Views
3 years ago

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Biztonsági

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 4 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 000000000034az 1999/45/EK irányelv szerintCAS-sz. EINECS-sz. REACH-sz. INDEX-sz.Súly% Jelölés R-tételekxilol (izomerek keveréke)1330-20-7 215-535-7 601-022-00-97,0 - < 10,0 Xn 10-20/21-38etilbenzol100-41-4 202-849-4 601-023-00-41,0 - < 2,0 F,Xn 11-201,2,4-trimetil-benzol95-63-6 202-436-9 601-043-00-30,2 - < 0,3 N,Xn 10-20-36/37/38-51/53n-butilacetát123-86-4 204-658-1 607-025-00-115,0 - < 20,0 - 10-66-67butil-glikol-acetát112-07-2 203-933-3 607-038-00-21,0 - < 2,0 Xn 20/21oldószerkőolaj (nyersolaj), könnyű aromás64742-95-6 265-199-0 649-356-00-40,3 - < 0,5 N,Xn 10-51/53-65-66-67stoddard-oldószer8052-41-3 649-345-00-40,3 - < 0,5 N,Xn 10-51/53-65-66-67A veszélyszimbólumok, R mondatok és figyelmeztet# (H) mondatokszövege a 16. szakaszban található, amennyiben veszélyesalkotórészek vannak feltüntetve.______________________________________________________________________04 Elsősegély intézkedésekAz elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetéseMinden kétséges esetben vagy tartós tünetek fellépése eseténforduljunk orvoshoz! Eszméletlenség esetén semmit nem szabadszájon át beadni.BelélegezveAz érintettet azonnal hozzuk ki a veszélyzónából! Tartsuk melegenés nyugalomban! Abban az esetben, ha a légzése szabálytalan vagyleállt, mesterséges légzést kell alkalmazni. Hívjunk orvost!Eszméletlenség esetén helyezzük stabil oldalfekvő helyzetbe!

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 5 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 000000000035Bőrrel érintkezveA nedves ruhadarabokat távolítsuk el! Az érintett bőrfelületeketvízzel és szappannal mossuk le, és bőségessen öblítsük! Hígítotvagy oldószert nem szabad használni.Szembe kerülveTávolítsuk el a kontaktlencsét. A szemhéjakat nyitva kell tartani,és bőséges tiszta, friss vízzel vagy egy speciális szemöblítőoldattal ki kell öblíteni. Fordukjunk orvoshoz!Lenyelés eseténLenyelés esetén a szájat bő vízzel ki kell öblíteni (csak akkor,ha az érintett személy tudatánál van), és azonnal orvoshoz kellfordulni. Az érintettet nyugalmi helyzetben kell tartani. Nemszabad hánytatni.A legfontosabb # akut és késleltetett - tünetek és hatásokA legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál(lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzéseAdat nem áll rendelkezésre.______________________________________________________________________05 Tűzvédelmi intézkedésekOltóanyagAlkalmas oltóanyagHab (alkoholnak ellenálló), széndioxid, por, ködporlasztó (víz)Az oltóvíznek nem szabad a csatornába vagy a vizekbe folynia.Biztonsági szempontból nem megfelelő tűzoltóanyagVízsugárAz anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyekTűz esetén sűrű, fekete füst képződik. A veszélyes bomlástermékekbelégzése komoly egészségkárosodásokat okozhat.Tűzoltóknak szóló javaslatSpeciális védőfelszerelésAdott esetben gázálarc szükséges.További információA tűzfészek közelében lévő zárt tartályokat hűtsük!______________________________________________________________________

Informatikai biztonsági elvárások
Információbiztonsági kihívások - Quality Austria
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
IT-biztonsági megoldások - T-Systems
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései a ... - Messer
A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...
Hidromorfológiai információs rendszer
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Szerszámhajtások - Mayer-Szerszám Kft
Biztonsági adatlap - Salcomix