Lapozz a 8. oldalra! - Savaria Fórum

savariaforum.hu
  • No tags were found...

Lapozz a 8. oldalra! - Savaria Fórum

Lapozza 8. oldalra!


2SAVARIA FÓRUMFotó: Vass SzilárdFotó: Mittl AttilaMegemlékezésA doni katasztrófa áldozatairól megemlékezõ szentmisét celebrált dr.Szabó Tamás tábori püspök január 12-én, csütörtökön a Kálvária templomban,ugyanis 63 évvel ezelõtt ezen a napon kezdõdött a szovjet csapatokáttörése a Donfolyónál. A hõsi halottak, eltûntek, sebesültek számamintegy 125 ezer fõre tehetõ. (www.safo.hu)HóágyúE hét elején ismétmûködött a hóágyúaz Emlékmûnél.A berendezés36 óra alatt közelkétezer köbméterhavat szórt szét.(www.safo.hu)A VASIVÍZ ZRt. közleményeTájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat és Partnereinket, hogy a Gazdasági Társaságokrólszóló 1997. évi CXLIV törvény 2005. július 1. óta hatályos 177. § (4) bekezdésébenfoglaltak végrehajtásaként a VASIVÍZ Rt. cégneve megváltozott 2006.január 2-i hatállyal.A Társaság cégneve:VASIVÍZ Vas megyei Víz- és CsatornamûZártkörûen Mûködõ Részvénytársaság.A Társaság rövidített cégneve: VASIVÍZ ZRt.A cégnév megváltoztatására törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kerültsor. A cégnévváltozás a VASIVÍZ Rt.-vel megkötött szerzõdés feltételeit ésa szerzõdéses kötelezettségvállalásokatnem érinti.Kérjük Partnereinket, hogy a hatályosszerzõdés(ek) alapján kibocsátottszámla(k) kiállításánál a cégnévváltozástszíveskedjenek figyelembe venni. Társaságunk2006. január 2-tõl nem fogad elolyan számlát, amelyen nem az új cégnévszerepel.Kezdõdik elölrõlÚgy tûnik, továbbra sem nyugodhatnak meg a lignitügyben érintetttelepülések Vas megyében. Habár felszámolás alatt áll az aNógrádszén Kft., amely korábban megpróbált engedélyeket szereznia próbafúrásokra, az azóta megindult eljárásban a felszámolófenntartotta igényét ugyanerre a tevékenységre.A Veszprém Megyei Bíróságtavaly új eljárás lefolytatásárakötelezte a bányakapitányságot.Ennek során az összes eredetilegérintett felet újból megkeresik,így a Nógrádszén Kft.-t is, illetve– mivel a cég jelenleg felszámolásalatt áll – a jogutód felszámolástvégzõ céget is megkeresték.A salgótarjáni székhelyûügyvédi iroda ekkor közölte,hogy fenntartja a Nógrádszéneredeti igényét a próbafúrásokengedélyezésére. Mint BeleznayLászlótól, a Vas Megyei Közgyûlésalelnökétõl megtudtuk:született idõközben egy olyanSzóljon hozzá!törvény, amely azt mondja ki,hogy a beadáskor érvényes jogszabályokalapján kell eljárniegy-egy ügyben. Csakhogy azalelnök szerint aggályos, hogy abányakapitányság vajon melyikidõpontot veszi figyelembe ebbenaz esetben. Amennyiben azúj eljárás megindításának a dátumát,akkor mérlegelni kell, hogyaz önkormányzatok módosítottákrendezési tervüket, amelybenmegtiltják az ilyen fúrásokat. Haviszont az elsõ, évekkel ezelõttieljárás idõpontját, akkor nem vehetõekfigyelembe az azóta tettjogi lépések.A Fõ tér felújítása során új burkolatot kap majd a tér. AzArt Café elõtt kialakítottak egy néhány négyzetméteres járófelületet,ahol mindenki eldöntheti, megfelelnek-e az õ ízléséneka térkövek. Bár várják a lakosság visszajelzését is, azegyelõre nem tisztázott, hogy hol és milyen módon.Az elképzelések szerint a térnagy részét gránitõrleményeskoptató réteggel ellátott szürkebeton kockakõ fedi majd. A rendezvénytér,a pihenõterület, aSavaria tér közepe és a Városházaelõtti rész gránit díszburkolatotkapna. A kerékpárutak és azátvezetõ utak sárga térkõvel lesznekkirakva. Ennek felülete érdesebb,hogy a gyengén látók is érzékelhesséka veszélyt.A tér tervezett kialakítását bemutatóalaprajzot és látványterveketnégy helyszínen lehet megtekinteni:a Városháza aulájában, azokmányirodában, a városüzemeltetésiosztályon és a Fõ téri ArtCaféban. Jelenleg a közbeszerzésieljárás folyik, a kivitelezés enneklefolytatása után, elõreláthatólagmárciusban kezdõdik. A Szentháromság-szoborkörnyékén egy rendezvényteretalakítanak ki, a térközepén lévõ pihenõövezet megmaradaz új szökõkúttal. Az ígéretekszerint a téren lévõ fák jó részeis megmenekül, azonban néhányfát még a télen átültetnek. Új fasorlesz a déli térfal és a Városházaelõtt, valamint a Bejczy utcában is.Párhuzamosan elkészül a régótatervezett kerékpárút is, amely kapcsolódika Kiskar utcaihoz.A Polgármesteri Hivatalbantermészetesen kíváncsiak a lakosokvéleményére is. Megpróbáltunkutánajárni annak, hogyanlehet véleményeket, észrevételekettenni. Mint megtudtuk, erretöbb ötlet is felmerült, például azinternetes szavazás lehetõsége is,azonban egyelõre a megvalósításmég várat magára.Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Fõszerkesztõ: Józsa Péter (20/362-4486)• Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos(20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/855-2565), Grófsics László (20/455-7721), Pozsgai József (20/424-0006) • Címlap: A 2005-ös Városi Bál (CzikaLászló) • Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.:23/887-544 • Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. •internet: www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-552, 94/506-557 • Fax: 94/509-687 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757 •Készült 33.000 példányban • ISSN 1215-993XSzerkesztõség: 94/506-552 • Hirdetésfelvétel: 94/506-557 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


Mindent egy lapra?Noha a bevásárlóturizmus ideje lejárt, pontosabbanegyes termékcsoportokat tekintve ellentétesirányúvá vált, azért Szombathely nem vesztetteel minden vonzerejét az osztrákok szemében. Ahatáron átkelni egy ideje nem nagy kunszt, nyugatiszomszédainknak mégsem éri meg itt intéznia hétvégi nagybevásárlást. Inkább csak a fodrászt,az onnan nézve még mindig olcsón dolgozó fogorvostvagy rokonaikat keresik fel. Ellenben azausztriai boltok tele vannak magyar vásárlókkal –mesélte KlennerLívia, a BurgenlandiMagyar KultúregyesületFelsõõrönélõ munkatársa.Sõt, azttapasztalja, hogyemiatt egyre többmagyar vállalkozó„vándorol ki” üzletetnyitni, ottugyanis kedvezõbbárakkal találkozika vevõ,szívesen is költi a pénzét. Hogy a szolgáltatásokonkívül miért érdemes az osztrákoknak Szombathelyrejönni, Klenner Lívia úgy felelt: a komolyzeneikoncertek és a kiállítások vonzóak.Úgy látja, különben egyáltalán nem mondható el,hogy a burgenlandi emberek szemében központistátusa lenne Szombathelynek. Felmerül a kérdés:tényleg van keresnivalónk odaát a „Burgenlandközpontja lehetünk” szlogennel?A jövõben felértékelõdik a város szerepe – reméliKovács Vince –, nemcsak a megyén, a régiónbelül, hanem a határon túli területeken is.Ausztria szombathelyi tiszteletbeli konzuljaugyanakkor érdeklõdésünkre úgy fogalmazott:amíg a kommunikáció terén az idõsebb korosztálykörében tapasztalható (bár csökkenõ) nyelvtudásbelihiányosság, addig a gazdasági életben abonyolult, bürokratikus, szigorú magyar ügyintézésvet gátat a kapcsolatok fejlesztésének. Az EUsjogharmonizáció bennünket is elért, a közös szabályozásraazonban Magyarország nem egyszerrálicitál, Kovács Vince szerint indokolatlanul. AVas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökitisztét is betöltõ szakember úgy látja, a jogszabályokkülönbözõ értelmezése is problémákatokoz, igaz – tette hozzá –, Ausztria régebb ótaEU-tag, így gyakorlottabb is e téren. Az osztrákpartnerek megrettennek a Magyarországon rájukSAVARIA FÓRUMOsztrák szomszédok, szombathelyi reményekFelépülve a pólusvita okozta sokkból, Szombathely Burgenland felé tekinget.Nyugati szomszédainkba kapaszkodunk, újabban mindenki abban bízik: ahatáron túli területek központja leszünk. Elég vonzó-e már (még) ez a város egyburgenlandi nyugdíjas vagy egy stájerországi befektetõ számára? Mit kínálunk,és legfõképp hogyan? Kelet-Ausztriában van-e Szombathely reménye, vagyitthon hagytuk el valahol?Miért érdemes az osztrákoknak átjönni?váró ügyintézéstõl – állítja a konzul.Szombathely hatása egy ötven kilométeres sugarúkörben egyértelmûen érezhetõ, ám hogy miolyan vonzó ebben a városban a körbe tartozókszámára, összetett a válasz. A földrajzi közelség,a határ menti elhelyezkedés elsõdleges elõnyünk,de ebben vajmi kevés az érdemünk. Amire márbüszkébbek lehetünk, az a magyar munkaerõszaktudása. Kovács Vince elmondta, az utóbbiidõben még mindig folyamatos a kisebb osztrákbefektetõk érdeklõdése,letelepedésiszándékuktöretlen, de az isFotó: Czika Lászlóaz igazsághoztartozik, hogy anagyobbak, legalábbisebbõl azirányból, mostanábanelmaradtak.A Szombathelyenmûködõosztrák cégekrenem jellemzõ,hogy kimentenék a tõkét, úgy tûnik, többségükhosszú távú fejlesztésekben gondolkodik. A konzulmég beszámolt róla, hogy amióta az OsztrákNagykövetség marketingirodát mûködtet a vasimegyeszékhelyen, számos burgenlandi, stájerországivagy hozzájuk kötõdõ magyarországi cégképviselõje kereste fel õket. Az iroda házhoz jött:ahelyett, hogy az ügyfeleknek Budapestre kelleneutazniuk, elég Szombathelyre jönniük, s információtkaphatnak, intézkedhetnek.A kis boltok, áruházak, fõként az itthoni árakmiatt, már nem jelentenek vonzerõt az Ausztriábólérkezõknek, de a szolgáltatások még mindigolcsóbbak nálunk. Ugyanakkor az alacsonyabbárú szolgáltatást sokszor (de közel semmindig) európai színvonalon nyújtják a szombathelyiek,akikhez a határon túli vendégekvisszatérnek. Kovács Vince szerint a szomszédokösszességében elégedettek velünk, de kifogásaikis vannak, többnyire a minõséget illetõen,hiszen az európai színvonalat még nem mindenkiképes hozni. Hogy Kelet-Ausztriábanvan-e Szombathely reménye, a szakember úgyfelelt: mindent a helyén kell kezelni. Oda kell figyelnierre a térségre – politikusoknak, a gazdaságiélet szereplõinek –, de nem szabad túldimenzionálni,és mindent egy lapra feltenni.hháFinomításJEGYZETReformebédetkapnak az egyik budapestikerület általánosiskolásai és óvodásai.Nem ízlik nekiksem kevésbé, semjobban, mint ami eddigkerült a tányérjukba, de az akció fél siker,mert legalább nem reklamálnak. Sertéspörkölthelyett csirkét vagy halat esznek,a csokitortától is elbúcsúztak, a deszszertinkább gyümölcssaláta. Egy csipettelkevesebb só és cukor fogy fõzéskor, afehérkenyeret pedig felváltotta a teljes kiõrlésûgabonából készült termék. Nemtört ki lázadás egyik menzán sem, finomlehet tehát a párolt hús, a sok, szemetgyönyörködtetõen színes zöldség is. Szokásdolga, hisz az a gyerek, akit csak spenóttalijesztgetnek egészséges táplálkozáscímén, ugyan miért enne szívesenfõzeléket…Nem reménytelen vállalkozás a gyorséttermimenün kívül mást is megszerettetnivelük, csak jól kell elkészíteni az ételeket.Sokan például, ha meghallják, hogyvalaki vegetáriánus, meg vannak rólagyõzõdve, hogy az illetõnek a madáreleségés a céklalé teszi ki az étrendjét. Amikormeg kiderül, hogy egy ember kifejezettenbioélelmiszereken él, ha teheti,egyenesen különcnek, bogarasnak tartják.Holott arról van szó csupán, hogyigyekszik a lehetõ legkevesebb mérgetmegenni, kap belõle más úton úgyis eleget.Egyáltalán nem baj, ha egy gyerekmár egészséges étrenden nõ fel, máskülönbennehezen lenne meggyõzhetõ késõbba helyes táplálkozásról. Persze mégma sem egyszerû vállalkozás bárhol hozzájutniaz ellenõrzött finomságokhoz, akiviszont keresi, itt-ott megtalálja. Információés receptkönyv szintén hozzáférhetõmár, hogyan hozható ki a legtöbb a reformétkezésbõl,elõször azonban a felismerésrevan szükség. Hozzátartozik: egyelõredrága mulatság mindez, a fõvárosnéhány oktatási intézményében is többlettámogatásravolt szükség, de úgy látszik,akadnak, akik szerint megéri az áldozat.Messze van még, hogy tudatosan éljünk,és ne vakítson el mindenkit a gyanúsanolcsó élelmiszerek dömpingje. Csakaz ár számít most, nem véletlenül persze.És le a tévhittel, miszerint: ami nem árt,nem is jó. Ínycsiklandóan finom tud lenni areformétel is. Talán csak a konyhás nénikkóstolnak bele ritkábban. Õk már nehezenmeggyõzhetõk.Haitzmann Ágnes3


4Fotó: Czika LászlóVilággá mentekPetárdázástól megrémült kedvencekA tiltás ellenére az idei szilveszter sem múlt el petárdázásnélkül. A durrogtatás mindig megriasztja azállatokat. Sok kutya annyira megijed, hogy elszökikgazdájától, és aztán haza sem talál.Grüntzeisz Antal városigyepmestertõl megtudtuk:már a két ünnep között is sokanvitték a Hajnóczi utcai teleprekutyáikat. Ennek oka,hogy megunták kedvencüket,vagy az állat megbetegedett,és nem akarják tovább ápolni.Jobbik eset, ha beszállítják atelepre a kutyát, hiszen gyakranfordul elõ, hogy gazdáikegyszerûen szélnek eresztik anégylábút. Az ünnepek alatt20-22 bejelentés érkezett elkóboroltállatokról, de szerencséretöbbségüket sikerültmegtalálni.A szilveszter mindig sokproblémát okoz, hiszen az állatoka petárdázás okozta erõshanghatásoktól nagyon megijednek.Ilyenkor a házi kedvenceknekcsak egyetlen céljukvan, hogy biztonságoshelyre meneküljenek a félelmetesdörrenések elõl. Arettegésbõl fakadó menekülésikényszer és tájékozódásizavar következtében rengetegállat (például sétáltatás közben)védelmet keresve elszökik,vagy a gazdi szeme láttárakerül a kocsi kereke alá.Grüntzeisz Antal elmondásaszerint újévkor õt is többesetben riasztották. Az egyikeltévedt kutya az egyik BemJózsef utcai lépcsõházbanhúzta meg magát, míg egymásik eb a Széll Kálmánutcában egészena második emeletig szaladt,remélve, hogy hazatalált. Akutyáknak gondot okozilyenkor az is, hogy idén sokhó és esõ hullott, ami miattnem tudnak szagot fogni, ígynem képesek tájékozódni.Mint a városi gyepmestertõlmegtudtuk: a telepre érkezõkutyákat egy ideig ellátják,majd sokszor Ausztriában sikerülúj otthont találni nekik.Május óta ugyanis egy bécsicivil szervezet segítségévelkeresnek gazdákat az ebeknek.Dr. Varjú Gábor állatorvostartja a kapcsolatot a bécsiAnimal Life szervezettel,amely több nyugat-dunántúlivárossal is összeköttetésbenvan. Amíg lehetõségük engedi,Ausztriában helyezik elaz állatokat – vagy kutyamenhelyeken,vagy pedig keresneknekik gazdit azinternet segítségével. Dr.Varjú Gábortól szerint a fiatalés idõsebb kutyákat egyarántsikerül elhelyezni rövidgyógykezelés után. Az állatorvosugyanakkor azt is elárulta,hogy a kritikus idõszakelõtt nyugtató drazsé isadható az ebeknek, aminekköszönhetõen végigalusszákakár a szilveszteri petárdázástis.Molnár PéterSAVARIA FÓRUMPRO ÉS KONTRAElnapolnák aA Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége(TÖOSZ) azt javasolja, hogy halasszák el 2007-re azidén õsszel esedékes helyhatósági választásokat. Azakkor megszerezhetõ mandátum öt évre, 2012-ig szólna,amikor – és ezt követõen már rendszeresen – aparlamenti ciklus félidejében voksolhatnánk az önkormányzatiképviselõkre. A TÖOSZ indokai közöttszerepel, hogy a négyévenkénti kettõs szavazás túlságosanmegterheli a politikai közéletet. Mi a véleményea javaslatról?Böröcz Miklós (MDF)A javaslat jó, de semmilyen új elemetnem tartalmaz. Ilyen elképzeléssel mársok évvel ezelõtt is találkozhattunk.Nem véletlen, hogy néhány hónappal aválasztások elõtt dobták be megint aköztudatba. Minden bizonnyal aggódnaka választások várható eredményemiatt. Véleményem szerint szeretnékmeghosszabbítani a jelenleg baloldalitöbbségû önkormányzati vezetõk mandátumát.Mivel kétharmados törvényt kellene módosítani, esélytsem látok ennek elfogadására. Kíváncsian várom, hogy jobboldalihelyhatósági választási gyõzelem esetén is fenntartják-e javaslatukat.Úgy gondolom, hogy a túlélésükért küzdõ önkormányzatoknaknapjainkban nem ez a legfontosabb problémája.Pavelkovits László (független)Az alapötletet jónak tartom, valóban túlzottanleterheli a választási évet a kampány.Ilyenkor jóformán semmi érdeminem történik, egy év szinte munka nélkültelik. A javaslattal, mely szerint az állampolgároka parlamenti ciklusok félidejébenválasztanának önkormányzati képviselõket,egyetértek, de nem volna szerencsés,ha most, néhány hónappal aszavazás elõtt vezetnék be ezt a változást.Az ilyen felvetések mögött általában valamiféle érdek húzódik, elképzelhetõ,hogy néhányaknak a hatalom megtartása, meghosszabbításaa célja. Véleményem szerint idén nem aktuális a kérdés, de a jövõrenézve helyes volna kialakítani ezt az új rendszert.Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria)Egyetértek vele, de csak úgy, hogy a jelenlegiciklust már nem érinti. A mandátumokegy évvel történõ meghoszszabbításamost törvény-, sõt alkotmányelleneslenne, hiszen a választópolgároknégy évre adtak bizalmatmindnyájunknak, õket csapnánk be ezzelaz intézkedéssel. Összességébenazonban elõrevivõnek találom a javaslatot.Ha megkapja a kétharmados támogatottságotaz országgyûlésben, a következõ választási ciklustmeg lehet hirdetni négy évnél hosszabb idõre. Ebben az esetbensem azok nincsenek becsapva, akik a megbízatást kapják, sem pe-


választástdig a polgárok, ugyanis már annak tudatában adhatják le voksaikataz önkormányzati képviselõjelöltekre, hogy a mandátumokimmár öt vagy hat évre szólnak.Feiszt György (SZDSZ)Az önkormányzati ciklus ilyen módontörténõ hosszabbítása legutóbb 1997–98fordulóján vetõdött fel. A két választás elkülönítésételvben egyik politikai erõ semellenzi. A TÖOSZ javaslata ezért megfontolásraérdemes. Nyilatkozatok szintjénugyanis minden párt vallja, hogy aparlamenti és az önkormányzati képviselõkszámát csökkenteni kell. Ha ez nemcsakválasztási szlogen, hanem komolyelhatározás, akkor a parlamenti létszám 2010-tõl érvényes csökkentésérõlés az önkormányzati választások eltolásáról a tavaszi ülésszakfolyamán lehet dönteni. A választójogi törvény „kétharmados”. Amódosításához szükséges konszenzus jó példája lenne az együttmûködésikészségnek, egyúttal megnyitná az utat a szintén mindenkiprogramjában szereplõ „olcsóbb állam” felé.SAVARIA FÓRUMTelt háza hajléktalanszállónMíg más városokból a hajléktalanok hiányos ellátásának, amelegedõk hétvégi bezárásának híre érkezik, addig Szombathelyena tervek szerint, megfelelõen halad az otthontalanokmegsegítése. A mintegy kétszáz rászoruló többsége él is afelkínált lehetõséggel: az átmeneti szálló telt házzal, az éjjelimenedékhely pedig dupla kihasználtsággal üzemel a téli napokban.Az utcát ilyenkor kevesen választják.5sáért felelõs cég vezetõje érdeklõdésünkreelmondta, ez azért is furcsa,mert az utcai szociális munka(a korábbiakkal ellentétben, amikora pénzre pályázni kellett) mostnormatív támogatásban részesül.Megtudtuk: Szombathelyen a jelenlegrendelkezésre álló összegelegendõ ahhoz, hogy a téli idõszakbanfokozottabban jelentkezõproblémákat megoldják. A normatívtámogatást a kht. pályázati útonszerzett forrásokkal egészíti ki.Bár a költségek a nyári hónapokhozképest ilyenkor megduplázódnak,városunkban még nem fordultelõ – s ígérik, nem is fog –, hogyakadozott volna az ellátás.A Zanati úton a hét minden napjánéjjel-nappal fogadják a hajléktalanokat,nem kell tartania attól senkinek,hogy hétvégén, mint másvárosokban, bezárják a melegedõt.Akinek élelemre van szüksége, aRehab-Team azt is biztosít számára,de csakis az intézmény épületében.Az utcán lévõknek nem visznekki ételt. Horváth Olga kifejtette,hogy csak így nyújthatják szolgáltatásukathigiénikus, emberikörülmények között. Az sem mellékes,hogy ezzel ösztönzik is azotthontalanokat, hogy jöjjenek beaz utcáról. A téli napokban húszharmincfõ fordul meg napközbenaz épületben, harmincöten–negyvenenpedig úgy gondolják, hogyRettegi Attila (Fidesz-MPSZ)Hosszabb távon megfontolásra érdemes,hogy az önkormányzati választásokkét évvel az országgyûlési után legyenek.Ugyanakkor a demokratikusalapelvekkel összeegyeztethetetlennektartom, hogy a most hivatalban lévõpolgármesterek és önkormányzati képviselõkmandátumát meghosszabbítsák.Õket négy évre választották meg apolgárok, megbízatásuk idén lejár, aszabályokat pedig nem illik menet közben megváltoztatni. Furcsaszámomra a javaslat idõzítése is: miért éppen most vetõdött fel eza kérdés, a választások elõtt néhány hónappal? Ha egyetértés alakulki a változtatást illetõen, a megvalósítást csak úgy tudom elképzelni,hogy 2006-tól két cikluson keresztül ne négy, hanem ötévre kapjanak mandátumot a helyhatóságok.Szücs Gábor (MSZP)A felvetés, hogy a parlamenti ciklus félidejébenlegyen az önkormányzati választás,véleményem szerint jó, de elképzelhetetlenszámomra, hogy a már megválasztottképviselõk mandátumát 2007-ig meghosszabbítsák.A jelenlegi választási rendszernélkevésbé terhelné a társadalmat, hanem ugyanabban az évben zajlana az országgyûlésiés a helyhatósági referendum,a módosításnak azonban csak a 2006õszén kezdõdõ ciklusban lehet leghamarabb realitása, a mostanibanmár nem. Aki választ, és akit megválasztanak, annak a voksoláskortisztában kell lennie a mandátum idõtartamával. A választások szervezõiaddig is elõkészíthetik, kidolgozhatják az intézkedést.Fórum: www.safo.huMegdöbbentette Horváth Olgát, aSavaria Rehab-Team Kht. ügyvezetõjétaz ország több pontjáról érkezõhír, miszerint elfogytak azanyagi források, melegedõt kellbezárni, épp ilyenkor, amikor nappalis tombolnak a mínuszok. Aszombathelyi hajléktalanok ellátá-jobb az éjszakát is itt tölteni. Hogymindannyiuknak fekhelyet tudjanakbiztosítani, pótmatracokathasználnak, aki tehát éjjelre menedéketkér, azt férõhelyhiány miattsosem utasítják el. Telt ház van azátmeneti szállón is, ahol folyamatos,életvitelszerû tartózkodásravan mód.Becslések szerint Szombathelyenközel kétszáz hajléktalan él, kétharmaduka hideg idõben felkeresiaz intézményt. Ilyenkor is vannakazonban, akik nem hallgatnak a jószóra, és a fagyos idõ ellenére közterületenalszanak. Velük az utcaiszociális munkások tartják a kapcsolatot,gyõzködik, figyelik õket,s ha kell, mentõt is hívnak hozzájuk.Ezen a télen is elõfordult már,hogy szükség volt az életmentõ intézkedésre.Horváth Olga lapunkon keresztülazt kéri: ha valaki fekvõ embertlát az utcán, akinek akár az életeis veszélyben lehet, szóljon a szálló24 órás ügyeletének az 513-318-as telefonszámon.hháA kép illusztráció


6SAVARIA FÓRUMMit olvasunk, nézünk, hallgatunk?A budapesti TeleQuest médiakutató cég 2005 novemberében reprezentatív kutatáskeretében 800, tizenöt évesnél idõsebb szombathelyi lakost keresett meg vezetékestelefonon. A célja Szombathely lakossága médiafogyasztási, rádiózási szokásainakfelmérése volt.Általános helyi médiafogyasztásA szombathelyieknek valamivel kevesebbmint a fele (44 százalék) nyúl a Vas Népe napilapértelõször, amennyiben a legfrissebbhelyi hírekhez szeretne hozzájutni. 20 százalékuka Szombathelyi Televíziót kapcsoljabe. Nagy számban vannak azok is, akik a helyiinternetes portálokat tartják a legkézenfekvõbbhírforrásnak a helyi információk terén(16 százalék).A Savaria FórumA Savaria Fórum olvasottsága magas: a hetirendszerességgel megjelenõ lapot 64 százalékolvassa minden alkalommal, 87 százalékpedig havonta legalább egyszer, azaz mindösszesena válaszolók csupán 13 százalékaállította, hogy nem vette kézbe e sajtóorgánumotaz elmúlt hónapban. Egyébként a nõkinkább olvassák, mint a férfiak.A kutató cég arra kérte a lapunkat olvasókat,hogy ítéljék meg az újság tulajdonságait. Aközönségünk 44 százaléka minden (!) kérdésbenelégedettségét fejezte ki. A legkevésbéjó minõsítést az újság papírja kapta, melylyel„csak” a megkérdezettek 78 százalékavolt elégedett.A Szombathelyi TelevízióA megkérdezettek 16 százaléka nézi a SzombathelyiTelevízió adását napi rendszerességgel.Ez hozzávetõlegesencsak Szombathelyen11 ezernapi nézõt jelent. (Ateljes adáskörzetbenez átlagosan napi 21ezer fõ.) 35 százalékuknézi legalábbhetente többször, ésa felnõtt lakosságfele látja a helyiadást legalább egyszeregy héten.A Szombathelyi Televíziómûsoraivaláltalában elégedettek a nézõk, bár a kapottértékeket nagyban befolyásolja, hogy hányanismerik az adott mûsort. A SzombathelyiTelevízió legismertebb mûsora a Híradó,mely 90 százalékos ismertséget ér el azokközött, akik legalább ritkán nézik a helyimûsorszolgáltatót. A második legismertebbmûsor a Kulturális Magazin (75 százalék),majd azt követi a Rendõrségi Magazin (68százalék) és a Sportmagazin (66 százalék).Általánosságban elmondható, hogy a mûsorokjó osztályzatokat kaptak. Mindegyik átlaga 3és 4 közé esik egy olyan skálán, ahol az 1-esjelentette a nagyon elégedetlent, az 5-ös pediga nagyon elégedett nézõt. A legjobb értékelésta Kulturális Magazin és a Nyugat Régió kapta(3,98), de statisztikailag elhanyagolható mértékbenmarad csak le tõlük a Híradó, a Hétvégeés a Rendõrségi Magazin (3,94–3,96).Az új szombathelyi rádióMint kiderült, Szombathely lakosságának 70százaléka napi rádióhallgató. A legtöbbet a40 év körüli, aktív keresõ szombathelyiek rádióznak.A szombathelyi Nyugat Rádió az FM 88.4MHZ-en mindössze 5 héttel a felmérés készülteelõtt kezdte meg mûködését, mégis ahallgatás rendszerességét tekintve jobban álltaz állami közszolgálati adóknál: rendszereshallgatóinak aránya 24 százalék, a potenciálishallgatók aránya 41 százalék. (Összehasonlításula Petõfi Rádiónál ezek az arányok11,8 és 36 százalék, a Kossuthnál 16,6 és 38százalék.) ANyugat Rádióhallgatói közötta 45 évnélfiatalabbak (átlagéletkorukmindössze 37év) és a magasabbankvalifikáltakvannaktúlsúlyban, valamintköztük alegmagasabb(a többi rádióközönségéhezképest) a keresõk aránya (63 százalék).Az újdonságok terjedésükkor az erre legfogékonyabb(magasabb iskolai végzettségû,fiatalabb életkorú) csoportot találják megelõször. A Nyugat Rádió hallgatóinak összetételébenez a csoport dominánsan van jelen.Ebbõl a kutatók azt a következtetést vontákle, hogy a Nyugat Rádió mint újdonság mégcsak a növekedés állapotában van.Internetes portálokA helyi kötõdésû internetes portálok között awww.nyugat.hu erõsen vezet. Az internetezõk8 százaléka mindennap megnézi ahonlapot, és 36 százalékuk az, amely hetentelegalább egyszer ránéz erre az internetes újságra.Második helyre szorult awww.vasnepe.hu oldal a maga 16 százalékoslegalább heti látogatottságával. A többi megkérdezetthonlap elhanyagolható rendszereslátogatót tudhat magáénak.Bõvebben:www.safo.huKöszönjük!


SPORTSAVARIA FÓRUMGyõztes csatákra készülnek a RaptorokAmerikaifutball-edzés az Emlékmû tövébenA Berzsenyi Dániel Fõiskola két hallgatója gondolt egy merészet. Farkas Gábor ésSzujó Zoltán megalakította az elsõ szombathelyi amerikaifutball-csapatot. Felszerelésükegyelõre nincs, és pályagondok is nehezítik a felkészülésüket, de edzõt és„nagydarab” játékosokat is keresnek.7Mindössze egy-két hete kezdõdött el a szombathelyiélete ennek a férfias sportágnak. Akét barát internetes fórumokon, konditermekben,iskolákban kezdte hirdetni (elsõhallásra) földtõl kissé elrugaszkodott ötletét– maguk sem gondolták volna, hogy ekkorasikerrel. Az érdeklõdõk szûnni nem akaró telefonjai,a beérkezõ e-mailek azt bizonyítják,bármennyire nincs hagyománya ennek a játéknakvárosunkban, a távoli kontinens utánEurópát és a magyarokat is elérte a fociláz.– Évek óta figyelemmel kísérem ezt a játékot– mondja Farkas Gábor. Amikora fõiskolára kerültem, azonnalnekiláttam megszervezni acsapatot. A kezdeti nehézségekután a napokban döntöttünkúgy, hogy hivatalosan is megalakítjuka klubot. Jelenleg azEmlékmû alatti füves területenkészülünk hétfõn és szerdán estehat órától. Amíg nem tettükközzé felhívásunkat, közel húszangyakoroltunk, ezen a hétenjelentõsen megnõtt a létszám.Reméljük, a most csatlakozókbanszintén sokáig kitart majd alelkesedés.Enélkül ugyanis aligha lehet ûzniezt a kemény sportot. A fiúk állítják, hogya látszat ellenére nem balesetveszélyesebb eza játék az európai focinál. Hónapok óta védõfelszerelésnélkül, teljes erõbedobássaledzenek, és eddig egyetlen sérülés sem történt.– Egyfajta õrültségre, elszántságra és elvakultságraszükség van – állítja Szujó Zoltán.Van köztünk egy irányító, aki munkahelyén– egy hipermarketben – állandóanazon morfondírozik, hogy a legfelsõ polconlévõ konzervet hány méterrõl tudná eltalálnilabdával, és van olyan védõjátékosunk,aki ha az utcán meglát egy nagyobb csoportosulást,azon gondolkozik, vajon megtudná-eállítani õket.A Savaria Raptors kívánságlistáján egy edzõszerepel, mert jelenleg internetrõl letöltöttedzéstervek alapján játszanak. Szükség lennemég nagydarab védekezõ játékosokra ésfelszerelésre. A tervek szerint utóbbit rövididõn belül beszerzi a csapat. A mezük egyedilesz, melyben a barna szín dominál. Egylelkes internetezõ ingyen készítette el a csapatcímerét.Az elsõ bajnoki szezonját mindenbizonnyal jövõre kezdi a SavariaRaptors. Addig a tervek szerint kezdõcsapatoknak kiírt tornákon indulnak.Edzõpartner lesz bõven, hiszenZalaegerszegen és Nagykanizsán isbontogatja szárnyait a sportág,Gyõrben pedig évek óta mûködikegy klub. A névválasztásról a fiúkazt mondják: szerették volna, haFotók: Szombathelyi TelevízióSzombathely megjelenik a csapat hivatalosnevében, a Raptors viszontennél bõvebb magyarázatra szorul:– A maguk korában ezek az állatoknagyon kemény és kegyetlen ragadozókvoltak. Nem féltek senkitõl,és általában minden csatát megnyertek,amikor közös vadászatra indultak. Remélem,rövidesen rólunk is elmondható leszugyanez – mondta Farkas Gábor.Pál T. GáborHIRDETÉSFELVÉTEL:Grófsics László20/455-7721Pozsgai József20/424-0006


8SAVARIA FÓRUMItt a farsang, áll a bálVízkereszttõl hamvazószerdáig tart a farsangi idõszak, amikor természetesnekszámít a vidámság, a jókedv, s aligha véletlen, hogy az átlagosnál jóval gyakrabbanrendeznek bálokat, mulatságokat.A farsang és a bálozás eredeteAlig ért véget a karácsony és a szilveszter,máris itt egy újabb ünnepi idõszak, a báliszezon, azaz a farsang. A kifejezés a húshagyókedd,a farsang éjszakája jelentésû németFastnacht szóból származik. Ilyenkor amulatozást kedvelõ hölgyek estélyi ruhát, aférfiak elegáns öltönyt húznak. Ez az idõszakMagyarországon vízkereszttõl a húsvétvasárnapot megelõzõ 40 napos böjt kezdetéigtart, azaz húshagyókeddig vagy hamvazószerdáig.Utolsó három napja, „a farsangfarka” egykor a fékevesztett öröm és mulatozásideje volt. A bálozás mai értelembenvett hagyományának kialakulása a középkorratehetõ, ugyanis a farsangi szokásokhoni elterjedésérõl csak a XIV. századtólkezdve vannak írásos feljegyzések. A szokásazonban az ötezer évvel ezelõtti Egyiptomba,az Ízisz istennõ tiszteletére rendezettlakomákra nyúlik vissza. Ilyenkor eltûnteka társadalmi rangkülönbségek, arabszolgák is az uralkodók asztalánál foglaltakhelyet, sõt a római rabszolgák nyilvánosanbírálhatták, mi több, megis dobálhatták uraikat – igaz,csak apró rózsaszirmokkal.Talán innen ered a ma is kedveltkonfetti hintése.Fotó: Vass SzilárdLetûnt idõk báljaiA XIV. században bálrendezésijoggal kizárólag az uralkodórendelkezett, és a társaságieseményeken csupán azarisztokrácia kapott helyet.Az 1800-as évek összejöveteleitulajdonképpen álarcosbálokvoltak, de az elõkelõhölgyek már ekkor is nagygondot fordítottak öltözékükre. A jeles alkalmakkorgyönyörû báli ruhában hódítottákmeg a kék és fekete frakkban megjelenõ férfiakszívét. Többnyire walzert és ügetõ táncokatlejtettek, a csárdás ekkor még nem voltdivatos. A reformkorban a bálokhoz szorosanhozzátartoztak a míves meghívók és atáncrendek, melyeket a hölgyek finom bõrbõlkészült erszényben tartottak. A bálozás a19. században vált igazán divatossá, melymanapság újra fénykorát éli.Hogyan bálozunk ma?Napjaink báljait – a régi mulatságokhoz hasonlóan– az elegancia jellemzi. A hölgyek ilyenkormegrohamozzák a szépségszalonokat, aholgyönyörû hajkölteményeket és csillogó sminketkészíttetnek maguknak. Elmaradhatatlankelléke a vidám eseményeknek a báli ruha is,mely többnyire az éppen aktuális divatot követi.Az urak számára is egyre fontosabb a jómegjelenés, ezért az estélyekre gondosan megválasztott,divatosan szabott öltönyt, esetenkéntfrakkot öltenek. A gondos készülõdés nemis csoda, hiszen ezen összejövetelek jelenõstársadalmi események, melyek jó alkalmat teremtenekarra is, hogy a különbözõ szakmákképviselõi találkozzanak egymással. Nincs ezmásként városunkban sem, hiszen a báli szezontnyitó Megyebált követõen számos alkalomnyílik a szórakozásra a január 14-i VárosiBáltól a Vadászbálon, a Jogászok, a Gyáriparosokés a Köztisztviselõk Bálján át egészen amárcius 11-i Nõnapi Bálig.Zsebõk Györgyi


MESÉLÕ MÚLTSAVARIA FÓRUMÉletet mentettekEgy vasi orvos és egy szerzetes a Világ Igazai között9Két Vas megyei neve, egy orvosé és egy szerzetesé, került fel múlt hónapban a VilágIgazai falára, emléküket az utókornak fa is õrzi ezentúl. A kitüntetést, amelyetazok kapnak, akik zsidókat bújtattak a vészkorszak idején, a jeruzsálemi Jad VasemIntézet adományozta posztumusz dr. Prugberger Józsefnek és dr. Õri-Wachter Istvánnak.A szombathelyi kórházalapító fõorvos, valamint a kõszegi szerzetes '44 tavaszánsaját biztonsága és élete kockáztatásával mentette meg az akkor tízéves GörögSándor életét, aki személyesen vett részt a mostani ünnepségen.Lázas levélváltásokkal teltek az elmúlt esztendõk:dr. Görög Sándor Széchenyi-díjas gyógyszervegyésztudós, akadémikus leírása alapjánJeruzsálemben felterjesztették életének megmentõita Világ Igazainak járó elismerésre. Azügy fõ mozgatója Kiss Károly volt, a Vas MegyeiSzív Alapítvány kuratóriumának elnöke –egykori premontreis diák, egyben Görög Sándorvalamikori iskolatársa –, aki felkutatta aDr. Görög Dénes fõorvos és feleségetörténet legapróbb részleteit, és több vasi lokálpatriótávalegyütt kijárta a díj odaítélését.Nyilasok mellett bújtatták1944 áprilisának elsõ napjai voltak: dr. Görög Dénes,a Szombathelyi Közkórház patológiai osztályánakvezetõ fõorvosa úgy érezte, eljött az ideje,hogy beavassa gyermekeit családjuk múltjába.Korábban úgy gondolta, jobb, ha a tízéves Sándorés a tizenhárom esztendõs Klári semmit sem tudzsidó származásáról, ekkor viszont intézkedniekellett. Görög Dénes gyerekfejjel keresztelkedettki, felesége szülei pedig már sokkal korábban,még Szemzõ Klára (Görög Dénesné) születéseelõtt így tettek, és Sándort, Klárit vallásosan, buzgókatolikus hitre nevelték. Görög Dénes legjobb,kórházbeli barátjához, dr. Prugberger József tüdõgyógyászfõorvoshoz fordult azzal, hogy a kisSándort és nõvérét, Klárit helyezze biztonságba.A lányt az annunciáta nõvérek vették magukhoz –az apácák látták el az ápolónõi szolgálatot a kórházban.Sándort Prugberger József vitte saját autójánKõszegre, hogy az Isteni Ige Társaságamissziósrend házában rejtse el. A rendház fõnökeWachter István volt – nevét késõbb Õrire magyarosította–, aki ezután négy éven keresztül nyújtottotthont a fiúnak. Az itt tanuló száz gyerekbõl ekkormár majd’ mindenkit hazaküldtek, csak úgytízen maradtak az atyákkal az épületben, méghozzáúgy, hogy közben betelepült a házba a nyilaskormány kabinetirodája is. A bujkálás tehát rendkívülkockázatos volt, de a terv sikerült.Betegen hurcolták elSokkal szerencsétlenebbül alakult Klári sorsa:a zárdában tüdõgyulladást kapott, s mivelantibiotikum ekkor még nem volt, bekellett vinni a kórházba, Prugberger Józsefosztályára. A fõorvos kiadta az utasítást: akórlapra csak keresztnevet és életkort írjanak,hogy Klári biztonságban legyen. Egykórházbeli nyilas altiszt azonban följelentettea lányt, s egy éjjel katonák jöttek érte,hogy a gettóba vigyék. Az elhurcolás egyikszemtanúja, az akkori éjszakás nõvér késõbbélete legszörnyûbb napjaként emlékezetterre. Könyörgött a magyar nyomozónakés a német gestapós tisztnek, hogy a rosszállapotban lévõ kislányt hagyják felgyógyulni.Hiába, Klárit kiragadták a kezébõl. A gyermeka gettóból már szüleivel, nagyanyjával és édesanyjatestvérével, Magdával együtt került fel ahalálvonatra. A beteglányt egész úton ápolnipróbálta az anyja ésa nagyanyja, amibentönkrementek, mireAuschwitzba értek,így mindhármanazonnal gázkamrábakerültek. Görög Dénesthónapokig kínozták:elismert patológuskéntMengele orvoscsoportjában volt kénytelenténykedni, ahol idõvel elborult az elméje.’45 elején, nyomorultul halt meg. EgyedülMagda tért haza a családból, aki késõbb anyjahelyett anyja lett Sándornak. Levélben írta mega fiúnak Kõszegre, mi történt Auschwitzban.Papnak készült, tudós lettProf. dr. Görög Sándora 2005. decemberi ünnepségenAz édesanya levele Klárihoz a zárdábaKõszegen közben Sándor úgy gondolta, megtaláltaa hivatását, papnak készült, az élete azonbanmégis másképp alakult. ’48 tavaszán márnem volt biztos benne, hogy ezt az utat kell járnia,vívódott, majd döntött. Visszajött SzombathelyreMagdához, és a premontrei gimnáziumbanfolytatta tanulmányait. Osztálytársaivalmáig összetartanak, gyakran találkoznak. Igaz,Sándor ebbõl az iskolából hamar visszakerültKõszegre, és új hivatást talált: ásványtantanára,Diósy Ákos úgy megszerettette vele a kémiát,hogy szegedi egyetemista, majd kémikus,gyógyszervegyész vált belõle. Ma akadémikus,Széchenyi-díjas tudós professzor.Személyesen vett részt a 2005 decemberébena Szombathelyen és Kõszegen megtartott ünnepségen,ahol életének megmentõi posztumusza Világ Igaza kitüntetésben részesültek,kivételesen külön aktus keretében, nem pediga többi magyar díjának átadásakor. Kõszegenemléktáblát, városunkban szobrokat avattaktiszteletükre, és egyúttal magas szintû találkozókis zajlottak. David Admont, Izrael állambudapesti nagykövetét fogadta mindkétváros polgármestere, a szombathelyi PüspökiPalotában pedig dr. Konkoly István megyéspüspöknél tett látogatást a nagykövet, valaminta MAZSIHISZ és a szombathelyi hitközségvezetõsége. Dr. Õri-Wachter Istvándíját dr. Németh László tartományfõnök, dr.Prugberger József elismerését pedig özvegye,Márta asszony vette át a december 14-iünnepi ülésen.hháForrás: Kiss Károly által rendelkezésünkre bocsátott korabeli dokumentumok;Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt (1944); Találkozás apámmal.In: Népszabadság, 1998. dec. 19.Fotó: Czika László


10 SAVARIA FÓRUMKULTÚRARejtett szépségek – nyilvánvaló közönségsikerKár lenne kihagyni!Még egy bõ hónapig látható a SzombathelyiKéptárban a Rejtett szépségekcímû kiállítás, amely az elmúltévek egyik legnagyobbkulturális eseménye városunkban.A tavaly negyedszázadosintézmény a SzépmûvészetiMúzeum segítségévela festészet legnagyobbalakjait hozta el. A kiállításteddig mintegy két és fél ezrentekintették meg.Rangjához méltó, szenzációs kiállítássalzárta az ó-, és nyitotta az újesztendõt a Szombathelyi Képtár.A régvolt Thyssen–Bornemisszagyûjteménybemutatása óta nem láthattunkilyen (világhírû mûvészektõl)kiállítást, mint a mostani. AXIX–XX. század festõgéniuszai:Gaugain, Toulouse-Lautrec, Renoiralkotásai éppúgy megtekinthetõek,mint a szobrászzsenik: Rodin,Meunier remekmûvei. A nálunk kevésbéismert észak-európai iskola is nívós mûvekkelképviselteti magát, többek köztThorvaldsen, Nordgren és Zorn által.A kiállítás tematikája a nõ ábrázolása a XIX-XX. században. A képeket, szobrokat nézve aGaspare Landi:Vénusz, avagy Alkitiades meglesi ágyában a szép görög lánytlátogató eltûnõdhet a szépség örökké vitatottfogalmán is. Az emberiség történetében a szépségideálfolyton-folyvást változott, s ezt jól demonstráljaa kiállítás anyaga is. Plótinosz, aneoplatónista filozófia megalapítója szerint „aSzépség az Egy örök fénye,amint átsejlik azanyagi jelenségeken”.Heisenberg német fizikusazt állítja, hogy „aszépség a részek összhangjaegymással és azegésszel”. Korunk polihisztora,Umberto Ecotavaly megjelent „Aszépség története” címûkönyvében úgy véli,hogy az elmúlt századokmûvészete bõségesen bizonyítja,hogy nincsenegyetlen szépség, nem isvolt, legtöbbször azonoskorban és azonos társadalombansem. Alighanemneki van igaza. Errõlpersze akkor gyõzõdhetmeg bárki igazán, hamegtekinti a kiállítást.Aki már látta, megerõsítheti: kár lenne kihagyni!(A tárlat február 19-ig látható.)– martius –PÁLYÁZATI FELHÍVÁSb.)A Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete a megyében folyó tudományos kutatómunka feltételeinekjavítása, a kutatómunka segítése, a tudományos közlemény és tudományos élet nyilvánossága, valamint a tudományosdolgozatok közzététele érdekében 2006. évre pályázatot ír ki.A pályázat nyílt. A pályázaton részt vehet mindenki, aki az MTA Vas Megyei Tudományos Testületének alapszabályábanmegfogalmazott tudományos célokat valósít meg.A pályázati alap: 1.000.000 FtAz MTA Vas Megyei Tudományos Testülete elsõsorban az alábbi tevékenységi formákat támogatja:a.) Regionális és helyi tudományos kutatások, tudományos tevékenység, rendezvények szervezési és kiadványi költségeihezvaló hozzájárulás.Vas megyében folyó tudományos kutatómunka egy-egy szakterületérõl szóló elõadás (pl. konferenciaanyagok) bel- éskülföldi bemutatásának támogatása, költségeihez való hozzájárulás.A pályázatot 2006. február 28-ig az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete Titkárságán „Tudományos Pályázat” c. ûrlaponlehet benyújtani, egy példányban. (9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. – Markusovszky Kórház, Igazgatóság, NémethAndrea ügyintézõ). A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó egyéb forrásokkal vagy saját erõvel is rendelkezik.A pályázatokat az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete elnöksége 2006. március 31-ig elbírálja, és a döntésérõl mindenpályázót írásban értesít.A támogatást elnyert pályázóval az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete támogatási szerzõdést köt, és a támogatási öszszeget2006. április 18. után a kedvezményezett részére átutalja.A támogatást elnyert pályázó pályázati beszámolóval, a támogatási összegrõl hiteles számlamásolatok benyújtásával 2006.október 31-ig köteles elszámolni. A pályázó egy alkalommal 2006. november 30-ig kérhet az elszámolásra meghosszabbítást.Szombathely, 2006. január 10.Prof. Dr. Kovács L. Gáboraz MTA Vas Megyei Tudományos Testületének elnöke


CIVIL TÉRBemutatkozika Vasi Múzeumbarát EgyletTörténeti elõzmények: az 1872. január 7-én, javarészt Lipp Vilmosszervezõ munkájának köszönhetõen létrehozott Vasmegyei RégészetiEgylet 1900-ban beolvadt a frissen életre keltett VasvármegyeiKultur-Egyesületbe, amely 1908-ban felépítette a kultúrpalotát,a mai Savaria Múzeumot. Az elsõ világháború utáni években azegyesület szervezeti keretei között a múzeum egyre inkább háttérbeszorult. Ez motiválta 1933-ban Pável Ágostont egy új szervezet, aVasvármegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete létrehozására.Megalakulás: 1998. október 22-én a Savaria Múzeum 90.évfordulójára összehívott konferencia után 38 alapító tag választottnevet, vezetõséget az egyesületnek, és fogadott el egy alapszabálytervezetet.Elnökünk azóta is Ambrus Lajos író. Különösen örvendetes,hogy dr. Szentléleky Tihamér, a Vas megyei és az országosmúzeumügy doyenje is egyesületünk alapító tagja.Rendezvényeink: összejöveteleink egy része a múzeumi kiállításokhozkapcsolódik, de szervezünk könyvbemutatókat is. Emlékezetes a 2001-es, a Savaria Múzeumban megnyitott „Pecunia Savariae – Savaria pénzei”címû kiállítás. A tárlatzáró numizmatikai konferencia megszervezéseés lebonyolítása is egyesületünk nevéhez fûzõdik. Másik jelentõsesemény volt 2002-ben a Vasmegyei Régészeti Egylet megalakulásának130. évfordulója alkalmából „Gyûjteményünk kezdetei – Legendaés valóság” címmel a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával, aPanniculus Régiségtani Egylettel közösen megrendezett kiállításunk.2003-tól szervezünk 12–14 évesek számára nagy sikerû régésztáborokat,idén is lesz három turnus. A résztvevõkbõl szerveztük meg a VasiMúzeumbogár Klubot. Az idei esztendõ Pável Ágoston-emlékév, azegylet februárban tart megemlékezést több szervezettel közösen.Egyesületünk egy kiadványsorozatot is útjára indított. Legutóbb KáldyLajos Borospincék dicsérete címû kötetét jelentettük meg. Fontos célkitûzésünka múzeumtörténet kutatása, kiállítások, kutatómunka népszerûsítése.Erõsíteni szeretnénk a kapcsolatot magángyûjtõkkel is. Kapcsolat:94/501-948, kozmuvelodes@savariamuseum.huSAVARIA FÓRUMHa mégsem tetszik…OTTHONFelügyelõségünket több panaszos kereste fel,hogy tájékozódjon a karácsonyi ajándékokminõségi problémáinak orvoslási, valamint ajótállás érvényesítésének lehetõségeirõl.Büki GyörgyA jótállásról kormányrendelet rendelkezik,amely szerint a kötelezõ jótállási jeggyel forgalmazható termékek(ezek körét a jogszabály mellékletében rögzítették, általában tartóscikkek) esetében a vásárlástól számított három (!) munkanaponbelül érvényesíthetõ a csereigény, rendeltetésszerû használatmellett keletkezett meghibásodás esetén. A köztudatban élõnyolcnapos cserelehetõség, valamint a 15 és 30 napos csereutalvány-kiállításikötelezettség megszûnt 2003-ban. Így a háromnaposhatáridõ túllépésekor, a nem körültekintõ vásárlók esetében,méret vagy szín, illetve egyéb tulajdonságok (nem minõségi hiba)miatt a kereskedõnek a csere- vagy vételár-visszaadási kötelezettségeszintén nincsen.A jótállás legkisebb kötelezõ idõtartama 12 hónap. Minisztériumirendelet rögzíti a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatosságiés jótállási igények intézését. Ennek értelmében a forgalmazóboltnak a fogyasztói kifogásról minden esetben jegyzõkönyvetkell felvennie, amelyben a fogyasztó által érvényesíteni kívántigényt, a kifogás rendezésének módját szükséges rögzíteni.A késõbbi konfliktusok elkerülése érdekében javasoljuk a vásárlóknak,hogy minõségi reklamáció esetén, amennyiben a bolt a jegyzõkönyvfelvételétõl elzárkózna, úgy ezt írják be a vásárlók könyvébe,és keressék fel a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelõséget.A jótállás, illetve minõségi kifogás érvényesítése érdekében anyugtát vagy számlát és a jótállási jegyet minden esetben meg kellõrizni, hiszen eljárni csak ezek birtokában tud a felügyelõség.Képes történelem11KI TUD TÖBBET SZOMBATHELYRÕL?Helytörténeti-honismereti vetélkedõKedves Olvasóink! A Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal közösvetélkedõnk újabb szakaszának 14. fordulójához érkeztünk. Célunk,hogy városunk múltjával, történetével – játékos formában – minél többenmegismerkedjenek. Az MMIK jóvoltából értékes nyereményeket is kisorsolunka helyes megfejtést beküldõk között – továbbra is hetente.A II/12. forduló megfejtése: a középkori szombathelyi vár bástyájánakmaradványa a Smidt Múzeum pincéjében látható. A 13 beérkezett válaszból11 volt jó. Nyertes: Bazsó Attila (Szombathely, Bogáti u.).A II/14. forduló kérdése: A magyar szobrászmûvészet egyik jeles alkotójaa 95 éve született Andrássy Kurta János. Szombathelyen hollátható szobra?A megfejtések zárt borítékban leadhatóak az MMIK portáján, vagy levélbenelküldhetõek az MMIK, Szombathely, Ady tér 5. címre (a borítékraírják rá: Helyismereti játék, II/14. forduló). A válaszok e-mailben is elküldhetõeka robert.orban@mail.vmmik.hu címre. Határidõ: január 20.Az 1970-es évek végén kezdték el építeni a Városházát.A kép elõterében a Bejczy utca látható. Bejczy Imre felvétele.Kedves olvasóink!Ha önöknek is van Szombathely múltját, történelmét idézõ fényképükotthon, akkor küldjék el nekünk, vagy hozzák be szerkesztõségünkbe(Géfin Gy. u. 22., e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu),hogy közkinccsé tehessük a Savaria Fórumban! A képekhez írjanakpár soros történetet, hogy többi olvasónk is feleleveníthesse a fotónmegörökített eseményhez kötõdõ emlékeit!


12 SAVARIA FÓRUMKÖZLEMÉNYEKTájékoztatóFogadóóraFeiszt György, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere2006. január 17-én (kedden) 13 és 15 óra közötta Városháza I. emelet 107. számú helyiségében fogadóóráttart.Dr. Hankó Faragó Miklós országgyûlési képviselõkomplex fogadóórát tart 2005. 12. 9-én, pénteken. 8 és 9 óraközött személyesen a Megyeháza 409-es termében, 9.30-tól10.30-ig a www.hankofarago.hu honlapon online és 10.30-tól 11.30-ig a 06/30-292-19-03-as telefonszámon.Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a szociális munka területéna „Pálos Károly-díjat” és a „Szociális Ellátás Segítéséért díjat”alapította a 7/1996. (II.29.) sz. rendeletében.„Pálos Károly-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedõmunkájával segítette a város jobb, hatékonyabb, emberibb arculatúszociális ellátásának fejlõdését. A díj kettõ fokozatban adományozható.Az I. fokozatot évente legfeljebb kettõ személy, a II. fokozatot éventelegfeljebb három személy kaphatja.„Szociális Ellátás Segítéséért díj” adományozható annak a személynek,aki hosszabb idõn át hozzájárult a szociális munka eredményességéhez,illetve támogatásával hozzájárult a város szociális ellátásának fejlõdéséhez.A díjat évente legfeljebb három személy kaphatja.A fenti díjakra az Önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézményekközalkalmazottai, indokolt esetben más intézmények dolgozói,valamint az egyesületek, alapítványok, nonprofit, karitatív szervezetekdolgozói javasolhatók.A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester,a jegyzõ, az aljegyzõ, képviselõ, frakció, a Közgyûlés SzociálisBizottsága, a városban mûködõ szociális intézmények vezetõi, a szociálisterületen mûködõ karitatív szervezetek vezetõi. A kitüntetések adományozásáta Szociális Bizottság útján kell kezdeményezni, az erre acélra rendszeresített nyomtatványok pontos kitöltésével (átvehetõ a PolgármesteriHivatal Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályán,III. emelet, 315. szoba).A kitüntetési javaslatoknak 2006. január 31-én 16.00 óráig kell beérkeznia Szociális Bizottság címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.).Ügyeletes patikaJan. 6-án 18 órától jan. 13-án 18 óráig Kígyó (Fõ tér 31.) • jan. 13-án 18 órátóljan. 20-án 18 óráig Õrangyal (Óperint u. 2.) • jan. 20-án 18 órától jan. 27-én 18óráig Fekete Sas (Paragvári u. 70.)ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100. Gyermek és felnõttorvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégénés ünnepnapokon egész nap.NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034RendeletekTájékoztatjuk Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy a Közgyûlés2005. december 15-i ülésén megalkotott, a város lakosságát érintõrendeletek közül 2006. január 1. napján léptek hatályba:– Szombathely Megyei Jogú Város 2006. évi átmeneti gazdálkodásárólszóló rendelet,– a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletmódosítása.A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Jogi és Képviselõi Osztályon.ÉrtesítésÉrtesítjük Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy 2005. december23. napján lépett hatályba a vállalkozások foglalkoztatás-növelõtámogatásáról szóló önkormányzati rendelet.A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Jogi és Képviselõi Osztályon.A legjobb csapat!Képzési lehetõségA Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) GépészmérnökiKara nappali tagozatú mechatronikai mérnöki BSc szintû képzést indítZalaegerszegen. A képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben mûködõ,7 félév idõtartamú. Szakirányok: gyártástechnológia, mechatronikai eszközök.A tanterv biztosít ingyenes nyelvoktatást. A jelentkezés határideje2006. február 15. További információk: 2006-os Felvételi tájékoztató (BMEGÉK, 229-231. oldal), honlap: www.felvi.hu, www.gepesz.bme.hu.Pályázati felhívásSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet aSzombathely, Hadnagy u. 23. szám alatti 1000 m² alapterületû ingatlanlicitálás útján, közösségi célra történõ eladására.Kikiáltási ár: 27.000.000,-Ft + áfaBenyújtási határidõ: 2005. január 25. 12 óraBõvebb információ: Polgármesteri Hivatal Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.;tel: 94/520-204; www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat–közgyûlés–pályázatokútvonalon)A Napsugár Óvoda Gyöngyvirág csoportja õsszelGencsapátiban kirándult, ahol a természettel ismerkedtek.A képen a gyerekek egy csoportja látható.Kedves olvasóink! Rovatunkba munkahelyi kollektívák, iskolai,óvodai csoportok, baráti társaságok fényképeit várjuk! Küldjék el nekünk,vagy hozzák be szerkesztõségünkbe (Géfin Gy. u. 22., e-mail:ujsagiro@savariaforum.hu) felvételeiket, ha meglepnék ezzel ismerõseiket!Idézzék fel emlékeiket, és a képekhez írjanak pár soros történetet is!


PROGRAMAJÁNLÓSAVARIA FÓRUM13KIÁLLÍTÁSJanuár 12. – március 5.: ÜdvözletSzombathelyrõl – képeslap-kiállítás:Városunk parkjai, ligetei.Helyszín: Berzsenyi D. Könyvtár.KOMOLYZENEJanuár 16. (H) 19.30 óra: SzombathelyiSzimfonikus Zenekar:Mozart-bérlet 3. Mûsoron: Ibert-,Mozart- és Csajkovszkij-darabok.Helyszín: Bartók Terem.Január 20. (P) 19.30 óra: SzombathelyiSzimfonikus Zenekar:Filharmónia-Raiffeisen bérlet 4.Mûsoron: Wagner- és Sosztakovicsmûvek.Helyszín: Bartók Terem.JUNIORJanuár 14. (SZO) 9–12 óráig: Fonalmunkáka Kézmûves Kuckóban.Helyszín: Gyermekek Háza.Január 14. (SZO) 12.30 óra:Sportdélután a mûjégpályán aLOGO Ifjúsági Szolgálattal – találkozásaz MMIK elõtt.Január 15. (V) 10 óra: MeseboltBábszínház: Mesemondó csodaverkli.Helyszín: bábszínház, kamaraterem.Január 18. (SZ) 14.30 óra: Kalandozásoka Naprendszerben – csillagászatielõadás-sorozat felsõ tagozatosoknak:2. foglalkozás: Az emberiségnagy kalandja a XXI. századbanII. Helyszín: Gyermekek H.Január 20. (P) 13.30: Mûveltségivetélkedõ a Magyar Kultúra Napjaalkalmából, utána mozilátogatás.Helyszín: Nyitra u. ÁMK ésSavaria Mozi.Január 20. (P) 18.30–21.00 óráig:Tinidiszkó. Helyszín: GyermekekHáza.Január 20–27. (P–P): Anyanyelvihét játékos foglalkozásokkal,rendhagyó órákkal. Jan. 20. (P) 8óra: „Nem lehet nem kommunikálni”– játékok, illemtan újságíróvezetésével. 9 óra: Róka Szabolcsénekmondó mûsora. Helyszín:Gyermekek Háza.Január 21. (SZO) 9–12 óráig:Gyöngyfûzés a Kézmûves Kuckóban.Helyszín: Gyermekek Háza.Január 21. (SZO) 17 óra:Hótündér – koncert a MiamanóSzínházzal. Helyszín: Savaria Plaza.MINDENFÉLEJanuár 14. (SZO) 20 óra: VárosiBál. Fellép az Adagio Együttes(három operista), válogatás a musicalgyöngyszemeibõl, Mága Zoltánés az Angyalok. Zene: OldBoys és a Smile Együttes. Helyszín:MSH.Január 15. (V) 7.30 óra: Hagyományosgerinctúra Velemtõl Kõszegig,a Kendigen át – középnehéztéli túra 20 km-en. Találkozásaz Ady téren, a 7.30-kor indulóvelemi autóbusznál.Január 17. (K) 18 óra:Nonverbális terápiák jelentõségea pszichiátriai intézetekben –képzõmûvészet-, zene-, mozgáséstáncterápia. Elõadó: Takács Mariannaegészségfejlesztõ-mentálhigiénésszakember. Helyszín: MûvészetekHáza, Pincegaléria.Január 18. (SZ) 17.30 óra: PávelÁgoston – híd a népek között,elõadó: dr. Simonné Pável Judit.Helyszín: MMIK.Január 18. (SZ) 18 óra: KátaiKrónika – lemezbemutató koncerta Magyar Énekmondók VIII.Találkozójának keretében. Közremûködik:Kátai Zoltán. Helyszín:MMIK.Január 19. (CS) 15.30 óra: SzeniorKlub: Erdélyrõl tart elõadástHeckenast János építész. Helyszín:TIT.Január 19. (CS) 18 óra: MagyarÉnekmondók VIII. Találkozójánakgálaestje. Felléptöbbek közt a Credo Együttes,Dinnyés József, HangraforgóEgyüttes, Kátai Zoltán, Róka Szabolcs,Tarisznyások Együttes, aVasi TIT Irodalmi Köre és még sokanmások. Helyszín: OMK.Január 19. (CS) 18 óra: A MagyarKultúra Napja alkalmábólvendég: Zimányi Zsófia, a BudapestiTavaszi Fesztivál Európa-díjjalkitüntetett igazgatója. Helyszín:Mûvészetek Háza, Szalon.Január 20. (P) 18 óra: A MagyarKultúra Napja – kulturális kitüntetésekátadása. Helyszín: MûvészetekHáza, Szalon.KÖNNYÛJanuár 14. (SZ) 18 óra: Kormorán-koncert.Helyszín: Don BoscoMûvelõdési Ház.M O Z IKISTEREM HETEDIK NAP jan. 12–13-án15.15-kor, 14–15-én 19.00-korés 16–18-ig 20.30-kor KULCSÁR & HAVEROKjan. 12–13-án 17.00-kor,14–15-én 14.00 és 17.30-kor,16–18-ig 17.00-kor ÁGNES ÖCSÉNK jan. 12–13-án 18.30-kor, 14–15-én 15.30-kor és 16–18-ig 15.00-kor GRIMM jan. 12–13-án 20.30-kor, 14–15-én 20.45-kor ésKÖNYVAJÁNLÓJanuár 19. (CS) 20 óra: CsilleOut Extra: A Kiscsillag zenekarkoncertje Lovasi Andrással, aKispál és a Borz zenekar tagjaival.Helyszín: Bánya Café.Január 20. (P) 20 óra: EsélykiegyenlítõPlussz – 30Y lemezbemutatókoncert, FM Zero,ASTON. Helyszín: Oladi MûvelõdésiKözpont.Január 21. (SZO) 20 óra:Bluesfarsang – Gaál „Boogie”Csaba (Megasztár) és zenekara +meglepetés. Helyszín: Oladi MûvelõdésiKözpont.M Û S O RSAVARIA MÛVÉSZMOZI16–18-ig 18.30-kor MAGYAR VÁNDOR jan.19–20-án 15.00-kor NARNIA KRÓNIKÁI – AZOROSZLÁN, A BOSZOR-KÁNY ÉS A RUHÁSSZEK-RÉNY jan. 19–20-án 17.00-kor, 21-én 14.00 és 16.30-kor ÉG VELED! jan. 19–20-án19.30-kor, 21-én 20.30-kor JOHANNA jan. 19–20-án21.00-kor, 21-én 19.00-korA szeretet verseiCsider Sándor: Varázshegedû(Életünk - Faludi Ferenc Alapítvány, 2006, 70 p.)Bizonyára még ismerõseit is meglepte Csider Sándor, a Berzsenyi DánielFõiskola tanára nemrégen megjelent verseskötetével. A míves, leginkábbgyermekkönyvekre emlékeztetõ kiadványba lapozva – a gyermekverseketvárók – alaposan csodálkozhatnak. A 70 oldalas, nagyalakú könyv ugyanisjóval több, mint aminek elõször mutatkozik.A szerzõ (sokszor bravúros nyelvi leleményességgel)valami rendkívül mély átéléssel közvetíti gondolataitszeretetrõl, barátságról, szerelemrõl, s mindarról,ami e XXI. századi értékválságos világban mégértéknek számít. Tarpataki Ferenc színes ecsetrajzaipedig csak megerõsítik: a szépet és a jót akár egy szálvirágban, egy tarka mezõben vagy egy madár reptébenis meg lehet látni.Csider Sándor sokszor japán haikukra emlékeztetõrövid versei erre próbálják ráirányítani a figyelmet.A költõ útra kél, tarisznyájában ott a szeretet,és szépségesen szóló varázshegedûje. Nemvállalkozik többre, „csupán” annyira, hogy a szomorkodónak vigaszt nyújtson,a búslakodóba reményt csepegtessen, a kétkedõnek pedig bátorítást adjon.Sokszor szól a virágok nyelvén, ösztönözve az olvasót ezáltal is, hogya dolgoknak és a világnak a felszíne mögé is érdemes nézni. A kincsek megtalálásáhozszerény jó tanácsot is ad:„Ki virágot akar szedni,tanuljon meg letérdelni,alázattal meghajolni,szirmaihoz szívbõl szólni."– martius –


14SAVARIA FÓRUMA Kodolányi János KözépiskolaSzombathelyi Tagintézménye– érettségizettek középiskolája –KERESZTFÉLÉVES képzést indít– Logisztikai mûszakimenedzserasszisztens– Gazdasági informatikus– Számítástechnikai szoftverüzemeltetõszakokon.Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.Szombathely, Hunyadi u. 64.Tel.: 94/313-982Hogyan csinálta Ádám és Éva?– avagy: Találd meg, hogyan tudsz nõként/férfiként élni a XXI. században!• Jó anya/apa vagyok?• Menjek vagy maradjak?• Van elég idõmAvagy: Megoldás-e a válás?férjemre/feleségemre?• Egyedül vagy társsal?• Jó gyereke vagyok a szüleimnek? • Õ-e az igazi?• Meg tudom élni nõiességemet/• Munka és család?férfiasságomat a kapcsolatomban? Összeegyeztethetõ-e?…Pszichodrámán alapuló önismereti csoportunkba várjuk jelentkezésedet!Csoportvezetõk: Makrai Andrea pszichológus, pszichodráma asszisztens: 30/436-19-49Zsilkó Norbert pszichodráma asszisztens: 20/416-88-61Csoportülés idõpontja: 2006. január 21–22.TANULJTOVÁBBNÁLUNK!Új címünk: Szombathely, Szily János u. 40. !!!Tel.: (94) 342-510 • (30) 2528-025 • www.zenitnyelviskola.hu• Beszédcentrikus, intenzív angol, német, francia, olasz, spanyol tanfolyamok• Kezdõtõl a felsõfokú nyelvvizsgáig*• Hetente 2x4 órában (hétköznap vagy hétvégén)• Kis csoportok (5–9 fõ)• Diplomás tanári kar• Nyelvvizsga-felkészítés is• Business English–30%adókedvezményÚJDONSÁG: érettségire felkészítés is!KEZDÉS: január 23-án • JELENTKEZÉS: január 18-igAKKREDITÁLT INTÉZMÉNY* szja-ból levonható adókedvezményA Nyitra Utcai ÁltalánosMûvelõdési Központáltalános iskolaiintézményegységénekangol-magyarkét tanítási nyelvû képzéseIntézményünk a 2006/2007-es tanévben elsõ évfolyamon angol-magyarkét tanítási nyelvû képzést indít, mely egyedülálló megyénkben. A képzésaz országban valamivel több mint 70 általános iskolában folyik.A két tanítási nyelvû oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvitudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelvenvaló tanulásra, az idegen nyelvû információk feldolgozására, alkalmassáváljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelvenfolytassák, illetve szakmájukat mindkét nyelven gyakorolják.AZ INDULÓ OKTATÁSI PROGRAM JELLEMZÕI:• Az oktatás magyarul és angol nyelven folyik: az angolt 1. osztálytólheti 5 órában tanulják magyar anyanyelvû angoltanár és egy angolanyanyelvû lektor közremûködésével• 1–2. évfolyamon az ének és a technika tantárgyakat tanítjuk angolul,3. évfolyamtól a környezetismeretet is.• 6. évfolyamtól fentiek mellé belép az informatika, 7. évfolyamtól abiológia, a földrajz és az országismeret tantárgy angol nyelven.• Tanítványaink részt vesznek a British Council vizsgáin, melyeknemzetközi szintûek.Az idei tanévben 1. osztályban elkezdtük a képzést elõkészítõ csoporttala munkát, melynek bemutatkozása 2006. február 11-én 9 órakorlesz nyílt nap keretében az ÁMK-ban (Szombathely, Nyitra u. 15.).Minden érdeklõdõt várunk a nyílt napra!A jelentkezés lehetõségeirõl felvilágosítás kérhetõ telefonona 94-500-135-ös számon.Nyilvántartási szám: 18-0166-04 • Akkreditációs lajstromszám: 03492006. FEBRUÁRBAN INDULÓTANFOLYAMOK:• adótanácsadó• mérlegképes könyvelõ(vállalkozási ésállamháztartási szakon)• pénzügyi-számviteliszakellenõr (vállalkozásiés államháztartási szakon)• pénzügyi-számviteliügyintézõ• tb-ügyintézõ és tb-szakelõadóJELENTKEZNI LEHET:2006. JANUÁR 28.PERFEKT ZRT.Szombathely, Petõfi S. u. 1/b.• számítógép-kezelõ(-használó)• közbeszerzési referens• biztosításközvetítõ• kereskedõ és/vagyvendéglátó vállalkozó• controlling asszisztens,controller• marketing- ésreklámügyintézõperfektPREMONTREI GIMNÁZIUMSZOMBATHELY• 230 ÉV• BIZTONSÁGOS ÉS SZELLEMILEG NYITOTT ISKOLA• HAZÁNK MORÁLIS ÉS SZELLEMIMEGÚJULÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBANÚJ KÉPZÉSEINK: biológia, fizika, vizuális kultúra– emelt szintû biológia csoport orvosi egyetemre, egészségügyi, vegyész stb.pályára készülõknek – ÚJ!– emelt szintû fizika csoport mûszaki pályára készülõknek! – ÚJ!– emelt szintû rajz-mûvészettörténet csoport (benne üveg- és textilfestés,ikonfestés, mûvészettörténet)! – ÚJ!– üzleti angol specializáció– nyelvi elõkészítõ osztály(angol-német)– filmezés, drámapedagógia,újságírás, csillagászat– angol, német, francia nyelvi képzések– szaktárgyi fakultációk– óralátogatásokVÁRUNK!• 01 Nyelvi elõkészítõ évfolyam emelt óraszámú angol (1+4 év)• 02 Nyelvi elõkészítõ évfolyam emelt óraszámú német (1+4 év)• 03 Emelt szintû/óraszámú oktatás ANGOL nyelvbõl kezdõ szinttõl• 04 Emelt szintû/óraszámú oktatás ANGOL nyelvbõl haladóknak• 05 Emelt szintû/óraszámú oktatás NÉMET nyelvbõl kezdõ szinttõl• 06 Emelt szintû/óraszámú oktatás NÉMET nyelvbõl haladóknak• 07 Emelt szintû és óraszámú BIOLÓGIA orvosi pályára készülõknek (12 fõ)• 08 Emelt szintû és óraszámú FIZIKA mûszaki pályára készülõknek (12 fõ)• 09 Emelt szintû és óraszámú komplex vizuális kultúra–mûvészettörténet oktatás (12 fõ)01 és 02 osztályokban választható: „mozgóképkultúra-médiatechnikák-újságírás” vagy„drámapedagógia-színházkultúra” vagy „üveg- és textilfestés mûvészeti óra” heti 2 órában.03-04-05-06 kódokhoz: magyar vagy történelem vagy matematika vagy „mozgókép…”vagy „drámapedagógia” vagy „üveg- és textilfestés mûvészeti óra” heti 2 órában.Címünk: 9700 Szombathely, Széchenyi u. 2. • OM: 036 732Ig.: Gábor Bálint József O.Praem. • Tel.: 333 699 • Fax: 45-ös mellékoktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet


SAVARIA FÓRUM15Savaria Közlekedési Szakképzõ Iskolaés Kollégium9700 Szombathely, Hadnagy u. 1.EGY GONDDAL KEVESEBB!☺Ha szeretnéd megoldani a pálya- és iskolaválasztásodat, akkor mi tudunk egy jómegoldást! A SAVARIA-ban nem gond se az érettségi megszerzése, se egy közlekedésselkapcsolatos OKJ-s szakma elsajátítása, se a felkészülés egy fõiskoláravagy egyetemre!Ha 8. osztályos vagy, a következõket ajánlja Neked a SAVARIA:VÁLASZTHATOD:‣ a gépész szakmacsoportot, ha érdekelnek az autók, a motorok és egyéb gépészetiberendezések,‣ az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportot, ha érdekel az autóelektronika,a chip, az IC stb.,‣ a közlekedés szakmacsoportot (ehhez labdarúgó fakultációt is választhatsz):ha érdekel a közlekedés, a logisztika és a szállítmányozás,‣ a belügyi rendészeti pályára elõkészítõ képzést, ha érdekelnek az egyenruhásszakmák, mint pl. a rendõr vagy a határõr. Itt rendvédelmi ismeretekbõlérettségit is tehetsz, ami elõnyt jelent szakirányú továbbtanulás esetén.Ha sikeresen vetted az érettségi akadályt, akkor az iskola által kínált bármelyOKJ-s szakmát választhatod!TELEKI BLANKASZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM9700 Szombathely, Simon István u. 2.Tel.: 94/314-351A Teleki Blanka Szakképzõ Iskola (OM azonosító: 036747) az alábbiszakmacsoportokban várja a nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését:SZAKKÖZÉPISKOLA (4+2 ÉV):‣ 01 Humán szakterület – egyéb szolgáltatás szakmacsoport(fodrász, kozmetikus, fogtechnikus)‣ 02 Mûszaki szakterület – könnyûipar szakmacsoport(divat- és stílustervezõ asszisztens, ruhaipari technikus)A divat- és stílustervezõ asszisztens szakmára várjuk a jó rajzkészségû,a divat iránt érdeklõdõ, középiskolát végzettek jelentkezését is.SZAKISKOLA (2+3 ÉV)‣ 03 Humán szakterület – egyéb szolgáltatás szakmacsoport(fodrász, házvezetõnõ)‣ 04 Mûszaki szakterület – könnyûipar szakmacsoport(férfiruha-készítõ, nõiruha-készítõ)Bõvebb tájékoztatás a 94/314-351-es telefonszámon kérhetõKEDVES NYOLCADIKOSOK!A Puskás SzakképzõbenI. Érettségi vizsgára épülõszakmák (4+2 év)Gépész szakmacsoportszakmakód 11• Finommechanikai technikusElektrotechnika – elektronikaszakmacsoport szakmakód 12• mechatronikai technikus• híradásipari technikus• elektrotechnikai technikus• elektronikai mûszerészLÁNYOK JELENTKEZÉSÉTIS VÁRJUK!KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSTBIZTOSÍTUNK!az alábbi képesítéseket szerezhetitek meg:II. Szakiskolai képzés(2+2 év vagy 2+3 év)Elektrotechnika – elektronikaszakmacsoport szakmakód 21• Villanyszerelõ• Villamosgép- és készülékszerelõGépészet szakmacsoportszakmakód 22• fémforgácsoló• mechanikai mûszerész• karosszérialakatos• géplakatos• vízvezeték- és központifûtés-szerelõ• gázvezeték- és -készülékszerelõ• szerkezetlakatos• szellõzõ- és klímaberendezés szerelõÉRDEKLÕDNI: 9700 SZOMBATHELY, PETÕFI S. U. 1. TELEFON: 94/501-812NYELVTANFOLYAMOK A TIT-BEN!Január végi indítással szervezzükNYELVTANFOLYAMAINKAT.Felmenõ rendszerben kezdõtõl a felsõfokú nyelvvizsgárafelkészítõ szintig (TELC és Origó nyelvvizsgák)angol és német nyelvekbõl.Középfokú nyelvvizsgára felkészítéseszperantó és cigány (lovári) nyelvekbõl.Kezdõ és haladó nyelvtanfolyamok olasz és spanyol nyelvekbõl.A TANFOLYAM DÍJÁNAK 30%-átADÓJÁBÓL LEÍRHATJA!BEÍRATKOZÁS: 2006. JANUÁR 9–20., 13–17 ÓRÁIGA MÁRCIUSI TELC NEMZETKÖZI NYELVVIZSGÁRAJELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2006. JANUÁR 27.Vas Megyei TIT • 9700 Szombathely, Kõszegi u. 2.Tel.: (94) 330-605, 509-500; E-mail: vasitit@axelero.huOKÉV szám 01-0197-03, Akkreditációs lajstromszám 0032Az iskola azonosítója: 036744PÁLYÁZZON MESTERKÉPZÉSRE, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRE!A Regionális Operatív Program (ROP) keretében lehetõség nyílik 2006-ban mestervizsgára felkészítõtanfolyamokon, szakmai továbbképzési programokon, OKJ-s szakképesítések megszerzéséreirányuló képzéseken való részvételre európai uniós támogatással.A képzésekre jelentkezhetnek: – vállalkozások, különösen kis-, közép- és mikrovállalkozások;– alkalmazottak és önfoglalkoztatók, egyéni vállalkozók.A pályázattal elnyerhetõ támogatás mértéke vállalkozások esetén a képzési költség 60%-a, alkalmazottak,önfoglalkoztatók, egyéni vállalkozók esetében a képzési költség 80%-a. A támogatásmértéke maximum 250 ezer forint/fõ.További információ:Vas Megyei Kereskedelmi és IparkamaraSzombathely, Honvéd tér 2.Telefon: 94/506 642, 94/506 640www.vmkik.hu;www.vati.hu/rop34Képzési eng. sz.: 18-0071-05Akkr. lajstromszám: 0738FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2006/2007. tanévreVasi Bau Fa- és Építõipari Szakképzõ Iskola9700 Szombathely, Lovas u. 23. Tel./fax: 94/505-193, 94/505-194E-mail: bau-oktatas@enternet.hu • OM-azonosító: 1007982+2 éves képzés keretén belül iskolánk beiskoláz általános iskola 8. évfolyamoteredményesen befejezõ fiúkat tetõfedõ (15 fõ) szakmára.2+3 éves képzés keretén belül iskolánk beiskoláz általános iskola 8. évfolyamáteredményesen befejezõ fiúkat asztalos (30 fõ), ács-állványozó (15 fõ), kõmûves(30 fõ), épületburkoló (15 fõ), szobafestõ-mázoló és tapétázó (30 fõ) szakmára.A 9. és 10. évfolyamokon az általános mûveltséget megszilárdító ismereteken kívül aválasztott szakmában pályaorientáció és szakmai alapismeretek elsajátítása folyik. A11., 12., illetve 13. évfolyamokon szakmai elméleti és gyakorlati képzésben részesülneka tanulók. A tanulmányok eredményes befejezésekor szakmai vizsgát tesznek.0+3 éves képzés: iskolánk beiskoláz általános iskola 8. évfolyamát eredményesenbefejezõ, már nem tanköteles (1990. augusztus 31-én és elõtte született) fiúkat amûszaki szakterület építészet szakmacsoportban kõmûves (30 fõ) szakmára.0+3 éves képzés keretén belül iskolánk beiskoláz általános iskola 10. évfolyamáteredményesen befejezõ, vagy 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezõ 18.életévüket betöltött fiúkat ács-állványozó (15 fõ) szakmára.A 0+3 éves képzésre felvételt nyert tanulók csak szakmai elméleti tantárgyakat tanulnak,és gyakorlati képzésben részesülnek. A tanulmányok eredményes befejezésekorszakmai vizsgát tesznek a tanulók.Minden – az iskolába felvételt nyert – tanuló részére gyakorlati oktatási munkahelyetaz iskolánkkal egy telephelyen mûködõ Bau-Extra Oktatási és SzakképzésiKft.-nél biztosítunk.A gyakorlati képzés keretében a tanulókat ellátjuk: munkaruhával, bakanccsal, védõruhával,védõfelszereléssel, kéziszerszámokkal, kisgépekkel, étkezési hozzájárulással,tisztálkodási eszközökkel, telephelyen kívüli munkavégzés esetén a telephelyrõltörténõ ki- és visszaszállítással, felelõsségbiztosítással.A 11. évfolyamtól lehetõség van tanulószerzõdés megkötésére, melynek keretébena tanulók pénzbeli támogatása elérheti a mindenkori minimálbér 30%-át.Az iskola vezetõségeoktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet • oktatási melléklet


16SAVARIA FÓRUM• Szereti a kihívásokat?• Tud önállóan és kreatívan dolgozni?• Szívesen lenne egy jó csapat tagja?Ha minden kérdésre IGEN aválasza, akkor jelentkezzen lapunkHIRDETÉSITANÁCSADÓJÁNAK!Amit elvárunk:• érettségi bizonyítvány • vállalkozói igazolvány• saját személygépkocsi • jó kommunikációs készségAmit kínálunk:• érdekes munkakör • versenyképes díjazásBõvebb információ:94/506-557-es vagy a 20/9843-025-ös telefonszámonRUHÁZATIKERESKEDELEMSzombathely, Ernuszt K. u. 38.Tel.: (94) 322-048 • Fax: (94) 310-160Nyitva: H–P: 12–19, Szo: 9–13,CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP SZÜNNAPLakosságnak diszkontáron!Vásároljon nõi-férfi felsõruházatotközvetlenül a gyártótól!Téli kínálatunk:• Férfi szövetkabátok, dzsekik• Férfi öltönyök, zakók, nadrágok• Férfi ingek, nyakkendõk• Nõi szövetkabátok, dzsekik• Nõi két- és háromrészes kosztümök• Nõi nadrágok, pulóverek... és még sok egyébBALLAGÓ FIÚ OSZTÁLYOKNAKÖLTÖNYÖK VARRÁSÁT VÁLLALJUK!gotthardbt@gotthardbt.hu • www.gotthardbt.huKONYHATIPPSAVANYÚ KÁPOSZTÁS PALACSINTAHozzávalók: a palacsintatésztához: 40 dkg liszt, 6 dl tej, 4 dl víz, 3db tojás, csipetnyi só. A töltelékhez: 10 dkg angolszalonna, 1 fej vöröshagyma,1/2 kg savanyú káposzta, majoránna, õrölt kömény, 15 dkgparasztkolbász, 4 ek. húsleves, 15 dkg ementáli sajt, étolajAz elkészítés módja: A palacsinta hozzávalóit összekeverjük és palacsintasütõbena szokásos módon megsütjük. A szalonnát és a hagymátkis kockákra vágjuk és kevés olajon megpirítjuk. A káposztát apróravágjuk, a szalonnáshagymához keverjük,megfûszerezzük és kb. 15percig pároljuk. A kolbásztapró darabokra vágjuk.A palacsintákat úgytöltjük meg, hogy elõszörmegszórjuk a kolbászkockákkal,majd a káposztástölteléket egyenletesenrászórjuk és felgöngyöljük.Egy tepsitkiolajozunk, a palacsintákatszorosan egymás mellérakjuk. Az egészet a húslevessel meglocsoljuk és 200 fokon, 15 percigsütõben sütjük. Ekkor ráhelyezzük a vékonyra vágott sajtszeleteket,s további öt percig sütjük.www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

More magazines by this user
Similar magazines