„nem vagyunk rasszisták!” szombathely visszavár?

savariaforum.hu
  • No tags were found...

„nem vagyunk rasszisták!” szombathely visszavár?

23. ÉVF. 14. SZÁM • SZOMBATHELY, 2013. ÁPRILIS 13.ÖNKORMÁNYZATI HETILAP„NEM VAGYUNK RASSZISTÁK!”SZOMBATHELY VISSZAVÁR?– INTERJÚ A SZOVA VOLT VEZÉRIGAZGATÓJÁVALA SZENVEDÉLYEKRÔL ZACHER GÁBOR TOXIKOLÓGUSSALTÖRÖK GÁBOR: „ÉRZELMI POLITIZÁLÁSTÉS POLITIKAI HISZTÉRIÁT VÁROK”Rendelési idô:Kedd: 14.00–18.00 óráigRendelô: Szombathely, Széchenyi u. 4–6.Tel.: (+36)20/530-6588; (+36)94/343-300E-mail: sandorplasztika@gmail.comTeljes körû plasztikaisebészeti ellátáshelyi érzéstelenítésben és altatásban


HIRDETÉSSzombathely, Thököly I. u. 13.Tel.: 94/501-645; 06/30/217-1187e-mail: imre.istvan@improker.huCNC-NC szakembereketkeresünkgyôri munkahelyre.(Bizonyítvány ésgyakorlat szükséges.)Szállás biztosított.Tel.: 0670/384-21-380670/366-34-01E-mail: rasi@gmail.huKullancsriasztó akcióFrontline Combo Spot Onkettôt fizet hármat kap.*BRIT PRÉMIUM KUTYA ÉS MACSKAELEDELEK TELJES VÁLASZTÉKA.*Akciónk 2013. 04. 13–30-ig tart.LYONESS TERMÉKPARTNER!A Savaria Turizmus Nonprofit Kft.TURISZTIKAI IRODAI ASSZISZTENSmunkakörbe keres pályakezdô munkatársat.Kötelezô elvárások:német és angol nyelv középfokú, szakmai ismeretejó kommunikációs készség / számítógépes ismeretekfelsôfokú végzettség / Szombathely és kistérségeturisztikai attrakcióinak ismerete valamint jó helyismeretTDM rendszer és szervezeti mûködés alapfokú ismereteElônyt jelent:Tourinform Iroda Hálózat mûködésének gyakorlatiismerete / Turisztikai szakirányú végzettségÖnéletrajzokat és motivációs leveleketa fentiek figyelembevételével kizárólag e-mailesúton legkésôbb 2013. április 15-iga szombathely@tourinform.hu címre várjuk!SZOMBATHELYINGYENES HETILAPJAFÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella • FOTÓ: Mészáros Zsolt• CÍMLAP: Vágvölgyi Bálint • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODA-VEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: Danubia Web Kft.• Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely,Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: RoznárGyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL:9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894• Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu• ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!2


2013. ÁPRILIS 13.FÓRUMBAN • INTERJÚ„Szombathely visszavár?”INDOKLÁS NÉLKÜL MENESZTETTÉK DR. NÉMETH GÁBOR SZOVA-VEZÉRTDr. Németh Gábort indoklás nélkül menesztettéka legutóbbi közgyûlésen.A zárt ülés után hajnalban egy sms-bôlértesült a hírrôl. A volt vezérigazgatóvalaz elmúlt 50 hónapról beszélgettünk…– Volt-e bármiféle elôjele annak, hogya márciusi közgyûlésen menesztik a cégélérôl?– Utólag mindig azonosíthatóak azelôjelek, de az igazság az, hogy nagyonváratlanul ért. Amióta a Szovát vezettem,nem volt konfliktusmentes a munkám, hiszenmindig olyan döntéseket próbáltamhozni, amelyek az általam képviselt vállalat– s mivel közszolgáltató cégrôl vanszó, áttételesen a lakosság, a város – érdekeitszolgálta. Sajnos ez sokszor nemesett egybe egyes politikai, politikusi érdekekkel…De ettôl függetlenül aztmondom, hogy a közgyûlés döntése felkészületlenülért. Egyébként stílusát tekintvesem olyan volt a leváltásom, mintamilyenre lehet(ne) számítani, vagy amitel lehet(ne) fogadni. Mai napig a médiábólértesülök a történésekrôl… Mindenesetrenem így szoktak megválni egy cégvezetôjétôl. De lehet, hogy 13 önkormányzatitulajdonú cégnél eltöltött évután még mindig én gondolom rosszul…– Az indoklás szerint polgárbarátibb,emberközpontúbb Szovára lenne szükség…– A felmentésem a közgyûlési döntés szerintindoklás nélküli volt. Az azt követôpolitikai kommunikációban jelent meg ekét jelzô. Ez természetesen lehet elvárása tulajdonostól, de vajon ez most azt jelenti,hogy eddig nem volt az? Nem igazánérzékelem a pillanatot, hogy mikorkövetkezett volna be ez a fordulat.– Hogyan értesült a hírrôl?– Hajnalban egy sms-ben… Azóta nemkaptam még egy telefont sem a városvezetéstôl,hogy tisztázzuk a részleteket.Másoktól viszont annál többet. Szinte folyamatosanszól a telefonom, rengetegenbiztosítottak támogatásukról. Ésnem csak barátok kerestek. Üzletfelek is.Egyébként az ô véleményük szerint sincsazzal baj, ha a tulajdonos mással képzeliel a jövôt – ezt tudomásul veszem, ésnyilván elfogadják a cég partnerei is. Viszonta XXI. században ezt a stílust márkevésbé… Ez nagyon rossz üzenet arendszerben maradók számára.– Sikerült túltennie magát a dolgon?– Egyáltalán lehet? Talán valamikor sikerülnifog. Az elôzetes jogi véleményekalapján nem is biztos, hogy teljesen jogszerûvolt a leváltásom, de ez már legyena jogászok dolga. És, még mielôtt megindulnaa pletyka, az eltávolításommalmindenki rosszul járt, amolyan duplavesztes helyzet alakult ki. A cégnek nagyonsokba került, viszont én sem jártam jól, hiszenminden, a munkaviszonyom megszüntetésévelkapcsolatos juttatásra vonatkozika 98 százalékos adó. De igazábólnem is ez a lényeg: egy cégnél a vezérigazgató-cserenem múlik el nyomtalanul. Azthiszem, elhamarkodott döntés született,rossz pillanatban, ugyanis olyan komolyproblémákkal szembesül a Szova rövididôn belül, amelyekre a jelenlegi stábbal,tudásával, kapcsolatrendszerével is nehézlett volna megoldásokat találni. Az is elgondolkodtató,hogy áprilisban a közgyûléselé kerülô mérlegbeszámolónkszerint eddigi legjobb évünket zártuk,több mint 750 millió forintos adózás elôttinyereséget értünk el, s az üzleti eredményünkis meghaladja a 200 millió forintot.Hogy finoman fogalmazzak: nem ilyenkorszokták elbocsátani a vezérigazgatókat…Tiszta szívembôl remélem, hogy majd azutódom is hasonló eredményekrôl tud beszámolnijövô év ilyentájt.– A városi mendemonda szerint a biomassza-ügybebukott bele. Kommunikációsszempontból nem volt egy sikertörténet…Lát összefüggést?– Összességében nem. A kommunikációshibák miatt, ha voltak, lehet felelôsöketkeresni, de azt gondolom legkevésbé aSzovánál. Mi a fejlesztések szakmai részévelfoglalkoztunk. A célunk az volt,hogy próbáljunk olyan beruházási programotösszehozni, amelyek megoldjákSzombathely távhô-szolgáltatási problémájátaz elkövetkezendô 15-20 évben.Mi ezt kollégáimmal együtt megtettük,a szakma szerint, mind a szentkirályi,mind pedig a Vízöntô utcai beruházásmintaértékû volt, sokak gondoljákúgy, hogy kevés ilyen jól elôkészített projektfut az energetikai ágazatban Magyarországon.A norvég befektetô jelenlétemiatt pedig irigykedtek ránk…– Korábban arról is hallani lehetett,hogy esetleg ön is belekóstol a politikaiszerepbe… Letett errôl?– Ahhoz, hogy ez megtörténjen, alapvetôszemléletbeli változásokra lenneszükség. Amíg a politika az egyéni érdekérvényesítésszíntere, nincs keresnivalómbenne. Az én olvasatomban a politikusitevékenység esetében a sok feleslegeskommunikációt és médiaszereplést inkábba tényleges munka kellene, hogyfelváltsa. Ma a politika másról szól, nemtartom valószínûnek, hogy helyben bármilyenszinten szerepet vállaljak. Természetesenlehet ez még másként is, de ahhozaz lenne szükséges, hogy komoly, sérzékelhetô igény legyen erre…– Mit tart a legnagyobb hibájának? Ésmi volt az, amelyre a legbüszkébb az elmúltötven hónapból?– Arra vagyok a legbüszkébb, hogytöbb mint négy éve egyenes gerinccel,feltartott fejjel mentem be a cégbe, ésugyanígy sikerült távoznom a múlt héten,s talán ezt nem csak én éreztem így.Azt gondolom, hogy nagy szakmai hibátnem vétettem, meg lehet nézni, hogy milyenállapotban vettem át a társaságot,és most milyenben van. Viszont lôttemegy nagy bakot: belementem a múlt felforgatásába,azoknak a megkérdôjelezhetôingatlanügyeknek a feltárásába,amelyek a Szovához köthetôek. Aztgondoltam, hogy eljuthatunk olyanszintre ezekkel kapcsolatban, hogy tisztánlássuk végre, mi és miért történt. Naivitásvolt a részemrôl…– És most merre tovább?– Ilyenkor derül ki, hogy mit is ér az ember,reális-e az a kép, amit magunkról alkottunk.Szombathelyen korlátozottak a lehetôségeim,és manapság már nem válogathataz ember, oda megy, ahol munkavan. Minden a városhoz köt, ugyanakkorcsaládos ember vagyok, gondolnom kell agyermekeimre. Persze keserûen kell ízlelgetnemazt a városvezetôi szlogent, miszerint„Szombathely visszavár…”SaFó • Fotó: Mészáros Zsolt3


VISSZAPILLANTÓ • KULTÚRA • KISTÉRSÉG4Stratégiai partnerség alakultA Kormány 2012-ben határozott úgy,hogy a Nyugat-Pannon Jármûipari ésMechatronikai Központot (NYPJMK)kiemelt jármûipari központtá nyilvánítja,és egyúttal felhívta a nemzetgazdasági,a nemzeti fejlesztési és az emberierôforrások miniszterét, hogy Zalaegerszeg– Szombathely – Szentgotthárdtérségében a gépipar és azelektronikai ipar fejlesztéséhez kapcsolódóintézkedéseket prioritásként kezeljék.Mint az köztudott, a NYPJMKcélja, hogy 2014–2020 között sikerüljönmegvalósítani azt az egymilliárd eurósbefektetést Szombathely – Szentgotthárd– Zalaegerszeg térségében, aminekköszönhetôen mintegy huszonötezerúj munkahely létesülhet, és akörzet az ország harmadik jármûiparicentrumává válhat. A projekt a hétenegy újabb fordulóponthoz érkezett,kedden ugyanis Sárváron a NemzetiKülgazdasági Hivatal (HITA) együttmûködésimegállapodást írt alá a Jármûipariés Mechatronikai KözpontNonprofit Kft-vel, jelezvén, hogy szolgáltatásiakkalés programjaikkal is támogatjáka célkitûzést. A HITA, melynekfô tevékenysége a Magyarországonmegvalósuló külföldi befektetések ösztönzése,illetve a hazai kis- és középvállalkozásokexporttörekvéseinek támogatása,így szakmai segítséget is nyújta projekt sikeres megvalósulásához.A partnerségi megállapodás aláírásávalegy idôben elindult a HITA BefektetôbarátTelepülésekért Programjának(BETEP) 3. szakasza, melyen Vas és Zalamegye 21 önkormányzat vesz részt.A program célja, hogy a magyarországitelepüléseket felkészítse a hazai ésnemzetközi beruházások fogadására.Szabad préda a magyar termôföldA Jobbik szerint elkeserítô, hogy a hatóságokés a kormány ígéreteik ellenéresem tesznek lépéseket a zsebszerzôdésekés az idevágó bûncselekményekfelszámolása ellen. Az újabb elutasítórendôrségi határozat kapcsán beszélterrôl szombathelyi sajtótájékoztatójánBana Tibor országgyûlési és RábaKálmán megyei képviselô. Bana Tiborkifejtette, hogy egyre többen igyekeznekkihátrálni ezekbôl az ügyletekbôl,mivel július elsejétôl változik a Btk.idevágó része, ami sokkal szigorúbbanszabályozza majd a hasonló szerzôdéseket.– A Jobbik alaptörvényi szintenrögzítette volna a víz és a termôföld védelmét,a kormány azonban ezt lesöpörteazzal együtt, hogy ne lehessen zálogjogotbejegyezni külföldieknek. Ígya földvédelmi moratórium megszûnéseután a termôföld törvényesen isszabad préda lesz a felvásárlóknak –hangsúlyozta a politikus.Ötvenöt millió a zenekarnakA 2013-as esztendôben 140 millió forinttaltámogatja az önkormányzat aSavaria Szimfonikus Zenekar mûködtetését.A tavaly nemzeti besorolást kapottzenekar az államtól további ötvenötmillió forint kapott, jelentette be egysajtótájékoztatón Mérei Tamás, a szimfonikusokvezetôje. Az összegbôl különbözôfejlesztéseket valósítanak meg,egyebek mellett új hangszereket is vásárolnaka zenészeknek. Dr. HendeCsaba országgyûlési képviselô (Fidesz)szerint a pénz „úgy kellett a zenekarnak,mint egy falat kenyér”. Mérei Tamásígérete szerint jövô heti számunkbantájékoztatja olvasóinkat a zenekarjövôbeli terveirôl.Táncosok jubileumaMúlt szombaton ünnepelte fennállásánakfél évszázados jubileumát a SzökôsNéptáncegyüttes. Az MMIK-ban rendezettesten egy kétrészes mûsorban mutattákbe a 25 év legsikeresebb produkciót,és nem is akárhogyan: az elôadásbana jelenlegi táncosok, az egykori tagokés gyermekei is felléptek, éskülönleges meglepetésekkel varázsoltákel a közönséget. Az ünnepen résztvett dr. Hende Csaba honvédelmi miniszterés dr. Puskás Tivadar polgármesteris, aki egy díszoklevéllel fejezte ki elismeréséta nagy múltú együttes tagjainak.A Szökôs Néptáncegyüttes 1988-ban Kôszegen kezdte meg mûvészetimunkáját. 1993-ban költöztek Szombathelyre,majd a Berzsenyi Dániel Fôiskolaés a Nyugat-magyarországi Egyetemegyesülése óta az egyetem néptáncegyüttesekéntmûködnek. Számosrangos szakmai elismerést zsebeltekmár be, rendszeres szereplôi az egyetemiünnepségeknek, de a városi és megyeirendezvényeken is feltûnnek. Sikerüktitka sokak szerint abban rejlik, hogyaz autentikus stílusjegyek mellett komplextáncszínházi formákat is beépítenekaz elôadásaikba.Indul az építkezés a kórházbanTavaly szeptemberben számolt be prof.dr. Nagy Lajos Phd vezérigazgató aMarkusovszky kórház fejlesztésérôl,melyben egy új belgyógyászati tömb létesítése,a központi mûtôk, az intenzívosztály, valamint a központi sterilizálóbelsô felújítása valósul meg. A pályázatotmég 2010-ben nyújtották be, 2011-ben alá is írhatták az 5,5 milliárd forintosprojektet, 2012-ben pedig a kivitelezôkiválasztására kiírták a közbeszerzésieljárást. Mára már megvan aháromtagú konzorcium: a SwietelskyKft. vezetésével a West-Hungaria BauKft., valamint a Fertôdi Építô és SzolgáltatóZrt. kivitelezi majd a júniusban kezdôdômunkálatokat. Elsôként lebontjáka kékcsempés épületet, majd megkezdôdhetaz új tömb létesítése. A kórházegyébként már korábban elvégeztea beruházást elôkészítô munkálatokat,tehát a következô 13 hónapbanmár a látványos, operatív fejlesztéstörténik. A beruházás összköltségemintegy 6,35 milliárd forint, mely a tervezettösszeghez képest 1,6 milliárd forinttaltöbb. A többletforrás fedezésérea kormány nyújt támogatást, ezt dr.Hende Csaba honvédelmi miniszter jelentettebe múlt héten.


2013. ÁPRILIS 13.ANNOA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amikor még órákig kellett a lencsébe nézni…A források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársaivoltak segítségünkre.Játék„…mert ha a szombathelyi régi magyarfényképezésrôl van szó, Gothard Jenô nevenem maradhat ki a névsorból” – írta1942-ben a Vasvármegye, megemlékezvéna szombathelyi fényképezés történeténekszázadik évfordulójáról. „A tudományoskutatások nagyhirü hôse ugyanismaradandót alkotott ezen a téren ésuttörô volt. Mint astro-fizikus sokat foglalkozotta csillagok, égitestek és villámokfényképezésével.” Munkásságát és felfedezéseitszámos külföldi szaklap méltatta,mégis kevesen tudják, hogy „Gothardfedezte fel a mai finomszemcséjükiegyenlitôs hivás elvét és annak gyakorlatimódszerét is ô dolgozta fel elsônek.Már akkor igazolta, hogy a fényérzékenylemezek brómezüst szemcséinek finomságátólfügg a kép értéke és nagyithatósága.Kisérleteit be is bizonyitotta egyWienben rendezett kiállitásával, ahol1867-ben a Voigtländer-féle ezüstérmetnyerte el…” Márpedig ez nagy elismerésvolt akkoriban! Sôt, amikor felfedezésénekhíre eljutott a moszkvai és berlinifénykép-kiállításokra, egyértelmû volt,hogy a „nagyhirü szombathelyi tudósfényképezô”mindenkit maga mögé utasíta dobogón, és aranyéremmel a zsebébentér haza. Az orosz állam ezután ázsiaitanulmányútra is invitálta, hogy figyelje,tanulmányozza és fényképezze a napfogyatkozást,ám ô nem ment el. Helyettea „soha nem nyugvó zsenije egy másik érdekeskészüléket is megoldott. Utazásaisorán rájött – már akkor! – , mit jelent váratlanesemények azonnali lefényképezéséneklehetôsége, ha lenne hozzávalógép. Fôleg az ujságok fotoriportja járt azeszében, amikor megalkotta a maivilághirü gépek ôsét a puskatusra szereltgyorsfényképezôgépet…!”Óriási lépés volt ez a fényképezés történetében,mégis, milyen vicces lenne ma,ha egy napilap fotóriporterei egy ilyen puskávala kezükben indulnának lelôdözni azeseményeket... Nem lenne könnyû dolguk,az egyszer biztos… Hogy miért is? Képzeljékel a szerkezetet, amely egy finom puskatus,a két végére szerelt két nagy dobozzal.„Egyik a témakeresésre – akárcsak amai modern kisgépek nézökéje – míg amásik a felvételre szolgált. Csak meg kellettnyomni a ravaszt és kész volt a kép.Gothard Jenô megcélozta a ’modellt’, vagya lefényképezni kívánt érdekes eseményt,elhuzta a ravaszt, bent kioldódott a lemez,belsô kis sineken átcsuszott a lencse elé ésa következô pillanatban már a másik témátis ’lelôtte’ gépével. Tizenötször lehetmegismételni gyors egymásutánban valaminekazonnali megörökitését, a nagyszombathelyi tudós elôrelátóan kigondoltszellemes gépével. Persze csak leirva megyilyen könnyen mindez. A gyakorlatban agép fôleg lassu és nehézkés. A hajlékonyfilm még ismeretlen volt. Az amerikai Edisonmég maga is 4-5 méter hosszuüvegcsikokkal kisérletezget, arra fényképezia képeket és próbálja a laternamagicában megalkotni az elsô mozgófényképet…! Milyen bizonytalan eredménylehetett az, kényes, törékenyüvegcsikokkal „lepergetni” egy egészmozi müsort? Gothard valami ilyesféléregondolt és kezdetleges készülékébenugyan ki nem látja meg a mai 36 felvételeskisfilmes, vagy akár a modernmozgófényképek eredeti magyar ôsét…?”„A fényképezés technikája gyorsan fejlôdik…!”– írta a cikk szerzôje, s még nemis sejtette, mennyire. Hogy alig száz évmúlva, szinte már csak hírbôl ismerjük azemlített 36 felvételes kisfilmet, s a fényképezéselképzelhetetlen másképp, mintdigitális technikával. Egyben viszont igazavolt 1942-ben csakúgy, mint manapság:„A multra már csak kevésen gondolnakvissza. A rohanó élet, a száguldó eseményekidegizgató tempójában ki is érne rávisszapillantani és kutatni a letünt idôknagy embereinek emlékeiben…? Ki ér rávisszaidézni a jó öreg Gothard Jenônek,az utódoknak, munkában eltelt értékeséletét…? Mi már csak a modern haladásárnyékában állva nézhetünk vissza egy párpillanatra a boldog idôk hôs korára, amikormég az emberek Szombathelyenráértek kutatni, keresni és közben – szépenélni is…!”Szabó ZoéLegutóbbi játékunk helyes megfejtése: 1896. A Sebrano Pizzéria kétszer két pizzárafeljogosító utalványát Bokor Bernadett és Csurgai Péter nyerték. E heti kérdésünk:Ki találta fel a puskatusra szerelt gyorsfényképezôgépet? A helyes megfejtôkközött a Szent György-napi Vásárra szóló belépôjegyeket sorsolunk ki.A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2.,Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk április18-ig! Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!5


„Nem vagyunk rasszisták!”Négyszázezer forintos büntetést szabott ki a Haladásra az MLSZ fegyelmi bizottságaa múlt szombati, Ferencváros elleni mérkôzésen tapasztalt „rendezési hiányosságokés a szurkolók gyûlöletkeltô, rasszista megnyilvánulásai miatt”. A találkozó– amely nagyszerû iramot igen, de gólt nem hozott – napokig téma volt a sajtóban,politikusok, jogászok, szövetségi illetékesek hallatták hangjukat. Szurkolóknem… Lapunknak nyilatkozott többek között két vezérszurkoló is…ARTNER TAMÁS: VEGYES ÉRZÉSEKA Fradi elleni összecsapás végén néhánydrukker huhogott, miután a fôvárosiaklégiósai kimutogattak a szombathelyiB-közép felé. A klub, majd a szurkolóicsoportok néhány órával a találkozólefújása után közleményben fejtették kiálláspontjukat az üggyel kapcsolatban.A dokumentumban szerepel: a klubmár hetekkel ezelôtt tájékoztatta aszurkolói csoportok vezetôit „a lelátónfelhangzó antiszemita, rasszista rigmusesetén várható MLSZ-szankciókról.”„A Rohonci úton soha nem volt jellemzôa faji megkülönböztetés, ezt korábbansoha nem is tapasztaltuk. A klubelítéli a játékosok bármilyen nemûhátrányos megkülönböztetését, a futballpályána teljesítmény a mérvadó.Megjegyezzük ugyanakkor, hogy aHaladás–FTC bajnoki mérkôzésen az ellenfélszurkolói rasszista rigmusokatskandáltak, ami természetesen nemmentség néhány felelôtlen nézô cselekedetére!…Sajnáljuk, hogy nem amérkôzésrôl, a helyzetekrôl, a játékrólszólnak a híradások, hanem errôl a sajnálatoseseményrôl! Még egyszer leszögezzük:a Haladás-tábort sosem arasszizmusáról emlegették”, állt a közleményben.Tóth Miklós szerint nagyon sajnálatos,hogy nem a mérkôzésrôl, hanem Monizmester nyilatkozatáról cikkeztek az újságoka meccs után néhány nappal.A szombathelyiek ügyvezetôje szerint, haesetleg a IX. kerületiek megnyerik az ütközetet,lehet, hogy nem a lelátó történéseitôllett volna hangos a sajtó…Nem vagyunk rasszisták! – nyomatékosítottaaz ügyvezetô.Vegyes érzésekkel tekint vissza az elmúlt hetek eredményeire Artner Tamás,a Haladás vezetôedzôje. A tréner szerint jó néhány pont benne maradta csapatban…– Bárkivel fel tudjuk venni a versenyt, ezt bebizonyítottuk az elmúlt fordulókban.Az élcsapatok sem futballoztak le minket, gondolok itt elsôsorban a Fradi,a Vidi, valamint a DVTK elleni idegenbeli mérkôzésre. Partiban voltunk, igaz,a gól hiányzott a játékunkból. Éppen ezért vegyes érzéseim vannak az eddigiprodukciónkkal kapcsolatban. A megszerzett pontok miatt van bennemhiányérzet, ha egy kicsit jobban koncentrálnak a srácok, akkor most több egységállhatna a nevünk mellett. Ugyanakkor a futballistáim hozzáállásával, mentalitásávalés a mutatott játékunkkal maximálisan elégedett vagyok – értékelta vezetôedzô a Videoton elleni szerdai vereseég másnapján. Artner úgy véli:az ellenfél támadóharmadában rendre nem sikerülnek a passzok, ezért nemtud akciógólt rúgni hetek óta a gárda.– Bosszantó hibákat vétünk a támadások befejezésénél, minden összecsapásonmegvoltak a lehetôségeink, de ezeket elpuskáztuk. Fiatalok a csatáraink,rutint kell szerezniük. Meggyôzôdésem, hogy hamarosan változik ahelyzet, és belôjük a ziccereinket – mondta a szakvezetô.Tóth Miklós, a klub ügyvezetôje szerint jó úton jár a Haladás.– Összességében elégedettek vagyunk a gárda teljesítményével, hiszen az esetektöbbségében nem csak eredményesen, de jól is futballozott az elmúlt hetekbena csapat. A Haladás bebizonyította, hogy takarékos költségvetésbôlis lehet ütôképes alakulatot mûködtetni. A csapat gerince régóta együtt játszik,a feljutást követôen évente igazoltunk egy-két futballistát, akik beváltottáka hozzájuk fûzött reményeket. Ha csak a közelmúltból kell példát hoznom,akkor ki kell emelnem Fehér Zoltánt, aki Guzmics Ricsivel a mezôny egyiklegjobb védôpárosát alkotja. A fiatalok csapatba építése is folyamatosan zajlik,és évrôl évre sikerül felfedeznünk olyan kivételes képességû labdarúgókat,mint Kovács István vagy Radó András, és reményeink szerint ebbe a kategóriábatartozik majd Németh Márió is – tette hozzá az ügyvezetô.Aztán kedden összeült a fegyelmi bizottság,és döntése értelmében a Halinak –és a Ferencvárosnak is – 400 ezer forintosbüntetést kell fizetnie „rendezési hiányosságokés a szurkolók gyûlöletkeltô,rasszista megnyilvánulásai miatt”.A részletes indoklásban szerepel: „A FEBa Haladás–FTC mérkôzésen történt rendezésihiányosságok és a hazai szurkolókgyûlöletkeltô, rasszista megnyilvánulásaimiatt a Haladást 400 ezer forint, azFTC-t, mint visszaesôt, szurkolóinak gyûlöletkeltô,rasszista megnyilvánulásaimiatt 400 ezer forint pénzbüntetés megfizetésérekötelezi. Az indokolásból –egyebek mellett – kiderül: a Haladás rendezésihiányosságokat követett el (példáulnem ôrizték megfelelôen az öltözôfolyosót;a mérkôzés alatt és elvonuláskoris pirotechnikai eszközöket alkalmaztakegyes szurkolók). Ennél is súlyosabba közönség által elkövetettek megítélése:a mérkôzés közben, a 62. percében kb.10-20 fô 6 másodpercig, a 64. percbenszurkolók egy kisebb csoportja nem jólhallhatóan kb. 3 másodpercig, a 67.percben 2 másodpercig, a 91. percben kb.22 másodpercig jól hallhatóan huhogott.A Haladást érintô büntetés kapcsán azMLSZ hangsúlyozza, az ellenôri jelentésalapján a tömeges, hosszan tartó (22 másodperc)sportszerûtlenség a mérkôzés lefújásakorkövetkezett be, ezért jár apénzbüntetés a Haladásnak, a klubok objektívfelelôssége alapján. Amennyibenez a fajta intenzív, hosszú huhogás a mérkôzésközben valósult volna meg, akkora játékvezetônek – a bevezetett háromlépcsôsrendelkezés alapján – meg kellettvolna szakítania a találkozót.”Tóth Miklós a döntés másnapján úgy fogalmazott:tudomásul veszik a szövetségbüntetését, az ellen nem kívánnakfellebbezni…6


2013. ÁPRILIS 13.SPORTNYOLCVANEZER LÁTOGATÓ…Így látták a szurkolók…Sebestyén Gábor, a Green White Armycsoport egyik tagja értetlenül állt az eseményekelôtt. Mint elmondta: a Haladástbuzdították, olykor a Fradit szidták, dehogy a lefújást követôen huhogtak volnadrukkertársai, errôl ô nem hallott…– Olvastam a fegyelmi bizottság indoklását,és bizony megmosolyogtatónaktartom… Egyszer valóban volt huhogásnéhány másodpercig, de leintettük azt ahárom-négy embert, és áttértünk a Ria-Ria-Hungária rigmusra. De ami szerepela dokumentumban, miszerint a lefújástkövetôen is rasszista megnyilvánulásoktörténtek a B-középben, az már a vicc kategória.Megvolt az iksz, ünnepeltük a csapatunkat,nem foglalkoztunk már a Fradival.Azt még érdekesnek tartom, hogyegy holland edzô sérelmezte, hogy mihangzott el a lelátón. Kérdem én, biztosanértette, hogy milyen rigmusok hangzottakel a két tábor részérôl? Mert ha értettevolna, mit énekelnek a fôvárosi szurkolók,akkor biztosan azt is szóvá tette volna…– hangsúlyozta Sebestyén Gábor, akikésôbb visszautasította a rasszista vádakat,valamint nehezményezte Deutsch Tamás,fideszes EP-képviselô sajátos nyilatkozatát(ebben a politikus trágár szavakkalillette a „huhogó” Hali-drukkereket,és védelmébe vette a ferencvárosiak színesbôrû játékosait).– A Hali-tábor korábban sem huhogott,és nem jellemzô ránk a rasszizmus.Nekünk legfontosabb a Haladás,a szurkolás miatt járunk meccsre.Deutsch Tamás nyilatkozatát kikérjükmagunknak, a képviselô foglalkozzona saját dolgával, a politikával – zártaszavait a szurkoló.Krisztián, a fôvárosi csapat egyik ultrájanem hallotta az ominózus „huhogást”,ami nem is csoda, hiszen – mint fogalmazott– ô a drukkolással volt elfoglalva.– Végigszurkoltuk a mérkôzést, mimagunkkal, a rigmusainkkal voltunk elfoglalva.Nagybátyám a tribünön ült, ôviszont hallotta a Hali-tábor említettreakcióját. Moniz kiakadásának szerintemelsôsorban nem ez volt az oka, aholland tréner Andó-Szabó játékvezetôreneheztelt. Szerintem azt gondolta,hogy az MLSZ által a közelmúltbanbevezetett háromlépcsôs szabályozástmár komolyan alkalmazza majd a testület.A Fradi szakvezetôjével annyibanértek egyet, hogy ne legyen kettôs mérce,azaz mindenki egyforma elbírálásalá tartozzon. Ha a Ferencvárost megbüntettékaz Eger elleni meccsenrasszizmus miatt (ahol ennek nyomasem volt), akkor másra is vonatkozzanaka szabályok – vélekedett a Monsterscsoport tagja.SaFóA Rohonci úti Haladás-meccsekéves szinten annyi nézôt vonzanak,mint amennyi Szombathelyteljes lakossága. Mostantólegészen pontosan tudjuk, hányanis látogatják a zöld-fehérektalálkozóit.A Sporttörvény (2004. évi I.tv.) elôírása alapján fokozott,illetve kiemelt kockázatú sporteseménycsak és kizárólagolyan helyen rendezhetô 2013.július 1-tôl, ahol a jegytulajdonosbeazonosítható. A Rohonciúti stadionban mûködik a rendszer,így megtudhattuk, hogy amúlt szombati Haladás–Ferencvárostalálkozót 5.205-en tekintettékmeg a helyszínen.A jegyvásárlás menete a következô:elmondjuk, hogy hovászeretnénk a tikettet, és milyentípust. Ekkor a pénztáros kiválasztjaa stadionnak azt a részét,ahová a biléta szólni fog,majd a bediktált adatokat begépeli,és máris jön a nyomtatóbóla jegy. Beszélgettünk asorban állókkal, volt ilyen véleményés olyan is... Az egyik B-közép tagnak szerencséje volt,éppen délben érkezett, akkornyitott ki egy újabb pénztár, ígynagyon gyorsan sorra került.A sorban állók közül többen iselégedetlenek voltak, de aSporttörvény elôírásairól nemhallottak semmit sem. A stadionmögött lévô négycsillagosszállodából is érkeztek vendégeka meccsre, méghozzá Németországból.A házaspár szervezettneklátta a beléptetést ésjegyvásárlást, annak ellenére is,hogy a vendégszektor utcájánaklezárása miatt körbejártákaz egész stadion- és edzôpályaterületet.Jó megoldásnak látjáka két tábor különválasztását,tapasztalataik szerint Németországbansem sikerül mindigilyen jól „szétszedni” atáborokat. A pénztárosok úgyvélték: az emberek zöme türelmesvolt. Természetesen voltak,akik kevésbé fogadták el ahelyzetet, ám a drukkerek nagyrésze idôben érkezett, és arendszer jól bírta a nagy vásárlásirohamot.7


INMEMORIAM • CIVILDr. vitéz Tarján Jenô (1935–2013)Pótolhatatlan nagy veszteség érte Szombathelyorvostársadalmát, a kardiológusoknagy táborát. 2013. március 27-énelhunyt dr. vitéz Tarján Jenô, az orvos, atanár, a tudós és az EMBER.Dr. Tarján Jenô 1935. április 8-án születettBudapesten. Tamásiban nôtt fel, középiskolábaBudapesten járt és itt érettségizett.Az érettségi után a zene és az orvosipálya között kellett élethivatást választania,miután zongoraszakon zenekonzervatóriumbajárt. Az orvosi pályamellett döntött.1963-ban Pécsett diplomázott, majd Hámoriprofesszor klinikáján 10 évig dolgozotttanársegédként. 40 éves kora elôtttudományos fokozatot szerzett, és a klinikaegyik meghatározó embere lett. Hámoriprofesszor egész pályafutásának példaképeés pályáját irányító egyéniségevolt. A klinika után pályázat útján Szekszárdon1974–84 között a Tolna megyeiKardiológiai Osztályt vezette. Kiemelkedôtudományos munkát végzett, amit aMagyar Tudományos Akadémia kitüntetésselismert el. Az elsôk között szerveztemeg a vérrögoldás, a thrombolysis elterjedésétMagyarországon.1984–2000 között vezette a SzombathelyiMarkusovszky Kórház Kardiológiai BelgyógyászatiOsztályát. Mûködése alatt azosztályon magas színvonalú gyógyító, betegellátóés tudományos munkát alakítottki.Megszervezték az akut ellátásra alkalmascoronária ôrzôt. Holter rendszerrel egészültki a noninvazív kardiológiai diagnosztika.Modern color Doppler kardiológiaiultrahangkészülék került bevezetésre.A kardiológiai ellátás országosan azelsôk közé nôtt fel. Az osztály orvosairendszeresen részt vettek hazai és külföldikongresszusokon, továbbképzésekenés külföldi tanulmányutakon.Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata2012. évben a legmagasabb városikitüntetéssel, a „Pro Sanitate Savariae”Életmû-díjjal ismerte el munkásságát.Tanítványai Ausztria, Németországkülönbözô klinikáin, dr. Nagy Lajos, késôbbiutódja Torontoban cserélte ki tapasztalatait.Számos akadémiai és nemzetközi tudományosbizottságnak volt elismert elnökeés tagja. Aktívan részt vett a közéletben.Több cikluson át volt tagja az EgészségügyiSzakmai Bizottságnak és egy ciklusonkeresztül Szombathely MegyeiJogú Város Közgyûlésének.Soha nem szakadt el kedvenc idôtöltésétôl,a zenétôl. 1992-ben indította útjáraa Zenélô Egészségügyiek Országos Találkozóját,mely azóta is minden évbenmegrendezésre kerül.Magas fokú empátiával rendelkezett. Ezeredményezte, hogy több mint 700 taggalmûködik jelenleg is az 1991 óta általa szervezettVas Megyei Szív Egyesület, amely aszívbetegek utókezelését, gondozását, tanácsadásáthivatott biztosítani.Halálával óriási veszteség érte SzombathelyMegyei Jogú Várost, annak egészségügyét,Vas megye közösségét és a kardiológusokszéles táborát.Egy kiváló orvost, tudóst, mûvészt, igazbarátot és egy csodálatos embert veszítettünkel.Búcsúzunk Tanár úr, soha nem felejtünk!Dr. Prugberger Emil,az egészségügyi bizottság elnökeFOGADÓÓRALendvai Ferenc, Szombathely 9. sz. választókerületének önkormányzatiképviselôje április 15-én (hétfôn) 16.00 órától a Városházaföldszinti kistermében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóóráttart.Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április17-én (szerdán) 16.15 órától a Pálos Károly Szociális SzolgáltatóKözpont és Gyermekjóléti Szolgálat III. számú CsaládsegítôSzolgálatában (Szombathely, Kodály Z. u. 4.), 17.15 órától azOladi KIKI-ben (Szombathely, Simon I. u. 2–6.) fogadóórát tart.Németh Kálmán, Szombathely önkormányzati képviselôje április17-én (szerdán) 15.30 órától a Városháza földszintikistermében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) fogadóórát tart.Dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere és PoórAndrás, Szombathely önkormányzati képviselôje április18-án (csütörtökön) 14.00 órától a Szûrcsapó Óvodában(Szombathely, Szûrcsapó u. 43.) közös fogadóórát tart.Sorszámok 8.00 órától a portán kérhetôk.Sági József, Szombathely 14. sz. választókerületének önkormányzatiképviselôje április 18-án (csütörtökön) 16.30 órától a JátékszigetÓvodában (Szombathely, Gyôzelem u. 1/A.) fogadóórát tart.SZEGEDY GYÖRGYNÉ ÉLETECsütörtökön mutatták be a Híres SzombathelyiNôk sorozat legújabb kötetét, melybenKelbert Krisztina, a Savaria Megyei HatókörûVárosi Múzeum történésze SzegedyGyörgyné életének és tevékenységének állítemléket. A Szülôföld Könyvkiadó gondozásábanmegjelent kötetbôl kiderülegyebek mellett, hogy a 19. században születettarisztokrata asszony életének egyikfô mozgatórugója a szegény gyermekekfelkarolása volt, de nevéhez fûzôdik azErdei Iskola megépítése is.LAKÁSPÁLYÁZATOKSzombathely Megyei Jogú VárosPolgármestere pályázatot hirdethelyreállított komfortos vagy összkomfortoslakás és lakás helyreállításánakvállalásával történô bérbeadásra.Lapzártánkkor került fela Polgármesteri Hivatal honlapjára abérbeadó lakások listája, melyekrôlrészletes információt az alábbi elérhetôségenkaphatnak: www.szombathely.hu/Programok/Felhívások.A részletekrôl bôvebben következôszámunkban olvashatnak.8


2013. ÁPRILIS 13.UTÁNAJÁRTUNK • INTERAKTÍVFidesz – Pro Savaria: elmaradt az egyeztetésNEM FORDULHAT ELÔ TÖBBÉ, VÉLI AZ EGYESÜLET ELNÖKEA márciusi közgyûlésen olykor pattanásigfeszült hangulatban tárgyalták afelek a napirendi pontokat. Ez önmagábanmég nem is meglepô, hiszen ahhozhozzászokhattunk már, hogy azellenzék és a városvezetô oldal olykorhajba kap. Viszont most a zárt ülésena Pro Savaria képviselôivel ellentétesdöntést hozott a Fidesz-frakció. Dr.Prugberger Emil, a civil szervezet elnökeszerint legközelebb mindenképpenegyeztetni kell fajsúlyos döntésekmeghozatala elôtt.A múlt havi közgyûlésen zárt ülésen menesztettékNémeth Gábort, a SZOVA vezérigazgatóját.A döntést nem elôztemeg egyeztetés, állítja dr. PrugbergerEmil, akivel az elmúlt hetek eseményeirôlbeszélgettünk.– A költségvetés mindig problematikustéma, a város nehéz anyagi helyzetbenvan. A választások után MolnárMiklós alpolgármesterre bízták a büdzsét,a Pro Savaria képviselôje lezártaa kasszát, a kulcsot pedig nem adjaoda senkinek. Felvetôdnek igények a kulturális,a szociális és akár az egészségügyiterületrôl, és ez óhatatlanul is feszültségeketokoz. Mindenki ki akar lobbizni asaját területének a plusz támogatásokat,ám ennek fedezetét is garantálni kellene.Eladósodott a város, ezt tudomásulkell venni, önmegtartóztatást kell kérnia képviselôktôl – vélekedett a költségvetésjelenlegi helyzetérôl az egészségügyibizottság elnöke, aki kitért a márciusiközgyûlésen történtekre.– Ez a közgyûlés nem volt Szombathelynevéhez méltó. A stílus, a megnyilvánulásoknagyon sok esetben súrolták a jóízlés határát. Mint a testület korelnöke,legközelebb biztosan szót kérek majd, halátom, hogy ennyire elfajulnak a dolgok.Bár nem közvetíti a televízió az üléseket,ettôl függetlenül kulturáltan és városiképviselôhöz méltóan kell viselkedni –hangsúlyozta a politikus.Dr. Prugberger Emil leginkább azon lepôdöttmeg, hogy a városvezetô frakcióazonnali hatállyal menesztette NémethGábort, a SZOVA vezérigazgatóját. A ProSavaria elnöke szerint többet nem fordulhatelô, hogy a Fidesz elöljárói nemegyeztetnek ilyen fajsúlyos kérdésben akoalíciós partnerrel.– Nagyon sok kritika érte a SZOVA mûködéséta közgyûlésen, és e véleményekezúttal a Fidesztôl érkeztek. Aztán a zártülésen mindenféle elôzetes tájékoztatásnélkül leváltották Németh Gábort a városlegnagyobb cégének élérôl. NémethGábort remek szakembernek tartom, akimaximális hozzáértéssel vezette a részvénytársaságot.Bár én nem voltam idehazaa közgyûlés elôtt, a Pro Savaria másikképviselôjét, Molnár Miklóst sem informáltáka döntés hátterérôl. Sôt, minda mai napig nem kaptunk magyarázatota kérdésrôl. Hamarosan összehívom a ProSavaria tagságát, és eléjük tárom azügyet. Úgy gondolom, ilyen többszörnem fordulhat elô. Ez egy jelzésértékû,elgondolkodtató történet volt, ami mégnem jelent casus bellit (háborúra okot),ugyanakkor tisztázni kell, hogy az együttmûködésilyen formában meddig maradmûködôképes – nyomatékosította a civilegyesület elnöke.A szavazáson dr. Prugberger Emil márnem vett részt, ha ott lett volna, nemmelvoksolt volna.SaFó • Fotó: Vágvölgyi BálintKÉPVISELÔI LEVELEZÔLAPA városnak támogatni kell a helyi felsôoktatástA Lehet Más a Politika kezdeményezésérea két hete ülésezett szombathelyiKözgyûlés tárgyalta a helyi felsôoktatásiintézmények tevékenységét,illetve a velük való együttmûködéslehetôségeit. A felsôoktatásiintézmények nem önkormányzatifenntartásúak, felvetôdhet tehát a kérdés,miért kell a szombathelyi önkormányzatnakvelük foglalkoznia? Elsôsorbanazért, mert az NYME–SavariaEgyetemi Központban, a PTE SzombathelyiKépzési Központban és aGyôri Hittudományi Fôiskola szombathelyiszakjain több ezer hallgató tanul,illetve több száz oktató dolgozik. Ôkvárosunkban élnek, itt járnak szórakozni,itt vásárolnak, a helyi közösségiközlekedést használják. stb., nemmindegy számunkra tehát, hogy a helyifelsôoktatáshoz kötôdôk milyenszámban és mennyi idôt (hány évet)töltenek el városunkban. A felsôoktatásiintézményekkel való kapcsolatazért is fontos, mert jelenleg az önkormányzatnaksemmiféle együttmûködésimegállapodása nincs ezekkel azintézményekkel, holott más városokban(Gyôr, Szeged stb.) az egyetemekaz önkormányzatokkal szoros együttmûködésbenfontos szerepet viszneka helyi gazdaság fejlesztésében: szakembereketképeznek, kutatómunkátvégeznek…A Közgyûlés elé került (mellékleteivelegyütt) több mint százoldalas beszámolóbólaz derülki, hogy a kéthelyi felsôoktatásiközpontbanegyre csökken ahallgatók száma,a PTE Szombathelyi Képzési Központ(az intézmény vezetôjének elmondásaszerint) komoly veszélybenvan. Az LMP az együttmûködés beindításátszorgalmazza a helyi felsôoktatásszereplôi, valamint az önkormányzatközött. Mindkét félnek segíteniekell a másikat városunk fejlôdéseérdekében.Horváth Zoltán önkormányzati képviselô,SZMJVLehet Más a Politika9


„Érzelmi politizálást és politikai hisztériát várok”INTERJÚ TÖRÖK GÁBOR POLITOLÓGUSSALA szombathelyi származású politológussal,Török Gáborral egyebek melletta jövô évi választási esélyekrôl isbeszélgettünk. Változtak a támogatottságimutatók? Ha igen, miért ésmilyen irányba? Ki lehet Orbán Viktorkihívója? Mi tartja a szimpatizánsokata Fidesz mellett? Ezekre a kérdésekreis válaszolt a szakember.– Az elmúlt hetekben a közvéleménykutatókmérései ugyan eltértek egymástól,mégis, a tendenciákra talán lehetadni. A Fidesz vezet, a baloldaliliberálisellenzék nem tudott lényegesenelôretörni. Mennyire volt váratlan(március 15-ei káosz, alaptörvénymódosítás,jegybankelnök-választás),hogy nem változott a pártok támogatottsága?– Ha valóban a tendenciákat és nem ahavi eseti változásokat figyeljük, akkorkét dolgot kell megállapítanunk. Egyrészta Fidesz jelentôs szavazatvesztésea tavalyi év második felében megállt,néhány felmérés szerint már halványanemelkedett is a kormánypárt támogatottsága,ma a teljes népességben körülbelül24–25 százalékon állnak. Másrésztaz ellenzék az elmúlt fél évbenszinte semmit sem erôsödött, az úgynevezettbaloldali ellenzék (MSZP,Együtt, DK) közösen a teljes népességkörülbelül 20–22 százalékának szimpátiájátbírja. Engem nem lepett meg,hogy az ellenzék nem erôsödött: amíga baloldal a belsô harccal van elfoglalva,nem várható, hogy képes legyenmegszólítani a bizonytalanok táborát.Márpedig ma nagyon úgy néz ki,hogy ez a sajátos elôválasztás akárôszig is elhúzódhat. Természetesensokkal jobb helyzetben lenne az ellenzék,ha már világosak lennének a belsôerôviszonyai, ha nem magukkal, belsôharcaikkal, hanem a szavazók megszólításávallennének elfoglalva. Ugyanakkorez a küzdelem nem spórolhatómeg: a politikában nem maguktóljönnek létre a szövetségek és a megállapodások,azokért is meg kell küzdeni.Ma kétségtelenül nagy hátrány azellenzék számára ez a helyzet, aztazonban nem szabad elfelejteni, hogyúj helyzetben találja majd magát a politika,ha kialakul az ellenzék választásiegyüttmûködése.– Mikorra „kellene” megegyezniüka szocialistáknak és Bajnaiéknak, hogya választáson eredményesek lehessenek?Idôben vannak még? A dunakesziidôközi választáson külön jelölttelindult az MSZP és az Együtt 2014 – csúfosvereség is lett a vége…– Bár ma egyre többen látják úgy –mindkét oldalon –, hogy eldôlt a2014-es választás, én azonban inkábbarra hívnám fel a figyelmet, hogy a politikábanegy év nagyon sok idô. Gondoljunkcsak arra, hogy Bajnai Gordonalig fél éve szereplôje ismét a magyarpolitikának, s azóta már szinte mindenvolt a baloldalon: a messiástól a bukottpolitikusig terjed a lista. Sok meglepetésér még minket a következô hónapokban,arról nem is beszélve, hogyamíg a választók közel felének nem ismerjüka pártpreferenciáját, addigAllergiások oázisa a Thököly utcai SÓSZOBAItt a tavasz, a jó idô, az allergiásoknakpedig azt tanácsolják: lehetôségszerint zárt ablakok mellett esotthon ücsörgéssel próbálják átvészelniezt az idôszakot. Különösenérintettek most azok, akik a mogyoróraés a nyírfára reagálnak érzékenyen.Sajnos pont ezek váltanakki a legtöbb embernél allergiásreakciót, és okozzak az összes tavasziallergizáló növény közül alegagresszívabb tüneteket.Aki mégsem begubózva szeretnétölteni a tavasz hátralevô részét, annakazt tanácsoljuk: látogasson elSzombathelyen a Thököly utcaiSÓSZOBÁ-ba. A sóval telített levegôugyanis kitisztítja a légutakat és erôsítiaz immunrendszert. Köztudott,hogy az allergia az immunrendszerkóros túlmûködése, a só pedig természetesantihisztamin. A SÓSZOBÁ-banhasznált AREC eljárás orvosilag isigazolt, mégis teljes mértékben természetes,amelyet a TüdôgyógyászokOrszágos Kollégiuma is ajánl. A levegôionizalt sókoncentrációja olyanmagas, hogy eléri a természetes sóbányáklevegôminôségét.A kúra alkalmazásaA kezeléseket terápiás jelleggel javasoltvégezni. Súlyosabb allergiás tünetekesetén 20 alkalom javasolt. A kezelésekhatékonysága akkor szavatolt,ha 2 alkalom között nem telik el többmint 48–72 óra. Ezért egy héten minimum2-3 látogatást javasolt beütemeznia megfelelô eredmény érdekében.Két látogatás között minimum6 óra szünetet kell tartani, de akár napontais lehet, sôt, javasolt 1-1 órát asóban tölteni. Amennyiben volt fulladás,vagy elôfordult nehézlégzés, sípolás,külön fontos kihangsúlyozni azúgynevezett szoktatási periódust,amelynek lényege, hogy egy rövidítettexpozícióval indítunk, azaz az elsôalkalom 15 perc, a második 30 perc,a harmadik 45 perc. Gyerekeknél eza maximum, felnôtteknél 60 percbenmaximalizáljuk az egyes kezelésekidôtartamát. Erre azért van szükség,hogy a szervezet hozzászokjon amikroklimatikus gyógyközeghez, éslegyen ideje reagálni. Hatásaként azallergiások fellélegezhetnek, a gyógyszeradagcsökkenthetô, egyeseknél elis hagyható. A megújult, kibôvült ésmegszépült SÓSZOBÁ-ban gyógyulásközben gyorsan és kellemesen telik azidô, hiszen a gyermekeket sóhomokozó,játékok és színes ceruzák, a felnôtteketpedig kényelmes relaxációsszékek és újságok várják.További információk és orvosi referenciák:www.soszoba.hu, Idôpontegyeztetés: +36 30 434-6280, Cím:Szombathely, Thököly u. 12.10


2013. ÁPRILIS 13. INTERJÚnagy bátorság lenne elôre eredménythirdetni.– A Fidesz „jobban teljesít” szlogenjeés a magyar érdekek markánsvédelme az unióval szemben, úgy tûnik,egyaránt szimpatikus a választóknak.A már-már magyarosnak nevezhetôunortodox-gazdaságpolitikaszintén bevált, több elemét más államokis átvették.– Hogy mi jön be és mi nem, azzal szinténóvatosabb volnék. Tapasztalataimszerint soha nem egy-egy politikai eseményvagy szlogen mozgatja meg azembereket, a pártválasztás ennél sokkalösszetettebb folyamat. A felmérésekszerint a Fidesznek ma körülbelül2 millió potenciális szavazója van, amiazt jelenti, hogy a három évvel ezelôttiszimpatizánsainak (akkor a teljesnépesség közel 45-50 százaléka álltmellettük) közel fele kitart a kormánypártmellett. Bár a veszteség jelentôs,mindez nem kis politikai eredmény,amit a Fidesz nem egy-egy jelszóval értel, hanem azzal, hogy nagyon következetesen,a szavazóira figyelve és számukrabefogadható magyarázatokkalpolitizált.– Egy esztendôvel a választás elôttolybá tûnik, nem lesz egyszerû dolgaOrbán Viktor kihívójának. Ki lehet ô? Kineka nevével kellene harcba szállniuk?Mesterházy? Bajnai? Botka? Miszól mellettük, ellenük?– Bár a meglepetést soha nem lehet kizárni,nekem úgy tûnik, hogy ez aharc alapvetôen kétszereplôs: Bajnaivagy Mesterházy lehet a baloldali ellenzékminiszterelnök-jelöltje. Miután eznem egy klasszikus elôválasztás, amelynekvilágos szabályai lennének, nemigazán lehet tudni, hogy a harc hol ésmi alapján dôl el. Nagy jelentôségük leheta felméréseknek, hogy kinek lehettöbb esélye Orbán Viktorral szemben,de a hátország, a véleményvezérek álláspontja,a szereplôk kitartása és mégsok minden más számíthat.– Egyetért azzal, hogy mintha a Jobbikvalamelyest elveszítette volna markánsarculatát az elmúlt hónapokban – ez biztosanrészben annak tudható be, hogylényegesen kisebb médiafelülettel rendelkezika párt, mint riválisai.– A Jobbik számára a tavalyi év nemvolt diadalmenet, ehhez képest a felmérésekszerint a teljes népesség 10 százalékakörül állandósult a támogatottságuk.Bizonyos értelemben a választássötét lova lehet a párt: ténylegkeveset tudunk arról, hogy mennyirejtôzködô szavazójuk lehet, s azt sem,hogy a szavazóikra hogyan hathat a Fideszelszívó hatása.– Mi lehet az LMP jövôje? Megkaparinthatjáka Fideszbôl kiábrándult, viszonta szocialistákat elutasító szavazók egy részét?Egyáltalán erre törekszenek?– Az LMP – ami maradt belôle – tipikusancentrumpárti pozícióban, a nagypártoktól egyformán távolságot tartvavárja a választást. Nagy kérdés, hogyegy kiélezett küzdelemben az elefántokdübörgése mellett hallható lesz-ea hangjuk.– Milyen lehet majd a választási kampány:„Ígérgetôs”? Vagy most már kevésbémernek nagyot mondani a politikusok?– Attól félek, hogy ebben a kérdésbenegyelôre csak közhelyeket lehet használni.Nem szeretem a választások kapcsánhasznált legeket, de a szereplôkbiztosan abban lesznek érdekeltek,hogy az egekbe emeljék ennek a voksolásnaka tétjét. S abban is biztos vagyok,hogy a szavazók jelentôs részérehatással is lesz ez a „most vagy soha”retorika: érzelmi politizálást éspolitikai hisztériát várok. Ha kívülrôl nézem,azt kell mondanom, nagyon izgalmaslesz, miután azonban én is ebbenélek, inkább azt mondom, hogy nemlesz könnyû idôszak.KIIDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉSDátumIdôképHômérsékletÁprilis 13., szombatEsô várható7˚C15˚CÁprilis 14., vasárnap Szeles idô várható 6˚C 15˚CÁprilis 15., hétfôÁprilis 16., keddDerült, napos idôvárható 4˚C 17˚CDerült, napos idôvárható 5˚C 18˚CÁprilis 17., szerda Zápor várható 7˚C 19˚CÁprilis 18., csütörtökÁprilis 19., péntekDerült, napos idôvárható 7˚C 19˚CDerült, napos idôvárható 7˚C 20˚C11


Nézzünk csak bele a tükörbe!ZACHER GÁBOR TOXIKOLÓGUSSAL BESZÉLGETTÜNKIlyen-olyan formában, de valamennyienfüggôk vagyunk. Van, akia cigarettát nem tudja letenni, van,aki a napi sorozatáról nem hajlandólemondani, a fiatalok legtöbbje pediginternetfüggô, hogy csak néhányatemlítsünk a sorból. Ám mi legtöbbszörmégis csak az alkoholrólés a drogról beszélünk a témát illetôen.Pedig az ifjúságot tekintve,nem is ez utóbbi a legnagyobb baj.Ahogy önmagában nem is a függôségjelenti a legnagyobb problémát.Sokkal inkább, hogy hiányzika kommunikáció a családokból, akamaszok a túlélésre játszanak, és aszociális minta, amit tôlünk látnak,bizony elkeserítô. Dr. Zacher Gábortoxikológussal, a Szociális Hétegyik elôadójával egyebek melletterrôl is beszélgettünk.kevésbé, és ez alapvetôen egy értékrend-átalakulástjelent. Akkor mondhatomki ugyanis magamról, hogyfüggô vagyok, amikor kijelentem,hogy az a dolog nekem fontossá vált,része lett az életemnek, beépült amindennapjaimba. Egy alkoholbetegesetében nem kell ehhez napi fél üvegvodka, elég az a két doboz sör, amit esténkéntmegiszik tévénézés közben.Hallja a szisszenést, a kezében az ital,és rendben a világ… Vagy egy nikotinfüggô.Ha megemelik a cigaretta árát,ô akkor is dohányzik. Lehet, hogy elkezdrosszabb cigarettát szívni, esetlegmegpróbál ukrán csempész dohányárutszerezni, de nem hagyja abba, mertszámára ez fontos dolog. Havonta kihasíthúszezer forintot a költségvetésébôl,aminek nyilván jobb helye is lennea háztartásban, de ez általában nem… viccesen osztotta meg a közönséggelszombathelyi elôadásán, hogy valakifelrakott róla a facebook-ra egy, aPéterfy kórházban lencsevégre kapottképet, a következô kommenttel:Ha reggel felébredsz és ôt látod, akkornem sikerült jól az éjszakai buli… Perszemindenki nevetett. Talán ebben rejlikszemélyes varázsa, a humorban, azegyenes megfogalmazásban, olykor finomöniróniában, s az erôben, amellyelképes rávenni a hallgatóságát, hogynézzen szembe önmagával. ZacherGábor 1960-ban született, s bár elsôrenem vették fel az orvosi egyetemre,az élet ôt igazolta: fôorvosi mûködésealatt a Péterfy utcai kórház klinikaitoxikológiai osztálya nemzetközielismertségre tett szert.12Dr. Zacher Gábor 1998 óta dolgozik aPéterfy Sándor Utcai Kórház klinikai toxikológiaiosztályának fôorvosaként.Mellette több egyetemen is oktat, toxikológusigazságügyi szakértôkénttevékenykedik, rendszeresen feltûnika médiában, s orvosként a legkedveltebbelôadók közé tartozik. Amúgy pedigcsokoládéfüggô…– A hétvégén néztünk egy kézilabdameccseta fiammal, és úgy megettemegy 300 grammos mogyorós csokoládét,mint a pinty. És nagyon jó volt! Denem ez az egyetlen szenvedélyem,vagy mondhatjuk függôségem, hisz 38esztendeje már, hogy pipázom, és nemmondok le róla, ahogy a heti ötszöri futásrólsem.– De ez a függôség kontrol alatt tartható.Egy dohányos is mondhatja,hogy megáll napi öt szál cigarettánál…– Persze, de annak meg mi értelme?Szenvedély nélkül lehet élni, csak nemérdemes! Valamiféle extremitásunknakkell lennie, ami idônként keretszegésselvagy értékrendváltozással jár. Akérdés, és ez a legfontosabb dolog,hogy van-e az ember életében beépítveegy fékrendszer, ami karban tart. Nekemszerencsém van, a feleségem betöltiezt a szerepet. Beszól nekem, figyelmeztet,én pedig elhiszem neki. Eza történet lényege. Ha egész héten dolgozom,és otthon még szombaton isbekapcsolnám a gépet, mert van egyhatáridôs munkám, akkor ô azt mondja,ne tegyem, most ebédeltünk, amunka megvár, helyette aludjunk egyórácskát. Én pedig nem ellenkezem, hanemhallgatok rá, és majd vasárnapvégzem el a dolgom. Vagy a másodiktábla csokoládéról is lemondok… Azthiszem, hogy ez a fékrendszer a legfontosabbaz ember életében. Mindannyianfüggôk vagyunk, ki jobban, kiérdekli. Ám idônként mégis ez jelentia függô számára azt a kiindulási pontot,ami motiválja, és segíthet neki abban,hogy absztinens függôvé váljon.Motiváció nélkül ugyanis nincs esély aváltoztatásra.– Vannak függôségek, amelyekkelúgymond, még normális életet élhetünk.De hol az a pont, amikor már segítségértkell fordulni?– Ezt sajnos nem lehet exaktul meghatározni.Elsô lépésként, a beteg-


2013. ÁPRILIS 13.INTERJÚ • UTÁNAJÁRTUNKnek fel kell ismernie, hogy baj van.Gyakran elôfordul, hogy látjukugyan a problémát, ám belülrôl sokkalkisebb látószögön keresztül érzékeljüka világot, mintha kívülrôl tekintenünka dologra. El kell jutniodáig, hogy szembe merjünk nézniönmagunkkal. Hogy odaálljunk atükör elé, és be merjük vallani magunknak,hova is jutottunk. Az önfelismerésbena családnak, a környezetnekis óriási szerepe van. És roppantfontos még az önismeret, amipedig tanulható. Persze van olyan,amikor egészségügyi változások lépnekaz ember életébe, egy alkoholistánál,kábítószerfüggônél, esetlegaz elhízott „csokoholistánál”, vagya munkamániásánál, aki kimerül,és már ott van a fekélybetegsége, adepressziója, és így tovább. Ezekmár kézzelfogható dolgok.– Hova fordulhat az, aki felismerte,hogy baj van?– Mindenekelôtt meg kell különböztetnünkaz addikciókat, amelyekkonkrétan egy anyaghoz kötôdnek,EGY HÉT A FELELÔSSÉG JEGYÉBENilletve a magatartási függôségeket.Mi, a toxikológiai osztályon elsôsorbana szerfüggôséggel találkozunk,ám számtalanszor elôjönnek a háttérbenmeghúzódó másodlagos történetekis. De visszatérve a kérdésre, az elsômindig a szomszédasszony, akimegmondja a tutit. Ezután jön azalapellátás, ahol optimális esetben tízperc jut egy betegre. El lehet mondaniennyi idô alatt a problémáimat?Mondjuk, hogy mindenkivel bajomvan a környezetemben, emellett alvászavaromvan, fáj a gyomrom,esetleg folyamatos hányinger is gyötör.Az orvos már félúton megállít,felírja a nyugtatószereket, esetleg altatót,és utamra bocsájt. Jó esetbenelküld pszichiáterhez. Ami roppantérdekes, mert a bátrabbak el is mennek.A kórházak jelentôs részébenazonban balra van a pszichiátriaiszakrendelés, jobbra a nemibeteggondozó, és fölfelé pedig a többi osztály.Magyarul, a hagyományos betegfelfelé megy, aki jobbra tart, az tripperes,aki meg balra, az bolond. Detételezzük fel, hogy még ezzel isszembenézek, és leülök a váróban.Mellettem két skizofrén, egy mentálisanretardált, meg egy kényszerbeteg,Körülnézek, megijedek és elmenekülök,mondván nekem semmibajom, és nincs keresnivalóm a szakrendelésen…– A társadalmi megítélés?– Megnehezíti a helyzetet, hogy valamiveltolerábilis, valamivel megkevésbé. Ha csak azt vesszük, hogydifferenciál függô és függô között is:„Felelôsséggel önmagunkért, egymásért” – ez volt a mottója a 17. alkalommalmegrendezett Szociális Hétnek, melyen a hagyományokhoz hívenösszegyûltek a szociális szféra dolgozói, szakemberei, érintettjei, hogymegtárgyalják az aktuális problémákat, élethelyzeteket, és megvitassáka feladatokat. Az idei esztendô jeligéje az élet minden területén aktuálislehet, de a szociális ágazatban különösen fontos szerepe van az öngondoskodásravaló felkészítésben. Hogy miként? Erre adott válaszokata huszonöt program, köztük számos nívós elôadás, filmvetítés ésworkshop, melyet egész héten át nagy érdeklôdés kísért. – Országos szintenis példaértékû a szombathelyi szociális ellátás, köszönhetôen a társadalmierôknek és a kiváló szakembereknek, akik folyamatosan ezen munkálkodnak.Mindig igyekszünk segíteni, eleget segíteni azonban soha nemtudunk – mondta a rendezvénysorozat megnyitóján dr. Puskás Tivadarpolgármester. Dr. Zacher Gábor toxikológus mellett a résztvevôk meghallgathattáktöbbek között dr. Czeizel Endre orvos-genetikus, dr. Varga Gáborpszichiáter és Fasching Zsuzsa zeneterapeuta elôadását is. A programsorozatpénteken, a lapzártánk utáni díjátadóval zárult, amelyrôl jövô hetiszámunkban részletesen is beszámolunk majd.egy tévé, számítógép, mobilfüggô, azelfogadott. Ahogy a vásárlási függô,a focifüggô, sôt már az alkoholista is,hiszen ez utóbbival együtt szocializálódunktöbb száz éve. És itt lép a képbea kábítószer, ami viszont csak a kilencvenesévek óta van jelen Magyarországon.Pedig szó sincs róla,hogy a szer rosszabb lenne, mint azalkohol. Más helyen hatnak, és mása hatásmódjuk.– A fiatalok mégis inkább a droghoznyúlnak…– Ez sem feltétlenül igaz. Az helytálló,hogy a 18 évesek negyvenöt százalékamár kipróbált valamilyenszert. Ahogy az alkoholt is. Csakhogy,ez még nem függôség! Gondoljunkcsak bele, mi nem léptük át egyszerkétszera határt tizenévesen? Attól,hogy ôk elszívtak egy spanglit, mégnem indultak el a lejtôn. Magyarországonma húszezer fôre tehetô a kábítószerfüggôkszáma. Ezzel szembena gyógyszerfüggôk hatvanezren, azalkoholisták nyolcszázezren vannak…A kérdés sokkal inkább az,hogy ’miért?’. Mit szeretne ô pótolnia tudatmódosító szerrel? Egyrészta saját ementáliságát. Azért mert akamaszkor tele van a pszichés fejlôdéslyukaival. Rengeteg mindenttörténik ilyenkor az életükben, nôvéés férfivé válnak, jönnek az elsôpárkapcsolatok, a jövôkeresés, a beilleszkedésigondok, a helyük megtalálásaebben a fura világban. És sajnossokszor a család nem úgy áll ebbena nehéz idôszakban a gyerekmögött, ahogy kellene. A statisztikákszerint egy átlagos magyar szülônaponta átlagosan hét percet foglalkozika gyerekével. És ebbe beletartozik,hogy megkérdi, mi volt az iskolában…Ez nem beszélgetés, csupáninformálódás, és bizony ettôlnem ismerik meg igazán egymást, inkábbcsak egyre nô a szakadék közöttük.Nincs ôszinteség a családban,sem pozitív szociális minta, nincseneknyitva a kommunikációs csatornák. Ésez vezet ahhoz, hogy egy kamaszszerhasználó lesz. Mert jobb híján ezzeltömi be a lyukakat. Sokan megsem próbálják venni a fáradságot,hogy megismerjék a gyermeküket,pedig nincs annál izgalmasabb kaland.Különösen hangzik, de ha majdel meri mesélni nekünk 16 évesen,hogy a haverokkal elszívott egyspanglit, és mi ahelyett, hogy nekiesnénk,megkérdezzük tôle, hogy „mitadott neked az a szer?”, ô pedigmegosztja, akkor jó úton vagyunk.Mert van esélyünk megtanítani nekia nemet mondás tudományát.A helyes értékítéletet. Mert elhiszinekünk, hogy a szer megváltoztat,úgy, hogy a változás formájába nemtudunk beleszólni. Ez a mondat a legjobbmegelôzés. Persze ehhez elôszörmagunkba kellene néznünk, és asaját függôségeinket kellene keretekközé szorítani. Akkor is, ha a legnehezebbdolog az embernek a sajátbôrét levetnie.Szabó Zoé13


ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛLomtalanítási napok és körzetekSzombathelyen: 2013. tavaszAz önkormányzat és a Szova Zrt.idén tavasszal is megszervezi Szombathelyena lomtalanítást.A korábbi évekhez hasonlóan, azakció során a lakosság megszabadulhata rendszeres hulladékgyûjtéssorán a szabványos szeméttárolóedényekbe méretük miatt el nemhelyezhetô, de a lakásban, a háztartásbanfeleslegessé vált tárgyaktól(bútor, eszköz stb.).A limlom-akció a lakosságra vonatkozik,intézményekre, vállalkozásokra,kereskedelmi egységekre nem.Harmadik nap 2013. április 20., a területpedig: Szent Márton u. és ThökölyI. utcáktól délre esô városrész,melyet keletrôl a vasútvonal, nyugatróla Perint patak, délrôl a Szt. Gellértu. határol (tehát a belváros déli része,Joskar-Ola-ltp., KISZ-ltp., Százholdvárosrész a Szt. Gellért utcávalbezárólag).Negyedik nap 2013. április 27., a területpedig: A Ferenczy I. – Szt. Gellért– Csaba utcák vonalától délre esôvárosrész (tehát a Hajnóczy u.,Újperint, Petôfi-telep, valamint aDiófa u. környéki ltp., Gyöngyösszôlôs,Gyöngyöshermán és Szentkirály),illetve Zanat városrész.Ötödik nap 2013. május 4., a területpedig: A kôszegi – szentgotthárdivasútvonaltól keletre esô városrész,az ipartelep utcái, (Zanat már nem!),valamint a volt bucsui vasúttól északraesô városrész (Kámon, Herény,Stromfeld-ltp., Bébic-ltp., Éhen Gyula-ltp.,Pick-ltp., Minerva lakópark).Dél felöl a Csaba u.-ig bezáróan.Hatodik nap 2013. május 11., a területpedig: A Perint pataktól nyugatraesô városrész a Jáki úti temetôvel bezárólag(ide tartozik Olad, az oladiltp., a Csónakázótó környékétôl a Jákiúti temetôig húzódó városrész).A Szova Zrt. nyomatékosan felhívja alakosság figyelmét, hogy az érvénybenlévô törvény értelmében a lomtalanításiakcióba a következô hulladéktípusoknem tartoznak bele, sezért nem szállítják el ôket: kerti hulladék,nyesedék, (zöld hulladék); állatitetem; trágya; bontásból származóautóalkatrész (kárpit, szélvédô,lökhárító stb.); építési törmelék (mosdókagyló,csempe stb.); lapátos hulladék;veszélyes hulladék (pl. permetezôszergöngyöleg-maradék, festék,festékes göngyöleg, gumiabroncs,akkumulátor, neoncsô, hullámpala,gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagosgöngyöleg stb.); bontottelektronikai hulladék (pl. selejtes hûtô,televízió, háztartási gép). Ezeketa SZOVA Zrt. díjtalanul átveszi a Körmendiúti hulladékudvarban! Továbbákérik a lakókat, hogy a limlomotszállítójármûvel megközelíthetô közterületre,lehetôleg az akció napjánreggel 7.30-ig rakják ki, így jelentôsencsökkenthetô a guberálás miattiszennyezés veszélye. Azt is kérik,hogy a limlom szelektált kirakásával(külön rakva pl. fém, fa, karton stb.)és a papírból készült termékek (újság,kartondoboz stb.) kötegelésévelsegítsék a cég munkáját.Bôvebb felvilágosítás az 501-960-astelefonon kérhetô.SaFóPályázat hátrányos helyzetû diákoknakAz Emberi Erôforrások Minisztériuma(EMMI) április 22-ig meghosszabbítottaannak a 4 milliárd forintösszértékû pályázati programnak ajelentkezési határidejét, amely hátrányoshelyzetû fiatalok felsôoktatásbavaló bejutását segíti elô.A program a hátrányos helyzetû éshalmozottan hátrányos helyzetû,középfokú közoktatási intézménybentanuló fiatalok közoktatásbanvaló benntartását, iskolai sikerességénekelôsegítését és a felsôoktatásiképzésbe való bejutásának támogatásáttûzi ki célul.Az Új Széchenyi Terv keretében elindítottpályázaton szakiskolák, gimnáziumok,szakközépiskolák, diákotthonokés kollégiumok, valamint fenntartóikindulhatnak. A projekt a középfokúintézmények fejlesztésénkeresztül hozzásegíti a tanulókat a középfokúvégzettség megszerzéséhez ésa továbbtanuláshoz. A pályázat valódilehetôséget nyújt a felsôoktatásbavaló bekerülésre például oly módon,hogy a felsôoktatási intézményekkelteremtett közvetlen kapcsolat révénösztönzi a továbbtanulásra a diákokat.A programmal azoknak nyújtanak segítségettöbbek között fôiskolás mentorokbevonásával, akik nem rendelkeznekelegendô szülôi háttértámogatással.A fiatalok egyéni fejlesztést kaphatnak,megismerkedhetnek diplomátszerzett roma fiatalokkal, roma szakkollégiumoktagjaival, vagy olyanokkal,akik már elhelyezkedtek a munkavilágában, de lehetôségük lesz egyénielôkészítôre, mentoruk segítségévelkorrepetálásra járni. A nyertes pályázókfelvehetik a kapcsolatot más intézményekkel(nyílt nap szervezése), hálózatothozhatnak létre, így a szakembereka jó gyakorlatokról is konzultálhatnak,megismerhetik és átvehetikegymástól a már bevált módszereket.A támogatott pályázatok várható számamaximum 175, így a programbanrészt vevô tanulóké maximum 8050 fô.A pályázatok benyújtására 2013. április22-ig van lehetôség. A pályázat akormány által teremtett egymásbakapcsolódó, több szinten összeérôprogramokból létrejött esélyegyenlôségihálót erôsíti. A hátrányos helyzetûgyermekek és fiatalok esélyeit javítóprogramok a koragyerekkori fejlesztéstôla szakkollégiumi hálózatig mindenkorcsoport rendelkezésére állnak.A kormány a költségvetésbôl támogatjaa Biztos Kezdet Gyerekházakat és azIntegrációs Pedagógiai Rendszer segítségévelaz óvodákat és iskolákat, valamintaz Új Széchenyi Terv keretébenkiírt pályázatokkal segíti a tanodákat.Ezek az intézmények, valamint a valóbantanulásra ösztönzô ösztöndíjak ésa mentorálás együttesen segítik a hátrányoshelyzetû fiatalokat, hogy bejussanaka felsôoktatás rendszerébe.A pályázatról bôvebb információa http://www.nfu.hu/doc/3848 és ahttp://www.nfu.hu/doc/3849 oldalontalálható.Társadalmi Felzárkózásért Felelôs ÁllamtitkárságH-1054 Budapest, Báthory u. 10. • Tel.: +36 (1) 795 50 71 • E-mail: ferenc.papinot@emmi.gov.hu • Web: www.kormany.hu14


2013. ÁPRILIS 13.KULTÚRA • CIVIL • IFJÚSÁGBrillíroztak a konzisokEgymás után kétszer is megtöltötte aBartók-termet a Mûvészeti Szakközépiskola,maradandó élményekkel gazdagítvaa szombathelyi közönséget.Április 4-én a Mûvészeti Szakközépiskolaképzôs diákjainak munkáiból összeállítottkiállítás fogadta a Bartók-terembeérkezôket, majd a Savaria SzimfonikusZenekar kíséretével muzsikáltak az iskolalegtehetségesebb zenész növendékei.Szemet és fôleg fület gyönyörködtetôprodukciókkal rukkoltak elô a fiatalok.Nagy magabiztossággal elôadott, embertpróbáló versenymûvekkel kápráztattákel a hallgatóságot, amely nem maradthálátlan; percekig zúgott a vastaps, sôt,állva ünnepelte a publikum a mûvészpalántákat,név szerint Hercz Balázst, HotziMátyást, Kapor Andrejt, Magyar Júliát,Szabady Ildikót, Szücs Attilát, Tóth Ágnestés Várhelyi Lucát.Alig három nappal késôbb, április 7-éna sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor MûvészetiLíceum tanulóival karöltve adottjótékonysági koncertet a MûvészetiSzakközépiskola. A dévai Szent FerencAlapítvány javára rendezett hangversenyencsaknem 80 ezer forint gyûlt összea közönség adományaiból – tájékoztattalapunkat Rápli Róbert igazgató, aki aztis elmondta, hogy a két iskola közöttiszakmai együttmûködés a Határtalanulpályázat révén valósulhatott meg. A közösszakmai hét zárásaként az iskolákEgyüttmûködési megállapodást írtakalá, kifejezve azon szándékukat, hogy akölcsönösen elônyös szakmai partnerséga pályázat lezárulta után is folytatódjon.SaFóDíjazott vers és novellaírókA XIX. Országos József Attila Mese-, VersésNovellaíró pályázat Vas megyei díjazottaiALSÓ TAGOZATOS MESE I/AIII. díj: „KAVICS” jelige A tündérhercegnôés a Gonosz Manókirály BARASITSDORKA 3. oszt., Szombathely, NYME–SEKBolyai János Gyakorló Általános Iskola ésGimnáziumKülöndíj: „FEKETE–FEHÉR” jelige A szeretetvarázsa c. mese SÜLE VANESSZA 2.oszt., Szombathely, OKIKI Simon IstvánUtcai Általános IskolaFELSÔ TAGOZATOS MESE II/AI. díj: „VIOLINKULCS” jelige Hangszerzûrc. mese TULLNER FLÓRA 5. oszt., Szombathely,Paragvári Utcai Általános IskolaIII. díj: „PENÉSZ” jelige A könyvbôl szököttkatona c. mese MÓROCZ DÁNIEL 8.oszt., Szombathely, Reményik SándorEvangélikus Általános Iskola2013. április 8-tól, hétfôtôl új szolgáltatásokkalés vállalkozóbarát ügyfélszolgálattal,módosult nyitva tartási renddelvárja a Kamara a hozzá fordulókat.A Kamara ügyintézô szervezeténél bevezetendôkisvállalati rendszer hozadékakéntkettéválik az ügyfélszolgálat és aszakértôi háttérmunka. Az eddigiektôl eltérôenegy helyen, a Kamara épületénekelsô szintjén kerül kialakításra a teljes ügyfélszolgálat.Itt a jövôben a vállalkozóknem csupán a különbözô regisztrációkhozkapcsolódó ügyeiket intézhetik, deugyanitt kérhetik az okmányhitelesítést,FELSÔ TAGOZATOS VERS II/BII. díj: „DÉV” jelige Láss a szememmel, Netedd!, Gyurgyalag c. versekért PÁLÓCZIDÁVID 6. oszt., Vép, Hatos Ferenc ÁltalánosIskola„IDUN” jelige Majd újra álmodom, Sé’ol c.versekért WEEBER LUCA BORBÁLA 7. oszt.,Szombathely, NYME–SEK Bolyai János GyakorlóÁltalános Iskola és GimnáziumFELSÔ TAGOZATOS NOVELLA II/CII. díj: „FAGYÖNGY” jelige Névtelen c novellaWEEBER LUCA BORBÁLA 7. oszt.,Szombathely, NYME–SEK Bolyai JánosGyakorló Általános Iskola és GimnáziumKÖZÉPISKOLÁS MESE III/AII. díj: „KÖVESD AZ ÁLMAIDAT!” jeligeSegítô kéz c. mese SZIGETI BRIGITTA 9.oszt., Szombathely, Premontrei RendiSzent Norbert GimnáziumKÖZÉPSIKOLÁS VERS III/BII. díj: „VANÍLIAPUDING” jelige Vadászidényc. verse EGRI DOROTTYA 10. oszt.,Vállalkozóbarát ügyfélszolgálatSzombathely, NYME–SEK Bolyai JánosGyakorló Általános Iskola és GimnáziumIII. díj: „HOLDFÉNY” jelige Holdfény c.verse TÖRÖK NIKOLETT 9. oszt., Szombathely,Kanizsai Dorottya GimnáziumKülöndíj: „HÓDUNNA” jelige Szerelem, Erdôtûzc. verse HOLDOSI VIVIEN 12. oszt.,Szombathely, Kanizsai Dorottya GimnáziumKÖZÉPISKOLÁS NOVELLA III/CIII. díj: „MARA” jelige Az álom c. novellaIHÁSZ VIRÁG 10. oszt., Szombathely,NYME–SEK Bolyai János Gyakorló ÁltalánosIskola és GimnáziumWEÖRES SÁNDOR ÍRÓPÁLYÁZATDÍJAZOTTAIKülöndíjak: Felsô tagozatos vers: WeeberLuca Borbála Szombathely, NYME–SEKBolyai János Gyakorló Általános Iskola ésGimnáziumKözépiskolás vers: Csejka Boglárka 12.oszt. Szombathely, Kereskedelmi és VendéglátóiSzakképzô IskolaKözépiskolás esszé: Somlai Mária 12. oszt.Szombathely, Kereskedelmi és VendéglátóiSzakképzô Iskolakaphatnak tájékoztatást és segítséget aSzéchenyi-kártya, valamint további hiteltermékekigénybevételével kapcsolatosan.A Békéltetô Testületi fogadóórán szerdánként9–12 óra között intézhetik panaszosügyeiket az ügyfelek, a földszinten, a konferenciateremmelletti irodában. Az ügyfélszolgálatiirodában ügyfélfogadásiidôben elérhetô lesz a Képzési Osztályegy-egy munkatársa is, akik nem csupána tanulószerzôdésekkel, mestervizsgávalkapcsolatos ügyintézésben, de pályaválasztásiés szakmai tanácsadással isegyaránt várják az érdeklôdôket, diákokat,vállalkozókat és szülôket egyaránt.Ugyancsak az elsô szinten kaphatnaksegítséget a gazdálkodó szervek gazdaság-és kereskedelemfejlesztési ügyekben,pályázatfigyelésben, adózási, jogi, üzletitanácsadásban. Az ügyfélszolgálatonezentúl pénztár is mûködik, így még kényelmesebblesz az ügyintézés. Újdonságkénta jövôben a Kamara ráadásul a megyeijárási központokba, külsô helyszínekreis kiviszi szolgáltatásait elôre meghatározottés leegyeztetett idôpontokban.Ügyfélfogadás:Hétfô: 08.00–13.00, 14.00–18.00Kedd–péntek: 08.00–13.00Vas Megyei Kereskedelmiés Iparkamara15


ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛPÁLYÁZATI FELHÍVÁS2013. évi pályázati felhívás és útmutatóegészségügyi civil szervezetek számáraSzombathely Megyei Jogú Város KözgyûlésénekEgészségügyi Szakmai Bizottságapályázatot hirdet a városbanmûködô egészségügyi civil szervezetekpénzügyi támogatására. A pályázat célja:A korszerû egészségmegôrzés, betegségmegelôzésés egészségismeret elsajátításaközösségi programok szervezésével,szakelôadók és korszerû szakmaianyagok biztosításával. A programsegítse elô a közösségi élet minôségi javulását.Támogatottak köre: Szombathelyváros területén mûködô és bejegyzettmindazon társadalmi szervezetek ésalapítványok, amelyeket a bíróság 2012.január 1. elôtt nyilvántartásba vett, azalapszabályuknak alapító okiratuknakmegfelelô tevékenységüket ténylegesenfolytatják. Nem nyújthatnak be pályázatot:a pártok; a munkaadói és munkavállalóiérdekképviseleti szervezetek;a biztosító egyesületek; az egyházak; tömegmozgalmak;közalapítványok; valamintazok a civil szervezetek, amelyekaz egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,valamint a civil szervezetek mûködésérôlés támogatásáról szóló 2011. éviCLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerintiközvetlen politikai tevékenységet folytatnak.(Közvetlen politikai tevékenységeszerint a pártpolitikai tevékenység, továbbáországgyûlési képviselôi, megyei,fôvárosi önkormányzati választáson jelöltállítása, az Európai Parlament tagjánaktörténô jelölés, a megyei jogú városképviselô-testületébe történô jelöltállítás,valamint a polgármester jelölése.)Kizáró feltételek: Nem részesülhet támogatásbana támogatottak körében:aki a bizottsághoz benyújtott támogatásiránti kérelmében megtévesztô vagy valótlanadatot szolgáltatott; amelyet nema támogatásra jogosult nyújtott be;amely nem felel meg a pályázati felhívásbanszereplô támogatási célok egyikéneksem; amely nem felel meg a felhívásbanés a pályázati útmutatóban elôírtformai és tartalmi követelményeknek;lejárt esedékességû köztartozása van;korábbi szerzôdésben foglalt feltételeketmegszegte; a korábban az EgészségügyiSzakmai Bizottságtól kapott támogatásta vonatkozó támogatási szerzôdésbenmegjelölt céltól részben vagyegészben eltérôen használta fel; amely a2012. évi pályázat keretében pénzügyitámogatást kapott és az összeg felhasználásáról2013. február 20-ig nem számoltel, vagy nem kapott halasztási engedélyt,illetve azt nem a megjelölt célrahasználta fel; a pályázó bejegyzett (nyilvántartott)tevékenységi körében azadott tevékenység nem szerepel.Nem támogatható az a pályázat, amelynekmegvalósítása, illetve a megvalósításmódja vagy eredményea) bûncselekménynek vagy bûncselekményelkövetésére való felhívásnakminôsül;b) alapvetô emberi vagy alkotmányosjogot sért;c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelviés más kisebbségek, valamint másnemzetek méltóságának és a társadalommás alapvetô érdekeinek sérelméveljár, így különösen a közrendbe,a közerkölcsbe, a család, és a kiskorúakvédelmének követelményébeütközik.Pályázati díj: A pályázónak pályázati díjatnem kell fizetni. A pályázat futamideje:2013.06.01 – 2013.12.31. A pályázatokbenyújtása és elbírálása: A pályázatota pályázati felhívás vonatkozó részébenfoglalt tartalmi és formai követelményeknekmegfelelôen, pályázatiadatlapon egy eredeti és három másolatipéldányban, postán (ajánlott küldeményként)kell feladni, vagy személyesena felhívásban megjelölt befogadószervezethez. (SZMJV Polgármesteri HivatalánakKözszolgáltatás-szervezésiIrodája, Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.,305. iroda). A pályázati felhívás, adatlapés útmutató letölthetô SZMJV honlapjáról,illetve beszerezhetô SZMJV PolgármesteriHivatalának ügyfélszolgálatán(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3).A pályázat benyújtásakor kötelezôencsatolandó dokumentumok: AlapítóOkirat/Alapszabály. A pályázat benyújtásánakhatárideje: 2013. április 30.Határidôn túl érkezô pályázatok érdemivizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!Hiánypótlás: Amennyiben nem áll rendelkezésrea pályázati kiírásban szereplôminden dokumentum, vagy azok valamelyikehiányos, a pályázónak egyszerihiánypótlásra lehetôsége van, melyrôl apályázót a befogadó szervezet írásbantájékoztatja. Hiánypótlásra a pályázónaka kiértesítô levél kézhezvételétôlszámított 8 munkanapon belül van lehetôsége.Ha a pályázó a hiánypótlást nemvagy késedelmesen teljesíti, a pályázatikérelmet el kell utasítani. Döntés: A benyújtásihatáridô lejártától számított 60napon belül dönt az Egészségügyi SzakmaiBizottság, és a nyertes pályázóval azÖnkormányzat szerzôdést köt. A döntésselszemben jogorvoslati lehetôségnincs. Szerzôdéskötés: A szakmai bizottságtámogatási döntésrôl szóló kiértesítôlevél tartalmazza az általános szerzôdéskötésfeltételeit és az ahhoz szükségesdokumentumok beküldési határidejétés módját.A támogatásban részesülôvel a szerzôdéskötéshezszükséges valamennyi feltételteljesülése esetén az Egészségügyiés Közszolgálati Osztály által elôkészítetttámogatási szerzôdést az osztályvezetôköti meg. Amennyiben a pályázó amegpályázott összegnél kevesebb támogatástnyer, úgy a szerzôdéskötéshezbe kell nyújtani a döntés alapján módosítottpályázati költségvetést is.Támogatási szerzôdés módosítása:A támogatási szerzôdés módosítására1 alkalommal, kizárólag írásos indoklássalalátámasztva van lehetôség.A támogatási szerzôdés módosításáraa pályázó indoklással szerzôdésmódosításikérelmet köteles benyújtani azérintett szakmai bizottsághoz. A támogatásformája és mértéke: Vissza nemtérítendô, elôfinanszírozású támogatás.Támogatás mértéke: a pályázat keretösszege1.500.000 Ft. Egy pályázócsak egy pályázatot nyújthat be! A pályázattámogatási összege legfeljebb250.000 Ft lehet.A támogatási összeg felhasználásárólszóló szakmai és pénzügyi elszámolásbenyújtásának határideje 2014. február20., melyet a Közszolgáltatás-szervezésiIrodához kell megküldeni.Szombathely Megyei JogúVárosKözgyûlésének EgészségügyiSzakmai BizottságaÜGYELETES PATIKA16Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel8.00-ig tart. Az ügyelet április 13-tól április 19-ig.13., Szo – Fekete Sas, Paragvári u. 70., 508-242 18.00–8.00; 14., V – FeketeSas, Paragvári u. 70., 508-242 18.00–8.00; 15., H – Fekete Sas, Paragváriu. 70., 508-242 18.00–8.00; 16., K – Fekete Sas, Paragvári u. 70., 508-24218.00–8.00; 17., Sze – Nova Fô tér, Széchenyi u. 1., 312-466 20.00–8.00; 18.,Cs – Nova Fô tér, Széchenyi u. 1., 312-466 20.00–8.00; 19., P – Nova Fô tér,Széchenyi u. 1., 312-466 20.00–8.00.RENDELÉS: NONSTOPSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034www.allatkorhaz.com


2013. ÁPRILIS 13.PROGRAMAJÁNLÓ • KULTÚRAáprilis 13–20.KÖNYVAJÁNLÓKIÁLLÍTÁSOKfebruár 21–május 5.Szombathelyi KéptárKéptártörténet 100plakátban elmesélvemárcius 23–április 28.Oladi ÁMK – SICPaár Krisztina kiállításamárcius 25–április 14.Cafe FreiGarai Antal „Atom”:Majdnem Instant– fotókiállításmárcius 27–május 19.Szombathelyi KéptárPéreli Zsuzsa retrospektívkiállításamárcius 27–április 19.Berzsenyi DánielKönyvtárSárosi István képeslapgyûjtôkiállításaáprilis 5–20.Agora–SzalonSzubjektív vég-pontokfotókiállításáprilis 10–30.Agora–Gyermekek HázaLegyezôk és babákJapánbóláprilis 18–27.Agora–PincegalériaGrafikai Körkép 2012•••••••••••••••••••••április 13. (szombat)Brenner-park14.30 Jó idô esetén nyita Kresz-parkDon BoscoMûvelôdési Ház18.00 I. Fúvósbál. Közremûködik:SzombathelyVáros Fúvószenekara és aGyémánt Mazsorett CsoportAgora–Mûvelôdésiés Sportház19.00 Radics Gigi és a SavariaSzimfonikus ZenekarkoncertjeMagház Kultúrkocsma20.00 Cseh Tamás emlékestaz Ascher Oszkár SzínházelôadásábanPalace Café15.00 X Faktor szombathelyiválogató22.00 Szombat esti lázA-Club21.00 Notek pres. JozsefKellerPremier Padlás22.00 Depeche Modepartyáprilis 13–14.(szombat–vasárnap)Oladi KIKIIX. Vas megyei „Aludjmáskor” 24 órás vetélkedôközépiskolásoknakáprilis 14. (vasárnap)Mesebolt Bábszínház10.00 Hoppláda – matinéelôadásSmidt Múzeum15.00 „Vetem szemeimetkerti virágokra” – a BartókBéla Zeneiskola Tibiaés Perint KamarazeneEgyüttesének tavaszvárókoncertjeáprilis 15. (hétfô)Berzsenyi DánielKönyvtár17.00 A legújabb világuralomratörô hatalom,az USA. Jelenések 13.fejezet.Elôadó: SzilvásiCsabaAgora–Mûvelôdésiés Sportház19.00 Esszencia,a „Ritmus Ünnepe”Experidance produkcióáprilis 16. (kedd)Oladi KIKI9.00 és 10.45 SzamócaSzínház: Csipi-csupi BábszínházaNYME–SEK17.00 A Retyezáttóla Madarasi Hargitáig.Elôadó: Kovács JenôA-Club21.00 Fôsulis Házibuliáprilis 17. (szerda)Cafe Frei17.00 Színházszerda.Aki kérdez: KristófRoland. Aki válaszol:Németh JuditAgora–SavariaFilmszínház20.00 ByeAlex, zenésbeszélgetés a Dal gyôztesévelA-Club21.00 Egyetemes Buli:UFOáprilis 18. (csütörtök)Agora–Mûvelôdésiés Sportház10.00 és 14.30 Csukás István:Mirr-Murr, a kandúrzenés – mesejáték aVeszprémi Petôfi SzínházelôadásábanVas Megyei TIT15.30 Szenior Klub. Versfelolvasó,beszélgetôsteadélutánSiker Könyvtár17.00 Feiszt György:Erdély világörökségihelyszíneiMMIK18.00 Soma Mamagésa:Tiszta szexAgora–Szalon18.00 Angol-szalon.Stuart Hagmann: Eper ésvér. Elôadó: Tallár FerencCafe Frei19.00 Jam Trio-koncertáprilis 19. (péntek)Agora–Mûvelôdési ésSportház19.00 Retro MegapartyMagház Kultúrkocsma20.00 Elefánt zenekar:„Vérkeringô” lemezbemutatókoncertA-Club21.00 Ladies First!április 20. (szombat)Agora–Gyermekek Háza9.00 Kézmûves Kuckó. Téma:Fûzzünk gyöngyfát!ELTE Gothard AsztrofizikaiObszervatóriuma20.00 Távcsöves bemutatóA Weöres SándorSzínház elôadásaiáprilis 13. (szombat)19.00 A félkegyelmûáprilis 14. (vasárnap)19.00 A jó pálinka itassamagátáprilis 15. (hétfô)19.30 Bábelnaáprilis 16. (kedd)19.00 Mesterdetektív19.00 A félkegyelmûáprilis 17. (szerda)19.00 Útközben – SzabóTibor estje19.30 Bábelnaáprilis 18. (csütörtök)19.00 Mesterdetektív19.00 Kézrôl kézreáprilis 19. (péntek)19.00 A félkegyelmûBear Grylls:A FARKAS ÚTJABear Grylls lélegzetelállítóan izgalmas,új kalandregényében ismét a találékonyságéés a túlélô technikákéa fôszerep!Beck Granger Alaszka hólepte vidékénlezuhan egy kisrepülôgéppel. Apilóta meghal, Beck nagybátyja, a híresprofesszor súlyosan megsérül.Becknek és barátjának így nem maradmás választása, mint gyalogszerrelnekivágni a fagyos tundrának.Ahhoz, hogy eljussanak a legközelebbitelepülésig, meg kell mászniukegy hegyet, át kell vészelniük a dermesztôenhideg éjjeleket, élelmetkell szerezniük, és meg kell küzdeniüka tundra vadállataival. Beckrôlazonban hamar kiderül, hogy ezena terepen is feltalálja magát: tudásánakés bátorságának köszönhetôenvégül minden akadállyal megbirkóznak.Ha befagyott tó jegén kell átkelni...Ha felbôszült medve támad rájuk...Ha tüzet kell gyújtani egy hómezôkellôs közepén...Ha jégkunyhót kell építeni egy közelgôhóvihar elôl...Beck mindig tudja, mi a megoldás.De vannak helyzetek, amelyekremég ô sincs felkészülve...Jaffa Kiadó, 2013A Domus Könyvesbolt ajánlásávalD O M U SKönyvesboltA fenti könyvre 15% kedvezmény 2013. 04.13–19-ig.domuskonyvesbolt@gmail.comTel.: +36-20-281-825917


A SMIDT MÚZEUMÉRTALAPÍTVÁNYtisztelettel kéri Önöket,hogy adójuk 1%-ávaltámogassák alapítványunktevékenységét!Adószámunk:188 98165-1-18ÉLETRE KEL(L) A MÚLTH I R D E T É S„EGYÜTT AZ ÉLETÉRT”INTENZÍV OSZTÁLYÉRT ALAPÍTVÁNYkéri az adózókat, hogyszemélyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsékaz alapítvány tevékenységét!Adószámunk: 18884533-1-18Támogatásukat elôre is köszönjük!A Brenner János Óvodábanmûködô SzentjánosbogárAlapítványkéri a tisztelt adózókat,hogy adójuk 1%-ávaltámogassák az alapítványtevékenységét!Adószámunk:188 95014-1-18Segítségüket elôre isköszönjük!ESÔEMBERKE ALAPÍTVÁNYTisztelettel kéri, hogyadója 1%-ával támogassaa Vas megyei autistákatés a HOLNAP HÁZALakóotthon mûködését.KÖSZÖNJÜK!Adószámunk: 18887196-1-18Mikes KelemenutcábanI. emeleti,K-Ny fekvésû,2 szobás,nyílászárócserés,átlagos állapotúlakás eladómagánszemélytôl.Irányár: 7,2 M Ft.Ingatlanközvetítôknek:irányár+jutalék.Telefon:06-30/500-6216Szombathely, Körmendi út 92. • Tel./fax: 331-085, 30/2046-402megoldas@mail.datanet.hu • www.megoldaskft.huSEGÍTEK!Sok a munkája?Nem ér rá otthonifeladataira?TAKARÍTÁSVASALÁSABLAKTISZTÍTÁSGYERMEKFELÜGYELETTELEFON:0670/210-664218


2013. ÁPRILIS 13. N É G Y K E R É K E NFókuszban a FÓQSZMielôtt a kedves olvasó értelmeznipróbálná a címben foglaltakat,már meg is adjuk a választ. Autósrovatunk ugyanis az AutófókuszKft.-hez látogatott. Ezúttal azonbannem a BMW vagy a Toyota, hanema használtautó divízióhoz, amelymúlt év végétôl önálló brand névalatt, FÓQSZ elnevezéssel áll eladókés vásárlók rendelkezésére. MintCseri József ügyvezetôtôl megtudtuk,az önálló brand névvel is tudatosítanikívánják a törekvést, amihasználtautó üzletáguk megújításárairányul. A névválasztásbankiemelt jelentôséggel bírt a cégreutaló közvetlen asszociáció, a grafikaimegjelenítésben hangsúlyos Qbetû pedig a szolgáltatás minôségének(quality) nyomatékosításátszolgálja, amit az Autófókusz kulcskérdésnektekint a fogyasztói elégedettségeléréséhez. Amint megtudtuk,a használtautó-üzletágmegújítását a piaci körülményekfolytatólagos változása, a fogyasztóiigények átalakulása és az ezekhezvaló rugalmas igazodás szándékavezérelte. Ahogy az ügyvezetôfogalmazott: „Az Autófókusz számárakiemelt jelentôséggel bír,hogy használtautó üzletágunk ügyfeleiis a legmagasabb szintû kiszolgálásbanrészesüljenek. A használtautó-vásárlásnem elhanyagolhatómértékben bizalmi kérdés,és mi, ahogy a múltban, a jövôbenis arra törekszünk, hogy ügyfeleinkbizalmát maradéktalanulmegszolgáljuk. Számunkra szakmailagis kiemelt fontossággal bír,hogy a használtautó-vásárlás kockázatátminimalizáljuk, vásárlóinkrészletes, korrekt tájékoztatást kapjanaka megvásárolni kívánt autóról.Törekvéseinket nem csupántöbb évtizedes tapasztalatunk, dea rendelkezésünkre álló mûszakiinfrastruktúra is támogatja, amelykulcsfontossággal bír az autók mûszakiállapotának feltérképezésében.A fogyasztói elégedettségreépítô üzleti filozófiánk alapjai nemváltoztak, és hisszük, hogy használtautódivíziónk megújításával,„személyre szabott” szolgáltatásaivalüzletágunk tízezret meghaladóügyfélkörét is tovább bôvíthetjük.Prioritásként fogalmaztuk meg,hogy ügyfeleinket teljes körû szolgáltatásbanrészesíthessük, és azadás-vétel folyamatát mintegy„egyablakos ügyintézés” keretébenbonyolíthassuk. Amibe természetesenbeletartozik az okmányirodaieljárások lebonyolítása, a gépjármûvelkapcsolatos biztosítások kötésevagy a finanszírozással összefüggôteendôk elvégzése is.Speciális regiszterünkkel a leendôvásárlóink igénye szerinti autók, illetveazok paramétereinek feldolgozásátvégezzük, az eladókszámára pedig többféle értékesítésikonstrukció lehetôségét kínáljuk.Új lehetôség az értékesítéshezkapcsolt szerviz-ajánlatunk,melynek révén a FÓQSZ-tól megvásárolthasznált autó késôbbikarbantartását, szervizelését szükségesetén karambolos javítását iskedvezményes feltételekkel vehetikigénybe a vásárlók.”(X)19


A nyári gumikrólA hosszan elhúzódó tél után várható volt, hogy a felmelegedésnapokon belül megtörténik, és a hômérséklettartósan 7 Celsius-fok felett lesz. Ezért idôszerûvé válik anyári gumiabroncsok felszerelése.A nyári gumi azért fontos és hasznos, mert kimondottana meleg idôjárásra kifejlesztett anyaga teremtimeg a biztonságos autózás feltételeit. Masszívabbés keményebb anyagösszetételükkel képesek alkalmazkodnia magasabb hômérséklethez, a forró útfelületekhezbármekkora sebességnél. A futófelületenkialakított profil feladata száraz és nedves útfelületena megfelelô tapadás, fékhatás elérése és azaquaplaning (megúszás) hatás kiküszöbölése.A legfontosabb autózás közbeniss családunk biztonsága,ezért szakszervizbenkérjünk tanácsot, hogy anyári gumiabroncsainkmegfelelnek-e mindenkritériumnak. Ha nem,semmiképpen se kockáztassunk!Szervizünkbenmegtaláljuk a pénztárcájánakmegfelelô megoldástgumiabroncsainakcseréjéhez.Németh GáborVáltozik a KRESZA gyerrmekszállítással kapcsolatban több ponton isváltozik a KRESZ. A módosító kormányrendelet várhatóanmájus 1-jén lép majd hatályba.A jelenlegi szabály szerint, ha a „gyermekszállítás” táblávalmegjelölt autóbusz vagy iskolabusz az úttesten áll,és használja a vészvillogóját, akkor az a gyermekek beéskiszállását jelzi. Ilyenkor a jármûvet kikerülni vagy azautóbusz mellett elhaladni csak fokozott óvatossággalés mérsékelt sebességgel szabad. Az új szabály szerintaz ilyen busz mellett csak 30 km/h sebességgel szabadelhaladni. További szigorítás az, hogy ha az úttest nemalkalmas párhuzamos közlekedésre, akkor a busz mellettlegalább 2 méteres távolságot tartva kell elhaladni.A jövôben lakott területen belül a megállóból valókiálláskor nemcsak az autóbusznak, hanem az iskolabusznakés a gyermekeket szállító busznak is elsôbbsége lesz.04.13–05. 18-ig!március 27. – április 20-ig.20


2013. ÁPRILIS 13.N É G Y K E R É K E NVégh Autóház, Sövegjártó Kft., Generátor Kft.– együtt az autótulajdonosokértA Szombathely, Csaba u. 10. alattiautóbázison valóban minden egyhelyen megtalálható, amire egy autósnakszüksége lehet a már jól ismerthárom társcég, a Végh AutóházKft., a Sövegjártó Kft. és a GenerátorKft. termékei és szolgáltatásairévén.A Végh Autóház szalonjában nagya sürgés-forgás a nemrég bemutatásrakerült új Skoda Octavia körül.A 15 éve közkedvelt modellharmadik generációja nagyobb,könnyebb, ezáltal gazdaságosabbelôdeinél. Ami a számokat illeti: azúj Octavia külsô hosszúsága 9,szélessége 4,5, tengelytávja pedig10,8centiméterrel nôtt, a csomagtér560-ról 590 literre bôvült,ugyanakkor a megfelelô anyagokkiválasztásának köszönhetôen azautó súlya 100 kilogrammal csökkent.A súlycsökkenés és az új fejlesztésûerôforrások eredményekéntaz új Octavia kiemelkedôüzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátásiparaméterekkelrendelkezik. A GreenLine változatátlagosan 3,4 liter gázolajjalis beéri 100 kilométerenként. Egymodern családi autóból nem hiányozhatnaka legmodernebb biztonságielemek sem. Az új Octaviavezetôi segédrendszerei és fejlettmûszaki megoldásai garantálják abiztonságos közlekedést. Alapáronjár a hét légzsák és az elektronikusmenetstabilizátor a többszörösütközést megelôzô fékrendszerrel,amely baleset után automatánállóra fékezi az autót.A választható biztonsági elemektárháza kifogyhatatlan: a proaktívutasvédelmi rendszer, a sávtartóasszisztens, a távolságtartó tempomat,a fáradságérzékelôt, aFront Assistant, a Park Assist megismerésegyerekjáték az értékesítôkminden részletre kiterjedô tájékoztatásarévén. A szalon elôtt állótesztautó ajtaja pedig minden érdeklôdôelôtt nyitva áll.Ha akkumulátor, akkor SövegjártóKft. A megyében itt található a legszélesebbkínálat: indító akkumulátorokszemély- és tehergépjármûvekhez,mezôgazdasági gépekhez és ciklikus,speciális meghajtó telepek hajókhoz,elektromos és rehabilitációsjármûvekhez, szünetmentes tápegységekhez.A cég környezettudatosüzletpolitikája révén az elhasználódott,hulladékká vált telepeket díjmentesenátveszi, új akkumulátorvásárlásesetén beszámítja, és gondoskodikannak újrahasznosíthatóságáról.Az új telepek beszerelése éstöltésellenôrzése díjmentes. Motorkerékpárok,személy- és haszongépjármûvek,utánfutók mûszaki vizsgáztatása,eredetiségvizsgálata idôpont-egyeztetésnélkül minden nap– ez, amit a Generátor Kft. kínál.(x)Mindennap idôpont-egyeztetés nélkülMûszaki vizsgáztatás ingyenes elôvizsgálattalmotorkerékpárszemélyautóhaszongépjármû 3,5t-igutánfutóEredetiségvizsgálatGenerátor Kft.Szombathely, Csaba u. 10. • Tel.: 94/513-371Tavaszi kedvezmények a Végh AutószervizbenMárkafüggetlen szolgáltatások:minôségi utángyártott alkatrészekgaranciávaláltalános javítás 3.175 Ft óradíjjalkarosszériajavításfényezésteljes körû kárügyintézésKérje az Ön egyedi ajánlatát az alábbi elérhetôségeken:Szombathely, Csaba u. 10.Tel.: 06 30 544 44 21 • szerviz@veghauto.huúj ŠKODA Octaviamár 3 999 000 Ft-tól!**A feltüntetett ár a SKODA Octavia Active 1.2 TSi 63 kW/86 LE modell ajánlott fogyasztói ára, és bruttó 600 000 Ft-os kedvezménytfoglal magában. Az akció 2013. február 8-tól 2013. június 30-ig, de legfeljebb a készlet erejéig tart. További kedvezményekkelnem összevonható. Jelen felhívás nem minôsül ajánlattételnek, a részletekrôl érdeklôdjön a SKODA Márkakereskedésekben.A kép illusztráció. SKODA Octavia kombinált átlagfogyasztás: 3,8–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99–141 g/km.VÉGH AUTÓHÁZ KFT.Szombathely, Csaba u. 10. Tel.: 94/513-375www.veghauto.hu21


AUTÓCSODÁK FELSÔÔRÖNSzinte az összes autókedvelô talált magának valami érdekesnégykerekût Felsôôrön (Oberwart), a XI. Motomotionkiállításon. Több száz autó és motor, a praktikuscsaládi járgánytól a vagány sportkocsiig, az elegánsoldtimertôl a custombikeig minden látható volt.A jelenlegi osztrák autópiac szinte minden fontosabb szereplôjeképviseltette magát. Kategorizálhatnánk sokszempont szerint, mindenki talált magának érdekességet.Az, aki környezetkímélô családi kocsit keresett ésaz is, aki biztonságos sportkupét. A sportcsarnok többterme is különleges példányokkal várta az érdeklôdôket.Felsô-ausztriai motorépítôk is bemutatkoztak a kiállításon,ezt bizonyította az is, hogy számtalan krómtólés fényes lakkozástól ragyogó kétkerekû parkolt az egyikcsarnokban. Az extra széles kerekek, az egyedi festésekés díszítések magával ragadták az ember tekintetét, választaninem is lehetett kedvencet a sok-sok dübörgô vasból.A legnagyobb érdeklôdés a különféle veterán autókkörül volt, Gyönyörûen restaurált bogárhátú, T2-eskisbusz vagy épp ellenkezôleg, rozsdaette állapotú járgányegyaránt megtekinthetô volt.Garai Antal – nyugat.huEGY JÓLÉPÉS.HIRDETÉSFELVÉTEL:94/505-894, 505-895hirdetes@savariaforum.huNYÁRIGUMI AKCIÓ!MARSOgumiabroncs és gyorsszerviz hálózatSzombathely, Puskás T. u. 1.Tel.: 94 510 680GÉPJÁRMÛALKATRÉSZ-KERESKEDÉSGYORSSZERVIZ– GUMISZERELÉS– KLÍMATISZTÍTÁS– DIAGNOSZTIKA– OLAJCSERE– SZÉLVÉDÔCSERESzombathely, Hadnagy u. 9. – FÉKSZERVIZTel.: 512-900– FUTÓMÛÁLLÍTÁSWeb: www.koltauto.huMÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS„Ha számít a minôség!”Fényezésre3 év garanciaKarambolos autókjavításakárügyintézéssel.Horpadásjavítás akárfényezés nélkül is!Buday Lászlóautófényezô mester06 30/9573-181www.budayfeny.hu22BENZINKÚTBenzin E95 414 FtGázolaj D 422 Ft


2013. ÁPRILIS 13. N É G Y K E R É K E NÚj Ford modellek a StraussnálFiatal tesztautók kevés km-rel, műszakilag átvizsgált használt autók is eladók!Korábban beszámoltunk a 2013-as Ford Fiesta új technológiáirólés üzemanyagtakarékos motorjairól.Ezúttal tovább ismerkedünka Strauss Autószalonlegújabb modelljeivel, hiszen aFord számtalan újdonsággal álltelô az utóbbi idôben.Az új Kuga, a Ford terepjárója és azÉv Haszongépjármûve díjat nyertFord Transit Custom, az egytonnásáruszállító megtalálható a Strausskészletén és tesztautó parkjában.A kevés km-t futott fiatal tesztautókatkedvezményes áron értékesítik.Érdemes a Straussnál körülnézni!Az Új Ford Fiesta■ Megnövekedett belsô tér és csomagtartó■ 9 cm-rel nagyobb tengelytáv■ Trend 1.6 EcoBoost / 150 lóerôs 2WD 6.099.000 Ft*■ Titanium 2.0TDCi/140 Le 4WD extrákkal 8.450.000 Ft*Az Új Ford KugaPRÓBÁLJA KI AZ ÚJ FORD TRANSIT CUSTOMOT, AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVÉT!**■ A rövid tengelytávú modell rakterében három Euro-raklap elfér■ Statikus kanyarodó fényszóró már a Trend felszereltségben!■Praktikus hátsó ülések a kombi buszban■ Számtalan utas- és poggyász-szállítási lehetôségFORD TESZTAUTÓK KEVÉS KM-RELFord Fiesta 1.25/82 Le/5 ajtósFord B-MAX Titanium 1.4 / 90 LeFord Focus 1.6 TDCi / 95 Le / kombiFord C-MAX 1.6 VCT / 125LeFord Transit Van 300 MWB 2.2 TDCi/125 LeFord Ranger XL DK 2.2 TDCI / 150Le 4X42.760.000 Ft4.285.000 Ft4.250.000 Ft4.250.000 Ft3.950.000 Ft+áfa(br. 5.016.500 Ft)4.900.000 Ft+áfa(br. 6.223.000 Ft)Az ügyfeleinktôl beszámított, magyarországi használt autókat szervizünk készíti fel az eladásra.Nálunk minôségi használt autókkal találkozik! A folyamatosan megújuló készlet a www.strauss.hu-n!*A képek illusztrációk. Az árak érvényesek 2013. 04. 01–06. 30-ig kötött vevôszerzôdésre.Vegyes átlagfogyasztás: 4,9–11,2/100km, CO 2-kibocsátás: 139–179 g/km.** Az „Év Haszongépjármûve2013” nemzetközi díjat 24 szakújságíróból álló zsûri ítélte oda az új Ford TransitCustom modellnek a hannoveri IAA Haszongépjármû kiállításon 2012 szeptemberében.Go FurtherStrauss AutószalonSzombathely, Zanati út 58. Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu23


A BELVÁROSIFAISKOLAKERTszôlôtelepítési akciója:Blauburger, Kékfrankos,Merlot, Néro, stb. fajtákbólAlma-, cseresznye-, szilvafák,málna- és szedertövektavaszi ültetéséhezSzombathely, Hunyadi útról nyíló Károlyi A. u.(LIDL mögött) Alapítva: 1976.Puchberg am SchneebergWienerneustädter str. 24.Tel.: 0043-2636-3500Tavaszi feltöltôdés3 éjszaka 2 árán! (1 grátisz)• 3 éjszaka félpanzióval kétágyas szobában• Büféreggeli, vasárnaponként pezsgô és lazac!• Egészségkosárka a szobában (gyümölcs, ásványvíz, szörpök)• Esténként gourmetbüfé v. 4 fogásos vacsora salátabárral• Kedden és szombaton: ingyenes süteménybüfé• Fürdôtáska, fürdôköntös, wellness törölközô a teljestartózkodásra• Wellness-sziget használat(szauna, gôzfürdô, tepidarium, pihenôtér, fitnesz-terem)• Ingyenes mountainbike kölcsönzés• 10% kedvezmény a teniszcsarnok bérleti díjából• Érkezés napja: hétfô, kedd, szerdaCsomagár: 198 EUR/fôAjánlatunk 2013.05.30-ig érvényes.Szobafoglalás magyarul is : info@schneeberghof.atSzeretettel várjuk kedves vendégeinket!405 10412 20LAKÁSELADÓ2004-es építésû,63 m 2 -es, tégla,gáz (cirko) fûtésû,2 szobás belvárosilakás eladógépkocsi parkolásilehetôséggel.Irányár:12,99 M Ft.☎06-20/66-508-66Szombathelya Rumi út ésa körgyûrû lámpáskeresztezôdésénélFûszernövények,aromanövényekérkeztek!Mindennapnyitva!facebook.com/orokzoldwww.orokzold.huJÖJJÖN EL A-ra2013. április 27-én, szombaton 13–20 óráigáprilis 28-án, vasárnap 8.30 órátólVirág- és dísznövénykertészetikiállítás és vásárÚtvonal: Szombathely-Herény (A Béke tértôl a Bertalanffy M. utcáig)

More magazines by this user
Similar magazines