Views
3 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

abcdefghinterjúvwxyzabcdFotó: Archív„A Holdtökéletes helyszínegy thrillerhez”Interjú Frank Schätzinggel, a Rajcímû bestseller szerzôjével, aki mosta tengerek mélye után a világûrbekalauzolja olvasóit új, magyarul a napokbanmegjelent Limit címû regényében.A kérdések egy részét Schätzing magyarfacebookos rajongói oldalának látogatóitették fel, közremûködésüket köszönjük!Kik a kedvenc szerzôi?Kik hatottak a stílusára,a témákra, a történeteire?A legkülönbözôbb típusúés mûfajú könyveket olvasom:a képregénytôl kezdve(Donald Duck) a krimin(John Hart, Stieg Larsson,Michael Crichton) át azismeretterjesztô mûvekig(Stephen Hawking) mindent,illetve szépirodalmat is. Legutolsóélményem JonathanFrazens új regénye, a Freedom.Lenyûgözô! Nála jobban senkinem ismeri az emberi lélektermészetrajzát! De általánosságbanazt kell mondanom,hogy sokkal jobban befolyásolnakés hatnak rám a filmek ésa filmrendezôk, mint a könyvekés az írók. Az agyam úgymûködik, mint egy mozi: aztírom le, amit a szemem mögöttpörgô filmen látok.Mennyire érdeklik a könyveirôlszóló kritikák?Nem olvasom el sem a dicsérô,sem a becsmérlô kritikákat.De emiatt nem tartom magamarrogánsnak: egyszerûenazért teszek így, mert nagyonkeményen dolgozom mindenkönyvemen, többször át isdolgozom a kéziratot. Amikoregy kézirattal kapcsolatbanazt érzem, hogy jó lett, megmutatomannak a néhányembernek, akikben igazánmegbízom: a feleségemnek,a kiadómnak és a tanáromnak.Nagyon figyelmesen hallgatommeg a véleményüket, ésújra átdolgozom a kéziratot.A könyv akkor kerül kiadásra,amikor mind a négyen elégedettekvagyunk a kézirattal.Ettôl a pillanattól kezdve nemfoglalkozom azzal, hogy mitkellett volna másképp megoldanoma történetben, hogyolyanoknak is a kedvére tegyek,akik aztán mondjuk nemelégedettek a könyvvel.Gyakran kap visszajelzéstaz olvasóitól?Igen, elég gyakran. És azolvasói visszajelzés mindigérdekes – izgalmasabb, minta sajtóban megjelenô kritika.De nem igazán gyakorol hatásta munkámra. Miközben írok,nem azon gondolkodom, hogyaz embereknek mi tetszik és minem. Egy írónak szuverénnek,önállónak kell lennie.A Raj megfilmesítésérôl márhallottunk, 2007-ben indultvolna a forgatás, aztán elakadt.Ezzel kapcsolatban vannak-efriss hírei?Hát, a csapat kiváló: Ted Tally,aki a forgatókönyvet írta,Oscar-díjat kapott a Bárányokhallgatnakért, a producerekis fantasztikusak, és UmaThurman, aki a nôi fôszereplôtalakítaná, remek színésznô…de Hollywood válságban van,nincs pénz, tehát nincs költségvetésse. A nagy stúdiókcsôddel küszködnek, és egyénibefektetôktôl kell a pénzt megszerezni,ami jelen pillanatbannehéz feladat. Még a legújabbJames Bond-filmet sem tudjákleforgatni. Ettôl függetlenüloptimista vagyok: biztos vagyokbenne, hogy 2011-bentalálunk olyan befektetôket,akik szívesen költenek 100millió dollárt arra, hogy dühöshalak és emberek küzdelmétlássák.Egy-egy téma kapcsán menynyiidôt tölt tudományos kutatással?Mennyi idôt fordítottanyaggyûjtésre a Limit írásakor?Mindig ugyanazzal a kérdésselkezdem a munkát: mennyiadatra és információra vanszükségem? A Limithez nagyonsok anyagra volt szükség.Az ûrutazástól kezdve a Holdonés az ûrállomásokon zajlóélet feltételein keresztül a geopolitikánát egészen addig,hogy vajon milyenek lesznekmajd a mindennapok 2025-ben. Fel kellett építenem egyjövôbeli világot, mely ténylegesenelképzelhetô. Ezelôttmég soha, még a Rajhoz semkellett ennyit készülnöm éskutatnom: szakkönyveketolvastam és szakemberekkel– például fizikusokkal,ûrhajósokkal, építészekkelés politikusokkal – beszélgettem.Egy teljes évet csaka kutatásnak szenteltem, éscsak azután éreztem azt, hogyelkezdhetem az írást – köz-6

en természetesen folytattamaz anyaggyûjtést is.Mennyi idô alatt írta mega Limitet?Mindent egybevéve három évalatt.Mi vonzotta a Holdhoz?Lenyûgöz az ismeretlen, azolyan helyek, ahol ember mégnem járt, vagy ha igen, akkor iscsak nagyon kevesen. A klaszszikussci-fiben a Hold az ûrbeutazó emberiség számára azelsô állomás, és ma még inkábbez a szerepe. A Holdon,bizonyos feltételek között,tudnának emberek élni. Otttalálható még a helium-3 is,az az elem, mely megoldhatnáaz energiaproblémáinkat.Sokkal egyszerûbben lehetneonnan ûrhajókat indítania világûrbe, mint a Földrôl.És persze a Hold tökéleteshelyszín egy thrillerhez: senkinem hallja meg a kiáltásodat.A Limitben melyik szereplô állÖnhöz a legközelebb?Elôször is hadd szögezzem le:a Limitben egyik szereplô semaz én alteregóm, mindegyikkitalált személy. De természetesennémelyikük jobbanhasonlít hozzám. Legközelebbtalán Julian Orley-t és OwenJerichót érzem. Orley-t azért,mert ôt vonzzák a víziók és azismeretlen. Jericho pedig sohanem adja fel a harcot, még akkorsem, ha rengeteget harcolönmagával és a démonaival.Melyik szereplô kezében vana megoldás kulcsa?Többen is fontosak. Detalán Jan Kees Vogelaar,a holland zsoldos katonakulcsfontosságú. Felbukkanásávala történet új fordulatotvesz: Jericho és Yoyoúj információkhoz jutnak,melyek segítenek nekika Hydra-összeesküvés leleplezésében.Hogy látja, mennyire és milyenszempontból folytatása a Limita Rajnak?Nem igazán. De valóban, azhogy elôször az óceánok mélyétkutatom, aztán a világûrberepítem az olvasókat, ténylegkeltheti valamiféle folytonosságlátszatát. Már csak azértis, mert mind a két történethatárok átlépésérôl szól. Ennekellenére nem volt célommegírni a „Raj az ûrbent”.Mennyire figyeli a külföldimegjelenéseket?Büszke vagyok arra, hogykülföldön is megjelennek akönyveim. Még nem láttama magyar kiadást, de biztosvagyok benne, hogy a fordításminôségi. Nem fordulelô gyakran, hogy egy németkrimiszerzôt a világ más részeibenis kiadnak, ezért csak azttudom mondani: úgy képzeljenekmost el, mint egy boldogkisfiút!Ön milyennek találta a Limitmagyar honlapját(www.lira.hu/limit)?Büszkék lehetnek rá! A videólenyûgözô, bár ugyan egy szótsem értettem belôle – hiszennem beszélek magyarul –, de aképek önmagukért beszélnek.Gratulálok!A magyarul is már megjelentregényei közül melyik áll a szívéheza legközelebb?Hogy teljesen ôszinte legyek,mindig a legfiatalabbgyermekem áll a szívemhezlegközelebb, így most éppen aLimit. De a többit is kedvelem.Azokat a könyveimet, amikértannyira nem rajongok, mégnem adták ki magyarul.Milyen ötleteken dolgozik most?Meg fognak lepôdni! Most,ez után a nehéz év után, keményendolgozom a pihenésemen.Tracikievicz ZsófiaújLimit2 kötet, fóliázvaFrank Schätzing140 × 220 mm, 1432 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y130Bolti ár: 7990 FtKlubár: 7390 FtFrank Schätzing legújabbkötete egy tudományosfantasztikus krimi, melybena szerző a határtalan emberikapzsiságot és a természeteserőforrások egyensúlyratörekvő felhasználásánaklehetőségét állítja szembe.A filmszerűen pergő mese civilizációnknem is olyan távolijövőjéről szól.RajFrank Schätzing140 × 220 mm, 1000 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y131Bolti ár: 4990 FtKlubár: 4640 FtMennyit tudunk bolygónkóceánjainak legmélyéről?Ez a könyv fantasztikus éshátborzongató részletességgeltárja elénk a veszélyt, amialant nyugszik vagy nyugodhat– hisz erről semmit semtudunk biztosan. Ez a regényelementáris, újszerű és gondolkodásraösztönző; sajátoskeveréke a tény-, a thriller-, ésa sci-fi-irodalomnak.Híradásegy ismeretlenuniverzumbólFrank Schätzing140 × 220 mm, 540 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y134Bolti ár: 3490 FtKlubár: 3250 FtFrank Schatzing mozgalmasképet fest a tengerektitokzatos világáról. Szakértőprecizitással és iróniávalfűszerezve a történet íve azősrobbanástól a közeljövőigfeszül, magával ragadminket a víz alatti, ismeretlenuniverzumba, ámulatba ejt,meghökkent és elborzaszt.Az ördögtemplomaFrank Schätzing140 × 220 mm, 460 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y132Bolti ár: 2990 FtKlubár: 2780 FtJacop, a Róka egy estemeglátogatja a kölni érsektiltott almafáit, az újonnanépülő dóm tőszomszédságában.Szemtanúja lesz, amintGerhard Morartot, a zseniálisépítőmestert egy sötét árnyletaszítja az állványokról.Szerencsétlenségére a gyilkosészreveszi őt, és megkezdődikaz élet-halál hajsza…HangtalanFrank Schätzing140 × 220 mm, 648 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y133Bolti ár: 3990 FtKlubár: 3690 FtSchätzing kiváló politikaikrimijében először nemtudhatjuk, ki kivel van, dea végére minden szálat elvarra rutinos bestsellerszerző.A könyv egyik nagy erénye,hogy minden szereplő motivációjátalaposan megismerjükés megértjük, ezen kívülbepillanthatunk a globalizáltmédia és politika működésénekkulisszái mögé is.7

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
Lélek, élet, tűz - Színház.net
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
arcok és maszkok - Színház.net
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz