ax7 = @au - PTE Egyetemi Könyvtár

old.lib.pte.hu

ax7 = @au - PTE Egyetemi Könyvtár

228. Lenhossék József: Deák Ferencz koponyáján tett mérések és ezekből vont következtetések.Budapest 1876, Akadémia. 15 p./A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei XIV. 8./229. Majthényi László, báró: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferencz arczképének, Hontmegyetermében történt leleplezése alkalmával, Ipolyságon 1876. évi november hó 16­án tartott ­ ­.Budapest 1876, Athenaeum ny. 10 p.230. Margalits Ede: Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. Baja 1876, Paul ny. 27 p.231. Margalits Ede: Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. 2. kiad. Zombor 1876, Bittermann ny. 15 p.232. Mockovcsák János: Deák Ferenc emléke! Gyászbeszéd és imák... Besztercebánya 1876,Machold ny. 12 p.233. Nedeczky István: Deák. A képviseleti alkotmány megalapítása. Budapest 1876, Tettey.IX+454 p.234. Nedeczky István: Deák. A képviseleti alkotmány megalapítása. 2. kiad. Budapest 1876,Tettey. IX+454 p./Magyar Kor­ és Életrajzok Cabinetkönyvtára 1./235. Deák Ferencz. Arad 1876, Gyulai. 16 p. /Népirodalom 12./236. Ney Ferenc: Deák Ferenc emlékünnepélye a budapesti IV. kerületi községi nyilvánosfőreáltanodában 1876­ik évi március hó 25­én. Budapest 1876, Hornyánszky ny. 20 p.237. Pappfy Jusztin: Emlékbeszéd .. . Deák Ferencz felett... Nagyvárad 1876, Hollósy ny. 24 p.238. Pereszlényi János: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876­ik évi februárhó 13­án a nagy­győri reform. gyülekezet templomában elmondott ­ ­. Győr 1876, Czéh ny.17 p.239. Pulszky Ferencz: Deák Ferencz. Jellemrajz. Budapest 1876, Franklin. 45 p.240. Pulszky, [Ferenc] Franz: Franz Deák. Eine Charakterskizze. Aus dem Ungarischen v.Ladislaus Neugebauer [László]. Leipzig 1876, Wigand. 59 p.241. Simon Péter: Emlékbeszéd Deák Ferencz halála fölött. Nagy­Szeben 1876, Steinhaussen ny.16 p.242. Simon Péter: Emlékbeszéd Deák Ferencz halála fölött. 2. kiad. Nagy­Szeben 1876,Steinhaussen ny. 20 p.243. Simon, [Péter] Peter: Gedächnissrede über Franz Deák'sTod. Für die deutsche Jugend. Ausdem Ungarischen übersetzt von Demselben. Hermannstadt 1876, Steinhaussen ny. 25 p.244. Singer Ábrahám: Gyászbeszéd b. e. Deák Ferencz emlékéért. Tartotta a várpalotai izr.templomban 1876. febr. 13. ­ ­. Székes­Fehérvár 1876, Számmer ny. 15 p.245. Stier József: Emlékbeszéd Deák Ferencz felett. ­ (Worte der Erinnerung an Franz Deák.)Szombathely 1876, Bertalanffy ny. 14, 13 p.246. (Szász Béla ­ Sámi László ­ Hegedüs István): Deák Ferencz emlékezete. Két beszéd és egyköltemény, melyek a Kolozsvári Tudományegyetem... és a Kolozsvári Ev. Ref. Főtanodaáltal... tartott emlék­ünnepélyeken elmondattak. Kolozsvár 1876, Stein ny. 23 p.247. Szász Gerő: Deák Ferencz emlékezete. Az erdélyi ev. ref. egyházk. igazg. tanácsa általelrendelt Deák­gyászünnepélyen, april 2­án, 1876­ban, a kolozsvári belsőfarkasutcaitemplomban elmondotta ­ ­. Kolozsvár 1876, Stein ny. 19+1 p.248. Thomay József: A gyászoló nemzet geniusa. Egyházi beszéd, melyet Deák Ferenc emlékérea szegedi ágost. hitv. evang. egyház imaházában 1876. február 20­án tartott ­ ­. Szeged1876, Burger ny. 2+9 p.249. Török Pál: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferencz halotti gyászünnepélyén, a budapesti ev.reform. egyház kálvintéri templomában Márczius 12­én, 1876, tartott ­ ­. Budapest 1876,Kocsi ny. 19 p.250. Törs Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. Szerk. ­ ­. Budapest 1876, Deutsch. 236 p., 14 t.251. Vincze Ambró: Emlékbeszéd, melyet az egri kath. főgymnasiumi Deák­gyászünnepélyentartott ­ ­. Eger 1876, Érsek­lyceumi ny. 13 p.252. Vörös Eszter: Hogyan fogadták Deák Ferenczet a mennyben. Népmese. Budapest 1876,Franklin ny. I6 p.253. Deák Ferencz elhunyta. ­ 1876. Január 28­án esti 10 óra és 35 perczkor. Emlékirat. Budapest(1876), Bartalits. 8 p.254. Deák Ferencz, a magyar haza legnagyobb fiának és bölcsének életírása és halála. Született1803. okt. 17., meghalt 1876. jan. 28. Budapest 1876, Bucsánszky. 16 p.255. Zoltsák János: Deák Ferenc emlékezete. Ungvár 1876, Pollácsek ny. 33 p.256. Abafi Lajos: Deák Ferencz levele Török Jánoshoz. = Figyelő 1876.; 1. köt. 53. p.257. Wührl Jákó: Deák Ferencznek egy német levele. = Figyelő 1876.; 1. köt. 187—188. p.258. Deák Ferenc egészségi állapota ... = Ellenőr 1876. jan. 27.; 8. évf. 26. sz. 3. p.259. Deák Ferencz állapotáról. = A Hon 1876. jan. 28.; 14. évf. 22. sz. e. k. 1. p.260. [Deák Ferenc haláltusája.] = Ellenőr 1876. jan. 29.; 8. évf. 28. sz. 1. p.261. [Deák Ferenc haláláról és az emlékezetére kitűzött ódai pályázatokról.] = A MagyarTudományos Akadémia Értesítője 1876.; 10. évf. 31­33., 54., 101., 155/b., 163/b—165.,204— 205. p.262. Telegdi László: Széchenyi, Kossuth s Deák és korszakaik. 1—10. = Alföldi Lapok 1876.; 1—10. füz.263. [Pulszky Ferencz: Deák Ferencz emlékezete.] = Századak 1876.; 10. évf. 4. füz. 240— 246.p.264. Rogge, Walter: Franz Deák. = Unsere Zeit 1876.; Ú. F. 12. évf. 1. köt. 7. sz. 481­503. p.265. Deák Ferencz élete 1803 október 17. ­ 1876 január 28. = Ellenőr 1876. jan. 29.; 8. évf. 28.sz. 1. p.266. Nincs többé! Deák Ferencz meghalt. = Ellenőr 1876. jan. 29.; 8. évf. 28. sz. 1. p.267. Deák Ferenc. Szül. Kehidán 1803­ban, † Budapesten, 1876. január 28­án. = Fővárosi Lapok1876. jan. 29.; 13. évf. 23. sz. 105— 106. p.268. Deák Ferencz elhunyt. = A Hon 1876. jan. 29.; 14. évf. 23. sz. r. k. 1. p.269. Deák Ferencz utolsó órái. = A Hon 1876. jan. 29.; 14. évf. 23. sz. r. k. 1. p.270. Deák Ferencz nincs többé. = A Hon 1876. jan. 29.; 14. évf. 23. sz. r. k. 3. p.271. Deák Ferenczről. = A Hon 1876. jan. 29.; 14. évf. 23. sz. e. k. 1. p.272. A nagy halottról. 1­3. = A Hon 1876. jan.­febr.; 14. évf. 24—26. s z.273. Franz Deák ­ todt! = Pester Lloyd 1876. jan. 29.; 23. évf. 23. sz. 2. p.274. Deák Ferencz. = Pesti Napló 1876. jan. 29.; 27. évf. 23. sz. r. k. 1. p.275. Deák Ferencz meghalt. = Pesti Napló 1876. jan. 29.; 27. évf. 23. sz. r. k. 1. p.276. Deák Ferencz. = Pesti Napló 1876. jan. 29.; 27. évf. 23. sz. e. k. 1. p.277. Deák Ferencz élete. (1803—18 76.) 1­5. = Pesti Napló 1876. jan.­febr.; 27. évf. 23­27. sz.278. Deák Ferencz halálára. ­ Gyászban. = Ellenőr 1876. jan. 30.; 8. évf. 29. sz. 1­3. p.279. Deák Ferencz végóráiról. = Fővárosi Lapok 1876. jan. 30.; 13. évf. 24. sz. 111. p.280. Deák és Európa. = A Hon 1876. jan. 30.; 14. évf. 24. sz. r. k. 1. p.281. A nemzetnek halottja van. Meghalt Deák Ferencz! = Győri Közlöny 1876. jan. 30.; 20. évf.9. sz. 1. p.282. Szász Károly: Deák Ferencz halálával... = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 1.p.283. A törvénycikk Deákról. = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 1. p.284. Deák utolsó napjai. = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 1­2. p.285. A m. t. Akadémia rendkívüli ülése. = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 2. p.286. Budapest főváros rendkívüli közgyűlése. = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 2­3. p.287. [Deák Ferenc ravatala. Temetésének előkészületei.] = Ellenőr 1876. jan. 31. ; 8. évf. 30. sz.1­2. p.288. Deák Ferencz. = Pesti Napló 1876. jan. 31.; 27. évf. 24. sz. [esti!] r. k. 1. p. [A "r. k."nyomás az újságban téves, valójában e. k.]289. Deák Ferencz. = Erdészeti Lapok 1876. febr.; 15. évf. 2. füz. 57— 63. p.290. Erzsébet királyné Deák ravatalánál. = Ellenőr 1876. febr. 1.; 8. évf. 31. sz. 1. p.291. A külföld részvéte. = Ellenőr 1876. febr. 1.; 8. évf. 31. sz. 2. p.292. Komócsy József: 1876. január 28. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 1.; 13. évf. 25. sz. 115. p.293. [Török Miklós Mihály] (K.): Apróságok a nagy emberről. = Fővárosi Lapok 1870. febr. 1.;13. évf. 25. sz. 116—119. p.294. Deák két utolsó beszéde. = A Hon 1876. febr. l.; 14. évf. 25. sz. r. k. 1. p.295. Magyarország Királynéja Deák Ferencz ravatalánál. = Pesti Napló 1876. febr. 1.; 27. évf.25. sz. r. k. 1. p.296. A nemzet gyásza. 1­8. = Pesti Napló 1876. febr.; 27. évf. 25­30., 37­38. sz.297. Az utolsó nap. ­ Deák emlékezete az osztrák képviselőházban. ­ A ravatalnál. = Ellenőr1876. febr. 2.; 8. évf. 32. sz. 1— 2. p.298. A lapok gyásza. = Ellenőr 1876. febr. 2.; 8. évf. 32. sz. 2­3. p.299. Zichy Géza, gróf: Deák Ferenc halálára. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 2.; 13. évf. 26. sz.121. p.300. [Török Miklós Mihály] (K.): Apróságok a nagy emberről. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 2.;13. évf. 26. sz. 122. p.301. Jókai Mór: Deák Ferencz temetése előtt. = A Hon 1876. febr. 2.; 14. évf. 26. sz. r. k. 1. p.302. Salamon Ferencz: [Búcsú Deák Ferenctől.] = Pesti Napló 1876. febr. 2.; 27. évf. 26. sz. r. k.1. p.303. Szilágyi Sándor: 1456. 1606. 1876. = Pesti Napló 1876. febr. 2.; 27. évf. 26. sz. r. k. 1—2.p.304. Csepreghy Ferencz: Deák Ferencz halálára. = Pesti Napló 1876. febr. 2.; 27. évf. 26. sz. r. k.2. p.305. Timkó József: Deák Ferencz. = Abaúj­Kassai Közlöny 1876. febr. 3.; 5. évf. 5. sz. 1. p.306. ­i: Deák Ferencz adomák. = Békésmegyei Közlöny 1876. febr. 3.; 3. évf. 10. sz. 1—2. p.307. De profundis. ­ A temetés. = Ellenőr 1876. febr. 3.; 8. évf. 33. sz. 1­3. p.308. Deák Ferencz életrajza. = Győri Közlöny 1876. febr. 3.; 20. évf. 10. sz. 1. p.309. Deák Ferencz és Győrmegye. = Győri Közlöny 1876. febr. 3.; 20. évf. 10. sz. 1. p.310. Deák Ferencz ravatalára. = Győri Közlöny 1876. febr. 3.; 20. évf. 10. sz. 1. p.311. Temetés előtt. = A Hon 1876. febr. 3.; 14. évf. 26. sz. e. k. 1—2. p.312. A temetés. 1­2. = A Hon 1876. febr.; 14. évf. 26. sz. e. k., 27. sz. r. k.313. Deák Ferencz. = Pesti Napló 1876. febr. 3.; 27. évf. 26. sz. e. k. 1­2. p.314. "N. H.": Deák Ferencz a társaságban. = Torontál 1876. febr. 3.; 5. évf. 5. sz. 3. p.315. Ghyczy Kálmán: Deák felett. = Ellenőr 1876. febr. 4.; 8. évf. 34. sz. 1. p.316. Deák Ferencz temetése. ­ Február 3­dikán. ­ = Fővárosi Lapok 1876. febr. 4.; 13. évf. 27. sz.126— 128. p.317. Deák temetése után. = A Hon 1876. febr. 4.; 14. évf. 27. sz. e. k. 1. p.318. Budapest, február 3. = Pesti Napló 1876. febr. 4.; 27. évf. 27. sz. r. k. 1­3. p.319. Bizek Kornél: Deák Ferencz élettörténete s jellemrajza. 1—2. = Torontál 1876. febr.; 5. évf.6., 8. sz.320. Deák Ferenc requieme. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 5.; 13. évf. 28. sz. 131. p.321. Poor Imre: Deák Ferenc. = Gyógyászat 1876. febr. 5.; 16. évf. 6. sz. 86­90. p.322. A nemzet gyásza. 1­4. = A Hon 1876. febr.; 14. évf. 28­30., 36. sz. r. k.323. Deák emlékezete. = Ellenőr 1876. febr. 6.; 8. évf. 36. sz. 2­3. p.324. [Ábrányi Emil]: Deák Ferenc. = Figyelő 1876. febr. 6.; 6. évf. 6. sz. 61. p.325. Ábrányi Emil: Deák Ferenc ravatalánál. = Figyelő 1876. febr. 6.; 6. évf. 6. sz. 69­70. p.326. Ábrányi Kornél: Deák Ferenc halála. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 6.; 13. évf. 29. sz. 133.p.327. Deák Ferenc requieme. ­ Február 5­dikén. ­ = Fővárosi Lapok 1876. febr. 6.; 13. évf. 29. sz.134. p.328. Deák társadalmi működése. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 6.; 13. évf. 29. sz. mell. 135. p.329. Deák Ferencz temetése. = Gyári Közlöny 1876. febr. 6.; 20. évf. 11. sz. 1. p.330. Deák Ferencz. 1803— 1876. = Kecskeméti Lapok 1876. febr. 6.; 9. évf. 6. sz. 1­3. p.331. Deák Ferencz aranytanácsai. = Kecskeméti Lapok 1876. febr. 6.; 9. évf. 6. sz. 2. p.332. Deák Ferencz Debreczenben. = Kecskeméti Lapok 1876. febr. 6.; 9. évf. 6. sz. 2­3. p.333. Wenkheim­ház Budapesten, Deák Ferencz utolsó lakhelye. = Magyarország és a Nagyvilág1876. febr. 6.; 13. évf. 6. sz. 81. p.334. Greguss Ágost: Deák Ferenczhez. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 6.; 13. évf. 6.sz. 82. p.335. Deák Ferencz. 1803—1876. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 6.; 13. évf. 6. sz.82­95. p.338. Szilágyi Sándor: A Deák­album. = Pesti Napló 1876. febr. 6.; 27. évf. 29. sz. r. k. 1. p.337. [Ágai Adolf] Porzó: Deák Ferenczről. (Apró vonások.) = Pesti Napló 1876. febr. 6.; 27. évf.29. sz. r. k. 1—2. p.338. A gyász napján. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 81­82. p.


339. Vörösmarty Deákról. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 82. p.340. [Szász Károly] ­ á ­ r ­: Deák Ferencz. (1803—1876 .) = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23.évf. 6. sz. 82­85. p.341. Eötvös Károly: Kehida. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 85­86. p.342. Eötvös Károly: Deák Ferencz mint tanuló. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz.86­87. p.343. Deák életéből. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 87­88. p.344. A nemzeti gyász hete. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 89­90. p.345. A temetés. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 90­91. p.346. Az általános gyász. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 91­93. p.347. Deák Ferencz életéből. = A Hon 1876. febr. 7.; 14. évf. 29. sz. e. k. 1. p.348. Zichy Antal: Deák Ferenc halálára. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 8.; 13. évf. 30. sz. 139. p.349. Deák Ferencz életéhez. = A Hon 1876. febr. 8.; 14. évf. 30. sz. r. k. 2. p.350. Zichy Antal: Deák Ferencz halálára. = Pesti Napló 1876. febr. 8.; 27. évf. 30. sz. r. k. 1. p.351. Hedry Bódog: Reflexiók. = Abaúj­Kassai Közlöny 1876. febr. 10.; 5. évf. 6. sz. 1. p.352. Farkas Sándor: Deák Ferencz halálára. = Győri Közlöny 1876. febr. 10.; 20. évf. 12. sz. 2. p.353. Deák Ferencz. = Családi Kör 1876. febr. 13.; 17. évf. 7. sz. 145— 150. h.354. Deák Ferencz a ravatalon. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13. évf. 7. sz. 97.p.355. A királyné Deák Ferencz ravatalánál. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13.évf. 7. sz. 100. p.356. Koszorúk Deák Ferencz koporsójáról. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13.évf. 7. sz. 101. p.357. Deák Ferencz halottas szobája. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13. évf. 7.sz. 104. p.358. Deák Ferencz temetése. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13. évf. 7. sz. 109—111 . p.359. Deák lakószobája, a melyben meghalt. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 97.p.360. [Szász Károly] ­ á ­ r ­: Deák utolsó szobái. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz.98. p.361. Deák Ferencz 1842­iki arczképe. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 100.,102. p.362. Erzsébet királyné Deák ravatalánál. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 101—102. p.363. Deák életéből. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 105—10 6. p.364. A kegyelet hetéről. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 106—107. p.365. Deák Ferencz emlékezetének... = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 108. p.366. [Winkler Lajos] r. 1.: Deák emlékezete. = Ellenőr 1876. febr. 14.; 8. évf. 44. sz. 1. p.367. Gy. I.: Deák Ferencz. Született 1803. okt. 17­én Söjtörön Zalamegyében, meghaltBudapesen 1876. január 28­án. = Néptanítók Lapja 1876. febr. 15.; 9. évf. 3. sz. 33­34. p.368. Deák Ferencz és a fővárosi árvaházak. = Pesti Napló 1876. febr. 16.; 27. évf. 37. sz. r. k. 3.p.369. Adomák Deák Ferenczről.= Győri Közlöny 1876. febr. 17.; 20. évf. 14. sz. 2. p.370. Eötvös Károly: Deák Ferencz mint tanuló. = Győri Közlöny 1876. febr. 17.; 20. évf. 14. sz.1­2. p.371. Deák Ferencz hagyatéka. = Ellenőr 1876. febr. 18.; 8. évf. 48. sz. 3. p.372. [Chernel Ignác] ­1.­: Deák Ferencz életéből. ­ Elbeszéli Deák egy iskolatársa. = Pesti Napló1876. febr. 19.; 27. évf. 40. sz. r. k. 1. p.373. Bihari István: Deák Ferencz emléke. 1—2. = Békésmegyei Közlöny 1876. febr.; 3. évf. 15—16. sz.374. Deák emlékszobrára. = Ellenőr 1876. febr. 20.; 8. évf. 50. sz. 3. p.375. Deák Ferencz szobája az "Angol királyné" vendéglőben. = Magyarország és a Nagyvilág1876. febr. 20.; 13. évf. 8. sz. 116. p.376. Deák Ferencz temetési gyászmenete. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 20.; 13.évf. 8. sz. 117. p.377. Deák Ferencz ideiglenes sírja a fővárosi köztemetőben. = Magyarország és a Nagyvilág1876. febr. 20.; 13. évf. 8. sz. 120. p.378. [Szász Károly] ­ á ­ r ­: Deák Rátóton. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 8. sz. 114.p.379. Deák temetése. Február 3­án. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 8. sz. 116— 118. p.380. A Deák­család. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 8. sz. 122. p.381. Deák Ferencz hagyatéka. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 8. sz. 124. p.382. Deák és Kossuth. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 124. p.383. Theagenes, Livadas: Deák Ferencz, az államférfiú mintaképe. 1­2. Ford. Télfy Iván. =Ellenőr 1876. febr.; 8. évf. 54­55. sz.384. Kossuth Lajos Deák Ferenczről. = Egyetértés 1876. febr. 27.; 10. évf. 47. sz. 1­2. p.385. Kossuth levele. = Egyetértés 1876. febr. 29.; 10. évf. 48. sz. 1. p.386. Pulszky Ferencz: Deák Ferencz jellemrajza. = Kelet Népe 1876. márc. 3.; 2. évf. 62. sz. 1­2.p.387. Pulszky Ferencz: Deák Ferenczről. = Pesti Napló 1876. márc. 3.; 27. évf. 52. sz. r. k. 1­2. p.388. Deák Ferencz nyári lakhelye a városligetben. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. márc.5.; 13. évf. 10. sz. 155. p.389. Géressy Kálmán főiskolai tanár emlékbeszéde Deák Ferencz felett. 1­3. = DebreczeniEllenőr 1876. márc.; 3. évf. 48­50. sz.390. Jakab Elek: B. Wesselényi Miklós hűtlenségi bűnpere. 2. Felperesi oklevelek. [Deák Ferenclevele Kossuth Lajoshoz.] 1­2. = Történeti Lapok 1876. márc.; 3. évf. 12—13. s z.391. Két levél Deák Ferencztől. 1—2. = Pesti Napló 1876. márc.; 27. évf. 59. sz. r. k., 60. sz. r. k.392. Az adomázó "öreg úr". = Magyarország és a Nagyvilág 1876. márc. 12.; 13. évf. 11. sz. 161.p.393. Deák Ferencz levele Kossuth Lajoshoz. = Vasárnapi Újság 1876. márc. 12.; 23. évf. 11. sz.170— 171. p.394. Abafi Lajos: Deák Ferencz és Kazinczy Gábor. = Pesti Napló 1876. márc. 23.; 27. évf. 69.sz. r. k. 1­2. p.395. Újabb levelek Deák Ferencztől. = Pesti Napló 1876. márc. 25.; 27. évf. 71. sz. r. k. 1­2. p.396. Bihari Sándor: Deák Ferencz emléke. 1—10 . = Erdély 1876. márc. ­ jún.; 6. évf. 13­22. sz.397. Sinkay János: Deák Ferenczről egy tanuló­ és egy 1848­49. évi képviselőtársa. 1—12. =Torontál 1876. márc. ­ jún.; 5. évf. 13— 17., 19­25. sz.398. [Márkus István] Kósza Lélek: Irodalmi és politikai arczképek. (Fotografírozta és régialbumaiból egy újba dugdosta ­ Asbóth János.) = Pesti Napló 1876. ápr. 2.; 27. évf. 77. sz. r.k. 1— 2. p.399. Hegedűs István: Deák Ferencz halálára. ­ Meghalt 1876 jan. 28­án. ­ = Erdély 1876. ápr. 7.;6. évf. 14. sz. 110­111. p.400. Deák Ferencz halála dalt fakasztott költőink... keblében... = Figyelő 1976. ápr. 9.; 6. évf. 15.sz. 173­175. p.401. Deák koporsója a sírkápolnában. = Vasárnapi Újság 1876. ápr. 9.; 23. évf. 15. sz. 225­226.p.402. (HJ): Rogge, Walter: Deák Ferencz. 1­8. Ford.: ­­. = Kecskeméti Lapok 1876. máj. ­ júl.; 9.évf. 20­29. sz.403. Kossuth nyílt levele Deák Ferenczhez. = Heti Posta 1876. jún. 2.; 1 évf. 10. sz. 75. p.404. A "Deák Ferencz emlékszobra" tárgyában... = Kecskeméti Lapok 1876. júl. 23.; 9. évf. 30.sz. 1. p.405. Deák Ferencz emlékszobra. = Vasárnapi Újság 1876. júl. 23.; 23. évf. 30. sz. 473. p.406. K. Papp Miklós: Deák Ferencz és Hertelendi országgyűlési jelentése 1836­ból. 1— 6. =Történeti Lapok 1876. júl. ­ aug.; 3. évf. 28­33. sz.407. K. Papp Miklós: Egy érdekes levél Deák Ferencztől. = Hölgyfutár 1865. szept. 28.; 1. évf. 1.sz. 5—6. p.408. Deák életéből. = Ellenőr 1876. okt. 25.; 8. évf. 295. sz. 1­2. p.409. Nedeczky műve Deákról. = A Hon 1876. okt. 25.; 14. évf. 256. sz. r. k. 1. p.410. Kemény Lajos: A nemzet gyásza. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. nov. 5.; 13. évf. 45.sz. 702. p.411. Deák Ferencz síremléke. [Gerster Kálmán terve.] = Magyarország és a Nagyvilág 1876.nov. 5.; 13. évf. 45. sz. 704. p.412. Deák Ferencz síremléke. [Schickedanz Albert terve.] = Magyarország és a Nagyvilág 1876.nov. 5.; 13. évf. 45. sz. 705. p.413. A Deák­síremlék tervezetei. = Vasárnapi Újság 1876. nov. 5.; 23. évf. 45. sz. 705­706., 708.p.414. [Molnár Sándor] M. S.: A Deák Ferencz­irodalom 1876­ban. = Pesti Napló 1876. dec. 29.;27. évf. 315. sz. r. k. 1—2. p .1877415. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. Budapest 1877, Franklin. 110 p.416. Csengery, [Antal] Anton: Fanz Deák. Übers. von Gustav Heinrich [Gusztáv].Leipzig 1877, Duncker ­ Humblot. VI+190 p.417. Deák Ferencz Naptár. Az ... évre szerk. Áldor Imre. Budapest 1877— 1879, Franklin.418. [Dobra Péter] Dobránszky Péter: Deák Ferencz. Kor­ és jellemrajz. Budapest 1877, Riglerny. 65. p.419. István bácsi Naptára. 1856—1919. Alapítá Majer István. Budapest 1856—1919, Franklin. :1877. 22. évf. Szerk. Kőhalmi Klimstein József.­ K.: Deák Ferencz. 56— 60. p.420. Nagyváradi Kir. Jog­ és Államtudományi Kar Almanachja 1876/7­ről. 3. évf. Nagyvárad1877, Hügel ny.­ Kürthy János Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876. évi november hó 22­én Nagyváradontartott emlékbeszéde. 19— 27. p.421. Luby Zsigmond: Emlék­beszéd Deák Ferencz felett Szatmármegye bizottmányi ülésén...Nagy­Károly 1877, Gőnyey ny. 33. p.422. A Magyar Tudományos Akadémia által... Deák Ferencz... emlékezetére tartott ünnepélyesközülés tárgyai. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. Bev. Lónyay Menyhért. TóthKálmán és Szász Károly versével. Budapest 1877, M. T. Akad. 88 p./A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei XV. 3./423. Nashér, S[imon]: Franz Deák. Gedächtnissrede. Berlin 1877, Weber. 12 p. (Klny.:Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1877. 18.)424. Deák Ferencz levele. 1—6. = Vasmegyei Lapok 1877. jan.; 11. évf. 1—6. s z.425. Pétery Károly: Pár vonás Deák Ferenczről. = Egyetértés 1877. jan. 6.; 11. évf. 5. sz. 2. p.426. K. Papp Miklós: Deák Ferencznek egy emlékirata. 1­4. = Magyar Polgár 1877. jan. ­ febr.;11. évf. 23­26. sz.427. Tóth Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Polgár 1877. jan. 28.; 11. évf. 23. sz. 1.p.428. Visszaemlékezések Deák Ferenczre. = Magyar Polgár 1877. jan. 28.; 11. évf. 23. sz. 1­2. p.429. A Deák­ünnepély. = Pesti Napló 1877. jan. 29.; 28. évf. 27. sz. r. k. 1. p.430. Gr. Lónyai Menyhért beszéde a jan. 28­diki akadémiai Deák­ünnepélyen. = Pesti Napló1877. jan. 29.; 28. évf. 27. sz. r. k. 1. p.431. Szász Károly: Óda Deák Ferencz emlékezetére. = Pesti Napló 1877. jan. 29.; 28. évf. 27. sz.r. k. 1. p.432. Tóth Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. = Pesti Napló 1877. jan. 29.; 28. évf. 27. sz. r. k. 1.p.433. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. 1­3. = Pesti Napló 1877. jan.; 28. évf. 27—28.sz. r. k.434. Szász Károly: Óda Deák Ferencz emlékezetére. = Fővárosi Lapok 1877. jan. 30.; 14. évf.23, sz. 115. p.435. Szász Károly: Óda Deák Ferencz emlékezetére. = Vasárnapi Újság 1877. febr. 4.; 24. évf. 5.sz. 66—67. p.436. Tóth Kálmán: Deák Ferenc emlékezete. = Fővárosi Lapok 1877. jan. 30.; 14. évf. 23. sz.115. p.437. Tóth Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. = Vasárnapi Újság 1877. febr. 4.; 24. évf. 5. sz. 67.p.438. [Török Miklós Mihály] (K.): Az Akadémia Deák­ünnepe. (Január 28­án.) = Fővárosi Lapok1877. jan. 30.; 14. évf. 23. sz. 116— 118. p.439. [Deutsch Jakob] D­tsch, J.: Bei Michael Zichy. = Pester Lloyd 1877. júl. 22.; 24. évf. 201.sz. mell. 6. p.440. Herman Ottó: Zichy Mihály képe előtt. (Erzsébet királyné a Deák ravatalánál.) = FővárosiLapok 1877. szept. 2.; 14. évf. 200. sz. 962­963. p.1878441. Deák Ferencz: Vörösmarty Mihálynak. ­ Kehida, 1852. ­ = Zalai Közlöny 1878. szept. 12.;17. évf. 73. sz. 1. p.


442. Áldor Imre: Deák Ferencz élete. Budapest 1878, Franklin. 120 p./Történelmi Könyvtár 58./443. Sántha Mihály: Deák Ferencz emlékezete 1876. Gyászköltemény. Balassagyarmat 1878, ny.n. 4 p.444. Művészeti Hírek. Zichy Mihály... = Hölgyfutár 1878. jan. 17.; 3. évf. 3. sz. 24. p.445. Keleti Gusztáv: Deák szobráról. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1878. 12.évf. 7. sz. 151—152 . p.446. Csengery Antal: Deák békekövetsége Windischgraetznél. = Budapesti Szemle 1878. szept.­okt.; 18. köt. 36. sz. 386­395. p.447. [Zichy Antal] Z. A.: A Deák­szoborról. = Fővárosi Lapok 1878. dec. 5.; 15. évf. 280. sz.mell. 1353. p.448. Keleti Gusztáv: A Deák­szobor ügyében. = Fővárosi Lapok 1878. dec. 6.; 15. évf. 281. sz.1359. p.1879449. Sántha Mihály: Harmincz év után. Egyházi és hazafiúi költemények. Vácz 1879, Karcsu.XVI+232 p., 1 t.450. Horváth Mihály: Deák Ferencz álma. Közli ­ ­. = Budapesti Szemle 1879. máj. ­ jún.; 20.köt. 39. sz. 203—20 9. p.451. [Eötvös Károly] Carolus: Az ifjú Deák Ferencz. = Egyetértés 1879. aug. 31.; 30. évf. 240.sz. 1—2. p.452. [Eötvös Károly] Carolus: Deák Ferencz a körben. = Pesti Napló 1879. aug. 31.; 30. évf. 210.sz. r. k. 1­2. p.453. A zalai Deák­ünnepély. 1— 2. = Pesti Napló 1879. szept. 1.; 30. évf. 210. sz. e. k. 1. p.454. Szekrényessy Kálmán: A zala­egerszegi Deák Ferencz szobor. = Vasárnapi Újság 1879.szept. 7.; 26. évf. 36. sz. 577­578. p.455. Feszty Árpád: A "zala­egerszegi Deák­ünnepély"­ről. = Vasárnapi Újság 1879. szept 14.;26. évf. 37. sz. 593­594. p.1880456. Arnold­Forster, Florence: Francis Deák. Hungarian statesman. A memoir. Pref. byMounstuart E. Grant Duff. London 1880, Macmillan. XXIV+322 p., 1 t.457. Pulszky Ferencz: Életem és korom. 1­4. köt. Budapest 1880—1882 , Ráth.­ Levelezés Deákkal. 3. köt. 281—29 4. p.458. Szártorisz Ferencz: Emlékbeszéd Deák Ferencz tiszteletére. Selmecz 1880, Joerges ny. 17 p.459. Kiss Rezső: Adalékok Deák Ferencz életrajzához. 1—2. = Magyarország és a Nagyvilág1880. ápr.; 17. évf. 14— 15. sz.460. Seper Lászlóné Nagy Kornélia: Deák bácsi a pusztán. (Leánykori emlékek.) 1­7. = FővárosiLapok 1880.; 17. évf. 89., 90., 92., 94., 98., 102., 109. sz.461. Pulszky Ferencz: Egy angol könyv Deák Ferenczről. = Pesti Napló 1880. máj. 2.; 31. évf.109. sz. r. k. 1­2. p.462. Bártfayné emlékkönyvéből. (Egy magyar irodalmi szalon emlékezete.) = Pesti Hírlap 1880.dec. 24.; 2. évf. 355.(705.) sz. mell. 13. p.1881463. Arnold­Forster, Florence: Deák Ferencz. Életrajz. Ford. Pulszky Ágost. Budapest 1881,Franklin. 317 p.464. Arnold­Forster, Florence: Deák Ferencz. Életrajz. Ford. Pulszky Ágost. 2. kiad. Budapest,1881, Franklin. 317+3 p./Olcsó Könyvtár. Új olcsóbb kiadás 333­337./465. Arnold­Forster, Florence: Deák Ferencz. Életrajz. Ford. Pulszky Ágost. 3. kiad. Budapest1881, Franklin. 317 p.406. Hiador Művei. 1—27. Szabadka 1880—1883 , Tettey biz. Budapest.­ Deák Ferenc. 6. köt. 47­57. p.­ Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. 6. köt. 57—69. p.467. Roth Ferencz: Emlékbeszéd Deák Ferencz tiszteletére. Selmeczbánya 1881, Joerges ny. 8 p.468. Keleti Gusztáv: A Deák­szoborügy válsága. 1—2. = Fővárosi Lapok 1881. márc.; 18. évf.53­54. sz. (Klny. is.)469. Beksics Gusztáv: Deák Ferencz beszédei 1829—1847. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 1—2. =Ellenőr 1881. okt.; 545­546. sz.470. "Deák Ferencz beszédei". 1829—1847. (Összegyűjtötte Kónyi Manó. Budapest. Franklintársulat.)­ Mutatványok. ­ 1­5. = Pesti Napló 1881. okt. 29.; 32. évf. 297. sz. e. k. 2­3. p.471. Deák Ferencz beszédei. 1829—1847. (Összegyűjtötte Kónyi Manó. Budapest. Franklintársulat1882.) = A Hon 1881. okt. 30.; 19. évf. 298. sz. r. k. mell. 5— 6. p.472. Kónyi Manó: Deák Ferencz beszédei. ­ 1829­től 1847­ig. ­ = Magyarország 1881. okt. 30.;3. évf. 298. sz. 1­2. p.473. Beksics Gusztáv: Deák Ferencz beszédei. = Pesti Hírlap 1881. okt. 30.; 3. évf. 299. (1020.)sz. 1. mell. 9—10 . p.474. Mikor választatott Deák Ferenc először országgyűlési követnek? = Pesti Hírlap 1881. okt.30.; 3. évf. 299. (1020.) sz. 1. mell. 10—11. p.475. Deák Ferencz beszédei. 1829— 1847. = Vasárnapi Újság 1881. okt. 30.; 28. évf. 44. sz. 701.p.476. Törs Kálmán: Deák Ferencz beszédei. 1829—1847. 1­2. = Egyetértés 1881. okt. ­ nov.; 15.évf. 299. sz. 2. mell., 301. sz. 2. mell.477. Zichy Antal: Deák Ferencz beszédei. 1829—1847. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 1­5. = PestiNapló 1881. okt. ­ nov.; 32. évf. 297. sz. e. k., 300. sz. r. k., 302. sz. r. k., 308. sz. r. k.478. Heinrich Gusztáv: Deák Ferenc beszédei, 1829—1847. 1—2. = Fővárosi Lapok 1881. nov.;18. évf. 249— 250. sz.479. Deák Ferencz beszédei 1829—1847 . Összegyűjtötte Kónyi Manó. Tartalom. =Magyarország 1881. nov. 10.; 3. évf. 308. sz. 4. p.480. Neményi A[mbrus]: Franz Deák's gesammelte Reden. = Ungarische Revue 1881.; 1. évf. 12.füz. 913­938. p.1882481. Deák Ferencz beszédei. Összegyűjt. Kónyi Manó. 1—6. köt. Budapest 1882—18 98,Franklin.1. köt. 1829— 1847. 1882. 628 p.2. köt. 1848— 1861. 1886. 406 p.3. köt. 1861— 1866. 1889. 616 p.4. köt. 1866— 1867. 1897. 518 p.5. köt. 1867— 1868. 1898. 479 p.6. köt. 1868— 1873. 1898. 437 p.482. Beksics Gusztáv: A magyar doctrinairek. Budapest 1882, Abafi. VIII+168 p.­ Deák Ferencz. 26­45. p.483. Dobozy Miklós emlékbeszéde Biharmegye közönségének 1882 nov. 15­én tartottközgyűlésében Deák Ferencz és Beöthy Ödön arczképeinek bemutatása alkalmából.Nagyvárad 1882, Hügel ny. 11 p.484. Szathmáry György: A szabadelvű kör. = Fővárosi Lapok 1882. márc. 18.; 19. évf. 64. sz.406­407. p.485. (K. V. D.): Deák Ferenc gyermekkorából. = Fővárosi Lapok 1882. máj. 11.; 19. évf. 108. sz.681. p.486. Deák Ferencz levele. = Egyetértés 1882. jún. 1.; 16. évf. 149. sz. 2. p.487. Deák levele. = Pesti Napló 1882. jún. 14.; 33. évf. 162. sz. r. k. 2. p.488. Deák Ferencz a Vörösmarty árvák ügyében. = A Hon 1882. jún. 21.; 20. évf. 169. sz. e. k. 3.p.489. [Deák Ferenc két ismeretlen levele.] = Ellenőr 1882. aug. 14.; 14. évf. 408. sz. 2. p.490. Fenyvessy Adolf: Deák Ferenci nemzetgazdasági nézetei. = Budapesti Szemle 1882. okt.;32. köt. 70. sz. 1­26. p.1883491. Deák Ferenc és a kezdő írók. = Fővárosi Lapok 1883. jan. 4.; 20. évf. 3. sz. 16. p.492. Ábrányi Kornél, ifj.: Deák Ferencznek egy kézirata. = Pesti Napló 1883. jún. 17.; 34. évf.165. sz. r. k. 1­2. p.1884493. Csengery Antal: Deák Ferenc. Történetírók és a történetírás. 2. kiad. Budapest 1884, Kilian.VI+411+1 p./Csengery Antal összegyűjtött munkái 3./­ Deák Ferencz emlékezete. 1—126 . p.­ Deák békekövetsége Windischgraetznél. 127—14 2. p.494. Magyar Helikon. Jeles magyar államférfiak életrajzgyűjteménye. II. osztály 1. köt. Pozsony­ Budapest 1884, Stampfel.­ Deák Farkas: Deák Ferencz. 169— 192. p. (Klny. is.)495. Pulszky Ferencz: Életem és korom. 1­2. köt. 2. kiad. Budapest 1884, Franklin.­ Levelezés Deákkal. 2. köt. 219­229. p.496. Tóth Gáspár: Ünnepi beszéd Deák Ferencz emlékezetére. Elmondotta ­­. Selmeczbánya1884, Selmeczbányai Híradó ny. 12 p.497. [Deák Ferenc levele Falk Miksához.] = Pesti Napló 1884. ápr. 7.; 35. évf. 97. sz. r. k. 2. p.498. Kossuth, Széchenyi, Deák, Kölcsey levelei Borsodmegyéhez 1836­ban. [Közli KerékgyártóElek.] = Vasárnapi Újság 1884. dec.; 31. évf. 52. sz. 840­841. p.1886499. Deák Ferencz ... Hausordnung. Budapest 1886, Löbl ny. 2+23+1 p.500. Áldor Imre: Deák Ferencz élete. Emlékkönyv. 2. kiad. Budapest [1886 és 1900 között],Franklin. 253 p., 5 t.501. Históriák 73. Szerk. Méhner Vilmos. Budapest [1886 és 1900 között].­ Ki volt Deák Ferenc? Elbeszéli egy igaz magyar hazafi. 8 p., 1 t.502. Deák Ferencz beszédei. = Egyetértés 1886. ápr. 10.; 20. évf. 100. sz. 1­2. p.503. Deák Ferencz és a király. = Nemzet 1886. ápr. 10.; 5. évf. 1297(100.) sz. e. k. 2­3. p.504. [Rákosi Jenő] ­ő: Deák Ferenc. =Budapesti Hírlap 1886. ápr. 11.; 6. évf. 101. sz. 1­3. p.505. Eötvös Károly: Deák Ferencz beszédei 2. köt. Összegyűjtötte Kónyi Manó. = Egyetértés1886. ápr. 11.; 20. évf. 101. sz. 1. p.506. "Deák Ferenc beszédei 1848—1861." = Fővárosi Lapok 1886. ápr. 11.; 23. évf. 101. sz.730­731. p.507. (Deák Ferenc beszédei.) = Pesti Hírlap 1886. ápr. 11.; 8. évf. 101(2618.) sz. 5—6. p .508. Deák Ferencz 1848—186 1. = Pesti Napló 1886. ápr. 11.; 37. évf. 101. sz. r. k. 1. p.509. Deák Ferencz beszédeiből. = Pesti Napló 1886. ápr. 11.; 37. évf. 101. sz. r. k. 1— 2. p.510. Deák Ferencz beszédei. 1848—1861. = Vasárnapi Újság 1886. ápr. 11.; 33. évf. 15. sz. 237—238 . p.511. Deák Ferencz első találkozása Ferencz József császárral. = Vasárnapi Újság 1886. ápr. 11.;33. évf. 15. sz. 238. p.512. Eötvös Károly: Deák Ferencz beszédei 2. köt. Összegyűjt. Kónyi Manó. = Egyetértés 1886.ápr. 13.; 20. évf. 103. sz. 1. p.513. Deák Ferencz beszédei. 1­2. = Magyar Állam 1886. ápr.; 27. évf. 106­8052. ­ 107­8053. sz.514. Zichy Antal: Deák Ferencz beszédei 1848—1861. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 1­3. =Nemzet 1886. ápr.; 5. évf. 1298.(101.) sz. r. k. mell., 1300. (103.) sz. r. k. mell., 1302.(105.)sz. r. k. mell.515. Székely József: Néhány vonás Deák Ferencz életéből. = Egyetértés 1886. máj. 14.; 20. évf.133. sz. 1. p.516. Bay Ferencz: Hogyan fejlett ki Deák Ferencz szellemi ereje? = Győri Közlöny 1886. szept.26.; 30. évf. 77. sz. 2. p.517. [Kazinczy Gábor]: Deák Ferenc diákéletéből. = Budapesti Hírlap 1886. szept. 27.; 6. évf.268. sz. 3­4. p.518. Balogh Gyula: A főispánokról. ­ Deák Ferenc egy kiadatlan beszéde. = Pesti Hírlap 1886.okt. 20.; 8. évf. 291.(2808.) sz. 1­4. p.519. [Török Miklós Mihály] (K.): Deák Ferenc mint keresztapa. (Egy ismeretlen levél.) =Fővárosi Lapok 1886. okt. 20.; 23. évf. 291. sz. 2119. p.520. Jakab Elek: Deák Ferenc két levele. = Pesti Hírlap 1886. dec. 1.; 8. évf. 332. (2849.) sz. 1—2. p.1887521. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. 2. kiad. Budapest 1887, Franklin. 155+5 p./Olcsó Könyvtár 227./522. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. 3. kiad. Budapest 1887, Franklin. 155 p./Olcsó Könvyvtár 569­570./523. Podmaniczky Frigyes, báró: Naplótöredékek 1824—1887. 1­4. köt. Budapest 1887—1888,Grill.­ [Az 1861. évi országgyűlés, valamint Deák Ferenc halála és temetése.] 3. köt. 112—128.p.­ [Deák Ferenc 1863­ban mondott beszéde a Deák­album átnyújtásakor.] 3. köt. 201— 202.p.524. Csengery Antal: Deák és Beust találkozása. = Budapesti Szemle 1887. jan.; 49. köt. 121. sz.1­8. p.525. Csengery, [Antal] Anton: Die Begegnung Deák's uncl Beust's. =Ungarische Revue 1887.; 7.évf. 3. sz. 161—167 . p.526. Száva Farkas: Deák Ferenc két levele. = Fővárosi Lapok 1887. febr. 6.; 24. évf. 36. sz. 255.p.527. Kónyi Manó: Hogyan revideálta Deák Ferencz az ő beszédeit. = Nemzet 1887. ápr. 10.; 6.évf. 1657.(99.) sz. r. k. mell. 9—11 . p.528. A Deák­mauzóleum a Kerepesi úti temetőben. Tervezte és építette Gerster Kálmánbudapesti műépítő. = Ország­Világ 1887. máj. 14.; 8. évf. 20. sz. 320. p.


529. A díszkoporsó a Deák­mauzóleumban. ­ Stróbl Alajos műve. = Ország­Világ 1887. máj.14.; 8. évf. 20. sz. 321. p.530. Deák Ferenczről. ­ Visszaemlékezés ­ = Pápai Lapok 1887. máj. 29.; 14. évf. 22. sz. 88­89.p.531. Deák Ferenc virágok között. = Budapesti Hírlap 1887. szept. 24.; 7. évf. 263. sz. 1. p.532. Deák Ferenc élő rokonai. = Budapesti Hírlap 1887. szept. 24.; 7. évf. 263. sz. 9. p.533. [Bihari István] B. I.: Minek koszorú Deáknak? = Budapesti Hírlap 1887. szept. 25.; 7. évf.264. sz. mell. 9. p.534. Deák Ferenc élő rokonai. = Budapesti Hírlap 1887. szept. 25.; 7. évf. 264. sz. mell. 9. p.535. Deák Ferencz. = Egyetértés 1887. szept. 29.; 21. évf. 267. sz. 1—2. p.536. Rónay Jáczint: Deák Ferencz az élet véghatárán. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz. r. k. 1. p.537. Beksics Gusztáv: Deák Ferencz. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz. r. k. 1—2. p.538. Sonnenfeld Zsigmond: A Deákszoborról. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz.r. k. 1­3. p.539. Csengery Antal: Deák és a kiegyezés. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz. r. k.mell. 5. p.540. A Deák szobor leleplezése. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz. e. k. 1— 2. p.541. Sonnenfeld Zsigmond: Deák Ferencz szobra. = Nemzet 1887. szept. 30.; 6. évf. 1826.(268.)sz. r. k. 1. p.542. A Deák­szobor leleplezése. = Nemzet 1887. szept. 30.; 6. évf. 1826.(268.) sz. r. k. mell. 5.p.543. Eötvös Károly: Deák Ferenc betegsége. = Pesti Hírlap 1887. szept. 30.; 9. évf. 268.(3146.)sz. 1­2. p.544. Deák Ferenczről. Szobrának leleplezése napján. = Hazánk 1887.; 8. köt. 319. p.545. ­1­s.: Deák Ferencz szobra. = Ország­Világ 1887. okt. 1.; 8. évf. 40. sz. 647­649. p.546. Erzsébet királynénk sajátkezű levele Deák Ferenczhez. = Magyar Salon 1887. okt. 1.; 5. évf.8. köt. 1. sz. 66. p.547. Pulszky Ferencz: Deák Ferenczről. = Magyar Salon 1887. okt. 1.; 5. évf. 8. köt. l.sz. 67—68. p. (Klny. is, "Emléklap Deák Ferencz szobrának leleplezése alkalmára" címmel.)548. K.: Deák Ferencz rokonai. = Ország­Világ 1887. okt. 8.; 8, évf. 41. sz. 660­662. p.549. Aus Baron Friedrich Podmaniczky'sTagebüchern. = Pester Lloyd 1887. nov. 5.; 34. évf.304. sz. 2. mell. 9. p.550. Karácson János: Deák Ferenczről. = Veszprém 1887. nov. 20.; 13. évf. 47. sz. 1. p.1888551. Erődi Dániel: Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. 2. kiad. Budapest 1888, Lampel. 19 p.552. Pulszky Ferencz: Ábránd és valóság. 1­3. köt. Budapest [1888], Aigner.­ Deák Ferencz. 2. köt. Jellemrajzok. 85—13 2. p.553. Pulszky Ferencz: Ábránd és valóság. 1­3. köt. Budapest [1888], Aigner./Nemzeti Könyvtár 40./­ Deák Ferencz. 2. köt. Jellemrajzok. 85—13 2. p.554. Pulszky Ferencz: Jellemrajzok. Eötvös, Széchenyi, Deák, Dessewffy Aurél. Budapest[1888], Aigner. 132 p./Magyar Könyvesház 148— 150./­ Deák Ferencz. 85— 132. p.555. Steinbach, [Gusztáv] Gustav: Franz Deák. Wien 1888, Mainz. 78 p.556. [Gauss (Garády) Viktor] G. V.: Deák Ferencz leveleiből. 1­2. = Pesti Napló 1888. jan.; 39.évf. 28. sz. r. k., 29. sz. r. k.557. A personál unió és Deák Ferencz. = Pesti Napló 1888. márc. 3.; 39. évf. 63. sz. r. k. 1. p.558. Silberstein, Adolf: Baron Podmaniczky'sMemoiren. = Pester Lloyd 1888. ápr. 7.; 35. évf.97. sz. 7. p.559. Silberstein, Adolf: Baron Podmaniczky'sMemoiren. ­ Schlussband. = Pester Lloyd 1888.máj. 25.; 35. évf. 144. sz. mell. 5. p.560. Romme: Egy magyar honleány életéből. ­ Deák Ferencz levele és I. Ferencz Józsefkiáltványa. ­ 1­3. = Zombor és Vidéke 1888. máj. ­ jún.; 7. évf. 44­46. sz.561. Deák Ferenc német levele. = Fővárosi Lapok 1888. jún. 8.; 25. évf. 158. sz. 1160. p.562. Deák Ferencz egy levelének... = Pesti Napló 1888. jún. 8.; 39. évf. 158. sz. r. k. 2. p.563. Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap 1888. okt. 27.; 8. évf. 297. sz. 1. p.564. (ei. ő.): Deák Ferencz összegyűjtött beszédei. = Egyetértés 1888. okt. 27.; 22. évf. 297. sz. 1.p.565. Deák Ferencz beszédei 1861—1866 . = Egyetértés 1888. okt. 27.; 22. évf. 297. sz. 2­4. p.566. Deák Ferenc beszédei (3. köt. 583 lap. Szerkesztette Kónyi Manó.) = Fővárosi Lapok 1888.okt. 27.; 25. évf. 297. sz. 2181­2184. p.567. Deák Ferencz beszédei. 1861­1866. Összegyűjtötte Kónyi Manó. = Nemzet 1888. okt. 27.;7. évf. 2214.(297.) sz. r. k. mell. 5­7. p.568. (ei. ő.): Deák Ferencz összegyűjtött beszédei. 2. = Egyetértés 1888. okt. 28.; 22. évf. 298. sz.1—2. p.569. Láng Lajos: Deák Ferencz 1861—1866. = Nemzet 1888. okt. 28.; 7. évf. 2215.(298.) sz. r.k. 1. p.570. Adalékok az 1867­iki kiegyezés történetéhez. = Vasárnapi Újság 1888. okt. 28.; 35. évf. 44.sz. 716­717. p.571. (ei. ő.): Deák Ferencz összegyűjtött beszédei. 3. = Egyetértés 1888. okt. 30.; 22. évf. 300. sz.1—2. p.572. Úrváry Lajos: Deák Ferencznél. = Budapesti Szemle 1888. okt.; 56. köt. 142. sz. 138— 144.p.573. Deák Ferencz és a kiegyezés. 1861—18 66. 1— 2. = Vasárnapi Újság 1888. okt. ­ nov.; 35.évf. 44­45. sz.574. Deák egy kiadatlan levele. = Fővárosi Lapok 1888. nov. 15.; 25. évf. 316. sz. 2321. p.575. Deák egy kiadatlan levele. = Pesti Napló 1888. nov. 15.; 39. évf. 316. sz. 2. p.576. Deák­mausoleum föliratainak ügye. 1­3. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője1888.; 22. évf. 6. sz. 171— 172., 176., 195. p.577. [Jókai Mór] J. M.: Vialis levelek. Egy Deák Ferencz adoma a regáléról. = Nemzet 1888.nov. 25.; 7. évf. 2243.(326.) sz. r. k. 1. p.1889578. Deák Ferencz miért nem ment el az 1843­diki országgyűlésre? Közli Kónyi Manó. "DeákFerencz beszédei" 1. kötetéből. Budapest 1889, Franklin. 105+7 p./Olcsó Könyvtár 665­666./579. Szemelvények Deák Ferenc beszédeiből. Budapest 1889, Lampel. 79 p. /Tanulókolvasótábora 2. évf. 8.//Nagy magyar szónokok 18./580. Deák Ferenc emlékezete. 1—2. köt. Összegyűjt. és jegyz. ell. Váczy János. Budapest 1889—189 0, Ráth.1. köt. Gondolatok 1833—18 73. 1889. 520 p.2. köt. Levelek 1822— 1875. 1890. IV+392 p.581. Deák Ferenc a göcseji nyelvjárásról. = Magyar Nyelvőr 1889. márc. 15.; 18. köt. 3. füz. 126—129 . p.582. [Szüry Dénes] y ­ s.: Deák Ferencz levelei. ­ Deák emlékezete. Levelek. Kiad Ráth Mór1889/90. ­ = Nemzet 1889. nov. 16.; 8. évf. 2594.(316.) sz. r. k. mell. 5­6. p.583. Deák Ferencz és báró Eötvös József akadémiai tagságra ajánlóinak kézirati hasonmása. =Vasárnapi Újság 1889. nov.; 36. évf. 44. sz. 720. p.584. Vargyas Endre: Veszprémmegye ünnepe. [Deák Ferenc és Széchenyi István arcképének(Vastagh György alkotása) leleplezése a megyeház dísztermében.] = Vasárnapi Újság 1889.dec.; 36. évf. 51. sz. 841­842. p.1890585. Deák Ferencznek az 1861­dik évi országgyűléstől elfogadott két fölirata. Közli KónyiManó. Budapest 1890, Franklin. 159 p./Olcsó Könyvtár 269./586. Deák Ferencznek az 1861­dik évi országgyűléstől elfogadott két fölirata. 2. kiad. KözliKónyi Manó. Budapest 1890, Franklin. 159 p./Olcsó Könyvtár [Ú. S.] 703­704./587. Deák Ferencznek az 1861­dik évi országgyűléstől elfogadott két fölirata. 2. kiad. KözliKónyi Manó. Budapest [1890 körül], Franklin. 159 p./0lcsó Könyvtár 1738—174 1./588. Fenyvessy Ferencz: Széchenyiről és Deákról. Ünnepi beszéd. Budapest 1890, Pallas ny. 15p.589. Szádeczky Lajos: Deák Ferencz emlékezete. Levelek 1822— 1875. Budapest 1890, Ráth.IV+392 p.­ Ism. = Századok 1890.; 24. évf. 1. füz. 78­81. p.590. Váczy János: Deák Ferenc, mint levélíró. = Fővárosi Lapok 1890. szept. 21.; 27. évf. 260.sz. 1909— 1912. p.1891591. A sopronyi magyar kir. állami főreáliskola 16­ik évi Értesítője 1890­91. Közli Salamin Leo.Soprony 1891, Litfass ny. 47 p.­ Tóth Márton: Emlékezés Deák Ferenczre. 3—10. p.592. Feleki József: Deák Ferencz és Magyarország. = Nemzet 1891. jan. 28.; 10. évf. 3023.(28.)sz. 1­2. p.593. Deák Ferencz Erdély Uniójáról. = Nemzet 1891. jan. 31.; 10. évf. 3026.(31.) sz. r. k. 1­2. p.1892594. Asbóth János: Jellemrajzok és tanulmányok korunk történetéhez. Budapest 1892,Athenaeum. XII+635+1 p.­ Három korszak. 69­95. p.­ Deák. 151—157. p.595. Sebesztha Károly: Deák Ferencz, a haza bölcse. Győr [1892], Gross. 55 p./Egyetemes Könyvtár 46./596. Szabad órákra. A katholikus ifjúságnak ajánlja a Szent­István Társulat. Budapest 1892,Szent­István Társulat. 263+1 p., 5 t.­ Füssy Tamás: Deák Ferencz gyermek­ és ifjúsági életéből. 91—115 . p. (Klny. is.)597. Keményfy Dániel: Deák Ferenc a barátságban. 1­2. = Esztergom és Vidéke 1892. márc.; 14.évf. 26­27. sz.1894598. Böngérfi János: A három legnagyobb magyar: Kossuth Lajos, Deák Ferencz és grófSzéchenyi István életrajza, valamint a legújabb kor történetete. Budapest 1894, Rózsa. 43 p.,ill./[Böngérfi János: A magyar nemzet históriája] 22./­ Deák Ferencz. 28­33. p.599. ­r.: Egy interview Deákkal. = Nemzet 1894. febr. 8.; 13. évf. 4114.(39.) sz. r. k. 1. p.600. Griesbach Ágost: Deák Ferencz kiadatlan levelei. = Hazánk 1894. dec 25.; 1. évf. 363. sz.25­28. p.1895601. Sebesztha Károly: Deák Ferencz, a haza bölcse. Győr [1895 körül], Gross. 55 p./Egyetemes Könyvtár 78­79./602. Deák Ferencz, mint író. (1803—1876 .) = Magyar Állam 1895. júl. 7.; 36. évf. 153—10891.sz. mell. 6­7. p.1896603. Deák Ferencz életbölcsességre oktató levele gyámleányához. Budapest 1896, Nagy ny. 12+2p.604. Tolnai Lajos: A nagyvilág szónokai. 1­15. Kossuth, Deák, Apponyi. 12—15 .­ [Deák Ferenc. 14. = Magyar Szemle 1896. júl. 12.; 8. évf. 28. sz. 326­327. p.605. Deák Ferenc levele gyámleányához. = Budapesti Szemle 1896. szept.; 87. köt. 237. sz. 321­328. p.1897606. Frans Deák'sin kirje Ilona Vörösmartylle. Suomenuos Unkarin kielestä. Helsinki 1897,Suom. Kirj Seura. 23 p.607. Buday József: Deák Ferencz szobrának leírása és története. Budapest 1897, Pesti Könyvny.XX+256 p., bibliogr./Budapest székes főváros közterein álló szobroknak és emlékműveknek törzskönyve 5./608. Skublics Jenő: Emlékbeszéd, amelyet Deák Ferencz szülőházának enléktáblával valómegjelölési ünnepélyén 1897. évi augusztus hó 8­án Söjtörön tartott ­ ­. Zala­Egerszeg1897, Unger. 13 p.609. Deák egy kiadatlan levele. = Új Idők 1897. jan. 1.; 3. évf. 1. sz. 7. p.610. Részlet Deák Ferenc leveléből. = Új Idők 1897. jan. 1.; 3. évf. 1. sz. 26. p.611. Berta Ilona: Deák Ferencz gyámleányához. = Nemzeti Nőnevelés 1897. jan.­febr.; 18. évf. 1—2. füz . 1­22. p. (Klny. is.)612. Bodnár Zsigmond: Deák Ferencz. = Hazánk 1897. márc. 7.; 4. évf. 64. sz. 17—18 . p.613. Deák Ferenc síremléke. = Új Idők 1897. okt. 31.; 3. évf. 45. sz. 374. p.1898614. Deák Ferencz 1861­iki első felirati beszéde. Budapest [1898], Lampel. 39+1 p./Magyar Könyvtár 26./


615. (Palkovics Ede): A kiegyezés szülőháza. Deák Ferenc emlékének szentelve. ­ DasGeburtshaus des Ausgleichs. Dem Andenken Franz Deák'sgewidmet. Budapest (1898),Luksch. 107 p.616. Deák Ferenc emlékezete. = Pesti Napló 1898. jan. 15.; 49. évf. 15. sz. 1­2. p.617. [Kiss Béla, zilahi] Junius: Deák Ferenc beszédei. = Budapesti Hírlap 1898. jan. 16.; 18. évf.16. sz. 25. p.1899618. Czékus László: Deák Ferencz két levele. = Irodalomtörténeti Közlemények 1899. 9. évf. 1.sz. 113. p.619. Szinnyei József: Nagyjaink fiatal korából. = Tanulók Lapja 1899. ápr. 2.; 6. évf. 14. sz. 214—215 . p.1900620. Berta Ilona: Deák Ferencz levele Vörösmarty Ilonához. 2. kiad. Módszertanilag tárgyalja ­­.Budapest 1900, Hornyánszky ny. 30 p. (Klny.: = Nemzeti Nőnevelés 1897. 1—2. füz. 1—22. p.)621. Gaal Mózes: Deák Ferencz. Élet­ és jellemrajz. Budapest 1900, Franklin. 139 p.622. Gaal Mózes: Deák Ferencz. Élet­ és jellemrajz. 2. kiad. Budapest [190?], Franklin. 139 p.623. Pulszky Ferencz. Jellemrajzok. Eötvös, Széchenyi, Deák, Dessewffy Aurél. 2. kiad.Budapest [1900 körül], Aigner. 132 p./Pulszky Ferencz Munkái 1.//Nemzeti Könyvtár./­ Deák Ferencz. 85— 132. p.624. Ferenczi Zoltán: Deák két levele s a szláv kérdés 1842­43­ban. = Budapesti Szemle 1900.ápr.; 102. köt. 280. sz. 30­46. p.625. Deák Ferencznek egy ismeretlen levele. = Vasárnapi Újság 1900. jú1. 22.; 47. évf. 29. sz.481­482. p.626. Szily Kálmán: Deák Ferencz egy ismeretlen levele. = Jogtudományi Közlöny 1900. szept.21.; 35. évf. 38. sz. 261. p.627. [Deák Ferenc levelei Vörösmarty Mihályhoz.] = Vasárnapi Újság 1900. dec. 2.; 47. évf. 48.sz. 798­799. p.628. Deák Ferencz levele Vörösmarty Mihálynéhoz. = Vasárnapi Újság 1900. dec. 2.; 47. évf. 48.sz. 801. p.1901629. Deák Ferencz emlékezete. = Pesti Napló 1901. jan. 29.; 52. évf. 29. sz. 1­2. p.630. Rexa Dezső: Deák Ferencz levele a Vörösmarty árvák érdekében. = IrodalomtörténetiKözlemények 1901.; 11. évf. 2. füz. 200—20 2. p.631. Eötvös Károly Deák Ferenczről. Előadás a Vörösmarty körben. 1­2. = Székesfehérvár ésVidéke 1901. márc.; 29. évf. 37­38. sz.632. Csoór Gáspár: Deák Ferenc otthon. = Új Idők 1901. okt. 6.; 7. évf. 41. sz. 310­312. p.1902633. Gaal Mózes: A haza bölcse. Történeti rajz. Pozsony ­ Budapest [1902], Stampfel. 35 p./Hazafias Könyvtár 43./634. Jalava, Antti: Frans Deák. Helsinki (1902), Kansanvalistus Seura. 180 p., 1 t./Elämäkertoja 8./635. Kiss Ernő: Vörösmarty levelezése Deákkal és Wesselényivel. = Szolnok­Doboka 1902. febr.23.; 27. évf. 8. sz. 1­3. p.636. Csoór Gáspár: Kossuth és Deák. = Új Idők 1902. szept. 21.; 8. évf. 39. sz. 262­263. p.1903637. Deák Ferencz beszédei. 1829— 1873. Összegyűjt. Kónyi Manó. 1—6. köt. 2. kiad., 1­3. köt.2, bőv. kiad. Budapest 1903, Franklin.1. köt. 1829— 1841. 582+1 p.2. köt. 1842— 1861. 643 p.3. köt. 1861— 1866. 802 p.4. köt. 1866— 1867. 518 p.5. köt. 1867— 1868. 479 p.6. köt. 1868— 1873. 434 p.638. Deák Ferencz levele Vörösmarty Ilonához. Emlékfüzet. Újvidék 1903, Újvidéki ÁllamiPolgári Leányiskola. 15 p.639. Andor Károly: Deák Ferenc emlékezete. Sátoraljaújhely 1903, Zemplén ny. 19 p.640. [Bausznern] Baussnern, Guido E. von: Der Statsrechtliche Ausgleichsvertrag vom Jahre1867. Eröffnungsrede des Obergespans des fogarascher Komitates in der zum Andenken anFranz Deak am 17. okt. 1903 abgehaltenen feierlichen Festsitzung dieses Komitates. Ausdem ungarischen Übersetzung. Hermannstadt 1903, Drotleff. 7 p.641. Deák Ferenc emlékezete. 1803. okt. 17. ­ 1903. okt. 17. ... Budapest 1903, Lampel. 16 p.642. Deák Ferencz könyve. Budapest 1903, Stephaneum ny. 38+4 p.643. Eöttevényi Nagy Olivér: Emlékbeszéd Deák Ferenczről. Eperjes 1903, Kósch ny. 30 p.644. Groszmann Gyula: Emlékbeszéd. Deák Ferencz születésének 100­ik évfordulója alkalmábóltartotta Ipolyságon, 1903. október 17­én ­ ­. Ipolyság 1903, Neumann ny. 7 p.645. Győr sz. kir. város törvényhatósági bizottsága által II. Rákóczi Ferenc emlékezetére 1903évi szeptember hó 27­én és Deák Ferenc születésének százados évfordulóján 1903 évioktóber hó 17­én rendezett díszközgyűlések jegyzőkönyvei. Győr 1903, Pannonia ny. 37 p.­ [Deák Ferenc.] 19­37. p.646. Halmos János Budapest Székesfőváros polgármesterének beszéde, melyet Deák Ferenczszületése századik évfordulóján 1903 október 17­én a Székesfőváros által rendezettünnepélyen elmondott. Budapest [1903], Székesfőv. háziny. 23 p.647. Hollósy Béla: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferenc születésének száz éves évfordulóján azifjúsághoz intézett ­ ­. Tata 1903, Eugländer ny. 16 p.648. Hulényi Győző: Deák Ferenc emlékezete. Esztergom 1903, Hunnia ny. 29 p.649. Imre Lőrincz: Emlékbeszéd. Kassa 1903, Werfer ny. 7 p.650. Jalava, Antti: Frans Deák och Ungerns kamp för sin rätt. Helsingfors (I903), Söderström. 32p. (Kivonatos kiadás a szerző hasonló c. művéből.)651. Kassa sz. kir. város törvényhatósági bizottsága részéről a "haza bölcse" Deák Ferenczszületésének századik évfordulója alkalmából 1903. évi október hó 17­én megtartottrendkívüli ünneplő díszközgyűlésnek a jegyzőkönyve. Kassa 1903, Werfer ny. 14+2 p.652. Kautz Gyula: Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. Születésének századik évfordulójaalkalmából 1903 október 16­án tartotta ­ ­. Budapest 1903, Langer. 17 p.653. Kenedi Géza: Deák Ferencz emlékezete. Budapest 1903, [Magyar Jogászegylet.] 29 p./Magyar Jogászegyleti Értekezések 28. köt. 5. füz. 228. sz./654. Kolozsvári szabad királyi város törvényhatósági bizottságának Deák Ferencz születésének100­ik évfordulója alkalmából 1903. évi október hó 18­án, a Vigadó nagytermében tartottünnepi dísz­közgyűléséről felvett jegyzőkönyv. Kolozsvár 1903, Kolozsvár szabad királyiváros közönsége. 22 p.655. Lampérth Géza: Deák Ferencz emlékezete születésének századik évfordulóján... Óda.Budapest 1903, Székesfővárosi háziny. 10 p.656. Lőw Immánuel: Deák Ferenc. Emlékbeszéd. Szeged 1903, Traub ny. 14+2 p.657. Miklós Ödön: Ünnepi beszéd Deák Ferencz születésének századik évfordulója alkalmából.Miskolcz 1903, Forster ­ Klein ­ Ludvig ny. 16 p.658. Nagy Gizella: Deák Ferenc emlékezete. Ünnepi beszéd. Győr 1903, Pannonia ny. 13 p.659. Oberschall Pál: Deák Ferencz emlékezete. Ünnepi beszéd. Pozsony 1903, Eder ny. 10 p.660. Ruschek Antal: Emlékezés Deák Ferencről. Beszéd ... 1903. okt. 17­én. Győr 1903,Pannonia ny. 16 p.661. Szalay József: Deák Ferenc emlékezete. Hódmező­Vásárhely 1903, Révész ny. 38 p., 1 t.662. Szalay József: Deák Ferenc emlékezete. 2. kiad. Hódmezővásárhely 1903, Grossmann. 38p., 1 t.663. Tuba János: Ünnepi beszéd... Deák Ferencz születése századik évfordulója alkalmából...1903. okt. 17­én... Komárom 1903, Spitzer ny. 18 p.664. Vimmer Imre: Emlékbeszéd Deák Ferenc születésének 100­ik évfordulója alkalmából.Esztergom 1903, Laiszky ny. 10 p.665. Volkovszky Miklós: Emlékbeszéd: Deák Ferencz élet­ és jellemrajza. Munkács 1903,Grünstein ny. 26 p.666. [Vikár Béla] V. B.: Egy nevezetes halotti jelentés. = Vasárnapi Újság 1903. jan. 25.; 50. évf.4. sz. 58. p.667. Loge "Deák Ferencz". = Orient 1903. jan. 31.; 15. (28.) évf. 1. sz. 12. p.668. Aus der Loge "Deák Ferencz". = Orient 1903. febr. 28.; 15. (28.) évf. 2. sz. 47. p.669. Ábrányi Kornél, ifj.: Deák Ferenc mint laptudósító. 1—2. = Pesti Napló 1903. febr. ­ márc.;54. évf. 58., 65. sz.670. Deák Ferencz kiadatlan levele. = Vasárnapi Újság 1903. márc. 8.; 50. évf. 10. sz. 154. p.671. Vikár Béla: Jalava, Antti: Frans Deák. = Századok 1903. márc. 15.; 37. évf. 3. füz. 256­257.p.672. Schwesternabend der Loge "Deák Ferencz". = Orient 1903. márc. 31.; 15. (28.) évf. 3. sz.73­74. p.673. Eötvös Károly: A húsvéti cikk. = Egyetértés 1903. ápr. 12.; 37. évf. 101. sz. 1­3. p.674. Ecséry László: A kehidai földesúr. = Magyar Hírlap 1903. ápr. 12.; 13. évf. 101. sz. mell.17­20. p.675. Ecséry László: Deák Ferenc és a nők. = Magyar Hírlap 1903. júl. 18.; 13. évf. 194. sz. 2­3.p.676. Loósz István: Deák Ferenc és a katonaság kérdése. 1—2. = Pesti Napló 1903. szept.; 54. évf.259— 260. sz.677. Kemény Ferenc: Deák Ferenc mint nevelő. 1­2. = Magyar Paedagogia 1903. szept. ­ okt.;12. évf. 9—10 . sz.678. Lándor Tivadar: Deák Ferenc beszédei. = Pesti Napló 1903. okt. 10.; 54. évf. 277. sz. 1­2. p.679. Vargyas Endre: Deák Ferenc rokonsága. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 11.; 23. évf. 279. sz.6­7. p.680. Huszár Imre: Deák Ferencről. = Jövendő 1903. okt. 11.; 1. évf. 35. sz. 22­26. p.681. Deák Ferenc. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 17. p.682. Deák Ferenc emlékezete. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 18. p.683. Gaal Mózes: Deák Ferenc szelleméhez. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2.sz. 18—20. p.684. Deák Ferenc élete. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 20­26. p.685. Deák Ferenc jellemzése. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 26— 29. p.686. Vértes József: Deák Ferenc mint író. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév. 2. sz.29­31. p.687. [Gyárfás Oszkár] gy­.: Deák Ferencz. = Honi Ipar 1903. okt. 15.; 4. évf. 20. sz. 6­8. p.688. F. E.: Deák Ferencz. = Jogtudományi Közlöny 1903. okt. 16.; 38. évf. 42. sz. 345­347. p.689. Szladits Károly: Deák Ferencz és a mai magánjogunk. = Jogtudományi Közlöny I903. okt.16.; 38. évf. 42. sz. 348­351. p.690. Deák Ferenc emlékezete. = Pesti Napló 1903. okt. 16.; 54. évf. 283. sz. 5­6. p.691. (Dr. N.): Deák Ferenc. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 1. p.692. Fejér Gerő: Deák emlékezete. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 1. p.693. [Túri Béla] Túri: Deák jelleme. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 2­4. p.694. Naményi Lajos: Deák és Wesselényi. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 4­5. p.695. Deák Ferenc emlékezete. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 6­7. p.696. Kara Győző: Deák Ferenc. = Aradi Közlöny 1903. okt. 17.; 243. sz. 1. p.697. Deák Ferencről. = Aradi Közlöny 1903. okt. 17.; 243. sz. 2­4. p.698. Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap I903. okt. 17.; 23. évf. 285. sz. 1­2. p.699. Eötvös Károly: Deák Ferenc P.­Szt.­Lászlón. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 17.; 23. évf.285. sz. 2­3. p.700. A Deák­ünnep. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 17.; 23. évf. 285. sz. 5­8. p.701. Deák Ferenc és a szegény legények. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 17.; 23. évf. 285. sz. 19.p.702. Horváth Ede: Emlékezés Deák Ferenczre. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 17.; 32.évf. 236. sz. 1—2. p .703. Osztie Andor: Deák Ferencz és Temesmegye. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 17.;32. évf. 236. sz. 1­3. p.704. Deák­ünnepélyek Temesvárott. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 17.; 32. évf. 236.sz. 3­4. p.705. Deák Ferencz és Temes vármegye. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 17.; 32. évf.236. sz. 4. p.706. Eötvös Károly: Az emlékezés napján. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 1. p.707. Eötvös Károly: Utolsó találkozásom Deák Ferenczczel. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf.284. sz. 1. p.708. Kossuth Ferencz: Deák. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 1. p.709. Mezei Ernő: Az ő szelleme. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 1­2. p.710. Kossuth Ferencz ­ Deákhoz. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 2. p.711. [Deák Ferenc ünneplése.] = Egyetértés I903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 3­4. p.712. Telekes Béla: Deák Ferencz emlékezetére. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 5. p.


713. Széll Kálmán: Deák Ferencz 1803—1903. = Magyar Hírlap 1903. okt. 17.; 13. évf. 284. sz.1. p.714. Deák Ferencz életéből. = Magyar Hírlap 1903. okt. 17.; 13. évf. 284. sz. 2­5. p.715. Ignotus [Hugó]: A haza bölcse. = Magyar Hírlap 1903. okt. 17.; 13. évf. 284. sz. 3­5. p.716. Deák Ferencz emléke. = Magyar Hírlap 1903. okt. 17.; 13. évf. 284. sz. 5­7. p.717. Jókai Mór: Deák Ferencz szelleméhez. = Magyar Nemzet 1903. okt. 17.; 22. évf. 248. sz. 1.p.718. Lipcsey Ádám: A bölcs. = Magyar Nemzet 1903. okt. 17.; 22. évf. 248. sz. 1—2. p .719. Kenedi Géza: Deák. = Magyar Nemzet 1903. okt. 17.; 22. évf. 248. sz. 1­3. p.720. Deák emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 17.; 22. évf. 284. sz. 4­7. p.721. Der hunderste Geburstag Franz Deaks. = Neue Freie Presse 1903. okt. 17.; 14059. sz. e. k.3. p.722. Bánnffy Dezső, báró: A húsvéti cikk. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 1­2. p.723. Mikszáth Kálmán: Deák Ferenczről. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 1­2. p.724. Londesz Elek: Deák Ferenc és a Pesti Napló. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz.2­5. p.725. Kortársak Deák Ferencről. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 3—6. p.726. Salamon Ferenc: Hogyan keletkezett a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf.284. sz. 6­7. p.727. Toldy István: A király és a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 7. p.728. Görgei és a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 7­8. p.729. Eötvös Károly: Deák Ferenc hálótársai. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 8. p.730. [Gerő Ödön] Viharos: Mire megvénültek. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 8­9.p.731. Szomaházy István: 1865 ­ 1903. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 15. p.732. [Túri Béla] Túri: Deák, alkotmányunk őre. = Alkotmány 1903. okt. 18.; 8. évf. 247. sz. 3­4.p.733. Deák Ferenc emlékezete. = Alkotmány 1903. okt. 18.; 8. évf. 247. sz. 5­7. p.734. Deák Ferenc napján. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz. 1. p.735. A Deák­ünnep. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz. 5­9. p.736. Deák Ferenc a királyi párnál. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz. 11. p.737. Vargyas Endre: Deák Ferenc életéből. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz.36­39. p.738. Szentgyörgyi Ödön: Deák Ferenc mint szónok. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf.286. sz. 41­43. p.739. Deák emlékezete Temesvárott. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 18.; 32. évf. 237. sz.2­4. p.740. Deák Ferencz emléke. = Egyetértés 1903. okt. 18.; 37. évf. 285. sz. 2­3. p.741. Lampérth Géza: Deák emlékére. = Egyetértés 1903. okt. 18.; 37. évf. 285. sz. 9. p.742. Deák. = Jövendő 1903. okt. 18.; 1. évf. 36. sz. 1­4. p.743. Az ország ünnepe. ­ Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 18.; 22. évf.249. sz. 2— 10. p.744. Az Öreg Úr. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9. évf. 43. sz. 357. p.745. Hegedüs Sándor: Deákról. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9. évf. 43. sz. 258­360. p.746. Naményi Lajos: Deák és Kossuth barátsága. Levelek nyomán. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9.évf. 43. sz. 361­363. p.747. Deák Ferenc rablókalandja. Levél Kemény Zsigmond báróhoz. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9.évf. 43. sz. 363­364. p.748. Mikszáth Kálmán: A Deák szemöldöke. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9. évf. 43. sz. 365­367. p.749. Részlet Deák Ferencz 1861­iki felirati javaslatából. = Vasárnap 1903. okt. 18.; 3. évf. 42. sz.329­330. p.750. Göőz József: Mikor olyan sokáig nem sütött a nap hazánk egén. ­ Emlékezés DeákFerenczre. = Vasárnap 1903. okt. 18.; 3. évf. 42. sz. 330­332. p.751. Újvári Béla: Deák Ferencz. [Vers.] = Vasárnap 1903. okt. 18.; 3. évf. 42. sz. 332­333. p.752. Bartók György, ifj.: Deák Ferencz bölcs mondásai. = Vasárnap 1903. okt. 18.; 3. évf. 42. sz.334­335. p.753. Mikszáth Kálmán: Deák Ferenczről. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 690—693 . p.754. Lampérth Géza: Deák Ferencz emlékezete. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz.697— 698. p.755. Halász Imre: Deák Ferencz emlékezete. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz.699­700. p.756. Széllné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenczről. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.;50. évf. 42. sz. 701­702. p.757. Képeinkhez. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 702­703. p.758. [Nyáry Sándor] Dr. Ny. S.: Deák Ferencz emléktáblája Nagy­Kanizsán. = Vasárnapi Újság1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 703. p.759. Deák Ferenc emlékezete. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 19.; 23. évf. 287. sz. 3. p.760. A kehidai Deák­ünnep. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 20.; 23. évf. 288. sz. 4­5. p.761. Deák­ünnepélyek a vidéken. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 20.; 32. évf. 238. sz.4. p.762. Hoitsy Pál: Deák szerelme. = Egyetértés 1903. okt. 20.; 37. évf. 287. sz. 1. p.763. Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 20.; 22. évf. 250. sz. 3­5. p.764. Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 21.; 22. évf. 251. sz. 5. p.765. Pestmegye Deák­ünnepe. = Magyar Nemzet 1903. okt. 22.; 22. évf. 252. sz. 3­5. p.766. Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 23.; 22. évf. 253. sz. 2­3. p.767. Vikár Béla: Deák Ferencznek egy ismeretlen levele. = Magyar Nemzet 1903. okt. 25.; 22.évf. 255. sz. 3­4. p.768. Eötvös Károly: Deák Ferencz szülőföldjéről. 1­4. = Vasárnapi Újság 1903. okt.; 50. évf. 42­43. sz.769. A Deák­ünnep Budapesten. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 25.; 50. évf. 43. sz. 709­710. p.770. Vachott Sándorné: A házasság Isten rendelése. Deák Ferencz elbeszélése után. 1—2. =Vasárnapi Újság 1903. okt. ­ nov.; 50. évf. 43­44. sz.771. Vikár Béla: Deák Ferenc egy ismeretlen levele. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 25.; 50. évf.43. sz. 714­715. p.772. Ferenczi Zoltán: Deák és a magyar nyelv ügye 1843­ban. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 25.;50. évf. 43. sz. 715. p.773. Baráth Ferencz: Deák Ferencznek egy nyugtája 1852­ből. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 25.;50. évf. 43. sz. 716. p.774. Franz Deák Erinnerungsfeier. = Orient 1903. okt. 31.; 15. (28.) évf. 10. sz. 224. p.775. Tavassy Mária: Deák Ferenc. = Nemzeti Nőnevelés 1903. okt. ­ nov.; 24. évf. 8­9. füz. 361­380. p. (Klny. is.)776. Deák­ünnepélyek. = Nemzeti Nőnevelés 1903. okt.­nov.; 24. évf. 8­9. füz. 417­419. p.777. Balogh Jenő: Deák Ferencz emlékezete. = Jogállam. Jog­ és Államtudományi Szemle 1903.nov. 1.; 2. évf. 9. füz. 525­528. p.778. Kenedi Géza: Deák Ferencz emlékezete. = Jogtudományi Közlöny 1903. nov. 13.; 38. évf.46. sz. 381­388. p.779. Deák Ferencz levele Kossuth "Pesti Hírlap"­járól. = Vasárnapi Újság 1903. nov. 15.; 50.évf. 46. sz. 760­762. p.780. Franz Deák­Feier. = Orient 1903. nov. 30.; 15. (28.) évf. 11. sz. 260­268. p.781. Die Loge "Deák Ferencz". = Orient 1903. nov. 30.; 15. (28.) évf. 11. sz. 277. p.782. Szalay Károly: Ode anlässlich der Franz Deák­Feier am 31. October 1903 verfasst undvorgetragen von ­ ­, in'sDeutsche übersetzt von Jonas Zerkowitz. = Orient 1903. dec. 31.;15. (28.) évf. 12. sz. 321­323. p.1904783. Deák Ferencz és Hertelendy Károly két követjelentése az 1832/36 és 1839/40­ikiországgyűlésről. Bev. és jegyz. ell. Ferenczi Zoltán. Budapest 1904, Franklin. II+166+2 p.784. Deák Ferencz második felirati beszéde. Bevezetésül Beöthy Zsolt emlékbeszéde, DeákFerencz születése századik évfordulójának egyetemi ünnepén. Budapest [1904], Lampel. 85p./Magyar Könyvtár 380./785. Acta Universitatis Litterarum Regiae Hungaricae Francisco­Josephinae Kolozsváriensis anni1903­4. Fasc. 2. Kolozsvár 1904, Ajtai ny.­ A Kolozsvári Tudományegyetem Deákünnepe, melyet a Kolozsvári Tudományegyetemtanítótestülete és tanuló ifjúsága Deák Ferencz születésének századik évfordulója alkalmából1903. október hó 25.­én az egyetem aulájában együttesen ült. 3­5. p.­ Apáthy István: Rectori megnyitó a Kolozsvári Tudományegyetem Deákünnepén. 7—13. p .­ Makoldy Győző: Ifjúsági elnöki megnyitó a Kolozsvári Tudományegyetem Deák­ünnepén.15­20. p.­ Nagy Ernő: Deák Ferencz a mgyar közjogban. 21­46. p.­ Kun Béla: Deák Ferencz születésének századik évfordulóján. 47­55. p.­ Bartók György: Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. 57­73. p.786. Bökényi Dániel: Az államnyelv, vagy "nyelvében él a nemzet." ­ Deák, Kossuth, Eötvös.Beszéd. Máramarossziget [1904], Berger ny. 40 p.­ Deák. 29­40. p.787. Ferenczi Zoltán: Deák élete. 1­3. köt. Budapest 1904, Akadémia. XV+463, XII+433,XI+445 p./A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata Ú. F. 58—60./788. Jászi Viktor: Deák Ferencz emlékezete. [Debrecen 1904, Városi ny.] 12 p.789. Szabadka sz. k. város községi főgimnáziumának értesítője az 1903/4. tanévről.Szabadka 1904, Krausz ­ Fischer ny.­ Loósz István: Deák Ferenc emlékezete. 1803. okt. 17. ­ 1876. jan. 29. Fölolvastatott aszabadkai közs. főgimnázium 1903. okt. 17­én tartott Deákünnepélyén. 1— 27. p.790. A verseczi Magy. Kir. Állami Főreáliskola Értesítője az 1903­4. tanévről. (Szerk. VárhelyiFerenc.) Versecz 1904, Küchner. 106 p.­ Takács Gyula: Deák Ferenc születésének 100 éves évfordulóján 1903. évi október hó 17­én. 5—20. p .791. Mindszenty Terézia: Emlékbeszéd Deák Ferencz születésének századik évfordulójára.[Budapest 1904], Deutsch ny. 8 p.792. A Kolozsvári M. Kir. Állami Polgári Leányiskola ... Értesítője az 1903—190 4. iskolai évről.8. évf. Kolozsvár 1904, Ellenzék ny.­ Pallós Albert: Deák Ferencz emlékezete. 1— 12. p.793. Pulszky Ferencz: Deák Ferencz. Jellemrajz. 2. kiad. Budapest 1904, Franklin. 56 p./Olcsó Könyvtár [Ú. F.] 1312­1313./794. Szártorisz Ferenc: Emlékbeszéd Deák Ferencz tiszteletére. 2. kiad. Selmeczbánya 1904,Joerges ny. 17 p., 1 t.795. [Deák Ferenc mellszobrának leleplezése.] = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 187. p.796. Eötvös Loránd, báró: Elnöki megnyitó beszéd. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 253—254. p.797. Gyulai Pál: Emlékezés Deák Ferenczre. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 254—266 . p.(Klny. is.)798. Balogh Jenő: Deák Ferencz mint büntetőjogász. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 267—279. p.799. Szily Kálmán: Deák Ferencz és a M. Tud. Akadémia. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt.280­290. p.800. Ferenczy Zoltán: Deák Ferencz mint tanuló a győri akadémián. = Akadémiai Értesítő 1904.;15. köt. 485­497. p.801. Angyal Dávid: Deák Ferencz emléke és a katonai kérdés. = Budapesti Szemle 1904. jan.;117. köt. 325. sz. 13­52. p. (Klny. is.)802. [Pázmándy Dénes] P. D.: Deák Ferencz és Vörösmarty kolozsvári látogatásáról. = ErdélyiMúzeum 1904. jan. 15.; 21. köt. 1. füz. 45. p.803. A Mensa Academica Deák­ünnepe. = Az Újság 1904. jan. 30.; 2. évf. 30. sz. 6­7. p.804. Pulszky Ferenc: Deák Ferenc élet­ és jellemrajza. = Erdélyi Múzeum 1904. febr. 15.; 21.köt. 2. füz. 93. p.805. Ferenczi Zoltán: B. Wesselényi Miklós levelei Deák Ferenczhez. 1841—1850. 1— 2. =Történelmi Tár 1904.; 5. Ú. F. 2­3. füz. 292­355. p. (Klny. is.)806. Baracs Marcel: Deák Ferencz. Emlékbeszéd. = Ügyvédek Lapja 1904. ápr. 2.; 21. évf. 14.sz. 1­3. p.807. Gyulai Pál: Emlékezés Deák Ferencre. Születése századik évfordulóján. = Budapesti Szemle1904. jún.; 118. köt. 330. sz. 321­335. p.808. Dudek János: Széchenyi, Deák, Kossuth. 1­2. = Alkotmány 1904. jún.; 9. évf. 133., 137. sz.809. Loósz István: Deák Ferencz és a magyar nyelv ügye. = Erdélyi Múzeum 1904. jún. 15.; 21.köt. 6. füz. 293­319. p.810. Deák Ferencz emlékezete. = Az Újság 1904. okt. 17.; 2. évf. 287. sz. 1­2. p.811. Deák szelleme. = Az Újság 1904. okt. 18.; 2. évf. 288. sz. 1­3. p.812. A miniszterelnök a házszabályok módosításáról. ­ A Terézvárosi Kaszinó Deák­lakomája. =Az Újság 1904. okt. 18.; 2. évf. 288. sz. 8—10. p.


813. Angyal Dávid: Deák és a házszabályrevízió. = Az Újság 1904. nov. 12.; 2. évf. 313. sz. 1—2. p.814. Ferenczi Zoltán: Deák követi működése 1833­36­ban. = Budapesti Szemle 1904. nov.; 120.köt. 335. sz. 161— 176. p.1905815. Deák Ferencz válogatott munkái. Kiad., bev. és jegyz. ell. Ferenczi Zoltán. Budapest 1905,Lampel. XXXI+363 p., 12 t./Remekírók Képes Könyvtára./816. Eötvös Károly: Deák Ferencz és családja. 1­2. köt. Budapest 1905, Révai. 313, 312 p./Eötvös Károly Munkái 13— 14./817. Ferenczi Zoltán: Deák Ferencz. Budapest 1905, Athenaeum ny. 10 p./Népszerű Főiskolai Tanfolyam 7. sor. 36. syll. 1905/6. 1./818. Kaksi suurta miestä Tapani Széchenyi ja Frans Deák. Lehti Unkarin historiasta. Helsinki1905, Suom. Kirjall Seuran Kirjap. 15+1 p./Kansavalistus­seura Lehtisiä 77./819. Eötvös Károly: Miért írtam könyvet Deákról? 1­2. = Pesti Hírlap 1905. jan.; 27. évf. 3.(9371.) ­ 4.(9372.) sz.820. Seress László: Deák élete. = Pesti Napló 1905. jan. 11.; 56. évf. 11. sz. 2­4. p.821. Ghyczy Béla: Nyílt levél dr. Ferenczy Zoltán úrhoz. = Budapesti Szemle 1905. febr.; 121.köt. 338. sz. 316­317. p.822. Ferenczi Zoltán: Nyílt levél Ghyczy Béla altábornagy úrhoz. = Budapesti Szemle 1905.márc.; 121. köt. 339. sz. 478­479. p.823. Deák Ferenc levele 1848­ból. = Budapesti Hírlap 1905. márc. 2.; 25. évf. 61. sz. 19. p.824. Fodor Jenő: Deák Ferenc bécsi útja. = Budapesti Hírlap 1905. márc. 11.; 25. évf. 70. sz. 1­3.p.825. Angyal Dávid: Deák Ferencz új életrajza. = Budapesti Szemle 1905. ápr.; 122. köt. 340. sz.114— 121. p.826. Lengyel Miklós: Ferenczi Zoltán: Deák élete. = Erdélyi Múzeum 1905. ápr. 15.; 22. köt. 4.füz. 221­224. p.827. [Túri Béla] Túri: Deák élete. = Alkotmány 1905. ápr. 23.; 10. évf. 98. sz. 19­20. p.828. Jelentés a gróf Andrássy Gyula r. tag adományából "Deák Ferencz élet­ és jellemrajzára"hirdetett pályázatról. 1­2. = Akadémiai Értesítő 1905. máj., jún.­júl.; 16. köt. 185. füz. 241.p., 186— 187. füz. 344. p.829. Eötvös Károly: Miért írtam könyvet Deákról? = Magyar Nemzet 1905. máj. 19.; 24. évf.121. sz. 1­5. p.830. Váczy János: Ferenczi Zoltán: Deák élete. = Századok 1905. szept. 5.; 39. évf. 7. füz. 660—666. p.831. Concha Győző: Ferenczi Zoltán: Deák élete. = Egyetemes Philológiai Közlöny 1905. 29.évf. 495­498. p.832. Concha Győző: Jelentés a "Deák F. élet­ és jellemrajza" cz. megbízásról. = AkadémiaiÉrtesítő 1905. nov.; 16. köt. 191. füz. 569­571. p.833. Magasházy Béla: Deák Ferencz levele Pálóczy Lászlóhoz. 1843 július 12. = Régi Okiratokés Levelek Tára 1905. dec. 15.; 1. évf. 3. füz. 56­58. p., 1 t.834. Wlassics Gyula, báró: Deák Ferenc, mint vezér. = Budapesti Hírlap 1905. dec. 24.; 25. évf.355. sz. 31­33. p.835. Wlassics Gyula, báró: Deák mint államférfiú. = Egyetértés 1905. dec. 24.; 40. évf. 355. sz. 9—10. p.1906836. Deák Ferenc munkáiból. Sajtó alá rend. és bev. Wlassics Gyula, báró. 1­2. köt. Budapest1906, Franklin. 374, 360 p./Magyar Remekírók 18—19./837. Deák Ferenc válogatott munkái. Sajtó alá rend. és bev. Wlassics Gyula, báró. 1­2. köt.Budapest [1906 körül], Franklin. 374, 360 p.838. A nagyszebeni m. kir. állami főgimnázium Értesítője az 1905­906. iskolai évről.Nagyszeben 1906, Roth ny.­ Ferenczy István: Deák Ferenc emlékezete a nagyszebeni m. kir. áll. főgimnáziumban. 5­35. p.839. Gyulai Pál: Emlékezés Deák Ferencre. Budapest 1906, Franklin. 38+2 p./Olcsó Könyvtár [Ú. F.] 1451./840. Kardos Samu: Deák Ferenc levelei gróf Széchenyi Istvánhoz. = Régi Okiratok és LevelekTára 1906. jan. 15.; 2. évf. 1.(4.) füz. 69. p.841. ­a.: Ferenczi Zoltán: Deák élete. = Uránia 1906. febr.; 7. évf. 2. sz. 91­95. p.842. Gráner Ernő: Deák Ferenc levele sógorához Osterhuber (Tarányi) Lászlóhoz. 1833. = RégiOkiratok és Levelek Tára 1906. febr. 15.; 2. évf. 2.(5.) füz. 52­57. p.843. Wlassics Gyula, báró: Deák politikája. = Budapesti Hírlap 1906. ápr. 6.; 26. évf. 95. sz. 2­3.p.844. Deák Ferenc és Hertelendy Károly két követjelentése az 1832/36. és 1839/40­ikiországgyűlésről. [Ismertetés.] = Egyházi Közlöny 1906. ápr. 6.; 18. évf. 14. sz. 221­222. p.845. Kardos Samu: Deák Ferencz ­ Újfalvy Sándorhoz. Br. Wesselényi Miklós árvái ügyében. =Régi Okiratok és Levelek Tára 1906. ápr. 15.; 2. évf. 4.(7.) füz. 89­90. p.846. Kardos Samu: Deák Ferencz levele Újfalvy Sándorhoz a Wesselényi Miklós árvái dolgában.= Régi Okiratok és Levelek Tára 1906. szept.­okt.; 2. évf. 7­8. (10— 11.) füz. 115— 116. p.847. Szirtes Lajos: Deák és Andrássy. = Független Magyarország 1906. nov. 30.; 6. évf. 1690. sz.1­2. p.848. Viszota Gyula: Széchenyi, Deák és Eötvös, Kossuth "Pesti Hírlap"­járól. = Vasárnapi Újság1906. dec. 30.; 53. évf. 52. sz. 846­847. p.1907849. Deák Ferenc levele gyámleányához. Maros­vásárhely 1907, Adi ny. 14 p.850. Széchenyi Emil, gróf: Bács­Bodrogh­Vármegye székházának közgyűlési termében 1906. évideczember hó 20­án, Deák Ferencz arczképének leleplezése alkalmával tartott beszéde.Budapest 1907, Stephaneum ny. 9 p.851. Kovács Sándor: Deák Ferencz és a vallásszabadság. = Protestáns Szemle 1907. jan.; 19. évf.1. füz. 5—16. p.852. Eötvös Károly: A nagy húsvéti cikk. = Pesti Napló 1907. márc. 31.; 58. évf. 78. sz. 1­3. p.853. F. I.: Hol volt Deák Ferenc a koronázás alatt? = Budapesti Hírlap 1907. júl. 28.; 27. évf.179. sz. 13—14. p .854. Csoór Gáspár: Deák­relikviák. 1­5. = Magyar Hírlap 1907. nov. ­ dec.; 17. évf. 265., 280.,309. sz. (1— 2., 4­5. Téves számozás miatt 3. rész nincs.)1908855. Eötvös Károly: Deák Ferencz és családja. 1­2. köt. 2. kiad. Budapest 1908, Révai. 313, 312p./Eötvös Károly Munkái 13— 14./856. Vörösmarty Mihály levelezéséből. = Temesvári Hírlap 1908. máj. 28.; 6. évf. 123. sz. 1­2. p.857. Csoór Gáspár: Deák Ferenc pongyolában. 1—2. = Új Idők 1908. aug.; 14. évf. 34­35. sz.1909858. Tarányi Ferenc: Emlékezés Deákról. Budapest 1909, Budapesti Hírlap ny. 13 p.859. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. 4. kiad. Budapest [1909 után], Franklin. 160 p.860. Tarányi Ferenc: Emlékezés Deákról. = Budapesti Hírlap 1909. ápr. 11.; 29. évf. 86. sz. 63—65. p.1910861. Wlassics, [Gyula, báró] Jules de: François Deák. 1­4. = Revue de Hongrie 1910. 1­4. sz.862. Deák Ferenc mellszobra. Jánosi József szoborművei. = Ország­Világ 1910. jan. 9.; 31. évf.2. sz. 36. p.863. Antal Benedek: Nagy emberek ­ tanítóikról. 3. Deák Ferenc. = Magyar Középiskola 1910.jan. 15.; 3. évf. 1. sz. 20—23. p.864. Halász Imre: "A dualizmus tragikuma." = Nyugat 1910. ápr.­jún.; 3. évf. 1. köt. 11. sz. 765­767. p.865. Halász Imre: Bocskaytól ­ Deák Ferencig. (1606—1867.) = Nyugat. 1910. ápr.­jún.; 3. évf.1. köt. 12. sz. 793­813. p.866. Halász Imre: Deák Ferenc. 1­5. = Nyugat 1910. okt. ­ dec.; 3. évf. 2. köt. 24. sz. 1803—1819. p., 1911. jan. ­ márc.; 4. évf. 1. köt. 1., 2., 3., 5. sz. 62­82., 140— 151., 259­272., 427­444. p.1911867. Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. Emlékezések a magyar állam kialakulásának újabbkorszakából. Budapest 1911, Nyugat. 528 p.­ Deák Ferenc. 137­218. p868. Hellebrandt Árpád: Deák Ferencz két levele Budenz Józsefhez. = Akadémiai Értesítő 1911.;22. köt. 87­88. p.869. Futó Ferenc: Deák Ferenc mint gyám. = Budapesti Hírlap 1911. jan. 1.; 31. évf. 1. sz. 32­34.p.1912870. Wlassics Gyula, báró: Deák Ferenc. Budapet 1912, Lampel. 74 p./Magyar Könyvtár 663­664./871. Zalamegyei Almanach 1912. évre. 3. évf. Szerk. Czobor Mátyás. Keszthely 1912, Mérei ny.­ Darnay Kálmán: Apróságok Zalavármegye három legnagyobb fiának: Deák Ferenc,Kisfaludy Sándor és gróf Festetics Györgynek életéből. 150—158 . p.872. Deák Ferenc levele br. Kemény Zsigmondhoz. Pusztaszentlászló 1863. máj. 24.= Kolozsvári Hírlap 1912. máj.; 13. évf. 109. sz.873. Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap 1912. júl. 4.; 32. évf. 156. sz. 1­3. p.1913874. Gaal Mózes: A haza bölcse. Történeti rajz. Juszkó Béla képeivel. [Új lenyomat.] Budapest[1913], Stampfel. 35 p./Hazafias Könyvtár 43./874/a. Idősb Szögyény­Marich László országbíró emlékiratai. 1—3. köt. Budapest 1913—1918.­ [Szögyény­Marich László gróf tanácsot kér Deák Ferenctől.] 1. köt. 30—31 . p.­ [Deák Ferenc válasza.] 1. köt. 227— 228. p.875. [Nagy Olivér, eöttevényi] E.: Deák Ferenc első kiegyezési akciója. = Magyar Figyelő 1913.ápr. 16.; 3. évf. 2. köt. 8. sz. 149—151 . p.876. Gálos Rezső: A mennyei boldogság. = Ethnographia 1913. ápr.; (Ú. F. 9.) 24. évf. 3. füz.178. p.877. Vértes István: Deák Ferenc és a mai uralkodó politika. = Pesti Hírlap 1913. jún. 18.; 35. évf.143.(12.073.) sz. 2­3. p.1914878. Mező Ferenc: Deák Ferenc viszonya Zalaszentgróthoz. Zalaszentgrót 1914, Nagy ny. 18 p.879. Nyáry Albert, báró: A Deák Ferenc gyűrűje. = A Cél 1914. febr. 20.; 5. évf. 2. sz. 102—107. p.880. Londesz Elek: Salamon Ferenc és a "Húsvéti cikk". ­ A "Pesti Napló" történetéből. ­ = PestiNapló 1914. ápr. 12.; 65. évf. 88. sz. 35­36. p.881. Lábán Antal: Deák Ferenc a panszlavizmusról 1843­ban. = Magyar Figyelő 1914. júl. 1.; 4.évf. 13. sz. 22—27. p.882. Vértes István: Deák Ferenc és a vármegye. = Pesti Hírlap 1914. júl. 2.; 36. évf. 154.(12.394.) sz. 34­35. p.1915883. A húsvéti cikk. = Pesti Napló 1915. ápr. 4.; 66. évf. 94. sz. 2­3. p.884. Deák Ferenc húsvéti cikke. = Pesti Napló 1915. ápr. 4.; 66. évf. 94. sz. 33­34. p.885. Görgei és a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1915. ápr. 4.; 66. évf. 94. sz. 34. p.886. Toldy István: A király és a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1915. ápr. 4.; 66. évf. 94. sz. 34. p.1916887. Deák Ferencz húsvéti czikke és a kiegyezést védő beszéde. Bev. Fayer Gyula. Budapest1916, Lampel. 61+3 p./Magyar Könyvtár 829./888. Balogh, [Pál] Paul: Franz Deák in der Wiener Hofburg. = Pester Lloyd 1916. júl. 30.; 63.évf. 210. sz. 1­3. p.1918889. Ein bischer unbekannter Brief Franz Deáks. = Pester Lloyd 1918. aug. 25.; 65. évf. 198. sz.13. p.1923890. Deák Ferenc munkáiból. Sajtó alá rend. és bev. Wlassics Gyula, báró. 1—2. köt. 2. kiad.Budapest [1923?], Franklin. 374, 360 p.891. Wlassics Gyula, báró: Deák Ferenc. 2. kiad. Budapest 1923, Franklin ny. 169+1 p./A Magyar Jogászegylet Deák Ferenc Irodalmi Bizottságának Kiadványai 1. évf. 1./892. Futó Gyula: Deák Ferenc és a Vörösmarty­árvák. = Budapesti Hírlap 1923. márc. 25.; 43.évf. 69. sz. 4. p.893. Wertheimer, [Ede] Eduard von: Neues zum Österartikel Deák vom Jahre 1865. = PesterLloyd 1923. ápr. 28.; 70. évf. 97. sz. e. k. 4­5. p.894. Marczali, [Henrik] Heinrich: Franz Deák. = Pesten Lloyd 1923. nov. 21.; 70. évf. 263. sz. 1­2. p.


1924895. Balogh Jenő: Báró Wlassics Gyula Deák Ferencről. = Budapesti Szemle 1924. jan.; 195. köt.561. sz. 20­24. p.896. Szekfű Gyula: Báró Wlassics Gyula: Deák Ferenc. = Napkelet 1924. márc.; 2. évf. 3. sz.263­264. p.897. Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv. = Magyar Nyelv 1924. 20. köt. 4­6. sz. 50­59. p.­ [Deák Ferenc szókincsének arányszáma levelei alapján.] 57. p.898. Nagy Lajos: Híres nagykanizsai diákok. 8. Deák Ferenc. = Zalai Közlöny 1924. jún. 15.; 63.évf. 136. sz. 2. p.1925899. (Palóczi Edgár): Egy budapesti kis antikváriumban megtalálták Deák Ferenc kehidaikönyvtárát. = Magyarság 1925. júl 5.; 6. évf. 148. (1326.) sz. 11. p.900. Vaska Géza: Deák Ferenc könyvtárának egy része a parlamentben van. = Magyarság 1925.júl. 15.; 6. évf. 156. (1334.) sz. 2. p.901. [Kozocsa Sándor] Ks.: Deák Ferenc könyvtára. = Magyar Bibliofil Szemle 1925. jú1.­szept.;2. évf. 3. sz. 173. p.902. Apor Péter: Mire jó a Zeneakadémia? ­ Deák Ferenc adomája. = Pásztortűz 1925.] 11. évf.15. sz. 339­340. p.903. Berzeviczy Albert: Deák Ferenc miskolci szobra előtt. = Budapesti Szemle 1925. dec.; 201.köt. 580. sz. 321­328. p.1926904. Apponyi Albert, gróf: Deák Ferenc és a jogfolytonosság. Budapest 1926, NemzetiÖsszetartás Társasköre. 16 p.905. Széll Kálmánné, Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből.Budapest [1926], Pallas. 152 p., 1 t.906. Berzeviczy Albert: ... elnöki megnyitó beszéde... Deák Ferenc halálának félszázadosévfordulója alkalmából. = Akadémiai Értesítő 1926. 37. köt. 18— 19. p.907. Altenburger Gyula: A haza bölcse. Halálának ötvenedik évfordulójára. = A Cél 1926. jan.;16. évf. 1. sz. 1—14 . p.908. Szabó Aladár, borosjenői: Egykorú följegyzés Vörösmarty és Deák apagyi látogatásáról. =Magyarság 1926. jan. 17.; 7. évf. 13.(1486.) sz. mell. 29. p.909. Deák Ferenc emlékezete az Akadémiában. = Budapesti Hírlap 1926. jan. 26.; 46. évf. 20. sz.5—6. p.910. K. Kováts Gyula: Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap 1926. jan. 28.; 46. évf. 22. sz. 1. p.911. Deák Ferenc sírjánál. = Budapesti Hírlap 1926. jan. 29.; 46. évf. 23. sz. 6. p.912. Hoitsy Pál: Deák Ferenc szerelme. Halálánk ötvenedik évfordulóján. = Pesti Hírlap 1926.jan. 29.; 48. évf. 23.(15.900.) sz. 8. p.913. Deák Ferenc emlékezete. = Budapesti Hírlap 1926. jan. 30.; 46. évf. 24. sz. 4. p.914. Apponyi Albert, gróf: Deák Ferenc a jogfolytonosság elvének klasszikusa. = BudapestiHírlap 1926. febr. 12.; 46. évf. 34. sz. 3. p.915. Ferenczi Zoltán: Deák egy ismeretlen felirata. = Budapesti Szemle 1926. jún.; 202. köt. 586.sz. 326­344. p.916. Szira Béla: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai ésmagánéletéből. = Irodalomtörténet 1926. jún.; 15, évf. 6. sz. 258. p.917. [Dóczy Jenő] ­y.: Vörösmarty leánya Deák Ferencről. = Magyarság 1926. júl. 18.; 7. évf.160. (1633.) sz. "Vasárnap" c. mell. 28. p.918. [Baros Gyula] B. Gy.: Vörösmarty leánya ­ Deák Ferencről. = Napkelet 1926. júl.­aug.; 4.évf. 7­8. sz. 661­662. p.919. Mihályi Ernő: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai ésmagánéletéből. = Pannonhalmi Szemle 1926. aug. 15.; 1. évf. 3. sz. 284. p.920. Ferdinandy László: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai ésmagánéletéből. = Magyar Kultúra 1926. szept.; 13. évf. 9. sz. 476. p.921. Hamvas József: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai ésmagánéletéből. = Protestáns Szemle 1926. szept.; 35. évf. 7. sz. 457. p.922. Szinnyei Ferenc: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai ésmagánéletéből. = Katholikus Szemle 1926. szept. 1.; 4. köt. 7. füz. 445­446. p.923. [Zsinka Ferenc] Zs.: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai ésmagánéletéből. = Élet 1926. szept. 5.; 17. évf. 18. sz. 372. p.1927924. A levéltár titka. ­ Deák Ferenc díszpolgári oklevele.­ = Budapesti Hírlap 1927. febr. 16.; 47.évf. 37. sz. 7. p.925. Kozocsa Sándor: Deák Ferenc humora. = Bácskai Élet 1927.; 2. évf. 6. sz. 259. p.926. Mező Ferenc: Adatok Deák Ferenc életéhez. = Zalai Közlöny 1927. dec. 25.; 67. évf. 293.sz. Karácsonyi mell. 2. p.1928927. Zalai évkönyv 1928. évre. (Zalamegyei Almanach.) 4. évf. Szerk. Szabó Gyula.Zalaegerszeg 1928, Kultúra ny.­ Éltető József: A kehidai gazdaképző. 413­415. p.928. Kemény Ferenc: Deák­ és Kossuth­relikviák a Parlamenti Múzeumban. = Pesti Hírlap 1928.jan. 1.; 50. évf. 1. (16.474) sz. 35­36. p.929. Takáts Sándor: Deák Ferenc nevenapja 1839­ben. = Budapesti Hírlap 1928. máj. 26.; 48.évf. 119. sz. 1­2. p.930. Deák Ferenc magánélete. = Magyar Helikon 1928. ápr.; 5. évf. 3. sz. 215­216. p.931. Deák Ferenc sétabotja a parlamenti múzeumban. = 8 Órai Újság 1928. nov. 23.; 14. évf.266. sz. 9. p.1929932. A csurgói ref. Csokonai Vítéz Mihály reálgimnázium értesítője az 1928­29. iskolai évről.(85.) 47. évf. Közli Bene Kálmán. Csurgó 1929, Oszeszly ny.­ Bodó Jenő: Iskolánk leveles ládájából. 7­29. p.933. Takáts Sándor: Emlékezzünk eleinkről. [Budapest 1929], Genius. 594, [2] p.­ Deák Ferenc és a titkosrendőrség. 523­553. p.­ Deák Ferenc névnapja 1839­ben. 555­564. p.934. Magyary­Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelemköréből. 1­4. köt. Budpest 1929—1940 , Eggenberger./A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 121—12 2., 128., 168./­ [Kovács Sebestyén Endre]: Deák Ferenc boncjegyzőkönyve. 1. köt. 367­368. p.935. Ignotus, Hugo: Der Hut Deáks. = Pester Lloyd 1929. jan. 27.; 76. évf. 23. sz. 5—6. p .936. Takáts Sándor: Politikai konventikulumok. = Budapesti Hírlap 1929. márc. 13.; 49. évf. 60.sz. 1­2. p.1930937. Lukinich Imre: Magyar történelem életrajzokban. Budapest [1930], Sopron vármegyeközönsége. 254 p.­ Deák Ferenc. 210­226. p.938. Szatmári Mór: Deák Ferenc és a címek. = Újság 1930. febr. 16.; 6. évf. 39. sz. 33. p.939. [Nagy Sándor] N. S.: Bodó Jenő: Iskolánk leveles ládájából. = Irodalomtörténet 1930.márc.­ápr.; 19. évf. 3­4. sz. 106. p.940. Deák Ferenc igaza. = Új nemzedék 1930. júl. 19.; 12. évf. 162. (3194.) sz. 1— 2. p.1931941. Weiss­Tihanyi, [Ferenc] Franz: Zum Todestage Franz Deák's.= Pester Lloyd 1931. jan. 23.;78. évf. 18. sz. e. k. 5. p.942. Csatkai, [András], Andreas: Aus dem Briefwechsel Franz Bizonfys. (Brief von Georg undEmma Herwegh und von Franz Deák.) = Deutsch­Ungarische Heimatsblätter 1931.; 3. évf.3­4. sz. 326­331. p.943. [Sebestyén Károly] s. k.: Deák Ferenc húsvéti cikket diktál. A nagy Salamon Ferenc, mintíródeák. = Budapesti Hírlap 1931. ápr. 3.; 51. évf. 76. sz. 5. p.944. Berzeviczy Albert: Deák Ferenc. = Budapesti Szemle 1931. szept.; 222. köt. 646. sz. 321­334. p.945. Deák Ferenc mandátuma. = Magyar Hírlap 1931. dec. 25.; 41. évf. 293. sz. 32. p.1932946. Eötvös Károly: Deák Ferenc és családja. 1­2. köt. 3. kiad. Budapest 1932, Révai. 313, 312 p.947. Polner Ödön: Deák Ferenc egyházpolitikája és a vegyesházasságok. Budapest [1932],Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. 23 p.948. Kristóf György: Deák Ferenc két levele gróf Mikó Imréhez a Vörösmarty­árvák segélyezéseérdekében. = Irodalomtörténeti Közlemények 1932.; 42. évf. 2. füz. 184—18 6. p.949. Incze István: Polner Ödön: Deák Ferenc egyházpolitikája és a vegyesházasságok. = MagyarKultúra 1932. júl. 5.; 19. évf. 13—14 . sz. 65­66. p.1933950. Nadányi Emil: Deák és a revízió. = Budapesti Hírlap 1933. márc. 12.; 53. évf. 59. sz. 1. p.1934951. Deák Ferenc műveiből. Bev. Berzeviczy Albert. Budapest [1934], Franklin XX+235+1 p., 1t./Élő Könyvek. Magyar Klasszikusok 56./952. Nyíry László: Deák Ferenc húsvéti cikke. = A Sajtó 1934.; 8. évf. 3. sz. 13—15. p .953. Balázs Béla: Deák Ferenc ismeretlen levele, melyben támogatást kér Vörösmarty Mihálynyomorgó családja számára. = Függetlenség 1934. ápr. 22.; 2. évf. 90. sz. 18. p.1935954. Hegyaljai Kiss Géza: Deák Ferenc Kehidára hívja Kossuth Lajost. Deák eredeti levele 1840június 27­ről. = Pesti Hírlap 1935. aug. 25.; 57. évf. 192.(18.733.) sz. 11. p.955. Ágai Adolf [Béla]: Deák és Eötvös József az olvasmányaik tükrében. = Literatura 1935.szept. 1.; 10. évf. 266. p.956. Juhász József: Deák Ferenc napjainkban. = Országút 1935. okt.; 1. évf. 1. sz. 11—12. p.957. Ferdinandy László: Az élő Deák Ferenc. = Országút 1935. nov.; 1. évf. 2. sz. 15—17. p .958. Juhász József: Deák Ferenc és a nemzeti kisebbségek. = Országút 1935. dec.; 1. évf. 3. sz.30­32. p.1936959. Mai magyarok régi magyarokról. (Összeáll. Fejtő Ferenc.) [Budapest 1936], Szép Szó ­Cserépfalvi. 215 p.­ Ignotus [Hugó]: Deák Ferenc. 187— 203. p.960. [Zalai Masa] Sydney Carton: Hajnalka. = Literatura 1936. jan. 1.; 11. évf. 81­84. p.961. Berzeviczy Albert: Deák Ferenc és a jelenkor. = Pesti Napló 1936. febr. I2.; 87. évf. 35. sz.1. p.962. Lukács György: Deák Ferenc díszpolgárságai. A levéltárak homályából. = Országút 1936.febr.; 2. évf. 2. sz. 7­8. p.963. A Deák Ferenc Társaság ­ Deák Ferenc sírjánál. Kegyeletes ünnepség a haza bölcsehalálának 60. évfordulóján. = Országút 1936. febr.; 2. évf. 2. sz. 32­33. p.964. Pukánszky Béla: Deák Ferenc kiadatlan levelei. = Irodalomtörténeti Közlemények 1936.;46. évf. 3. füz. 305­318. p.965. Thewrewk­Pallaghy Attila: Deák Ferencről. = Országút 1936. márc.; 2. évf. 3. sz. 23­26. p.966. Ignotus [Hugó]: Deák Ferenc. = Szép Szó 1936. jún.; 2. köt. 4­5. sz. 187­203. p.967. Medvigy Gábor: A magyar alkotmányfejlődés és a magyar ügyvéd. (Kossuth ­ Kölcsey ­Deák.) 1­2. = Országút 1936. szept.­okt.; 2. évf. 8. sz. 24­28. p., nov.; 9. sz. 34­38. p. (Klny.is.)968. Egyed István: Emlékbeszéd Deák Ferencről. = Országút 1936. nov.; 2. évf. 9. sz. 2­4. p.969. (K. J. dr.): Deák Ferenc és Lengyelország. = Országút 1936. nov.; 2. évf. 9. sz. 26. p.1937970. Gogolák Lajos: Deák Ferenc. = Az Ország Útja 1937. ápr.; 1. évf. 2. sz. 1—11. p .971. Zoltán József: Deák Ferenc, a civiljogász. = Jogállam. Jog­ és Államtudományi Szemle1937. nov.­dec.; 36. évf. 9—10. füz . 369­378. p. (Klny. is.)972. [Babits Mihály] B. M.: Kossuth, Deák és Aldous Huxley. = Nyugat 1937. dec.; 3. évf. 12.sz. 475­476. p.1938973. Gombos Lili: A Revue des Deux Mondes (1829—1937) és Magyarország. (Adalékok amagyarság franciaországi megítéléséhez.) Pécs 1938, Pécsi Irod. és Könyvny. 100+1 p.­ [Az 1861­i országgyűlés.] 21. p.­ [Deák Ferenc és a nemzetiségi politika.] 40. p.­ Deák Ferenc. 50­52. p.974. Vértes István: Deák Ferenc és az újságírás. 1— 2. = A Sajtó 1938.; 12. évf. 1­4. sz.975. [A Franklin­Társulat Landerer és Heckenast­Emlékkiállítása.] = Literatura 1938. márc. 14.;13. évf. [Borítólap belső oldalán.]976. Medvigy Gábor: Néhány büntetőjogi reformkérdés a hazai jogfejlődés szemléletében.(Csemegi és Deák.) = Magyar Jogászegyleti Értekezések 1938.; 6. évf. 4. sz. 416­430. p.977. Panka Károly: Deák Ferenc könyvtáráról. = Magyar Könyvszemle 1938. júl.­szept.; 62. évf.3. folyam 3. füz. 288— 293. p. (Klny. is.)978. Preszly Elemér: Kölcsey és Deák. = Pesti Hírlap 1938. szept. 8.; 60. évf. 202. (19.635) sz. 4.p.


1939979. Paál Ferenc: A szabadság útján. Széchenyi, Kossuth és Deák Magyarországa. Budapest1939, Nagy. 244 p.980. Masterman, Neville: Francis Deák, guardian of hungarian nationalism. = The HungarianQuarterly 1939.; 5. köt. 1. sz. 108—115. p.981. [Nyíri László] Ny. L.: Deák Ferenc és a lengyel szabadság. = Pesti Napló 1939. aug. 6.; 90.évf. 178. sz. 34. p.1940982. [Marsovszky Mihály] Szegváry Mihály: Döng a csákány az Angol Királyné­szállószobáiban, ahol Deák Ferenc lakott... = Magyarság 1940. jan. 10.; 21. évf. 6(5480.) sz. 7. p.983. Baráth Ferenc: Magtár lett a szobából, amelyben Deák Ferenc született. Látogatás Söjtörönés környékén. = Magyarország 1940. júl. 16.; 47. évf. 160. sz. r. k. 8. p.1941984. Dányi Károly: Kossuth és a Deák­párt hírlapi vitája 1867­ben. Kolozsvár 1941, (Minerva.)136 p.985. Egry Irén: Deák Ferenc. Történeti arckép. Budapest (1941), Singer ­ Wolfner. 279+1 p./A Magyar Irodalom Jelesei./986. Török Pál: Deák Ferenc levele Vörösmartyhoz a göcseji nyelvjárásról. = Magyar Nyelv1941. febr.; 37. évf. 1.(354.) sz. 52­54. p.987. Balla Antal: Deák Ferenc ­ Egry Irén könyve ­. = Új Idők 1941. júl. 13.; 47. évf. 28. sz. 38.p.988. Incze Lajos, parajdi: Egry Irén: Deák Ferencz. = Erdélyi Helikon 1941. júl.; 11. évf. 7. sz.478­479. p.989. [Küchár Flóris Ferenc] ­rf­: Egry Irén: Deák Ferenc. = Katolikus Szemle 1941. júl.; 55. évf.7. sz. 251. p.990. [Erdősi Károly] E. K.: Egry Irén: Deák Ferenc. = Élet 1941. aug. 10.; 32. évf. 32. sz. 666. p.991. Balogh Jenő: Új könyv Deák Ferencről. = Budapesti Szemle 1941. szept.; 261. köt. 766. sz.223— 235. p.992. Kósa János: Egry Irén: Deák Ferenc. = Diárium 1941. nov.; 2.(11.) évf. 11. sz. 263—264 . p.993. Siklóssy László: Deák Ferenc és az ifjúság a száz év előtti Pesten. = Pesti Hírlap 1941. nov.28.; 63. évf. 272. sz. 7. p.1942994. Vértes István: Deák Ferenc sajtópolitikája. 1—10 . = A Sajtó 1942.; 16. évf. 1—10 . sz.995. Halász Ernő: Így született 1865 nagyszombatján Deák Ferenc húsvéti cikke. = Újság 1942.ápr. 3.; 18. évf. 76. sz. 5. p.996. Baráth Ferenc: Magtár lett a szobából, amelyben a "haza bölcse" született. = Új Idők 1942.aug. 29.; 48. évf. 35. sz. 261. p.1943997. Vértes István: Az elfelejtett Deák Ferenc. Budapest 1943, "A Sajtó". 65 p.998. K. Török Miklós: Az elfelejtett Deák Ferenc. = Nemzeti Újság 1943. jan. 31.; 25. évf. 25.sz. 18. p.999. Petz Aladár, felpéczi: Deák Ferenc győri vonatkozású családi levelei. = Győri Szemle 1943.;14. évf. 4. sz. 241— 273. p.1000. Auer György: A húsvéti cikk. = Magyar Nemzet 1943. ápr. 25.; 6. évf. 93. sz. 6. p.1001. Vértes István: Deák Ferenc. = Jelenkor 1943. 5. évf. 24. sz. 6­7. p. [Az OSZK mikrofilmjénjelenleg — tévesen — az 1944. 6. évf. 1. számán belül található!]19441002. [Völlick Brunó] V. B.: Szarvaskendi Sibrik Erzsébet. (Deák Ferenc édes anyjának életrajziadatai.) Budapest 1944, Barcza ny. 2+8 p., 1 t.1003. Koppány István: Deák Ferenc és az 1843­i országgyűlés. Emlékezés "a haza bölcse"születésének 140. évfordulójára. = Forrás 1944.; 2. évf. 1. sz. 53­56. p.1004. Smidt Lajos: Deák Ferenc kiadatlan levele. = Dunántúli Szemle 1944. febr. 1.; 11. évf. 1—2. sz. 64— 65. p.1005. Mikó Imre: Eötvös és Deák nemzetiségi politikája. = Hitel 1944.; 9. évf. 3. sz. 143—14 8. p.1006. Hegyaljai Kiss Géza: Deák Ferenc arany ábécéje. [Beszédeiből, leveleiből.] = Magyar Lélek1944. 6. évf. 7. sz. 319­324. p.1007. Östör József: Széchenyi és Deák. = Magyar Múzsa 1944. dec.; 12. sz. 377­384. p.19451008. Kozocsa Sándor: Deák Ferenc levelei ­ a Vörösmarty­kultusz szolgálatában. =Irodalomtörténet 1945.; 34. évf. 1­4. sz. 50­51. p.19511009. Kossuth Lajos összes munkái. 1—15. köt. Budapest 1948—1955, Akadémia.; 11. köt. Sajtóalá rend. és bev. tanulmányt írta Barta István. Budapest 1951, Akadémia. 772 p.­ Ellenzéki nyilatkozat. Pest 1847 június 7. Az ellenzéki nyilatkozat Deák Ferenc általösszefoglalt végleges szövege. 152— 157. p.19521010. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. [1868. nov. 4.] =Képviselőházi Irományok 1865­8.; 7. köt. 11—15. p., In: Kemény G. Gábor: Iratok anemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. I. 1867—18 92.Budapest 1952, Tankönyvkiadó. 125—129 . p.19541011. Szabó Imre: 1848—1849 állam­ és jogbölcselete. = Jogtudományi Közlöny 1954. nov.­dec.;9. Új évf. 11— 12. sz. 421­439. p.19551012. Budapest szobrai. (Szerk. Gábor Endre.) Bev. tanulmány: Lyka Károly. (Afényképfelvételeket készítették: Petrás István, Borsos Imre.) Budapest 1955,Képzőművészeti Alap. 147 p.­ Deák Ferenc budapesti szobrának [Huszár Adolf alkotása] leírása. 33. p. és a 4. képtáblaverzója.19571013. (Hatvany Lajos ­ Belia György): Magyarok beszélnek. Szemelvények emlékiratokból. Vál. ­­. Budapest 1957, Szépirodalmi. 638 p., 16 t.­ Ágai Adolf: Az öregúr. 92­96. p.­ Madarász József és Deák Ferenc találkozása. 450­452. p.­ Madarász József: Deák Ferenc a maga politikájáról. 460­463. p.19581014. Pulszky Ferencz: Életem és korom. 1­2. köt. 3. kiad. (Sajtó alá rend., [bev.] és jegyz. [ell.]Oltványi Ambrus.) Budapest 1958, Szépirodalmi.­ Levelezés Deákkal. 2. köt. 219—22 9. p.1015. Faludy György: A történelem, Deák és minden. = Irodalmi Újság 1958. ápr. 15.; 9. évf. 8.sz. 5. p.19611016. Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek, tanulmányok. Sajtó alá rend. és jegyz. ell. Bisztray Gyula ésKomlós Aladár. Budapest 1961, Akadémia./A Magyar irodalomtörténetírás forrásai. Fontes ad historiam literariam Hungariaespectantes 5./­ Gyulai Pál: Deák Ferenc levelei B. Wesselényi Miklóshoz. 188— 190. p.­ Gyulai Pál: Emlékezések Deák Ferencre. 252­261. p.­ Csengery Antal: Deák békekövetsége Windischgraetznél. 578. p.­ Horváth Mihály: Deák Ferenc álma. 578. p.­ Deák Ferenc levelei b. Wesselényi Miklóshoz. 645—646 . p.­ Emlékezés Deák Ferencre. (1904.) Jegyzetek. 650. p.1017. Hanák Péter: A 67­es polémia. = Történelemtanítás 1961.; 6. évf. 2. sz. 1­7. p.19621018. Smidt Lajos: Deák Ferenc két levele. = Vasi Szemle 1962. 2. köt. 78­80. p.19651019. Gerencsér Miklós: Színes asszonytól Deák Ferenc panaszáig. = Népszabadság 1965. ápr.21.; 23 évf. 93. sz. 8. p.19661020. Die Freiheitsrechte und die Statstheorien im Zeitalter des Dualismus. Materialen der 7.Ungarisch ­ tschechoslowakischen Rechtshistorikerkonferenz in Pécs (23—25 September1965). Red. Andor Csizmadia. Budapest 1966, Tankönyvkiadó. 158 p.­ Sarlós Márton: Der Bürgerliche Fortschritt, das Bauernlegen und Franz Deák nach demAusgleich. 97— 101. p.1021. Jogtörténeti tanulmányok. 1­3. köt. (Szerk. Csizmadia Andor, Pecze Ferenc.) Budapest 1966—197 4. Közgazdasági és Jogi.­ Sarlós Márton: Deák Ferenc és az úrbéri földtulajdon az 1832/1836­i országgyűlésen. 1.köt. 1966. 193­212. p. (Sarlós Márton ... "Deák Ferenc, a zalai követ" címmel tartottelőadásának egy része, kiegészítésekkel.)1022. Fülöp István: Vörösmarty és Deák barátsága. = Életünk 1966.; 2. köt. 115— 122. p.19671023. Antall József: Az 1867­i kiegyezés. Deák ­ Eötvös ­ Kossuth. = Élet és Tudomány 1967.febr. 17.; 22. évf. 7. sz. 291­294. p.1024. Liszt Ferenc: Magyar történelmi arcképek. [a—1.] Széchenyi István. ­ [a— 2.] EötvösJózsef. ­ [a—3.] Vörösmarty Mihály. ­ [a— 4.] Teleki László. ­ [a—5.] Deák Ferenc. ­ [a—6.] Petőfi Sándor. [b— 1.] Mosonyi Mihály. [R 112.]Szegedi Ernő (zongora).[Budapest 1967], Qualiton [MHV]. LPX 1304/a MMX 267 p. ­ 33/min. ­ 30 cm./Liszt Ferenc: Késői zongoraművek 1./19701025. Sarlós Béla: Deák és Vukovics. Két igazságügy­miniszter. Budapest 1970, Akadémia. 107p./Értekezés a történeti tudományok köréből. Ú. S. 54./Ism.: Király Béla, K. = Südost­Forschungen 1973. 32. köt. 385­386. p.1026. Király, Béla K.: The Young Ferenc Deák and the Problem of the Serfs 1824—1836. =Südost­Forschungen 1970. 29. köt. 91—12 7. p.19711027. Mérei Gyula: A magyar polgári pártok programjai (1867—1918.) Összeáll. és sajtó alá rend.­ ­. Budapest 1971, Akadémia. 383 p.­ Deák Ferenc pártprogramot helyettesítő nézetei. 13­28. p.1028. Király Béla: Az ismeretlen Deák Ferenc. [Sarlós Márton könyvéhez.] = Irodalmi Újság1971. márc. 15.; 22. évf. 3. sz. 3. p.19721029. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelki alkatának és betegségének befolyása pályájára. =Orvostörténeti Közlemények 64—65 . 1972. 13­32. p.19731030. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta AcademiaePedagogicae Nyíregyháziensis. Tom 5­ . (Szerk. Frisnyák Sándor.) Nyíregyháza 1973­ ,Alföldi ny.­ Takács Péter: A Deák Ferenc történelmi szerepéről alkotott ítélet változásai aközoktatásban. 5. köt. 5. füz. 5—19. p . (Klny. is.)1031. Király Béla: Deák Ferenc hattyúdala. [1873. június 28­i országgyűlési beszédéről.] =Irodalmi Újság 1973. máj.­júl.; 5­7. sz. 7. p.1032. Csáky, [Mór, gróf] Moritz: Die katolische Kirche und der liberale Staat in Ungarn im 19.Jahrhundert. (Deák, Éötvös és Csáky [Albin] szerepének kiemelésével.) = Ungarn­Jahrbuch1973. 5. köt. 117— 131. p.19741033. Hanák Péter: Deák húsvéti cikkének előzményei. = Történelmi Szemle 1974. 17. évf. 4. sz.565­589. p.19751034. (Gárdos Miklós): Évfordulók 1976. Budapest 1975, Kossuth. 287+4 p.­ Deák Ferenc. 24­28. p.1035. Király, Béla K.: Ferenc Deák. [New York] ­ Boston (1975), Twayne Publ. ­ Hall a. Co. 243p., 1 t./Twayne'sworld leaders series./Ism.: ­ Kovács Imre: Akinek sikerült a terve. = Új Látóhatár 1975.; 26. évf. 4. sz. 366­369.p.­ Révész László. = Südost­Forschungen 1976.; 35. köt. 323­324. p.­ Péter László: = The Slavonic and East European Review 1979.; 57. évf. 3. sz. 449­451. p.­ Vardy, S[teven] B[éla]. = Canadian­American Slavic Studies 1977.; 11. évf. 3. sz. 477­478. p.1036. Hanák Péter: Antezendenzien des Osterartikels Deáks. = Acta Historica AcademiaeScientiarum Hungaricae 1975.; 21. köt. 3­4. sz. 271­308. p. (Klny. is.)1037. Király, Béla K.: The radical liberal phase of Ferenc Deák'scareer. = Südost­Forschungen1975.; 34. köt. 195­210. p.


19761038. Tanulmányok Deák Ferencről. (Szerk. Baranyai György, Degré Alajos stb.) (Kiad. a Zalamegyei Levéltár.) Zalaegerszeg 1976, (Zala m. ny.) 451 p., ill. /Zalai Gyűjtemény 5./­ Deák Ferenc levele Zala megye alispánjához [Kerkápoly Istvánhoz] 1843. 7—10. p .­ Csizmadia Andor: Deák Ferenc egyházpolitikája. 11—60 . p.­ Nizsalovszky Endre: Deák Ferenc és a polgári magánjog kialakulása. 61— 84. p.­ Takács Imre: Deák Ferenc és a magyar közjog. 85—10 6. p.­ Szentmihályi Imre: Göcsej területfogalmának alakulása. (Deák Ferenc Göcsejről.) 107—124. p.­ Sándor Pál: Deák és a jobbágykérdés az 1832­36. évi országgyűlésen. 125— 175. p.­ Takács Péter: Deák és Kölcsey liberalizmusa. 177— 215. p.­ Degré Alajos: Zala megye 1839. évi követutasítása. 217— 245. p.­ Szabad György: Deák Ferenc és a reformkori Széchenyi­Kossuth­vita. 247—277. p.­ Sarlós Béla: Deák politikai felfogása és az országbírói értekezlet. 279­303. p.­ Hanák Péter: Deák és a kiegyezés közjogi megalapozása. (A Pragmatica Sanctioújraértelmezése.) 305­336. p.­ Komjáthy Miklós: Ferenc József a "perfid" Deák Ferencről. 337­350. p.­ Vörös Károly: Az öreg Deák a budapesti francia főkonzulok jelentéseiben (1868—1876).351­368. p.­ Máthé Gábor: Deák Ferenc emlékének törvénybeiktatása. 369­378. p.­ Hernádi László Mihály: Deák Ferenc. Bibliográfia. 379­447. p.1039. A Dunántúl településtörténete 1767—1848 . II/1— 2. A pécsi településtörténeti konferenciaanyaga (1976. augusztus 24­25.). (Szerk. T. Mérey Klára.) Pécs 1977, (Házi soksz.)/A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Bizottságának értesítője./­ Degré Alajos: Két zalai család [a Csutor­ és a Deák­család] felemelkedése az egytelkeskúrialisták közül a birtokos nemességbe. 183­188. p.1040. Fekete Sándor: A nemzet prókátora. Emlékezés Deák Ferencre. Budapest 1970, Magvető.126+1 p./Gyorsuló idő./1041. E. Fehér PáI: A kiegyezés politikusa. Deák Ferencről, halálának századik évfordulóján. =Élet és Irodalom 1976.; 20. évf. 5. sz. 6­7. p.1042. Csizmadia Andor: A polgári államépítés Deák Ferenc politikai nézeteiben. [Deák Ferenchalálának 100. évfordulójára.] = Gazdaság és Jogtudomány 1976.; 10. köt. 1—2. sz. 83—121. p. (Klny. is.)1043. Fekete Sándor: Emlékezzünk Deák Ferencre. [Halálának 100. évfordulóján.] = Kritika1976.; 1. sz. 13—14 . p.1044. Szabad György: Deák Ferenc három politikai korszaka. = Magyar Tudomány 1976.; 83. köt.Ú. F. 21. köt. 11. sz. 675­687. p. (Klny. is.)1045. Balázs György: Megélünk­e Deák Ferenc nélkül? = Világosság 1976.; 17. évf. 5. sz. 300­304. p.19771046. Sándor Pál: Deák und die Frage der Hörigen auf dem Reichstag der Jahre 1832—18 36.(Übers. Károly Niederhauser.) Budapest 1977, Akadémia. 94 p./Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 127./Ism.: ­ Király Béla, K. = Südost­Forschungen 1978.; 37. köt. 283. p.­ Király, Béla, K. = The American Historical Review 1978.; 83. évf. 3. sz. 766­767. p.­ Kropf, Rudolf. = Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 1978.; 26. évf. 2. sz.259— 260. p.­ Mi P. = Historický Časopis 1978.; 26. évf. 1. sz. 156. p.­ H[aas], H[anns]. = Jahrbücher für Geschichte Östeuropas 1979.; 27. évf. 4. sz. 636— 637.p.1047. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta AcademiaePedagogicae Nyíregyháziensis. (Szerk. Frisnyák Sándor.) 7/A. köt.Marxizmus­leninizmus. Történettudomány. (Szerk. Hársfalvi Péter.) Nyíregyháza 1977, Borsodmegyei ny. 119 p.­ Takács Péter: Deák Ferenc és a Törványhatósági Tudósítások. 35­52. p.19781048. Szabad György: Deák Ferencről, születésének 175. évfordulóján. = Népszabadság 1978.okt. 17.; 36. évf. 245. sz. 4­5. p.19791049. Sándor Pál: Deák politikai koncepciójához. (Ismeretlen levele 1842­ből.) = TörténelmiSzemle 1979.; 22. évf. 2. sz. 262­282. p. (Az OSZK Kézirattárának 14. sz. fólió jelzetűdokumentuma.)19801050. Varga János: Deák és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalaegerszeg 1980,Zala Megyei Levéltár. 171 p./Zalai Gyűjtemény 15./1051. Sándor Pál: Sur la conception politique de Deák. (Úne de ses lettres inédites de 1842. = ActaHistorica Academiae Scientiarum Hungaricae 1980.; 26. köt. 1­2. sz. 179—204. p. (AzOSZK Kézirattárának 14. sz. fólió jelzetű dokumentuma.)1052. Csizmadia Andor: Deák Ferenc és a magyar egyházpolitika. = Világosság 1980.; 21. évf. 6.sz. 379­386. p.19811053. Deák Ferenc ­ Kossuth Lajos: Párbeszéd a kiegyezésről. ([Bev.] és jegyz. Szigethy Gábor.)Budapest 1981, Magvető. 71+1 p./Gondolkodó magyarok./Ism.: ­ Radvanszky, Anton. = Ungarn Jahrbuch 1984— 1985.; 13. köt. 283—284. p.1054. Féja Géza: Kossuth Lajos és a kiegyezés. (Részlet "Az igazi Kossuth Lajos" címűtanulmányból. = Forrás 1981.; 13. évf. 1. sz. 10— 22. p.1055. Sándor Pál: A pályakezdő Deák portréjához. = Századok 1981.; 115. évf. 3. sz. 522­556. p.1056. Sándor Pál: Deák és a titkosrendőrség. Titkosrendőri adalék politikai koncepciójáról.(1843.) = Történelmi Szemle 1981.; 24. évf. 4. sz. 592— 610. p.19821057. Bencze Géza: Kiállítás nyílt Deák Ferenc kehidai kúriájában. = Honismeret 1982.; 1. sz. 16—17. p.1058. Gerő András: Remélve szebb jövendőt. = Interpress Magazin 1982.; 8. évf. 8. sz. 82­89. p.1059. Fenyő István: Gondolkodó magyarok. A Magvető Könyvkiadó "Gondolkodó Magyarok" c.sorozatáról. = Kortárs 1982.; 26. évf. 8. sz. 1284—1290 . p.1060. Józsa György Gábor: Deák, a liberális államférfi. Beszélgetés Takács Péter történésszel. =Magyar Nemzet 1982. ápr. 25.; 38. évf. 96. sz. 7. p.19831061. Deák Ferenc: Üzenet, nemcsak Ilonának . ­ ­ levele Vörösmarty Ilonához. [Közread. és bev.]Tar Ferenc. = Új Tükör 1983.; 20. évf. 34. sz. 11. p.1062. Sándor Pál: Quelques traits du portrait de Deák au début de sa carrière. (Trad. KatalinVargyas.) = Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1983.; 29. köt. 1. sz. 3­34.p. (Klny. is.)1063. Sándor Pál: Deák és a titkosrendőrség. = História 1983.; 5. évf. 2. sz. 5—6. p .1064. Tar Ferenc: Deák és Vörösmarty Zsibón. = Új Tükör 1983.; 20. évf. 38. sz. 18— 19. p.19841065. Takács Péter: A levél. Sógornak, hogy a császár értsen belőle. = História 1984.; 6. évf. 3. sz.8­9. p.1066. Sándor Pál: A "gyeplő". Deák Ferenc anekdotája. = História 1984.; 6. évf. 3. sz. 9— 11. p.1067. E. Csorba Csilla: A mauzóleum. = História 1984.; 6. évf. 3. sz. 12—13 . p.1068. Hanák Péter: A keserű kompromisszum. Deák közjogi műalkotása. = História 1984.; 6. évf.3. sz. 3­7. p.1069. Borbély József: Kehidai emlékek. Deák nyomában Zalában. Kidőlt fa a "hüsselőnél". =Magyarország 1984.; 21. évf. 41. (1081.) sz. 24. p.1070. Mavius, Götz: Der Todesstrafe Ziel ist nicht die Rache. Ferenc von Deák über dieTodesstrafe. = Ungarn Jahrbuch 1984—19 85.; 13. köt. 53­74. p.19851071. Joós Tamás: Deák Ferenc útja a kiegyezéshez (1849—1867). Szombathely 1985, BerzsenyiDániel Tanárképző Főiskola. 70 p. (Kézirat.)19861072. Sándor Pál: Az anekdotázó Deák Ferenc. Budapest 1986, Magvető. 195 p., 6 t., bibliogr./Nemzet és emlékezet./1073. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986. (Szerk. Halász Imre.)Zalaegerszeg 1986, Zala Megyei Levéltár 359 p., ill./Zalai Gyűjtemény 25./­ Valkó Arisztid: Dömjén Pál népköltő írása Deák Ferencről. 187—194 . p.1074. Három nemzedék ereklyetárgyai a Magyar Nemzeti Múzeumban (1823—18 75). Katalógus.(Szerk. Simon V. Péter.) (Budapest 1986), Múzsák. 173 p., 16 t.­ Deák Ferenc. 41­45. p.1075. Jogtörténeti tanulmányok 6. (Szerk. Benedek Ferenc, Szita János.) Budapest 1986,Tankönyvkiadó. 409 p.­ Sarlós Béla: Deák 1861. évi felirati javaslatai. 331­353. p.1076. Kelenváry János: Az egyensúly művésze. Eltérő megközelítések. Felirat vagy határozat. =Magyarország 1986.; 23. évf. 1. (1144.) sz. 24. p.1077. Tidrenczel Sándor: Deák a Vörösmarty­árvák ügyében. = Pedagógiai Műhely 1986. 12. évf.1. sz. 91­94. p.19871078. Deák Ferencz: Adalék a magyar közjoghoz. Észrevételek Lustkandl Venczel munkájára:"Das ungarisch­österreichische Staatsrecht" a magyar közjog történelmének szempontjából.­ Kovács István: Deák "Adalék"­a és a magyar közjog. Utószó és jegyzetek Deák Ferenc"Adalék a magyar közjoghoz" című könyvéhez. Budapest 1987, Közgazdasági és Jogi. 188,[130] p. (Az 1865­ben Pesten, Pfeifer Ferdinánd által kiadott mű reprintje.)1079. Sarlós Béla: Deák és a kiegyezés. Budapest 1987, Gondolat. 270 p. (Bibliogr.: 261­270. p.)1080. Körmöczi Katalin: Kiegyezés, 1867. Kiállítási katalógus. Budapest 1987, Magyar NemzetiMúzeum. 43 p., ill.­ Deák Ferenc. 22­25. p.1081. Búza Péter: "Deák Ferenc halva!" Táncsics Eszter és Csorba Géza naplójegyzetei. = Élet ésTudomány 1987.; 42. évf. 11. sz. 332­333. p.1082. Molnár András: Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása az 1843­askövetválasztáson. = Levéltári Szemle 1987.; 37. évf. 2. sz. 47­59. p.1083. Galántai József: Önállóság szövetségben. A "deák­i tett". = Magyar Nemzet 1987. jún. 13.;50. évf. 138. sz. 10. p.1084. Nyárády Gábor: Deák. Pater familias. = Magyarország 1987.; 24. évf. 52. (1248.) sz. 22­23.p.1085. Deák Ferenc a hadbíróság előtt. (Ismeretlen Deák­levelek a Zala Megyei Levéltárból.)[Közread. és bev.] Molnár András. = Nótárius 1987/2­1988/1. sz. 17— 18. p.19881086. Kiss Gábor ­ Molnár András: "A tekintetes megye közönségének alázatos szolgája...".Dokumentumok Deák Ferenc életéből. [Írta és szerk. ­ ­.] Zalaegerszeg 1988, Zala MegyeiLevéltár. 55 p., ill.1087. Takács Péter: "Respublikai jellem volt." Vázlat Deák Ferencről. = Alföld 1988.; 39. évf. 4.sz. 51—60. p.1088. Sándor Pál: Deák Ferenc az oktatás és a nevelés alapkérdéseiről. Kiadatlan levele 1856­ból.= Köznevelés 1988.; 44. évf. 44. sz. 8­9. p.1089. Sándor Pál: Deák Ferenc politikai pályakezdete Zala megyében (1824— 1832). = Nótárius1988.; 2­3. sz. 15—19 . p.1090. "Elhunyt Vörösmartynk vagyontalan családjának ügyében." Deák Ferenc leveleiKőnigmayer Károlyhoz. [Közread. és bev.] Tar Ferenc. = Nótárius 1988.; 2­3. sz. 26—27 .p.1091. Kiss Gábor: Deák­ünnepségek Zala megyében. = Nótárius 1988.; 2­3. sz. 66. p.19891092. Körösök vidéke. Honismereti füzet 1989. (Szerk. Erdmann Gyula.) Gyula 1989, BékésMegyei Levéltár. 190 p., ill.­ Pajkossy Gábor: Deák Ferenc. 55­60. p.19901093. Sándor Pál: Deák Ferenc és a vallásszabadság. = Valóság 1990.; 33. évf. 8. sz. 38­43. p.1094. Diószegi György: Egyébiránt dolgaink igen jól állanak. [Az 1848­as forradalompolitikusairól.] = Népszabadság 1990. aug. 18.; 48. évf. 194. sz. 20. p.1095. Sándor Pál: Vörösmarty Mihály Deák Ferencz című epigrammája a történeti vizsgálatoktükrében. Függelék: [Deák, Kossuth, Perezel Mór, Batthyány Kázmér és Tóth Lőrinclevele.] = Valóság 1990.; 33. évf. 12. sz. 86—100 . p.Névmutatóa. 82­a. 841A. L. 92á ­ r ­ ld. Szász KárolyAbafi Lajos 256, 394Ábrányi Emil 324, 325Ábrányi Kornél 326Ábrányi Kornél, ifj. 492, 669Ágai Adolf [Béla] 955[Ágai Ado1f] Porzó 337, 1013Áldor Imre 146, 210, 417, 442, 500Altenburger Gyula 907Andor Károly 639Andrássy Gyula, gróf 169, 170, 828, 847Angyal Dávid 801, 813, 825Antal Benedek 863Antall József 1023Apáthy István 785Apor Péter 902Apponyi Albert, gróf 604, 904, 914Arany János 185, 211Arnold­Forster, Florence 456, 461, 463­465Asbóth János 185, 211, 398, 594Auer György 1000B. Gy. ld. [Baros Gyula]B. I. ld. Bihari IstvánB. M. ld. [Babits Mihály][Babits Mihály] B. M. 972Bach, Alexander, báró 84Balázs Béla 953Balázs György 1045Balla Antal 987Balogh Gyula 519Balogh Jenő 777, 798, 895, 991Balogh Pál 888Bánffy Dezső, báró 722Barabás Miklós 128Baracs Marcel 806Baranyai György 1038Baráth Ferenc 773, 983, 996[Baros Gyula] B. Gy. 918Barta István 1009Bartalits Imre 187Bártfay Istvánné 462Bartók György 752, 785Bátorfi Lajos 212Batthyány Kázmér, gróf 1095Bausznern Guido E. 640Bay Ferenc 516Bayer József 192Béki Sámuel 213Beksics Gusztáv 469, 473, 482, 537Belia György 1013Bencze Géza 1057


Bene Kálmán 932Benedek Ferenc 1075Beöthy Ödön 483Beöthy Zsolt 784Berta Ilona 611, 620Berzeviczy Albert 903, 906, 944, 951, 961Bethlen Miklós, gróf 102Beust, Friedrich Ferdinand, gróf 524, 525Bihari István; B. I. 373, 533Bihari Sándor 396Bisztray Gyula 1016Bizek Kornél 319Bizonfy Ferenc 942Blind, Karl 214Bocskai István 303, 865Bodnár Zsigmond 612Bodó Jenő 932, 939Bogáthi Ferenc 20Bokor Ferenc 215Borbély József 1069Borosjenői Szabó Aladár ld. Szabó Aladár,borosjenői Borsos Imre 1012Bökényi Dániel 786Böngérfi János 598Brace, L. 202Buday József 607Budenz József 868Búza Péter 1081Carolus ld. Eötvös KárolyCarton, Sydney ld. [Zalai Masa][Chernel Ignác] ­1.­ 372Concha Győző 831, 832Csáky Albin, gróf 1032Csáky Mór, gróf 1032Csatkai András 942Csemegi Károly 976Csengery Antal 21, 23, 415, 416, 422, 433,446, 493, 521, 522, 524, 525, 539, 859, 1016Csepreghy Ferenc 304Csizmadia Andor 1020, 1021, 1038, 1042,1052Csoór Gáspár 632, 636, 854, 857Csorba Csilla, E. 1067Csutor­család 1039Czékus László 618Czobor Mátyás 871Dányi Károly 984Dapsy László 189Darnay Kálmán 871Deák Antal 3, 7Deák­család 380, 532, 534, 548, 679, 816,855, 946, 999, 1039, 1084Deák Farkas 494Deák Ferenc (mint szerző) 6, 29—63, 77, 78,80, 85­87, 95— 101, 114, 116—121, 135—145, 163— 165, 167, 169, 170, 178, 183,184, 196— 200, 205, 208, 212, 256, 257,294, 390, 393, 395, 406, 407, 424, 441, 444,470, 481, 486­489, 492, 495, 497, 498, 518­520, 523, 526, 556, 560­562, 574, 575, 578­587, 599, 600, 603, 605, 606, 609—61 1,614, 618, 620, 624—628, 630, 637, 638,670, 672, 746, 747, 749, 752, 767, 770, 771,773, 779, 783, 784, 815, 823, 833, 836, 837,840, 844­846, 849, 863, 868, 872, 881, 887,889, 890, 942, 948, 951, 953, 954, 964, 974,986, 999, 1006, 1008—1010, 1014, 1016,1018, 1049, 1053, 1061, 1078, 1085, 1086,1088, 1095Degré Alajos 1038, 1039Dessewffy Aurél, gróf 554, 623[Deutsch Jakob] D­tsch, J. 439Diószegi György 1094Dobozy Miklós 483Dobra Péter ld. Dobránszky PéterDobránszky Péter 418Dobrowsky, Adolf 39[Dóczy Jenő] ­y. 917Dömjén Pál 1073(Dr. N.) 631Dr. Ny. S. ld. [Nyári Sándor]D­tsch, J. ld. [Deutsch Jakob]Dudek János 808Duff, Mounstuart E. Grant 456E. ld. Nagy Olivér, eöttevényiE. K. ld. [Erdősi Károly]Ecséry László 674, 675Egry Irén 985, 987­992Egyed István 968(ei. ő.) 564, 568, 571Éltető József 927Eöttevényi Nagy Olivér ld. Nagy Olivér,eöttevényiEötvös József, báró 554, 583, 623, 786, 848,955, 1005, 1023, 1024, 1032Eötvös Károly; Carolus 341, 342, 370, 451,452, 505, 512, 543, 631, 673, 699, 706, 707,729, 768, 816, 819, 852, 855, 946Eötvös Loránd, báró 796Erdmann Gyula 1092[Erdősy Károly] E. K. 990Erődi Dániel 220, 551Erzsébet királyné 195, 290, 295, 355, 362,440, 546, 736F. E. 688F. I. 853Falk Miksa 497Faludy György 1015Farkas Sándor 352Fayer Gyula 887Fehér Pál, E. 1041Féja Géza 1054Fejér Gerő 692Fejtő Ferenc 959Fekete Sándor 1040, 1043Feleki József 592Felpéczi Petz Aladár ld. Petz Aladár, felpécziFenyő István 1059Fenyvessy Adolf 490Fenyvessy Ferenc 588Ferdinandy László 920, 957Ferenc József, I. 194, 503, 511, 560, 727,736, 886, 888, 1038, 1065Ferenczi Zoltán 624, 772, 783, 787, 800,805, 814, 815, 817, 821, 822, 825­827, 830,831, 841, 915Ferenczy István 838Festetics György, gróf 871[Fésüs György] XXX. 162Feszty Árpád 455Filó Lajos 222Fodor Jenő 824Frisnyák Sándor 1030, 1047Futó Ferenc 869Futó Gyula 892Fülöp István 1022Füssy Tamás 596G. V. ld. [Gauss (Garády) Viktor]gy­. ld. [Gyárfás Oszkár]Gy. I. 367Gaal Mózes 621, 622, 633, 683, 874Gábor Endre 1012Galántai József 1083Gálos Rezső 876Garády Viktor ld. [Gauss (Garády) Viktor]Gárdos Miklós 1034[Gauss (Garády) Viktor] G. V. 556Gerencsér Miklós 1019Géressy Kálmán 223, 389Gerő András 1058[Gerő Ödön] Viharos 730Gerster Kálmán 411, 528Ghyczy Kálmán 315Gogolák Lajos 970Gombos Lili 973Göőz József 750Görgey Artúr 728, 885Gráner Ernő 842Greguss Ágost 600Groszmann Gyula 644Gulyás Lajos 224[Gyárfás Oszkár] gy­. 687Gyulai Pál 199—201, 797, 807, 839, 1016H[aas], H[anns] 1046Halász Ernő 995Halász Imre 757, 864­867Halász Imre (más) 1073Halmos János 646Hamvas József 921Hanák Péter 1017, 1033, 1036, 1038, 1068Hársfalvi Péter 1047Hatvany Lajos 1013Heckenast Gusztáv 975Hedry Bódog 351Hegedüs István 246, 399Hegedüs Sándor 745Hegyaljai Kiss Géza ld. Kiss Géza, hegyaljaiHeinrich Gusztáv 416, 478Hellebrandt Árpád 868Herczeghy Mór 147, 148, 156Herman Ottó 440Hernádi László Mihály 1038Hertelendy Károly 6, 406, 783, 844Herwegh Emma 942Herwegh György 942Herzfelder, Bernhard 182Hevesi Lajos 191Hiador 466(HJ) 402Hoitsy Pál 762, 912Hollósy Béla 647Horánszky Nándor 1029Horváth Ede 702Horváth Mihály 450, 1016Hulényi Győző 648Hunfalvy Pál 66Hunyadi János 303Huszár Adolf 1012Huszár Imre 680Huxley, Aldous 972­i 306Ignotus [Hugó] 715, 935, 959, 966Imre Lőrinc 649Incze István 949Incze Lajos, parajdi 982J. M. ld. Jókai MórJakab Elek 390, 520Jalava, Antti 634, 650, 671Jánosi József 862Jászi Viktor 788Jenvay Géza 212Jeskó Lajos 225Jókai Mór; J. M. 301, 577, 717Joós Tamás 1071Józsa György Gábor 1060Juhász József 956, 958Junius ld. [Kiss Béla, zilahi]Juszkó Béla 874K. 419, 548(K.) ld. [Török Miklós Mihály](K. J. dr.) 969(K. V. D.) 489Kákay Aranyos ld. [Kecskeméthy Aurél]Kara Győző 696Karácson János 550Kardos Samu 840, 845, 846Kautz Gyula 652Kazinczy Gábor 394, 517[Kecskeméthy Aurél] Kákay Aranyos 171Kelenváry János 1076Keleti Gusztáv 445, 448, 468Kemény Ferenc 677, 928Kemény G. Gábor 164, 1010Kemény Lajos 410Kemény Zsigmond, báró 155, 158, 747, 872Keményfy Dániel 587Kenedi Géza 653, 719, 778Kerékgyártó Elek 498Keresztesi Papp Miklós ld. Papp Miklós, K.Kerkápoly István 1038Kertbeny Károly Mária 88, 89, 122—124 ,166, 174 Király Béla 1025, 1026, 1028,1031, 1035, 1037, 1046 Kisfaludy Sándor871[Kiss Béla, zilahi] Junius 617Kiss Ernő 635Kiss Gábor 1086, 1091Kiss Géza, hegyaljai 954, 1006Kiss Rezső 459Klauzál Gábor 167Knauz Boldizsár 212Komjáthy Miklós 1038Komlós Aladár 1016Komócsy József 292Kónyi Manó 469­473, 475­481, 505­507,510, 512­514, 527, 564­569, 578, 585­587,637Koppány István 1003Koronka Antal 226Kósa János 992Kossuth Ferenc 708, 710Kossuth Lajos 143—145, 153—155, 157—160, 162, 185, 205, 211, 262, 382, 384, 385,390, 391, 393, 403, 498, 598, 604, 636, 746,779, 786, 808, 848, 928, 954, 967, 972, 979,984, 1009, 1023, 1038, 1053, 1054, 1095Kósza Lélek ld. [Márkus István]Kovács Imre 1035Kovács István 1078Kovács Sándor 851Kovács Sebestyén Endre 934Kováts Gyula, K. 910Kozma Ferenc 227Kozocsa Sándor; Ks. 901, 925, 1008Kőhalmi Klimstein József 419Kölcsey Ferenc 178, 204, 498, 967, 978,1038 Kőnigmayer Károly 1090Körmöczi Katalin 1080Kristóf György 948Kropf Rudolf 1046Ks. ld. Kozocsa SándorKubinyi Ferenc 25Kugler Ferenc 108Kun Béla 785Kuthy Lajos 18[Küchár Flóris Ferenc] ­rf­ 989Kürthy János 420[Kvassay Ede] Tankréd. 113­1.­ ld. [Chernel Ignác]­1. ­s. 545Lábán Antal 881Lampérth Géza 655, 741, 754Landerer Lajos 975Lándor Tivadar 678Láng Lajos 569Laveleye, Emile de 168, 172Lehoczky Tivadar 114Lengyel Miklós 826Lenhossék József 228Lipcsey Ádám 718Liszt Ferenc 1024Londesz Elek 724, 880Lónyay Menyhért, gróf 422, 430Loósz István 676, 789, 809Lovassy László 205Lőw Immánuel 656Luby Zsigmond 421Ludvigh János 65, 67Lukács György 962Lukinich Imre 937Lustkandl, Wenzel 95, 96, 107, 1078Lyka Károly 1012M. J. 108M. S. ld. [Molnár Sándor]Madarász József 1013Magasházy Béla 833Magyary­Kossa Gyula 934Majer István 419Majláth Kálmán, gróf 68Majthényi László, báró 229Makoldy Győző 785Marczali Henrik 894Margalits Ede 230, 231[Márkus István] Kósza Lélek 398[Marsovszky Mihály] Szegváry Mihály 982Masterman, Neville 980Máthé Gábor 1038Mavius, Götz 1070[Medve Imre] ld. Tatár PéterMedvigy Gábor 967, 976Méhner Vilmos 501Mérei Gyula 1027Mérey Klára, T. 1039Mezei Ernő 709Mező Ferenc 926Mi P. 1046Mihályi Ernő 919Miklós Ödön 657Mikó Imre 1005Mikó Imre, gróf 948Mikszáth Kálmán 723, 745, 753Millaud, Albert 186Mindszenty Terézia 791Miszticzai Dobra Péter ld. Dobránszky PéterMockovcsák János 232Molnár András 1082, 1085, 1086[Molnár Sándor] M. S. 414Mosonyi Mihály 1024"N. H." 314N. S. ld. [Nagy Sándor]Nadányi Emil 950Nagy Antal 173Nagy Ernő 785Nagy Gizella 658Nagy Kornélia ld. Seper Lászlóné NagyKornéliaNagy Lajos 898Nagy Olivér, eöttevényi; E. 643, 875[Nagy Sándor] N. S. 939Naményi Lajos 694, 746Nashér Simon 423Nedeczky István 233, 234, 409Neményi Ambrus 480Neugebauer László 240Ney Ferenc 236Niederhauser Károly 1046Nizsalovszky Endre 1038Ny. L. ld. [Nyíry László]Nyárády Gábor 1084[Nyári Sándor] Dr. Ny. S. 758Nyáry Albert, báró 879[Nyíry László] Ny. L. 952, 981Oberschall Pál 659Oltványi Ambrus 1014Osterhuber (Tarányi) József 1049, 1051,1065 Osterhuber (Tarányi) László 842Osztie Andor 703­ő ld. [Rákosi Jenő]Östör József 1007P. D. ld. [Pázmándy Dénes]Paál Ferenc 979Pajkossy Gábor 1092[Pállfy Albert, gróf] (rt.) 132Palkovics Ede 615Pallós Albert 792Palóczi Edgár 899Palóczy László 833Panka Károly 977Pap Dénes 167Papp Miklós, keresztesi 201, 205, 406, 407,426Papp Mór 163Pappfy Jusztin 237Parajdi Incze Lajos ld. Incze Lajos, parajdi[Pázmándy Dénes] P. D. 802Pecze Ferenc 1021Perezel Mór 1095Pereszlényi János 238Péter László 1035Pétery Károly 425Petőfi Sándor 185, 211, 1024Petrás István 1012Petz Aladár, felpéczi 999Piros Pista 235Podmaniczky Figyes, báró 523, 549, 558,559Polner Ödön 947, 949Poor Imre 321Porzó ld. [Ágai Adolf]Preszly Elemér 978Pukánszky Béla 964Pulszky Ágost 463­465Pulszky Ferenc 157, 239, 240, 263, 386, 387,457, 461, 495, 547, 552­554, 623, 793, 804,1014­r. 599R. F. ld. [Reisinger Ferenc József]r. 1. ld. [Winkler Lajos]Radvánszky Antal, báró 1053Rákóczi Ferenc, II. 645[Rákosi Jenő] ­ő 504[Reisinger Ferenc József] R. F. 22Révész László 1053Reviczky Szevér 94Rexa Dezső 630­rf­ ld. [Küchár Flóris Ferenc]Rogge, Walter 264, 402Romme 560Rónay Jáczint 536Roth Ferenc 467(­rt.) ld. [Pálffy Albert, gróf]Ruschek Antal 660s. k. ld. [Sebestyén Károly]Salamin Leo 591Salamon Ferenc 302, 726, 880, 943Sámi László 246Sándor Pál 1038, 1046, 1049, 1051, 1055,1056, 1062, 1063, 1066, 1072, 1088, 1089,1093, 1095Sántha Mihály 443, 449Sarlós Béla 1025, 1038, 1075, 1079Sarlós Márton 1020, 1021, 1028Schickedanz Albert 412Schmitt, Franz 69Schuselka, Franz 68, 70[Sebestyén Károly] s. k. 943Sebesztha Károly 595, 601Seper Lászlóné Nagy Kornélia 460Seress László 820Sibrik Erzsébet, szarvaskendi 1002Siklóssy László 993Silberstein Adolf 558, 559Simon Péter 241—243Simon V. Péter 1074Singer Ábrahám 244Sinkay János 397Skublics Jenő 608Smidt Lajos 1004, 1018Somssich Pál 159Sonnenfeld Zsigmond 538, 541Steinbach Gusztáv 555Stier József 245Stróbl Alajos 529(sz. k.) ld. Szász KárolySzabad György 1038, 1044, 1048Szabó Aladár, borosjenői 908Szabó Gyula 927Szabó Imre 1011Szádeczky Lajos 589Szalay József 661, 662Szalay Károly 782Szártorisz Ferenc 458, 794Szarvaskendi Sibrik Erzsébet ld. SibrikErzsébet, szarvaskendiSzász Béla 209, 246Szász Gerő 247Szász Károly; ­ á ­ r ­; (sz, k.) 131, 151, 163,172, 282, 340, 360, 378, 422, 431, 434, 435Szathmáry György 484Szatmári Mór 938Száva Farkas 526Széchenyi Emil, gróf 850Széchenyi István, gróf 19, 185, 211, 262,498, 554, 584, 588, 598, 623, 808, 840, 848,979, 1007, 1024, 1038Szegedi Ernő 1024Szegváry Mihály ld. [Marsovszky Mihály]Székely József 515Szekfű Gyula 896Szekrényessy Kálmán 454Széll Kálmán 713Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona ld. mégVörösmarty­árvák és Vörösmarty Ilona 756,905, 916­923Szemere Mária 181Szentgyöngyi Ödön 738Szentmihályi Imre 1038Szigethy Gábor 1053Szilády Áron 163Szilágyi Sándor 303, 336Szily Kálmán 626, 799Szinnyei Ferenc 922Szinnyei József 206, 619Szira Béla 916Szirtes Lajos 847Szladits Károly 689Szomaházy István 731Szögyény­Marich László, id., gróf 874/a[Szüry Dénes] y ­s. 582T. ld. Tóth LőrincTakács Imre 1038Takács Péter 1030, 1038, 1047, 1060, 1065,1087 Takáts Sándor 929, 933, 936Táncsics Eszter 1081Tankréd ld. [Kvassay Ede]Tar Ferenc 1061, 1064, 1090Tarányi Ferenc 858, 860Tarányi (Osterhuber) József ld. Osterhuber(Tarányi) JózsefTarányi (Osterhuber) László ld. Osterhuber(Tarányi) LászlóTaray Andor 175—177Tatár Péter 125, 126, 194, 195Tavassy Mária 775Telegdi László 262Telekes Béla 712Teleki László, gróf 31, 1024Télfy Iván 383Theagenes, Livadas 383Thewrewk­Pallaghy Attila 965Thomay József 248Tidrenczel Sándor 1077Timkó József 305Tisza István, gróf 812Toldy István 727, 886Tolnai Lajos 604Tolnai Vilmos 897Tóth Gáspár 496Tóth Ká1mán 115, 422, 432, 436, 437Tóth L. ld. Tóth LőrincTóth Lőrinc; Tóth L.; T. 21, 23—25 , 1095Tóth Márton 591Török János 28, 256Török Miklós, K. 998[Török Miklós Mihály] (K.) 293, 300, 438,519Török Pál 249Török Pál (más) 986Törs Kálmán 250, 476Tuba János 663Túri [Béla] 693, 732, 827Újfalvy Sándor 845, 846Újváry Béla 751Úrváry Lajos 572­v.­ 130V. B. ld. Vikár Béla


Vachott Sándorné 90, 770Váczy János 580, 590, 830Vahot Imre 25Vajda Viktor 204Valkó Arisztid 1073Várdy [István Béla] 1035Varga János 1050Vargyas Endre 584, 679, 737Vargyas Katalin 1061Vaska Géza 900Vastagh György 584Vereby Soma 128Vértes István 877, 882, 974, 997, 1001Vértes József 686Vész Albert 215Viharos ld. [Gerő Ödön]Vikár Béla; V. B. 666, 671, 767, 771Vimmer Imre 664Vincze Ambró 251Viszota Gyula 848Volkovszky Miklós 665Völlick Brunó 1002Vörös Eszter 252Vörös Károly 1038Vörösmarty­árvák 488, 630, 892, 948, 953,1077, 1090Vörösmarty Ilona ld. még Széll KálmánnéVörösmarty Ilona és Vörösmarty­árvák 603,605, 606, 611, 620, 638, 1061Vörösmarty Mihály 185, 211, 441, 627, 635,802, 856, 908, 952, 986, 1008, 1022, 1024,1064, 1090, 1095Vörösmarty Mihályné 628, 952, 1090Vukovics Sebő 1025Warrens, Eduard 71Weiss­Tihanyi Ferenc 941Wertheimer Ede 893Wesselényi­árvák 845, 846Wesselényi Miklós, báró 198—201, 390,635, 694, 805, 1016Windischgrätz, Alfred, herceg 446, 493,1016 [Winkler Lajos] r. 1. 366Wlassics Gyula, báró 834­837, 843, 861,870, 890, 891, 895, 896Wührl Jákó 257Wyatt, Walter James 180XXX. ld. [Fésüs György]­y. ld. [Dóczy Jenő]y ­s. ld. [Szüry Dénes]Z. A. ld. Zichy Antal[Zalai Masa] Carton, Sydney 960Zerkowitz Jónás 782Zichy Antal; Z. A. 79, 348, 350, 447, 477,514Zichy Géza, gróf 299Zichy Mihály 439, 440, 444Zilahi Kiss Béla ld. [Kiss Béla, zilahi]Zilahy Károly 94Zoltán József 971Zoltsák János 255Zs. ld. [Zsinka Ferenc][Zsinka Ferenc] Zs. 923

More magazines by this user
Similar magazines