Nem reformok, hanem imádságos lelkek kellenek. - Magyarországi ...

unitar.hu
  • No tags were found...

Nem reformok, hanem imádságos lelkek kellenek. - Magyarországi ...

•,,UNITÁRIUS JOVENDO 19I, Építsük ki egyházi életünket t- Folytatá.. -, 2.Az "lU. J,u foly6 évi 2-ik számábnD fl fenntieim ala It meg próbáltam rámutatni azokra nz okokra,melyek szGkségessé tették egyházi életllnk kiépité wséDek a s6rgetését.Dr. Kerekes István és még korábban, KovácsLajos és Nagy Dénes tollából is jelentek meg cikkek,melyek aggódó és féltő szeretettel igyekeztekfelhivni az unitárius közvélemény figyeimét 1t kér.dés fontosságára és a megoldás halogatásának mamég ki nem számilbáló káros következményeire. Alenti cikkir6k nagy kOrdltekintésseJ mutattak rá srrais, hogy hol és hogyan kell megkezdenOok legsQr:g6.ebben egylJázi életOnk kiépitését. Lebet, hogyutánok én már s'emmi uj at nem mondok. De ez nemis fontos. Ha cikkem, a kérdés fontosságát tekintveegyházépitó fusakodásainkal ébrentartja és a meg·oldás Iehetóségél közelebb hozza, hiszem, hogy meg~érdemli a nnpvilágot.Az utóbbi hónapok eseményei egyházközsé·,geink életében nagyobb rázkodtalást nem okoztak.Lelkészi karunk hivatása tudatában nemcsak helyén .maradt. de érezve a nagy idők velej ár6j aként vállairaslllyosodó felel6sséget, népünk érdekében igyekezettannak minaen tekintetben megfelelni. Ezeknek8Z , eseményeknek nehézségeit a felekezeti iskolávalbir6 egybázkOzségeink érezték meg a:legsulyosabbanés érzik még mindig a tanit6 hiány miaUTermészetesen nagyon sok egyházközségünk küzd aa fennti ok miatt az "énekvezér hiány" miatti nehézségekkelis. Ha egyházkOzség~ink, leszámilva néhányvárosi és bánya vagy ipari központi helyenlevő gyülekezetet, nem is szenvedtek vezetóség~ik.­ben nagyobb változást, nem tagadhatjuk le, hogy 8Zegyházközségi élet ennek ellenére is majdnem azegész vonalon bizonyos mozdulatlanság bélyegét h~r­I ~ozza magán. Ebhez egyházi szervezetlepségünk, azatfog6 és egységes egybázi élet irányitás éa ellenórzéshiányossága is nagy mértékben bozzájárult. Pedignekünk fel és rá keU készQlnQnk már most arra ,hogy amikor a jelenlegi nagy világkrizis és világvajudásvégre meg fogj a hozni a kereszténység ujjászo.letéséneka lehetóségeit, minket unitáriusokat isvallási, erkölcsi, 86t kulturális eróiben megizmosodott egyházMzségi életönk keretei kÖzött ott to\álIon. Végzetessé válna reánk nézve az akkori kapkodás, keresés és a hegy alatti abrakolás. _Egyházköri életOnkben az utóbbi eseményekmárnagyobb és sulyosabb változá.~okat idéztek eló·Esperesek maradtak e~yházkörOk nélko.l ; egybázkO~maradt esperes llélk01. Teki~télyes számu egyházkOzség4nkszakadt le a réRi egybázkörOk testfról ésmara~tak az egyetemes eJ!yhb életének vérkt:ringé:..sén klVdl. Egyházunk jelenlpgi veu'tősé ge megpr6-btlta ezeket az egyházközségeket ideiglenesen,be-kapcsoini az egyetemes egyház életébe, azonban eza kisérlet nem járt k e llő eredmánnyel. Az egyházkOr,melyhez csatolta, maga is megszervezetlen. Földrajziterdlete sokk ~ l nn ~yobb leU, és benne ' az egyházközségek~ elhelyezkedése szétsz6rtabbá vált annál,hogy egy ember munkája s administráci6ra fordithatóideje elégséges lehessen ahoz, hogy mindenik• egyházközség o.t6erén a kezét rajta tarthassa. Talánez t1z oka annak fs, hogy vannak lelkészeink. akiknektöbb mint másfél éve nem volt alkah;"uk személyeses~mecserét folyltitni nemcsak sz egyházkörvezetőségével , de még az espereseivel sem. Megvagyokgyóz6dve, hogy nem az 6k j6akaratán multez, h anem a helyzet és\kördlmények nagy befolyássalvoltak arra.Az egyházkörök uj beosztásának a szükségességétlátta meg az nUnitárius Jövendó" 2-ik száma"Szemle" rovatában megjelent rövid kis cikk is. Jelenlegihelyzetünkben nem lehet ci!lravez~t6 az egyetemesegyházi közigazgatást földrajzilag nagy kiterjedésOvétennt Egyházunknak szem elótt keU tartaniaazt a célt és feladatot, amely~rt van és melyértkell hogy legyen a jövóhen is az egyhái, mint szervezet.Ez a "kell" követelte a multban és követelimosl is tólQnk, hogy a közigazgatásunk megszervezéseolyali legyen az egyházkörökön keresztOl, hogyminden egyes egyházközség életmegnyilvánulásánakminden kis érverése és életrezdaIése azonnal és ska-•dály, nélkül ju .. on el központi szerveinkhez. Ki keUkaszöb/!lnllnk, amennyire .. ak lehel, a földrajzi távolságokat,érintkezési nehézségeket és mindazokat agátló és akadályozó körOlményeket, melyek bizonyosbénnltságot okozhatnsk a közigazgatás egészségesmenetében, Ezt a célt pedig csak ngy közelithetjOkmeg, ha egyházköreinket terIIletileg lIem nl!­veljük, hanem kisebbitjOk. Ugyanakkor életmegnyil!váuulásaiban, munkateljesitményeiben tesszo.k intenzivebbé,hatásosabbá és eredményekben gazdagabbá.A m agam részér61 elfogadom az .U. S." el6bbidézett cikke irójának oz elgondolását az egyházkörAkuj beosztását iUetóleg, mint amely érintetlenOIkivánja hagyni a régi egyházkörök szerzett jogait.(Bár a fennebbi célj érdekében minden bizonynyalaz egyházi közigazgatásunk a gyakorlati szempontotis tekintve semmiesetre. sem szenvedi kárát,ha Lupény-Vulkán, Petrozsény, Gyére!J, Szovát és•Nagyenyed egyházközségekb61, valamint az ezekheztartoz6 nagykiterjedésQ sz6rványaink gondozása végett.egy VAk egybázkör is alakittatnék, melyneknemcsak a közigazgatása, de minden' más egyházimunkájának az ellenőrzése, irányitása könnyebb,eredményesebb és áldáspsahb is lenne.)Természetesen az egyházkörök uj beosztásamaga után vonná azok belső élet6nk az egész vo-,,•,

More magazines by this user
Similar magazines