Éves beszámoló a 2011. évről - TVK

tvk.hu

Éves beszámoló a 2011. évről - TVK

Statisztikai számjel: 10725759-2016-114-05Cégjegyzék szám: 05-10-000065TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep,TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz. 136. épület2011. éviÉves beszámolóTiszaújváros, 2012. március 21.Pethő ZsoltvezérigazgatóHodossy Gyulagazdálkodási és pénzügyivezérigazgató-helyettes


Független Könyvvizsgálói JelentésA Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényesei részéreAz éves beszámolóról készült jelentés1.) Elvégeztük a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (”Társaság”) mellékelt 2011. évi évesbeszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből– melyben az eszközök és források egyező végösszege 196.747 millió Ft a mérleg szerinti eredmény 9.319 millió Ftveszteség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározóelemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.A vezetés felelőssége az éves beszámolóért2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a számvitelitörvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint, valamint az olyan belsőkontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibábóleredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.A könyvvizsgáló felelőssége3.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján.Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó –Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogymegfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el,hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékotszerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az évesbeszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgálómegítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a megbízható és valós képet nyújtó évesbeszámoló ügyvezetés általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyankönyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy avállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglaljatovábbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becsléseiésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt akönyvvizsgálói véleményünk megadásához.Záradék (vélemény)6.) A könyvvizsgálat során a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság éves beszámolóját,annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálatistandardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünkarról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általánosszámviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Tiszai Vegyi Kombinát NyilvánosanMűködő Részvénytársaság 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható ésvalós képet ad.


Figyelemfelhívás7.) Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 42.4 pontjára, amelyben a Társaságkörnyezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, valamint annak kockázata kerül bemutatásra, hogy továbbivizsgálatok következtében a megképzett céltartalékon felül további jelentős ráfordítások merülhetnek fel a múltbankeletkezett környezetvédelmi károk elhárításával kapcsolatban. Véleményünket nem korlátozzuk ennek a kérdésnek avonatkozásában.Egyéb ügyek8.) A jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatalacéljából készült és így nem tartalmazza az ezen a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását.Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről9.) Elvégeztük a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. évi üzleti jelentésének avizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországonelfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés ésaz ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatosmunkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmaztaegyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerinta Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. évi üzleti jelentése a Tiszai Vegyi KombinátNyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.Budapest, 2012. március 21.Havas IstvánHavas IstvánErnst & Young Kft.Kamarai tag könyvvizsgálóNyilvántartásba-vételi szám: 001165 Kamarai tagsági szám: 003395


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGMérlegének Eszköz oldala a 2011. december 31-én végződő évre(Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Statisztikai számjel: 10725759-2016-114-05Cégjegyzék száma: 05-10-000065jeleA tétel megnevezéseMegjegyzésElőző évTárgyévA. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 117.715 111.324A/I IMMATERIÁLIS JAVAK 6 2.554 2.240A/I/1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0A/I/2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0A/I/3 Vagyoni értékű jogok 0 0A/I/4 Szellemi termékek 2.554 2.240A/I/5 Üzleti vagy cégérték 0 0A/I/6 Immateriális javakra adott előlegek 0 0A/I/7 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 110.961 106.048A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 27.829 27.375A/II/2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 77.551 72.158A/II/3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4.249 4.195A/II/4 Tenyészállatok 0 0A/II/5 Beruházások, felújítások 1.332 2.320A/II/6 Beruházásokra adott előlegek 0 0A/II/7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0A/III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 14 4.200 3.036A/III/1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 11 3.967 2.803A/III/2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0A/III/3 Egyéb tartós részesedés 0 0A/III/4Tartósan adott kölcsön egyéb részesedésiviszonyban álló vállalkozásban0 0A/III/5 Egyéb tartósan adott kölcsön 12 2 2A/III/6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 231 231A/III/7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0Tiszaújváros, 2012. március 21.Pethő ZsoltvezérigazgatóHodossy Gyulagazdálkodási és pénzügyivezérigazgató-helyettesA kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGMérlegének Eszköz oldala a 2011. december 31-én végződő évreStatisztikai számjel: 10725759-2016-114-05Cégjegyzék száma: 05-10-000065(Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)JeleA tétel megnevezéseMegjegyzésElőző évTárgyévB FORGÓESZKÖZÖK 76.245 85.071B/I KÉSZLETEK 15, 16 11.932 15.637B/I/1 Anyagok 5.265 5.604B/I/2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 1.150 2.156B/I/3 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0B/I/4 Késztermékek 5.220 6.469B/I/5 Áruk 287 1.280B/I/6 Készletekre adott előlegek 10 128B/II KÖVETELÉSEK 20 61.499 65.587B/II/1Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)17 39.563 42.496B/II/2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 18 9.037 8.479B/II/3Követelések egyéb részesedési viszonyban lévővállalkozással szemben0 0B/II/4 Váltókövetelések 0 0B/II/5 Egyéb követelések 19 12.899 14.612B/III ÉRTÉKPAPÍROK 0 0B/III/1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0B/III/2 Egyéb részesedés 0 0B/III/3 Saját részvények, saját üzletrészek 0 0B/III/4Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok0 0B/IV PÉNZESZKÖZÖK 21 2.814 3.847B/IV/1 Pénztár, csekkek 3 3B/IV/2 Bankbetétek 2.811 3.844C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 22 174 352C/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 100 314C/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 74 38C/3 Halasztott ráfordítások 0 0ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 194.134 196.747Tiszaújváros, 2012. március 21.Pethő ZsoltvezérigazgatóHodossy Gyulagazdálkodási és pénzügyivezérigazgató-helyettesA kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGMérlegének Forrás oldala a 2011. december 31-én végződő évreStatisztikai számjel: 10725759-2016-114-05Cégjegyzék száma: 05-10-000065(Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)JeleA tétel megnevezéseMegjegyzésElőző évTárgyévD SAJÁT TŐKE 23 132.743 123.424D/I Jegyzett tőke 24.534 24.534Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedésnévértéken0 0D/II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0D/III Tőketartalék 4.624 4.624D/IV Eredménytartalék 109.081 103.585D/V Lekötött tartalék 0 0D/VI Értékelési tartalék 0 0D/VII Mérleg szerinti eredmény -5.496 -9.319E CÉLTARTALÉKOK 24 6.804 4.960E/1 Céltartalék várható kötelezettségekre 6.794 4.948E/2 Céltartalék jövőbeni költségekre 0 0E/3 Egyéb céltartalék 10 12F KÖTELEZETTSÉGEK 51.411 65.276F/I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0F/I/1F/I/2F/I/3Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoltvállalkozással szembenHátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedésiviszonyban lévő vállalkozással szembenHátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóvalszemben0 00 00 0Tiszaújváros, 2012. március 21.Pethő ZsoltvezérigazgatóHodossy Gyulagazdálkodási és pénzügyivezérigazgató-helyettesA kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGMérlegének Forrás oldala a 2011. december 31-én végződő évreStatisztikai számjel: 10725759-2016-114-05Cégjegyzék száma: 05-10-000065(Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)JeleA tétel megnevezéseMegjegyzésElőző évTárgyévF/II HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4.169 5.518F/I/1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0F/I/2 Átváltoztatható kötvények 0 0F/I/3 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0F/I/4 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0F/I/5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0F/I/6F/I/7Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozássalszembenTartós kötelezettségek egyéb részesedésiviszonyban lévő vállalkozással szemben25 4.169 5.5180 0F/I/8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0F/III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.242 59.758F/III/1 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0F/III/2 Rövid lejáratú hitelek 0 0F/III/3 Vevőktől kapott előlegek 281 351F/III/4Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)26 6.282 7.454F/III/5 Váltótartozások 0 0F/III/6F/III/7Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoltvállalkozással szembenRövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedésiviszonyban lévő vállalkozással szemben27 35.405 47.7940 0F/III/8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 28 5.274 4.159G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 22 3.176 3.087G/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 27 39G/2 Költségek, ráfordítások passzív időbelielhatárolása3.107 2.826G/3 Halasztott bevételek 42 222FORRÁSOK ÖSSZESEN 194.134 196.747Tiszaújváros, 2012. március 21.Pethő ZsoltvezérigazgatóHodossy Gyulagazdálkodási és pénzügyivezérigazgató-helyettesA kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGEredménykimutatása a 2011. december 31-én végződő évreStatisztikai számjel: 10725759-2016-114-05Cégjegyzék száma: 05-10-000065(Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)JeleA tétel megnevezéseMegjegyzésElőző évTárgyév1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 183.467 219.1422 Export értékesítés nettó árbevétele 173.150 197.166I ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 29 356.617 416.3083 Saját termelésű készletek állományváltozása 1.406 2.2554 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 30 1.183 1.891IIAKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE2.589 4.146III EGYÉB BEVÉTELEK 31 4.072 3.340Ebből: visszaírt értékvesztés 11 1285 Anyagköltség 304.351 362.0246 Igénybe vett szolgáltatások értéke 32 13.255 12.6077 Egyéb szolgáltatások értéke 33 1.552 1.3038 Eladott áruk beszerzési értéke 15.459 25.3239 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3.223 4.063IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 337.840 405.32010 Bérköltség 35 5.873 5.78511 Személyi jellegű egyéb kifizetések 35 972 1.05312 Bérjárulékok 1.781 1.767V SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 8.626 8.605VI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 8 11.004 11.452VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 31 15.980 14.470AEbből: értékvesztés 449 2.342ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE-10.172 -16.053Tiszaújváros, 2012. március 21.Pethő ZsoltvezérigazgatóHodossy Gyulagazdálkodási és pénzügyivezérigazgató-helyettesA kiegészítő melléklet az eredménykimutatás elválaszthatatlan részét képezi.


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGEredménykimutatása a 2011. december 31-én végződő évreStatisztikai számjel: 10725759-2016-114-05Cégjegyzék száma: 05-10-000065(Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)JeleA tétel megnevezéseMegjegyzésElőző évTárgyév13 Kapott (járó) osztalék 36 465 1.176Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 465 1.17614 Részesedések értékesítésénekárfolyamnyeresége37 0 594Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 0 59415 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegűbevételek15 1383 79Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 29 4217 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 38 8.150 10.075VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 8.713 11.93718 Befektetett pénzügyi eszközökárfolyamvesztesége0 019 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 559 593Ebből: kapcsolt vállalkozásnak fizetendő 534 56420 Részesedések, értékpapírok, bankbetétekértékvesztése és visszaírása10 021 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 38 7.651 9.377IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 8.220 9.970B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 493 1.967C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -9.679 -14.086X RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 39 4.184 5.891XI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 39 1 1.124D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 4.183 4.767E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -5.496 -9.319XII ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 43 0 0F ADÓZOTT EREDMÉNY -5.496 -9.31922 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre1.992 023 Jóváhagyott osztalék és részesedés 1.992 0G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -5.496 -9.319Tiszaújváros, 2012. március 21.Pethő ZsoltvezérigazgatóHodossy Gyulagazdálkodási és pénzügyivezérigazgató-helyettesA kiegészítő melléklet az eredménykimutatás elválaszthatatlan részét képezi.


Statisztikai számjel: 10725759-2016-114-05Cégjegyzék száma: 05-10-000065TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep,TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz. 136. épület2011. éviKiegészítő mellékletTiszaújváros, 2012. március 21.Pethő ZsoltvezérigazgatóHodossy Gyulagazdálkodási és pénzügyivezérigazgató-helyettes


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)TARTALOMJEGYZÉK1. A VÁLLALAT BEMUTATÁSA...........................................................................................................................................142. A TVK NYRT. SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK LÉNYEGES JELLEMZŐI .............................................................................152.1. A KÖNYVVEZETÉS MÓDJA, A BESZÁMOLÓ FAJTÁJA ..............................................................................................................152.2. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA ÉS IDŐRENDJE....................................................................................................152.3. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS FORMÁJA ..................................................................................................................152.4. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK.................................................162.5. CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYOK.................................................................................................................................203. A TÁRSASÁG TULAJDONOSI SZERKEZETE...................................................................................................................214. A TÁRSASÁG VALÓS VAGYONI-, PÉNZÜGYI- ÉS JÖVEDELMI HELYZETE......................................................................224.1. A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA....................................................................................................................................224.2. A PÉNZÜGYI HELYZET VIZSGÁLATA ..................................................................................................................................244.3. A JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA.................................................................................................................................254.4. HOZAM- ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK................................................................................................................................264.5. AZ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA ............................................................................................................................................274.6. A KÖLTSÉGEK ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS BEMUTATÁSA .............................................................................................................275. A TÁRSASÁG CASH FLOW KIMUTATÁSA ......................................................................................................................286. IMMATERIÁLIS JAVAK ...................................................................................................................................................297. TÁRGYI ESZKÖZÖK........................................................................................................................................................308. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS BEMUTATÁSA..................................................................................................................329. KUTATÁS, KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA .......................................................................................................3310. KÖRNYEZETVÉDELMET SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK ............................................................................................3411. TARTÓS RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN .........................................................................................3512. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK.................................................................................................................................3813. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK........................................................................................3814. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉSEK ALAKULÁSA ...........................................3915. KÉSZLETEK..................................................................................................................................................................4011


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)16. KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE.....................................................................................................................................4117. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL.....................................................................................4118. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK BEMUTATÁSA.................................................................4219. AZ EGYÉB KÖVETELÉSEK BEMUTATÁSA....................................................................................................................4220. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE................................................................................................................................4321. PÉNZESZKÖZÖK ..........................................................................................................................................................4422. AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK BEMUTATÁSA.............................................................................................................4423. SAJÁT TŐKE ................................................................................................................................................................4624. CÉLTARTALÉKOK BEMUTATÁSA ................................................................................................................................4725. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI TARTÓS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE ..................................4826. KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL .............................................................4827. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE ...................4928. AZ EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA..............................................................................5029. A NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA.............................................................................................................................5130. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE.................................................................................................5331. AZ EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA........................................................................................5432. IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE................................................................................................................5533. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE ...........................................................................................................................5634. AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG DÍJAZÁSA .....................................................................................5635. MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ..............................................................................................5636. KAPOTT (JÁRÓ) OSZTALÉK ALAKULÁSA....................................................................................................................5737. ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLT TÁRSASÁGOK ADATAI.......................................................................................................5738. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA ..............................................5812


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)39. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA .......................................................................................5940. VESZÉLYES HULLADÉKOK (NEM AUDITÁLT)...............................................................................................................6041. ÜGYLETEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL............................................................................................................6141.1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS TRANZAKCIÓK.............................................................................................6241.2. RÉSZVÉNY ALAPÚ JUTTATÁSOK.....................................................................................................................................6342. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK .......................................................................................................................................6442.1. NAV VIZSGÁLAT ........................................................................................................................................................6442.2. SZERZŐDÉSES BERUHÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ..............................................................................................................6442.3. EGYÉB SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉG..........................................................................................................................6442.4. KÖRNYEZETVÉDELEM .................................................................................................................................................6542.5. FORDULÓNAPON NYITOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK.........................................................................................................6743. TÁRSASÁGI ADÓ..........................................................................................................................................................6844. MÉRLEGKÉSZÍTÉST KÖVETŐ ESEMÉNYEK .................................................................................................................6813


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)1. A vállalat bemutatásaA Tiszavidéki Vegyi Kombinátot, a TVK jogelődjét 1953-ban alapították, majd 1961-ben átalakult állami vállalattá, azazTiszai Vegyi Kombináttá (továbbiakban: Vállalat). A privatizációra történő felkészítés során a Vállalatot 1991. december31-én állami vállalatból részvénytársasággá (továbbiakban Társaság) alakították.1995. december 31-én a Társaság 99,92%-ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (továbbiakban az ''ÁPVRt.'') tulajdonában volt, a fennmaradó 0,08% helyi önkormányzatok tulajdonát képezte.1996-ban a Társaságot privatizálták az ÁPV Rt. tulajdonában lévő részvények nyilvános értékesítésével külföldi és hazaiintézményi és magánbefektetők részére.A privatizációt követően a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsde jegyzett kategóriájába került, valamint aletétkezelő (Bank of New York) által kibocsátott letéti igazolásokat a Londoni Értéktőzsde hivatalos listájára felvették.A Társaság neve a 2006. június 23.-tól Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra módosult agazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény előírásainak megfelelően.2011. december 31-én a részvények többsége a MOL Nyrt. tulajdonában volt. (lásd a 3. pontot).A Társaság tevékenysége vegyipari alapanyagok – beleértve etilén, propilén és azok polimereinek - gyártása ésértékesítése hazai, valamint külföldi piacokon egyaránt.A Társaság székhelye Magyarországon, Tiszaújvárosban (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep TVK Központi Irodaház,2119/3. hrsz. 136. épület) található, internetes honlapjának címe: http://www.tvk.hu.A Társaság nem rendelkezik külföldi telephellyel.A Társaság mérlegbeszámolójának aláírói:Pethő Zsolt vezérigazgató (2011. június 1-jétől)Lakcím: 1205 Budapest, Mikszáth u. 69.Hodossy Gyula gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettesLakcím: 3587 Tiszapalkonya, Mátyás u. 32.Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:Kmetti Attila adózási és számviteli vezetőLakcím: 3532 Miskolc, Tátra u. 27.PM regisztrációs szám a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak névjegyzékében: 12830214


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)2. A TVK Nyrt. számviteli politikájának lényeges jellemzői2.1. A könyvvezetés módja, a beszámoló fajtájaA TVK Nyrt. a többször módosított, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapjánkönyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza és éves beszámolót készít december 31-i fordulónappal. Ez aSzámviteli törvényben rögzített mérlegből, eredménykimutatásból és cash flow kimutatást is tartalmazó kiegészítőmellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg a Társaság üzleti jelentést is készít.A Társaság a Számviteli törvény alapján anyavállalatnak minősül, így 1994. évtől összevont (konszolidált) évesbeszámolót is köteles készíteni, ami összevont mérlegből, összevont eredménykimutatásból és összevont kiegészítőmellékletből tevődik össze. Az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kapcsolódóan elkészíti az összevont(konszolidált) üzleti jelentést is. A Társaság a konszolidált beszámolóját a Számviteli törvény által nyújtottlehetőségekkel élve 2005. évtől kezdődően az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokalapján állítja össze.A TVK Nyrt. 1999. október 1-jétől a BPCS moduláris felépítésű, integrált nagyvállalati információs rendszer 6.1 verziójátalkalmazta 2007. október 15-ig. 2007. október 15-től a Társaságnál bevezetésre került a BPCS rendszer SSA ERP LX8.3.02 verziója.A Társaságnál a Számviteli törvény 155.§ (2) bekezdése értelmében kötelező a könyvvizsgálat, az éves beszámolókauditálásra kerülnek. A TVK Nyrt. 2011. évben az éves beszámolók és a közbenső mérlegek vizsgálatáért 35 millióforint, az egyéb könyvvizsgálati szolgáltatásért 5 millió forintot fizetett ki a könyvvizsgáló részére.A Társaság az anyavállalati Éves beszámolót és Üzleti jelentést, az összevont (konszolidált) beszámolót és konszolidáltÜzleti jelentést, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó könyvvizsgálói jelentést az internetes honlapján is közzéteszi,és a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a beszámolási időszakot követő második üzleti évrevonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.A Társaság, mint leányvállalat a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117Budapest, Október huszonharmadika u. 18. sz.) konszolidált beszámolójába bevonásra került.2.2. A beszámoló összeállításának módja és időrendjeA beszámoló összeállítása az éves zárlatra épül. Az éves zárlat keretében kerül sor a tárgyidőszak gazdaságieseményeinek teljessé tételére, ellenőrzésére és összesítésére, valamint elvégzésre kerülnek a mérleg fordulónapja ésa mérlegkészítés napja között végbement gazdasági események következményeiből, illetve a piaci körülményekváltozásából eredően szükséges korrekciós könyvelési feladatok is.A Társaságnál a 2011. éves zárási folyamatok ütemezésével összhangban a mérlegkészítés napjaként 2012. január 16-a került meghatározásra, a könyvvizsgálat 2012. február 10-én lezárult.2.3. A mérleg és eredménykimutatás formájaA mérleg formájaA TVK Nyrt. a Számviteli törvény 20. § (1) bekezdésének megfelelően az éves beszámolóhoz kapcsolódó – a Számvitelitörvény 1. sz. mellékletében előírt „A” változat szerinti – mérleget állítja össze.15


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Az eredménykimutatás formájaA TVK Nyrt. eredménykimutatását összköltség eljárásra építve állítja össze, a Számviteli törvény 2. sz. mellékletébenszereplő „A” változat szerint.2.4. Az éves beszámoló készítése során alkalmazott értékelési módszerek és eljárások2.4.1. Alkalmazott értékelési eljárások és módszerekA Társaság a Számviteli Törvénynek megfelelően az eszközöket és a forrásokat egyedileg értékeli.A tárgyi eszközöknél az egyedi értékelés egyedi és csoportos nyilvántartásra épül. Csoportot képeznek azok azeszközök, amelyek fajta, hasznosítási cél, üzembe helyezési időpont, beszerzési érték, illetve előállítási költség,költséghely és felelős megőrző szempontjából azonosnak tekinthetők és bekerülési értékük egyedenként az 100 ezer Ftotnem éri el.A terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenési leírás módjára, az értékvesztés elszámolásának és visszaírásánakeseteire, valamint az egyes tárgyi eszközök esetében a leírási kulcsok meghatározására vonatkozó részletesszabályokat az Amortizációs politika tartalmazza.A készleteket egyedileg értékeli a Társaság. Egyedi értékelésnek minősül a csoportosan nyilvántartott, azonosparaméterekkel rendelkező eszközök átlagos beszerzési áron történő értékelése is.A Számviteli Törvény szerinti bekerülési értéket a vásárolt készletek esetében a súlyozott átlagár módszerévelhatározza meg a Társaság. A saját előállítású készletek értéke megegyezik a kalkuláció szerinti előállítási költségenszámított értékkel.A készletek mérlegbe állítandó értéke [Számv. tv. 66. § (1)]:− vásárolt készletek esetén megegyezik a könyvekben kimutatott beszerzési áron számított értékkel,csökkentve azt a Számv. tv. 56. § (1), (2) bekezdései szerinti értékvesztés és visszaírás különbségénekösszegével;− saját termelésű készletek esetén megegyezik a könyvekben kimutatott közvetlen önköltségen számítottértékkel, csökkentve azt a Számv. tv. 56. § (1), (2) bekezdései szerinti értékvesztés és visszaíráskülönbségének összegével.A Társaság 2005. évtől értékvesztést képez az egyes termelő üzemekhez rendelt stratégiai és biztonsági tartalékalkatrészekreis. Az értékvesztés összege a termelő üzemek várható hasznos élettartama alapján került megállapításra.A Társaság a készletek között áruként tartja nyilván az alkalmazott technológiai folyamatok során a légkörbe kibocsátottüvegházhatású gázok kibocsátási egységét (CO2 kvótát).A széndioxid kibocsátási egység bekerülési értéke:• a Magyar Államtól térítésmentesen kapott CO2 kvóta esetén a forgalmi jegyzékben történő jóváírás napjánérvényes piaci áron számított érték,• vásárolt kvóták esetén az ügynöki díjjal növelt ténylegesen fizetett ellenérték.A széndioxid kibocsátási kvóták értékelése egyedileg történik. Az egyedi értékelés csoportos nyilvántartás mellett, FIFOmódszerrel történő értékeléssel valósul meg.A kibocsátási egységek bekerülési értékét csökkenteni kell értékvesztés elszámolásával, ha a kibocsátási egységekkönyv szerinti értéke jelentősen magasabb, mint a kvótakereskedelemben a mérleg fordulónapján jegyzett piaci áronszámított érték. Jelentősnek minősül az elszámolandó értékvesztés, ha összege eléri a 10 millió Ft-ot.Ha az értékvesztés elszámolásának indoka már nem áll fenn, az értékvesztést vissza kell írni a piaci értékig, delegfeljebb az elszámolt értékvesztés összegében.16


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Amennyiben a kibocsátási egység beszerzése határidős ügylet keretében történik, az ügylet határidős ügyletrésze azügylet zárásáig mérlegen kívüli tételként kerül nyilvántartásra a szerződés szerinti kötelezettség összegében a kötési(határidő) árfolyamon. A vásárolt kvóták az adásvétel szabályai szerint kerülnek elszámolásra az ügylet zárásakor.A határidős ügylet keretében beszerzett vásárolt kvóták mérleg fordulónapi értéke a tartósság figyelembe vétele nélkül amérleg fordulónapján jegyzett piaci árfolyamon kerül elszámolásra, ha az értéke jelentős.A Társaság a valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést,befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a teljesítés napjáravonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítja át forintra.A devizaszámlára beérkező forintért vásárolt devizát a Társaság a pénzügyi instrumentumok valós értékelésénekalkalmazása következményeként naponta átszámítja a választott MNB árfolyamra.A Számviteli törvény 60. § (2) bekezdésében foglalt eszközök és források üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozóösszevont árfolyam átértékelés keretében a beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – adevizakészlettel nem fedezett devizakötelezettség és a valós értékelésbe bevont eszközkör kivételével – valutában ésdevizában nyilvántartott eszközeit és forrásait – értékhatártól függetlenül – átértékeli (azaz a jelentős értékhatárt nullaforintban állapítja meg).A beruházásokhoz kapcsolódó devizakészlettel nem fedezett devizahitelek, devizakötelezettségek évközi realizált és évvégi nem realizált árfolyamkülönbözeteit a Társaság a beruházások értékének részeként számolja el.A biztonságos üzemelés érdekében végrehajtott (legalább a hatósági jóváhagyások időpontjáig) próbaüzem közvetlenköltségei az eszköz bekerülési értékét növelik. A próbaüzemeltetés során előállított és értékesített termékek, teljesítettszolgáltatások árbevételével, valamint a raktárra vett termékek, teljesített szolgáltatások kalkulált előállítási költségeivel(maximum azok piaci értékével, illetve a várható költségekkel csökkentett eladási árával) a Társaság csökkenti apróbaüzemeltetés beruházásként elszámolt költségeit.A tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékelése egyedileg, mérlegelt átlagár alapján történik.A mérleg fordulónapján értékvesztést számol el a Társaság, ha:• a tőzsdén és egyéb tőkepiacon jegyzett részesedés esetében – kellően aktív piac esetén – a jegyzési árfolyamtartósan és jelentősen a könyv szerinti átlagos árfolyam alá csökken (a leértékelés a mérlegkészítés időpontjábanérvényes jegyzési átlagárfolyamra történik),• nem jegyzett részesedés esetén a Társaság részesedésére jutó saját tőke értéke tartósan és jelentősen a könyvszerinti érték alá csökken (az értékvesztést a részesedésre jutó saját tőke összegéig számolja el),• gazdasági társaság felszámolásra, végelszámolásra kerül (a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülőösszeg különbségét számolja el értékvesztésként).Amennyiben a tőzsdei árfolyam nem az adott társaság valós piaci árát tükrözi, a Társaság a viszonyítási alapul szolgálópiaci értéket egyedi értékelés során határozza meg a rendelkezésre álló információk – elemző tanulmányok, jövőrevonatkozó tervek – alapján.Nem jegyzett részesedéseknél, amennyiben a részesedés megvásárlásakor fizetett ellenérték magasabb, mint arészesedésre jutó saját tőke értéke, a társaság működési hatékonyságát, eredményességének tendenciáját és annaktartósságát vizsgálja a Társaság az elszámolandó értékvesztés megállapításához.A Társaság a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat mérlegelt átlagár alapján értékeli.A mérleg fordulónapján a tőzsdén jegyzett értékpapírok esetében értékvesztést számol el, ha a kamattal csökkentetttőzsdei árfolyam tartósan és jelentősen a könyv szerinti átlagos árfolyam alá csökken. Tartósnak minősül a csökkenés,ha az egy évet meghaladó időszak alatt fennáll és várhatóan egy éven belül nem fordul vissza. A leértékelést aTársaság a mérlegkészítés időpontjában érvényes, kamattal csökkentett tőzsdei átlagárfolyamra hajtja végre,értékhatártól függetlenül.17


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Tőzsdén nem jegyzett értékpapíroknál értékvesztést számol el a Társaság, amennyiben a kibocsátó (adós) piacimegítélése tartósan – egy évet meghaladóan – romlik. Ennek kapcsán vizsgálja a tőzsdén kívüli, kamattal csökkentettárfolyamot, piaci értéket, annak tartós tendenciáját, valamint a kibocsátó (adós) piaci helyzetét, vagyis azt, hogy akibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket és a felhalmozott kamatot várhatóan megfizeti-e, illetve milyenarányban fizeti meg. Ebben az esetben az elszámolandó értékvesztés összege a könyv szerinti érték és az ígymegállapított piaci ár közötti különbözet, ha a jelentős.Az éven belüli, illetve az egy éves lejáratú értékpapíroknál a mérleg fordulónapi értékeléskor a nem tőzsdei árfolyamokképezik a viszonyítás alapját. Az értékelést a beváltáskor a névérték és felhalmozott kamat várható megtérülése alapjánvégzi a Társaság. Ha a névérték és kamat megtérülése bizonytalanná válik, akkor a könyv szerinti érték és a várhatóanmegtérülő összeg különbözetét számolja el értékvesztésként.A részesedések és az értékpapírok vonatkozásában jelentősnek minősül az elszámolandó értékvesztés összege, ha azeléri a 10 millió forintot. Amennyiben az elszámolandó értékvesztés eléri a könyv szerinti érték 50%-át, értékhatártólfüggetlenül el kell számolni.Az értékvesztést kiváltó körülmények részben vagy egészben történő megszűnése esetén – ha ez a tendenciavárhatóan egy éven belül nem fordul vissza – az elszámolt értékvesztést a fordulónapi minősítés keretében visszaírja,amennyiben a változás jelentős. A visszaírás maximum az eredeti bekerülési értékig, de legfeljebb a névértékigtörténhet. Jelentősnek tekinti a változást akkor, ha az eléri a 10 millió forintot vagy a nyilvántartott értékvesztés összegét.A részesedésekre a 2001. január 1-jét megelőzően elszámolt piaci alapú értékvesztés is visszaírható.A Társaság a vevők és adósok egyedi minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítésidőpontjáig nem rendezett követeléseknél értékvesztést számol el, amennyiben a követelés könyv szerinti értékejelentősen nagyobb, mint a követelés várhatóan megtérülő összege. A minősítést a mérlegkészítés időpontjábanrendelkezésre álló információk alapján végzi. Jelentős a különbözet, ha eléri a vevőnként, adósonként számítottkövetelés értékének 20%-át. Ha a különbözet értéke meghaladja az 1 millió forintot, az értékvesztést minden esetbenelszámolja.A minősítést a Társaság szintjén végzi és megbecsüli a követelés befolyásának várható százalékát. A minősítésbenrögzíti azokat a szempontokat, amelyek a várható befolyás százalékát megalapozták.Az adós minősítés főbb szempontjai:• az adós ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult,• az adós ellen végrehajtási eljárás indult,• az adóssal szembeni követelés fizetési határideje lejárt,• a csőd-, vagy felszámolási biztos által kiadott írásbeli nyilatkozat, vagy tájékoztató,• az adós vagyoni állapota miatt (pl. eladósodottság, rossz fizetőképesség, stb.) a követelés befolyása nem látszikvalószínűnek.Amennyiben a vevő, adós fordulónapi minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősenmeghaladja a követelés könyv szerinti értékét (a leírás kritériumai nem, vagy csak részben állnak fenn), a korábbanelszámolt értékvesztést részben vagy egészben visszaírja a Társaság. A visszaírás következtében a követelés könyvszerinti értéke nem haladhatja meg a még ki nem egyenlített eredeti követelés könyv szerinti értékét. Jelentősnekminősül az érték, ha az meghaladja az 100 ezer forintot, vagy eléri a nyilvántartott értékvesztés összegét.A devizaszámlán lévő deviza más devizára történő átváltásakor az új deviza forintra történő átszámítása a teljesítésnapján érvényes MNB hivatalos árfolyamán történik. Az átváltott deviza könyv szerinti értéke és az új deviza bekerülésiértéke közötti különbözet elszámolásra kerül a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve egyéb ráfordításaivalszemben. A Társaság a devizaszámláról valutapénztárba, valutapénztárból devizaszámlára, illetve azonosdevizanemben vezetett számlái között történő átvezetések esetén is a fenti eljárást alkalmazza.18


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Devizás kötelezettségek egymás közötti cseréje esetén az új kötelezettség értéke az új kötelezettség szerződés szerintiteljesítés napjára vonatkozó MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számított forintérték.A hitelcsere-ügyletek esetében (amikor csak a hitelek pénzneme változik meg) az új devizahitelt a szerződés napjáravonatkozó MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell nyilvántartásba venni.A Társaság bankszámlái két eltérő rendszerű cash poolba (zero balancing, illetve nem zero balancing) tartoznak.Mindkét rendszer esetében a korlátozott rendeltetésű pool főszámla tulajdonosa a MOL Nyrt., a Társaság, mint pool tagpénzmozgásai a kapcsolódó alszámlákon (saját bankszámlákon) történnek.A valutában, devizában nyilvántartott eszközök esetében mind az értékvesztést, mind annak visszaírását devizábanállapítja meg. A megállapított értékvesztés összegét az adott eszköz könyv szerinti árfolyamán számítja át forintra. Avisszaírás megállapított értékét a visszaírásokkal csökkentett értékvesztések súlyozott átlagárfolyamán számítja átforintra. Az értékvesztés és visszaírás elszámolását az év végi összevont deviza átértékelést megelőzően hajtja végre.2.4.2. Amortizációs politikaAz értékcsökkenést a Társaság a Számviteli törvényben foglaltak szerint értelmezi az alábbi kiegészítésekkel:A Társaság a tárgyi eszközök terv szerinti leírása körében a bruttó érték alapján lineáris leírást alkalmaz.A leírási idő és a leírási kulcsok megválasztása az adott eszköz műszaki becslés alapján meghatározott várhatógazdasági élettartama alapján történik.A lineáris értékcsökkenés kulcsai a következők:Szoftver 20 - 33 %Épületek és infrastruktúra 2 - 10 %Termelésben használt gépek és felszerelések 5 - 14,5 %Irodai és számítástechnikai eszközök 14,5 - 50 %Járművek 10 – 20 %Nem számolható el további terv szerinti értékcsökkenési leírás abban az esetben, ha az eszköz nettó értéke a tervezettmaradványértéket már elérte.Nem nulla a maradványérték akkor, ha az eszköz beszerzésekor egyértelműen eldöntött, hogy a Társaság számára azeszköz hasznos élettartama nem éri el az eszköz műszaki-gazdasági élettartamának 75%-át és a hasznos élettartamvégén várható realizálható maradványérték jelentős Jelentős a maradványérték akkor, ha a realizálható érték egyedieszközönként, eszközcsoportonként eléri a bruttó érték 30%-át, de legalább a 10 millió forintot.A terv szerinti értékcsökkenési leírást a meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök körében megváltoztatja a Társaság,amennyiben az eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vettkörülményekben (bruttó érték, hasznos élettartam, rendeltetésszerű használat) lényeges változás (ha az egyedi eszközéves értékcsökkenési leírásának összege legalább 20%-kal, de minimum 10 millió forinttal megváltozik) következett be.Az eszközök hasznos élettartamának felülvizsgálatát évente el kell végezni.2010. évben és 2011. évben a hasznos élettartam felülvizsgálatra került, melynek következtében az elszámolt évesértékcsökkenés 2010-ben 31 millió forinttal, míg 2011. évben 180 millió forinttal nőtt.Az eszközöket a nyilvántartásokban szét kell választani főbb összetevőire és értékcsökkenésüket részenként kellelszámolni, azok hasznos élettartamát alapul véve. Az eszközöket abban az esetben kell szétválasztani, ha a fődarabokműszaki élettartama eltérő a Társaság által tervezett hasznosítási élettartamon belül. A fő összetevők (komponensek)definíciója az a legkisebb, elkülöníthető egység, amely saját, a többi komponenstől eltérő hasznos élettartammalrendelkezik és értéke a teljes eszköz értékéhez viszonyítva jelentős.19


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Terven felüli értékcsökkenést számol el a Társaság, ha a vagyoni értékű jog a várható leírási időn belül csakkorlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető, ha a szellemi termék és a tárgyi eszköz hiányzik, megrongálódottvagy megsemmisült, ha az immateriális javak és tárgyi eszközök piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb akönyv szerinti értéknél.Ha az egyedi eszköz piaci értéke önmagában nem határozható meg, kialakítja azt a legkisebb eszközcsoportot, amelyrea piaci értékelés megvalósítható.Azon egyedi eszközöknél, illetve eszközcsoportoknál, ahol az egyedi piaci értékelés nem lehetséges, vagy az nemtükrözi az eszköz, eszközcsoport valós használati értékét, a jövedelemtermelő képességen alapuló cash flowszámítással határozza meg az értékvesztés elszámolásának és visszaírásának viszonyítási alapját. A TársaságSzámviteli politikájában kialakította a jövedelemtermelő képesség meghatározásához az eszközcsoportokat.Az elszámolt piaci értékelésen alapuló értékvesztést és terven felüli értékcsökkenést visszaírja, ha az alacsonyabbértékelés okai már nem, vagy csak részben állnak fenn. A Társaság visszaírást csak az eszközök év végi értékeléséhezkapcsolódóan számol el.A Számviteli politikában eszközcsoportonként meghatározásra kerültek a terven felüli értékcsökkenés és visszaírásjelentősnek minősülő értékei.2.5. Céltartalék képzési szabályokA Társaság az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez a várható kötelezettségekre. A jövőbeni költségekfedezetére szolgáló céltartalék képzésének lehetőségével nem él a Társaság.Céltartalék képzés a várható kötelezettségekreA végkielégítés és korengedményes nyugdíj miatt várható kötelezettségek fedezetére a Társaság céltartalékot abban azesetben képez, ha rendelkezik elfogadott, részletesen kidolgozott, a következő évekre vonatkozó, anyagi kihatásáttekintve jelentős mértékű létszámleépítésre vonatkozó jóváhagyott tervvel, valamint ha a létszámleépítésre vonatkozódöntések részletesen dokumentálásra kerültek. A céltartalék képzést minden esetben egyedi számításokkal támasztjaalá a Társaság.Kollektív szerződés alapján a Társaság törzsgárda jutalmat biztosít a munkavállalók számára, amely alapján 5 éventeegy összegben járó juttatást fizet minden munkavállalójának, aki legalább 10 évet ledolgozott a Társaságnál. ATársaság céltartalékot képez a jelenlegi munkavállalók jövőben fizetendő törzsgárda jutalom aktuáriusi számításokalapján meghatározott értékének fedezetére.A Társaság céltartalékot képez a munkavállalók részére biztosított nyugdíjazási jutalom fedezetére. A jövőbeninyugdíjjuttatások fedezetéül szolgáló céltartalék összege aktuáriusi számítások és TVK specifikus feltételezések alapjánkerül meghatározásraA Társaság céltartalékot képez a környezetvédelemmel kapcsolatos jövőbeni kötelezettségekre. A céltartalék összege avárhatóan felmerülő jövőbeli kötelezettségek diszkontált jelenértéke.A Társaság céltartalékot képez, ha a tárgyév végén a Társaság tulajdonában lévő széndioxid kibocsátási egységekmennyisége nem fedezi a Társaság tárgyévi széndioxid kibocsátásának mértékét. Az elszámolandó céltartalék értéke afedezetlen széndioxid kibocsátás mennyisége és a mérlegfordulónapi piaci ár alapján megállapított érték.20


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)3. A Társaság tulajdonosi szerkezeteA jegyzett tőke 2010. és 2011. december 31-én az alábbiak szerint alakult:TulajdonosRészvények száma (db)Névérték összesen (M Ft)Tulajdoni hányad(%)2010. év 2011. év 2010. év 2011. év 2010. év 2011. évBelföldi intézményi befektetők 21.690.707 21.401.032 21.908 21.615 89,30 88,10Külföldi intézményi befektetők 2.237.133 2.231.796 2.260 2.254 9,21 9,20Belföldi magánbefektetők 288.245 314.443 291 318 1,19 1,29Külföldi magánbefektetők 6.190 7.227 6 7 0,02 0,03Nem regisztrált befektetők 68.568 336.345 69 340 0,28 1,38Összesen 24.290.843 24.290.843 24.534 24.534 100,00 100,00Megjegyzés: A 2007. évi Éves Rendes Közgyűlés határozatának megfelelően minden 1.010 Ft, azaz egyezertíz forintnévértékű törzsrészvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít.A Társaság 5% feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényesei 2010. december 31-én és 2011. december 31-én aRészvénykönyv alapján (adatok %-ban):TulajdonosMOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan MűködőRészvénytársaságSzékhely 2010. év 2011. évBudapest 86,79 86,79Slovnaft, a.s. Bratislava 8,07 8,07A MOL Nyrt. a Slovnaft, a.s. anyavállalata, emiatt a TVK Nyrt-ben közvetett befolyással is rendelkezik.A MOL Nyrt. közvetlen és közvetett befolyása a Társaságban összességében 94,86%.Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát,mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező.21


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)4. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzeteEbben a fejezetben a Társaság vagyoni-, pénzügyi-, illetve jövedelmi helyzete, ezen kívül a hozam- ésteljesítménymutatók, valamint az árbevétel alakulása kerül bemutatásra.4.1. A vagyoni helyzet vizsgálata4.1.1. A társasági vagyonstruktúra változásának bemutatásaMegnevezésMegoszlás (%)2010. év 2011. év 2010. év 2011. évVáltozás(%)Befektetett eszközök 117.715 111.324 60,64 56,58 -5,43Forgóeszközök 76.245 85.071 39,27 43,24 11,58Aktív időbeli elhatárolások 174 352 0,09 0,18 102,30Összesen 194.134 196.747 100,00 100,00 1,35A Társaság mérleg főösszege 2.613 millió Ft-tal magasabb az előző évinél, amely két ellentétes irányú változáshatásának következménye. A befektetett eszközökön belül főként a tárgyi eszköz állománya csökkent, - azértékcsökkenés elszámolása következtében - míg a forgóeszközök esetében a készlet- és követelésállományemelkedése a meghatározó.4.1.2. A tőkeszerkezet bemutatásaA vagyon forrás szerkezeteMegnevezésMegoszlás (%)2010. év 2011. év 2010. év 2011. évVáltozás(%)Saját tőke 132.743 123.424 68,38 62,73 -7,02Céltartalékok 6.804 4.960 3,50 2,52 -27,10Kötelezettségek 51.411 65.276 26,48 33,18 26,97Passzív időbeli elhatárolások 3.176 3.087 1,64 1,57 -2,80Összesen 194.134 196.747 100,00 100,0 1,35A 2011. évi forrásszerkezetben az előző évhez képest – kismértékű változás következett be -, amely a saját tőke, acéltartalékok és a passzív elhatárolások csökkenésének, valamint a kötelezettségek növekedésének tudható be.22


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)A saját tőke belső szerkezeteMegnevezésMegoszlás (%)2010. év 2011. év 2010. év 2011. évVáltozás(%)Jegyzett tőke 24.534 24.534 18,48 19,88 0,00Tőketartalék 4.624 4.624 3,48 3,74 0,00Eredménytartalék 109.081 103.585 82,18 83,93 -5,04Lekötött tartalék 0 0 0,00 0,00 0,00Mérleg szerinti eredmény -5.496 -9.319 -4,14 -7,55 -Összesen 132.743 123.424 100,00 100,00 -7,02A saját tőke nagyságában bekövetkezett csökkenés a 2011. évi negatív mérleg szerinti eredmény következménye.4.1.3. A vagyoni helyzet mutatóiA saját források aránya2010. év 2011. évSaját tőke 132.743 123.424Összes forrás* 100194.134*100 = 68,38%196.747*100 = 62,73%Az idegen tőke arányaIdegen tőke 61.391 73.323Összes forrás* 100194.134*100 = 31,62 %196.747*100 = 37,27%Tőkefeszültség mutatóIdegen tőke 61.391 73.323Saját tőke 132.743= 0,46123.424= 0,59EladósodottságHosszú lejáratú hitelek és kölcsönök + rövid lejáratú hitelek és kölcsönök – értékpapírok –pénzeszközökHosszú lejáratú hitelek és kölcsönök + rövid lejáratú hitelek és kölcsönök – értékpapírok –pénzeszközök + saját tőke*1001.641 8.294*100 = 1,22%134.384131.718*100 = 6,30%23


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)4.1.4. A forgótőke alakulása2010. év 2011. évForgóeszközök +aktív időbelielhatárolások 76.419 85.423Befektetett eszközök* 100117.715*100 = 64,92%111.324*100 = 76,73%A forgótőke befektetett eszközökhöz viszonyított arányának változását főként a készletek és a követelésekállományának növekedése és a befektetett eszközök állományának csökkenése okozta.4.2. A pénzügyi helyzet vizsgálataKészpénz likviditási mutató2010. év 2011. évPénzeszközök 2.814 3.847Rövid lejáratú kötelezettségek50.349= 0,0662.584+költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása= 0,06Likviditási gyorsrátaPénzeszközök +követelések+értékpapírok 64.313 69.434Rövid lejáratú kötelezettségek50.349 = 1,28 62.584 = 1,11+költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása24


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Likviditási rátaForgóeszközök +bevételek aktívidőbeli elhatárolása 76.345 85.385Rövid lejáratú kötelezettségek50.349 = 1,52 62.584 = 1,36+költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolásaA Társaság likviditási mutatója kis mértékben csökkent a két időszak között. Ennek oka, hogy a rövid lejáratúkötelezettségek növekedése nagyobb mértékű, mint a forgóeszközök növekedése.A követelések futamideje2010. év 2011. évKövetelések átlagos értéke 59.527 63.5431 napi értékesítés 977= 60,931.141= 55,69Vevő- és szállítóállomány arányaVevőállomány 48.600 50.975Szállítóállomány 39.006= 1,2548.081= 1,064.3. A jövedelmi helyzet vizsgálataEszközhatékonyság2010. év 2011. évAdózás előtti eredmény + fizetett kamat és kamatjellegű kifizetésekÁtlagos eszközállomány*100- 4.937 -8.726194.722*100 = - 2,54%195.441*100 = - 4,46%Az eszközhatékonysági mutató kis mértékű változása legfőképp a negatív adózott eredmény változásánaktulajdonítható.Tőkehatékonyság2010. év 2011. évAdózott eredmény - 5.496 -9.319Átlagos saját tőke*100136.487*100 = - 4,03%128.084*100 = - 7,28%25


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)4.4. Hozam- és teljesítménymutatókEgy munkavállalóra jutó eredmény 2010. év 2011. évAdózott eredmény - 5.496 -9.319Átlagos állományi létszám (fő) 1.138= - 4,831.119= - 8,33Eszköz- és bérarányos eredményAdózott eredmény - 5.496 -9.319Összes eszköz + bérköltség* 100200.007*100 = - 2,75%202.532*100 = - 4,60%Tőkearányos eredményAdózott eredmény - 5.496 -9.319Összes eszköz (forrás)* 100194.134*100 = - 2,83%196.747Személyi jellegű ráfordítás 8.626 8.605Adózott eredmény* 100- 5.496*100= - 156,95%-9.319*100 = - 4,74%*100 = - 92,34%A hozam- és teljesítménymutatók romlottak, mivel az adózott veszteség nőtt.Élőmunka költséghányada 2010. év 2011. évSzemélyi jellegű ráfordítás 8.626 8.605Értékesítés nettó árbevétele* 100356.617*100 = 2,42%416.308*100 = 2,07%Az élőmunka költséghányad mutató csökkenésének oka az árbevétel jelentős növekedése.ROACE 2010. év 2011. évAdózott üzleti eredmény - 10.172 -16.053Átlagos lekötött tőke* 100141.815*100=- 7,17%133.489*100 = - 12,03%EBITDA ráta 2010. év 2011. évEBITDA 832 - 4.601Nettó árbevétel* 100356.617*100 = 0,23%416.308*100 = - 1,11%A jövedelmezőségi mutatók csökkenése az üzemi veszteség bázis évhez képest jelentkező növekedésévelmagyarázható.26


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)4.5. Az árbevétel alakulásaMegnevezés 2010. év 2011. évMegoszlás (%)2010. év 2011. évVáltozás (%)Belföldi értékesítés nettóárbevétele 183.467 219.142 51,45 52,64 19,44Export értékesítés nettóárbevétele 173.150 197.166 48,55 47,36 13,87Értékesítés nettó árbevételeösszesen 356.617 416.308 100,00 100,00 16,74Az értékesítés nettó árbevételének 16,74%-os növekedése, a hazai értékesítés 35.675 millió forintos növekedése ésa külpiaci értékesítés 24.016 millió forintos növekedése mellett következett be.4.6. A költségek árbevétel arányos bemutatásaMegnevezés 2010. év 2011. évMegoszlás (%)2010. év 2011. évVáltozás(%)Értékesítés nettó árbevétele 356.617 416.308 100,00 100,0 16,74Anyagköltség 304.351 362.024 85,34 86,96 18,95Igénybe vett szolgáltatások értéke 13.255 12.607 3,72 3,03 -4,89Egyéb szolgáltatások értéke 1.552 1.303 0,44 0,31 -16,04Eladott áruk beszerzési értéke 15.459 25.323 4,33 6,08 63,81Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3.223 4.063 0,90 0,98 26,06Anyagjellegű ráfordítások 337.840 405.320 94,73 97,36 19,97Bérköltség 5.873 5.785 1,65 1,39 -1,50Személyi jellegű egyéb kifizetések 972 1.053 0,27 0,25 8,33Bérjárulékok 1.781 1.767 0,50 0,42 -0,79Személyi jellegű ráfordítások 8.626 8.605 2,42 2,06 -0,24Értékcsökkenési leírás 11.004 11.452 3,09 2,75 4,07Egyéb ráfordítások 15.980 14.470 4,48 3,48 -9,45Költségek és ráfordítások összesen 373.450 439.847 104,72 105,65 17,78A költségek árbevételhez viszonyított aránya növekedett, mivel az anyagjellegű ráfordítások növekedését csakrészben tudta ellensúlyozni az árbevétel növekedése.27


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)5. A Társaság cash flow kimutatásaAz alábbi táblázat mutatja a Társaság 2010. és 2011. évi cash flow-ját:Megnevezés 2010. év 2011. évAdózás előtti eredmény -5.496 -9.319Kapott osztalék -465 -1.176Nem realizált árfolyam különbözetek összege -154 731Kutatási költség 413 378Korrigált adózás előtti eredmény -5.702 -9.386Elszámolt amortizáció és terven felüli értékcsökkenés 11.172 11.531Elszámolt értékvesztés és visszaírás, selejtezés 310 2.150Céltartalék képzés és felhasználás különbözete -2.304 -1.844Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -60 -596Szállítói kötelezettség változása (kapcsolt vállalkozással együtt) 5.127 5.621Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 6.939 -1.045Passzív időbeli elhatárolások változása 1.664 -89Vevőkövetelés változása (kapcsolt vállalkozással együtt) -6.219 -2.056Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása -1.451 -7.473Aktív időbeli elhatárolások változása 143 -178Fizetett, fizetendő társasági adó 0 0Fizetett, fizetendő osztalék -1.992 0Működési cash flow 7.627 -3.365Befektetett eszközök beszerzése -5.620 -4.892Befektetett eszközök eladása 84 2Befektetett pénzügyi eszköz eladása 0 661Befektetett eszközök egyéb változása 0 1.097Kutatási költség -413 -378Adott kölcsön változása 1.140 0Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0Kapott osztalék, részesedés 465 1.176Befektetési cash flow -4.344 -2.334Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök felvétele 42.924 17.863Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök törlesztése, visszafizetése -56.261 -17.321Rövid lejáratú hitelek változása 8.247 6.181Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 0Finanszírozási cash flow -5.090 6.723Pénzeszközök változása -1.807 1.024Pénzeszközök állománya az év elején 4.628 2.814Pénzeszközök állománya az év végén 2.821 3.83828


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)6. Immateriális javakAz alábbi táblázat összegzi az immateriális javakban bekövetkezett változásokat a 2010. és 2011. üzleti évben:Bruttó értékMozgások Üzleti vagy cégérték Szellemi termékekImmateriális javakösszesen2010. évi Nyitó érték 191 7.012 7.203Beszerzések 0 64 64Egyéb csökkenés 0 0 0Selejtezések 0 -13 -132010. évi Záró érték 191 7.063 7.254Beszerzések 0 99 99Egyéb csökkenés 0 0 0Selejtezések 0 -8 -82011. évi Záró érték 191 7.154 7.345ÉrtékcsökkenésMozgások Üzleti érték, cégérték Szellemi termékekImmateriális javakösszesen2010. évi Nyitó érték 191 4.109 4.300Amortizáció 0 413 413Selejtezések 0 -13 -13Kivezetések 0 0 02010. évi Záró érték 191 4.509 4.700Amortizáció 0 413 413Selejtezések 0 -8 -8Kivezetések 0 0 02011. évi Záró érték állomány 191 4.914 5.105Nettó érték 2010. 12. 31. 0 2.554 2.554Nettó érték 2011. 12. 31. 0 2.240 2.24029


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)7. Tárgyi eszközökAz alábbi táblázat összegzi a tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat a 2010. és 2011. üzleti évben:Bruttó értékMozgásokIngatlanokMűszakigépek,berendezésekjárművekEgyéb gépek,berendezésekjárművekBeruházásokBeruházásokraadottelőlegekTárgyieszközökösszesen2010. évi Nyitó érték 39.368 149.290 16.583 1.992 1 207.234Beszerzések 0 0 0 5.439 0 5.439Aktiválás 561 4.638 900 -6.099 0 0Egyéb növekedések 0 0 0 0 0 0Selejtezések -14 -499 -90 0 0 -603Értékesítések -32 0 -13 0 0 -45Egyéb csökkenések 0 -1 -1 0 -1 -32010. évi Záró érték 39.883 153.428 17.379 1.332 0 212.022Beszerzések 0 0 0 6.248 0 6.248Aktiválás 891 3.601 768 -5.260 0 0Egyéb növekedések 0 0 154 0 0 154Selejtezések -17 -1.478 -199 0 0 -1.694Értékesítések 0 0 -23 0 0 -23Egyéb csökkenések -154 -42 -21 0 0 -2172011. évi Záró érték 40.603 155.509 18.058 2.320 0 216.49030


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)ÉrtékcsökkenésMozgásokIngatlanokMűszakigépek,berendezésekjárművekEgyébgépek,berendezésekjárművekBeruházásokBeruházásokraadottelőlegekTárgyieszközökösszesen2010. évi Nyitó érték 10.865 67.807 12.254 0 0 90.926Ebből: Terv szerinti écs. 10.804 67.805 12.242 0 0 90.851Terven felüli écs. 61 2 12 0 0 75Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1.203 8.428 960 0 0 10.591Selejtezés, káresemény, hiány miattiterven felüli écs. növekedés9 141 18 0 0 168Selejtezések -14 -499 -90 0 0 -603Értékesítések -9 0 -12 0 0 -21Egyéb változások 0 0 0 0 0 02010. évi Záró érték 12.054 75.877 13.130 0 0 101.061Ebből: Terv szerinti écs. 11.993 75.875 13.118 0 0 100.986Terven felüli écs. 61 2 12 0 0 75Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1.204 8.886 949 0 0 11.039Piaci értékelésen alapuló terven felüliértékcsökkenés0 42 0 0 0 42Selejtezés, káresemény, hiány miattiterven felüli écs. növekedésCsökkenés selejtezés, káresemény,hiány miatt10 24 3 0 0 37-17 -1.478 -199 0 0 -1.694Értékesítések 0 0 -22 0 0 -22Egyéb változások -23 0 2 0 0 -212011. évi Záró érték 13.228 83.351 13.863 0 0 110.442Ebből: Terv szerinti écs. 13.167 83.334 13.851 0 0 110.352Terven felüli écs. 61 17 12 0 0 90Nettó értékIngatlanokMűszakigépek,berendezésekjárművekEgyébgépek,berendezésekjárművekBeruházásokBeruházásokraadottelőlegekTárgyieszközökösszesenNettó érték 2010. 12. 31. 27.829 77.551 4.249 1.332 0 110.961Nettó érték 2011. 12. 31. 27.375 72.158 4.195 2.320 0 106.04831


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Lízingelt eszközökA tárgyi eszközök tartalmazzák azon eszközöket, amelyeket pénzügyi lízing keretében vásárolt meg a Társaság:Megnevezés 2010.12.31. 2011.12.31.Bruttó érték 478 478Halmozott értékcsökkenésNettó érték441 45337 258. Értékcsökkenési leírás bemutatásaTerv szerinti értékcsökkenési leírásTeljesítményarányosLineáris EgyösszegűMozgásokÖsszesen2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011.Vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0 0 0Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0 0 0Szellemi termékek 413 413 0 0 0 0 413 413Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0Immateriális javak 413 413 0 0 0 0 413 413Ingatlanok 1.203 1.204 0 0 0 0 1.203 1.204Műszaki gép, berendezés, járművek 8.428 8.886 0 0 0 0 8.428 8.886Egyéb gép, berendezés, járművek 954 938 6 11 0 0 960 949Tárgyi eszközök 10.585 11.028 6 11 0 0 10.591 11.039Összesen 10.998 11.441 6 11 0 0 11.004 11.45232


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Terven felüli értékcsökkenés és terven felüli értékcsökkenés visszaírásSelejtezés,Piaci értékelésenkáresemény,Mozgásokalapuló tervenfelüliértékcsökkenéshiány miattiterven felüliértékcsökkenésTerven felüliértékcsökkenésvisszaírásÖsszesen2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011.Vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0 0 0Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0 0 0Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 0 0Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0Immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 0Ingatlanok 0 0 9 10 0 0 9 10Műszaki gép, berendezés, járművek 0 42 141 24 0 0 141 66Egyéb gépek, berendezés,járművek0 0 18 3 0 0 18 3Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0Tárgyi eszközök 0 42 168 37 0 0 168 79Összesen 0 42 168 37 0 0 168 792011. évben 79 millió forint terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, amelynek jelentős része az olefinrekonstrukciós munkák elvégzése során elszámolt részselejtezés következménye.9. Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatásaKutatási és kísérleti fejlesztésiterületekTárgyéviráfordítások2010. év 2011. évRáfordításokbólRáfordításokbólTárgyéviTárgyévi TárgyéviKöltségkéntKöltségkéntberuházásráfordítások beruházáselszámoltelszámoltTermékfejlesztés 237 - 237 218 - 218Környezetvédelem 2 - 2 0 - 0Egyéb (tanulmányok) 174 - 174 160 - 160Összesen 413 - 413 378 - 37833


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)10. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközökBruttó értékMozgásokIngatlanokMűszaki gépek,berendezésekjárművekEgyéb gépek,berendezésekjárművekBeruházásokTárgyieszközökösszesen2010. évi Nyitó érték 251 451 119 16 837Növekedések 41 12 33 153 239Csökkenések és átsorolások 0 0 0 -16 -162010. évi Záró érték 292 463 152 153 1.060Növekedések 0 11 23 315 349Csökkenések és átsorolások 0 0 0 -34 -342011. évi Záró érték 292 474 175 434 1.375ÉrtékcsökkenésMozgásokIngatlanokMűszaki gépek,berendezésekjárművekEgyéb gépek,berendezésekjárművekBeruházásokTárgyieszközökösszesen2010. évi Nyitó érték 11 133 37 0 181Növekedések 6 48 21 0 75Csökkenések és átsorolások 0 0 0 0 02010. évi Záró érték 17 181 58 0 256Növekedések 7 59 25 0 91Csökkenések és átsorolások 0 0 0 0 02011. évi Záró érték 24 240 83 0 347IngatlanokMűszaki gépek,berendezésekjárművekEgyéb gépek,berendezésekjárművekBeruházásokTárgyieszközökösszesenNettó érték 2010. 12. 31. 275 282 94 153 804Nettó érték 2011. 12. 31. 268 234 92 434 1.02834


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)11. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásbanA Társaság 2010. és 2011. december 31-én meglévő, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatottrészesedéseit az alábbiakban foglaljuk össze:MegnevezésTulajdonihányad (%)Részesedés könyv szerintiértékeRészesedésre jutó saját tőkeLeányvállalatok:2011.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31.TVK-Ingatlankezelő Kft. 100,0 2.970 2.070 3.029 2.164TVK Inter-Chemol GmbH.* - 151 0 557 0TVK UK Ltd.** 100,0 21 21 21 24TVK Italia S.r.l.*** - 26 0 88 0TVK-France S.a.r.l. 100,0 20 20 17 73TVK Polska Sp. Z o.o. 100,0 6 6 343 247TVK Ukraina tov. 100,0 2 1 154 88Társult vállalkozások:TMM Tűzoltó és MűszakiMentő Kft.30,0 1 1 132 132TVK-Erőmű Kft. 26,0 770 684 1.035 1.027Összesen 3.967 2.803 5.376 3.755A fentiekben bemutatott részesedések aktuális könyv szerinti értéke tartalmazza az adott részesedésre elszámoltmegfelelő mértékű értékvesztést, valamint a devizás részesedések esetében az év végi értékelés összegét is.* 2011. december 20-án értékesítésre került.** A TVK UK végelszámolása 2009. július 1-jén elkezdődött.*** 2011. december 12-én értékesítésre került.A Társaság a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedéseinek a székhelyét és tevékenységi köreitaz alábbiakban foglaljuk össze:Megnevezés Székhely Tevékenységi körLeányvállalatok:TVK-Ingatlankezelő Kft. Tiszaújváros Ingatlan bérbeadás, üzemeltetésTVK UK Ltd. London Nagy- és kiskereskedelemTVK-France S.a.r.l. Párizs Nagy- és kiskereskedelemTVK Polska Sp. Z o.o. Varsó Nagy- és kiskereskedelemTVK Ukraina tov. Kiev Nagy- és kiskereskedelemTársult vállalkozások:TMM Tűzoltó és MűszakiMentő Kft.TiszaújvárosTűzvédelem, Műszaki mentés, műszaki vizsgálatTVK-Erőmű Kft. Tiszaújváros Villamos energia termelés és elosztás35


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)A Társaság részesedéseinek 2010. december 31-i saját tőke adatai a következő:NévDevizanemSajáttőkeJegyzetttőkeTartalékokMérleg szerintieredményLeányvállalatok:TVK-Ingatlankezelő Kft. Millió Ft 3.029 2.970 -57 116TVK Inter-Chemol GmbH. Ezer EUR 1.618 615 2 1.001TVK UK Ltd. Ezer GBP 65 200 -97 -38TVK Italia S.r.l. Ezer EUR 315 100 72 143TVK-France S.a.r.l. Ezer EUR 61 76 -51 36TVK Ukraina tov. Ezer EUR 551 6 289 256TVK Polska Sp. Z o.o. Ezer PLN 4.868 109 236 4.523Társult vállalkozások:TMM Tűzoltó és Műszaki MentőKft.Millió Ft 440 3 406 31TVK-Erőmű Kft. Millió Ft 3.981 2.963 449 569A Társaság részesedéseinek 2011. december 31-i saját tőke adatai a következő:NévDevizanemSajáttőkeJegyzetttőkeTartalékokMérleg szerintieredményLeányvállalatok:TVK-Ingatlankezelő Kft. Millió Ft 2.164 2.070 10 84TVK UK Ltd. Ezer GBP 65 200 -135 0TVK-France S.a.r.l. Ezer EUR 233 76 -15 172TVK Ukraina tov. Ezer EUR 284 6 140 138TVK Polska Sp. Z o.o. Ezer PLN 3.559 109 236 3.214Társult vállalkozások:TMM Tűzoltó és Műszaki MentőKft.Millió Ft 439 3 436 0TVK-Erőmű Kft. Millió Ft 3.950 2.630 1.018 30236


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)A Társaság részesedéseinek 2010. évi változását az alábbi táblázat mutatja:NévLeányvállalatok:Részesedés bruttó értékeNyitóCsökkenésElszámolt értékvesztésNyitóNövekedésNövekedésCsökkenésÉv végiátértékelésRészesedésnettózáróértékeTVK-Ingatlankezelő Kft. 2.970 0 0 0 0 0 0 2.970TVK Inter-Chemol GmbH. 151 0 0 0 0 0 0 151TVK UK Ltd. 74 0 0 43 10 0 0 21TVK Italia S.r.l. 26 0 0 0 0 0 0 26TVK-France S.a.r.l. 20 0 0 0 0 0 0 20TVK Polska Sp. Z .o.o. 6 0 0 0 0 0 0 6TVK Ukraina tov. 2 0 0 0 0 0 0 2Társult vállalkozások:VIBA-TVK Kft. 82 0 -82 82 0 -82 0 -TMM Tűzoltó és MűszakiMentő Kft.1 0 0 0 0 0 0 1TVK-Erőmű Kft. 770 0 0 0 0 0 0 770Összesen 4.102 0 -82 125 10 -82 0 3.967A Társaság részesedéseinek 2011. évi változását az alábbi táblázat mutatja:NévLeányvállalatok:Részesedés bruttó értékeNyitóCsökkenésElszámolt értékvesztésNyitóNövekedésNövekedésCsökkenésÉv végiátértékelésRészesedésnettózáróértékeTVK-Ingatlankezelő Kft. 2.970 0 -900 0 0 0 0 2.070TVK Inter-Chemol GmbH. 151 0 -151 0 0 0 0 0TVK UK Ltd. 74 0 0 53 0 0 0 21TVK Italia S.r.l. 26 0 -26 0 0 0 0 0TVK-France S.a.r.l. 20 0 0 0 0 0 0 20TVK Polska Sp. Z .o.o. 6 0 0 0 0 0 0 6TVK Ukraina tov. 2 0 -1 0 0 0 0 1Társult vállalkozások:TMM Tűzoltó és MűszakiMentő Kft.1 0 0 0 0 0 0 1TVK-Erőmű Kft. 770 0 -86 0 0 0 0 684Összesen 4.020 0 -1.164 53 0 0 0 2.80337


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)12. Tartósan adott kölcsönök2010. és 2011. december 31-én a Társaság egyéb tartósan adott kölcsönei az alábbiak szerint alakultak:Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Plastico S.A-nak adott kölcsön* 575 575Plastico S.A-nak adott kölcsönre elszámolt értékvesztés összege* -575 -575Lakásépítési kölcsön 2 2Összesen 2 2* A Társaság a Plastico S.A-ban lévő részesedését 2002. év folyamán értékesítette. 2006. évben a Társaságújraértékelte a rendelkezésre álló jogi vélemény alapján a Plastico S.A.–val szemben fennálló kölcsönkövetelésmegtérülésének lehetőségét és ez alapján a követelés teljes összege leírásra került. Az elszámolt értékvesztésösszege 575 millió forint 2010. és 2011. december 31-én. (Lásd a 19. pontot.)13. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok2010. és 2011. december 31-én a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya az alábbi:Megnevezés Lejárat 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.2013/C államkötvény* 2013.12.20. 231 231Összesen 231 231* A 2013/C jelű államkötvények 2013 decemberében járnak le és változó kamatozásúak. Az államkötvények 2010.és 2011. december 31-én bekerülési értéken szerepelnek.38


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)14. Befektetett pénzügyi eszközökre elszámolt értékvesztések alakulása2010. és 2011. december 31-én a befektetett pénzügyi eszközökre elszámolt értékvesztések alakulásamérlegsoronként:MegnevezésRészesedésekEgyéb tartósanadott kölcsönökTartóshitelviszonytmegtestesítőértékpapírokÖsszesen2010. évi nyitó érték 125 575 0 700Értékvesztés növekedés 10 0 0 10Értékvesztés csökkenés -82 0 0 -82Értékvesztés visszaírás 0 0 0 02010. évi záró érték 53 575 0 628Értékvesztés növekedés 0 0 0 0Értékvesztés csökkenés 0 0 0 0Értékvesztés visszaírás 0 0 0 02011. évi záró érték 53 575 0 62839


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)15. KészletekA Társaság készleteinek egyenlege 2010. és 2011. december 31-én az alábbiak szerint alakult:Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Saját termelésű készletek 6.370 8.625Vásárolt készletek * 5.552 6.884Készletekre adott előlegek 10 128Összesen 11.932 15.6372010. december 31-én a Társaságnak 2.610 millió forint, 2011. december 31-én 3.179 millió forint értékű, több mintegy éven túl nem mozgó készlete volt, amely döntő részben tartalék alkatrészekből áll.2010. évben az elszámolt értékvesztés összege 281 millió Ft. 2011. évben az elszámolt értékvesztés összege2.237 millió Ft, értékvesztés visszaírás 128 millió forint volt.*A Társaság az áruk között tartja nyilván a széndioxid kibocsátási egységeket.Széndioxid kibocsátási egységek alakulásaMegnevezés Mennyiség (db) Érték (millió Ft)Záró egyenleg 2009.12.31. 722 32010. évre kapott CO2 kvóták 1.224.945 4.202Térítés nélkül kapott kvóták összesen 1.224.945 4.2022009. évi ÜHG kibocsátás miatti beszolgáltatás -1.056.046 -3.623Vásárolt kvóta beszolgáltatás -506 -22010. évi kvóta értékesítés -163.508 -561Záró egyenleg 2010.12.31. 5.607 192011. évre kapott CO2 kvóták 1.224.945 4.957Térítés nélkül kapott kvóták összesen 1.224.945 4.9572010. évi ÜHG kibocsátás miatti beszolgáltatás -1.127.707 -4.560Kvóta vásárlás 624.000 3.043Kvóta értékesítés -150.000 -681Elszámolt értékvesztés 0 -1.540Záró egyenleg 2011.12.31. 576.845 1.23840


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)16. Készletek értékvesztése2010-ben és 2011-ben a készletekre elszámolt értékvesztések alakulása mérlegsoronként:MegnevezésAnyagokBefejezetlentermelés ésfélkésztermékekKésztermékekÁrukKészletreadott előlegekKészletekösszesen2010. évi nyitó érték 1.395 0 0 0 0 1.395ÉrtékvesztésnövekedésÉrtékvesztéscsökkenésÉrtékvesztésvisszaírás153 0 128 0 0 281-6 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 02010. évi záró érték 1.542 0 128 0 0 1.670ÉrtékvesztésnövekedésÉrtékvesztéscsökkenésÉrtékvesztésvisszaírás114 0 583 1.540 0 2.237-4 0 0 0 0 -40 0 -128 0 0 -1282011. évi záró érték 1.652 0 583 1.540 0 3.77517. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból2010. és 2011. december 31-én a vevők összetétele az alábbi volt:Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Külföldi vevők 21.838 23.038- ebből: értékvesztés -100 -116Belföldi vevők* 17.725 19.458- ebből: értékvesztés -81 -91Összesen 39.563 42.496* A BorsodChem Zrt.-vel szembeni követelés 2010.12.31-én 3.222 millió Ft, 2011.12.31-én 4.153 millió Ft.41


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)18. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések bemutatása2010. és 2011. december 31-én fennálló követelések kapcsolt vállalkozással szemben összetétele az alábbivolt:Követelések megnevezése 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.MOL-csoport 8.718 8.152Leányvállalatokkal szemben fennálló követelés 48 8Társult vállalkozásokkal szemben fennálló követelés 271 319Értékvesztés 0 0Összesen: 9.037 8.479A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származnak.19. Az egyéb követelések bemutatása2010. és 2011. december 31-én fennálló egyéb követeléseket az alábbiakban foglaljuk össze:Követelések megnevezése 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Visszaigényelhető ÁFA 12.413 14.383Plastico S.-val szemben egy éven belül esedékes követelés* 323 323Plastico S.A-val szemben egy éven belül esedékes követelésrejutó értékvesztés*-323 -323Helyi adók 9 173Innovációs járulék 222 23Lakásépítési kölcsönök miatti követelés 18 15Szolgáltatásra adott előlegek 42 6Társasági adó 0 0Egyéb 195 12Összesen 12.899 14.612* A Plastico S.A-val szembeni hosszú lejáratú kölcsönkövetelés hosszú lejáratú része és az arányos értékvesztésaz egyéb tartósan adott kölcsönök között került kimutatásra (lásd a 12. pontot).2006. évben a Társaság a rendelkezésre álló jogi vélemény alapján újraértékelte a Plastico S.A.-val szembenfennálló kölcsönkövetelésének megtérülését és ez alapján a követelés teljes összege leírásra került. Azértékvesztés elszámolt összege 323 millió forint 2010. és 2011. december 31-én.42


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)20. Követelések értékvesztése2010-ben és 2011-ben a követelésekre elszámolt értékvesztések alakulása mérlegsoronként:Eredeti bekerülési értékMegnevezésKövetelésekáruszállításbólszolgáltatásnyújtásból(vevők)KövetelésekkapcsoltvállalkozássalszembenKövetelésekegyéb részes.viszonyban állóvállalkozássalszembenVáltókövetelésekEgyébkövetelésekKövetelésekösszesen2010. évi záró érték 39.744 9.037 0 0 13.222 62.0032011. évi záró érték 42.703 8.479 0 0 14.935 66.117ÉrtékvesztésMozgásokKövetelésekáruszállításbólszolgáltatásnyújtásból(vevők)KövetelésekkapcsoltvállalkozássalszembenKövetelésekegyéb részes.viszonyban állóvállalkozássalszembenVáltókövetelésekEgyébkövetelésekKövetelésekösszesen2010. évi nyitó érték 192 0 0 0 323 515Növekedés 0 0 0 0 0 0Csökkenés -11 0 0 0 0 -112010. évi záró érték 181 0 0 0 323 504Növekedés 26 0 0 0 0 26Csökkenés 0 0 0 0 0 02011. évi záró érték 207 0 0 0 323 530Mérleg szerinti értékMegnevezésKövetelésekáruszállításbólszolgáltatásnyújtásból(vevők)KövetelésekkapcsoltvállalkozássalszembenKövetelésekegyéb részes.iszonyban állóvállalkozássalszembenVáltókövetelésekEgyébkövetelésekKövetelésekösszesen2010. évi záró érték 39.563 9.037 0 0 12.899 61.4992011. évi záró érték 42.496 8.479 0 0 14.612 65.58743


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)21. PénzeszközökA Társaság pénzeszközeinek egyenlege 2010. és 2011. december 31-én az alábbiak szerint alakult:Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Bankbetétek 2.811 3.844Pénztár, csekkek 3 3Összesen: 2.814 3.84722. Az időbeli elhatárolások bemutatásaAz aktív időbeli elhatárolások 2010. és 2011. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:Aktív időbeli elhatárolások részletezése 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Járó osztalék* 97 309Járó kamat 2 4Egyéb átjövő bevétel 1 1Bevételek aktív időbeli elhatárolása 100 314Szoftverkövetés 42 9Egyéb aktív időbeli elhatárolás 32 29Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 74 38Összesen 174 352* A TVK-Erőmű Kft. taggyűlés által elfogadott Társaságnak járó osztalékot tartalmazza.44


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)A passzív időbeli elhatárolások 2010. és 2011. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:Passzív időbeli elhatárolások részletezése 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Következő évi árbevételek 27 39Bevételek passzív időbeli elhatárolása 27 39Energia költség elhatárolt összege 1.531 1.497Teljesítmény ösztönző juttatás elhatárolása 412 398Várható fuvar 299 220Karbantartási költség 75 93Fizetendő kamatok 82 91Ügynöki jutalékok elhatárolása 151 83Részvény alapú juttatások elhatárolása 222 48Egyéb átjövő költségek, ráfordítások 335 396Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3.107 2.826Térítés nélkül átvett emissziós kvóta 19 221Térítés nélkül átvett, többletként fellelt, ajándékként,hagyatékként kapott eszközök nyilvántartási értéke23 1Halasztott bevételek 42 222Összesen 3.176 3.08745


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)23. Saját tőkeA saját tőke elemei 2010. és 2011. év folyamán az alábbiak szerint alakultak:JogcímekJegyzetttőkeTőketartalékEredmény-TartalékLekötötttartalékMérlegszerintieredménySaját tőke2009. december 31. 24.534 4.624 120.970 0 -9.897 140.2312009. évi mérleg szerintieredmény átvezetése0 0 -9.897 0 9.897 02010. évi osztalék 0 0 -1.992 0 0 -1.9922010. évi mérleg szerintieredmény0 0 0 0 -5.496 -5.4962010. december 31. 24.534 4.624 109.081 0 -5.496 132.7432010. évi mérleg szerintieredmény átvezetése2011. évi mérleg szerintieredmény0 0 -5.496 0 5.496 00 0 0 0 -9.319 -9.3192011. december 31. 24.534 4.624 103.585 0 -9.319 123.42446


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)24. Céltartalékok bemutatásaA Társaság várható kötelezettségekre képzett céltartalékainak összege 2010-ben és 2011-ben az alábbiak szerintalakultak:JogcímeknyugdíjjuttatásEmisszióskvótaKörnyezetvédelem**VégkielégítésKorengedményesNyugdíjjuttatásTörzsgárdaMennyiségibónuszÖsszesenNyitó egyenleg 2010. január 1. 1.971 0 64 152 193 3.539 3.179 9.098Tárgyévben képzett céltartalék ésaz előző évi becslés felülvizsgálata*Céltartalék felhasználás és az előzőévi becslés felülvizsgálata*277 0 112 15 29 770 0 1.203-218 0 -64 -17 -29 0 -3.179 -3.507Záró egyenleg 2010. december 31. 2.030 0 112 150 193 4.309 0 6.794Tárgyévben képzett céltartalék ésaz előző évi becslés felülvizsgálata*Céltartalék felhasználás és az előzőévi becslés felülvizsgálata*376 7 49 10 87 0 0 529-92 0 -112 -18 -23 -2.130 0 -2.375Záró egyenleg 2011. december 31. 2.314 7 49 142 257 2.179 0 4.948* A képzett céltartalékok az egyéb ráfordítások (lásd a 31. pontot), a felhasznált céltartalékok az egyéb bevételek(lásd a 31. pontot) között, az árfolyamkülönbözetek a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kerültekelszámolásra.** A környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás a 42.4. pontban találhatóKörnyezetvédelmi céltartalékA megképzett környezetvédelmi céltartalék a 12 évre becsült összegek diszkontált értékét tartalmazza. Akörnyezetvédelmi kötelezettségekre további céltartalék képzése lehetséges az elvégzendő állapotfelmérésfüggvényében. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázattal súlyozott cash flowmeghatározásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva.Korengedményes nyugdíjra képzett céltartalékA Társaság 2011. december 31-én 49 millió forint céltartalékot képzett a korengedményes nyugdíj miatt várhatókötelezettségek fedezetére.Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék2011. december 31-én a Társaság 142 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkavállalók jövőbeninyugdíjazásakor fizetendő juttatások becsült értékének fedezetére. A TVK nyugdíjazáskor egy összegben járó juttatástfizet minden munkavállalójának. A TVK munkavállalói a szolgálati idő függvényében, a nyugdíjazáskori fizetésükalapján legfeljebb kettő havi juttatásban részesülnek nyugdíjazáskor. Külön kezelésű alap egyik esetben sem kerültkialakításra. A céltartalék mértékének meghatározása hivatalos statisztikai adatokat tükröző aktuáriusi és pénzügyifeltételezések figyelembe vételével történt, melyek a TVK üzleti tervében szereplő feltételezésekkel összhangbanállnak. Alapvető aktuáriusi feltételezések szerint a diszkont ráta és a bérszínvonal emelkedése között 2%-oskülönbség van.47


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Törzsgárda jutalomra képzett céltartalék2011. december 31-én a Társaság 257 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkavállalók jövőben fizetendőtörzsgárda jutalom aktuáriusi számítások alapján meghatározott értékének fedezetére. A TVK 5 évente egyösszegben járó juttatást fizet minden munkavállalójának, aki legalább 10 évet ledolgozott a Társaságnál.Emissziós kvóta fedezetére képzett céltartalékA Társaság 2011. évi CO2 kvóta kibocsátási mennyisége meghaladta a tulajdonában lévő kvóta mennyiséget, így ahiányra képzett céltartalék értéke 2011. december 31-én 2.179 millió forint.Egyéb céltartalékA Társaság 2011. december 31-én 12 millió forint egyéb céltartalékot képzett.25. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tartós kötelezettségek részletezése2010. és 2011. december 31-én a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tartós kötelezettségek összetétele az alábbivolt:Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12.31.MOL-csoporttal szembeni kötelezettségek 4.169 5.518Összesen: 4.169 5.518A TVK Nyrt. és a MOL Nyrt. között 2009. december 21-én létrejött a Rulírozó Hitelszerződés 100 millió EURhitelkerettel. A Társaság 2011. év során módosította a hitelszerződést hosszú lejáratú (70 M EUR) és rövid lejáratú(30 M EUR) hitelkeretre.26. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból2010. és 2011. december 31-én a szállítók összetétele az alábbi volt:Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Belföldi szállítók 4.136 5.618Külföldi szállítók 2.146 1.836Összesen: 6.282 7.45448


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)27. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek részletezése2010. és 2011. december 31-én a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek összetétele azalábbi volt:Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.MOL-csoporttal szembeni kötelezettségek 33.797 46.562Szállítói tartozás 31.408 39.499Rövid lejáratú kölcsön tartozásból* 286 6.623Egyéb jogcímen** 2.103 440Leányvállalatokkal szembeni kötelezettségek 432 193Szállítói tartozás 140 90Egyéb jogcímen 292 103Társult vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek 1.176 1.039Szállítói tartozás 1.176 1.039Egyéb jogcímen 0 0Összesen: 35.405 47.794*A Társaság 2009. december 21-én Rulírozó Hitelszerződést kötött 100 millió euró hitelkerettel. A Társaság 2011.év során módosította a hitelszerződést hosszú lejáratú (70 M EUR) és rövid lejáratú (30 M EUR) hitelkeretre. 2011.december 31-én a hitelállomány 21,3 millió EUR.**2010. december 31-én tartalmazza a MOL-csoportnak fizetendő 1.890 millió forint osztalék értékét.49


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)28. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatásaAz egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2010. december 31-én, illetve 2011. december 31-én az alábbiak szerintalakultak:Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.Mennyiségi bónusz kötelezettség 4.687 3.733Munkavállalókkal szembeni tartozások és járulékai 279 281Költségvetési befizetési kötelezettségek 93 52Társasági adó kötelezettség 39 47Személyi jövedelemadó 18 5Fizetendő osztalék* 110 4Dolgozói részvény átalakításából származó kötelezettség 4 4Egyéb 44 33Összesen 5.274 4.159* A 2011. évi fizetendő osztalék kötelezettség 2007. év és 2008. év és 2010. év után még ki nem fizetett osztalékottartalmazza.50


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)29. A nettó árbevétel alakulásaA 2010. és 2011. évben a Társaság értékesítésének nettó árbevételét az alábbiakban foglaljuk össze:Piaci szegmensekmegnevezéseÉrtékesítésárbevétele2010. év 2011. évRészarány%ÉrtékesítésárbevételeRészarány%Európa 164.096 46,01 192.630 46,27Amerika 6.413 1,80 2.643 0,63Ázsia 1.410 0,39 798 0,19Afrika 23 0,01 34 0,01Egyéb térségek 1.208 0,34 1.061 0,26Export összesen 173.150 48,55 197.166 47,36Belföld összesen 183.467 51,45 219.142 52,64Összesen: 356.617 100,00 416.308 100,00Piaci szegmensekmegnevezése2010. év 2011. évTermék Egyéb Termék EgyébExport 172.894 256 196.901 265Belföld 172.791 10.676 206.358 12.784Összesen: 345.685 10.932 403.259 13.04951


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)A Társaság külföldi értékesítésének Európán belüli százalékos megoszlását tartalmazza a következő táblázat:Piaci szegmensekmegnevezéseÉrtékesítésárbevétele2010. év 2011. évRészarány %ÉrtékesítésárbevételeRészarány %Európai Unió 144.712 88,19 166.695 86,54Olaszország 25.321 15,43 32.568 16,91Németország 30.791 18,76 31.694 16,45Lengyelország 28.922 17,63 29.338 15,23Csehország 9.740 5,94 19.827 10,29Szlovákia 11.876 7,24 10.958 5,69Ausztria 7.469 4,55 8.980 4,66Románia 7.427 4,53 7.735 4,02Franciaország 4.567 2,78 4.822 2,50Litvánia 2.351 1,43 3.680 1,91Görögország 2.762 1,68 3.497 1,82Egyesült Királyság 3.324 2,03 3.032 1,58Ciprus 3.049 1,86 2.891 1,50Szlovénia 1.826 1,11 2.466 1,28Hollandia 2.801 1,71 1.931 1,00Spanyolország 1.134 0,69 953 0,50Egyéb 1.352 0,82 2.323 1,20Európai Unión kívüli 19.384 11,81 25.935 13,46Ukrajna 6.650 4,05 8.050 4,18Svájc 4.921 3,00 5.489 2,85Törökország 2.125 1,29 3.639 1,89Egyéb 5.688 3,47 8.757 4,54Összesen:164.096 100,00 192.630 100,0052


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Az értékesítés árbevétele 2010. évben szegmensenként a következő:SzegmensBelföldi értékesítésárbevételeKülföldi értékesítésárbevételÖsszes árbevételPetrolkémia 182.976 172.899 355.875Irányítás 491 251 742Összesen 183.467 173.150 356.617Az értékesítés árbevétele 2011. évben szegmensenként a következő:SzegmensBelföldi értékesítésárbevételeKülföldi értékesítésárbevételÖsszes árbevételPetrolkémia 218.592 196.909 415.501Irányítás 550 257 807Összesen 219.142 197.166 416.30830. Saját előállítású eszközök aktivált értékeMegnevezés 2010. év 2011. évSaját előállítású eszközök aktivált értéke 1.183 1.891A 2010. évi érték tartalmazza a nagyleállások során végzett felújítások miatti aktiválásokat. A 2011. évi értéknagyrészt az Olefin gyárak és a Polipropilén 4 gyár felújítása miatti aktiválásokat tartalmazza.53


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)31. Az egyéb bevételek és ráfordítások bemutatása2010-ben és 2011-ben az egyéb bevételek az alábbiak szerint alakultak:Az egyéb bevételek alakulása2010. év 2011. évCéltartalékok felhasználása* 3.505 2.375Kapott késedelmi kamatok, kötbérek, kártérítések 110 531Vevői hitelbiztosítótól kapott kártérítés összege 284 229Vevők, kölcsönök, készletek visszaírt értékvesztése 11 128Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele,értékesített átruházott követelés97 2Egyéb eredményt növelő bevételek 65 75Összesen 4.072 3.3402010-ben és 2011-ben az egyéb ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:Az egyéb ráfordítások alakulása2010. év 2011. évUtólag adott mennyiségi engedmények 8.997 5.840ÜHG kibocsátási egység beszolgáltatása 3.624 4.560Elszámolt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 449 2.342Önkormányzati adók 775 602Képzett céltartalékok* 1.203 531Kártérített vevői követelés könyv szerinti értéke 284 230Káreseményekkel, veszteséggel kapcsolatos ráfordítások 17 114Fizetett kártérítés, bírság, késedelmi kamat 123 67Adott támogatások, juttatások 69 66Előző évekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség 300 16Behajthatatlan követelésként leírt összeg 30 15Leltárhiány 0 14Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerintiértéke, értékesített átruházott követelés könyv szerinti értéke38 0Egyéb eredményt csökkentő ráfordítások 71 73Összesen 15.980 14.470* A céltartalékok bemutatása a 24. pontban található. A környezetvédelmi kötelezettségre további céltartalékképzése lehetséges az elvégzendő állapotfelmérés függvényében. (Lásd a 42.4 pontot)54


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)32. Igénybevett szolgáltatások értékeAz igénybevett szolgáltatások költségei a 2010. illetve a 2011. években az alábbiak szerint alakultak:Megnevezés 2010. év 2011. évKarbantartási költségek 4.085 3.958Értékesítési külön költségek 3.276 2.997Kiszervezett szolgáltatás díja 1.696 1.720Bérleti díjak 677 719Szállítás, raktározás költségei 453 480Petrolszolg Kft. által nyújtott szolgáltatás 545 369PR, reklám, telefon, Internet költségek 301 324Szoftverkövetési díj 281 276Tűzvédelmi szolgáltatás 250 245Informatikai szolgáltatás költségei 221 204Műszaki fejlesztés költségei 230 188Vagyonvédelmi díj 172 170Köztisztasági díjak 227 165Hulladékhasznosítás, ártalmatlanítás költsége 140 135Környezetvédelmi költség 138 107Oktatási költségek 77 66Tanácsadói és szakértői díjak 23 58Nem természetes személyeknek fizetett díjak 41 47Egészségügyi ellátás 44 46Utazás és szállás költségek 58 41Könyvvizsgálói díjak 39 40Bérszámfejtés 35 39Munkaerő kölcsönzés 38 31Fordítás 6 5Egyéb 202 177Összesen 13.255 12.60755


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)33. Egyéb szolgáltatások értékeAz egyéb szolgáltatások költségei a 2010. illetve a 2011. évben az alábbiak szerint alakultak:Megnevezés 2010. év 2011. évBiztosítási díjak 1.027 908Hatósági díjak 318 219Bankköltségek 207 176Összesen 1.552 1.30334. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásaAz Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2010-es és a 2011-es évre vonatkozóan azalábbiakban foglaljuk össze:Megnevezés 2010. év 2011. évIgazgatóság 86 58Felügyelő Bizottság 40 29Összesen 126 87Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére a Társaság nem nyújtott sem kölcsönt, sem előleget, illetvenevükben garanciákat a Társaság nem vállalt.35. Munkavállalókkal kapcsolatos információkAz alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma funkcionális bontásban 2010. és 2011. években az alábbiakszerint alakult:Megnevezés 2010. év 2011. évFizikai(fő)Szellemi(fő)Összesen(fő)Fizikai(fő)Szellemi(fő)Összesen(fő)Petrolkémia 554 391 945 544 391 935Irányítás 2 191 193 2 182 184Összesen 556 582 1.138 546 573 1.11956


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)2010. és 2011. években a Társaság bérköltsége funkcionális megosztásban és személyi jellegű egyéb kifizetései azalábbiak szerint alakultak:Megnevezés 2010. év 2011. évFizikai Szellemi Összesen Fizikai Szellemi ÖsszesenBérköltségPetrolkémia 1.999 2.628 4.627 1.857 2.716 4.573Irányítás 6 1.240 1.246 7 1.205 1.212Bérköltség összesen 2.005 3.868 5.873 1.864 3.921 5.785Személyi jellegű egyébkifizetések466 506 972 356 697 1.05336. Kapott (járó) osztalék alakulása2010-ben és 2011-ben a kapott (járó) osztalék alakulása az alábbiak szerint alakultak:Megnevezés 2010. év 2011. évLeányvállalatoktól kapott (járó) osztalék 368 867Társult vállalatoktól kapott (járó) osztalék 97 309Összesen 465 1.17637. Értékesítésre került társaságok adatai2011-ben értékesített társaságok adatai az alábbiak szerint alakultak:Társaság megnevezéseKivezetés dátumaKönyv szerintiértékeElszámoltbevételEredményregyakorolt hatásTVK Inter-Chemol GmbH. 2011.12.20 41 246 205TVK Italia S.r.l. 2011.12.12 26 415 389Összesen 67 661 59457


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)38. Pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek és ráfordításainak alakulása2010-ben és 2011-ben a pénzügyi műveletek egyéb bevételei az alábbiak szerint alakultak:Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2010. év 2011. évKülföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyeresége 8.138 9.947Ebből: Devizában fennálló vevőkövetelések realizált árfolyamnyeresége 3.354 6.415Devizában fennálló szállítói tartozás realizált árfolyamnyeresége 2.556 1.660Pénzeszközök realizált árfolyamnyeresége 1.289 1.045Devizahitelek és kölcsönök realizált árfolyamnyeresége 645 757Devizában fennálló adott kölcsön követelés realizáltárfolyamnyeresége140 70Év végi összevont nem realizált árfolyamnyereség 154 0Nem fedezeti célú ügyletek elszámolt nyeresége 0 120Egyéb pénzügyi bevételek 12 8Összesen 8.150 10.0752010-ben és 2011-ben a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2010. év 2011. évKülföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamvesztesége 7.398 9.358Ebből: Devizában fennálló szállítói tartozás realizált árfolyamvesztesége 1.774 3.704Devizában fennálló vevőkövetelések realizált árfolyamvesztesége 2.862 2.542Pénzeszközök realizált árfolyamvesztesége 1.446 1.229Devizahitelek és kölcsönök realizált árfolyamvesztesége 1.205 1.062Devizában fennálló adott kölcsön követelés realizáltárfolyamvesztesége111 90Év végi összevont nem realizált árfolyamveszteség 0 731Egyéb pénzügyi ráfordítások 253 19Összesen 7.651 9.37758


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)39. Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása2010-ben és 2011-ben a rendkívüli bevételek az alábbiak szerint alakultak:Rendkívüli bevételek 2010. év 2011. évTérítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke 4.184 4.785Tőkekivonás bevétele 0 1.105STK készletek leltártöbblete 0 1Összesen 4.184 5.8912010-ben és 2011-ben a rendkívüli ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:Rendkívüli ráfordítások 2010. év 2011. évTőkekivonás 0 1.097Végleges fejlesztési célra adott támogatás 0 27Elengedett követelés könyv szerinti értéke 1 0Összesen 1 1.12459


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)40. Veszélyes hulladékok (nem auditált)Az alábbi táblázat a Társaságnál tárolt veszélyes hulladékok mennyiségének 2010. évi és 2011. évi alakulásátmutatja (adatok tonnában):EWC kód Veszélyes hulladék megnevezése 2010. év 2011. év050108* egyéb kátrányok 0 3,521060405* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 0 0,016070204* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 0 3,999070214* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok 0 2,078070703* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 0 0,102070704* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 0 0,851070709* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 0 0,008070710* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 0 0,047080317* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 0 0,445090101* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok 0 0,380090104* rögzítő (fixír) oldatok 0 0,060130205* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 0 10,741130703* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 0 0,404150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezettcsomagolási hulladékok150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve aközelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat160506* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek,ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is0 7,2340 5,5860 0,027161001* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 0 0,518191307* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazószennyvizek, tömény vizes oldatok0 3,912Összesen 0,0 39,929A veszélyes hulladékok kódbesorolása, az egyes hulladéktípusok, hulladékfajták adott kódokhoz való rendezése azEurópai Uniós normáknak megfelelően szabályozott. A veszélyes hulladék mennyiségekhez értéknyilvántartás nemkapcsolódik.60


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)Az alábbi táblázat a Társaságnál tárolt veszélyes hulladékok mennyiségének 2010. évi és 2011. évi változásátmutatja (adatok tonnában):Nyitó Növekedés Csökkenés Záró2010. év 0 2.447 2.447 02011. év 0 2.370,7 2.330,7 40A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban 2010-ben 47 millió forint, míg 2011-ben 33 millió forint költségmerült fel.41. Ügyletek kapcsolt vállalkozásokkalA kapcsolt vállalkozásokkal végrehajtott tranzakciókat a Társaság piaci árakon bonyolítja le, más piaci szereplőkkelkötött üzletekéhez hasonló árak mellett.A MOL-csoport a Társaság megalakulása óta a legnagyobb alapanyag szállítója és egyes termékek legfontosabbvásárlója. A MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. és a Társaság között 2001-ben megkötött, 2004-2013-ig terjedőidőszakra vonatkozó hosszú távú alapanyag szállítási és melléktermék visszavásárlási szerződés módosításra került2011-ben rugalmas keretet adva a MOL Nyrt. és a MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. közötti alapanyag ellátásmegosztásra vonatkozóan a Társaság folyamatos ellátásának biztosítása mellett. A Társaság 2011-ben a vegyiparibenzin, könnyű pirolízis alapanyag beszállítására és a melléktermékek visszavételére a MOL Nyrt-vel kötöttszerződést. A vegyipari gázolajat nagyobb részben a MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. szállította a MOL Nyrt. kismennyiségű beszállítása mellett.61


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)41.1. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos tranzakciókMegnevezés 2010. év 2011. évmillió forint millió forintÉrtékesítés- ebből: MOL-csoportnak 78.086 84.087- ebből: MOLTRADE-Mineralimpex Zrt-nek 52.786 0MOL Nyrt. 12.297 72.574Kapcsolt vállalkozásnak 4.933 6.336-ebből: Leányvállalatokkal szemben elszámolt 1.948 2.479Társult vállalatokkal szemben elszámolt 2.940 3.857Beszerzés- ebből: MOL-csoporttól 287.540 355.374- ebből: MOLTRADE-Mineralimpex Zrt-től 216.309 10.697MOL Nyrt. 52.969 323.471Kapcsolt vállalkozástól 21.177 18.376-ebből: Leányvállalatoktól 1.787 1.591Társult vállalatoktól 19.390 16.78562


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)41.2. Részvény alapú juttatásokÁltalános ösztönzési rendszer a felső- és középvezetés tagjai számáraAz ösztönző-kitűzés kiemelt társasági és szervezeti szintű pénzügyi és működési mutatókat tartalmaz, valamint aTársaság stratégiai céljainak a megvalósításához való hozzájárulás és a Teljesítménymenedzselési Rendszerben(TMR) rögzített egyéni feladatok, kompetenciák is értékelésre kerülnek.Részvény alapú opciós juttatás 2006. évtől2006. évtől bevezetett részvényopción alapuló ösztönző rendszere a MOL-csoport menedzsment hosszú távúrészvényárfolyam-növelés érdekeltségét teremti meg.Az opciós ösztönző egy évenként ismétlődő, MOL részvényekre vonatkozó vételi opció alapján számított készpénzkifizetésű bérösztönző, mely- évente induló 5 éves periódust átfogva működik, egy-egy periódus az alábbiak szerint tagolódik:o 2009-ben még a régi rendszerben maradók esetében 3 éves várakozási (megszolgálási) + 2 éveslehívási időszak,o 2009-ben az új rendszerbe átlépők és 2010. évtől minden jogosult vezetőre vonatkozóan 2 évesvárakozási (megszolgálási) + 3 éves lehívási időszak,- mértékét a MOL besorolási kategóriánként meghatározott egységek mennyisége határozza meg,- az egységek értékének meghatározására évente kerül sor (az ösztönző bevezetése óta 1 egység = 100MOL részvény).Az új rendszer szerint a futamidő második évének végéig nincs lehetőség az opció beváltására (várakozási időszak),a 3. év január 1-jétől az 5. év december 31-ig terjedő időszak a beváltási periódus.A kifizetés a beváltási periódusban a beváltás bejelentése alapján történik, mely a megállapított részvény darabszámés az árnövekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) szorzataként kerül meghatározásra és kifizetésre.63


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)42. Mérlegen kívüli tételek42.1. NAV vizsgálatA Nemzeti Adó és Vámhivatal átfogó adóellenőrzést végzett 2011. évben a Társaságnál a 2006-2008. adóévekrevonatkozóan. Az Adóhatóság az ellenőrzés során összesen 15,7 millió forint adókülönbözetet, valamint ennekjogkövetkezményeként 5,3 millió forint adóbírságot és 2,8 millió forint késedelmi pótlékot állapított meg, amelyből ameg nem fellebbezett összegek pénzügyi rendezése (5,3 millió forint) 2012. január hónapban megtörtént.42.2. Szerződéses beruházási kötelezettségekA Társaság szerződéses beruházási kötelezettségének értéke 2011. december 31-én 2.527 millió forint, amely teljesegészében a Társaság kötelezettsége.42.3. Egyéb szerződéses kötelezettségA Társaság és a TVK-Erőmű Kft. között 2018. december 31-ig hatályos szerződés jött létre az erőmű hő- és villamosenergia előállítási kapacitásának hosszú távú lekötésére, továbbá hő- és villamos energia átadására, illetveátvételére.A szerződés alapján a TVK-Erőmű Kft. az erőmű hő- és villamos energia termelő teljesítményével a Társaság igényeszerint hőt és villamos energiát szolgáltat.A Társaság és a Tisza-WTP Kft. között 2018. december 31. napjáig hatályos szerződés jött létre tápvíz és nyersvízszolgáltatás átadására, átvételére vonatkozóan.A Tisza-WTP Kft a Társaság részére a megállapodásnak megfelelő vízmennyiséget és órai kapacitást biztosítja aszerződés szerinti minőségben, valamint a Társaság technológiájából keletkező kondenzvizet átveszi.A TVK Nyrt. hosszú távú földgázvásárlási szerződést kötött a MOL Nyrt-vel és a MOL Energiakereskedő Zrt-vel. Avevő (TVK Nyrt,. és MOL Nyrt.) kötelezi magát a szerződött éves mennyiség 85%-nak megfelelő éves minimummennyiség átvételére és megfizetésére. 2011. december 31-től a szerződés 281 millió m3 földgáz beszerzésrevonatkozik a 2015-ig fennmaradó időszakban.64


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)42.4. Környezetvédelem1996. évben, a Társaság privatizációja előtt elvégzett környezetvédelmi állapotfelmérés alapján elkezdődött azOlefingyár területén feltárt talajszennyezés kármentesítése, ezen felül folytatódott a festékgyár területén folyókármentesítés. A többi szennyezett területen 1999. évben külső szakértő cég bevonásával megkezdődött aszennyezett talaj és talajvíz kármentesítése.A fenti felmérés alapján 1996. évben a Társaság a várható környezetvédelmi költségek teljes összegére céltartalékotképzett. Mivel azóta teljes körű környezetvédelmi felmérés nem történt a Társaságnál, a céltartalék éventeaktualizálásra került az eredeti felmérés, az elvégzett munka és a menedzsment becslése alapján.A Társaság vezetése folyamatosan felmérte és felméri, hogy milyen intézkedések és beruházások szükségesekahhoz, hogy a Társaság megfeleljen az EU direktívái alapján kiadott új hazai jogszabályi környezetvédelmikövetelményeknek.Ezzel összefüggésben kezdődött meg 2002. második felében a környezetvédelmi kármentesítés alatt álló területekfelszín alatti szennyezettségének felmérése. A külső szakértő cég által végzett állapotfelmérés munkaanyagaialapján valószínűsíthető többlet kármentesítési ráfordítás miatt 2002 során 2.101 millió forint környezetvédelmicéltartalék képzésre került sor. A céltartalék összege csak a jelentéskészítés időpontjában ismert és jólszámszerűsíthető várható kiadásokra nyújtott fedezetet.A Társaság 2003. év során tovább folytatta a külső szakértő cég által végzett felszín alatti szennyeződésekvizsgálatát, a szennyeződés mértékének és kiterjedésének pontosítása, valamint a kármentesítési technológiameghatározása érdekében. A vizsgálatok jelentős mértékű a múltból származó felszín alatti szennyeződéstállapítottak meg. Az állapotfelmérésről szóló 2003. év végén elkészült összefoglaló jelentést a Társaság az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban Hatóság) részére a kötelezésben előírt határidőre2004. évben benyújtotta. A Hatóság az állapotfelmérésről készített záródokumentációval kapcsolatban továbbikiegészítéseket írt elő, amelyet a Társaság elkészített és benyújtott. Ezek alapján az Észak-MagyarországiKörnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉMIKÖTEVIFE) hatósági kötelezést adott ki műszakibeavatkozási terv elkészítésére és benyújtására 2005. szeptember 30-ai határidővel.A Hatósági kötelezésre benyújtott Műszaki Beavatkozási Tervdokumentáció a hatályos jogszabályi előírásoknakmegfelelően került összeállításra és tartalmazta a TVK-TIFO iparterület egészére a környezeti felelősség egységeskezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelőség eléréséhez szükséges stratégia rövid- és középtávú gyakorlatilépéseit és azok tervszerű ütemezését. A Társaság és a MOL Nyrt. integrált projekt keretében gondoskodik amúltbéli tevékenységből származó kötelezettségek kezeléséről. Az egyetemleges felelősségvállalást a TVK Nyrt. ésa MOL Nyrt. a 2006. júliusban aláírt Együttműködési Megállapodásban rögzítette.2006. decemberében a Hatóság a komplex Műszaki Beavatkozási Tervhez kapcsolódóan egyetemlegeskötelezéssel (TVK-MOL) végrehajtandó határozatot adott ki a TVK-TIFO iparterület egészére. A Határozatjóváhagyta a két társaság rövid- és középtávú munkatervét, amelynek elsődleges célja a kötelezettségek kockázatialapra helyezett kezelése. A munkaterv folyamatosan optimalizálja a környezetvédelmi ráfordításokat, aszennyeződés-kezelési megoldásokat. A munkaterv alapján az egyik első jelentős mérföldkőként 2009. évben teljeskockázati térképet alkottunk. A kockázati térkép segítségével középtávon újradefiniálhatók a környezetvédelmi célokés megvalósításuk prioritásai, a kötelezettségek számszerűsítése.65


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)A Társaság területén belül, a déli határon a további szennyeződés kijutásának megakadályozása folyik, ezen kívüljelentős lépések történtek a szennyeződés további minőségi és mennyiségi paramétereinek, térbeli kiterjedésénekaz oldott csóva dinamikájának megismerésére.Ezzel párhuzamosan – külső szakértő cég bevonásával – folytatódott a TVK-TIFO ipari komplexum környezetifelelősségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítása, melyet aszennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá.A TVK-TIFO ipari komplexum területén a környezeti kockázatokon alapuló stratégiai tervezés alapján a humánökológiaireceptorok védelme és a környezeti kockázatok kezelése – azaz a szennyezés horizontális/vertikálisterjedésének azonosítása és gátlása – elsőrendű prioritással rendelkezik.A Társaság területéről délkeleti irányban kilépett mélységi csóva megismerése céljából kiépült ún. „csóvadinamikamonitoring rendszer” segítségével sikerült lehatárolni a szennyezést vertikális és horizontális irányban. A megkezdettmintavételezéseket és analitikai vizsgálatokat folytatni kell, hogy megismerhető legyen a csóva mozgása,dinamikája.Az Olefin tartálypark, Vésztározói területen a szennyeződés mértéke a forrásterületen stabil, vagy csökkenőtendenciájú.A 2006. évtől megkezdett kockázatfelmérés eddigi eredményei szűkítik a kockázatok körét. A mezőgazdaságiterületekhez kapcsolódó egészségkockázat értékelés 2006-2007. évi vizsgálatai alapján megállapítást nyert, hogy az1. és 2. fázisban vizsgált mezőgazdasági területeken – TVK-TIFO ipari komplexum keleti határa, az ún. köztesterület, - az aktuálisan termesztett növények közvetlen emberi fogyasztása vagy a háziállatok takarmányozása sorána megengedhetőnél nagyobb mértékű egészségkockázat kialakulásával nem kell számolni.A mennyiségi kockázatfelmérést a 2008. év folyamán elvégeztük, amely pillanatfelvétele alapján az ipari komplexumterületén a felszín alatti közeg szennyezettségére visszavezethető mezőgazdasági, humánexpozíciós, ökológiaikockázatokkal nem kell számolni. Azonban a kockázatelemzések bemeneti adatait képező információkatfolyamatosan frissíteni szükséges, ezért 2009. évtől kezdődően a kémiai analitikai vizsgálati monitoring programot ahumán-egészségügyi szempontból lényeges talajgáz, valamint az élővilágra való hosszú távú hatásátfeltérképezendően biológia monitoring résszel egészült ki.2009. évben összeállításra és benyújtásra került az ÉMIKÖTEVIFE részére a TVK-TIFO Ipari komplexum területénektényfeltárási dokumentációja és annak kiegészítő adatközlése. A benyújtott dokumentációk alapján a Hatóságegyetemleges felelősséggel a tényfeltárás és a folyamatban lévő kármentesítési műszaki beavatkozások folytatásátírta elő. A tényfeltárási záródokumentáció benyújtási határidejeként 2012 decembere került meghatározásra.A 2011. év folyamán befejeződött a források feltérképezése, további pontosításra került a terület földtani rendszereés a vízáramlási viszonya, s elvégeztük azok beépítését a hidrodinamikai transzportmodellbe. A vizsgálatok alapjántovábbi pontosításra került a szennyezettség kiterjedése, annak mennyiségi lehatárolása megtörtént. Megkezdődötta tényfeltárási munkák következtében potenciálisan elvégzendő kármentesítési műszaki beavatkozásokfeltérképezése, valamint azok potenciális hatásainak, hatékonyságának vizsgálata a hidrodinamikaitranszportmodellbe építve.A Társaság területén a szennyeződés kijutásának megakadályozására, kiegészítő vizsgálatok keretén belül folyótényfeltárással és monitoringgal kapcsolatos tevékenységekre 2010. évben 130 millió, 2011. évben 92 millió forintotfordított a Társaság.66


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)A 2000. évben létesített salak és pernyelerakójának lezárási feladataival kapcsolatban a Társaság 170 millió forintcéltartalékot képzett meg. Az utógondozási feladatokra ezt követően 30 évre kell még céltartalékot megképezni, erre3-3 millió forint éves költséget képeztünk meg. A salaklerakó további sorsáról a Társaság tárgyalásokat folytatott.Előzetes egyeztetés alapján a lerakó bővítését kezdeményezte a Társaság. A bővítéssel kapcsolatostevékenységek, engedélyeztetési eljárások 2012. évtől veszik kezdetüket. A bővítéssel kapcsolatos eljárásfolyamataira környezetvédelmi céltartalékot nem kell külön képezni.A TVK Nyrt. és a MOL Nyrt. a potenciális műszaki beavatkozások kiválasztása érdekében külső szakértőket isbevonva kutatási projektet hozott létre, amelyben konzorciumtagként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal általmeghirdetett Élhető környezetért pályázaton a konzorcium sikeresen vett részt. A kutatási programban a 16-32 mmélységű víztartó zónában található szennyezőanyagok transzportjának megakadályozását, koncentrációjánakcsökkentési módjainak vizsgálatát tűzte ki fő célul a Társaság. A Társaság 65 millió forintot kapott támogatásként,melyből 2011-ig 30 millió forintot felhasznált. A projekten belül eredményeket értünk el a víznél nehezebb önállófázisú szénhidrogének eltávolításának vizsgálatai, valamint a tájrehabilitációs program terén, amelynek célja akármentesítést követően a mentesített területek bevonása a termelésbe. 2011. évben sikeresen lezajlott a projektszakmai és pénzügyi beszámolója a Támogató szervezet MAG Zrt. által.Az ÉMI-KTVF az AKZO területére részleges tényfeltárást írt elő a T-15 kút környezetében. A kármentesítést 2002évben ezen a területen befejeztük, azóta a területen utómonitoringot folytatunk. A megemelkedett szennyezőanyagkoncentrációk alapján arra következtetünk, hogy az AKZO részéről utószennyezés történt.Az utómonitoring záródokumentációt összeállítottuk és megküldtük a Hatóság és az AKZO részére. A megküldöttdokumentációval kapcsolatban a Hatóság 10431-14/2011 számú határozatában a TVK Nyrt-t és az AKZO NOBELCo-t egyetemleges felelősséggel a tényfeltárás elvégzését rendelte el. A Határozatot megfellebbeztük, mivel akorábbi anyagainkban bizonyításra került az, hogy a megemelkedett koncentrációért nem a TVK Nyrt. a felelős. Afellebbezés eredményéről visszajelzés még nem érkezett.A Társaság által – a fentieket figyelembe véve – a jelenleg számszerűsíthető környezetvédelmi kötelezettségekrekörnyezetvédelmi céltartalékot képzett, a céltartalék értéke 2011. december 31-én 2.314 millió forint (2010.december 31-én 2.030 millió forint).A függő környezetvédelmi kötelezettségek összesített értéke várhatóan meghaladhatja a becsült 4 milliárd forintot. Afüggő kötelezettségek közé sorolt környezetvédelmi témákra a Társaság egyrészt nem rendelkezik Hatóságikötelezéssel, másrészt a feladat műszaki tartalma az előzőekben leírtak miatt bizonytalan, amelyekből következőenezen feladatok elvégzésének valószínűsége kisebb, mint 50%.42.5. Fordulónapon nyitott származékos ügyletekMegnevezésSwapszerződésbőleredőkötelezettségÜgylettárgyaEmisszióskvótaAlapügyletérték/mennyiségLejáratidejeNem realizálteredményEredményhatásösszesenCash flow –ragyakoroltvárható hatást EUR EUR EUR746.002 2012.december403.291 403.291 403.2912010. és 2011. években a TVK Nyrt. és a MOL Commodity Trading Kft. (MCT Kft.) emissziós kvóta swap ügyletetkötött, mely alapján 2012 decemberében a TVK Nyrt. EUA egységet ad el az MCT Kft-nek, melynek ellenében azMCT Kft. ugyanakkora mennyiségű CER egységet ad át a TVK Nyrt-nek.67


TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐRÉSZVÉNYTÁRSASÁGKiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre(minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve)43. Társasági adóAz alábbi táblázat bemutatja az adózás előtti eredmény és az adóalap közötti különbségeket 2010. és 2011. évrevonatkozóan:Megnevezés 2010. év 2011. évAdózás előtti eredmény -5.496 -9.319Eszközök értékvesztése, értékcsökkenése -7.164 -6.941Céltartalékok -2.302 -1.844Nem üzleti célú ráfordítások 129 257Kapott osztalék -465 -1.176Kutatás-fejlesztés költségeinek törvény szerinti mértéke -172 -170Egyéb 355 14Adóalap: -15.115 -19.179Társasági adó (19%) 0 0Fizetendő társasági adó 0 0Adózott eredmény -5.496 -9.3192010. évben és 2011. évben társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett.A Társaság a keletkezett veszteséget elhatárolta.A Társaság 2011. december 31-én 57.706 millió forint elhatárolt negatív adóalappal rendelkezik, mely a következőévek pozitív adóalapjának ellentételezéseként használható. Az elhatárolt negatív adóalap 2010. évi értéke 38.527millió forint volt.Társasági adó változásaMegnevezés 2010. év 2011. év VáltozásAdózás előtti eredmény -5.496 -9.319 -3.823Adózás előtti eredményt növelő tételek 12.904 12.368 -536Adózás előtti eredményt csökkentő tételek -22.523 -22.228 295Adóalapra gyakorolt hatás -9.619 -9.860 -24144. Mérlegkészítést követő eseményekA pénzügyi kimutatásokat a Társaság Igazgatósága 2012. március 21-én hagyta jóvá.68

More magazines by this user
Similar magazines