V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

fakertesz.hu
  • No tags were found...

V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

Ide ezek különbözô környezetbôl:- szaporító-házakból (dugványok),- magvetésekbôl (erdészeti csemetekert),- szabadföldrôl (fásdugvány, elôneveltállomány),- külföldi vásárlásokból érkeznek.A beültetett növények lehetnek szabadgyökerûek, konténerben elôneveltek,illetve föld labdásak. A konténer telepinövények eladásig lehetnek egy edényben,átültethetôk egy nagyobba vagy kiültethetôkszabadföldbe.Az optimális környezeti feltételek (tápanyag,hômérséklet, víz stb.) nemcsak akultúrnövények zavartalan fejlôdését,hanem a gyomnövények folyamatoscsírázását is biztosítják. A sokféle termesztôközeg(tôzeg, homok, perlit stb.)eltérô tulajdonságai miatt (kötöttség,szervesanyag-tartalom, pH stb.) más ésmás fajok találhatók meg egy telepen belül.A gyomnövények közül leginkább amagról kelôk fordulnak elô, mint pl.közönséges kakaslábfû (Echinochloa crusgalli),tyúkhúr (Stellaria media), veronikafajok (Veronica spp.), árvacsalán fajok(Lamium spp.), pásztortáska (Capsellabursa-pas toris) stb.A közegek általában különbözô komponensekbôlálló földkeverékek, melyeksaját elôállításúak vagy vásároltak. Akülönbözô helyrôl való származásuk, miattsok idegen, esetleg még Magyarországonnem ismert gyomfajokkal is fertôzôdhet atelep. Természetesen ezek külföldrôlvásá rolt konténeres növényekkel is bekerülhetnek.A legfôbb probléma, hogy leginkább a herbicidekáltal kiszelektált gyomok magvainak, vegetatívrészeinek továbbvitele történik, mely fajokgyorsan uralkodóvá válnakpl. kakukktorma (Cardamine spp.),madársóska fajok (Oxalis spp.) (1. ábra).Az ilyen növények kizárólag gyomlálásútján távolíthatók el. A gyomok könnyenki is juthatnak a parkokba, magánkertekbestb. az értékesítés során.A sûrû növényállomány miatt félárnyékosviszonyok alakulnak ki, amely a mohafélékelszaporodásának kedvez. Ezek közülkülönösen a májmohák (Hepatophytaspp.) (2. ábra) jelenléte veszélyes.Kémiai védekezéstalajfertôtlenítôkAz általános talajfertôtlenítô szerek a talajlakógombák, állati kártevôk melletta magról kelô gyomnövények ellen ishatékonyak.A Basamid G (50-100 g/m 2 ), Ipam 40 (80-200ml/m 2 ) és a Nemasol 510 (120 ml/m 2 ) készítményekpalántanevelô ágyak vetés, ültetés elôtti,valamint komposzt és cserepezéshez használttalaj fertôtlenítésére alkalmas. A kezelt földkeveréketa hômérséklettôl függô behatolási idôelteltével (2-4 hét) alaposan szellôztetni kell.Talajába vetni, palántázni vagy telepíteni a szellôztetésután 3 héttel lehet. Ezt megelôzôen avegyszer-mentességrôl saláta- vagy zsázsamagteszttel kell meggyôzôdni.HerbicidekIsmert tény, hogy ugyanazon növény konténerbenmindig érzékenyebb a vegyszerekre,mint szabadföldben.A fitotoxicitás veszélye a következô té -nye zôk miatt fokozott:- különbözô talaj tulajdonságú közegek,különbözô dózis,- a növényzet gyökere a talajfelszín5

More magazines by this user
Similar magazines