MWOUĘ- - Savaria Fórum

savariaforum.hu

MWOUĘ- - Savaria Fórum

Safo18.qxd 5/13/05 9:00 AM Page 22 SAVARIA FÓRUM2005. május 14.NAPRÓL NAPRAA HÉT HÍRE:Május 7. szombatCsillagtúra a hõsök emlékéreCsillagtúrán járták végig a hõsi halálthalt repülõs katonák nyughelyeit aKecskeméti Puma Harcászati Repülõszázadpilótái, útjukon a szombathelyirepteret is érintették. A tizenegy géppelérkezõ résztvevõk a II. világháborúbefejezésének 60. évfordulója alkalmábólszervezték az égi túrát, amelyethagyománnyá kívánnak tenni.Ünnepség a Fõ térenEgész napos rendezvénnyel ünnepelteSzombathely az Európa-napot és a táncvilágnapját. A Fõ téri színpadokon késõBOTRÁNY AZ ÉRETTSÉGI KÖRÜLAz elmúlt évek legsúlyosabb érettségi-botránya robbant ki ahét elején Magyarországon. Már a vizsgák elõtt nyilvánosságrakerültek a magyar-, a történelem- és a matematika-érettségi feladatsorai,ezért szolgálatititok-sértés gyanúja miatt nyomozásindult az ügyben. Sokaknak újra vizsgát kell tenniük.Hétfõn, a középszintû magyar írásbeli érettségi után derült ki, hogy illetéktelenekmár vasárnap este közzétették az interneten az egyébként minden eddiginélszigorúbb szabályok szerint õrzött feladatsort. Nem sokkal késõbb nyilvánvalóvávált, hogy a matematika- és történelemtételek is kiszivárogtak, ígysokan már vizsga elõtt ismerhették a kérdéseket. A szakemberek úgy ítéltékmeg, a magyartételekrõl nem tudhattak nagy tömegben a diákok, így a hétfõivizsga eredményét elismerik. Az Oktatási Minisztériumban kedden úgy döntöttek:a szerdai történelem-feladatsort bevonják, és újakat nyomtatnak, így a tervezettnélkésõbb kezdõdhetett a másnapi vizsga, a keddi középszintû matematika-érettségieredményét pedig megsemmisítették. Azoknak, akik felvételizniszeretnének valamely felsõoktatási intézménybe, ezt újra kell írniuk, õk május28-án újabb feladatsort kapnak, aki viszont nem tanul tovább, kérheti az év végijegyét az érettségi-bizonyítványba.Magyar Bálintoktatási miniszterpolitikai akciót sejtaz ügy hátterében,a lemondását firtatókérdésekre pedigúgy reagált,hogy nem hátrálmeg az érettségilebonyolítása elõl.Fotó: Czika LászlóFotó: Czika Lászlóéjszakáig zajlott a nagyszabású mulatság,este gálamûsort, majd tûzijátékot és utcabálttartottak. Táncsátort is állítottak: ittmagyar, német, délszláv és román táncokattanítottak a szórakozóknak.Szent Flóriánhoz imádkoztakA tûzoltók védõszentjéhez, SzentFlóriánhoz imádkoztak országszerte ahívõk, Szombathelyen is ünnepi szentmiséttartottak a Székesegyházban. Amegemlékezés gyertyás felvonulássalkezdõdött, majd a nagytemplombanTibola Imre nagyprépost beszélt az1700-as évek pusztító tûzvészeit köve-Fotó: Czika Lászlótõ lakossági fogadalomról. Azóta élugyanis a hagyomány, hogy a hívekSzent Flórián közbenjárását kérik apusztítás elkerüléséért.Május 8. vasárnapEgy éve csatlakoztunkEurópa-napot tartott a fõiskolaTársadalomtudományok és Európa-tanulmányokIntézete, és Európa-hetetkezdett a Gyermekek Háza, valamint aDési iskola hazánk uniós csatlakozásánakelsõ évfordulója alkalmából. Mígaz elõbbi rendezvényen az itthoni tapasztalatokrólés Horvátország felkészülésérõlhallhattak elõadást, és kulturálisprogramokon vehettek részt azérdeklõdõk, addig az utóbbi eseménysorozatvetélkedõvel és kézmûves foglalkozásokkalvárta a gyerekeket.Május 10. keddA hulladékgyûjtésvolt a témaNyugat-Magyarország lépést tartEurópával a szelektív hulladékgyûjtésterén – ezt PersányiMiklós környezetvédelmi minisztermondta a 15. NemzetköziKöztisztasági Szakmai Fórumés Kiállítás címû rendezvényena Haladás-csarnokban. Atalálkozón szó esett a hulladékgazdálkodástervezésérõl, szabályozásáról,ellenõrzésérõl,pályázati lehetõségekrõl is, de aszakemberek mellett laikus érdeklõdõkis eljöttek a programra,akiknek egy roadshow keretébenmutatták be az újrahasznosítás folyamatát.Fotó: Czika LászlóAz elektronikus aláírásrólegyeztettekEgyeztetést tartottak az elektronikusaláírás bevezetésérõl az önkormányzatés a szakhatóságok képviselõi. Az E-Savaria néven indult program egyik2006-os eredménye lehet, hogy új lehetõségénekmegteremtésével korszerûbbéválik az információszolgáltatás rendszere.Ennek egyik eleme, hogy megteremtikaz összeköttetést a hatóságok között,az ügyintézés pedig az elektronikusaláírás használatával történik.Május 11. szerdaMunkaügyi kérdésekrõltanácskoztakKétnapos munkaügyi konferenciakezdõdött Szombathelyen magyar ésosztrák szakemberek részvételével. Atalálkozón a munkaerõ-piaci esélyegyenlõségrõl,a nõk foglalkoztatásilehetõségeirõl és a civil szervezetekszerepérõl tanácskoztak a meghívottak,akik a program zárásaként egyszakmai tanulmányút keretében osztrák-magyarhatár menti intézményeketis meglátogattak.Május 12. csütörtökUltrahangkészüléka kórháznakÚj, modern ultrahangkészüléketadományozott a Markusovszky kórházurológiai sebészeti osztályának a GyermekrákAlapítvány. A berendezés egyszerûen,fájdalommentesen mutatja ki avesekövet, a vese- és hólyagdaganatot,valamint a prosztata-megnagyobbodást,illetve segítségével a gyerekek fejlõdésirendellenességei, és a fiatalkori daganatokis korán felismerhetõek. Az ultrahangkészüléketaz alapítványi elnök adtaát a kórház magas szintû vezetésének.Konferenciaa szociálpolitikárólSzociálpolitikai témában rendeztekkétnapos országos konferenciát Szombathelyen.A Göncz Kinga szakminiszteráltal megnyitott programon neveselõadók beszéltek a szegénységrõl, acsaládpolitika rendszerérõl, a fogyatékosságrólés a lakhatási problémákról.A résztvevõk szekciókba tömörülve vitattákmeg az ágazat finanszírozása, azönkormányzati szociálpolitika és a másodikNemzeti Fejlesztési Terv várhatótartalmának kérdéseit.Fotó: Vass SzilárdSzombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Mb. szerkesztõ: Horváth Vilmos (20/984-3025) • Munkatársak: Haitzmann Ágnes (20/390-6255), Óvári Gábor (20/390-6280) • Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos • Hirdetésszervezés: Gerencsér Péterné (70/504-2404), Grófsics László (20/455-7721), Mezei Mária(20/964-3797), Pozsgai József (20/424-0006) Címlap: Czika László • Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919)• Nyomda: Arrabona Print & Partner Kft. (Gyõr, Bagoly út 5.) közvetítésével az ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/887-544 • Kiadja a Savaria Médiacentrum LapkiadóKht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • Tel.: mb. szerkesztõ: 94/506-557, újságírók: 94/506-551, 94/506-552 • Fax: 94/509-687 • E-mail: savariaforum@axelero.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757 • Készült 32.500 példányban • ISSN 1215-993XSzerkesztõség: 94/506-557 • Hirdetésfelvétel: 94/506-558 • E-mail: savariaforum@axelero.hu


Safo18.qxd 5/13/05 9:01 AM Page 44 SAVARIA FÓRUM2005. május 14.K Ö Z É L E TÚJ KÖZPONTBAN A FOGYATÉKOS-ELLÁTÁSPéldaértékû összefogásEgy helyen vehetõek igénybe ezentúl a fogyatékos emberekkülönféle ellátási formái, új, közös épületbe költöztettekugyanis több szolgáltatást. A 11-es Huszár úti létesítményben(volt Neumann-kisiskola) helyezték el az értelmi és a halmozottansérült fogyatékosok ellátását, valamint két támogatószolgálatot. A 45 millió forintból megújult modern, otthonosépületet dr. Göncz Kinga esélyegyenlõségi miniszteravatta fel csütörtökön.A fogyatékos emberek alap- ésnappali ellátása több mint két évekerült be a Regionális Szociális ForrásközpontKht. tevékenységi körébe,ez év tavaszáig azonban különhelyiségekben, egymástól földrajzilagigen távol tudták csak feladatukatellátni. A mostani átalakítással arászorulók helyzetén kívántak könynyíteni,egy épületbe költözöttugyanis az összes ellátási forma. Azingatlan átalakítását a szombathelyiönkormányzat 15 millióval, a szaktárca– pályázati úton – további 15millió forinttal támogatta, az összesen45 milliós beruházás fennmaradóköltségeit a Forrásközpont állta.A csütörtöki ünnepélyes átadásondr. Göncz Kinga mindenekelõtt a városraigen jellemzõ példaértékû összefogástemelte ki, azt a közös munkát,amelynek eredménye az új épület. Különkihangsúlyozta, hogy az egyébként– sorsukból adódóan – elszigeteltenélõ embereknek óriási segítség egyilyen otthonos, közösségi élményt és afejlõdés lehetõségét nyújtó intézmény.A Forrásközpont ügyvezetõ igazgatója,Füzessy Józsefné a munkában résztvett szakemberek és cégek segítségétköszönte meg. Mint mondta, a felújításegy hosszabb folyamat elsõ üteme voltFotó: Czika Lászlócsupán, az épületen további bõvítéseket,fejlesztéseket terveznek. A városnevében dr. Ipkovich György polgármesterméltatta a XXI. századi körülményeketbiztosító helyiségeket, ésszintén aláhúzta: a helyi erõk és a szaktárcaösszefogására volt szükség mindehhez.Kiderült: az épület bútorzatát –ahogy erre már más szociális intézményfejlesztésekor is volt példa – aSavaria Rehab-Team gondozottjai,hajléktalan, roma és megváltozottmunkaképességû emberek készítették,s adományozták a Forrásközpontnak.Az avatás utáni sajtótájékoztatónGyebrovszki János, a szociális bizottságelnöke annak fontosságáthangsúlyozta, hogy az ellátást a kistérségbenélõ emberekre is ki kellterjeszteni, a miniszter pedig a szociálistörvény készülõ módosításárólbeszélt. Kérdésünkre kifejtette,hogy a kormányzat célja jogszabályváltoztatásokkalcsökkenteni azegyes önkormányzatok ilyen irányúfeladatait – inkább a kistérségi öszszefogástszorgalmazzák –, illetvearra ösztönzik az ellátást végzõ intézményeket,hogy a szolgáltatásokatintegráltan, egy helyütt – amire amost átadott épület remek példa –kínálják a rászorulóknak.hháFotó: Czika LászlóBOKRÉTAÜNNEPSÉGMagyar szokás szerint ünnepelt a JabilFélig elkészült a Jabil új szombathelyigyára, melynek alkalmábólszerdán bokrétaünnepséget tartottak.Az amerikai székhelyû cégSzombathelyen európai logisztikaiközpontot és szervizüzemet hoz létre,ahol mintegy 700 embert foglalkoztatnakmajd. A gyár épületénekalapkõletétele február elsején volt, amunkák az ütemterv szerint haladnak.Régi magyar hagyomány, hogyaz építkezések alkalmával bokrétaünnepetrendeznek a szerkezetkészállapot elérésekor. Galler Károly, aJabil Global Services képviselõjeünnepi beszédében elmondta: mindösszehárom hónapja volt az alapkõletétel,és már lassan csak az épületgépészeti,belsõépítészeti munkák,és az elektromos rendszer kiépítése van hátra. Elhangzott, hogy a szoros határidõketannak ellenére tudják tartani, hogy az év elején többször is szélsõségesvolt az idõjárás. Varga Mihály, az épület kivitelezését végzõ Kész Kft.vezetõje elmondta: már öt éve dolgozik együtt amerikai partnerével, korábbana tiszaújvárosi üzemet is õk építették fel. Galler Károly hangsúlyozta: abokrétaünnepség jó alkalom az értékelésre, az átadásig pedig már csak háromhónap van hátra. Az ünnepség résztvevõi a gyár tetején állították fel aszalagokkal átkötött bokrétát, mely így messzirõl jelzi, hogy hamarosan nyílika gyárkapu.Óvári GáborÚJJÁALAKULÓ KISTÉRSÉG –TÖBB FELADATTALSzombathelyi Kistérség Többcélú Társulása néven újjáalakulta Vas megye székhelyét és további harminckilenc településtösszefogó korábbi szervezet. Az állam – az idáig is folyósítottnormatív támogatásokon túl – pluszforrást is biztosít aközös munkára.A szombathelyi kistérséghez tartozó falvak számára elõnyösebb lesz,hogy nevükben több szolgáltatást a társulás rendel majd meg – mondta érdeklõdésünkrea szervezet titkára, Böröcz Miklós. Megtudtuk: a szerdánmegalakult társulás feladatai jócskán kibõvültek ugyan jogelõdje teendõihezképest, azonban az állam díjazza közös munkát, a településeknek eddigis juttatott normatív támogatásokon felül további 80-90 millió forintnyiforrást biztosít e célra. Míg korábban fõként területfejlesztési feladatokkalfoglalkozott a szervezet, addig a jövõben az egész kistérség nevébenmegrendeli például az orvosi ügyeleti szolgáltatást, plusztámogatástjuttat a megfelelõ tanulólétszámot felmutató közös fenntartású oktatási intézményeknek,megszervezi a logopédiai és nevelési tanácsadási ellátást,és a szociális ellátást végzõ intézményekkel, valamint az önkormányzatibelsõ ellenõrökkel is – az egyes falvak helyett – a társulás köt szerzõdést.Böröcz Miklós hozzátette, hogy az egyes feladatok ellátásához nemegyenlõ mértékben csatlakoznak a települések, amely szolgáltatásra az ottélõk nem tartanak igényt, annak finanszírozásához természetesen nemkell hozzájárulniuk. Országszerte eddig több mint százharminc kistérségitöbbcélú társulás jött létre. Az újjáalakuláskor egyben tisztújítást is tartanaka szervezetek, Szombathelyen az elnöki teendõket továbbra is VargaGyula látja el.hhá


Safo18.qxd 5/13/05 9:01 AM Page 52005. május 14.SAVARIA FÓRUM5EGYMILLIÁRD AZ UTAKRAMegkezdõdött a felújításMintegy 170 millió forintot fordít az önkormányzat a szerdánmegkezdett út-hídfelújítási program második ütemére Szombathelyen.A most megkezdett munkák részét képezik annak a folyamatnak,amelynek során 2004 és 2006 között a város 1,2 milliárdforintot fordít a legrosszabb állapotú utak rendbetételére.A 2005-2006. évi útfelújításokösszege a központi támogatásbólkapott 50 millió forinttal együttöszszesen 910 millió forint lesz.Korábban a Medgyessy-kormányígérete az volt, hogy az önkormányzatminden egyes útfelújításra fordítottforintját megduplázza. Ez azígéret nem teljesült, viszont jövõreis megkapja a város az ötvenmillióforintot. Szombathely útjainak korszerûsítésetehát hitelbõl valósulhatmeg. Ebbõl az összegbõl viszontnem felületijavításokatés foltozásokat,hanemteljes útfelújítástvégezneka várostöbbpontján.CsermelyiAndrás alpolgármesterszerint aháromévesprogram célja,hogy látványos javulást érezzena lakosság a közlekedésben. Ehheza város fontosabb útjainak és hídjainakrendbetételére van szükség. Akivitelezõ szándéka szerint a munkákkalnyár közepére elkészülnek,így augusztusban megkezdõdhet aharmadik ütem, amelynek soránmár jelentõsebb korszerûsítés várható.A szerdán elindított ütembenszerepel a Szelestey, Pálya, Szûrcsapó,Váci Mihály, Kárpáti Kelemen,Bajnok, Bolyai, Alsóhegyi,Ferenczy utca és a Bartók Béla körút.Ehhez kapcsolódik továbbá aVas Megyei Közútkezelõ Kht. kezelésébenlévõ Rohonci út, valamintaz Óperint utcai híd rekonstrukciójais, utóbbit az önkormányzatfinanszírozza.Óvári Gábor„ALACSONYAN REPÜLÕ EJTÕERNYÕSÖK”A Fidesz Wagner András kinevezésérõlA jelenlegi városvezetés a választások közeledtével igyekszik saját embereitkulcspozícióba helyezni, így történhetett, hogy Wagner Andrást neveztékki a Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK) igazgatójának –hangzott el a Fidesz múlt heti sajtótájékoztatóján. Marton Zsolt szerint alacsonyanrepülnek az ejtõernyõsök, a pozíciók elosztása elkezdõdött. A politikusWagner András megválasztásával kapcsolatban kiemelte: a városvezetésnem írt ki pályázatot az esélyegyenlõség megteremtése érdekében,hanem egyszerûen állított egy jelöltet. Ezenkívül a polgármester azt állította,hogy Wagner András már felhagyott a politizálással, ehhez képest azSZDSZ ügyvivõi testületének tagjává választották. A Fidesz sérelmezi ezta döntést, amely alapján pártkáderek zsebébe juttatnak közpénzt.Horváth Zsolt a városvezetés politikájáról elmondta, hogy a közgyûlésenkht.-alapítási láz lett úrrá. Legutóbb három ilyen céget hoztak létre,amelyek jelentõs többletköltséget jelentenek a városnak, ráadásul a megalapításukatnem támogatta a pénzügyi és gazdasági bizottság sem. A Fideszpolitikusai kiemelték: szerették volna, ha a TISZK vezetõjét nem erõszakosanválasztják meg.ogFotó: Czika LászlóKI VAGY MI VÉDI A FOGYASZTÓT?A garancia szabályainak változásaiTermészetes törekvésünk, hogy ha vásárolunk, akkor a lehetõlegkisebb kiadással terheljük a családi kasszát, legyenszó élelmiszerrõl vagy tartós fogyasztási cikkrõl. A kereskedõkezt az emberi „ösztönt” ki is használják, néha már irreálisanalacsony áron kínálják a mûszaki cikkeket is. Sajnálatosmódon azonban nemcsak az olcsó húsnak híg a leve, hanemnéha a drágának is. Általános probléma, hogy nem mindig érvényesíthetõa garancia, elõfordul, hogy vásárlás esetén nemmegfelelõ a tájékoztatás. Büki György, a FogyasztóvédelmiFelügyelõség fõtanácsosa szerint a vevõnek határozottabbankell érvényesítenie jogait, az uniós tagsággal változtak az idevonatkozószabályok is.– A fogyasztóvédelemterületén milyenváltozások léptek életbea csatlakozáskor?– Az Európai Unióbana négy alapjog egyike azáruk szabad mozgása.Csatlakozásunkkor a hazaijogi szabályozástösszhangba kellett hozniaz uniós jogi normákkal,így ennek eredményekéntnagyon sok termék esetébenmegszûnt a forgalmazástmegelõzõ kötelezõbevizsgáltatás. A villamosságitermékek közülazonban a földelt és földelésnélküli dugók, aljzatokés elosztók eseténtovábbra is érvénybenmaradt a korábbi szabályozás.Más áruknál a termékenelhelyezett CE jelölés lett az„uniós útlevél”, amely igazolja,hogy a mûszaki cikk gyártásamegfelel a vonatkozó szabványoknak.Az ilyen öntanúsításlecsökkenti a forgalomba hozásidejét, azonban megnöveli a kockázatotis.– A tartós fogyasztási cikkekremilyen garanciákat kelladnia a kereskedõnek?– A csatlakozással változtak agaranciára és a szavatosságra vonatkozójogszabályi elõírások is.A garanciális készülékek körétegy 2003-as kormányrendelethatározta meg. Az itt felsorolttermékekre egyéves kötelezõ jótállástkell biztosítani, a kitöltöttjótállási jegyet pedig át kell adnia vásárlónak. Ha a vételtõl számítotthárom munkanapon belüla mûszaki termék úgy hibásodikmeg, hogy rendeltetésszerû használatraalkalmatlanná válik, az„A csatlakozással változtaka garanciára és a szavatosságravonatkozó jogszabályi elõírások”üzletnek ki kell cserélnie azt. Akorábban elõírt 15, illetve 30 naposjavítási idõ már nem szerepela rendeletben. Sajnos néhányesetben ezt úgy értelmezik, hogysemmilyen javítási határidõt nemkell betartani. A fogyasztói szerzõdésekkeretében érvényesítettjótállási igények intézésérõl szólórendelet szerint továbbra is törekednikell arra, hogy a javításvagy a csere 15 napon belülmegtörténjen. A szavatossági idõfogyasztói szerzõdéseknél kétév. Ezen idõ a rejtett hiba kijavításáraszolgál. A hat hónapon belülfelismert hiba esetén vélelmeznikell, hogy az létezett máraz eladáskor is. Ha a kereskedõnem ismeri el a hibát, és vita alakulki, akkor a vásárló a BékéltetõTestülethez fordulhat, illetveszakvéleménnyel bizonyíthatja,hogy a termék már a vásárláskorhibás volt.Óvári GáborFotó: Vass Szilárd


Safo18.qxd 5/13/05 9:01 AM Page 66 SAVARIA FÓRUM2005. május 14.KISKERT HÁZIDOKTOR PANASZKÖNYV TALÁRTisztességtelenáltalánosszerzõdési feltételekOlvasónk szélessávú internetszolgáltatásrairányuló, határozatlan idõreszóló szerzõdést kötött – a szerzõdéskötésjelen esetben egy 2 oldalasformanyomtatvány aláíratását jelentette– egy országos informatikai céggel.A szerzõdés alapján olvasónk féléventeelõre köteles teljesíteni a szolgáltatásellenértékét. A közelmúltbana szolgáltató a szerzõdésben biztosítottfelmondási jogával élve, 30 naposfelmondási idõvel a szerzõdést felmondta.Ezt követõen levélírónk kérteaz általa már teljesített, ellenszolgáltatásnélkül maradt díj visszatérítését.A szolgáltató ezt követõen rövid válaszlevélbentudatta olvasónkkal, hogya közöttük létrejött szerzõdés rendelkezéseiértelmében a szerzõdés bármelyokból történõ megszûnésekor a márteljesített szolgáltatások visszakövetelésénekhelye nincs.Az eset körülményei alapján megállapítható,hogy az olvasónk általaláírt megállapodás túlnyomórészt általánosszerzõdési feltételeken nyugszik,melyek meghatározásában nemközremûködhetett. Ezen szerzõdésekáltalános sajátossága, hogy a tömeges,szakmai sajátosságokat tartalmazóügyleteknél a szolgáltató elõre,egyoldalúan meghatározza a szerzõdésifeltételeket, melyeket elfogadásrakínál, így a szerzõdés nem egyenrangúfelek alkufolyamatának eredményeképpjön létre.A Mûvészetek Háza azonos nevûhonlapjára keresve heves érzelmeklesznek úrrá az emberen. Szombathelyiprogramok után böngészve azelsõ célpontok egyike lehet awww.muveszetekhaza.hu weboldal.A város programkínálata ugyanis ottDr. Kövesdi ZoltánA jogalkotó ezért a fogyasztók védelmébenkidolgozta a tisztességtelenáltalános szerzõdési feltételek fogalmát,és feljogosította a fogyasztókat ezen kikötésekmegtámadására. Ezentúl a18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet – a13/93. sz. EGK irányelvvel összhangban– meghatározta azon szerzõdési kikötéseket,melyek tisztességtelenségétfogyasztóval kötött szerzõdésekben elevevélelmezni kell. A hivatkozott kormányrendeletértelmében az itt ismertetettesetben szereplõ kikötés tisztességtelen(a megdönthetetlen vélelmeketfelsoroló ún. „feketelistán” szerepel),mivel kizárja, hogy a fogyasztó a szerzõdésmegszûnésekor visszakövetelje amár teljesített, ellenszolgáltatás nélküliszolgáltatását. Olvasónk tehát megtámadhatjaa sérelmezett kikötést bíróságelõtt, mely megállapítja a szerzõdési feltételérvénytelenségét, így eredményesenkövetelheti vissza az általa már teljesítettszolgáltatást.van a világhálón, csak alaposabbankell keresgélni. Az így szerzett információpedig könnyen memorizálható,ha a honlap színes és érdekes.Márpedig a Mûvészetek Házánakvirtuális megjelenítésére mindkéteset érvényes. Visszakanyarodva te-Bemutatkozik a:SZENT MÁRTON ÚTITEMETÕÉRT EGYESÜLETA Szent Márton Úti TemetõértEgyesület 2001 végénalakult azzal a céllal, hogy arégi szentmártoni temetõ mûvészettörténeti,helytörténeti,néprajzi, iparmûvészeti szempontbólértékes emlékeinekhelyreállításáért, a temetõ területiegységének, flórjának,faunájának védelméért tevékenykedjen.Egyesületünk kezdeményezésére,önkormányzati képviselõkés a város anyagi támogatásával,a Vas Megyei TemetkezésiVállalat együttmûködésével2004-re elkészült anagykereszt, valamint HolzheimKárolyné Kéthelyi Franciskasírja kovácsoltvas kerítésénekhelyreállítása.2003-tól csatlakoztunk aváros Szent Márton-hét kulturálisprogramsorozatához.Megjelentettük Bonczó-TorjayIván Hortus Dei címû, a temetõtbemutató multimédiás CDjéta Vas Megyei TemetkezésiVállalat, majd SzombathelyMJV támogatásával. 2004õszén Mária az ágy fölött címmelrendeztünk kiállítást.CIVIL TÉRA Szombathelyi sétákrendszeres helyszínea szentmártoni temetõ.2004-ben csatlakoztunkaz Örökségvédelmi HivatalKulturális ÖrökségünkNapjai programsorozatához.2004 õszén SzombathelyMegyei Jogú VárosKörnyezetvédelmi Bizottságaülésén ismertettük törekvéseinket.A bizottság a következõhatározatot hozta: „A KörnyezetvédelmiSzakmai Bizottságegyetért azzal, hogy a temetõfunkciója maradjon meg, továbbászükségesnek tartja egyprogramterv készítését a késõbbihasznosítás módjáról, illetvemûködésrõl.”Kérjük, érdeklõdésével,munkájával, anyagi támogatásávalsegítse a Szent Mártonúti temetõ megõrzéséért folytatottmunkánkat.Szent Márton Úti TemetõértEgyesület, Szombathely,Szent Márton u. 40., tel.:30/425-2081, 30/438-4932,számlaszám: 14100172-61997349-01000001.KLIKKELÕ: www.muveszetekhaza.huZsebtévés fílinghát a heves érzelmek kiváltó okára,azt nem a nyitólap okozza. Komor,fekete oldal, középen az intézménylogójával, valami fajsúlyos tartalmatfeltételez. A belépés azonban a meglepetéserejével hat. Színes betûkdõlnek jobbra-balra, minden szabálytalanés játékos, semmi sem az,aminek látszik. (Csak a wurlitzer hiányzott.)Színvilágában a sárga, azöld és a lila dominál, így elõszörazt hittem, hogy a hétéves unokaöcsémbabrált a géppel, és a Minimaxjátékoldala töltõdött be. Denem, komoly kulturális programoklapulnak meg az ikonok mögött. Mielõttazonban a tartalmi elemeketvennénk górcsõ alá, meg kell emlékeznünkaz oldal bal felsõ sarkán elhelyezettérdekes kis design-elemrõl.Egy panorámaképet láthatunk,körbenézhetünk a Mûvészetek Házábanegy kis lyukon keresztül. Elsõregyerekkorom egyik kedvencmûsora, a Zsebtévé ugrott be, a trükköskis Hakapeszi Makival. Olyanformában hasítottak ki egy darabot aszínes háttérbõl, amely egy régi Videotontelevízió kávájára emlékeztet.Alatta, a folyamatosan gördülõgyorshírek közlésére szolgáló sorbanegy Közérdekû felirat kószálcéltalanul. Az oldal kialakításábankevés jó elem van, a talpas betûk olvashatatlanoka sárga háttér elõtt, aprogramajánló kissé zavaros és hiányos.Nem szerepel a júniusi mûsornaptár,ám a Forgó teljes áruválasztékávalmegismerkedhetünk. A vendégkönyvbenegyetlen bejegyzésvan csupán, amely véleményt alkot awebfejlesztõk teljesítményérõl. Akigondolja, olvassa el.Óvári Gábor


Safo18.qxd 5/13/05 9:01 AM Page 72005. május 14.SAVARIA FÓRUM7SZAKKÉPZÉS CSÚCSTECHNOLÓGIÁVALWagner András egy új központról, tananyagreformról és a szakképzõ rendszer jövõjérõlHeteken belül munkába áll a Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK) vezetése,és megkezdõdik a tizenhat magyarországi centrum egyikének kialakítása aszombathelyi ipari parkban. Az erre elnyert egymilliárd forintos uniós támogatásbólkibõvítik az inkubátorházat, létrehozzák a nyolc iskola együttmûködését koordinálóés a munkaerõpiac képzési igényeit figyelemmel kísérõ és adaptáló szervezetet,a képzéshez szükséges legmodernebb eszközökkel szerelik fel a laborokat,mûhelyeket, hogy a nyolc vasi iskolából álló konzorcium 2007-tõl itt tarthassa agyakorlati órákat. A mûködtetésre közhasznú társaságot alapítanak, amelynekélén Wagner András korábbi polgármester – jelenleg az Oktatási Minisztériumbana regionális tervezés koordinációjáért felelõs miniszteri megbízott – áll majd az elkövetkezendõöt évben. Arra kértük, tegye világossá a laikusoknak: mirõl is szólez a program.Piaci igényekhez igazodva– Miben változik meg a konzorciumhoztartozó iskolák tanulóinak oktatása?– A közismereti és a szakmai elméleti tárgyakattovábbra is az egyes iskolákban tanulják majd a diákok.Nem változik a gyakorlati képzés helye semazokon a területeken, amelyeken az iskolák rendelkezneka megfelelõ eszközökkel. A TISZK minthelyszín csak azoknál a tananyagrészeknél, ún. moduloknállép be a rendszerbe, amelyek ma még hiányoznak.Így lesz olyan színvonalú a szakképzés,amilyet a munkaerõpiac, a gazdaság megkíván.– Tehát a TISZK a gyakorlati képzéshezszükséges legmodernebb eszközökkelrendelkezik majd?– Így van. Amíg a fenntartó önkormányzategyetlen iskolának sem tudná megvenni ezt a felszerelést,addig most EU-támogatással egyszerrenyolc iskola juthat hozzá. Ezekben az intézményekben– ahogy a többi magyarországi TISZK-ben is –két fõ szakmacsoportban zajlik a képzés: gépészetés kereskedelem–marketing szakmacsoportban.– Miért pont ezen a két területen történikfejlesztés?– Egyrészt minden régióban jelen vannak, és agazdaság is ezeket igényli. Másrészt a helyi sajátosságoknakmegfelelõen további képzéseket lehetrájuk alapozni, Szombathely esetében például azelektronika, az informatika, valamint a vendéglátásés a turizmus témakörében. Az iskolai tanévben azalapszakmák gyakorlati oktatása jelentõs részben aTISZK-ben történik, ám a felnõttképzésbe is bekapcsolódunk,illetve a tanároknak módszertani, avezetõknek vezetõi továbbképzéseket tartunk. Közösinformatikai rendszert építünk ki a nyolc iskolaközött, egységes minõségbiztosítási rendszertalakítunk ki, és folyamatosan fejlesztjük az egyesszakmák tananyagát. Szolgáltatást fejlesztünk a tanulókés a szülõk számára, amely a képzési rendszerbenvaló eligazodásukat segíti.Fenntarthatóság, segítséggel– Többen kifogásolták az ön kinevezésénekmódját. Mit gondol errõl? Mennyibenérinti ez a jelenlegi munkáját?– Sürgõs volt ez a lépés, mert az utolsók közöttvagyunk, akik még nem alakították meg akht.-t. A hivatalos eredményhirdetés február végénvolt, vezetõi pályázatot pedig akkor egy nemlétezõ szervezet élére nem lehetett kiírni. Ha eztmost tette volna meg a város, leghamarabb nyáronszülethetett volna döntés. Épp emiatt biztosítlehetõséget a vonatkozó jogszabály arra, hogy azelsõ ügyvezetõt megnevezze az alapító. S hogymiért öt évre szól a kinevezés? Mert az elsõ háromévben a további ötévi mûködést is elõ kellkészíteni, aminek a végrehajtásáról is gondoskodnikell. A támogatási szerzõdést egy-két hónaponbelül meg tudjuk kötni, ettõl az idõponttólkezdve teljes munkaidõmben a TISZK létrehozásánfogok dolgozni.– Az elnyert egymilliárd forint mennyiidõre biztosítja a mûködést, és honnanlesz forrás rá a késõbbiekben?– A támogatás a hároméves program finanszírozásátbiztosítja. Késõbb a gyakorlati képzésreesõ normatíva-részt a TISZK-nek kellmegkapnia, és a szakképzési hozzájárulásból isrészesülhet. A létrehozott képzési kapacitást természetesenértékesítheti is a TISZK a felnõttképzésés a felsõfokú szakképzés piacán. A térségszakképzésének irányító szervezetekéntFotó: Vass Szilárdminden esélye adott lesz arra, hogy különbözõpályázatokon eredményesen szerepeljen. Az iskolafenntartóönkormányzatok pedig a pályázatbangaranciát vállaltak arra, hogy a projekt befejezéseután minimum öt évig biztosítják aszervezet mûködését.– Mekkora épületben mûködik majd aközpont, és milyen apparátussal?– Eleinte csak negyedmagammal végzem azelõkészítést, majd a fejlesztés üteméhez igazodvaa menedzsment tovább bõvül. Nagyobb létszámmalcsak a késõbbiekben számolunk, amikoraz eszközök beszerzése lesz soron, és kiépülaz a kb. 1500 négyzetméternyi élettér, ahol aközpont mûködni fog. Használjuk majd a mármeglévõ inkubátorház helyiségeit, de felépülegy toldaléképület is.Hálózat épül– Mennyiben érinti a nyolc iskolábanmost oktató tanárokat a változás? Mindannyiukraszükség lesz?– Számszerûen valószínûleg nem csökkenlényegesen a tanárigény, de minõségi változásrabiztosan szükség lesz. Természetesen a tanároknakérteniük kell a TISZK-be kerülõ, csúcstechnológiátképviselõ eszközökhöz, ehhez arendszeren belülrõl keressük meg a szakembereket.Elõfordulhat, hogy egyeseknek továbbkell képezniük magukat, hogy részt vehesseneka munkában.– Most tizenhat TISZK alakul az országban.Úgy tudom, a cél az, hogy a szakképzõiskolákat késõbb teljesen kiváltsa kb.hatvan központ.– A mostani elsõ ütem után tovább folyik majda TISZK-hálózat kiépítése. Valóban, úgy ötvenhatvanközpont létrehozása a cél. Hollandiában,Írországban hasonló a struktúra, s azért tanácsosaz õ példájukat követni, mert a ma több mint ezerintézménybõl álló hazai szakképzõ rendszert szintelehetetlen irányítani, ráadásul közülük többszáz iskolában ötven fõnél is kevesebben tanulnak.A közpénzeket tehát nagyon rossz hatékonysággalköltjük el. Egy szétaprózott rendszer nemtudja követni a munkaerõ-piaci igényeket sem.Ezzel szemben a TISZK munkáját egy huszonöttagú tanácsadó testület segíti majd, amelyben jórészta munkáltatóként megjelenõ gazdálkodószervezetek képviseltetik magukat. El tudjákmajd mondani, milyen tudással és gyakorlati tapasztalattalkell rendelkeznie az innen kikerülõ,„kész” munkaerõnek. A napi munkaerõ-piaci igényeknekvaló megfelelés mellett persze az élethosszigtartó tanulásra is alkalmassá kell tennünka fiatalokat. A célunk az, hogy az itt tanulók a jelenleginélsokkal jobb esélyekkel tudjanak majdelhelyezkedni.hháFÓKUSZBAN


Safo18.qxd 5/13/05 9:01 AM Page 88 SAVARIA FÓRUM2005. május 14.SZOMBATHELYI SZÍNTEREKPIACZ TÉRTÕL A FÕ TÉRIGTó, kápolna és várostorony a középkori központbanSzámtalanszor átalakult, átépítették, felújították, de mindiga város központja maradt. A Fõ tér hosszú évszázadokon keresztülvolt Szombathely fõ piactere, de már a római koriSavariában is itt volt a város magja, az elõkelõ lakónegyed.Mint mindig, ma is meghatározója a megyeszékhely arculatának,a változó igények szerint újra átépítés elõtt áll.Heti vásárok helyeNyüzsgõ piactér az 1800-as évek végénFotó: Czika LászlóA villamos sokak kedvence voltLüktetõ élet az 1910-es évekbenSzombathely történelmi belvárosamáig õrzi XV. századi formáját. Bár aSavaria római városának pusztulását követõévszázadokból nem maradtak fennrészletes adatok a Fõ térrõl, az biztos,hogy a közösségi élet központja volt, hiszenitt tartották a heti vásárokat, itt zajlotta gazdasági élet, és a XVIII. századtóla Fõ tér lett a polgárvárosi központmagja is. Atér alakja egy szûkülõ háromszög,amely a ferences templom felé esõrészen utcában végzõdik. Eleinte éppenezért csak a nyugati részét tekintették térnek.A szûkülõ felét már 1354-benGyöngyös utcának hívták, 1893 és 1949között Erzsébet királyné utca, majd Köztársaságtér lett. A Fõ tér legkorábbi elnevezésePiacz tér volt, de a szélesebb feléthívták Fõ-Piacznak is. 1886 és 1928 közöttHorváth Boldizsár, 1949-ig Szentháromságtér, majd a keleti felével együttKöztársaság tér, és végül Fõ tér lett. A térkörvonala az évszázadok alatt gyakorlatilagalig módosult, változást csupán avárosháza megépítése, és a keleti részena Király utca bekapcsolása jelentette.Kaloda és pellengér a piaconA tér nyugati fele a polgárság ünnepeinekés mindennapjainak színterelett. Itt állították fel már a középkor folyamánazokat az építményeket, amelyekévszázadokig meghatározták azegész városképet. A legismertebb ezekközül a várostorony vagy piaci toronyvolt, amelyet még a XVI. századbanemeltek. A torony számtalan funkcióvalrendelkezett. Volt rajta óra, harang,de itt õrizték a hiteles piaci mértékeketis, a hosszmértéket a torony oldalhosszaadta. Fõ funkciója azonban atûzjelzés volt, innen az egész város láthatóvolt. Mellette volt egy ház, ahol azõröket elszállásolták, de a közelbenkaptak helyet a büntetõeszközök is: akaloda, a pellengér és a pálcázásrahasznált simakõ is. Az építmény 1632-ben leéget, egy év múlva azonban újjáépítették,és 1837-ig állt, amikor isvégleg lebontották. A piaci kápolnát1712-13-ban emelték, az 1709-es nagypestisjárvány emlékére. A Szent Fábiánés Szent Sebestyén nevét viselõépítményt azon a helyen állították fel,ahol a járvány idején az istentiszteletekettartották. A piaci kápolna az 1817-es nagy tûzvésznek esett áldozatul, ésmivel újjáépíteni nem tudták, ezért lebontották,a berendezéseit pedig eladták.A piaci kápolna és a várostoronyközelében egy kisebb tó is helyet kapott,amelynek vizét a pusztító tûzvészekoltására használták fel. A tó medrétállandóan tisztán tartották, 1748-ban pedig a városi tanács döntése nyománkikövezték. Szintén a pestisjárványnakállított emléket a Szentháromság-szobor,amelyet 1714-ben szenteltekfel. 1869-ben a város lebontatta akorszerûtlennek nyilvánított oszlopot,és helyére egy romantikus stílusú szobrotállítottak, amelyet aztán 1951-benáthelyeztek a Székesegyház elõtti térre.Már szimbolikus jelentõséggel bír a piactéren1777-ben felállított kút, amelya tûzoltásra használt tavat helyettesítette.Horváth Ferenc, Vas megye alispánjakezdeményezte, hogy a piactérnövelése érdekében a tavat szüntessékmeg, és helyette létesítsenek kutat. Azún. Kupai-kút az 1817-es tûzvészbenelpusztult ugyan, de a feljegyzésekszerint még a huszadik század elején ismûködött a helyén ivókút. A Kupaikúthozegy régi hagyomány is tartozik:a kút vizébõl inniuk kellett a polgáresküttett személyeknek, ez volt a polgárjogmegszerzésének záróaktusa. Ezt aszokást örökíti meg a városháza elõttálló szoborcsoport is.Autóval a Köztársaság térenA Fõ tér épületei mellett adatokmaradtak fenn a burkolatokról is. Az1850-es évektõl kockakõvel burkoltjárdák készültek, a tér közepét azonbankaviccsal terítették be. A teljestérburkolat csak a század végén, 1899és 1901 között készülhetett el. A térezt a képet õrizte egészen 1951-ig,amikor a piacot kitelepítették a városközepérõl. A burkolatot felszedték, aFõ tér közepét pedig parkosították. Agépjármûforgalom a park körül, a házaktövében zajlott, az 1897-ben létesítettvillamosvonal pedig a Fõ térészaki oldalán húzódott. Ezt az állapototszüntette meg aztán az a térrendezés,amely a kelet-nyugati irányúközlekedést volt hivatott elõsegíteni,új utat akartak nyitni. 1974-ben – sokakbánatára – megszüntették a villamos-közlekedéstSzombathelyen, ámez a helyzeten nem javított. Ekkor vetõdöttfel a gyalogostér kialakításánakgondolata, amely 1986-ra valósulhatottmeg. A mai látképet meghatározószökõkút és az utcai bútorzat 1980-ban készült el. Közismert, hogy az elmúltegy évtizedben többször is felmerülta Fõ tér rekonstrukciójánakterve, a néhány hete elindult csatornafelújításokután, remélhetõleg, a tervekmeg is valósulnak.Óvári GáborForrás: Savaria Fórum 1992. január 25.; TilcsikGyörgy: Történelmi barangolás a Fõ téren. Tájak,múzeumok kiskönyvtára sorozat


Safo18.qxd 5/13/05 9:01 AM Page 92005. május 14.SAVARIA FÓRUM9ó C á óÉLET AZ ÓKORI SAVARIÁBANEgy nyüzsgõ város emléke a római idõkbõlÉpület épület hátán, egymásra nyíló ablakok, szabálytalan alakúbazaltkõvel kirakott szûk, lejtõs kis utcák, hangoskodás, pezsgõélet, igazi ókori nagyvárosi hétköznapok – valahogy így festhetett arómai korban Savaria központja, melybõl oly sok mindent rejt mégmindig a mai szombathelyi belváros. Arra csak néhány éve jöttek ráa szakemberek, hogy a korábbi elmélet – mely szerint a Fõ tér helyénkét évezrede szintén tér volt – téves. A sorra elõkerülõ utcakeresztezõdések,csatornák, házalapok, falrészletek, helyiségburkolatokés számtalan kisebb tárgyi bizonyíték mind arról árulkodnak,hogy Szombathely mai központja egy utcákkal szabdalt, sûrûn beépítettterület lehetett az ókorban. Olyan városrész volt, amelyet aközélet színterének számító fórum és sok-sok fontos vallási és közigazgatásiépület szegélyezett.Tógás nép Savaria utcáinA savariai utcákon kétezer évvel ezelõtttógás férfiak jöttek-mentek, vendégségbeigyekeztek, vagy épp a fórumfelé tartottak, hogy a közügyeket polgártársaikkalmegbeszéljék. A különös,csakis a rómaiakra jellemzõ ruhadarabaz egész birodalom férfinépe körébenelterjedt. A tóga – mely leggyakrabbangyapjúból készült, színe pedig általábannyers volt, festetlen – azt jelképezte,hogy tulajdonosa, aki bal vállán átvetvehordta az óriási leplet, egy igenelõkelõ polgár. Ha a divatos nyers színûruha helyett valakit sötét, barna vagyfekete tógában láttak a szomszédok,tudni lehetett, hogy az illetõ gyászol. Aváros lakónegyedében bíborszínû ésaranyszállal átszõtt tógában nemigenjelent meg senki, ilyet ugyanis csak5.6.1.3.2.Római öltözék: 1. plebejus tunikája2. tunika palliummal 3. tóga 4. paenula5. legiós és munkásszandál6. patkolt bakancscsászárok, hadvezérek hordhattak. Azidõjárás viszontagságai elleni védelemmellett tehát arra is jó volt ez a sajátosöltözék, hogy az egymással összefutónépek beszélgetõtársuk társadalmihelyzetérõl is tájékozódjanak. Amialatta volt, az már rejtve maradt a kíváncsiszemek elõtt, a tóga ugyanisrendszerint tunikát is takart, egy téglalapalakú, két csíkkal díszített ruhanemût,melynek színe ugyancsak beszédesvolt. Hogy Savariában is tógábanjártak a férfiak, arra korabeli ábrázolásokengedik következtetni a szakembereket,de miként ma, úgy akkoribansem volt örök divat, a II. századtól egyreinkább a könnyen felvehetõ köpenyviselete terjedt el, a tógát pedig meghagytákünnepi öltözéknek.Titkos nõi viseletekEgy nõnek egyébként másféle ruhadarabdukált, már a tisztességesebbjének,mert állítólag a prostituáltaknéha-néha magukra öltötték a férfiöltözéknekszámító tógát. A savariaihölgyek hosszútunikába bújtak, s4. fölé pallát, azaznégyszögleteskendõt terítettek.Aki igazán adottmagára, világosszínû alsó tunikátis hordott felsõruházataalatt, sõtkét oldalt megköthetõalsónemût ésmelltartót is viseltek.Utóbbi egy fásliszerû,mell köré csavartszövetcsík voltcsupán. Mindez azonbanrejtve maradt, így a mai Fõtér helyén egykor állt házakközött sétálók számára leginkábbcsak a nõi bokákatverdesõ tunikaaljak bukkantakelõ a sokszor egész testet takarókendõk alól. Ahogy múlt az idõ, s ahölgyek is egyre többet mutathattakmeg magukból és drága, díszes viseletükbõl,úgy terjedtek el a ruha anyagánakösszefogására szolgáló ékszerekés gombok is.Lakomák, hideg vacsorákHa utazni tudnánk az idõben, és beleshetnénkannak a lakóháznak az ablakán,amelynek belsõ mozaikjából néhányhete egy nagyobb darab került elõa Fõ téri ásatásokon, akkor ételt és italtminden bizonnyal bõségesen találnánk.A házban ugyanis elõkelõnépség lakhatott– nem húzhatta megám akárki magát a fórumés a fontos középületekszomszédságában–, olyasvalaki,aki valószínûleg mindigtartott otthon valamelyjófajta borból.Ilyesmi jól jöhetett afényûzõ vendégségekalkalmával, ami nemvolt ritka azokban azidõkben. Kedvelt italvolt tehát a bor, szárazés édes, fehér, vörösés fekete egyaránt, deSavaria polgárságanem kifejezetten „tisztán”itta a nemes nedût,hanem fûszerezve,mézzel édesítve, stöbbnyire vízzel hígítva.Persze ettek is arómai idõkben, napjábanháromszor, ha egy savariai családreggelijét akarjuk elképzelni, szerényencsak kenyérre és gyümölcsre kell gondolnunk.Az ebédidõ sem számított anehéz étkek napszakának: a kenyér mellésajt, hideg hús és zöldség került. Esteaztán lehetett dõzsölni, a háromfogásosvacsora tojásból, tengeri halból, csigábólálló elõétellel indult, majd jöhetett asült hús, végül pedig gyümölccsel,édességgel zárult a lakoma rendszerint.Hogy minden jómódú savariai családotthonában ezekkel terítettek-e, nemtudni, de a vagyonosabbaknál biztosan.A férfiak, akik általában a vacsora végérejócskán leitták magukat, fekve ettek,ágyra dõlve, s a mosogatásra egész biztosnem volt gondjuk, se a konyhai teendõkre,ilyen helyiség ugyanis nemigenvolt a korabeli lakóházakban, ezért ettektöbbnyire hideg ételt.Sápadt arcok,misztikus hétköznapokS ha már a konyhát, vagy annak hiányátemlítjük, jegyezzük meg: az ókoriSavaria asszonynépe nem pusztán ült otthon,és nevelte a gyerekeket, többen dolgozhattakis. Talán épp a mai Fõ terünkkörnyékén állt az a kis üzlet, ahol a savariainõk hajkoronáját a fodrászhölgyek igazgatták,s tán hivatásos bábaasszony is lakotta környéken. Akadhatott olyan is –igaz, nem volt jellemzõ –, aki saját kis mûhelyébenszõtte a ruhának való kelméket.Arcukat azonban szinte mindannyian festették,divatos volt ugyanis a korabeliScarbantia fóruma: hasonló lehetett a miénk issmink, sõt – hogy sápadtságukat kihangsúlyozzáka nõk – krétaporral fedték arcbõrüket.Erre egy kis vörös pír került, szemükreantimon és hamu keverékét mázolták.Az utcákat minden bizonnyal erõs illatoklengték be, nem volt ismeretlen ugyanisa virágokból, fûszerekbõl készült parfümsem. Ékszerük bronz volt, néha üveg,ezekbõl készültek a gyûrûk, karperecek ésnyakláncok. Így készítették ki magukat,amikor a jövõt kutatni indultak Savariazegzugos utcáin. Varázslatos jóslások zajlottaknémely házakban, ahol állati belsõségekbõligyekeztek kiolvasni maguk éscsaládjuk sorsát. Hát így teltek a hétköznapokaz évszakváltáshoz kapcsolódószertartások között itt, elõdeink lakóhelyén,Savariában is, melynek életérõl – köszönhetõenrégészeknek, történészeknek –mi is egyre többet tudhatunk.hháMESÉLÕ MÚLT


Safo18.qxd 5/13/05 9:01 AM Page 1010 SAVARIA FÓRUM2005. május 14.NYÍLT FOGADÓÓRAELÕRELÉPÉS BÉRLAKÁS-ÜGYBEN?Kõvári Attila lakásügyekrõl és egy lakótelep fejlesztésérõlLakásbizottságot vezetni – Kõvári Attila (MSZP) önkormányzatiképviselõ hét éve teszi – nem kifejezetten hálás feladat,a bérlakásra várakozók többségén sokszor évekig nemlehet segíteni. Rossz hírek mellett most azonban örömteliesemény elõkészületeirõl is be tudott számolni a politikus,aki szerkesztõségünkben tartott nyílt fogadóórát a héten.Rendelõ lesz a lakásbólEgy Szent Márton utcai lakó a házaföldszintjén mûködõ sörözõ miatttelefonált a képviselõnek. Mintmondta, több ember panaszát tolmácsolja,amikor a hangos zene, a nyitvatartásiidõ túllépése miatt emeli felszavát. Hol jelentheti be problémáját?– kérdezte Kõvári Attilától, akiarról tájékoztatta a hölgyet, hogy aPolgármesteri Hivatal IgazgatásiOsztálya foglalkozik efféle ügyekkel,ott tehet panaszt. Nemrég szigorodtakaz idevonatkozó szabályok, minda megengedett hangerõ túllépését,mind pedig a feltüntetett nyitvatartásiidõ be nem tartását súlyosanszankcionálják. A képviselõ azt tanácsolta:a ház közös képviselõje tegyenhivatalosan is lépést.E-mail-ben érkezett több kérdés is.Volt, aki arra volt kíváncsi, mi lesz aRumi úti orvosi rendelõ megüresedettszolgálati lakásával. Megtudtuk: jelenlegátalakítások folynak itt, ami utánrendelõ mûködhet majd a helyiségben.– A lakásbizottság az ingatlant törli alakásállományból, ha az ÁNTSZ is alkalmasnaktalálja a tervezett célra, ígya jogi procedúra lefolytatása utánújabb lépést tehetünk – mondta KõváriAttila – az „egy orvos, egy rendelõ”elv megvalósulása felé.Gyógyszertár –jövõ tavasszalMikor lesz márgyógyszertár a Stromfeld-lakótelepen?– tettékfel az örök kérdést.A körzet képviselõjekifejtette: végre agyógyszerészkamara ésaz országos tiszti fõgyógyszerészihivatalis támogatja az ügyet,már csak a pályázati kiírástkell megvárni,amire feltehetõen sokérdeklõdõ lesz. Akárjövõ tavasszal megoldódhata környékgyógyszerellátása –fûzte hozzá.Börtön épül, vagykiképzõközpont? – érdeklõdöttegy e-mailezõ.A válasz így hangzott: mindkettõegyszerre. A közbeszerzési eljárás lefolytatásaután végül mindenki számáraelfogadható megoldás születik a börtönelhelyezésére, ráadásul 350 új munkahelyetis teremt a beruházás. Egy lakó aStromfeldre tervezett új élelmiszer-áruházrólés a környék közlekedésérõl faggatózott.Kõvári Attila úgy fogalmazott:a Verseny utca megnyitásával végreát lehet járni a nagyáruházba, ésújabb ki- és behajtási lehetõséggel bõvüla lakótelep, de javul a buszközlekedésis, a legkorábban õsszel megnyílóélelmiszer-áruház mellett új megállólesz. Épül majd egy másik kereskedelmiegység is, egy szõnyeg- és tapétaáruház– tudtuk meg –, mellyel kapcsolatbana csapadékvíz-elvezetést is megkell oldani a Minerva park gondjávalegyütt. A képviselõ elmondta, hogy akörnyék ebbéli gondjának rendezéséhez240 millió forintra lenne szükség,forrás azonban nincs.Bérlakások magántõkébõlJelenlegi lakáskörülményeirõl panaszkodottegy telefonáló, s arról,Fotó: Vass Szilárdhogy három éve beadta igénylését egymásik bérlakásra, de az idei névjegyzékben– amely a lakáshoz jutókat sorolja– sem szerepel. Kõvári Attilacsak annyit tudott tanácsolni az aprócskalakásban ötödmagával élõ aszszonynak,hogy nyújtson be fellebbezést,erre ugyanis van lehetõség. Hozzátette:közel 150 cserekérelem fekszikaz asztalán, ezek jó része 5–6 éveteljesítetlen, s így is csak körülbelül10 lakáscserére van évente mód, ahelyzetet tehát nem könnyû megoldani.2002 októbere óta egyébként 286-an kaptak már bérlakást. Kiderült azis, hogy a bizottsági elnök – helyi önkormányzatiés bankszakemberekkelegyütt – kidolgozott egy újszerû bérlakás-építésikonstrukciót, melyben magántõkébõlépítkeznének. Az ötletkormányszinten is támogatásra talált,a megvalósításhoz már csak egy kormányrendelet-módosításhiányzik,ami a napokban várható, így Szombathelyenindulhatna egy országosan isnagy érdeklõdésre számot tartó mintaprojekt.A Stromfelden rendelkezésreis áll egy közmûvesített önkormányzatiterület – egy meg nem épült házhelyén –, amit pályáztatás után egybefektetõ megvásárolhat, és azon kb.50 bérlakást építhet. Az itt lakáshozjutók viszonylag magas, ám az albérletiköltségeknél alacsonyabb díjértlakhatnak, 5 év múlva pedig az ingatlantmeg is vásárolhatják. Úgy tudjuk,az épület jövõ õszre már állhat. Akonstrukció iránt számos érdeklõdõvan, a város több területet is fel tudajánlani ilyen célra.hháFotó: Vass SzilárdHÉTVÉGÉN NYIT A TÓFÜRDÕA hosszú tél után ismét elérkezetta pillanat: kinyit a strand, ezzeljelképesen kezdetét veszi anyár. A mintegy 1,3 milliárd forintbakerülõ rekonstrukció befejezõdött,így Szombathelyen találhatóaz ország egyik legnagyobb éslegszebb hidegvizes fürdõje, aholminden korosztály megtalálja aneki kedvezõ kikapcsolódási lehetõséget.Tatai Péter, a Tófürdõ vezetõjekérdésünkre elmondta: azárak idén az infláció mértékébenemelkedtek. A felnõtt napijegy ára790 forint, a diákjegyet 670 forintértlehet megváltani. A belépõdíjakígy más, hasonló szolgáltatástnyújtó strandokhoz képest továbbrais jelentõsen alacsonyabbak. Anépszerû csúszda használati díjanem változott, idén is 100 forintmaradt. A 2002-ben megnyitott újstrand látogatottsága széles határokközött váltakozott a korábbiévekben. Míg tavalyelõtt 113 ezrenkeresték fel a fürdõt, addig amúlt nyáron csupán 56 ezren váltottakjegyet. Tatai Péter szerint ezaz idõjárásnak volt köszönhetõ, tavalyugyanis az utóbbi száz évegyik leghidegebb nyarát élhettükát. A hosszú távú elõrejelzésekszerint idén nem kell számolni komolyabblehûlésekkel.


Safo18.qxd 5/13/05 9:01 AM Page 112005. május 14.SAVARIA FÓRUM1111-eses!KI TUD TÖBBET SZOMBATHELYRÕL?Helytörténeti-honismereti vetélkedõKedves Olvasóink! A Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal közösvetélkedõnk újabb fordulójához érkeztünk. Célunk, hogy városunkmúltjával, történetével – játékos formában – minél többen megismerkedjenek.Az MMIK jóvoltából értékes nyereményeket is kisorsolunk a helyesmegfejtést beküldök között.A XII. forduló megfejtése: A Mayer-féle gépgyár a mai Thököly utcában,majd késõbb a Zanati úton volt; a XIII. fordulóé: Az elsõ szombathelyikisdedóvó megalapítását Csepy Dömötör kezdeményezte.A helyes megfejtést beküldõkközül könyvet nyertekPátkai Attila (Kodály Z. u. 4.)és Németh Endre (Szt. Flóriánút 41.), õk nyereményüket azMMIK portáján vehetik át.A XV. forduló kérdése:Rajczy Imre ezidáig az egyetlenszombathelyi születésû olimpiaibajnokunk. Milyen sportágbanés mikor lett olimpiai bajnok?A megfejtések zárt borítékbanleadhatók az MMIK portáján,vagy levélben elküldhetõkaz MMIK, Szombathely, Ady tér 5. címre (a borítékra írják rá: HELYIS-MERETI JÁTÉK, XV. forduló). A válaszok e-mailben is elküldhetõk arobert.orban@mail.vmmik.hu címre. Határidõ: május 21.ÉRETTSÉGIIdõt és energiát nem sajnálva, valakik komoly munkával feltöltöttékaz internetre az érettségi tételeket. Ezzel a humanitárius akcióval milliárdoskárt okoztak az államnak, és lenullázták a matura becsületét. Ezutánaz érettségizetteket sokan már csak egyszerû másológépnek titulálják,mert ilyen a közvélemény: rögtön általánosít, következtet, és véglegleír. Bár a korábbi évek sem maradtak botrány nélkül, azért az idei történetelgondolkodtató. Miközben az iskolaigazgatók szigorúan bizalmasanyagként átveszik az illetékes szervektõl a feladatsort, addig azt a diákokfütyörészve lapozgatják vizsgára menet. Az ország másik felén élõismerõsöm érettségizõ gyereke mesélte, hogy alig hitte el, de osztálytársabizony részletesen ismerte a tételeket, lobogtatta a bizalmas anyagot,sõt elõzõ este már az összes feladatot megoldotta, így megspórolta a károshatású stresszt, vizsgadrukkot, talán tíz évvel is tovább élhet, minttársai. Érdemes belegondolni, hogy mit érezhetett a forrás, a kiindulópont,a baj okozója, amikor fáradságos munkával szkennelte és feltöltöttea tételeket. Lehet, hogy neki nem sikerült a vizsga annak idején, ésszeretné, hogy ez soha többé ne ismétlõdjön meg. De az is elõfordulhat,hogy sikerült, és átöleli a világot szeretetével, segíteni akart. Bár ha belegondolok,a magyar tizenévesek már olyan szinten kezelik a számítógépet,hogy bármilyen kódot feltörnek, ami útjukba kerül, nem lehetakadály egy minisztériumi szervert kiiktatni. Jó példa erre az a magyarfiatalember, aki nemrég feltörte az egyik mobiltelefont gyártó vállalatrendszerét, és minden neki tetszõ fejlesztést lenyúlt, abban a reményben,hogy tettét elismerik, és állást kínálnak neki. Nos, ez a fajta gondolkodásmódmegmagyarázhatja az érettségi-botrány okát is.JÖN A NOX…KONCERT… VARÁZSLAT… RAGYOGÁS!A Ragyogás címû album bemutatására egy 80 állomásos koncertturné alkalmából kerül sor. Aturné áprilisban indult, egész Magyarországot átfogja sõt, 20 alkalommal átnyúlik az országhatárokonis. A május 26-i szombathelyi koncertnek a Mûvelõdési és Sportház ad otthont.A 9x12 méteres színpadon valóságostáncszínházat varázsolnak a zenekartagjai a nézõk elé. Szó szerint varázsolnak,ugyanis a show-ban eddig se-A NOX ZENEKARPéter Szabó Szilvia: énekNagy Tamás: vokál, táncA hangszereknél: Czomba Imre(billentyûs, zenei rendezõ,NOX-albumokon zeneszerzõ)• Sipeki Zoltán (gitár) • PergerIstván – Guszty (ütõhangszerek)• Baranyi Gergõ (basszusgitár)• Borbély Zsolt (dob) • GulyásFerenc (népi hangszerek)• Kuczera Barbara (hegedû)Táncosok: Dékány Zoltán,Baraté Péter, Torma Zsolt,Kinczel Józsefhol nem látottmértékben megjelenikaz illúzió,a varázslat.Mindemellettpirotechnikaielemek, lézershowés óriáskivetítõnbemutatottvideoképekemelik a látványt,a díszletszínházi dekorációvalvetekszik.A NOX névhallatán ez idáiga két frontember – Péter Szabó Szilviaés Nagy Tamás – jelent meg a köztudatban,kiegészülve a két állandó táncossal– Dékány Zoltánnal és Baraté Péterrel.Õk négyen voltak a NOX együttes. Aki2004 során részt vett NOX élõ koncer-ten, láthatta, hogy a négy fix tag mögöttmegjelent a héttagú zenekar. Az évrõlévre történõ fejlõdés 2005-ben sem állmeg, idén plusz 4 állandó táncossal bõvüla csapat, így a színpadon 15-ennyûgözik le a látogatókat.Kedves Olvasónk! Most Önis megnyerheti belépõjegyét,ha válaszol az alábbi kérdésekre.A legszerencsésebbek ott lehetneka Sportházban a NOXkoncertjén! A megfejtéseketmájus 19-ig levélben várjukszerkesztõségünkbe (Géfin Gy.u. 22.) vagy e-mail címünkre(savariaforum@axelero.hu)! Anyertesek névsorát jövõ hetiszámunkban közöljük.KÉRDÉSEINK:1. Melyik dallal nyertemeg a csapat az EurovíziósDalfesztivál hazai döntõjét?A. Százszor ölelj!B. Forogj, világ!C. Árny és fény2. Mi a címe a NOX új lemezének?A. RagyogásB. LátomásC. Varázslat3. Hány állomásból áll amagyarországi turné?A. 80B. 40C. 60JÁTSSZON ÉS NYERJEN BELÉPÕT!


Safo18.qxd 5/13/05 9:02 AM Page 1212 SAVARIA FÓRUM2005. május 14.KÖZLEMÉNYEKSzombathely Megyei Jogú Város JegyzõjeÁLLÁST HIRDETépítésügyi hatósági ügyintézõi munkakör betöltésére.Jelentkezési feltételek: Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök) szakképzettség.Közigazgatási gyakorlat elõnyt jelent.A jelentkezéshez csatolni kell: Képesítést tanúsító okirat másolatát.A munkakör betöltése erkölcsi bizonyítványhoz kötött.Bérezés: A köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerint.A jelentkezések beérkezési határideje: 2005. május 27-én 12 óráig, aMunkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztályra (Kossuth L. u. 1–3., földszint13. szoba).A munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást a 94/520-190-es telefonszámonKrencsey Igor irodavezetõ ad.MEGHÍVÓSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívjaÖnt a HÕSÖK NAPJA alkalmából 2005. május 29-én 10.00 óraikezdettel a Március 15. téren megrendezésre kerülõ városi megemlékezésre.Program: Országzászló felvonása katonai tiszteletadással • Az ünnepimûsorban közremûködnek a Reguly Antal Általános Iskola és a MûvészetiSzakközépiskola és Gimnázium diákjai. Ünnepi beszédet mond: GombásEndre tanácsnok • Koszorúzás • DíszmenetKérjük mindazon pártokat, civil szervezeteket, amelyek a Hõsök Napjaalkalmából koszorút kívánnak elhelyezni, Horváthné Gaál Cecíliánál az520-127-es vagy Farkas Márta rendezvényszervezõnél az 520-118-as telefonon,illetve személyesen a Városháza fszt. 2. szobájában jelezni szíveskedjenek.A MÛVÉSZETEK HÁZA pályázatot hirdet a Szentivánéjivigasságok (2005. június 25. 10.00–24.00-ig) rendezvényéntörténõ árusítás és mutatványosi tevékenység tárgyában.Helyszín: Csónakázó-tó és környéke (Tóvendéglõ elõtti parkoló– Jégpályával szembeni parkoló – Kenderesi út – BartókBéla krt. Claudius Szállodáig)A felhívás feltételei: az árusítás az Önkormányzat által kiadottengedély alapján, pavilonokban, valamint a MûvészetekHázával kötött egyedi szerzõdések szerinti helyeken történhet(saját sátor, saját asztal, büféskocsi) Vállalkozáshoz szükségesiratok bemutatása (mûködési engedély).Árusítható termékek: üdítõital, sör, pogácsa, cukorka, csomagoltédes- és élelmiszer-ipari termékek, büfé jellegû – helybenfõzött virsli, helyben sütött pecsenye, lángos, palacsinta, kürtöskalács,zöldség – gyümölcs, fagylalt, játék, lufi, popcorn, kézmûiparitermékek, hanglemez, könyv, CD, kazetta.Jelentkezéseket: június 17-ig csak írásban fogadunk el!A helyfoglalást bejelentkezési sorrendben biztosítjuk!Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a terület végleges biztosításaa szerzõdéskötéssel és a bérlemény árának befizetésével egyidejûleg(június 17-én 12.00) válik érvényessé!Érdeklõdni és jelentkezni hétfõtõl csütörtökig 9.00–12.00-ig, 13.00–16.00-ig, pénteken 9.00–12.00-ig a MÛVÉSZETEKHÁZÁBAN lehet.Bõvebb információt Tóth Lászlóné ad (9700 Szombathely, Fõtér 10., Pf. 452.), telefon: 94/509-641, tel./fax: 94/511-368, e-mail: savaria.artscenter@axelero.hu.A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA JELENTKEZÉSI SOR-RENDBEN TÖRTÉNIK!ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8 órától másnap reggel 8-ig tart: 2005. máj.14-én FAGYÖNGY (Szûrcsapó u. 23.) • máj. 15-én GONDVISELÉS (Vasútu. 17.) • máj. 16-án SZENT MÁRTON (Szent Márton u. 18.) • máj. 17-én CALENDULA (Szelestey L. u. 4–6.) • máj. 18-án EZERJÓFÛ (Wesselényiu. 16/a) • máj. 19-én FAGYÖNGY • máj. 20-án GONDVISELÉS • máj.21-én SZENT MÁRTON • máj. 22-én CALENDULAA Szombathelyi Televízió TELETEXT szolgáltatása minden információsigényét kielégíti. Kulturális mûsorok, koncertek, mozimûsor,közérdekû információk, közlemények Szombathelyrõl és Kõszegrõl, ésnem utolsósorban hírek az események után pár perccel. LapozgassaÖn is az SZTV teletextjét!KÖZLEMÉNY2005. május 20–21-én kerül megrendezésre a Szombathelyi Erdészeti Rt. szervezésébenaz Országos Erdészeti Egyesület Vándorgyûlése. A rendezvényen 6–700 fõ erdészetiszakember vesz részt az ország egész területérõl. A meghívottak nagyrészt az MMIKkörnyéki kollégiumokban kerülnek elszállásolásra, a május 21-i Közgyûlésnek pedig azMMIK ad otthont. Szombathely Város Polgármesteri Hivatalának engedélye alapján aszervezõ felhívja a gépkocsi-tulajdonosok figyelmét arra, hogy május 20-án, péntekenreggel 6 órától május 21-én, szombaton 15 óráig az alábbi parkolókat csak a rendezvényrésztvevõi vehetik igénybe:• MMIK melletti nagy parkoló • Nagykar utca Perint híd felõli végén lévõ parkoló(Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzõ Iskola mögött) • Városi Bíróság és aHEMO között parkolóA fentieken kívül május 20-án, pénteken reggel 6 órától 13 óráig az MMIK északioldalán a Tûzoltóság és a Sörház utca között parkolási tilalom lép életbe, illetve 12–13óra között – a résztvevõket szállító buszok indulása miatt – az utcába való behajtás iskorlátozottá válik. Továbbá értesítjük a tisztelt kirándulókat, természetjárókat,hogy 2005. május 20-án, pénteken az erdészeti rendezvény miatt útlezárás és forgalomkorlátozásvárható az alábbi erdõtömbökben és ezek környékén:• Ivánc – Kondorfa – Csörötnek • Kõszeg, Kõszegi-hegység • Sárvár, FarkaserdõKáld – Bejcgyertyános • Vasvár – Jeli ArborétumTájékoztatjuk továbbá a kedves látogatókat, hogy a Jeli Arborétum, valamint aKõszegi Erdei Iskola és Múzeum (Stájer-házak a Kõszegi-hegységben) nyitva tartásamájus 20-án egész nap szünetel.Szíves türelmüket és megértésüket kéri a szervezõ:Szombathelyi Erdészeti Rt.BETONÜZEM9700 Szombathely, Jávor u. 14.Tel.: 94/508-662; 30/436-0007Fax: 94/508-663BETONÉRTÉKESÍTÉS


Safo18.qxd 5/13/05 9:02 AM Page 132005. május 14.SAVARIA FÓRUM13Május 15. vasárnap11.00: „Minden felnõtt volt egyszergyerek” – Halász Judit koncertje,jegyek elõvételben az MMIK információjánálvásárolhatók (MMIK)16.00: Mesebolt Bábszínház: Egybeöltögetettmesék (Belsõ Uránia udvar)Május 16. hétfõGyermek képzõmûvészeti alkotásokkiállítása – nyitva május 27-ig(Nyitra u. ÁMK)8.00: Autó Crash – Roncs Derby,Országos Bajnoki Futam (Szabadidõközpont)Május 17. kedd17.00: A Világszám c. film közönségtalálkozójaKOLTAI RÓ-BERTtel (MMIK)19.00: Koltai-kabaré – jegyekelõvételben az MMIK információjánálvásárolhatók (MMIK)M O Z I –M Û S O R19.00: Vadnai László – BékeffiIstván – Márkus Aurél: Tisztelt Ház– zenés komédia, Székesfehérvári VörösmartySzínház, Csákányi Lászlóbérlet(MSH)Május 18. szerdaUdvardi Balázs jáki fazekas bemutatójaa Kerámia 3 kiállítás keretében(Savaria Múzeum)10.00: Brémai Muzsikusok – zenésmesejáték, Veszprémi Petõfi Színház,zenés gyermekbérlet (MSH)14.00: Botrány az állatkertben –mesemusical, Soltis Lajos Színház(MMIK)18.00: Hagyomány vagy tudomány– Az egészségtitkok c. elõadássorozatrésze, ea.: Élõ Zsolt (BerzsenyiD. Könyvtár)Május 19. csütörtök10.00: Brémai Muzsikusok – zenésmesejáték, Veszprémi Petõfi Színház,zenés gyermekbérlet (MSH)14.30: „Idõutazás” – történelmitantárgyi vetélkedõ 5. osztályosoknak,téma: Az ókori rómaiak (GyermekekHáza)15.00: A természet kincsei – természettudományossorozat felsõ tagozatosoknak,8. foglalkozás: elõadás(Gyermekek Háza)17.00: KISLÉGHI-NAGY ÁDÁMFESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA –nyitva június 26-ig (SzombathelyiKéptár)17.00: Oladi Nyugdíjas Klub – Alternatívgyógymódok (Márton Á. u. 58.)SAVARIABelvárosi Filmszínház18.00: Ételek és életek – Az egészségtitkokc. elõadás-sorozat része, ea.:Élõ Zsolt (Berzsenyi D. Könyvtár)19.30: Szombathelyi SzimfonikusZenekar: Filharmónia 8. – mûsoron:Liszt- és Muszorgszkij-darabok(Bartók Terem)Május 20. péntekmáj. 20–22.: Erdei iskolai hétvégeaz Õrségben a Kerekerdõ Alapítványszervezésében – jelentkezés máj.17-ig (Ökocella, tel.: 94/505-203,30/395-6624)16.30: Régi idõk hétköznapjai –vidám, tréfás, több kabaréjelenetbõlálló színdarab a múlt század elejérõl,elköveti a Cromwell Ifjúsági Színtársulat(Gyermekek Háza)17.00: Pap Gábor: „Az égmennyezeti” – Kazettás mennyezetûtemplomok – a Honjáró 64 Egyesülettörténelmi és mûvészettörténeti elõadás-sorozata(Evangélikus Egyházközségdíszterme, Körmendi út 2.)18.00: Nagyanyáink nyomdokán– kézmûves és életmód-történeti klubfelnõtteknek: A hímzés fortélyai II.(Kerekerdõ Alapítvány, Ökocella, Kõszegiu. 3.)18.30: Balczó András olimpiaibajnok élménybeszámolója (HalmayZoltán O. H. Egyesület – PremontreiGimnázium díszterme)19.00: Friedrich Schiller: STU-ART MÁRIA – dráma egy részben,Bárka Színház, Budapest (MSH)Május 21. szombat9.00–12.00: Szombati KézmûvesKuckó: Széljátékok (GyermekekHáza)17.00: Sissone Gála (MSH)19.00: Blues Jam-koncert (PremierPadlás)20.00: Esélykiegyenlítõ Fesztivál– fellépõk: Flop, Gitárpuncs, Revansstb., Hip-hop Zóna (OMK)SAVARIA MÛVÉSZMOZI! Máj. 15–16-án 21.00-kor, 17–18-án 18.00-kor 5x2 ! Máj. 15–16-án 15.30 és19.30-kor, 17–18-án 16.30 és 20.00-kor SKIZÓ ! Máj. 15–16-án 17.00-korA BUKÁS – HITLER UTOLSÓ NAPJAI ! Máj. 15–16-án 14.00-korLUCKY LUKE ÉS A DALTONOK ! Máj. 19–21-ig 14.30 és 20.15-korUTOLSÓ ÓRÁIG ! Máj. 19–21-ig 16.00-kor WILBUR ÖNGYILKOSAKAR LENNI ! Máj. 19–21-ig 18.15-kor KÁNIKULANAGYTEREM! Máj. 15–16-án 16.00 és 19.15-kor, 17–18-án16.45-kor KÉNYSZERSZÜNET ! Máj.15–16-án 17.45-kor, 17–18-án 20.15-kor 5x2! Máj. 15–16-án 21.00-kor, 17–18-án 18.30-kor A KILENCEDIK NAP ! Máj. 15–16-án 14.00-kor A HIHETETLEN CSALÁD !Máj. 19–21-ig 14.00-kor BELLEVILLERANDEVÚ – FRANCIA RÉMES ! Máj.19–21-ig 15.30, 18.00 és 20.30-kor A VI-LÁGPREMIERREL EGY IDÕBEN:STAR WARS 3. – A SITH-EK BOSSZÚJAbuli van!Május 14-én, szombaton 19.00 órától Blues Jam-koncert a PremierPadláson, kicsit késõbb, 23.00 órától pedig a Country Clubot érdemes felkeresnia jól megszokott Evergreen’s Party miatt. Aki a Kalapácsra kíváncsi,e napon a Végállomást vegye célba, ahol a Tremor és a SextonBeeetle is vendégeskedik, aki viszont Nosztalgia Rockesten múlatná azidõt, a Barlang Sörözõbe készüljön. A Café Mólóban 23.30-tól SaturdayNight, az Old’s Rom Dance Pubban Sierra Tequila Party! 15-én, vasárnapeste a Blues Faces játszik a Woodstock Clubban, fellépésük 21.00órakor kezdõdik, a Végállomásban pedig Hip Hop Jam várja a pünkösdkoris bulizni szándékozókat. Hét közben sem kell unatkozni: május 17-én, kedden az Old’s Rom Retromániáján tombolhat az ifjúság! Két nappalkésõbb, csütörtökön ugyanitt Fõiskolás Buli lesz, miközben a BelsõUránia udvarban este 7-tõl az Ocho Macho lép fel. 20-án, pénteken a BányaCaféba érdemes lenézni: játszik Az Orr. Jó mulatást!


Safo18.qxd 5/13/05 9:02 AM Page 1414 SAVARIA FÓRUM2005. május 14.HIRDETÉSEKSOHA NEM SZERETTÉK ENNYIEN A SUZUKITCsúcsot döntött!Az elmúlt hónapban minden eddigi értékesítésicsúcsot megdöntött az új Swift, mondta elbüszkén Sipos Gábor, a Suzuki Sipos AutóházKft. ügyvezetõ igazgatója. Számunkra is hihetetlen,de az újjászületett Swift minden eddigivárakozásunkat felülmúlja népszerûségében.Olyan hullámra sikerült felszállni, mely messzeröpít bennünket, mondja nem titkolt örömmelSipos Gábor.A Swift valahol mindig különösen közel állt aszívünkhöz, nem véletlenül. Nem sokkal a rendszerváltásután, amikor a magyar autópiac keleti, és kisebbszámban nyugati használt autókból állt, a SuzukiSwift az elsõ olyan autó volt, mely nyugati színvonalatképviselt, és új autóként elérhetõ volt emberekszéles rétegei számára. A Suzuki Sipos AutóházKft. a megváltozott igények gyors felismerése révénakkoriban érte el elsõ kiemelkedõ sikereit, nem utolsósorbana Swiftnek köszönhetõen, mely a kor igényeinektökéletesen megfelelt. A kis fogyasztású,mérsékelt áron elérhetõ modell már akkor is értékesítésirekordokat döntött, a Suzuki Sipos az országosértékesítési versenyben rendre az elsõ 10 között végzett.A Swift több évig tartó sikerét az új modell, aWagonR, majd 2002-tõl az Ignis váltotta fel, melyeknemcsak az utakon, de a rallysport területén is bizonyították:jól megállják a helyüket akkor is, ha rögösút vezet a siker felé.ABLAKKERETEK,PÁRKÁNYOKkialakítása PROF-Xhomlokzatdíszítõ elemekkelúj és felújítandó épületekre.Helyszíni szaktanácsadás, tervezés,kivitelezés.Profilok értékesítése.IMMEX BT. Tel.: 30/6462-905.Az új SwiftAz idei év szenzációját, az új Swiftet a genfiAutószalonon mutatták be, ahol az EURO NCAPtöréstesztjén is kiemelkedõen szerepelt: összesítésbennégy csillagot kapott, az oldaltörés-biztonságszempontjából pedig 100 százalékosra vizsgázott.A tulajdonos elmondása szerint mindig a Swift voltaz a modell, mely talán a nevébõl adódó fürgeségmiatt a legközelebb állt szívéhez. Ez a kis autóolyan többleterényekkel rendelkezik, melyeket valószínûlegvevõink is éreznek. Talán a név miatt,talán mert a korábbi modell erényeit sikerült átörökítenia kor igénye-inek megfelelõenújjávarázsolt új Swiftbe. Míg versenytársaihozképest korábban ár és fenntartási költségszempontjából volt verhetetlen, az új modell amegújult piac elvárásainak megfelelõen felszereltségéttekintve emelkedik ki kategóriájából. A 92 és102 lóerõs motorral szerelt Swift tökéletesen megfelelazoknak az elvárásoknak, melyek egy középkategóriásautó esetében elvárhatóak, és nem szabadelfelejteni, hogy az autó ár-értékaránya továbbrais jó vételt garantál vásárlóinak.Sipos Gábor ügyvezetõ szerint az anyagyár tökéletesenmegfelelt mottójuknak, mely szerint„kicsiben nagyok vagyunk”. A Swift osztatlan sikertaratott a piacon, 1.3-as és 1.5-ös, ötajtós típusais. Felszereltségéhez hozzátartozik az elektromosablakemelõ, központi zár, két légzsák, kulcsnélküli indítási rendszer, elérhetõ automata váltóval,sõt navigációs rendszerrel is, az év másodikfelétõl akár háromajtós változatban is. Autóházunkmarketingstratégiájának lényege, hogy mindenkiszámára elérhetõvé tehessük a Suzuki modellkínálatát. Rendkívül alacsony költségû hitelekkeligyekszünk igazi partnerek lenni az új autótvásárlók számára, melyek szintén nagyon sikeresek,olyannyira, hogy bizonyos modellek eseténsajnos csak várakozási idõvel tudunk rendelést elfogadni.Sipos Gábor büszkén mutatja az irodája falát díszítõelismeréseket, és hozzáteszi: örömmel tölti el,hogy 9 éven át minden évben „kiváló márkakereskedõ”és „kiváló szerviz” címet szerzett a Suzuki SiposAutóház. Az igazi siker azonban mégsem ez, sokkalinkább az Autóház széles törzsvásárlói tábora, és aSuzuki iránt kialakult népszerûség, amelyet az elmúltévek kitartó munkájával érhettünk csak el –mondja az ügyvezetõ.(x)


Safo18.qxd 5/13/05 9:02 AM Page 152005. május 14.SAVARIA FÓRUM15KEZDÕK ÉS HALADÓK RÉSZÉREA VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA úszótábort hirdetóvodások és iskolások számára.A tábor június 13-án kezdõdik, egyhetes (hétfõ–péntek) turnusokban, tízhéten keresztül augusztus 19-ig tart, kezdõk és haladók részére egyaránt.TURNUSOK1. június 13–17.2. június 20–24.3. jún. 27. – júl. 1.4. július 4–8.5. július 11–15.6. július 18–22.7. július 25–29.8. augusztus 1–5.9. augusztus 8–12.10. augusztus 15–19.A tábor helye: Fedett Uszoda és a Termálfürdõ területeSzombathely, Bartók Béla krt. 41.A turnusok idõtartama: hétfõtõl péntekig 7.30-tól 16.30-igA gyerekek úszásoktatása, illetve napi felügyelete képzett pedagógusok,úszóedzõk irányításával történik.A tábor vezetõi: Halmos Ildikó testnevelõ tanár, úszóedzõ ésKarvalics Péter úszó szakedzõÉrdeklõdni, illetve jelentkezni a 30/348-8457-es vagy a 70/317-9735-östelefonszámon, valamint személyesen, a VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA irodájábanlehet hétköznaponként 16–19 óráig.ÚSZÁSOKTATÁSAz ÚSZÓISKOLA 16.30-tólóránként folyamatos úszótanfolyamotbiztosít július 29-ig4 éves kortól felnõtt korig,kezdõknek és haladóknakegyaránt, melyet intenzívformában (napi foglalkozással)is igénybe lehet venni.DOBOSIELEKTROMOSSZERVIZ KFT.Autó- ésépületklímaTel.: 508-212KÉMÉNY ÉS TETÕDOKTOR BT.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397! Kémény-béléscsövezés! Szerelt kéménykészítés! Termoforkémény kiváltásegyedi kéményekreHIRDETÉSEKNyelviskoláink Magyarországonegyedülálló módon, második anyanyelvkéntoktatják az angol nyelvetHelen Doron Early English módszerrelLEGYEN AZ ANGOL GYERMEKEMÁSODIK ANYANYELVE!Helen Doron Nyelviskola9700 Szombathely, Fõ tér 6.Tel.: 06-70/455-3794www.helendoron.comAngoloktatásBölcsõdéseknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak


Safo18.qxd 5/13/05 9:02 AM Page 1616 SAVARIA FÓRUM2005. május 14.CACCIUCCO - TOSZKÁN HALLEVESHozzávalók: 1,5 kg vegyes halés tenger gyümölcsei, ízlés szerint;2,5 dl száraz fehérbor; 50 dkghámozott paradicsom; 3–4 szeletpirított kenyér; 5 gerezd fokhagyma;1 erõspaprika; 1 csokor petrezselyemzöld;4 evõkanál olívaolajAz elkészítés módja: Egy nagylábasban 4 evõkanál olajon futtassunkmeg 5 gerezd összezúzottfokhagymát, egy kis erõspaprikát,majd adjuk hozzá a fehérbort.Pároljuk néhány percig,majd adjuk hozzá a felkockázottparadicsomot, és fõzzük még 5percig. Ezután fokozatosan adjukhozzá a tenger gyümölcseit és ahalat. Amikor minden hal a fazékbanvan, fõzzük még negyedórát, óvatosan keverjük meg, vigyázva,nehogy összetörjenek.Közben pirítsunk kenyeret, dörzsöljükbe fokhagymával, tegyüka tányérokba. Erre merjük rá ahallevest, és szórjuk meg a petrezselyemmel.Utálom, hogyszõrös vagyok!• Tetoválás eltávolítása• Tartós epilálás• Arcbõr-fiatalítás• Piros hajszálerek eltüntetéseÉrdeklõdni: 30/253-9180

More magazines by this user
Similar magazines