Views
3 years ago

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Biztonsági

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 14 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 0000000000314Csak szakmai felhasználók számára.A biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006 sz. (EK) rendelkezés II.függelékének.Az ebben a biztonsági adatlapban található információk nem mentikfel a felhasználót a 98/24/EK sz. irányelv szerinti veszélyességivizsgálatok elvégzése alól.A 3.pontban felsorolt tartalmak veszélyre vonatkozó utalásai.R10Gyúlékony.R11Nagyon gyúlékony.R20Belélegezve ártalmas.R20/21Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.R36/37/38Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.R38Bőrizgató hatású.R51/53mérgező a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszan tartókárosodást okozhat.R65Egészségre káros: lenyelve tüdőkárosodást okozhat.R66Ismétlődő hatása a bőrt érdessé és repedezetté teheti.R67A gőzök álmosságot és kábultságot idézhetnek elő.H225Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.H226Tűzveszélyes folyadék és gőz.H304Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.H312Bőrrel érintkezve ártalmas.H315Bőrirritáló hatású.H319Súlyos szemirritációt okoz.H332Belélegezve ártalmas.H335Légúti irritációt okozhat.H336Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 15 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 0000000000315H401A vízi szervezetekre mérgező.H411Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.XnFNÁrtalmasKünnyen gyulladóKürnyezeti veszélyTöbbkomponensű rendszereknél minden komponens biztonságiadatlapját figyelembe kell venni.A rövidítések magyarázata:n.a. nincs adatn.h. nem használhatóAKCKMKMegengedett átlagos koncentrációMegengedett csúcskoncentrációMaximális koncentrációMegjegyzések a 15. ponthoz; az 1999/112/EK VOC-ra vonatkozóirányelveivel kapcsolatos információk:A VOC-irányelvekben illetve jelen biztonsági adatlap 2. pontjábanmegnevezett anyagnevek elnevezése közötti eltérés arra vezethetővissza, hogy különböző törvények vonatkoznak rájuk. A 2. pontanyagelnevezésére a 91/155/EGT és az 1999/45/EK irányelveimérvadóak. Ezek az irányelvek szabályozzák a CMR-anyagok illetveaz R 40- es jelzéssel ellátott anyagok elnevezésénekfigyelembevételi határértékeit, amelyek viszont a VOC-irányelvekrenem érvényesek______________________________________________________________________A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon éstapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket csak a biztonságikövetelményekre való tekintettel jellemzik. Az adatok nem írják leteljeskörűen a termék tulajdonságait (termék specifikáció).Abiztonsági adatlap adataiból nem lehet következtetéseket levonni sem atermék bizonyos tulajdonságára vonatkozóan, sem a termék speciáliscélra való alkalmasságát illetően.A termék átvevőjének a felelősségebiztosítani a tulajdonjog és az érvényben lévő jogszabályokbetartását.

Informatikai biztonsági elvárások
Információbiztonsági kihívások - Quality Austria
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
IT-biztonsági megoldások - T-Systems
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései a ... - Messer
A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...
Hidromorfológiai információs rendszer
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Szerszámhajtások - Mayer-Szerszám Kft
Biztonsági adatlap - Salcomix