Views
3 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

abcdefghirodalomnopqrstuvA kedves gondokünnepe122 × 197 mm,208 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y254Bolti ár: 2400 FtKlubár: 2230 FtA kötet karácsonyi elbeszéléseiegyedülálló ünnepi utazásrahívják az olvasót térben ésidőben. Megidézhetjük Mátyáskirály karácsonyát, tanúilehetünk egy igazi katonakarácsonynak,de olvashatunktöbbek között afrikai faluban,díszes palotában vagy éppenkocsmában megünnepeltkarácsonyról is. Mindegyik történetközös pontja a békesség,remény és szeretet.A három királyajándéka122 × 197 mm,208 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y253Bolti ár: 2400 FtKlubár: 2230 FtA három király ajándékaa hagyomány szerint azarany, a tömjén és a mirhavolt. E könyv ajándéka tizenhétjeles magyar író – köztükMóra Ferenc, Nyirő József,Bethlen Margit, SinkaIstván, Herczeg Ferenc ésJókai Mór – karácsonyi témájúírásainak olvasmányélménye,amelyek régmúlt,boldog karácsonyok képeitidézik fel.KarácsonyAz ünnep varázsa93 × 163 mm, 124 oldal,keménytábla, aranyélmetszésRendelési kód: Y255Bolti ár: 1990 FtKlubár: 1850 FtKarácsony. A szenteste.A gyermekkorunk jut errőleszünkbe, az a sok szépkarácsonyest, amit családunkkörében töltöttünkel, a viaszgyertyák fénye,a csilin gelő csengő, a fenyőpompás illata, a boldoggyermeki öröm. A magyar írókkarácsonyi témájú novel láibólés verseiből válogatottkötet ezt a hangulatot kívánjamegidézni.Száz versÖsszeállította: Lackfi János150 × 220 mm, 160 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y251Bolti ár: 3990 FtKlubár: 3720 FtSzerb Antal után hatvanévvel, a kiadó Lackfi JánosJózsef Attila- díjas költőtkérte fel, hogy a nagy elődnyomán nevezze meg aviláglíra száz legemlékezetesebbdarabját. Lackfiszáz verse néhány pontonátfedést mutat Szerb Antaléval,mégis merőben más,azt mondja el, hogyanlátja a 21. század az elődöketés a kortársakat.„Borba vana kedvmag vetve”350 esztendő borverseiTinóditól Gárdonyiig124 × 184 mm,208 oldal, vászonRendelési kód: Y249Bolti ár: 2980 FtKlubár: 2780 FtA magyar költők panteonjánake kötetben szereplő tagjai jólismerik a bor valós és metaforikusmegtestesüléseit. Eztbizonyítja az a közel kilencven„boros” vers, melyek az őszszíneiről és a szüret mozzanatairóltudósítanak, a mustillatáról mesélnek, s fülünkhözközel hajolva a bor titkairólsuttognak.kis DorrittCharles Dickens122 × 197 mm,856 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y258Bolti ár: 3990 FtKlubár: 3690 FtAmy Dorrit anyja halála utánodaadóan gondoskodiktestvéreiről és apjáról is, akihosszú évek óta az adósokbörtönének rabja. Egy napontalálkozik a jómódú ArthurClennammel, aki családjánaktitka után nyomozvarájön, hogy az a Dorrit családtragédiájával áll összefüggésben.Mindent megtesz,hogy segítsen Amyn, akinekáldozatossága elbűvöli őt.Szürke lelkekPhilippe Claudel126 × 189 mm,232 oldal, kartonáltRendelési kód: Y252Bolti ár: 2590 FtKlubár: 2390 FtA történet az I. világháborúbanjátszódik, egy Verdun-hözközeli kisvárosban, majdhogynema frontvonalon.A narrátor, akinek személyétcsak lassanként ismerimeg az olvasó, két korabeligyilkosságot mutat be.És mellesleg életet, halált,szerelmet, gyűlöletet, békét,gyilkos indulatot, imádatot,leszámolást, felemelkedést éselsüllyedést.PsychéWeöres Sándor152 × 222 mm, 304 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y250Bolti ár: 4990 FtKlubár: 4640 FtWeöres hősnője, Lónyai Erzsébetegy magyar grófi család ésegy híres cigánylány leszármazottja,aki viharos kalandjaközepette verseket ír. A főtémája a nemiség. A kötet azéletmű-sorozat keretében jelenikmeg, a korábbi kötetektőleltérően illusztrálva, GyulaiLiviusz pompás rajzaival.A mű 1972-ben kirobbanósiker volt, 1980-ban játékfilmis készült belőle.Néma küzdelemNyirő József142 × 197 mm,416 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y256Bolti ár: 3200 FtKlubár: 2980 FtA Néma küzdelema szórványokban élő magyarságárólszól, annaknehéz harcait mutatjameg, ezt a napról napramegújuló néma küzdelmeta fennmaradásért.Megrázó, nagyszabásúmű, s a Madéfalvi veszedelemután isméta magyarság egy hősies,elszánt és bátor pillanatátidézi.Első uhuzásomFekete István142 × 197 mm,224 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y257Bolti ár: 2600 FtKlubár: 2390 FtBaglyok, ölyvek, gólyák ésvarjak a legtöbbet emlegetettszereplői a szerző elsőmadaras publikációinak.A valamennyiük védelmemellett érvelő, szenvedélyeshangú, ám tárgyilagos írásokmeggyőzően szemléltetik azta tudományos felkészültségetés hiteles szemléletmódot,amelyek Fekete István vaskosállatregényeit világirodalmirangúvá teszik.28 Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 00

lmnopqrsTárcabcdefghijBodor ÁdámAz utolsóFotó: Burger BarnaszénégetôkAszénégetôknél egy Kopf nevû hallgatag ember volt a fônök.Évekkel azelôtt a héjjasfalvi depóból csábított el kétsegédmunkást: jöjjenek el vele a Sugó patakára, az erdôreboksákat rakni, szenet égetni. Jelentéktelen külsejû emberekvoltak, egyikük Jancsi Veka, egy rossz lábú, alacsonytermetû cigány, a másik pedig Leon Patrubán, aki a messzetengerparton született, Odesszában. Hárman dolgoztak a bok sákkörül, mind a hárman állandóan kormosak voltak tetôtôl talpig,még az ünneplôruhájuk is kormos volt, amelyet mûanyag zsákbatartottak a kunyhó falára akasztva.A kész faszénért néha gumikerekû szekerek érkeztek, ezekszállították nekik az élelmet is, szalonnát, vegyesízet, kenyeret,málét, túrót, gabonapálinkát. Hónapok elteltek, a szénégetôkalig-alig távoztak el a füstölgô boksák közelébôl.Kopfnak volt egy hatszor harmincas katonai távcsöve, ottlógott a kunyhó bejáratától balra, a gerendák közé ékelt faszögön,bárki kérdezés nélkül leemelhette. Leon Patrubán egy elhullottkarvaly fenekébôl pihét tépett, ebbôl kicsi ecsetet készített,amivel a szénporos lencséket rendszeresen tisztította. MagaKopf alig használta távcsövét. Ô szabadidejében Barcsay JenôMûvészeti anatómiáját bújta, néha órákig elidôzöttegy-egy képnél és gyakran nagyítójával vizsgáltaa részleteket.Leon Patrubánt a természet vonzotta, az évszaktólfüggôen virító boroszlánt, tárnicsot vagyegyszerû barna faleveleket tûzött kalapzsinórjaalá. De fôleg a medvék érdekelték. Közelükbentöbb medve tanyázott, egyikük, akit PatrubánBús Ilonkának hívott, vacsoraidô elteltével néhafölbukkant a tanya körül, kinyalta a puliszkáskondérokat. Patrubán ennek a medvének útjaitfigyelte az elmozdított és elgörgetett fatörzsekenmeg köveken, ki is számította: ha éhes, csimaszból,gyíkból, bogárból másfél vékát is elôkaparmagának egy-egy éjszaka alatt.A távcsôvel egy tisztást figyelt a közeli magaslatról,a tisztás fölött néha barna madarak köröztekkitartóan, a sárga selymes fûben néha BúsIlonkát is látta elballagni, vagy egy hozzá hasonlómásik medvét.Onnan a magaslatról egy másik tisztásra is belehetett látni, s Jancsi Veka, aki minden érdeklôdésés kutatási szenvedély nélkül együ gyûen bámultbele néha a távcsôbe, egyszer ezen a másik tisztásonkét kisgyereket pillantott meg, amint tollaslabdáztak.Közelükben egy ôszülô asszonyült, aki copfba fonva viselte a haját, és szemeelôtt távcsôvel épp arra a helyre nézett, ahol aboksák füstje emelkedett a fenyôk fölé. JancsiVeka nem tudta, mi az a tollaslabda, elkéredzettAz utolsó szénégetőkBodor Ádám120 × 190 mm, 168 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y259Bolti ár: 2490 FtKlubár: 2290 FtAz üde nyelvezetű és humorú,ma is frissnek ható, szépirodalmiigénnyel megformált tárcákban ráismerhetünka novellák, a Sinistrakörzet és Az érsek látogatásaösszekeverhetetlenül Bodor Ádám-iatmoszférájára, sűrűségére ésenigmatikusságára. Bár eredetiszándékuk szerint ezek a tárcákpillanatnyi, időszerű hangulatok,kisívű történetek elmeséléséreszülettek, egyben olvasva – könyvformában– őket, sokkalta összetettebbés izgalmasabb irodalmikaland lehetőségét hordozzák.Kopftól, hogy megnézze, mit csinálnak azok a gyerekek. Merthogykét ilyen és ilyen gyerek játszadozik ott a távolban, s egyilyen és ilyen asszony kémlel távcsôvel az erdô fölé emelkedôfüst után. Kopf nem engedte el Vekát; miután maga is belenézetta távcsôbe, azt mondta, nem, legjobb, ha ô maga indul el arraa helyre. Amíg Kopf távol volt, ôszülô asszony érkezett a boksákközelébe, aki haját copfokba fonva viselte.Azt mondta, Weisz Gizellának hívják és Kopfotkeresi, Kopf bizonyára már mesélt nekik róla.Amikor a szénégetôktôl hallotta, hogy Kopf nemmesélt nekik semmiféle Weisz Gizelláról, nembeszélt egyáltalán senkirôl, óriási szeme megteltgyanakvással. Kopf nem árult el semmi meglepetést,amikor elôkerült, és ott találta az asszonyt.Azt mondta, épp odaát járt a tisztáson, látta, hogymegnôttek a gyerekek, milyen szépen fejlôdnek,és milyen ügyesek. Ha már az asszony egy ilyenrejtett zugban is rátalált, akkor ô most gondolkodóbaesett, és megadja magát. Ha az asszonyúgy akarja, hát visszatér, tényleg nagyon tetszenekneki a gyerekek. Vekától és Patrubántól azzalbúcsúzott, tanulják meg, nem tud az ember úgyelbujdosni, hogy rá ne találnának, fôleg, ha magakörül füsttel árulkodó tüzeket gyújtogat. Ezzelátöltözött, szénégetô ruháját, szénégetô bakancsáteldobta, nagyítóját, hatszor harmincas távcsövét,a Barcsay Jenô-féle mûvészeti anatómiátbecsomagolta kormos tarisznyájába és elmentWeisz Gizellával.Este már csak Jancsi Veka és Leon Patrubánôrizte a boksákat. Arról beszélgettek, akkor semvoltak ezek elfecsérelt évek, de ha már így álla dolog, ezt a rakást még elsenyvesztik, aztánmegvárják a gumikerekû szekereket, összeszedikkevés holmijukat és valami más mesterség utánnéznek.29

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
Lélek, élet, tűz - Színház.net
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
arcok és maszkok - Színház.net
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz