tavasz szombathelyen carreras, evita, ocho macho

savariaforum.hu

tavasz szombathelyen carreras, evita, ocho macho

VISSZAPILLANTÓ • KISTÉRSÉGKáldy Lajos 90 évesKilencvenedik születésnapját ünnepeltea héten Káldy Lajos akvarellfestô. Ezalkalomból dr. Puskás Tivadar, Szombathelypolgármestere köszöntötte a mûvésztkedden délután. Káldy Lajos immárhat évtizede alkot egy gyertyánfábólkészült, háromlábú széken. Legutóbbikiállítása – amely a Visszapillantócímet kapta – március 29-én nyílt mega képtárban. A tárlaton teljes életmûvétmegtekinthették az érdeklôdôk.Az ünnepségen a mûvész úgy fogalmazott:az akvarell a gyors önkifejezés eszköze,egy-egy képet elkészíteni csupánpár órába telik.Kitüntetések a Berzsenyi-emléknaponA Nyugat-magyarországi Egyetem SavariaEgyetemi Központja szerdán tartottameg a Berzsenyi-emléknapot. A rendezvényenelsôként megkoszorúztáka Berzsenyi-emléktáblát, ezt követôen adíszteremben pedig prof. dr. Gadányi Károlyelnök-rektorhelyettes (jobbra) ésprof. dr. Faragó Sándor rektor (középen)mondott köszöntôt. Az emléknaponProfessor emeritus-címet vehetett átprof. dr. Polgár Csaba, prof. dr. PusztayJános és dr. Pálvölgyi Mihály. BerzsenyiDániel-emlékdíjat kapott dr. Stipkovits Ferencfôiskolai tanár és Bierer Gáborgazdasági igazgató. Berzsenyi-emlékérmetvehetett át Horváth Tiborné személyügyiügyintézô, dr. László Gyôzô hivatalvezetôés Varga Jenô testnevelô tanár.Arany Katedra-díjban részesült dr.Brezovich László fôiskolai docens. Öt diákkapta meg a SEK kiváló hallgatója elismerést.Az idei dr. Bariska Mihály-díjat akuratórium Szabó Tünde II. évfolyamosszlavisztika szakos hallgatónak ítélteoda. A SEK kilenc munkatársa elnök-rektorhelyettesidicséretben részesült.Kisokos munkavállalóknakA július 1-jétôl hatályba lépô új MunkaTörvénykönyve értelmezéséhez nyújtsegítséget az a kiadvány, amelyet azMSZOSZ Nyugat-dunántúli Regionális4Képviselete állított össze. A tízezer példánybanmegjelentetett „kisokost” –amelyet országosan is terjesztenek majd– szerdán mutatta be Horváth Csaba, azMSZOSZ Nyugat-dunántúli RegionálisKépviseletének vezetôje. Elhangzott: akiadvány közérthetô módon, kérdésfeleletformájában tartalmazza mindazt,amit a munkavállalóknak az új MunkaTörvénykönyve rendelkezéseirôl tudniukkell. A szakszervezeti vezetô szerintmindenképpen szükséges volt a 45 oldalastájékoztató létrehozása, ugyanis tapasztalataikszerint a magyar munkavállalókzömének „nagyon alacsony a jogérzékenysége",sokan anélkül írnak alámunkaszerzôdéseket, hogy azt alaposanvégigolvasnák, és tisztában lennének azabban foglaltakkal.A nem dohányzók védelmébenEgyebek mellett a rendôrség, a közterület-felügyelet,valamint a kormányhivatalNépegészségügyi Szakigazgatási Szervénekjövôbeni együttmûködésérôl tartottsajtótájékoztatót csütörtökön dr.Stánicz Éva megyei tiszti fôorvos, dr. VarsányiPéter, a közterület-felügyelet igazgatója,valamint Hollósi Gábor szombathelyirendôrkapitány. – A dohányzók védelmébenszületett törvény betartatásaintézményrendszerünk egyik legnagyobbúj feladata – kezdte dr. StániczÉva. – Eddig közel ezer ellenôrzést végeztünk,most pedig már egészségvédelmibírságot is kiróhatunk. A feladat ellátásáhozeddig is sok segítséget kaptunk arendôrkapitányságtól, s ezt kibôvítve tervezzükaz együttmûködést a közterületfelügyelettel– mondta el a tiszti fôorvos.Hollósi Gábor az új szabálysértési törvénybevezetésérôl szólt, majd egyebek mellettelmondta, hogy május elsejétôl a Fôtéren a közterület-felügyelettel együttmûködveállandó posztos szolgálatot vezetnekbe. Varsányi Péter a posztterminálrólelmondta, hogy három darab készülékethelyeznek el a városban, amelyeknéla helyszíni bírságot kapottszemélyeknek lehetôségük nyílik hitelkártyávalis kifizetni a büntetést.Középpontban a turizmusÖtödik alkalommal rendezett szakmai fórumota Savaria Turizmus Nonprofit Kft.és a Szombathelyi Turisztikai és TestvérvárosiEgyesület. Az esemény apropójátaz adta, hogy idén elkészül Szombathelyés térségének turizmusfejlesztési stratégiája,amelyet a két szervezet a város turizmusábandirekt és indirekt módonrésztvevô cégekkel együtt szeretne elkészíteni.Vörös-Borsody Csilla, a Savaria TurizmusNonprofit Kft. ügyvezetôje elmondta:a konferencia elsôdleges célja,hogy együttesen találjanak válaszokategyebek mellett arra, miért csökken évrôlévre a Szombathelyre látogatók száma,s közösen próbáljanak meg stratégiákatkidolgozni arra, miként lehetezen változtatni, és ellenkezôjére fordítania negatív tendenciát.Barokk virágkölteményekEgyebek mellett virágszônyeget is készítetteka versenyzôk a múlt hétvégén rendezettSavaria Floriadae elnevezésûnemzetközi virágkötôversenyen. A HermanOttó Szakközépiskolában ezúttalbarokk hangulat uralkodott, a fiataloknakugyanis XIV. Lajos korabeli csokrotés asztali díszt kellett készíteniük.Az ifjú virágkötôk négy hazai és háromszlovák szakképzô intézménybôl érkezteka vasi megyeszékhelyre. Végül azösszetett versenyt Berdár Bernadett, a fôvárosiMagyar Gyula Kertészeti Szakközépiskoladiákja szerezte meg.Játszótér SzentkirályonJátszóteret adtak át Szentkirályon csütörtököndélután, az avatóünnepségenrészt vett többek között dr. Puskás Tivadarpolgármester és Sági József, a körzetönkormányzati képviselôje is. A polgármestera gyermekmûsorok után arrólbeszélt, hogy a városban a gyerekekjelenleg 72 játszótéren szórakozhatnak,ebbôl 46 felújított és 26 teljesen új építésû.A szentkirályi városrész játszóteréta késôbbiekben bôvítik majd eszközökkel,és egy focipályát is terveznek aszomszédságába.


2012. ÁPRILIS 21. ANNO • IFJÚSÁG • CIVILA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rossz a kávé Szombathelyen?„Mi az oka annak, hogy amióta olcsóbblett a kávé, romlott a minôsége?”Volt idô – egészen pontosan 1962-tírunk –, amikor ilyen kérdésekkel bombáztákaz olvasók a szerkesztôségeket.És ilyenkor mit tehet a szemfüles és leleményesújságíró? Elkíséri az Állami KereskedelmiFelügyelôség és a Vas MegyeiMinôségvizsgáló Intézet munkatársaitegy hangulatos kocsmatúrára.A kis csapat elindult hát, hogy bemérje:valóban hat gramm darált kávét használnak-efel az eszpresszókban egy jó duplaelkészítéséhez. Emellett a feleseket isfigyelték a hatóság munkatársai, ugyanisarra is panaszkodtak az olvasók, hogy bizonyoshelyeken bizony kevesebb italttöltenek a kupicába.A Béke eszpresszó volt az elsô állomás,ahol nyomban selejtként könyvelte el akávét a minôségvizsgáló, ugyanis a duplábanmindössze 4,9 gramm feketét fôzöttbele a kisasszony. A felessel itt nemvolt baj, sôt, pozitívumként megemlítetteaz újságíró, hogy kedvesen, szívélyesenfogadták a vendéget.A Muskátliba vezetett a kis csapat útja,ám itt nem sikerült ellenôrizniük, ugyanis„a kis cukrászda-eszpresszó egyik vendége– szintén vendéglátóipari dolgozó –,az ellenôrgárda egyik tagját ismeri. Alignyitunk be az ajtón, erôs hangú figyelmeztetésszáll a kávéfôzôgép felé: Vigyázz,Rózsi!”Itt tehát nem derülhetett ki, hogy finomea fekete. Nem úgy a Nefelejtsben! „Haközvélemény-kutatást hirdettek volna,hogy melyik eszpresszó, vagy cukrászdakávéja a legrosszabb, a pálmát a Nefeletsvitte volna el”. És nem, nem spórolták kia hölgyek a cuccot a kávéból. Mennyit számíta környezet. Barátságtalan, szemeteskis helyiség, az asztalokon használt edények,a levegô füstös és nyirkos… Még ajó kávé is rossznak tûnik ilyen környezetben”.És akkor még nem is szóltunk a felescsonkításról,ugyanis a 10 centiliter helyettcsak 8,8-at mért ki a pultos hölgy. Ezpedig az akkori árakkal számítva 1 forint17 filléres átvágásnak minôsült!Ám a Nefelejts után jött a túra mélypontja,a Mosoly. „Gyenge kávé, becsapottvendég” – így summázta az újságíró a látogatástapasztalatait, azon pedig különösenfelháborodott a szerzô, hogy a sokvendégre fogta az alkalmazott, hogy akét feles Mecseki helyett összesen csak7,8 centilitert mértek ki a pultban.A túra után levonta a konzekvenciát alap munkatársa: „Szombathelyen, hanincs is túl nagy baj a kávé- és röviditalfronton,azért sok a kifogásolnivaló.”Vannak dolgok, amelyek nem változnak:ugyan eltelt öt évtized, és a minôségellenôröketis fogyasztóvédôknek hívják,no és nem Mecsekit, hanem Jagert rendelneka próbavásárláskor, azért manapságis könnyen kaphatunk egy-egy vizezettkorsó sört, vagy túlságosan is lazanagyfröccsöt, vagy akár egy extránhígított gin-tonikot…KIA források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársaivoltak segítségünkre.Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Székely Ferenc. A Szent György-napi vásárraszóló családi belépôjegyeket Sebestyén Istvánné, Ruborits Sándorné, TakácsFerenc, Solymosi Zoltán és Péterfalvi Zsuzsa nyerte. E heti kérdésünk: Melyikévben tartották az ellenôrzést a vendéglátóipari egységekben? A helyesmegfejtést beküldôk között két darab, teljes testmasszázsra jogosító utalványtsorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweisu. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címrevárjuk április 26-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!JátékÜNNEPELT AZ ISKOLAIsmét Derkovits-hetet rendeztek a híres alkotóról elnevezett szombathelyiáltalános iskolában. A múlt pénteki megnyitón a programsorozatfôvédnöke, városunk polgármestere, dr. Puskás Tivadar, valamint HorváthCsaba, a körzet önkormányzati képviselôje mondott beszédet.Az eseményen Szabó Tibor és Bálint Éva, a Weöres Sándor Színház színészeia verssoroló gálamûsoron dalok és versek elôadásában közremûködtek.A héten számos program várta az érdeklôdôket, egyebek mellett aköltészet napján, a helyismereti napon vagy a nyelvi napon tehettékpróbára tehetségüket a diákok. Ahogy az elmúlt években, úgy az idénis koszorúkat helyeztek el Derkovits Gyula szobránál.5


KÉPGALÉRIAVÉGRE ITT A TAVASZ!Rövid sétával szakítottam meg az irodai munkát, hogy ihletet merítsek a „tavaszhoz”. Begomboltam a kabátom,feljebb húztam a sálat a nyakamon, és próbáltam meglelni a képekrôl sugárzó újraéledést. A természetébredését, a lelkek kinyílását, ami mindig kiül az arcokra. Figyelmes tekintettel kerestem az útmenténnyiladozó virágokat, kutattam a rózsaszínben pompázó tulipán- és meggyfák után, és néztem a madarakröptének eleganciáját. Nem segített. A napsugarak elbújtak, az épületek árnyékban álldogáltak, azemberek pedig rohantak. Erôs szél csapott az arcomba, én pedig lemondóan legyintettem a tavaszra.Aztán tegnap, munkába igyekezvén levetettem a kabátom. Hagytam, hogy körülöleljenek a nap sugarai,elôhúztam táskám rejtekébôl a napszemüveget, megálltam néhány másodpercre, és magamba szívtama nap erejét. Közben némán hallgattam a madarak felszabadult csacsogását, és nem nyughattam, mígrá nem bukkantam a rózsaszín virágos fák utcájára. A munkából elkéstem, de méltón köszöntöttem a tavaszt.Menjenek ki a szabadba, és élvezzék a fény játékát, az illatokat, az illanó hangulatokat és a színpompásvirágokat! Szeszélyes idôket élünk, ki tudja, meddig marad nálunk a Tavasz… Szabó Zoé6


2012. ÁPRILIS 21.ÖNKORMÁNYZAT • UTÁNAJÁRTUNKMegint bezárták az Aréna SavariátFOLYTATÓDIK AZ EGYEZTETÉSJanuárban zárta be elsô alkalommal a Sugár úti sportcentrumot a gyôri székhelyûüzemeltetô, mert problémái akadtak a helyhatósággal kötött szerzôdéssel.Akkor ideiglenesen sikerült megegyezniük a feleknek, és a sportolókelôtt újra nyitva álltak a kapuk, ám hétfôn ismét „megtiltották” a bejárást. AzUnihall Kft. ügyvezetôje úgy határozott, addig senkit nem enged be a csarnokba,amíg nem sikerül közös nevezôre jutniuk a várossal. Az önkormányzatvisszavenné a csarnok üzemeltetését. A felek tárgyaltak csütörtökön, deegyezségre – lapzártánkig – nem jutottak.Sajtótájékoztatóra hívta össze hétfôn Pintér-PéntekMarica, az Unihall Kft. ügyvezetôigazgatója és tulajdonostársa, Pintér-PéntekImre a sajtó képviselôit. Azügyvezetô szerint a szombathelyi önkormányzatmiatt kerültek ilyen méltatlanhelyzetbe, aminek elsôsorban a sportolóklátják kárát. Pintér-Péntek Imre felvázoltaa várossal való együttmûködéstörténetét, a 2005-ös szerzôdéskötéstôlegészen 2011-ig, amikor elôször vetôdtekfel komolyabb problémák. – 2011-ben tárgyaltunk elôször Lazáry Viktor alpolgármesterrel,és nagyot hibáztunk,amikor megegyeztünk vele, mert kiderült,hogy emiatt mínusszal zárjuk az évet– eleveníti fel a történteket Pintér-PéntekImre. – Ezután több módon is próbáltukelérni ôt, hogy egyeztessünk a2012-es csarnokhasználatról, de nemválaszolt a megkeresésekre. Végül decemberbenkaptunk egy levelet, amelybenkifejtette, hogy a következô évbena korábbi anyagi feltételek mellett,1200 órával többet használnák a létesítményt.Ezt nem tudtuk vállalni, ezérttöbb határidôt is megszabtunk a városnaka bezárást illetôen, remélve, hogy érdemielôrelépés történik az ügyben –adott betekintést Pintér-Péntek Imrearra, hogy mi vezetett a heti eseményekhez,majd elmondta, hogy az Unihall Kft.jelen pillanatban csak a 2005-ben kötöttszerzôdést tudja vállalni.Az önkormányzat is megszólalAz esemény után Lazáry Viktor alpolgármesteregy rendkívüli sajtótájékoztatóthívott össze, hogy ismertesse az önkormányzatálláspontját. Majd „Több tízmillióforintot zsebelne be a gyôri UnihallKft. a szombathelyi önkormányzattól”címmel egy közleményt is eljuttatott aszerkesztôségünkbe. Kiderült, hogy azUnihall Kft. e-mailben tájékoztatta az önkormányzatot,hogy 2012. április 16-tólaz önkormányzat által támogatott egyesületek,iskolák nem vehetik igénybe azAréna Savaria sportszolgáltatásait. – Ezzela cég, mindamellett, hogy nem teljesítiszerzôdésben vállalt kötelezettségét,veszélyezteti az alapszakasz gyôztesFalco KC szereplését és a Dobó SE olimpikonjainakfelkészülését – áll a közleményben.A dokumentum kitért arra is, hogy asportcentrum üzemeltetését háromoldalúszerzôdés szabályozza. Az önkormányzatebben 50 millió forint értékû kapacitáslekötésére vállalt kötelezettséget,melyet támogatási szerzôdés formájábanteljesít. Az idei évi szerzôdéseket márciusbanmeg is kötötték. Az önkormányzatszerint ezután már az Unihall Kft. kötelességeaz érintett egyesületekkel éssportiskolákkal a sportcentrum használatárólszóló szerzôdés megkötése, amia mai napig nem történt meg. Ráadásulaz Unihall Kft. 2012-ben 40 millió forinttaltöbbet kér, mint tavaly, egészenpontosan 114 millió forintot. Az elmúltidôszakban többször is volt egyeztetô tárgyalása felek között, s valóban megfogalmazódottaz a verzió is, miszerint azönkormányzat átvenné a sportcentrummûködtetését. Ám míg az önkormányzat10 millió forintban, addig az UnihallKft. 70 millió forintban gondolkodik. –Szombathely város vezetése mindentmegtesz azért, hogy a Falco kosárcsapataa megszokott helyen tartsa megedzését, a Dobó SE olimpikonjai nyugodtankészülhessenek az olimpiára. Egy errôlszóló ajánlatot már elküldték levélbenaz Unihall Kft.-nek, majd az önkormányzatmeg is erôsítette a javaslatot,s továbbra is várja az Unihall Kft. válaszát– áll a közleményben.Idôközben érkezett a hír, hogy a Falcótmár bizonyosan nem érheti kár a felek közöttlévô konfliktusok miatt, mert egy magátmegnevezni nem akaró jótevô felajánlotta,hogy a jövô heti edzésekre, illetvea pénteki Sopron elleni rájátszásmérkôzésrekibérelné a bajnoki címre hajtó kosárcsapatszámára az Aréna Savariát.Az Unihall Kft. rábólintott a kérésre.Csütörtökön délelôtt aztán tárgyalóasztalhozültek a felek, ám információnkszerint elsô körben nem sikerült pontottenni az ügy végére. Az önkormányzateste a következô közleményt juttatta elszerkesztôségünkbe: „Az Unihall Kft. kezdeményezéséreLazáry Viktor, SzombathelyMegyei Jogú Város alpolgármesterema (csütörtökön, a szerk.) délelôtt fogadtaa Városházán a Sugár úti sportcentrumotmûködtetô gyôri cégképviselôit. A megbeszélésen LazáryViktor kérte a cég képviselôit, hogyhagyjanak fel szerzôdésszegô magatartásukkal,engedjék be a sportcentrumbaa sportegyesületek sportolóit, a sportiskoláktanulóit. Lazáry Viktor ismételtenkijelentette: ha a gyôri cég nem kívánjaa sportcentrumot üzemeltetni, akkoraz önkormányzat kész felbontani a szerzôdést,és azonnal, akár már másnap átvennia sportcentrum mûködtetését.Lazáry Viktor hangsúlyozta: az önkormányzata 2008 óta fennálló évesóraszámkereten és a 2005-ös szerzôdésbenszereplô összegen felül nemtud és nem is akar több óraszámot, illetvepénzt kifizetni az Unihall Kft.-nek.Lazáry Viktor megerôsítette, hogy az önkormányzatmárcius végén megkötötteazokat a támogatási szerzôdéseket,amelyek alapján az egyesületek, sportiskolák– köztük a Falco kosárcsapata –képesek a sportcentrum használatáhozszükséges szerzôdést megkötni az UnihallKft.-vel. Ezért kizárólag az Unihall Kft.-n múlik, mikor köti meg a sportcentrumhasználatáról szóló szerzôdést az egyesületekkel,sportiskolákkal.A megbeszélést az Unihall Kft. képviselôi20 perc után berekesztették, és távoztak.Tíz perccel késôbb telefonon jelentkeztek,és azt kérték Lazáry Viktortól,hogy idôre van szükségük, amíg átgondoljákálláspontjukat. Így kérésüknekmegfelelôen a megbeszélések szombatonfolytatódnak.”SaFó7


CIVIL • ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛFOGADÓÓRÁKBalassa Péter, Szombathely önkormányzati képviselôje április27-én (pénteken) 10.00 órától a Jobbik MagyarországértMozgalom Szombathelyi Irodájában (Szombathely, Vörösmartyu. 15.) fogadóórát tart.Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje április27-én (pénteken) 17.00–18.00-ig a Zanati Közösségi Házban(Szombathely, Külsô Zanati út 119.) fogadóórát tart.LOMTALANÍTÁSSzombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának VárosüzemeltetésiOsztálya 2012. április 28-án, szombaton az alábbi városrész lakosságánakszervez lomtalanítási akciót a SZOVA Zrt. Városgazdálkodási Egységénekközremûködésével. Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszereshulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttárolóedényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), a lakásban, háztartásbanfeleslegessé, vagy selejtessé vált tárgyaktól (bútor, eszköz stb.).A terület: a Ferenczy I. – Szt. Gellért – Csaba utcák vonalától délre esô városrész(tehát a Hajnóczy u., Újperint, Petôfi-telep, valamint a Diófa u.környéki ltp., Gyöngyösszôlôs, Gyöngyöshermán és Szentkirály), illetveZanat városrész.Kérjük, hogy a megjelölt városrészen és napon reggel 7.30-ig a rendszereshulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttárolóedényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), feleslegessé vált tárgyakatszállító jármûvel megközelíthetô közterületre szíveskedjenek kihelyezni.Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a limlomfogalmába törmelék, ág-nyesedék, lapátos áru, valamint a szabványosedényzetben is elhelyezhetô hulladék nem tartozik bele, tehát ezeket nemszabad kihelyezni. Továbbá a környezetszennyezés megelôzése érdekébenveszélyes hulladék (elem, akkumulátor, gumiabroncs, festékesdoboz stb.) és elektronikai hulladék (pl. selejtes hûtô, televízió) kihelyezéseis tilos! Ezeket a SZOVA Zrt. díjtalanul átveszi a Körmendi úti Hulladékudvarban!Limlomot az akció napján reggel 7.30-ig, szállító jármûvelmegközelíthetô közterületre kell kirakni. Így jelentôsen csökkenthetôa guberálás miatti szennyezés veszélye. Kérjük, hogy a limlom szelektáltkirakásával (külön rakva pl. fém, fa, karton stb.), és a papírból készülttermékek (újság, kartondoboz stb.) kötegelésével segítsék munkánkat.Bôvebb felvilágosítás az 501-960-as telefonon kérhetô. A limlom akcióa lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmiegységekre nem!Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalVárosüzemeltetési OsztályaNe bízza a kisbíróra!Menjen biztosra,hirdessena Savaria Fórumban!Tel.: 94/505-895RENDELÉS: NONSTOPSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034www.allatkorhaz.comSZOMBATHELYISMÉTVISSZAVÁR!Szombathely város vezetése ésaz öt legnagyobb vállalat, aBPW, a Delphi, az EPCOS, aJABIL és az LuK folyamatosanegyüttmûködik annak érdekében,hogy minél több új munkahelylétesüljön a régióban.Ezen vállalatok a következôévekben közel 2500 dolgozótkívánnak alkalmazni. A bôvítésrészeként nagy számban leszszükség mérnökökre, mûszakifelsôoktatásban végzett szakemberekre.A közös programokfolytatásaként SzombathelyMegyei Jogú Város önkormányzataés az érintett cégekismét megrendezik a„Szombathely visszavár!" címûszakmai fórumot, ahol a cégekképviselôi tájékoztatják a fiatalokataz elhelyezkedési lehetôségekrôl.A rendezvényre 2012.április 28-án 10 órakor a PolgármesteriHivatal nagytermébenkerül sor.Szeretettel várjuk mindazokat,akik élni szeretnének a lehetôséggel,hogy a régió gazdaságifellendülésének és gyarapodásánakrészesei lehessenek!ÜGYELETES PATIKADr. Puskás TivadarpolgármesterAz ügyelet adott nap reggel8.00-tól vagy este 20.00-tólmásnap reggel 8.00-ig tart. Azügyelet április 21-tôl április 27-ig.21., Szo – Calendula, Szelestey L.u. 4–6., 509-405 20.00–8.00; 22.,V – Szent Márton, Szent Mártonu. 18., 318-438 19.00–8.00; 23., H– Stromfeld, Stromfeld A. u. 15.,801-230 20.00–8.00; 24., K –Árkádia, Dolgozók útja 1/A.,508-008 19.00–8.00; 25., Sze –Szent Rita, Vasút u. 3., 318-07820.00–8.00; 26., Cs – Rókus, GáborÁron u. 12., 510-312 20.00–8.00;27., P – Fagyöngy, Szûrcsapó u.23., 508-110 20.00–8.00.8


2012. ÁPRILIS 21. KULTÚRA • PROGRAMAJÁNLÓÁprilis 21–27.április 21. (szombat)Weöres Sándor Színház15.00 és 19.00 RokonokAgora-Mûvelôdési ésSportház20.00 Omega – 50 évesjubileumi nagykoncertA-Club21.00 Best of RetroWarm UpCuba Café22.00 OmegaAfterpartyáprilis 22. (vasárnap)Weöres Sándor Színház10.00 HetvenhétMMIK10.00 KakaóbárMesebolt Bábszínház10.00 Irgünc-burguncpöttöm színházielôadásWeöres Sándor Színház19.00 Színházi szösszenet.Kálmánchelyi Zoltánés Vass Szilárd welcome-színházaáprilis 23. (hétfô)Megyeháza14.00 A Magyar NyelvHete (A Vas Megyei TITrendezvénye)Varga Bence megzenésítettverseket ad elô.Balázs Géza: Nyelvünkidegen tükörben; KissGábor: A magyar valóságtükre szavainkban;Dede Éva: Amit a pszichológuslát a magyarnyelvben.Berzsenyi DánielKönyvtár17.00 Az újkori ateizmusszületése, sorsa és aforradalmak kora ésgyümölcse. Elôadó: SzilvásiCsabaWeöres Sándor Színház19.00 A jó pálinka itassamagátáprilis 24. (kedd)Weöres Sándor Színház15.00 és 19.00 Naplószilánkok– Koltai Róbertönálló Móricz-estjeáprilis 25. (szerda)Vas Megyei Levéltár8.30 XXIX. Vas MegyeiLevéltári NapBerzsenyi Dániel Könyvtár17.00 Rész és egész,avagy olykor meghökkentôrészletek képeslapokoncímmel SpieglerTibor múltidézô vetítéseOladi ÁMK9.00 ÁllásbörzePremontrei Rendi SzentNorbert Gimnázium18.00 A Bartók Béla Zeneiskolaés a BrennerJános Általános Iskolanövendékhangversenyeáprilis 26. (csütörtök)Agora–Gyermekek Háza9.30 Bújj, bújj zöld ág –népi gyermekjátékfoglalkozásWeöres Sándor Színház9.30 és 11.00 Varázskendô– EgérbolygóAgora-Szalon17.30 Angol szalonTéma: William ButlerYeatsáprilis 27. (péntek)Oladi ÁMK19.00 Cojones-koncertAgora–Mûvelôdési ésSportház20.00 Quimby-koncertCuba Café22.00 QuimbyAfterpartySavaria Plaza16.00 Drogprevenciósrendezvényáprilis 28. (szombat)Agora–Gyermekek Háza9.00 Kézmûves kuckó:selyemfestésáprilis 23–27.(hétfô-péntek)NYME SEKDiáknapok 2012április 24. (kedd) Bëlgaáprilis 25. (szerda)Punnamy Massif: Szatmári& Jucusáprilis 26. (csütörtök)Compact Disco, NagyFeró, Hollywood Roseáprilis 27. (péntek)Best of Retro 9 fellépô 1este 1 színpadon: AnimalCannibals, UFO együttes,Kozmix, Zoltán Erika,Happy Gang, V-Tech,Ámokfutók, Baby Gabi,BandJ.SZOMBATHELY, A MAGYARDAL FÔVÁROSAHarmadszori pályázás után végrevárosunk kapta meg a lehetôséget,hogy a Magyar DalNapja Fôváros nevet viselhesse.Dr. Puskás Tivadar polgármesternagy megtiszteltetésnek nevezte,hogy ezúttal Szombathely lehetaz országos rendezvénysorozatközpontja. Szeptember9-én Szombathely zenére ébredmajd, reggeltôl kezdve csakmagyar dalokat hallhatunk aRádió Szombathely frekvenciáján,valamint több neves együttesis fellép a zenés rendezvényen,tájékoztatta lapunkat azAGORA-Szalonban Lazáry Viktoralpolgármester, valamint azOcho Macho együttes énekese,Kirchknopf Gergô. A generációkonátívelô rendezvény fô céljaa magyar zene népszerûsítése.A város leghíresebb zenekaraiszórakoztatják majd a nagyközönséget,mint a Lord, azAnima Sound System és nemutolsó sorban az Ocho Macho.Elfogadta a meghívást a korábbikét év fôvárosának egy-egyneves együttese is. A rendezvényengarantált a zenei sokszínûség,két színpadon lehet majdhallani az elôadókat. A MagyarDal Napja alkalmából a legkiválóbbmagyar dalszövegírókatis meg szeretnék szólaltatni,így az érdeklôdôk a koncertfilmvetítések mellett nyilvánosbeszélgetéseket is hallhatnak aszakmabeliektôl.IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉSDátumÁprilis 21., szombatÁprilis 22., vasárnapIdôképZápor várhatóHômérséklet5˚C15˚CGyengén felhôs idôvárható6˚C 18˚CFIAT LINEA PLUS KLÍMÁVALÉS 4 ÉV GARANCIÁVAL2 490 000 Ft**Az akciós vételár kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. vonatkozó akciósfinanszírozási ajánlatával együtt érvényes, melynek részletes feltételeit a szerzôdésesokiratok tartalmazzák. A hirdetés tájékoztató jellegû, és nem minôsül konkrétajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés. Az akció visszavonásig érvényes. A 2+2év kiterjesztett garancia feltételeirôl érdeklôdjön márkakereskedéseinkben. A képillusztráció. Fiat Linea 1.4 8V Dynamic-fogyasztás: 8,2/5,1/6,3 (l/100 km, városi/városonkívüli/vegyes); CO2-kibocsátás (g/km, vegyes): 148.Április 23., hétfô Zápor várható 6˚C 19˚CÁprilis 24., kedd Zápor, zivatar várható 8˚C 20˚CÁprilis 25., szerdaÁprilis 26., csütörtökÁprilis 27., péntekErôsen felhôs idôvárható8˚C 22˚CGyengén felhôs idôvárható7˚C 22˚CGyengén felhôs idôvárható8˚C 23˚CMagyar Márkakereskedés és SzervizSzombathely, Zanati ú 27/ATel.: 94/522-888 • E-mail: fiat@bonuskft.com9


KÖZÉRDEKÛ • ÖNKORMÁNYZATKIHIRDETETT RENDELETEKTájékoztatom Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy április 5. napjánkihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: – Szombathely Megyei Jogú VárosÖnkormányzata Közgyûlésének 10/2012.(IV.05.) önkormányzati rendeletea víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 8/1994.(II.24.) önkormányzatirendelet hatályon kívül helyezésérôl; – Szombathely Megyei Jogú VárosÖnkormányzata Közgyûlésének 11/2012.(IV.05.) önkormányzati rendeletea települési folyékony hulladék összegyûjtésérôl, szállításáról és ártalommenteselhelyezésérôl szóló 27/2000.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról;– Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének12/2012.(IV.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok elszállításávalkapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/1996.(II.29.) önkormányzati rendeletmódosításáról; – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének13/2012.(IV.05.) önkormányzati rendelete a távhôszolgáltatás legmagasabbdíjairól szóló 27/1992.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívülhelyezésérôl; – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének14/2012.(IV.05.) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedésidíjak megállapításáról szóló 3/1991.(II.17.) önkormányzati rendelethatályon kívül helyezésérôl; – Szombathely Megyei Jogú Város ÖnkormányzataKözgyûlésének 15/2012.(IV.05.) önkormányzati rendelete az iparosítotttechnológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságotcélzó korszerûsítésének, felújításának támogatásáról szóló 22/2009.(X.15.) önkormányzatirendelet módosításáról; – Szombathely Megyei Jogú Város ÖnkormányzataKözgyûlésének 16/2012.(IV.05.) önkormányzati rendelete SzombathelyMegyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatárólszóló 15/2011.(VI.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról; –Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 17/2012.(IV.05.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban és a Közterületfelügyeletnéldolgozó köztisztviselôk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirôl,valamint április 10. napján kihirdetésre került a – Szombathely MegyeiJogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 9/2012.(IV.10.) önkormányzati rendeletea közterület-használatának szabályairól szóló 2/2011.(I.31.) önkormányzatirendelet módosításáról, továbbá április 12. napján kihirdetésre kerültek a– Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. március 29-i Közgyûlésénhozott 75/2012.(III.29.)–129/2012.(III.29.) Kgy. számú normatív közgyûlésihatározatok.A rendeletek és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján, illetveelektronikus formában a www.szombathely.hu/Programok/Felhívások (nemközvetlen link!) oldalon lesznek olvashatók.Dr. Gaál RóbertFELHÍVÁSNyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a limlom akció soránveszélyes hulladék (elem, akkumulátor, gumiabroncs, festékesdoboz stb.) és elektronikai hulladék (pl. selejtes hûtô, televízió) kihelyezéseszigorúan tilos! Ezeket beszállításukat követôen a SZOVA Zrt.díjtalanul átveszi a Körmendi úti Hulladékudvarban! Továbbá törmeléket,ágnyesedéket, lapátos árut, valamint a szabványos edényzetbe iselhelyezhetô hulladékokat (háztartási hulladék) sem szabad kitenni.A fentiek kihelyezése szabálysértési eljárást von maga után, és pénzbírsággalsújtható! Limlomot szigorúan csak az akció napján reggel, lehetôségszerint 7.30-ig, szállító jármûvel megközelíthetô közterületre kellkirakni. Így jelentôsen csökkenthetô a guberálás miatti szennyezés veszélye.Kérjük, hogy a limlom szelektált kirakásával (külön rakva pl.fém, fa, karton stb.), és a papírból készült termékek (újság, kartondobozstb.) kötegelésével segítsék elô az akció sikeres lebonyolítását. Bôvebbfelvilágosítás a SZOVA Zrt. 94/501-960-as telefonszámán kérhetô.A limlom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra,kereskedelmi egységekre nem!Szombathely Megyei Jogú Város PolgármesteriHivatal Városüzemeltetési OsztályLISZTÉRZÉKENYSÉG SZÛRÉSEA SZOMBATHELYI ÓVODÁKBANA Vas Megyei Markusovszky KórházCsecsemô- és GyermekgyógyászatiOsztálya és a Vas MegyeiLisztérzékenyek ÉrdekvédelmiEgyesülete a Szlovénia–MagyarországHatáron Átnyúló EgyüttmûködésiProgram 2007–2013keretén belül partner szervezetekkéntvesznek részt a lisztérzékenybetegek életminôségénekjavítása a szlovén-magyar határmenti térségben címû projekt(LQ-CELIAC, SI-HU-2-2-017) megvalósításában.A lisztérzékenység vagy gluténérzékenységelôfordulása Európában,így Magyarországon is 1-2 %közöttire tehetô. Kutatások alapjánez a szám csak a jéghegy csúcsátjelenti. Jelentôsen nagyobba kevésbé jellegzetes tünetekkelrendelkezô, vagy éppen tünetmentes,úgynevezett csendeslisztérzékeny betegek száma,akiknél a vékonybél szövettani eltérésesokszor súlyosabb, mint atünetekkel rendelkezôké. Az idôbenfel nem fedezett lisztérzékenységnekkomoly késôi szövôdményeilehetnek felnôtt- ésgyermekkorban egyaránt (pl. hasiszerveket érintô rák, csontritkulás,idegrendszeri és pszichiátriaikórképek, alacsonynövés, súlyosvérszegénység, meddôségstb.). A betegség megelôzéséneklehetôsége még nem ismert,de a szûrôvizsgálat segítségévela korai diagnózis felállítása méga szövôdmények kialakulása elôttmegvalósulhat. A betegek egy jelentôsrésze gyermekkorban kiszûrhetô,így megelôzhetô a gyermektesti, és értelmi fejlôdésénekelmaradása, illetve késôbbi életkorbanjelentkezô betegségekkialakulása.A LQ-CELIAC project célja ahatármenti régiók közötti együttmûködéskeretében a lisztérzékenybetegek életminôségénekjavítása, a társadalmi környezetfelvilágosítása, ezáltal a lisztérzékenybetegek iránti viszony megváltoztatása,szûrôvizsgálatokkala diagnózis korai felállítása.Magyarországon több városban(pl. Szolnok, Orosháza, Ajka, Pomáz)az önkormányzatok anyagitámogatásával már megtörténteka szûrôvizsgálatok. Szombathelyenaz ingyenes vizsgálat elvégzésére1000 gyorsteszt áll rendelkezésre,mellyel az összes 6–7éves gyermek szûrése megvalósulhat.A szülôk részletes tájékoztatásátóvodai szülôértekezletenegészségügyi szakemberek és aVas Megyei Lisztérzékenyek ÉrdekvédelmiEgyesületének tagjaivégzik majd. A vizsgálatok azóvodákban, illetve a helyszínekadottságaitól függôen a MarkusovszkyKórház GyermekgasztroenterológiaiSzakambulanciájántörténnek.10


2012. ÁPRILIS 21.T Á M O G A T O T TO L D A LBortavasz Dél-Burgenlandban, a Weinidylle borvidékenMájus 5-én és 6-án több mint 60 dél-burgenlandi borász tárjaki pincészete kapuit a bor szerelmesei és az érdeklôdôk elôtt.A Szombathelyhez legközelebb fekvô osztrák borvidék tipikusborai várják, hogy minél többen megbizonyosodjanak arról,milyen kiváló borokat teremnek a vidék lankái. Aki a borokhoza régió kulináris különlegességeit is meg szeretné kóstolni,az mindezt már május 4-én este megteheti a vashegyiNémetlövôn (Deutsch-Schützen).A dél-burgenlandi borászok elsô ízben hirdetik meg a Bortavasznévre keresztelt rendezvényt. A Rohonctól (Rechnitz) Csejkén(Eisenberg), Németlövôn (Deutsch-Schützen) Csatárhegyen,(Csaterberg), a winteni hegyen (egykori Pinkatótfalu),Pinkakertesen (Gaas), Nagysároslakon (Moschendorf) átÓkörtvélyesig (Eltendorf) húzódó terület borászatai május 5-énés 6-án kinyitják ajtaikat az érdeklôdôk elôtt, hogy bemutathassáka pincék kincseit.Dél-Burgenland borai és konyhájaA németlövôi (Deutsch-Schützen) Komm-Zentrumban rendezett„Wein-Trophy“ borversennyel indul a hétvége május 4-én, amikoris a legjobb kékfrankosokat és olaszrizlingeket mutatják majdbe ünnepélyes keretek között, háromfogásos vacsora kíséretében.(Valamennyi benevezett bor megkóstolható. Részvételi díj: 44,-euró/fô. A korlátozott résztvevôi létszám miatt csak elôzetes jelentkezéssel:office@ratschen.at +43 3365-200 82).Szombathelyt is magába foglaló buszhálózatHogy igazán élvezni lehessen a borokat, május 5-én és 6-án különjáratokindulnak a szombathelyi autóbuszállomásról az osztrákpincékhez 10 és 13 órakor. A borvidéken belül is közlekednekmajd buszok. A központi állomás a Vashegyen, Csejkén(Eisenberg) található. A magyarországi vendégeket a buszok Ausztriából19.30-kor hozzák vissza Szombathelyre, érkezés kb.20.10-kor. A „Bortavasz“-ra szóló napijegy, mely magába foglaljaa teljes buszhálózat ingyenes használatát, 22 euróba, a kétnaposbérlet pedig 34 euróba kerül. A jegy vagy a bérlet birtokábanpincészetenként 5 különféle bort kóstolhatunk meg,kapunk egy egyedi borospoharat, s hozzá egy praktikus pohártartót,a borvidék részletes térképét, a borászatok és a borokteljes listáját, természetesen a buszhálózat menetrendjét és egybónt is, melyet 6 palack bor vásárlása esetén válthatunk be.A Bortavaszra szóló jegyeket Esienbergben (Csejke), az érkezéskorlehet megvásárolni. Szombathelyen, induláskor nem kellés nem is lehet jegyet váltani.11


K U L T Ú R A • P R O G R A M A J Á N L ÓA 10. Herényi Virágút programja2012. április 29. (vasárnap)9 órátólA rendezvény fôvédnöke: NémethZsolt vidékfejlesztésértfelelôs államtitkárVédnöke: dr. Puskás Tivadar,Szombathely MJV polgármestere.Díszvendégek: Szabó Tiborés Bálint Éva színmûvészekSzent György-templom08.45 Ünnepi szentmise09.45 Vásárnyitó – ünnepi köszöntôNémeth László utcai térSzínpad10.00 West Dance Tánccsoport10.20 Kobak-palánták10.45 Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar11.15 Tavaszi Szél Citerazenekar11.35 Papp Piroska és ErhardtGyörgy gyerekmûsora12.00 Muzsika Hangja Együttes12.20 Boglya Népzenei Együttestanítványai12.45 Intuíció Zenekar13.15 Tóth Dániel (2011 SzombathelyHangja)13.35 Dalok Szabó Tibor színmûvésztôl,harmonikánkísér Peltzer Géza14.00 SalsAmantes tánccsoport14.30 Tritikálé Színjátszókör15.00 Dr. Pesovár Ernô AMITekergô Tánccsoport15.20 Johny, a bûvész16.00 Sláger Tibó17.00 Standszépségverseny ésaz utcazenész versenyeredményhirdetése17.10 Desenvoltura zenekar17.35 Misytic Orient hastáncduó18.00 Papp Piroska és ErhardtGyörgy musicalmûsoraA Herényiek Háza és a VasMegyei Önkéntes CentrumInformációs pavilonja: önkénteslehetôségek, kertészetikvízjáték. Szavazz a kedvencutcazenészedre!Egyéb programok a térenAJA-GUR Hagyományôrzô IfjúságiEgyesület, VasvármegyeLovagjai és Íjászai, pónilovaglás,állatsimogatás, vásári ételek,borudvar11.00 és 15.00 A Waldorf iskolazsonglôrei13.00–16.00 Tûzoltó-bemutató13.00–17.00 Trekking kerékpár-tesztelési,-kipróbálási lehetôségHerényiek Háza11.00 A Herman Ottó SZKIdiákjainak kiállítása ésvirágkötészeti bemutatója13.00–17.00 Véradás14.00 Goji, a csodanövény – Dr.Józsa Miklós okl. kertészmérnökelôadása16.00 Paprika Jancsi BábszínházaEgész nap játszóház gyermekfelügyelettel.Béke tér13.45–15.45 JátékszigetEgész nap: Fekete István ÁllatvédôEgyesület örökbefogadóés adománygyûjtô napjaTulipán utcai térVásári forgatagKámoni Arborétum(Szent Imre h. u. 84/B)10.00–13.00 BÓBITA BelvárosiJátékbolt és Fejlesztô Központjátszóháza14.00 Hogyan alakítsunk ésgondozzunk bonsait? –Ekk István bonsaikertészelôadása15.00 és 17.00 „Egy cseppharmónia” – Radnits TerézMoksa elôadásaEgész nap 10 órától Kincskeresésaz arborétumban. Különlegeslombos és örökzöldbonsaiok kiállítása, rhododendronvirágzásAz útvonalon fellépnek: utcazenészeksokadalmaEgyéb programok a virágúton:kézmûves bemutatók,kertészeti standszépség-verseny,lufihajtogatás, vásárikavalkád, vásári ételek, kertészetikvízjátékAz útvonalon a Béke tér és aKámoni Arborétum közöttVirágvonat közlekedik.Információ: Herényi Kulturálisés Sportegyesület (HerényiekHáza, Béke tér 7.),www.herenyiek.hu, e-mail:info@herenyiek.hu, telefon:06-30/6537-920.F E L H Í V Á S !I. Oladi Nyugdíjas Napáprilis 28., szombatIdén elsô alkalommal, hagyományteremtô szándékkal kerülmegrendezésre az Oladi Nyugdíjas Nap.A szervezôk: Lazáry Viktor alpolgármester, önkormányzati képviselô, az AranykorúakSport és Egészséges Életmód Egyesülete és az Oladi Nyugdíjas Klub.Szeretettel várunk minden 55 év feletti versenyzôt április 28-án, szombaton 8 óráraa Somogyi Vendéglôbe! ( Szombathely, Dolgozók útja 45.).A jelentkezôk tenisz, bowling, Ki mit tud?, olimpiai totó,erôpróba, petanque versenyszámokban mérhetik össze tudásukat, háromhelyszínen, a Somogyi Vendéglôben, az Oladi Sportligetben, ésa Liget Bowling Klubban.A szellemi és testi erôpróbával egy idôben egészségügyi állapotfelmérésen vehetnek résztaz érdeklôdôk. Az eredményhirdetés után a szervezôk minden versenyzôt várnak egy közös ebédre!12Nevezni a „Ki mit tud?” kivételével a helyszínen lehet, nevezési díj nincs!Alsó korhatár: 55 év! A „Ki mit tud?” versenyre Vas Megye és SzombathelyM.J.V Nyugdíjas Szövetsége irodájában lehet nevezni .(Szombathely, Kisfaludy S. u. 1., Nyitva tartás: H–P.: 9–12 óráig)


2012. ÁPRILIS 21.H I R D E T É SNe hagyja, hogy az érszûkületmegváltoztassa életét!• Zsibbad a lába?• Görcsöl a lábszára terheléskor vagy nyugalmiállapotban?• Kevesebbet tud menni?• Érzéketlenek a lábujjai?• Hidegek, fáznak a végtagjai?• Szédül?• Gyakran fáj a feje?• Zúg a füle?• Memóriazavara van?Ha ezek a panaszok jelentkeztek, elôfordulhat, hogy érszûkületevan. A korai stádiumban felfedezett betegségkezelésével elkerülhetô a tragédia, az üszkösödés, mely azamputációhoz vezethet! A forradalmi találmánnyal, aNashwan-Parasound készülékkel mindössze 20 kezelésrevan szükség, hogy az infra-, ultra és hallható hang segítségévelrugalmasabbá váljon az ér fala, illetve a beszûkült,elzáródott érszakasz környékén mellékerek képzôdjenek.Fontos odafigyelni az intô jelekre, de ajánlott azokszámára is a fájdalommentes vizsgálat és kezelés, akik életébenaz alábbiak szerepet játszanak:• magas vérnyomás• magas koleszterinszint• cukorbetegség• dohányzás• mozgásszegény életmód• állandó stressz• túlsúlyA fájdalommentes vizsgálatot és kezelést az ország számosvárosában alkalmazzák, többek között Szombathelyen is.Jelentkezzen be most! Ne hagyja, hogy a betegség határozzameg az életét! Duplán segítünk! Nem csak a kezelésseltesszük könnyebbé az életét, hanem mindazoknak,akik májusban elkezdik a kúrát, 20.000 forint árkedvezménytbiztosítunk a kúra árából! A kedvezmények nem vonhatóakössze. További felvilágosítás és bejelentkezés:www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/920-4447, 06-30/265-9360, 06-70/267-3432.A vizsgálat és a kezelés is fájdalommentes13


Munkatársakat keresünk– 3 és 4 mûszakosmunkarendbe –gépjármûvekkábelkonfekcióinak ésfröccsöntöttalkatrészeinekgyártásáhozkôszegi munkahelyre.Menjen biztosra,hirdessena Savaria Fórumban!Tel.:94/505-895A Szombathely – Kôszegútvonalon céges buszjáratbiztosított.Jelentkezés személyesen,munkanapokon8 és 14 óra között.Kromberg & Schubert Kft.Kôszeg, Cáki út 5.94/560-100NYÁRIGUMI AKCIÓ!05. 31-ig!68.50014


2012. ÁPRILIS 21.MINDIG VAN EGY OLCSÓAJÁNLATUNK AUTÓJA SZÁMÁRAA napról napra szûkösebb anyagi lehetôségek kereteinbelül kínál megfizethetô karbantartási szolgáltatásokataz EXPRESS Gyorsszerviz a gépjármû-tulajdonosokszámára. A meghatározott idôközönkénti olaj-, fékbetét,lengéscsillapító és gumiabroncscsere az autó élettartamátés a közlekedés biztonságát növeli. Az autósokugyan tisztában vannak a kenôolaj fontosságával,mégsem fordítanak rá kellô figyelmet. A motorolaj nemcsak kenést biztosít a motornak, hanem gátolja az iszapképzôdését, védelmet nyújt kopás ellen, ezáltal csökkentia motorzajt és biztosítja az egyenletes, csendes futást.A megfelelô adalékanyagokkal ellátva eltávolítja a károsszennyezôdéseket, melyek eltömítenék az olajjáratokat,ezzel okozva a motor idô elôtti meghibásodását,valamint bevonatot képez, maximális védelmet nyújtvaa kritikus üzemmódokban, mint a hidegindítás és arövid távú utak. A nem megfelelô értékû fékbetét/tárcsa,lengéscsillapító és gumiabroncs a fékút megnövekedéséteredményezi. Ön mit gondol, melyik a nagyobbprobléma: ha az autóval nem tud megállni vagy ha nemtud elindulni? A jó minôségû utángyártott fékbetétekis biztosítják a kellô fékhatást, ennek köszönhetôen amegfelelô biztonságot és megbízhatóságot. Az EXPRESSGyorsszerviz minôségi munkát kínál garanciával és jóárértékû alkatrészek használatával pénzt takarít meg Önnek.A kétévenként kötelezô mûszaki vizsgára szakszerûenfelkészíti autóját, és Önnek idôt megtakarítva, díjmentesenvállalja a mûszaki vizsga ügyintézését.(x)N É G Y K E R É K E NEXPRESSGYORSSZERVIZMindig van egy jó ajánlatunk:• Teljes körû szerviz• Mûszaki vizsgára felkészítés• Klímatisztítás, -javítás• Szélvédôjavítás, -csereOLCSÓ, MINÔSÉGI• Karosszériajavítás• FényezésGARANCIÁVAL• Teljes körû kárügyintézés• KárfelvételSzombathelyCsaba u. 10.06/30/544-44-21KoltayAutós Kft.GÉPJÁRMÛALKATRÉSZ-KERESKEDÉSGYORSSZERVIZ– KLÍMATISZTÍTÁS– DIAGNOSZTIKA– OLAJCSERE– SZÉLVÉDÔCSERE– FÉKSZERVIZ– FUTÓMÛÁLLÍTÁSSzombathely, Hadnagy u. 9.Tel.: 512-900– GUMISZERELÉSWeb: www.koltauto.huMÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉSAz OPEL beszállítóit képviselô nemzetközi mérnökirodaminôségbiztosítási munkakörbe munkatársat kereskezdetben 4 órás, majd teljes munkaidôben az alábbi követelményekkel:• gépipari felsôfokú végzettség• gépipari gyakorlat• angol és/vagy német nyelvtudás• számítástechnikai ismeretek.A részletes szakmai önéletrajzot az alábbi címre kérjük:HUPPERT ENGINEERING9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23.vagy timea.kulcsar@huppeng.hu e-mail címre.• mûszaki vizsgáztatás• gumiabroncs csereés javítás• klímatöltés• fék- és futómûszerviz• olajcsere,idôszakos szerviz• motordiagnosztikaSzombathely, Puskás T. u. 1. • Tel.: 94/510-68015


www.bobozas.huBOBPÁLYASopron, Bécsi-domb(84-es út mellett)Nyitva:márc. 1. – nov. 1-igminden nap üzemel.Visegrád, Nagyvillám(11-es útról)Nyitva:az év minden napján.Esküvôi tánctanfolyamJEGYESPÁROKNAK5 VASÁRNAP 16.00–17.30Jelentkezés az elsô vasárnap:2012. május 6-ánClaudius HotelMindenkit szeretettel vár:Szatucsek Klárawww.szatucsek.hu„Minôségtakarékosan!”Szombathely, Középhegyi u. 7. • Tel.: 94/316-844 • www.arkad93.huSzombathely, Körmendi út 92. • Tel./fax: 331-085, 30/2046-402megoldas@mail.datanet.hu • www.megoldaskft.hu

More magazines by this user
Similar magazines