=C,£~ìus - Savaria Fórum

savariaforum.hu
  • No tags were found...

=C,£~ìus - Savaria Fórum

Safo17.qxd 5/6/05 9:14 AM Page 44 SAVARIA FÓRUM2005. május 7.K Ö Z É L E TFotók: Czika LászlóÁTSZERVEZÉSEK TILTAKOZÁSSALKözgyûlés utáni sajtótájékoztatókA sportigazgatóság és a Sportház átszervezése melletta város képviselõi döntöttek a távhõszolgáltatás díjánakemelésérõl is. A közgyûlés utáni sajtótájékoztatókon apártok újra szóvá tették a sportcsarnok-beruházás körülkialakult bizonytalanságokat, de a személyeket érintõ kérdéseksem maradtak ki az értékelésbõl.Tisztviselõk:könnyítés a civileknekMolnár Miklós: megsértették– Nagy vihart kavart Gusztos Péterszabad demokrata képviselõ fõiskolátérintõ törvénymódosító indítványa,amely a soproni egyetem kirendeltségévésüllyesztette volna aszombathelyi fõiskolát – kezdte sajtótájékoztatójátdr. Ipkovich Györgypolgármester. Elmondta, hogy lehetõségetkell adni a fõiskolának az egyetemistátus megszerzéséhez, amelyetZala megyével közösen lehet elérni.A polgármester megemlítette a jegyzõés a Pro Savaria Egyesület közöttkialakult feszült viszonyt is. Dr.Kaczmarski János a közgyûlésenolyan kijelentést tett, amellyel megsértetteMolnár Miklós képviselõt.A távhõdíjakról szólva a polgármesterkiemelte: a növekedés a gázáremelésmértékében történt. Az elõterjesztéselfogadásával a csõdtõl mentettékmeg a céget, ugyanis háromévig nem emelte a díjakat. A civilegyesületekrõl szóló rendelet módosításávaljelentõsen megkönnyítették atámogatás igénylését, a jövõben nemkell annyi igazolást benyújtani, mintkorábban. A polgármester a TérségiIntegrált Szakképzõ Központ (TISZK)építésével kapcsolatban elmondta,hogy a megye részt kíván venni az irányításban,ezt a testület nem utasítottael. Az intézmény vezetõjének kiválasztásánálvita bontakozott ki, hiszena Fidesz pályázatot szeretett volna kiírnia posztra. Az igazgató végül a városvezetésjavaslatára Wagner Andrásjelenlegi miniszteri megbízott lett.MSZP:a mûködési kiadásokrólSzücs Gábor az MSZP sajtótájékoztatójánelmondta, hogy egyedül afõiskola ügyében alakult ki konszenzus.A képviselõ újra hangsúlyozta,hogy a mûködési kiadások jelentõsenmeghaladják a bevételeket, ez ellenpedig sürgõsen tenni kell. EgyetértettHorváth Zsolt fideszes képviselõvel,aki szerint tavaly már 1,5milliárd forint volt a városFelére csökken a foglalkoztatottak számavagyonvesztése. A sportcsarnokkalkapcsolatban elhangzott: az üzemeltetésrekét pályázat érkezett, a döntéstazonban jól meg kell fontolni.Tóth Kálmán kifejtette, hogy asportigazgatóság átszervezésével afoglalkoztatottak létszáma a felérecsökken.Fidesz és Pro Savaria:tiltakozás és kivonulásA Fidesz és a Pro Savaria Egyesületközös sajtótájékoztatóján RettegiAttila a frakciók tiltakozásáról és kivonulásárólbeszélt. Elmondta, hogy ajegyzõ kijelentésével – megélhetésipolitikusnak nevezte Molnár Miklóst –az egész testületet sértette meg, a Fideszpedig tiltakozott ez ellen. A zártülésrõl a TISZK vezetõjének megválasztásamiatt vonultak ki. Dr. PrugbergerEmil (Pro Savaria) ehhez hozzátette,hogy éppen ezért elhatárolódnakattól a közgyûlési csoporttól,amely magát függetlenként nevezimeg. Vigh Gábor (Fidesz) szerint asportigazgatóságátszervezésérõlúgy döntöttek,hogy azellentétes volt abizottságok álláspontjával.ATISZK igazgatóiálláshelyérõlszólva hangsúlyozta:érthetetlen,hogy miértkell megcímkéznivezetõi állástWagnerAndrásnak.MDF: a sportcsarnokrólBöröcz Miklós az MDF sajtótájékoztatójánelmondta, hogy hiába érdeklõdötta sportcsarnok várható befejezésénekkésése miatt, választ nemkapott. A képviselõ aggasztónak találta,hogy az átadás elõtt még nem ismertaz üzemeltetõ személye sem, rendezvényekrõlpedig szó sem esik. Atávhõszolgáltatás díjának emelése jóvalmeghaladja az inflációt, ekkoraemelés ellentétes a szocialisták ígéretévelis. A kormány mérhetetlen mohóságavezetett az energiahordozókárának ekkora emeléséhez – hangsúlyoztaBöröcz Miklós. A sportigazgatóságátszervezése a képviselõ szerinttipikus példája az erõbõl való politizálásnak,az elõterjesztésbõl nem derültki, a közhasznú társaság miért jobb akorábbi szervezetnél. Pozitív döntésvolt a szombathelyi kistérség többcélútársulási megállapodásának elfogadása,ezzel többlettámogatást vehetnekigénybe az érintett települések.Óvári GáborFotó: Vass SzilárdSZENT MÁRTON LÁBNYOMA SZOMBATHELYENVárosi és egyházi vezetõk jelenlétében helyezték el Szent Márton lábnyomátmúlt héten a Szent Márton-templomban. Ezzel a rituáléval jelképesen is kialakulta Szent Márton Európai Zarándokútvonal, amely azokat az európai városokat kötiössze, ahol a tours-i püspök élete során megfordult.A Márton püspök lábnyommal fémjelzett tours-i sírjától egészen Szombathelyig tartó zarándokútvonalfrancia kezdeményezésre jött létre, ezzel is erõsítve a települések közötti kulturális kapcsolatokat.Márton püspök 1700 évvel ezelõtt született Savariában, a legenda és hagyomány szerint amostani Szent Márton plébániatemplom helyén egykor állt házban. A középkor legnépszerûbbszentjének szülõhelyét császárok, királyok is felkeresték az évszázadok folyamán. Itt helyezték el alábnyomot, amelyet Feiszt György alpolgármester adott át dr. Konkoly István megyés püspöknek ésAigner Géza plébánosnak. A püspök köszöntõjében elmondta, hogy a zarándokútvonalhoz történõcsatlakozás elsõ lépéseként megkezdik a Szent Márton-templom orgonájának felújítását, így a városbaérkezõ zarándokok színvonalas zenei programokon is részt vehetnek.


Safo17.qxd 5/6/05 9:14 AM Page 52005. május 7. 5SAVARIA FÓRUMSZÍNHÁZ A MÉLYGARÁZS TETEJÉNMegújulhat a BelsikátorHosszú évek óta húzódik a Belsikátor felújítása, ám a közelmúlteseményei lehetõvé teszik két épület rendbetételét,amelyek átépítésére már elindították az engedélyezési eljárást.A részben önkormányzati tulajdonban álló házak rekonstrukciójaés hasznosítása vállalkozói tõke bevonásávalvalósulhat meg.BelsikátorLevéltárKutnyánszky László városi fõépítészaz ún. mediterrán ház felújításávalkapcsolatban elmondta,hogy a terület rendezésére születettegy terv, amely elnyerte az önkormányzatés a városvezetés tetszésétis, megvalósítása azonban – anyagiakhiányában – bonyolult kérdés.Sólyom Miklós Mûvészeti Akadémia-díjasépítész terve a mediterránház megidézése mellett a kapcsolódótér, így a Belsikátorrehabilitációjátés a levéltár melletti mélygarázstetejének hasznosítását is célultûzte ki. A lejáró teteje nézõtere lenneegy szabadtéri színháznak, amelyetaz elõtte húzódó tér mint színpad zárnale. A terv szerint a mediterrán házellenpontját képezné az a modern,teljesen üvegezett „high-tech doboz”,amely a régi takarékpénztár helyénépülhetne meg. Visszatérve a garázslehajtójának hasznosítására, az egyfajtagörög színházihangulatot idéznefel, a színpadotpedig sakktáblátmintázó burkolattallátnák el, amelyetoszlopok határolnának.A beépítésekemeletén irodákat alakíthatnakki, amelyek aBelsikátorból lennénekmegközelíthetõk egy lépcsõnkeresztül. A tervezettbeépítés elõnye, hogy aránylagkis költséggel látványosLÁTOGATÁS FELSÕÕRÖNSzombathely: horvát középiskolai osztály a célNépes szombathelyi delegáció látogatott a héten a FelsõõriKétnyelvû Szövetségi Gimnáziumba. Dr. IpkovichGyörgy polgármester, a szombathelyi horvát és német önkormányzatvezetõi, óvoda- és iskolaigazgatók azért tárgyaltakburgenlandi kollégáikkal – Felsõõr elöljáróival, pedagógusaival–, hogy a nemzetiségi oktatásban szerzett tapasztalataikatkicseréljék.A találkozón Skrapits László, a Horvát KisebbségiÖnkormányzat elnöke (képünkön) isrészt vett, aki a felsõõri nyolcosztályos gimnáziumhorvátoktatását tanulmányozta. Érdeklõdésünkreelmondta, hogy a középiskolai szintûhorvát nemzetiségi oktatás szombathelyimegvalósítását igyekeztek elõkészíteni. Egyelõreugyanis nálunk csak óvodában és általánosiskolában van lehetõség horvát nyelven tanulni,szeptembertõl kb. 25 ovis és 17 kisiskolásvesz részt a nemzetiségi oktatásban. Mivelmagasabb szinten is lenne érdeklõdés, a kisebbségi önkormányzat egygimnáziumi osztály indítását tervezi a jövõben. A felsõõri látogatáson kiderült:szomszédainknál, ahová mintegy száz magyar és számos horvátanyanyelvû diák jár, a szövetségi kormányzat finanszírozza a két tannyelvûoktatást, sõt külön forrást biztosít a tankönyvekre, amelyeket így ingyenkapnak a gyerekek.eredmény születne, pótolnánakegy hiányzó térfalatis. A területen nincseneklakások, ezért rendezvényekmegtartására alkalmasegész évben. Bár azönkormányzatnak a tervmegvalósítására nincsanyagi fedezete, a vállalkozóitõke bevonásávalmegvalósítható az elképzelés.Fotó: Czika LászlóFotó: Vass SzilárdNÉPSZERÛ VERSENY,KOMOLY JUTALMAKElsõ ízben díjazta a Megye Agyát, pontosabban agyait a Savaria Takarékszövetkezet,lezárult ugyanis a pénzintézet kezdeményezésére tavaly õsszel meghirdetettinternetes megyei tanulmányi verseny. A díjkiosztó gála kedden a középiskoláskorosztály egyikkedvenc szombathelyiszórakozóhelyén zajlott,minden kellékkel, ami abulihelyhez hozzátartozik:dj konferált és keverteaz effekteket, dübörgötta zene, villogtaka fények, és még a városvilágbajnok kötélugrólányai is mûsort adtak.A négy évfolyam tíz-tízlegjobbja értékes jutalmakatvehetett át a bank jóvoltából, a négy elsõ helyezett, azaz a „megye (négy)agya” teljesítményét 100–100 ezer forinttal honorálták, a fõdíjakat Wagner Andrásminiszteri biztos adta át. Elsõ helyezést ért el Csáfordi Zsolt (Bolyai, 9. évf.),Császár Miklós (Bolyai, 10. évf.), Németh Balázs (Bolyai, 11. évf.) és Hevér Judit(Tinódi Gimnázium, Sárvár, 12. évf.).Szabados Tibor, a takarékszövetkezet elnök-igazgatója érdeklõdésünkre kiemeltea fiatalok pozitív hozzáállását, szerinte a fogadókészségnek legalább annyira köszönhetõa verseny sikere – 184 vasi középiskolás indult! –, mint az ötletnek. – Hagyománytkívánunk teremteni a megmérettetésbõl, „valóvilágos” korunkban, úgy vélem,nem árt felhívni a figyelmet a tudásalapú társadalom megteremtésének fontosságára– fogalmazott az elnök. Hozzátette: a komoly nyeremények azt jelzik a gyerekeknek,hogy megéri küzdeni, tanulni. Nem titkolt célja egyébként a szervezõ takarékszövetkezetnek,hogy késõbbi potenciális ügyfeleit ily módon is megszólítsa.


Safo17.qxd 5/6/05 9:14 AM Page 66 SAVARIA FÓRUM2005. május 7.HÁZIDOKTOR TALÁR PANASZKÖNYV KISKERTItt a virágültetés idejeMájus, május, virágdús – mondjatalálóan a hónapsoroló. Május márnem a hideget, a kellemetlen szelet ésa nyakunkba hulló esõt jelenti. Kellemes,langyos éjszakákat verõfényesnappalok követnek, és a kertben is bódítóvirágillat lengedez. Azonban acsodaszép május is okozhat meglepetéseket,néhány vihar, rossz idõ formájában.A hónap közepén, fagyosszentekkoraz sem ritka, hogy a hõmérséklet0 O C alá csökken. Napsütéses idõbena kert ragyogó mesevilág, ahováilyenkor már biztosan kiköltözhetünk.Munka szempontjából is jeles hónapa május, hiszen az idõ nagyonszorít; amit nem végeztünkel áprilisban, az mostvár ránk. Az áprilisbanültetett kardvirágután májuselsõ felében ültessükel a dáliagumókat,majd a begóniákatés a többi,nem télállóhagymás és gumósnövényt, hogyfolyamatosan legyenvázavirág a kertben. Huszadikaután már kiültethetünk minden,az ablakpárkányon, melegágyban,fólia alatt elõnevelt palántát is.Ilyenek például az õszirózsák, a tátikák,a cinnia, a pillangóvirág, az egynyárilángvirág, a büdöskék, a paprikavirág,a begóniák, a bojtocska, agazániák, a napraforgók és a vasfû.Színes és látványos. A Szombathelyi Televízióhonlapja bizony profi munka, telekreatív és ötletgazdag megoldásokkal. Atelevízió helyi híreibõl összeállított hírportáljól sikerült, gyakorlatilag óránként frissítik,így minden igényt kielégít.Szabó Béla – agrármérnökEgész hónapon át telepíthetünkévelõket is, hiszen szinteminden évelõt megvásárolhatunkkonténerekben.A gyönyörûvirágú kényeskultúrfajtákonkívül érdemesaz ápolás szempontjábóligénytelen vadnövényeketis ültetni,melyek változatossátehetikkertünket.Most jött el az ideje afutónövények felkötözésének is.Miután a klematiszok elpusztult hajtásaitújonnan hajtó alsókra visszavágtuk,a frisseket rögzítsük a támrendszerdrótjához vagy léceihez. Hasonlóképpenjárjunk el egyéb futónövényekesetében is, mint a loncok, a tatáriszalagvagy a kúszó farkasalma.Bemutatkozik:AZ IMPROVIZATÍVZENEMÛHELY EGYESÜLET1999 tavaszán alakult egyesületünkaz improvizatív zenei mûfajok(dzsessz, tradicionális blues,soul stb.) népszerûsítését, ill. az emûfajokat képviselõ zenekarokszámára egyfajtaotthon teremtéséttûzte ki céljául.Eddig többmint 160 koncertet,5 dzsesszfesztiváltsikerültmegrendeznünk.Legismertebbprogramjaink:A Lamantin Klub 2 heti rendszerességgelmûködik Szombathelybelvárosában. Eddig kb. 70együttes lépett fel a klub színpadán,alkalmanként 100–150 fõsközönség elõtt. Az itt megfordulómûvészek véleménye szerintaz ország legjobb dzsesszklubjaiközé tartozik. Az eddig 5 alkalommalmegrendezett LamantinJazz Fesztivál sikere programunkatVas és a szomszédos megyékregionális fesztiváljává emelte.A fellépõ együttesek zöme a hazaiés a szomszédos országokvezetõ dzsessz- ill. blues-együtteseiközül kerülnek ki, és egykéteurópai vagy világsztár eme-CIVIL TÉRli a fesztivál rangját. Célunk,hogy minél több érdeklõdõhallgathassa akoncerteket, ismerkedjena mûfajjal, ill. ezáltal errea párnapra felpezsdüljöna város.Ezértrendezünkszámosingyenes szabadtérikoncertet,hívunk megpopulárisabb zenekarokat is. Afesztivál ideje alatt a régi szombathelyihagyományt újjáélesztve,idén immár 3. alkalommalrendezzük meg az 1 hetes, országosLamantin Improvizációs Tábort,a felnövekvõ dzsessz-zenészgeneráció részére. A kurzusokatvezetõ tanárok a magyardzsesszélet vezetõ személyiségeiközül kerülnek ki. A fesztiválonfellépõ világhírû mûvészekközül többen mesterkurzusttartanak a hallgatóság részére.Idén június 26. – július 2. közötttartjuk fesztiválunkat és adzsessz-táborunkat. Bõvebb információtalálható a világhálówww.lamantin.hu oldalán.KLIKKELÕ: www.tvszombathely.huEgy villámgyors hírportálA híreken van tehát a hangsúly,az események hátterénekelemzése talán nem is annyiraillik ebbe a felgyorsított koncepcióba. Agyors információszerzés mellett bõven akadkedvcsináló a tévénézéshez. A magazinmûsorokcímeire kattintva az egyes adásokbanfeldolgozott témák részletei találhatók. A színeskavalkádban számos ajánló, programismertetéskapott helyet. Ahogyan a televízióban,itt is a képek dominálnak. Rengeteg animációfut az ember szeme elõtt, a szerkesztõknagy hangsúlyt fektettek a televízió imázsánakjavítására is.Visszatérve a honlap színvilágára: a fõlapondominál a kék szín, annak árnyalataival,ez pedig a hírportálokra jellemzõ komolyságotnyomatékosítja. A hírportál sajátossága,hogy a hírekhez mellékelt képek nem pluszinformációt hordoznak, hanem leginkább illusztrációk,amelyek nem ritkán köszönõviszonybansincsenek a közölt hírekkel. A képekreillesztett szöveggel ez a megoldás erõsenbulvárossá teszi az oldalt. Ez szokatlanugyan, de nem baj, hiszen a cél a mind többolvasó, illetve nézõ megszólítása.A Szombathelyi Televízió regionálisszerepkörét erõsítendõ, a Nyugati Régióadásait is ismerteti honlapján. A hírek mellettközölt magazinmûsorok írott változataiugyan nem olyan részletesek, mint a nyomtatottsajtó elemzései, de tökéletes kiegészítéstjelentenek a napi aktualitások mellett.Néhány magazin a teljesség igénye nélkül:a Medicina kórházmagazin az egészségügyáltalános helyzetét dolgozza fel, az Öltözõ ahelyi sportesemények hátterét ismerteti, aBeszéljük meg! magazinban pedig a helyiközélet érdeklõdésre számot tartó témáit vitatjákmeg a város ismert és elismert személyiségei.Óvári Gábor


Safo17.qxd 5/6/05 9:14 AM Page 72005. május 7.SAVARIA FÓRUM7MILYEN KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÜNK LEGYEN?Szücs Gábor(MSZP)– Közhelyként emlegetik, hogy a világban,ha két magyar találkozik, annakgarantáltan veszekedés a vége.A politikai pártok, mint marakodó gyerekekanyázzák egymást. A közszolgálat aköz szolgálata helyett lassan a szabadrablásszinonimájává vált a hon polgárainaktudatában. A közélet fatornyos falumkocsmájának szombat esti verekedéseitjuttatja eszembe, duhaj falusi legények amásodik liter után – nem bírva erejükkel –az élõ fába is belekötöttek.A közvélemény-kutatások eredményei hosszú évek óta jelzik, kis hazánk polgáraiméltányolják a higgadt, nyugodt, szélsõségektõl mentes hangot a politika viharában.Göncz Árpád és Mádl Ferenc példát adott abból a méltóságteljes viselkedésbõl,amelyet az ország elsõ közjogi méltóságától várunk.Elnök és nép – értettük egymást. Õk tették a dolgukat,mi a népszerûségi lista elsõ helyével jeleztük, tetszik,ahogy csinálják. Göncz Árpád – mindannyiunkbölcs Nagyapója, Mádl Ferenc, az iskolaigazgató, a tanítóbácsi, minden titkok tudója.Most lejárt a szolgálat, új elnök kell. Milyen legyen?Aki rendet tesz a marakodásban, lecsitítja a legényeket,megbékíti az asszonyokat, rendreutasítja a békétleneket.Akit a népszerûségi lista elsõ helyével jutalmazhatunk,mi mindannyian. Bal- és jobboldaliak, konzervatívok és liberálisok,férfiak és nõk, öregek és fiatalok.Szóljon bár csöndes, nem perlekedõ asszonyi hangon, vagy a tudós professzorokos bölcseletével. Magyarországnak kell köztársasági elnök.Képviselõ urak, ott, a magas Parlamentben, erre gondoljatok, ha az urnábadobjátok a nevet tartalmazó szavazólapot.Dr. Gyimesi József(FIDESZ MPSZ)– A Magyar Köztársaság Alkotmányamegfogalmazza a köztársasági elnökkelszembeni legfõbb elvárást. Olyan személyalkalmas és méltó a legfõbb közjogi tisztségbetöltésére, akinek személye kifejezi anemzet egységét és képes az állam demokratikusmûködése fölött õrködni. Véleményemszerint az államok nemzetközi kapcsolatainakalakításában is kiemelkedõ szerepevan az államfõnek, ezért fontos, hogya neki kijáró kötelezõ diplomáciai udvariasságonfelül nemzetközi tekintéllyel isrendelkezzék, azt hazája javára fordíthassa. A diplomáciai tárgyalások hûvösségét oldjaa leggyakrabban használt idegen nyelv magas szintû ismerete. A szocialisták, szabaddemokraták nem tudnak felülemelkedni önös pártérdekeiken, a rendszerváltoztatásóta három olyan miniszterelnököt adtak az országnak, akikkel nem nagyondicsekedhettünk a diktatúrába visszanyúló kötõdéseik miatt. Érthetetlen, hogyaz államfõ személyérõl is kizárólag õk akarnak dönteni, éselég visszataszítónak tartom, hogy a minden tekintetben kiemelkedõteljesítményt nyújtó Mádl Ferenc köztársasági elnökmandátumának meghosszabbításátfel sem vetik. Mádl Ferenc hazánklegnépszerûbb politikusa. Ezt anépszerûséget nem valamelyik pártpolitikusaként nyerte el, hanem államfõiteljesítményével, az egésznemzet érdekében tett nyilatkozataival,higgadtságával, európai mûveltségévelés tudásával. Én szívesen látnámõt a Sándor-palotában. Meggyõzõdésem,hogy vállalná az elnök úr amegbízatást, ha valamennyi politikaipárt biztosítaná õt a bizalmáról.PRO ÉS KONTRAVargha Károly (SZDSZ)– A köztársasági elnök önmaga személyébentestesíti meg (többek közt) anemzet egységét. Minden ország életébenvannak olyan fontos, hosszú távúügyek, amelyek nem nélkülözhetik azegyüttgondolkodást, a közös akaratot, aközös álláspont kialakítását, az együttmûködést.Az elõrelépés legfõbb akadályasok esetben az érdekek egyeztetésénekelmaradása, a kulturált érdemi párbeszédhiánya. A liberálisok szerint egyjó államfõ segítheti ennek a párbeszédneka megindulását.A mai Magyarországon, ahol a pártok politikája és a politikusok stílusa nehezítia kooperációt, fontosnak tartjuk, hogy olyan személy legyen az elnök,aki tekintéllyel rendelkezik, köztiszteletben áll, és egyenlõ távolságot tart mindenpolitikai erõtõl. Ezért kezdeményezi az SZDSZ a parlamenti pártok köztiegyeztetést. A köztársaságielnök-állítás nem lehet egyetlen párt magánügye,ahogyan az sem lenne szerencsés, ha csak két vagy három párt egyeztetne errõla kérdésrõl.Nem tudjuk elfogadni, hogy vezetõ pártpolitikus legyen az új köztársaságielnök. A Fidesz lakosság körében végzett közvélemény-kutatását sem értjük,hiszen öt évvel ezelõtt, Mádl Ferenc megválasztásakor eszükbe sem jutottkikérni a nép véleményét.Bízom benne, hogy a problémát a tét fontosságához méltó módon sikerülrendezni. Ezt kívánja maga a köztársasági elnöki intézmény komolysága is.Böröcz Miklós (MDF)– Göncz Árpád személyére annak idejénAntall József tett javaslatot. Göncz akkoraz SZDSZ Országos Tanácsának tagjavolt. Antall, több mint negyven év egypártrendszereután, mint igazi demokrata,erõs ellenzéket szeretett volna. Ezt a gesztust,ezt a gondolkodást a mai politikai elitnem ismeri. Mindegyik a saját emberétszeretné látni a közjogi, politikai és gazdaságiélet vezetõ pozícióiban egyaránt. Haígy folytatódik, szellemi, gazdasági és ideológiaidiktatúrában fogunk élni.Az MDF január 25-e óta sürgette anégypárti egyeztetést, de az MSZP lecövekelt, az SZDSZ pedig újabb szakítópróbakéntéli meg a jelölést. (Magánvéleményem szerint a koalíciós pártok meg fognakegyezni.) Felvetettük azt is, hogy ne a parlament, hanem a választók döntsenek. A válasz:éles kritika minden oldalról. Szimpátiaszavazás? Javaslatunk semmire sem kötelezõlenyomata. Mivel a szocialisták megkötötték saját kezüket, hárompárti egyeztetéstkezdeményeztünk. Az SZDSZ válasza: négypárti kell! Örülök, hogy kissé késve,de csatlakoztak a negyedévvel ezelõtti javaslatunkhoz…Mûvelt, nyelveket beszélõ, határainkon túl is elismert szaktekintélyt tartanánkalkalmas jelöltnek, ezért támogatjuk Sólyom László személyét.A legitimitást a szavazatok aránya adja. Kívánatos volna a kétharmados többségelérése, de a pártjelöltekkel ez már nem lehetséges.Aggódom, hogy a legfontosabb közjogi intézmény, a köztársasági elnök posztjakörül kialakult kaotikus helyzet tovább rontja Magyarország nemzetközi megítélését.


Safo17.qxd 5/6/05 9:14 AM Page 88 SAVARIA FÓRUM2005. május 7.SZOMBATHELYI SZÍNTEREKFotók: Czika LászlóBULCSU VEZÉR HAGYATÉKA:HERMANNFFALWA ÉS SCENTKERALSzombathely területét és lakosságát jelentõsen megnöveltékazok a város környéki települések, amelyek önállósága1950-ben szûnt meg. Kámon, Herény, Zanat mind saját múlttalrendelkezõ kis falvak voltak, legtöbbjükrõl már a XIII. századbólis maradt feljegyzés. Ezen városhoz csatolt településekközé tartozott Gyöngyöshermán és Szentkirály is.Kóbor német lovagokfalvaGyöngyöshermán története egészena római idõkig vezethetõ vissza,feltételezhetõ, hogy Savaria szomszédságábanmár egy rendezett rómaitelep húzódott a területen. Az Árpádkorbólkevés feljegyzés maradt, anynyiazonban bizonyos, hogy a honfoglalásután Szombathely környékénBulcsu törzse talált hazára. A Hermánelnevezést akkor kapta a falu, amikorA zarkaházi Szily-kastélyIII. Ottó császár megszállta a nyugatihatárszélt, amely csak Gizella Istvánkirálynak hozott nászajándékaként kerültvissza az ország területéhez. Gizellakirálynõvel együtt érkezett aHermannus nemzetség is, amelynektagjai csekély vagyonnal rendelkeztek.Azokhoz a kóborló német lovagokhoztartoztak, amelyek távoli vidékekenkerestek boldogulást. István otttelepítette le õket, ahol a legfõbb cél apogány magyarok keresztény hitre térítésevolt. A középkorból számtalanfeljegyzés maradt fenn Gyöngyöshermánról,fõleg birtokok adásvételérõlés pereskedésekrõl. Részletes megyeiösszeírások és népszámlálási adatok aXVIII. század közepérõl datálódnak.1744-ben a faluként meghatározottHermánban 18 ház állt, a lélekszámpedig 133 volt. Alig negyven évvelkésõbb már 32 lakóház állt a településen,219 lakóval.Gyöngyöshermán a XVII. századtóla Szegedy család birtokábanvolt. A család kastélya ma is áll, bárállapota kissé leromlott. Építésénekidõpontja ismeretlen, bár stílusjegyeialapján egyesek aXIX. század elejére teszik.A feltárások igazolták,hogy az épületészaki szárnyában még aXVI. századból származótorony található,amelyet vizesárok védett.Késõbb ezt a tornyotlakóépülettel bõvítették.A Szegedy-kastélyérdekessége, hogySzegedy Sándor itt rejtegettegróf Bethlen Istvánvolt miniszterelnököt aII. világháború utolsóéveiben. Az oroszok1945-ben hadikórházatrendeztek be a kastélytermeiben. Szegedy bárótávozása elõtt értékeitegy bútorokkal eltorlaszoltkápolnába rejtette,amelyet azonban az oroszokmegtaláltak. Az értékes középkorifegyvergyûjteményt, porcelánkészleteketés festményeket végül agyöngyöshermániak hordták szét.Román kori ritkaságokSzentkirály története nagyjábólösszefonódott Gyöngyöshermánéval,bár már a XIV. században önálló községkéntemlítették a leírások. 1342-ben Scentkeral, 1471-ben Zenthkyral,1538-ban pedig Zenth Kyral nevetemlítenek a források. Ez a település isBulcsu vezér szálláshelye volt a 900-as években. A Gyöngyös – ahogyan atöbbi szomszédos faluban is – meghatározószerepet játszott a fejlõdésben,ezért is emlegették „Kenyérvize” néven.A római kor hagyott itt maga utánemlékeket: a falu határában rómaiépületmaradványok, érmék és egyMarcus Aurelius Romanus nevû veteránnaka sírköve is elõkerült. Híres atelepülés temploma is, története egészena XIII. századig nyúlik vissza,1298-ban már említenek egy Pál nevûplébánost is. A templom építésénekidõpontja úgy 1250-re tehetõ. Az évszázadokalatt többször átépítették,bõvítették, mígnem 1881-ben szinte újtemplomot emeltek a régi helyére. Ittkerült elõ az az értékes márvány dombormûfaragás, amely a román koriépítészet egyik legrangosabb emléke.Az alkotást másodlagosan építették bea templom falába, eredeti helye ésfunkciója tehát ismeretlen. Az eredetidarabot a Nemzeti Galériában õrzik,másolata megtalálható a templom bejáratánakfelsõ részében.Az 1881-ben felépült új templomotMolnár C. Pál festményei ésStehlo Lili üvegfestményei díszítik. Atemplom újjáépítését a Festetich családvégeztette, kialakítva a családikriptát az ehhez tartozó síremlékekkelés gránitoszlopokkal. A hívek adományaibólkészült el a lambériázás és azehhez illeszkedõ stációsorozat, aKrisztusi Kálvária 14 fa tablóképe.Szentkirály iskoláját 1756-ban fábólépítették. 1770-ben 10-12 gyerekjárt a szentkirályi iskolába. 1871-benaz újonnan emelt egyházi iskolábamár 109 gyereket írattak be.Fõúri rezidenciákA bogáti Festetich-kastélyGyöngyöshermán–Szentkirály jelentõsrészét képezi Zarkaháza, aholSzily püspök egykori nyári rezidenciájais található. Zarkaháza névadóiVasvármegye legrégebbi családja, aZarkák voltak. A településnek nemvolt temploma. A Szily-kúria 1787-ben épült késõ barokk copf stílusban,Hefele Menyhért tervei alapján. Azépület a XIX. században az Estei hercegicsaládé volt, majd a Wittelsbachhercegek tulajdonába került át. A háborúután TSZ-iroda üzemelt falaiközött, majd megváltozott munkaképességûeketfoglalkoztattak itt. 1998-ban a város megvásárolta és átadta aGyöngyöshermán-Szentkirályi PolgáriKörnek. Az épületet tavaly 60millió forintból felújították.Az említett településekhez szorosanhozzátartozott Bogát község is,amelyet 1281-ben említettek elõször.Nevét feltehetõen Bogát vezérrõl kapta,aki Bulcsu vezérrel együtt érkezetta Nyugat-Dunántúlra. Bogát tulajdonképpenZarkaházához tartozik, ám nevétmégis külön említik az itt találhatóFestetich-kastély miatt. A kastélyugyanis a magyarországi angolcottage építészeti stílus egyik jellegzetesépülete. A fõúri lak 10 hektáron helyezkedikel a Gyöngyös partján. Azigényesen berendezett kastélyt 1945-ben kifosztották, miután egy orosz hadikórházatrendeztek be falai között.Parkját növényállománya, s annak különösenszép ezüsthársai teszik értékessémég napjainkban is.Óvári Gábor


Safo17.qxd 5/6/05 9:14 AM Page 92005. május 7.SAVARIA FÓRUM9DOMBOK, UTCÁK, LAKÓHÁZAK: A FÕ TÉR RÓMAI KORI ARCATanúk a mélybenAlig egy hónapja kutatnak a Fõ téri közmûárkokban a régészek, máris több érdekes rómaikori lelet került elõ. Pénzérmék, cserepek persze zsákszám – ezek annyira gyakoriak aszombathelyi földben –, rábukkantak viszont egy mozaikrészletre, és feltárták az ókoriSavaria szennyvízcsatornájának egy szakaszát is. S ismerve a következõ egy esztendõ kutatásiterületeit – halljuk a Savaria Múzeum szakavatott munkatársától –, feltételezhetõen azegykori városfalat, annak tornyait, vagy például a déli városkaput is megpillanthatják a halandók,akiknek szeme elõtt eddig mindez rejtve maradt.Szívfájdalom, de az épített örökség feltárását így,a XXI. század elején az olyan praktikus teendõknekrendeli alá a világ, mint a közmûcsere. Azaz csupána vezetékek számára kiásott árkok szolgálnak régészetikutatóhelyként, Sosztarits Ottó sem áshat kedveés megérzése szerint, terepe csak ez a néhány gödörlehet. – Egy régésznek legyen önfegyelme, shagyjon kutatnivalót az utókornak is – fogalmaz. Azutóbbi hetek azonban azt bizonyítják, hogy így isakad munka bõven.Mozaikok a Borostyánkõ út mentén– Azok az árkok, amelyekbe a mostani rekonstrukciósorán az új közmûvek kerülnek, a régiek helyénhúzódnak, jó száz éve tehát, amikor az eredeticsöveket lerakták, már ugyanezeken a részeken kibontottáka földet, de akkor semmiféle régészeti kutatástnem folytattak – vezeti fel a részleteket a szakember,aki elárulja: remélnilehet, hogy eredményeslesz a Fõ téri kutatás.A római koriSavariának ugyanis ezegy frekventált területevolt, erre utaltak a korábbiásatások is. Máregy 1962-es kutatás soránelõkerült egy mozaikdaraba BM-klub elõttirészen, ennek környékénfolyik most a munka,s ismét mozaikra(képünkön) – valószínûlegegy korabeli lakóhelyiségburkolatára –bukkantak a régészek.Sõt, megtalálták azegyik szomszédos helyiség– feltehetõen folyosó– mozaikrészletét is,ám mindezek a földben maradnak. Miután dokumentáltákõket, ún. állagmegóvó restaurációs munkát végeznekrajtuk, végül védõfedést kapnak, és visszatemetik.A most megtalált mozaik geometrikus díszítésû,fekete, fehér és zöld színekben pompázik, és feltehetõena III. század elsõ felébõl származik. Hogy amozaik valamely fontos ókori személy házában lehetett,azt onnan sejtik a szakemberek, hogy mellette,vagyis az OTP – volt Centrum Áruház – premontreiiskola vonalában húzódott a város tengelyét is jelölõBorostyánkõ út, az iskola „alatt” a fórummal, amelyetközponti – vallási és közigazgatási – épületekszegélyeztek. Környezetükben csakis fontos személyeklakóházai lehettek, bár az elõkerült leletekbõl azépület funkciójára nem lehet következtetni. Kisebbtárgyi leleteket – pénzérméket, cserepeket – zsákszámtaláltak a környéken, közöttük mégis akad egykülönleges darab: egy pecsétgyûrû köve.Utcák, házak a Fõ tér alattA ’90-es években több kutatás is folyt a környéken,s ezek új eredményekkel szolgáltak. – Eleinteazt gondoltam, hogy a Fõ tér egy kisebb részén a rómaikorban szintén tér volt – idézi fel korábbi elképzeléseita régész –, erre utalt az OTP alatt talált T alakúutcakeresztezõdés (képünk jobbra fent), illetveegy hosszabb épület, amelynek fekvésébõl arra következtettem,hogy a déli városkapu mellett a rómaikorban tér helyezkedett el. Ez a pompeii Stabbii kapunáltalált háromszög alakú fórum nyomán valószínûnektûnt. Késõbb más helyeken is római kori épületmaradványokraleltünk, így kiderült: az ókorbanRómai kori mozaik a Fõ tér alattmégsem tér, hanem egy négyzethálós utcarendszerben,sûrûn beépített terület volt itt – számol be azeredményekrõl, s hozzáteszi azt is: a középkortól viszontfolyamatosan létezett a mai Fõ tér.– A BM-klub elõtt már tavaly decemberben elõkerültegy utca, így nem ért bennünket váratlanul,hogy most találtunk mellette egy kelet-nyugatiirányban futó utcarészletet, alatta egy római kori, közelember magasságú, boltozatos szennyvízcsatornával,a hozzá csatlakozó szennyvízlefolyóval – ismertetiaz elmúlt hetek eredményét Sosztarits Ottó. Afelfedezés azért is érdekes, mert fényt deríthet a korabelivárostervezés, illetve kivitelezés „szabálytalanságaira”.Az ókori városokat ugyanis mérnökiFotók: Vass SzilárdCsatorna a kétezer éves út alattpontossággal tervezték meg, persze csak elvi szinten,az építkezés azután másképp folyt, így fordulhatelõ, hogy a most megtalált utcának „a tervek szerint”máshol kellene lennie.A Fõ tér az ókorban közel sem volt olyan sík terület,mint ma. Markáns domborzati különbségekreutal, hogy az OTP alatt talált római kori bazalt utcaszint220 cm mélyen fekszik, a BM-klub elõtt viszont150 cm mélyen, tehát 70 cm különbség mutatkozikközöttük. Savariát egy lejtõs utcákkal szabdalt, dombos-lankás,házakkal sûrûn beépített városnak kell elképzelnünk,amelynek felszíne alapvetõen északróldél felé és keletrõl nyugat felé, a Perint irányában lejtett.Az évszázadok alatt egyfajta „kiegyenlítõ munka”folyhatott a környéken: a magasabban fekvõ részeketegyengették, az alacsonyabban fekvõket töltötték,így lehet, hogy mára síkká vált a terület.Savaria központja: tisztul a kép– Még csak a munka elején tartunk, de az ásatásokatjövõ tavaszig folytathatjuk, s ehhez nagy reményeketfûzök – mondta a régész. A Kossuth Lajosutca Fõ tér felõli végénél a közmûárkok várhatóankeresztezik majd a déli városkapu építményét, amelyeta déli városfal keleti szakaszával együtt izgalmaslenne feltárni, hogy kiderüljön, hol és milyenirányban volt benne törés. Jó volna, ha a Király utcakörnyékére tervezett közmûcsere során a keleti városfalatis megtalálnánk, ugyanis egyelõre errõl iscsak hozzávetõleges ismereteink vannak.A feltárt emlékekre geodéziai bemérés vár, helyüketpontosan meghatározzák a térképen, így azeddigieknél árnyaltabb képünk lesz az ókori Savariaközpontjáról. A leletek egy része egyébként a földmélyén marad, csak a mozdítható darabok kerülnekmúzeumba, s ez nem is baj – állítja a szakember –,mert az örökségvédelem lényege éppen az, hogyamit lehet, eredeti helyén kell megõrizni. A rómaikor emlékeinek zöme minden bizonnyal örökre élvezimajd ezt a biztonságot, mert a Fõ tér teljes körûfeltárására – tekintve, hogy zajlik rajta az élet – talánsosem lesz mód.hháMESÉLÕ MÚLT


Safo17.qxd 5/6/05 9:15 AM Page 1010 SAVARIA FÓRUM2005. május 7.KÖZLEMÉNYEKPostaládaA változásokatkövetve…A „Köztéri szobrok, emléktáblákSzombathelyen” címû (20x20 cmnagyságú, 150 oldalas, képes) helytörténetikiadvány, lelkes lokálpatriótákközremûködésével, 1989-ben látottnapvilágot.Azaz akkor, amikor már érzõdötta szele a nagy politikai-társadalmiátalakulásnak, amely be is következett,s azóta nagyot fordult a hazaitörténelem kereke. A köztéri szobrokés emléktáblák területén is, mivelaz 1989-ben még meglévõ, a kötetbenszereplõ ezen alkotások közültöbb mint húsznak „lejárt a szavatosságiideje”.Ugyanakkor e folyamatokkalpárhuzamosan – az új idõk új szeleként– majd ugyanannyi újjal is gazdagodotts szépült a város. TalánOlvasói levélidõtállóbb és igényesebb kivitelezésûekkel.Gondoljunk itt csak hamarjábana hõsi emlékmûre, az Október23. téri emlékhelyre, a Batthyány-,Antall- vagy Joyce-szobrokra, a Fõtéri nagy freskókra, a Március 15. tériSzéchenyi-dombormûre, a PetõAndrás-, Bautscher József-, MagyarSándor-, Hefele Menyhért-, BárdosiNémeth János-emléktáblákra stb.De ide sorolhatók a Markusovszkykórház belterületén lévõ,követendõ módon rendbehozott1929-es régi s új táblák is.Mindezekbõl következõen felmerülaz az igény, hogy elkelne egyilyen jellegû új (gondosabban szerkesztett,pontosabban adatolt) helytörténetikiadvány.A városlakók – és az ideérkezõvendégek – érdekében.Simola FerencSzombathelyÖNHÖZ MÉG KÖZELEBB!FOGADÓÓRASoós József, Szombathely 12. sz. választókerületénekönkormányzati képviselõje május 9-én (hétfõn)17–18.30 óráig a Nyitra utcai ÁMK-ban fogadóórát tart.Csermelyi András alpolgármester május 11-én(szerdán) 14–17 óráig hivatali helyiségében (Városháza,Kossuth L. u. 1–3. I. em. 105. sz.) fogadóórát tart.Szücs Gábor, Szombathely 16. sz. választókerületénekönkormányzati képviselõje május 10-én (kedden)17–18 óráig a Gyermekek Házában (Jászai M. u. 4.) fogadóóráttart.EURÓPA-NAP – TÁNCTÉRMájus 7., szombat 13.30–23.30Szombathely, Fõ tér (3 helyszín)Fellépõ együttesek: BDF Szökõs Néptáncegyüttes, Boglya NépzeneiEgyüttes, Dobronaki Nótázók (Szlovénia), Energy and Dabas-TonTáncsport Egyesület, Garabonciás Néptáncegyüttes, Galaxy AkrobatikusRock’n’ Roll Klub, Galaxy Tánczenekar – Keresztes Ildikó, HaladásVSE Kék Hold Szinkronkorcsolya Csoportja, Homo Ludens ZenésSzínpad, Írisz Mazsorett Táncegyüttes, Jurta Népzenekar/Horváth Károly,Kummer Táncegyüttes, LORIGO Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,LORIGO Táncsport Egyesület, Muravidék Táncegyüttes(Szlovénia), One Step Táncegyüttes, Savaria Táncsport Egyesület, SzivárványAlapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szombathelyi IfjúságiFúvószenekar, Szombathelyi Néptáncmûhely, Triola Alapfokú MûvészetoktatásiIntézmény, Ungaresca Táncegyüttes, Üstökös Színpad,West-Dance Tánciskola, Westside Táncsport EgyesületPÁLYÁZATI FELHÍVÁSSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetSzombathely dinamikusan fejlõdõ részén, kertvárosi övezetben fekvõ, az ErdeiIskola út melletti 50 db építési telek licitálás útján, egyben, út- és közmûépítésikötelezettséggel történõ eladására.Kikiáltási ár: 194.000.000 Ft + áfa. Benyújtási határidõ: 2005. május. 17.12 óra. Bõvebb információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u.1–3.; tel.: 94/520-202, 520-133, www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat/közgyûlés/pályázatokútvonalon) Szombathely Megyei Jogú Város aljegyzõjeÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8 órátólmásnap reggel 8-ig tart: 2005. máj. 7-én Calendula (Szelestey L. u. 4–6.) • 8-án Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a) • 9-énFagyöngy (Szûrcsapó u. 23.) • 10-énGondviselés (Vasút u. 17.) • 11-énSzent Márton (Szent Márton u. 18.)• 12-én Calendula • 13-án Ezerjófû• 14-én Fagyöngy • 15-én Gondviselés


Safo17.qxd 5/6/05 9:15 AM Page 112005. május 7.SAVARIA FÓRUM1111-eses!KI TUD TÖBBET SZOMBATHELYRÕL?Helytörténeti-honismereti vetélkedõKedves Olvasóink! A Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal közös vetélkedõnkújabb fordulójához érkeztünk. Célunk, hogy városunk múltjával, történetével– játékos formában – minél többen megismerkedjenek. Az MMIK jóvoltábólértékes nyereményeket iskisorsolunk a helyes megfejtéstbeküldök között.A XIV. forduló kérdése:A képen láthatóemléktábla melyikszombathelyi épületentalálható?A megfejtések zárt borítékbanleadhatók az MMIKportáján, vagy levélben elküldhetõkaz MMIK,Szombathely, Ady tér 5.címre (a borítékra írják rá: HELYISMERETI JÁTÉK, XIV. forduló). A válaszok e-mailben is elküldhetõk a robert.orban@mail.vmmik.hu címre. Határidõ: május 14.BALCZÓ ANDRÁS: A LEGENDAIllusztris vendéget fogad a Halmay Zoltán Olimpiai HagyományõrzõEgyesület május 20-án, pénteken este fél hétkor a Premontrei Gimnáziumdísztermében. Minden idõk egyik legkiválóbb magyar sportolója,az öttusa-király Balczó András tart élménybeszámolót a sportbarátoknak.Az alábbiakban röviden felidézzük sportpályafutását.KÉPZELT LEVÉLEGY KÉPTELEN SZÁMLÁRÓLKedves GSM bácsiék!Mindig is tudtam, hogy Önök a meglepetések emberei. Múlt hétenazonban minden eddigi rácsodálkozásomat sikerült felülmúlniuk, amikoris egy izgalmas levéllel leptek meg. 7, azaz hét forint késedelmi kamatról(ebbõl 9 fillér az áfa) szóló számlájuk egyszerûen lenyûgözött.Nem vagyok a matematikatudomány doktora, de azért elkezdtem számolgatni.Eloször is azt, hogy ez a számla Önöknek mennyibe is kerülhetett.Nos, nézzük tételesen: 1. könyvelés, adminisztrálás kb. 10 Ft. 2.számlanyomtatás kb. 10 Ft. 3. számlakiállítás kb. 5 Ft. 4. postai feladás46 Ft, azaz mindösszesen: 71 Ft, s akkor még az áfáról nem is beszéltünk.Második számolgatásom arról a hét forintról szól, amellyel tartozomÖnöknek, s ezzel súlyosan veszélyeztetem az idei üzleti terv megvalósítását.Magyarországon hét forintért pillanatnyilag az alábbiak kaphatók:egy nagyobb kifli csücske, egy kisfröccsbe való szódavíz (de csakszigorúan kültelki kocsmában!), egy fél szelet parizer.Lássa be, kedves GSM bácsi, hogy nem túl széles a kínálat. Azt ismegkockáztatom, hogy Önök ott, az élvonalban nem túl nagyvonalúak.Ha jó a számításom, akkor pont a tízszeresébe kerül a számla, mint amiveltartozom! Persze megértem, hogy rend a lelke mindennek, és a jókapcsolat alapja a pontos elszámolás.Mégis talán egyszerûbb módját is választhatták volna a dolgok rendezésnek.Hogy mit? Mondjuk telefonálhattak volna, például mobilon,gondolom, Önöknek ingyenes a hívás! Ha meg nem, akkor legfeljebb kiküldeneksaját maguknak is egy számlát!Horváth VilmosAz 1938-ban a Békés megyei Kondorosonszületett Balczó András a nyíregyháziatlétáknál kezdett el sportolni,míg tizenhét éves korában már azöttusával kötelezte el magát.Hamar jöttek a sikerek,alig két évalatt beverekedtemagát a magyarfelnõtt-válogatottba.1958-ban, húszévesentagja voltaz aldershotiVB-n ezüstérmescsapatnak.A következõ évivilágbajnokságonmár egyéniben isezüstérmes lett, s ígybiztosította helyét a rómaiolimpiai csapatban. AzÖrök Városban Nagy Imre és NémethFerenc társaságában olimpiai bajnoklett, egyéniben pedig a negyedik helyetszerezte meg. Ezt követõen futószalagonjöttek a jobbnál-jobb eredmények.Elsõ egyéni VB-címét 1963-ban nyerte,itt a csapat is gyõzött Nagy bánatára(hogy miért, az majd az élménybeszámolónkiderül), a tokiói olimpiára nemvitték el a kor legjobb öttusázóját...Nagyságát bizonyítja, hogy 1965-benLipcsében és 1966-ban Melbourneben,majd 1967-ben Jönköpingbenszintén két aranyérmet nyert. Hatalmasfavoritként indult amexikóvárosi olimpián,ahol gigászi küzdelembena svédFermtõl négyponttal elmaradvaezüstérmetnyert, bára csapattalnyert újabbarany némilegkárpótol.Balczó azonbannem adta fel, akövetkezõ évekújabb VB-aranyakathoztak. 1972-ben Münchenbenpedig megvalósult anagy álom: Balczó András máig emlékezetesfutással egyéni olimpiai bajnoklett. Az akkor harmincnégy éves remeksportember gyõzelmét egész Magyarországünnepelte.Az e rendkívüli tudású, végtelenülszerény, ám karakteres sportemberrelvaló találkozás (melyre a belépés díjtalan)nem csupán a sportbarátoknakkínál igazi csemegét.DIÁKKAPCSOLAT HATÁROK NÉLKÜLA szombathelyi Péterfy Sándor Középiskolai Kollégium ápriliselején vendégül látta a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum 9.H osztályának 27 diákját és osztályfõnöküket.A háromnapos, színes program keretében a vendégek megismerkedtek avasi néptáncokkal, népszokásokkal, ételekkel. Összevetették a két iskolarendszerjellemzõit, a nyelvtanulás lehetõségeit hazájukban és az EurópaiUnióban. Látogatást tettek az Egyházmegyei Könyvtárban, felkeresték a megyeszékhelynevezetességeit. Kõszegi városnézést, velemi túrát, szalonnasütéstszerveztek a vendéglátók. A Büki Gyógyfürdõ Rt. jóvoltából a vasi termálvizekrõlis élményekkel gazdagodtak a vendég diákok. Játékos vetélkedõ,közös zenélések tarkították a programot, mely lehetõséget biztosított arra,hogy a kollégiumdiákjai aszombathelyi iskolarendszersokszínûségét ésa kollégiumi nevelõmunkaáltalgazdagított tudásanyagukatazerdélyi diákokszámára érzékeltessék.Barátságokkötõdtek a péterfysés Bolyais diákok között, és a szeptemberi találkozásig rendszeres akapcsolat, amikor is a Péterfy Kollégium diákjai látogatnak Marosvásárhelyre.A vendégek étkeztetésérõl az Elamen Rt. térítésmentesen gondoskodott.


Safo17.qxd 5/6/05 9:15 AM Page 1212 SAVARIA FÓRUM2005. május 7.KÖZLEMÉNYEKVIRÁGOS SZOMBATHELYÉRTAz idén tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Szombathelyi Szépítõ Egyesületa hagyományos tavaszi virágvásárt. Ebben az évben május 13-án, péntekenreggel 6 órától este 18 óráig vásárolhatunk a színpompás növények gazdag választékából,melyet az egyesület által felkért kertészek kínálnak. A virágvásár helyszíneez alkalommal is a Wesselényi és a Vörösmarty utcák között található Szent Mártonutcai parkoló lesz. A patinás Szombathelyi Szépítõ Egyesület szeretett városunk érdekébenvégzett tevékenységérõl híres. A virágvásár megszervezésével az egyesületazt szeretné elérni, hogy a város és a városkörnyék lakossága kedvezményes áronjusson hozzá a környezete szépítéséhez, virágosításához szükséges muskátlihoz, balkonnövényekhez,egynyári növényekhez, faiskolai növényekhez, virágföldhöz ésbalkonládákhoz. A Szépítõ Egyesület célja, hogy az itt lakó és ide látogató bel- éskülföldi vendégeket egy szebb, virágosabb Szombathely fogadja. A május 13-án esedékesvirágvásárt a Szombathelyi Szépítõ Egyesület Szombathely Megyei Jogú VárosÖnkormányzatának támogatásával valósítja meg.A szervezõk kérik a gépkocsi-tulajdonosokat (a bérlettel rendelkezõket is),hogy a Szent Márton utcai parkolót a vásár napján reggel 6 órától hagyják szabadon,mert a parkoló e napon zárva tart.NYÍLT FOGADÓÓRAKÕVÁRI ATTILÁVALKedves Olvasónk! Nagysikerû, nyílt fogadóórasorozatunk folytatódik. Itt az újabb alkalomarra, hogy elsõ kézbõl tájékozódjon.Meghívott vendégünk ezúttal Kõvári Attila(MSZP) városi képviselõ lesz, aki válaszol azÖn kérdéseire, megosztja gondolatait a város ügyeivel, problémáivalkapcsolatban.Május 10-én, kedden 14 és 16 óra között õ várja hívását az 506-551-es telefonszámon vagy levelét a savariaforum@axelero.hu e-mailcímen. A beszélgetések szerkesztett változatát pedig jövõ heti számunkbanolvashatja. Kedves Olvasónk! Éljen a lehetõséggel, telefonáljon,tájékozódjon elsõ kézbõl!PÁLYÁZAT A CIVIL SZERVEZETEK 2005. ÉVI ÖNKORMÁNYZATICIVIL ALAPBÓL TÖRTÉNÕ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRASzombathely Megyei Jogú Város Polgármestere a Közgyûlés20/2004. (IV. 28.) sz. rendeletében kapott felhatalmazás alapján pályázatothirdet a városban mûködõ civil szervezetek pénzügyitámogatására.A pályázat célja: a Magyarországonbírósági nyilvántartásba vett szombathelyiszékhelyû, illetve országos, regionális,megyei szervezet szombathelyiszervezettel is rendelkezõ civil szervezeteszámára, azok helyi mûködéséhezés tevékenységéhez önkormányzatiköltségvetési támogatás nyújtása.Pályázatot nyújthatnak be azontársadalmi szervezetek (kivéve apártok, tömegmozgalmak, alapítványok,közalapítványok, a munkaadóiés munkavállalói érdek-képviseletiszervezetek, a biztosító egyesületek,valamint az egyházak), amelyeket abíróság a pályázat kiírása évének elsõnapja elõtt legalább egy évvelnyilvántartásba vett, és az alapítóokiratuknak/alapszabályuknak megfelelõtevékenységüket ténylegesenfolytatják.A pályázaton az egyesülési jogrólszóló 1989. évi II. törvény alapjánalakult és bíróság által nyilvántartásbavett civil szervezetek vehetnekrészt. Nem vehetnek részt a pályázatona pártok, a tömegmozgalmak, aszakszervezetek, a sportegyesületek,a sportági szakszövetségek, az alapítványok,a közalapítványok, a közhasznútársaságok, a lelkiismereti ésvallásszabadságról, valamint az egyházakrólszóló 1990. évi IV. törvényalapján bírósági nyilvántartásba vettjogi személyek, valamint az a szervezet,amely a pályázat kiírását megelõzõönkormányzati választáson jelöltetvagy listát állított vagy támogatott(pl. médiában, plakáton, szórólapon).Az Önkormányzati Civil Alapbólaz alábbi célokra teljesíthetõkkifizetések:– civil szervezetek közhasznú tevékenységénektámogatása;– civil szervezeteket érintõ évfordulók,fesztiválok, hazai és határon túlirendezvények támogatása;– hazai és határon túli rendezvényeken,fesztiválokon történõ részvételtámogatása, európai integrációtelõsegítõ civil programok támogatása;– civil szférával kapcsolatos szolgáltató,tanácsadó, oktatási, fejlesztõ,segítõ tevékenységek támogatása;– civil szférát bemutató kiadványok,elektronikus és írott szakmaisajtó támogatása;– civil szervezetek pályázati önrészénektámogatása;– civil érdek-képviseleti tevékenységektámogatása;– egyéb, a költségvetési rendeletbenmeghatározott várospolitikai célokérdekében végzett tevékenységtámogatása.Az önkormányzati támogatáscéljára tekintettel az elbírálásnálelsõbbséget élveznek a szombathelyiszékhellyel alakult egyesületek.A területi (országos, regionális,megyei) jelleggel alakult civil szervezetekcsak akkor pályázhatnak, ha:– alapszabályukkal igazolják,hogy szombathelyi szervezeti egységükjogi személyként mûködik, vagy– a szombathelyi szervezeti egységkülön alszámlával rendelkezik, és ebbena körben önálló gazdálkodási joggalvan felruházva, illetõleg– a területi (országos, regionális,megyei) jelleggel mûködõ egyesületügyintézõ szerve írásban kötelezettségetvállal arra, hogy a pályázaton elnyertösszeget a szombathelyi szervezetiegység használhatja fel a kiírásbanés a pályázatban foglalt célokra.Kizárható a pályázatból az a szervezet,amely a 2004. évi pályázat keretébenpénzügyi támogatást kapott, ésaz összeg felhasználásáról 2005. február28-ig nem számolt el, vagy aztnem a megjelölt célra használta fel.Csak azok a civil szervezetek kaphatnaktámogatást, amelyek a kapott támogatásfelhasználásának ellenõrzésétbiztosítják, és ezt megállapodásban vállalják.Amennyiben az önkormányzatitámogatás kedvezményezettje a kapotttámogatást nem célirányosan használjafel, a támogatás teljes összegét kötelesvisszafizetni. Az Önkormányzat általnyújtott támogatások kedvezményezetteinekneve, valamint a támogatási öszszegSzombathely város internetes honlapján,a Savaria Fórumban, valamint aSzombathelyi Televízióban közzétételrekerül. Egy szervezet csak egy pályázatotnyújthat be.Pályázni csak adatlappal együttlehet. Adatlap a Városháza portájánszerezhetõ be, valamint letölthetõ awww.szombathely.hu honlapról.A pályázati dokumentációnaktartalmaznia kell:– a pályázó nevét, székhelyét, adószámát,bírósági nyilvántartásba vételisorszámát és a végzés számát, valamintközhasznú jogállás esetén az errõlszóló rendelkezõ végzés számát, anyilatkozattételre jogosult megnevezését,aláírási címpéldányát;– a pályázó számlavezetõ pénzintézeténekmegnevezését és a pályázószámlaszámának megjelölését, ahováa támogatás összege átutalható, valaminta szervezet képviselõjének nyilatkozatátarról, hogy a pályázó szervezetnekköztartozása (APEH, önkormányzatiadóhatóság) nincs.– az igényelt támogatás célját, a támogatásfelhasználásának módját ésaz igényelt támogatási összeget;– támogatás felhasználására vonatkozóköltségszámítást, megjelölve apályázati cél megvalósításához rendelkezésreálló igazolt saját és egyéb forrásösszegét;– a pályázati cél megvalósításáhozszükséges és már rendelkezésre állószerzõdések, nyilatkozatok, valamintjogerõs hatósági engedélyek és hatóságinyilvántartásba bejegyzõ jogerõshatározatok másolatát;– a pályázati cél megvalósításánakkezdõ és befejezõ idõpontját;– mûködési támogatás esetén a(megelõzõ évrõl szóló) közhasznúságijelentést közhasznú szervezet esetében,mérlegbeszámolót egyéb szervezetesetében;– a civil szervezet képviselõje általtett nyilatkozatot, hogy az Önkormányzatáltal kiírt más pályázaton ugyanarraa célra nem kapott támogatást;– írásbeli hozzájárulást a pályázatbanfoglalt adatok kezeléséhez ésSzombathely internetes honlapján valóközzétételéhez;– az elmúlt három évben kitõl ésmilyen címen kapott önkormányzatitámogatást a civil szervezet.A pályázatot Szombathely MegyeiJogú Város Polgármesteréhezcímezve, a Civil Kapcsolatok Referensénekkell megküldeni (Szombathely,Kossuth L. u. 1–3. 5. em. 520 szoba).A pályázat benyújtásának határideje:2005. május 30. 16 óra (postáraadás esetén 2005 május 30-i bélyegzés).


Safo17.qxd 5/6/05 9:15 AM Page 132005. május 7.SAVARIA FÓRUM13Május8. vasárnap11.00: A Dömdödöm Színház családigyermekszínházi elõadása (HEMO)15.00: Természet hangjai – kulturálisfesztivál a MADARAK ÉS FÁKNAPJA alkalmából, a Kerekerdõ Alapítványprogramja (Kámoni Arborétum, aSaághy-kastély melletti tó partja)Május9. hétfõmáj. 9–24.: Ovis Tárlat: Bemutatkozika Mézeskalács Napközi OtthonosÓvoda Kék, Zöld és Piros csoportja(Gyermekek Háza)16.00: „Alternatívák” – a BDFRajzintézet hallgatóinak kiállítása, azEurópa-napi események része (MMIK)17.00: Mediterrán képek – MiralemLalo Srkalovic és Ida Srikalovic boszniaiszármazású festõmûvészek kiállításánakmegnyitója, az Európa-napi eseményekrésze – nyitva máj. 21-ig (MMIK)18.00: A Szombathelyi ErdészetiRt. és a B.K.L. Kiadó bemutatja a „Jeli-erdeivarázslat” címû kötetet – akönyv alkotói: Bodor Miklós festõmûvész,Somlósi Lajos fotómûvész, AmbrusLajos író (Mûvészetek Háza, Szalon)EURÓPA A MOZIBANMájus 10. keddMáj. 10–18.: „Bújj-bújj zöldág” –játékos foglalkozás nagycsoportos óvodásoknaka magyar népzene, tánc ésének hagyományaiból merítve, 4. foglalkozás(Gyermekek Háza)10.30: Madarak és fáknapja – kiállítás a rajzpályázatlegsikerültebb munkáiból,ismeretterjesztõ anyagokból,diákok által készített madáretetõkbõl(Nyitra u. ÁMK)14.30: Madáretetõm madarai– a pályázat ünnepélyeseredményhirdetése (MMIK)17.00: A madarak és fáknapja alkalmából meghirdetettrajzpályázat eredményhirdetése(Kerekerdõ Alapítvány,Ökocella, Kõszegi u. 3.)18.00: Családi hangversenyek IV. –A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolatanári hangversenye (Bartók Terem)19.00: Bertolt Brecht: PUNTILAÚR ÉS A SZOLGÁJA, MATTI – drámakét részben, Márkus Emília-bérlet, KatonaJózsef Színház, Budapest (MMIK)Május 11. szerda13.30: Gyalogtúra a Jáplán-pusztaimamutfenyõkhöz – táv: kb. 14 km,találkozás a szombathelyi Ady térrõlEURÓPA HÉT – MÁJUS 9–13.Ismerkedés az Európai Unióval és nemzeteivelmáj. 9. 14.30: Európa – mûveltségi vetélkedõ 3 fõs 6. osztályoscsapatok számára (helyszín: Gyermekek Háza)máj. 9–13.: Európa mûhely – kézmûves foglalkozások alsó tagozatososztályoknak (helyszín: Gyermekek Háza)máj. 10. 14.00: Európa Kupa – játékos ügyességi vetélkedõ 10fõs 3. osztályos csapatoknak (helyszín: DésiHuber István Általános Iskola)Európai Filmhetek címmel kezdõdik programsorozat a Savaria Filmszínházban egyévesuniós tagságunk alkalmából. A rendezvények egészen június közepéig színesítik amozi kínálatát, s a céljuk az, hogy az öreg kontinens filmalkotásaival képet adjanak azEU-tagországok életérõl. A május 9-i megnyitó, melynek egyik szervezõje a BerzsenyiDániel Fõiskola Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete, a szombathelyiEurópa Nap programjaihoz kapcsolódik. A több mint öt héten át tartó rendezvénysorozatjúnius 15-én – a Bloomsday elõestéjén – egy ír film hazai õsbemutatójával zárul. AEurópa Filmhetek alkotásait olvasóink megtalálják a mozimûsorban!13.30-kor induló autóbusznál (AlpokaljaTurista Egyesület)15.00: A természet napjai – környezet-és természetismereti vetélkedõsorozat,3. forduló: Madarak és fák napja –elõadások Vas megye természetvédelmiterületeirõl, döntõ (Gyermekek Háza)16.30: „PÁRDUCOK” SZICÍLIÁ-JA – Pucci Scafidi fotókiállítása (MûvészetekHáza, Szalon)18.30: Találkozás Várszegi Asztrikpannonhalmi fõapáttal – beszélgetõtársGábor Bálint József O.Praem. – a PremontreiKözösség, Kulturális Diakónia programja(Premontrei Gimnázium díszterme)Május 12. csütörtök15.00: Testvérmúzsák – ünnepélyeskiállítás-megnyitó és díjátadás, a kiállításnyitva május 26-ig (MSH)16.00: Belvárosi Nyugdíjas Klub – ASzent Márton-templom megtekintése16.00: A béke 60 éve – CselenyákÖRÖKMOZGÓ MÛVÉSZMOZIImre Schlaraffia c. regényének bemutatójaés kiállítás-megnyitó: „Hétköznapok1945–2005. 60 év történelme ahelyi kiadványok tükrében”, a kiállításnyitva jún. 2-ig (Berzsenyi D. Könyvtár)16.00: Szokásaink értelme – Azegészségtitkok c. elõadás-sorozat része,ea.: Élõ Zsolt (Berzsenyi D. Könyvtár)16.00: ISES-délutánok: „Az EurópaiUnió bõvítésének értékvíziói és atörök csatlakozás” – ea.: TörökAttila (Mûvészetek Háza, Szalon)17.00: Oladi Nyugdíjas Klub– Jézus élete, ea.: Gyürüs István(Márton Á. u. 58.)17.00: „Valós kép” –intermédia kiállítás KovácsAlida, Mesterházi Kata, ForgácsSimon, Szirtes János, Molnár Ágnesmunkáiból, nyitva máj. 23-ig(Mûvészetek Háza, Pincegaléria)18.00: Nagyanyáink nyomdokán –kézmûves és életmód-történeti klub felnõtteknek:gyöngyfûzés (KerekerdõAlapítvány, Ökocella, Kõszegi u. 3.)9.00–12.00: Szombati KézmûvesKuckó: nemezelés (Gyermekek Háza)20.00: Tóth Veronika koncertje –vendég: Schmidt Barbara és MujahidZoltán (OMK)Az elõadások 19.00 órakor kezdõdnek a Savaria Mozi kamaratermében. Máj. 9-én Marceau: Beszélj a szerelemrõl! (2002. francia), 10-én Szabó István:Szerelmesfilm (1970. magyar)M O Z I –M Û S O RMájus 13. péntekMájus 14. szombatSAVARIABelvárosi FilmszínházSAVARIA MÛVÉSZMOZI! Máj. 8-án 16.45-kor EGY HULLA, EGY FALAFEL ÉS A TÖBBIEK ! Máj.8-án 14.45 és 18.30-kor, 9-én 15.00-kor, 10-én 17.00 és 20.45-kor, 11-én 17.00 és19.00-kor MINT EGY ANGYAL ! Máj. 8-án 20.15-kor, 9-én 20.45-kor, 10-én15.30-kor, 11-én 15.30 és 21.00-kor DALOK A KONYHÁBÓL ! Máj. 9-én16.45-kor BEÉPÍTETT SZÉPSÉG 2. – CSÁBÍTUNK ÉS VÉDÜNK ! Máj.12–14-ig 15.30 és 19.30-kor SKIZÓ ! Máj. 12–14-ig 17.00-kor A BUKÁS –HITLER UTOLSÓ NAPJAI ! Máj. 12–14-ig 21.00-kor 5x2 ! Máj. 14-én14.00-kor LUCKY LUKE ÉS A DALTONOKNAGYTEREM! Máj. 8-án 14.30-kor MICIMACKÓ ÉS A ZELEFÁNT ! Máj. 8-án 16.00 és18.15-kor, 9-én 20.30-kor, 10–11-én 16.30 és 18.45-kor BEÉPÍTETT SZÉPSÉG2. – CSÁBÍTUNK ÉS VÉDÜNK ! Máj. 8-án 20.30-kor, 9–11-ig 15.00-kor ÉJ-FÉL UTÁN ! Máj. 9-én 18.30-kor (a BDF Nemzetközi Tanulmányok Tanszékeáltal rendezett „Európa-nap” keretében) LAKÓTÁRSAT KERESÜNK ! Máj. 9-én 16.30-kor, 10–11-én 21.00-kor EGY HULLA, EGY FALAFEL ÉS A TÖBBI-EK ! Máj. 12–14-ig 16.00 és 19.15-kor KÉNYSZERSZÜNET ! Máj. 12–14-ig17.45-kor 5x2 ! Máj. 12–14-ig 21.00-kor A KILENCEDIK NAP ! Máj. 14-én14.00-kor A HIHETETLEN CSALÁD


Safo17.qxd 5/6/05 9:15 AM Page 1414 SAVARIA FÓRUM2005. május 7.HIRDETÉSEKHelyzetjelentés a Fõ térivízi-közmû rekonstrukciórólÁprilis elején Szombathely Fõ terének nyugati oldalán megkezdõdötta vízhálózat-rekonstrukció. Az elmúlt napok csapadékos idõjárásaazonban késlelteti a munkálatokat, ezért itt a vízvezeték-építésés a régészeti feltárás jelenleg is zajlik.A belvárosi szabadtéri rendezvények biztonságának védelme érdekébenegyelõre nem bontottak fel nagyobb szakaszokat aVASIVÍZ Rt. szakemberei, ezért eddig a nyugati oldal után a Fõ térdéli oldalán található vízvezeték nyomvonalának burkolatbontásakezdõdhetett csak el. A vízvezetékcsere az idõjárás függvényébenvárhatóan a jövõ hét elején itt is megkezdõdik.A vízvezetékek cseréjével párhuzamosan folynak a csatornahálózatirekonstrukciók is a Fõ tér 17. számú ház elõtt, melynek munkálataivárhatóan a jövõ héten befejezõdnek.Munkaszervezéssel, a kiemelt föld és törmelék folyamatos elszállításávala közlekedés zavarásának csökkentésére törekszünk.Köszönjük megértésüket és türelmüket!(x)Nyelviskoláink Magyarországonegyedülálló módon, második anyanyelvkéntoktatják az angol nyelvetHelen Doron Early English módszerrelLEGYEN AZ ANGOL GYERMEKEMÁSODIK ANYANYELVE!Helen Doron Nyelviskola9700 Szombathely, Fõ tér 6.Tel.: 06-70/455-3794www.helendoron.comAngoloktatásBölcsõdéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak


Safo17.qxd 5/6/05 9:16 AM Page 152005. május 7.SAVARIA FÓRUM15HASZNÁLTRUHA-VÁSÁRHEMO Szhely, Akacs M. u. 7.Május 12.,csütörtök 9.00–16.00Nadrágok, szoknyák, blúzok,pólók, gyerekruhák,lakástextil stb. akciós áron.Kártyajóslás • SorselemzésHoroszkópkészítés5 éves jubileumát ünnepli a jósda!Lakatosné Horváth Katalin • Agla Bt.Szombathely, Uránia udvar 4. üzletház II./9.Tel.: 30/468-5951, 70/202-2706KÉMÉNY ÉS TETÕDOKTOR BT.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397! Kémény-béléscsövezés! Szerelt kéménykészítés! Termoforkémény kiváltásegyedi kéményekreHIRDETÉSEKDOBOSIELEKTROMOSSZERVIZ KFT.Autó- ésépületklímaTel.: 508-212értesíti régi és új vevõit, hogy irodánk ésraktárunk április 11-ével új helyre költözött.Új címünk: Szombathely,Szatmár u. 17.Telefonszámaink változatlanok:94/331-155, 70/381-3830ABLAKKERETEK,PÁRKÁNYOKkialakítása PROF-Xhomlokzatdíszítõ elemekkelúj és felújítandó épületekre.Helyszíni szaktanácsadás, tervezés,kivitelezés.Profilok értékesítése.IMMEX BT. Tel.: 30/6462-905.NÁLUNK kedvezõ feltételekkelvezetheti folyószámláját• Mérsékelt díjak• Elõnyös megtakarítási formák• HomeBank• Széchenyi Kártya, BankkártyaNÁLUNK megoldást talál hiteligényére• Támogatott hitelek• Mezõgazdasági hitelek, támogatások• Közvetlen ügyfélkapcsolat, helyben hozott döntésekRészletes információ:Ikervár, Rákóczi u. 5. Tel.: 95/490-118Rum, Béke u. 24. Tel.: 94/379-034Vép, Szent Imre herceg u. 3. Tel.: 94/543-020Tanakajd, Fõ u. 38. Tel.: 94/577-017Sárvár, Batthyány u. 42/B. Tel.: 95/320-380Szombathely, Széll K. u. 3–5. Tel.: 94/511-530Szombathely, Kiskar u. 1. Tel.: 94/339-484Jánosháza, Berzsenyi u. 3. Tel.: 95/551-110Káld, Berzsenyi u. 27. Tel.: 95/470-013Sorkifalud, Petõfi u. 5/a. Tel.: 94/556-003Szentgotthárd, Széll K. tér 23. Tel.: 94/554-137


Safo17.qxd 5/6/05 9:16 AM Page 1616 SAVARIA FÓRUM2005. május 7.„HACKEPETER” ZÖLDSÉGTÁLHozzávalók 4 személyre:10 dkg húsos szalonna, 2 fej hagyma, 2gerezd fokhagyma, 50 dkg zöldbab, 2 ek.olaj, 40 dkg darált sertéshús, borsikafû, 0,5l forró húsleves, 2 piros húsú paprika, 1 csokorpetrezselyem, 25 dkg paradicsom, 0,5kk. édesnemes paprika, zsálya, sóAz elkészítés módja:A szalonnát kis kockára vágjuk. Ahagymát és a fokhagymát meghámozzukDUNAFERRÉpületgépészeti ÁRUHÁZSzhely, Puskás T. u. 2.Tel.: 94/513-440VASI RÁJA Kft. Zanati u. 19.Tel.: 94/509-945és finomra vagdaljuk. A zöldbabot megmossuk,megtisztítjuk, és falatnyi darabkákratördeljük. Egy lábosban felforrósítjukaz olajat, és üvegesre pirítjuk benne aszalonnát, hagymát és fokhagymát. Hozzáadjuka darált húst, és idõnként megkeverve,kis lángon lepirítjuk. Beletesszük azöldbabot és a borsikafüvet, felöntjük ahúslevessel, és az egészet 30 percig fõzzük.A paprikát megmossuk, kicsumázzukés csíkokra vágjuk, a paradicsomot lefor-rázva meghámozzuk és félbevágjuk. Apaprikát és a paradicsomot a vagdalt húshozadjuk, jól elkeverjük, és további 20percig fõzzük. A petrezselymet megmossuk,szárazra itatjuk és finomra aprítjuk. Aborsikafüvet kihalásszuk a lábosból. Az elkészültételt enyhén sózzuk, fûszerezzük, svégül meghintjük a petrezselyemmel.RUHÁZATIKERESKEDELEMSzombathely, Ernuszt K. u. 38.Tel.: (94) 322-048 • Fax: (94) 310-160Vásároljon nõi-férfi felsõruházatotközvetlenül a gyártótól!Nyitva: H–P: 12–19, Szo: 9–13,CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP SZÜNNAPTavaszi kínálatunkból:• nõi átmeneti kabátok• nõi két- és háromrészes kosztümök• nõi szoknyák, blúzok• nõi nadrágok, pulóverek• férfi átmeneti kabátok, dzsekik• férfi öltönyök, zakók• férfi nadrágok, ingek, nyakkendõk• nyakkendõtûkés még sok egyébLakosságnak diszkontáron!gotthardbt@gotthardbt.hu • www.gotthardbt.huA készlet erejéig!THM 6,8–20%Pannon ConsultingAnimato Bt.Szombathely, Thököly u. 37.Tel.: 94/321-825, 70/551-6095, 20/544-7028AUTÓHITELEKÚJ AUTÓ 0% ÖNERÕ CASCO ÉS AKÁRKEZESMENTESEN / 84 HÓ-IGHASZNÁLT GÉPJÁRMÛVEK 10%-TÓLCASCO NÉLKÜL, ÜGYINTÉZÉS 0%JELZÁLOGHITELEKEgy minimálbérrel terhelt ingatlanra isPl. 5.000.000 Ft – 36.500 FtKEDVEZÕ SZEMÉLYI HITELEKKEZES NÉLKÜL!Pl. 500.000 Ft – 36 hó – 17.400 FtMÁJUS 13.PÉNTEKMÁJUS 14.SZOMBATMÁJUS 15.VASÁRNAPMÁJUS 16.HÉTFÕEgyéb programok:XIV. GencsapátiPünkösdi Vigasságok2005. május 13–16.A mûsorok ingyenesek16.00 Elõzenekarok koncertje – Gitár Puncs, Halor,Last Minute, Sipõcz Band17.00 Beatrice-koncert19.30 Ossián-koncert21.00 5-Let Buli10.00 Helyi tehetségek mûsora11.00 Kovács Vince polgármester megnyitója13.00 Bojtorján-koncert15.00 Klasszikusok befõttesüvegenSárközi József ütõmûvész utcazenész mûsora16.00 Zsiványok17.30 Márió-koncert19.00 Deák Bill Gyula-koncert20.00 Pünkösdi bál a Galaxy-val23.00 Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy14.00 „Gencsi Söprû” – regionális néptáncfesztivál20.00 Ghymes-koncert22.00 NeMo Buli – sztárvendég: L. L. Junior14.00 Pünkösdi vásár15.00 Megasztár: Gáspár Laci, Oláh Ibolya16.30 Bódi Guszti és a Fekete Szemek19.00 R-GO élõ koncertPünkösdi kézmûves vásár, vidámpark,egzotikus állatkert, országos BMX-bajnokságInformáció: Mûvelõdési Ház és Könyvtár 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.Tel.: 94/508-522, fax: 94/508-523, mobil: 30/560-5099, e-mail: gencsmuvhaz@vnet.hu

More magazines by this user
Similar magazines