ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL

savariaforum.hu
  • No tags were found...

ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL

2013. FEBRUÁR 9.ANNOA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . .Az utolsó akasztás…JátékA források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtármunkatársai voltak segítségünkre„Ezelôtt 42 esztendôvel kegyetlen rablógyilkosságtörtént Répceszentgyörgyön.Négy soproni legény megölt és kiraboltegy zsidó házaspárt. A gyilkosokatmásnap már elfogták, törvény eléállitották, és egy esztendôre rá közülökaz egyiket felakasztották” – elevenítettefel a történetet 1942-ben, az „évforduló”napján a Vasvármegye címû napilap.Hogy miért is foglalkoztak az üggyeljó negyven év távlatából, arra egyszerûa magyarázat: az ominózus eset volt azutolsó akasztás a városunkban.„A gyilkosság és a rablás ’fôhôse’ Pete(Postás) János 49 esztendös egykorimegyei pandur volt, aki csak pár hónappalelôbb szabadult a fegyházból.Pete (Postás) Jánost annak idején életfogytiglanifegyházra itélték ugyancsakgyilkosságért és rablásért. (…) ekkormint megyei pandur, feljebbvalóját, acsendbiztost ölte meg. Tudta annakgyengéjét, hogy szereti a nôket. Egyikeste nôi ruhába öltözött és igy kellettemagát a sötétben a csendbiztosnak.Sikerült is bejutnia annak lakásába,ahol rátámadt, megölte és kirabolta.(…) tizenötévi raboskodás után, 1899novemberében feltételesen szabadonbocsátották. Hazament szükebb pátriájábaSopronba, de csak rövid ideig maradtnyugton.”Egyik „unokanövére bejárónö volt répceszentgyörgyiLichlenstädter Sándorhoz,akinek szatócsüzlete volt a faluban.,és felettébb jómódban éltek. Ez érleltemeg a fejében az ujabb gyilkosságot.”Ezúttal azonban már „több izben összejöttsoproni barátaival dolgozott”.1900. március 7-én este a négyes csapatelindult Répceszentgyörgyre. Útközben„Pete azzal állott elô, hogy aházaspárt meg kell ám ölni, mert ôtazok ismerik és ha életben maradnak,akkor elárulják, hogy ô is a rablókközött volt és ennek révén az egész társaságotelfoghatják. Pete tervét a többiekis helyeselték és ugy határoztak,hogy nemcsak lopni, de gyilkolni is fognak.Az egyik erdöben botokat vágtak.Három kemény husángot. (…) Igy felfegyverkezvefolytatták utjukat.”„Amikor odaértek, az üzletajtón zörgettek.Lichlenstädter és felesége éppen vacsoránálültek, amikor Lichlenstädter felállt és kinyitottaaz üzletajtót. Mind a négyen bementek.(…) szivarokat kértek, és amig aszatócs kiszolgálta öket, a lakásviszonyokfelöl érdeklôdtek. Ez a kérdezôsködés felkeltettea szatócs gyanuját”, de már késôvolt… Egyikük botjával fejbe vágta, „és ugybelökte a szobába, hogy elesett. Pete(Postás) János bement a lakásba, ahol aLichlenstädterné még az asztal elött ült. (…)Pete elkapta és a földre lökte, ütlegelnikezdte és közben a kulcsokat követelte azasszonytól.” A megrémült nô elárulta a rejtekhelyet,remélve, hogy ennyivel megússzaa dolgot. De Pete kiadta az utasítást Illésnek,az egyik bûntársának, hogy végezzena házaspárral. „Erre Illés ólmosbottal kétszerfejbevágta Lichlenstädtert,” és távozniakart, de Pete rákiabált: „Végezz vele,mert különben én végzek veled.” Így történt,hogy Illés „egyetlen vágással keresztülmetszettea szatócs torkát… az asszonytpedig fejbe vágta”. Ezalatt „a másik kettôrabló a boltban összeszedte a szivarokatés a bolti fiokbol mintegy 6-7 korona aprópénzt,ezzel hárman eltávoztak. Csak Pete(Postás) János maradt vissza hosszuideig. (…) Zuhogtak az ütések a szerencsétlenvérben fetrengô házaspárra”.Aznap éjszaka két éjjeliôr „szokottkörutjuk alkalmával” talált rá a kivilágítottszobában a házaspárra. „A szatócsnaktöbb helyen vérzett a feje, anyaka át volt vágva, élet már nem voltbenne. A felesége szintén több sebbôlvérzett, még lélegzett, de eszméletlenvolt. … a kórházban aztán magáhoztért, és elmondotta, hogy a gyilkosokegyike Pete (Postás) János volt, az ô bejárónôjüknekaz unokatestvére.”„A többi már könnyen ment. A csendörökmásnap kézrekeritették mind a négyüket.Valamennyi vallott, mint a karikacsapás.Lichlenstädterné a kórházbansokáig kinlódott, míg végre hosszuhónapok mulva meghalt.”„1900 októberében két napon keresztültárgyalta a szombathelyi törvényszékezt a bünügyet. (…) A tárgyalásonPete (Postás) János a csendôrök és avizsgálóbiró elôtt tett beismerô vallomásátvisszavonta és társaira igyekezettháritani a felelösséget. Ugyanakkor amásik három vádlott is észbekapott,tudták, hogy ha rábizonyul Pete (Postás)Jánosra a büncselekmény, akkornem menekülhet meg a kötéltöl, ezértmindhárman igyekeztek Petét kihuzni.Ez az igyekezetük azonban megdölt ésa biróság Pete (Postás) Jánost kötél általihalálra itélte…”„Ezt az ítéletet aztán a tábla is helybenhagyta, majd a Kuria jogerôre emelte.A király sem élt megkegyelmezési jogávalés 1901 márciusában Bali Mihályhóhér a szombathelyi fogház udvarán ráhelyeztea kötelet Pete (Postás) Jánosnyakára. Az nap hatalmas hó esettSzombathelyen és környékén. A nép közöttpedig az a babona járta, hogy szépidök után azért zudult le ez a hófergeteg,mert akasztás volt Szombathelyen.”Szabó ZoéLegutóbbi játékunk helyes megfejtése: 40 fillér. A Malom Sörözô jóvoltábóla kétszer két tál kocsonyát Asbóth János és Nagy Miklós nyerték. E heti kérdésünk:Melyik évben volt az utolsó akasztás Szombathelyen? A helyes megfejtéstbeküldôk között a Helena Szépségszalon 2 db 5.000 Ft-os kozmetikaiutalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely,Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy azujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk február 14-ig. Kérjük, feltétlenül írjákmeg telefonszámukat is!5

More magazines by this user
Similar magazines