Views
3 years ago

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Biztonsági

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 10 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 0000000000310Robbanáshatár, alsófelsőGőznyomásSűrűségOldhatóság: > 35 g/m3: n.a.: n.a.: 1,367 g/cm3 20˚C-on: vízzel nem elegyithetűViszkozitás : >090/6 s 20˚C-on ISO 2431______________________________________________________________________10 Stabilitás és reakcióképességReakciókészségA Raktározásra és kezelésre vonatkozó ajánlott előírásokbetartásakor: stabil (ld.7.pont)Kémiai stabilitásA termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk éskezeljük.A veszélyes reakciók lehetőségeNincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknakmegfelelően tároljuk és kezeljükKerülendő körülményekNem összeférhető anyagokExoterm reakciók elkerülése érdekében az erősen savas és alkálianyagoktól, valamint az oxidálószerektől távol kell tartani.Veszélyes bomlástermékekMagas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek, mint pl.szénmonoxid,széndioxid, füst, nitrogénoxidok képződhetnek.______________________________________________________________________11 Toxikológiai információkA terméket mint olyat nem ellenőrizték, hanem a hagyományosmódszerrel (az EU gyártási irányelvek kalkulációs módszere1999/45/EK) sorolták be.A további információt illetően lásd a 3. és 15. pontot.A munkahelyi határértéknél magasabb oldószer-koncentrátum

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 11 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 0000000000311belégzése egészségkárosodáshoz vezethet! Izgató hatással lehet anyálkahártyára és a légzőszervekre; vese- és májkárosodástokozhat, valamint a központi idegrendszer károsodásához vezethet.Ismertetőjelek és tünetek: fejfájás, szédülés, fáradékonyság,izomgyengeség, kábító hatás és kivételes esetekbeneszméletvesztés.A munkahelyre vonatkoztatott határértéket meghaladóoldószerkoncentráció ismételt vagy tartós belélegzése a központiidegrendszer hosszan tartó zavaraihoz, pl. krónikus toxikusagyvelőgyulladáshoz (encefalitiszhez), ezen belülviselkedésváltozásokhoz és memóriazavarokhoz vezethet.A bőrbe való felszívódás által az aldószerek a fent említetthatásokat okozhatják. A termékkel való hosszabb vagy ismételtérintkezés befolyásolja a bőr természetes visszazsírosodását ésnem allergiás jellegű kontaktdermatitiszhez és/vagy bőrön valófelszívódáshoz vezethet.Az oldószer permete izgathatja a szemet és reverzibiliskárosodásokat okozhat.______________________________________________________________________12 Ökológiai információkÁltalános tanácsokA termékkel kapcsolatban nincsenek teszteredmények.Az elkészítést az 1999/45/EG gyártási előírás hagyományos módszereszerint értékelték ki és a környezetre nézve ártalmatlannaktekintendő, ennek ellenére tartalmaz a környezetre nézve veszélyesanyagokat. Részleteket lásd a 3. fejezetben.A terméknek nem szabad vízbe vagy kanalizációba jutnia.Perzisztencia és lebonthatóságA 3. pontban megnevezett környezetre káros alkotóanyagok biológiaileépíthetősége:CAS-szám tesztmódszer biológiai leépíthetőség %-ban1,2,4-trimetil-benzol95-63-6 OECD 301 A nehezen lebonthatóoldószerkőolaj (nyersolaj), könnyű aromás64742-95-6 OECD 301 A könnyen lebonthatóEgyéb káros hatásokA termék szervesen kötött halogént tartalmaz. Ez az AOX-értéketbefolyásolhatja.______________________________________________________________________13 Megsemmisítési utasítások

Informatikai biztonsági elvárások
Információbiztonsági kihívások - Quality Austria
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
IT-biztonsági megoldások - T-Systems
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései a ... - Messer
Hidromorfológiai információs rendszer
A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Szerszámhajtások - Mayer-Szerszám Kft
Biztonsági adatlap - Salcomix