Tájékoztató - Kodolányi János Főiskola

kodolanyi.hu

Tájékoztató - Kodolányi János Főiskola

Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről túlfutóknakTájékoztatóa szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeirőlA Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszéke figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait afelsőfokú szakképesítés megszerzéséhez a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatban az alábbikövetelményeket írja elő.I. A szakdolgozat céljaA szakdolgozat elkészítésével a hallgatók bizonyosságot adnak arról, hogy a választott témakör önállókidolgozásával képesek szintetizálni mindazon elméleti és gyakorlati ismereteiket, amelyeket a tanulmányiidejük alatt sajátítottak el. A szakmai vizsgán megvédendő szakdolgozatban a tananyagra és a szakmaigyakorlaton tapasztaltakra alapozva kell a témával kapcsolatban hozzáférhető szakirodalmat és adatbázistfeltárni, majd feldolgozni, egyszerűbb elemzéseket alkalmazva törekedni az önálló értékelésvéleményalkotás megfogalmazására.Nem fogadható el olyan szakdolgozat, amely csupán leíró jellegű állapotfelvétel, vagy a források, és aszakirodalom megismétlése, másolása.Az értékelési szempontokat a 2. számú melléklet tartalmazza.II. A szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos teendők és határidőkA hallgatót a Turizmus Tanszék tájékoztatja a szakdolgozat javasolt témaköreiről és eljuttatja hozzá aszakdolgozati jelentkezési adatlapot (lásd 1.számú melléklet). A hallgató miután kiválasztotta a számáramegfelelő témakört, és ezen belül leszűkítette azt egy szakdolgozati munkacímre, a rendelkezésére bocsátottszakdolgozati adatlapot kitöltve, aláírva legkésőbb 2012. október 15-ig leadja a képzés helyszínénaz intézeti titkárnak egy kb. két oldal terjedelmű TÉMAVÁZLATtal együtt, mely alapján a Turizmus Tanszéka választott témától függően 2012. október 30-ig kijelöli a hallgató konzulensét.A TÉMAVÁZLATBAN a hallgató kifejti a témaválasztás személyes okait, bemutatja a feldolgozni kívántprobléma szakmai jelentőségét, megpróbálja lehatárolni a vizsgálat térbeli, időbeli vagy egyéb kiterjedéseit,legvégül vázolja a leendő szakdolgozat főbb fejezetcímeit. A témavázlat elkészítésének elsődleges célja, hogya hallgató a szakdolgozatírás első fázisának lezárásaként pontosan lássa, milyen nehézségekkel áll szemben,milyen keretek között tudja a munkát tovább folytatni, a felvállalt szakdolgozati téma valóban kidolgozható-e aleadási határidőre. A benyújtott témavázlatot a tanszék ellenőrzi, amelynek eredményéről - problémafelmerülése esetén - a hallgatót értesíti.Konzulens olyan tanár lehet, aki bármely szakmai tárgyat tanít (tanított) és vállalja a konzulensi teendőket. Akonzulens lehet nem a képző intézményben, vagy a Turizmus Tanszéken dolgozó szakember is. A hallgató akonzulenssel, előre egyeztetett időpontokban a leadási határidőig legalább három alkalommal kozultálniköteles, mely alkalmakat a konzulens a hallgató szakdolgozati adatlapján aláírásával igazolja.A szakdolgozat benyújtásának határideje:2013. április 15.Ha az adott nap nem munkanap, akkor a következő munkanap értendő a határidő alatt.Bármelyik határidő elmulasztásának következményeként, a hallgatónak késedelmi díjat kell fizetnie. (Lásd aSzabályzat a KJF hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről c. SZMSZ-mellékletet). A szakdolgozatleadásának határideje max. 5 munkanappal meghosszabbítható késedelmi díj befizetése ellenében. (Lásd aSzabályzat a KJF hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről c. SZMSZ-mellékletet)-1-


Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről túlfutóknakHivatkozások - a szövegben való hivatkozás után zárójelbe tesszük a szerző nevét, keresztnevénekrövidítését, az idézett mű megjelenési évszámát (ezért csak ennyit, mert a mű pontos bibliográfiai adatai atartalomjegyzékben találhatók meg). Például: (Tudós B. 1999). A szakdolgozatban háromfajta hivatkozástlehet alkalmazni. Szó szerinti hivatkozás: Ebben az esetben a hivatkozott szöveget idézőjelbe kell tenni, a zárójelbenszerepel a szerző vezetékneve, a megjelenés évszáma, az egy vessző követi, majd az idézett oldalszáma,amit ponttal zárunk le.Például: “A turizmus napjaink húzóágazata” (Tudós 1999, 14.). Tartalmi hivatkozás: Ebben az esetben mások gondolatait, megállapításait nem szó szerint, hanem sajátszavainkkal adjuk vissza. A hivatkozás azonban most is szükséges, hiszen nem saját gondolatainkról vanszó. Ezért a hivatkozásnál a zárójelben nem írjuk ki az oldalszámot.Például: A vendégszeretet a magyar turizmus igaz motorjává vált (Tudós 1999). Statisztikai adatok, táblázatok, diagramok hivatkozása: A statisztikai adatok közlésének akkor van értéke,- és ezt kívánja a szakmai tisztesség is, - ha azok mindenki számára ellenőrizhetőek. Ezért mindenszámszerű adatközlést hivatkozással kell ellátni, még abban az esetben is, ha általánosan közismertszámadatról van szó.Például: Magyarország népessége 10,7 millió (KSH 1999, 12.)Felhasznált irodalom - a felhasznált irodalom listáját a következő formában kell közölni: Könyv esetében: Szerző neve, keresztneve rövidítéssel, külföldi szerző esetén a vezeték és keresztnévközé vesszőt teszünk, évszám ponttal, a mű címe, ha sorozatról van szó, akkor a sorozat címe és a kötetszáma, a kiadó neve, a megjelenés helye.Például: Tudós B. 1999. Az idegenforgalom titkai. Jó Kiadó, Budapest.vagy: Klug, W. 1999. Die Geheimnisse des Tourismus. Gut-Verlag, Berlin.vagy: Tudós B. 1999. Az idegenforgalom titkai. Turizmusgazdaságtani Tanulmányok 3, Jó Kiadó,Budapest.vagy: Klug, W. 1999. Die Geheimnisse des Tourismus. Studien zur Tourismuswirtschaft Band 3, Gut-Verlag, Berlin. Amennyiben a tanulmány egy tanulmánykötetben szerepel:Például: Buta K. 1999. Magyarország idegenforgalma. In: Tudós B. (szerk.): Az idegenforgalom titkai. JóKiadó, Budapest, 120-145.vagy Dumm, K. 1999. Tourismus in Ungarn. In: Klug, W. (Hrsg.): Die Geheimnisse des Tourismus. Gut-Verlag, Berlin, 120-145. Folyóiratban szereplő cikk esetén: Szerző neve, keresztneve rövidítéssel, külföldi szerző esetén a vezetékés keresztnév közé vesszőt teszünk, évszám ponttal, a cikk címe, a folyóirat neve, évfolyama, zárójelbenaz adott évben megjelent száma, majd kettős pont után az oldalszámok.Például: Tudós B. 1999. Budapest idegenforgalma. Idegenforgalmi Értesítő 22(4): 22-34. World Wide Web-ről származó információ esetén: A szervezet neve, zárójelben az évszám, amely jelzi,hogy mely évben ellenőriztük az adatot, majd a pontos link.Például: WTO (1998) http://www.world-tourism.org-3-


Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről túlfutóknakV. A szakdolgozat benyújtásának formai követelményeiA szakdolgozatot a következő módon kell leadni: elektronikus formában (DigiDok rendszerbe feltöltve) egy példányban CD-re, vagy DVD-re kiírva megfelelő borítóban (boríton bal felső sarokban KodolányiJános Főiskola, középen szakdolgozat felirat, középen alul hallgató neve, alatta képzés kódja, alattadátum), két példányban hagyományos, nyomtatott fűzött formában.A elektronikus formájú szakdolgozatokat a hallgatók töltik fel a főiskola erre kialakított internetes DigiDok(http://digidok.kodolanyi.hu vagy http://digidoc.kodolanyi.hu) felületére, ahol egy adatlap pontos kitöltésével,majd kinyomtatásával igazolják a sikeres feltöltés tényét. Az igazolást a nyomtatott példányokkal együtt kellleadni (lásd. 3. számú melléklet)Elektronikus formai követelmények:A szakdolgozat tartalmi része (mellékletek nélkül) egy állományú, .doc (Word) formátumban írt dokumentum.File név a szakdolgozat címe legyen.A mellékleteket külön file-ként kell szerepeltetni úgy, hogy azok a szakdolgozatban jelölt helyhezegyértelműen köthetők legyenek. A file név egyértelműen tükrözze a melléklet számát (pl. 1_sz_melléklet.xls).A mellékletek MS Office programok által kezelhető formátumúak legyenek.Több file feltöltése esetén, a dokumentumok sorrendjét a szakdolgozat felépítésének megfelelően kellmeghatározni, mert a feltöltés végeztével a file-okat egy dokumentumba rendezik. A feltöltés végeztével aszakdolgozat dokumentumai már nem módosíthatók!A szakdolgozat leadásakor mellékelni kell a konzultációs listát tartalmazó jelentkezési lapot. A jelentkezési lapnem a szakdolgozat része, ezért nem kötendő be.A szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme: minimum 20 és maximum 40 oldal.VI. Szakdolgozatok zárt kezeléseA szakdolgozót segítő cég kérheti a dolgozat zárt kezelését, azzal a céllal, hogy az abban közölt adatok nekerüljenek nyilvánosságra. A zárt kezelés minden szakdolgozattal kapcsolatban álló személyt érint(tanszékvezető, konzulens, opponens, könyvtár, szakdolgozó stb.).Zárt kezelést az erre kialakított nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni (lásd. 4. számú melléklet), melyet atémavázlat leadási határidőig kell leadni.A zárt kezelésű szakdolgozatok elektronikus példányát CD-n kell leadni (a szakdolgozat tartalmát nem kell aDigiDok felületre feltölteni, de az ott található adatlap kitöltése és kinyomtatása számukra is kötelező!!! . Ezekmegkülönböztető jelet kapnak, a könyvtáros azokat külön tárolja. A könyvtári katalógusban a zárt kezelésűszakdolgozatok bibliográfiai adatai is szerepelnek DT megkülönböztető jelzéssel.-4-


Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről túlfutóknakVIII. Szakdolgozat javasolt témaköreiIdegenforgalmi szakmenedzserCélszerű az adott témakörön belül olyan kérdéssel foglalkozni, amelyben a hallgató személyestapasztalatokkal rendelkezik, amelyhez tud adatokat, információkat gyűjteni, amelynek feldolgozása nem okozkülönösebb nehézséget.Nem javasoljuk például olyan ország turizmusának a feldolgozását, amelyben nem járt, de olyan belfölditérségét sem, amelybe biztosan nem fog eljutni a szakdolgozat elkészítésének időszakában.1. A belföldi és a külföldi turizmus konfliktusa egy magyarországi településen, térségben.2. A bor és a gasztronómia szerepe a magyar turizmus fejlesztésében3. A falusi turizmus bemutatása néhány szabadon választott magyar település tekintetében.4. A falusi turizmus és a bioenergia-felhasználás alkalmazásának összekapcsolási lehetőségeiMagyarországon5. A falusi turizmus és a gasztronómia kapcsolata / tájegységenként/6. A gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában.7. A globalizáció jelei Magyarország idegenforgalmában.8. A hazai erdei iskolai kínálati piac összehasonlító elemzése9. A Kárpát-medence egészségturizmusában számottevő szerepet játszó település komplex idegenforgalmiértékelése.10. A kereskedelmi szálláshelyek személyi állományának mennyiségi és minőségi változásai 1990-tőlnapjainkig.11. A kisvasutak szerepe az idegenforgalomban12. A kongresszusi turizmus feltételei és működése egy szabadon választott településen keresztül.13. A kultúra és a turizmus kapcsolata, a kultúra, mint turisztikai termék vizsgálata14. A kulturális turizmus vonzerőinek idegenforgalmi értékelése egy szabadon választott településen vagytérségben.15. A magyar lakosság szabadidő-mérlege, ennek szerepe a turizmusban16. A mozgáskorlátozottak esélyei a turizmusban.17. A népzene és a néptánc szerepe és jelentősége az ifjúság nevelésében és a szabadidő eltöltésben18. A passzív sport turizmus előnyeinek és hátrányainak vizsgálata19. A sport és a rekreáció szerepe az idegenforgalomban20. A szállodai animáció szerepe a hazai szolgáltatási piac fejlesztésében21. A szállodákban előforduló etikett és protokoll elvárások komplex vizsgálata22. A társadalmi és a civil szféra szerepe a turizmus fejlesztésében23. A testvérvárosi kapcsolatok turisztikai hatásának bemutatása.24. A turisztikai témájú szaklapok és magazinok bemutatása, elemzése.25. A turizmus és a közbiztonság kapcsolata.26. A turizmus hatása a foglalkoztatásra.27. A turizmus szociálpszichológiája.28. A turizmuspolitika hatása egy szabadon választott termék, térség, település vonatkozásában.29. A vállalkozások, szervezetek által vásárolható és kedvezményesen elszámolható utazási csekkek szerepea belföldi turizmusban30. A vasúti közlekedésre épülő turizmus vizsgálata, fejlesztésének lehetőségei egy választott régióban.31. A víziturizmus helyzete bármely hazai álló vagy folyóvíz tekintetében.32. A zöld turizmus lehetőségei Magyarországon, elképzelések valóra válthatósága (konkrét példán keresztül)33. Az etnoturizmus lehetőségeinek bemutatása és elemzése egy adott térségben34. Az idegenforgalmi információs irodák működésének tapasztalatai egy választott helyen35. Az ifjúsági turizmus helyzete, lehetőségei egy régióban-5-


Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről túlfutóknak36. Az ökoturizmus vizsgálata egy magyar Nemzeti Parkban vagy Tájvédelmi Körzetben.37. Az önkormányzat szerepe a falusi turizmus fejlesztésében (egy konkrét példa alapján)38. Az utazási trendek változásai az elmúlt 5 évben. Tanulságok Magyarország számára.39. Egy idegenforgalmi régió, megye, település turisztikai marketing tevékenységének kritikai elemzése,javaslattétel a jobbítására.40. Egy konkrét aktív holiday program eladhatósága, megszervezése, lebonyolítása a belföldi turizmuskínálati piacán41. Egy magyarországi borvidék turizmusának bemutatása és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.42. Egy szabadon választott internetes turisztikai információszolgáltatás kritikai elemzése.43. Egy szabadon választott kontinens, ország-csoport, ország (hazánk kivételével) turizmusának főbbtrendjei az elmúlt évtizedekben.44. Egy szabadon választott terület (régió, térség, település) kereskedelmi szálláshely-potenciáljának kritikaielemzése.45. Egy szabadon választott világörökség turisztikai potenciáljának komplex bemutatása.46. Egy turisztikai vállalkozás marketingterve (Utazásszervező, kereskedelmi szálláshely, üdülőklub vagyüdülőfalu).47. Egy turisztikai vállalkozás működésének kritikai elemzése és fejlesztési javaslat (Utazásszervező,kereskedelmi szálláshely, üdülőklub vagy üdülőfalu!).48. Egy utazási iroda szabadon választott tevékenységi körének elemzése.49. Esküvőszervezés, mint a rendezvényszervezés virágzó ága Magyarországon50. Hasonló profilú turisztikai vállalkozások internetes bemutatkozásának összehasonlító elemzése.51. Hazai szállodák vendéglátóegységeiben kínált italok (márkák) és eredetük (előállításuk helyének) területielemzése52. Idegenforgalmi, és idegenforgalommal rokon kiállítások szerepe a turisztikai marketingben. Utazáskiállítás, vagy egyéb idegenforgalmi kiállítás ismertetetése, elemzése.53. Ifjúsági szabadidő eltöltési szokások vizsgálata54. Incentive turizmus jellegzetességei, piaci lehetőségei Magyarországon. A kínálati paletta bemutatása egy,vagy több konkrét incentive utazáson keresztül.55. Kalandturizmus Magyarországon56. Magyarországi kempingszálláshelyek kínálatának összehasonlító elemzése57. Magyarországi skanzenek összehasonlító elemzése, szerepük a turisztikai kínálatban58. Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvények összehasonlító elemzése59. Nemzetiségi települések turisztikai fejlesztési lehetőségei (konkrétan)60. Nemzetközi sztenderdek jelentősége a franchise rendszerben üzemelő szállodáknál61. Ötcsillagos szállodák Front Office rendszerének összehasonlító elemzése62. Szabadidő eltöltési szokások városon és falun63. Szabadidő és rekreáció egy választott településen64. Szervezett szabadidősport Magyarországon65. Szubkultúrák és szabadidő eltöltési módok66. Tematikus utak szerepe, fejlesztési lehetőségei a magyar turizmusban67. Törzsutas rendszerek összehasonlító elemzése az utazási irodák kínálati piacán68. TQM és humánpolitika szerepe a szállodaipar területén69. Turizmus és televízió. A TV-csatornák turisztikai reklám és szakműsor-kínálatának elemzése.70. Valamely tájegység jellemző településszerkezete és népi építészeti fejlesztési lehetőségei idegenforgalmiszempontból71. Vallási turizmus MagyarországonFel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a fentiek témakörök, amelyen belül mindenki maga választhatja ki,hogy pontosan, immáron leszűkítve, mivel szeretne foglalkozni, és ennek megfelelően fogalmazza meg aszakdolgozat munkacímét. A javasolt témakörökön túlmenően a konzulenssel történő egyeztetéskor lehetőségvan más problémák feldolgozására is.-6-


Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről túlfutóknakVendéglátó szakmenedzserCélszerű az adott témakörön belül olyan kérdéssel foglalkozni, amelyben a hallgató személyestapasztalatokkal rendelkezik, amelyhez tud adatokat, információkat gyűjteni, amelynek feldolgozása nem okozkülönösebb nehézséget.Nem javasoljuk például olyan ország turizmusának a feldolgozását, amelyben nem járt, de olyan belfölditérségét sem, amelybe biztosan nem fog eljutni a szakdolgozat elkészítésének időszakában.1. A „reformkonyha” bevezetésének fontossága és lehetőségei a hazai vendéglátásban.2. A borok előállításának alkalmazott módszerei, kapcsolódásuk az értékesítési lehetőségekkel.3. A Fogyasztóvédelemi Felügyelőség és a vendéglátó tevékenység kapcsolódási pontjai. Problémák ésmegoldási lehetőségek.4. A hazai szállodák akadálymentességének elemzése és értékelése (mennyiben képesek a szállodákkiszolgálni a mozgássérült vendégek speciális igényeit)5. A hazai vendéglátó-ipar szerepe és lehetőségei a lakosság egészségi állapotának alakulásában, illetvealakításában.6. A képzés, továbbképzés jelentősége a vendéglátásban és a szállodaiparban. (training management)7. A kisvállalkozások és a nagyvállalatok konfliktusa egy magyar turisztikai régió példáján.8. A magyar gasztronómiai hagyományok megőrzésének ápolásának lehetőségei a korszerű táplálkozásiszokások és az egészséges életmód kialakításának időszakában. (napjainkban)9. A magyarországi borturizmus fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.10. A szezonalitás problémája egy magyar vagy európai idegenforgalmi régióban (A Balatont kivéve!!!).11. A turizmus és a biztonság kapcsolata szálloda (szállodalánc), vendéglátó komplexum példáin keresztül.12. A turizmus, a vendéglátó vállalkozások hatása a foglalkoztatásra egy magyar régióban.13. A vendéglátás etikája, etika a vendéglátásban.14. A vendéglátásban forgalmazott élelmianyagok (ital: bor, sör, égetett szeszesitalok, hús, tejtermékek, tojás,stb.) kapcsán felmerülő táplálkozás-élettani kérdések. (Egy élelmi anyagot ki kell választani!)15. Az “e-business” szerepe és lehetőségei a szállodai és utazási irodai értékesítésben.16. Az emberi erőforrások menedzselése a kereskedelmi szálláshelyek és/vagy vendéglátó egységekgyakorlatában.17. Az Eu-hoz történő csatlakozás várható hatásai a hazai szálloda és vendéglátó-iparra.18. Az idegenforgalmi és vendéglátó felsőoktatásban végzettek munkaerő-piaci helyzete19. Az újszerű táplálkozási áramlatok táplálkozás-élettani értékelése, vizsgálata.20. Egy konkrét, magyar desztinációban elképzelt, új turisztikai vagy gasztronómiai nagyrendezvény vagyrendezvénysorozat leírása, szervezési- és marketingterve. (Meglevő rendezvényé nem fogadható el!)21. Egy magyar desztináció gasztroturisztikai potenciáljának elemzése és fejlesztési javaslat.22. Egy szabadon választott korszak magyarországi étkezési szokásainak vizsgálata.23. Egy szabadon választott turisztikai, gasztro-turisztikai, gasztronómiai termék komplex (kritikai) elemzése24. Egy szabadon választott, de kiemelkedő hagyományokkal rendelkező szálloda vagy vendéglátó egységmúltjának és jelenének bemutatása, és a változás vizsgálata.25. Egy szállodavállalat teljes F B részlegének ( ha van „bankett” is ) kritikai elemzése.26. Egy termálvízzel rendelkező magyarországi település helyzetelemzése és fejlesztési javaslatok.27. Egy turisztikai nagyvállalat marketingterve (Utazásszervező, szállodavállalat, vendéglátó-komplexum,üdülőklub vagy üdülőfalu)28. Egy turisztikai vállalat működésének kritikai elemzése és fejlesztési javaslat (Utazásszervező,szállodavállalat, vendéglátó-komplexum, üdülőklub vagy üdülőfalu fogadható el!)29. Hasonló profilú turisztikai vállalkozások Internetes bemutatkozásának és elektronikus kereskedelmiszolgáltatásainak kritikai és összehasonlító elemzése. (Legkevesebb 3 vállalkozás elemzése ésrangsorolása!)-7-

More magazines by this user
Similar magazines