B - Savaria Fórum

savariaforum.hu
  • No tags were found...

B - Savaria Fórum

2005. október 15.SAVARIA FÓRUMÖsszefogást sürget az egyházaz idõsekértTovábbra sincs elõrelépés a Középhegyi úti szociális otthon bõvítése ügyében(Savaria Fórum 2005/8. szám). Az országban egyedülálló módon egyházi, megyei ésvárosi összefogással épülhetne meg egy új létesítmény, amely a már meglévõ infrastruktúrátkihasználva viszonylag alacsony kivitelezési költséggel kecsegtet. A tulajdonosmegyei önkormányzat kész együttmûködni az evangélikus egyházzal, a városazonban másfél éve nem tûzi napirendre a törvényi kötelezettsége okán számárais fontos kérdést.Sok a várakozó, kevés a férõhely2004 tavaszán eleve a bõvítés szándékával vetteát a Magyarországi Evangélikus Egyház a megyétõla Középhegyi úti szociális otthon (azóta JohanneumEvangélikus Diakóniai Központ) mûködtetését, úgy,hogy a tulajdonos az önkormányzat maradt. Az egyházközségegy szeretetotthont is fenntart, ám a kétintézmény sem tud annyi idõsembert befogadni, mint amenynyienelhelyezésre várnak. AKözéphegyi úton egyházi forrásbólmár közel 25 millió forintotköltöttek állagmegóvásra ésfejlesztésre, ettõl azonban mégnem nõtt a férõhelyek száma.Fotó: Vass SzilárdGregersen-Labossa Györgyevangélikus lelkész megkeresésünkreelmondta: ha elképzeléseiketmeg tudnák valósítani, ameglévõ épületben mintegyszáz, folyamatos ápolásra szorulóidõs ember ellátását oldanákmeg, miközben megépülne az újszárny is. Ez egyszerre mûködhetneszociális otthonként ésnyugdíjasházként. A szombathelyiönkormányzatnak törvényi kötelezettsége,hogy – saját erejébõl vagy egy összefogás eredményeként– 2008-ig megoldja a bentlakásos idõsellátást.Az evangélikusok által kezdeményezett beruházásebben kapóra is jönne, ha azonban mégsem alakulki együttmûködés, az egyház maga is megpróbálkozika megvalósítással – más források, példáuluniós pályázatok után néz. Megjegyzendõ, ezek elnyeréséreis nagyobb volna az esély, ha a pályázópartnereket tudna felmutatni.„Terjeszkedõ” egyházak, apadó büdzséJelenleg a szociális otthonok normatív támogatásbanrészesülnek. Önkormányzati intézmény eseténezt a fenntartó helyhatóság egészíti ki, egyházimûködtetésnél pedig az állam pótolja ki az országosátlag mértékéig. A rendszer alapja az, hogy az egyházaknakvissza nem adott vagyon helyett (amibõlforrásaik származhattak) támogatást nyújt az állam atársadalmi feladatok ellátásához. Errõl a vatikániszerzõdés rendelkezik, amelyhez a katolikus melletta protestáns egyházak is csatlakoztak. E szerzõdéstartalmát kellene felülvizsgálni Göncz Kinga szerint,aki a nyáron aggodalmának adott hangot. Az esélyegyenlõségiminiszter úgy látja, tömeges méreteketölt a szociális intézmények egyházi mûködtetésbetörténõ átadása, ezért felborulhat a központi büdzsé.A tárcavezetõ véleménye az, hogy „nemkívánatos”az egyházak térnyerése a szociális ágazatban.Gregersen-Labossa György nem érti, miért tart aszaktárca térnyeréstõl akkor, amikor csekély mértékûa jelenlétük ebben a szférában, és a szombathelyiesetet kivéve jellemzõen nem az egyházak, hanemaz önkormányzatok vetik fel az átadás lehetõségét.Valószínûleg változtatni kívánnak a finanszírozásirendszeren: normatív helyett differenciált, vagyis azegyes ápoltak szükségleteit figyelembe vevõ támogatástszeretnének bevezetni. Ez helyes törekvés, denem megy azonnal az átállás – tette hozzá a lelkész.Megjegyezte még: egy elöregedõ város számára – ésSzombathely ilyen – fontos, hogy az idõsek szélesrétegének problémái megoldódjanak.hháA szombathelyi önkormányzat egyelõre amaga útját járja. A városvezetés a Bagolyvár felettiállami területet szemelte ki egy építendõ otthonhelyszíneként – tudtuk meg Csermelyi Andrásalpolgármestertõl, aki rögtön leszögezte aztis: városi forrás egyhamar erre nem lesz. Az építkezéstmagánbefektetõk és a közszféra együttmûködésébentervezték megoldani. Közbeszóltviszont a területet kezelõ Kincstár, amely nemszándékozik átadni a telket, inkább pályázatiúton értékesíti, és egyáltalán nem biztos, hogy aleendõ vevõ szociális otthonban gondolkodik.Ha az önkormányzat 2008-ig nem talál megoldásta bentlakásos idõsellátásra, elõfordulhat(amennyiben nem oldják fel a kötelezettséget),hogy törvénysértõ állapot alakul ki – fogalmazottaz alpolgármester. Hozzátette: ebben az esetbenelképzelhetõ, hogy foglalkoznak majd az evangélikusegyház kezdeményezésével.Új hatalomJEGYZET3Nincs épeszû ember,aki azt akarná,hogy egy asszony értelmetlenülkockáztassagyermeke, családjaés saját életét. Pedigezt teszik sokan,amikor úgy vállalkoznak a terhességre,hogy közben túlságosan nagy az esélyükegy súlyosan beteg újszülött világrahozatalára.Tudják, hogy maguk vagy felmenõikolyan gént hordoznak, amely egy tragikuskórral egész biztosan megpecsételi aszületendõ fiúgyermek életét. Õk lánytszülnének, ha megkérdezné õket valaki,mégis, mit szeretnének, mert a betegségetcsak fiú örökölheti. De nem kérdezimeg senki, mert sok más országgal együtthazánkban is szigorú törvények tiltják azefféle szelekciót. A nõk ilyenkor félig-meddigbelehalnak a vágyba, hogy gyermeküklegyen, ha pedig úgy döntenek, hogymégis szülnek, talán õk is, fiaik is belehalnaka szenvedésbe.Miattuk kellett úgy fordulnia a világnak,hogy az orvostudomány képes legyen márakkor megmondani egy ivarsejtrõl, hogy fiútnemz-e majd, avagy lányt, amikor az mégnem termékenyítette meg a petesejtet, s ezmég kevés lenne, külön is tudja azokat választani.Nincs még új élet, nincs gyilkosság,egyszerûen szerencsés párosításrólvan csak szó. A fogantatás ezzel orvosiüggyé válik, mert a kiszemelt sejtet azutánmég a méhbe is el kell juttatni, de sokaknakez alacsony ár a boldogságért.A lehetõséget, hogy az ember másodikvagy harmadik gyermeke nemét megválassza,nemcsak e nehéz sorsú pároknakadná meg a módszer elfogadása mellettkampányoló genetikus, hanem mindenkinek,aki nem elõször készül a terhességre.Õ így, a maga eszközeivel ösztönözné agyermekvállalást, ami természetesnekcseppet sem mondható, de hát mely orvosibeavatkozás az… Itt tartanánk, hogycsak azért hajlandóak vagyunk az élet legfontosabbkérdéseinek egyikében egy korábbielhatározásunkat megmásítani, mertteljesítik a kívánságunkat? Ilyen fontos,hogy bebizonyítsuk: a szabadság fogalmánakhatárait a végtelenségig tágíthatjuk?Volt idõ, amikor senki nem gondolta, még agenetika mesterei sem, hogy az élet keletkezéseelõtti pillanatokra ilyen döntõ hatástgyakorolhat egy ember. Most megmutatjuk,hogy a nemrég még ismeretlen és misztikusnakhitt világ felett hatalmunk is lehet. Kimeri azt mondani, hogy ezt a hatalmat márnem terjesztjük tovább?Haitzmann Ágnes


4 SAVARIA FÓRUM2005. október 15.Akár 34 évesen,két gyermekkel isMéltányossággal idáig is bejuthattak a Fiatal Családok Otthonábaa 30 és 35 év közötti házasok, most viszont rendeletben is felemeltéka felsõ korhatárt. Elhelyezést nyerhetnek a két gyermeketnevelõ családok is, szemben a korábbi gyakorlattal. A Szombathelyene célra fenntartott Károly Róbert úti épület több mint száz lakásából11 még kiadó.Nincs sorban állás a Fiatal Családok Otthonába. Nem is csoda, hiszen körülbelül400 ezer forinttal kell rendelkezniük azoknak, akik élni kívánnak a lehetõséggel.Ennek jelentõs hányada az induló elõtakarékossági összeg, több mint 370ezer forint, amivel együtt ún. óvadékot és az elsõ havi elõtakarékossági részletetis be kell fizetni. A pénz nem vész kárba: a kiköltözõk (a havonta „félretett” részletekkelegyütt) kamatostól kapják vissza, hogy akár 2 millió forinttal a zsebükbenjobb eséllyel vásárolhassanak saját lakást.Az otthon mûködésérõl szóló rendeletet a legutóbbi közgyûlés több pontbanmódosította. Kõvári Attilától, a lakásbizottság elnökétõl megtudtuk, hogy eddigméltányosságot gyakorolhattakaz ügyben, és így a30 évnél idõsebb, de a 35.életévüket be nem töltöttházastársak is lakáshoz juthattakaz otthonban. Mivelaz önkormányzat célja az,hogy a bevált gyakorlatotrendeletben szabályozza, apasszust átszövegezték, simmár hivatalosan is kitoltáka korhatárt. Hasonlóképpenaz igények diktáltákazt a változtatást,amely szerint nem egy, hanemlegfeljebb két gyermek eltartásáról gondoskodhat a kérelmezõ pár. Pontosítottáktovábbá azt a szakaszt, amely arról szól, milyen körülmények közül indokolt„kiemelni” a rászorulókat. Idáig a jövedelemhez képest magas albérleti díj,valamint a zsúfolt lakótér szolgált kellõ indokul. Ezentúl viszont kimondja a rendelet,hogy az részesül kérelme benyújtásakor elõnyben, akinek családjában azegy fõre vetített lakáshasználat a fél lakószobát nem éri el.A Fiatal Családok Otthonában legfeljebb öt évre kérhet elhelyezést a feltételeknekmegfelelõ házaspár és gyermekük. Ez idõ alatt egy új lakás megvásárlásáhozszükséges önrészt, akár 2 millió forintot is összegyûjthetnek.Fotó: Czika LászlóCsaládi program a karneválA támogatóknak mondtak köszönetet a Savaria Történelmi Karneválszervezõi a múlt héten. A Claudius szállóban megtartott sajtótájékoztatónaz idei „elégedettségi felmérés” eredményeit is ismertették.120 ezer látogatója volt az ideikarneválnak – két és félszer annyi,mint 2000-ben –, közülük hatszázanválaszoltak arra a kérdõívre, amely avendégekrõl, a programokról volt hivatottkésõbb hasznosítható információkatgyûjteni. A felmérés eredményérõlSzommer Ildikó karneváligazgatótájékoztatott, aki mindenekelõttazt hangsúlyozta: a rendezvény arculatitényezõvé vált a megyében.Kiderült, hogy a karneválozóktöbb mint fele szombathelyi volt, továbbiegyötöde pedig Vas megye mástelepüléseirõl érkezett. Döntõrésztcsaládi programnak számít az esemény,de a résztvevõk egyharmadabaráti társaságban töltötte ezt a háromnapot. A legnépszerûbb mûsor a felvonulásvolt, amelyet ötös skálán 4,5pontosra értékeltek a megkérdezettek,de hasonlóan sikeresnek bizonyult avásár és a Kalandvár is. Megtudtuk aztis, hogy a vendégek 80 százalékánaklegalább középfokú a végzettsége, közülükpedig minden második emberdiplomás. A karneváligazgató szerintez az információ nem mellékes a programokösszeállítása szempontjából.Tavalyhoz képest nõtt a külföldi látogatókszáma, bár még mindig meglepõenalacsony köztük azok aránya,akik szervezett út keretében érkeztek.Elhangzott: a közönség elégedett volta közbiztonsággal és a tisztasággal akarnevál ideje alatt, de rossznak ítéltéka közlekedési, parkolási viszonyokat.Szabolcsi Gábor, a szervezõ alapítványkuratóriumi elnöke fejet hajtott aszponzorok, támogatók képviselõielõtt, mert – mint mondta – a karneváliköltségek egynegyedét az õ segítségükkelfedezték. Dr. Szele Györgyi, agazdasági ügyek felelõse számokat isemlített: 31 millió forint pénzbeli,10–12 millió forint értékû természetbenitámogatás érkezett idén az alapítványhoz.Voltak vállalkozások –emelte ki Szele Györgyi –, amelyek ahárom napban azonnali segítséget tudtaknyújtani. A tájékoztató ajándékokátadásával, majd fogadással zárult.Október 20-án, csütörtökön 18 órától a Szombathelyi Televízióban: 15 évesa magyar önkormányzatiság. Ennek apropóján az SZTV a stúdióba várja a városrendszerváltás utáni elsõ embereit. Vendégeink: Wagner András, Szabó Gábor ésIpkovich György polgármesterek.A Szombathelyi Televízió október 21-én, pénteken 18.35-tõl ismét mûsoráratûzi az idei Savaria Történelmi Karnevál eseményeirõl készített összefoglalóját.DEVIZA HITELEKÁRFOLYAM-GARANCIÁVALInter-EurópaÉrtékesítési Kft.SZOMBATHELYUránia udvar 4.Uránia Üzletház, I. emeletTel.: 510-839, 30/678-1177


6 SAVARIA FÓRUMJátékRajtakapjuka Savaria Fórum olvasóit!Múlt hétvégén és ezen a héten, a várostöbb pontján az újságunk internetes oldaláthirdetõ matricákhoz juthattak hozzá.Még nem késõ felragasztani awww.safo.hufeliratot autójuk hátuljára!Embereink ugyanilyen feliratú pólóban akövetkezõ héten árgus szemekkel figyelikmajd a jármûveket a belvárosi parkolóknál, sha matricát látnak, elkérik az autóstól nevét éselérhetõségét. Az így „rajtakapottak” közöttsorsoljuk ki azt az egyhetes elõszezoni, lakókocsisnyaralást, amelyet a legszerencsésebbnegyedmagával tölthet el az olasz tengerpartona Savaria Tourist jóvoltából.A sorsolást október 21-én, pénteken aSzombathelyi Televízió 18 órakor kezdõdõHétvége címû szórakoztató-programajánlómagazinjában tartjuk!2005. október 15.Felújításra szoruló játszóterekAz önkormányzat a vizsgálatot akkreditáltszervezetektõl rendelte meg. Kiderült, hogy azösszesen 120 szombathelyi játszótér 1001 játszóeszközébõlmindössze 52 darab felel meg a minõségiés balesetvédelmi elõírásoknak,ezek a játékok pedig túlnyomó részben aKalandvárosban találhatóak. Lakézi Gábor,az önkormányzat városfejlesztési ésüzemeltetési osztályának vezetõje kérdésünkreelmondta: az összes megvizsgáltköztéri és intézményi játékból 216 darabbizonyult veszélyesnek, 733 pedig nemfelelt meg a követelményeknek. Az eredménylehangoló: az uniós csatlakozásután csaknem másfél évvel 0,5 százalékbanfelelünk meg az elõírt normáknak. Aszakemberek azt is vizsgálták, hogy melyikjátszóteret kell gyors beavatkozássalés elbontással megszüntetni, melyeketlehet kisebb-nagyobb átalakítással megfeleltetnia szabályoknak. A felmérés érdekessége,hogy a játszóterekre vonatkozó magyar elõírásokszigorúbbak, mint az unió többi országában.Sok helyen – hinták és mászókák alatt – esésvédelmetkell kialakítani, de a játékok esetében isÁrak, napenergia, támogatásokValóban drága-e a távfûtés? Vajon környezetbarát megoldásokatalkalmaz-e a szolgáltató? Mit tehetünk, hogy a kifizetett energia neszökjön ki a rosszul szigetelt ablak mellett? A távfûtéses lakásokbanélõket érintõ kérdésekre Popovics Attilától, a SzombathelyiTávhõszolgáltató Kft. ügyvezetõjétõl kértünk válaszokat.Leromlott állapotok SzombathelyenBefejezõdött a szombathelyi játszóterek minõségi és balesetvédelmi felülvizsgálata. Azuniós csatlakozás után a jogharmonizációval vált szükségessé a felmérés.Nem vitás, az átlagjövedelmekhezképest igenis sokba kerül a távfûtés,de hibás csak ebbõl a szempontbólvizsgálni a kérdést. Sehol avilágon nem lehet olcsón megoldania lakások fûtését, így Magyarországonsem, fõként, ha figyelembevesszük az egyébként is magas földgázárakat.Popovics Attila ügyvezetõigazgató szerint hazánkban mégviszonylag olcsónak számít a távfûtés,de országunkon belül is érdemesmegfigyelni a különbségeket. Amígegy budapesti lakás esetében évi 130ezer forintba került a távfûtés, Debrecenbenpedig 110 ezerbe, addig aszombathelyi otthonok átlagos költségeévente 80 ezer forint. Viszonyításkérdése tehát, mi a drága, és miaz olcsó. A szolgáltató cég ügyvezetõjefelhívja rá a figyelmet, hogy azok, amiért még így is többet fizet afogyasztó a szükségesnél, az a lakásokrossz szigetelése. A vizsgálatokazt igazolják, hogy a felhasználtenergia nagy része távozik a nyílászárókmellett. Ilyesmi Nyugat-Európábanmár nemigen fordul elõ, korszerûszigeteléssel rendelkeznek azablakok, nálunk viszont sok a tennivalóez ügyben.Napjaink nagy kihívása, hogykörnyezetbarát technológiákkal oldjukmeg a mindennapi feladatokat. ASzombathelyi Távhõ ezért a hatékonyenergiafelhasználást tartja leginkábbszem elõtt, mert – mintPopovics Attila fogalmaz – a leginkábbkörnyezetbarát energia az, amitnem használunk el. Tíz éve tehát tudatosanés folyamatosan modernizáljáka berendezéseket, sõt a megújulóenergiaforrásokkal is kísérleteznek.Napenergia hasznosítására épül az amintaberuházás, amely a Bagolyvárisétányon létesült, bár a hosszú megtérülésiidõ miatt a módszer még kevésséelterjedt. Ugyancsak ez a magyarázataannak, hogy a lakásokonbelüli hõmérséklet-szabályozók kiépítésenincs napirenden. Bár a távhõsotthonokban élõk számára ezvolna az ideális, az ügyvezetõtõlmegtudtuk: a szükséges átalakításoka lakók számára csak 6–8 év után térülnénekmeg, így nem szívesen vállalkoznakrá. Létezik azonban egy újlehetõség a Panel Plusz program keretében,amelynek segítségével pályázhatnaka lakóközösségek a támogatáselnyerésére. Popovics Attilaörülne, ha mind többen kihasználnákezt az esélyt, és hozzáteszi: a pályázatelkészítésében szívesen segítenekis. Megtudtuk még: a Távhõszolgáltatófogyasztói köre folyamatosanbõvül, újonnan épülõ társasházakesetében sem ritka, hogy ezt a megoldástkérik a beruházók. Igaz ugyan,hogy a távvezetékeken szökõ hõveszteségetmég nem sikerült teljesenkiküszöbölnie a cégnek, a roszszulszigetelt szakaszokat azonbanidõvel – ha a mûszaki állapotuk isszükségessé teszi – kicserélik. Ahatározott beavatkozásra lesz szükség, bár lehet,hogy addig már enyhítik a szigorú normákat. Azátalakításokra komoly összegeket kell majd fordítaniaaz önkormányzatnak. A vizsgálati anyag elsõáttekintése után azonban még nem készült el aköltségbecslés. Az unió 2007–2008-ig adott határidõta munkák elvégzéséhez, tehát a játszóterekfelújítása már elõre tervezhetõ a költségvetésben.Óvári G.A távhõszolgáltatás lehetõségeirõlTávhõ nem profitorientált vállalkozás– szögezi le az ügyvezetõ –, ezértminden befolyó fillért a fûtés stabilitásának,megbízhatóságának megõrzésérefordítanak.(x)Ügyfélszolgálat:Király u. 12/A. Tel.: 94/331-199Ügyfélfogadási rend:Hétfõ: 7–14 óráigKedd: 7–14 óráigSzerda: 9–17 óráigCsütörtök: 7–14 óráigPéntek: 7–13 óráigFotó: Vass Szilárd


2005. október 15.9MESÉLÕ MÚLTSAVARIA FÓRUMA „félelmetes” sárga jármûA villamos 77 éve SzombathelyenBudapest és Pozsony után Szombathely volt a harmadik város a XIX. század végénekMagyarországán, ahol villamosvasút létesült. De nem kell évszázados emlékeketfelidézni, elég, ha olvasóink a '70-es évekre gondolnak vissza: a kis sárgajármû még alig harminc éve is békésen tekergett a város utcáin.Mindössze harmincezren lakták Szombathelyt,a kor egyik legmodernebb közlekedésieszközének mégis létjogosultsága volt városunkbanaz 1800-as évek végén. Az ikervári vízierõmû egyébként is többletenergiát termelt,kézenfekvõnek tûnt tehát, hogy azt valamihasznos, a fejlõdést jól mutató, szimbolizáló,sõt azt generáló beruházásra fordítsák. Sárvárés a vasi megyeszékhely volt a két kiszemeltszerencsés település, ráadásul az ikervári cégterve ellen a szombathelyi elöljáróknak semvolt semmi kifogásuk. 1894-ben a szerzõdést ismegkötötték errõl, és biztossá vált, hogy a városbankiépülhet az elektromos vasút – akkoribanígy nevezték a villamost.Svájci kocsik az utcákonA Széll Kálmán utca nyugati részeAz Éhen Gyula irányította városvezetés határozatothozott: „…a Széll Kálmán és Gyöngyösutcán, a Horváth Boldizsár téren, a Berzsenyiés Iskola utcákon át a püspöki iskoláigterjedõleg az utcahasználat jogát közúti villamoslétesítése céljából a város (…) hajlandó átadni”.A megállapodás azt is kimondta, hogy avillamostársaság köteles a vonal hosszát évi 10százalékkal növelni bizonyos bevétel elérésefelett. A kimutatások szerint azonban utóbbnem lett gazdaságos az üzemeltetés, így a vonalbõvítésresem került sor. Kliegl József mérnökjóvoltából gyorsan megszülettek a szükségestervek. Eleinte úgy gondolták, hogy aszombathelyi villamos több ágon, különbözõútvonalakon közlekedik majd. Végül csak egyszakasz épült ki, méghozzá a vasútállomástól apüspöki iskola épületéig – a Hollán Ernõ utcáig–, a kocsiszín pedig az ÉDÁSZ-telepen kapotthelyet. Eddig zökkenõmentes volt a beruházás,az ügy ellenzõi azonban hamar hallattákhangjukat. Sokan tartottak a „félelmetes jármûtõl”.Úgy gondolták, a nagy sebességgel száguldozókocsik elsodorják a járókelõket, és avárosképet is igyekeztek óvni avillamos „csúf” látványától. Féltettéka vezetékekre rászállófecskéket is. Mint utóbb kiderült,a jármû üzembe állításának híveimégiscsak többen voltak, mert1897 nyarára a vasúti pálya kiépült,és maga a kereskedelemügyiminiszter avatta fel. Egyvágányú,egyméteres nyomtávúvillamospályát raktak le, többmint másfél kilométer hosszan.Ehhez tartozott még 650 méternyikitérõ, kezelõ- éstárolóvágány. A jórészt a Ganzgépgyár kivitelezésében elkészültberuházás összesen 82 ezer forintba került.Svájcból érkeztek a legelsõmotoros kocsik, és miutánútjukra indultak, a szombathelyiemberek rövid idõn belülelfogadták, szívükbe zárták azúj közlekedési eszközt. Háromkocsi bonyolította a forgalmat,amelyeken 14 belsõ, 4 külsõülõhely, és még postaláda isvolt. Komfortos jármûveknekszámítottak, mert télen fûtenilehetett õket, ráadásul küllemükben,formájukban eltérteka fõvárosban közlekedõ kocsiktól,így még érdekesebbekvoltak. Az elsõ darabokat félévszázadosszolgálat után, 1952 körül vontákcsak ki a forgalomból.Nyolcmillió utas a csúcsévbenNyolc megállóhelyen lehetett le- és felszállni avasútállomás és a püspöki iskola között. Vasárnapnem közlekedett a legfeljebb 40 km/órás sebességreképes villamos, de a hét többi napján reggelöttõl este fél tizenegyig viszonylag sûrûn, átlagosan12 percenként járt. Már 1899-ben aktuálissávált a vonal meghosszabbítása, de a mérnöki hivatalés a villamostársaság között vita bontakozottki az engedély kiadása körül. Miután az ügyelsimult, 1900 áprilisában sikerült átadni a forgalomnaka Kálvária út végéig vezetõ új szakaszt. Avonal hossza ezzel 3,2 kilométerre nõtt. Késõbbtöbb ízben merült fel a bõvítés ötlete. Az elképzelésekszerint villamos járt volna a mai Szent Márton,Vasút, Semmelweis és Petõfi utcákon, a végállomástpedig egy idõben az Ady térre álmodtákmeg. Máskor pedig a Dózsa György utcánál szerettekvolna leágazást építeni, hogy a Magyar ésEngels utcákon egészen a kórházig vezessen azút. Mindezzel szemben csak két jelentõsebb felújításvált valóra: a '20-as években, valamintA Fõ téri villamos „kerülõ”1941-ben korszerûsítették a meglévõ vonalat. Aháború éveiben, mint majdnem minden, a pályaés a jármûvek is károkat szenvedtek, de gyorsanhelyreállították, így a közlekedés is hamar újraindult.1951-ben – Sztálin születésnapja alkalmából– hét új motorkocsit szerzett be a vállalat, amelyekmár egyenként 62 férõhelyesek voltak. Pontosabbanazt mondták, hogy újak, de kiderült: már'27-ben elkészültek, csak késõbb átalakítottákõket. Tíz évvel késõbb is fejlesztettek: négy darab,128 férõhelyes ikerkocsit állítottak forgalomba.Az évtizedek során le-föl ingadozott az utasokszáma. A csúcsot 1971-ben döntötte meg az elektromosvasút, amikor a statisztika szerint közelnyolcmillióan szálltak villamosra városunkban. Arekordév után csökkent e közlekedési eszköz népszerûsége,fõként azért, mert egyre több autóbuszjárta a várost. 1973 decemberében a megszüntetésis szóba került. A vállalat nagy veszteséggel mûködött,a villamospálya pedig már korszerûtlennek,sõt balesetveszélyesnek bizonyult. Felújítaninem volt érdemes, a buszhálózat egyre bõvült,így 1974. augusztus huszadikán megtette utolsóútját a városképhez már régóta hozzátartozószombathelyi villamos. A döntést – úgy tudni –Budapesten hozták meg, a helyi vezetés csak jóváhagytaazt. A kocsik többségét szétszedték,darabjaik eltûntek, azonban az 1. számú pótkocsita vasútállomás elõtt ma is bárki (ha épp nemfirkálták össze, és nem rongálták meg) régipompájában láthatja.szerk.: hháForrás: Dr. Kalocsai Péter kutatása nyomán Sütõ Gábor: A szombathelyivillamos – www.kisvasut.hu; A villamos. In: Gál József: ÜdvözletSzombathelyrõl. Szombathely, 2000.


10 SAVARIA FÓRUMNem csak hiúság kérdéseEgészség a városban2005. október 15.CÍMLAPONEgyre népszerûbbek a plasztikai mûtétek Neves elõadók vonzzák a hallgatóságotA nem is olyan távoli múltban még csak a modellekre és asztárokra volt jellemzõ, hogy itt-ott mûtéti eljárással változtattaktestükön, szebbé varázsoltatták orrukat, nagyobbíttatták vagyéppen kisebbíttették mellüket. A kifutón sétáló hölgyek közülegyre többen tûntek fel szilikonos kebelcsodákkal. Napjainkbanazonban a szépségipar a hétköznapi emberek életét is gyakranvarázsolja szebbé.Szám szerint a tizedik Egészség-hetet nyitotta meg idén a város,ám a szervezõk mégsem jubileumi rendezvénnyel készültek.Ennek oka többek között az volt, hogy tíz évvel ezelõtt az elsõEgészség-hét háromnaposra sikeredett, míg a tavalyi egy hónapigtartott. Idén megint rövidebb volt a rendezvény, de a jövõretervezett jubileumi Egészség-hét a tervek szerint méltó lesz azalkalomhoz.Akadnak olyan plasztikai beavatkozások,amelyek ma már rutinmûtétnekszámítanak, ez azonban nemjelenti azt, hogy sokan keresnék fel aplasztikai sebészt. Pedig néha kifejezettenszükséges a test korrekciója,baleset vagy betegség folytán kialakultelváltozásoknál. Segít az önbi-PLASZTIKAISEBÉSZETDR. SÁNDOR IMRE• Mellnagyobbítás• Mellkisebbítés• Hasplasztika• Zsírleszívás• Ránctalanító mûtétek• Orrplasztika• Fülplasztika• Anyajegyek, hegekeltávolításaSzombathely, Széchenyi u. 4–6.Telefon: 20/530-658894/343-300zalom helyreállításában, a teljes értékûélet megteremtésében. A szakemberekkülönválasztják a helyreállítóés esztétikai sebészetet. Az arcplasztikátnem csupán idõsebb korban kérikma már a páciensek. Harmincaséveikben járó nõk és férfiak egyarántelvégezetik a ránctalanítást, ezutánpedig jobban vigyáznak a bõrükre,mint korábban. Ez hasznos „mellékhatás”,hiszen ezek a páciensek kerülika dohányfüstöt, nem fogyasztanakalkoholt, az étrendjüket is módosítják.Az arc fiatalítására többfélemódszer is létezik: fénykezelés, lézeresmûtét. A magyarok leginkábbfül- és orrkorrekciót, ránctalanítást,zsírleszívást és mellkorrekciókat végeztetnek,de gyakran elõfordul,hogy tetoválásokat, visszereket tüntetnekel. A technika és a felhasználtanyagok minõsége miatt ezek a beavatkozásokma már teljes biztonsággalelvégezhetõek. A többség perszenem elsõsorban a bizalmatlanság,hanem a pénz miatt nem fordulplasztikai sebészhez. A zsírleszíváspéldául átlagosan 150 ezer forintbakerül, a mellplasztikáért pedig 300-400 ezer forintot kell fizetni.Gyarmati Norbert, a városházaegészségügyi irodájának vezetõje,a rendezvény szervezõje kérdésünkreelmondta, hogy a nehéz önkormányzatiköltségvetési helyzetmiatt idén szintén rövidebb lett azesemény, ezért jövõre szeretnéksokkal nagyobb keretek közöttmegrendezni, amely méltó lesz akerek évfordulóhoz. Az elõadásokata városban mûködõ egyesületek,civilek szervezték, akik a programtervezetüketa városnak nyújtottákbe. A helyszíneket, a technikaihátteret, a teljes infrastruktúrátaz önkormányzat biztosította.„Egészség a városban” elnevezéstkapott az egészségügyi iroda ésaz önkormányzat egészségügyi bizottságaáltal támogatott mostaniEgészség-hét, bár az elõadások közöttnem szerepel hangsúlyosan példáulkörnyezetünk tisztaságánaktémája. Gyarmati Norbert szerint azemberek nyitottak az egészségügyikérdések iránt, de leginkább a népszerûelõadókra mozdulnak meg.Ilyen esemény volt dr. Czeizel Endrenépességfogyással kapcsolatoselõadása, amelyre többen látogattakel, mint a megnyitóra.A szombathelyi Egészség-hétazonban nem csupán a rengeteg témát(pl. testápolás, balesetmegelõzés,egészségmegõrzés, krónikusbetegségek) felölelõ maratoni elõadás-sorozatmiatt népszerû. Az országbannincs máshol ilyen rendezvény,kizárólag Szombathelyen. Jövõreéppen ezért sokkal nagyobbvisszhang várható, ahhoz azonbantöbb pénz kell. A tervek szerint aköltségvetési gondokat csak úgy lehetleküzdeni, ha az Egészség-hetetnem a város rendezi meg közvetlenül,hanem egy civil szervezet,amely könnyebben szerez támogatókatis. A 2006-os eseményrõl mármost tudható, hogy a fiatal generációtcélozza meg, a programok aktivizáljákmajd a lakosságot is.Gyarmati Norbert ezzel kapcsolatbanannyit mondott, hogy a múltévben nagy sikere volt a „láthatatlankiállításnak” is, amelyen a látókmegtapasztalhatták, hogy milyenérzés vakon tájékozódni. Ez a kiállításkiemelkedõen népszerûnek bizonyult,és jelentõsen növelte azemberek szolidaritását a vakok ésgyengénlátók iránt, ezért jövõre isvárható hasonló rendezvény. Hangsúlyosabbaklesznek a szûrõvizsgálatok,de szerveznek majd utcaivérnyomásmérést is, amelyen várhatóantöbben jelennek meg majd,mint egy magas vérnyomásról szólóelõadáson.Fotó: Vass Szilrád


2005. október 15.11FÓKUSZBANSAVARIA FÓRUMLelkisegély 20 éve SzombathelyenA közel két évtized alatt aLelkisegély Telefonszolgálatszámos emberen segített már,mondhatni, életeket is mentett.Az ember sokszor kerülhetolyan élethelyzetbe, amikortanácstalanná válik, problémamegoldóképessége cserbenhagyja.Dr. Cseresnyés János, a szolgálatvezetõje kérdésünkre elmondta,hogy leginkább a fiatal serdülõ, valaminta fiatal felnõtt korosztályhívja a lelkisegély számát, többnyirepárkapcsolati, családon belüliproblémákkal. Az elmúlt húsz évbensokat változtak a jellegzetesgondok. A rendszerváltás idején lecsökkentpéldául az öngyilkosságiMagatartászavar a rossz hallás miattA hiperaktív, viselkedési zavarokkal küzdõ gyerekeknél elõfordul,hogy valójában a hallásukkal van probléma, vagy egyébfül-orr-gégészeti betegséggel küzdenek. A tünetekbõl azonban aszülõnek talán eszébe sem jut, hogy audiológiai szakrendelésrevigye a gyereket.Dr. Vajda Judit fõorvos elmondta,hogy a gyerekek mûszereshallásvizsgálata során néha középfülgyulladásraderül fény, de adiagnózis más fül-orr-gégészetiproblémát is jelezhet, például hallóideg-károsodást,ami miatt agyerek nem hallja megfelelõen ahozzá intézett kérdéseket, nemtudja követni a tanóra eseményeit.jelzések száma, késõbb azonban újraszaporodtak az ilyen esetek. Azutóbbi öt évben jellemzõen a kapcsolatiproblémák és a munkanélküliségkerültek elõtérbe. A fõorvoselmondta, hogy közvetlenül tanácsotsoha nem adnak a telefonálónak,hanem inkább a hívóproblémamegoldó készségétkeltik életre, úgy, hogy aválságban lévõ illetõ ezt észresem veszi. A legtöbb bajugyanis abból adódik, hogy afelmerülõ gondokkal nemtudnak mit kezdeni az emberek,ezért kétségbeesnek. Atelefonoknál speciálisan képzettönkéntesek ülnek, akikszívesen beszélgetnek bárkivel,aki nem tud kihez fordulnia bajban. A lelkisegélyszolgálata 06(80)505-519-estelefonszámon érhetõ el.Illusztráció: Vass SzilrádA fõorvos hozzátette, a logopédusokgyakran küldik beszédhibásgyerekeiket a rendelésre, akikrõlsokszor kiderül, hogy a hallásukkalvan gond.A felnõttek esetében a környezetiártalmak okoznak tartós vagyátmeneti halláskárosodást. A túlhangos zene az autóban, a diszkóbanmind veszélyforrás, ezek a hatásokugyanis csak évek múlvaokoznak gondot a mindennapi életben.Akkor viszont már szédüléssel,fülzúgással és nagyobb halláscsökkenésselkeresik fel azaudiológiát. Segíthet a gyógyszereskezelés, a mûtét, de ha ezeknem javítanak az állapoton, akkorhallókészüléket kell használni.Ezekbõl nagy a választék, ma márolyan berendezés is kapható, amelyika hallójáratban helyezhetõ el.A legújabb digitális készülékekszámítógéppel programozhatóak aszakrendelésen a beteg igényeinekmegfelelõen.Milyenaz egészséges fekhely?Akkor jó a közérzetünk,ha reggelre ki tudjuk pihennimagunkat. Tekintettel arra,hogy életünk közel egyharmadátágyban töltjük, tudnunkkell, hogy ezt az idõthogyan tegyük valóban kényelmessé.A rosszul kiválasztottfekhely, a rossz alvásipozíció gyakran gerincproblémákkialakulásáhozvezet. Alvási szokásaink életkorunktól,a testi és szellemiállapotunktól, valamint azéletritmusunktól függenek.Az izomzat, a szövetek és azidegrendszer regenerálódásáhozszükségünk van a lazító,pihentetõ alvásra. Ennek feltételeaz ortopédiailag megfelelõ,higiénikus alvási környezet,mely megteremtésénekelõfeltétele a megfelelõalvási hely. Az ideális rendszerminden testhelyzetbenegyenletesen támasztja alátestünket, és optimális alvásimikroklímát biztosít számunkra.Se nem túl puha, senem túlságosan kemény,mert az helytelen testtartástés gerincfájdalmat okozhat.Tévhit, hogy az egészségesalvás, az ortopédiailagmegfelelõ ágy csak a „gazdagok”kiváltsága. Az egészségesalvás nem luxus!


12Nyílt fogadóóraCsermelyi AndrássalKedves Olvasónk!Nagysikerû nyílt fogadóóra sorozatunk folytatódik.Itt az újabb alkalom arra, hogy elsõ kézbõl tájékozódjon!Meghívott vendégünk ezúttal CsermelyiAndrás (MSZP) alpolgármester lesz, aki válaszol azÖn által felvetett kérdésekre, valamint megoszthatja vele gondolatait a városügyeirõl, problémáiról. Október 18-án, kedden 14 és 16 óra közöttszemélyesen várja hívását az 506-551-es telefonszámon vagy levelét azujsagiro@savariaforum.hu e-mail címen. A beszélgetések szerkesztettváltozatát már jövõ heti számunkban olvashatja! Kedves Olvasónk! Éljena lehetõséggel, telefonáljon, tájékozódjon elsõ kézbõl!FogadóóraDr. Prugberger Emil, Szombathely Megyei JogúVáros képviselõje 2005. október 20-án (csütörtökön)14.00–16.00 óráig a Városháza földszinti 3-as helyiségébenfogadóórát tart.KÖRNYEZETVÉDELEMSzombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének KörnyezetvédelmiSzakmai Bizottsága 2005. október 24-én (hétfõn) 16.00 órai kezdetteltartja soron következõ ülését SZMJV Polgármesteri Hivatal I. emeletikistermében, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk a városunkban, ill. amegyében környezetvédelmi feladatokat végzõ civil szervezeteket bemutatkozásicélból. A Bizottság kiemelt célja a környezetvédelem irántelhivatott szakembereknek, ill. a környezetbarátokkal történõ kapcsolatfelvételés együttmûködés.FELHÍVÁS CIVILEKNEKSzombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kulturális ésTársadalmi Kapcsolatok Bizottsága kéri azon bejegyzett, Újperintbenmûködõ civil szervezetek jelentkezését, amelyek az Erkel Ferenc u. 5.szám alatti klubhelyiség használatával vállalnák a városrész kulturális,közéleti programokkal való ellátását.A beküldés határideje: 2005. október 19. (szerda) 12.00 óraA beküldés helye: Polgármesteri Hivatal, Kulturális IrodaSzombathely, Kossuth L. u. 1–3., VI. emelet 605. szobaInformáció kérhetõ: Kulturális Iroda, (94) 520-235.TÁJÉKOZTATÁSSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetaz alábbi, tulajdonában álló építési telkek út- és közmûépítési kötelezettséggeltörténõ eladásra. Az ingatlanok helye: Szombathely, Szentkirályilakópark (Sándor L. u. – Vadász u. között).Hrsz. alapterület kikiáltási ár(m²) áfával (Ft)12911 819 3.276.00012913 802 3.208.00012914 803 3.212.000Hrsz. alapterület kikiáltási ár(m²) áfával (Ft)12915 826 3.304.00012916 1008 4.032.000SAVARIA FÓRUMA pályázatok benyújtási határideje: 2005. október 25. 12.00. Bõvebb információ:Polgármesteri Hivatal Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.; tel.:94/520-202; www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat-közgyûlés-pályázatokútvonalon).Ügyeletes patikaOkt. 14-én 18.00 órától okt. 21-én 18.00 óráig Szentlélek (Fõ tér 9.)• okt. 21-én 18.00 órától okt. 28-án 18.00 óráig Isis (Rákóczi F. u. 1.)ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100.Gyermek és felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnapreggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap.NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034MEGHÍVÓ2005. október 15.KÖZLEMÉNYEKSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja aváros polgárait az 1956. évi forradalom és szabadságharc, a Magyar Köztársaság1989. évi kikiáltásának, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatamegalakulásának 15. évfordulója és az elesett szombathelyi nemzetõrökemlékére 2005. október 23-án tartandó városi megemlékezésre.PROGRAMOktóber 22.10.00 óra Városháza dísztermeÕrizd a lángot – az '56-os Szövetség Vas Megyei Szervezetének ünnepinagygyûlése. Ünnepi beszédet mond: Dr. Széll Kálmán c. e. docensOktóber 23.16.00 óra Jáki úti temetõWelther Károly síremlékének megkoszorúzása. Megemlékezõszavakat mond: Dr. Torjay Valter, az '56-os Szövetség Vas MegyeiSzervezetének elnöke17.00 óra Március 15. térAz Országzászló felvonása katonai tiszteletadással.Ünnepi mûsor. Ünnepi beszédet mond: Dr. Hankó Faragó Miklós országgyûlésiképviselõ, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára.Átvonulás a Fúvószenekar vezetésével az 56-osok terére18.00 óra 56-osok tereÜnnepi megemlékezés az elesett szombathelyi nemzetõrök emlékére.Ünnepi beszédet mond: Kecskés István, az '56-os SzövetségVas Megyei Szervezetének ügyvezetõ elnöke. Koszorúzás19.00 óra Városháza elsõ emeleti aulája15 éves Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kiállítása másfél évtized dokumentumaiból. A kiállítást megnyitja:Feiszt György alpolgármester19.30 óra Városháza dísztermeÜnnepi Közgyûlés.Ünnepi mûsor. Ünnepi beszédet mond: Dr. Ipkovich György polgármester.Közremûködnek: Gépipari és Informatikai MûszakiSzakközépiskola diákjai, Simon István Utcai Általános Iskola diákjai,Berzsenyi Dániel Fõiskola Zenei Tanszékének tanárai és diákjai,Bozsodi Quartett, Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiója,Szombathely Város FúvószenekaraKérjük mindazokat a társadalmi szervezeteket, politikai pártokat, amelyekkoszorút kívánnak elhelyezni az 56-osok terén álló 1956-os emlékmûnél,koszorúzási szándékukat a szervezõk munkájának segítése érdekébenlegkésõbb 2005. október 21-én (pénteken) 12.00 óráig az 520-127-es telefonszámonTakács-Vida Krisztina alpolgármesteri titkárnak jelezni szíveskedjenek!Kérjük, hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel házaikat, épületeiket!


2005. október 15.13CIVIL TÉRPANASZKÖNYVBEMUTATKOZIKA GALAXY ROCK'N'ROLL KLUBMi is az a rock'n'roll? Errõl a szóról szinte mindenkinek más juteszébe. A szó valódi jelentése: rázni, pörgetni vagy ringatni, forgatni.A rock'n'roll ma már csak egy tánc, de indulásakor, az ötvenes évekbenszinte életforma volt Amerikában. Németországban kormányszintenfoglalkoztak vele, mármint azzal, hogy be kellene tiltani. Magyarországona Coca-Cola lázzal együtt a társadalmi rendszer egyik legnagyobbellenségének tartották. Eltelt néhány év, és világszerte elfogadottávált. A tánc térhódítását követõen sokféle rock'n'roll klubok alakultak,és a legjobbak számára nemzetközi versenyeket rendeztek. Akezdeti kedvtelésbõl komoly felkészülést igénylõ sportág alakult ki. Asportágazat fejlõdése a megindulás óta töretlen, 1997. szeptember 4-én teljes jogú tagja lett a NOB-nak.A Galaxy Rock'n'Roll Klub 1997 óta egyesületi formában népszerûsítia rock'n'roll táncsportot. Az egyesület taglétszáma ma már meghaladjaa 120 fõt. A megrendezett országos és regionális versenyekenmár ismerõsen cseng a sportegyesület neve, táncosai méltán vívták kia szakma elismerését. Az egyesület legfontosabb célja a fiatalok számáraa tánckultúra hagyományainak örökítése, mozgáskultúra, viselkedéskultúratanítása, a társadalmi normák keretei között az önmegvalósításlehetõségének biztosítása. Számukra az akrobatikus rock androll sport és tánc egyben. Tánc, mert vidám mozgás, mert örömetokoz, és sport, mert versenyekre csak komoly edzésekkel lehet és kellfelkészülni.Az egyesület a Szombathelyi Savaria Nemzetközi Standard és LatinTáncversenyek rendszeres meghívott szereplõje, ahol bemutatójávalegy más stílusú tánc szépségeit tárja fel a nézõk számára. A magyarországirock'n'roll életben a Galaxy Rock'n'Roll Klub olyan országos ésnemzetközi sikereket ért el, amelyek méltóak Szombathely korábbiévekben megismert és elismerést kivívott mûvészi rangjához.SAVARIA FÓRUMHa lejárt az építõanyagszavatosságaOlvasónk panaszolta, hogy egy szombathelyiépítõanyag-kereskedésben két–három évelejárt szavatosságú fugázó anyagot árusítanak.A rossz minõségû áru a felhasználáskor problémátokoz a kivitelezõnek, a munka megrendelõje(az építtetõ) pedig õket hibáztatja.Büki GyörgyA Savaria Fórum szerkesztõségéhez telefonon érkezett problémára a következõválasz fogalmazható meg. Felügyelõségünk ellenõrzései során kiemeltenvizsgálja a minõség-megõrzési idõk érvényességét a különbözõ profilúüzletekben. A bejelentés építõanyagra vonatkozott, ami kevésbé szigorúelbírálás alá esik, mint például az élelmiszer. Ha a termék minõség-megõrzésiideje (szavatossága) lejár, úgy az anyagot értékesíteni nem szabad, ennekfelelõssége egyértelmûen a bolté (forgalmazóé). Amennyiben felügyelõségünkpróbavásárlással egybekötött ellenõrzése során azt tapasztalja, hogyolyan árut is értékesítenek, amit már nem szabadna, akkor fogyasztóvédelmibírsággal sújtja az üzletet. Abban az esetben, ha a kivitelezõ vásárolja megés használja fel az ilyen anyagot, úgy az õ felelõssége is fennáll, mert a beépítetttermék szavatossági idejét a felhasználónak is ellenõriznie kell. Amunka megrendelõje ebben az esetben nem a bolttal áll jogi kapcsolatban,hanem csupán az építõvel, akinek a számla összegét kifizette. Más eset, haaz építtetõ vásárolja a munkálatokhoz az anyagot, ebben az esetben a kivitelezõneknincs kapcsolata az üzlettel.Kedves olvasóink!Továbbra is várjuk fogyasztóvédelmi panaszaikat, kérdéseiket,melyekre szakértõnk válaszol az újság hasábjain keresztül. Címünk:Panaszkönyv, Savaria Fórum, 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22.vagy (számítógéprõl, mobiltelefonról) ujsagiro@savariaforum.hu!KRESZ KVÍZAKI TUD TÖBBET SZOMBATHELYRÕL?Helytörténeti-honismereti vetélkedõKedves Olvasóink!A Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal közös vetélkedõnk újabbszakaszának 4. fordulójához érkeztünk. Célunk, hogy városunk múltjával,történetével – játékos formában – minél többen megismerkedjenek. AzMMIK jóvoltából értékes nyereményeket is kisorsolunk a helyes megfejtéstbeküldõk között – továbbra is hetente.A II/2. forduló megfejtése: Pável Ágoston Vak völgy ölén ígyzsolozmázok c. verseskötetébõl idéztünk. A 10 beküldött válaszból 9 volt helyes.Nyertes: Kiss Tibor (Szombathely, Táncsics u.).II/4. forduló: A festményen városunkegyik sok évtizedes múlttal rendelkezõvendéglõje látható. Melyik?A megfejtések zárt borítékbanleadhatóak az MMIK portáján, vagylevélben elküldhetõek az MMIK,Szombathely, Ady tér 5. címre (aborítékra írják rá: Helyismereti játék,II/4. forduló). A válaszok e-mailben is elküldhetõek a robert.orban@mail.vmmik.hu címre.Határidõ: október 21.TÁMOGATÁSÁVALKedves Olvasóink! E játékunkban hétrõl hétre próbára tehetik KRESZ-ismereteiket,ráadásul a helyes válaszokat beküldõk még nyerhetnek is! Ezúttal két kérdéstteszünk fel, válaszoljanak helyesen, és küldjék el megfejtéseiket szerkesztõségünkcímére: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. vagy (számítógéprõl, mobiltelefonról)ujsagiro@savariaforum.hu! Az értékelés havonta lesz, a jó megoldást beküldõkközül minden hónapban öten a Toldi Autósiskola felajánlásaként 50%-oskedvezményt kapnak az iskola által meghirdetett tanfolyamok elméleti képzési díjából.Jó játékot kívánunk!VI. fordulóBeküldési határidõ: október 22.1. Utazhat-e személygépkocsi elsõülésén a képen látható módon a 150cm-nél alacsonyabbgyermek?A. Igen B. Nem2. Kell-e irányjelzésseljelezni az irányváltoztatásnélkül végrehajtottkikerülést?A. Igen B. NemBeküldõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Megfejtés VI. forduló: 1. . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . .


2005. október 15.14 SAVARIA FÓRUMPROGRAMAJÁNLÓKIÁLLÍTÁSOktóber 17. (H) 18 óra: fõiskolásdivat- és formatervezõk kiállítása.Divatbemutatóval és styling-showvalnyílik a tárlat, amely október 22-éig tekinthetõ meg. Helyszín:MMIK Elõtér Galéria.JUNIOROktóber 16. (V) 10 óra: MeseboltBábszínház elõadása. A mesemondócsodaverkli, Csipkerózsika és Azerdei házikó történetét bábszínpadraírta és rendezte: H. Nagy Katalin.Helyszín: Bábszínház kamaraterem.Október 18. (K) 10 óra: Létrameséka Bozsik Yvette Társulat elõadásában.A táncosok eltáncolnak ésszínpadra varázsolnak egy olyan országot,ahol minden létrából van. Azelõadásban elhangzik többek közöttJózsef Attila: Altató, Csukás István:Sün Balázs, Weöres Sándor: Csiribiriés Majomország, Tamkó Sirató Károly:Törpetánc címû versei.Rendezõ. Bozsik Yvette Harangozódíjas,Érdemes Mûvész.és Hrutka Róbert 10 éve mûködik azenei pályán, a harmadik stúdióalbumukis megjelent, Hole címmel.Ebbõl is ad némi ízelítõt a szerzõpárosa szombathelyi esten. Koncertjeikáltalában rendhagyóak,gyakran kívánságmûsorba torkollnak,mivel a fiúk rendszerint rábízzáka közönségre a döntést és a sorrendet!A feldolgozások mellett(U2, Supergrass, Coldplay) az újlemezrõl is elhangzik majd néhánymeglepetés! Helyszín: MûvészetekHáza, Pincegaléria.Október 20. (Cs) 18 óra: AnimációsFilmklub. A Macskássy Gyulaest keretében Macskássy, Halász,Kassowitz Stúdió rövidfilmjeiláthatóak a 30-as, 40-es évekbõl.Animációs reklámfilmek a harmincasévektõl a hetvenes évekig. Láthatólesz többek között az Angyalitörténet (Állami Biztosító), 7 sláger(Nikotex cigaretta), Nor-Coc(Kötöttáru), A szerencsés flottásMINDENFÉLEOktóber 19. (Sz) 15 óra: HorváthMaggie sanzon- és kupléestje,zongorán kísér Peltzer Géza.Helyszín: MMIK, I. emelet, 125-österem. A rendezvényre a belépésdíjtalan.Október 15–16. (Sz–V): „Örökségünkkapujában – a Táj öröksége”:gesztenyeünnep. Hagyományosmódon – fatüzelésû sütõn– sült gesztenye, gesztenyés gasztronómiaikülönlegességek és népmûvészetivásár, valamint népmûvészetiprogramok bemutatójaVelemben.Október 18. (K) 19 óra: SzombathelyiSzínházi Esték 2005. õsziévad – Márkus Emília-bérlet. ABudapesti Kamaraszínház elõadásábanLev Tolsztoj: Anna KareninaSzereplõk: Györgyi Anna, Kulka János,Haás Vander Péter, Tímár Éva,Kerekes József, Bacsa Ildikó, PenkeBence, Benke Kristóf. Rendezte:Kiss Csaba. Helyszín: MMIK színházteremOktóber 19. (Sz) 15 óra: HorváthMaggie sanzon- és kupléestje, zongoránkísér Peltzer Géza. Szeretettelvárunk minden kedves nyugdíjasta magyar kuplék és francia sanzonokvilágába! Helyszín: MMIK 125-ös terem.Október 19. (Sz) 19 óra: JamieWinchester és Hrutka Róbertduó koncertje. Jamie Winchester(Unicum), Az okos kapus (Orionhõpalack), Tungsram, A Kis Újságtörténete, Tanulságos történet rádióhéjban(Tungsram rádiócsõ),Vágott baromfi (B.O.V.), AranyFácán (paradicsomszósz), Ovenall(szájápolás). Helyszín: MûvészetekHáza Szalonja.Október 22. (Szo) 19 óra:Catherine Gallagher’s IrishDance Experience. Az IrishDance Experience egy új, különlegesszínfolt az ír tánc világában,amelyet olyan csodás zene kísér,mely felemeli és gyönyörködtetiÖnt. Catherine és testvére,Michael Patrick, a két dinamikustáncos szenzációs és lélegzetelállítószólókat táncolnak. Az ír táncnake színpadi változatában elképzeléseiketolyan invenciózus koreográfiábanvalósítják meg, amelyetember még soha nem látott, ésamelytõl az embernek leesik az álla.Az ír szteptánc legkiválóbb táncosaibólálló együttes kíséri õket.Helyszín: MSH.


2005. október 15.SAVARIA FÓRUM15Vendégek az AranycsapatbólA legendás Aranycsapat méltatlanul elfeledett mersevátiszületésû tagja, Tóth II. József (képünkön) és Várhidi Pál olimpiaibronzérmes lesz a Halmay Zoltán Olimpiai HagyományõrzõEgyesület vendége október 21-én, pénteken este hat órakoraz Abbázia Klubban (Hollán E. u. 13.). A magyar labdarúgásfénykorának két kiválósága bizonyára számos érdekes történettel, soha nem hallottsztorival idézi fel a legendás idõket. Az ingyenes rendezvényen az érdeklõdõk az erreaz alkalomra készült emléklapot is dedikáltathatják.M O Z IKISTEREM! PORCELÁNBABA okt. 16-án 21.00-kor, 17–19-ig 17.30-kor ! MÉG MINDIGLAKÓTÁRSAT KERESÜNK okt. 16-án 16.15-kor, 17–18-án 20.45-kor! MENNYEI KIRÁLYSÁG okt. 16-án 18.30-kor ! VILÁGSZÁM okt. 17–19-én16.00-kor, 18-án de. 10.00-kor is ! MI A CSUDÁT TUDUNK A VILÁGRÓL? okt.20-án 15.15-kor, 21–22-én 17.45-kor ! LÉLEKTÕL LÉLEKIG okt. 20-án 19.30-kor, 21–22-én 15.45 és 19.45-korNAGYTEREMM Û S O RSAVARIA MÛVÉSZMOZI! KICSI KOCSI: TELE TANK okt. 16-án 16.00-kor, 17–19-én 18.30-kor! A REMÉNY BAJNOKA okt. 16-án 17.30 és 20.00-kor, 17–19-ig 16.00 és 20.00-kor ! ORSZÁGOS PREMIER: EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG okt. 20–22-ig15.30, 17.15 és 20.30-kor ! NEM FENÉKIG TEJFEL okt. 20–22-ig 19.00-korÖRÖKMOZGÓ MÛVÉSZMOZIA vetítések hétfõn, kedden és szerdán 19 órakor, csütörtökön 17 órakorkezdõdnek a Savaria Filmszínházban!!"Okt. 17-én McCarthy: Az állomásfõnök (2003. amerikai) ! okt. 18-án Kapoor:A csavargó (1951. indiai) ! okt. 19-én Miller-Rodriguez-Tarantino: Sin city (2005.amerikai) ! okt. 20-án Melies: Utazás a Holdba (1902. francia); Leger: Gépi balett(1924. francia); Bunuel-Dali: Az andalúziai kutya (1929. francia); Vigo: Nizzáról juteszembe (1929. francia); Cocteau: A költõ vére (1930. francia)KÖNYVAJÁNLÓHorváth József Elek: Szombathely évei1825-ben Perger Ferenc nyomdájában jelent meg Horváth József ElekSzombathely évei címû, a város múltját bemutató verses mûve, amely BõleAndrás püspök beiktatására íródott. A korban szokásosvolt a dicsõítõ alkalmi költemény, egyrészt a címzettjóindulatának elnyerésére, másrészt így lehetõvé válhatotta szerzõ bemutatkozása a közönségnek.Horváth József Elek (1784–1835) irodalmi érdeklõdésea kor neves szerzõivel folytatott levelezésébõlbizonyítható, különösen érdekes Dukai Takács Judithozfûzõdõ kapcsolata. Számos költemény szerzõje,ezek kis példányszámban, több kötetben még életébennapvilágot láttak. Mûvei különösebb irodalmitehetséget nem mutatnak, mégis figyelemre érdemesa Szombathelyi Városi Könyvtár megnyitásának125. évfordulójára reprintben megjelent költemény(kiadója Szombathely Megyei Jogú Város). A Szombathelytörténelmével foglalkozó elsõ nyomatott könyv (Schönvisner, S.:Antiquitatum et historiae Sabariensis… Pest, 1791.) a város római kori emlékeitlatin nyelven vette számba, szûk kör számára hozzáférhetõen. Horváth JózsefElek verse végigvezeti olvasóját a római kortól a 19. század elejéig, felvillantvaaz általa fontosnak ítélt eseményeket. Nem szabályos, aprólékos várostörténet,valószínûleg nem is az volt a szándéka, de nem vitatható el tõle, hogy a magyarulolvasni tudó szombathelyiek – a korban népszerû formában – elsõként az õmunkájából ismerkedhettek lakóhelyük múltjával.Nagy Éva, a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársaAz ALAPÍTVÁNY A PÜSPÖKI ÁLTALÁNOSISKOLA TÁMOGATÁSÁRA ezúton tisztelettelmegköszöni minden kedves szülõnek és támogatónak,hogy 2004. évi adójuk 1%-át, 986.291 forintotfelajánlottak céljaink megvalósításához. A befolytösszeget a Püspöki Általános Iskola tanulói számára szervezetttehetséggondozó szakkörök mûködtetésére és felzárkóztatásrafordítottuk.Köszönettel: az Alapítvány KuratóriumaPREMONTREI GIMNÁZIUMSZOMBATHELY• 230 ÉV• BIZTONSÁGOS ÉS SZELLEMILEG NYITOTT ISKOLA• HAZÁNK MORÁLIS ÉS SZELLEMIMEGÚJULÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBANKedves Nyolcadikos! A Premontrei Gimnázium szeretettelvár szüleiddel nyílt napjára október 19-én, szerdán 8 órakor!A jelentkezéssel kapcsolatos fontos információk várnak rád.NYÍLT NAPUNKON BEMUTATKOZNAKÚJ KÉPZÉSEINK (október 19., szerda 8 óra):– emelt szintû biológia csoport orvosi egyetemre, egészségügyi, vegyészstb. pályára készülõknek – ÚJ!– emelt szintû fizika csoport mûszaki pályára készülõknek! – ÚJ!– emelt szintû rajz-mûvészettörténet csoport (benne üveg- és textilfestés,ikonfestés, mûvészettörténet)! – ÚJ!– üzleti angol specializáció– nyelvi elõkészítõ osztály (angol-német)– filmezés, drámapedagógia,újságírás, csillagászat– angol, német, francia nyelviképzések– szaktárgyi fakultációk– óralátogatásokVÁRUNK!• 01 Nyelvi elõkészítõ évfolyamemelt óraszámú angol (1+4 év)• 02 Nyelvi elõkészítõ évfolyam emelt óraszámú német (1+4 év)• 03 Emelt szintû/óraszámú oktatás ANGOL nyelvbõl kezdõ szinttõl• 04 Emelt szintû/óraszámú oktatás ANGOL nyelvbõl haladóknak• 05 Emelt szintû/óraszámú oktatás NÉMET nyelvbõl kezdõ szinttõl• 06 Emelt szintû/óraszámú oktatás NÉMET nyelvbõl haladóknak• 07 Emelt szintû és óraszámú BIOLÓGIA orvosi pályára készülõknek (12 fõ)• 08 Emelt szintû és óraszámú FIZIKA mûszaki pályára készülõknek (12 fõ)• 09 Emelt szintû és óraszámú komplex vizuális kultúra–mûvészettörténetoktatás (12 fõ)01 és 02 osztályokban választható: „mozgóképkultúra-médiatechnikák-újságírás”vagy „drámapedagógia-színházkultúra” vagy „üveg- éstextilfestés mûvészeti óra” heti 2 órában. 03-04-05-06 kódokhoz: magyarvagy történelem vagy matematika vagy „mozgókép…” vagy „drámapedagógia”vagy „üveg- és textilfestés mûvészeti óra” heti 2 órában.Címünk: 9700 Szombathely, Széchenyi u. 2. • OM: 036 732Ig.: Gábor Bálint József O.Praem. • Tel.: 333 699 • Fax: 45-ös mellék

More magazines by this user
Similar magazines