M ZAIK

savariaforum.hu
  • No tags were found...

M ZAIK

M ZAIKCSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLETA készlet erejéig!CSEMPE ésJÁRÓLAP-15%Dekorokra nemvonatkozikkedvezménnyelCímünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181.(a lámpás keresztezõdésben)


Megjelenik minden szombaton!2004. november 20.3KULTÚRÁNK LEHETÕSÉGEIGAZDAG KÍNÁLAT,KOORDINÁCIÓ NÉLKÜLÚj sorozatot indítunk, a gazdaság fejlesztéséneklehetséges irányai után most többhéten át a kultúrával kapcsolatban kérjük kisokak véleményét. Válaszokat keresünk rá:büszkék lehetünk-e Szombathely kulturáliséletére, jogosak-e a programkínálatot érõ kritikák?Milyen teendõk várnak a döntéshozókraés a kulturális szféra szereplõire, mit kellmegõrizni, és min volna jó végre változtatni?Kell-e színház és egyetem? Valóban miénk-ea Nyugat Királynõje cím, s ha nem, kiérdemeljük-evalaha? Legelõször Pungor Jánoshozkopogtunk be, hogy megtudjuk, hogyanfest a város kulturális élete, és milyen javaslatoktûnnek célravezetõnek a nagy múltúVas Megyei Tudományos IsmeretterjesztõEgyesület igazgatói székébõl nézve.– Szombathely kulturálisélete minden ellentmondásávalegyütt sokszínû,ráadásul gazdaghagyományokkal is rendelkezik.Meggyõzõdésem,hogy a város legnagyobbkincse a kulturálisszféra. Remek közmûvelõdésiintézményeink,mûvészeti együtteseink,múzeumaink, könyvtáraink,tudományos mûhelyeinkvannak, de a civilvagy magánkezdeményezésekis egyre inkábbhozzátesznek ehhez. Vanmibõl válogatni.– Ön szerint mindenigényt kielégít aprogramkínálat?– Nagyon sok a populáris,tömegigénytkielégítõ, szórakoztatórendezvény, de nem mondhatja senki, hogy enynyivolna a kínálat. Az utóbbi években egyre bõvüla rétegigényekre koncentráló programok köre,és szerencsére szaporodnak az azonos érdeklõdésûemberek közösségi mûvelõdését szolgálóklubok is.– Tehát minden rendben?– Errõl szó sincs. A kínálat ugyan gazdag, de hiányzikegyfajta koordináció a városban. Nap mintnap tapasztalom, hogy egybeesnek a rendezvények,s bármennyire szeretnék több programon részt venni,lehetetlen, mert egy idõben zajlanak. De kiegyeztessen, ki koordináljon? Ez évek óta gondot jelent,és úgy látom, az önkormányzat is csak kívülállókéntszemléli a problémát. Hozzáteszem: nem állítom,hogy az õ feladatuk volna. Ráadásul az intézményeksem egyeztetnek egymás között, a szervezõknem figyelnek oda.„a város legnagyobb kincsea kulturális szféra”– Miért lehet ez így?– Valahol az irányításnál kell keresni a hibát,szükség volna egy személyre vagy egy szervezetre,hogy legyen, aki odafigyel. Persze az intézményekközötti kommunikáción is van mit javítani. Hiányzikaz együttmûködés, ritka például, hogy kettõ vagytöbb szereplõ közösen szervez programot, holott márezzel gazdaságosabbá lehetne tenni a rendszert.– Csak Szombathelyen tapasztalja ezt?– Szinte mindenütt így van, nem egyedi a jelenség.Az intézmények önállóak, az önkormányzat ezért egykicsit leveszi róluk a kezét. Egyébként pedig túl széttagoltaz intézményhálózat, ezért programfinanszírozáshelyett kényszerûségbõl intézményfinanszírozás zajlik.Az épületek, nagy szervezetek felemésztik a pénzt, ígyaztán a kulturális feladatokat ellátó civil szervezetekresem jut elég támogatás. Én úgy látom, nekik kellene átadnia mûvelõdési házakat, ez a folyamat már elindult,de általában a szemléletmég nem változott.– Sokat halljuk,hogy a város igenisbüszke a kulturálisFotó: Vasséletére. Jogosan?Valóban ez az egyiklehetséges kitörésipont?– Biztos vagyok benne,hogy Szombathelynekez az egyik legnagyobbesélye a kitörésre, egyrésztkulturális hagyományaink,másrészt földrajzifekvésünk miatt. Rendkívülfontos volna tudomásulvenni, hogy a nemzetközikapcsolatokra sokkaljobban kell építeni, közösprojekteket kellene kidolgozni,a kezdeményezéseketegy nagyobb „áramkörbe”lenne jó bekapcsolni.A város – szellemi, regionális adottságai révén– az Alpok-Adria régióban tudományos-kulturálisközponttá válhat, nagy fesztiválokat, konferenciákat,szimpóziumokat lehetne idehozni. Biztató jelekugyan vannak, gondoljunk a Bartók Fesztiválra, aTextilbiennáléra, a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemre,a Karneválra, csakhogy a kellõ infrastruktúra –konferenciaközpont, szállodák, jó utak – hiányzikmég. Megérné a városnak a befektetés, remélem, egyévtizeden belül jelentõs változások lesznek e téren.– Középtávon mik lennének a legfontosabbteendõk ön szerint?– A színház elõkészítése, a fõiskola egyetemméválási kérdésének tisztázása, lezárása elsõdleges, denélkülözhetetlen egy átfogó, szakemberek bevonásával,az õ véleményük, tapasztalataik figyelembevételévelíródó hosszú távú koncepció elkészítése is.hháGAZDASÁGUNKRÓLHETI JEGYZETVéget ért a Gazdaságunkalternatívái sorozat, melybenszakértõk mondták el, milyenreményeket táplálhat a városegy új évezred gyorsan változóvilágában. Nem kevés kritikais megfogalmazódott, amelyeketjó lenne komolyan venni,elvégre ezért készültek azinterjúk.Már az elsõ beszélgetésen elhangzotta varázslatos fogalom, a kitörésipont, amit sokszor hallunk politikusainktól.A gazdaság szó hallatán ugyanis,mint a pavlovi reflex, tör elõ az elmúlt15 év fõembereinek szájából ez a sommásmegállapítás. Ezzel is csak az abaj, hogy sok van belõle. Kitörési pontnakkell tekinteni például a kultúrát, azoktatást és az idegenforgalmat. Ha ZrínyiMiklós ilyen haditervet eszelt volnaki, talán még ma is ott ülne a várfal tövében,és azon morfondírozna, hogymelyik kitörési pont a legmegfelelõbb.Csak úgy kirohanni pedig esztelenség.A török meg röhög, közben belép azunióba is. A másik kulcsszó a szerkezetváltás.Ez azért érdekes, mert bártudjuk, mit rejt a kifejezés, mégis szívesebbengondolunk mondjuk az épületszerkezetekre,mert azokat néha váltjákis. A multi nálunk még mindig a betanítottmunkaerõt kedveli, a mûszakilagképzett munkaerõ pedig sehol sincs.Bár a szombathelyi német vállalat megnyugtatóvéleménye szerint több üzemüknekkiváló az együttmûködése amiskolci, budapesti és a gyõri oktatásiintézményekkel.A következõ lényeges problémakör,amely szintén felmerült a sorozatban, hogynem készülünk a cégek fogadására, hanemha éppen beesik egy vállalat, akkorannak megteremtjük a letelepedés feltételeit.Ha ez így van, akkor nagyobb a baj,mint hittük. A városok többsége ugyanis tudatosancsalogatja a befektetõket, és ígybizony gazdasági elõnyhöz jut a többivelszemben.Azért van aduászunk: kedvezõ földrajzifekvés és fõleg hely az ipari parkban.És körvonalazódott a végsõ konklúzió:logisztikai központ leszünk. Ha mára cégek máshová mennek, akkor miénklesz az õket összekötõ út. Az igazán elszomorítóviszont a magyar kis- és középvállalkozásokhelyzete. Nincs megfelelõhátterük, ezért ha nehézség adódik,akkor feladják. Nekik azt üzeni egyik interjúalanyunk,hogy higgyenek önmagukban,és abban, hogy a politika is felismeri:mekkora szükség van rájuk.Óvári Gábor


42004. november 20. Megjelenik minden szombaton!ILLETÉKESSzent Márton-hét Toursban:SZOMBATHELY VOLTA DÍSZVENDÉGAkár gazdasági hasznot is húzhat Szombathely abból aszoros kapcsolatból, amelyet Tours városával ápol. Legutóbbnem pusztán a közös kulturális hagyományokról, aSzent Márton-út és egy Szent Márton Kutatóintézet felállításánaktervérõl, de lehetséges befektetésekrõl is szó esett akét város vezetõinek találkozóján.Nemcsak Szombathelyen, hanemtermészetesen a franciaországiToursban is megrendezték a SzentMárton-hetet, a múlt hétvégi eseménynekvárosunk volt a díszvendége.A vasi megyeszékhely képviseletébendr. Ipkovich György polgármestertárgyalt az ottani tisztségviselõkkel,gazdasági szakemberekkel,de elkísérte Kovács Vince, a VasMegyei Kereskedelmi és Iparkamaraelnöke is. A megbeszélésen aszombathelyi delegáció városunkatajánlotta lehetséges befektetõi célpontkénta francia cégeknek – tudtukmeg a polgármestertõl, aki hozzátette:érdeklõdést tapasztalt ezügyben. Hogy valóban gazdaságihasznot húzhasson a város, ezértSzombathely jövõ tavaszra meghív-ELTÛNT NYUGDÍJta hozzánk a francia gazdasági kamaraképviselõit, hogy a tárgyalásokfolytatódjanak.Nagy lehetõségek rejlenek a két városközötti kapcsolatban a turizmusszempontjából is. Régóta tervben vanegy ún. Szent Márton-út projekt megvalósítása,amely egy számos várost érintõturisztikai útvonal kidolgozását jelentiSzombathelyés Tours között.Dr. IpkovichGyörgy elmondta:a franciafél egySzent MártonKutatóintézetfelállításán isdolgozik, mindkétprojekthez –melyekbe városunkis tevékenyenbekapcsolódhat– brüszszeliforrásokraszámítanak. Szent Márton-témájú képzõmûvészetialkotásokkal, kulturálisprodukciókkal mutatkozott be Szombathelya toursi programon, a tárlatot ésaz elõadásokat azonban a francia városnaknemcsak a vezetése, hanem a polgáraiis megcsodálhatták. Dr. IpkovichGyörgy büszkén számolt be róla: különösennagy sikert aratott az UngarescaTáncegyüttes fergeteges bemutatója.hháVárosvezetõk Nicole Delunay,a Nougat Lovagrend nagymestere társaságábanRokkantnyugdíjas, mozgássérült – fogyatékkal élõ – olvasónkérdeklõdött szerkesztõségünknél, hogy hová fordulhatna segítségért.A Szily János utcában rosszul lett, és eltûnt a nyugdíja, mostpedig nem tudja kifizetni a lakás rezsijét. Felesége meghalt, rokonokranem számíthat. Levelében kitér arra is, hogy halláskárosultkéntnem kap segítséget, próbálkozott már több szervezetnél is.Felkerestük a Mozgáskorlátozottak Vas Megyei Egyesületét, aholdr. Dallos János elnök volt segítségünkre tanácsával. Elmondta, hogyminden ilyen esetet alaposan meg kell vizsgálni. Ha nagyfokú fogyatékosságavan az érintettnek, akkor jogosult lehet támogatásra. Esetitámogatásért fordulhat a Széll Kálmán u. 20. szám alatt lévõ ÁllamkincstárVas Megyei Igazgatóságának Családtámogatási és SzociálisEllátási Irodájához vagy a Városháza Szociálpolitikai Irodájához.TÍZTÁNC A SPORTHÁZBANTelt ház elõtt zajlott, és a legesélyesebb páros gyõzelmévelzárult múlt hétvégén az idei Tíztánc Magyar Bajnokság.Ahogy évek óta mindig, úgy most is László Csaba és SzögiSzilvia (Szilver TSE, Szentes) érdemelte ki produkciójával aNestlé–Purina Kupa elsõ helyét a közönségnek ötórányi remekprogramot nyújtó MSH-beli rendezvényen.A Haladás VSE,illetve a Lorigo Oktatásiés KulturálisSzolgáltató Kht. általszervezett versenyen,amelyen a tíztáncosokmellett latinjunior II. formációkatis láthattunk,két Haladás-páros isindult, s bár õk nemjutottak a döntõbe,azért szép produkciótmutattak be. Fellépetta Haladás Aformációja és aSavaria TáncsportEgyesület is a bajnokságon,a megmérettetéshangulatárólpedig a Galaxyegyüttes gondoskodott,táncosok és nézõknagy örömére, hiszen a hasonlórendezvényekrõl már régen eltûntaz élõ zene hagyománya.Gombás Endre fõszervezõ, Szombathelytanácsnoka érdeklõdésünkreelmondta: a rangos versenymegrendezését a város önkormányzatamásfél millió forinttalEZERARCÚOLASZORSZÁGtámogatta. Ugyancsak tõle tudjuk,hogy e hét elején az Operaházbanmegtartott Magyar TáncpalettaSztárgálán Szombathelyt a Haladás–LorigoTáncegyüttes képviselte,a csapat nagy sikert aratottRimányi Judit Csillagok háborújacímû koreográfiájával. hháItália történetét, Olaszország életétismerhették meg az érdeklõdõk aSavaria Közlekedési Szakképzõ Iskolában szerdán megtartott, NapfényesItália címû elõadás-sorozaton. Dr. Antonio Donato Sciacovelli,a Berzsenyi Dániel Fõiskola olasz tanszékének vezetõje a szerteágazóolasz kultúráról tartott elõadást. Mennyire épültek be az olasz kultúraelemei más népek kultúráiba? – tette fel a kérdést. A tanszékvezetõszerint minden kultúráról kialakul egy sztereotípia. Az olaszok aspagettirõl, a gyors és dallamos beszédrõl és a pizzáról híresek. A magyarokkalugyanez a helyzet: cigányzene, bõ gatya, gulyás, betyárok.Sok tévhit él tehát más népek tudatában rólunk is. Az idegenek számáraviszont már kevésbé ismert tény, hogy hány Nobel-díjasunkvan, vagy éppen az, hogy az olaszok találták fel a villát.Az olasz ipar egyik leghíresebb termékérõl, a Fiatról tartott elõadástSzakács-Kovács Lóránt autóházvezetõ, az olasz konyha különlegességeitpedig Schützenhoffer Antal élelmezésvezetõ mutatta beaz érdeklõdõknek. A szünetekben Marco Lucarelli karaoke-elõadásaiszórakoztatták a közönséget.ogFotó: Czika


Megjelenik minden szombaton!2004. november 20.5„ELSÕ AZ ORSZÁG, MÁSODIK A VÁLASZTÁS”A 2002-esnél „bátrabb” kormányprogramot népszerûsít a miniszterelnökAz új kormányprogramot népszerûsítendõ Szombathelyenjárt csütörtökön a magyar miniszterelnök. A Sugár úti sportcentrumbantartott nagygyûlés elõtt Komondi Gábor, a SzombathelyiTelevízió szerkesztõségvezetõje készített interjút Gyurcsány Ferenccel,lapunk a beszélgetés rövidített, szerkesztett változatátteszi közzé.– Nem éppen szokványos,ha egy ciklus közepén maga aminiszterelnök járja az országot,hogy a kormányprogramotismertesse. Miért teszi?– Azért, hogy meggyõzzem azembereket: jó irányba megy az ország.Szeretném, ha kérdéseket is feltudnának tenni, mivel a nyáron, a választásiciklus közepén átalakult akormány, változott a kormányfõ személye,új kormányprogram született,az emberek pedig tele vannak várakozással,és persze kritikával is. Engednikell, hogy azt mondják: nem, nincsigaza a miniszterelnöknek, nincs mégminden rendben. A kormányfõ felelõssége,hogy segítse az emberek tájékozódását.Én megteszem, és – nemtitkolom – élvezem is.– Mennyiben különbözik azúj kormányprogram a 2002-ben kihirdetettõl, mit folytat amostani, és mit von vissza?– Ez a kormány egy bátrabbprogramot alkotott egy igazságostársadalom megteremtéséért. Alapvetõennagyobb felelõsségvállalástkérünk azoktól, akiknek több a vagyonukvagy jövedelmük, és ebbõlátcsoportosítunk azokhoz, akik nehezebbenélnek meg. Ezért alakítottukát a személyi jövedelemadórólszóló törvényt. Az átlagos keresetûek– a kb. 120–130 ezer forintos jövedelmûek– 5 ezer forinttal többetfognak kapni, ugyanez a kedvezményazonban nem illeti meg azokat,akik 400–500 ezer forintot keresnek.Folytatjuk a lakástámogatásirendszer átalakítását, hogy ne azonsegítsünk, aki 30 millió forintos hiteltvesz fel, mert neki nélkülünk issok pénze van, hanem azon, aki azelsõ kis lakását szeretné megvenni.Persze vannak ellenzõi a változásnak,mert mindez nem tetszik azoknak,akik kiesnek a kedvezményekkörébõl, de a kérdés az: jól tesszüke,amit teszünk, igazságosabb lesz-eettõl a rendszer. Én azt gondolom,jól tesszük, és igazságosabb lesz.– Mely réteggel tesznek jót,és kiknek lesz rosszabb?– Magyarországon az adózók6%-a rendelkezik évi 3–3,5 millióforint feletti jövedelemmel, 2% pedig4,5–5 millió forint felettivel, ésmég az 1%-ot sem éri el azok aránya,akik 8 millió forint felett keresnekévente. Tehát csak a leggazdagabb6, 2 és 1% jár rosszabbul. Detõlük sem elveszünk, hanem nemadunk számukra kedvezményt, és eznagy különbség.– Az emberek gazdagodást,utakat, új építményeket is látniszeretnének. Mennyire tarthatóaka 2002-es vállalások, példáula beígért autópályák?– A 430 kilométer autópálya megépítésének– szerencsére most mármindenütt ugyanazt a számot emlegetjük–, úgy látom, nem lesz akadálya.Ma 100 forint közös pénzbõl 105-ötköltünk el, a különbözet az a hiány,amit itt hagyunk hitelként a gyerekeinknek.Én azt szeretném elérni, hogyjól költsük el a pénzt, és ne adjunk kimár ennél többet. Nekem az a dolgom,hogy meghatározzam a prioritást, akormány igazságosabb országot építsen,az emberektõl pedig együttmûködésrevan szükség, hogy több legyen aközös jövedelmünk.– A szocialista párton belülis vállalt szociáldemokratairányvonal mennyiben jelenikmeg a kormányprogramban?– Olyan lépéseket tervezünk,amelyek arról szólnak, hogy fogjunkössze azokért, akiknek nehezebb. Aprogram szociális része kifejezettenszociáldemokrata, de nemcsak az elosztásonkell gondolkodni, hanemazon is: hogyan legyen több a jövedelem.Szeretnék koncentrálni rá,hogy több munkahely, nagyobb gazdaságinövekedés és olyan forintárfolyamlegyen, ami nem tesz tönkrecégeket. Nekem ne mondja senki,hogy Magyarországnak az az érdeke,ha az erõs forint munkahelyekezreit veszélyezteti. Nem, Magyarországnakaz az érdeke, ha az exportbólmegkeresett dollárjainkért,euróinkért több forintot kapunk.– Várható-e konfrontáció akormány és a Magyar NemzetiBank között?– Dehogy. Õk is elmondják,hogy mit gondolnak, és mi is. Én aztszeretném, ha több levegõ lenne agazdaságban. Abban, hogy bezárjáka cipõgyárat, a Philips-et, benne vanaz a tény is, hogy nem kapunk elégforintot az exporttermékekért. Hazánkkicsi piac, itt nem lehet nagynövekedést elérni, ezért exportálnikell a világnak. Ennek jövedelmezõségepedig az árfolyamon múlik.– Nem tart attól, hogy haönök rendbe teszik az országot,a munka gyümölcsét 2006után az ellenfeleik aratják le?– Az emberek szempontjából aza legfontosabb, hogy jól menjen azország. Ha így van, mi ügyesek vagyunk,és az emberek is tudják,hogy a politikánk az õ javukat szolgálja,akkor nem kell félni. Elsõ tehátaz ország, második a választás.Fotó: CzikaKÖZMEGHALLGATÁSA Szombathelyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2004. november 23-án 18órakor tartja évi közmeghallgatását a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti irodájában. A közmeghallgatásraminden érdeklõdõt szeretettel várnak.PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyfordulós pályázatothirdet az Erdei iskola út melletti 50 db – közmû és út nélküli – telek licitálásútján, egyben út- és közmûépítési kötelezettséggel történõ eladására. Kikiáltásiára: 194.000.000 Ft + 25% áfa.A pályázat beadási határideje: 2004. december 2-án 11 óra, Polgármesteri Hivatal(Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. I. em. 113.). Érdeklõdni: a 94/520-204-es telefononlehet. A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ a Városháza földszinti hirdetõtábláján,továbbá interneten a www.szombathely.hu honlapon /Szombathely VárosHivatalos Honlapja/Városháza/pályázatok elérési úton olvasható.PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyfordulóspályázatot hirdet a tulajdonában álló Szombathely, Márton Áronu. 45. szám alatti „volt középiskola” ingatlan licitálás útján történõeladására. Kikiáltási ára: 29.500.000 Ft.A pályázati ajánlatok legkésõbb 2004. december 8-án 11.00 óráignyújthatók be Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalAljegyzõi Titkárságán (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. I. em.113.). Pályázati tárgyalás 2004. december 9-én 10.00-órakor a VárosházaV. emelet 516. számú szobájában. A részletes pályázati felhívásmegtekinthetõ a Városháza földszinti hirdetõtábláján, továbbáinterneten a www.szombathely.hu honlapon /Szombathely Város HivatalosHonlapja/Városháza/pályázatok elérési úton olvasható.


62004. november 20. Megjelenik minden szombaton!TALÁRHÁZIDOKTORPANASZKÖNYVKISKERTFelelõsséga hagyatéki tartozásokértLevélírónk édesapja egy betétitársaság üzletvezetésre jogosultbeltagjaként nagykereskedelmi tevékenységetvégzett, azonban a közelmúltbanváratlanul elhalálozott.Olvasónk, aki a saját vállalkozásátvezeti, most tanácstalanuláll ezen helyzettel szemben, mivela bt. vagyoni helyzetét egyáltalánnem ismeri, de elképzelhetõnektartja, hogy édesapja az utóbbiidõben tartozásokat halmozott fel.Õ és testvére, mint az elhunyt örökösei,– mivel tudomásuk szerintédesapjuk végrendeletet nem hagyotthátra, így a törvényes öröklésszabályai szerint õk örökölnek– arra szeretnének választ kapni,hogy milyen lehetõségeik vannak abetéti társaság jogi sorsának rendezésére.Olvasónknak elsõsorban aztkell eldöntenie, hogy kíván-e azörökhagyó után örökölni, mivelmegilleti az örökség visszautasításánakjoga, ha úgy határoz, hogyaz örökrészébõl nem kíván részesedni.Ebben az esetben azonbannem csupán a hagyatéki terhek ráesõ részének viselése alól mentesül,hanem a visszautasítás azegész örökrészbõl történõ kiesésétvonja maga után, vagyis a hagyatékbanlévõ vagyontárgyaktól is elesik,mivel öröklési jogunk nem teszilehetõvé, hogy az örökös örökrészénekbizonyos vagyontárgyaitmegtartsa, másokat pedig visszautasítson.Tehát amennyiben a hagyatékitartozások nem érik el aDr. Kövesdi Zoltánhagyatéki vagyont, úgy nem érdemesa visszautasítás jogával élni.Ha olvasónk az öröklés mellettdönt, akkor választhatja azt a variációt,hogy a beltag jogutódjakéntbelép a társaságba, ebben az esetbenfelelõsségére a beltagra vonatkozószabályok irányadók, vagyisteljes vagyonával felel a bt. tartozásaiért.A tagság természetesenegyütt jár az abból fakadó személyesközremûködési kötelezettséggelis, amit olvasónk feltehetõennem tudna vállalni, mivel az édesapjaáltal folytatott tevékenységrenem volt rálátása. Amennyibennem lép be a társaságba, úgy veleel kell számolni, azaz a társasággalszemben fennálló követeléseit 3hónapon belül ki kell részére fizetni.A társaság örökhagyó halálaelõtt keletkezett tartozásaiért pedigörökrésze erejéig felel, ami aztjelenti, hogy nem kerülhet hátrányosabbhelyzetbe, mint amilyenbenaz örökség megnyílta elõttvolt, mivel azon tartozásokért, melyekmeghaladják az általa örököltvagyon értékét, nem felel.Bemutatkozik:A VAS MEGYEIIFJÚSÁGI VONÓSZENEKARCIVIL TÉRA Vas Megyei Ifjúsági Vonószenekaroktóber 21-e és 25-e között a németországi Wangenbenvendégszerepelt, aholóriási sikert aratott.Hogy kikbõl is áll ez a zenekar?Vannak a „régiek”, õkazok, akik végigdolgozták eztaz öt évet, és nagy részük aMûvészeti Szakközépiskola diákja.Vannak, akik Kõszegrõl,Szentgotthárdról vagy Celldömölkrõljárnak be szombat reggelenkénta próbákra. Együtt a„kicsikkel”, akik még csakmost csöppentek bele ebbe avilágba, mégis õk a zenekar jövõjétjelentik, és egyfajta büszkeségtölti el az öregebbeket,hogy segíthetnek abban, hogyez a sok gyerek is része legyenegy ilyen „családnak”. Ez acsalád felelõsségekkel és kötelezettségekkelis jár. Talán alegnagyobb feladatuk azoknakvan, akik vállalják, hogy beülnekaz elsõ pultba, és koncertelõtt egy szóval elhitetik velünk,amit még õk is csak remélnek:hogy jó lesz! Perszemindenki kiveszi a részét amunkából. Élen járunk a kottaeltüntetésben,és profik vagyunka koncert idejére szólóseprûrejtegetésben is.Van egy ember, aki ezt asok egyéniséget a zenében öszszefogja.Elméletilegegy pálcával, gyakorlatilagszívvel-lélekkel.Azt hiszem, ezt senkinem tehetné jobban. Õaz egyik, aki megmutatja,mitõl lesz szép azenénk nemcsak nekünk,hanem másoknakis. A rivaldafény és afüggöny mögött ott állnakmögöttünk a tanáraink,akik megtanítottak minket azene szeretetére és arra a technikaitudásra, amire szükségünkvan. Ez a zenekar elérteazt, hogy a hûvös németek lábdobogássalhonorálják a koncertennyújtott teljesítményét.Láttunk más zenészeket összeülni,és felületesen játszani, deegyetlen „Zenekart” sem láttunk,és ez a siker lendületet ada folytatáshoz.Remélem, megbocsátják,hogy nem írtam sokat a felejthetetlenneuschwansteini kastélyról,a Bodeni-tóról, az ulmidómról vagy a többi csodálatoshelyrõl, ahol jártunk. Végülszeretném mindannyiunknevében megköszönni támogatóinknak,hogy segítségükkelgyakorlatilag ingyen utazhattunkel.Héger Zsuzsanna,a zenekar tagjaELADÓ LAKÁSOK:• Szombathelyen, 14 emeletesben kilencedikemeleti, 1 szobás, 29 m²-es közepes állapotúlakás azonnali költözéssel. Irányár:7.000.000.-Ft• Szombathelyen, Kálvária utcában másodikemeleti, másfél szobás, 41 m²-es, felújított lakásazonnali költözéssel. Irányár: 8.800.000.-Ft• Szombathelyen, Felsõõr utcában, négyemeletestéglaépületben harmadik emeleti, 2 szobás,53 m²-es, felújításra szoruló, gázfûtéseslakás azonnali költözéssel. Irányár:9.500.000.-Ft• Szombathelyen, Krúdy Gyula utcában négyemeletesoutinord épületben második emeleti,1+2 fél szobás, 65 m²-es, közepes állapotú lakás.Irányár: 12.500.000.-Ft• Szombathelyen, Bejczy utcában másodikemeleti, 2+1 fél szobás, 63 m²-es, teljesen felújítottlakás azonnali költözéssel. Irányár:14.900.000.-Ft• Szombathelyen, Jászai Mari utcában hatlakásostársasházban földszinti, 2+1 fél szobás, 68m²-es, gázfûtéses lakás, garázzsal, tárolóval,jövõ évi költözéssel. Irányár: 15.000.000.-Ft• Szombathelyen, a belvárosban nagy belmagasságú,2 szobás, 85 m²-es, irodának, rendelõnekkiválóan alkalmas földszinti lakás.Irányár: 18.400.000.-Ft• Szombathelyen, a Fõ téren I. emeleti, 3+1 félszobás, 114 m²-es, átlagos állapotú lakás a Fõtérre nézõ ablakokkal. Irányár: 25.000.000.-FtELADÓ CSALÁDI HÁZAK:• Szombathelyen, a belváros közelében 2szobás, 72 m²-es, közepes állapotú családi ház331 m²-es telekkel. Irányár: 15.000.000.-Ft• Szombathelyen, Tulipán utcában, 60-asévekben épült 95 m²-es, 3 szobássá alakítható,gázfûtéses családi ház, 604 m²-es telekkel,melléképületekkel, azonnali költözéssel.Irányár: 17.000.000.-Ft• Szombathelyen, az északi városrészen újépítésû, mediterrán típusú, 3 hálószoba +nappalis, 129 m²-es, szint + tetõteres családiház garázzsal, terasszal, 360 m²-es telekkel,burkolatválasztási lehetõséggel. Ár:29.500.000.-Ft• Szombathelyen, Minerva lakóparkbanújonnan épült, egyszintes, 3 szoba+nappalis,128 m²-es, igényes, könnyûszerkezetes családiház garázzsal, 700 m²-es telekkel, gyorsköltözéssel. Irányár: 33.000.000.-FtBÉRBE ADÓ LAKÁS• Szombathelyen, Írottkõ utcában 1 éve épült,I. emeleti, 2 szobás, 55 m²-es, egyedi fûtéseslakás hosszú távra bútorozatlanul bérbe adó.Irányár: 65.000.-Ft/hó


Megjelenik minden szombaton!2004. november 20.7A NEVELÉSAZ ÉLETEMég 2003-at írtunk, amikorelõször beszélgettem PósfaiFerencnével, akkor kezdtemeg mûködését a Nyugat-dunántúliRegionális MódszertaniBölcsõde, melyet õ vezet.Nem is annyira a gyerekek, inkábbaz intézményrendszer átalakulásavolt a témánk, de errõlis úgy tudott mesélni, hogyaz embernek – hallva a pályaszépségeirõl – szinte kedve támadta nevelõi, pedagógusimunkához. Nyilvánvalóvá vált,hogy ez az élete, nem véletlentehát, hogy az idei Szent Márton-napigálán õ vehette át aSzociális Munkáért Életmûdíjat.Hogy számított-e rá?– Nem. Meglepõdtem, mert sosempénzért, jutalomért vagy elismerésértdolgoztam. Nehezen viselem,ha dicsérnek, inkább adni,mintsem kapni szeretek. A díjnaknagyon örültem.– Az életmûdíjat a bölcsõdeiterületen végzett 36 évnyimunkájáért kapta, de a pályátnem itt kezdte, ugye?– Csecsemõ- és gyermekápológyakornok voltam a Markusovszkykórházban, beteg gyerekeken szerettemvolna segíteni. Késõbb lettemszerzõdéses bölcsõdei gondozónõ,munka mellett elvégeztem a gondozónõiképzést, és úgy megszerettem,hogy ezen a területen maradtam.– Mi motiválta abban, hogy akicsikkel foglalkozzon?– Azt hiszem, ezt a családombólhoztam, és persze beállítottság kérdéseis. Elõször óvónõnek, majd tanárnõnekkészültem, ezért jelentkeztema pécsi tanárképzõ fõiskolára,hogy történelem-földrajz szakos tanárlehessek. Ez a szakpár viszontmegszûnt, de nagy kedvet éreztem agondozónõi munkához is. Nemment simán ez sem, mert akkor csakgyermekápolói szak indult, így eztvégeztem el, ezért kezdtem elõször akórházban. Mindig imádtam a picigyerekeket, õszintén hálásak, amikoraz ember énekel nekik, játszikvelük, hintáztatja, felveszi vagymegeteti õket. Hatalmas öröm látni,ahogy fejlõdnek, az elsõ lépéseketmegteszik, az elsõ szavakat kimondják.Nem tudok elképzelni ennélFotó: Czikaszebb pályát. A legjobb érzés, amikorazt látom, hogy valaki, akit énneveltem, már a gyerekét hozza bölcsõdébe.– Gondolom, nehézségek,buktatók is vannak.– Bölcsõdei vezetõként a legnagyobbgondban akkor voltam, amikor’96-ban megkezdõdtek az intézménybezárások.Volt, hogy ötvenolyan embernek kellett felmondanom,aki bízott bennem. Szerencsére,utóbb találtam számukra újmunkahelyet, de ez rettenetesenmegviselt.– Végigjárta a ranglétraminden fokát.– Így van, 1969-ben gondozónõkéntkezdtem a Bem u. 9. szám alattibölcsõdében, ahol vezetõmtõl,Csite Máriától megtanulhattam mindent,amit az iskolában nem. Õ választottki vezetõhelyettesnek, majdbölcsõdevezetõ lettem. ’81-ben aBem u. 33. szám alatti módszertanibölcsõde irányítását bízták rám, ’87-ben pedig az Egyesített BölcsõdeiIntézmény vezetõjévé választottak.Tavaly óta létezik a Nyugat-dunántúliRegionális Módszertani Bölcsõde,amit szintén irányítok. Hét évealelnöke vagyok a Magyar BölcsõdékEgyesületének – e szervezettõlkaptam a szakma legnagyobb kitüntetését,az Akócsy Ágnes-díjat –, ésrégóta részt veszek az Országos Kutatóintézetmunkájában. Mindig újításokondolgoztam, olyan módszereken,amelyeket a mai kor követelmeg. Ma egy kisgyerek sokkal többettud, mint régen, a tanításnak, ígya gondozónõ munkájának az elsõpillanattól óriási szerepe van. Sikerültelérnem, hogy elismerjék ezt aszakmát, erre igazán büszke vagyok.hháA SPORT NAPSZÁMOSAKiss József hatvan évvel ezelõtt kapcsolódott be aszombathelyi sportéletbe. A Gyöngyös-kupa a háború utántalán az egész országban az elsõ volt, és ráadásul sikeres is,Kiss József pedig úgy döntött, hogy a sportélet szervezésénekszenteli életét. A most 78 éves sportszervezõ ma is aktív,több ötlete van a szombathelyi sportélet fejlesztésére. Munkásságaelismeréseként a Szent Márton-napi gálán átvehettea Szombathely Sportjáért Életmûdíjat.– Hogyan került a sportközelébe akkor, amikor mégháború tombolt a világban?Ráadásul ön vasúti tisztképzõbentanult, teljesen máspályára készült!– Gencsapátiban, az akkoriNagygencsen jártam általános iskolába,a középiskolát pedig a Gépiparibanvégeztem el. Akkor már tagjavoltam a helyi labdarúgócsapatnak,és a játék mellett a szervezési munkátis én láttam el. A háború befejezéseután, 1945-ben megszerveztema Gyöngyös-kupát, amelyen tíz csapatvett részt. Ajándékserleg volt agyõztes jutalma. Nem sokkal késõbbmár több sportágban szerveztünktornákat. Néhány évvel késõbb,1951-ben úgy döntöttem, hogy jelentkezema vasúti tisztképzõre, deegy alkalommal, amikor hazaértemBudapestrõl, Nagy János, a megyeisportügyek intézõjének levele várt.Felkértek a Szombathelyi Testnevelésiés Sportbizottság vezetésére, ésarra, hogy végezzem el a TestnevelésiFõiskola sportszervezõi szakát.– Milyen feladatok vártakönre?– 1951-tõl állami feladat lett ahelyi sport feltételeinek megteremtése,ezért minden munkahelyen ésiskolában meg kellett szervezni asportéletet. Elõször is meg kellettteremteni a tárgyi és személyi feltételeket,létre kellett hozni asportági szövetségeket, majd elindítania rendezvényeket. Megszerveztünka Röplabda Savaria Kupát,ami mára külföldön is ismerttétette a várost. 1952-tõl aztán elindulhatotta tömegsport is. A kispályásfocibajnokságokhoz pályák iskellettek, akkor épült Szombathelyenmintegy 120 kispálya, és mássportlétesítmény is. Több ezer futóvalzajlottak a futóversenyek és akerékpáros túrák. Igen aktív idõszakvolt ez a sport szempontjából.A Sportliget építése is ekkor kezdõdött.Ma már elképzelhetetlennektûnik, de az építésénél a sajátautómmal vittem a betonszegélyeket,az építõanyagot, hogy az sekerüljön pénzbe.– Nyugdíjba vonulása utánsem szakadt el a sporttól, tanácsadókénttevékenykedik.– 1986-ban mentem nyugdíjba,de továbbra is aktív maradtam, ésmég most is – amikor már átestemegy szívmûtéten és agyvérzésen – asport körül forognak a gondolataim.1996 és 1998 között tanácsadónakkért fel Takács József városisportvezetõ a Rajczy Imre Sportiskolamegalapításához. Ma a SportmúzeumEgyesület vezetõségi tagja,a Nemzetközi Diákjátékok elnökségénektiszteletbeli tagja és a számvizsgálóbizottság elnöke vagyok.– Milyen területeket fejlesztenema Szombathelysportéletében?– Érdekes lehetõség kínálkozik akajak-kenu sportág meghonosításában.Rendkívül népszerû sport, rengetegturistát is idevonzana. Megfelelõhelyszínben sincs nálunk hiány:a leendõ lukácsházi víztározó megépülésévelhatalmas vízfelület szolgálhatnáezt a sportot, de jó helynektûnik a gyöngyöshermáni kavicsbányatava is. Ezt az elképzelést támogatjaa közgyûlés sportbizottsága is.Óvári G.ÉLETMÛ DÍJASOKFotó: Vass


82004. november 20. Megjelenik minden szombaton!LIDL-NYITÁNY, AVAGY MI VAN A PULT ALATT?Hallgat a cégvezetés…Európa egyik legnagyobbkereskedelmi áruházlánca aLidl, amely a napokban többélelmiszerüzletet nyitott Magyarországon,s hamarosanSzombathelyen is így tesz. Azalacsony árairól ismert üzlethálózatnálazonban, úgy tûnikfel, nincs minden rendben, legalábbisezt állítja a német Verdiszakszervezet.A szakszervezet tapasztalataiszerint a Lidl agyonhajszolja dolgozóit,nem tartja be a munkajogi rendelkezéseket,az alkalmazottak feszültlégkörben dolgoznak, és nincssemmiféle beleszólásuk a munkahelyiügyekbe. A botrány egyre dagad,a szakszervezet „fekete könyvet”készül kiadni arról, hogy az évesszinten 32 milliárd euró (azaz mintegynyolcezer milliárd forint!) bevételtprodukáló üzletlánc milyen eszközökkeldolgozik, dolgoztat.A Verdi szakszervezet szerint a2500 német üzletbõl csupán hétbenmûködik üzemi tanács, többet nemtudnak szervezni, mert a vezetõség alegkülönfélébb trükkökkel, vagy egyszerûennyílt fenyegetésekkel megakadályozzaazt. A fizetések nevetségesenalacsonyak, gyakran elõfordul,hogy az alkalmazottak nem a ledolgozottórák után kapják meg a bérüket.A Verdi honlapján közli, hogy jogiúton szerez érvényt annak az 1976-os német törvénynek, mely szerint akétezernél több embert foglalkoztatócégeknek biztosítaniuk kell a munkahelyiügyekbe való beleszólási jogot,Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnök asszonya a PolgáriEgyüttmûködés Szombathelyért Egyesület vendégekéntaz elmúlt héten Szombathelyen járt. A PremontreiGimnáziumban tartott elõadása elõtt beszélgettünk velerádiózásról, közszolgálatiságról.– Ma, amikor szinte mindenirányból zúdulnak ránk a hírek,amikor az információs sztráda azinternet megjelenésével kiszélesedett,amikor tv-csatornák százaikínálják magukat, miért érdemesrádiót csinálni és rádiót hallgatni?– A közszolgálati rádió feladata csakrészben a hírek közvetítése. Ha egy országnormális, és normálisan csinálják arádiót, akkor a kultúra letéteményese.Amikor Magyarország lassan ismét ahárommillió koldus országa, akkor ez aközvetítõ szerep triplán felértékelõdik.Sokan csak a közszolgálati rádióból jutnakhozzá az értékes kultúrához. Amikornéhány évtizeddel ezelõtt megjelenta televízió, sokan megkongatták a vészharangota rádió felett. Ezzel szembenszínházi felvételeink, rádiójátékaink óriásiközönségsikernek örvendenek. Sokanazzal jönnek ma is, hogy csökkent arádió hallgatottsága, ám abba már nemgondolnak bele, hogy közel kétszázrádiót zúdítottak ránk. Ezt hihetetlenluxusnak tartom, lassan másfél évtizedetart a szellemi lealacsonyodás.Sajnos terjed a szenny, a durvaság,az értéktelenség, amire úgy látszik,jogállamban nincs orvoslat… Az értékeskultúra pedig évrõl évre csökkenõtámogatásban részesül, a nálunkdolgozók szinte éhbérért dolgoznak,az átlagfizetés bruttó130–150 000 forint. Pedig aki értéketakar hallgatni, sokszor csak a rádióhozfordulhat.– Ha a rádió értéket közvetít,akkor alighanem a hirdetési piaconis jó kondíciókkal tud megjelenni.Ebben a rádiók közti versenybenez nem mellékes.– Sajnos nem így van. Míg ahúsz–harmincezer példányban megjelenõmagazinok, bulvárlapok könnyen jutnakhirdetésekhez, addig a 100 000 példánybanmegjelenõ rádió-tv-újságbannincs hirdetés. Úgy látom, a hirdetésekis politikai alapon szelektálódnak. Természetesenvannak nagy hirdetõink ígyis, de messze nem annyian, ahányat ahallgatóságunk megérdemelne.az üzemi bizottság megalakítását. A25 ezer fõt foglalkoztató Lidl eddigúgy kerülte meg a törvényt, hogynem egységes vállalat benyomásátkeltette. A szakszervezet ezen kívülszeretné elérni, hogy a vállalatóriáshozza nyilvánosságra cégkimutatásait,a cégrõl ugyanis nincs semmifélemegbízható információ. A szürkeeminenciásnak nevezett tulajdonos,Dieter Schwarz elérhetetlen, még sohanem nyilatkozott, nem válaszoltsemmilyen kérdésre sem, még a bulvárlapoksem tudnak róla semmit. Anémet újságírók is csak a szakszervezetinformációira támaszkodnak, azüzletlánc ugyanis elzárkózik mindenkérdés elõl.A magyarországi nagy Lidlnyitáselõtt lapunk is megkereste abudapesti központot, remélve, hogyvalaki majd válaszol kérdéseinkre,talán a szombathelyi üzletekrõl ismegtudunk valamit. A telefonvonalmásik végén egy kimért nõi hangközölte: „senkinek, semmirõl semmiféleinformációt nem adunk!” Azelzárkózás okáról viszont annyitmegtudtunk, hogy ez az egységesvállalati stratégia! Egy német újságcikkszinte szóról szóra ugyanilyenreakciót közölt, amikor a svéd Lidlvezetõjét faggatták, csodálva, hogyegyáltalán elérték.Kíváncsian várjuk, hogy Magyarországonis érvényesül-e a németanyavállalat belsõ utasítása: akibeszélni mer, repül, vagy leomlanaka hallgatás falai.Óvári GáborForrás: Handelsblatt, Világgazdaság, www.ver.di.deAKI ÉRTÉKET AKAR HALLGATNI, A RÁDIÓHOZ FORDULBeszélgetés a Magyar Rádió elnökévelFotó: Vass– Mi a helyzet a körzeti stúdiókkal,így a szombathelyivel?Mennyire váltotta be a hozzá fûzöttreményeket?– A helyi rádiók is hasonló problémákkalküszködnek, hiszen a kereskedelmirádiók vidéken is elszaporodtak.Ha a politika komolyan gondolja aközszolgálatiságot, akkor biztosítanikell a feltételeket. Középhullámon mamár nem lehet rádiózni, csak a hallhatórádiónak van értelme. Én mindenesetrenagy perspektívát látok a regionálisstúdiókban.mcFotó: Vass


Megjelenik minden szombaton!2004. november 20.9A FELVIDÉK „KIS RÓMÁJA”Nagyszombat, a kultúrvárosA magyar történelem és a mai Szlovákia egyik legjelentõsebbvárosaként jellemezhetõ Nagyszombat (Trnava). A Felvidékhetvenezer lakosú települése már csak földrajzi fekvésemiatt is meghatározó szerepet töltött be a közép-európainépek történetében, s bár nem mindig vált elõnyére, a maiglobalizált világban bizony a jó elhelyezkedés kivételes szerencsénekszámít. A jelentõs kulturális és gazdasági életmegalapozta a település hosszú távú fejlõdését.Utak találkozásaSzombathely hetvenezer lakosútestvérvárosa Bécstõl 110 kilométerre,a Trnavska pahorkatina dombságközpontjában fekszik. A város fejlõdésétazok a kereskedelmi utak alapoztákmeg, amelyek Csehországotés Magyarországot, valamint Dél-Európát és Lengyelországot kötöttékössze már egészen az ókortól. Ezeketaz útvonalakat már az õskorbanhasználták, és ezek mentén telepedettle az a kolónia, amelyik végülmegalapította Nagyszombat városát.Az elsõ írásos feljegyzés Nagyszombatról1211-re datálódik, amikora térséget az Esztergomi Érsekséghezcsatolták. Szlovákia legjelentõsebbkulturális ékkövének IV.Béla királyunk adományozott szabadkirályi város rangot 1238-ban.Ebben a században építették ki azerõs várfalakat a városkapuval. Agótikus építészet számos nyomot hagyotta városban, errõl tanúskodikma is a Szent Miklós- és a Szent Heléna-templom.Ezenkívül még számos,többnyire a barokk korbanépült templom található a városban,ezért talán nem véletlenül nevezikNagyszombatot „Kis Rómának” is.Nevezetességnek számít, és jelkép isegyben a központban álló várostorony.Érdekesség, hogy a városbanhalt meg Nagy Lajos magyar király1382-ben, szálláshelyének falánSzombathely városa helyezett el egyemléktáblát.A híres obszervatóriumA város jelentõsége igazán csakDél-Magyarország török megszállásaután nõtt meg, akkor Nagyszombatlett az ország kulturális ésszellemi központja. Pázmány Péteris itt alapított egyetemet 1635-ben.Az egyetemen bevezetett elsõ szakokközé tartozott a filozófia és ateológia. 1769-ben már elindítottákaz orvosi képzést is. Akkor ritkaságszámbament, hogy az egyetemrendelkezett saját nyomdával, botanikuskerttel, gyógyszertárral, gazdagzenei gyûjteménnyel, és egyEurópában is keresett csillagászatiobszervatóriummal. Az egyetemmegalapítása után viszont alig százötvenévvel, 1777-ben az intézménybezárta kapuit, és Budára költözött.Vele együtt ment az a csillagvizsgálóis, amely az oktatástszolgálta Nagyszombaton. Érdekesfeljegyzések készültek akkor a Budáraköltöztetett mûszerekrõl és berendezésekrõl.Kiderül, hogy aXVII. században milyen mûszerekkeldolgoztak a csillagászok, és milyenszakkönyvtár állt a tudósokrendelkezésére. Az eszközök nagyrésze Bécsben készült, de mégNagyszombaton is készítettek csillagászatimûszereket a megfigyelésekhez.Az obszervatórium a budaivárban épült fel újra 1780-ban.A város mai képét meghatározóépületek jó részéta XVIII–XIX. századidején emelték.A településnagyobb fejlõdésiperiódusa az iparosítássalegyidõben, a XIX.század közepén ésmásodik felébenindult meg. Ekkorindították útjára azelsõ magyar lóvasutatPozsony ésNagyszombat között1846-ban. Agõzmozdony csak1872-ben jelentmeg ugyanezen avonalon. A városinagykórház 1824-ben, a színház pedig1831-ben nyíltmeg Nagyszombaton.Jelentõs iparA második világháború után aváros lakosságszáma rohamos növekedésnekindult, ami új utak,kulturális intézmények, sportlétesítményekés iskolák építését tetteszükségessé. Történelmi városmagját1987-ben mûemléki védettségalá helyezték. NagyszombatEurópa-szerte ismert kulturális rendezvényeirõlis, a város számosnemzetközi sporteseménynek adotthont. Évente két zenei fesztiváltrendeznek, egyet tavasszal, egyetpedig õsszel. A zene városának isA világhírû barokk oltárA barátságos terek városanevezett helyen tartják meg rendszeresena gospel fesztivált is. Avirágzó kulturális élet szerves részétképezi a háromszáz férõhelyesszínház, amely elõadások, nagyrendezvények,konferenciák lebonyolításárais alkalmas. A kulturálispalettát színesíti továbbá Szlovákialegnagyobb múzeuma is,amelyben helyet kapott a Zene Múzeumaés az Irodalomtörténeti Múzeumis. A városban található a régiólegnagyobb állami könyvtárais. Nagyszombat, talán a szerencsésföldrajzi fekvésének köszönhetõenis, jelentõs iparral rendelkezik.A gazdaság intenzív fejlõdésétgarantálják az olyan letelepedettcégek, mint a Sony, a Sachs és aSwedwood. Sok trnavai a kereskedelemterületén is elhelyezkedhet.Számos nagyáruháza közül kiemelkedika Tesco, a Kaufland és aDelvita. Nagyszombat viszont iparikörzet, ezért a nagy autógyártókis megtelepedtek a környéken. Anagyszombati Peugeot és Citroëngyárban közel tízezer embernekadnak munkát. A jelenlegi tendenciátkövetve a gyár 2006-ra évente300 ezer autó gyártását terveziSzlovákiában. Az ipar sikere a helyiszakképzés fejlettségén isnyugszik. A két egyetem mellett 18szakközépiskola, és a számos területetérintõ szakképzés, így azelektrotechnikai képzés biztosítjaaz ipari parkban mûködõ vállalatokszámára a megfelelõ utánpótlást.Forrás: Szombathely a XXI. század küszöbén.(CEBA Kiadó 2002.)Óvári GáborTESTVÉRVÁROSAINK


10 2004. november 20. Megjelenik minden szombaton!APRÓHIRDETÉSEKApróhirdetés-felvételi helyekSZERKESZTÕSÉG • Géfin Gyula utca 22. • Tel.: (94) 506-557TOURINFORM SZOMBATHELYKossuth Lajos u. 1–3. (A Városháza mellett, bejárat a Kossuth Lajos u. felõl)Tel.: (94) 514-451 • Nyitva tartás: Hétköznap: 09.00–17.00 szombat: 10.00–14.00MSH JEGYIRODA • Szombathely, Mártírok tere 1.gépjármû" 1995-ös évjáratú türkizzöld Fiat Punto 55-s, 1100cm³-s, 3 ajtós, 98.000 km-rel 800.000 forintért eladó.Tel.: 30/327-4615vegyes" Kertészeti, térkövezési, bontási és lomtalanításimunkát vállalok! Tel.: 94/345-214, 30/252-40-50" Méz! Termelõi akác és virág még kapható! Szombathely,Bolyai u. 80. Tel.: 318-856ingatlan" Állomáshoz közel, Széll Kálmán utcában 2 szobás,téglaépítésû, összkomfortos, konvektoros, fõbérlõnélküli lakás kiadó. Érd.: 94/321-927" Szombathelyen, a belvárosban III. emeleti, kétszintes,tetõtéri, nettó 82 m²-es, 3 szobás, közepes állapotúkonvektoros téglalakás. Irányár: 17.500.000.-Ft.Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a Kõszegi utcában 2 éve épült, 2szobás, III. emeleti, jó állapotú lakás. Irányár:13.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a Hadnagy utcában négyemeletesépületben III. emeleti, 2+1 fél szobás, 57 m²-es, gázfûtéses,átlagos állapotú téglalakás gyors költözéssel,hozzá vásárolható garázzsal. Irányár: 12.900.000.-Ft.Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a Dr. Szabolcs utcában I. emeleti,felújításra szoruló, 2 szobás, 56 m²-es téglalakás.Irányár: 9.800.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a Szinyei M. P. utcában 1 szoba +galériás, 38 m²-es, gázkonvektoros fûtésû, jó állapotútéglalakás ötlakásos társasházban. Irányár:7.900.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a belváros közelében, csendeskörnyezetben 9 éve épült, jó állapotú, 55 m²-es, 1+1Elektrodoctorfél szobás, II. emeleti téglalakás gyors költözéssel.Irányár: 12.900.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, Bem József utcában, négyemeletestéglaépületben negyedik emeletei, 2 szobás, 54 m²-es,felújított, gázfûtéses lakás 1 hónapos költözéssel.Irányár: 9.900.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, Paragvári utcában nyolclakásostéglaépületben földszinti 1+1 fél szobás, 53 m²-es,gázfûtéses lakás garázzsal, pincével. Irányár:11.800.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a Nárai utcában 2 szobás, 80 m²es,teljes felújításra szoruló utcafronti családi házrész489 m²-es, osztatlan közös telekkel. Irányár:10.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a belváros közelében 2+1 fél szobás,65 m²-es, bõvíthetõ udvari lakás egy szomszéddal,udvarral, tárolóval, pincével, egyedi gázfûtéssel.Irányár: 14.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a belvárosban igényes kialakítású,1 szobás, 36 m²-es, galériázott, konvektoros tégla lakás.Irányár: 10.200.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, Sugár úton téglaépületben harmadikemeleti, 2 szobás, 62 m²-es, gázfûtéses lakás garázzsal,decemberi költözéssel. Irányár: 13.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, a KISZ lakótelepen négyemeletesépületben II. emeleti, 1+2 fél szobás, 65 m²-es, távfûtéses,átlagos állapotú outinord lakás gyors költözéssel.Irányár: 12.500.000.-Ft Tiborcz Kft, 94/510-157" Szombathelyen, Hadnagy utcában II. emeleti, 2 szobás,49 m²-es téglalakás, gázkonvektoros fûtéssel.Irányár: 10.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157SONY CD-lejátszó/rádióRDS.EON • 4x50W kimenõ teljesítmény • CD-R/RW-kompatibilitás• 2 RCA • levehetõ elõlap 29.990 Ft helyett 25.990 FtSzombathely, Kálvária u. 22. • Telefon: (94) 331-577Nyitva tartás: H–P: 8.30–17.30-ig, Szo: 9.00–12.00-igNYELVVIZSGÁKA TIT-BENA Vas Megyei TIT 2005. január 8-án és 15-énszervezi a következõORIGÓ államilag elismert nyelvvizsgátbármely nyelvbõl.Jelentkezési határidõ: 2004. november 30.TELC államilag elismert nemzetközi nyelvvizsga2005. január 15-énangol és német nyelvbõl.Jelentkezési határidõ: 2004. december 2.Vas Megyei TIT 9700 Szombathely, Kõszegi u. 2. (tel.: 509-500, 330-605)OKÉV: 01-0197-03; akkred.lsz.: 0032; http//web.matavnet.hu/vasitit, e-mail: vasitit@axelero.huOLASZ LAKATOS BT.Szombathely,Márton Á. u. 12.Tel.: 94/326-690,30/9278-397„Az Ön kéménydoktora”! Kémény-béléscsövezés! Szerelt kéménykészítés! Termoforkémény kiváltásegyedi kéményekre


Megjelenik minden szombaton!2004. november 20.11Fotók: CzikaMILYEN IRÁNYBA FEJLESSZÜKSZOMBATHELY TURIZMUSÁT?– Szombathely idegenforgalmánakfejlesztési irányát az 1994-ben elfogadottTurizmusfejlesztési Koncepció a termálvízrealapított gyógy- és fitneszturizmus,valamint az infrastruktúra fejlesztésébenhatározta meg. Az új turisztikai szálláshelyekkialakítása, a régi szállodák felújításavállalkozói alapon történik. Városi forrásokbólépült az új strandfürdõ és a Kalandváros.A régió fejlesztési koncepciójábanSzombathely kulturális és iskolavárosjellege fogalmazódik meg. A várost2000 éves múltja, hagyományai és kulturális rendezvényei erre egyértelmûen alkalmassáteszik. A közép- és hosszú távú fejlesztési tervek az intézményhálózatra,a hagyományokra és a rendszerváltás óta mûködõ fesztiválokra, rendezvényekreépülnek. 2000-ben elkészült a Mûvészetek Háza, a Tourinform Iroda. Az újraindultSavaria Karnevál Közép-Európa legnagyobb rendezvényévé vált. A Savariábanszületett Szent Márton Európa egyik legnépszerûbb szentje. A püspökség, a múzeumés a város összefogásával jövõre megnyílhat a Szent Márton Múzeum. 2007-igegy Tours-t Szombathellyel összekötõ, Európát átszelõ kulturális zarándokútvonalatépítünk ki, mivel közel kétezer európai település viseli Szent Márton nevét. Kultuszánakélõvé tételével Szombathely a vallási turizmus egyik központjává válhat.Az ír nagykövetség és a Joyce Társaság segítségévelnemzetközivé tesszük a Bloomsday-t. Az IparmûvészetiEgyetemmel való együttmûködés eredményeként2006-ban Szombathelyen lesz az elsõ EurópaiDesign Fesztivál. Az elmúlt tíz év értékelését, a fejlesztésiirányok új helyzethez igazítását jövõre tûzi napirendjérea közgyûlés.Tóth Kálmán (MSZP)Feiszt György (SZDSZ)– Szombathelyjelenlegtöbbféleturisztikaikínálatielemmel rendelkezik,ugyanakkore kínálati elemek összekapcsolása még hiányos,az Európai Unió által fontosnak tartott„kínálati elemek egymásra épülése”még nyomaiban sincs jelen. Ha ezt az elveta gyakorlatba át tudjuk ültetni, a turistaszámára nagyobb értékû szolgáltatásnyújtható, mint külön. Nõ a város vonzereje,az idelátogató nagyobb élményhez jut,továbbá a Szombathelyen elköltött pénz fajlagos értéke is megemelkedik.Szombathely esetében a következõ idõszakban a már meglévõ termékekre, ill.hagyományokra építve két komplex turisztikai termékcsomag kialakítására, fejlesztésérelátok lehetõséget, illetve egy harmadik, speciálisan szombathelyi rendezvényekettartalmazó egységre. Az egyik a sport-, wellness- és rekreációs, valamintaz ehhez kapcsolódó konferenciaturizmusra épülõ csomag, a másik a történelmikaland-, élmény- és gasztronómiai turizmusra épülõ termékcsomag, valamint azegyedi szombathelyi rendezvények.Mivel városunk nem rendelkezik olyan természeti adottságokkal, amelyekönmagukban eladható turisztikai terméket jelentenek, ezért kitörési pontot számunkraazok az idegenforgalmi ágak jelentenek, amely a „programváros” irányábaviszik el a döntéshozók gondolkodását. A meglévõ és sikeres rendezvényeinkmegõrzése és továbbfejlesztése mellett szükségesnek tartom, hogy továbbirendezvények (pl. Iparmûvészeti Fesztivál) színesítsék Szombathely kínálatátúgy, hogy az a város lakóinak, vállalkozóinak is az érdekét szolgálja.Böröcz Miklós (MDF)– A turisták számára Szombathely„egynapos vagy egyéjszakás” város. Körülnézneka központban, megcsodálják afõszékesegyházat és a környezetében lévõbarokk épületegyüttest, esetleg tesznekegy sétát a rekreációs övezetben. A rómaikorból sajnos a Romkerten és a múzeumonkívül nem sok látnivaló akad. Rendezvényeink– néhány kivételével – többnyirerétegekhez szólnak, ami nem volnabaj, de a vendégforgalom fellendítésétnem várhatjuk tõlük. A kedvezõ földrajzifekvésünkbõl fakadó konferenciaturizmusban rejlõ lehetõségeket alig használják ki,bár erre az utóbbi idõben látok erõfeszítéseket. Ha több vendéget szeretnénk fogadni,rendezettebb, tisztább városképet kell kialakítani, jobb utakkal, kerékpárutakkal,több szálláshellyel, hangulatos vendéglõkkel, vendégbarát kiszolgálással és szolgáltatással,változatos programokkal. A szervezésbe be kell vonni a környék településeit,melyeken rengeteg értékes látnivaló van, pl. a csempeszkopácsi román kori templom,a jáki bencés apátság, a zsennyei, vépi és vasszécsenyi kastélyok… Ezek megismertetéséreszínvonalas kiadványokról, programokról kellene gondoskodni. Véleményemszerint sokkal több lehetõségünk van, mint amennyivel élünk.Még egy apróságnak tûnõ, de a turisták számára fontos dologra szeretnék emlékeztetni.Kevés színvonalas emléktárgy vásárolható.Tapasztalataim szerint az eredeti anyagból, korhûtechnológiával elõállított mûtárgymásolatokra volnaigény. Tudomásul kell vennünk, hogy a vendégforgalomrafordított befektetések hosszabb távon térülnekmeg, de folyamatosan jövedelmezõ vállalkozásokateredményeznek.– Szomorú,hogya ciklusbólmár többmint két éveltelt, deÁgh Péter(FIDESZ–MPSZ)még csakmost körvonalazódika város új idegenforgalmikoncepciója. Az idegenforgalmi bizottságmég nem tudott, vagy nem kívánt érdembenállást foglalni a város egyik legnagyobbtervezett beruházásának, a börtönépítésnekaz idegenforgalomra gyakorolthatásáról sem.Megítélésem szerint a következõidõszak egyik legfontosabb tisztázandókérdése lesz, hogy a turizmusra milyen mértékében terjed ki a tervezett fegyház.Persze lehet, hogy a dr. Ipkovich György polgármester nevével fémjelzett vezetésa börtönben fogva tartottak meglátogatására ide érkezõkben látja a turisztikaimutatók javulásának lehetõségét, a Fidesz azonban másban látja a jövõt.Mi jobban örülnénk egy római fürdõkomplexumnak, még két-három, a SavariaKarneválhoz hasonló méretû és jelentõségû rendezvénynek, a testvérvárosi kapcsolatoktovábbfejlesztésének, és nem utolsósorban az ágazatban dolgozók vagy azzalszoros kapcsolatban állók hatékonyabb segítésének. Ezek megvalósulása esetén idecsalogatnánk,és nem elûznénk a vendégeket. Az új idegenforgalmi koncepciónakmegvalósítható terveket kell tartalmaznia, a hatékonyság növelése érdekében pedig afeladatokat és a felelõsséget egy szervezethez kellene utalni.Városunk kétezer éves történelmébõl fakadó gazdagságát ki kell használnunk! Azavaros jövõkép helyett értékeinkre épülõ, hatékony, kiszámítható és megvalósíthatótervekre van szükség, hogy börtönváros helyett fesztiválvárost építsünk!PRO ÉS KONTRA


122004. november 20. Megjelenik minden szombaton!KÖZLEMÉNYEKADVENTI HÉTVÉGÉKPostaládaFOGADÓÓRAGOMBÁS ENDRÉVELKedves olvasónk! Nagysikerû nyílt fogadóóránk folytatódik.Itt az újabb alkalom arra, hogy elsõ kézbõl tájékozódjon.FelhívásSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. december1–24-ig ADVENTI HÉTVÉGÉK címmel, az adventi és a karácsonyiünnepkörhöz kapcsolódó nagyszabású kulturális programot ésvásárt tervez Szombathely Fõ terére.A bronz-, ezüst- és aranyhétvégékre (péntek, szombat, vasárnap), valaminthétköznapra várjuk városunk iskolái, óvodái, tánccsoportjai, kórusai, zenészei ésegyéb közremûködõi jelentkezését alkalomhoz illõ mûsorral.A téren felállítandó ember nagyságú betlehemet élõ állatok (szamár, rackajuh, kecske) kara fogja közre, a közremûködõk színpadon, hangosítás mellett adhatjákelõ programjaikat. Adventi idõszakbanMikulás járja a belvárost, és cukorkával köszöntia gyermekeket.Kérjük mindazon vállalkozó szellemûközremûködõket, civil szervezeteket,intézmények vezetõit, zenészeket,táncosokat, akik részt kívánnak vennivárosunk e jeles ünnepén, jelentkezzenekSzombathely Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatalában Farkas Mártarendezvényszervezõnél (Kossuth L.u. 1–3., vagy az 520-118-as telefonon).Nemzetközi kontingens helyett700 nehézfiú SzombathelyenKépviselõi levél2003 januárjában Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Szombathelyen járt, és biztosítottavárosunk vezetését, a város lakosságát arról, hogy a haderõ átszervezése nemérinti laktanyánkat, ami az ország egyik legnagyobb és legszínvonalasabb komplexuma.A miniszter ígéretet tett arra is, hogy a honvédelmi tárca segíteni fogja új munkahelyekteremtését városunkban. Pár hónappal késõbb Juhász Ferenc miniszter ígéreteellenére kiderült, bezárja kapuit városunk egyik modernkori jelképe, a Savaria KiképzõKözpont. 2003 végén reménykedni kezdtünk. Ipkovich György polgármester ígéreteshírekrõl számolt be a decemberi közgyûlésen. Az Olasz–Szlovén–Magyar Dandármagyar részlegének elhelyezése Szombathelyen a Magyar Országgyûlés HonvédelmiBizottságának négypárti támogatására talált. A 850-1000 fõs kontingens nemzetközihaderõ részeként állomásozna a városban, és 1000–1100 új munkahelyet eredményezne,valamint „szakmailag magasabb és elitebb funkciót” adna a laktanyának –szóltak a ma már kipukkant lufiként kezelt mondatok. 2004 januárjában a polgármesterbeszámolójából még az is kiderült, hogy a gondolat mögött olasz-szlovén nemzetközitámogatást tapasztalt. Nem érthetõ, hogy mindezek után hova tûnt azOlasz–Szlovén–Magyar Dandár magyar részlege! Kérdésemre polgármester úr az októberiközgyûlésen jelezte, hogy õ mindent, amit lehetett, megpróbált az ügyben. Kinmúlott akkor a sikertelenség? A szocialista városvezetésen? A szocialista honvédelmitárcán? Miért nem érezte Juhász Ferenc szocialista honvédelmi miniszter, hogy hazugígérete után legalább ennyivel tartozik Szombathely városának?! A kontingens elhelyezéséneka lehetõsége is csupán egy újabb szocialista lufi volt, ami most sajnos igennagyot pukkant! A „szakmailag magasabb és elitebb funkció” helyett, azOlasz–Szlovén–Magyar Dandár magyar részlege helyett, jelenleg egy szocialista érdekeltségûõrzõ-védõ kft. vigyáz a laktanyára. A jövõben pedig, ha Szombathely lakosságanem fog össze, 700 nehézfiú fogja birtokba venni városunk határát!Ágh Péter városi képviselõMeghívott vendégünk ezúttal Gombás Endre (SzövetségSzombathelyért) városi képviselõ, aki válaszol az ön kérdéséire aváros ügyeivel, problémáival kapcsolatban. November 23-án,kedden 14 és 16 óra között õ várja hívását az 506-557-es telefonszámon,vagy üzenetét a savariaforum@axelero.hu e-mail címen.A beszélgetések szerkesztett változatát pedig már jövõ hetiszámunkban olvashatja. Kedves olvasónk! Éljen a lehetõséggel,telefonáljon vagy írjon!PÁLYÁZATI KIÍRÁS2005. I. félévi sportrendezvények önkormányzati támogatásáraSzombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Sport Bizottságapályázatot ír ki a város területén mûködõ jogi személyiségû sportszervezetekszámára sportrendezvények önkormányzati támogatására.1. A pályázat célja: olyan sportjellegû rendezvények megvalósításának segítése,amelyek lebonyolítására Szombathelyen kerül sor.2. A pályázat támogatására biztosított összeg: 1.500.000 Ft3. A támogatásra jogosult: minden, Szombathely város közigazgatási területénmûködõ, bíróságon bejegyzett, számlaszámmal és adószámmal rendelkezõsportszervezet.4. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. december 15.5. A pályázat elbírálásának határideje: 2005. január 31.6. A pályázatnak tartalmazni kell: a kérelmezõ szervezet pontos megnevezését,címét, telefonszámát, bankszámlaszámát, adószámát, bírósági bejegyzés számát,képviselõjének nevét • a sportrendezvény idõpontját, helyét • a sportrendezvényköltségvetés-tervezetét • a sportrendezvényen részt vevõk várható létszámát• a sportrendezvény lebonyolításáért felelõs személy nevét, címét, telefonszámát.7. A pályázatot a Szombathelyi Sportigazgatóságnak kell benyújtani (9700Szombathely, Markusovszky u. 8.).8. A nyertes pályázók a támogatás mértékérõl és annak elszámolási módjáról,idõpontjáról értesítést kapnak.ÚTLEVÉL EURÓPÁHOZ......címmel Kerényi Imre mûsorvezetésével a polgári körök kulturális mûsorokkalegybekötött nagygyûlésre várják Szombathely polgárait. Idõpont: 2004.november 21. (vasárnap) 18.00 óra, helyszín: Mûvelõdési és Sportház. Vendégeink:Kövér László, a Fidesz Országos Választmányának elnöke; Hende Csaba,a polgári körök koordinátora; Szentmihályi Szabó Péter költõ, közíró; ÁgostonAndrás, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke. Fellépnek többek között:Varga Miklós, Makrai Pál, a Kormorán együttes, a Timbura népzenekar.HIRDETMÉNYSZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZÕJE ÉRTE-SÍTI A TISZTELT ÜGYFELEKET, HOGY 2004. NOVEMBER 23-ÁN (kedden) A POLGÁRMESTERI HIVATAL OKMÁNYIRODÁJÁ-BAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS 8–12 ÓRÁIG TART.2004. NOVEMBER 24-ÉN (szerdán) A POLGÁRMESTERI HI-VATALBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS 8–14 ÓRÁIG TART. 2004.NOVEMBER 25-ÉN (csütörtökön) A POLGÁRMESTERI HI-VATAL OKMÁNYIRODÁJÁBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁSTECHNIKAI OKOK MIATT SZÜNETEL!ÜGYELETES PATIKA2004. nov. 19-én 18.00 órától nov. 26-án 18.00 óráig ÕRANGYAL(Óperint u. 2.) • nov. 26-án 18.00 órától dec. 3-án 18.00 óráig FEKETE SAS(Paragvári u. 70.)


Megjelenik minden szombaton!2004. november 20.13November 22. hétfõ14.30: Az ember mint hiánylény– A filozófiai antropológia klasszikusa– német nyelvû elõadás (Berzsenyi D.Könyvtár)18.00: Eötvös Péter három (távol)keletinõvére – Tihanyi László zeneszerzõ,karmester elõadása és Eötvös PéterHárom nõvér c. operájának megtekintése(Mûvészetek Háza, Szalon)November 23. keddA klasszikus zene hangszerei –kiállítás, nyitva dec. 11-ig (BerzsenyiD. Könyvtár)10.00 és 14.00: Mesebolt Bábszínház:Bábalelte babona (OMK)14.00: Szépkorúak KulturálisFesztiválja, majd 16.00: Gálamûsor(MMIK)19.00: Befogad és kitaszít a világ– Francois Villon versei és balladáiHuzella Péter és Mácsai Pál elõadásában(Mûvészetek Háza, Pincegaléria)19.00: Koncz Zsuzsa-koncert(MSH)19.00: „Isten, te vagy az én Istenem,virrasztva kereslek” – A zsoltárokistenképérõl (Premontrei Gimnázium)November 24. szerda18.00: „Miért tetszik?” – TalálkozásVukán György zongoramûvésszel,a 10 éve újraindult PremontreiGimnázium jubileumi koncertje (PremontreiGimnázium)19.00: Kiállítás Banga Ferenc illusztrációiból– közremûködik: PartiNagy Lajos író (Mûvészetek Háza,Szalon)20.00: Solar Jazz Trio-koncert(Lamantin Klub)November 25. csütörtök15.00: Meghódítjuk a Naprendszert!– 1. elõadás: Mi van a Vénuszfelhõtakarója alatt? (Gyermekek Háza)15.00: XI. Országos Koncz JánosHegedûverseny – ünnepi nyitókoncert,majd 16.00: verseny (Bartók Terem)17.30: Költészet és Biblia – JózsefAttila: Az Isten itt állt…; Weöres Sándor:Én is… „Itt van a szentek békességestûrése, itt, akik megtartják az Istenparancsolatait és a Jézus hitét!”(Berzsenyi D. Könyvtár)November 26. péntek14.00: „Képzelt riport egy amerikaipopfesztiválról...” – rockmusicala Burgenlandi Magyar Kultúregyesületszínjátszó csoportjának és a FelsõõriKétnyelvû Szövetségi Gimnáziumdiákjainak elõadásában (MMIK)buli van!November utolsó hétvégéjén kevés, de színvonalas program vár Benneteket!Pénteken a Café Mólóban Déjavu Party lesz DJ Tommyboy-jal. Szombatona Végállomás Klubban egy igazi nagyágyú, a P.Mobil koncertezik.A SOMA JAZZ MOST november 27-én, szombaton fél 9-kor a KoncertpódiumEgyesület meghívására érkezik a Country Clubba.Az öttagú zenekar 2002 õszén alakult, felállása, hangszerelése leginkább aklasszikus dzsessz lenyomatát viseli magán. Bár a csapatra kifejezetten a melodikus,autentikus megszólalás a jellemzõ, a jazz standard-ek mellett hallhatóak– a stíluson belül – saját számok is, és egy olyan hangszer is, mely máraz újkor hangszere, az elektromos szaxofon. Zömében a standard irodalomgyöngyszemeit játsszák, megszólalásuk mégis egyéni, és nagyon igényes. Azenekar célja a minõségi szórakoztatás mellett az (f)elemelés és töltés, a zeneélvezete – örömzenélés– és amûfaj megismertetése,megszerettetéseazokkal is, akikeddig még nemismerték, vagynem szerették adzsesszt.15.30: „Egy általános iskola mindennapjai”– humoros színdarab aCromwell Ifjúsági Színtársulat elõadásában(Gyermekek Háza)16.00: Szombathelyi séták – ADorfmeister terem és a szemináriumkápolnái, találkozás 16.00 órakor aSzily u. 1. sz. épület elõtt18.00: Buddhista kulturális tevékenységMagyarországon – a SambhalaTibet Központ bemutatása(MMIK)21.00: LOGO Ifjúsági Szolgálat:Virrasztás a világbékéért – 27-énreggel 9.00-ig (MMIK)November 27. szombat9.00–12.00: „Ajándékozz a szíveddel!”Nemzetközi VásárlásmentesNap – kampány a túlzott fogyasztásellen (MMIK)9.00–12.00: Szombati KézmûvesKuckó: Karácsonyi csillag – ablakdíszpapírból (Gyermekek Háza)9.20: Túra a Kalapos-kõre –gyülekezõ 9.20-kor az Ady téribuszpályaudvaron, visszaérkezés17.00-kor ugyanoda (KerekerdõAlapítvány)9.30: LOGO Ifjúsági Szolgálat: AKi-Rándulunk sorozat következõ állomásaSárvár17.00: 11. Adventi koszorú találkozó– a Német Kisebbségi Önkormányzatrendezvénye (Székesegyház)19.00: Katalin-bál – sztárvendégek:Mary Zsuzsi, Gáspár András, KeresztesIldikó, zene: Galaxy Együttes,SPORT ÉS LÍRAbál szépe-választás, tombola, jegyek aJegyelõvételi Irodában – Mártírok tere1. – válthatók (MSH)19.00: Katalin-bál – a keleti városrészhagyományos báli rendezvénye(Nyitra u. ÁMK)20.00: Kispál és a Borz koncert(OMK)November 28. vasárnap10.00: XI. Országos Koncz JánosHegedûverseny – eredményhirdetésés gálahangverseny (Bartók Terem)10.00–12.00 és 14.00–18.00: Hogyankészítsünk mackót? – kézmûvesfoglalkozások gyerekeknek, és Nagyimesél… – mese- és filmkuckó (MMIK)10.00: Mesebolt Bábszínház: A titkoskert (MMIK, bábszínház kamaraterme)A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesület 2004. november26-án, pénteken 18 órakor a Kisfaludy S. u. 1. szám alattiszínházteremben „SPORT ÉS LÍRA” címmel verses–zenés estetrendez, melyre szeretettel várnak mindenkit. A belépés ingyenes.Közremûködnek: Balogh József költõ-tanár, Devecsery László költõ-tanár,Németh Sándor olimpikon, Tarisznyások Együttes, Szent-Györgyi Albert Középiskola Versmondó Stúdiója.VARGA ZSUZSA-KONCERTÚj, ráadásul szombathelyi zenekarral(az egykori Stopsonic zenekartagjaival), új mûsorral, igazielektro-csaj-rock-programmalSzombathelyen lép fel Varga Zsuzsa,a Venus egykori énekesnõje,aki manapság a party-világ és azelektronikus kísérletezés felé nyitotterõsen. Elkészített egy albumotSzívadóvevõ címmel azAnima Sound System alkotóhármasával, közben drum ’n’ bass-VJcsapattaldolgozik, a Beat Dis-szel duettezik. Ebbõl látható majd ízelítõnovember 20-án, szombaton 21 órakor a Premier Padlás Klubban.HETI KÍNÁLÓ


142004. november 20. Megjelenik minden szombaton!OKÉVregisztráció:01-0098-03A Savaria Szakképzõ Iskola tanfolyamot indítDigitális fotózás kezdõknek címmel. A tanfolyam idõtartama 5x2 óra.Tanfolyamkezdés 2004. november 24-én 15 órakor.Ára: 10.000,- Ft + áfa.A Savaria Szakképzõ Iskola tanfolyamot indítAutoCAD kezdõknek címmel. A tanfolyam idõtartama 10x3 óra és az Autodeskakkreditált vizsgájával zárul. Tanfolyamkezdés 2004. november 25-én 15 órakor.Ára: 30.000,- Ft + áfa.Mindkét tanfolyamra jelentkezni a helyszínen vagy a 94-331-053 telefonon lehet.A Peugeot X-Design modelljei nem csak külsejükben extrák:A Peugeot 206 X-Designban most alapfelszereltséga szervokormány, a központi zár, azelektromos ablakemelõ és speciális belsõ. Mindezmár 2.190.000 forinttól!KATALIN-BÁLA MÛVELÕDÉSI ÉSSPORTHÁZBAN2004. november 27-én,szombaton 19 órátólSZTÁRVENDÉGEK:KERESZTES ILDIKÓ,MARY ZSUZSIÉS GÁSPÁR ANDRÁSZENE:A Peugeot 307 X-Design pedig klímát, rádió CD-t,elektromos tükröket és könnyûfém keréktárcsát istartalmaz akár már 3.190.000 forinttól!Részletekért keresse fel márkakereskedésünket!A kép illusztráció. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. Vegyes átlagfogyasztás: 4,3-8,3 l/100km, CO2-kibocsátás: 113-194 g/km, modelltípustól függõen.P E U G E O T C S O M A ISzhely, Minerva u. 2. (Kõszeg felé vezetõ úton) • Tel.: 94/512-800 • Fax: 94/512-801E-mail: peugeotcsomai@axelero.hu www.peugeotszombathely.huBÁL SZÉPE-VÁLASZTÁS,ÉRTÉKESTOMBOLA-TÁRGYAKés egyébmeglepetésÉjjel-nappal a fogyasztók szolgálatábanFigyelem, fagyveszély!Figyelemfelhívás a vízmérõk és a vizesberendezések fagy elleni védelmérõl, téliesítésérõlA vízmérõk megfelelõ védelmére mindig érdemes odafigyelniannak érdekében, hogy se a változó hõmérséklet, se bármilyen sérülésne okozhasson bennük kárt. Azonban szükségesnek látjuk,hogy a tél beállta elõtt erre fokozottabban felhívjuk a figyelmet.Különösen fontos, hogy télen a vízmérõakna megfelelõen lelegyen fedve, illetve szigetelve. Azokon a helyeken, ahol a pincébentalálható a vízmérõ, a védelem érdekében érdemes becsukniaz ablakokat.A használaton kívüli ivóvízhálózat víztelenítésével együtt célszerûelvégezni a kerti locsolócsapok elzárását, mivel a legtöbb hiba,illetve vízelfolyás a kerti csapoknál fordul elõ.A legtöbb szombathelyi lakótömbbena távfûtés megrendelésecsak a nappali idõszakra korlátozódik.Az épületeknek az éjszakaiórák folyamán is jelentõs ahõvesztesége, amit a reggeli felfûtésrövid idõn belül nem tud pótolni,így amikor reggel a lakókfelkelnek, sok helyütt méghûvös van a lakásban. Ha jelentõsencsökkentett intenzitással,de folyamatosan, azéjjeli órákban is van fûtés –természetesen az idõjárásnakmegfelelõen, alacsonyabbkülsõ hõmérséklet eseténmagasabb, melegebb idõben alacsonyabbhõmérsékletû fûtõvizetkeringetve a rendszerben –, akkornem igényel akkora energiát a lakásokreggeli felmelegítése.A folyamatosan biztosított fûtésiszolgáltatás egyben azt is jelenti,hogy a megfelelõ napközbenihõmérséklet elérése sem igényelolyan mértékû energiafelhasználást,mint a csak nappali fûtésenalapuló rendszerben. Ezáltala hõdíjszámlában sem látható jelentõskülönbség.Javasoljuk, hogy próbálják kia csökkentett mértékû éjszakai fûtést.Körülbelül egy hét tapasztalataialapján már el lehet dönteni,hogy elégedettebbek-e a távhõszolgáltatásezen formájával, éspozitív visszajelzések esetén át lehettérni az új rendszerre.Ha felkeltettük tiszteltfogyasztóink érdeklõdését,kérjük, keressék meg közösképviselõjüket, ill. az épületkezelõt,akiket ajánlatunkróllevélben is értesítettünk.AZ OTTHON MELEGE,AZ ÖNÖK KÉNYELMESzombathelyiTávhõszolgáltató Kft.Ügyfélszolgálat:Szent Márton u. 33.,nyitva tartás: H., K. 7.00–14.00,Sz. 9.00–17.00, Cs. 7.00–14:00,P. 7.00–13.00Tel.: 33-11-99, ez a telefonszámfélfogadási idõn kívül ishívható, de csak hibabejelentõkéntfunkcionál.


Megjelenik minden szombaton!2004. november 20.15C O L O N E L k o n c e r t2004. december 11. 19 óraSugár úti SportcsarnokMi a gospel?A „gospel” szó szerinti jelentése„evangélium”, azaz örömhír,zenei értelemben tehát tematikusmegjelölést takar. A gospeléneklése igen jelentõs szerepetjátszott az amerikai egyházi zenében,s szerves módon kapcsolódottössze a polgári ébredésimozgalmakkal, amelyek a 19.század utolsó harmadában erõsödtekmeg az Újvilágban.A fehér gospelJóllehet a gospel sokrétû, ígystiláris változásokon is keresztülmenta múlt században, magánviseli az amerikai folklórsok jegyét. A gospel dalok szövegeáltalában szubjektív, ésegy barátnak (társnak) van címezve,középpontban egy egyszerûtémával, hangsúlyt helyezveaz ismétlõdésre, az egyéni,sajátos zenei mondatokra ésa kórusra, mely minden egyesversszakot követ. A gospel himnuszokversszakokból állnak,zeneileg egyszerû szerkezetûek(major-key melodies) egy meglehetõsenegyszerû, harmonikus,fõképp alaphangokból állódallammal, lassú kórussal. Némelyekhasználták az echohangot,a visszhangot (amelyritmus-imitációja volt a szopránés alt szólamnak, egy ütemmel atenor és basszus után). A gospeléneklést tekinthetjük a számtalanamerikai zenei, társadalmiés vallási mozgalom betetõzéséneka 19. század korai idõszakában.Bár a sátoros összejövetelekhimnuszai a század elsõ évtizedeibenszorosan kapcsolódtakaz anglo-amerikai folk zenéhez,de hatottak stílusukra anépszerû, Istent dicsõítõ, kórussalénekelt mûvek is. Elismertszerzõk ebbõl az idõbõl: LowellMason, Thomas Hastings.A Moody-Sankey korszakA gospel éneklés, mint a brit ésamerikai egyházi zene fõ vonulatabontakozott ki a Dwight LymanMoody evangélista (1837-99) vezettekeresztény megújulási mozgalomban.Az õ zenei segítõtársaIra David Sankey (1840-1908)volt. Az ún. „ébredési összejöveteleken”a gospel dalokat rendszerintSankey mutatta be, szólókaténekelt orgonakísérettel (nem úgykell elképzelni, mint a nagy templomokban:ez az orgona kisebbméretû, „nádsípos” orgona lehetett).A gospel éneklés arra szolgált,hogy közvetítse az evangéliumüzenetét, rendszerint ezzel aszlogennel hirdették az összejöveteleket:„Mr. Moody prédikálja,Mr. Sankey pedig énekli az evangéliumot.”A fekete gospelA fekete gospel térhódítása ahuszadik század 30-as éveire, anagy gazdasági világválság idejéretehetõ, de valójában a jóvalkorábbi afro-amerikai igehirdetésjellemzõje, a kiabálva-énekelveprédikálás tradíciója köszönvissza benne. A feketegospel zeneszerzõk és elõadókkorábban keletkezett fehér dicsõítõénekeket használtak IsaacWatt-tól Fanny Crosbyig, de azelõadásmód összetéveszthetetlenülfekete stílusú volt. Dallamvilágukrokonságban áll a spirituáléval(ennek jelentése „szellemiének”, szintén keresztény mûfaj)és a bluesszal. Lényegében ezekbõlfejlõdött ki az amerikai rockzenelegtöbb mûfaja (például arock and roll stb.).A Colonel Team december11-i koncertjén igazi ízelítõtkaphat mindenki a gospel varázslatosvilágából. Mindenkitszeretettel várunk!


162004. november 20. Megjelenik minden szombaton!FELVIDÉKI BABOSHozzávalók: 10 dkg tarkabab, 20 dkghúsos derelye, 10 dkg csiperkegomba, 3pár virsli, 1 fej vöröshagyma, 1 dl száraz fehérbor,4 dl tejföl, fél dl étolaj, 1 evõkanálliszt, 1,5 liter húsleves, só, tárkonylevél.Az elkészítés módja: Az elõzõ nap beáztatotttarkababot megmossuk, majd feltesszükfõni a húslevesben. A finomra vágottvöröshagymát kevés elõhevített olajonüvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a megtisztított,alaposan megmosott és cikkekrevágott gombát és a felkarikázott virslit. Ahúsos derelyét külön kifõzzük, majd leszûrvemelegen tartjuk. Mikor a bab majdnemmegpuhult, hozzáadjuk a közben megpárolthagymás gombát és virslit, így fõzzüktovább. Liszttel simára kevert tejföllel behabarjuk,lassú tûzön kiforraljuk. Friss tárkonylevéllelés kevés fehérborral ízesítjük.Tálalásnál a húsos derelyére merjük a forrólevest, tejföllel díszítjük.Már 1 749 000 Ft-tólTesztvezetéssel egyDacia Logant nyerhet!www.dacia.co.huDACIARenault CsoportAz új Dacia megbízható autó elérhetõ áron. Dinamikus,modern vonalvezetése tágas belsõ térrelpárosul. Hátsó ülésein akár 3 felnõtt is kényelmesenutazhat, 510 literes csomagterében pedigkönnyedén elfér a poggyász. A biztonságról a vezetõ-és utasoldali légzsákok • és az ABS• gondoskodik.1,4 75 lóerõs és 1,6 90 LE-s motorral,már 1 749 000 Ft-tól az Öné lehet! Ha részt vesztesztvezetésünkön, egy Dacia Logant nyerhet.Várjuk márkakereskedésünkben! www.renault.huVálassza a Renault Crédit finanszírozását:Kezdõár1 749 000 FtÖnerõ 25 %Havi díj20000 FtFutamidõ 84 hó 48 hóMaradványérték 0 Ft 643 868 FtVáltozattól függõen. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A finanszírozási ajánlat a CHF alapkamat változásától függõen módosulhat.Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 6,8–7,2, városi: 9,2–10, országúti: 5,5- 5,7, CO 2 -kibocsátás g/km: 164-173 (változattól függõen).AUTO BAUMGARTNER9700 Szombathely, Csaba út 7. Tel.: 94/508-511, 508-512, 508-51306-30/9867-400, 06-30/9867-800; Fax: 94/508-510

More magazines by this user
Similar magazines