Views
3 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

stuvwxyzajánlóPQRSTUVWXaranyrög könyvsorozatHárom klasszikus újrafelfedezéseAz öreg tekintetesGárdonyi Géza148 × 210 mm, 112 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y211Bolti ár: 2000 FtKlubár: 1860 FtGárdonyi egyik legművészibbalkotása Borsódy Esztergrafikáival.Az élet kapujaHerczeg Ferenc148 × 210 mm, 112 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y209Bolti ár: 2000 FtKlubár: 1860 FtHerczeg történelmi regényétháromszor jelölték Nobel-díjra!KarácsonyKolozsvártSzabó Dezső148 × 210 mm, 144 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y210Bolti ár: 2200 FtKlubár: 1990 FtAz 1932-ben keletkezett regényegy sikeres író hányattatásainakkrónikája, önéletrajziszállal szőve.A Kráter Kiadó Aranyrög Könyvtáránakközel húszkötetes regénysorozata a két világháborúközti magyar széppróza méltánytalanulelfeledett alkotásait adja az olvasók kezébe.Most három új könyvet jelentetett meg, köztükaz egyik legolvasottabb magyar író, GárdonyiGéza egyik kisregényét.Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetesGárdonyit nem kell bemutatni: az Egri csillagokcímû regénye lett az öt évvel ezelôtti „NagyKönyv” verseny gyôztese. Sokan ismerik méga Láthatatlan ember, az Isten rabjai vagy az Ida regényecímû mûveit. A most megjelent Az öreg tekintetes érdemtelenülkevesebbszer emlegetett kisregénye Gárdonyilegmûvészibb alkotásainak egyike. Hôse, azöreg Csurgó, talpig becsületes, jókedvû, kedves ember,ezért lépten-nyomon összeütközik a képmutató, hazugvárosi élettel. A korrajz is érdekes, éppen azt a pillanatotkapja el, amikor a kapitalizmus betört a faluba. Atörténet szerint Csurgó tekintetes birtokát egy újgazdagkapitalista veszi meg, ezért özvegyen, egyetlen lányáhozköltözik, aki Pestre házasodott, és jóhiszemûenátadja neki az egész vagyonát. Veje, Tardy doktor, egyérzéstelen, törtetô orvos, aki hivatását csak üzletnektekinti – jaj de ismerôs, kiált fel az ember, itt, a 21.században, no persze nem örömében! Az öreg Csurgómegdöbbenve látja, veje milyen kíméletlen a szegény,nincstelen betegeivel, miközben a hozományból ölébecsöppent vagyont lelkiismeret-furdalás nélkül elkártyázza.Felesége tapasztalatlan, bájos asszonyka, denincs önálló akarata, nem tudja apját férjével szembenmegvédelmezni. Ebben a kegyetlen világban az öregtekintetes nem találja helyét, magányos nagyvárosi bolyongásaisorán eljut a város szegénynegyedeibe is. Ittmég tapasztal ugyan emberséget, ennek ellenére úgyérzi, hogy ebben az anyagias, léha világban ô már nemlehet otthon… A könyv befejezése szomorú ugyan,mégis metaforikus üzenete egyértelmû: ne hagyjuk,hogy így legyen, tegyük boldogabbá, élhetôbbé a bennünketkörülölelô világot, s mindenki azt a pici lépésttegye meg, amit a saját környezetében megtehet ezért.Megrendítô, ôszinte alkotás.Herczeg Ferenc: Az élet kapujaAszerzôéletmûvét értékelve mindenképpen különlegesfigyelmet kell szentelni ennek a mûnek. A MagyarTudományos Akadémia erre a regényre hivatkozvaterjesztette föl Nobel-díjra a szerzôt 1925-ben,’26-ban és ’27-ben. Csak az érdekesség kedvéért jegyzemmeg, hogy Herczeg ekkoriban az Akadémia másodelnökevolt. Korának írófejedelme elképesztô életpályát futottbe: a verseci ifjú csak az iskolában tanult meg magyarul,fiatalon pedig börtönbe is került egy párbaj miatt, aztánsikeríró, politikus, laptulajdonos lett egy személyben(a fél évszázadot megélô Új Idôkrôl van szó).Abban szinte mindenki egyetért, hogy az írónak talánez a legjobb történelmi regénye. II. Gyula és X. Leópápasága idején játszódik Rómában, ahol Bakócz Tamáspróbálja küldetését – a magyarságnak a töröktôl valómegmentését – teljesíteni. Ezért akarja megszereznia pápai trónt, s vele együtt a hatalmat. Kísérlete gyászoskudarcba fullad, s a magára hagyott magyarság látomásávalzárul a rendkívül olvasmányos nyelven megírt mû.Herczeg Ferencrôl szóló tanulmányában Horváth János,korának kritikuspápája „az életmû egyik legmagasabbpontjának” nevezi ezt a mûvet. Meg is látszik rajta:a regényhez Herczeg igen gondos kutatómunkát folytatott.Pontosan ismeri II. Gyula halálának és X. Leómegválasztásának körülményeit; aprólékos és precíz.Mindazt tudja, amit a korabeli történettudomány. Szinteaz összes mellékszereplô leellenôrizhetô történelmiszemélyiség, a korrajz gondos és alapos.Jól tudjuk, így utólag, hogy Bakócz Tamás érsek nagyfába vágta a fejszéjét, olyasmire adta a fejét, amelyre magyarfôpap elôtte (és utána se) soha: pápa szeretett volnalenni! Kitûnô információs bázisa révén tisztában volt azzal,hogy az energikus és életerôs katonapápa Giulianodella Rovere (II. Gyula) már nem viselheti hosszú ideiga tiarát. Della Rovere jellemzésével Herczeg remekel, azutolsó hónapjait élô harcos egyházfô a regény kiválóankarakterizált mellékszereplôinek egyike, az olvasónak kétségesincs, hogy valóban Mars, a harc istene ül Szent Péterszékében. Bakócz nagyúrként viselkedik, és igyekszikmindenben alkalmazkodni a helyi szokásokhoz. Hosszúidôn keresztül fô esélyesnek tûnik. Ez is remeklés: éppenúgy esélyesnek érezzük a regény elején, amilyen logikusanbeláthatjuk a végén, hogy szemernyi esélye sem volt.Maga a történet a trianoni sokk után elgondolkodtatójelzést küld a nyugati világ felé, hogy a meggondolatlanantant politika a nevetô harmadik, a bolsevizmus világhódítótörekvését erôsíti. Herczeg Ferenc legjobb történelmikisregényét szívbôl ajánlom olvasóinknak.Szabó Dezsô: Karácsony KolozsvártGárdonyihoz képest Szabó Dezsô végképp egykönyvesszerzônek tûnik: 1919-ben megjelentregénye, Az elsodort falu kapcsán szoktuk emlegetni.Maga a szerzô is viszonylag elszigetelt, megítéléseszélsôséges, ugyanis harcos antiszocialista,antikommunista volt, Tisza István híve, majd ellensége,végül szembefordult a Horthy-korszakkalis, de rajtuk kívül élesen kritizált szinte mindentés mindenkit. Azt még ellenfelei is elismerték, hogyrend kívül mûvelt és nagy stílusérzékû író, ám indulataisokszor elsodorták, egészen szélsôséges irányokba.Érdemes megemlíteni róla, hogy a Nyugatbanés a Huszadik Században debütált novellistaként, ámkésôbbi mûveiben több a személyes indulati elem,mint a mûvészi erô. Véleményem szerint a késôi kisregényének,a Karácsony Kolozsvártnak váratlanul fellobbanólírai hangja és fegyelmezett felépítése emlékezteta hajdani kitûnô novellistára. Éppen ezért érdemeselolvasnia annak, aki szereti az exkluzív csemegéket.-lsp-22 Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 00

ghijklmnolvasnivalópqrstuvwxHáborúk földjénEgy tudósítónő vallomásaia válságövezetek megrázóhétköznapjairólAl Ghaoui Hesna167 × 237 mm,232 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y215Bolti ár: 2999 FtKlubár: 2790 FtNekünk híranyag, millióknakviszont húsba vágó valóság.Hiába lövöldöznek vaktábanaz utcán járókelőkre, az életnem áll meg. Csakhogya háborús hétköznapok nemférnek bele a híradásokba.Ezért utazik a helyszínrea riporter, hogy bemutassa,hogyan lehet túlélni mindezt.Hazugokés szeretőkLévai Katalin115 × 190 mm, 224 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y213Bolti ár: 2699 FtKlubár: 2490 FtValóság és fikció keveredik elegánsanLévai Katalin legújabbregényében, amely az írónőeurópai uniós éveit, képviselőkéntmegélt történeteit ágyazzaizgalmas keretbe. Őszinte,mély érzelmű könyvében azegyéni életutak freskójábólgazdag történet bontakozikki, amely mindannyiunkhozszól. Az érzékeny női irodalomlegújabb remekműve.Búcsú a pokoltól... és ami azóta történt...Bővített válogatásVujity Tvrtko165 × 237 mm,728 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y214Bolti ár: 3999 FtKlubár: 3690 FtA kötet méltó befejezéseVujity Tvrtko kirobbanó sikerűkönyvsorozatának. Enneka kötetnek akár az is lehetnea címe: A talpraállás könyve,hiszen Tvrtko felelevenítia legnagyobb küzdelmeket,harcokat, az igazi hőstetteket.Olyan példaképeket mutatbe, akik a pokol legmélyéről ismegtalálták a kiutat.Halloweenés halálAgatha Christie105 × 189 mm,312 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y221Bolti ár: 2200 FtKlubár: 1990 FtMrs. Ariadne Oliver WoodleighCommonban vendégeskedik.A kisvárosban Halloweenkortinibulit szerveznek. A tizenhároméves Joyce Reynolds azzala meglepő információval álla híres írónő elé, hogy gyilkosságotlátott. Az írónő megintjó barátjához, a világhírű kisszürke sejtek tulajdonosához,Hercule Poirot-hoz fordulsegítségért.BeavatkozásRobin Cook130 × 198 mm,392 oldal, kartonáltRendelési kód: Y216Bolti ár: 2699 FtKlubár: 2490 FtEgy amerikai régész szenzációsleletre bukkan a vatikániSzent Péter-bazilika alatthúzódó nekropoliszban.Egy New York-i igazságügyiszakértő valóságos kereszteshadjáratot hirdet a természetgyógyászokellen, s egyugyancsak New York-i bíborosfoggal-körömmel küzd, hogymegvédje az egyház becsületét,s megóvja önmagáta kínos meghurcoltatástól.FarkasbőrbenHilary Mantel142 × 214 mm, 576 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y219Bolti ár: 3490 FtKlubár: 3250 FtA történet VIII. Henrik Tudorkirály udvarában játszódik.A Nagy-Britanniában tavalyboltokba került terjedelmestörténelmi regény hamarközönségkedvenc lett, ésmajd másfél évig őrizte helyétaz eladási listák élmezőnyébenaz éppen aktuális kommerszbestsellerek között. Ezazért különösen érdekes, merta Farkasbőrben voltaképpenkitűnő szépirodalmi munka.Francia históriaA 13 részes mű I. köteteRobert Merle152 × 241 mm,400 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y218Bolti ár: 3000 FtKlubár: 2790 FtPierre de Siorac nemcsak a királyoknakés nemesuraknak,hanem az előkelő szépaszszonyoknakis nagy barátja.Nem csoda hát, hogy sokszoreszére, szívére, diplomáciaiérzékére és kardjára egyarántszüksége van, hogy kivágjamagát szorult helyzetéből.A regény a Francia históriacímű, 13 kötetes regényfolyamelső darabja.A csillagok világaMesés regényVámos Miklós134 × 189 mm, 500 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y217Bolti ár: 3500 FtKlubár: 3250 FtA szerző oly sokat meséltmár különféle gyermekeknekmozgalmas élete során, hogyúgy érezte, ideje írnia egymesekönyvet. Azonban hacsorogni kezd szív és lélektintája, okos enged: törjönmagának medret, amerreakar. Ilyen alapon készülta tervezettt meseregény helyettaz e könyvben olvashatómesés regény.Isten bohócaiLélek, játék és tánc…,hogy a bajt eloszlassa a derűMüller Péter133 × 190 mm,344 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y212Bolti ár: 3380 FtKlubár: 3150 Ft„Ebben a könyvemben zene szól.És elejétől a végéig táncolnakbenne. Hőse egy varázshatalommalrendelkező Mester, akinemcsak bölcs gondolatokkal,de tánccal avatja be tanítványaitéletük titkaiba. Célom,hogy ez a tánc szabaddátegyen. Emelkedj föl a nyomasztógondok és félelmekvilágából – és repülj velem!”Egy napDavid Nicholls124 × 200 mm,512 oldal, kartonáltRendelési kód: Y220Bolti ár: 3490 FtKlubár: 3250 FtKét évtized, két szerelmes,egy nap – így hangzik a regénymottója, mely frappánsanvázolja fel a könnyed, mégisszínvonalas románcairólmár korábban ismert DavidNicholls új sikerkönyvénektartalmát. Szerelmek, konfliktusok,félreértések, tragé diákszálainak bonyolult szö ve vényebontakozik ki az olvasó előtt,ahogy évről évre követi a fiú ésa lány életének napjait.Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 0023

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
Lélek, élet, tűz - Színház.net
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
arcok és maszkok - Színház.net
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz