Views
3 years ago

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Biztonsági

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 2 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 000000000032R67A gőzök álmosságot és kábultságot idézhetnek elő.Ipari azonosításS23A keletkező gázt/fűstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.S38Ha a szellőzés elégtelen,megfelelő légzőkészüléket kell használni.S51Csak jól szellőztetett helyen használható.Egyéb veszélyek______________________________________________________________________03 Összetétel/Az alkotórészekre vonatkozó adatokAnyagoknem alkalmazhatóKeverékekKémiai jellemzéspoliészter gyanta, Aldeyde/ketone resin, akrilgyanta, szervesoldószerek, töltőanyagokVeszélyes alkotórészekaz 1272/2008/EK-rendeletnek megfelelőenCAS-sz. EINECS-sz. REACH-sz. INDEX-sz.Súly%Figyelmeztető mondatxilol (izomerek keveréke)1330-20-7 215-535-7 601-022-00-97,0 - < 10,0H226 H312 H332 H315- Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3- Akut toxicitás dermális Kategória 4- Akut toxicitás Belélegzés - gőz Kategória 4- Bőrmarás / bőrirritáció Kategória 2etilbenzol100-41-4 202-849-4 601-023-00-41,0 - < 2,0H225 H332- Tűzveszélyes folyadékok Kategória 2- Akut toxicitás Belélegzés - gőz Kategória 4

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 3 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 0000000000331,2,4-trimetil-benzol95-63-6 202-436-9 601-043-00-30,2 - < 0,3H226 H332 H315 H319 H335 H401 H411- Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3- Akut toxicitás Belélegzés - gőz Kategória 4- Bőrmarás / bőrirritáció Kategória 2- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Kategória 2A- Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció légzőszervi irritációKategória 3- Akut vízi toxicitás Kategória 2- Krónikus vízi toxicitás Kategória 2n-butilacetát123-86-4 204-658-1 607-025-00-115,0 - < 20,0H226 H336- Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3- Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Gőzei álmosságot ésszédülést okozhatnak Kategória 3butil-glikol-acetát112-07-2 203-933-3 607-038-00-21,0 - < 2,0H312 H332- Akut toxicitás dermális Kategória 4- Akut toxicitás Belélegzés - gőz Kategória 4oldószerkőolaj (nyersolaj), könnyű aromás64742-95-6 265-199-0 649-356-00-40,3 - < 0,5H226 H401 H411 H304 H336- Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3- Akut vízi toxicitás Kategória 2- Krónikus vízi toxicitás Kategória 2- Aspirációs veszély Kategória 1- Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Gőzei álmosságot ésszédülést okozhatnak Kategória 3stoddard-oldószer8052-41-3 649-345-00-40,3 - < 0,5H226 H401 H411 H304 H336- Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3- Akut vízi toxicitás Kategória 2- Krónikus vízi toxicitás Kategória 2- Aspirációs veszély Kategória 1- Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Gőzei álmosságot ésszédülést okozhatnak Kategória 3Veszélyes alkotórészek

Informatikai biztonsági elvárások
Információbiztonsági kihívások - Quality Austria
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
IT-biztonsági megoldások - T-Systems
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései a ... - Messer
A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...
Hidromorfológiai információs rendszer
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Szerszámhajtások - Mayer-Szerszám Kft
Biztonsági adatlap - Salcomix