HA A HÁZAK MESÉLNI TUDNÁNAK… - Savaria Fórum

savariaforum.hu

HA A HÁZAK MESÉLNI TUDNÁNAK… - Savaria Fórum

22. ÉVF. 27. SZÁM • SZOMBATHELY, 2012. JÚLIUS 14.ÖNKORMÁNYZATI HETILAPHA A HÁZAKMESÉLNI TUDNÁNAK…KÖZELEG A KARNEVÁL: ÚJDONSÁGOK,LÁTVÁNYOS ELEMEKANNO: A BENKÓ DIXILAND SIKEREAZ AMATÔR DZSESSZFESZTIVÁLONSZÁMÍTÓGÉPEK ÓVODÁKBAN,BÖLCSÔDÉKBEN


Ha a házak mesélni tudnának…HELYI VÉDELEM ALÁ TARTOZÓ ÉPÜLETEKA házak korlenyomatok. A régi házak emlékek a letûnt idôk kultúrájáról, mûvészetérôl,ízlésérôl. Sok választ rejtenek, és sok felfedezésre váró titkot. Havesszük a fáradságot, és néhány esténket azzal töltjük, hogy barangolunk azutcákon, és megfigyeljük a házak homlokzatát, sok, eddig ismeretlen szépséggeltalálkozhatunk. Felfedezhetünk kacifántos díszítéseket, apró puttókat,oszloprendeket, láthatunk kis táblákat is, melyek arról árulkodnak, hogy mûemlékvédelmiépülettel „van dolgunk”. Hogy mirôl mesélnek ezek a motívumok,mit árulnak el a díszítések és formák, arra dr. Melega Miklós, a levéltármunkatársa adja meg a választ. Ahogy arra is, mi a különbség a mûemlék ésa helyi védelem alatt álló épületek között.Tudják, hol állt egykor a városháza? Ésazt, hogy mi mûködik most a helyén?Talán meglepôdnek, hogy „városunkelsô háza”, a Fô tér és a Kôszegi utcasarkán díszelgett, pontosan ott, aholmost egy háromemeletes bérpalota található1897-bôl, földszintjén üzletekkel,pékséggel és boltokkal. Hosszú évekenát igazgatták innen Szombathelyügyeit a városatyák, majd mikor kinôttékaz épületet, a Szily János utcábanrendezték be irodáikat. Ám ez sem bizonyultvégleges megoldásnak, mert az1870-es évek közepén úgy határoztak,hogy a Berzsenyi téren felépítik a tökéletesvárosházát, amely formailag isméltó lesz funkciójához. A feladatra akor legünnepeltebb építészét, HauszmannAlajost kérték fel, aki Budapestrôlérkezett hozzánk, hogy megtervezzeaz épületet. 1879-ben el is készülta ház, ami az akkori Szombathely legnagyobbberuházása volt, és komoly hitelfelvételleljárt. A jobb oldali szárnyábankapott helyet a városháza, a bal oldalibana színház. Hosszú évekig állt azépület, mígnem 1945-ben, az angolszászbombázás során komoly sérüléseketszenvedett. Meg lehetett volnaugyan menteni, de az akkori uralkodórendszer ideológiájának következtébenúgy döntöttek, hogy lebontják, és a helyéreegy pártszékházat, a szocialistaépítészet elveinek és ízlésének megfelelôépületet emelnek. Ennek az átalakításábóljött létre a jelenlegi NyugatmagyarországiEgyetem Savaria EgyetemiKözpontjának D–épülete. A szocialistaépületet évekkel ezelôtt„becsomagolták”, így nyerte el mai, atér arculatához jobban illô formáját.A ma is használatos városházát pedigalig néhány évtizede építették.– Egy ház, különösen egy átlagoslakóház komplett történetét kinyomozni,ha nem is lehetetlen, de mindenesetrekomoly kutatómunkát6jelent – mondja Melega Miklós. – Kevésobjektum van, aminek ismerjük ateljes történetét, de sok épület tervanyagafellelhetô a levéltárban. Ezekközé tartozik a Mûvészetek Háza,amelyrôl tudjuk, hogy egy gazdagtôzsdés építtette a Fô tér közepén.Nemrégiben összegyûjtöttük egy dvdrea helyi védelem alatt álló épületekrôlmeglévô dokumentumokat. Akiketérdekel a város épített környezete, ésannak alakulása, a városkép változása,annak izgalmas kalandozás lehetvégignézni a számos tervrajzot, adatot,régi és jelenlegi fotókat, képeslapokatbemutató lemezt, és egy virtuálisutazást tenni a korabeli városban.Még az is kiderülhet, hogy mi magunképpen egy helyi védelem alatt állóházban éljük mindennapjainkat –részletezi a levéltáros.Mûemlék- vagy helyi védelem?Számos épület van a városban, amelyvagy mûemlékvédelem, vagy helyi védelemalatt áll. Van-e különbség a kettôközött, és mit is jelöl pontosan, hogyegy épület helyi védelem alatt áll?Melega Miklós erre is megadja a választ:– A mûemlékvédelem roppantszigorú „védelmet” jelent, melyneksok-sok évtizedes hagyományai vannak.A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalszakemberei bírálják el, hogymely épület méltó arra, hogy az országosmûemléki jegyzékre felkerüljön.Ezzel szemben a helyi védelem egyújabb fejlemény a 90-es évekbôl Magyarországon,amely úgy mûködik,hogy az önkormányzatok a saját településükönalkotnak egy rendeletet, ésa mûemlékvédelmi épületeken felül,az általuk még értékesnek vélt épületeketvédik le. Szombathelyen 1993-ban került sor erre. A két „védelem”tehát elkülönül egymástól, hisz amimár mûemlékvédelmet élvez, azt teljesenfelesleges helyileg is levédeni –foglalja össze Melega Miklós.Mikor kerül helyi védelemalá egy épület?– A helyi védelemrôl többféle szempontalapján döntenek. Szempont az épületekesztétikai megjelenése, különösképpaz utcaképformáló, városformálóképük, másrészt az esetleges funkciójuk,vagyis olyan épületek jöhetnek szóba,melyek a város történetében lényegesebbszerepet töltöttek be. És természetesenszerepet játszik az is, ha egy híresember életéhez kapcsolódott a ház.Utóbbi esetben egy kis tábla is jelzi azominózus személy kötôdését az épülethez.Vannak objektumok, amelyek egészébenvédettek, és vannak, amelyeknélhangsúlyosan, csak valamelyik építészetielemet, például a kapuzatot, kerítésthelyezték védelem alá – részletezia levéltáros. – Természetesen a mármûemlékké nyilvánított épületeket nemvizsgálták, ezért van az, hogy komplementerjelleg alakult ki a két védelemtípusközött. Hosszú évtizedekig ugyanisa mûvészeti stílusok körében is lehatároltvolt, hogy mi az, ami mûemlék lehet.A nagy történelmi korok emlékei,a romantika, a gótika, a reneszánsz,


2012. JÚLIUS 14.UTÁNAJÁRTUNK • INTERJÚa barokk és a klasszicizmus idejébôl származólegtöbb épületet mûemlékvédelemalá helyezték, míg a késôbbi korokból,például a historizmusból, jóval kevesebbet.Gyakorlatilag a 19. század közepeés az azelôtti épületek többnyirea mûemlékvédelem alá, a 19. század közepeután épültek pedig inkább a helyivédelem alá tartoznak.A város sugárútjaVárosunk legrégebbi épületei – a rómaiemlékeket nem számítva – a barokképítészet emlékei az 1700-asévekbôl. – A Szily János utca számosépülete, egyebek mellett a Székesegyház,a Püspökvár és az Ölbei-ház is közéjüktartozik, és valamennyi mûemlékvédelmetélvez. A helyi védelemalatt álló épületek közül az egyik legrégebbia Kossuth Lajos utca 1-esszámú háza, amely az 1860-as évekbenépült, vagy a Zsinagóga, amelymûvészettörténeti szempontból iskiemelkedô alkotás. A legtöbb koraiépület azonban a Fô téren található,hisz a város beépített területe az1870-es években a Fô térre, és azonnan kivezetô néhány utcára korlátozódott.Csak késôbb, a város terjeszkedésévelnyitották meg a külsô utcákatis, egyebek mellett a Széll Kálmánutcát, a város sugárútját. Az 1893-banátadott utca teljes egészében területivédelem alatt áll – részletezi alevéltáros.Ha koronként vizsgáljuk az épületeket,akkor a barokk házakat a klasszicistastílusban és korból származó épületekkövetik, ám ezekbôl nincs sok a városban.A romantikus építészet egyik legszebbpéldája a Bagolyvár. Ezt követia historizmus (vagy eklektika), amelya 19. század második felében volt jellemzôstílus, és a korábbi évszázadoképítészeti stílusait vegyíti, egy sajátos,új építészeti stílust hozva létre. –Ilyen épület a Fô tér 42/43., amelyBrenner Jánosnak, a századfordulóegyik neves építészének az alkotása.A Fô tér 7. épülete ugyancsak historizál– az emeleti részen jellegzetes görögmotívum fut végig, viszont aföldszintjén barokkos puttó figurák díszítika boltívek feletti részeket. Alapvetôena Fô tér szinte valamennyi épületeennek a stílusnak a jegyébenszületett. A historizmust a századfordulósajátosan új stílusirányzata, a szecessziókövette, s bár van néhánygyönyörû épület ebbôl a korból,annyira mégsem jellemzô városunkra.A Savaria Szállót mindenki ismeri,nagyon szép példája a szecessziónak.Ilyen még a régi Centrum Áruházépülete, amelyet eredetileg egy szombathelyitakarékpénztár építtetett.Dombormûvei az épület funkciójárautaló szimbólumokat jelenítenek meg,vagyis a takarékossággal, a termelômunkávalkapcsolatos motívumokat.Az egyik legszebb állapotban megmaradt,virágmotívumokkal és geometrikusdíszekkel gazdagított szecessziósépület a Széll Kálmán utca 21.-es számúháza – összegzi Melega Miklós.Érdemes tehát felkerekedni és felfedezniSzombathely rejtett kincseit! Fogjáka sétapálcákat vagy a nordic walkingbotokat, és induljanak el a kellemesnyári estéken. Nézelôdjenek, és ismerjékmeg a várost, ahol élnek!Szabó Zoé7


2012. JÚLIUS 14.ÖNKORMÁNYZAT • KULTÚRA • KISTÉRSÉGÚj számítógépek az óvodákban és a bölcsôdékbenAz óvodák és bölcsôdék informatikai fejlesztésérôl,az iskolai oktatóprogramoksikerességérôl, valamint a jövôben tervezettfejlesztésekrôl tartott sajtótájékoztatótmúlt pénteken Lazáry Viktor alpolgármesterés Keringer Zsolt, az önkormányzatinformatikai osztályának vezetôje.– Az óvodák és a bölcsôdékelég komoly hátrányban vannak az iskolákkalszemben, ezért döntöttünk úgy,hogy ütemezve ezeknek az intézményeknekis biztosítjuk az informatikai fejlesztését.Az is indokolta a döntést,hogy az ôsszel induló városi hálózatbaezek az intézmények a jelenlegi felszereltségükkelnem tudnak csatlakozni –mondta el Keringer Zsolt. – Az óvodákés bölcsôdék hetven százaléka az elavultgépek helyett teljesen új számítógépeketkap, a többi intézményben a memóriátbôvítjük. Emellett hálózatba integráljukaz eszközöket, vagyis az intézményenbelül egy rendszerbe kötjük azokat,így a közös dokumentumok mindengéprôl elérhetôvé válnak, ami jelentôsenmegkönnyíti a dolgozók munkáját– foglalta össze az irodavezetô. LazáryViktor elmondta, hogy az önerôbôlmegvalósuló fejlesztés 18 óvodát és7 bölcsôdét érint, és megközelítôleg 3,2 millió forintba kerül az önkormányzatnak.A munka július 2-án kezdôdött, ésa tervek szerint július végére be is fejezôdik.A politikus beszámolt az iskolákbantörtént fejlesztésrôl is. – Az elmúltidôszakban egyebek mellett 196 digitálistáblát, 726 számítógépet, emellett aföldrajz- és történelemoktatáshoz digitálistérképet kaptak az intézmények.A százszázalékos támogatottságú pályázathozaz önkormányzatnak csak a fogadókörnyezetkialakításával, valaminta használathoz szükséges egyéb apróságokbeszerzésével kellett hozzájárulnia.Reményeink szerint ennek a TIOP-os pályázatnakmég ez évben lesz egy másodikfordulója, amire ismét pályázik a város,és így olyan további eszközökkeltudjuk bôvíteni az informatikai eszközparkot,amelyek valóban segítségetnyújtanak a diákoknak a tanulásban,a pedagógusoknak pedig az ismeretanyagátadásában – mondta el LazáryViktor. Keringer Zsolt tájékoztatott,hogy az önkormányzat olyan oktatócsomagokatis beszerzett az iskolákszámára, amelyek segítenek közelebbkerülni az új alkalmazásokhoz, illetve tematikusanvalamennyi tantárgyat lefedik.Segítségükkel óravázlatokat készítheta pedagógus, melyet le lehetmenteni, így a szemléltetô ábrákhoz ésa magyarázatokhoz a diákok akár otthonról,interneten keresztül is hozzáférhetnek.A sajtótájékoztatón szó esettmég egy turisztikai célú fejlesztésrôl is,melynek részleteirôl Lazáry Viktor számoltbe: – A kormánnyal és az egyházzalközösen benyújtottunk egy másfélmilliárd forintos pályázatot, amelynekegyik „városeleme” egy történelmi projekt.Készülne egy-egy film a római korról,valamint Szent Márton koráról,mely régészek, kulturális szakemberekés egyéb tudományos szakemberek segítségéveldolgozná fel az adott idôszaképítészetét, szokásait, kultúráját, eszközeit,viseleteit. A célunk, hogy a digitálistechnikával elkészült élôképeketbevigyük az iskolákba, és így a tananyagbanfajsúlyosabb helyet kaphassonSzombathely múltjának oktatása – osztottameg a terveket Lazáry Viktor.SaFóGasztro portrék – BükfürdôrôlA maga nemében formabontó, újítóés stílusteremtô könyvet adott kia Bükfürdôi Turisztikai Egyesület.Nem is szakácskönyv, nem is gasztrokalauz,nem is turisztikai kiadványés nem is igazi portrékönyv, hanemezek együttesen jelentik aGasztro portrék elsô részét, amit BartókZoltán és Csepregi Tibor jegyezszerzôként. Bartók Zoltán az egyikországos kereskedelmi csatorna hírmûsorátnaponta tudósítja, mostviszont egy egészen más oldaláról ismerhetjükmeg. A különleges receptgyûjteménymellett olyan sajátoshangulatú portrékkal találkozhataz olvasó, ami közelebb hozza az olvasóhozMagyarország 3. leglátogatottabbnyaralóhelyének gasztronómiáját.Az alkotók nem titkolják,hogy nem akarnak a híres „celebszakácsok”babérjaira törni, csupánaz egyszerû felhasználó, étterembejáró szemével rácsodálkozni a szakácsok,séfek apró pici titkaira, amitôlolyan különleges lesz az étel.Csepregi Tibor, Tibu fotográfiái tesziktökéletessé a könyvet. Az alkalmazottfényképészet magyarországinagymestere különleges hangulatúételfotói olyan hatást keltenek, amiután az olvasó garantáltan megéhezik.A 14 bükfürdôi étterem, séf, cukrászportréjából megtudhatjuk többekközt, hogy egyikük autóátépítésselfoglalkozik szabadidejében, amásikuk a fúziós konyháért rajong,a harmadik pedig többgenerációsszakács család sarja, így fel sem merültbenne, hogy más szakmát választ.Az ételek, és a vendégek irántifeltétlen odaadás, szeretet tükrözôdikaz oldalakról. Akár turistaként,akár csak fürdôvendégként látogatunkel a vasi fürdôvárosba, melyidén ünnepli gyógyfürdôje 50. születésnapját,a könyv segítségével felfedezhetjükaz eddig talán kevésbéismert helyeket, vagy visszatérhetünka kedvencekhez. Az ételek receptekis olyan változatosak, mint a fürdôvárossokszínûsége, a bagettôl a salátáig,a furcsa levesektôl a szarvasbélszínig, mindent megtalálni akönyvben. És a már korábban említetttitkokról sem feledkezhetünk el,a könyv egyik szereplôje, kitartó kísérletezésután elkészítette azt akoktélt, aminek egyik fontos alapanyagaa büki gyógyvíz. Ám, hogy miaz a fûszer, amivel a jellegzetes illatotés ízt kompenzálni lehet, csak akkortudhatjuk meg, ha elolvassuk aGasztro portrék elsô részét…K Ö N Y V A J Á N L Ó9


SPORT • CIVILÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel8.00-tól vagy este 20.00-tólmásnap reggel 8.00-ig tart.Az ügyelet július 14-tôl július31-ig.14., Szo – Elefánt, Zanati u. 20.,508-553 20.00–8.00; 15., V –Calendula, Szelestey L. u. 4–6.,509-405 19.00–8.00; 16., H –Árkádia, Dolgozók útja 1/A.,508-008 19.00–8.00; 17., K –Stromfeld, Stromfeld A. u. 15.,801-230 20.00–8.00; 18., Sze –Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242 18.00–8.00; 19., Cs –Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242 18.00–8.00; 20., P –Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242 18.00–8.00; 21., Szo –Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242 18.00–8.00; 22., V –Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242 18.00–8.00; 23., H –Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242 18.00–8.00; 24., K –Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242 18.00–8.00; 25., Sze –Nova Fô tér, Széchenyi u. 1., 312-466 20.00–8.00; 26., Cs – Nova Fôtér, Széchenyi u. 1., 312-46620.00–8.00; 27., P – Nova Fô tér,Széchenyi u. 1., 312-46620.00–8.00; 28., Szo – Nova Fôtér, Széchenyi u. 1., 312-46620.00–8.00; 29., V – Nova Fô tér,Széchenyi u. 1., 312-46619.00–8.00; 26., 30., H – Nova Fôtér, Széchenyi u. 1., 312-46620.00–8.00; 31., K – Nova Fô tér,Széchenyi u. 1., 312-46620.00–8.00.Vasi vasemberekSzombaton rendezték meg a Csónakázótónála XXVIII. Vasi Vasember országostriatlonversenyt. A férfiaknálKis Gyula, a nôknél pedig Forró Zsófianyerte a versenyt a Triatlon Tournegyedik állomásán. A megmérettetésretöbb mint háromszázan adtákle nevezésüket. A résztvevôknek1500 métert kellett úszniuk, 40 kilométertkerékpározniuk és 10 kilométertfutniuk.KEDVES OLVASÓINK!A Savaria Fórum legközelebb augusztus 4-én,szombaton jelenik meg!10


2012. JÚLIUS 14.PROGRAMAJÁNLÓJúlius 4 – augusztus 4.KIÁLLÍTÁSOKjúnius 29–július 27.Szombathelyi KéptárA 3. Textiltriennálédíjnyerteseinek kiállításajúnius 29–szeptember 29.Szombathelyi KéptárTextil-irat, lengyeltextilkiállítás•••••••••••••••július 14. (szombat)Szimfónia kávézó19.00 Blues Jam-koncertPalace Café22.00 FlashdanceCuba Café22.00 Cuba Premium Soundsjúlius 15. (vasárnap)Szent Márton-templom17.30 Aigner Géza plébános és dr.Melega Miklós történész filmvetítésea székesegyházi Szent MártonereklyeSzombathelyre hozatalának100. évfordulója alkalmábóljúlius 19. (csütörtök)Termálfürdô21.00 Éjszakai fürdôzés, filmvetítés:Sorsügynökség, büfé, coctail bárjúlius 20. (péntek)Cuba Café22.00 BeachBall Afterpartyjúlius 21. (szombat)Cuba Café22.00 Cuba Conga Classicjúlius 27. (péntek)Cuba Café22.00 Cuba Club Music Nightjúlius 27–29. (péntek–vasárnap)IseumIseumi Szabadtéri játékokjúlius 27. (esônap: 28.), július 29.(esônap: 30.)Puccini: Turandotjúlius 28. (szombat)Cuba Café22.00 Disco Music NightA Tó fürdô nyári rendezvényeijúlius–augusztusjúlius 14. (szombat)Summer Jamboree (részletes programkeretes írásunkban)16.00 Nagy Jonathan bûvész, showgyermekmûsoraugusztus 3. (péntek)16.00 Nagy Jonathan bûvész, showgyermekmûsoraugusztus 4. (szombat)IV. Strand sportnap: sakkbajnokság,kártyabajnokság, strandröplabdabajnokság,lábteniszbajnokság, minivízilabda-bajnokság, asztaliteniszbajnokság,streetballbajnokságaugusztus 11. (szombat)IV. Víziparádé: búvárbemutatók, vízilabdabemutatókaugusztus 18. (szombat)Agatlon versenyaugusztus 25. (szombat)Nyárbúcsúztató Beach Partyjúlius 14–28. (szombatonként) 21.30Agora–Savaria Filmszínház, teraszAGORA KERTMOZIJúlius 14. Vicky Cristina Barcelona –amerikai-spanyol romantikus filmJúlius 21. Csak szexre kellesz – amerikairomantikus vígjátékJúlius 28. Üvegtigris 3 – magyar vígjátékA belépés díjtalan!Summer Jamboree a Tó fürdônJúlius 14., szombat10.00–10.30 Díjtalan nevezés a helyszínen az összes sportágbanVas Megyei Strandröplabda Bajnokság: férfi páros, nôi párosVas Megyei Strandkosárlabda Bajnokság: férfi, nôi, vegyes streetballVas Megyei Strandlábtenisz Bajnokság: egyéniVas Megyei Strandfoci Bajnokság: 4+1 fôs csapatokVas Megyei Strandtollaslabda Bajnokság: férfi-nôi egyéni, vegyes párosSummer Sport Jamboree Vizespóló Verseny (márkás ajándék pólókkal)Július 15., vasárnap10.00–10.30 Díjtalan nevezés a helyszínen az összes sportágbanVas Megyei Strandröplabda Bajnokság: vegyes (4 fô – min. 2 hölgy)Strandpétanque Duplett Bajnokság: 2 fô + közelítô versenyVas Megyei Starndlábtenisz Bajnokság: párosRENDELÉS: NONSTOPSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034www.allatkorhaz.comNEM VAGY EGYEDÜL– SEGÍTÔPONTA Magyar Szocialista Párt Szombathelyiés Vas Megyei Szervezeteingyenes jogi tanácsadást tartminden hét csütörtökén délután17 órától az MSZP szombathelyiirodájában.Rendelési idô:Kedd: 14.00–18.00 óráigRendelô: Szombathely, Széchenyi u. 4–6.Tel.: (+36)20/530-6588; (+36)94/343-300E-mail: sandorplasztika@gmail.comTeljes körû plasztikaisebészeti ellátáshelyi érzéstelenítésbenés altatásban• Arcplasztika• Fül- és orrplasztika• Szemhéjplasztika• Emlônagyobbítás• Emlôfelvarrás és -kisebbítés• Hasplasztika• Zsírleszívás, alakkorrekciók, saját zsír feltöltése• Lézeres szôrtelenítés és rejuvenáció (EsteLux orvosi lézerrel)• Ráncfeltöltések hyaluronsav tartalmú készítményekkel• Botox kezelés Vistabel injectióval• Thermage orvosi radiofrekvenciás bôrfeszesítés• Bôrdaganatok, anyajegyek eltávolítása11


2012. JÚLIUS 14.E G É S Z S É G • É L E T M Ó DAz észrevétlen csonttörésLehet-e, és hogyan lehet észrevétlen egy csonttörés?Igen, sajnos lehet. Sokszor a hátfájást elbagatellizáljuk.Nem is gondoljuk, hogy betegség van a hátterében. Soknônél a ruha hosszabb elôl, mint hátul. A varrónômegigazítja, és nem gondolnak rá, hogy ez is betegségkövetkezménye. A hasfájás, székrekedés is lehet árulkodójel. A csontritkulásról – hiszen arról van szó – kérdeztükdr. Nagy Évát, az Árkádia Egészségcentrum orvosát.– A csontritkulás egy lassú lezajlású betegség, melynélészrevétlenül jönnek létre a csigolyatörések, összeroppanások.Árulkodó jel lehet az is, ha a fiatalkori testmagasságcsökken. Csontritkulásra gyanakodhatunk az elsôcombnyaktörés vagy csuklótörés után. Az észrevétlencsigolyatörés akár egy rossz mozdulatnál, nagyobbsúly emelésénél is megtörténhet – figyelmeztet az ÁrkádiaEgészségcentrum belgyógyász-reumatológusa.Számos rizikótényezô van, az alábbiak a legjellemzôbbek:– Kevés mozgás: ülômunka, számítógép-függôség– Kalciumban szegény étkezés: tejcukor- vagy tejfehérje-érzékenység– Idült hasmenéses kórképek: gyomor- vagy bélcsonkoltbetegek– Gyógyszermellékhatás: asztma elleni szerek, vérhígítók,szteroidok, savlekötôk– A pajzsmirigy alul- és túlmûködése, kezelése– Nôknél a korán jelentkezô változó kor– Túlzott kávéfogyasztás, dohányzásAki magára ismert panaszaiban, vagy hajlamosító tényezôivannak, forduljon bátran hozzánk!Dr. Nagy Éva belgyógyász-reumatológusszakorvos, az Árkádia Egészségcentrum orvosa(x)MIÉRT VESZÉLYES FOGYÓKÚRÁZNI ÉSKÍSÉRLETEZNI AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL?Hazánkban a megkezdett fogyókúrák 96%-a sikertelen éstöbben legalább 5-6 fogyókúrás módszert is kipróbálnakeredmény nélkül. Van, aki több kilót szed fel, mintamennyit leadott, az is gyakran elôfordul, hogy a különbözôtisztító és vitalizáló kúrák a jobb közérzet helyett inkábblegyengüléshez vezetnek. Mindezek nem csak önbizalomhiánytés rossz közérzetet jelentenek, hanem egészségügyigondokat is okoznak.Anyagcserénk különbözôsége határozza meg a táplálékokhasznosulását vagy épp káros hatását szervezetünkben.Megdôlni látszik az a felfogás, miszerint pl. minden gyümölcsegészséges, a cukor rossz, a zsír hizlal. Minden attólfügg, hogy kinek és mennyi – ugyanannak a tápláléknakgyökeresen más a hatása két különbözô anyagcseretípusbatartozó személynél.Négy fô tényezô – idegrendszer, emésztôrendszer, hormonrendszer,vércsoport – vizsgálatából tudhatjuk meg, hogymelyik anyagcseretípusba tartozunk. Ezeken az összetevôkönnem tudunk változtatni, de azt megtehetjük,hogy anyagcseretípusunknak megfelelôen táplálkozunk.A megfelelô étrend természetes „mellékhatása”, hogy normalizálódika testsúlyunk, és majd kicsattanunk az energiától.Testünk tökéletesen tudni fogja, hogy mi a dolga,ha azt kapja, amire szüksége van. Közben nem kell koplalni,nem kell pirulákat bevenni, és nem kell íztelen vagyméregdrága ételeket enni. Ez a módszer nem egy újabbdivatdiéta, viszont segít leadni a felesleges kilókat ésvisszaállítja a szervezet természetes egyensúlyát. A mûszeresanyagcseretípus-mérés során egy Önre szabott, fogyástelôsegítô és vitalizáló életviteli szaktanácsadást is kap.Bôvebb információ: 06/70/671-1160; www.metodic.hu.(x)ÁRKÁDIA EGÉSZSÉGCENTRUMGYÓGYSZERTÁR • MAGÁN-, GYERMEK- ÉS HÁZIORVOSI RENDELÔKKELAJÁNLATUNK UTAZÁSHOZ, PIHENÉSHEZSzezonális kedvezô ajánlatunk:• fényvédôk, napégés elleni készítmények• szúnyog- és kullancsriasztó szerek• bôrgyógyászati problémák ellátására szolgáló termékek• allergia elleni készítmények• kozmetikumok• sérülések ellátására szolgáló termékekKérésére szívesen összeállítjuk az Ön és Családja igényeinekmegfelelô, személyre szabott „úti patikáját” – azaz mindent, amiegy utazáshoz elengedhetetlen!5% TÖRZSVÁSÁRLÓIKEDVEZMÉNYvény nélkül kapható termékekvásárlása eseténNYITVA TARTÁS:HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 8–19SZOMBAT 8–13ÚJDONSÁG!HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÁSSCHÜSSLER-ARCDIAGNOSZTIKAÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁRSZOMBATHELY, DOLGOZÓK ÚTJA 1/A(A BUSZMEGÁLLÓ MÖGÖTT)TELEFON: 94/508-008LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉG!A hét hat napján ehhez nyújtunk segítségetszemélyre szabott kiszolgálással!Nyitva tartás: HÉTFÔ–PÉNTEK: 8–19 • SZOMBAT: 8–13A hirdetés felmutatójaingyenes testösszetételmérésenvehet részt!**Az akció 2012. júl. 31-ig tart.A MEGOLDÁS:Egyénre szabott életviteli éstáplálkozási szaktanácsadásaz egészségért és az ideálistestsúlyért,ANYAGCSERETÍPUS-MÉRÉSSEL.Megnyitottuk!Üzletünk címe:SzombathelyKossuth L. u. 17.06/70/671-1160Dr. Gerencsér Józseffôorvos, sebész, plasztikai sebészMûtétek altatásban és helyi érzéstelenítésben:emlônagyobbítás, -kisebbítés, -felvarrás, hasplasztika,arc-, orr-, fül-, alsó-felsô szemhéjplasztika, ultrahangos zsírszívás,ráncfeltöltés, BOTOX, kissebészeti beavatkozások.MadentkoSzombathely, Széchenyi u. 4–6.Mobil: 70/3828 179E-mail: drgerencserjozsef@chello.huRENDELÉSI IDÔ: CSÜTÖRTÖK 16–17 ÓRÁIG15


www.bobozas.huSzombathely, Rumi út. 181.FÜRDÔSZOBASZAKÜZLET(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)Telefon: 312-450www.mozaikfurdoszoba.huNyitva tartás:H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROKBOBPÁLYASopron, Bécsi-domb(84-es út mellett)Nyitva:márc. 1. – nov. 1-igminden nap üzemel.„Pihen az egész család”A CSOMAG TARTALMA:• Szállás 2 x 2 ágyas erdei lakjaink egyikében• 2 felnôtt és 2 vagy 3 (12 év alatti) gyermek részére• Félpanziós ellátás (reggeli és 3 fogásos ebéd vagy vacsora)• Kisvasutazás az érintetlen Baláta-tó területére (a menetrend szerinti járaton vehetô igénybe!)• Feszített víztükrû kültéri medencénk korlátlan használata (májustól szeptemberig)TÉRÍTÉSI DÍJAK:• 2 felnôtt és 2 (12 éves kor alatti) gyermek részére:• 2 felnôtt és 3 (12 éves kor alatti) gyermek részére:További részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeink bármelyikén!Várjuk szeretettel Kaszóban!26.660 Ft/éj/ház32.430 Ft/éj/házVisegrád, Nagyvillám(11-es útról)Nyitva:az év minden napján.Az elhelyezkedésnélnem mindegy, hogyhol végzia tanfolyamot!A VAGYONVÉDELMIORSZÁGOSKIKÉPZÔ KÖZPONTBIZTONSÁGI ÔRIntenzív, OKJ-sszakmunkásképzést indíta szakmai szakszervezetekajánlásával, ORFK-vizsgávaljúlius 14-én és 21-énSZOMBATHELYEN,KÔSZEGEN ÉSKÖRMENDEN.+36-30-981-19-83Hétvégén is hívható!Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdôkjelentkezését is várjuk!www.vokk.huKönnyû és gyors elhelyezkedés!Fegyvervizsga 1 nap alatt!NE HIGGY az átverôknek,ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!Fnysz: 01022-2010KÉMÉNY ésTETÔDOKTOR Bt.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397Kémény-béléscsövezésSzerelt kéménykészítésTermoforkémény-kiváltásegyedi kéményekreVÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁNUTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOSAJÁNLATAIBÓL (5% kedvezménya felsorolt programokból)!SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÔvarázsa júl. 23–29. 129.900 Ft/fôPRÁGA – kulináris és kulturális élvezetekCSEHORSZÁGBAN aug. 2–5. 49.900 Ft/fôOLASZ NAGYKÖRÚT: Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze aug. 16–22. 110.900 Ft/fôÉSZAK-MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA(félpanzió) aug. 17–20. 40.000 Ft/fôSALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNERaug. 18–20.39.900 Ft/fôÜdülés DÉL-DALMÁCIÁBAN: Dubrovnik-Montenegró (félpanzió)aug. 19–25.102.900 Ft/fôDEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL– HORTOBÁGY aug. 19–21. 28.900 Ft/fôISZTRIA – KVARBER ÖBÖL gyöngyszemei(félpanzió) szept. 12–16. 62.900 Ft/fôSZARDÍNIA, Európa trópusi - és KORZIKA,a szépség szigete szept. 13–21. 189.900 Ft/fôTovábbi ajánlatainkat keresse irodáinkban!Az akció visszavonásig érvényes.Zalaegerszeg: 92/511-045Nagykanizsa: 93/536-716Keszthely: 83/511-231Hévíz: 83/540-399Lenti: 92/551-061www.zalavolan.hu/utazási_irodaEng. szám: R/0022/1992/2000

More magazines by this user
Similar magazines