Views
3 years ago

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Biztonsági

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 12 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 0000000000312Hulladékkezelési módszerekA nemzeti és helyi jogszabályi előírásokat figyelembe kell venni.Európai hulladékjegyzékA bizottság 2000. május 3-i 2000/532/EG számú döntése08 01 11*A festékek és lakkok gyártásából, elkészítéséből, forgalmazásából,használatából és eltávolításából származó hulladékok;Festék- és lakkhulladékok, amelyek szerves oldószereket vagy egyébveszélyes anyagokat tartalmaznakA 91/689/EGT veszélyes hulladékokra vonatkozó irányelveiértelmében a *-gal ellátott hulladékok veszélyes hulladéknakminősülnek.Szennyezett csomagolásJavaslatA nem szabályszerűen kiürített tartályokat a 91/689/EGK irányelveiszerint kell ártalmatlanítani.______________________________________________________________________14 Szállításra vonatkozó adatokFöldi szállításUN 1263, Paint, 3, III, (D/E), ADR/RIDSpecial provision 640 EHazard identification number 30Tengeri szállításUN 1263, PAINT, 3, IIIEMS-sz: F-E, S-ELégi szállításUN 1263, PAINT, 3, IIIEgyébA 450 l-nél nagyobb csomagolások "NEM TARTALMAZNAK 3. OSZTÁLYBELIÁRUT "; ADR______________________________________________________________________15 Szabályozási információkAz 1999/13/EK VOC-ra vonatkozó irányelveivel kapcsolatosinformációk (a termék szállítási formájára vonatkoztatva)Illékony szerves oldószer: 27 %VOC : 27 %

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 13 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 0000000000313illékony CMR-anyagok : < 0,1 %- dibutil-óndilaurát(megjegyzéseket lásd a 16. pont alatt)R-40 jelzéssel ellátott illékony halogénezett anyagok:kimaradAdatok a 2004/42/EK DecoPaint irányelvvel kapcsolatosanAlkategória a IIB melléklet értelmében: eA maximális VOC-határérték a IIB.melléklet értelmében: 840 g/lA kész termék VOC-tartalma, ISO 11890-2: 510 g/lOrszágon belüli előírásokVeszélyes anyagok:2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról44/2000 (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyeskészítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységekrészletes szabályairól25/2000 (IX.30.) Eüm-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiaibiztonságáról12/2001. (IV.4) KöM-EüM együttes rendelete a vegyi anyagokkockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről8/1998. (II:4.) IKIM rendelet egyes veszélyes anyagokcsomagolásának gyerekek számára biztonságos zárással éstapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történoellátásárólVeszélyes hulladékok:102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokról98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.Munkavédelem:1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódórendeletekTuzvédelem:35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi SzabályzatkiadásárólSzállítás:20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi KözútiSzállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékleténekkihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról(A veszélyes árúk nemzetközi szállításáról szóló európaimegállapodás (ADR) I. és II. kötet)______________________________________________________________________16 Egyéb adatok

Informatikai biztonsági elvárások
Információbiztonsági kihívások - Quality Austria
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
IT-biztonsági megoldások - T-Systems
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései a ... - Messer
A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...
Hidromorfológiai információs rendszer
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Szerszámhajtások - Mayer-Szerszám Kft
Biztonsági adatlap - Salcomix