2013/5 - Mesto Štúrovo

web.sturovo.sk
  • No tags were found...

2013/5 - Mesto Štúrovo

2.VEC VEREJNÁ - KÖZÜGYTestületi ülés: mégsem adták el az öblötMégsem adják el a Papagáj-öblöt, Nataša Simonková, a mozi vezetője lesz június elsejétől a kultúrház igazgatója is, határozottantiltakoznak a gimnázium elköltöztetése ellen, jóváhagyták a polgármester és a városi főellenőr fizetését - többek közt erről isdöntött májusi rendes közgyűlésén Párkány önkormányzata.A képviselői interpellációk keretében szó esett a közterületek kaszálásának elégtelenségéről, az Ady utca megoldatlan és napontalejátszódó közlekedési káoszáról, miként arról is, hogy a Petőfi utca egyes szakaszain életveszélyesek a járdák az óriási kátyúk miatt. Apolgármester azt is közölte, az Érsekújvári Járási Ügyészség törvénytelennek minősítette a garamkövesdi önkormányzat döntését, éppezért Párkány, ha kell, perelni is fogja a falut, amiért a párkányi horgászszervezet nem Párkánynak hanem Garamkövesdnek fizette be ahorgászengedélyekért járó illetéket és követelni fogja a pénz megtérítését a falutól.Ami az Ady utcai kaotikus közlekedési helyzetet illeti, a polgármester kifejtette, hogy már szinte minden megoldással próbálkoztak,volt egyirányúsítás és részleges parkolási tilalom is, de egyik sem vált be. Oravec közölte, minden értelmes javaslatnak teret ad, ha erremegoldást találnak. A Jesenký utcai járdák állapotával kapcsolatban a polgármester úgy nyilatkozott, a járdák szélességét nem változtathatjákmeg, mert ez a Mária Valária híd megépítése óta közlekedésrendészetileg is adott, a kátyúkat viszont igyekszenek mielőbbkitölteni és a kritikus szakaszokat járhatóvá tenni.A fűkaszálást és a zöld közterületek karbantartását illetően elhangzott, hogy a város erre szánt ez évi célkerete alaposan megcsappant aszélsőséges téli időjárás miatt, de még most májusban kiültetik a virágokat és rendbehozzák a parkokat is. Oravec azt is hozzátette, hogyalaposan meg kell gondolniuk, mikor végeztetik el az évi három kaszálást, mert mint azt Miroslav Šafranko főépítész közölte, egyszeriteljes kaszálásért 45 ezer eurót számláz az AVE – ebben a fő összegyűjtése, elhordása is benne van.Az önkormányzat a járási ügyészség óvására megszüntette amagyar nyelv használatáról szóló, 1996-os általános érvényűhatározatát, de egyúttal megszavazta Szigeti László képviselőjavaslatát, miszerint a városi hivatal az októberi ülésig dolgozzonki egy új általános érvényű határozat-javaslatot a legfrissebbnemzetiségi és nyelvhasználati törvényekkel kapcsolatban,azaz, hogy a központi törvények mellett külön városirendelet is rögzítse a szabad anyanyelvhasználatot a városterületén. Váratlan fordulatot vett ugyanakkor a Papagáj- öböleladásának ügye. Az ülésen a civil szemlélők is arra számítottak,hogy a szórakoztató-, rendezvényhajót illetvekaszinóhajót működtetni tervező magyarországi félnek adjákel az öblöt, de a cég tulajdonosa kijelentette, nem veszik meg,ha a város nem intézi el a folyamkotrási engedély kiadását –mert máskülönben nem tudja azt ott megvalósítani, amit ottmegígért. A képviselők közt volt, aki azzal érvelt, hogy a szerencsejátéküzemeltetés a bűnözés növekedését vonná magaután, és többen voltak olyanok is, akik szerint ez nem érv,lényeg a beígért munkahelyek megteremtése. Miután azonbanJán Oravec polgármester közölte az érdeklődővel, hogy akotrási engedéllyel csak most rukkol elő, és ezt a város helyettenem fogja elintézni, a magyarországi cég ügyvezetője kijelentette, hogy akkor viszont nem veszik meg az öblöt.Az ülésen tulajdonképpen kiderült, hogy a magyarországi potencionális befektető visszalépett az öböl megvásárlásától, az öböl ügyétpedig elnapolták. Ezért kérdéses még, hogy tárgyalni fognak-e Hencz Attilával, a másik érdeklődővel. A képviselő-testület ugyanakkorhatározottan elutasítja, hogy a gimnáziumot Nyitra megye a jelenlegi épületéből elköltöztesse.Ján Oravec polgármester közölte az ülésen, hogy a jelenlegi helyzet szerint a legiszlatív problémák elhárultak a Nánai út felújításánakkivitelezése elől, és az Állami Útkezelőségfeltételezhetően a Simon – Júda vásár után elkezdi afelújítást.Június elsejétől Nataša Simonková, a mozi jelenlegiigazgatója lesz a városi művelődési központ igazgatójais, a moziban 25 százalékos, a kultúrházban 75százalékos munkaviszonyban lesz. Simonkovátegyúttal azzal is megbízták, hogy az októberi testületiülésig dolgozza ki a kultúrház a mozi és a könyvtáregységes szerkezeti működésének tervét, mert 2004.január elsejétől lehetséges, hogy összevonják mindháromintézményt.A képviselő-testület a májusi ülésen a polgármesterfizetését havi 2352 euróban, a főellenőr fizetését 1578euróban állapította meg.-buch-


VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY 3.Zastupiteľstvo: zátoku predsa nepredaliZátoku predsa nepredajú, od 1. júna bude riaditeľka kina Nataša Šimonková aj riaditeľkou MsKS, jednoznačne sú protiodsťahovaniu gymnázia, schválili plat primátora a hlavného kontrolóra – medzi mnohými aj o tom rozhodovalo zastupiteľstvoŠtúrova na svojom riadnom májovom zasadnutí.V rámci poslaneckých interpelácií sa hovorilo o nedostatkoch kosenia verejných priestranstiev, o nevyriešenom dennom dopravnomchaose na ul. Adyho, ako aj o tom, že chodník na niektorých úsekochkvôli obrovským kalužiam je na ulici Jesenského životu nebezpečný.Primátor oznámil aj to, že novozámocká Okresná prokuratúra rozhodnutiesamosprávy Kamenice nad Hronom považovala za nezákonné.Preto Štúrovo, keď bude potrebné, zažaluje obec, nakoľko Štúrovskýrybársky zväz zaplatil poplatky za rybárske povolenia Kamenici nadHronom a nie Štúrovu. Štúrovo bude žiadať úhradu od obce.Čo sa týka chaotickej dopravy na Adyho ulici, primátor vysvetlil, žesa už pokúsili o viaceré riešenia. Bola tam jednosmerná premávka ačiastočný zákaz parkovania, ale neosvedčilo sa ani jedno. Oravecoznámil, že uvíta každý rozumný návrh, ak na to nájdu riešenie. Voveci stavu chodníkov na ulici Jesenského sa primátor vyjadril tak, žešírku chodníkov nemôžu zmeniť, pretože tá je od výstavby mosta Márie Valérie daná dopravným inšpektorátom, ale kaluže sa snažiačím skôr odstrániť a kritické úseky upraviť tak, aby boli schodné.V prípade kosenia trávy a údržby zelene odznelo, že kvôli extrémnemu zimnému počasiu finančné prostriedky mesta vyčlenené tohtoroku na tento účel sa značne znížili, ale ešte v máji vysadia kvety a parky dajú do poriadku. Oravec dodal, že si veľmi musia rozmyslieť,kedy budú vykonané ročné tri kosenia, lebo ako to oznámil Miroslav Šafranko, hlavný architekt, za jedno kosenie účtuje AVE mestu 45tisíc eur – v tom je aj pozbieranie a odnesenie trávy.Samospráva na odvolanie okresnej prokuratúry zrušila VZN o používaní maďarského jazyka z roku 1996, ale zároveň odsúhlasila návrhposlanca László Szigetiho, podľa ktorého mestský úrad na októbrové zasadnutie má vypracovať v súlade so zákonom č. 134/1999 opoužívaní jazykov národnostných menšín nové VZN o používaní maďarského jazyka na území mesta Štúrovo. Nečakaný zvrat nabralprípad predaja zátoky. Na zasadnutí aj civilní ľudia počítali s tým, že zátoku predajú maďarskému záujemcovi, ktorý by tu prevádzkovalzábavnú loď na rôzne podujatia, resp. kasíno. Majiteľ firmy ale vyhlásil, že to neodkúpia, ak mesto nezíska povolenie na prehĺbeniedna rieky, pretože v opačnom prípade to čo sľúbil, nevie uskutočniť. Jeden z poslancov argumentoval, že prevádzkovanie hazardnej hryby malo za následok zvýšenie zločinnosti, no boli viacerí aj takí, podľa ktorých to nie je argument. Hlavné je vytvorenie sľúbenýchpracovných miest. Potom, ako primátor oznámil záujemcovi, že povolením na prehĺbenie vyrukoval iba teraz a mesto to namiesto nehonevybaví, vedúci maďarskej firmy vyhlásil, že v tom prípade zátoku neodkúpia.Na zasadnutí vlastne vyšlo najavo, že maďarský potenciálny investor odstúpil od zakúpenia a prípad zátoky odročili. Preto je ešte otázkou,či budú rokovať s druhým záujemcom, Attilom Henczom. Mestské zastupiteľstvo z á s a d n e n e s ú h l a s í s návrhomNitrianskeho samosprávneho kraja presťahovať gymnázium do budovy SOŠ v Štúrove. Mestské zastupiteľstvo navrhuje naďalejponechať gymnázium v pôvodnej budove.Primátor Oravec na zasadnutí oznámil, že podľa terajšieho stavu legislatívne problémy pred obnovou Nánanskej cesty pominuli.Slovenská správa ciest začne s jej obnovou po jarmoku Šimona-Júdu.MZ od 1. júna vymenúva za riaditeľku MsKS pani Natašu Simonkovú, terajšiu riaditeľku kina, ktorá bude vykonávať svoju prácuv MsKS so stanoveným pracovným úväzkom75% a v kine s úväzkom 25%. Zároveňjej MZ ukladá vypracovať model fungovaniaa návrh novej organizačnej štruktúryMsKS, Kina Danubius a Mestskej knižnicev Štúrove so zreteľom na ich možné zlúčeniek 01.01.2014.Mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutíschválilo mesačný plat primátoramesta Mgr. Jána Oravca v zmysle §3 a4 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/94 Z. z. vznení neskorších predpisov od 01.01.2013do najbližšej úpravy vo výške 2 352 €,ďalej určilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. j)a 18c ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnomzriadení v znení neskorších predpisovmesačný plat hlavného kontrolóra mesta od01.01.2013 vo výške 1 578 €.– buch – (preklad: gp)


4.VEC VEREJNÁ - KÖZÜGYGimnázium: elbocsátások és megszorítások lesznek, költözés nemMúlt havi számunkban számoltunk be róla, hogy felmerült a gimnázium és a szakközépiskola egy épületbe költöztetése, szerkesztőségünkmegkeresésére Stanislav Katrinec, Nyitra megye szóvivője ezt áprilisban nem cáfolta, de közölte, hogy a megye oktatási osztálya mégnem dolgozta ki a részleteket. Azóta viszont több minden történt az ügyben, a megye illetékesei terepszemlén jártak Párkányban, lezajlottaz iskolatanács ülése, volt két szülői értekezlet, a gimnáziumba járó diákok szülei pedig petícióban tiltakoztak az intézmény elköltözetéseellen. Most, e havi lapszámunk lezárásakor a helyzet az, hogy a gimnázium ugyan nem költözik el a jelenlegi helyéről, ám drákói intézkedéseketkell sürgősen meghozniuk. Azaz a tanári kar és az iskolai személyzet is 20 százalékos fizetéscsökkentéssel számolhat és ráadásulszeptemberig további hat alkalmazottat kell elbocsátani a gimnáziumból, hogy konszolidálni tudják a pénzügyi helyzetüket. Nyitra megyeráadásul idén már egy centet sem ad a gimnáziumnak, mert a rájuk fordítható teljes összeget már év elején átutalták.„Április 30-án kiszállt egy bizottság Párkányba, felmérték mindkét épület lehetőségeit és akkor beszélték meg, hogy a giminek a szakközépiskolábakell költöznie. Abban állapodtak meg, hogy május 15-ig az igazgatóknak ki kell dolgozniuk a költöztetés mikéntjét“ –mondta el szerkesztőségünknek Glázer Péter, a szülői szövetség elnöke, az iskolatanács tagja.Már csak június végéig maradhattak volna„Ha a két igazgató beleegyezett volna, akkor a következő iskolaévet a gimnazisták már ott kezdték volna. Május 13–án délután a gimnáziumigazgatója szülői értekezletet hívott össze, ahol közölte, hogy két lehetőség van, vagy elköltözik a gimnázium, vagy bezárjákaz intézményt. Mi akkor azonnal döntöttünk, hogy petícióban tiltakozunk a tervezett lépések ellen, ezért még ott elkezdtük gyűjteni azaláírásokat és a petíciót kedden, május 14- én is folytattuk. Azon viszont csodálkozom, hogy ha az iskolatanács már május 6-án úgydöntött, hogy nem egyezik bele a költözésbe, akkor az igazgató asszony egy héttel később miért mondta azt, hogy csak az elköltöztetésvagy a megszüntetés lehetősége marad? Mert ezt szinte kész tényként közölte ott, pedig az iskolatanácsnak döntő szerepe van. Ráadásula városháza és a képviselő-testület is az elköltöztetés ellen foglalt állást “ – taglalta Glázer Péter.A bérköltségekből kellene faragniMint azt a szülői szövetség elnökétől megtudtuk, május 15-én a megye iskolaügyi osztályán tárgyaltak, ahol közölték velük, hogy feleslegesenkezdtek bele a petícióba, mert a gimnáziumot nem költöztetik el, ugyanis számukra az iskolatanács állásfoglalása mérvadó.Nyitra megye oktatási osztálya ugyanakkor azt is közölte a szülőkkel, hogy a párkányi gimnázium évek óta veszteséges iskola, de nem arezsiköltségek fedezésével van gond, hanem a bérek biztosításával.„Pontosan elmagyarázták, hogy pénz a bérköltségekből hiányzik, jelenleg kb. 7 ezer euróról van szó, de ez év végéig 40-50 ezer euróraemelkedhet. Szerintük az egyik megoldás további tanárok és iskolai alkalmazottak elbocsátása lehet, vagy munkaidejük csökkentése“ –tudtuk meg a szülői szövetség elnökétől. A szülők viszont az említett petícióban pont azt kifogásolták, hogy a bérproblémákat nem a gimiépületének beáldozásával kellene orvosolni, mert azokat ez a lépés nem oldja meg.Sokkal hamarább szólni kellett volnaMájus 16-án ismét szülői értekezletet tartottak, ahol az igazgatónő közölte, hogy szerinte félreértésből adódott, miszerint ő nem képviseltvolna következetes álláspontot az elköltöztetés ügyében. „Sose mondtam, hogy a megye ezt parancsba adta volna. Két lehetőségről beszéltekugyanis. Arról, hogy elköltözünk, vagy pedig maradunk és akkor megszűnünk. De ők nem utasítottak az elköltözésre, hanem ránkhagyták, hogy melyik két lehetőség közül választunk. Én csak azt mondhatom önöknek, amit a megyétől küldött közgazdász mondott,hogy akkor másképp is el tudná osztani a ránk eső pénzkeretet (mármint elköltözés esetén – a szerk. megj. ). De ismétlem, nem vagyokközgazdász, én nem tudhatom mi módon. Lényeg viszont az, hogy abban egyeztünk meg, másnap ismét megnézzük az épületet és tárgyalnifogunk arról, hogy ez miképp oldható meg. De már akkor is azt mondtuk, hogy ehhez az iskolatanács álláspontja szükségeltetik.Lényeg, hogy az iskolatanács döntött (azaz ellenzi a költözést), viszont akkor radikálisan kell megoldanunk a helyzetet“ – fejtette ki MezeiIldikó.A szülői értekezleten viszont felrótták az iskola vezetésének, hogy a gimnázium rossz anyagi helyzetéről már sokkal korábban értesítenikellett volna a szülői szövetséget, miként az elköltöztetés lehetőségéről is. Sőt, az egyik szülő szerint jó lenne, ha ekkora horderejű ügybenlegközelebb először a szülőket és az iskolatanácsot értesítenék, és csak utána tárgyalnának a megyével. A szülői szövetség elnöke megjegyezte,ha az igazgatónő már a május 13-ai értekezleten egyértelműen kijelenti, hogy nem egyezik bele az elköltözésbe, akkor a május16-ai szülőértekezletet sem kellett volna összehívni.MókuskerékbenA gimnázium tehát jelenlegi helyéről nem költözik el, de hogy miképp tudják konszolidálni a bérköltségek hiányát az még kérdéses. Biztosaz, hogy 6 alkalmazottól megválnak, és általános, 20 százalékos fizetéscsökkentést vezetnek be. A városi televíziónak adott interjúbanMezei Ildikó igazgató az intézkedések kapcsán megjegyezte, a fejpénzekkel, a diáklétszámmal, az osztályok létszámával és az ehhezrendelt tanári kerettel sajnos mindaddig gond lesz, amíg a gimnáziumban évről-évre ismétlődik, hogy több diák megy el, mint amennyienjönnek.„Ez mindaddig így lesz sajnos, amíg csak nyolc osztály nem lesz,tehát amíg nem áll be az a helyzet, hogy két osztály megy és két osztályjön. Akkor lehet majd mondani, hogy annyi tanár lesz, amennyire szüksége van az iskolának. Mi már 4 éve elkezdtük az elbocsátásokat,de ennek ellenére már akkor tudtuk, hogy lesz pár nehéz évünk, mert mindig visszaesünk a mókuskerékbe. Azt viszont nem tehetem meg,hogy spórolás miatt elbocsátok valakit, de nem szaktanár fogja oktatni az adott tantárgyat”- taglalta az igazgató.A legutolsó szülői értekezleten mindenesetre elhangzott az is, hogy jóval hatékonyabban kell népszerűsíteni a gimnáziumot, erősíteni kella presztízsét, és jobban oda kell figyelni a diákok toborzására is. Továbbá javítani kell a helyi alapiskolák és a gimnázium közti viszonyt.Lapzártakor úgy tudjuk, a gimnáziumba összesen 55 tanuló jelentkezett, hogy pontosan hány diákot vettek fel és hányan jelentkeznek méga júniusi fordulóban, az ebben a pillanatban még nem ismert.(Itt jegyezzük meg, hogy az elköltözésről és a petícióról e-maiben ismét megkérdeztük a megye álláspontját, de lapzártáig nem érkezettválasz. )-buch-


VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY 5.Gymnázium: bude prepúšťanie a racionalizačné opatrenia, sťahovanie nieV minulom čísle sme písali o tom, že sa vynorila možnosť nasťahovania gymnázia a SOŠ do spoločnej budovy. Na opýtanieredakcie hovorca VÚC, Stanislav Katrinec, toto tvrdenie nepoprel, ale oznámil, že odbor školstva župy ešte nemá vypracovanédetaily. Od tej doby sa v tejto záležitosti udialo viac vecí. Zástupcovia kraja boli na obhliadke terénu v Štúrove. Zasadala školskárada, boli rodičovské schôdze a rodičia študentov gymnázia v petícii protestovali proti sťahovaniu inštitúcie. Teraz pri uzávierkenášho mesačníka je situácia taká, že gymnázium sa nesťahuje zo súčasného miesta, ale musia prijať prísne opatrenia. To znamená,pedagogickí i nepedagogickí pracovníci musia počítať s 20%-ným znížením mzdy, navyše musia do septembra prepustiť ďalšíchzamestnancov, aby vedeli konsolidovať finančnú situáciu. Nitrianska župa tohto roku už nedá ani cent navyše gymnáziu, pretožecelkovú sumu už dostali začiatkom roka.„30. apríla prišla komisia do Štúrova, zistili možnosti oboch budov a dohodli sa, že gymnázium sa nasťahuje do budovy SOŠ. Do15. mája mali riaditelia vypracovať plán sťahovania“ – povedal pre našu redakciu Peter Glázer, predseda rodičovského združenia(RZ) a člen rady školy.Zostali by iba do konca júna„Ak by obaja riaditelia súhlasili, ďalší školský rok by gymnazisti začali v budove SOŠ. 13. mája poobede zvolala pani riaditeľkarodičovskú schôdzu, kde oznámila, že sú dve alternatívy: gymnázium sa presťahuje alebo inštitúciu zatvoria. My sme sa vtedy hneďrozhodli, že v petícii protestujeme proti plánovaným krokom a začali sme zbierať podpisy hneď na mieste. Pokračovali sme v tomaj v utorok 14. mája. Ale tomu sa čudujem, že keď rada školy už 5. mája rozhodla a nesúhlasila so sťahovaním, prečo pani riaditeľkao týždeň neskôr vyhlásila, že zostáva iba možnosť sťahovania alebo zániku? Pretože to oznámila ako fakt. Pritom rada školy mározhodujúcu úlohu. Navyše aj mestský úrad a mestské zastupiteľstvo zásadne odmietlo presťahovanie – povedal Peter Glázer.Šetriť treba na mzdových prostriedkochAko sme sa od predsedu RZ dozvedeli, 15. mája rokovali na odbore školstva VÚC, kde im oznámili, že petícia bola zbytočná. Gymnáziumsa nebude sťahovať, pretože pre nich je smerodajné rozhodnutie rady školy. Odbor školstva informoval rodičov aj o tom, žeštúrovské gymnázium je už roky stratové, problém nie je s prevádzkovými nákladmi, ale so mzdovými prostriedkami.„Presne vysvetlili, že peniaze chýbajú zo mzdových prostriedkov. Momentálne je to približne 7 tisíc eur, ale do konca roka sa tomôže zvýšiť až na 40-50 tisíc. Podľa nich jedným z riešení je ďalšie prepúšťanie pedagógov aj nepedagogických pracovníkov, alebozníženie úväzkov“ – dozvedeli sme sa od predsedu rodičovského združenia.Rodičia v petícii namietali práve proti tomu, že mzdové problémy by sa nemali riešiť obetovaním budovy, lebo to ešte problémnevyrieši.Ozvať sa mali už skorej16. mája opätovne zvolali rodičovskú schôdzu, kde riaditeľka oznámila, že sa jedná o nedorozumenie. „Nikdy som nepovedala, žemi to nariadili z odboru školstva. Hovorili o dvoch možnostiach. O tom, že sa presťahujeme, alebo zostaneme a zanikneme. Aleoni ma nenútili k presťahovaniu, nechali to na nás, ktorú možnosť vyberieme. Ja vám môžem povedať len toľko, čo nám povedalekonóm odboru školstva, že by nám financie v tom prípade vedel aj iným spôsobom rozdeliť (teda v prípade sťahovania – pozn.redakcie). Ale opakujem, nie som ekonóm, nemôžem vedieť, akým spôsobom. Hlavné je to, že sme sa dohodli na tom, že na druhýdeň si opäť prezrieme budovu a budeme rokovať o tom, ako sa to dá vyriešiť. Už aj vtedy sme povedali, že k tomu potrebujemesúhlas rady školy. Hlavné je, že rada školy rozhodla (odmieta sťahovanie), potom ale musíme pristúpiť k radikálnejším riešeniam“– vysvetlila Ildikó Mezeiová.Na rodičovskej schôdzi vyčítali vedeniu školy, že o zlom finančnom stave mali informovať už oveľa skôr rodičovské združenie,ako aj o sťahovaní. Navyše podľa jedného z rodičov by bolo lepšie, keď sa jedná o takú veľkú vec, najprv upovedomiť rodičov arodičovské združenie a až potom rokovať s krajom.Predseda rodičovského združenia poznamenal, že ak by riaditeľka na schôdzi 13. mája jednoznačne vyhlásila, že nesúhlasí sosťahovaním, potom by nebolo potrebné zbierať podpisy, ani zvolať schôdzu rodičov 16. mája.V začarovanom kruhuGymnázium sa teda zo súčasného miesta nesťahuje. Ale ako budú vedieť konsolidovať chýbajúce mzdové prostriedky, je ešteotázne. Je skoro isté, že prepustia šiestich zamestnancov a zavedú 20 %-né zníženie mzdy. V rozhovore pre mestskú televíziuriaditeľka Ildikó Mezeiová v rámci opatrení poznamenala, že s počtom študentov, peniazmi na hlavu, počtom žiakov v triedach a ktomu potrebnými pedagógmi bude problém dovtedy – čo sa z roka na rok opakuje – kým odíde viac študentov ako nastúpi.„To bude pretrvávať dovtedy, pokiaľ nebude osem tried, čím nenastane tá situácia, že dve triedy odídu a dve triedy prídu. Vtedymôžeme povedať, že bude toľko pedagógov, koľko škola potrebuje. My sme prepúšťanie začali pred štyrmi rokmi. Napriek tomusme už vtedy vedeli, že budeme mať pár ťažkých rokov, pretože vždy padneme späť do začarovaného kruhu. To ale nemôžemspraviť, že kvôli úsporným opatreniam niekoho prepustím a daný predmet nebude vyučovať odborný pedagóg“ – vysvetľovalariaditeľka.Na poslednej rodičovskej schôdzi odznelo aj to, že oveľa účinnejšie treba prezentovať gymnázium, posilniť prestíž a venovaťväčšiu pozornosť na nábor nových študentov. Ďalej treba napraviť vzťah medzi miestnymi základnými školami a gymnáziom.Pri uzávierke vieme, že do gymnázia sa prihlásilo 55 študentov. Presne koľkých prijali a koľkí sa budú hlásiť v júni na druhé kolo,ešte v súčasnosti nevieme.(Tu poznamenáme, že o presťahovaní a petícii sme sa emailom opäť opýtali na postoj župy, ale do uzávierky sme nedostali odpoveď.)- buch - (preklad: gp)


6.VEC VEREJNÁ - KÖZÜGYMEGATANEC 2013Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnil VII. ročník obľúbenej súťaže MEGATANEC, ktorú CVČ Štúrovo vyhlásilo z príležitosti svetovéhodňa tanca a športu.Ako po iné roky, aj tentokrát bol oň veľký záujem. Spolu sa prihlásilo 57 sólistov a súborov okrem Štúrova a jeho blízkeho okolia iz okresov Nové Zámky, Komárno a Dunajská Streda. Súťažiaci boli i z Maďarska – z Ostrihomu a z Nyergesújfalu, ďalej z Česka -z družobného mesta Bruntál. Tanečníci si zmerali sily v nasledovných žánroch:spoločenský, ľudový a moderný tanec (hip-hop, disco), break a electric-boogie a taktiež aj v športových formáciách a v zumbe. Detimladšieho a staršieho školského veku, ako aj mládež, postavili porotu pred ťažkú úlohu.2013 Megatánc2013. május 3-án immár 7. alkalommal rendezte meg a Párkányi Szabadidőközpont a Tánc Világnapja alkalmából a közkedveltMegatánc versenyt. Mint minden évben, idén is nagy volt az érdeklődés. A versenyre jelentkeztek Párkány és környékbeli szólistákés csoportok, de nagy számban érkeztek versenyzők az érsekújvári, dunaszerdahelyi és a komáromi járásból is. MagyarországrólEsztergomból és Nyergesújfaluról, Csehországból pedig a testvérvárosi Bruntálból jöttek táncosok az idén.A verseny fináléjára 57 koreográfiából 43 jutott be. A zsűri döntése alapján az eredmények a következőképpen alakultak:Držitelia titulu Majster Megatanca 2013 Megatánc mestere címet kaptak:FOLKLÓR:DFS KISBOJTÁR Štúrovo – PárkánySPOLOČENSKÉ TANCE – TÁRSASTÁNC :TS Kék csoport Svodín – Szőgyén, Iringó TáncStúdióMAJORETTE SÓLO: Denisa Čičó, CVČ Štúrovo – SZIK PárkányBREAK DANCE: Krajčír Gábor, CVČ Štúrovo – SZIK PárkányELECTRIC BOOGIE: Nagy Dávid, Esztergom – Ostrihom, MRMODERNÉ TANCE – MODERN TÁNCOK:Szabó Barbara – sólo, Svodín – SzőgyénTS Extreme Junior, Štúrovo – PárkányKiara Kalmár - Francisco Mouanda, Štúrovo –PárkányTS Mini CVČ Nové Zámky – Érsekújvár SZIKTS CHICAS starší, SVČ Bruntál SZIKTS ZUŠ Tôň – Művészeti AI TanySimi Dance Club Tomášikovo - TallósCena riaditeľa ZUŠ – LFMAI igazgatójának díja:TS Summer Girls ZŠ Salka – Ipolyszalkai AI ZumbaCena riaditeľa MsKS – VMK igazgatójának díja:Kiara Kalmár a Francisco Mouanda, Štúrovo – Párkány (moderný tanec duo – moderntánc duó)Cena riaditeľa CVČ – SZIK igazgatójának díja:TS CHICAS mladší, SVČ Bruntál SZIK – moderné tance/malé formácie – moderntánc kisformációCena poroty – Zsűri díja: TS ZUŠ Marcelová – Marcelházai Művészeti AIModerné tance/veľké formácie – moderntánc/nagyformációCena divákov – Közönségdíj: TS FC DC - CVČ Štúrovo – SZIK PárkányDržitelia II. miest – II. helyezettekSPOLOČENSKÉ TANCE – TÁRSASTÁNC:Stugel Roberta – Meňhárt Máté - Kamenica nad Hronom – GaramkövesdZUMBA: ZUMBÁCI - CVČ Nové Zámky – Érsekújvár SZIKMODERNÉ TANCE – MODERN TÁNCOK:Végh Karolina - sólo, Štúrovo – PárkányBarbara Vonyíková – Zsolt Csiba, Simi DC Pataš – CsilizpatasSimi DC Junior – Tomášikovo – TallósVšetkým gratulujeme! – Mindenkinek gratulálunk!Nagy Márta


Megérkezett Párkányba a kassai polgárKULTÚRA 7.Május 9-én nyílt meg a Márai Sándor életútját bemutató kiállítás a Párkányi Városi Múzeumban. A tárlatot annakvédnöke, az MKP európai parlamenti képviselője, prof. Mészáros Alajos nyitotta meg. Az ő kezdeményezésérekészült el ez a nagy gonddal összeállított anyag, amelyet először Brüsszelben, az EP székházában mutattak betavaly decemberben.Néhány sikeres hazai megállót követően most városunkbaérkezett ez a rendkívül értékes és hiánypótló összeállítás,mindazoknak, akik el szeretnének időzni a múlt rendszeráltal agyonhallgatott, sőt egyenesen tiltott Márai egyedihangvételű világában. Mészáros Alajos bevezetőjében elmondta,hogy a tárlat Kassát, mint 2013 Európa KulturálisFővárosát is népszerűsíteni kívánja. De közelebb hozzahozzánk azt a Kassát is, amely Márai korában még egymultikulturális, befogadó, toleráns városnak számított. Anagy hagyományokkal rendelkező polgári család sarja ezta humanizmust szívta magába, ahol az egyes nemzetekbékességben éltek egymással. A 20. század azonban végetvetett ennek az évszázadokon át tartó toleranciának,és Márait is elrepítette az Óperenciás tengeren túlra. Arendkívül gazdag és kalandos életutat megjárt világhírű írót bemutató anyagot Mészáros Tibor, a Petőfi Irodalmi Múzeummunkatársa állította össze. A jó érzékkel, ízlésesen megszerkesztett tablók segítségével nyomon követhetjük az író legfontosabbállomáshelyeit a hőn szeretett Kassától egészen San Diego-i magányáig. Felesége és fiai elvesztése következtébenitt vetett véget önkezűleg életének. „Kiállításunkkal a kassai származású magyar író emberi nagyságának kívánunk emléketállítani az egyesült Európában, amelyet ő otthonának tekintett” – áll a kiállítás fülszövegében. A szép számú közönségelőtt megtartott megnyitón részleteket hallhattunk Márai írásaiból Juhász Gyula tolmácsolásában, közreműködött aKicsi Hang verséneklő együttes. A rendezvény elején ízelítőt kaptunk a Széllel szemben c. filmből, mely az író életútjánakegyes helyszíneit mutatja be. A Márai Sándor, a kassai polgár című kiállítás június 2-ig még látható a városi múzeumban.Juhász Gyula


8. VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY8.Domingo is befogná a fülét - a zenélő ház ellen tüntettek a lakosokAlkotmányos jogaink addig terjednek, ameddig nem sértjük ezzel mások alkotmányos jogait – ez volt a mottója annak a tüntetésnek,amelyen több mint kétszáz ember tiltakozott a város egyik legkínosabb, több mint 10 éve húzódó, megoldatlan ügyemiatt. A tiltakozás a városi emlékparknál zajlott május 17-én.A tüntetést civilek szervezték, megelégelve egy a Kossuth utcában található ház tulajdonosának tűrhetetlen viselkedését, aki évek ótafolyamatosan, végtelenített felvételről operarészleteket és Placido-Domingo – áriákat „sugároz“ a közvetlen szomszédok, az egész utcaés a fél Teraszok - lakótelep „legnagyobb örömére“. A háztulajdonos ugyan betartja a csendrendeletre vonatkozó szabályokat, tehát estetíztől reggel hat óráig nem szól a zene, ráadásul napközben betartja a decibelkorlátozást, - emiatt tehát még hatóságilag sem tudnakfellépni ellene-, az állandó zaj viszont gyakorlatilag és a szó szoros értelmében élhetetlenné teszi a környéket. Az operaáriák mellett egyállandóan sípoló hangot is hallani, a Teraszok lakótelep tömbjei pedig adott időjárási körülmények közt visszaverik ezt a zajt. Az üggyela Markíza televízió is többször foglalkozott, mint ahogy más médiumok is, de eddig senkinek sem sikerült elérnie és megszólaltatnia azérintett személyt, mint ahogy szerkesztőségünknek sem. Az esetről a pozsonyi filmművészeti főiskola stábja dokumentumfilmet forgat,ők szintén ott voltak a tüntetésen.„Mindenki jogai addig terjednek, ameddig ezzel nem sérti mások jogait. Ugyanakkor mindenkinek joga van a pihenésre, a háborítatlanmagánéletre. Mindezt Szlovákia alkotmánya is garantálja. A tüntetést épp azért hívtuk össze, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mindenkinekalapvető joga, hogy saját otthonában háborítatlanul éljen és hogy ez csak a békés együttélés szabályainak betartásával valósíthatómeg, nyugodt, civilizált körülmények közt. Az itt megjelentek határozottan elutasítják, hogy magánéletükhöz, a háborítatlan, nyugodtotthonhoz fűződő alapvető, alkotmányos jogaik sérüljenek. Bárhogy is alakul tovább ez az ügy, a mai tüntetés résztvevői a Párkánybóloly régóta hiányzó összefogást és szolidaritást képviselik az alapvető alkotmányos jogok védelmében”-mondta el Karin Turcinováfőszervező a péntek esti eseményen.A tüntetők közt volt Tankó Vera, aki Floridából érkezett haza Párkányba, és az esetről értesülvén úgy döntött, hogy szintén tiltakozik.„ Amerikában biztos, hogy lenne erre megoldás, azt nem mondom, hogy rögtön, de hogy órákon belül ki lenne kapcsolva a zene, azbiztos. Elképesztő, hogy ez az ügy itt több, mint 10 éve húzódik. Felhívtam svájci, németországi és ausztriai ismerőseimet is, ők szinténazt mondták, hogy náluk ilyen eset végképp nem fordulhatna elő“- mondta el stábunknak a hölgy.„Az nem létezik, hogy csak ő a jó, és mindenki más rossz Párkányban. Tűrhetetlen, amit ez a személy művel évek óta. Ha ezt bosszúbólcsinálja, akkor a bosszúja alaposan elfajult, gyakorlatilag az ő szemében mindenki közellenség. Még akkor is zenélt az illető, amikora közvetlen szomszédjának a lánya meghalt. Elképesztő. Jó lenne, ha végre észrevenné magát, és kicsit lefékezne” – közölte UhrincatMiroslav, aki szintén tiltakozott a tarthatatlan helyzet ellen.Labuda Tibor bácsi nem közvetlen szomszédként ugyan, de szintén évek óta tűri az elviselhetetlen muzsikát, ő vette magának a bátorságotés beperelte a zenélő ház tulajdonosát tűrhetetlen pszichikai károkozás címén – ítélet máig nincs, sőt, még őt idézték be többszörfelülvizsgálatra érsekújvári szakorvoshoz, hogy ő normális-e?A tüntetésen ugyanakkor több városi képviselő is részt vett, de nem nyilatkoztak médiának. Kornélia Slabáková alpolgármester viszontmár korrábban elmondta, hogy ő többször személyesen és e-mailben is megpróbálta elérni a Kossuth utcai ház tulajdonosát a helyzetmegoldása érdekében, de nem járt sikerrel. A hölgy nem reagál, ignorálja a város megkereséseit.Ján Oravec polgármester úgy nyilatkozott, már ezt a tüntetést is sikerként értékeli, a város ugyanakkor lépni fog az ügyben, de hogymiképp és mi módon, azt nem mondta el. „Most már körvonalazódik az a megoldás, hogy ezt a helyzetet rendezzük, ez ugyan nemtartozik a város hatáskörébe, de felvettük a kapcsolatot az illetékes szervekkel, és csak azt tudom mondani, hogy ha ő szélsőségeseszközökhöz folyamodik, akkor a város kénytelen lesz hasonlóan fellépni“. Oravec ugyanakkor stábunknak kifejtette, hogy a háztulajdonossala városnak nem volt pere, tudomása szerint a hölgynek büntetőjogi pere volt hatósági személy elleni erőszakos fellépésmiatt, amit a polgármester tudomása szerint el is vesztett. Ján Oravec szerint a Kossuth utcában élőknek kéne közösen polgárjogi pertkezdeményezniük a háztulajdonos ellen, mert ők a sértettek. Tehát ők a legitim személyek ahhoz, hogy a pert elindítsák- tette hozzá apolgármester. Büntetőjogi ügyekben viszont az Érsekúvári Járási Ügyészség kompetens – hangsúlyozta Oravec. „Tudomásom szerinttöbbször is indult ellene eljárás kihágás címén, de ez nem a város, hanem a körzeti hivatal jogkörébe tartozik. De egyszer sem a zenélés,hanem a megromlott szomszédi kapcsolatok miatt. Merthogy ugye az akusztikai szabályokat betartja“ – mondta még Párkánypolgármestere.Érdekes, hogy a tüntetés előtt két napig az érintett személy kikapcsolta a Placido Domingo - felvételeket, csak éppen azt nem lehet tudni,meddig. A héten, a tüntetés előtt ugyanis hirtelen blogbejegyzésben jelentkezett az interneten, ahol újra csak megfenyegetett mindenpárkányit, hogy szálljanak le róla, és blogbejegyzésében azt is kifejti: az általa hangvédelemnek nevezett zene továbbra is marad, sőt,olyan bosszút áll majd, amivel sem kihágást, sem egyéb, törvénybe ütköző cselekedetet nem követ el, de az új ötlete hosszan, az ő halálaután is tartós károkat okoz majd a párkányiak unokáinak is.Bár, mint említettük, a Kossuth utcai háztulajdonossal mindmáig nem sikerült kapcsolatba lépnünk, értesüléseink szerint a botrányoshelyzet kialakulását az érintett személy szomszédjának kutyája okozta anno, a kutya állandó ugatása miatt visel hadat Párkány ellen. Apénteken lezajlott tüntetésen ugyanakkor több, általunk megszólított résztvevő is bírálta a képviselő-testületet és a városvezetést, hogymiért nem tették meg a szükséges lépéseket az érintett személy ellen, már évekkel ezelőtt- akár saját jogkörben is.Itt jegyezzük meg továbbá, hogy szerkesztőségünk már április végén, a helyszínen, a Kossuth utcában kérdezte meg a szomszédokat azelviselhetetlen állapotról, de akkor csak egy szomszéd nyilatkozott név nélkül és zárt kapuk mögött a zenéről, aki közölte, mélységesencsalódott a városvezetésben, ő évek óta tűri ezt a poklot, de eddig senki sem segített neki az ügy megoldásában.-br-


10.Volt egyszer egy csapat...ŠPORT1973-at írtunk akkor. Negyven évvel ezelőtt mindenki a fociról beszélt Párkányban és a környéken. Nem véletlenül, hisz apárkányi labdarúgó csapat olyan huszárvágást hajtott végre, amire csak nagyon ritkán van példa. Négy év alatt háromszorifeljutás magasabb osztályba! Negyven év nagy idő, de hogy milyen ereje van a futballnak, tükrözi az a rengeteg visszaemlékezés,az egyes támadások, gólok és védések pontos leírása, amelyek a mai napig élénken élnek az emberek emlékezetében.De kezdjük az elején. Az 1969/70-es idényben a kerületi bajnokság I. B osztályában szerepelt a párkányi gárda. Kitűnő játékánakköszönhetően azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel előzte meg Chrenová csapatát, és jutott fel az I. A osztályba. Akövetkező évadban mindent megtett a csapat a feljutásért, de „csupán” a második helyet sikerült megszereznie. Egy gyanúsnakmondható szövetségi ítélet és a rosszabb gólarány ütötte el a csapatot a továbbjutástól. Aztán az 1971/72-es szezon meghozta avárva-várt eredményt. Az együttes biztosan tartotta első helyét a bajnokságban, és fergeteges játékkal, 72:23-as gólkülönbséggelnyerte meg a bajnokságot Galánta előtt. Ekkor már sokat cikkeztek az újságok a párkányi futballról, riportok készültek a vezetőkkel,egyik méltatás a másik után látott napvilágot. „Ez a három év alatt elért két bajnoki cím mindennél fényesebben beszél” – írja azegyik újság kommentátora, kiemelve a szakvezetés odaadó, hozzáértő munkáját, valamint a jó közösségi munkát a vezetőség ésa játékosok között. Ebben az időben ilyen, és ehhez hasonló címektől volt hangos a honi sajtó: „Formában a párkányi együttes” –Juhcelpap – Kolárovo 4:1, „Hét gól a vendégek hálójában” – Žitavany ellen 7:2, „Juhcelpap – Lužianky 5:0”, „Bajnoki találkozó– fél tucat gól.” A Komját elleni 6:0-ás győzelemmel végződött mérkőzésről ilyen tudósítást olvashattunk: „A párkányi együttesbajnokhoz méltó játékkal ünnepelte meg az I. A osztály táblázatán most már vitathatatlanul és végérvényesen megszerzett első helyét.”A párkányi futball erőteljes fejlődését mutatja, hogy ekkor épült meg a 650 férőhelyes lelátó is.Az igazi nagy durranás azonban csak ezután következett. A Nyugat-szlovákiai kerületi bajnokságba feljutott csapat ugyanolyanlelkesedéssel és elszántsággal vágott neki az 1972/73-as idénynek, egy cseppet sem mutatva megilletődöttséget a nagyobb nevű ellenfelekiránt. Ahogy megindult a bajnokság, máris lehetett látni, hogy a remekül felkészült párkányi csapat még sok borsot fog törniaz ellenfelek orra alá. Látványosabbnál látványosabb meccsek egész sorát hozta az együttes, de nemcsak itthon, hanem idegenbenis. A Komárom elleni 2:0-ás győzelem, vagy a DAC elleni 5:0 (Dunaszerdahelyen!), a nagy részben Kecskés kapusnak köszönhető1:0-ás értékes győzelem Trencsénben, de a Holíčon és Skalicán elért 1:1-es döntetlen is arra engedett következtetni, hogy a végelszámolásnálnem kell majd szégyenkeznie csapatunknak. A Senicán elért 3:0-ás diadal után azt írta az újság, ez az idegen pályánelért nagyarányú győzelem teljes mértékben megérdemelt volt. Rangadó volt ez a javából, hisz a tabella első két helyezettje csapottössze egymással. A Myjava elleni hazai meccsen még erre is rátetézetek a fiúk. Egy híján fél tucat góllal pakolták meg az ellenfélhálóját: „A befejezés előtt 6 perccel Krakovszky kabinetalakítással kicselezte az egész védelmet a kapussal együtt, azután a labdávalbesétált a kapuba – 5:0…A Juhcelpap gárdája Myjava ellen is nagyszerű teljesítményt nyújtott és a látottak alapján egyöntetűenmegállapíthatjuk, hogy egyetlen csapata a kerületi bajnokságnak, amely megérdemli a divíziós mezt.” A Surány elleni fölényes, 4:0-ás győzelem pedig azt jelentette, hogy: „A párkányi együttes ezzel a győzelemmel, bár még három forduló hátra van, máris biztosbajnok és a labdarúgó divízió újoncát üdvözölhetjük benne. A csapat ezúttal valóban bajnokhoz méltó játékot produkált és az 1200főnyi hálás közönség tapssal köszönte meg a jó játékot.” Az utolsó fordulóra Nemšován került sor, ahol a hazai vezetők még a meccselőtt köszöntötték a párkányi bajnokot. Egyébként ezt a mérkőzést is megnyerték a mieink 2:1 arányban. Így alakulhatott ki a 26mérkőzés mérlege, amely 18 győzelmet, 5 döntetlent, 3 vereséget, 54:20-as gólarányt és 41 pontot eredményezett. A bajnokcsapatotGanczner edző vezetése alatt a következő játékosok alkották: Kecskés, Csomor, Šiška, Detven, Családi, Tóth, Jezso, Dóczé, Molnár,Calpaš, Bugri, Fónad, Krakovszky, Kardos, Nedešovský, Hrabovský, Gálik.„Fantasztikus feljebbjutás. A párkányi újonc feljebb jutott a divízióba” – nem győzött a korabeli sajtó lelkendezni a párkányi együttesteljesítménye láttán. „Néhány meccsel az utolsó forduló előtt már ismertük a továbbjutó együttest (Párkány). Ennek a gárdánaksikerült az a huszárvágás, hogy újoncként kilencpontos előnnyel megnyerte a versenyt!” A közönség ünnepelte kedvenceit, és amia lényeg, hatalmas létszámban látogatott ki a mérkőzésekre. Nem volt ritka az 1000-es létszám, de ennél többen is szurkoltak azaranylábú fiúknak, amit e cikk szerzője is bizonyítani tud. Persze, a látványossághoz hozzá tartoznak a gólok is. Ebben az időbenszebbnél-szebb találataival Krakovszky István vitte őrületbe az ellenfél kapusait. A gólkirályi címet is ő szerezte meg 25 góllal.Végezetül tegyünk említést néhány feledhetetlen barátságos mérkőzésről is. Az újság öles betűkkel hozta a Cegléden elért 3:0-valvégződött diadalt: „Ganczner edző csapata minden várakozást felülmúlva hatalmas nemzetközi sikert ért el.” Abban az időben divatbanvolt Simon-Júdakor valamelyik I. ligás magyar csapatot vendégül látni, ami nagy vonzerőt jelentett a közönség számára. A Ferencvároselleni meccsre pl. (1:4) mintegy 2000-en voltak kíváncsiak. Emlékezetes marad az NB/I-be épp feljutott Dorogi Bányászelleni találkozó is, ahol a Juhcelpap fényes, 3:1 arányú győzelmet aratott. Jó előjelnek mutatkozott a divíziós rajt előtt az olasz CagliariParma elleni (2:0) összecsapás is, ahol 2000 néző előtt csillogtatta meg csapatunk a tudását. A nézőcsúcsot magyar a válogatottelleni barátságos mérkőzés jelentette, ahol 5000-en tolongtak a pálya körül. A 0:5 ellenére a párkányi együttes kitűnően játszott, ésegy kis szerencsével kedvezőbben is alakulhatott volna az eredmény. A tudósító arról számolt be, hogy a második félidőben „a játékteljesen kiegyensúlyozottá vált és a párkányi együttes teljesen egyenrangúnak mutatkozott nagy ellenfelével szemben.”Ez a csapat örökre beírta nevét a párkányi futballtörténelem nagykönyvébe. Köszönjük fiúk azt a sok-sok élményt, amelyetszereztetek nekünk, szurkolóknak. Soha nem feledjük azt a felemelő érzést, amikor hétről-hétre telítették meg sok száz ember szívétörömmel és büszkeséggel. Most, negyven év távlatából is csak azt tudjuk mondani, hogy szép volt fiúk!Juhász Gyula


12.Cyklistický pruh na ul. Sv. Štefana, HasičskáMsÚ oznamuje širokej verejnosti, že na mestských komunikáciáchSv. Štefana a Hasičská v úseku od MK Športová po MK Sobieskehodošlo k vymedzeniu obojsmerného jazdného pruhu pre cyklistov.Cyklistický pruh je vyznačený vodorovným značením zelenejfarby. Cyklisti sú povinní dodržiavať zvislé a vodorovné dopravnéznačenie a riadiť sa zákonom o premávke na pozemných komunikáciách.Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, cyklistov,ako aj chodcov na uvedených úsekoch MK, aby po zavedení uvedenýchzmien v premávke boli na seba ohľaduplní.Miroslav Šafranko, Ing.arch.vedúci OVRÚŽP MsÚ ŠtúrovoVYHODNOTENIEDeň Zeme 2013 – „Zapoj sa do akcie pre krajšie mesto“Pri príležitosti osláv Dňa Zeme mesto v termíne 19.-21.4.2013 organizovaloverejnú brigádu pre krajšie mesto. Do akcie sa zapojiliškoly, obyvatelia mesta, organizácie aj občianske združenie.Počas konania akcie sa naplnilo 668 ks 110 litrových vriec odpadu,vyzbieralo sa 5 060 kg odpadu z verejných priestranstiev!!!Aktívne sa do akcie zapojilo 550 žiakov, cca. 150 - 200 obyvateľov,20 členov občianskeho združenia „FORMÁS“ a 35 zamestnancovorganizácií.Poďakovanie patrí každému, kto sa aktívne zapojil do akcie, a takosobne prispel k skrášleniu mesta.Spomedzi škôl ďakujeme žiakom, študentom a pedagógom Základnejškoly Štúrovo, Špeciálnej základnej školy Štúrovo, Združenejstrednej školy Štúrovo, Súkromnej obchodnej akadémie Štúrovoa Gymnázia - Gimnázia Štúrovo. Poďakovanie patrí aj deťom azamestnancom Detského domova v Štúrove, zamestnancomMestskej knižnice, Mestskej športovej organizácie, Mestského úradua Kina Danubius. Organizátor ďakuje aj aktívnym obyvateľomna adrese:- Jesenského 66,- Rákócziho 35 – 37 – 39 – 41,- Štefánikova 13 – 15 – 17,- Štefánikova 36 – 38 – 40,- Vörösmartyho 2 – 4 - 6,- Družstevný rad 14 – 16 – 18 – 20,- Nánanska cesta 64,- Nánanska cesta 66,- Adyho 1,- Petőfiho 107 – 109 – 111 – 113,- Záhradnícka 31 – 33,- Sv. Štefana 27 – 29,- Nám. Sv. Imricha 5.Veríme, že z roka na rok vzrastie počet tých, ktorým na životnomprostredí záleží a nie je im ľahostajné, že kde a ako žijú.Štúrovo a okolie – Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Peter Buchlovics. Členovia redakčnej rady: Peter Glázer, Gyula Juhász,Petra Porubszky, Peter Koller, Anna Gallová. O inzerciách sa môžete infromovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomeniea grafický design: EL CHICCO. Tlač: Jonagold sro. Svodín. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzerciea reklamy! Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN 1339-200X Dátum vydania: 28.03.2013Párkány és Vidéke – A mi lapunk – kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Főszerkesztő: Buchlovics Péter. A szerkesztőbizottság tagjai: Glázer Péter,Juhász Gyula, Porubszky Petra, Koller Péter, Anna Gallová. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a parkanyesvideke@gmail.com címen, illetve személyesen a városi művelődési központban. Grafika,tördelés és design: EL CHICCO. Nyomtatás: Jonagold Kft. Szőgyén. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kommersz és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáérta szerkesztőség nem felel! Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN 1339-200X Kiadás dátuma: 28.03.2013.


13.AKCIA CVČ ŠTÚROVO a AVE ŠTÚROVO a.s. 2012 - 2013V školskom roku 2012 – 2013 v mesiaci november Centrum voľného času a AVE Štúrovo a.s. opäť vyhlásili súťaž v zbere PETviečok pre miestne materské a základné školy. Zberu sa v tomto školskom roku zúčastnilo 5 materských škôl: MŠ na Adyho ulici,MŠ Družstevný rad, MŠ na Lipovej, MŠ Micimackó, Cirkevná MŠ sv. Imricha a 3 základné školy: ZŠ Štúrovo, ZŠ Endre Adyhoa Špeciálna ZŠ. Počas pol roka deti pod vedením svojich pedagógov pravidelne nosili PET viečka do CVČ. Uzávierka súťažebola 5. mája 2013. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 9. mája v CVČ, kde si za prítomnosti kurátorov súťaže pani Molnár Lászlóné– predsedníčky predstavenstva AVE Štúrovo a.s. a primátora mesta Mgr. Jána Oravca, riaditelia resp. zástupcovia jednotlivých materskýcha základných škôl prevzali poukazy a vecné ceny. Najaktívnejší školák Rubec Máté zo ZŠ Endre Adyho od pána primátoradostal veľkú tortu, najusilovnejšia škôlkarka Mlatec Fanni z Micimackó škôlky obdržala cenu riaditeľa CVČ. Aj v tomto roku celémnožstvo PET viečok organizátori v mene všetkých detí navrhli Tamásovi Jakubíkovi, žiakovi Špeciálnej ZŠ. Spoločnosť AVEdarovala Tomášovi ďalších 1500 kg viečok. Dúfame, že sme pomohli rodine uskutočniť vybudovanie bezbariérového vchodu.Ďakujeme deťom i sponzorovi celej akcie, spoločnosti AVE. Po vyhodnotenísúťaže deti na dvore CVČ sadili kvety, čím pokračovali vlani začatejtradícii, kedy zasadili Strom detí. Veríme, že budúci školský rok bude akciazberu PET viečok znovu úspešná.A SZIK és az AVE Štúrovo r.t. közös rendezvényeA tavalyi KUPAKCIÓ nagy sikerére való tekintettel a PárkányiSzabadidőközpont idén is bízott a gyerekek lelkesedésében. Párkány valamennyióvodája és iskolája bekapcsolódott az ősszel meghirdetett PET kupakokgyűjtésébe. Fél éven keresztül hordták a SZIK-be a gyerekek pedagógusaik segítségével a kupakokat. A verseny május 5-énzárult. Az ünnepélyes eredményhirdetésre május 9-én, a SZIK udvarán került sor, ahol jelen voltak a verseny védnökei, MolnárLászlóné az AVE Štúrovo r.t. igazgatótanácsának elnöke, valamint Mgr. Oravec János városunk polgármestere, aki a legaktívabbiskolást Rubec Mátét az Ady Endre Alapiskola tanulóját egy tortával jutalmazta. A legszorgalmasabb óvodás Mlatec Fanni a Micimackóóvodából a SZIK igazgatójának díjával térhetett haza. Az óvodák és iskolák igazgatói az eredmények alapján átvehették azutalványokat és tárgyi ajándékokat intézményeik számára. Idén is a szervezők a gyerekek nevében az egész mennyiségnyi kupakotfelajánlották Jakubik Tamásnak a Speciális alapiskola kisdiákjának. Az AVE társaság további 1500 kg mennyiségnyi kupakkal segítiTamást, hogy családja befejezhesse a lakásban az akadálymentesítési átépítést. Köszönet a gyerekeknek és az AVE társaságnak. Akiértékelés után a tavaly elkezdett hagyományteremtő tevékenységgel folytatódott a rendezvény. A jelenlevő gyerekek a múlt évbenegy fát, az idén virágokat ültettek a SZIK udvarán. Bízunk benne, hogy a jövő iskolaévben meghirdetett KUPAKCIÓNAK ismétnagy sikere lesz.Mestské múzeum Štúrovo /Pri colnici 2/NAUTICAhistória Akadémie maďarského kráľovského námorníctvaDátum: 07.06.2013, 16.00 hVýstavu otvorí: Dr. Balogh Tamáspredseda TIT – spolku histórie lodníctvaPárkányi Városi Múzeum /Vámház köz 2/A NAUTICAA Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia történeteDátum: 2013.06.07., 16.00 óA kiállítást megnyitja: Dr. Balogh TamásA TIT Hajózástörténeti Egyesület elnökeKultúrny dom – Štúrovo16.06.2013cena v predpredaji 10,-na mieste 12,-začiatok o 19.00


15.Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások„Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,szívünkben őrizzük drága emlékedet.“Fájó szívvel emlékeztünk május 11-énUHRINČAŤ ROZÁLIÁRA(született Kovács)halálának 6. évfordulóján.Emlékét őrző családjaSzerettünk volna még sokáig szeretni,Míg élünk, nem fogunk feledni.Fájó szívvel emlékezünk halálának4. évfordulójánDUDEK MIKLÓSRAFelesége, négy gyermeke, két menye, veje,kilenc unokája és a két dédunoka„Nem az számít, ha megtapsolnak,amikor a színre lépsz,Hanem az, ha a hiányodat érzik, amikor távozol“.Fájó szívvel emlékezünk június 2-án,halálának 2. évfordulójánSZAGAN DÁNIELNÉ,szül. Kókay GabrielláraAkik szerették és ismerték, szenteljenek emlékénekegy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón.Emlékét és szeretetét szívében őrzi férje Dániel,lányai Szabina és Andrea családjukkal.A gondos jó szülőket feledni nem lehet,szívünkben tovább él a szeretet.Fájó szívvel emlékezünk a szerető szülőkre,nagyszülőkreGÚDOR GYULÁRA ésGÚDOR MÁRIA VALÉRIÁRA,akiket a halál 2000. május 19-én és2011. május 29-én ragadott ki szerettei köréből.Emléküket örökké őrző lányai Vali és ÉvicsaládjukkalFájó szívvel emlékezünk2013. május 29-én,halálának 1. évfordulójánSZITÁS GÁSPÁRRAAkik ismerték és szerették, szenteljenekemlékének egy néma pillanatot.Emlékét örökké őrző szerető családjaÚprimne ďakujeme Mestskému úradu v Štúrove,všetkým priateľom, známym, učiteľom, susedom,záhradkárom na Hegyfarku,včelárom, športovcom,bývalým žiakom, ktorí prišli7. mája 2013 na štúrovskýcintorín odprevadiť na poslednej cesteMgr. JÁNA PROKOPCA,ktorý nás navždy opustil vo veku 69. rokov.Účasťou na rozlúčkovom obrade,prejavmi sústrastia kvetinovými darmi nám pomohlizmierniť bolesť a žiaľnad stratou milovaného manžela,otca a starého otcaa preklenúť ťažké chvíle poslednej rozlúčky.S úctou: rodina ProkopcováFájó szívvel mondunk köszönetet mindenkedves rokonnak,szomszédnak, ismerősnek és barátnak,akik 2013. május 16-ánelkísérték utolsó útjára drága halottunkatPOKORNÝ IRÉNTKöszönjük a sok virágot, koszorút és avigasztaló szavakat,melyekkel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.A gyászoló család

More magazines by this user
Similar magazines