben a legnagyobb rendet és tisztaságot kell fenntartani.Laboratóriumban étkezni, laboratóriumi üvegedényekből étkezni és inni tilos.Laboratóriumi edényben, vegyszeres szekrényben élelmiszert tartani tilos.Laboratóriumi helyiségek természetes szellőzését biztosítani kell.Azokat a laboratóriumi helyiségeket, ahol mérgező gázokkal vagy vegyi anyagokkaldolgoznak, külön hatásos szellőző berendezésekkel kell ellátni. Ennek biztosításáratöbbek között jól szellőző vegyi fülkéket kell létesíteni, melyek üvegfalai tökéletesenzárnak és melyekben a gáz- és vízcsapok kívülről szabályozhatók.A laboratóriumi helyiségekben folyóvizes mosdót kell létesíteni.Egészségre különösen ártalmas anyagot, tároló edényt „méreg” címkével kell ellátni.Mérgeket, kábítószereket zárható külön szekrényben kell tartani, melynek kulcsait azalábbi rendeletben meghatározott felelős személy tartozik őrizni és a mérgekről,kábítószerekről az előírt nyilvántartásokat vezetni.Munka után a gázégőket és a palackokat el kell zárni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu38/112


Munkavédelmi SzabályzatA laboratóriumban távozás előtt rendet kell tenni.Laboratóriumból való távozáskor minden nem automatikus szabályozású készülék,elektromos berendezés kikapcsolandó, gázláng eloltandó, vízcsapok elzárandók.Tilos lefolyóba könnyen illó tűzveszélyes folyadékot (benzin, alkohol, petroléter, stb.)önteni.A dolgozó az általa készített oldatokat azonnal címkével köteles ellátni, melyen az oldatneve, koncentrációja, a készítés időpontja és a készítő neve van feltüntetve. A kifolytvegyszereket vegyi jellegük figyelembevételével semlegesíteni kell és azonnal el kelltakarítani.Gyúlékony, maró vagy más, különös elővigyázatosságot igénylő anyagok kiöntését, azedények mosogatását csak erre megfelelő helyen szabad végezni. A felsorolt anyagokkiöntésére, edényeik elmosogatására, a takarítást végző dolgozókat külön utasítássalkell ellátni. Savak, lúgok, valamint egyéb egészségkárosító anyagok felhasználásávalkapcsolatban előadódható balesetek megelőzésére a helyi viszonyoknak megfelelőrészletes utasításokat kell adni. Az esetleg kifröccsenő lúg, savmarások hatásánakcsökkentésére, a munkahely közvetlen közelében, a sérült rész leöblítéséhez vagyfolyóvizet, vagy megfelelő méretű edényben tárolt vizet kell biztosítani.Oldószerek (alkohol, éter, benzin, petroléter) felhasználásánál a tűzveszély, illetverobbanásveszély miatt a dohányzás tilos.Tűz- és robbanásveszélyes oldószerekkel és más anyagokkal való munka előtt ahelyiségben minden nyílt lángot el kell oltani és munka elvégzése közben szikrát adóelektromos berendezés a közelben nem lehet. Tűzveszélyes oldószer kiömlése,szétfolyása esetén a helyiséget azonnal áramtalanítani és szellőztetni kell.Az üres és a töltött gázpalackok külön tárolandók. Az üres gázpalackok krétávalfeltűnően megjelölendők.Tilos teli vagy üres palackot a gázfogyasztó helyiségében tárolni, ott csak üzemben lévőpalack lehet.A gázpalackokat feldőlés ellen kikötéssel, lánccal vagy bilinccsel kell biztosítani.Éghető gázokat tartalmazó palackokat tilos nem éghető gázokat tartalmazó palackkalegyütt tárolni.Oxigénpalackokat tilos olajos kézzel vagy olajos ronggyal megfogni, nyomáscsökkentőszelepét zsírozni.Tilos gázpalackokat fűtőtest közelében vagy szabadban, napfénynek kitett helyentárolni.Üvegkészülékeket, vákuum vagy nyomás alatt csak akkor szabad használni, ha azokhengeres vagy gömb alakúak, illetve külön erre a célra vastag fallal készültek.Üvegeket, üveglombikokat, főzőpoharakat szélüknél fogva felemelni és vinni tilos.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu39/112


Munkavédelmi SzabályzatÜvegcsövekkel való munkáknál különös gondossággal járjunk el. Csak leömlesztettvégű üvegcsövet használjunk. Dugón keresztül ne erőltessünk üvegcsövet, mertkezünkben eltörhet.Minden olyan laboratóriumi műveletnél, ahol az üvegedény szétpattanásával lehetszámolni, az üvegcserepek szétrepülése ellen erős drótszövetből készült sűrű hálót kell akészülék elé tenni és a dolgozóknak védőszemüveget kell használni.Laboratóriumi készülékeket nem szabad működésük közben őrizetlenül hagyni. Csakolyan készüléket szabad őrizetlenül hagyni, melyek megfelelő automatikus biztonságiberendezéssel vannak ellátva és üzemeltetését a kutatóközponti egység vezetőjeellenőrizte.A centrifugák dobjában a megengedettnél nagyobb anyagmennyiséget berakni tilos.Ügyelni kell az anyag egyenletes eloszlására. Hirtelen lefékezni, menet közben fedelétfelnyitni vagy anyagot betáplálni tilos.Ügyeljünk az elektromos berendezések és vezetékek biztonságos szerelésére ésföldelésére. Az elektromos berendezéseket és kábeleket tartsuk távol a hőforrásoktól,valamint víztől. Ha a motorba víz került, azonnal állítsuk meg és szárítsuk.Törött üvegedényt használható edények között tartani tilos.Törött üvegcserepeket a földről azonnal fel kell seperni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu40/112


Munkavédelmi SzabályzatVI. Fejezet / Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésminimális követelményei6.1. Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyen6.1.1. A helyiségeknek elegendő padlófelülettel, belmagassággal és légtérrel kellrendelkezniük ahhoz, hogy a munkavállalók a munkát egészségük, biztonságukvagy kényelmük veszélyeztetése nélkül végezhessék.6.1.2. Valamennyi munkavállalónak a munkahelyén történő mozgásához legalább 2 m 2szabad területet kell biztosítani. Ha ez műszaki okokból nem valósítható meg, éslegalább 1 m 2 mozgási területet sem lehet kialakítani, úgy a munkavállaló részére amunkahelyen közvetlen közelében legalább 1,5 m 2 méretű, mozgását lehetővé tevőhelyet kell biztosítani.6.1.3. A munkavállaló részére a munkahelyen a munkavégzéshez megfelelő ülőhelyet kellbiztosítani, amennyiben a munkát részben vagy teljes egészében ülve is lehetvégezni.6.2. Pihenőhelyek6.2.1. A pihenőhelyiség alapterületének legalább 6 m 2 -nek kell lennie, egyébként azalapterületet úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodótöbb személy esetén is legalább 1 m 2 /fő álljon rendelkezésre.6.2.2. A pihenőhelyiséget — figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodószemélyek számára — könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel,szeméttárolóval, továbbá igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolásáraalkalmas berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell az étkezés előtti hideg-melegvizes kézmosás és kézszárítás lehetőségét.6.2.3. A kutatóközpont munkavállalói részére a pihenőhely vendégtér általbiztosított, ahol a szükséges feltételek biztosítottak.6.3. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek6.3.1. A munkavállalók részére mosdóhelyiséget — amennyiben lehetséges, úgyzuhanyozóhelyiséget — kell biztosítani, ha az általuk végzett tevékenység fajtájavagy egyéb egészségügyi ok ezt szükségessé teszi.6.3.2. A mosdóhelyiségeket olyan berendezésekkel kell felszerelni, amelyek valamennyimunkavállaló részére lehetővé teszik a higiénés követelményeknek megfelelőtisztálkodást.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu41/112


Munkavédelmi Szabályzat6.3.3. A mosdóhelyiségek között közvetlen átjárást kell biztosítani, ezek csak egymástólelkülönített helyiségekben alakíthatók ki.6.3.4. A munkavállalók részére a munkahelyek, pihenőhelyiségek, öltözők illetve azuhanyozóval és mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkülönítettmellékhelyiségeket kell biztosítani, elegendő számú WC-vel és kézmosóval.6.3.5. A férfiak és a nők részére külön mellékhelyiségről vagy a mellékhelyiségekelkülönített használatáról kell gondoskodni.6.3.6. Az intézet munkavállalói a számukra elkülönített, intézeti WC-ket használják, ahola szükséges feltételek biztosítottak.6.4. Elsősegélyhelyek6.4.1. Minden munkahelyen a tevékenység, és a munkafolyamatok veszélyességétől,illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszereléstvagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelöltszemély jelenlétét kell biztosítani.6.4.2. Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően,megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető,szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani és jelölni kell.6.4.3. Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt használhatatlan eszközök pótlásáról.6.5. Menekülési utak és vészkijáratok6.5.1. A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetőlegrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell vezetniük. Amenekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakítani, megjelölni, és olyanállapotban kell tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és biztonságosan eltudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetőklegyenek.6.5.2. Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható vészkijáratok alkalmazhatók. Avészkijáratokat nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetbenne lehessen használni.6.5.3. Toló-vagy forgóajtó vészkijárat céljára nem alkalmazható.6.5.4. A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonalakat éskijáratokat, valamint a hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadonkell hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul használhatók legyenek.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu42/112


Munkavédelmi Szabályzat6.5.5. A kutatóközpont munkavállalói és ügyfelei a bejáraton keresztül tudjákelhagyni az irodát. Az ajtó elé pakolni, berendezési tárgyakkal eltorlaszolniszigorúan tilos.6.6. Munkahelyi hulladékkezelés6.6.1. A termelési (nem veszélyes) és települési (kommunális) szilárd hulladékot(szemetet) a munkahelyen elkülönítve kell gyűjteni és tárolni.6.6.2. A gyűjtőtartályokat a munkahelyről az erre a célra kijelölt tárolóhelyre naponta bekell gyűjteni, és onnan rendszeresen, de legalább hetente kétszer el kell szállítani.6.6.3. A kutatóközpont munkavállalói a szemetet, kommunális hulladékot az általmeghatározott helyre rakják, tárolják. A bérleti szerződésben meghatározottakszerint.6.6.4. A tárolóhelyen a hulladék nem szennyezheti a környezetet. A tárolóhely (az intézetáltal biztosított) legyen tisztán tartható, rendelkezzen vízvételi és szennyvízkiöntő,illetve szállító járművel történő megközelítési lehetőséggel.6.6.5. A munkahelyen keletkezett veszélyes hulladékot külön jogszabályi előírás szerintkell kezelni.6.7. Munkahelyek szellőztetése6.7.1. Zárt munkahelyen biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészségetnem károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és amunkavállalók fizikai megterhelését.6.7.2. Ahol a levegő szennyezettsége, illetve elhasználódása kizárólag emberi otttartózkodásból ered, személyenként legalább 0,008 m 3 /s (30 m 3 /h) frisslevegőtérfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni, vagy annak bejutását biztosítani.6.7.3. Mesterséges szellőztetés esetén a rendszernek biztosítani kell:a. állandó, hatékony működőképességét;b. meghibásodás esetén, ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését, ha ameghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet;c. rendszeres tisztán tartását, a lerakodott szennyeződés késedelem nélkülieltávolítását;d. a szennyezőanyagok felkavarásának megakadályozását;e. a kellemetlen és egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését, ésennek érdekében a légsebesség értékének megtartását (ülve végzett szellemi éskönnyű fizikai munkánál 0,1 m/s).2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu43/112


Munkavédelmi Szabályzat6.8. A helyiségek, terek hőmérséklete6.8.1. A munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljesidőtartama alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembevéve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését.6.8.2. A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátók helyiségeiben, azegészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyekenbiztosítani kell az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet.6.8.3. Olyan ablakokat, tetőablakokat és üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka ésa munkahely jellegének megfelelően kiküszöbölik az erős napsugárzás hatásait.6.8.4. Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszaktól függően, a munkanehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, álló munkánál1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban 21-24 oC hőmérsékletet(klímatényezőt) kell biztosítani. Hideg évszakban biztosítandó léghőmérséklet 20-22°C, -nak kell lennie.6.8.5. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezésiintézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőtkell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen 24 o C EH értéketmeghaladja. A munkahelyen hidegnek minősül, ha a várható napiközéphőmérséklet a munkaidő 50 %-nál a + 10 o C-ot nem éri el.6.8.6. A kutatóközpont kézi kapcsolású klíma berendezéssel nem rendelkezik, melynekszabályozásával biztosítani tudják a megfelelő hőmérsékletet. A klíma berendezésteste (munkaidő után) ki kell kapcsolni.6.9. A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása6.9.1. Lehetőség szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságosmunkavégzéshez elegendő természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez éskörülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást.6.9.2. Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzésjellegének és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzetttevékenységnek megfelelő színhőmérséklet, színvisszaadási és káprázási fokozatot,továbbá az előírt névleges megvilágítási értékeket kell biztosítani. Azíróasztaloknál a helyi megvilágítást kell biztosítani.6.9.3. A munkaterületeket magukban foglaló helyiségek és átjárók világítóberendezéseinek kialakítása és elhelyezése nem jelenthet baleseti veszélyt az ottdolgozókra.6.10. Ivóvízellátás és védőital biztosítása2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu44/112


Munkavédelmi Szabályzat6.10.1. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszereléséről,valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelőkarbantartásáról.6.10.2. Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 o C EH értéketmeghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránkéntvédőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 o C hőmérsékletűivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített,alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladjameg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített.6.10.3. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 o C hőmérsékletűteát kell biztosítani. A tea ízesítéséhez az előírtak figyelembevételével cukrot,illetve édesítőszert kell biztosítani.6.10.4. A kutatóközpont palackos vízzel, és hűtőből biztosítja az ügyfelek és amunkavállalók részére az üdítőitalokat.6.11. Egyéni védőeszköz juttatása6.11.1. A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetvekárosító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtóegyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal munkavállalókat el kell látni éshasználatukat meg kell követelni.6.11.2. Az egyéni védőeszköz személyi használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Az egyénivédőeszköz tisztán tartásáról a munkáltató gondoskodik. Az egyéni védőeszközt amunkahelyről hazavinni nem lehet.6.11.3. Szükség esetén meg kell határozni az egyéni védőeszközök használatának egészségialkalmassági feltételeit, valamint a védőeszköz használat egészségi korlátait.6.11.4. A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközt meg kell határozni,azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni éshasználatukat meg kell követelni.6.11.5. Amennyiben olyan új berendezést, gépet, eszközt szereznek be, melynek kezelésiutasítása védőeszköz használatát írja elő, e védőeszközt is be kell szerezni és amunka megkezdése előtt a gép kezelésével megbízott munkavállaló részére ki kelladni.A védőeszköz megfelelő állapotát a munkavállaló és a munkáltatói jogkört gyakorlóellenőrizni köteles: a munkavállaló minden munka megkezdése előtt és befejezéseután, a munkáltatói jogkört gyakorló pedig szúrópróba szerűen.6.11.6. Amennyiben a védőeszköz védőképessége már nem megfelelő, a munkavállaló aztazonnal köteles jelenteni a munkáltatói jogkört gyakorló részére.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu45/112


Munkavédelmi Szabályzat6.11.7. Amennyiben a védőeszköz a védelem ellátására alkalmatlan cseréjérőlgondoskodni kell.6.11.8. Olyan védőeszközzel, mely alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra, illetvevédőképessége nem megfelelő, e körülmény megállapításától munkát végezni nemszabad.Az egyéni védőeszközök szükségességének meghatározása:6.11.9. Az egyéni védőeszköz szükségességének meghatározásához a munkavédelmiszakember véleménye alapján jogosult, a főigazgató. A felmérést évente – ellenőrzőjelleggel – meg kell ismételni ott, ahol a munkahelyi kockázatok az előzőfelméréshez képest bármilyen okból megváltoztak. A felméréssel megállapítottkockázatokat ki kell értékelni. Ahol a kockázatra szabványban, jogszabálybanmegállapított határértékek vannak érvényben, azokat kell a kiértékelésnél alapulvenni.6.11.10. A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyénivédőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmikövetelményeiről szóló rendelet szabályozza.6.11.11. Egyéni védőeszköz használatára megváltás nem adható.6.11.12. A raktár a munkafolyamatoknál (tisztítás, takarítás, fertőtlenítés,), során mindenesetben kötelező a következő védőeszközök használata, melyeket a főigazgatónak(intézetek esetén az igazgatónak) kell biztosítania.A kutatóközpont területén az egyéni védőeszköz meghatározását:6.11.13. A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza avédőeszköz használatával végezhető tevékenységeket, ezeket figyelembe véve:- Azoknál az anyagmozgatási munkáknál, illetve eszközöknél, ahol a kézsérülésveszélye fennállhat, gondoskodni kell a kézvédelméről védőkesztyűt;- A helységek tisztításánál, fertőtlenítésénél (maró oldatokkal végzett munkák) aziroda, műhely helységben a vegyszerek ellen gondoskodni kell a kézvédelmérőlvédőkesztyűt;2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu46/112


Munkavédelmi Szabályzat2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu47/112


Munkavédelmi SzabályzatAz egyéni védőeszközöket munkahelyenként és munkakörönként írásban kellmeghatározni és a Munkaköri egyéni védőeszköz jegyzéken kell rögzíteni.6.11.15. A védőeszközök a 18/2008. (XII. 03.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközökkövetelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet értelmében ésfigyelembevételével kell kiválasztani.Védőeszköz meghatározása:Az egyéni védőeszközök kiválasztásánál a következőkre kell figyelemmel lenni:− a védőeszköz rendelkezzék érvényes minősítő bizonyítvánnyal, EKtípustanúsítvány, EK megfelelőségi nyilatkozat, gyártói műszakidokumentáció (gyártó által adott tájékoztató) magyar nyelven,− védelmi képessége legyen alkalmas a szükséges védelmi funkcióra,− egyen tartós, komfortos, illeszkedjék a használók igényeihez,− használata ne jelentsen egészségi kockázatot,− ha lehet, bevált termék legyen megbízható referenciával,− ha lehet, a gyártó rendelkezzék a termékre vonatkozóan az MSZ EN 29001szerinti tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel,− ha lehet, legyenek a selejtezés után még nem védelmi célra hasznosíthatórészei, elemei.Az egyéni védőeszközök használatának egészségi alkalmassági feltételeit, avédőeszközzel végzett folyamatos munkavégzés időtartamát és a használat egészségikorlátait az igazgató és a munkavédelmi szakember határozza meg, szükség szerint.6.12. KockázatértékelésA munkavégzéssel kapcsolatos kockázatokat első alkalommal a tevékenységmegkezdésétől számított egy éven belül, azt követően a munkakörülmények, azalkalmazott technológia, veszélyes, illetve rákkeltő anyag, készítmény,munkaeszköz, munkavégzés lényeges megváltozását, illetőleg új technológia,veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését követően minőségileg,illetve szükség esetén mennyiségileg fel kell mérni, és ki kell értékelni, a kiértékelésalapján pedig megelőző intézkedéseket kell hozni.6.12.1. A munkavédelmi kockázatértékelést csak munkavédelmi szakvizsgával rendelkezőszemély végezheti el.6.12.2. A kockázatértékelést évente felül kell vizsgálni.6.12.3. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha akockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, vagy foglalkozásimegbetegedés hozható összefüggésbe.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu48/112


Munkavédelmi Szabályzat6.12.4. A kockázatértékelés irányítása, dokumentálása, felügyelete az igazgató feladata, akia tevékenységbe bevonja a, munkavédelmi szakembert és együtt kell működnie afoglalkozás-egészségügyi szolgálattal. Feladata az együttműködés módjánakkialakítása.6.12.5. A kockázatok felmérését a Kockázatértékelési dokumentumban kell rögzíteni. Atárgyköri ismétlődő kockázatfelmérésnél a korábbi felméréseknél feltártkockázatokra különös figyelemmel kell lenni.6.12.6. A feltárt kockázatok megszüntetésére, illetve mérséklésére intézkedéseket kellhozni, amelyeket a Kockázatértékelési dokumentumban rögzíteni kell. Azintézkedések végrehajtását és hatásukat ellenőrizni kell, a végrehajtás elmaradásánakokát meg kell állapítani a felelősök megnevezésével.6.12.7. A végrehajtott és hatásos, valamint a nem végrehajtott vagy nem hatásosintézkedéseket nyilvántartásba kell venni Kockázatértékelési dokumentumban azéves felülvizsgálat során és ki kell értékelni. A kockázatértékelési tevékenységfolyamatában a hatásosnak bizonyult intézkedésekre kell támaszkodni.6.12.8. A kockázatértékelési tevékenységet az igazgató, vagy annak megbízottja amunkavédelmi szakemberrel köteles évente átfogó jelleggel kiértékelni és arról afőigazgatót írásban tájékoztatni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu49/112


Munkavédelmi SzabályzatVII. Fejezet / Munkaeszközök, gépek, berendezések üzemeltetésénekáltalános biztonsági követelményei7.1. A munkaeszközök biztonsági követelményei és megfelelőségük tanúsítása,beszerzésükkel kapcsolatos követelmények:7.1.1. Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetbenszabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéskövetelményeit kielégíti és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetében azimportáló, importáló hiányában az üzemeltető az általános minőségtanúsításkeretében tanúsítja.7.1.2. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinekminimális szintjét a 14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet határozza meg, melyet a22/2005 (XII.21) FMM rendelettel módosítottak.7.1.3. A gépek biztonsági követelményeit és megfelelőségük tanúsításának módját atöbbször módosított 16/2008. (VII.30.) NKGM rendelet határozza meg.7.1.4. Az előző pontokban említett rendeletek hatálya alá tartozó eszközöknél beszerzéselőtt meg kell vizsgálni, hogy azokon a megfelelőséget tanúsító jelölést feltüntettéke,illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek-e, az előírt műszakileírásokat, kezelési utasításokat biztosítják-e. A felsorolt rendeletekkövetelményeinek meg nem felelő gépet, berendezést beszerezni és üzemeltetni tilos.7.1.5. A rendeletek hatályba lépése előtt beszerzett gépek, berendezések — amennyibenazok megfeleltek a beszerzés időpontjában hatályban volt jogszabályokkövetelményeinek — az elhasználódásukig használhatóak, cseréjük, pótlásuk eseténazonban alkalmazni kell a fentiekben idézett rendelet előírásait.7.2. Gépek, berendezések üzemeltetési dokumentációja, kezelési utasítása7.2.1. A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvűüzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annakhiányában az üzemeltető köteles biztosítani.7.2.2. A gépek, berendezések, eszközök beszerzésekor a beszerzőnek figyelemmel kelllennie arra, hogy a forgalmazótól a szükséges dokumentációkat is átvegye. Aforgalomba hozatal feltételeként meghatározott magyar nyelvű gépkönyv, használati-, kezelési útmutatóval nem rendelkező gépet, berendezést, eszközt beszerezni,üzembe helyezni tilos.7.2.3. Az új létesítmények, gépek, berendezések létesítésével, használatba vételével,munkavédelmi üzembe helyezésével kapcsolatos előírások:2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu50/112


Munkavédelmi Szabályzat7.2.4. Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz,technológia üzemeltetését írásban rendeli el. (munkavédelmi üzembe helyezés).7.2.5. A kutatóközpont bérelt létesítményében nincs veszélyes munkahely,munkaeszköz, technológia.7.2.6. Új munkaeszköz beszerzésekor, munkahely létesítésekor, technológia bevezetéseelőtt a főigazgató értesíti a munkavédelmi tanácsadót az üzembe helyezési eljáráslefolytatása és az üzembe helyezési engedély elkészítése érdekében.7.2.7. A munkavédelmi üzembe helyezésekről írásos engedélyek készülnek. Az üzembehelyezett létesítményekről, gépekről, berendezésekről az igazgató nyilvántartástvezet. A nyilvántartás mellett meg kell őrizni a munkavédelmi üzembe helyezésrőlkészült jegyzőkönyveket. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos dokumentumokat alétesítmény, gép, berendezés üzemeltetésének teljes időtartama alatt meg kell őrizni,selejtezni csak a létesítmény, gép, berendezés üzemeltetésének véglegesmegszüntetésekor szabad.7.2.8. Munkavédelmi üzembe helyezési engedély nélkül a munkavédelemről szóló törvény21. § hatálya alá tartozó létesítményt, munkahelyet, munkaeszközt, technológiátüzemeltetni tilos.7.3. A gépek, berendezések, munkaeszközök állapota7.3.1. A számítógépeket, berendezéseket, munkaeszközöket a munkáltatás időtartama alatt abiztonságos működtetés követelményeinek megfelelő állapotban kell tartani.7.3.2. A gépkönyvekben, kezelési utasításokban, karbantartási utasításokban előirt időszakosjavításokat, karbantartásokat az azokban meghatározott ciklusidőnek, illetvehatárértékeknek megfelelően el kell végezni.7.3.3. A gépek karbantartására, javítására jogosultsággal kapcsolatos követelményeket agépkönyvek, kezelési utasítások, karbantartási utasítások tartalmazzák. Amennyibena meghibásodás jellege olyan, hogy a javítás szakképzettséget igényel és ilyenszakképzettséggel rendelkező munkavállalója a kutatóközpont nincs, a javítást arrajogosult szakcéggel kell elvégeztetni.7.3.4. Amennyiben a gépeken, berendezéseken, munkaeszközökön olyan sérülés,meghibásodás tapasztalható, mely a működtetés biztonságát befolyásolja, a gépentovább munkát végezni nem szabad. A meghibásodásról tájékoztatni kell azigazgatót, akiknek gondoskodni kell a javításról. Meghibásodott géppel ismétmunkát végezni csak akkor szabad, ha a javítást követően a biztonságosanüzemeltethető.7.4. A villamos energiával működő gépek biztonsági követelményei7.4.1. A villamos energiával működő gépek, berendezések jellemző villamos műszaki adatai2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu51/112


Munkavédelmi SzabályzatA villamos energiával működő gépek jellemző villamos műszaki adatai a névlegesfeszültség, a teljesítmény, az áramnem, a fázisszám, a frekvencia, a gépérintésvédelmi módja és védettségi fokozata.Az üzemeltetés szempontjából lényeges, hogy a gép− feszültsége megegyezzen az áramforrás feszültségével,− teljesítménye kisebb legyen, mint az áramforrás által biztosított teljesítmény,− áramneme (egyenáram, váltakozó áram) és frekvenciája megegyezzen az áramforráséval.7.4.2 A villamos gépek érintésvédelmi módjai7.4.2.1. Az I. érintésvédelmi osztályú villamos gépek, berendezések működtetése:Az I. érintésvédelmi osztályú készülékeket csak szabványosan kialakítottvédőérintkezővel ellátott hálózatról szabad üzemeltetni.Amennyiben az üzemeltetéshez hosszabbítóra van szükség, annak isvédőérintkezővel ellátottnak és villamos szempontból megfelelő állapotúnak kelllennie.7.4.2.2. A II. érintésvédelmi osztályú (kettős szigetelésű) villamos gépek, berendezésekműködtetéseA II. érintésvédelmi osztályba tartoznak az úgynevezett kettős szigetelésűkészülékek. Az érintésvédelem módja felismerhető az adattáblán lévő két egymásbarajzolt négyzet jelről, valamint a kezelési utasításban is feltüntetik azt. Ezek aberendezések bármely csatlakozóról, illetve elosztóról (érintésvédelmi érintkezővelellátott, illetve érintésvédelmi érintkező nélküli) üzemeltethetők. Az ilyen készülékekdugaszolója, vezetéke érintésvédelmi érrel ellátva nincs, mivel a kettős szigetelésűberendezéseket földelni tilos.7.4.2.3. A III. érintésvédelmi osztályú (törpefeszültségű) villamos gépek, berendezésekműködtetéseA törpefeszültségű berendezések akkumulátorról, vagy biztonsági transzformátorrólüzemeltethetők. A törpefeszültségű berendezéseket kisfeszültségű hálózatracsatlakoztatni tilos.7.4.3. A villamos gépek, berendezések érintésvédelmi ellenőrzésének érvényessége7.4.3.1. A villamos berendezésen érintésvédelmi szerelői ellenőrzést kell végezni:a) létesítés, bővítés, átalakítás és javítás után a szerelés befejező műveleteként,b) az érintésvédelem hibájára, vagy hiányosságára visszavezethető rendellenességészlelése esetén,c) minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat bevezető részeként,d) rendszeresen, legalább a következő időszakonként:− kéziszerszámokon évente,− hordozható biztonsági transzformátorokon évente,2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu52/112


Munkavédelmi Szabályzat− áramvédő kapcsolókon havonta,− villamos hosszabbítókon évente− egyéb villamos berendezéseken 3 évenként érintésvédelmiszabványossági felülvizsgálattal.7.4.3.2. A villamos berendezéseken szabványossági felülvizsgálatot kell végezni:a) új villamos berendezés, vagy érintésvédelmi berendezés létesítésekor,bővítésekor,b) legfeljebb 30 napra ideiglenesen telepített villamos berendezésekérintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata helyett villamos működésipróbát is elegendő végezni, ha ezeket független áramfejlesztőről táplálják, vagyaz ideiglenes csatlakozó berendezésbe áramvédő kapcsolót szereltek7.4.3.3. Villamos működési próba során a próbagomb működtetését követően azt kellmegfigyelni, hogy az érintésvédelmi kikapcsolás megfelelő időn belül megtörtént-e.7.4.3.4. Villamos érintésvédelmi ellenőrzéseket csak megfelelő szakképesítéssel rendelkezőszemély végezhet. Mivel ilyen munkavállalóval a kutatóközpont nem rendelkezik azidőszakos érintésvédelmi ellenőrzéseket arra jogosult szakcégtől, kell megrendelni.Az érintésvédelmi mérésekről készült minősítő iratot a mérést végző cégnek és azigazgatónek, cégvezetőnek meg kell őriznie.7.4.3.5. Amennyiben az érintésvédelmi minősítő irat az adott villamos gépet, készüléket nemminősíti megfelelőnek, a hiba kijavításáról gondoskodni kell. A minősítő irat szerintközvetlen balesetveszélyt jelentő hiányosság esetén a géppel, berendezéssel továbbmunkát végezni nem szabad. A hiba kijavítását követően az érintésvédelmi méréstmeg kell ismételni. A géppel ismét munkát végezni csak akkor lehet, ha a javítástkövető érintésvédelmi mérésről készült jegyzőkönyv szerint a gép a villamosbiztonságtechnikai követelményeknek megfelelt.7.4.3.6. A kutatóközpont csak olyan villamos gép, berendezés üzemeltethető, melyen az MSZ172 szabvány szerint előírt időszakos érintésvédelmi méréseket elvégezték, azokról ajegyzőkönyvek rendelkezésre állnak és érvényesek továbbá MSZ HD 60364-6; MSZ2364, valamint MSZ 4851 szabványsorozat 5. szabványában rögzített módszerekmegjelenítésre kerültek.7.4.4. A működéshez szükséges villamos energia biztosításaÉpületen belüli, iroda villamos energiát biztosító hálózatnak meg kell felelnie az MSZ2364 szabványsorozat, valamint az MSZ 172/1 szabvány követelményeinek.7.4.5. A villamos gépek, berendezések kezelésének jogosultsága7.4.5.1. A villamos gépek, berendezések kezelésének feltételeit a gépkönyvek, kezelésiutasítások tartalmazzák.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu53/112


Munkavédelmi Szabályzat7.4.5.2. A villamos gépeket, berendezéseket azok kezelhetik, akiket a munkáltató az adottberendezés− kezelésével megbízott, vagy a munkaköréhez kapcsolódik,− a kezelési utasításból kimutathatóan kioktatott− személyi feltételeknek megfelel.7.4.6. A villamos energiával üzemelő gépek, berendezések ellenőrzése hálózatra kapcsoláselőtt7.4.6.1. A villamos gép használatba vétele előtt minden alkalommal meg kell győződni arról,hogy az megfelel-e a gép feszültségének, teljesítményének, frekvenciájának ésérintésvédelmi módjának, a villamos védettségi fokozata pedig a működtetéskörülményeinek. E felsorolt jellemzők a gép kezelési utasításának műszaki adataiközött, illetve az adattábláján megtalálhatóak.7.4.6.2. A hálózatra kapcsolás előtt meg kell győződni továbbá arról, hogy a gépsérülésmentes állapotú-e:− csatlakozó eleme, dugaszolója nem törött,− védővezetős érintésvédelmi mód esetén a dugaszolón lévő érintésvédelmi ércsatlakoztatásra megfelelő állapotú,− főkapcsolója, kapcsolói sérülésmentesek és működőképesek,− a vezetékek szigetelései épek.Amennyiben a gépen bármilyen áramütés veszélyt jelentő sérülés van, a gépethálózatra kapcsolni, illetve használni a hiba kijavításáig tilos.7.4.6.3. Amennyiben a gép működtetéséhez hosszabbító alkalmazása szükséges e célra csakolyan hosszúságú és keresztmetszetű vezető használható, melyet a fogyasztókezelési utasítása megenged.7.4.7. Teendők üzem közbeni meghibásodás esetén7.4.7.1. Amennyiben a berendezések dugaszolója, vezetéke, szigetelése, kapcsolója,burkolata megsérül, vagy a berendezés "ráz", a készülék üzemeltetését azonnal bekell szüntetni. A dugós csatlakozású dugaszolóját a villamos hálózat dugaszolóaljzatából ki kell húzni, s addig, amíg a szükséges javításokat el nem végezték, akészüléket üzemeltetni nem szabad. Rögzített csatlakozású villamosberendezéseknél a berendezés előtti főkapcsolót ki kell kapcsolni, a visszakapcsolásta készülék javításáig meg kell akadályozni, a bekapcsolási tilalmat a kapcsolónjelezni kell. A meghibásodásról tájékoztatni kel1 az igazgatót, akinek gondoskodniakell arról, hogy a meghibásodott készüléket a hiba elhárítása előtt senki, ne tudjaüzemeltetni.7.4.7.2. A meghibásodott készülék javítását csak erre jogosult szakcéggel szabadelvégeztetni. A készülékek házilagos javítása mind szakszerűségi, mindbiztonságtechnikai szempontból tilos!2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu54/112


Munkavédelmi Szabályzat7.5. Az épületvillamossági berendezések7.5.1. Az épületvillamossági berendezések kezelésének általános előírásai7.5.1.1. Az erősáramú berendezések közlekedési útvonalait, tereit, kezelőhelyeit mindigszabadon kell tartani, hogy az előírt kezelési és karbantartó munkát, valamint azüzemzavar elhárítást akadálytalanul ellehessen végezni.7.5.1.2. Villamos gépek és készülékek kezelésekor csak a kezelésre szolgáló részeket szabadérinteni és nem szabad a védelmi célú (érintés-, vízbehatolása-, robbanás elleni)burkolatokat, részeket üzem közben, illetőleg feszültség alatt kinyitni, vagy afedeleket eltávolítani.7.5.1.3. Meghibásodott berendezések bekapcsolását, automatikus működését és használatátmeg kell akadályozni és az üzemképtelen állapotot figyelmeztető felirattal kelljelezni.7.5.2. Az épületvillamossági berendezések kezelésével, karbantartásával kapcsolatosmunkák személyi feltételei7.5.2.1. Az épületvillamossági berendezés és arra csatlakozó villamos energia-fogyasztó és -hasznosító berendezések és készülékek rendeltetésszerű, a fogyasztó berendezésilletve készülékkezelési utasítása (használati útmutatója) szerint használatához nincsszemélyi követelmény.7.5.2.2. Épületvillamossági berendezés és arra csatlakozó fogyasztó berendezések illetvekészülékek olyan karbantartását, tisztítását, amely nem igényli a burkolatmegbontását, vagy amelyet a készülék használati utasítása (kezelési útmutatója) afelhasználók részére megenged, személyi követelmény nélkül bárki elvégezheti.7.5.2.3. Az épületvillamossági berendezés és arra csatlakozó villamos energiafogyasztó éshasznosító berendezéseket csak azok használhatják, kezelhetik, a burkolatmegbontását nem igénylő olyan, a készülék használati utasítása szerintikarbantartását, tisztítását azok végezhetik, akiket− a munkáltató az adott berendezés kezelésére megbízott, vagy amunkaköréhez kapcsolódik,− a munkáltató az adott berendezés kezelési utasításából, illetve az e fejezetbenszereplő biztonsági előírásokból kimutathatóan kioktatott.7.5.3. Az épületbiztonsági berendezések hibaelhárítása, javítása7.5.3.1. Épületvillamossági berendezés csatlakozó és kapcsolóelemeinek a javításátkizárólag csak az épületvillamossági berendezés leválasztása után, vagy azáramszolgáltató fogyasztásmérő mellett felszerelt kismegszakítójának a kikapcsolásaután szabad végezni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu55/112


Munkavédelmi Szabályzat7.5.3.2. Épületvillamossági javító munkát (pl. csatlakozó aljzat, kapcsoló javítását, cseréjét,valamint a fogyasztó berendezések villamos részeinek a javítását) végző, legalábbIV: csoportba tartozó (villamosan szakképzett és kioktatott) személy legyen.7.5.3.3. A helyiségek épületvillamossági berendezéseinek meghibásodása esetén ameghibásodás jellegétől függően az igazgatónak meghatározott módon kell eljárni:- amennyiben a meghibásodás kijavítása szükséges, a javításhoz szükségesintézkedéseket meg kell tenni villamos szakember értesítése.7.5.3.4. A helyiségekben lévő épületvillamossági, illetve villamos fogyasztói berendezésmeghibásodása esetén:− azt tovább üzemeltetni nem szabad,− az épületvillamossági berendezéshez tartozó elemek (kapcsolók, dugaszolóaljzatok, kismegszakítók) olyan meghibásodása esetén, mely a környezetre, akezelőre veszélyt jelentene (pl. szigetelt részek törése, burkolatl1iány miattfeszültség alatt állá részek érinthetővé válnak) gondoskodni kell ameghibásodott berendezés feszültségmentesítéséről és meg kell akadályozniazt, hogy a javítás előtt a hibás berendezés visszakapcsolható legyen,− dugós csatlakozású villamos berendezések esetén a berendezés dugaszolóját adugaszoló aljzatból ki kell húzni,− rögzített csatlakozású villamos berendezéseknél a berendezés előtti kapcsolóelemet ki kell kapcsolni és a visszakapcsolás lehetőségét meg kell akadályozni.7.5.4. Az épületvillamossági berendezések kapcsolására vonatkozó jogosultság7.5.4.1. Épületvillamossági és világítási berendezések kapcsolására — szakképzettség éskülön feljogosítás nélkül — mindenki jogosult, ha a kezeléshez szükséges kapcsolókés más működtető szervek nincsenek az illetéktelenek elől lezárva.7.5.4.2. Minden más villamos berendezés kapcsolására csak az a legalább II. csoportba (afeladatuk ellátására betanított és a készülékek kezelésével kapcsolatosveszélyforrásokra kioktatott) tartozó személy jogosult, aki erre a berendezésüzemeltetőjétől utasítást és/vagy felhatalmazást kapott.7.5.5. Egyszerűbb üzemeltetési tevékenységre vonatkozó jogosultság7.5.5.1. Az izzólámpákat, továbbá a kisfeszültségű fénycsöveket és a kisfeszültségűfoglalatba csavarható fémhalogén vagy higanylámpákat — a góliát (E40)foglalatúak, valamint a foglalat nélküliek kivételével — bárki, mindenszakképzettség vagy kioktatottság nélkül cserélheti (I. csoport).7.5.5.2. A kismegszakítókat, áramvédő-kapcsolókat — ha azok nincsenek bekapcsolást tiltófelirattal vagy más figyelmeztetéssel ellátva — önműködő kikapcsolásuk után bárki,szándékos kikapcsolásuk után pedig a kikapcsolást végző vagy általa megbízott másszemély, minden szakképzettség vagy kioktatottság nélkül visszakapcsolhatja (I.csoport).2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu56/112


Munkavédelmi Szabályzat7.5.5.3. Az előző pontokban nem említett fényforrásokat, illetve olvadóbiztosítókat csak azüzemeltető, vagy annak megbízottja, illetőleg az általa feljogosított személycserélheti, aki a munkavédelmi szabályzat (MvSz) előírásait teljesíti és megfelelőkioktatásban részesült (III. csoport).7.5.5.4. Izzólámpa cseréje előtt, amennyiben azt dugós csatlakozású asztali lámpában, vagyolyan berendezésben, készülékben cserélik, mely dugaszolás kivitelű (pl.hűtőszekrény világítás) a dugaszolót az aljzatból ki kell húzni, visszadugni csak azizzócsere után szabad.7.5.5.5. Fenti tevékenységeket az végezheti, akit a Munkavédelmi Szabályzat e részébőlkimutathatóan kioktattak.7.5.6. Az épületvillamossági berendezések érintésvédelmi megfelelőségének ellenőrzése7.5.6.1. A kutatóközpont által használt helyiségek épületvillamossági berendezéseit amunkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinekminimális szintjét a 14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet határozza meg, melyet a22/2005 (XII. 21) FMM rendelettel módosítottak.7.5.6.2.A bérelt helyiségek épületvillamossági berendezéseinek felülvizsgálatát a bérletiszerződés szabályozza, vagyis a tulajdonos bérbeadó látja el, de bármilyen jellegűátalakítási munka már a bérlő, vagyis a kutatóközpont terheli. A számítógépesrendszerek kiépítésének következtében átalakítási munkák folytak (elektromosrendszerek vonatkozásában), így Intézet. terheli az épületvillamosságiberendezéseinek felülvizsgálata.7.5.6.3. A villamos berendezések érintésvédelmével kapcsolatban minden berendezésrevonatkozóan rendelkezésre kell állnia egy érintésvédelmi szabványosságifelülvizsgálati jegyzőkönyvnek melyet 3 évente ismételten el kell végeztetni egyvillamos szakemberrel.7.5.6.4. A helyiségek épületvillamossági berendezéseire vonatkozóan e dokumentumokat abérlőnek kell megőriznie.7.5.6.5. Az érintésvédelmi ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvekben rögzítetthiányosságokkal kapcsolatban az igazgatónak meghatározott módon és az ottmegadott határidők figyelembevételével kell eljárni.7.5.6.6. Az érintésvédelmi ellenőrzések során megállapított hiányosságok kijavításánálkészült dokumentumokat a hiányosságokat megállapító jegyzőkönyvek mellett kellmegőrizni.7.6. Villamos energiával működő irodai berendezések üzemeltetésének villamosbiztonságtechnikai előírásai2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu57/112


Munkavédelmi Szabályzat7.6.1. A iroda, és a vendégtér helységben leggyakrabban alkalmazott, villamos energiávalműködő készülékek az elektromos berendezések (számítógép, monitor, nyomtató) afénymásoló. A munkavállalók szociális ellátását, illetve a vendéglátást szolgáló,háztartási jellegű készülékek (kávéfőző, teafőző, hűtőszekrény, merülőforraló,villamos főzőlap stb.), valamint az ezek működtetésével összefüggő egyéb villamoseszközök (elosztók, hosszabbítók).7.6.2. A biztonságos üzemeltetés főbb szabályai az érvényben lévő szabványok előírásainakfigyelembevételével7.6.2.1. Valamennyi villamos árammal működő berendezés, készülék üzembe helyezéseelőtt meg kell győződni arról, hogy az melyik érintésvédelmi osztályba tartozik ésennek megfelelően kell csatlakoztatni a hálózathoz.7.6.2.2. Vannak olyan készülékek, amelyek különböző — itt nem részletezett —szempontokmiatt érintésvédelemmel nincsenek ellátva (pl. asztali lámpa). Ezek csatlakozódugójának kiképzése olyan, hogy bármely csatlakozó aljzatról, illetve elosztórólüzemeltethetőek (,,0" érintésvédelmi osztály).7.6.2.3. A berendezések, készülékek egy része (pl. számítógép tápegységek, egyesnyomtaták tápegysége, híradástechnikai eszközök, stb.) a II. érintésvédelmiosztályba tartozik. Ezek az un. kettősszigetelésű készülékek. Az érintésvédelemmódja felismerhető az adattáblán lévő két egymásba rajzolt négyzet jelről, valaminta kezelési utasításban is feltüntetik azt. Ezek a berendezések bármely csatlakozóról,illetve elosztóról (érintésvédelmi érintkezővel ellátott, illetve érintésvédelmiérintkező nélküli) üzemeltethetők. Az ilyen készülékek dugaszolója, vezetékeérintésvédelmi érrel ellátva nincs, mivel a kettős szigetelésű berendezéseket földelnitilos.7.6.2.4. Amikor egy dugaszoló aljzatról több fogyasztót üzemeltetnek, azt csak szabványoselosztóval lehet biztonságosan megoldani. Amennyiben a fogyasztók között I.érintésvédelmi osztályú készülék nincs, elegendő két érintkezős elosztó alkalmazása.Az I. érintésvédelmi osztályú készülékek csak érintésvédelmi érrel is ellátott,szabványos elosztóról üzemeltethetők. Léteznek kombinált elosztók, melyeknek azegyik oldalán védőérintkezővel ellátott aljazatok, a másik oldalán kettős szigetelésűkészülékek csatlakoztatására alkalmas aljzatok vannak. Itt kizárt a tévescsatlakoztatás, mert a kettős szigetelésű (lapos) dugaszolók bármely dugaszolóaljzatba bedughatóak, az érintésvédelmi érrel rendelkező dugaszolók csak azérintésvédelmi érrel rendelkező aljzatba férnek be.7.6.2.5. A felsorolt villamos berendezéseket csak az a személy kezelheti, akit a munkáltatóaz adott berendezés− kezelésével megbízott, vagy a munkaköréhez kapcsolódik,− a kezelési utasítás előírásait megismerte.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu58/112


Munkavédelmi Szabályzat7.6.2.6. Az említett villamos berendezéseket csak a kezelési utasításban meghatározottmódon szabad üzemeltetni. A berendezések burkolatát megbontani tilos. Kivétel ezalól az, amikor valamilyen, a kezelő által is elvégezhető hibaelhárítási művelethez(pl. fénymásolónál festékcsere, a beszorult papírok kivétele) a kezelési utasítás eztelőírja, vagy megengedi és a burkolat kinyitását követően a megérinthető villamosrészek automatikusan feszültségmentessé válnak.7.6.2.7. Amennyiben a berendezések dugaszolója, vezetéke, szigetelése, kapcsolója,burkolata megsérül, vagy a berendezés "ráz", a készülék üzemeltetését azonnal bekel1 szüntetni, dugaszolóját a vil1amos hálózat dugaszoló aljzatából ki kel1 húzni, saddig, amíg a szükséges javításokat el nem végezték, a készüléket üzemeltetni nemszabad. A meghibásodott készülék javítását csak erre jogosult szakcéggel szabadelvégeztetni. A készülékek házilagos javítása mind szakszerűségi, mindbiztonságtechnikai szempontbál tilos.7.6.2.8. Az irodai és a pultban található berendezéseken érintésvédelmi szerelői el1enőrzéstkell végezni az alábbiak szerint:− a villamos berendezés és /vagy az érintésvédelem javítása után a szerelésbefejező műveleteként,− az érintésvédelem hibájára, vagy hiányosságára visszavezethetőrendellenesség észlelése esetén,− rendszeresen, legalább háromévenként.7.6.2.9. A villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági ellenőrzéséről készültjegyzőkönyvet a főigazgató őrzi meg (továbbá minden intézet esetén, a helyszínenkell tartani egy-egy példányt a jegyzőkönyvekből). A hibák kijavítására ajegyzőkönyvben meghatározott csoportosítás (közvetlen életveszélyt jelentő, súlyos,illetve a soron következő karbantartás során javítandó hibák) szerint kell intézkedni,a berendezéseket ismételten üzemeltetni csak akkor szabad, ha a közvetlenéletveszélyt jelentő hibákat kijavították és azt megfelelő minősítésű jegyzőkönyvtanúsítja.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu59/112


Munkavédelmi SzabályzatVIII. Fejezet / A munkahelyek tisztántartása, a takarításra vonatkozóbiztonságtechnikai követelmények8.1. A munkahelyek tisztántartásának általános előírásai8.1.1. A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről,tisztaságról, keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről olymódon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet nekárosítsák.8.1.2. A nem veszélyes, de bomló szerves anyagot tartalmazó, valamint a bűzös termelésihulladékot fedett, résmentes, fertőtleníthető tartályban kell gyűjteni.8.1.3. A hulladékot a munkahelyről az erre kijelölt tárolóhelyre naponta kell eltávolítani, ésonnan legalább hetente kétszer el kell szállítani.8.1.4. A hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat naponként, a tárolóhelyeket, illetvekörnyezetüket szükség szerint, de legalább hetente két alkalommal tisztítani ésfertőtleníteni kell.8.1.5. A munkahelyeken keletkezett veszélyes hulladékot a külön jogszabály előírásaiszerint kell kezelni.8.1.6. A munkahelyi rend és tisztaság érdekében:a) a munkahelyeken a rovarok és rágcsálók irtásáról szükség szerint gondoskodnikell,b) a zárt téri munkahelyeken rendszeresen, a használatnak megfelelőgyakoriságban, azon munkahelyeket, ahol a munkavállaló veszélyes anyaggalkerülhet érintkezésbe, műszakonként legalább egyszer takarítani kell,c) azon munkahelyeken, ahol veszélyes anyagok pora szennyezheti amunkakörnyezetet, a b) pontban előírt takarítást oly módon kell elvégezni,hogy az a takarítást végzőre újabb veszélyforrást ne jelentsen.8.2. Tisztító és fertőtlenítő szerek használata8.2.1. Tisztításra, fertőtlenítésre kizárólag az Állami Népegészségügyi és TisztiorvosiSzolgálatról által minősített, engedélyezett tisztító-, fertőtlenítő szerek használhatóakfel.8.2.2. A tisztító-, fertőtlenítő szereket eredeti csomagolásban, felirattal ellátva, különhelyiségben (fülkében) kell tárolni és a biztonsági adatlapokat a helyszínen tartani.8.3. A villamos berendezések tisztítása8.3.1. A villamos áramütések megelőzése érdekében az alábbi általános előírásokat kellbetartani:8.3.2. A villamos berendezések tisztítását csak feszültségmentes állapotban szabad végezni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu60/112


Munkavédelmi Szabályzat• A villamos berendezéseknek csak azokat a részeit szabad tisztítani,melyek a burkolat megbontása nélkül hozzáférhetőek.• Kapcsolókat, dugaszoló aljzatokat, lámpaburákat, fénycső armatúrákat nedvesentisztítani csak akkor szabad, ha a berendezéseket feszültségmentesítették.Felmelegedett lámpaburát, izzót vizes ronggyal tisztítani tilos.• A dugaszolós kivitelű villamos készülékek tisztítása előtt a készülék dugaszolójáta dugaszoló aljzatból ki kell húzni. Visszadugni csak a tisztítási műveletbefejezése után — nedves tisztítás esetén száradás után — szabad.• A rögzített bekötésű villamos készülékek tisztítása előtt a feszültségmentesítésrőlgondoskodni kell.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu61/112


Munkavédelmi SzabályzatIX. Fejezet / Munkavédelmi eljárások rendje9.1. A munkakörülmények megfelelősségének ellenőrzése9.1.1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében amunkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülményekmegfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e arájuk vonatkozó rendelkezéseket.9.1.2. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatoselőírások teljesülését évente egy alkalommal kell ellenőrizni.9.1.3. Az ellenőrzésen az alábbiaknak kell részt vennie:− A főigazgatónak (intézetek esetén az igazgatóknak)− munkavédelmi szakember9.1.4. Az ellenőrzés során helyszíni bejárással kell meggyőződni a fennálló állapotokról. Amegállapításokról a hiányosságok felsorolásával, a felszámolásukért felelősök éshatáridők meghatározásával jegyzőkönyvet kell készíteni. A meghatározott feladatokvégrehajtását ellenőrizni kell és a jegyzőkönyvbe be kell jegyezni a megállapítotthiányosság felszámolásának napját.9.1.5. Az ellenőrzés megszervezése, a jegyzőkönyv elkészítése és a megállapítotthiányosságok felszámolásának figyelemmel kísérése az igazgató feladata.9.1.6. A munkavédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely az alábbiakattartalmazza:− az ellenőrzött terület pontos megnevezését és az ellenőrzés időpontját,− a szemlebizottság tagjainak nevét, beosztását,− a szemlebizottság megállapításait, a feltárt hiányosságokat, a tettintézkedéseket, javaslatokat,− az előző évi szemle jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok megszüntetésére tettintézkedéseket.9.1.7. A szemlejegyzőkönyvet 2 példányban kell felvenni.A jegyzőkönyvet kapják:− A főigazgató (intézetek esetén az igazató)− munkavédelmi szakember.A munkavédelmi jegyzőkönyvet a következő munkavédelmi szemle után 5 évig kellmegőrizni.9.1.8. Amennyiben a munkavédelmi szemle jegyzőkönyvében az ismételten előírtfeladatokat a felelős személy nem hajtotta végre, ezért felelősséggel tartozik.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu62/112


Munkavédelmi Szabályzat9.2. Más gazdálkodó szervezet (idegen vállalat) munkavállalói által a kutatóközpontbérelt területén végzett munkák biztonsági előírásai:9.2.1. A munkafolyamatot, technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kellmegválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörébentartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.9.2.2. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában állómunkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni,hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt nejelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságotveszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintettmunkavállalókat és a munkavédelmi képviselőket, illetőleg a munkavégzéshatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért afelek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó,illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a ténylegesirányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelőséget viseli, ha ilyen nincs, akkoraz a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.9.2.3. A kutatóközpont bérelt helyiségeiben javítási, fenntartási, felújítási munkákat külsőcégek is végezhetnek. A külső céggel való tárgyalások során meg kell határozniazokat a biztonsági előírásokat, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés során amunkavállalók, illetve az ügyfelek balesetet ne szenvedjenek.9.2.4. Azok az előírások, korlátozások, melyeket a munkavégzés során alkalmazni kell,függenek az elvégzendő munka jellegétől. Ezek kidolgozásába célszerű bevonni amunkavédelmi tanácsadót is.9.2.5. A munkavégzés során alkalmazandó biztonsági előírásokat a vállalkozásiszerződésben rögzíteni kell.9.2.6. A munka megkezdése előtt kimutathatóan ismertetni kell a munkavállalókkal abiztonsági előírások, korlátozások közül azokat, amelyeket a balesetek elkerüléseérdekében be kell tartaniuk.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu63/112


Munkavédelmi SzabályzatX. Fejezet / Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása, kártérítési rendje10.1. Általános követelmények baleset bekövetkezése esetén10.1.1. Baleset bekövetkezése esetén elsődleges feladat annak a körülménynek amegszüntetése, amely a balesetet okozta, és így a sérültet a lehető legrövidebb időnbelül ki kell menteni abból a környezetből, amely állapotának továbbirosszabbodását eredményezheti. A kimentést úgy kell végezni, hogy az a mentéstvégző személyt testi épségét ne veszélyeztesse.10.1.2. A kimentés után — vagy ha ilyenre a baleset jellege miatt nincs szükség — azonnalgondoskodni kell a sérülés jellegétől függően a laikus és/vagy szakszerű orvosielsősegélynyújtásról.10.2. A munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések bejelentésének,nyilvántartásának, kivizsgálásának rendje10.2.1. A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedést — ideértve a fokozott expozícióseseteket is — be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.10.2.2. A munkáltató a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése,kivizsgálása és nyilvántartása során a sérült (megbetegedett) következő személyesadatait rögzíti: név, születési hely és időpont, nem, állampolgárság, lakóhely(lakcím), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (taj szám).10.3. A munkabaleset és a súlyos munkabaleset fogalma10.3.1. A baleset fogalma az Mvt szerint:Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a dolgozó (sérült)akaratától függetlenül, hírtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, éssérülést, mérgezést vagy egyéb más egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.10.3.2. Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés soránvagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló(sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.Nem minősül munkabalesetnek az a baleset, amelyet a sérült önmagánakszándékosan okozott.10.3.3. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót afoglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés,anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyiszolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele soránéri.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu64/112


Munkavédelmi Szabályzat10.3.4. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek(munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) amunkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri,kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.10.3.5. Súlyos az a munkabaleset, amelya) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynekbekövetkezésétől számított 1éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint abalesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttjének halálát,önálló életvezetését gátló maradandó károsodását,b) valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képességelvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta,c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobbrészének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek),e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőlegelmezavart okozott.10.4. A munkabaleset bejelentésére, kivizsgálására és nyilvántartására kötelezettmunkáltató10.4.1. Az a munkáltató köteles a munkabaleset kivizsgálására (munkabalesetijegyzőkönyvben kell rögzíteni), bejelentésére és nyilvántartására vonatkozóelőírásokat teljesíteni, amely (aki) a sérültet szervezett munkavégzés keretébenfoglalkoztatja.10.4.2. Belföldön más munkáltatóhoz történő kirendelés (kiküldetés) esetén a munkabalesetkivizsgálásával, bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségekteljesítéséért — a kirendelő (kiküldő) munkáltató értesítése mellett — a sérültmunkáját közvetlenül irányító munkáltató a felelős.10.5. A munkabalesetek bejelentése10.5.1. A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkátközvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni.10.5.2. Amennyiben a munkavállaló sérülést, balesetet szenved, köteles arrólhaladéktalanul, közvetlen vezetőjének jelentést tenni. Amennyiben egészségiállapota, vagy méltányolható ok miatt erre nem képes, a jelentési kötelezettség a aztterheli, aki tudomással bír a baleset bekövetkezéséről. A haladéktalan jelentésikötelezettség elmulasztása, továbbá az a körülmény, hogy nem volt szemtanúja abalesetnek, nem zárja ki a baleset eredetének megállapítását.10.5.3. A sérülést szenvedett személy közvetlen vezetője köteles a tudomására hozott, vagyaz általa észlelt munkabalesetről, amely előreláthatóan betegállománnyal jár,azonnal jelentést tenni a főigazgatónak (intézetek esetén az igazgatónak).2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu65/112


Munkavédelmi Szabályzat10.6. A munkabalesetek kivizsgálása10.6.1. A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kellállapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkorerről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozótértesíteni kell.10.6.2. A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi szakember részvételét amunkabaleset kivizsgálásában.10.6.3. A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató a törvénybenfoglaltak alapján nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni ésnyilvántartásba venni.10.6.4. Ha a sérült vagy halála esetén hozzátartozója a munkáltatónak a munkabalesetbejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi,a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz, vagy a Munkaügyi Bírósághoz fordulhat.10.6.5. Ha a magyarországi székhelyű munkáltató magyar állampolgárságú munkavállalójátkülföldi kiküldetés (külszolgálat) során éri munkabaleset, a munkáltató köteles amunkaügyi miniszter rendeletében meghatározott rendben a bejelentési ésnyilvántartási kötelezettséget teljesíteni.10.6.6. A keresőképtelenséget okozó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. Avizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (pl. tanúk meghallgatásárólkészült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen abaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztásázása.10.6.7. A leírt vizsgálat dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplősorszámmal kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kelltüntetni.10.6.8. A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket a "Munkabaleseti jegyzőkönyv"-ben(továbbiakban: jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a balesetjellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkorazt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.10.6.9. A súlyos munkabalesetek vizsgálatát a munkavédelmi tanácsadó végzi. A sérült (ek),illetve a tanú (k) meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.10.6.10. A sérült személy közvetlen vezetője, illetve az adott tevékenységet közvetlenülirányító vezető, a balesetek kivizsgálását nem végezheti, illetve a kivizsgálásibizottság tagja nem lehet, azonban a vizsgálat eredményét tudomására kell hozni.10.6.11. A sérült közvetlen vezetőjének feladata súlyos sérülés esetén:− intézkedni a sérült egészségügyi ellátásáról,2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu66/112


Munkavédelmi Szabályzat− gondoskodni a helyszín, illetve a tárgyi bizonyítékok megőrzéséről, vagyannak rögzítéséről. (A helyszín megváltoztatása csak jelentős gazdasági kármegakadályozása, vagy további életveszély elhárítása miatt lehetséges, de azeseményről ebben az esetben is helyszínrajzot és/vagy fényképfelvételt kellkészíteni,),− értesíteni a kivizsgálásban résztvevőket.10.6.12. A súlyos balesetek kivizsgálására bizottságot kell létrehozni.A bizottság tagjai:− a kutatóközpont főigazgatója, vagy az általa kijelölt vezető,− a munkavédelmi tanácsadó,− a munkavédelmi érdekképviselő (a sérült igénye szerint).Szükség esetén a kivizsgálásba külső szakértő is bevonható (munkavédelmiszakértő, stb.).10.6.13. A kivizsgálás során az alábbiakat kell elvégezni:− a vonatkozó információk összegyűjtése és feltárása, (a sérült(ek), tanú(k), abalesetet okozó személy, sérült közvetlen vezetőjének meghallgatása),− helyszínrajz, leírás, fénykép és/vagy videofelvétel,− az ok-okozati összefüggés elemzése, (létesítmények, berendezések állaga,környezet, szervezési tényezők, védőeszközök megfelelősége, használata stb.),− munkavédelmi, balesetvédelmi megelőzési intézkedések megtétele,− az ebből adódó műszaki (technológiai, karbantartási, stb.) szervezési,egészségügyi, oktatási, stb. intézkedések megtétele, a felelősök és határidőkmegjelölésével.10.7. A munkabalesetek nyilvántartása10.7.1. A munkáltató minden munkabaleset bekövetkezését követően köteles haladéktalanulnyilvántartásba (a továbbiakban: munkabaleseti nyilvántartás) venni.10.7.2. A munkabaleseti nyilvántartást — az Mvt 64.§ (3) bekezdésében megjelöltekentúlmenően — az alábbi adatokat tartalmazza:a) munkabaleset — minden évben I-es sorszámmal kezdődő — számát,b) a sérült munkakörét,c) a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását,d) a sérült ellátására tett intézkedést,e) annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját.10.7.3. A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltatónyilvántartását vezető szervezetnél (irodánál) összesítve, és minden területilegelkülönült szervezeti egységénél külön-külön vezetni kell.10.7.4. A munkabalesetekről elkészített vizsgálati anyagot, illetve jegyzőkönyvet aszükséges példányszámban a munkavédelmi tanácsadó, szakember biztosítja ésmegadja azoknak a szervezeteknek, személyeknek nevét és címét, akiknek, illetveamelyeknek azokat meg kell küldeni. Az anyagok postázását a kutatóközpont végzi.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu67/112


Munkavédelmi Szabályzat10.7.5. A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követőhónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyveta) a sérültnek, halála esetén közvetlen hozzátartozójának;b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozómunkabalesetről a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség, illetvea Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) balesethelyszíne szerint illetékes területi szervének;c) külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén a magyarországi székhelyű munkáltatómagyar munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a területimunkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség, illetve az MBFH - munkáltatószékhelye szerint illetékes - területi szervének;d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékesegészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek).10.7.6. Az a munkáltató köteles a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére ésnyilvántartására vonatkozó előírásokat teljesíteni, amely (aki) a sérültet szervezettmunkavégzés keretében foglalkoztatja.10.7.7. A súlyos munkabalesetet (ide nem értve a bányászati munkabalesetet) amunkáltatónak - telefonon, telexen, telefaxon vagy személyesen - azonnal be kelljelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a területi munkabiztonsági ésmunkaügyi felügyelőség baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének. Abányászati munkabalesetet a bányatörvényben és végrehajtási jogszabályaibanelőírtak szerint kell bejelenteni.10.8. Veszélyes események (kvázi balesetek) vizsgálata10.8.1. A vezető minden balesetet — abban az esetben is ha személyi sérülés nem történt —kivizsgálás céljából köteles azonnal jelenteni a kutatóközpont igazgatónak.10.8.2. Az események vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből egy példányt akutatóközpont főigazgatójának, illetve egy példányt a munkavédelmi szakembernekkell biztosítani.10.8.3. A vizsgálat terjedjen ki:− az események rekonstruálására, hely és időpont megjelölésével,− az esemény súlyosságára, az előidéző okok meghatározására (gép, berendezésműszaki-biztonsági állapotára, a szubjektív okok meghatározására),− az esemény, veszélyhelyzet bekövetkezését előidéző, vagy ebben résztvevőszemély(ek) megnevezésére,− hasonló események megelőzése érdekében teendő intézkedésekmeghatározására.10.9. A munkavállalók egészségének, testi épségének sérelméből eredő károkmegtérítésének rendje2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu68/112


Munkavédelmi Szabályzat10.9.1. A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárértvétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel.10.9.2. Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló nem tud megegyezni a kártérítésügyében, akkor az jogi útra terelhetik az ügyet, amiben a területileg illetékes bíróságfog eljárni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu69/112


Munkavédelmi SzabályzatXI. Fejezet / A munkavédelmi tevékenység hatósági felügyelete11.1. A felügyeletek ellenőrzése kiterjeda) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságosmunkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére,b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazotttechnológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozókövetelmények érvényesítésére,c) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciósesetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzéséretett intézkedésekre.11.2. A felügyeletek jogosultaka) az ellenőrzésük során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében etörvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségrevonás alkalmazására,b) meghatározott esetben felmentés megadására- amennyiben a tervezés idején hatályban lévő munkavédelmi előírások azüzembe helyezés időpontjáig olyan mértékben szigorodtak, hogyérvényesítésük aránytalan gazdasági terhet jelentene,- ha az egészséget és a biztonságos munkavégzést nem veszélyezteti.11.2.1. Hatósági ellenőrzés esetén a főigazgatónak, illetve az általa megbízott személynek amunkavédelmi felügyelő rendelkezésére kell állnia. Az ellenőrzés alkalmávalbiztosítani kell a bejutást azokba a helyiségekbe, amelyeket a felügyelő ellenőrizniakar. A munkáltatás biztonságával összefüggő írásos dokumentumokat (pl.munkaszerződések, időszakos orvosi vizsgálatok, gépkönyvek, kezelési- és használatiutasítások, munkavédelmi üzembe helyezési jegyzőkönyvek, munkavédelmi oktatásinapló, villamos érintésvédelmi mérések jegyzőkönyvei, munkabaleseteknyilvántartása és jegyzőkönyvei, kártérítési igényekkel kapcsolatos iratok, stb.) afelügyelő kérésére be kell tudni mutatni.11.2.2. A főigazgató gondoskodik arról, hogy az ellenőrzés során megállapítotthiányosságokat határidőre pótolják. Amennyiben a felügyelő által kiadott határozatot amunkavédelmi tanácsadó jogszabályellenesnek ítéli, mérlegeli a fellebbezésbenyújtásának lehetőségét és következményeit. Amennyiben a fellebbezés benyújtásamellett dönt, azt megszerkesztteti a munkavédelmi tanácsadóval.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu70/112


Munkavédelmi SzabályzatMELLÉKLETEK2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu71/112


Munkavédelmi Szabályzat1. számú mellékletALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉSI NAPLÓSorszámAvizsgálatidőpontjaA vizsgáltszemély neve,beosztásaA vizsgálateredményeAvizsgálatotvégző neveMegjegyzés(tettintézkedés)2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu72/112


Munkavédelmi SzabályzatITTASÁG-VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV2. számú melléklet1. Az ellenőrzött személy neve, 2. Az alkoholszondás ellenőrzésirendfokozata:napló folyószáma:3. Szolgálati helye, beosztása:4. Az ellenőrzés helye: 5. Az ellenőrzés ideje:…..év …………..hó …...nap……óra ……perc6. Az ellenőrzött személy tevékenysége az ellenőrzéskor:7. Az ittasság foka: a/ méréssel szondázással: b/ véralkohol-vizsgálattal:8. Az ellenőrzött személy nyilatkozata:(mikor, mit és mennyit ivott, hogyan jutott italhoz, stb.)……………………………………az ellenőrzött személy aláírása2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu73/112


Munkavédelmi Szabályzat9. Mi adott okot az ellenőrzés elrendelésére?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. Megállapítások (felelősök megjelölése):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11. A vizsgáló bizottság tagjai neve, aláírása:……………………………………….bizottsági tag……………………………………..bizottsági tag……………………………………..bizottsági tag12. Az igazgató intézkedése:……………………………………………………………………………………2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu74/112


Munkavédelmi Szabályzat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kelt: Budapest, ………..év ……………………..hó ……..napPh.………………………………….Igazgató2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu75/112


Munkavédelmi Szabályzat3. számú mellékletVÉRVÉTELI KÉRELEM VÉRALKOHOL VIZSGÁLATRAKérem a 16/1986. (XII.17.) EÜM számú rendelet 1. § (2) és (3) bekezdésealapján a ……………………………………………. Állományába tartozóalkoholos állapotra utaló magatartást tanúsító munkavállaló vérvételénekelvégzését véralkohol-vizsgálat céljából.A bontatlan véralkohol-vizsgálati dobozt mellékeljük.Munkavállalóneve:……………………………………………………………………………..Született:………………………………………………………………………………Anyja neve:……………………………………………………………………………………..A munkahelyi alkoholfogyasztás ellenőrzés ………………‰-es pozitíveredményt mutatott.A munkáltató / munkavállaló* az ellenőrzés eredményében kételkedik, ezért kéria véralkohol-vizsgálatot.……………………………, …………év ………………………. hó ………napP.H.…………………………………vezető* A nem megfelelő részt egyértelműen át kell húzni!2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu76/112


Munkavédelmi Szabályzat4. számú mellékletA VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATOT VÉGZŐ IGAZSÁGÜGYIORVOSTANIINTÉZETEK MŰKÖDÉSI TERÜLETE1.) Debreceni Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete4012 Debrecen, Pf. 25., Nagyerdei krt. 98.2.) Pécsi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete7643 Pécs, Pf. 99., Szigeti u. 12.3.) Szegedi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 40.4.) Igazságügyi Szakértő Intézet Orvos Szakértő Iroda3501 Miskolc, Pf. 364., Bajcsy Zs. u. 13.5.) Semmelweis Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete1450 Budapest, Pf. 9/41., Üllői út 93.Az ország mindazon területe, amely nem tartozik a debreceni, a pécsi és aszegedi orvostudományi egyetemek igazságügyi orvostani intézeteihez, illetve aMiskolci Igazságügyi Szakértő Intézet Orvos Szakértő Irodájához.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu77/112


Munkavédelmi Szabályzat5. számú mellékletBEJELENTÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSRŐL (MÉRGEZÉSRŐL) FOKOZOTTEXPOZÍCIÓRÓLMegye:Bejelentés azonosító:Bejelentő:1 - Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa2 - Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés orvosa3 - OMÜI4 - egyéb orvosBejelentő orvos neve: …………………………………….P.H.Bejelentés dátuma: 20A bejelentett eset:Keresőképesség:1 – foglalkozási megbetegedés2 – foglalkozási mérgezés3 – fokozott expozíció1 – keresőképes2 – keresőképtelen3 – halálosDiagnózis: …………………………………………………………………..(Csak foglalkozási megbetegedés, foglalkozási mérgezés esetén kell kitölteni!Előfordulás:1 – egyedi2 – tömeges3 – halálosMunkáltató neve (központi telephely): …………………………………………………………Vállalati törzsszám:Szolgálati kód:Telephely címe (a bejelentés helye szerint): ……………………………………………………2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu78/112


Munkavédelmi SzabályzatA megbetegedéssel kapcsolatos munkakör: …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...Munkavállaló neve: ……………………………………………………………………………..TAJ száma: ……………………………………...Neme:1 – férfi2 – nőSzületési dátuma: 19Születési helye: …………………………………………………………………………………Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..Jelenlegi munkaköre, tevékenysége: ……………………………………………………………FEOR kód:A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatosjelenlegi munkakörben töltött expozíciós idő (hónap) .A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatosmunkakörben összesen eltöltött expozíciós idő (hónap) .A fokozott expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló laboratóriumi eredmények:VérbenVizeletbenparaméter érték mértékegység paraméter érték mértékegység……………... ……………... ……………... ……………... ……………... ……………...……………... ……………... ……………... ……………... ……………... ……………...……………... ……………... ……………... ……………... ……………... ……………...(Csak vizsgálást követően töltendő ki!)2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu79/112


Munkavédelmi SzabályzatÁllami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, (fővárosi kerületi) intézeténekvéleménye:A bejelentés:1 – elfogadva2 – módosítva3 – elutasítva4 – kiegészítésre visszaküldveElfogadott foglalkozási megbetegedés (mérgezés),fokozott expozíció-Diagnózis: ………………………………………………………………………………………Dátuma: 20P.H.…………………………………….aláírás2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu80/112


Munkavédelmi SzabályzatEgyéni védőeszköz juttatás a kutatóközpont6. számú mellékletA veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsítóhatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyénivédőeszközöket meg kell határozni, azokkal munkavállalókat el kell látni és használatukatmeg kell követelni (naponta).Az egyéni védőeszköz személyi használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Az egyénivédőeszköz tisztán tartásáról a munkáltató gondoskodik. Az egyéni védőeszközt amunkahelyről hazavinni nem lehet.Szükség esetén meg kell határozni az egyéni védőeszközök használatának egészségialkalmassági feltételeit, valamint a védőeszköz használat egészségi korlátait.Amennyiben olyan új berendezést, gépet, eszközt szereznek be, melynek kezelési utasításavédőeszköz használatát írja elő, e védőeszközt is be kell szerezni és a munka megkezdéseelőtt a gép kezelésével megbízott munkavállaló részére ki kell adni.A védőeszköz megfelelő állapotát a munkavállaló és a munkáltatói jogkört gyakorlóellenőrizni köteles (igazgató): a munkavállaló minden munka megkezdése előtt ésbefejezése után, a munkáltatói jogkört gyakorló pedig szúrópróba szerűen.Amennyiben a védőeszköz védőképessége már nem megfelelő, a munkavállaló azt azonnalköteles jelenteni a munkáltatói jogkört gyakorló részére.Amennyiben a védőeszköz a védelem ellátására alkalmatlan cseréjéről gondoskodni kell.Olyan védőeszközzel, mely alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra, illetve védőképességenem megfelelő, e körülmény megállapításától munkát végezni nem szabad.Az egyéni védőeszközök szükségességének meghatározásaAz egyéni védőeszköz szükségességének meghatározásához a munkavédelmi szakembervéleménye alapján jogosult, a főigazgató. A felmérést évente – ellenőrző jelleggel – meg kellismételni ott, ahol a munkahelyi kockázatok az előző felméréshez képest bármilyen okbólmegváltoztak. A felméréssel megállapított kockázatokat ki kell értékelni. Ahol a kockázatraszabványban, jogszabályban megállapított határértékek vannak érvényben, azokat kell akiértékelésnél alapul venni.A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszközhasználatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló rendeletszabályozza.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu81/112


Munkavédelmi SzabályzatEgyéni védőeszköz használatára megváltás nem adható.A szabadtéri raktárban a munkafolyamatoknál (raktározás, tárolás), során minden esetbenkötelező a következő védőeszközök használata, melyeket a főigazgatónak kell biztosítania.A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a védőeszközhasználatával végezhető tevékenységeket, így ennek megfelelően:- Azoknál az anyagmozgatási munkáknál, illetve eszközöknél, ahol a kézsérülésveszélye fennállhat, gondoskodni kell a kézvédelméről védőkesztyűt;- A helységek tisztításánál, fertőtlenítésénél (maró oldatokkal végzett munkák) aziroda, műhely helységben a vegyszerek ellen gondoskodni kell a kézvédelmérőlvédőkesztyűt;- szállítás és raktározás munkafolyamatok esetében a fej védelme érdekében,védősisak használata- szállítás és raktározás munkafolyamatok esetében a lábfej védelme érdekében; nemátfúródás mentes talpú biztonsági cipőt,- a raktározási és anyagmozgatási munkafolyamatoknál a téli és nyári időszakban aszabadtéren és a raktár bejáratánál a ki- be történő anyagmozgatásnál a hideg ellenivédelem érdekében munkaruhát (bélelt dzsekit; pufikabátot) kell rendszeresíteni,készenlétben tartani.- a műhelyben a tűzoltó készülékek poráttöltéséhez kell rendszeresíteni éskészenlétben tartani a munkafolyamatnál légutak védelme érdekében; cserélhetőbetétes légzésvédőt;.Az egyéni védőeszközöket munkahelyenként és munkakörönként írásban kell meghatározniés a Munkaköri egyéni védőeszköz jegyzéken kell rögzíteni.Munkaköri egyéni védőeszköz meghatározását a melléklet tartalmazza.A védőeszközök a 18/2008. (XII. 03.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközökkövetelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet értelmében ésfigyelembevételével lett kiválasztva.A védőeszközök kategóriáinak, a következőknek kell lennie minimálisan:Részletesen meghatározva az egyéni védőeszköz ellátási rendben.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu82/112


Munkavédelmi Szabályzat2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu83/112


Munkavédelmi Szabályzat- a hideg elleni védelem (hideg raktár) érdekében a védőruha, munkaruha: a bélelt dzseki,pufikabát, munkaruha legyen rendszeresítve.Megjegyzés:A védőeszközök rendelkezzenek érvényes minősítő bizonyítvánnyal, EKtípustanúsítvány, és EK megfelelőségi nyilatkozattal.Készítette: Rácz Krisztián tűz és munkavédelmi szaktanácsadóIfj. Czudar László tűzvédelmi főelőadóRaduc Mix Tűzvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Intézet.2030 Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135e-mail: raduc.mix@t-online.hu2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu84/112


Munkavédelmi Szabályzat7. számú melléklet4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez5 évig irattárban megőrzendő! Év Hó SorszámMunkabaleseti nyilvántartás sorszáma:2 0MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV[Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a. számú melléklete alapján]Írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel töltendő ki!1 2Az 56-83., a 85-88., a 93-95. és az egyéb szürke kódnégyzeteket a felügyelettölti ki!Területikód:A MUNKÁLTATÓ neve: A létszámkategória3szerintibesorolása:Címe:Irányítószáma:Telefon-SzámE-mail címe: Fax -Statisztikai számjele:Törzsszám:Szakágazat:Gazd.forma Terü-let4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A SÉRÜLT neve:(születési neve)Anyja neve:Születési helye:Neme; Születési év, hónap;Áll. polg.taj-száma:- -21 22 23 24 25 26Lakcíme (lakóhelye):27 28 2930 31 32 33 34 35 36 37 Irányítószáma:192030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu85/112


Munkavédelmi SzabályzatA sérült foglalkoztatásának jellege:38Munkaköre (FEOR számmal is):39 40 41 42A foglalkoztatási 43 A munkaidő mértéke: 44 A sérülés súlyossága: 45viszony tartama:A BALESETA baleset helyszíne:46 47 48 49 50 51 52 53időpontja:20A baleset körülményeinek A helyszínt jelölő kistérségimeghatározása: 54kódszám:H UA BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA:A baleset leírása a második oldalon folytatható!A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA (folytatás):A baleset leírása külön lapon folytatható!A BALESET HELYSZÍNVÁZLATA:Méretarányos helyszínrajz a dokumentációhoz külön csatolható!A munkavégzés helye:Munkahelyi környezet0 Nem meghatározott 1 Állandó (szokásos)munkahely 55 56 57 58 59 602 Változó munkavégzési 9 Egyéb munkavégzésihelyhelyMunkafolyamat: 61-62A sérült konkrét fizikai tevékenysége: 63-67A munkabalesethez kapcsolható68-74munkaeszköz:A balesetet kiváltó esemény: 75-76A sérüléssel összefüggésben lévő77-79anyag:A baleseti sérülés (károsodás) külső80-81oka:Személyi tényező: 82-83A munkaképtelenség időtartama: ........................... nap1 (4-6 nap), 2 (7-13 nap), 3 (14-20 nap), 4 (min. 21 nap, de kevesebb mint 1 hónap),5 (min. 1 hó < 3 hó), 6 (min. 3 hó < 6 hó), 6 (6 hó


Munkavédelmi SzabályzatA VÉDŐ- ÉS JELZŐBERENDEZÉSEK, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ALKALMASSÁGAAlkalmas, rendeltetésszerűen Alkalmatlan,nem Védőburkolat1 használták 5 rendeltetésszerűen h.89Alkalmas,nem Alkalmatlan, nem használták2 rendeltetésszerűen használták 6Védőberendezés 90Alkalmas, nem használták Szükséges, de nem volt37Jelzőberendezés 91Alkalmatlan, rendeltetésszerűen Nem szükségesEgyéni4 használták 8védőeszk. 92MUNKÁLTATÓI INTÉZKEDÉS a hasonló munkabaleset megelőzése érdekében:93A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE, ILLETVE VÉLEMÉNYE94 95A munkavédelmi képviselőNincs mv. képv.aláírásaADATSZOLGÁLTATÁS új (1) módosítás,törlés (3)JELLEGEkiegészítés (2)96Egyébmegjegyzések,észrevételekA BALESETET VIZSGÁLÓ A MUNKÁLTATÓképviselőjénekNeve(cégneve): Neve:Címe:A vizsgáló neve: Beosztása P. H.Mv. képzettség ig. (törzslap sz., kelte):Aláírása:AláírásaKelt:napnap20 év hó 20 év hóA MUNKABALESET VIZSGÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ (CSATOLT)DOKUMENTÁCIÓKJEGYZÉKE(Pl. meghallgatási jegyzőkönyvek, fénykép-, videofelvételek, orvosi vizsgálatok, technológiai,kezelési, karbantártási utasítások, oktatás dokumentációi, a munkavédelmi képviselő külön laponleírt észrevétele)2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu87/112


Munkavédelmi SzabályzatFELÜGYELŐI ÉSZREVÉTEL, INTÉZKEDÉSHatósági intézkedések (közigazgatási, szabálysértési stb.)11621731841952062172282392410 2511 2612 2713 2814 292015 30A felülvizsgálatot végző felügyelő neve:napév hóaláírása:2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu88/112


Munkavédelmi Szabályzat8. számú melléklet4/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez5 évig irattárban megőrzendő! Év Hó SorszámA munkabaleseti nyilvántartás sorszáma:2 0........... számúMÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV(KIZÁRÓLAG A MUNKAKÉPTELENSÉG IDŐTARTAMÁNAK KÖZLÉSÉREHASZNÁLHATÓ)[Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/b. számú melléklete alapján]Írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel töltendő ki!A felügyelői záradékot a felügyelet tölti ki!A MUNKÁLTATÓ neve:Címe:Irányítószáma:Telefon-SzámE-mail címe: Fax -A SÉRÜLT neve:(születési neve)taj-száma:Anyja neve:Születési helye: Születési idő Lakcíme (lakóhelye):év hó napTerületikód:Irányítószáma:1 9AA munkaképtelenség időtartama: .............. napBALESET év hó nap óra 1 (4-6 nap), 2 (7-13 nap), 3 (14-20), 4 (min. 21nap, de kevesebb 84időpontja 2 0 mint 1 hónap) 5 (min. 1 hó < 3 hó) 6 (min. 3 hó


Munkavédelmi SzabályzatMUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓLA BALESETET VIZSGÁLÓA MUNKÁLTATÓ képviselőjénekNeve(cégneve): Neve:Címe:A vizsgáló neve: Beosztása P. H.Mv. képzettség ig. (törzslap sz., kelte):Aláírása:AláírásaKelt: év hó nap év hó nap2 0 2 0FELÜGYELŐI ZÁRADÉKIntézkedések:Felügyelő neve:............................................Kelt: év hó nap...................................felügyelő2 0aláírása2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu90/112


Munkavédelmi Szabályzat9. számú mellékletA munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatójaA munkáltatónak – írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel – ki kell töltenie amunkabaleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) valamennyi szöveges választigénylő rovatát. Szöveges választ igényelnek az 1–55., 84., 89–92. és 96. kódnégyzetek és a*-gal jelölt rovatok. Az 56–83., 85–88. és a 93–95. kódnégyzeteket az illetékes felügyelet(OMMF megyei felügyelősége, MBH területi bányakapitánysága) tölti ki.A munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munkavédelemről szóló törvény (Mvt.) 65. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, amely munkabaleseti szaktevékenységnekminősíti a súlyos munkabaleset, valamint az olyan munkaeszköz, illetve technológia általokozott munkabaleset kivizsgálását, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben),azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta. A kivizsgálás egyiktartalmi eleme a jegyzőkönyv szakszerű kitöltése, amely jogszabályban előírtszakképzettséggel rendelkező szakember bevonásával történhet.TERÜLETI KÓD: (1–2. kódnégyzet)Annak a területnek (Budapest / megye / külföld) megfelelő kódszámát kell beírni az 1–2.kódnégyzetbe ahol a munkabaleset bekövetkezett.--------------Területi kód--------------01 Budapest02 Baranya03 Bács-Kiskun04 Békés05 Borsod-Abaúj-Zemplén06 Csongrád07 Fejér08 Győr-Moson-Sopron09 Hajdú-Bihar10 Heves11 Komárom-Esztergom12 Nógrád13 Pest14 Somogy15 Szabolcs-Szatmár-Bereg16 Jász-Nagykun-Szolnok17 Tolna18 Vas19 Veszprém20 Zala21 Külföld2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu91/112


Munkavédelmi SzabályzatA MUNKÁLTATÓ LÉTSZÁM KATEGÓRIA SZERINTI BESOROLÁSA (3. kódnégyzet)A 3. kódnégyzet kitöltésekor a munkáltató összlétszámát kell beírni. Az összlétszám alatt arész- és teljes munkaidőben, a munkáltató központjában és telephelyén (telephelyein)foglalkoztatott munkavállalók együttes létszáma értendő. Abban az esetben is a munkáltatóösszlétszámát kell beírni, ha a munkáltató valamely telephelyén (változó munkaterületén)tevékenységet végző munkavállaló szenved munkabalesetet.--------------Létszám kategória kódszám Létszám kategória határok--------------0 Nincs munkavállaló1 1–9 fő munkavállaló2 10–49 fő munkavállaló3 50–249 fő munkavállaló4 250–499 fő munkavállaló5 500 vagy több munkavállaló9 A munkavállalók száma ismeretlenA MUNKÁLTATÓ STATISZTIKAI SZÁMJELE (4–20. kódnégyzet)Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltató statisztikai számjellel nemrendelkezik, akkor a 4–20. kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát kell beírni.[A szakágazatot jelölő kódnégyzetekbe – 12–15. kódnégyzet – a 9003/2002. (SK 6.) KSHközlemény melléklete szerinti TEÁOR 03. kódszámot, a gazdasági forma jelölésére szolgálókódnégyzetekbe – 16–18. kódnégyzet – a 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény 2. számúmelléklete szerinti kódszámot kell beírni.]A SÉRÜLT NEVEAmennyiben a sérült a születésekor anyakönyvezett nevétől eltérő házassági nevet használ,úgy minden esetben a születésekor anyakönyvezett (pl. leánykori név) nevet is fel kelltüntetni.E rovatban a megfelelő helyen a sérült adatai közül az ,,anyja nevét'' kell feltüntetni.TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JEL (21–29. kódnégyzet)A kódnégyzetekbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló a személyazonosító jel helyébelépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 6.§-ának (2) bekezdése szerinti egészségügyi, szociális, társadalombiztosítási és amagánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosító kódját (TAJ-szám) kellbeírni.SZÜLETÉSI HELY, A SÉRÜLT NEME, SZÜLETÉSI ÉV, HÓ, NAP (30–36. kódnégyzet)Ha a munkabalesetet szenvedett munkavállaló születési helye Magyarország államhatáránkívüli területre esik, akkor annak az országnak a nevét kell feltüntetni a jegyzőkönyvben, ahola születési okmányt kiállították.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu92/112


Munkavédelmi SzabályzatA sérült nemének megjelölésekor a 30. kódnégyzetbe magyar állampolgárságú férfi esetén 1-es, nő esetén 2-es, külföldi állampolgárságú férfi esetén 5-ös, nő esetén 6-os kódszámot kellbeírni, ismeretlen nem esetén 9-es kódszámot kell alkalmazni.A hónap és nap kódokba (33–36.) egytagú, egykarakterű szám esetén 0-át kell a szám elébeírni. (Pl. 1954. augusztus 03-án született magyar állampolgárságú férfi esetében a 30–36.kódnégyzeteket a következő módon kell kitölteni: 1 19 54 08 03.)A SÉRÜLT ÁLLAMPOLGÁRSÁGA (37. kódnégyzet)A 37. kódnégyzetbe külön meg kell jelölni a munkabalesetet szenvedett munkavállalóállampolgárságát az alábbi kódszámokkal:0 Ismeretlen állampolgárságú1 Magyar állampolgár (belföldi)2 Nem belföldi, de EU-tagállamból való3 Nem belföldi és EU-tagállamon kívüli9 Egyéb (pl. kettős állampolgárság)A SÉRÜLT LAKÓHELYE (LAKÁSCÍME)Itt a személyi igazolványba vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányba bejegyzett éspostai irányítószámmal ellátott lakóhelyet (annak a lakásnak a címét, amelyben él) kellfeltüntetni. Ha ez nem állapítható meg, úgy ebbe a rovatba a tartózkodási helyet kell beírni.Erről a körülményről a munkáltatónak a ,,megjegyzés'' rovatban tájékoztatást kell adnia.A SÉRÜLT FOGLALKOZTATÁSÁNAK JELLEGE (38. kódnégyzet)A 38. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló – a munkáltató vezetői szintűmunkavállalóját is beleértve – foglalkoztatásának jellegét kell beírni az alábbi kódszámokfelhasználásával:0 Ismeretlen1 Munkavállaló (illetve a munkáltató – vállalkozás, társadalmi szervezet, stb. – bármilyenszintű vezetője)2 Tanuló (gyakorlati foglalkozás)9 EgyébA SÉRÜLT MUNKAKÖRE (39–42. kódnégyzet)A szövegbeírásra alkalmas rovatba azt a munkakört kell beírni, amelyben a sérültmunkavállalót a szervezett munkavégzés (Mvt. 87. § 9. pont) keretében foglalkoztatták. A39–42. kódnégyzetekbe a többszörösen módosított 9029/1993. (SK.1./1994) KSH közleménymelléklete szerinti FEOR kódszámot kell beírni (FEOR: Foglalkoztatások EgységesOsztályozási Rendszere).A FOGLALKOZTATÁSI VISZONY TARTAMA (43. kódnégyzet)2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu93/112


Munkavédelmi SzabályzatA 43. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló foglalkoztatási viszonyánaktartamára utaló kódszámot kell beírni.1 Határozatlan, határozott időtartamra létrejött foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatottmunkavállaló2 Idénymunka jellegű foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott munkavállalóA MUNKAIDŐ MÉRTÉKE (44. kódnégyzet)A 44. kódnégyzetben kell jelölni, hogy a munkabalesetet szenvedett munkavállalót teljes vagyrészmunkaidőben foglalkoztatták-e.1 Teljes munkaidő2 Részmunkaidő (a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénybenmeghatározott teljes munkaidő mértékét el nem érő munkaidő)A SÉRÜLÉS MÉRTÉKE (45. kódnégyzet)A 45. kódnégyzetbe a nem súlyos, de 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járómunkabaleset, valamint a súlyos munkabaleset súlyosságának mértékét jelölő kódszámot kellbeírni.0 Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama 1–3 nap1 Nem súlyos munkabaleset a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot2 Nem súlyos csonkulással járó munkabaleset3 Súlyos csonkulásos munkabaleset4 Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje)5 Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás6 Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztésével,illetve jelentős mértékű károsodásával járó munkabaleset7 Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset8 A beszélő képesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járómunkabalesetA BALESET IDŐPONTJA (46–53. kódnégyzet)A 46–47. kódnégyzetekbe az év utolsó 2 számát (pl. 2003. esetében 03-at), a 48–49.kódnégyzetekbe a baleset hónapját (pl. május hó: 05-öt), az 50–51. kódnégyzetekbe amunkabaleset napját (pl. harmadika: 03-at) kell beírni. Az 52–53. kódnégyzetbe a balesetbekövetkezésének időpontját, 24 órás időszámítás szerint kell kódolni (pl. ha a munkabalesetdélután 4 és 5 óra között következett be, akkor 16-ot, ha hajnali 4 és 5 óra között történt, 04-etkell írni).A BALESET HELYSZÍNE ÉS IRÁNYÍTÓSZÁMAA baleset helyszínét postai cím, irányítószám megjelölésével akkor kell csak beírni, ha abaleset helyszíne nem egyezik meg a munkáltató ,,címe'' rovatban megjelölt címzéssel (pl. amunkáltató címe Budapest XXV. ker., Kecskevirág u. 42., de a munkabaleset a VIII. kerületiépítés-kivitelezési munkahelyen történt, akkor ebbe a rovatba az építés-kivitelezésimunkahely pontos címét kell bejelölni: Bp. VIII., Népszínház u. 33., irányítószám: 1081).2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu94/112


Munkavédelmi SzabályzatA BALESET KÖRÜLMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA (54. kódnégyzet)Az 54. kódszámnál meg kell jelölni, hogy a munkabalesetet a munkavállaló milyen főtevékenység közben szenvedte el.1 Munkavégzés közben2 Nem munkavégzés közben, de kiegészítő tevékenység során (pl. anyag-, szerszámvételezésstb.)3 Nem munkavégzés közben, de nem kiegészítő tevékenység során (pl. tisztálkodás, étkezés,verekedés)4 Telephelyen kívüli munkaterület(ek) megközelítése közben – a munkakezdést követően – amunkáltató saját vagy általa bérelt, a munkavállaló saját engedéllyel használt járművével. Atelephelyen kívüli munkaterület(ek)ről a telephely megközelítése közben a munkáltató sajátvagy általa bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével.A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSAA munkáltató ebben a rovatban a lehető legpontosabban köteles leírni a baleset ténylegeslefolyását (hogyan történt maga a baleset), tömören és egyértelműen rögzíteni kell a balesettelkapcsolatos összes tényt, körülményt, tevékenységet. Pontosan meg kell jelölni a– munkahelyi környezetet (pl. nagyolvasztó-garat adagolószint, színesfém előkészítő-üzem),– azt a munkafolyamatot, fő tevékenységet, amelyben a munkavállaló a baleset időpontjábanrészt vett (pl. raktározás, állattenyésztés),– a munkabalesetet szenvedett munkavállaló konkrét fizikai tevékenységét (pl.textilnyomógép indítása, leállítása, emelőgép kezelése),– azt a munkaeszközt (anyagi tényezőt), amellyel a munkabalesetet szenvedett munkavállaló abaleset pillanatában tevékenységet végzett, érintkezésbe került (pl. esztergagép,botlásveszélyes járófelület),– a balesetet kiváltó eseményt (különleges), amely a balesetet kiváltotta (pl. robbanás,munkaeszköz, anyag törése),– a sérüléssel összefüggésben lévő anyagot (pl. járműbaleset esetén a járművezető hastájisérülést szenved a kormánykeréktől, akkor a kormánykerék anyagát – műanyag),– a sérülés, károsodás külső okát (pl. villamos áram hatása, mérgező anyag szervezetbe jutásabelégzéssel),– a baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezőt (pl. a sérült munkavállalószakképzetlensége, kioktatásának hiánya, gyógyszer, kábítószer hatása, egyéb abnormálisélettani hatás, figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, szabályszegő, utasításellenes magatartás,tevékenység).A baleset leírása külön lapon folytatható!A kitöltésnél külön figyelemmel kell lenni a következőkre:A baleset előzményeinek és részletes leírásán túl, a *-gal jelölt – 56–83. kódnégyzetekheztartozó – sorokban, egy-egy szóval jelölni kell: a munkahelyi környezetet, amunkafolyamatot, a sérült konkrét fizikai tevékenységét, a munkabalesethez kapcsolhatómunkaeszközt, a balesetet kiváltó eseményt, a sérüléssel összefüggésben lévő anyagot, abaleseti sérülés, károsodás külső okát (BNO–10 XX. fejezete alapján), valamint azt aszemélyi tényezőt, amely befolyással volt a baleset bekövetkezésére.Az 56–83. kódszámok kitöltése a felügyelet feladata.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu95/112


Munkavédelmi SzabályzatPéldák:1. Két munkavállaló feladata volt, hogy a 148-as számú közút és a vasút szintbelikereszteződésében a szalagkorlát végénél a növényzetet kézi motoros kaszával vágja le. Azegyik munkavállaló a vasúti pálya menetirány szerinti jobb oldalánál, a másik a menetirányszerinti bal oldalánál végezte a munkát. Időközben egy gyorsvonat érkezett az átjáróhoz. Amozdonyvezető az útátjáró előtt észlelte a menetirány szerinti jobb oldalán munkavégzőszemélyt, ezért az utasításoknak megfelelően hangjelzést adott. Az átjáró áttekintése soránészrevette, hogy a menetirány szerinti baloldalon az elsodrási határon belül egy személytartózkodik. Gyors fékezést alkalmazott és a járművét megállította. A megállás utántapasztalták, hogy a vasúti szerelvény menetiránya szerinti baloldalon munkát végző személya földön fekszik. Értesítették a mentőket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Amentőorvos a munkavállaló halálát állapította meg.A munkabaleset kivizsgálása során megállapították, hogy a munkáltató elmulasztotta a vasútipálya közelében végzett munkát a vasút üzemeltetője – MÁV Rt. – illetékes szervénekbejelenteni, a munkavállalókat a vasút közelében végzendő munkák veszélyforrásairakioktatni. A vizsgálat egyéb, a baleset bekövetkezésével összefüggésben lévő tényeket isfeltárt.A fenti tényállás alapján az 56–83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozó sorok akövetkezőképpen tölthetők ki:– munkahelyi környezet: vágányterület közelsége,– munkafolyamat: növényzet nyírás,– konkrét fizikai tevékenység: fűnyírás,– munkaeszköz: személyszállító vonat (jelen esetben nem a motoros fűkaszát – amellyel amunkavállaló dolgozott – kell figyelembe venni),– a balesetet kiváltó esemény: elsodródás (elütés),– a sérüléssel összefüggésben lévő anyag: fém (a mozdony burkoló lemeze),– a sérülés, károsodás külső oka: ütközés mozgó tárggyal (mozdonnyal),– személyi tényező: kioktatás hiánya2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu96/112


Munkavédelmi Szabályzat2. A munkáltató egyik telephelyén lévő gépműhelyben a szerelői képesítéssel és gyakorlattalrendelkező munkavállalót a szerelőcsarnokban a kombájn vágóasztal javítását végzőszerelőhöz osztották be segítőként. A munka során a munkavállalók elvégezték a vágóasztallemezelését, furatokat képeztek és csavarozási munkát végeztek. A vágóasztal egy iparikialakítású szállítókocsin volt biztonságosan elhelyezve, a furatokba a csavarok többségétcsak ideiglenesen helyezték el. A szállítókocsit a rajta elhelyezett 5,1 m hosszú, kb. 1000 kgsúlyú vágóasztallal együtt kitolták a szabadban elhelyezett kombájnhoz, erről a műveletről aművezetőt nem tájékoztatták. A szállítókocsit a kombájn előtt felszerelési irányba állították.Ezt követően acélbakot helyeztek el a vágóasztal két végénél. Az irányító szerelő (aki egybena kombájn vezetője is volt) elindította a kombájnt, és ,,ráállt'' a vágóasztalra. A szerelésielőírásoknak megfelelően a kombájn ferde felhordójának 2 db akasztó kengyelére aztfelakasztotta. A vágóasztalt megemelte, hogy az pontosan a helyére kerüljön (a vezető szerelőelmondása szerint a kombájn rögzítő fékét behúzta). A beosztott szerelő a következőmunkaműveletet az irányító szerelővel nem egyeztette és a szállítókocsit a vágóasztal alólkihúzta, emiatt a vágóasztal nem volt biztonságosan rögzítve. Az irányító szerelő és abeosztott szerelő a két odakészített acélbakot a vágóasztal alá helyezte. Az alábakolás utánzivatar miatt a munkát meg kellett szakítani, majd az időjárás jobbra fordulása utánmindketten visszamentek, hogy a vágóasztalt rögzítsék a kombájnhoz. Az irányító szerelő avágóasztalt megkerülve indult a rögzítő csapok elhelyezésére, a beosztott szerelő a vágóasztalkaszaujjait megfogva, teljes súlyával, lábaival előrecsúszva a vágóasztal alá került. Ekkor aszabálytalanul alábakolt és még rögzítetlen vágóasztal rázuhant a segítő szerelőre. A mentőkaz értesítést követően rövid időn belül a helyszínre érkeztek, a mentőorvos a segítő szerelőhalálát tudta csak megállapítani.A munkabaleset kivizsgálása során megállapításra került, hogy a munkavállalók előírásellenesen, rögzítés helyett csak alábakolták a vágóasztalt.Az adott baleseti eseménnyel kapcsolatban az 56–83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozósorok a következőképpen tölthetők ki:– munkahelyi környezet: műhelyudvar,– munkafolyamat: összeszerelés,– konkrét fizikai tevékenység: munkaeszköz fogása,– munkaeszköz: betakarítógép,– balesetet kiváltó esemény: munkaeszköz leesése,– a sérüléssel összefüggésben lévő anyag: fém,– a sérülés, károsodás külső oka: munkaeszköz alászorulás,– személyi tényezők: szabályszegő magatartás.3. A munkáltató megbízása alapján építési munkaterületen a munkavállaló a családi házpalatetőjének magas nyomású víz tisztítását végezte. A munkaterületet, nevezetesen atetősíkot egy 9 fokos alumínium létra használatával lehetett megközelíteni, ahonnan amunkaterületre fektetett falétra vezetett. A mosóberendezés a talajszinten volt elhelyezve. Avízsugaras tisztítást végző munkavállaló egyensúlyát veszítette, a palára esett, s ottvégigcsúszva a földre esett. A tető hajlásszöge kb. 40°-os volt. Az ereszcsatorna +5,5 métermagasságban volt. Az esés után a sérültet kórházba szállították, ahol 3 nap múlvakoponyasérüléseibe belehalt.A munkabaleset kivizsgálása során megállapításra került, hogy a munkavállaló sem a leeséselleni védelmet biztosító védőkötelet, sem pedig a részére kiadott egyéni védőeszközt nemviselte.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu97/112


Munkavédelmi SzabályzatAz adott baleseti eseménnyel kapcsolatban az 56–83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozósorok a következőképpen tölthetők ki:– munkahelyi környezet: építési munkaterület,– munkafolyamat: munkaterület tisztítása,– konkrét fizikai tevékenység: tetőtisztítás,– munkaeszköz: tér, szint feletti épületrész (jelen esetben nem a nagy nyomásúmosóberendezést, hanem a tér, szint feletti munkaterületet kell megjelölni),– a balesetet kiváltó esemény: elcsúszás,– a sérüléssel összefüggésben lévő anyag: föld (ez esetben az épület előtti járófelület anyagátkell megjelölni),– a sérülés, károsodás külső oka: esés egyik szintről a másikra,– személyi tényezők: szabályszegő magatartás.A BALESET HELYSZÍNVÁZLATA 1A munkáltató a jegyzőkönyv e területén – akár méretarányos helyszínrajzot is csatolva –rögzítheti a munkabaleset helyszínét, eleget téve e rendelet 3. számú mellékletének másodikbekezdésében foglaltaknak.A MUNKAVÉGZÉS HELYE (55. kódnégyzet)A munkavégzés helyét jelölő kódnégyzetbe a négy kódszám valamelyike írható:0 Nem meghatározottE kódszámmal a munkavégzés helyszínét akkor kell megjelölni, amikor a munkavállaló nemaz állandó szokásos munkahelyén a munkaköréhez nem közvetlenül tartozó tevékenységetvégez (pl. a karosszérialakatost megbízzák azzal, hogy az ügyfél gépkocsijában esett kártannak garázsában mérje fel, és eközben balesetet szenvedett).1 Állandó (szokásos) munkahelySzokásos munkahelynek kizárólag a munkáltató telephelyén belüli területet kell tekinteni,illetve az a közterület minősül ilyennek, amelynek gondozása munkáltatói kötelezettség (pl. ajárda takarítása).2 Változó munkavégzési helyIlyen munkahelynek kell tekinteni a változó munkahelyen munkát végzők (pl. agépkocsivezető, mozdonyvezető, postás, kiküldetésben lévő munkavállaló, kéményseprő)telephelyen kívüli munkaterületét (pl. közút, vasúti pálya, másik munkáltató telephelye,szolgáltatás helyszíne).9 Egyéb munkavégzési helyA fentiekhez nem kapcsolható munkaterület.A MUNKAKÉPTELENSÉG IDŐTARTAMA (84. kódnégyzet)Abban az esetben, ha a munkabaleseti jegyzőkönyv beküldési határidejéig amunkaképtelenség időtartama ismertté válik, akkor a munkáltatónak a 84. kódnégyzetbe amunkaképtelenség miatt kieső napok számát az alábbiakban megadott kódszámokkal be kellbeírnia. (Pl. öt napos munkaképtelenség esetében a 84. kódnégyzetekbe 01-et, tizenöt naposmunkaképtelenség esetén 03-at kell beírni).1 A Magyar Közlöny 2003. évi 3. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu98/112


Munkavédelmi SzabályzatAbban az esetben, ha a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéignem állapítható meg, a 84. kódszámhoz tartozó első kódnégyzetébe ,,A'' betűjelzést kellbeírni. Ilyen munkabaleset esetében a munkaképtelenség megszűnését követően módosítójellegű jegyzőkönyvet kell a felügyelőségre eljuttatni.A módosító jegyzőkönyvet kizárólagosan az alábbi rovatok tekintetében kell kitölteni ésmegküldeni:– a munkabaleseti nyilvántartás sorszáma,– a munkáltató neve,– a munkabalesetet szenvedett munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje,– a baleset időpontja,– a munkaképtelenség időtartama az alábbiakban megadott kódszámokkal, és a 96-oskódnégyzetbe ,,2'' kódszámot kell beírni.A módosító jegyzőkönyvet a munkáltató képviselőjének aláírásával kell ellátni, nevének ésbeosztásának feltüntetésével.--------------Kódszám A munkaképtelenség időtartama--------------1 4–6 nap2 7–13 nap3 14–20 nap4 minimum 21 nap, de kevesebb, mint 1 hónap5 minimum 1 hónap, de kevesebb, mint 3 hónap6 minimum 3 hónap, de kevesebb, mint 6 hónap7 meghaladja a 6 hónapotBALESETI SÉRÜLÉS, MÉRGEZÉS ÉS KÜLSŐ OKOK KÖVETKEZMÉNYEI (85–88.kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata)A munkabaleset során megsérült testrészt és a sérülés fajtáját kell szövegesen beírni,figyelembe véve a Betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák NemzetköziStatisztikai Osztályozása (BNO–10) kódlistában meghatározott fogalmakat.A fogalmak fő csoportjai:– Fejsérülések (felületi sérülés, nyílt seb, koponya- és arccsonttörés, fejízület sérülés, agyidegsérülés, szem, szemgödörsérülés, agyrázkódás, traumás amputáció, pl. skalpolás, fülleszakadás)– Nyaksérülések– Hátcsigolyák sérülései– Mellkas, mellkasi szervek, medence, medencei szervek (törzs) sérülései– Felső végtag(ok) sérülése (váll és felkar, könyök, alkar, kéz, ujj, csukló, többszörössérülések)– Alsó végtag(ok) sérülése (csípő és comb, térd és lábszár, boka, lábfej, lábujj, többszörössérülések)– Több testtájra kiterjedő sérülések (égés, fagyás, mérgezés – toxikus hatás –, maródás)– Egyéb károsodás (sugárhatás, hőség, fény – hőguta, napszúrás –, természetes testnyílásonbehatoló idegen test hatása – szem, fül, légző és emésztő traktus, nemi-, húgyúti szervekbenstb. –, külső okok – villámlás, áramütés, vízbe fulladás stb. –, egyéb)2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu99/112


Munkavédelmi SzabályzatA VÉDŐ- ÉS JELZŐBERENDEZÉSEK, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ALKALMASSÁGA(89–92. kódnégyzet)A kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata alapján a munkaeszköz védőburkolatával,biztonsági, jelzőberendezésével, az egyéni védőeszközzel kapcsolatos megállapításokat kell amunkáltatónak az 1–8. kódszámok valamelyikével megjelölni.MUNKÁLTATÓI INTÉZKEDÉS A HASONLÓ MUNKABALESET MEGELŐZÉSEÉRDEKÉBEN (93. kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata)A munkáltatónak itt kell választ adnia arra, hogy álláspontja szerint szükséges-e intézkedés,ha igen, akkor milyen intézkedésekkel kerülhető el a hasonló baleset. Ha intézkedést tartszükségesnek, akkor határozza meg annak jellegét, tartalmát (abban az esetben is, ha már abaleset után azonnal megtörtént). Az intézkedést a munkahelyre, munkaeszközre, szervezésifeladatra konkretizálva, egyértelműen és pontosan meg kell határozni. (Pl. a sérültet oktatnikell arról, hogy munka közben ne hordjon gyűrűt; a villamos szeletelő gépet el kell látni olyanreteszelővel, amely megakadályozza a védőberendezés kiiktatását; a munkáltató telephelyén alépcsőházi elkopott lépcsőfokokat csúszásmentesíteni kell; a fröccsöntő gépen vissza kellállítani a munkavédelmi minősítő jegyzőkönyv szerinti eredeti állapotot.)Az intézkedés lehet műszaki jellegű (pl. technológia megváltoztatása, munkaeszközátalakítása, biztonsági berendezés felszerelése), szervezési, szabályozási jellegű (pl.munkarend megváltoztatása, pihenőidő beiktatása, a munkáltató belső szabályozásánakmegváltoztatása, egyéni védőeszköz juttatása) és oktatással kapcsolatos.A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE, ILLETVE VÉLEMÉNYE; EGYÉBÉSZREVÉTELEK, MEGJEGYZÉSEK (94–95. kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata)Ebben a két rovatban lehetősége van a munkáltatónak, hogy az előző rovatokon túlmenőenbármilyen, a munkabalesettel kapcsolatos és általa lényegesnek tartott tényt, körülményt,véleményt rögzítsen.Itt kell feltüntetni a munkavédelmi képviselő részvételének tényét a vizsgálatban, valamintazt, hogy volt-e a képviselőnek a munkáltatóétól eltérő megállapítása, véleménye. Amunkavédelmi képviselő ezen véleményét, megállapítását – kérésére – külön lapon kell amunkabaleseti jegyzőkönyvhöz csatolni. A baleseti vizsgálatban részt vevő munkavédelmiképviselő részére lehetővé kell tenni, hogy a rovatot aláírásával elláthassa.Itt kell indokolni az adatszolgáltatásban meghatározott határidőn túli késedelmet. Ugyancsake rovatban kell utalni arra, hogy állandó lakhely hiányában, milyen cím került rögzítésre.Ha a jegyzőkönyv nyomtatványon biztosított hely nem lenne elegendő a megjegyzésekmegtételére, akkor az észrevételeket a jegyzőkönyvhöz csatolt külön lapon kell folytatni.AZ ADATSZOLGÁLTATÁS JELLEGE (96. kódnégyzet)1-es, új jegyzőkönyvre utaló sorszámot kell beírni a 96-os kódnégyzetbe abban az esetben, haaz adott balesetről első alkalommal töltöttek ki munkabaleseti jegyzőkönyvet.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu100/112


Munkavédelmi Szabályzat2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni, ha a balesetről már korábbantöltöttek ki jegyzőkönyvet, de valamely adattal, tényezővel, megállapítással kapcsolatosanmódosítás vált szükségessé. 2-es sorszámot kell beírni a 84. kódnégyzetben történő későbbiadatváltozás esetén is a módosító jegyzőkönyvön. 3-as, törlésre utaló sorszámot kell beírni, haaz adatszolgáltatásban meghatározott bejelentés megtétele után bekövetkezett, vagy utólagfelismert tény, körülmény miatt, esetleg hatósági, bírósági döntés alapján a jegyzőkönyvettörölni kellett.A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, BEOSZTÁSA, ALÁÍRÁSAE rovatba a munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban feljogosított személynek a nevét ésbeosztását kell beírni. Ez utóbbi lehet a kivizsgálással megbízott külső szakember is, de leheta munkáltatónál szervezett munkavégzés keretében alkalmazásban álló munkavállaló is. Amunkabaleseti jegyzőkönyvet a munkáltató képviselőjének kell aláírnia, nevének ésbeosztásának (megbízotti minőségének) feltüntetésével. Az a személy írhatja alá, akit amunkáltató neve, beosztása rovatba beírtak, és aláírását a munkáltatója hivatalosbélyegzőjével, illetve a szolgáltatását megnevesítő, hivatalosan használt és engedélyezettbélyegzővel hitelesíti.Az aláíró személyére nem ruházható át a munkáltatóval kapcsolatos, az Mvt. 57. §-ának (2)bekezdésében meghatározott azon kötelezettség, miszerint a munkáltató felelős ajegyzőkönyv szakszerű, valóságos tényeken alapuló kitöltéséért.FELÜGYELŐI ÉSZREVÉTEL, INTÉZKEDÉSAz adott munkabaleset vizsgálatával, munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatosészrevételek, intézkedések feljegyzésére e rovatban van lehetőség. Telefonon történtegyeztetés esetén célszerű a tárgyalás tárgyát, időpontját, a tárgyalófél nevét e rovatbanrögzíteni.A MUNKABALESET VIZSGÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, (CSATOLT)DOKUMENTÁCIÓK JEGYZÉKEA munkabaleseti jegyzőkönyv ezen oldalán lehetőség van arra, hogy a munkáltató a balesetvizsgálatával összefüggésben keletkezett dokumentációkat rendszerezve feljegyezze.Például:– meghallgatási jegyzőkönyvek [sérült, tanú(k)],– fényképfelvételek száma,– alkoholos befolyásoltság(ok) vizsgálatának eredménye,– szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata,– munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye,– vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás másolata,– műszeres mérések eredménye,– szakértői vélemény,– a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu101/112


Munkavédelmi Szabályzat10. számú mellékletA módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltéseA “MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et (a továbbiakban:jegyzőkönyv) kell kitöltenie a munkáltatónak, ha egy adott baleseti eseménnyelösszefüggésben kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyv 84. kódnégyzetébe “A” betű beírásatörtént.Ugyancsak jegyzőkönyvet kell kitölteni, ha a munkabalesetet szenvedett munkavállalóugyanazon esemény kapcsán, a munkabaleset időpontjától számított egy éven belül ismételtenmunkaképtelenné válik. Ilyen esetben a “MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS AMÓDOSÍTÁSRÓL” rovatban részletesen jelölni kell a munkaképtelenség időintervallumait(lásd példa).A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktalanul gondoskodnikell a jegyzőkönyv kitöltéséről.A jegyzőkönyv egy-egy példányát mindazon helyekre el kell juttatni, ahova az eredetijegyzőkönyvet megküldte a munkáltató.A munkáltatónak – írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel – kell kitöltenie ajegyzőkönyv valamennyi adatát.Az eredeti munkabaleseti jegyzőkönyvön lévő adatokkal azonosan kell kitölteni az alábbirovatokat:– munkabaleseti nyilvántartás sorszáma,– területi kód,– a munkáltató neve, címe, irányítószáma, E-mail címe, telefon-(fax-)száma,– a sérült neve (és születési neve), taj-száma, anyja neve,– a sérült születési adatai (hely, idő),– a sérült lakóhelye (lakcíme), irányítószáma,– a baleset időpontja.A MUNKAKÉPTELENSÉG IDŐTARTAMAA munkaképtelenség időtartama rovatba a napok számának pontos megjelölésével kell amunkaképtelenség időtartamát beírni.Az eredeti jegyzőkönyvvel megegyező kódszámmal (84.) ellátott kódnégyzetbe ajegyzőkönyvön a munkáltató írja be a napok számának megfelelő kódszámot.MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓLE rovat lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató tájékoztatást adjon arról, hogy milyenkülönleges – a felgyógyulás elhúzódását jelző októl különböző – események, okok játszottakközre, amelyek a jegyzőkönyv kitöltését indokolták (pl. ismételten munkaképtelenné válás).A rovat kitöltése nem kötelező, ha a módosító munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét kizárólaga munkaképtelenség időtartamának változása indokolja.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu102/112


Munkavédelmi SzabályzatA “BALESETET VIZSGÁLÓ” és “A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELŐJÉNEK” rovatokkitöltése általában megegyezik az eredeti jegyzőkönyv kitöltéséhez kapcsolódó kitöltésiútmutatóban foglaltakkal. Ha időközben változás következik be a baleset vizsgálója vagy amunkáltató képviselője tekintetében, úgy e rovatokat nekik kell kitölteni és aláírni.FELÜGYELŐI ZÁRADÉKA jegyzőkönyvet a felügyelőségre történő beérkezését követően kell felügyelői záradékkalellátni, amely tartalmazza, hogy a felügyelő mikor gondoskodott a munkaképtelenségidőtartamának regisztrálásáról, mikor csatolta a módosító jegyzőkönyvet az eredetijegyzőkönyvhöz.Példa a módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésére:A munkavállaló 2005. február 10-én munkabalesetet szenvedett, aznaptól keresőképtelennévált. Sérüléséből a tárgyhót követő 03. 08-ig (jegyzőkönyv beküldési határidő) nem gyógyultfel. Március 29-én azonban munkába állt. Tevékenységét április 30-ig folytatta. Mivel nemgyógyult fel teljesen, orvosi javaslatra május 02-án újabb műtétet hajtottak végre, majdrehabilitációs kezelést alkalmaztak. Emiatt ismét munkaképtelen volt, és csak június 06-ánkezdett újra dolgozni.A helyes munkáltatói eljárás ez esetben:A munkáltató:– 2005. március 08-ig az OMMF-nek a baleset helyszíne szerint illetékes területifelügyelőségére eljuttatja a munkabaleseti jegyzőkönyvet, amelynek 84. kódnégyzetébe “A”betűt ír.– Március 26. után – haladéktalanul –, de legkésőbb április 08-ig megküldi az “1. számúMÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et. E jegyzőkönyv “Amunkaképtelenség időtartama” rovatába a tényleges naptári napok számát – 47 – és az 5.kódszámot bejegyezte.Mivel a munkavállaló ismételten munkaképtelenné vált, 2005. május 02-től az eseményt amunkabaleseti nyilvántartásban sorszám nélkül előjegyzi. Miután június 06-tól újra dolgoznikezdett a munkavállaló, újabb jegyzőkönyv kitöltése indokolt.– 2005. június 06-a után haladéktalanul, de legkésőbb 06. 08-ig megküldi a “2. számúMÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et. E jegyzőkönyv “Amunkaképtelenség időtartama” rovatába a tényleges, összesített napok számát – 82 – és az 5.kódszámot bejegyezte.A 2. számú jegyzőkönyv a “MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL”rovatába az alábbiakat jegyzi be.“X.Y. 2005. február 10-én 7 óra 35 perckor bekövetkezett munkabalesetének következtébena munkaképtelenség időtartama az alábbiak szerint alakult:2005. február 10.–március 25-ig (47 nap)május 02.–június 05-ig (35 nap)összesen: 82 nap”A fenti példa szerint a munkáltató egy munkabaleseti jegyzőkönyv (négy oldalas) és két(külön sorszámú) módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltéséről és megküldéséről kötelesgondoskodni.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu103/112


Munkavédelmi Szabályzat11. számú mellékletEmelőgép Biztonsági Szabályai szerinti fogalom meghatározások és szabályokFogalom-meghatározások:Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagyberendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt akiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.ÜzemeltetőAki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője és az emelőgép üzemeltetését kiszolgáló személyek- emelőgép-kezelő, kötöző - munkáltatója vagy megbízója.GyártóEmelőgép gyártó (szavatos) az, aki- az emelőgép tartószerkezetét vagy önálló részegységét (emelőcsörlő, futómacska stb.)gyártja;- az emelőgépet összeszereli és átadja az üzemben tartónak vagy a forgalmazónak;- az emelőgép villamos, hidraulikus, illetőleg pneumatikus berendezését összeszereli;- olyan jellegű átalakítást végez, amely az emelőgép tartószerkezetének, önállórészegységének, villamos, hidraulikus, illetőleg pneumatikus berendezésének biztonságátérintő módosításával jár együtt.Emelőgép karbantartóAki erre a tevékenységre jogosult, illetőleg akit az üzemeltető ezzel a feladattal megbízott.Emelőgép kezelőAki az emelőgépet jogosult működtetni, és ezzel a feladattal megbízták.Emelőgép szakértőAki szakirányú szakértői engedéllyel rendelkezik, és a jelen szabályzat szerinti szakértőiengedélyhez kötött feladatok ellátására jogosult.Emelőgép ügyintézőAz a személy, akit az emelőgép üzemben tartója, bérelt gép esetén az emelőgép üzemeltetőjeezzel a feladattal írásban megbízott, és rendelkezik a szükséges képesítéssel.Emelőgép vizsgálóAki az emelőgép jelen szabályzat szerinti időszakos vizsgálatának elvégzésére jogosult.Az üzemeltető kötelezettségei:Az emelőgép üzemeltetője:- köteles gondoskodni a jelen szabályzatban, a vonatkozó nemzeti szabványokban, valamintaz emelőgép dokumentációban foglaltak végrehajtásáról;- köteles az emelőgép, üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről,rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakosvizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni;- az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden, az e szabályzatban, illetőleg a nemzetiszabványok szerinti okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséigköteles megőrizni különösen:- az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,- a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerintibizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit,- az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait;2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu104/112


Munkavédelmi Szabályzatszerelői nyilatkozatot;- köteles az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartásátnaprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;- köteles gondoskodni arról, hogy az emelőgép használati utasítása - az emelőgépkiselejtezéséig - az emelőgép kezelő rendelkezésére álljon;- az e szabályzatban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörétcsak írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésűszemély(ek)re (pl. emelőgép ügyintéző), vagy e tevékenységre szakosodott szervezetre,illetőleg emelőgép szakértőre;- gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról,illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;- köteles az ütemterv szerinti időszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelőgépüzemeltetését felfüggeszteni;- az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükségesintézkedéseket megtenni;- gondoskodik arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesítettszemély legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteketelsajátítsa;- az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatoseseményeket köteles írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, valamint efeljegyzéseket megőrizni.- az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról, ideértve az előző pontokban foglaltakat is -ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosa köteles gondoskodni.Emelőgép karbantartó:Emelőgép karbantartását önállóan az a személy végezheti, aki- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosivizsgálat alapján alkalmas,- szakirányú szakmai képzettséggel (pl. lakatos vagy erősáramú végzettségű szakmunkásbizonyítvánnyal),- legalább 2 éves szakmai gyakorlattal,- az általa karbantartott emelőgéphez szükséges kategóriájú emelőgép kezelői jogosítvánnyalrendelkezik, ha az emelőgépet egyedül kezelő távollétében kell javítania.Emelőgép szakértőA jelen szabályzat szerinti emelőgép szakértői tevékenység ellátásával az bízható meg, aki- az adott emelőgéptípus (fajta) vizsgálatra akkreditált vizsgálólaboratórium vizsgálómunkatársa, vagy2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu105/112


Munkavédelmi Szabályzat- szakirányú szakértői engedéllyel rendelkezik.Emelőgép ügyintézőA jelen szabályzat szerinti emelőgép ügyintézői tevékenységgel az a személy bízható meg, akia vonatkozó jogszabály szerinti képesítést megszerezte.Emelőgép vizsgálatokAz üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokAz emelőgép üzembe helyezésének feltétele a munkavédelmi üzembe helyezés.Időszakos vizsgálatokA jelen szabályzat alkalmazásában időszakos vizsgálat - a vonatkozó szabványok szerint - azidőszakos biztonsági felülvizsgálat, a szerkezeti vizsgálat és a fővizsgálat is, amelyekelvégzéséről vagy elvégeztetéséről - eltérő megállapodás hiányában - az emelőgéptulajdonosának kell gondoskodni.Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként, vagy az emelőgépkörnyezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégezni,kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő.Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezetikialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint az emelőgép biztonsági berendezéseimegfelelnek-e az üzembe helyezés időpontjában érvényes biztonsági és egészségvédelmikövetelményeknek, eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, a környezetének jellemzőiazonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vettekkel.Az időszakos biztonsági felülvizsgálat során vizsgálni kell az emelőgép korszerűsítésénekszükségességét elsősorban a veszélyek csökkentése érdekében.Meg kell vizsgálni az emelőgép dokumentációjának meglétét, valamint azt, hogy adokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak.Az időszakos biztonsági felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgálatotvégzőnek aláírásával kell hitelesítenie.A szerkezeti, valamint a fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépre, -fajtára/típusra - vonatkozó nemzeti szabványt vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kellfigyelembe venni.A vizsgálatok elvégzését a vizsgálatokat végzőnek az emelőgép dokumentációján kellrögzítenie, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv azonosító jelzésére. A vizsgálatotvégzőnek nyilatkoznia kell az emelőgép állapotáról.Teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatáról az üzemeltető köteles gondoskodni.A teherfelvevő eszközök közül a merev teherfelvevők időszakos vizsgálatát a vonatkozónemzeti szabvány szerinti időközönként és módon kell elvégezni.Az emelőgép időszakos vizsgálatára emelőgép szakértő jogosult. Az emelőgép fővizsgálatára- kivéve az 1000 kg-nál nagyobb megengedett teherbírású emelőgépet és az olyanemelőgépet, amelynél a kezelői munkahely az emelőkocsin van, és a kocsi 1,5 m-nélmagasabbra emelhető - és szerkezeti vizsgálatára emelőgép ügyintéző, csak a szerkezetivizsgálatára emelőgép vizsgáló is jogosult.2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu106/112


Munkavédelmi Szabályzat12. sz. mellékeltMunkabalesetek nyilvántartásaSorszám:…………I. A sérült személyi adatai:Név: ………………………………………………………......Lánykori neve: ……………………………………………….Születési helye és időpontja: …………………………………Anyja neve: …………………………………………………...TAJ száma: …………………II. A sérült munkaköre: …………………..III. A sérülésidőpontja: ………év …………..hó ……..nap …..óra …. perchelyszíne. ……………………………………………………..jellege: ………………………………………………………..IV. Az esemény leírása: …………………………………………..………………………………………………………………...………………………………………………………………...………………………………………………………………...V. Intézkedés a sérült ellátására: ……………………………….………………………………………………………………...………………………………………………………………...VI. A sérült folytatta-e a munkáját: igen – nem *VII. A tanú(k) neve és lakcíme: ………………………….…….…………………………………………………………………...VIII. A bejegyzést tevő neve és munkaköre: ………………………………………………………………………………………...Kelt: ……………………………….bejegyző aláírása…………………………….* (A megfelelő válasz aláhúzandó!)2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu107/112


Munkavédelmi Szabályzat13. sz. mellékletMunkabaleseti nyilvántartásSorszámA sérült adataiMunkak Születési SzületésiTAJszámaNévAnyja neveör hely időpont1 2 3 4 5 6 7 8A sérült ellátásáratett intézkedésekidőpontjaA sérülésA sérültfolytatta-e amunkáját?A balesetAmunkaképtelenségAbejegyzésidőpontjabefeje3kezdetéhelyszí1−3 súlyo halálzésénjellegenaponeknenapos s osekn túliidőpontja9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Aláírás2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu108/112


Munkavédelmi SzabályzatMunkáltató/szervezeti egység:14. sz. mellékletSorszám:…….Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási igazolásIgazolom, hogy ………………….…………………. Szül. hely …………….………… ….. év ….. hó… napÉdesanyja neve:………………………..….....… TAJ szám: ………………..…… Adószám:………..………Alk. vizsg.időp.: ……………..………Munkába lépés időp.: ……………….. Munkakör:……………………Szem.ig.sz.: …………………………….. Lakcím:…………………………..………………………………...Az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 50. §-ában, az 1996. évi Tűzvédelmi törvény 22. §-ában, a30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § f pontjában, valamint a belső utasításokban meghatározottakfigyelembe vételével előzetes elméleti és gyakorlati munkavédelmi-munkabiztonsági és tűzvédelmioktatásban részesítettem:……………………., 200… év ……….. hó ……nap.……………………………..oktatást végző(k) aláírásaOktatási anyag tartalma 2 :- Munkaügy, munkavédelem, tűzvédelem jogi szabályozásának rendszere.- Belső szabályozás tartalmi követelményei (MVSZ, munkavédelmi ügyrend, TűzvédelmiSzabályzat stb.)- Munkavállalókra vonatkozó biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások.- Ruházati, lábbeli követelmények, forgó, mozgó géprészek közelében végzett munkavégzéskövetelményei.- Üzemeltetés előtti, üzemeltetés során, illetve a munka befejeztével kapcsolatos előírások.- Gépek, berendezések és technológiával kapcsolatos védőintézkedések, védőberendezések, annakellenőrzése.- Gépkezelési utasításokban meghatározott előírások.- Munkahelyi rend, tisztaság fenntartásával kapcsolatos elvárások.- Munkavégzés során keletkező hulladék gyűjtése, elhelyezése (veszélyes hulladékokkalkapcsolatos feladatok).- Alkalmassági vizsgálatok rendjével kapcsolatos előírások.- Az egyéni védőeszközök biztosításának, kiadatásának rendje, viselésével kapcsolatos elvárások.- Munkahelyi magatartási követelmények.- Forgó, mozgó géprészek, rakodási és egyéb munkavégzés során betartandó előírások, tilalmak.- Munkabaleset fogalomköre.- Üzemi baleset fogalomköre.- Sérülés, baleset bekövetkezése esetén a teendők (elsősegély, bejelentés megtétele stb.).- Munkahelyi alkoholfogyasztás tilalma, munkára képes állapot.- Tűzveszélyességi osztályba sorolás.- Tűzveszélyességi osztályok, s azok értelmezése.2 Az oktatási anyag tematikája természetesen az adott helyzetnek megfelelően módosítható!2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu109/112


Munkavédelmi Szabályzat- Munkáltató létesítményeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása.- Tűzveszélyes tevékenység végzésével kapcsolatos előírások.- Tűzveszélyes anyagok felhasználásával, tárolásával kapcsolatos elvárások.- Ki- és bejárati ajtókkal, közlekedési utakkal kapcsolatos követelmények.- Közművek (villamos, víz, gáz stb.) kapcsolatos előírások (főkapcsolók szabadon hagyása stb.).- Dohányzás, nyílt láng használatának tilalma, kijelölt dohányzó helyek.- Tiltótáblák értelmezése.- Tűzoltó készülékek készenléti helye.- A munkáltatónál biztosított tűzoltó készülékek, berendezések, felszerelések üzembe helyezésénekmódja, használata.- Tűzeset keletkezése esetén a teendők (riasztás, életmentés, oltásban való közreműködés stb.).- Önerővel oltható tűzesetek esetén a teendők sorrendje.- Tűzvédelmi hatóság felé történő bejelentés tartalmi követelményei.- Tűzriadó terv tartalmi követelményei, elhelyezési helye.Az előzetes és gyakorlati munkaügyi, munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatást megkaptam, melyetmegértettem s betartását magamra nézve kötelezőnek tartom.Visszakérdezés után megfelelt: IGEN NEM……………………………..dolgozó aláírása……………………………..visszakérdezést végezte2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu110/112


Munkavédelmi SzabályzatMunkáltató neve:Címe:15.sz. mellékletNYILATKOZAT OKTATÁSRÓLMunkavállaló neve:Oktató neve:Beosztása:Beosztása:Alulírott munkavállaló nyilatkozom, hogy az alábbi gép(ek), berendezés(ek) biztonságoshasználatára, karbantartására vonatkozó szóbeli információkat oktatás keretében megkaptam,a kezelési, karbantartási utasítás(oka)t, gépkönyve(ke)t áttanulmányoztam, megértettem.Munkám során a megszerzett ismereteket alkalmazni tudom.Ssz.TÍPUSAGÉP, BERENDEZÉSMEGNEVEZÉSE1.2.3.4.5.Kelt: …………………………………….…………………………………….oktató aláírása…………………………………….munkavállaló aláírása2030, Érd, Riminyáki út 37/B Tel/Fax.: 06/23-520-135/136e-mail: raduc.mix@t-online.hu111/112

More magazines by this user
Similar magazines