Az .A.S.A. Magyarországon - bemutatkozó anyag

asa.group.com
  • No tags were found...

Az .A.S.A. Magyarországon - bemutatkozó anyag

A korszerű technológiaés edényzet, az ügyfélközpontúszemlélet nálunkalapkövetelmény.Gyujtés, ˝ szállításLogisztikai szolgáltatásokHulladékgyűjtés és -szállításKorszerű járműveink, gyűjtő- és tároló rendszereink lehetővé teszik,hogy az .A.S.A. hatékony és rugalmas szolgáltatással álljon partnereirendelkezésére bármely hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatesetén. A csaknem 150 ezer konténer és egyéb hulladéktároló edényvalamint a körülbelül 140 szállító jármű* biztosítja, hogy munkánkathatékonyan és partnereink megelégedésére végezhessük. Mindemellettsaját tulajdonú járműparkunk összetett logisztikai megoldásokat, alaposjáratszervezést és a hulladékok minőségének ellenőrzését is lehetővé teszi.Átrakó állomásainkon a begyűjtött hulladékot hatalmas konténerekbetömörítjük, és előkészítjük nagyobb távolságra történő szállításra. Így mégtávoli partnereinktől is relatív kis környezetterheléssel és költséggel juthat ela hulladék a kezelő létesítményekhez.• Gyűjtés • Átrakó állomás • Szállítás*2010-es adatGyűjtésÁtrakó állomásSzállítás67


Az .A.S.A. által működtetett komplex rendszertartalmaz minden szükséges mozzanatota szelektíven gyűjtött újrahasznosíthatóhulladékok begyűjtésétől egészena hasznosító üzemekhez való eljuttatásig.Célunk,hogy ahulladékot újrafelhasználható,értékes anyaggáalakítsuk, ésezzel a lehetőlegjobbanóvjuk elsődlegeserőforrásainkat.Termikus hulladékkezelés(.A.S.A., Ausztria)Szelektív gyűjtési rendszerekmegvalósításaMegelőzésA hulladéktípusok különválasztása fontosrésze a hulladékkezelés folyamatának,és teljesen összhangban van az EurópaiUnió jogalkotásával, amely előírja, hogycsökkenteni kell a hulladéklerakókrakerülő szemét mennyiségét, és előnyben kellrészesíteni más, környezetbarát eljárásokat,így például a hulladékok speciális kezelésétvagy hasznosítását.Az egyes hulladékfajták különböző színűés méretű edényekbe történő elkülönítettgyűjtését nem tekintjük a szelektív gyűjtésvégső állomásának. De ez is szerves részeszolgáltatásunknak, amely tartalmazza ahulladékok utóválogatását, feldolgozását ésmásodlagos nyersanyagként való eljuttatásáta hasznosító üzemekhez.Újrahasználatra való előkészítésÚjrahasznosítás (recycling)Egyéb hasznosítás(energiatartalom)Lerakás• Hulladékválogatás • Másodlagosnyersanyagokkal való kereskedelem• Veszélyes hulladékok különválasztásaKörnyezetbaráthulladékkezelésA háztartások, az intézmények és a kereskedelmivagy ipari vállalatok minden nap hatalmasmennyiségű hulladékot termelnek. A hulladékokválogatás és kezelés után másodlagosnyersanyagokként visszaforgathatók atermelésbe. Az .A.S.A. az elmúlt évekbennagy beruházásokat hajtott végre innovatívrendszereinek kifejlesztésébe, újrahasznosítóés egyéb kezelő létesítményeinek megépítésébeés kibővítésébe.Az összegyűjtött hulladék további válogatásrakerül, az így szétválasztott frakciókatbálákba tömörítjük, és az újrahasznosításelőszobájába, a feldolgozóhoz juttatjuk.Az .A.S.A. Zistersdorfban (A) építette fel elsőhulladékégető létesítményét, ahol a hulladékokés szennyvíziszapok energiatartalmáthasznosítjuk.A komposztáló telepeink példáulHódmezővásárhelyen vagy Debrecenben ésaz alternatív tüzelőanyagot előállító üzemünkGyálon a hulladékból új terméket állít elő,amely aztán a mezőgazdaságban vagy aziparban kerül felhasználásra.• Hulladékok osztályozása • Válogatás éstömörítés • Bálázás • Komposztálás • Alternatívtüzelőanyag előállítása (RDF) • Szennyezettterületek kármentesítéseSzelektív gyűjtésMásodlagos nyersanyagokkal valókereskedelemVeszélyes hulladékok különválasztásaBálázásAlternatív tüzelőanyag előállításaVálogatás és tömörítés89


HulladéklerakásHulladéklerakás –Az EU normáknak megfelelő, korszerűhulladékkezelő központokA hulladékképződés megelőzése, a gondos gyűjtés,válogatás és újrahasznosítás ellenére mindigmarad olyan hulladék, amelyet már nem tudunksemmire használni. Ezen hulladékok elhelyezéséreépülnek a műszaki védelemmel ellátott, többszörösszigetelésű, teljesen biztonságos hulladéklerakók.A létesítményeket komplex csurgalékvíz- ésdepóniagáz-gyűjtő és -kezelő rendszerrel építjük ki,és a rendszer elemeit folyamatosan ellenőrizzük.Műszakilag kifinomult ésteljesen biztonságosmegoldás a véglegestárolásra.Az .A.S.A. hulladékkezelő központjait mindig alegszigorúbb biztonsági előírások szerint építettemeg, és mindegyikük megfelel a hazai és anemzetközi normáknak is.• Hulladéklerakók • Hulladékkezelő központokSzolgáltatásaink az ipari létesítményekés a kereskedelem számáraA hulladékszállítás és -kezelés mellettkonténerbérlet, tanácsadás és jogi támogatásis hozzátartozik az .A.S.A. által kínáltszolgáltatásokhoz. Olyan világméretű márkákattudhatunk a partnereink között, mint akörnyezetvédelemre nagy gondot fordító IKEA,Auchan, Tesco, Spar, Baumax, OBI, Bricostore,McDonald’s, Burger King, Unilever, Siemens vagya Budapest Airport, továbbá olyan nagy üzemekés intézmények, mint az Egis vagy éppen a SzentImre Kórház Budapesten – csak hogy néhányatemlítsünk a nagy nevek közül.• Csomagolási hulladékok gyűjtése és kezelése• OutsourcingAz .A.S.A.elsődlegescélja, hogy szolgáltatásamegfeleljen ügyfeleiigényeinek.10Hulladéklerakó technológia: a kompaktor11


KapcsolódószolgáltatásokAz .A.S.A. erős és stabil partner, így garanciáttud vállalni a szolgáltatások fejlesztéséreés a költséghatékony beruházásokra.Célunk nem pusztán kielégíteni ügyfeleink éspartnereink kívánságait és igényeit, hanemtöbbet nyújtani nekik, mint amit elvárnakKapcsolódó szolgáltatások avárosüzemeltetés területénEgyéb szolgáltatásokAz .A.S.A. magas színvonalú, komplexvárosüzemeltetési szolgáltatást kínál atelepülések és önkormányzatok számára.A hosszú távú együttműködések híveivagyunk, mert ez tesz képessé minketoptimális beruházások megvalósítására,szolgáltatásaink és technológiánktovábbfejlesztésére. Vegyesvállalati formábanis számos helyen sikeresen dolgozunk együttaz önkormányzatokkal.Különösen szoros a kapcsolatunk éssikeres a vegyesvállalatunk Debrecenbenés Hódmezővásárhelyen, de nemzetközilegis, többek között Bécsben (A), Prágában,Brnoban, Znojmoban (Cz), Pozsonyban,Trnavában (Sk) vagy éppen Aradon (Ro).Az .A.S.A. szakembergárdája aleghatékonyabb megoldások megtalálásaérdekében számos szolgáltatást kínál akörnyezeti menedzsment egyéb területénis, így például mérnöki tanácsadást,környezetvédelmi projektek előkészítésétvagy outsourcing szolgáltatást.• Teljes körű hulladékgazdálkodási koncepciókkidolgozása • Mérnöki tanácsadás• Adatszolgáltatás, hulladékbevallásokelkészítése • Kapcsolattartás a hatóságokkal• Kármentesítési munkák• Út- és járdatisztítás • Hóeltakarítás éssíkosságmentesítés • Komplex zöldfelületgondozás(temető, játszótér)• DepóniaüzemeltetésGépi közterület-tisztításKármentesítésZöldfelület-gondozás12Hóeltakarítás, síkosságmentesítés13


Service for the Future.A.S.A. Magyarország Kft.H-2360 Gyál, Kőrösi u. 53.Tel.: +36 29 540 250 Fax: +36 29 540 251e-mail: titkarsag@asa-hu.hu, www.asa-hu.hu

More magazines by this user
Similar magazines