Javaslat a KSz. 25. §. új 1. és 2. pontjára: 1. A MÁV Zrt-nél az ...

pvdsz.hu

Javaslat a KSz. 25. §. új 1. és 2. pontjára: 1. A MÁV Zrt-nél az ...

Javaslat a KSz. 25. §. új 1. és 2. pontjára:1. A MÁV Zrt-nél az általános teljes munkaidő mértéke – egészségi ártalom vagyveszély kizárása érdekében tett megállapítást kivéve – napi 8 óra.2. Egészségi ártalom és/vagy veszély kizárása érdekében a – 12. sz. melléletben felsoroltmunkakörökben – az általános teljes munkaidő mértéke 7,6 óra.A jelenlegi 1.,2., 3., pont változatlanszöveggel 3., 4., 5., pontra változik.Új 12. sz. mellékletMunkakörökahol egészségi ártalom és/vagy veszély kizárása érdekében a napi munkaidő mértéke 7,6 óraAlállomási műszerészTartalékos térfőnökÁllomási betanított munkásTartalékos vonali tolatásvezetőÁltalános karbantartóTávkezelt állomások forgalomirányítójaÁramellátó műszerészTávközlési diszpécserBeosztott mesterTávközlő betanított munkásBiztosítóberendezési betanított munkásTávközlő műszerészBiztosítóberendezési diszpécserTávközlő technikusBiztosítóberendezési lakatosTEB vonalellenőrBiztosítóberendezési műszerészTengely átszerelőBiztosítóberendezési technikusTérfőnökDigitális gyengeáramú műszerészTérközőr, vonatjelentő őrEgyéb vasúti járművezetőTerületi főüzemirányítóElektrikus I. Tolatásvezető I.Elektrikus II.Tolatásvezető II.Elektrikus III.Ügyeletes tisztElőmunkásVágányfék kezelőErősáramú művezetőVágányféklakatosFelsővezeték szerelő I.Váltóállító táblakezelőFelsővezeték szerelő II.Felsővezeték szerelő csoportvezetőVáltókezelő, elektrodinamikusFelsővezeték szerelő-vasúti járművezetőVáltókezelő, helyszíni állításúFelügyeleti pályamesterVáltókezelő, vonóvezetékesForgalmi szolgálattevőVáltótisztítóForgalmi vonalirányítóVasútépítő, karbantartóFőpályamesterVezető váltókezelőFőrendelkezőVezető váltókezelő I.kat. állomásonGurításvezetőVonalgondozóGurítóberendezés kezelőVonalgondozó betanított munkásGyermekvasúti vezető váltókezelőVonali kocsirendezőHálózati főüzemirányítóVonali tolatásvezetőHálózati rk. küld.és kat. szállítmányir.VonalkezelőHídszerkezet karbantartóVonat fel- és átvevőHídszerkezeti lakatosHídvizsgáló lakatosHídvizsgáló szakmunkásHídvizsgáló technikusKábel és hálózatszer. betanított munkásKábel és hálózatszerelőKitérő lakatosKocsimesterKocsirendezőKülsős forgalmi szolgálattevő


2Külsőtéri szerkezet mázolóMesterNehézgépkezelőPályafenntartási technikusPályamunkásPályamunkás betanított munkásPályavasúti diszpécserRendelkező forgalmi szolgálattevőRendkívüli helyzetet kezelő irányítóSarusSarus csapatvezetőSorompókezelőIndoklás: Az Mt-hez fűzött miniszteri indoklás alapján az általános teljes munkaidőnél rövidebb teljesnapi munkaidő bevezetését a munkahely sajátosságainak megfelelően a munkáltató, vagy kollektívszerződés szabályozhatja. A munkakörök az egészségmegőrző programban érintettek.Javaslat a Kollektív Szerződés új 52.§. ; 53. §.; és 56. §-ra. (új szám alatt összevontan)Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás1) A munkavállaló munkaszerződésétől eltérő munkakörben, munkahelyen történőmunkavégzésre (átirányítás) – a munkáltató utasítása alapján - naptári évenként 528órára kötelezhető.2) Az eltérő munkakör megítélése tekintetében a munkavállaló egyéni munkakörileírásában foglaltak, a munkahely tekintetében a földrajzi (közigazgatási) elnevezés azirányadó.3) Az 1) pont szerinti munkavégzés időtartamára a munkavállalót a 2012. évi I. törvény53. § (5) bekezdésében meghatározott díjazáson felül 528 óráig személyi alapbéretovábbi 10%-ának megfelelő díjazás illeti meg, amennyiben a saját munkakörévelazonos vagy magasabb MMK besorolású munkakörbe történik.4) A törvényben illetve munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottbérpótlékok elszámolását a munkavállaló tényleges munkavégzése határozza meg5) A KSz helyi függelékének rendelkezése vagy a munkáltató és a munkavállalómegállapodása az 1) pontban meghatározott időtartamot legfeljebb további 352 órávalmeghaladhatja. Ebben az esetben a munkavállalót a 529 és 704 óra között személyialapbérének további 20 %-ának, 705 és 880 óra között további 30 %-ának megfelelőkülön díjazás illeti meg a 3) pontban foglalt feltételek teljesülése esetén.6) Ha a munkavállaló a saját munkaköri feladatai ellátása mellett oly módon végez másmunkakörbe tartozó feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzésidőtartama nem különíthető el (helyettesítés) a 3) pontban foglaltaktól eltérően sajátalapbérén túl a helyettesített munkavállaló személyi alapbérének 20 %-ára is jogosult.7) Ha a munkavállaló – a munkáltató utasítása alapján - munkaszerződésétől eltérőmunkahelyen végez munkát (kiküldetés) élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinekfedezetére 500,-Ft/munkanap díjra jogosult, amennyiben a munkavégzés ténylegesidőtartama a 6 órát eléri. Az eltérő munkahelyen történő munkavégzés érdekébenfelmerülő utazási időt – amennyiben az a munkaidő beosztás szerinti munkaidőn kívülesik – a munkavállaló személyi alapbérének 80 százalékával kell díjazni.


38) A munkaszerződéstől eltérő munkavégzésre irányuló munkáltatói utasítást írásba kellfoglalni. Az utasításnak tartalmazni kell a munkavégzés várható időtartamát azelvégzendő feladatokat és az ezért járó díjazást. Az utasítás írásba foglalásánaklegfeljebb a munkavégzés megkezdésétől számított második munkanapon meg kelltörténnie.Indoklás:A jelenlegi Ksz. szabályozás módosítását az új Mt. miatt mindenképp újra kellgondolni. A javaslat – követve az új Mt. logikáját – megkísérli egy paragrafusbanösszefoglalni a (átirányítás, helyettesítés, kiküldetés) munkaszerződéstől eltérőfoglalkoztatásra vonatkozó alkalmazási szabályokat. Újat hoz a jelenlegi szabályokhoz képestabban, hogy a lehetőséget órában határozza meg ezzel előzve meg a napi munkaidő eltérőhosszából adódó vitákat, pontosítja a munkakör fogalmát melyben nem a munkakörelnevezését, hanem annak konkrét tartalmát tekinti irányadónak.Kompromisszumot ajánl a július előtti és mai díjazások között annyiban, hogy az azonosMMK-ban történő munkavégzést is díjazza.Javaslat a Kollektív Szerződés 23. §-ának módosítására:Új cím:Munkáltatói felmondással érintett munkavállaló kedvezményei1. pont változatlanÚj 2. pont:„ Az 1. pontban meghatározott külön végkielégítés csak azt a munkavállalót illeti meg, akineka munkáltató munkaviszonyát a munkáltató oldalán felmerült ok vagy a munkavállalóegészségi okkal összefüggő képessége miatt felmondással szüntette meg. Nem illeti meg ez akülön végkielégítés azt a munkavállalót, akinek végkielégítésra való jogosultságát az Mt. 77.§ kizárja.”3. pont változatlanIndoklás: A cím megváltoztatását a paragrafus tartalma indokolja, mert a jelenlegi cím semfedte le a tartalmat. Egyébként a javaslat az orvosi alkalmatlanság esetén egyre gyakrabbantörténő munkáltatói munkaviszony megszüntetés hátrányainak mérséklésére irányul.Napjainkra gyakorlatilag megszűntek az un. rehabilitációs munkakörök a MÁV-nál, ígyezeknek a munkavállalóknak munkaviszony megszűntetés a sorsa. Méltánytalan velükszemben, hogy hátrányosabb helyzetben vannak azon munkavállalóknál, akiknekmunkaviszonya a munkáltató oldalán felmerült okból szűnik meg.Javaslat a Kollektív Szerződés 54.§. 2. pontjának módosítására:Új 2. pont:A munkavállalót az igazoltan teljesített km után – függetlenül a vezetett gépjármű típusától –9 Ft/km vezetési pótlék illeti meg.


4Indoklás: A munkaköre ellátása mellett gépjármű vezetését vállaló munkavállaló anyagielismertségének növelése. A gépjármű vezetés érdekében felmerülő munkavállalói költségekelismerése (jogosítvány megújítás, orvosi vizsgálat, stb). A megnövekedett munkavállalóikártérítési felelősség ellentételezése.Javaslat a Kollektív Szerződés 65. §. módosítására:Új 1. pont:Amennyiben a munkavállaló nem tartozik a jelen §-ban meghatározott kizáró vagy csökkentőfeltétel hatálya alá, 2013. évben naptári hónaponként 8 000 – Ft értékű Erzsébet utalványrajogosultIndoklás: A legnépszerűbb (korábban választható) béren kívüli juttatás biztosítását az újszabályoknak megfelelő maximális kedvezményezett mértékre emeli. Ez kiválthatja a VBKJkeret emelésére vonatkozó igényeket.A javaslat fenntartása mellett megfontolandónak tartjuk a VBKJ keret arányos emelésévelvisszahelyezését a választható elemek közé.Javaslat új KSz 55. §-raPótszabadság1. Naptári évenként 5 munkanap pótszabadság illeti meg a Kollektív Szerződés 12. sz.mellékletében felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalót, ha a MÁV Zrtnéltörténő alkalmazása (MÁV Zrt. munkaviszonya) 2012. július 1-ét megelőzőenkezdődött.2. A pótszabadság kiadására a szabadság kiadására vonatkozó általános szabályokat kellalkalmazni. (Mt. 122.-125.§)Új 12. sz. mellékletMunkakörökahol a munkavállaló fizikai igénybevétele a regeneráció érdekében az általános több szabadságbiztosítását indokolja.Alállomási műszerészTartalékos térfőnökÁllomási betanított munkásTartalékos vonali tolatásvezetőÁltalános karbantartóTávkezelt állomások forgalomirányítójaÁramellátó műszerészTávközlési diszpécserBeosztott mesterTávközlő betanított munkásBiztosítóberendezési betanított munkásTávközlő műszerészBiztosítóberendezési diszpécserTávközlő technikusBiztosítóberendezési lakatosTEB vonalellenőrBiztosítóberendezési műszerészTengely átszerelőBiztosítóberendezési technikusTérfőnökDigitális gyengeáramú műszerészTérközőr, vonatjelentő őrEgyéb vasúti járművezetőTerületi főüzemirányítóElektrikus I. Tolatásvezető I.Elektrikus II.Tolatásvezető II.Elektrikus III.Ügyeletes tiszt


5ElőmunkásErősáramú művezetőFelsővezeték szerelő I.Felsővezeték szerelő II.Felsővezeték szerelő csoportvezetőFelsővezeték szerelő-vasúti járművezetőFelügyeleti pályamesterForgalmi szolgálattevőForgalmi vonalirányítóFőpályamesterFőrendelkezőGurításvezetőGurítóberendezés kezelőGyermekvasúti vezető váltókezelőHálózati főüzemirányítóHálózati rk. küld.és kat. szállítmányir.Hídszerkezet karbantartóHídszerkezeti lakatosHídvizsgáló lakatosHídvizsgáló szakmunkásHídvizsgáló technikusKábel és hálózatszer. betanított munkásKábel és hálózatszerelőKitérő lakatosKocsimesterKocsirendezőKülsős forgalmi szolgálattevőKülsőtéri szerkezet mázolóMesterVágányfék kezelőVágányféklakatosVáltóállító táblakezelőVáltókezelő, elektrodinamikusVáltókezelő, helyszíni állításúVáltókezelő, vonóvezetékesVáltótisztítóVasútépítő, karbantartóVezető váltókezelőVezető váltókezelő I.kat. állomásonVonalgondozóVonalgondozó betanított munkásVonali kocsirendezőVonali tolatásvezetőVonalkezelőVonat fel- és átvevőNehézgépkezelőPályafenntartási technikusPályamunkásPályamunkás betanított munkásPályavasúti diszpécserRendelkező forgalmi szolgálattevőRendkívüli helyzetet kezelő irányítóSarusSarus csapatvezetőSorompókezelőIndoklás: A jelentős fizikai igénybevétellel járó munkakörök esetében különösen hátrányos az amunkaidő növelés, mely az új Mt. hatályba lépését követően következett be. A munkavégzésikötelezettséggel terhelt évi átlag 220 munkanap (heti pihenőnap, szabadság, munkaszüneti naplevonásával képzett) figyelembe vételével e munkakörökben évi 11 munkanappal növekedett meg amunkavégzési kötelezettség, melynek megosztását látjuk indokoltnak. Ezért a többletből a javaslat 5munkanapot a jelzett munkakörökben visszaadna a munkavállalónak.A javaslat a 7,6 óra napi munkaidőre történő visszatérés alternativája.Javaslat a Kollektív Szerződés 22. §-ának módosítására:„Ha a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére a munkáltató oldalán felmerülő okvagy a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képessége miatt felmondással (Mt. 65. §)kerül sor, akkor


6A felmondási idő legalább 60 nap, melynek egészére mentesíteni kell a munkavállalóta munkavégzési kötelezettség alólHa azonban a felmondásra az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évenbelül kerül sor, a felmondási idő 90 nap, melynek egészére mentesíteni kell amunkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól.”Indoklás: A javaslat az orvosi alkalmatlanság esetén egyre gyakrabban történő munkáltatóimunkaviszony megszüntetés hátrányainak mérséklésére irányul. Napjainkra gyakorlatilagmegszűntek az un. rehabilitációs munkakörök a MÁV-nál, így ezeknek a munkavállalóknakmunkaviszony megszűntetés a sorsa. Méltánytalan velük szemben, hogy hátrányosabbhelyzetben vannak azon munkavállalóknál, akiknek munkaviszonya a munkáltató oldalánfelmerült okból szűnik meg.

More magazines by this user
Similar magazines