vakációi szám - Bárdos László Gimnázium - Sulinet

barla.blg.sulinet.hu
  • No tags were found...

vakációi szám - Bárdos László Gimnázium - Sulinet

A FILM PEREG TOVÁBB!Megjelenés után két héttel azÀ La Bárdos már színesbenletölthető az iskola honlapjáról:www.blg.sulinet.huösszefoglalókat filmelméleti-filmtörténetikövette: Szigethy Ágnesfilmes parabolákról szóló előadása.A rendkívül jól felépített és hatásosanillusztrált összeállítás méltófelvezetés volt Nagy Tamás tanárúr záró előadáshoz. Gróf BánffyMiklós, az utolsó erdélyi polihisztormegkapó alakjának és tanulságoséletútjának felidézése gondolatébresztőjutalom volt mindenkiszámára, aki a konferencia végéigkitartott. pintér BeAtrixLegfontosabbsporteredményeinkOrszágOs AtlétikAi DiákOlimpiAGátfutás: 5. hely: Kecskés Csaba.síkfutás: 7. hely (3000 m) és 12.hely (1500 m) schöffer Attila, 9.hely (3000 m) Fekete sára, 12. hely(800 m) Makacsek Gábor. hármasugrás:9. hely: Varga Levente.mezei futás DiákOlimpiAOr szágOs Döntő • A 6. helyenvégzett a lány csapat. 8. hely: Feketesára, 23. hely: Fekete emese,18. hely: Karácsonyi Boglárka. 7.helyezett lett a fiú csapat, 11. helyetszerzett schäffer Attila. 9.helyezett lett a 6. korcsoportbana fiú csapat, Bagdány Tomasz a24. helyen végzett.mezei futás • A 3-4. korcsoportlegjobb eredményei – 1.hely: Fekete emese, 3. hely: a 4.korcsoport lány csapata, 4. hely:Karácsonyi Boglárka, 6. hely:szelőczei Anna. Az 5. korcsoportlegjobb eredményei – 1. helyenvégzett Fekete sára, 2. helyetszerzett a lány csapat és a fiúcsapat, valamin schäffer Attila,5. helyen végzett demeter diána,6. helyen hegedűs Krisztián,10. helyen Kaiser Krisztinaés Makacsek Gábor József. A 6.korcsoport legjobb eredményei– 1. helyen végzett a fiú csapat, 3.lett Bagdány Tomasz, a 6. helyetszerezte meg Kecskés Csaba, a 10.helyet Makszim zsombor.A közlekedésbiztonsági vetélkedővárosi döntőjében szalontaiTibor, schmidt András és TörökMárk végeztek az első helyen. Amegyei röplabda diákolimpiánaz 5. és 6. korcsoportban is 1.helyen végzett a lány csapatunk,a 6. korcsoportos lány csapat azországos elődöntőben a 3. helyetszerezte meg.n• www.blg.sulinet.hua diákönkormányzatszámvetéseAz idei év sokszínű programját azév zárásához közeledve érdemeskicsit feleleveníteni, értékelni. Ahagyományos és megújított programokleltárját Huber Annamária,a DÖK diákelnöke készítette el. Atanévet már hagyományként a gólyatáborralkezdtük. Közel száz főéjszakázott az iskolában, és élveztea különböző programokat, példáulaz ismerkedős játékokat, táncoktatást,közös főzőcskézést vagy areggeli tornát. Egy hónap múlvaújra a gólyáké volt a főszerep. Atökmagbuli keretében bemutathattákműsoraikat, majd az eskületételével igazi bárdosos diákkálettek avatva. A versenyen az ötödikesekgyőztek, de nem ők voltaka nap egyedüli nyertesei, mertezen a napon hirdették ki a teremdíszítésiverseny győzteseit is.A Mikulás-kupa különlegességea két gimnázium közös hagyományánakhangsúlyozása volt, emellettmegjelentek a szurkolókon aJózsef Attila a rendhagyóirodalomóránAz „Olvass velünk, olvass többet”olvasásnépszerűsítő programkeretében ifj. Gyüszi László szervezésébenáprilis 16-án és május15-én újra két különórán vehettünkrészt az iskola könyvtárában.Az áprilisi délutánon a témaa XX. század magyar költészeteés azon belül József Attilakorai munkássága volt. Az előadástTverdota György ( : ) tartotta, azELTE BTK irodalomprofesszora. Azelőadó személye nem véletlen, hiszTverdota György számos tanulmánytés könyvet jegyez hazánkegyik, talán leghíresebb költőjéről(Kortársak József Attiláról, Miértfáj ma is? – Az ismeretlen JózsefAttila, Határolt végtelenség).Az előadás érettségiző és nemérettségiző diák számára is hasznosnakbizonyult. Aki eddig csakidézni tudta a Tiszta szívvel címűverset, az egy óra alatt azt is megtudhatta,milyen stílusjegyeket visel,s azt, hogyan fogadták a kortársaka művet (természetesenHorger Antal úr semmaradt ki). Mivel az előadásinkább József Attila koraiművészetére korlátozódott,a középpontban a „tisztaköltészet” állt. Példakéntkaptuk a Klárisok és a Medáliákcímű verseket, melyektudatos szerkesztettségénekbemutatása rácáfolt arra atévhitre, miszerint JózsefAttila ekkor készült verseiközül több szürrealista képalkotásúlett volna.Bárdos-pulcsik is. Idén sajnos márcsak éjfélig tartott a filmmaraton,ennek ellenére sok diák vett résztrajta; ugyanígy rövidült az éjszakaifocibajnokság ideje is. A Valentinnaponidén is felállítottuk az Ámorpultot,és több száz kedves üzenetetkézbesítettünk. A farsangibálon is megcsappant a részvétel,de a jelmezek ötletesre sikerültek,a résztvevők hangulata remek volt.A rendezvényekkel (tökmagbuli,farsang) párhuzamosan működőteaházak vendégcsalogatókínálatukkal és a fellépők műsorávalnagy sikernek örvendtek. Atavaszi programok: a papírgyűjtés,kampány, zöldnap után már csak abográcsparti vár a diákságra, de eza program is új színt (ízt) kap: idénpizzával várjuk a nyári szünetrekészülő bárdososokat.nMájusban ismerőst üdvözölhettünkaz iskolai könyvtárban, TurcziIstván volt újból a vendégünk, akiaz eddigiekben tapasztalt és tanulóinkkörében gyorsan népszerűvéváló módszereivel és közvetlen stílusávalvezetett be bennünket aNyugat titkaiba. Az előadás jórésztolyan tanulóknak szólhatott, akikmég nem tanulták ezt az anyagot,hiszen a végzősök már elballagtak.Ennek ellenére akkora volt a témairánti lelkesedés, hogy az adottdélután háziasszonyoskodó FadilnéEizen Erika tanárnő a következőtanév első hónapjaira csapatversenyttervez az irodalmi folyóirattörténetéből, az alkotók pályájából.Egy zsűritag már biztos: Turczi Istvánörömmel állt a kezdeményezésmögé. lázár kAtAZenés végjáték aZaulábanJúnius negyedikén az ÁrpádGimnáziumból érkező diákok fergetegeselőadását tekinthettük megaz iskola aulájában. A színjátszó köra Szálka Stúdió elnevezést, az elő-édes oTThonadás a „Guszti (busz), avagy balladaa költészet hatalmáról” címet viseli.Amikor először hallottam, hogylesz ez az előadás, tamáskodvaálltam hozzá. Azt gondoltam, hogyegy újabb végtelen, komoly, szárazművet tekinthetünk majd meg, denagyobbat nem is tévedhettemvolna! Nagyon szórakoztató előadásvolt, mindenki nagyon sokatnevetett ( : képünkön).A műsor a budapesti 105-ösbusz jókedvű és emberséges sofőrjénektörténetét mutatta be – sajátosmegvilágításban. A történetszerint Guszti egész életében másrasem vágyott, csak hogy buszsofőrlehessen. Mikor álma teljesült,szokatlan vezetési stílusával, vicceivel,zenéivel szórakoztatta azutazni vágyókat, vette fel a harcota hétköznapok szürkeségével. Avállalat igazgatója is támogattaezt az újítási törekvést, csakhogymenet közben vezetőváltás volt,és Guszti elveszítette az állását. Atörténetet friss, izgalmas és humorosdialógusok, dalbetétek, zeneszámokszínesítették. A régebbiés kortárs irodalom felidézése pedigJózsef Attila, Bereményi Géza,Peer Krisztián és Örkény Istvánszövegeinek beemelésével történt.Színvonalas, összeszedett és profifelépítésű előadást hoztak azárpádosok a helyi közönség számára.Joggal vettek részt a darabbala XXIV. Országos DiákszínjátszóTalálkozó kecskeméti fesztiválján.Az egész iskola nevében gratulálok,és köszönöm meg Tara Andrea tanárnőnekaz előadás rendezését ésa szereplő árpádos diákoknak is azélményt. BAli zsOltÀ LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava3


édes oT T h o nLegfontosabb versenyeredményeinkországos eredmények • A biológia OKTV országos döntőjében37. lett Barta Bálint (12. a), felkészítő tanára: Medve Andrásné PappValéria. Az Arany Dániel Középiskolai Matematikaverseny országosdöntőjében 17. lett Vankó dániel, 36. Wiszt Péter, felkészítő tanáruk:Kovácsné németh sarolta. A Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklésiverseny országos fordulójában arany minősítést kapott Járóka renáta(13. c), felkészítő tanára: Vécseyné Kiss ibolya. A Zrínyi Ilona (Gordiusz)Matematikaversenyre megyei elsőként továbbjutó Vankó dániel a 30.helyet érte el, felkészítő tanára: Kovácsné németh sarolta. Az IrinyiJános kémiaverseny országos döntőjében 9. lett szemes András (10. a),felkészítő tanára: horváth zsuzsa, 52. lett a megyei elsőként továbbjutóVankó dániel, felkészítő tanára: Medve Andrásné Papp Valéria. A TudományosDiákkörök Országos Konferenciájának országos döntőjébenkülöndíjat kapott Antalóczy zsanna (12. a), felkészítő tanára: nagy Tamás.A Bendegúz feladatmegoldó nyelvtanverseny országos 4. helyét hadobásTitanilla (6. a), 17. helyét hadobás zétény (5. a) érte el, felkészítő tanáruk:Farkas noémi. A Diákbiológus és -környezetvédő Napokon 2. letthuber Annamária (11. a), felkészítő tanára: Medve Andrásné Papp Valéria,különdíjas lett Villám richárd (9. a), felkészítő tanára: dr. sopowné Baloghelvira, Körtvélyfáy eszter (11. a), felkészítő tanára: Medve Andrásné PappValéria, illetve Czverkon Fanni, May Judit (10. a), akiket Várőri Tímea ésdr. sopowné Balogh elvira készített fel. A XX. Országos Spanyol NyelvűVers- és Prózamondó Versenyen 12. és 13. helyezett lett horváth Flóra,felkészítő tanára: Varga Mária. A Nemes Tihamér SzámítástechnikaiVersenyen programozói kategóriában 36., alkalmazói kategóriában 18.lett Vankó dániel, felkészítő tanára: nagy Kálmán és rajcsány Miklós.Az Eötvös József Szónokverseny regionális fordulójában 3. lett és azországos döntőbe jutott Kiss szabina. A Kutató Diákok Szövetségeesszépályázatán országos első helyezett lett Gacsályi Adrienn (11. a), felkészítőtanára: dobrova zita. Az informatika OKTV 2. fordulójába jutottaz alkalmazói kategóriában szilágyi dóra (12. d), tanára: nagy Kálmán.A legjOBB megyei ereDmények • Az Édes anyanyelvünk versenymegyei 2. helyéről az országos döntőbe jutott Pataki Petra Gabriella,felkészítő tanára: dobrova zita, 3. lett Makacsek József, felkészítő tanára:sipos etelka. A Zrínyi Ilona (Gordiusz) Matematikaversenyen 1. lettVankó dániel, Wiszt Péter, Prigya Jutas, Pataki Petra Gabriella csapata (9.a), felkészítő tanáruk: Kovácsné németh sarolta, szintén 1. Major-eislerBotond (10. a), felkészítő tanára: horváth zsuzsa, 2. Kiss Bálint József (12.a), felkészítő tanára: Kovácsné németh sarolta. A Savaria történelemversenymegyei 2. fordulójában 5–6. helyen Kapás Panka (11. b) és szalaidániel (10. d), felkészítő tanáruk: érsek erzsébet és rácz László. A SimonyiZsigmond helyesírási versenyen 2. Aztalos Tímea (8. a), felkészítőtanára: ogonovszkyné Tanczer erzsébet, 3. hadobás zétény, 6. Patakizsófia lett, felkészítő tanáruk: Farkas noémi. A Bendegúz versenyen 2.lett Mohi Csilla (5. a), 3. lett Pataki zsófia (6. a), Bencsik Krisztina (6. a),Mező A. Bianka (7. a), felkészítő tanáruk: Farkas noémi. Az Irinyi Jánoskémiaversenyen 8.-ként végzett Tóth Luca (10. a), felkészítő tanára:horváth zsuzsa. A Német nyelvű mesemondó verseny 4. helyezettjehadobás zétény, felkészítő tanára: schwarczingerné Fuchs Mónika, 3.hadobás Titanilla, felkészítő tanára: Katonáné Berki ildikó, közönségdíjasLutring Bernadett (8. a), felkészítő tanára: schwarczingerné FuchsMónika. A Német nyelvű nyelvi versenyen 1. Major-eisler Botond (10.a), 2. Makacsek József Gábor, felkészítő tanáruk: Katonáné Berki ildikó.A Madarak és Fák Napja alkalmából megrendezett versenyen 2. lett ascherman áron, szelőczei dávid (8. a), Valics Máté (7. a) alkotta csapat,felkészítő tanáruk: dr. sopowné Balogh elvira. Az Országos németnyelvi versenyen 3. Czillahó Krisztina, 6. horváth Gyöngyvér lett, felkészítőtanáruk: schwarczingerné Fuchs Mónika. A levelező történelmiversenyen épp lemaradt a döntőbe jutásról az Antalóczy zsanna–FejesPéter–Pongrácz dóra (12. a) tagokból álló csapat, felkészítő tanáruk: nagyTamás. A Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen 1. Major-eislerBotond, felkészítő tanára: horváth zsuzsa, 2. Wiszt Péter, 3. Vankó dániel,4. Konkoly Alexandra, 5. Balpataki Balázs, 5. Kiss Bálint József, 6. VajnorákMáté, felkészítő tanáruk: Kovácsné németh sarolta, 9. széplaki Péter (8. a),felkészítő tanára: Csermák Júlia; 8. Mandel Balázs (11. a), felkészítő tanára:Körtvélyfáy Attila. A Herman Ottó Biológiaversenyen 4. lett szelőczeidávid, felkészítő tanára: dr. sopowné Balogh elvira. Az Alapműveletimatematikaversenyen 4. hadobás Titanilla, felkészítő tanára: dr. MátéMarianna, 6. Balatoni dalma (7. a), felkészítő tanára: Csermák Júlia. AMegyei Német Versenyen 3. helyet szerzett hadobás Titanilla, felkészítőtanára: Katonáné Berki ildikó, 1. Czillahó Krisztina (8. a), felkészítő tanára:schwarczingerné Fuchs Mónika. A Megyei Rajz- és Műelemző Versenyenművészettörténetből az alábbi eredményeket éték el tanulóink: 1. hadobásTitanilla (6. a), széplaki Péter (8. a), Juhász zoltán (9. a), 2. Fekete emese(7. a), 3. Balogh Márk (6. a); műalkotás kategóriában 1. szolnoki Minna(9. c), 3. Baracza Virág (9. a), Gál Cintia (10. b), Malinovszky Vivien (11. b),felkészítő tanáruk: Geiger Péter. Az Ifjú Fizikus Versenyen 2. helyenvégzett 2. szelőczei dávid, 5. helyen réda Vince (8. a), felkészítő tanáruk:Kőrösi-Fehér róbertné.n„Mit málló kőre nem bizol:mintázd meg levegőből.Van néha olyan pillanat,mely kilóg az időből”(Weöres)Legyetek jók, ha tudtok,a többi nem számít!Búcsú a végzősöktőlA május negyedikei szombatdélelőtt újabb fejezetet nyitotta Bárdos László Gimnázium történetében,ugyanis közel százötven„vén” diák vett búcsút iskolánktól.Voltak köztük kitűnőtanulók, kiváló sportolók, remekénekesek és táncosok, kikneknevét gimnáziumunk örökké őrzimajd. Ezen a szép tavaszi napon– tanáraik irányításával – tanulókszázai sürögtek-forogtak, hogymire a ballagók és a vendégekmegérkeznek, virágokba öltözzönaz iskola. Miután az előkészületekbefejeződtek, az énekkar már javábanpróbált, minden terem teljesdíszben állt. Míg végül eljött az idő,hogy a nagy esemény főszereplőifelkészüljenek utolsó fellépésükrea nagyközönség előtt.Az iskolában maradó diáktársaknevében verset mondó KempfMartina Kavafisz Ithaka címűversével megfogalmazta mindazt,amit ez az ünnep jelenthet:az útnak indulás izgalmát, örömét,félelmeit, és annak az otthonnaka vonzását, mely nemcsak útnakindít, hanem vissza is vár.Pleier Tamás igazgató úr úgyfogalmazott, hogy a ballagás egydráma. Az ötletet Csehov drámaiatlandrámáiból indította, és így• www.blg.sulinet.huvette számba, milyen fordulatokérték a most ballagókat, és a függönylegördülésével mennyivel leszüresebb a Bárdos nagy színpada.Ha pedig ez az ünnep dráma, akkorbizonyára valóban sorsfordulatotés értékveszteséget mutat be. Ezigaz, hiszen ez az ünnepély mindenballagó számára sorsdöntőpillanat még a fő megpróbáltatás,az érettségi előtt, az értékvesztéspedig kinek-kinek különbözőmértékű lehet: attól függ, mennyiidőt töltött, mennyi szép emléketgyűjtött a gimnáziumban.Az iskola életében is fordulópontaz idei ballagás. Szokás mondani,hogy semmi sem pótolhatatlan, demost azt látjuk, van, ami mégis az:a nyolc évfolyamos, németes, „b”jelű osztály, melyet idén utoljárabúcsúztattunk. A nyolcosztályosképzés az idei bések távozásávaltizennyolc év után újra egyetlenosztályban folyik tovább.A búcsú gondolata mindenkitelszomorít. A meghatódottságotidén is szavatolták a műsorban helyetkapó zeneszámok: Kiss ViolaKöszöntője vagy az énekkar műsorszámai.A végzősök között állósok kitartó énekkaros csak mosttapasztalta meg, milyen érzés, haneki szólnak a hagyományos re-4 À LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava


A FAL A d JA A M ásiKAT!• www.blg.sulinet.huA 12. a osztály élénNémeth Ildikó tanárnő búcsúzottFOTó: KRCS ÁRPÁDpertoár darabjai. Az iskola falai közöttszerzett élményeket, a barátiés szerelmi kapcsolatok emlékeit,az elmúlt négy, öt, illetve nyolcévet gazdagító pillanatokat mindenvégzős magával viszi majd, aMikulás-kupák, a diákbiológus-napok,sportrendezvények, kiállítások,osztálykirándulások és főkénta közös csínytevések felejthetetlenek.Barkaszi Gabriella búcsúbeszédébenmindez felidéződött.A ballagáson díjazottak hoszszúsora bizonyítja, hogy nemcsakélményekkel, hanem tudással, képességekkel,készségekkel is gazdagodtaktanulóink. A versenyekenelért legjobb eredményekért,a kiemelkedő sportteljesítményértvagy önfeláldozó közösségi munkáértjutalmazott diákjaink példáulszolgálnak nekünk is. Volt közöttükolyan, aki amellett, hogy kitűnővolt, négy-öt tantárgyból is versenyzettés több nyelvvizsgát isszerzett, volt olyan, aki eddig példátlansikereket ért el az OKTV-n,volt, aki kitűnő eredménye mellettmég az osztályközösségért,az iskolai rendezvényekért isigyekezett mindent megtenni. Azévfolyam tagjai közül többen aziskola történetének eddig legsikeresebbröplabdacsapatának tagjaivoltak, többen atlétikacsapatbanvagy egyéni számokban taroltakaz országos versenyeken. Itt voltakközöttünk, és erőt meríthettünk akitartásukból, kedvet kaphattunksikereiktől. Ők itt tanulhattak, mipedig tanulhattunk tőlük.Azonban mindezen tények mellettszemély szerint egy egészenmás szemszögből szeretném eztaz alkalmat megközelíteni. Mertmost eljön az ideje annak, hogyvalóban hasznát vegyék a megszerzetttudásnak, készségeknek,képességeknek. Korábban már említettem,milyen a búcsú szomorúoldala. Viszont a pozitív oldalátsem szabad figyelmen kívül hagyni.Ha a tanulók eddig azt hitték, hogy„élnek”, akkor nagyot tévedtek.Mert az élet csak most kezdődikigazán. Még csak most jönnek azigazi megpróbáltatások, és mégcsak most fognak megtanulni teljeserővel küzdeni a céljaikért és azálmaikért. Az idő telik, sőt mi több,rohan. A felnőttélet az érettségiután valóban elkezdődik. Mindennap minden órájában és mindenóra minden percében döntéseketkell majd hozniuk. Azonbannem mindegy, milyeneket, mertfelelősséggel tartoznak tetteikért.Rengeteg lehetőség adódik, csaktudni kell élni velük. Már nem leszbajtárs, ki egy-egy dolgozat előttszívből bátorít, aki támogat jóbanrosszban.De a megszerzett emlékekvédenek majd minden mostbúcsúzót, a Bárdos pedig visszavárja őket, ha újra meg akarnák töltenierővel és biztatással a szívüket. na ballagási ünnepélyendíjaZottak • Az évfolyamtanulója címet az idei tanévbenhermann enikő („c”) érdemelteki. Kiemelt tanulmányi díjbanrészesült Barta Bálint (a). Kitűnőtanulmányi eredményéért éskiemelkedő közösségi munkájáértelismerésben részesült szabacsizseni Csinszka (b). Jeles tanulmányieredményéért kapott dicséretetaz Aszalos Balázs, BarthaCsenge, Fejes Péter, izing dorina,sóvágó Marcell, Molnár Barnabásés reichnach Kinga (a); Barna VeronikaKatalin, Vajnorák Máté (b);szmilek rebeka, Járóka renáta ésGál zoltán (c). Matematikából kimagaslóteljesítményéért jutalmatkapott Kiss Bálint (a). Kiemelkedőiskolai szintű közösségi munkájáérthárom végzős tanuló kapottelismerést: Antalóczy zsanna (a),Papp enikő (b) és Barkaszi Gabriella(c). Az évfolyam sportolójadíjat az idén iskolánk röplabdacsapatánakvégzős tagjai kapták:izing dorina, Bagics Blanka (a),Puskás zsófia, schubert Bianka(b), Kovács Georgina (d). enneka tanévnek a legjobb sportteljesítményétMakszim zsombor(c) nyújtotta gyorskorcsolyábanés görkorcsolyában, ígymegszerezte a tanév sportolójacímet. Kiemelkedő sportmunkájukértjutalmaztuk FenyvesiViktort (b), Kecskés Csabát, szalontaiTibort, Török Márkot (c) ésMagyar Attilát (d).FOTó: ROTyIS BIANKAKi nyer azzal, ha valaki győz?Kampány aBárdosbana tavaszi szünetet követő,ám csak kissé tavaszias csonkahétenelkezdődött a tizenegyedikesévfolyam legizgalmasabbnéhány napja, adiákkirály-választási kampány.– Csizmadia EdinaEz azt is jelenheti a diákok számára,hogy év végén már a pontszerzésrekell koncentrálniuk, hamarosanelég idősek lesznek ahhoz,hogy végleg maguk mögött hagyjákaz iskolát, leérettségizzenek éstovábblépjenek. De szerencséremég nem tartunk itt. Idén is, mintminden évben egy nagy „bulinak”számított a kampány, ahol rengetegeredeti ötletet láthattunk ahárom osztálytól. A kampányolókismét eredeti nevekkel, címekkelszolgáltak a verseny során, mint:Trónok harca, C-men, Édes bosszú…A három osztály azt hihette, hogymivel kevesebben vannak, talánkönnyebb dolguk lesz. De idén semadták könnyen az iskola kulcsát.A diákok minden szünetben szerveztekvalami programot, hogymeg tudják győzni a döntést hozódiáktársaikat. Volt olyan osztály,aki dolgozatmentesítéssel szerettevolna megnyerni a szavazatot, devoltak olyanok is, akik a jó hangulatúkaraoke mellett maradtak. Mindenosztály másféle módszerekkelpróbálta elnyerni a bizonyos döntőszavazatot, abban biztos vagyok,hogy éhen egyik napon sem maradhattunk…A hagyományokhozhíven a végső döntést a nagyműsorokután tehettük meg. Idén semvolt könnyű dolgunk, mert mind ahárom osztály megérdemelte volnaa győztes címet. Az eredményhirdetésenfeszült volt a hangulat,a kampányoló diákok egymásbakapaszkodva várták „ítéletüket”.A kampány nyertese végül nemmás volt, mint a 11. a osztály (aTrónok harca című programjukkalgyőztek). Ennek a győzelemnek ajogán kérdeztük az osztály tagjait,Szücs Adriennt és Kis Dávidot arról,hogy látták a kampányidőszakot.„Már ötödikes korunk óta vártukaz évet, amikor a mi osztályunk isképviseltetheti magát ezen a nemesversenyen. Persze akkor mégfogalmunk sem volt arról, hogya szervezés mennyi munkávalés nehézséggel jár majd. Az elsőmegbeszélésünkön még egy egészenmásfajta ötlet kidolgozásávalfoglalkoztunk, ezt a kampány előttmásfél hónappal a fiúk – végülbefutó – ötlete múlta felül. Miután„mindenkinek tetszett” az elképzelés,lázasan elkezdtük szervezni adolgokat: nagy veszekedések áránmegrendeltük a pólókat, a karszalagokat.Elkezdtük csinálni a hosszúmunkával összeállított újságunkat.Közben folyt a kampányfilmünkforgatása, igaz, végül a videóknakharmada lett csak felhasználható,a többiből inkább bakivideót készítettünk.Ezt és még sok érdekességeta facebookoldalunkonlehetett megkukkantani. Azosztálytáncunk próbáin a tanítónálmindig többen jelentünk meg,ezért nagyon „eredményesek”voltak ezek az összejöveteleink(nekünk is furcsa, hogy végül mindenkimegtanulta a táncot).A kampányhét közeledtévelegyre többet egyeztettünk amásik két osztállyal is. Őszinténszólva végig tartottunk a vetélytársainkgyőzelmétől, hiszenizgalmas programokat, meglepőötleteket hoztak. Mindhárom napprogramokkal teli volt, mindenkijól szórakozhatott a kampány idejealatt, és ez a legjobb az egészben:a Bárdos mindig nyer, akárki is legyena győztes. A nagyműsorok isrendkívül sikeresek voltak, és bára végén a mi osztályunk kapta aziskola kulcsát, a három osztály tagjaipénteken együtt ünnepelték azegész kampányhét sikerességét, akedvencek poszterei pedig – kinekkineka szíve szerint – ma is díszítika kisgimnazisták szekrényeit.” nÀ LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava5


M i é n K i T T A T é r• www.blg.sulinet.huJogom van tudni!Február 15-én az osztályunk, azaz a9. a részt vehetett három interaktívtanórán, melyek a gyermekbarát igazságszolgáltatástémájában kerültekmegrendezésre. a foglalkozás egyikvezetője Meleg gábor volt, egykoribárdosos diák, aki egy időben médiakultúrátés mozgóképismeretet is oktatottiskolánkban. Rajta kívül természetesentöbben is segédkeztek a programlebonyolításában: jogásznak készülőegyetemisták, színésznövendékek.ilyenek voltunk? • A végzősökethumorosan búcsúztató zöldnapra az idén nehezebbenkészültek a szervezők, hiszen eggyeltöbb volt a végzős, mint a búcsúztató osztályokszáma. Adott volt tehát a feladat: összekellett fogni, vegyes csoportokban dolgozni.Ez az ötletek sokféleségét és az egyeztetésnek,próbaalkalmak megbeszélésének nehézségét ismagával hozta. Végül minden osztály kitett magáért,mindenkinek igyekeztek szerepet találni,hogy az összmunka teljes körű legyen. A többinehézség a korábbi évekhez hasonló volt: bajosvolt a poénok összegyűjtése, de a ballagó osztályokkészséggel segítettek a díszletezésbenis, az ötletelésben is. A műsor azok számára isélményszerű volt, akik csak néhány éve vannakMár maga a foglalkozás sem úgy kezdődött,mint egy szokványos tanóra, hiszen – miutánmindenki sikeresen betömörült a 216-os terembe– megkértek bennünket, hogy székeinkkelrendeződjünk el egy nagy körbe, hogy mindenkilássa és hallja a másikat. Ezekután a programvezetői bemutatkoztak nekünk, majd máriskézbe kaptunk egy-egy kérdőívet, amelynekegyik felét a csoportos foglalkozás előtt, míga másikat a foglalkozás után kellett kitöltenünk.Az elején levő kérdések leginkább arrairányultak, hogy mennyire érdekelnek minketa jogi témák, illetve, hogy mennyire vagyunkjáratosak bennük. Kis idő múlva, miután azutolsó ember is lerakta a tollat a kezéből, el iskezdődött a program interaktívabb része.Először is egy csoportjátékkal kezdtünk,amely során apró kulcsokat kellett kézrőlkézre adogatnunk, miközben Gábor feladataaz volt, hogy kiszúrja, éppen kiknek a tenyerébenlapulhatnak meg az apró tárgyak.A végeredmény igazán jó volt a teljesítményünkettekintve, hiszen játékvezetőnknekhárom próbálkozásból csak egyszer sikerültkitalálnia a kulcsok útját. Ezután visszaültünka körbe, és nemsokára rá előkerült egy igazibilincs. Ekkor már tudtuk, hogy elkezdődötta foglalkozás komolyabbik része. A feladat ittaz volt, hogy a bilincset körbeadogatva ki kellettmondanunk azt az egy szót, ami az adottpillanatban eszünkbe jutott. Mindenki valamimásra asszociált, egyesek a bűnre, mások aszabadságra, megint mások a fánkra… Csakmindezek után ismertük meg azt a kitalált történetet,amelyre a program további része épült.Ennek a történetnek a főszereplője Berci volt,akit egy szintén Gábor nevű színész játszott. Azalaphelyzet szerint Berci elment egy szórakozóhelyrebarátaival, hogy megünnepeljék egyikük,név szerint Pál születésnapját. A buli nagyon jólsikerült, csakhogy miközben hazafelé mentek, akét jó barát között dulakodás történt. MásnapBerci értesült arról, hogy barátja életét vesztette,amikor egy nagyobb taszítás hatásárabeverte a fejét a járdaszegélybe. Bercit mégaznap kihallgatták a rendőrségen, majd néhányhónap múlva megkezdődtek a tárgyalások, aholő, mint elsőszámú vádlott jelent meg. Ekkorjöttünk mi a képbe, hiszen miután hallottuk atörténetet, mindenki kapott egy-egy borítékot,amelyből kiderült az új „személyazonosságunk”,merthogy a tárgyalás idejére mindannyiunkvalaki más bőrébe bújhatott. Volt, aki tanúlett, mások ügyvédként bizonyították improvizációstehetségüket, megint mások orvosszakértőként mondták el szakvéleményüket.Közben az osztály is át lett rendezve, hogyminél jobban hasonlítson egy bírósági tárgyalóteremre.Miután mindenki szóhoz jutott, atanúk elmondták vallomásaikat, az ügyvédekfeltették kérdéseiket, a tárgyalásnak vége lett,és a bírónő meghozta az ítéletet: Berci, a nálunkalig néhány évvel idősebb fiú bűnös.Ezután egy rövid filmbe is bepillantást nyerhettünk,amely a tököli Fiatalkorúak BüntetésvégrehajtásiIntézetéről szólt, hiszen Bercinek ittkellett tartózkodnia addig a pár hónapig, míg elnem kezdődtek a tárgyalások. Úgy gondolom,a látottak mindannyiunkat nagyon megdöbbentettek,az utána való beszélgetésen eleintenehezen is jutottunk szóhoz. Természetesenekkor mindenki elmondhatta a tapasztalatait ésvéleményét a foglalkozásról, feltehettük a kérdéseinketaz adott témával kapcsolatban, illetveelgondolkodtunk közösen azon is, hogy mindezekután vajon hogyan változhatott meg Berciélete, milyenek lehettek mindennapjai. Legvégülkitöltöttük a második részét is a kérdőívnek,amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy milyenbenyomásaink lettek a foglalkozás kapcsán,illetve, hogy mennyivel sikerült bővítenünk atudásunkat az alapvető jogokkal és bíróságitevékenységekkel kapcsolatban.Teljes meggyőződéssel állíthatom, hogyitt, és nem ismerhetik olyan jól a végzősöket,mint az alattuk lévő évfolyam tagjai. Ehheza tanárparódiák mindenképpen hozzájárultak,illetve nagy tetszést aratott Schmidt Balázsalakítása (Hollósi Viktor) vagy Hajagos Istvánmonológja is.Sajnos idén is megtörtént, amit korábbanmár sokszor fájlaltunk: a nézősereg nem vártameg a végzősök közös éneklését. Enneka napnak pedig nemcsak a nevetés, hanema meghatottság is a része lehetne: az iskolateljes közössége a zöldnapon érezheti utoljáratagjának a végzős évfolyamot: a ballagás mára végzősök és a szülők, rokonok, ismerősök,barátok ünnepe inkább.sirOkmán–VAnkómindannyiunknak csak hasznára vált ez a háromórásprogram, hiszen amellett, hogy nagyonérdekes volt, jól is éreztük magunkat, éssikerült bepillantást nyernünk egy olyan témába,amely nagy mértékben érinti világunkat, és ígytermészetesen minket is.szABó nApsugárHangokba zárva –aki bújt, aki nemAz iskolánkban megrendezett két országosverseny a résztvevőknek egy-egy esti programotkínált, és ez érdekes tanulsággal szolgált. Avendégeket teaház várta, melyben nemcsak a 9.a osztály által főzött tea, hanem a hangulatoszene is a siker záloga volt. Aki nem vett résztaz esti éneklésen-zenélésen, talán el sem tudjaképzelni, hogy gimnazista fiatalok jól éreztékmagukat – részben – komolyzenei aláfestéssel!Az iskolai zenei, komolyzenei élet nyomábaeredve érdekes információkhoz juthatunk,és az esetlegesen kialakult tévhiteket is számbavehetjük, talán le is számolhatunk velük. Előszöris, mi a zene? Pontos megfogalmazás nemvalószínű, hogy létezik. Úgy is mondhatnánk,hogy a hangok tudatosan rendezett folyamatavagy a hangokkal való játék. Azonban ennélsokkal több. Egy bizonyos kifejezőeszköz, melyÀàLa Bárdos • A Bárdos László Gimnáziumélménymagazinja. Megjelenik ötször egy tanévben.XXV. évfolyam, 2013. vakáció hava.Lapszerkesztõk: Gacsályi Adrienn, SzolnokiMinna. Mun ka társak: Juhász Zoltán, SzabóNapsugár. Olvasószerkesztő: Sipos Etelka.Felelõs szer kesz tõ: Dobrova Zita. Technikaiszerkesztő: Nagy Tamás. Felelõs kiadó: PleierTamás igazgató. A lap címe: Bárdos LászlóGimnázium. 2800 Tata bánya, Gál István-lakótelep701. Tel.: 34/339-571, e-mail: nohab008@freemail.hu, dzit@vipmail.hu – Nyomtatta aMedia-Press Kft. 250 példányban. A címlaponNagy Tamás felvételén az idei tanév legjobbversenyeredményeit elért tanulók (Vankó Daniés Szemes Andris) és tanáraik (Rajcsány Miklós,Németh Sarolta, Horváth Zsuzsa) láthatók.FOTó: DOBROVA ZITA6 À LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava


T udósdiáK• www.blg.sulinet.huA szociológiaszekcióközösemlékképetkészítettezt nem vettük figyelembe, amikor tele azifjú kutatókkal szembeni előítéleteinkkel beültünkegy-egy előadásra. Ugyanis ezek a fiatalokolyan minőségű produkciókkal készültek,amelyek bármely profi kutató javára válhattakvolna, de olyan lelkesedéssel, amellyel semelyikmásik korosztály nem versenyezhet. Hiszen nefeledjük, ezek a fiatalok mind önszántukbóljelentkeztek erre a megmérettetésre, csak azért,mert egy bizonyos téma – beszéljünk bár a bélyegekrőlvagy komposztálásról – olyan szintenfelkeltette az érdeklődésüket, hogy hajlandóakvoltak interneten, könyvtárban vagy akár többszáz embertől érdeklődve utánanézni, és eztmég akár rengeteg kérdőívvel is alátámasztani.Ennek fényében fontos megjegyezni – mint azta nyitó- és záróünnepségen is megannyiszorfelemlegették, hogy ezt a megmérettetést nemszabad versenyként felfogni, hanem csak egyegyszerű, de érdekes előadássorozatnak kelltekinteni.A szekcióülések után a diákokat egy ismerkedésiest keretében a már jól ismert teaházvárta szokásos hangulatával és különlegesebbnélkülönlegesebb teafajtákkal, a műsort pedigaz ebédlőben jól ismert öregdiák-együttesünk,a döBítLsz, illetve a mostani diákokból álló 42szolgáltatta. Aki kitombolta magát a koncerteken,annak a teaházban alkalma nyílt megbeszélnimegszállottságait a hozzá hasonló, ambiciózusfiatalokkal. Véleményem szerint az ilyenkis diskurzusokkal kezdődnek a kultúremberekéletre szóló barátságai. Innen különbuszokkalszállították a versenyzőket a szálláshelyükre.a második felvonásMásnap reggel vendégeinket az iskola éttermébenvárta a reggelijük. Miután itt végeztek,Két tatabányai szakember között (Horváth Gézaés Kiss Vendel) Marjanucz László szegedi egyetemitanár minősítette a helytörténeti szekciótrövid felkészülés következett, azután a szombatiszekcióülések: alkalmazott fizika, robotika,informatika, biofizika és növénytan, elméletifizika, matematika, kémia, biológia és ásványtan,ökológia és geológia, valamint pszichológia. Bárnem merték bevallani, de véleményem szerintpedagógusaink titkon kicsit tartottak tőle, hogya bárdosos diákok részéről elmarad az érdeklődés.Bizonyára mindannyian fellélegeztek,amikor a szombat reggelt a pszichológia szekcióravaló székcipelésselkezdték, ugyanis annyivolt az érdeklődő, hogyalig fértünk el a teremben.Miután lezajlottak azutolsó előadások is, a tömegaz ebédlőbe vonult,és elfogyasztotta a sokakáltal dicsért ebédet.Mikor mindenki jóllakott,vendégeink látogatásttettek a Szabadtéri BányászatiMúzeumban, aKő-hegyen a Turulnál, aSzelim-barlangban és aRanzinger-kilátónál is. Amegkérdezettek közül nagyon sokan ezt a kirándulásttartották a két nap legjobb programjának.Alig értek vissza, máris elérkeztek a következő,emlékezetes eseményhez: a „Kertész leszek,fát nevelek” program keretében a TUDOKdöntőkhagyományainak megfelelően emlékfaültetésére került sor, szimbolizálva talán adiákok egyre nagyobb tudását és tapasztalatát.Elérkeztünk a két nap utolsó programjához, azáróünnepséghez. A rengeteg felajánlásnak hálaszinte mindenkinek jutott valami apróság, senkisem ment haza üres kézzel. De mindannyiantudjuk, hogy a tárgyak előbb vagy utóbb elkallódnak;az emlékek viszont csak megfakulnak,de soha nem felejtjük el őket. Mindig ott lesznek,hogy a rossz időkben megmosolyogtassanakminket, és ott lesznek a barátok is, akiket ezalatt a két nap alattszereztünk.Vendégeinkvéleménye„Nekem nagyon tetszettaz iskola – mondta elnekünk Nemes Szilárd,aki MarosvásárhelyrőlFOTóK: NAGy TAMÁSérkezett, és különdíjaslett az Alkalmazott fizika,informatika és robotika szekción – valaminta péntek este megszervezett teaház, azonbelül is a zöld tea. Nagyon jó volt az is, hogymeglátogathattunk más szekciókat, miutánmegtartottuk a saját előadásunkat, én például atörténelem-előadásokra ültem be. Az egyetlendolog, ami nem tetszett, az természetesen azidőjárás. Mindig is érdekelt a kutatás, és ebbennagyon sokat segítettek a szüleim, valamintkutatótársam, aki sajnos ma nem tudott ittlenni, mert Angliában van egy versenyen. Nagyonsajnáltam, hogy nem tudott itt lenni, debiztosan örülni fog a sikerünknek, még akkoris, ha mindez csupán tíz perc alatt dőlt el. És tízperc, valljuk be, nagyon kevés egy több hónaposkutatás ismertetéséhez.”Kávai Zsuzsanna a Vajdaságból érkezett,és egy roppant dinamikus előadás keretébenReciprok altruizmus, avagy megéri-e önzetlenneklenni? címmel a pszichológia szekcióntartott bemutatójáért kapta meg az eső helyezettnekjáró jutalmat.„Már több mint két és fél éve tart kutatásomebben a témában, és tervezem, hogy a jövőbenis folytatni fogom. Vizsgálataim során többmint 1060 kérdőívet dolgoztam fel, ami nagyonidőigényes volt. Jövőbeli terveim közöttszerepel, hogy a valós életben is alkalmazzamtudásomat. Mivel már most egyetemre járok,ez volt az utolsó versenyem középiskolásként.”Miután megkérdeztük mentorát, Szép Hedviget(aki mellesleg professzionális biológus),megtudtuk, hogy Zsuzsanna mindig is nagyonlelkes és szorgalmas volt. Mindkettőjükneknagyon tetszett a kirándulás, és a bányászmúzeumbantett látogatás és természetesena Nebuló Kft. által készített ebéd is. A mentorazonban azt javasolta, hogy amennyiben iskolánkmég egyszer otthont ad a konferenciának,a díjátadó ceremónián közöljék, hogy a kutatómelyik iskolából érkezett.Szabó Napsugár szerkesztőtársam a KutatóDiákok Országos Szövetségének tagjait, SzeifertViktóriát és Percs Évát is megkérdezte arról, hogyanadták a fejüket a kutatásra, hogyan találkoztaka diákmozgalommal, illetve, hogy gondolnakvissza az iskolánkban töltött néhány napra.– Jelenleg mindketten a Semmelweis Egyetementanulunk, már 2012 szeptembere ótaEgyikünk sem gondolta, hogy valaha bekerülünka vezetőségi csoportba, de aztán valahogymégis így alakult. Engem 2012-ben választotta Kutató Diákok Országos Szövetségénekközgyűlése elnökké, Évát pedig ugyanekkoralelnökké. Mind a ketten részt vettünk páréve a TUDOK-on, én 2010-ben nyertem meg aSándor János voltigazgatónk is követteaz eseményeket8 À LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava


T udósdiáK• www.blg.sulinet.hubékéscsabai országos döntő orvostudománybiológiaszekciójának fődíját – mesélte Viktória.– Én pedig 2011-ben a sikeres miskolci regionálisforduló után a budapesti országos TUDOK orvostudományiszekciójának első díját nyertemel. Ezek után mindkettőnk meghívást kapott akáptalanfüredi kutatótáborba, persze egyéveseltéréssel – egészítette ki Éva.– A konferencia megszervezése nagyonsok időnkbe és energiánkba telt, de rengetegsegítséget jelentett a Bárdos-gimnázium teljeselkötelezettsége is, hiszen a hétvégi feladatokjó részét az iskola vállalta. Természetesen akezdeti munkálatok már tavaly megkezdődtek,vegyük csak például magának a rendezvényneka kiírását, a jelentkezések adminisztrálását,az elődöntők megszervezését. A kétnaposÉl-e borz a Marson?Ezerkilencszázkilencvenegy óta kétévenként rendezi megiskolánk a Diákbiológus és -környezetvédő Napok elnevezésűrendezvénysorozatot. Ez a több évtizedes tapasztalat segíti aszervező Dr. Sopowné Balogh Elvira tanárnőt és a programanyagi hátterét is jórészt biztosító iskolai alapítvány kura-tóriumi elnökét, Varga Istvánné intézményvezető-helyettesasszonyt, hogy a szokásos és nem várt nehézségeket is le-küzdjék a szervezés és rendezés ideje alatt.À LA Bárdos • XXV/2013. vakáció havaFOTó: NAGy MÁTÁyÁSA szervezők emlékfátültettek az udvaronországos konferenciának a szervezésétis jó előre megkezdtük, hiszen nagyonsok elintéznivalónk volt. Először is a programokösszeállítása, a zsűri meghívása, azokleveleknek és a díjaknak az elintézése.Persze mindezek mellett még a tanulmányainkrais időt kellett szakítanunk,ami szintén nem volt egy egyszerű feladat.Úgy gondolom, hogy idén is si kerülthoznunk az elvárható színvonalat, amirenagyon büszkék vagyunk.a szervező végszavaA TUDOK-ról Nagy Tamás igazgatóhelyettesúrral is elbeszélgettem, és sok érdekes dolgottudtam meg a szervezésről, és a találkozóktörténetéről, az itteni előzményekről, hiszen2008-ban már rendeztek egy regionális fordulóta Bárdosban. „Akkor még messze nemvolt ennyi résztvevője a versenynek, csupán50-60 diák, és a kísérő tanárokkal együtt aligvoltak itt százan. Mára ez a szám már többmint háromszázra emelkedett. Természetesenebből kifolyólag problémák is akadtak, példáulaz elszállásolással. Este tízkor még javában folytaz élet, ment a telefonálgatás, mert több helyszínenéjszakáztak a vendégek, és nem mindenkioda ment, ahová kellett volna. A legnagyobbsegítséget viszont iskolánk titkárnője jelentette,A verseny április tizenegyedikén reggel nyolcórakor a regisztrációval kezdődött. Kilenckormár a megnyitón ültünk, és a beszédeket, majda nyitóelőadást hallgattuk. Pleier Tamás igazgatóúr beszédében kiemelte: a kihívásokatkeresni kell, és azoknak eleget téve fejlődhetünk.Schmidt Csaba polgármester úr a 17. századimini-jégkorszak ihlette téli témájú tájfestményekkelvont párhuzamot: ma is vannak a teljesbolygóra kiható problémák, megoldásukra atermészet apró részleteinek megfigyeléséveljuthatunk el, ezért fontos a kutatás.Ezután Szendőfi Sára hegedű- és SzemesAndrás csellójátékát hallgathattuk. A zene egymásik szférába utaztatott bennünket, ahonnanszinte vissza sem kellett jönnünk, mert a következőelőadás kiindulópontja is egy „földönkívüli” hely volt: a Mars. Az első előadást Dr.Sik András tartotta Miért kutatja az embera vörös bolygót? címmel.A rendezvény ideje alatt rengeteg fakultatívprogram zajlott, talán a legnépszerűbba kisállat-simogató volt. Iskolánk folyosóinkülönböző témájú kiállítások meséltek a madarakról,a természetről, a Szent Jakab-zarándokútról.Fákat ésTermészettudományiMúzeumot is nézhettünk„kicsiben”, hiszena bonsaifák mellett abakonyi múzeum picikiállítását láthattuk.Kellemes és nagyontanulságos utattehettünk meg, bármelyikrészén jártunkiskolánknak. Diáktársunk,Kocsis Georgina (11. b) megkapó képeimost is láthatóak az alagsori galériában. A sokszínes kép a legkisebbeknek is felkeltette azérdeklődését, és vidáman indultak a folyósokonnyílt színes „tanösvényekre”. Az ebédlő is újabbmeglepetésekkel szolgált: láthattuk Tóth Gáborfantasztikus állatseregletét, vagy tátott szájjalbámulhattuk a fizika szórakoztató csodáit.A délutáni diákelőadások tizenöt órakor kezdődtek.Eközben több tanteremben kutatók,szakértők előadásait hallgathattuk. Papp Tiborelőadása után már bátrabban indulhatunk azerdő sötét útjain, viszont óvatosabban nyúlunka különleges, esetleg mérgező gombafajokhoz.A diákelőadások „sztárvendégei” talán a gabonasiklókvoltak, akik nagyon örültek a nagyérdeklődésnek. Szerencsére végül épségbenhazaértek Villám Richárd diákelőadó otthoniterráriumába. Az ismerkedési est jó hangulatbantelt el. A teaházban nemcsak az est folyamán,hanem az egész rendezvény alatt élvezhettüka gyógyteák nyugtató hatását.Péntek délelőtt nyolc órától délig jegyzetelhettünk,figyelhettünk az előadásokon. Anap előadói többször a városhoz, környékhezaki elvállalta, hogy részt vesz a több mint 260szálláshely beosztásában. Emellett természetesentöbb száz önkéntes diák segédkezett akét nap során.A Nebuló Kft. jóvoltából az étkeztetés isnagyon jól sikerült, sokat dicsérték az iskolaiétteremben elfogyasztott reggelit, de főleg azebédet. Nagy pozitívumnak tartom, hogy acég nyitott a javaslatokra és változtatásokra.A segítségükkel sokkal színesebbé és változatosabbátudjuk tenni a menzai étlapot. Nagyonhálásak vagyunk az összes cégnek, vállalkozásnakés önkormányzatnak, amelyek akár anyagi,akár díjazásbeli segítséget nyújtottak a versenysorán, így sokkal több kutató diák munkájáttudtuk megjutalmazni.Véleményem szerint nagyon jót tett az iskolamegítélésének, hogy a zsűriben más gimnáziumokbólis érkeztek tudóstanárok, akik ígymessze viszik iskolánk jó hírét. A zsűriben azonbansok olyan ember is megfordult, aki a többhetes bárdosos szervezésben is részt vett, ésennek ellenére még ebben a nem éppen könnyűfeladatban is szerepet vállalt.A sok bonyodalom és a rengeteg belefektetettmunka ellenére, ha lehetőség nyílna rá, énakár már jövőre is újra megrendezném iskolánkbana TUDOK-ot, ha a kollégák belemennének.Kár, hogy nem csak rajtunk múlik.”nkötődő témával készültek: a Gerecse természetiértékeiről vagy a helyi ipari üzemekről is érdekesinformációhoz jutottunk a globális témák mellett.Az záró előadást Dr. Mari László tartotta,a magával ragadó beszámoló segítségével avilág legmagasabb vulkánjához utazhattunkDél-Amerikába.A díjkiosztón Dr. Sopowné Balogh Elviratanárnő, a rendezvénysorozat szervezője méltattaa diákok munkáját, igyekezetét. A nagyérdeklődés bizonyítja, hogy a Föld megmentéseés a környezetvédelem mindenkinek szívügye.juhász zOltánFOTó: NAGy TAMÁSSipos Etelka, a 2013. éviMolnár János-díjaspedagógusunk abonsaifákkal ismerkedik9


zöL d zónA„BorzBorzasztóanokos állatok”A kisgimnazisták kedvenc előadója Tóth Gáborsolymász volt, aki városaink élővilágárólbeszélt. Ez az előadó játékosan ismertetettmeg bennünket a különböző állatok szokásaival,miközben élőbenTóth Gábor,a MagyarSolymászegyesülettagja, márelőadásokszázainnépszerűsítettea ragadozókatis csodálhattákőket. Láttunkegeret, patkányt,nyestet, görényt,majd amikor azthallhattuk, hogymost valami mégnagyobb termetűállat következik,mindannyian anyugodtan várakozókutyusragondoltunk,ám legnagyobbmeglepetésünkrea solymász azegyik ketrecébőlegy rókát vett ki.Kiderült, hogy nem is akármilyen rókáról beszélünk,hiszen ő egy sztár, aki filmekben is szerepeltmár, többek közt Richard Gere-rel is dolgozottegyütt: a Rókavadászat című filmbentűnik fel. Ezután egy borzzal ismerkedhettünkmeg, aki szintén otthonosan mozog a kamerákvilágában. Végül, de nem utolsó sorban a korábbanemlített kutyus mutatott nekünk néhányjól begyakorolt trükköt. Az érdekes előadásmegkövetelte a villáminterjút Tóth Gáborral.• Mióta foglalkozik az állatokkal?– Pici korom óta, mivel csak ez köt le, nálammár kezdetektől fogva ez volt a fontosságisorrend: papa, mama, madár…• Vannak különleges dolgok, melyeketbetanít az állatainak?– Csak olyan dolgokat tanítok be, amelyrőltudom, hogy az adott állat képes arra, hogymegtegye. A nehézség a filmes munkában nemis az, hogy mit várnak el az állatszereplőktől.Ez az üdvözlés egyáltalánnem hátborzongató!Pribéli Levente kiállításátSzamódy Zsolt, az amatőrfotóművészek szövetségénekelnökenyitotta megFOTóK: NAGy TAMÁSSzelek szárnyánEgy ifjú madárfotós képeidiákbiológus és -környezetvédő napoknagy sikerű, szelek szárnyán címűfotókiállításának készítője, PribélilEvEntE nemcsak a képeit hozta el rendezvényünkre,hanem versenyzőkéntis szerepelt. kutatási eredményeinekösszefoglalásával egy különdíjat iselvihetett. az előadást kevesen hallgathattukmeg, a kiállítást viszont mindenkiszívesen látogatta a két nap folyamán.az árpád gimnáziumba járófotóssal sChErman Áron beszélgetett.A legnagyobb feladat egy-egy forgatás során,hogy hozzászokjanak a stábhoz, mivel alegtöbbjüket én nevelem kiskoruk óta, és csakbennem bíznak meg. Van, hogy a stábot kell„betanítani” arra, hogy hogyan viselkedjenek,hogy ne ijesszék meg szegényeket. Ezenkívülmeg kell tanulniuk kamera előtt mozogni, táplálékotkeresni. Általában az a feladat, hogy adottsorrendben végezzenek el dolgokat, ezeket aprójelek, például szag- vagy hangjelzések segítségévelteszik meg.• Melyik az Ön kedvenc állata?– A ragadozókat kedvelem leginkább, mivel• www.blg.sulinet.hu• Láttalak már versenyezni, és gondolom,már sokan mások is láttak, ahogy kimentélegyes biológiaversenyeken különbözőoklevelekért. Milyen eredményeket értélel eddig?– Tavaly a Madarak és Fák Napja országoscsapatversenyén két másik csapattársammalötödik helyezettek lettünk, illetve egy-két kisebbversenyen első helyezéseket értem el.• Tudjuk rólad, már csak a kiállítás miattis, hogy szereted a madarakat fotózni. Vankülönleges fotód, amelyiket nagyon kedvelsz,esetleg olyan is, amely most nincsitt a kiállításon?– Igazából itt a kiállításon vannak azok aképeim, amelyeket a legjobbnak tartok. A csuszkásfotó, amelyik itt van lent, számomra egynagyon kedves fotó, mivel egy régi álom vált valóraegy új lesnek a megépítésével, ahol készült.• A kiállításhoz kis ismertetőket is írtál.Van-e olyan fotó, amelyet nem a háromáltalad leírt leshelyen készítettél?– Van, mivel a madarak nagy mozgástérbenmozognak, eltérő élőhelyen bukkannak fel akülönböző fajok, tehát így nekem is utánuk kellmennem. Ezért gyakran cserkelés vagy álcahálósegítségével, tehát nem fix helyeken, hanemegyéb pontokon fotózom le őket.• Nem sok olyan ember van, aki ilyenfokon képes a hobbijának élni. Mi volt az atényező, amely kiváltott benned ilyen fokúérdeklődést a madarak iránt?– Igazából azt nem tudom pontosan megmondani,hogy mitől is jött a madárszeretet.De az biztos, hogy aztán ebből lett a fotózás.• Van-e más állatfaj, amelyet ennyirekedvelsz a madarakon kívül?– Hát a hüllő- és kétéltűfajok kedvesek mégszámomra, viszont ezeknek az időszakos felbukkanása,tehát hogy télen nem találkozhatunkvelük, megnehezíti az állandó megfigyelésüket.• És a madarakon belül van olyan faj,amelyet különlegesen kedvelsz?– Hát ez nehéz kérdés, nagyjából mindegyikmadarat ugyanúgy kedvelem. Mindig nagy élményegy olyan fajt látni, melyet eddig mégnem figyeltem meg, vagy fotózni egyet, amelyikrőleddig még nem volt értékelhető képem.• Vannak-e már továbbtanulásra irányulóterveid, és ha vannak, akkor mik azok?– Vannak. Sopron a cél, s ott egy erdőmérnökivagy természetvédelmi mérnöki képzés.• A terveidhez sok szerencsét, és mégsok ilyen szép képet kívánok!nők a legérdekesebbek, a növényevők közül pedigazokat, amelyekkel sok mindent lehet csinálni,például lehet velük kommunikálni. Őszinténszólva a hüllőket nem kedvelem különösebben,egész egyszerűen azért, mert rendkívül unalmasnaktalálom őket.• Mennyit foglalkozik az állatokkal?– Napi huszonnégy órát, nekem ez a mániám,na meg a kávé. Ezért is nem fogadok el állástállatkertekben, mivel az nem biztosítaná azállandó együttlétet a saját állataimmal.• Köszönjük az élményt, köszönöm a riportot.gAcsályi ADrienn10 À LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava


A B o L y G ó neV e: hALá L• www.blg.sulinet.huVarázslatos fizikaA biológusnapok alatt az ebédlőben számoselőadást hallgathattak meg a diákok és a tanárok.A két nap leglátványosabb előadását kétségkívül Korán Péter, a Korci Team Kft. előadójatartotta meg, bámulatos fizika-show-jával atudomány szórakoztató oldalát mutatta be anézőknek. Bemelegítésként hangokat csalt előegy szívószálból, majd egy bűzcsőből – természetesenmiután biztosított mindenkit arról,hogy teljesen újonnan vásárolta azt. Ezutánmegmutatta, mit képes kihozni egy kis szárazjégből.Kis- és nagydiákot egyaránt lenyűgözött,ahogy szárazjég segítségével összetört egy lufit,majd egy másikat felfújt anélkül, hogy a szájahozzáért volna. Az izgalmas show az udvaronfolytatódott, ahol sikerült égbe repítenie kétásványvizes palackot, és bár a hanghatásoknem indították be a közelben parkoló autókIrány a Mars!Iskolánk kémia- és fizikatanáraiminden diákbiosznapon szakköri kísérletekkeligyekeznek mind szerethetőbbétenni a két nehéz stúdiumota kisgimnazisták számára. NémethIldikó (képünkön) és KörtvélyfáyAttila fizikaórája is óriási sikert aratotta hatodikosok körébenA tudósok mai álláspontja szerint körülbelülszáz év múlva már az ember is élhet a „vörösbolygón”. Milyen utat kell addig még végigjárni?Kezdetbentávcsöveken keresztülfigyeltékÀ LA Bárdos • XXV/2013. vakáció havariasztóit, a mutatvány így is sikeres volt. Azelőadás után Péter válaszolt néhány kérdésemre.• Mióta foglalkozol a fizikával?– Már a középiskolában is érdekelt, főlegaz utolsó két évben, de igazán az egyetemenkezdtem foglalkozni vele, ahol 2004-től matekfizikaszakra jártam. Majd olvastam a CsodákPalotája egyik hirdetését, és jelentkeztem azállásra. Először csak vigyáztam a kiállított tárgyakra,majd elvégeztem az előadói vizsgát, és2006-tól már demonstrátorként dolgoztam akiállítórészen. 2007-től pedig már az előadótermekbentartok előadásokat.• A fiatalabb vagy az idősebb nézőközönségetkedveled jobban?– A fiatalabbat, mivel sokkal hálásabb közönség,nem kötekednek annyira, mint mondjuk azegyetemisták, és hamarabble lehet őketKorán Péter kitörősikert aratottFOTóK: NAGy TAMÁSnyűgözni. Általábana Csodák Palotájábahétvégenként családok,hét közbenpedig iskolás csoportoklátogatnakosztálykirándulásalkalmából.• Miért pont aszárazjéggel kísérletezel?– Kísérleteztemmár mechanikai,illetve elektromosdolgokkal is, de aszárazjég az egyiklegkönnyebben beszerezhető kísérleti anyaga Csodák Palotáján keresztül, és a leglátványosabbis.Szeletekaz űrkutatásbóla Marsot, ésígy kezdettkialakulni az agondolat, hogyezen a bolygónélet is lehet. Viszonta rémhírJuhászJzoltánössze-a marslakókróla Viking űrszonda1976-os leszállása után hamisnak bizonyult: akülönleges jármű nem talált életet. Azótaaz újabb gépek már találtak folyóvízreutaló nyomokat: lekerekített kavicsot, állóvíziüledékeket, szulfátos agyagréteget– melyek Földünk tavaiban is megtalálhatók. Azújabb fényképekenláthatunk vízmosásokatis.A Mars térképenagyon barátságos.Jelöli az északi és délijégsapkát, hegyeket,völgyeket, síkságokat.A jégsapkánNapjainkban több mint hétmilliárd ember él, lélegzik, táplál-kozik, autózik. Szennyezi „űrhajónkat”, a Földet. Egyre többszemét halmozódik fel, óceánokban – szemétlerakókban. Mittehetünk, ha Földünkön ezek a problémák elérik a végső pon-tot? Utazhatunk egy másik bolygóra? – Juhászállítását Dr. Sik András előadása és az azt követő beszélgetésihlette.vízjég található.2008-ban a Phoenixűrszonda a szárazKörnyezetvédő gyár?A Xii. diákbiológus és -környezetvédő napokkeretében Keszei Balázs, a Grundfosvezető projektmérnöke tartott nekünk egyérdekfeszítő előadást a cégnél találhatókörnyezetkímélő berendezésekről.Megtudhattuk, hogy a gyártó a Leedkörnyezetvédelmi besorolásán több mint67 pontot ért el, ezzel megszerezte azarany minősítést. A mérnök nagyon fontosnaktartotta környezetünk forrásainaktudatos használatát, és kiemelte a „puha”építési anyagok fontosságát is, ugyanis aszakemberek szerint ez a megoldás nemcsaka visszhangzást, hanem a zajszenynyezettségetis csökkenti, ez pedig javítjaaz alkalmazottak koncentrációs és munkavállalásiképességét. Véleménye szerint„az emberek akkor tudnak jobban teljesíteni,ha megfelelő a környezetük.”Bár az egész világon több mint tizenhatezeralkalmazottal rendelkeznek, céljukmégis a környezeti lábnyom csökkentéseaz egész termékláncon keresztül. Csakhogy néhányat említsünk a cégüknél találhatókörnyezetbarát megoldások közül:az épület remekül hőszigetelt, az üvegezéskorszerű, véd a túlmelegedés és a káprázásellen, és újrahasznosítják a tetőn összegyűjtöttesővizet is.Terveik között szerepel, hogy a Leedkörnyezetvédelmi skáláján még jobbanteljesítsenek. szOlnOki minnA• Köszönjük, hogy eljöttél. Már alig vároma következő fizikaórát!gAcsályi ADrienn„Tudja Isten,Novák úr!Azért énmégiscsakszerettemezt a Földet!”törmelék alatt körülbelül húsz centiméterrelis megtalálta a vízjeget. Ez szublimációval alégkörbe jut, így folyékony vízzel csak időszakonkénttalálkozhatunk. Ha a bolygón reggelfényképez a marsjáró, deret is felfedezhetünka képeken. Az előadáson egy szemléletes példahangzott el: ha most utcai ruhában kiszállnánka Marson, mielőtt a hideg miatt megfagynánk,a nyomás miatt szétrobbanna a fejünk. A légkör95%-a szén-monoxid, csak 0,2%-a oxigén, ésvasoxid-tartalom miatt látszik a Mars vörösszínűnek. Ha a jelenlegi körülmények közöttvizet forralnánk (például teához) a Marson, már11


V i L á G P o L G á r• www.blg.sulinet.hu2°C-on forrni kezdene. Ha úgy érezzük, ezekheza körülményekhez alkalmazkodni tudunk, akkorjelentkezhetünk Mars-lakónak, és egy hollandmagán űrutazási programnak köszönhetőena „Mars One” keretében (www.mars-one.com)2023-ban az első telepesek között lehetünk,akik „megszállják” a bolygót. Mindenesetrevégleges döntést kell hozni a „Mars-telepes”élettel kapcsolatban, mert az eddigi technikaifejlettségünk egyelőre nem teszi lehetővé avisszautat. További információkkal és elméletekkela marsi életlehetőségekkel kapcsolatbana Total Recall (magyar címe Az emlékmás) címűfilmben találkozhatunk (Dr. Sik András ajánlása).2011-ben a Curiosity rover ért földet, azazMarsot. Az eddigi legnagyobb méretű marsjáróbanegy belső laboratórium található, amelyaz élet nyomait keresi. Eddig már több mint 600métert megtett. Az útvonalát, a legbiztonságosabbutat a saját beépített számítógépe tervezi.A járműben a legtöbbműszerből kettő van, ígynagyobb meghibásodás eseténátkerül a feladat a másikműszerhez. Erre már szükségis volt, hiszen a marsautónakvolt egy nagyobb meghibásodása,azonban ezt a számítógépeshibát a Földrőlsikerült kijavítani. A roverfolytatta útját. Az adatai3–20 perc között érnek aFöldre műholdakon keresztül.A marsjáró „szeme” egylézerágyú, melyen keresztülmeg tudja vizsgálni az útjábakerülő kőzeteket, és a számítógépez alapján eldönti,hogy érdemes-e a laboratóriumnak foglalkozniaa kérdéssel. Az érdekesebb felfedezések közüldr. sik andrás1979-ben született Budapesten.2003-ban egyetemi diplomát,majd 2012-ben Ph.d. fokozatotszerzett az eLTe-n. Azóta adjunktusaz eLTe Földtudományiintézetének TermészetföldrajziTanszékén. 2004 óta vesz részta nemzetközi bolygókutatásban,és ettől az évtől kezdve kapja akülönböző állami elismeréseket,díjakat is, melyek közül kiemelkedika Magyar Köztársaságezüst érdemkeresztje, a MagyarAsztronautikai Társaság nagyernő-díja, valamint a magyar tudománykategóriában megkapottJunior Príma díj.egy: klórmetánt már találta jármű.A Curiosity célja, hogyeljusson egy kijelölt hegyoldalba,ahonnan mintát vehet.A 2030-as évekre már egymarsi kutatóbázist terveznek.A munka jelenleg is folytatódik,a marsjáró munkájáta közösségi oldalakon is lehetkövetni. Az érdeklődőknekegy további ajánlat: olvassákel Kereszturi Ákos Fehérkönyv a vörös bolygórólcímű könyvét!De a legvégső tanács: mielőtta Marsra költöznénk, abolygók folyamatos felélésehelyett inkább figyeljünk jelenlegi „űrhajónkra”,a Földre is.nElső kézből a világ leg-magasabb vulkánjárólA kétnapos rendezvény záróelőadása Dr.Mari László geográfus, az ELTE egyetemi docensénekélménybeszámolója volt, melynek címe:Magyar kutatók a Föld legmagasabb vulkánjánDél-Amerikában. A 2012. január-februári expedícióvezetője Dr. Nagy Balázs volt, a háromfőskutatócsoport eljutott az Ojos del Saladónak,Földünk legmagasabb tűzhányójának csúcsára,amely Chile és Argentína határán található.Céljuk az örök fagy tanulmányozása volt, mivelez egy globális felmelegedésre érzékenyterület, és azt vizsgálják a mai napig, hogyvalóban olvad-e a jég. Ennek érdekében utaztakoda: pici, extrém területekre specializáltműszereket telepítettek a vulkán különbözőpontjaira különböző magasságokban, és 2014márciusában fognak visszamenni értük, hogyle tudják olvasni az adatokat. Az előadás soránhallhattunk az út fáradalmairól, és lenyűgözőképeken csodálhattuk meg a kutatók elé tárulólátványt. Dr. Mari László az előadás után néhánykérdésre is válaszolt.• Mióta foglalkozik ageográfiával?– Már az általános iskolábanis szerettem a földrajzot,mivel az osztályfőnököm tanította,és nagyon kedveltemőt, majd a gimnáziumban isez érdekelt, ezért az ELTEbiológia–földrajz szakárajelentkeztem.• Honnan jött ennek azexpedíciónak az ötlete?– Vezetőnk, Dr. Nagy Balázsmár korábban is járt itt2010-ben, ő indította be eztaz expedíciósorozatot. Sokszorfogunk még visszamenni,legközelebb 2014 márciusában,és már nagyon várom.dr. mari LászLó1962-ben született esztergomban.Geográfus, térinformatikus,az eLTe Természetföldrajzi Tanszékénekdocense, a Földgömbmagazin munkatársa. szakterületea földfelszín formakincsénekkutatása távérzékeléses módszerekkel(űr- és légifelvételek elemzése),valamint a felszínborításváltozásokvizsgálata. Kiemelkedőa tudomány-népszerűsítő,ismeretterjesztő tevékenysége,szakmai-tudományos közéleti jelenléte.1998 óta tagja, irányítójanemzetközi kutatócsoportoknak.1997-ben első díjat nyert a MagyarFöldrajzi Társaság pályázatán,2003-ban a „Tudományos diákkörértérem” kitüntetést kapta azeLTe TTK-tól.A rendezvény egyik legnépszerűbb programja a mindenosztályt mozgósító reformkonyha. Idén Érsek Erzsébettanárnő felügyelete alatt folyt az egészséges ételek bemutatójaés értékelése. A nemzetközi gasztronómiábanjáratos zsűri tanártagjai, Dudás Magdolna, Kiss Adél,• Más expedíciókon isrészt vett már?– Igen, például Mongóliában,Kínában és Iránban.• Mik a legnagyobbnehézségei egy ilyen túrának?– Nem voltak elviselhetetlennehézségek, hármanvállalkoztunk a feladatra, éstudtuk, mire számítsunk, sőtélveztük is, de a kívülállóknaktermészetesen sokkalnehezebb dolguk van. Kizárólagolyan ember jöhetett,aki korábban már részt vetthasonló expedíción. A legrosszabbtalán nem is a mihelyzetünk volt, hanem aKovács Gábor Krisztián és Szentkirályi Zsuzsanna kitartóankóstolgatták az ételcsodákat, és végül nyolc osztályérdemelt díjat a főztjéért. A sok-sok zamatos remek közüla tanáriban még ma is legendás a 13. c osztály mesterszakácsaiáltal készített currys csirkesaláta.családjainké, hiszenők otthonaggódták végigaz egy hónapotanélkül, hogybármi hírt kaptakvolna rólunk.• Az előadásoksorán afiatalabb nézőközönségetkedveli vagy azidősebbet?– Nincs kimondottankedvencem,minden közönség más, ezáltal mindigmáshogyan kell előadni. De talán gimnáziumokbanjobb, mint az egyetemen.gAcsályi ADriennFOTóK: NAGy TAMÁS12 À LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava


zene+B ónA• www.blg.sulinet.hués „Bicskadobálóban”, a felsőgallai „Sebaldban”,a Bisztróban és Kerékcsárdában.Az 1950-es évek közepén megkezdődött, az1960-as évek közepétől felgyorsult Tatabányána lakótelepek építése. Úgy, mint a várossá válásidőszakában, ekkor is dolgoztak nők a KOMÉPépítkezésein. Kemény fizikai munkát nem végeztek.Talicskákat toltak, benne a törmelékkelvagy éppen a könnyen kezelhető gépeknél alkalmaztákőket. Az új, összkomfortos lakások anők mindennapjait kényelmesebbé tették, voltmár idejük a munkavállalásra.A helyi sajtóban, a Dolgozók Lapjában témakéntjelentek meg az asszonyok, de az 1970-esévek előtt az újságírók között még csak férfiakattalálunk.A kutatás végén arra kívánom felhívni afigyelmet, hogy Tatabányán – úgy, mint a többiszocialista iparvárosban, azaz „a piszkos tizenkettőben”– az 1960-as évek végére alakultakEgy mindenkiért,mindenkiegyértA Led Zeppelinsikerérőla brit zenekart 1968-ban alapította négylelkes fiatal: jimmypage gitáros, Robertplant énekes, john pauljones basszusgitáros ésjohn bonham dobos.a zenekar tizenkétéven keresztülműködött: 1968 augusztusaés 1980. szeptemberhuszonötödikeközött.ki a nők foglalkoztatásának és iskoláztatásánakintézményesített keretei. Közülük a tatabányainői érvényesülés lehetőségei egyedül Ajkával állíthatókpárhuzamba. Mire ez a folyamat befejeződött,az 1980-as évekre kelet-európai szintena pangás névvel illetve egyre érezhetőbbé válta szovjet rendszer válsága.Városunkban a bányaművelés gazdaságtalanvolta számolta fel az addig kialakult társadalmiviszonyokat. Így a nők valóban jelentős térnyerésea teljes foglalkoztatásra épülő szocialistarendszerben tiszavirág-életű volt. Öszszegzéskénta női munkás portréjáról azt kellmondanunk, hogy ebben sokkal több volt azuralkodó ideológia által teremtett mítosz, minta forrásokkal és adatokkal bizonyítható valóság.•Az írás mottója, két belső címe Zárai MártaTatabányai lány című dalának szövegéből való.A Led Zeppelint korszakalkotó együtteskénttartják számon. Ezt az állítást alátámasztja,hogy világszerte mintegy kétszázmillió albumotadtak el, ebből csak az Egyesült Államokban111 milliót. Zenéjüket a sokszínűség jellemzi,blues- és hard rock- mellett folk-, rockabilly-,funk-, reggae- és soulelemek fedezhetők felbenne, sokan azonban az első heavymetalegyüttesnektartják. A zenekar tizenkét évesműködése alatt számos albumot és egy koncertfilmetadott ki, azonban a dobos, JohnBonham halálakor szinte azonnal feloszlottak.Jól mutatja elismertségüket, hogy az EgyesültKirályságban egyetlen kislemezük sem jelentmeg, ugyanis a nagylemezeket olyan sérthetetlennektartották, hogy egy kiadó sem bontottafel őket. Korai alkotásaik kemény, gitárvezérelthangzásával a hard rock és heavy metal stíluslegelső képviselői közt voltak, hatásuk a műfajegészére döntő jelentőségű. A Rolling Stonemagazin „az 1970-es évek legnagyobb együttesének”nevezte, a Rock and Roll Hall of Fameszerint „olyan befolyással voltak az 1970-esévekre, mint a Beatles az 1960-as évekre”. Máiga Led Zeppelin az egyetlen együttes, melynekaz összes albuma felkerült a Billboard Top 10listájára. 1975-ben rekordot döntöttek azzal,hogy az összes addig megjelent lemezük fentJimmy Page örökkétrónján marada brit gitárkirályokközöttvolt egyszerre az amerikai toplistákon. A VH1zenecsatorna 100 Greatest Artists of Hard Rockelnevezésű listáján a Led Zeppelint sorolta azelső helyre.A Led Zeppelin sok tekintetben az 1970-es évek legnagyobb hatású rockzenekara. Arockzene menedzselésétől a megakoncertekrendezéséig példát adott a műfajnak. Mindenalbumuk önálló hangzásvilágú és stílusú, ugyanakkoralbumon belül is változatos. Ezt a fajtagazdag hangzásvilágot azonban saját korukbana kritika inkább hibának vélte. Minden egyesújabb albumot a megelőzőhöz hasonlítottak,és kifogásolták a különbözőséget. Legkirívóbbpéldája ennek a két utolsó album, amelyekegyértelműen rossz kritikát kaptak megjelenésükkor.Jimmy Page, teljes nevén James Patrick yorkPage (húros hangszerek általában, így gitár,slide-gitár, tamburin, mandolin), Robert Plant,teljes nevén Robert Anthony Plant (ének, szájharmonika),John Paul Jones, eredeti nevénJohn Baldwin (basszusgitár, mandolin, slidegitár,billentyűshangszerek, zongora, mellotron,farfisa), John „Bonzo” Bonham, teljes nevénJohn Henry Bonham (dob és egyéb ütőhangszerek),valamint menedzserük, Peter Grant;így öten alkották azt a jelenséget, amelyet LedZeppelinnek neveznek. A siker záloga volt,hogy a zenészek kiegészítették egymást,miközben egyéniségük is megmaradt. Agitárjáték virtuóz, az ének egyéni és karizmatikus,a basszusgitár mindig alaposés hihetetlenül pontos, a dobok pedigönfeledten tördelték szét a lágyabbszámokat is. A virtuozitás, a precizitás,az improvizatív készség, a játékosság, asúlyos riffek és lágy dallamok keverékea Led Zeppelin, amely tulajdonságokat akoncerteken is hozni tudták. Senki semtolta előtérbe magát, és nem is vontaÀ LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava 15


M ennyB e L é P ő• www.blg.sulinet.huÁra: 295 Ft (teljesen színes!)ki magát a közös teljesítményből. A háromhangszeres együtt vágtatott át az újabb ésújabb témákon, szakaszokon, riffeken és ritmusokon,hogy más oldalról is megmutassákaz adott zenét, hogy tempót váltsanak, hogyaz adott szám játszi könnyedséggel kezelt, alapvetőzenei felépítményét tengernyi változattaldíszítsék. Prince azt nyilatkozta, hogy a LedZeppelint azért szereti, mert minden számuk„más színű”. Az improvizációs készség mindigis jellemzője maradt a zenekarnak, sosemjátszottak kétszer ugyanúgy semmit sem. Azekkori rockzenekarok között ritkaságszámbament az a szoros együttműködés, amely Jonesés Bonham játékát jellemezte, erre pedig azértvolt szükség, mert rájuk épült minden. Jonesígy mesélt erről: „Akkoriban nagyon ott kellettlenni a szeren. Különösen a rögtönzött részeknél,mert amit játszottunk, állandóan változott.Nagyon kellett egymás utalásaira figyelnünk.Fontos volt a szemkontaktus. Úgy tűnt, Pagemindig a padlót nézi, de valójában mindig egymáskézmozgását figyeltük… A közönség megerősítő néLküL!1968. szeptember 17-én – még newyardbirds néven – Koppenhágában koncerteztek.Mindjárt a buli elején bedöglöttaz énekhang erősítője, robert Plant,a frontember a technikai többlet nélkülmaradt. ám mindebből a közönség semmitsem vett észre. A szőke félistennek olyanerős volt a hangja, hogy önmagában isegyütt szólt az elektromos hangszerekkel!16¡tradúcelo al húngaro! • Переведи на венгерский язык! • traducilo in ungherese!ültesd magyarra! • translate to hungarian! • übersetze ins ungarische! • Écris en hongrois!Ismét À LaBárdos dalszövegfordítóversenyA megoldásokat a szerkesztőségiirodába kérjük,a győztes eredeti Led zeppelinbakelitlemezt (+digitálisfájlformátumban) fognyerni!immigrant songAh, ah, we come from the land of the ice and snow,From the midnight sun where the hot springs flow.The hammer of the gods will drive our ships to new lands,To fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming!On we sweep with threshing oar, Our only goal will be the western shore.Ah, ah, we come from the land of the ice and snow,From the midnight sun where the hot springs blow.How soft your fields so green, can whisper tales of gore,Of how we calmed the tides of war. We are your overlords.On we sweep with threshing oar, Our only goal will be the western shore.So now you’d better stop and rebuild all your ruins,For peace and trust can win the day despite of all your losing.csodálkozott: hát ezt hogyan csinálták? Hátcsak úgy, hogy figyeltünk egymásra.”Az együttes sikerének egyik titka a tagokrendkívül szoros barátsága, a zenekar belsőkohéziója, amit így fogalmaztak meg ők magukmég a hetvenees évek első felében:John Bonham: „Egyes bandák túlságosanössze vannak zárva, és a legenyhébb dolgoktólis szétrobbannak. Mi éppen annyira vagyunkösszezárva, amennyire kell. Nálunk soha nemfordulhat elő, hogy valaki elejt egy mondatot,és mindenki szét akar széledni.”Robert Plant: „Nagyon szerencsések va-gyunk, mert az idő múlásával egyre lelkesebbenjátszottunk. Zenei szempontból egyáltalán nemérzünk fáradtságot vagy fásultságot… A zeneösszetart minket.”Jimmy Page: „Nincs semmiféle zenei férega Led Zeppelinben, amely bomlasztaná. Válto-HALLGASS KICSIT! immigrant songTangerine Kashmir heartbreakerBabe i’m gonna leave youWhole Lotta LoveA FELVÉTELEK AZ INTERNETRŐL SZÁRMAZNAKzatosság uralkodik, nagy szabadság, és egyikzenésznek sem kell korlátozni a szabadságát. Ami bandánkban mindenki tisztel mindenkit… Elsem tudom képzelni, hogy szétváljon a banda.”Peter Grant: „Az együttes mindig együttmarad, amíg élvezik a fiúk a közös muzsikálást.”Chris Charlesworth, a Melody Maker újságírójaezt írta 1972-ben róluk: „Nincs szükségösszehasonlításokra. Nincs szükség arra, hogyazt mondjuk: Page jobb, mint bárki más. Pagegitározik, Bonham dobol, Jones basszusozik ésorgonál, Plant énekel. És mindezt nagyon jólteszik.” „A gondosan összecsiszolt csapatbantermészetes belső egyensúly uralkodott, a tagokkeményen dolgoztak együtt és egymásért,mindenkinek megvolt a maga szerepe.”Gitárosok, zenekarok ma is szívesen kezdikZeppelin-dalokkal. Eltanulják az akkordokat,utánozzák a stílusjegyeket, felveszik a zenekartagjainak modorát, de vajon azt is eltanulják-e,hogyan lehet az együttműködésnek ezt a magasfokát megvalósítani, és a világsiker terhealatt is barátságban megmaradni?krAjcár DánielÀ LA Bárdos • XXV/2013. vakáció hava

More magazines by this user
Similar magazines