2 - Savaria Fórum

savariaforum.hu
  • No tags were found...

2 - Savaria Fórum

4 SAVARIA FÓRUM2005. október 1.A pénzbõl sohasem elégElsõsorban anyagi kérdések váltottak ki vitát a csütörtöki városiközgyûlésen. Hangsúlyos napirendi pontnak bizonyult a városkábítószer elleni koncepciójának tárgyalása is.Napirend elõttDr. Prugberger Emil (ProSavaria) felvetette, hogy a megyeikórház jövõjét érintõ kérdésekrõl,egyeztetésekrõl csupán asajtóból értesül. Azon véleményénekadott hangot, hogy a megyene dönthessen stratégiai lépésekrõla város beleegyezésenélkül, mert végsõ soron a szombathelyiekegészségügyi ellátásárólvan szó. Az intézménnyelkapcsolatos közvetlen információkata közgyûlés többi tagja iskevesellte, ezért szavazással erõsítettékmeg tájékozódási igényüket.Heigl István (Fidesz-MPSZ)azt kifogásolta, hogy Kiss Péterkancelláriaminiszter támogatástígért a szõlõsi templom rekonstrukciójához,de a pénz nem érkezettmeg. Dr. Ipkovich György(MSZP) polgármester erre úgyválaszolt, hogy beszélt a miniszterrela kérdésrõl: az átutalás késik,de már intézkedett Kiss Péteraz ígért összeg mihamarabbicélba juttatásáról.Több képviselõ is véleményt alkotottarról, hogy Szombathelymennyire hatékony központi és EUstámogatások elnyerésében. MartonZsolt (Fidesz-MPSZ) szerint sikerrõlsemmiképpen sem lehet beszélni.Vigh Gábor (Fidesz-MPSZ)úgy látta, hogy nincsenek jelentõsberuházásokra támogatások, pedigezeknek nagy szerepe lenne a városfejlesztésben.Ezen megállapításokatellensúlyozandó GyebrovszkiJános (MSZP) foglalkoztatási ésszociális ágazatban elnyert jelentõspályázati pénzekrõl beszélt, a polgármesterpedig kifejtette, hogymegítélése szerint az önkormányzaticégekhez érkezõ támogatások isvárosi sikernek számítanak.Dr. Szabó Gábor (Fidesz-MPSZ) azon híresztelésekre emlékeztetett,melyek szerint Gyõrbeköltöztetnék a szombathelyihatárõr-igazgatóságot. Dr.Ipkovich György, mint a parlamentrendészeti bizottságánakMEGHÍVÓSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. október 6-án(csütörtök) ünnepi megemlékezést tart azaradi vértanúk kivégzésének156. évfordulójaalkalmából. A városi ünnepségre tisztelettel meghívjuk városunk polgárait,a politikai pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek képviselõit.Program a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban:• 16.00 Engesztelõ szentmise a gimnázium kápolnájában• 17.00 Ünnepi mûsorKözremûködnek a Szent Norbert Gimnázium tanulóiÜnnepi beszédet mond: Dr. Gyimesi József országgyûlési képviselõKoszorúzás a Szent Norbert Gimnázium aradi vértanúk emlékfalánál– átvonulás a Batthyány térre• 18.00 Ünnepi megemlékezés a Batthyány Lajos-emlékfalnálKözremûködnek: a Horváth Boldizsár Közgazdasági Szakközépiskola ésa Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjaiKoszorúzás, a megemlékezés gyertyáinak elhelyezése az emlékfalnálKérjük azokat a szervezeteket, akik a megemlékezés keretében koszorútkívánnak elhelyezni, – a szervezõk munkájának segítése érdekében – eszándékukat szíveskedjenek jelezni 2005. október 6. 12.00 óráig a VárosházánFarkas Márta rendezvényszervezõnél telefonon: 520-118 vagy személyesen.tagja, megerõsítette a közgyûlésnek,hogy döntés született: a határõrségmarad. Dr. Szabó Gáborezek után az igazgatóságnál várhatóátszervezésekbõl adódó növekvõmunkanélküliség miatt fejezteki aggodalmát.Dr. Gyimesi József (független)örömének adott hangot, hogy méga csapadékos idõszak elõtt, november15-ig elkészül a kórházmelletti, Horváth Boldizsár körútibuszváró.„Bátor” költségvetésMiután az önkormányzat elsõfélévi gazdálkodásáról szóló beszámolóta közgyûlés elfogadta,az idei költségvetés módosításakapcsán számos éles kritikahangzott el a város anyagi helyzetérõl.Molnár Miklós (ProSavaria) arra hívta fel a figyelmet,hogy a mûködési hiányszeptemberre meghaladta a 300millió forintot, év végére pedigelérheti akár a 800 milliót is.Horváth Zsolt (Fidesz-MPSZ)szerint ez már csõdöt jelent.Böröcz Miklós (MDF) ironikusanmegjegyezte, hogy õ egy pozitívjelzõvel tudja illetni a költségvetést,miszerint „bátor”. SágiJózsef (Fidesz-MPSZ) országgyûlésiképviselõ arra kérte aközgyûlést, hogy ne vállaljonolyan újabb anyagi kötelezettségeket,melyekkel a város jövõbenilehetõségeit behatárolná. Apolgármester ezen felszólalásokkapcsán elmondta, hogy a helyzetnem könnyû (a nagymértékûberuházások miatt sem), de próbálnaktakarékoskodni (ezértszüntettek meg közalkalmazottiállásokat, közintézményeket).Végül a módosításokat megszavaztaa testület.Közgyûlési tudósítás„Több bizalmat!”A Savaria Térségi IntegráltSzakképzõ Központ székhelye,menedzsmentje kijelölésének és aközhasznú társaság beszerzéseinekmikéntjérõl érdeklõdött aFidesz-MPSZ frakció több tagja.A felvetésekre Wagner Andrásügyvezetõ igazgató próbált megnyugtatóválaszokat adni. Elmondta,hogy másik 15 város esetébensem írtak ki pályázatot az ügyvezetõiposztra az idõ rövidsége miatt;egy építkezést készítenek elõ,a székhely választása ezért tûnhetnem kellõen átgondoltnak; szeretné,ha a kht. beszerzéseiben továbbrais õ dönthetne, hogy nekelljen naponta futkosni a tulajdonosokhozilyen kérdések miatt.Végül több bizalmat kért, mertszerinte az általuk megvalósítandóprogram (melynek lényege, hogy aszervezet a tulajdonos önkormányzatoktólközoktatási és szakképzésifeladatokat vállal át) megérdemli.„Túl a 24. órán!”Vészjósló szombathelyi statisztikaiadatokat sorolt a kábítószerrelvaló visszaélésekrõl dr. Németh Róbertrendõr alezredes, a Vas MegyeiRendõr-fõkapitányság BûnmegelõzésiOsztályának vezetõje a drogellenesvárosi koncepció tárgyalásakapcsán. Úgy fogalmazott, hogy„szerintem túl vagyunk a 24. órán!”Dr. Prugberger Emil egy felmérésbõlszintén döbbenetes adatot emeltki: a megkérdezett fiatalok 94%-anyilatkozott úgy, nem zárkózik el attól,hogy kipróbáljon drogokat. RettegiAttila (Fidesz-MPSZ) kijelentette,hogy igenis vannak drogértékesítõka középiskolák környékén.Mindezen tények hatására a jónakFORGALOMKORLÁTOZÁS 2005. OKTÓBER 6-ÁNA nemzeti gyásznap, október 6-a alkalmából tartandó megemlékezés zavartalanlebonyolítása érdekében az alábbi idõpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz.17.55 – kb.18.30-ig Batthyány tér: Thököly I. u. – Rákóczi F. u., Aréna u. – ZrínyiI. u., Légszeszgyár u. – Rákóczi F. u., Mátyás király u., – Zrínyi I. u. keresztezõdések.A rendõrség ezen idõ alatt a menetrend szerint közlekedõ autóbuszok kivételévelmindennemû gépjármûforgalmat elterel. Az ünnepség befejezését követõen áll visszaaz eredeti forgalmi rend.A rendezõk a lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik.


2005. október 1.SAVARIA FÓRUM5ítélt koncepciót elfogadta a testület,mert (ahogyan a hozzászólásokbólkitûnt) az eddigi megelõzõ intézkedéseknem bizonyultak elégségesnek.A cselekvési programot januárbantárgyalja a közgyûlés.Adás, vételA Waldorf Társas Kör kérelemmelfordult az önkormányzathoz,hogy megvásárolná a Sorok utca44. szám alatti ingatlant, ahol2020-ig vállaltan (nem csak) közoktatásifeladatokat látna el. Dr.Gyimesi József felvetette: vajon avárosi oktatásnak alternatívája-e aWaldorf-iskola, és miért adnákoda a közel 100 millió forintot érõingatlant kevesebb mint a tizedéérta körnek. Vigh Gábor úgy tette fela kérdést, hogy marad-e aWaldorf, és lehet-e garantálni a jövõbena tevékenységét. VarghaKároly (SZDSZ), az oktatási bizottságelnöke támogatta a kérelemelfogadását, mert egyrésztszerinte az önkormányzati mûködésiköltségeket csökkenti, ha teretengednek a magánoktatásnak,másrészt a társas kör már jelentõsösszegeket költött az épületre, amimiatt a városnak fizetési kötelezettségeis keletkezhetne. Végül aképviselõk úgy voksoltak, hogyértékesítik az ingatlant a körnek 8millió forintért, a forgalmi értékmásik részét pedig közcélú adománykéntadják át. Dr. GyimesiJózsef tiltakozásul elhagyta azüléstermet.KözleményFõ térA Fõ tér hamarosan induló beruházásiprogramjának mindenképviselõ elkötelezett támogatója,de annak finanszírozását többenvitatják – derült ki a felszólalásokbóla napirend tárgyalásakor.Többen azt javasolták, hogy apénzügyi fedezetrõl külön szavazzanak.Dr. Ipkovich György felvetésekreválaszolva elmondta, hogymás kötelezettségvállalások miattnem kezdõdhetett el eddig a program,a finanszírozását pedig nemlátja lehetetlennek. Molnár Miklósmegjegyezte: reméljük, betarthatólesz a befejezés jövõ szeptembervégi határideje (a polgármesterígérete szerint a hivatal arrakötelezi majd a kivitelezõt,hogy a következõ karneválra márne legyenek akadályok a téren). Aképviselõ azt is elmondta, hogyugyan hálásak a közmûvek felújításamiatt, de hozzátartozik azigazsághoz, hogy ez a szolgáltatókjól felfogott érdeke is volt (elkerülendõa térrekonstrukció utániesetleges cserék jóval nagyobbköltségeit). Marton Zsolt kérésselfordult a polgármesterhez, hogyszerezzenek külsõ forrásokat is aFõ tér átépítéséhez.A nyílt ülést végén a polgármestera jövõ hónapi jubileumiközgyûlésre invitálta a városlakókat,amikor az önkormányzat megalakulásának15. évfordulóját ünneplikmajd.Józsa PéterSzombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztésiés Üzemeltetési osztálya értesíti a lakosságot, hogy a 2004–2006. évi intenzívút-híd felújítási program 2005. évi feladatterve keretében szeptember29. és október 15. között az alábbi utcák kerülnek felújításra: TelekiBlanka u., Kemény Zsigmond u., Olimpia u., Vályi Péter u., Rákóczi u.(Légszeszgyár u. – Szent Flórián krt. közötti szakasz), Felsõbüki Nagy Pálu., Felsõõr u., Vas u., Acél u., Sorokmajor u., Kikelet u., Parkerdei út, ÁprilyL. u., Vadász u., Borotszeg u., Kandó K. u., Selmec u., Holdsugár u., Páfrányu., Igló u., Kismarton u., Bendefy u., Budai N. Antal u., Galamb u.,Thököly u. (Bejczy u.–Mátyás kir. u. közötti szakasz), Körmendi u. (Tinódiu.–Szent Gellért u. közötti szakasz), Szent Gellért u. (Körmendi u.–Fogarasu. közötti szakasz), Károly R. u., Szõllõs u., Rumi u. (Szõllõs u.-tól délre150m), Szövõ u., Alkotás u. (Szövõ u.–Sas u. közötti szakasz), Sas u.(Zanati u.–Alkotás u. közötti szakasz)Az Óperint u.-i Perint patak híd 2005. szeptember 13-tól lezárásra kerültvárhatóan 2005. október 27-ig, a gépjármû- és autóbuszforgalom kizárásával.Kérjük a gépjármûvezetõket, hogy ezen idõ alatt terelõútként a Szt. Flóriánkörúti „Centenáris” hidat, illetve a Magyar L. u.-i Perint-hidat vegyék igénybe.A gyalogos közlekedés az építés ideje alatt továbbra is biztosítva lesz.A terelések miatti kényelmetlenségekért kérjük a lakosság szíves türelmétés megértését.Vetítõhelyek versenyeFolytatódhat a belvárosi mozi felújításaHúsz hagyományos mozi felújítását támogatta a kulturális tárca anyár elején, közülük a Savaria Mozi kapta a legtöbbet, 24 millió forintot.A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a minap kötött szerzõdésta szombathelyi önkormányzattal, így az önrésszel együtt már több mint30 millió forint áll rendelkezésre a nagyterem korszerûsítéséhez. Ahhozazonban kevés a pénz, hogy a második ütemre tervezett munkálatokatteljes mértékben elvégezzék. A mozi további támogatásokat remél.Versenyezni kénytelen a belvárosimozi a multiplex-szel, így márhosszú ideje új koncepciót követ. Amûvészi értékû, elsõsorban európaiés magyar alkotások bemutatásátmagára vállaló filmszínház amûvészmozi minõsítést is megkapta.Ennek feltétele volt, hogy napontavetítsen mûvészfilmet, és évesszinten vetítéseinek hatvan százalékaart besorolású vagy magyar produkciólegyen. Az artmozi kialakításánakelsõ üteme 2003-ban megtörtént.Ma korszerû, kényelmes kamaraterem,mûvészkávézó és videotékavárja a közönséget, az elsõ emeletinagyterem felújítására azonban eddignem volt pénz.Verseny a kényelembenNemcsak a filmek mûfajában, anézõk számára biztosított kényelembenés korszerûségben is óriásikülönbség van a multiplex és aSavaria Mozi között. A kínálatbelieltérés tudatos,a komfortonpedig mostigyekeznekváltoztatni,részben éppenaz artmozi fejlesztésérekapottközpontiforrásból. – Apénz egyelõrearra elég – tájékoztattalapunkatBörzseiCsaba, a hivatalberuházásiirodájának vezetõje–, hogy a székeket kicseréljükolyan kényelmes ülõhelyekre,mint amilyeneket a földszinti kamaraterembenis elhelyeztünk. Anagyterem 360 férõhelyes lesz. Ezvalamivel kevesebb, mint ma, de alegyezõ alakú teremben kialakítandófüggõleges és vízszintes közlekedõfolyosókés a széksorok újraosztásaszintén a kényelmet szolgáljákmajd. Kicseréljük a terempadozatát, és a mennyezetet is szeretnénkújrafesteni.Van pénz, de nem elégPénzfüggõ, ugyanakkor a mozi bõvülõprofilja miatt szükséges lenne,hogy az elsõ három széksor mobil legyen.Horváth Krisztina, a kulturálisiroda vezetõje elmondta, hogy (s errõlbárki meg is gyõzõdhetett már) anagyteremben egy ideje nem csupánvetítések, de beszélgetések, közönségtalálkozók,elõadások, koncertek isrendszeresen zajlanak. A vászon elõttikis színpad meghosszabbításával –amire a mobil széksorokat kiemelvenyílna lehetõség – e programok körülményeitjavítanák. Ezt a profilt semmiképpensem a filmvetítés kárára,sokkal inkább a „multikulturális intézmény”megvalósítása érdekében erõsítenéa mozi. Ennek egyértelmû jele,hogy a földszinti kávézóban igencsakbeindult az élet, a vendéglátóhely üzemeltetõimár pályázati pénzt is nyertekkulturális programok szervezésére.Volt már itt színielõadás, koncert éstöbb más esemény, ráadásul úgy tûnik,A mozi elõcsarnokaújabban társasági események helyszíne isa köztudatban is egyre inkább találkahelya belvárosi mozi épülete.Az artmozi-fejlesztés másodikütemének tervébõl tehát sok mindenmegvalósulhat a 7,5 milliós önrészbõlés a 24 milliós központi forrásból,ennél többre – a vetítõvászoncseréjére és más, hasonlóan fontosberuházásokra – viszont nem futja.További támogatást remélve a VasMegyei Területfejlesztési Tanácshozis pályázatot nyújtott be a város.hháFotó: Czika László


6 SAVARIA FÓRUMwww.savariaforum.huOlvasóinknak feltûnhettekazok a kisbírók,akik e lapszámunk megjelenéséneknapján, szombatonvárosunk forgalmas tereindobbal és hangos szóvalajánlották a járókelõkfigyelmébe a Savaria Fórumot.Jövõ hét végén újratalálkozhatnak majd velük,s kérjük, fogadják el, amitátnyújtanak Önöknek! Érdemeslesz megtartani azújság internetes oldalát hirdetõmatricát, mert nemsokáraértékes utazást nyerhetneklapunk játékával.Ezen a héten tehát kisbíróinkróják az utcákat,akik egy hét múlva mármatricákkal halmozzák ela szombathelyieket. Keressékõket a Fõ téren, a piacnálés a Domus áruháznál!S hogy mi lesz a teendõ akis ajándékkal, az iskiderül… Hamarosan!Baba-mama foglalkozásindula Szombathelyi Waldorf Óvodában(Széll K. u. 19.)Szeretettel várjuk a 2–4 éves korúgyermekeket és szüleiketminden kedden 16–18 óráig.Elsõ alkalom: október 4., 20 órakorÉrd.: Tóth Anita 30/394-0863Sportcsarnok: „bonyolult ügy”2005. október 1.Kötbért kér az önkormányzat az új szombathelyi sportcsarnok kivitelezõjétõl, amiértcsúszik az épület átadása, még a pertõl sem zárkóznak el, ha nem születik megegyezés akifizetésrõl. 260 millió forintról van szó, amellyel a város a jövõ évi Fõ téri beruházás egyikforrásaként is számol. De mi történik mostanság a sportcsarnok félig kész épületében?A VÁCIS „GYERMEKEINKÉRT,ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY”(adószám: 19246437-1-18)számára felajánlott adó1%1%-át,ami 223.872 Ft, a tanulók táborozásánaktámogatására, tanulmányiversenyek nevezési díjaira, jutalmazásrafordítottuk. A támogatásokattisztelettel köszönjük.A kivitelezõ sem tudja, mikor lesz átadásFotó: Vass SzilárdCÍMLAPON– Befejezõdtek a szakipari munkák, a szerelvényezések,jelenleg az épületgépészeti rendszerekbeüzemelése elõtti utolsó munkafázis zajlik –tájékoztatta lapunkat Vermesi Sándor, a kivitelezõStrabag Rt. ágazatvezetõje. Hogy a burkolatoka helyükre kerültek-e, a cégvezetõígy felelt: jelentõs részük igen, viszontegy nagyobb tétel, a sportpadlóegyelõre hiányzik. – Ezzel kapcsolatbanmég néhány mûszaki kérdés tisztázatlan– fogalmazott, hozzátéve: többek közt ezaz oka annak, hogy nem tudni, mikortörténhet meg a sportcsarnok mûszakiátadása. Korábban szeptember végére jeleztékennek esedékességét, ezzel szembenVermesi Sándor most úgy látja, méglegalább két hónapot várni kell. – Ennyiidõt vesz igénybe ugyanis a sportpadlóbeszerzése, miután végleges döntés születik róla –mondta, de arról nem kívánt beszélni, pontosanmit kell még tisztázni a burkolat kérdésében, csakannyit jegyzett meg: „bonyolult ügy”. Megtudtuk:az épületgépészeti berendezések próbaüzeme jövõhéten elindul, függetlenül attól, hogy más mûszakikérdések még „nyitottak”, arra azonban, mikorkészülhet el teljesen a csarnok, még jóslatszintjén sem kaptunk választ.Elismeri-e a Strabag a késedelmi kötbér jogosságát?– tettük fel kérdésünket a cég képviselõjének.– Jelenleg is folynak a tárgyalások, de bízombenne, hogy egyezségre jutunk – hallottuk.hhá100 m 2 -nél nagyobb,belvárosiKIADÓÜZLETHELYISÉGETKERESEKcukrászdai vendéglátásra,hosszú távra.Tel.: 30/526-3143PÉNZÜGYI SEGÍTSÉG!ü Személyi kölcsönminimálbérre 1 óra alatt,nyugdíjasoknak is!ü Ingatlanfedezeti hitelek mindenkinek,bárlistásoknak is!94/345-482, 70/2659-325,30/537-8272KÉMÉNY ÉS TETÕDOKTOR BT.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397r Kémény-béléscsövezésr Szerelt kéménykészítésr Termoforkémény kiváltásegyedi kéményekreSzombathely, Hollán Ernõ u. 10–12.Tel./Fax: 94/313-547E-mail:info@halokonyv.t-online.huSZÁMVITELI, PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI,JOGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAISZAKKÖNYVEK(PERFEKT, BGF, PSZF, AULA, SALDO…)könyvkiadók könyveiSZÉLES VÁLASZTÉKBAN!Fénymásolás, nyomtatás,kötés, laminálás, CD-írásKEDVEZÕ ÁRAKON!Nyitva tartás: H–P: 7.30–16.30


2005. október 1.SAVARIA FÓRUM7Családok–Problémák–KiutakMaguk a szakemberek is elismerik, hogy a gyermekekkelfoglalkozó intézmények munkatársai sokszor nagyonis különbözõképpen látják egy-egy probléma megoldását.A kicsik segítõi között akár érdekellentétek is kialakulhatnaknémely esetekben, ezért a gyermekvédelmi szakmaegyfajta komplex látásmód kialakításán dolgozik. Ki másért?A gyerekekért.Érdekellentétek felszámolásaa családvédelembenA szombathelyi Pálos KárolyCsaládsegítõ és GyermekjólétiSzolgálat már másodízben tartott regionáliskonferenciát a témában. ACsaládok – Problémák – Kiutakcímmel múlt héten megrendezett találkozónneves elõadók (pszichológusok,oktatók, szociológusok) osztottákmeg gondolataikat az országkülönbözõ pontjairól érkezett szakmabeliekkel.A tanácskozáson szóesett a család rendszerérõl, annakzavarairól, a gyermekvédelem szereplõineklehetséges érdekellentéteirõl,a családterápiáról. Mások mellettelõadást tartott dr. RanschburgJenõ gyermekpszichológus is, aki akicsiket és fiatalokat érintõ konfliktusokról,valamint ezek káros hatásainakfelismerhetõségérõl beszélthallgatóságának. A résztvevõk szerinta gyermekekkel foglalkozóknaknagy szerepük van a problémákmegoldásában. Munkájukban konfliktuskezelõtechnikák alkalmazásasegíthet. Sajnos azonban még aszakmán belül is elõfordulnak súrlódások,amelyek tovább nehezítik amindennapi feladatokat. Egyesszakemberek között érdekellentétekalakulhatnak ki, így akár a gyermek„mindenek felett álló” érdeke is sérülhet.Ezt megakadályozandó, azálláspontok közelítését célozzák azolyan szakmai konzultációk, eszmecserék,mint a múlt heti szombathelyifórum, amelyen kétszázötvenszakember vett részt.Megszûnik a bûzKorszerûbb szennyvízkezelés uniós pályázatbólA szennyvíztisztító telep közel ötmilliárd forint értékû beruházásaindulhat meg, miután múlt héten szerzõdés született a város ésa mûszaki szakértõ tevékenységet ellátó cég vezetõi között.A jelenleg Szombathely és másik34 település szennyvízelvezetését és– tisztítását ellátó szombathelyi telepbûzhatását is megoldhatja a korszerûsítésamellett, hogy megszûnik a délivárosrészt fenyegetõ elöntésveszély.Az ötmilliárd forintos beruházás kilencvenszázalékát az ISPA pályázatonelnyert uniós, valamint állami forrásokfedezik, a fennmaradó ötszázmillióforintot az önkormányzatnakkell elõteremteni. A közbeszerzésipályázatra hat cég nyújtott be ajánlatot,közülük egy budapesti vállalkozásnyerte el a projekt irányítását.A szombathelyi szennyvíztisztítótelep 1998-ban már átesett egy technológiaikorszerûsítésen. Az akkormegvalósított biológiai tisztítás azteredményezte, hogy a szolgáltatástigénybe vevõ településeknek nem kellettkölteni a fejlesztésre, új telepekre.Az iszapkezelés és a bûzhatás megszüntetéseazonban komolyabb beruházásttett szükségessé, így az önkormányzatpályázott az ISPA projektre,amelyen nyert is. Az iszap semlegesítésétszolgáló technológia és egy mechanikaitisztító építése hárommilliárdforintba kerül, míg az új, 8 kilométerFotó: Vass Szilárdhosszú szennyvízcsatorna-hálózat lefektetésére,valamint egy komposztálótelepépítésére másfél milliárd forintfordítható. A beruházás befejezésénekvárható idõpontja 2007 év vége lesz.Az IMPRESSZIÓ ALAPÍTVÁNY(adószám: 18883178-1-18)számára felajánlott adó1%1%-át,ami 88.890 Ft,táborozási költségek támogatásáraés rajzeszközök vásárlásáraköltöttük el. A felajánlásokatmindenkinek megköszönjük.A vépi szélerõmûmûködésénekelsõ két hónapjában– a próbaüzem idején –150 ezer kWhvillamos energiát termelt.


Fotó: Czika László2005. október 1.8 SAVARIA FÓRUMSZOMBATHELYI SZÍNTEREKPilóták a kukoricásbanA szombathelyi repülõtér történeteMinden, ami Szombathelyen létesült száz évvel ezelõtt, egyedülállónak, forradalminakszámított. Városunk élen járt a fejlesztésekben. A huszárlaktanya például a legnagyobbakközé tartozott a monarchián belül. A közmûrendszer és a teljes infrastruktúrakiépítése is ütemesebben zajlott, mint más magyar városokban. Így nem is csoda,hogy a szombathelyi repülõtér a monarchia harmadik legnagyobb, és egyben Magyarországlegjelentõsebb légibázisa volt a XX. század elsõ felében.Szombathelyi repülõshow az 1910-esévekbenA szombathelyi repülõtér története 1913-bankezdõdött, alig egy évtizeddel azután, hogy aWright fivérek Flyer elnevezésû repülõgépe elõszöremelkedett a levegõbe. Az új technika hasznosításáttermészetesen a harcászat területén képzeltékel, a fejlesztés hamar megindulhatott. AzOsztrák-Magyar Monarchia hadvezetése is korán,1910-ben felismerte a repülésben rejlõ lehetõségeket.A vidéki légibázisok megépítése magától értetõdõmódon katonai céllal történt. Elsõként Újvidékenavattak repülõteret, mivel a település közelesett Szerbiához, a monarchia elsõ számú ellenségéhez.Szombathely dinamikus fejlõdésével keltettefel a kormányzat figyelmét. A város akkormár évtizedek óta vasúti csomópont volt, új iparágakhonosodtak meg, és fejlett volt a gépgyártásis. Itt mûködött a Mayer motorgyár és a Pohl gépgyáris. Az akkor jelentõs nyugati központban éppenezért építették fel a lovassági laktanyát,amelyhez a huszárezred kapott a város határábanegy másfél négyzetkilométer nagyságú gyakorlóteretis. Ez a lovassági gyakorlótér lett késõbb aztána szombathelyi repülõtér helyszíne. A MagyarAero Szövetség ugyanis 1913-tól a repülés népszerûsítésére,valamint a tervezõk és a pilótákanyagi támogatására országos versenysorozatotszervezett, amelynek elsõ állomása Szombathelyenvolt. A rendezvény helyszínéül a lovasságigyakorlóteret szemelték ki. A repülõnapon mintegytízezer ember volt kíváncsi a bécsújhelyi repülõiskolábólérkezett gépmadarakra. A versenyenKõszeg és Szombathely díját nyerte el WittmannViktor pilóta, aki 19 perc 10 másodperc alatt teljesítettea két város közötti utat. A sikeres bemutatóután a lelkes városvezetés már egy repülõiskola ésszerelõmûhely létesítését tervezgette. Horváth Ernõ,a kor egyik legismertebb tervezõje a Vasvármegyecímû lapnak így nyilatkozott az eseményután: „…Mulasztást követ el a város, ha repüléscéljaira ki nem aknázzaszerencsésfekvését és pompásrepülõterét.”A lelkesedésnem volt elég a fejlesztéshaladásához,de az I. világháborúkitörése halaszthatatlannátetteaz építkezést. Ahadügyminisztérium1915. május 9-én Szombathelyrevezényelte a monarchia4. repülõszázadát.Ezzelmegkezdõdött az ideiglenes hangárok felépítése alovassági gyakorlótér szélén. A pilótákat és a teljesszemélyzetet Herényben szállásolták el. Kezdetbena huszárok és a pilóták közösen használtáka területet, de ezt az állapotot hamar felszámolták,mert a gyakori kényszerleszállások és balesetekveszélyeztették a lovasok testi épségét. Így a huszárokatáthelyezték egy Nárai közelében lévõgyakorlóterepre.Francia ellenõrzésekA repülõtér ettõl kezdve gyakorlatilag folyamatosanmûködött, sorra érkeztek a gépek és a pilótákSzombathelyre. A beszámolók szerint azonbana repülõszemélyzet beilleszkedése a városéletébe nem ment zökkenõmentesen. A helyi laptöbbször is beszámolt arról, hogy a szolgálatonkívül meglehetõsen lazán viselkedõ pilóták gyakranösszeütközésbe kerültek a rendõrökkel. Egyesetben a Sabaria Szálló elõtt tört ki botrány, akardpárbajt tömegverekedés követte.A repülõtér infrastruktúrája gyorsan kiépült.1917 õszétõl Szombathelyre költözött az országegyetlen tábori idõjárásjelzõ állomása. A csoporttagjai kíséreltek meg elõször repülõgépekre szereltmérõmûszerekkel meteorológiai méréseket végezni.A szombathelyi légibázis nagyságára utal, hogy1917-re már közel 200 fõ teljesített szolgálatot. Avilágháború végével a magyar repülés fejlõdése isvisszaesett. Szombathelyen a hadsereg repülõosztálya10 hangárral, 13 melléképülettel és 14 tanulógéppelrendelkezett. A raktárak tele voltaküzemanyaggal és élelmiszerrel, amelyet a NemzetiTanács lefoglalt. Miután olyan hírek is szárnyrakaptak, hogy az egész repülõteret bezárják, a városmeg akarta szerezni a benzint és a szállító jármûveketis. A zavaros idõszaknak Horthy Miklós vetettvéget, aki már 1919-ben megtekintette a híresszombathelyi repülõteret. A következõ húsz évbenfejlõdésnek indult a polgári repülés is. 1920-bankísérletképpen elindították a postajáratot, és rendszeresvolt a légi összeköttetés a fõváros és Szombathelyközött. A trianoni békeszerzõdés hatálybalépése után megtiltották a repülõgép-építést és arepülést is. Az alapfokú pilótaképzés 1924-tõl indultmeg újra – titokban. A növendékek polgári ruhábanjártak, és álneveket használtak. A franciákváratlan ellenõrzésekkel próbáltak érvényt szereznia tiltásoknak. Volt, hogy a növendékeket Vátrakellett menekíteni, de nem egyszer a kukoricásbanbújtak el az ellenõrzés elõl. A 20-as évek végénazonban új korszak kezdõdött. Jelentõsen megnövekedteka repüléssel összefüggõ feladatok, ígybõvítették a repülõtér területét is. Az építkezésekközel 460 ezer pengõbe kerültek. Háry László, alégierõ parancsnoka világviszonylatban elsõ helyenállónak nevezte a szombathelyi beruházásokat.A második világháború idején fontos szerepetjátszott a repülõtér. A német pilóták folyamatos érkezésemiatt újabb építkezések kezdõdtek, a kifutópályátfelújították. Fontos hadi célpont lett a terület:összesen tizennyolcszor érte bombatámadás.A háború végén a hangárokat felrobbantották, ateljesen elpusztított repülõtér története pedig azoroszok bevonulásával véget ért. A rendszerváltásFokker típusú repülõgép a pilótájávalegy korabeli képenután új lehetõségek nyíltak, több kísérlet is történta szombathelyi repülés újjáélesztésére, eddig sikertelenül.Mindenesetre a város regionális szerepkörénekerõsítése miatt a nagy hagyományokkalrendelkezõ helyi repülés stratégiai kérdés lesza jövõben is.Óvári GáborForrás: Révész Tamás: Az elfelejtett repülõtér. Vasi Honismereti Közlemények2003/1; Bódisz Mária: A GOBE-tól az SF-36-ig. Savaria Fórum 1993. szeptember 3.


2005. október 1.MESÉLÕ MÚLTSAVARIA FÓRUMVár állottKözépkori erõdítmény Sabaria mezõvárosbanCsak a szabadságjogaikat igyekeztek védelmezni középkori elõdeink, amikoramiatt tiltakoztak, mert Sabaria mezõváros várának urai ki akarták terjeszteni rájukaz éjszakai várõrzés kötelezettségét. Szerencse, mert így engedetlenségüknyomán tanúvallomások, azokról pedig jegyzõkönyvek születtek, melyekbõl mamegtudhatjuk, milyen is volt egykor a szombathelyi vár épületegyüttese.Tanúvallomásokból ismerjükAz egykori vár elhelyezkedésétmutatja az alaprajzA középkori várról készült rajzok, régi városképekelnagyoltak, pontatlanok, magát a váratpedig a székesegyház építésekor lebontották,ami igencsak megnehezíti a dolgunkat, hael akarjuk képzelni, milyen volt mondjuk háromszázévvel ezelõtt a városmag. Keletkezéséttekintve biztos, hogy 1274-ben már állt aszombathelyi vár, egy oklevél ugyanis„castrum Zombothel” néven említést tett róla.Késõbb többen írtak létezésérõl, a legrészletesebbutalást mégis azok a jegyzõkönyvek tartalmazzák,amelyek II. Miksa rendelete miattszülettek. Sabaria lakói csak a szabadságjogaikatvédték a vár uraival szemben, amikor azokéjszakai õrködésre akarták õket kényszeríteni.Ma a legfontosabb adalékoknak számítanakezek a tanúvallomások, akárcsak a XVI–XVII.századi leltári lajstromok, amelyeket a területenfolytatott ásatások során elõkerült falmaradványokis alátámasztanak.Falak, árkok a vár körülA vár a mai Sörház, Hollán Ernõ utca,Mindszenty tér és Romkert által határolt területenállt. Patkó alakú erõdítményét egy ovális,terméskõbõl rakott belsõ, és egy téglalapalakú külsõ várfal egyaránt védte. Utóbbinakdéli szakaszára az 1871-es iskolaépítés soránbukkantak rá, északi falának egy része pediga romkerti ásatások alkalmával került felszínre.Két bástyájáról az is tudható, hol magasodott:egyik az Egyházmegyei Kollégium épületénekészaki sarkánál, másik a mai SmidtMúzeum keleti csücskénél (az intézménypincéjében ma is látható a falrészlet). A külsõvárfalat – melyhez kívülrõl kis házikók,viskók simultak – a középkorban egy szélesföldsáv is körülvette. Ezt szintén körbekerítették,mégpedig egy alacsony kõfallal. A biztonságnem a véletlenen múlott: ezen a falonkívül egy mély árok húzódott. Avár keleti kapuja valahol a maiPüspöki Palota északi falánál lehetett,mellette pedig – a szemináriumés a várkapu között – az egykorivámház állt. A kapu fölött toronyszerûépítmény magasodott,innen figyelte az õr a környéket.Kereskedõk, szolgáltatóka templom mellettA téglalap alakú várfalon belültöbb fontos épület kapott helyet aközépkorban. Egy 1760 körül rajzolttérkép szerint a püspökvár ésa vártemplom mellett állt itt sörházés kocsma, de a mai megyeházamegépültéig a megyegyûléseketis az itt lévõ épülettömbbentartották. Más forrásokból kiderül,hogy ide építkezhettek a várõrzõjobbágyok, a falon belül helyezkedettel a plébános háza, valamint az iskolaépülete. A vár népessége egyébként többé-kevésbéállandó volt, amikor viszont háborúdúlt a környéken, kívülállókat – akáregész távoli vidékrõl érkezõket – is beengedtek.Két kisebb tér, várudvar terült el a falakonbelül: egy a kapu közelében, és egy másika vártemplom mellett. Ezt a középkoritemplomot a XVI. század háborús idõszakábanraktárnak használták: lõport, gabonát,lisztet tároltak benne, a szomszédos tér pedigafféle kereskedelmi-szolgáltató központkéntfunkcionált. Néhány (egy 1571-es leltár szerintpontosan öt) borospince, pékmûhely,konyha, magtár nyílt innen, valamint a térenállt a kádár háza, egy lóistálló és egy zsindellyelfedett szeméttelep is.A várfal maradványa a Smidt Múzeumpincéjében láthatóRongálás parancsraA nagyjából kör alakú várat övezõ oválisvárfalat Bél Mátyás – ittjártakor – koszorúhozhasonlította. Ennek kapuja – akárcsak a külsõvárfalé – kis õrtoronyban csúcsosodott, mellettebástyával, alant pedig, ahogy egy elõcsarnokbajutott a korabeli látogató, a rómaikori kõemlékeket õrizték. A belsõ várfalat aközponti várépülettel egy kis sétány kötötteössze, de ezen is kialakítottak egy aprócskateret, közepén a várkúttal. A fõépület nemegészen kör, inkább egy nyugati irányban nyitott,patkó alakú épület volt. Pincehelyiségeifölött boltíves termek helyezkedtek el. Az elsõemeleten volt a „középsõ házaknak” nevezett,lakószobák számára fenntartott rész, mégföljebb pedig az ún. „felsõ házak”. A középsõházak szintjén kapott helyet a püspöki lakosztály,pontosabban a gyõri püspök lakrésze,amely fûthetõ, kéményes szobákból – hálóterembõlés könyvtárból – állt. Ugyanezen aszinten lakott a számvevõ, majd kicsit odébb avárparancsnok és a gondnok. A földszintenalakították ki a konyhát, a sütõházat, a szalonnásházat és a sáfár lakását, sõt, a vasajtóvallezárt, várbörtönül szolgáló szobát is. A pincébenaz étkezések hozzávalóit: bort, gyümölcsöt,káposztát tároltak.A XVII. században még jó állapotban lehetetta szombathelyi vár, romlása a Rákóczi-féleszabadságharc idején kezdõdött. EszterházyAntal adta ki a parancsot az erõdítmény megrongálására,a bástyák kifosztására, ráadásulhamarosan tûzvész is pusztított a városban.Csakhamar omladozott minden, kivéve atemplomot és a tornyot. Amikor Szily püspökterveinek kivitelezése megkezdõdött a XVIII.század végén, már csak e két fontos épület álltaz útjában.szerk.: hháForrás: Sill Ferenc: A szombathelyi vár épületei és épületrészei a XVI-XVIII. században. In: Vasi Szemle 1971/3.Fotó: Czika László


10 SAVARIA FÓRUMSkoda OctaviaHatalmas és megbízható, üzletembereknekés családoknak elsõrangú azúj Skoda Octavia, amelynek elsõ, mamár classic néven futó változata is sikeresnekbizonyult. A Volkswagenkonszern már elsõ nekifutásra is jó érzékkelnyúlt a márkához, a Favorit ésa Fabia osztatlan sikert aratott, alapváltozatbanszéles tömegek számára iselérhetõvé tette a korszerû, új autókat.A gyár futószalagjáról már tavaly legördültaz egymilliomodik Fabia. AzOctavia viszont valóban nem a kispénzûeknekvaló, de jóval többen álmodozhatnakróla, mint a kategóriájábanhasonló Volkswagen Passatról.Megújult környezetben várjukkedves ügyfeleinket:Szombathely, Kossuth u. 4.,az emeleten.Tel.: 94/508-261, 70/315-8966Megfizethetõ eleganciaAz ára ugyanis – ha a nagy kocsikatnézzük – baráti, mi több, kifejezettenmegéri a befektetést. Az új kiadásnáldizájn terén a tervezõk nem szakítottaka hagyományos formákkal, így viszontkifejezetten elegáns megjelenéstÚJ AUTÓHITEL 10 évre 12.161 Ft/hó (1 M Ft) *• Használt autó esetén,15% önerõtõl Casco-mentesen.AKCIÓ: új gépkocsi eseténmaximum 120 hónap futamidõvel!– *THM: 7,61%• Családon belüli finanszírozás• Magánszemélyek közötti adásvételfinanszírozása az autó 15 éves koráig• VISSZHITEL: saját tulajdonútehermentes autójára hitel alegkedvezõbb feltételekkel,az autó letétbe helyezése nélkül!Személyi kölcsön 500.000 Ft-ig, akár 24 órán belül felvehetõ,és lakáshitelek teljes körû ügyintézéssel.2005. október 1.FÓKUSZBANkölcsönöztek neki. Alapfelszereltségkéntnégy légzsákot, blokkolásgátlót,vészfékasszisztenst, központi zárat ésöt darab hárompontos biztonsági övetépítettek az Octaviába. Az extrák közöttmár a hatlemezes CD váltó, a navigációsrendszer és a kétzónás légkondicionálóis feltûnik. Megrendelésesetén sötétedéskor automatikusan bekapcsola fényszóró, az ablaktörlõesõérzékelõs, a tolatástpedig a beépített radarsegíti. A csomagtartó méretemég azt is indokolná, hogyteherfuvarozást vállaljon atulajdonos. Az alapesetben560 literes poggyásztér a60/40 arányban osztottandönthetõ hátsó üléstámláknakköszönhetõen egészen 1350 literigbõvíthetõ. A motorok közül jó választásaz 1,6 és 2 literes FSI benzines,és az 1,9-es PDTI dízel motor,amely már alacsony fordulatszámonis félelmetesen húz. A motorokhoz 5és 6 fokozatú manuális és kétféle 6fokozatú automata váltó is rendelhetõ.Az elektrohidraulikus szervokormányés a felfüggesztések a VolkswagenGolf ötödik generációjábólszármaznak.A Vas MegyeiAutóközlekedési Tanintézetszemélygépkocsi-, mopedésmotorkerékpár-vezetõitanfolyamot indít2005. október 5-én és 19-én16.00-kor,2005. november 9-én és 23-án16.00-kor.A tandíj 30%-a az adóbólvisszaigényelhetõ!Ingyenes számítógépesgyakorlást biztosítunk!A minõség és a biztonságautósiskolája!SZOMBATHELYWesselényi u. 7.94/311-48330/2775-212Akkr. i.sz.: 0639 Reg. sz.: 18-0065-04


2005. október 1.FÓKUSZBANAutót mindenkinek!SAVARIA FÓRUMA kis erõsAz uniós csatlakozás elõtt kisebbpánik alakult ki az autóstársadalmatsújtó regisztrációs adómiatt. Az azóta eltelt másfél évbenazonban kiderült, hogy az újautók ára nem szökött az egekig.A nagy gépkocsik eddig sem voltakolcsók, a kisautók iránti keresletpedig változatlan, elsõsorbanaz alacsony üzemeltetésiköltségek miatt. Lassan elfelejthetjüka régi keleti csodákat, aTrabantok és Wartburgok ideje, akatalizátor kötelezõvé tétele miatt,egy–két éven belül végleg lejár.A magyar vásárlók egyébkéntis igényesebbek lettek az utóbbiévekben. A kis- és alsó középkategóriásautók vásárlásánál már afelszereltebb, biztonsági és kényelmiszempontból is minõségibbnégykerekûre esik a választásuk.Az elektromos ablak, a minimumkét légzsák, automata övfeszítõés a szervokormány márelvárás egy mai magyar autósnak.Ráadásul a kedvezõ hitellehetõségláttán sokan a nagyobb felszereltséggelellátott autót is megengedhetikmaguknak, a választékpedig típusban és márkákban óriási.Autóstársadalom lettünk, talánjobban, mint a nyugat-európaiak.Éppen ezért nem mindegy afogyasztás, a motor károsanyagkibocsátása,a zajszintje, és nemutolsósorban az ereje. Már régentúl vagyunk a státusszimbólumokvásárlásán, szeretnénk, hogy azautó praktikus eszköz legyen,amelybe csak benzint kell tölteni,és másra nincs gond. A munkábajárást éppúgy bírja, mint a hosszúcsaládi kirándulásokat. Egyrekedveltebbek lesznek a dízelüzemûautók is, de már nem elsõsorbanazért, mert olcsóbb a gázolaj,hanem nyomatékos, lendületes amotorjuk. Az új gépkocsi vásárlásánálpersze arra is gondolni kell,hogy rendszeres legyen a mûszakifelülvizsgálat, különösen a garanciaidõnbelül. A használt autókpiacán pedig alacsonyabb áronnagyobb kocsit is vehet bárki,akinek nem fontos, hogy null kilométerlegyen az újonnan megvásároltjárgányban.A mára már magyar legendáválett Suzuki Swift elsõ kiadása beváltottaa hozzá fûzött reményeket:alacsony áron, olyan megbízhatóés környezetbarát kocsit vásárolhatotta nép, amelyre legfeljebb csak tankoláskorkellett figyelni. A tartósnak bizonyultkonstrukció azonban nem elégedettmeg a 15 éve alatt learatott babérokkal.A jól csengõ Swift név továbbél az utódban, amely már a megbízhatóságmellett a külcsínt és a XXI.század technikáját is elõtérbe helyezi.Az ára sem kúszott felfelé, sõt, a kategóriábanis kifejezetten alacsony „bekerülésiköltség” azokat a vásárlókatcélozza meg, akik eddig nem tudtak újautóba ülni.Csak a név maradt, minden másmegváltozott. Egyrészt a magyargyártású kisautónak olyan erõs a karosszériája,hogy az NCAPtöréstesztennégy csillagot szerzett, ami pedigazt jelenti, hogy a bent ülõk frontálisütközésnél is teljes biztonságban lehetnek.Különösen a GS változatnál,abban ugyanis 8 légzsák található. Abiztonságra szükség is van, mert máraz 1,3-as motor is 92 lóerõt produkál,az 1,5-ös pedig 102 lóerõvel rángatjaaz amúgy nem pehelysúlyú, 990 kilogrammoskis Suzukit. A felszereltségeta luxuskategóriás járgányok ismegirigyelhetnék, különösen, ha akulcs nélküli indításra gondolunk, afûthetõ ülésekre és tükrökre, vagy amûszerfalba integrált CD-s rádióra,amely a legmagasabb felszereltségiszinten a navigációs rendszert is magábanfoglalja. A belteret nem csupánoptikailag növelték meg. Az ötajtósváltozatban négy átlagos méretû emberkényelmesen elfér. A csomagtéralapesetben 213 literes, de, a tervezõnekhála, egy kézmozdulattal ez többmint háromszorosára, 563 literre növelhetõ,az üléstámlák pedig jól variálhatóak.A vezetési élmény nem kicsi,az autó viselkedését a jó úttartás jellemzimég nagy sebességnél is. Dinamikusés rugalmas, a váltó is jól kezelhetõ.Az esztergomi gyár üdvöskéje, aSuzuki Swift messze túlszárnyalta azelvárásokat, ahogy a reklámszlogenszól: nagyon-nagyon.Benzinüzemû gépkocsikKÖRNYEZETVÉDELMIfelülvizsgálataGenerátorok,indítómotorok javításaSzámítógépesautó-diagnosztikaAutóriasztó beszerelvemár 19.925 Ft-tólKözpontizár-vezérlõ beszerelvemár 14.000 Ft-tólA megjelenéstõl 2005. dec. 31-ig.További részletek személyesen vagy telefonon.LÕDÖR ISTVÁNGÉPJÁRMÛ-VILLAMOSSÁGIMÛSZERÉSZ MESTERSzombathely, Tölgyfa u. 9.Tel./Fax: 94/323-670Mobil: 06-30/959-6237NYITVA:H–P: 8.00–12.00, 13.00–17.00KÁNYA JÁNOSÜVEGEZÕSZOMBATHELY, HUNYADI U. 31.TEL.: 94/311-03506-30/9691-692AUTÓSZÉLVÉDÕKMINDEN TÍPUSRAKEDVEZÕ ÁRAKRÖVID HATÁRIDÕVEL!STOPHASZNÁLT AUTÓALKATRÉSZ-KERESKEDÉSSzombathely, Mészáros L. u. 24.70/369-7482, 30/237-9973Nyitva: H–P: 11.00–13.00, 15.00–17.00KELETI ÉS NYUGATIAUTÓALKATRÉSZEK• új és használt autók finanszírozása• a vételár akár 90%-át igényelheti• magánszemélyek közötti adásvétel esetén is• fedezeti hitel saját tulajdonú gépjármûvekre• teljes körû ingyenes ügyintézésTelefon: 30/9379-802


12Nyílt fogadóóraMolnár MiklóssalKedves Olvasónk!Nagysikerû nyílt fogadóóra sorozatunk folytatódik.Itt az újabb alkalom arra, hogy elsõ kézbõl tájékozódjon!Meghívott vendégünk ezúttal Molnár Miklós (ProSavaria) városi képviselõ lesz, aki válaszol az Ön általfelvetett kérdésekre, valamint megoszthatja vele gondolatait a város ügyeirõl,problémáiról. Október 3-án, hétfõn 14 és 16 óra között személyesen várja hívásátaz 506-551-es telefonszámon vagy levelét a ujsagiro@savariaforum.hue-mail címen. A beszélgetések szerkesztett változatát már jövõ heti számunkbanolvashatja! Kedves Olvasónk! Éljen a lehetõséggel, telefonáljon, tájékozódjonelsõ kézbõl!Tóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város 5.sz. választókerületének önkormányzati képviselõje 2005.október 3-án (hétfõn) 17.00–18.00 óráig a Szûrcsapóutcai Óvodában (Szûrcsapó u. 43.) fogadóórát tart.Gyebrovszki János, Szombathely Megyei JogúVáros 13. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje2005. október 3-án (hétfõn) 16.00–18.00 óráig aGyermekek Házában (Jászai M. u. 4.) fogadóórát tart.SAVARIA FÓRUMFogadóóraÜgyeletes patika2005. október 1.KÖZLEMÉNYEKAz ügyelet adott nap reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart: okt.2-án Gondviselés (Vasút u. 17.) • okt. 3-án Szent Márton (Szent Mártonu. 18.) • okt. 4-én Calendula (Szelestey L. u. 4-6.) • okt. 5-én Ezerjófû(Wesselényi u. 16/a) • okt. 6-án Fagyöngy (Szûrcsapó u. 23.) • okt. 7-énGondviselés • okt. 8-án Szent Márton • okt. 9-én CalendulaORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1., tel.: 311-100.Gyermek és felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnapreggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap.NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034MUNKANÉLKÜLIEK, FIGYELEM!Pályaorientációs tréning indul a szombathelyi TIT-nél. Jelentkezhet minden olyan17 és 35 év közötti regisztrált munkanélküli, aki legalább 8 osztályos általános iskolaivégzettséggel rendelkezik. A szervezõk különösen ajánlják a tréninget azoknak,akik nem rendelkeznek szakképzettséggel, pályamódosítás elõtt állnak, és vállalják,hogy kitanulnak egy szakmát. Az október elején induló képzésrõl további információkérhetõ Milánkovich György oktatásszervezõnél személyesen a TIT székházbanvagy telefonon az 509-500-as, illetve a 330-605-ös számon. A pályaorientációs tréningés a szakmai képzés költségét a Munkaügyi Központ fizeti.Heigl István, Szombathely Megyei Jogú Város 8. sz.választókerületének önkormányzati képviselõje 2005.október 4-én (kedden) 16.30–18.00 óráig a Városházaföldszinti 3-as helyiségében fogadóórát tart.PÁLYÁZATI KIÍRÁSSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummalegyüttmûködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási ÖnkormányzatiÖsztöndíjpályázatot: felsõoktatási hallgatók számára „A” típusú, felsõoktatásitanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára „B” típusú BursaHungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát.A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetõtábláján kifüggesztésrekerült, valamint az interneten a http://www.szombathely.hu honlapon ésa Szombathelyi Televízió teletext oldalán olvasható.A pályázat a kötelezõ mellékletekkel a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetõ. Apályázat benyújtási határideje 2005. október 31. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnálírásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázattalkapcsolatos bõvebb felvilágosítást az Intézményi Csoport munkatársánál(Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályon, III. em. 310) a 94/520-149-esszámon, illetve személyesen lehet kérni.PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonábanálló telkek licitálás útján történõ értékesítésére: Az ingatlanok adatai: • Szombathely,Kõszegi u. – Király u. – Mártírok tere által határolt tömbbelsõ (6203, 6207/2hrsz), összesen 5339 m². A telken kizárólag személygépkocsi tárolására szolgáló épület(parkolóház) építhetõ. Kikiáltási ár áfával: 53.390.000 Ft. • Szombathely, StromfeldA. u. és Verseny u. keresztezõdésében elhelyezkedõ 1692/6 hrsz-ú, 5398 m²nagyságú ingatlan. A telken kizárólag olyan, döntõen lakásokat tartalmazó lakóházépíthetõ, amelyben a lakásokat bérbeadással hasznosítják. Kikiáltási ár áfával:33.250.000 Ft. A pályázatok benyújtási határideje: 2005. október 19. 12.00. Továbbiinformáció: Polgármesteri Hivatal, Szombathely Kossuth L. u. 1–3.; Tel: 94/520-202;www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat-Közgyûlés-pályázatok útvonalon).EBOLTÁSI HIRDETMÉNY2005. ÉVI EBOLTÁS SZOMBATHELY VÁROSBANOktóber• 3-án (hétfõ) 15–17 óráig Alkotás utcai park16–17 óráig Herény, Béke tér15–17 óráig Sport tér• 4-én (kedd) 15–17 óráig Kispityer mögötti parkoló15–17 óráig Kolozsvár utca, sportpálya16–17 óráig Újperint• 5-én (szerda) 15–17 óráig Csiti tó, benzinkút mellett15–17 óráig Petõfi telep (Sorokmajor)15–17 óráig Honvéd tér (Pelikán park)• 6-án (csütörtök) 15–17 óráig Bagolyvári vendéglõ15–17 óráig Pázmány Péter krt-i buszforduló• 8-án (szombat) 8–10 óráig Károly Róbert krt.,Szolgáltatóház8–10 óráig Zanat, italbolt9–11 óráig Olad, iskola elõtti tér• 10-én (hétfõ) 15–17 óráig Kandó K. utca• 11-én (kedd) 15–17 óráig Kétrózsa köz (Emlékmû)• 12-én (szerda) 15–17 óráig Gyöngyöshermán (Harangláb)• 13-án (csütörtök) 15–17 óráig Vadász Vendéglõ (Kámon)15–17 óráig Vadász utcaPÓTOLTÁS:Október• 19-én (szerda) 15–17 óráig Csiti tó, benzinkút mellett• 20-án (csütörtök) 15–17 óráig Honvéd tér (Pelikán park)Minden három hónapnál idõsebb eb oltása kötelezõ. Az oltás alól kivont ebekkiirtásra kerülnek. A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik afelelõsséget az esetleges köz- és állategészségügyi következményekért. A 80/2002.(IX. 4.) FVM rendelet 8. §. (2) bekezdése értelmében ez évben már az ebek évenkéntiveszettség elleni immunizálásával egyidejûleg el kell végezni az ebek szélesspektrumú féreghajtó szerrel való kezelését is.Tömegoltáskor az oltás és féregtelenítés költsége 1.600 Ft/eb, melyet ahelyszínen kell fizetni.


2005. október 1.13CIVIL TÉROTTHONBemutatkozik a VASI FOCIAKADÉMIAA közelmúltban új utánpótlásképzõ labdarúgósuli alakult Szombathelyen.A Vasi Fociakadémia alapítói között neves futballisták is vannak. Céljukolyan tehetségeket felfedezni, akik késõbb nemzetközi szinten is megállhatjáka helyüket.Az elmúlt pár hét bebizonyította, hogy van igény egy ilyen klub létrehozására.Ahhoz, hogy néhány tehetséges fiatal majdan nemzetközisikereket is elérhessen, megfelelõ körülmények szükségesek, melyeketbiztosít a tréningekjelenlegi helye.Természetesenvonzó lehetettKirály Gáborneve is, aki egyolyan sportlétesítménythozottlétre, ahol lehetõségnyílt egyutánpótlás-nevelõcentrum kialakítására. Az eddig eltelt idõszakban folyamatosan nõ aklubnál az 5–13 éves gyerekek száma.Edzések mellett több mérkõzést is játszottak már a gyerekek, akik aBozsik-programban is részt vesznek. A labdarúgás tanulása során fontos atudatosság. A tanároknak meg kell magyarázniuk az ifjú focistáknak, hogymit miért fontos elsajátítaniuk. A játékosság és a jó hangulat kialakítása alegfontosabb cél az edzéseken, de természetesen a tehetségek maximálisfejlesztése sem marad el. Havasi Attila, Vereb Dér Ferenc, Bánhegyi Attila,Békei Vilmos, Horváth Jenõ nemcsak a focit szeretik, hanem többévespedagógiai tapasztalattal és módszertani ismeretekkel is rendelkeznek.Munkájukkal szeretnék elérni, hogy olyan neves labdarúgók kerüljenek kia klubból, mint Halmosi (idõsebb és a fiatalabb egyaránt).SAVARIA FÓRUMHáló és fürdõ egy térbenA legtöbb megrendelõ azért fordul lakberendezõhöz,mert egész egyszerûen nem tudja, mit akar. Másik részüknekvan valami képe arról, hogy milyen otthonban szeretnénekélni, csak szükségük van valakire, aki mindezt formábaönti. Ehhez társul még az elfoglaltság, a rutin és aszaktudás hiánya. Ilyen ember megbízóm is.Évekkel ezelõtt készen vett egy családi házat, ami felújításra,átalakításra szorult. (Ebben voltam akkor segítségére.) Most a tetõteret szeretteSzabó Ritavolna beépíteni, és azokat az elképzeléseket megvalósítani, amelyeket az alsó szintnélnem volt alkalma. Régi vágya volt az egy légterû háló-fürdõszoba. Ez volt a legnagyobbfeladat, hiszen ezenkívül már csak két szobát terveztünk erre a szintre, melyekközül az egyik gardróbszoba lett. A háló-fürdõ alapterülete nem túl nagy, így, egy légtérbenazonban sokkal szellõsebb lett, mint külön-külön. Egy diszkrét szeparálásra azágy és a fürdõrész között szükség volt, amit középtájon áttetszõ üvegtéglával oldottunkmeg. Így a két részt jobbról és balról is meg lehet közelíteni. Fontos volt, hiszenhelyszûke miatt a hálórészen nincs külön ajtó. Másrészrõl az „alig-leválasztással” elértük,hogy szabadon áramolhasson a levegõ, és a fény is átszûrõdik mindkét részbe.Mivel a WC-t nem ide helyeztük, volt elég hely egy hatalmas, kör alakú kádnak, amita házigazda pezsgõfürdõs kivitelben vásárolt. A komfortos kádon kívül a kérések közöttszerepelt egy – lehetõleg – dupla mosdó, szekrénybe süllyesztve. A gyönyörû, hatalmaskád mellett kevés hely maradt, így ezzel volt egy kis probléma. Hogy a kérésnekrészben eleget tudjak tenni, a dupla mosdó helyett egyet tudtam csak elhelyezni,viszont nem a fal mellé, hanem arra merõlegesen beforgattuk a térbe. Nemcsak alá,hanem a végére is jutott egy kis szekrényke. Két ember így is tudja használni a kézmosót,az egyik oldalon lehet mosakodni, fogat mosni, borotválkozni, a másik oldalonakár hajat szárítani, sminkelni stb. Hogy mindkét oldalról használható legyen, ezttérbe helyezett dupla tükör biztosítja. Burkolatok: bükkfa (háló parkettája, és a kézmosóalatti szekrényke), a csempe és a járólap vajszínû, a szaniterek fehérek.Kedves olvasóink! Várjuk leveleiket! Címünk: Otthon, Savaria Fórum,9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. vagy ujsagiro@savariaforum.hu!KI TUD TÖBBET SZOMBATHELYRÕL?Helytörténeti-honismereti vetélkedõKedves Olvasóink!A Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal közös vetélkedõnk újabbszakaszának 2. fordulójához érkeztünk. Célunk, hogy városunk múltjával,történetével – játékos formában – minél többen megismerkedjenek. AzMMIK jóvoltából értékes nyereményeket is kisorsolunk a helyes megfejtéstbeküldõk között – továbbra is hetente.A XXIX. forduló megfejtése: Reiszig-kastély, Kámon (Szófia u.). 41megfejtés érkezett, ebbõl 39-en válaszoltak helyesen. Nyertes: Kálmán Rita(Szombathely, Borostyánkõ u.).A XXX. fordulóra 15 megoldás érkezett, közülük 14 volt helyes. A megfejtés:Grimm Károly. Nyertes: Pintér Zoltán (Szombathely, Krúdy u.).2./II. forduló kérdése: Utca is viseli nevét annak a költõnek, akinek1933-ban Szombathelyen megjelent kötetébõl idézünk:„Vak völgy ölén száz kínnal tengetemvakondok-életem.Itt lenn olyan fojtó, süket a láthatár.Erre nem száll sosem a Kékmadár.”Ki a szerzõ?A megfejtések zárt borítékban leadhatóak az MMIK portáján, vagy levélbenelküldhetõek az MMIK, Szombathely, Ady tér 5. címre (a borítékra írjákrá: Helyismereti játék, 2./II. forduló). A válaszok e-mailben is elküldhetõeka robert.orban@mail.vmmik.hu címre. Határidõ: október 8.KRESZ KVÍZATÁMOGATÁSÁVALKedves Olvasóink! E játékunkban hétrõl hétre próbára tehetik KRESZ-ismereteiket, ráadásula helyes válaszokat beküldõk még nyerhetnek is! Ezúttal két kérdést teszünk fel. Válaszoljanakhelyesen, és küldjék el megfejtéseiket szerkesztõségünk címére: 9700 Szombathely, GéfinGy. u. 22. vagy (számítógéprõl, mobiltelefonról) ujsagiro@savariaforum.hu! Az értékelés havontalesz, a jó megoldást beküldõk közül minden hónapban öten a Toldi Autósiskola felajánlásaként50%-os kedvezményt kapnak az iskola által meghirdetett tanfolyamok elméleti képzésidíjából. Jó játékot kívánunk! (Szeptemberi gyõzteseink nevét jövõ heti számunkban közöljük.)IV. forduló Beküldési határidõ: október 8.1. Felállhat-e gépkocsijával a járdára,ha a gyalogosok részére csak egy méterszéles helyet tud szabadon hagyni?A: Igen B: nem2. A T jelzésû, ön által vezetett kocsiból kiszállhat-eutasa az úttest felöli oldalon?A: Igen, hameggyõzõdöttannak veszélytelenségérõlB: nemBeküldõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Megfejtés: 1. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . .


2005. október 1.14 SAVARIA FÓRUMPROGRAMAJÁNLÓKIÁLLÍTÁSOktóber 5-ig: megtekinthetõ az„Egyiptom a magasból” címû fotókiállítása National Geographic anyagából,valamint az „Almásy Lászlónyomában” címû Almásy László emlékérerendezett fotókiállítás. Helyszín:MMIK I. emeleti kiállítóterek.Október 7. (P) 17 óra: Dr. FrischGyula, Fülöp Lajos, Jákfalvi Józsefés Soproni György festõmûvészekközös kiállításának megnyitója.A kiállítást megnyitja: SalamonNándor ny. mûvészettörténész.A tárlat megtekinthetõ október 21-ighétfõtõl péntekig, 9-tõl 17 óráig.Helyszín: Mûvelõdési és Sportház.KOMOLYZENEOktóber 3. (H) 19.30 óra: Beethoven–Brahms-bérlet1. Brahms: Variációkegy Haydn témára Op.56/a Brahms: a-moll kettõsverseny hegedûre és csellóraOp. 102. Beethoven: VII. A-dúr szimfóniaOp. 92. Közremûködik a SzombathelyiSzimfonikus Zenekar. Vezényel: PálTamás. Helyszín: Bartók Terem.Október 7. (P) 19.30 óra: Filharmónia-bérlet1. Európai Unió barokkzenekara (EUBO) Händel: B-dúrConcerto. Delalande: Sinfonia a Királyvacsorájához – 2. caprice. Boccherini:B-dúr gordonkaverseny. Bach: C-dúrszvit. Vezényel és gordonkán közremûködik:Jaap ter Linden és a Sz. Sz. Z.Helyszín: Bartók Terem.Október 4. (K) 18 óra: a Zene Világnapjaalkalmából Petró János zeneszerzõ,karmesterrel beszélget Meixner Mihály,a Magyar Rádió fõmunkatársa. Azest folyamán elhangzik: Petró János: Fúvósötös(2004) a Funny Woods Fúvósötöselõadásában és a Négy évszak dalciklus(1959) Bárdosi Németh Jánosverseire Czeller Krisztina és PaulikÁkos elõadásában, zongorán közremûködik:Szekendi Tamás. Helyszín: MûvészetekHáza Szalonja. Belépõ: 500 Ft.JUNIOROktóber 2. (V) 10 óra: Mesemondócsodaverkli: Csipkerózsika és Az erdeiházikó történetét bábszínpadra írtaés rendezte: H. Nagy Katalin. Egyfurcsa, ismeretlen szerkezet, acsodaverkli, járja a vidéket. Aholmegáll, messzire hangzó zeneszócsalogatja a közönséget. A meglepetésváratlan, hiszen a harsány muzsikaegyszer csak elhallgat, s helyettevarázslatos történetek elevenednekmeg a csodaverkli belsejében. Helyszín:Berzsenyi Dániel Könyvtár.Október 6–7. (Cs–P) 14 óra: GyermekekHáza Kupa. Kispályás labdarúgótorna5–6. osztályosok fiúknak.Helyszín: Rohonci úti Sportliget.MINDENFÉLEOktóber 2. (V) 11 óra: XII.Biciklon Kupa kerékpárverseny,idõfutam bajnokság. Nem csak versenybiciklivel,nem csak versenyzõknek.A verseny távja 16 kmÚjperint–Ják–Újperint útvonalon.Helyszín: újperinti fatelep. Nevezni9 és 10 óra között lehet.Október 3-tól: XXVI. CsillagászatiHetek programjai az MMIK-ban.Október 3. (H) 18 óra: A természethelye – a hely természete. Bemutatkozika Kámoni Arborétumért Egyesület.A 2005. szeptember 1-jén alakultcivil szervezet azzal a céllal kezdtemeg mûködését, hogy a KámoniArborétum helyzetén javítson, és értékeitmegõrizze az utókornak. Elõadó:Magyar József kertészmérnök, önkormányzatiképviselõ. Helyszín: MûvészetekHáza, Pincegaléria.Október 5–6. (Sz–Cs): SZÁZ ÉVMAGÁNY – konferencia JózsefAttila születésének századik évfordulójatiszteletére a Mûvészetek HázaSzalonjában.Október 6. (Cs) 10.30: emlékmûsoraz aradi vértanúk tiszteletére.Közremûködnek: az ÁMK diákjai.Helyszín: Nyitra utcai ÁMK aula.Október 7. (P) Táncház – mestereinkkel.Vendég: Takács András Pozsonyból.Takács András Sajótibánszületett 1931-ben. Ebbõl a Gömör-Kishont megyei kisfaluból indult„néptánchódító” útjára. 1950–51-bena Szlovák Állami Népi Együttes táncosa,egy évvel késõbb a Népes mûvészetivezetõje és koreográfusa,1956–59 között az Ifjú Szíveknek azegyik koreográfusa, 1960-tól a CsemadokKB néptánc-szakelõadója.1995-ben ismét megkeresték, hogyvállalja el az Ifjú Szívek együttes igazgatását,s tekintélyével segítsen megmentenia Pozsony belvárosában lévõegyüttesi székházat – melyre az akko-


2005. október 1.SAVARIA FÓRUM15M O Z IKISTEREMuNÉMA KIÁLTÁS okt. 2-án 16.30-kor, 3–5-ig 16.00-kor u SZINDBÁD okt. 2-án20.15-kor, 3–5-ig 17.30-kor u CHARLIE ÉS A CSOKIGYÁR okt. 2-án 18.15-koru SZÜRKE, MERCIVEL okt. 3–5-ig 20.45-kor u NÉZZ BALRA, OTT EGYSVÉD okt. 6-án 15.30-kor, 7–8-án 19.30-kor u CSONTVÁRY okt. 6-án 18.30-kor,7–8-án 17.30-kor u RÖVIDEK ÉJSZAKÁJA okt. 6-án 20.30-kor, 7–8-án 21.00-koru LUTHER okt. 7–8-án 15.30-korNAGYTEREMuri kultuszkormányzat akarta rátenni akezét. Akkorra már az együttesen belülis jelentõs nézeteltérés volt az„amatõr” táncosok, és a már hivatásosstátuszban lévõ Ghymes együttes között… Muzsikál: a Boglya zenekar,táncot tanít: Csollány Csaba és HorváthKrisztina. Helyszín: MûvészetekHáza, Szalon és Pincegaléria.M Û S O RSAVARIA MÛVÉSZMOZIMADAGASZKÁR okt. 2–5-ig 16.15-kor u SZÜRKE, MERCIVEL okt. 2-án20.30-kor u CHARLIE ÉS A CSOKIGYÁR okt. 3–5-ig 20.30-kor u TÖRTÉNEL-MÜNK FILMKOCKÁKON: HÍDEMBER okt. 2–5-ig 18.00-kor u SKY KAPI-TÁNY ÉS A HOLNAP VILÁGA okt. 6–8-ig 16.15-kor u TESTVÉRED FELESÉ-GÉT okt. 6–8-ig 18.15-kor u HOSSZÚ JEGYESSÉG okt. 6–8-ig 20.15-korÖRÖKMOZGÓ MÛVÉSZMOZIA vetítések hétfõn, kedden és szerdán 19 órakor, csütörtökön 17 órakorkezdõdnek a Savaria Filmszínházban!u Okt. 3-án Almodóvar: Beszélj hozzá! (2002. spanyol) u okt. 4-én Benedek: Avad (1952. amerikai) u okt. 5-én Schumacher: A fülke (2003. amerikai) u okt. 6-ánKuroszava: A vihar kapujában (1950. japán)KÖNYVAJÁNLÓFábián Gyula: Különös háborúTermeszekrõl (is) szól az a regény, amit a hétvégén olvastam el. Többoka van, amiért kézbe vettem a kis kötetet. Szerzõje, Fábián Gyula író-tanár(akit a helytörténet iránt érdeklõdõkneknem kell bemutatni) több szállal kötõdik városunkhoz,talán illõ is ismerni munkáit.Mily érdekes, hogy a regénybeli Mártonvásártéppen két folyó szeli át – melyek kezdõbetûjeG és P–, s lám, van Afrika-kutatójais ennek a nyugat-dunántúli városnak,akit gróf Almásy László mintájára alkotottmeg az író. Õ az, aki az idegen földrészrõlajándékkaktuszt hoz a püspöknek – földjébena gonosz rovarokkal –, s ezzel együttazt is elõsegíti, hogy a veszedelmes termeszekelszaporodjanak a környéken. Hogyanlehet hatékonyan megvívni a láthatatlan kártevõkkel? Ki és mi segít abban,hogy a különös háború gyorsan és sikerrel érjen véget? Kiderül FábiánGyula mûvének tavaly megjelentetett reprint kiadásából!A regény kedves, szinte baráti stílusa azonnal megnyeri az olvasót,fõleg ha rögvest bele is lapoz az ember a könyvbe, amely fejezetenkénttöbb bájos illusztrációt közöl az író felesége jóvoltából. A roppant ellenszenvesfõszereplõket tudományos igénnyel mutatja be a kötet. Az olvasóbanfelülkerekedik tehát a kíváncsiság, azzal sem törõdik már, hogy ifjúságiregényt tart a kezében. Lassan kirajzolódik a történet, amelyetcsakhamar számunkra is ismerõs helyszíneken szõ a szerzõ.hháA mítoszok földje: AntalyaAntalya a Földközi-tenger gyöngye. Történelmét és kultúráját egybevetve megérdemlia „török turizmus fõvárosa” elnevezést. Kaleici, ahol különös török és görögházak állnak védelem alatt, a legközkedveltebb központja a városnak. A bizánci, rómaiés szeldzsuk építészet és kultúra alapjai még mindig láthatóak az óvárosban.E változatos táj legendája és történelme igen színes. Antalya nyugati hegyeibenélt a tûzokádó szörny, Khiméra, akit Bellerophontész gyõzött le. A város közelébenültette Daphné a babérfát, amelynek levelei Apollónt koronázták. Antalya viruló ésegyre fejlõdõ város, árnyas, pálmasoros utakkal, festõi szépségû régi negyedekkel ésegy vonzó, nemrég felújított kikötõvel. A város a Konyaalt és a Lara parti homokostengerpart között terül el, mögötte díszletszerû sziklás hegyoldal. Keletre a szép,hosszú parti sávon források,vízesések zúdulnak amagas sziklákról a tengerbe.A táj árnyas erdõkkel,tavakkal folytatódik,és klímája a legjobb a világon.A város változatoslehetõségeket kínál a nyaralóknak,és kiváló kiindulóponta helyi kirándulásokhoz,az ókori romokhozés a kellemesszomszédos strandokhoz.Görög telepesek alapítottákKr. e. kb. 1000-ben,és akkori neve Attaleia volt, II. Attalosz pergamoni uralkodó után, aki, mivel el akartafoglalni Sidét, egy tengerészeti bázist létesített itt. A keresztes lovagok általSataliának ismert területet, amit a kikötõ védelmére használtak a szeldzsukok ellen,a 13. sz.-ban keresztelték át Antalyára. A legtöbb látványosság, ami akár gyalog,akár lovas hintóval megtekinthetõ: a jó állapotban maradt városfalak és a monumentális,háromívû, faragott márvánnyal díszített Hadrianus-kapu, amelyet Kr. u. 130-ban a császár városban tett látogatása emlékére emeltek. A szép városi park szélén,ahol az egzotikus virágok között kellemes sétákat tehetünk, áll a Hdrlk Kulesi (torony),a régi világítótorony.A Földközi-, Égei-, Fekete- és Márvány-tenger által határolt terület pompás múltjávalegyfajta történelmi kincsestár. Az idilli környezetben páratlan értékû mûemlékekvárják a turistákat. A hellenisztikus és római korból megmaradt városok maradványaitmint szabadtéri múzeumokat látogathatjuk. Az ember alkotta mûremeket atermészet szépsége egészíti ki: festõi vízesések, nyugalmas kis öblök, melyeket a hirtelenmagasba szökõ parti sziklaszirtek szakítanak meg, homokos strandok sokasága,napsütés várja az ide látogatót.Forrás: hurra-nyaralunk.huUTAZZON A NECKERMANNAL!AKÁR HÓESÉSRE, AKÁR NAPSÜTÉSRE VÁGYIKMár most foglalja le szilveszteri útját!Tunézia – Hammamet – Hotel Fourati ***2005. dec. 29. 7 éj félpanzióval,ünnepi vacsorával84.100 Ft/fõKenya – Mombasa – Hotel Sun' N SandBeach Resor **** – 2005. dec. 26. 7 éjAll inclusive ellátással, ünnepi vacsorával266.850 Ft/fõKeresse LAST MINUTEajánlatainkat is:Egyiptom – Hurghada – Hotel La Perla1 hét repülõvel, félpanzióval,okt. 05., 12-i indulással 61.900 Ft/fõHA ÖN A RUGALMAS UTAZÁS HÍVE: Foglaljonnálunk repülõjegyet fapados és menetrendszerintijáratokra, szállást Európa nagyvárosaibanA részvételi díjak nem tartalmazzák arepülõtéri illetéket, biztosítást, ill. a vízumot!Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!NECKERMANN UTAZÁSI IRODASZOMBATHELYKirály u. 8/a. (MÁV Menetjegyiroda)Tel/Fax: 94/511-585 és 511-586E-mail: szhely@neckermann.huwww.neckermann.hu, www.lastminute.huEng.szám: R-0225/92/1999TÖRÖKORSZÁG =28 O C hõmérséklet, 23 O C tengervíz,októberi szenzációs árak, bécsi indulás!Antalya, Bodrum, Marmirisüdülõövezetekben all inclusive ellátás,1 hét, reptéri illetékkel• 3* hotel:64.700 Ft/fõ• 4* hotel:77.700 Ft/fõ• 5* hotel:103.700 Ft/fõTengerparti üdülés 4* hotelall inc. ellátással és 2 napos kirándulásfélpanziós ellátással Pamukkaleba• Antalyai szállodában: 90.700 Ft/fõ• Bodrumi szállodában: 103.700 Ft/fõTörök körút és üdülés novemberbenbudapesti indulással, magyar idegenvezetõvel,1 hét, reptéri illeték nélkül4* hotel félpanzióval 49.900 Ft-tól/fõSzombathely, Kõszegi u. 27–31.Tel.: 94/509-347, 94/508-125Nyitva tartás: 8.30–17.00-ig


16 SAVARIA FÓRUM2005. október 1.Nyelviskoláink Magyarországonegyedülálló módon, második anyanyelvkéntoktatják az angol nyelvetHelen Doron Early English módszerrelLEGYEN AZ ANGOL GYERMEKEMÁSODIK ANYANYELVE!Helen Doron Nyelviskola9700 Szombathely, Fõ tér 6.Tel.: 06-70/455-3794www.helendoron.comAngoloktatásBölcsõdéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknakHozzávalók: 25 dkg dió, 15 dkg vaj,15 dkg méz, 1 tojás, 1 tojássárgája, 1 evõkanálcseresznyepálinka, 1/4 kávéskanálmézeskalácsfûszer, 25 dkg teljes õrlésûbúzaliszt, 4 db savanykás alma, 10 dkgmazsola, 1 evõkanál tejszín, vaj a formakenéséhez, liszt a tészta nyújtásáhozAz elkészítés módja: Daráljuk közepesenfinomra a diót. Keverjük el a vajata mézzel, adjuk hozzá az egész tojást, aDiós süteménycseresznyepálinkát és a mézeskalácsfûszert.Szitáljuk rá a lisztet, és jól keverjükössze a darált dióval. Egy 26 cm átmérõjûtortaformát kenjünk ki vajjal,töltsük bele a tészta felét. Hámozzukmeg és reszeljük le az almákat, keverjükel a mazsolával és osszuk el egyenletesena tésztán. Liszttel beszórt deszkánnyújtsuk ki kör alakúra a maradék tésztátés tegyük a töltelék tetejére. Keverjükel a tojássárgáját a tejszínnel, és kenjükbe vele a tészta tetejét. A süteményt 180fokra (gázsütõnél 2-es fokozat) elõmelegítettsütõben, középre helyezett sütõrácson60–70 percig süssük. A formábanhûtsük ki, majd csúsztassuk rácsra. Legjobba tálalás elõtt egy-két nappal elkészíteni,némi pihenés jót tesz az ízének.

More magazines by this user
Similar magazines