Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

raba.hu
  • No tags were found...

Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Cyan Magenta Yellow Black1 oldalA Rába Jármûipari Holding lapja■ LXIII. évfolyam 5. szám ■ 2011. október-november ■ www.raba.huFejlesztésiintézet pozitívtapasztalatokkal7. oldalA RÁBA JÁRMÛIPARI HOL-DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE-LÔTT, 2010 NYARÁN HOZTALÉTRE A RÁBA FEJLESZTÉSIINTÉZETET (RFI). AZ EL-MÚLT KÖZEL MÁSFÉL ÉV TAPA-SZTALATAI POZITÍVAK.Indul az évvégi hajráa szereldében10–11. oldalFelfutás elôtta tengelycsuklógyártás5–6. oldalMEGKEZDÔDÖTT AZOKNAKA MIDIBUSZOKNAK AZ ÖSSZE -SZERELÉSE, AMELYEKET NOR-VÉGMEGRENDELÉSRE KÉSZÍTEL A RÁBA. EHHEZ AZ (IS)KELLETT, HOGY MEGÉRKEZ-ZEN A BESZERELÉSRE SZÁNTMERCEDES-MOTOR.


Cyan Magenta Yellow Black2 oldal2 HoldingHitelesség és transzparencia:az élmezônyben a Rába2000 óta vizsgálja a portfolio.hu csapataa tôzsdei társaságok transzparenciáját. Azidei felmérés eredményei azt mutatják, aRába továbbra is a legtranszparensebb cégekegyike a BÉT-en. Befektetôi kapcsolattartónkidén kimagasló pontszámmal megszerezteaz elsô helyet.A felmérés során – a korábbi évekhez hasonlóan– befektetési alapkezelôket és elemzôketkértek fel, hogy 6 szempont alapjánosztályozzák a magyar tôzsdén jegyzett vállalatokat.A végsô helyezéseket a következôöt kategória átlagából számították: a társaságegészének transzparenciája, a tájékoztatáshitelessége, az alkalomszerûen adott információkminôsége, a kapcsolattartó személyénekalkalmassága és a gyorsjelentés minôsége.A hazai piac egészét tekintve a szakértôk2008 óta a transzparencia folyamatos javulásáttapasztalták, igaz, idén a dinamika kissémegtört. A BUX súlyozással számított értéketöbb mint 1,5 százalékponttal meghaladta atavalyi eredményt, 7,8 pontot ért el (1-tôl 10-ig terjedô skálán, 1 legrosszabb, 10 legjobb).7,81 pontos átlagával a legjobb megítélésûcégek között tartják számon a Rábát. A19 rangsorolt tôzsdei vállalat közül összesítésbena 4. helyet szerezte meg vállalatunk2011-ben. A felmérésbôl kiderült, a társaságegészének transzparenciáját is élvonalbelinektartják a szakértôk, a Rába ebben akategóriában és a kapcsolattartás intenzitásáttekintve is dobogós helyen végzett. Amegkérdezett hazai és külföldi szakembereka gyorsjelentés minôségével is elégedettek.Volt olyan kategória is, amely a Rábagyôzelmét hozta. Kimagasló pontszámmalvégzett az élen a cég befektetôi kapcsolattartója,Steszli Ádám, aki 12 tôzsdei cégszakembereit utasította maga mögé.Munkájához ezúton is gratulálunk!Ismét a Rába nyerte a hazaiüzleti márkák versenyétAz idén másodszor állítottaössze a vezetô hazai márkák hivatalosrangsorát a Magyar-Brands szakmai bizottsága. Azúttörô kezdeményezés célja,hogy felhívja a figyelmet a magyarmárkák értékeire, sikereire.A jelöltek teljesítményénekértékelésére komplex mutatószámothoztak létre a prog -ram szakértôi. Az értékelésiszempontok között szerepelt amárka hazai története, ismert -sége, hírneve a fogyasztók és aszakemberek körében, illetveaz identitás, azaz a márka kötôdéseéletünkhöz, hazánkhoz.Pontozták emellett a mene -d zsment összetételét, a cég tulajdoniviszonyait és a hazaifog lalkoztatottak számát. Tavalyhozképest az élmezônybenjelentôs átrendezôdés nem történt.A Rába az üzleti márkákkörében kivívott elsô helyétannak köszönheti, hogy továbbrais minden kategóriábanegyenletesen jól szerepelt, amaximális 100-ból 90,87 pontotszerzett idén.


Cyan Magenta Yellow Black3 oldalHolding3BESZÁLLÍTÓI SZERZÔDÉSSOROZATTAL MEGERÔSÍTETT POZÍCIÓK EURÓPÁBAN ÉS A TENGERENTÚLONRába – Közelebb a világjármûiparának élvonalához2011elsô kilenc hónapjábanaRába-csoport3,5 százalékos növekedéssel 26,4milliárd forintra gyarapította árbevételét.A társaság az év során többjelentôs stratégiai megállapodást kötöttnemzetközi és európai jármû -ipari társaságokkal, ezzel megerôsítettepozícióját a szektor vezetô szereplôinél.A Rába-csoport számára legfontosabbnehézgépjármû-piaci szegmensbentovábbra is emelkedôtrend jellemezte az észak-amerikaiés az európai piacokat. A várakozásokszerint e tendencia Észak-Amerikában az év végéig sem fogmegtorpanni, az európai elôrejelzéseknémi lassulást vetítenek elôre.A mezôgazdasági futómûvek irántikereslet az amerikai kontinensentovábbra is erôs, és Európát is jelentôsnövekedés jellemezte.A társaság stratégiai célkitûzésénekmegfelelôen egyre nagyobbhangsúlyt kap a csoport európaipiaci jelenlétének megerôsítése,ahogy ezt az év során létrejöttegyüttmûködések is mutatják. Atársaság az év elsô kilenc hónapjábanismét növelni tudta bevételeit– 3,5 százalékkal –, amely ígymár 26,4 milliárd forintra rúg. Ezenbelül a futómûüzletág súlya megközelítia 65 százalékos arányt, árbevé-tele az év elsô kilenc hónapjában– 19,6 százalékos gyarapodással –17,1 milliárd forintot ért el. A csoportalkatrészüzletágának bevételei8 százalékkal 7,8 milliárd forintraemelkedtek. A jármûüzletágárbevétele 2011 elsô háromnegyedévében 2,3 milliárd forintramérséklôdött, a hazai bevételekcsökkenését némileg kompenzálnitudta a nemzetközi piacról származóbevétel jelentôs növekedése.A tavalyi év azonos idôszakáhozképest a Jármû Kft. alacsonyabbterhelése, a mérsékeltebb devizaárak,az alapanyagár-növekedés át-hárításának idôbeni késése, valamintaz új üzletek indításánakegyszeri költségei összességébennegatívan hatottak a bruttó fedezetiszintre. Ugyanakkor a szigorúgazdálkodásnak köszönhetôena közvetett költségek továbbcsökkentek. Mindezek eredményekéntaz év elsô kilenc hónap -jában az EBITDA 1576 millióforintot ért el, a cégcsoport adózotteredménye pedig 1256 millióforint veszteséget mutatott.„2011-ben a piacok élénkülésétkihasználva stabilizálni tudtuknövekedésünket, illetve olyanstratégiai partneri együttmûködéseketkötöttünk a jármûiparvezetô szereplôivel, amelyek megalapozzákközéptávú céljaink tel -jesítését – összegzett Pintér István,a társaság elnök-vezérigazgatója.– Mindez azt jelenti, hogy egymarkáns lépéssel ismét közelebbkerültünk a világ jármûiparánakélvonalához, miközben folyamatosantovább csökkentettük avevôi, illetve pénzügyi kockázatainkat.Az év egészére nézvetervszámainkat – a 10%-os árbevétel-növekedéstés a változatlanEBITDA-szintet – a várhatóankiemelkedôen erôs negyedik negyedéveseredményeinkkel fenn -tartjuk.”


Cyan Magenta Yellow Black4 oldal4Futómû Kft.KÁROLY ZOLTÁN ÉS OROSZ LAJOSIndul a Scaniautánfutó tengely-gyártásARába Futómû Kft. az ideiévben új termékek gyártásárakapott megbízást a Scaniától.A svéd cég teherautóihoz kormányzottkivitelû, szabadon futótengelyeket szállít a jövôben vállalatunk.A termelés megszervezésére azév elején projektcsapat alakult, megkezdôdötta gyártási bázis kialakítása,elindultak a gépbeszerzések, -telepítésekés -felújítások. A mintaszereléstkövetôen még ebben az évbenmegkezdôdhet a sorozatgyártás. Aprojekt részleteirôl Károlyi Zoltán,a Hídtest gyártó és Felületkezelôteam vezetôje és Orosz Lajos projektvezetôszámolt be lapunknak.A tavalyi év utolsó negyedévébenértesültünk arról, hogy a Scaniautánfutótengelyek gyártásáhozkeres partnert. Árajánlatkérésüketegy svédországi látogatás,számos megbeszélés és adategyeztetéskövette. A tárgyalásoksikerrel zárultak, az „öklös”kivitelû után futó-futómûvek szállításáraa következô 5 évben aRába kapott megbízást.Neves európai partnerünk kedvezôdöntésérôl 2011 elején értesültünk,így nagyon rövid idô álltrendelkezésünkre a gyártás megtervezésére,kivitelezésére. Az új futómûgyártásának megvalósításárafebruárban projekt indult. Acélunk az volt, hogy október végérea terméket és annak gyártási folyamatátjóváhagyó PPAP-dokumentumokrendelkezésre álljanak,a gyártóhelyeken és berendezésekenle tudjuk gyártani az elsô mintafutómûveket.Az utánfutó-futómû gyártásáthárom, jól elkülöníthetô területen,cellaszerûen terveztük megvalósítania hídtestteamben. Az elsô területena hídfélsajtolás, elômunkálászajlik, a másodikon a hídtest-, tengelytesthegesztés,míg a harmadik területena készre forgácsolás és csomagolásfog történni.A kezdetekben is nagyon fontosfeladat volt, hogy egy olyan kialakításthozzunk létre, ami nemcsak látványos,de elôsegíti a hatékony termelést,csökkenti a „targoncás” logisztikaiútvonalakat. Azzal is számolnunkkellett, hogy a késôbbiekrenézve maradjon fejlesztési területünk,valamint hogy kapcsolatot tudjunkteremteni a már meglévô hegesztôgyártósorral. A hegesztôcellakialakításánál a hosszvarrathegesztôcélgépünket teljesen felújítottuk. Aminél nagyobb hatékonyság érdekébena berendezés olyan PLC-vezérléstés lézerkamerás varratkövetôrendszert kapott, amely lehetôvéteszi a felügyelet nélküli üzemmódot.A gép kezelôje az összehegesztendôalkatrészek berakása és a berendezéselindítása után a következô hegesztendôdarab fûzését végezheti. Akészre hegesztést végzô, két robottalmûködô robotállomás beszerzésénélugyanezen cél vezérelte a projektcsapatot.A robotok képesek keresni ahegesztendô alkatrészt, követni avarratgyököt és varrateltolással többsort lehegeszteni. A gép kezelôje ittis a berakodás és a robotok indításaután a következô hegesztendô darab


Cyan Magenta Yellow Black5 oldalFutómû Kft. 5alkatrészeit fûzheti. Számos fûzô-,hegesztô-, megmunkáló- és ellenôrzôkészüléket, gépet kellett megtervezniés legyártani, nagyon szorosütemterv alapján. Az, hogy mindeztidôben sikerült teljesíteni, a szerszámüzemimérnökök és dolgozók munkájátdicséri.A gyártócella kialakítását és a kisegítôberendezések gyártását az IpartechnikaKft. végezte. Természetesenvannak még olyan feladatok, javítások,amelyek most a beüzemeléssorán kerültek felszínre, de reméljük,hogy mire beindul a szériagyártás,addigra mindent sikerül kijavítani.Második lépcsôben egy tompahegesztôgép megvásárlását és telepítéséttervezzük. Ekkor fog a hegesztôcellateljes egészében elkészülni.A cellákban olyan kollégák fognakdolgozni, akik képesek és akarnakis több munkahelyen, többgépen összetett munkafolyamatokatvégezni.A hídfélforgácsoló gépeknél is terveztünkúj telepítéseket. Itt is figyelembevettük a logisztikai útvonalakat.Ennek eredményeképpen kétmarógépet és az egyengetôgépet telepítettükegy cellába. Ezt megelôzôensor került a padozat felújítására is.Kialakítottunk egy megfelelô csomagolóterületet,ahol van hely aszállítást megelôzô tárolásra is.A telepítések, felújítások, újgépek, készülékek vásárlása mindigen látványos változást hozott. Aháttérben ezen sok kolléga dolgozottés végzett jó munkát. Nélkülüka projekt nem lenne sikeres.Szeretnénk megköszönni a beszerzésiszervezet munkatársainak is aközremûködést, hiszen anyagok,alkatrészek nélkül a gyártás nemvalósulhatott volna meg.Októberben benyújtottuk amintagyártás PPAP-dokumentumait,melyet a Scania jóváhagyott.A projektcsapat elôtt mégegy gyártási képességvizsgálati feladatvégrehajtása áll, majd ennekmegfelelôsége után egy Scaniamintaszereléskövetkezik. Amintaszerelés megfelelôségénekvisszajelzése után indulhat a szériagyártás.Felfutás elôtta tengelycsuklógyártásAstratégiai vevôkapcsolatok számottevôerôsödését hozta azidei év a futómûüzletágban.Ahogy arról korábban is beszámoltunk,a Scania esetében a jelentôsenbôvülô szállítási terjedelem mellett ahozzáadott érték tekintetében is magasabbszintre lépett vállalatunk.A termékpaletta az utánfutótengelyekmellett kovácsolt és megmunkálttengelycsuklókkal is kiegészült.A csuklógyártás beindítását több hónaposelôkészítô munka elôzte meg.A programról Németh István projektvezetôtájékoztatta lapunkat. Sikertörténetrôlbeszélünk, hiszen aScania mára újabb igényeket jelentettbe, ami a gyártási volumen duplázódásátvetíti elôre.A 2010 márciusától szeptemberéigtartó projekt elôkészítése 2009-ben indult, célja a kovácsolt tengelycsuklómintagyártása volt, valamintaz, hogy a Futómûnél felkészülhesseneka sorozatgyártásra is.Németh István projektvezetô beszámolójaszerint a feladat végrehajtásáhoza Scania 2D-s kovácsrajzot ésmintadarabot biztosított.Folytatás a 6. oldalon.


Cyan Magenta Yellow Black6 oldal6 Futómû Kft.Folytatás az 5. oldalról.A 34 kilós, kész tömegû kovácsolt csukló alegnagyobb csukló, amit eddig a Rába gyártott.Emellett új ková csolási megoldást is tartalmazotta feladat, mivel a kovácsolt darabferdén lett elhelyezve a süllyesztékszerszámban.Sajátos, de logikus elvárása a Scaniánakaz is – avat be a projekt vezetôje –, hogy a kovácsolásihômérséklet ellenôrzését folyamatosanbiztosítsuk. Ezt az eljárást a helyettesítôgép is biztosítani tudja – tájékoztat a prog ramkihívásairól Németh István.Mint elmondta: 2008-ban, 2009-ben és2010-ben a csukló megmunkált kivitelére isadott árajánlatot a Rába. A Scania elfogadtatavalyi árajánlatunkat és igen rövid mintagyártásihatáridôt kért tôlünk. A gyártást meglévôgépekre terveztük s a gépeket gyártósorbarendeztük a megfelelô folyamat biztosításaérdekében. Újabb állomást jelentett december,amikor a mintagyártási folyamat felgyorsításátkérte tôlünk a Scania, s ennek érdekébenfelajánlotta a meglévô, hidraulikus mûködtetésû,megmunkáló-központos készülékeit aRába számára. Elfogadtuk a Scania javaslatát– bár a Rába technológiai elképzelése eltért aScaniáétól, – mivel vonzó volt, hogy két felfogássalkevesebbet tartalmazott. Ezért saját készülékeinkgyártását leállítottuk, s felkészültünka Scania-készülékek fogadására. Négyhidraulikus készülék került fel két Heller megmunkálóközpontra,s ezeket egy hidraulikustápegységrôl mûködtetjük. Míg a mintadarabokatgyártottuk, nem várt hiba keletkezett. Anagy erôvel támasztó, hidraulikus felfogókészülékekbena darab rugalmas deformációt szenvedettel, a készülékbôl kivéve pozícióhibák léptekfel. A technológiát ezért módosítani kellett,mégpedig úgy, hogy a végsô, simító megmunkálástaz esztergálás után kellett elvégezni. A mûveletmegbontása miatt plusz egy új készülékrevolt szükség, ezt megterveztük és le is gyártottuk,ám a változás a mintagyártás határidejétkedvezôtlenül érintette.Az így megvalósult folyamat szerint gyártottdarabok megfelelnek a Scania rajzi követelményeinek,amelyek egyébként Németh Istvánszavai szerint minden eddig gyártott típusnálszigorúbbak. A Rába által benyújtottPPAP-mintákat mind a kovácsolt, mind amegmunkált csuklókra nézve elfogadta aScania.Annak érdekében, hogy stabillá és ellenôrizhetôbbétegyük a gyártási folyamatot, egy induktívmérôrendszert vettünk át a Scaniától. Ennektovábbfejlesztése jelenleg folyamatban van, jellemzôje,hogy a mérési eredményeket automatikusanfogja gyûjteni, dokumentálni és dokumentálhatóklesznek vele számítógépen a kézimérés eredményei is.A projekt sikerét jelenti, hogy a Rába a kezdetiminta elfogadása után megkezdhette a sorozatgyártásfelfuttatását, idôközben a Scaniaa kezdeti gyártási volumennel megegyezô nagyságrendbenújabb tételekre jelezte igényét.Ezt a Rába új eszterga beszerzésével tudja biztosítani,a többi kapacitás rendelkezésre áll.A projektvezetô hozzátette azt is: a Scania újigényként fogalmazta meg erôsített kivitelûcsukló gyártását, s elfogadta javaslatunkat egyindukciósan edzett változatra, amelynek rajzáta hôkezelô technológiánk útmutatása alapjánkészítettek el. A mintadarabok ebbôl is elkészültek,kiküldtük ôket a Scaniának, s je lenlegújabb minták készülnek vizsgálati célokra– összegzi a felfutás szakaszait Németh István.


Cyan Magenta Yellow Black7 oldalFutómû Kft. 7LELKES MÁRKnél dolgoztam a távlati termékfejlesztésiosztályon. Lányom Németországbanmost szeptemberben kezdtevolna az iskolát. Ez az utolsó pillanat,amikor az ember viszonylagszabadon költözhet. A családdal úgyhatároztunk, hogy hazajövünk ésmegpróbáljuk itt. Úgy voltunk vele,hogy nem mindenáron telepedünkle Magyarországon, csak akkor, haminôségi munkát ajánlanak számomra.Szerencsére a Rába jó opciókattárt elém a fejlesztési intézettelés Gyôrrôl is jókat hallottam.Így tavaly december 1-jén munkábaálltam” – mondta az okleveles gépészmérnökvégzettségû Izsó Gábor.Szerinte a munkában nincseneknagy különbségek Németország és aRába között. „Más jellegû a termék,hiszen itt nagyobb jármûvekkel,kovácsolt, öntött alkatrészekkel,fogaskerekekkel foglalkozunk, ottpedig inkább személyautókról éspréselt lemezes alkatrészekrôl voltFejlesztési intézet pozitívtapasztalatokkalARába Jármûipari HoldingNyrt. egy évvel ezelôtt, 2010nyarán hozta létre a RábaFejlesztési Intézetet (RFI). Az elmúltközel másfél év tapasztalataipozitívak.„Az RFI-nek két fejlesztési potenciáljavan. Az egyik az elôfejlesztés,a másik a szériatermékfejlesztés– kezdte a tapasztalatokismertetését dr. Lelkes Márk, azintézet vezetôje. – Az elôbbi keretébenhárom területen dolgozunk:mechatronikai vizsgála tokatvégzünk, alternatív hajtású jármûvekfejlesztésével, valamint futómûvekkonstrukciójának javításával– például fogaskerék-kapcsolatokkal,zajkérdésekkel – foglalkozunk.Ezek elôkészítô fázisbanvannak, de mindhárom területendoktori folyamatot indítottunkel a Budapesti MûszakiEgyetemmel és a Széchenyi IstvánEgyetemmel közösen. A legfontosabbnaka mechatronikát tartjuk,többek között szabályozotthûtô- és kenési folyamatokat szeretnénkelérni.”A legtöbb erôforrást a szériatermék-fejlesztéskötötte le. Dr.Lelkes Márk kifejtette, hogy közeláll a szériaindításhoz egy mezôgazdaságinehézfutómû fejlesztése.Ez világszínvonalú termék lesz,hasonló a már meglévô 577-esfutómûhöz. Egy másik – egyelôrenem nevesíthetô – feladatugyancsak sok munkát igényelt,ez jelenleg az ajánlatadási fázisnáltart. Az intézet foglalkozik aIZSÓ GÁBORRába harmadik generációs portálfutómûvénekkifejlesztésével is. Kétkoncepciót dolgoztak ki, amelyeketvalós mérésekkel akarnak validálni.Ennek alapján szeretnék ellenôriznia Rába hajtáslánctervezését.A kisebb projektek közé tartozottegy véges elemes szoftver kiválasztása.A kísérleti üzem is az RFI-hez tartozik,így az intézet tervezi az összesvizsgálatot a Rábán belül. Ezek közétartoznak például a fogaskerék-élettartam,a kormányzás- vagy az olajozásivizsgálatok.„Nyolcvan százalékban új kollégákdolgoznak nálunk. Az RFI léteazt a többletet nyújtja, hogy koncentráltan,azaz hatékonyabban tudunkaz új termékek fejlesztésévelfoglalkozni” – hangsúlyozta dr. LelkesMárk.Az egyik új munkatárs, a 38 éves,budapesti származású Izsó Gáboregészen különleges életutat tudhatmagáénak. „Majdnem tíz esztendôttöltöttem külföldön. Elôbb egyévet Németországban, majd hármataz Egyesült Államokban voltam,utána csaknem hat év újabbnémetországi tartózkodás következett.Mindvégig egy autóipari cég-szó. Talán ott minden jobban megvolt szervezve, ami néha elôny, néhahátrány. Példa a jó szervezettségre,hogy az elôzô munkahelyemen nagyonhatározott, a szó jó értelmébenmár-már agresszív találmányi stratégiamentén dolgoztunk, a Rábánález most kezd kialakulni” – magyaráztaIzsó Gábor, aki Gyôrben egyszerûbbenmegérteti magát, mivelkorábban két német, egy orosz és egyfrancia kollégája volt.Az eltérések között említette adohányzást: itt még rá lehet gyújtaniaz épületben, Németországbanmár nem, Amerikában pedig azegész gyár területén sem. Más az is,hogy nálunk a viták is jobban átitatottakérzelmekkel, ami ugyancsaklehet elôny és hátrány. A nagy differenciáta hivatali – például lakásvásárlási– ügyek intézésében tapasztalta,ezek ugyanis hazánkban sokkalnehézkesebbek.Izsó Gábor az elmúlt egy évbenelôbb az új autóbuszfutómû-projektbedolgozott be mint tervezômérnök,most pedig az új mezôgazdaságifutómû kifejlesztésével foglalkozik.Az utóbbi közel áll ahhoz, amitNémetországban és Amerikában iscsinált.„Sokan nem értik, hogy miért ahazajövetel mellett döntöttünk, denem bántuk meg. Azért mentemkülföldre, hogy nyelveket tanuljak,utazzak, világot lássak. Ezek a vágyaktíz év alatt teljesültek, és eltûnt akülföld varázsa. Emellett szerettemvolna, ha a gyermekeim itt nônekfel Magyarországon” – mondta végülIzsó Gábor.


Cyan Magenta Yellow Black8 oldal8 HoldingIrány a papírmentes iroda!ARába-csoport cégei az utóbbi idôbenminden területen figyelnek arra, hogyaz üzleti célok megvalósulása mellett akörnyezetvédelmi szempontok is egyre inkábbérvényesüljenek. Ez egyes esetekben ma mégköltségnövekedéssel jár, vannak azonban olyanesetek, amikor az üzleti és a környezetvédelmicélok párhuzamos teljesítése kettôs eredménnyeljár: a környezetet is védjük és költségeketis csökkentünk.Egy ilyen lehetôség a papírmentes iroda irányábavaló elmozdulás. A teljesség igénye nélkülma a Rábának több tízmillió forintjábakerül a különbözô nyomtatók, faxok üzemeltetése,a kellékanyagok és a felhasznált papírköltségével együtt. A cél ennek jelentôs mértékûcsökkentése már 2012-ben.A projekt gyakorlatilag már korábban megkezdôdött.5 év alatt 332-rôl 146-ra csökkentettüka használt nyomtatók darabszámát. Azüzemi területeknek a szükséges rajzokkal valóellátása lehetôség szerint elektronikus formábantörténik. Az elmúlt években a nyomtatottrajzpéldányok száma is drasztikusan lecsökkent.Hálózaton érhetôk el már régóta a különbözôszabályozó dokumentumok, utasítások.Elektronikus folyamatokat alakítottunkki az ajánlatadásnál, vizsgálatok igénylésénélés jóváhagyásánál, elsôminta-készítési, nemmegfelelôségi, változási folyamatoknál és akiküldetések elszámolásánál is.2010-ben bevezettük az elektronikus számlaigazolásrendszerét, az artFLOW programot.2011-ben ehhez hozzátettük az artOFFICE-t,és egységes dokumentumkezelô rendszert használunka teljes Rába-csoportban. Nemrégautomatizált folyamatot vezettünk be a partnerek(vevôk, beszállítók) jóváhagyására és avevôi limitengedélyezésekre, valamint a minôségitanúsítványok nyilvántartására. Ezekneka folyamatoknak az automatizálásával papírtspórolunk (és munkaidôt, amit korábbanezen dokumentumok keresgéléséhez használtunk),de ez még nem elég. Az ilyen irányú tevékenységetfolytatni kell!Foglalkozunk az elektronikus számlázás bevezetésénekvizsgálatával (amivel még postaköltségis megtakarítható), a beruházási indítólapokjóváhagyási folyamatánakelektronikusútra terelésével,az artOFFICE továbbilehetôségeinekkiaknázásával.Az informatikaiszervezetmegkezdte avállalat különbözôegységeinélüzemelôfaxok ésnyomtatókszükségességénekfelülvizsgálatát.Korlátozásokatvezettünk bea kellékanyag-igényléseknél.A partnereinkkelvaló kapcsolattartástszeretnénkminél nagyobb méretekbenátterelni az elektronikuslevelezésre vagy az internetre(mint például az Oracle beszállítóiportálra, amit sajnálatos módon még nemtúl sok beszállító esetében alkalmazunk). Szeretnénkegyszerûsíteni a szállítólevelet igénylôbelsô anyagmozgatási folyamatainkat is –természetesen úgy, hogy a vagyonvédelmi ésadatbiztonsági szempontok ne sérüljenek!A következô lépés pedig a dolgozókhoz fordulás,amit ezúton teszünk meg. Egyrészt kér -jük, hogy az esetleges nyomtató- vagy faxcsökkentésiakciónkat ne úgy ítéljék meg, hogy kényelmetlenségetokozunk azzal, miszerint 10vagy 15 méterrel többet kell sétálni egy hálózatinyomtatóhoz (ez a világ vezetô vállalatainálmár régen bevezetett gyakorlat), hanemúgy, hogy egy nyomtató visszaadásával is havitöbb ezer forintot takaríthatunk meg. Másrésztpedig várjuk azokat az ötleteket, amelyeka fenti célokat segítik. Kérjük, jelezzék, ha kismértékbenkihasznált informatikai eszközrôltudnak, ami esetleg leadható vagy kiváltható.Akkor is szóljanak, ha túlzottan„papírfogyasztó” folyamattal találkoznak,ahol esetleg felesleges adminisztráció miatt az indokoltnáltöbbet kell nyomtatni. Fenti célokraötletkártya is beadható és a legjobb ötleteket jutalmaznifogjuk. Célunk közös, a környezetvédelmiés üzleti szempontok egyidejû érvényesítése,ehhez kérjük mindenki segítségét. Mindenkicsak olyankor használjon nyomtatót, amikor azfeltétlenül szükséges. Az egyszerû dokumentumokatne akarjuk színesben kinyomtatni. Kérjükmeg partnereinket, fax helyett e-mailt küldjenek.Ezek egyszerû javaslatok, de mindegyik betartásávalköltséget is spórolunk és védjük a környezetetis. Célozzuk meg a papírmentes irodát!Várjuk a munkatársak javaslatait is!NAGY TAMÁS IT RENDSZER- ÉSFOLYAMATFEJLESZTÉSI VEZETÔAz év ötletadója ismét díjazottVINDISCH SÁNDORÉppen egy éve mutattuk be külön cikkbenVindisch Sándort, aki 2010-ben a legtöbbÖtletláda-javaslatot nyújtotta be. A fiatalkolléga tucatnál több pályázatot tudhatottmagáénak, akkor azt mondta: ha elvégzi a levelezôna középiskolát és leteszi az érettségit,diplomát szeretne szerezni.A motivációjáról pedig így nyilatkozott2010 novemberében: „Leginkább az motivál,hogy a munkánkat meg tudjam könnyíteni,illetve a termelés anyagköltségét csökkent -sük, ha lehet. Nyilván az sem mellékes tény,hogy az elfogadott ötleteket díjazzák, de ezsorrendben nem az elsô nálam. Érdekel a terület,a munkám, s már most újabb tizennégyötletem vár elbírálásra, kiderül, ezeketis befogadják-e – mondta a kovácsüzembenüzemeltetô villanyszerelôként dolgozó munkatárs.Nos, volt újabb ötlete, amelyet a cégvezetésdíjazott. Ezúttal nem egyedül, hanem KelemenKrisztiánnal együtt pályázott: „Közösendolgozunk ugyanazon a gépen, így a problémátis együtt észleltük. A 450 milliméteresféltengelyt ugyanis nem egyenletesen melegítifel a gép – inkább csak a közepén éri el a kellôhôfokot –, ami miatt sûrû volt a meghibásodás.Ezt sikerült kiküszöbölni, s bár nem lehetettteljesen nullára redukálni a hibaarányt, dejelentôs javulást tudtunk így garantálni.”A díjazottak egyszeri pénzjutalmat kaptakezért a fejlesztésért.


Cyan Magenta Yellow Black9 oldalJármû Kft.9Védett zárt felépítménytfejlesztenek kiEurópai uniós és hazai támogatással folyika Rába Jármû Kft.-ben az a projekt, amely -nek során saját védelmi technológiátfejleszt a katonai missziós feladatok támogatásáraa cég.A cél, hogy ne csupán a vezetôfülke, hanema felépítmény is nyújtson lövedék és akna ellenivédelmet a speciális szolgálatot teljesítôjármûvek számára. Mindez a Magyar Honvédségigényeinek megfelelôen történik, hazánkugyanis a NATO tagjaként olyan mûveletekbenis részt vesz, amelyeknél elengedhetetlenaz ilyenfajta védelem.A januárban elkezdett és a tervek szerint2012 júniusára befejezôdô fejlesztés jelenlegiállásáról Homér Zoltán, a projekt mûszakivezetôje beszélt lapunknak.„Elsô lépésként az alapanyagok felkutatá sátvégeztük el. Meghatároztuk, hogy milyen alapanyagokfelhasználásával kívánjuk éstudjuk elérni ezt a védelmi képességet. Azakna elleni védelemnek a NATO STANAG4569 szabvány szerinti 2b-s, a lövedék ellenivédelemnek 2-es szintûnek kell lenni az elôremeghatározottak szerint, amihez tudni kell,hogy a skála négy fokozatból áll” – magyaráztaa szakember.A védett zárt felépítmény esetén alapvetôtervezési szempont volt többek közt az, hogya bázisjármû hasznos terhelhetôségét a lehetôlegnagyobb mértékben kiaknázzuk, megtartsuk.Ezért a felépítmény a védelmi modulokfelszerelése nélkül, az 1-es lövedékállóságiszintet teljesíti, míg azok felszerelésével a 2-est attól függôen, hogy milyen az adottmissziós mûveleti terület fenyegetettségi foka.„Az elmúlt csaknem egy évben eljutottunkoda, hogy olyan szendvicsszerkezetet tudtunklétrehozni, amelyen áthatolás már nincs” –magyarázta a szakember. A felépítményt a kikísérletezettanyagkombinációkkal már nemcsaklövedékállóság szempontjából vizsgálják,hanem robbantásvizsgálatnak is alávetik.Mindezt a honvédséggel együttmûködvea HM Táborfalvai Lôkísérleti és VizsgálóÁllomásán végzik el.A projekt részeként a Jármû kft. konstruktôreia gyôri Széchenyi István Egyetemmel közösenegy végeselemes fejlesztést végeznek,amelybe „bedolgozzák” a bázisjármû és a védett,zárt felépítmény valamennyi paraméterét.Azt várják tôle, hogy roncsolásmentesen,szimulációval is meg lehessen határoznia kritikus, erôsítendô pontokat.„Ezen vizsgálatok elvégzése és kiértékeléseután a jövô év elsô lépése az, hogy a megfelelônekminôsített védelmi modulok képességétvisszaigazoljuk egy újabb vizsgálati soro -zattal, így biztosítva a termék megfelelôségéta jövôbeni alkalmazó és saját magunk számára”– mondta végül Homér Zoltán.HOMÉR ZOLTÁN


10 Jármû Kft.Megkezdôdött azoknak a midibuszoknak az összeszerelése,amelyeket norvég megrendelésre készít el a Rába. Ehhez az (is)kellett, hogy megérkezzen a beszerelésre szánt Mercedes-motor.A munka természetesen már korábban elkezdôdött: az elôszerelés,az alkatrészgyártás, az üzemanyagtartály már készen vártaa motort.A buszokat az „Euro5-ös” osztályba sorolták, ezeknek az elôírásoknakkell megfelelniük. A Rába-futómûhöz független felfüggesztéstalkalmaztunk elôl, tárcsafékeket pedig elôl és hátul is.Indul az év


Jármû Kft.11végi hajrá a szereldébenMegkezdôdött a katonai jármûvekszerelése a Jármûkft.-ben, hogy a cég teljesítsea Honvédelmi Minisztériummalkötött szerzôdésben foglaltakat, ésleszállítsa az idei mennyiséget a katonaságnak.A megrendelésbenponyvás, konténerszállító és hótolóskivitelek egyaránt szerepelnek –tudtuk meg Takács László gyártásfejlesztésiés gyártásvezetôtôl. Azalkatrészgyártás már a nyáron elkezdôdött.A szakember elmondta, hogy aH 18-as katonai terepjárók gyártásávalkezdtek, aminek az volt azoka, hogy ennek a páncélozásra alkalmasfülkekivitellel készülô típusnakmég nincs típusbizonyítványa,aminek megszerzéséhez a TÜVNord KTI-nek magát a kész jármûvetkell vizsgálni. Utána aH 14-es következett, a végére pediga H 25-ös konténeres és hótolósváltozata maradt. A tervek szerintaz utolsó legkésôbb december közepénkigördülhet a gyárból.A legbonyolultabb kivitel egyéb -ként hótolós, amit a honvédség katonairepülôterek hó- és síkosságmentesítéséreszán. Takács Lászlóezzel kapcsolatban kifejtette: ajármû összetettsége két tényezôbôlfakad. Egyrészt platója három oldalratud billenteni, másrészt hótolóegysége 7,2 méter széles, aminekmozgatásához komoly hidraulikaés elektronika szükséges.


Cyan Magenta Yellow Black12 oldal12 Jármû Kft.Suzuki–Rábabenchmarking-találkozóATöbb területet érintô tárgyalásokés üzemlátogatásis szerepelt a MagyarSuzuki Zrt. küldöttsége, a RábaJármûipari Alkatrészgyártó Kft.és a Rába Holding szeptembereleji találkozóján.A találkozón a Magyar SuzukiZrt. részérôl Krisztián Róbert(executive general manager),Gyurján Ildikó (deputygeneral manager), Kissné KadocsiDalma (adószakértô) ésTarnai Tamás (HR-igazgató) tiszteltemeg jelenlétével a találkozót.– A Rába részérôl UrbányiLászló, Balog Béla, Vissi Ferenc,Mészáros Mónika és jómagamvoltunk jelen – tájékoztattaVeress Tímea termékmenedzsermagazinunkat. – Azesôs utazást követôen a RFIbenkerült sor a találkozóra,melynek elsô lépéseként vendé-


Cyan Magenta Yellow Black13 oldalAlkatrész Kft., Mór, HR 13geink megtekintették a Rába történetétbemutató kiállítást. Atárlat részét képezô Suzuki Swiftszemélygépkocsit kiemelkedôörömmel fo gadták vendégeink,de elismeréssel szóltak a bemutatotttöbbi jármûrôl és a futómûvekrôlis – mondta Veress Tímea.A találkozó folytatásaként tárgyalászajlott több, mint példáulpénzügyi korrekciókról, vezetôiértékelési rendszerekrôl, humánerôforrás-gazdálkodásrólszóló,valamint bérszínvonal témábanis.– A hosszú megbeszélést követôena futómûüzemet tekintettükmeg. Vendégeink kiemelt érdeklôdésea legújabb robotmegmunkálóközpont felé irányult. A gyárlátogatástkövetô ebédnél kötetlenbeszélgetés zajlott többek közötta Rába kulcsfontosságú szerepérôla magyarországi jármûiparban,mind a múltban, mind napjainkban.Elköszönéskor mindenrésztvevô nagyon kellemesnek éshasznosnak ítélte meg az eltöltöttnapot, elmélyítve a lassan húszéve együttmûködô cégeink köztijó kapcsolatot – mondta végülVeress Tímea.


Cyan Magenta Yellow Black14 oldal14Alkatrész Kft., Mórszélyes fákat. A tûzvédelem területénfelülvizsgáltuk az egyes épületektûzvédelmi besorolását, majdennek megfelelôen az épületeknéllecseréltük a tûzvédelmi besorolásrautaló figyelmeztetô táblákat.– Fontosnak tartjuk a munkavédelmiképviselôkkel és a területekkelvaló kapcsolattartást. A munkavédelmiképviselôkkel negyedéventemunkavédelmi ülést tartunk– folytatta Svárda Norbert –, biztosítjukrészvételüket a belsôauditokon, EBK-szemléken és akockázatértékelések folyamatában.Ami az egyes területekkel valókapcsolattartást illeti, szorosabbegyütt mûködést alakítottunk ki agéptelepítések és munkavédelmiüzembe helyezések terén. MásrésztSteiner Gábor munkavédelmi megbízottkollégám naponta reggelibejárást tart a területeken, aholnemcsak ellenôrzést hajt végre,hanem a dolgozóknak lehetôségükvan elmondani az esetleges problémáikat,észrevételeiket. Ehhez a bejáráshozszerda reggelenként én iscsatlakozom.Munkavédelmi fejlôdés az Alkatrész -gyártó Kft. móri gyáránálVáltozás történt a Rába JármûipariAlkatrészgyártó Kft. mórigyárának környezetvédelmi ésmunkavédelmi tevékenységében,illetve szervezetében. Az EBKcsoport2011. április 1-jétôl agyár igazgatójához tartozik, a csoportoperatív szakmai tevékenységénekirányítását, felügyeletétpedig Svárda Norbert látja elEBK-csoportvezetôként. AzEBK-csoporthoz tartozik a gyárkörnyezetvédelmi, munkavédelmi,tûzvédelmi tevékenységénekellátása és folyamatos fejlesztése.– A móri gyár évek óta munkabiztonság-irányításirendszert al -kalmaz, melynek legfontosabbalapelve a folyamatos fejlesztés ésannak igazolása. Mint mindenévben, idén is ennek szellemébenhatározzuk meg célkitûzéseinketés értékeljük teljesítményünket,melyeket szeretnék bemutatni –mondta elöljáróban Svárda Norbert.Korábban már tájékoztatást adtunkarról, hogy a gyár területéntöbb helyen repedezett és töredezetta mûhelyek oldalán lévô kopolitüveg. A tavaly elkezdettcsere ebben az évben is folytatódik,csökkentve ezzel a balesetekszámát.– Minden évben kockázatértékeléstvégzünk a különbözô területeken,így idén is elvégeztüka munkavédelmi, kémiai, és képernyôsértékeléseket, a pszi -choszociális értékelés pedig méghátravan ebbôl az évbôl. A munkavédelmiés kémiai kockázatértékelésekbôlkiderül, hogy a tavalyiévhez képest csökkent afeltárt kockázatok száma, amihezhozzá járult munkatársaink tudatostevékenysége is. A képernyôskockázatértékelés alapján ebbenaz évben is folytattuk a számítógépesmunkahelyeken a számítógépekcseréjét – sorolta SvárdaNorbert.Ebben az évben a varrodábanfolytatódott a felülvilágító ablakokkorszerûsítése, amely a helyiségnyári magas hômérsékletemiatt különösen fontos.– Ezzel az intézkedéssel csökkentenitudtuk a rosszullétek szá -mát és javítani tudtunk a munkahelyiklíma minôségén. A balesetekelkerülése érdekébenebben az évben is vágtunk ki ve-A tavalyi évhez képest idén csökkenta munkaidô-kieséssel járó, illetveazt nem okozó balesetekszáma.– Most egy újabb feladat állelôttünk, elérkezett a jövô évi tanúsítóauditra való felkészülés ideje.Mint korábban Tarrné Stahl Haj -nalka minôségügyi vezetô kolléganômbeszámolt róla, integráltirányítási rendszert és integráltbelsô auditokat vezettünk be. Ajövô évben mindhárom területetérintve integrált tanúsító auditottervezünk végrehajtani, ahol reméljük,az auditor kollégák is elismerikaz elért eredményeinketnemcsak a munkavédelem, hanema minôségügy és környezetvédelemterületén is – mondta végülSvárda Norbert.


Cyan Magenta Yellow Black16 oldal16 HRA kiemelkedô teljesítményekelismerése fizikai dolgozóink körébenA vállalati stratégia egyik kulcsfontosságúeleme a korszerû tudású, hatékony munkaerô biztosítása,megtartása a fenntartható növekedésmegvalósításához. A tudás, szakmai hozzáértés,a pozitív magatartásformák, az üzleti szemlélet,a cég céljaival való azonosulás hatással van gazdaságieredményeinkre. Ezért célunk, hogy elismerjükaz ezen értékeket képviselô, kiemelkedôteljesítményt nyújtó dolgozóinkat és erôsítsükkötôdésüket cégünkhöz. Lehetôségeinkhezigazodva elsô lépésként szeptembertôl a legjobbanteljesítô fizikai munkavállalókat részesítettükbéremelésben. Ennek mértékét jelenlegikere-setük, a környezô munkaerô-piaci szintekés a megváltozott belsô igények figyelembevételévelhatároztuk meg.Ezen béremeléssel erôsíteni kívánjuk a kiemeltmunkavállalóink megbecsülését, egyúttalszeretnénk jelezni feléjük, hogy a jövôbenis, hosszú távon számítunk munkájukra, valamintezáltal is biztatunk valamennyi dolgozót,hogy törekedjen a jobb teljesítményre. A továbbiáltalános bérszínvonal-emelés fedezetéta hatékony és eredményes munkavégzés biztosítja,melyhez rugalmas hozzáállás, szakmaihelytállás és üzleti szemléletû gondolkodásszükséges.Jubiláló dolgozóink40 éve a RábánálEredics Józsefné, AlkatrészgyártóKft., Sárvár, üzemiterminál-kezelôKiss Zoltán Sándorné, AlkatrészgyártóKft., Sárvár, szállításicsomagolóPapp József, AlkatrészgyártóKft., Sárvár, szakoktató35 éve a RábánálBajnok Józsefné, Rába FutómûKft., személyi nyilvántartóBalogh János, AlkatrészgyártóKft., Mór, forgácsolóBalogh József, AlkatrészgyártóKft., Mór, forgácsolóGaál László, AlkatrészgyártóKft., Sárvár, csoportvezetôHorváth József, AlkatrészgyártóKft., Sárvár, NC-forgácsolóKálmán Gyula, AlkatrészgyártóKft., Sárvár, NC-forgácsolóSzijártó Ákos, AlkatrészgyártóKft., Sárvár, köszörûsTermeczki József, Rába FutómûKft., minôségellenôrTóth József, AlkatrészgyártóKft., Sárvár, esztergályos25 éve a RábánálCsete Imre, Rába Futómû Kft.,cellavezetôGregorics Lászlóné, AlkatrészgyártóKft., Mór, gépkezelôHerenkovics Zsolt, RábaFutómû Kft., fémfelület-alakítóHolczingerné Steixner Erzsébet,Alkatrészgyártó Kft., Mór, HRmunkatársKocsis Zsolt, Rába Futómû Kft.,minôségellenôrStróbl János, AlkatrészgyártóKft., Mór, betanított lakatos15 éve a RábánálPeidl Csilla, AlkatrészgyártóKft., Mór, kereskedelmi ésmarketingmunkatársSzántóné Hartl Edina, AlkatrészgyártóKft., Mór, gyártástervezô

More magazines by this user
Similar magazines